Page 1


Crezul cadrului didactic-element motivator în educaţia de calitate Plecând de la următorul crez al unui cadru didactic: C-Credinţă în ceea ce faci; A-Atitudine empatică faţă de elevi; L-Libertate de opinie a elevului trebuie respectată! I-Iniţiativă, idei curajoase dezbrăcate de autosuficienţă; T-Tenacitate-avem nevoie de ea când greul ne încearcă! A-Atitudine responsabilă faţă de misiunea pe care ne-am asumat-o ! T-Toleranţă şi acceptarea diversităţii; E- Egalitate de şanse pentru toţi elevii. Realizaţi un eseu de 1-2 pagini în care să prezentaţi conceptul de calitate a educaţiei, făcând o analiză comparativă a valorilor, reprezentărilor şi practicilor curente din şcoala românească cu cele promovate în sistemele educaţionale europene. Educaţia este baza societăţii, a fiecărui individ care se formează şi se informează pentru a se integra şi a trăi în armonie cu cei din jur. Educaţia este elementul capital care, alături de mediu şi ereditate, creează premisele unei evoluţii pozitive pentru societate, armonia necesară atât în interiorul fiecărei fiinţe umane, cât şi în relaţiile cu cei din jur.Ea se realizează atât în cadrul familiei, cât şi în şcoală şi în afara acesteia, este un proces care durează toata viaţa şi influenţează toate sferele existenţiale. Cadrul didactic este unul dintre subiecţii esenţiali în procesul instructiv-educativ, el este cel care furnizează informaţiile, urmăreşte evoluţia elevilor săi, evaluează achiziţiile, abilităţile, deprinderile acestora, îşi pliază strategia didactică în funcţie de necesităţile social- istorice, dar şi de cele individuale ale elevilor săi, în funcţie de natura materiei de predat, de temperamentul acestora, de stilul de învăţat al fiecăruia. Cadrul didactic este responsabil pentru actul educativ de-a lungul orelor desfăşurate, pentru calitatea educaţiei prin utilizarea metodelor potrivite pentru transmiterea informaţiilor, pentru receptarea acestora, pentru motivarea elevilor pentru a învăţa, spre a produce schimbările necesare, în funcţie de situaţia dată. Cadrul didactic este cel care are capacitatea de a stimula creativitatea elevilor, de a le spori încrederea în sine, de a identifica talentele, înclinaţiile şi a valorifica potenţialul acestora. El poate găsi materiale didactice care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor, care să ajute în materializarea, în ilustrarea, exemplificarea ideilor înaintate, poate avea o atitudine care să îndemne la studiu, care să încurajeze responsabilitatea, implicarea, conştientizarea nivelului personal şi al acumulărilor dobândite, este un modelator, un facilitator, un creator al universului din cadrul orei sale, el poate fascina elevii prin ceea ce spune, face, prin felul în care îi determină să creadă în ei şi să adauge valoare vieţii şi cunoştinţelor lor. El stabileşte coloana vertebrală a sistemului de valori a celor pe care îi educă, le poate lărgi orizonturile şi aşteptările.


Educatorul este un model pentru elevii săi, atât din punctul de vedere al felului cum se prezintă în faţa oamenilor din punct de vedere vestimentar, cât mai ales prin felul cum reuşeşte să creeze o stare de armonie a valorilor manifeste, de dorinţa de autodepăşire, prin aspiraţia permanentă spre perfecţionare, desăvârşire. Limbajul său are puterea de a crea o lume interioară, încredere, curaj de a stabili repere, de a construi ceea ce nu se vede, dar care reprezintă baza pentru toate lucrurile create şi care schimbă în bine existenţa umană. El este unul dintre piloanele societăţii, ce stabileşte o direcţie, un sens pentru cei ale căror destine sunt influenţate de felul cum acesta se manifestă. Crezul cadrului didactic reprezintă un element hotărâtor pentru modul în care acesta îşi desfăşoară activitatea, pentru modul în care reuşeşte să performeze şi să ofere elevilor baza pentru integrarea lor în societate, pentru descoperirea sensului vieţii. Astfel, dacă acesta se ghidează după principiul că iî relaţia sa cu elevii, în cadrul orelor şi în afară acestora trebuie să manifeste o atitudine empatică, va căuta permanent să înţeleagă reacţiile, să descopere cauzele fiecărei situaţii educaţionale, să vină în întâmpinarea nevoilor afective şi cognitive ale elevilor, urmărind conştiincios evoluţia, manifestările, elementele nonverbale, paraverbale, verbale ale celor pe care îi educă. Păstrează relaţia permanentă cu familia elevilor, încearcă să afle care sunt factorii ce determină implicarea, motivaţia lor de a învăţa, elementele care îi perturbă, care îi influenţează prin concentrarea sau pierderea atenţiei, prin preferinţa pentru anumite metode, în acord cu trăsăturile psihice, cognitive. Empatia reprezintă acea atitudine de a încerca să te pui în locul celuilalt şi de a privi aceeaşi situaţie din perspectiva celuilalt. Empatia este o formă a iubirii faţă de oameni, un semn al înţelepciunii, al artei comunicării. Un bun educator trebuie să fie empatic şi să găsească soluţiile potrivite pentru fiecare situaţie din procesul instructiveducativ.

În România, cadrele didactice îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne , sunt motivate să se implice în procesul instructiv-educativ, mai ales din considerente morale,


ce ţin de crezul personal, de dorinţa de a produce o schimbare în bine în mintea, viaţa celor din jur. Ele îşi adaptează stilul de predare, evaluare, urmărind respectarea programelor, folosindu-se de diverse manuale pentru transmiterea cunoştinţelor necesare pentru fiecare domeniu, (manualele alternative). Se confruntă cu tot felul de situaţii, cum ar fi schimbarea de la un an la altul a elementelor structurante ale programei, a tipului de examen pe care elevii îl susţin, în privinţa conceptelor, terminologiei care vizează competenţele, obiectivele şi multe alte aspecte vizate pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ. Învăţământul românesc se află într-o fază de tranziţie, împrumutând modele europene şi încercând să le implementeze pentru sporirea calităţii învătământului. Există atât elemente pozitive, cât şi elemente negative. Nu tot ce e vechi, tradiţional trebuie schimbat, nu tot ce e nou, oferă şi rezultatele dorite. În fond, important e produsul, adică formarea unor personalităţi capabile să se implice în mod activ în viaţa socială, în acord cu schimbările istorice pe care le parcurgem. Nu întotdeauna condiţiile materiale permit implementarea schimbărilor împrumutate din cele promovate în sistemele educaţionale europene.Valorile sunt în mare parte comune, legate de modelarea unor fiinţe capabile să creeze o lume mai bună, o fiinţă tolerantă, echilibrată, instruită, capabilă să accepte diferenţele, să ofere egalitate de şanse tuturor, deschisă la ce e nou, comunicativă, care să se autoeduce, care să sporească valoarea sinelui .Se implementează proiecte care să susţină diverse nevoi sociale, care să sporească învăţarea sa interculturală, privind managementul conflictului, să încurajeze comunicarea pe toate planurile, parteneriatele, transdiciplinaritatea şi acestea sunt doar câteva aspecte reliefate din multitudinea de factori care se cumulează şi au importanţă în crearea calităţi în educaţie. Crezul, conform căruia atitudinea empatică faţă de elevi trebuie să se manifeste în procesul instructiv-educativ, este prezent atât la cadrele didactice din şcoala românească, cât şi din cele din şcolile europene şi este filonul care direcţionează, motivează, stabileşte stilul de predare, evaluare, dorinţa de implicare şi influenţare înspre scopurile şi obiectivele atât urmărite de cadrul didactic, cât şi de cel supus formării, elevul.

Dir . Petrica Dragomir Iulia Dragomir


PROBLEMATICA UNIFORMEI ÎN CONDIŢIILE DEMOCRATIZĂRII VIEŢII ŞCOLARE Purtarea uniformei este în măsură să amplifice sentimentul de apartenenţă, spiritul de echipă şi disciplină. Un alt efect este crearea unui mediu favorabil procesului de învăţare: într-o clasă în care elevii sunt îmbrăcaţi la fel, riscul de a-ţi canaliza atenţia spre aspecte lipsite de importanţă, cum ar fi complexele de inferioritate cauzate de lipsa resurselor financiare necesare pentru a achiziţiona haine „la modă", este diminuat. Acestor două efecte li se adaugă unul foarte important, legat de siguranţa în şcoli: „intruşii" sunt mult mai uşor depistaţi atunci când toţi elevii unei unităţi de învăţământ poartă uniforme. Uniforma - ca element de identificare? Psihologii români confirmă că, în străinătate, uniformele şcolare sunt un element deosebit de important, cu consecinţe asupra prestigiului unei şcoli. La fel de bine se ştie, însă, că în România, cei mai mulţi elevi sunt porniţi împotriva uniformelor. De ce sunt ei refractari faţă de uniformă? Pentru că mulţi sunt refractari şi faţă de tot ceea ce înseamnă reguli. Elevii nu înţeleg utilitatea purtării uniformelor pentru că nu au fost consultaţi serios în această privinţă. Dacă şi-ar alege ei designul, au spus că ar fi mai deschişi la acest subiect. Unii chiar au propus un concurs şcolar, la nivel naţional, pe tema modelului de uniformă. Elevii - să simtă că reprezintă şcoala! Psihologii sunt de părere că, dacă şcolile ar propune mai multe modele de uniforme, pentru ca elevii să le poată schimba, aceştia nu sar mai simţi încorsetaţi. Important este că elevii, prin purtarea uniformei, să simtă că reprezintă şcoala. Aici intervine rolul educatorilor Orice discuţie asupra introducerii, ca obligatorie a uniformei şcolare, generează numeroase controverse. Cauzele se regăsesc, în mod firesc, în schimbările majore din societatea românească de după ’89, şi de consecinţele acestora asupra învăţământului de toate gradele. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” face parte dintre primele şcoli care au optat pentru uniforma şcolară încă din anul 1996. Alegerea s-a dovedit utilă, a fost bine primită şi a fost implementată gradual, începând cu clasa a IX-a. Elevii sunt învăţaţi că în afaceri comunicarea nonverbală are un rol hotărâtor în buna desfăşurare a încheierii unei tranzacţii (îmbrăcămintea să fie adecvată muncii pe care o efectuează, hainele de calitate, într-un stil care nu se va demoda uşor şi câteva accesorii elegante au un rol important asupra interlocutorului, o ţinută curată şi călcată reprezintă oglinda afaceristului). Introducerea uniformei în colegiul nostru, a fost motivată iniţial prin nevoia de a exprima spiritul de apartenenţă la comunitate, strângere a relaţiilor între colegii de şcoală, estomparea diferenţierii generate de statutul social al părinţilor, responsabilizarea celui care poartă uniforma prin calitatea de viitor absolvent de colegiu de prestigiu şi posibil am de afaceri. Înţeleasă, în colegiul nostru ca ţinută business, uniforma are menirea să dea siguranţă, încredere, prestigiu, mândrie, fie că este purtată la orele de curs, la activităţile


de reprezentare a şcolii, concursuri desfăşurate în incinta colegiului. Elevii colegiului provin din medii sociale diferite, aproximativ 40% din mediul rural, adoptarea uniformei constituie o oportunitate de a se simţi membri cu statut egal al aceleiaşi comunităţi. S-au realizat dezbateri la nivel de clase, de ani de studiu, apoi la nivel de şcoală, s-a organizat o expoziţie de design, urmată de un concurs al cărui câştigător a devenit creatorul celei mai admirate propuneri de model al unei viitoare uniforme şcolare. Pentru a ajunge la aceste rezultate am conceput un set de chestionare a câte 10 întrebări adresate elevilor, părinţilor şi profesorilor. Din cei 183 elevi chestionaţi, 101 au găsit oportună intenţia ministerului de a considera obligatorie introducerea uniformei şcolare. Dintre cei care au răspuns nu la această întrebare 36 au considerat utilă existenţa uniformei în colegiul nostru. Majoritatea (68% dintre respondenţi) afirmă că uniforma actuală nu îngrădeşte personalitatea aceluia care o poartă. Au considerat că aceasta aduce avantaje ca: eleganţă, prestanţă, lipsa stresului zilnic legat de vestimentaţie, personalizarea propriei şcoli, decenţă, inspiră spiritul afacerii, seriozitate. Majoritatea părinţilor chestionaţi (195) au recunoscut că şi-au influenţat copii să opteze pentru colegiul nostru şi pentru că aici există uniformă, şi în consecinţă seriozitate, disciplină, atmosferă de studiu, posibilitatea de a-i identifica mai uşor pe eventualii intruşi, pericole pentru copii lor. Din considerente economice dar şi din intoleranţă faţă de extravaganţele vestimentare ale adolescenţilor, părinţii acceptă în număr mare (172) obligativitatea uniformei. Ceilalţi sunt de părere că situaţia la învăţătură şi viitoarea carieră a copiilor lor depind de alţi factori, sau îşi declină competenţa în acest domeniu. Profesorii sunt mai consecvenţi în opiniile lor pentru faptul că lucrul cu elevii oferă răspunsuri în cunoştinţă de cauză, adică rod al unei experienţe didactice de lungă durată. Astfel, intenţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a introduce uniforma este aprobată 100%. Colectivul profesoral s-a pronunţat pentru existenţa unei uniformei distincte a Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, care să impună ţinuta business, adoptată însă vârstei, statutului de elev, eliminând monotonia şi rigiditatea prin elemente de culoare sau personalizate (ex. cravata roşie cu sigla colegiului), recent introduse. Elevii, refractari în primul moment, au ajuns la concluzia că uniforma purtată în timpul orelor de curs şi a celorlalte activităţi instructiv-educative este şi o provocare pentru viitoarea etapă a vieţii lor, menită să-i formeze ca indivizi responsabili, capabili să lucreze în echipă, să aibă sentimentul de apartenenţă la un grup elitist, al cel al elevilor Colegiului Economic „Virgil Madgearu” şi să-şi modeleze cu grijă imaginea de viitor economist sau om de afaceri.

Dir . Petrica Dragomir


Diseminarea mobilității individuale de formare continuă Comenius MATHEU - IDENTIFICATION, MOTIVATION AND SUPPORT OF MATHEMATICAL TALENTS IN EUROPEAN SCHOOLS Mobilitatea individuală de formare continuă Comenius face parte din „Programul de Învățare pe Parcursul Întregii Vieți” și este finanțat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și din fonduri FSE POSDRU prin proiectul “Schema de susținere complementară a mobilității europene a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning)”. Acțiunea se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și are ca scop îmbunătățirea calității educației școlare prin participarea acestora la stagii de formare continuă în străinătate. Cursul MATHEU - identification, motivation and support of mathematical talents in european schools, organizat de European Office of Cyprus ( University of Cyprus) and THALES Foundation s-a desfasurat în agros, Cipru, în perioada 21/07/2011- 27/07/2011 și au participat profesori de științe din Belgia, Italia, Spania, Cehia, Ungaria, Polonia, Lituania și România. Activitățile cursului au fost orientate spre analiza flexibilității programelor de științe în țările participante, cu accent pe conținuturile de extinderi (destinate elevilor talentați) și descrierea procedeelor după care elevii talentați sunt susținuti și sprijiniți; analiza metodelor și instrumentelor folosite în țările europene pentru identificarea, motivarea și sprijinirea elevilor cu potențial la științe; elaborarea unor metode și instrumente pentru identificarea elevilor talentați la științe, din învățământul gimnazial și liceal, precum și pentru pregătirea profesorilor astfel încât ei să știe să-i determine pe elevi să-și exprime talentul științific (prin talent înțelegem abilitatea de a face față unor situații problematice dar și aspectele ce țin de gândirea teoretică); elaborarea unor metode pedagogice speciale și a unor materiale matematice necesare pentru dezvoltarea și promovarea elevilor talentați din țările europene; prezentarea Manualului European MATHEU, care cuprinde metode și instrumente de motivare și sprijinire a elevilor talentați la matematică. Identificarea elevilor talentați la matematică și științe se poate face prin administrarea de teste standardizate, interviuri și studii. Toate informațiile se vor regăsi într-un portofoliu al elevilor. Testele standardizate se clasifica în: teste de inteligență, teste de creativitate, teste de competențe, aptitudini și teste de nivel superior. Nucleul acestor materiale de sprijin este un set de "trepte", care trebuie creat în timpul perioadei de lucru. Fiecare “treaptă” conține text matematic, axat pe un anumit subiect matematic, care ar putea fi utilizat de către profesori sau de către elevi, în situații dincolo de sala de clasă. În esență “treapta” este o secvență de probleme de matematică/științe, explicații și întrebări pentru auto-testare dispuse în așa fel încât gradul de dificultate crește lent. Lucrul cu astfel de materiale ar putea ridica nivelul de cunoștinte științifice. Cuvântul " treaptă " are sensul unui dispozitiv pentru a escalada la un nivel superior, un instrument de facilitare a procesului de a depăși dificultăți diferite. Folosind “treapta”, elevii (de


asemenea, profesorii lor) ar putea îmbogăți, aprofunda și testa cunoștintele lor pe anumite subiecte matematice și de științe. Partea de jos a scării este înrădăcinată în programa normală, în materialul studiat în clasă. În funcție de abilitățile lor individuale, elevii vor avansa, "urca" la înălțimi diferite cu privire la scară. Gradul de avansare va departaja elevii cu mai mare capacitate față de cei mai puțin capabili. Prin urmare, aceste "trepte", vor ajuta la identificarea de elevi talentați. În cazul în care scara este bine proiectată și constă din probleme interesante și provocatoare, aceasta va atrage și motiva elevii să aloce mai mult timp și energie în studiul matematicii și al științelor. Este necesar ca proiectarea “scărilor” să se facă în așa fel încât nivelul de dificultate să crească lent (o mică distanță între două etape consecutive) și elevii sunt în măsură să parcurgă pașii chiar și fără ajutorul profesorului. Definițiile și explicațiile ar trebui să ajute ca acest lucru să se întâmple. Prezența unor întrebări ajutătoare, soluții comentate mai târziu, vor permite elevului să verifice dacă înțelege sau nu ce se întâmplă. Prezența cadrelor didactice dintr-un număr mare de state, a permis stabilirea de relații de colaborare între participanți și unitățile școlare din care provin aceștia, care se vor materializa în viitoare proiecte de cooperare. În urma participării la acest curs, voi avea posibilitatea să împărtășesc elevilor și întregului colectiv de cadre didactice din școala noastră cunoștiintele și experiențele dobândite. Utilizarea rezultatelor, produselor finale ale cursului de formare și a schimbului de bune practici în activitatea didactică vor determina îmbunătațirea procesului de predare prin diversificarea metodelor educaționale. De asemenea, voi continua să promovez cooperarea între unitatea noastra școlară și instituții similare din alte țări europene în vederea asigurării calității în educație. Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare poate împrospăta interesul fiecăruia pentru disciplina pe care o predă, îmbunatățește compețentele de utilizare a limbilor străine și profesorul poate să adopte o abordare mai reflexivă asupra modului de predare.

prof. Roxana Banciu


STAGIUL DE PERFECTIONARE « C‟est comme ça que ça se dit » prof. Manuela Olteanu Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale. Prezentarea susţine numai punctul de vedere al participantului la stagiu, Comisia Europeanã sau Agenţia Naţionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale nefiind responsabile pentru conţinutul acesteia.  Programul: Învăţare pe tot Parcursul Vieţii  Componenta: Comenius  Acţiunea: Mobilităţi individuale – Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară, din învăţământul preuniversitar  Nr. de referinţă:2011-1-RO1-COM02-13890 - Identificarea cursului de formare în baza de date pentru activităţile de formare Comenius / Grundtvig de pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale. http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase - Solicitarea cãtre instituţia organizatoare a unui certificat de înscriere provizorie. - Pregătirea formularului de aplicaţie; completarea acestuia respectând regulile cerute de Agenţia Naţionalã. www.llp-ro.ro - Trimiterea formularului prin Poşta Românã, cât şi înregistrarea on-line a acestuia. Date generale despre curs  Perioada de desfasurare: 1.08.2011-12.08.2011  Număr de participanţi: 18  Limba de desfăşurare a cursului: limba francezã  Tara de provenienta a cursanţilor: Ungaria, Spania, Portugalia, Irlanda, Germania, Japonia, Romania, Belgia Desfăşurarea cursului, activităţi:  Obiective: - sã permitã participanţilor sã-şi îmbogãţeascã şi sã-şi reînoiascã cunostintele de limbaj idiomatic si familiar - sã incurajeze participanţii sa foloseasca noile practici pedagogice


- sã favorizeze o practicã reflexivã prin intermediul învãţare ; - sã cunoascã Franţa , spaţiul francofon şi cultura sa Organizarea stagiului: 5h30 de curs pe zi  dimineaţa de la ora 9 la 12  după-amiază de la 13h30 la 16h00  De luni pana vineri, un total de 54 ore

Activităţi culturale Excursii ghidate: • Cannes • Saint-Tropez • Monaco • Monte Carlo • Eze • Grasse

unei analize a strategiilor de


VIITORUL ȚI-L PREGĂTEȘTI ÎNCĂ DIN LICEU Sunt atâtea lucruri de făcut când ești licean, iar viitorul pare atât de departe. Încercând să știi unde vrei să mergi mai departe trebuie să te pregătești să devii adult. Cu toții visăm să avem succes în profesia noastră, să avem cariera pe care ne-am dorit-o. Dar este oare suficient să așteptăm ca succesul să ne surâdă? De multe ori uităm că, pentru a ajunge în vârf, pentru a avea succes, este nevoie de multă muncă. Fiecare profesie solicită anumite capacități. De aceea, pentru a găsi profesia/ ocupația potrivită, este necesar să urmărim concordanțele între capacitățile personale și cerințele profesiei. O bună alegere presupune o autocunoaștere pe măsură ceea ce înseamnă: - să-ți cunoști atât punctele tari cât și părțile slabe; - să fii interesat de cunoașterea capacității profesionale; - să eviți subevaluarea cât și supraevaluarea unor interese sau domenii de activitate; - să-ți cunoști valorile despre muncă; - să-ți delimitezi aria intereselor profesionale; - să-ți stabilești corect tipul de personalitate. În cabinetul de consiliere din liceul tău îți poți clarifica multe aspecte legate de diagnosticarea capacității profesionale. Consilierul școlar te poate sprijini pentru identificarea tipului de personalitate, a intereselor și domeniilor ocupaționale potrivite. În cabinetul de consiliere găsești teste de personalitate, de autocunoaștere, de orientare școlară și profesională. În anul școlar trecut, dar și în acest an, au fost și vor fi derulate la nivelul școlii o serie de proiecte și activități pe tematica orientării școlare și profesionale: - „ De la școală la profesie spre carieră” – proiect realizat în colaborare cu A.J.O.F.M. Prahova; - „Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic pe piața muncii” – proiect POSDRU; - „ CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranziție ușoară spre piața muncii” – proiect POSDRU; - „Succesul profesional” – program Junior Achievement România; - activități de consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevii claselor terminale, dar nu numai; - studii privind opțiunile elevilor de clasa a XII-a Pentru a avea succes în viitor, țineți cont de următoarele:


Credeți în succesul personal! Analizați-vă aspirațiile și motivațiile! Angajați-vă cu adevărat în succesul vostru! Planificați! Mergeți înainte, indiferent de condiții! Prof. consilier Luiza Covaci Bibliografie: - „O carieră de succes”- Ghid de consiliere profesională destinat elevilor din clasele de învățământ profesional și tehnic an de completare și liceu tehnologic - „În căutarea unui loc de muncă”- Ghid de informare și consiliere vocațională, Ploiești 2003


Toamnă de poveste ... la Hanu-Ancuţei „Într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul Ancuţei...” În 2010-2011 am început un proiect ce urmăreşte să stimuleze legătura dintre vârsta adolescenţei şi literatură - „Adolescent în lumea cărţilor ”, acesta continuă în 2011-2012. Astfel, cu ocazia comemorării a 50 de ani de la moartea scriitorului Mihail Sadoveanu, în luna octombrie, marcând, de asemenea, „Ziua Educaţiei”, în şcoala noastră a avut loc o şezătoare. Ne-am propus să îmbinăm mai multe „poveşti” pentru a contura atmosfera specifică: aspecte reprezentative despre viaţa şi opera lui Mihail Sadoveanu, o scurtă istorie a muzicii româneşti, cu accent pe muzica lăutărească, scurtă istorie a toposului a Hanului Ancuţei, aflat în apropiere de Roman, fragmente de lectură din povestirea „Hanu-Ancuţei”, audiţie- înregistrare cu vocea lui Mihail Sadoveanu recitând versuri eminesciene. „Lăutarii cântau fără oprire...”- şezătoarea a inclus audiţie de muzică veche lăutărească autentică (Cântecul lui Barbu lăutarul, interpretat de Ion Luican, muzică tradiţională în interpretarea trupei „Trei parale”- Când toca la Radu Vodă; Două sârbe din caval; Lume, lume; muzică lăutărească în interpretarea lui Ion Albeşteanu, Marin Cotoanţă), valorizând timpurile narative din opera sadoveniană „Hanu-Ancuţei”;la toate acestea s-a adăugat un moment de dans popular cu Ansamblul „Mugurelul” al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, condus de prof. Nicolae Dovâncă. Cadrul în care s-au desfăşurat aceste momente a fost unul specific - Complexul de instruire practică al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti a fost decorat cu obiecte


tradiţionale româneşti, autentice, unele vechi de 50 de ani: pirostrii, ceaun de mămăligă, piese din războiul de ţesut, vase de lut, ştergare, covoare tradiţionale, linguri şi alte obiecte din lemn- atmosferă de „toamnă”, atmosferă de „han”trestie, fructe şi legume în coşuri, dovleci, lumânări. Au fost pregătite, prin valorificarea specificului şcolii şi prin contribuţia elevilor cu competenţe în gastronomie alimentaţie publică, gustări specifice- plăcinte cu mere şi brânză,covrigi etc. La întâlnire au participat numeroşi invitaţi, profesori şi foşti profesori ai Colegiului, elevi, reprezentanţi ai presei - Alfa TV. Elevii implicaţi în activitate au reconstituit atmosfera şezătorilor de altădată şi prin ţinuta lor - costume populare tradiţionale. Chiar şi repetiţiile au avut un farmec deosebit şi vrem să îi provocăm pe toţi ce interesaţi să ne fie alături la astfel de întâlniri. Activităţile au fost susţinute de elevi de la clasele a Xa I-profil matematică-informatică şi de la clasa XII B r. p. - profil alimentaţie publică, fiind coordonate de prof. Mariana Şologon - limba şi literatura română şi prof. Camelia Stoica turism/alimentaţie, cu sprijinul conducerii şcolii, director prof. ing. Petrica Dragomir.


Tot în aceste zile de toamnă s-a deschis un concurs destinat tuturor elevilor colegiului nostru -„Toamnă de poveste la Hanu-Ancuţei”, cele mai bune dintre creaţiile de proză scurtă propuse urmând să fie premiate, iar lucrarea de pe locul întâi, de asemenea, publicată în revista şcolii. Premiul I –Tudor Cristian X I Premiul II- Duca Ioana X S3 Premiul III- Toma Agata XI T Menţiune specială - Petre Gabriel XII B r.p. Anul acesta, în şcoala noastră, a fost o „toamnă de poveste”! Prof. Mariana Şologon


Toamnă de poveste ... la Hanu-Ancuţei

-

Premiul I

O ZI CA ORICARE ALTA Părea a fi o zi obişnuită, dar nu avea să fie aşa. De fapt avea să fie ziua în care am pus la îndoială toate lucrurile în care credeam: inexistenţa unei puteri supranaturale care ne guvernează lumea şi faptul ca totul se restrânge la ce putem face noi,oamenii. Era sâmbătă: aceeaşi rutină plictisitoare pe care o urmam de mult timp: somn de voie şi pierdere de timp. Dar ceva era diferit. Am simţit brusc nevoia să ies din casă şi să plec la o plimbare. A fost de parcă o forţă necunoscută mă ademenea în afara locuinţei şi dorea ca eu să ajung într-un loc anume. Zis şi făcut! În zece minute ies din casă şi încep să merg alene către orice m-ar fi aşteptat. Mă uimea faptul că totul era la fel: acelaşi drum recent asfaltat, dar totuşi plin de gropi, aceleaşi blocuri vechi, datând de acum cincizeci de ani şi aceiaşi oameni plictisiţi de viaţa monotonă pe care o duc. Până şi atmosfera era la fel ca în fiecare zi:linişte şi pace. Mă intriga faptul că totul era atât de obişnuit. De ce am ieşit din casă? Ca toate lucrurile să fie exact la fel? Ce a fost acea chemare pe care am simţit-o? Şi atunci îl văd: un băiat în haine ciudate, ce se uita cu uimire la blocurile vechi, la asfaltul de sub picioarele sale, dar mai ales la maşinile care treceau. Nu m-au şocat hainele sale, nici faptul ca se uita la asfalt ca şi cum ar fi ceva neobişnuit şi că părea speriat de maşinile care treceau. Nimic din toate lucrurile menţionate nu m-a şocat aşa de tare ca asemănarea dintre noi. Păream a fi două copii identice,singurele diferenţe fiind hainele purtate şi nivelul de igiena,deoarece copia mea nu era tocmai curată. Mă apropii uşor de el şi îl întreb cum se numeşte şi cum a ajuns aici,pentru că era destul de clar că nu aparţine epocii noastre. Se întoarce brusc şi începe să mă studieze, deoarece nu mă observase până atunci. Îmi spune că îl cheamă Chiriac şi fiindcă s-a strecurat în odaia vrajitorului,a fost afectat de o vrajă a acestuia şi s-a trezit aici.


Încercam din răsputeri să nu râd. După ce reuşesc să depăşesc acest impuls, încerc să aflu mai multe despre acest “vrajitor”. -Şi spune-mi Chiriac, de ce acest vrajitor te-a trimis aici? -Ca să mă înveţe o lecţie! Să nu mai umblu în lucrurile sale! -Dacă e aşa cum spui, probabil că va încerca să te aducă înapoi după ce îi trece supărarea. Până atunci hai la mine acasă! După ce am pierdut ceva timp pe drum ajung acasă, deschid uşa şi aprind lumina. Mă întorc către Chiriac, care era alb ca varul şi se uita cu o privire înfricoşată la mine, iar cu un glas stins mă întreabă: -Eşti vrăjitor? De data aceasta numai pot să mă abţin şi izbucnesc într-un râs zgomotos, în timp ce bietul Chiriac stătea înfricoşat într-un colţ. În cele din urmă mă duc la el şi îi arăt cum funcţionează întrerupătorul, iar pentru următoarele zece minute, Chiriac a tot stins şi aprins lumina, cu un zâmbet prostesc pe faţă, ca şi cum ar fi fost o mare distracţie. După ce s-a potolit, a fost uimit de multitudinea de camere. A trebuit să îi explic cum se numeşte fiecare cameră şi ce rol are fiecare. A fost uimit când a văzut aragazul, pe care l-a catalogat ca o cutie de metal cu ochi care scot flacări. Când am ajuns cu turul în faţa băii a rămas pe gânduri, deoarece nu înţelegea rolul acesteia. Am umplut cada cu apă şi i-am sugerat să facă o baie. Spre uimirea mea nici nu am terminat bine de vorbit şi Chiriac se aruncă în cadă cu toate hainele pe el, ca şi cum ar fi sărit într-un iaz. Îi zic să iasă din cadă şi după ce îi aduc o pereche din hainele mele şi umplu iar cada îi spun ieşind pe uşa ca de data aceasta să intre fară haine. În cele din urmă iese din baie curat, iar acum ca îmi purta hainele, arătam amândoi exact la fel. Cum însă timpul era scurt, deoarece Chiriac se putea întoarce oricând în era sa,m-am hotărât să îi arăt şi invenţiile care mă fac pe mine fericit,aşa că l-am dus în faţa televizorului. Când l-am aprins şi au început să se reverse toate acele voci şi imagini, Chiriac a rămas uluit. Nu putea înţelege cum toţi acei oameni au intrat în acea cutie, iar acest lucru nu a făcut decât să îi întărească convingerea că aş fi un vrăjitor nebun şi că îi ţin pe acei oameni captivi într-o cutie. Din nou mă abţin cu greu să nu izbucnesc în râs şi tocmai când mă pregateam să îi arăt cea mai mare invenţie modernă, calculatorul, Chiriac începe să strălucească şi începe să fie învăluit de o lumină albă.


-Se pare ca vrajitorului i-a trecut supărarea. Sunt uimit de câte s-au schimbat. Nu înţeleg ce e cu acele case uriaşe, cu pământul gri cu linii albe pe care mergeţi, iar mai ales carele acelea care merg fără cai sau boi, sunt o invenţie drăcească. Cred înca faptul că eşti un vrajitor şi că lumea aceasta este o lume a vrăjitorilor, unde am fost trimis pentru greşeala mea. La revedere! Dintr-odata lumina ce îl învăluia pe Chiriac dispare odată cu el, iar eu rămân singur, ca şi cum nimic nu s-ar fi întamplat. Dar ştiam ca aceste lucruri au avut loc. Dar de ce mi s-au întâmplat tocmai mie? Oare există o forţă atotputernică care ne dirijează viaţa şi care a vrut să trec prin asta? Şi mai presus de toate, de ce semăna Chiriac aşa de mult cu mine? Oare era unul din strămoşii mei? Vizita lui a lăsat multe întrebări fără răspuns, întrebari care mă frămăntă în fiecare zi şi despre care nu pot vorbi cu nimeni,pentru că nu voi fi crezut. Dar cel mai des îmi trece prin cap: ”Oare şi pentru Chiriac este la fel?” Tudor Cristian Clasa a X-a I


Viitorul lui Ceres Când voi creşte, voi fi un zeu pe pamânt, Voi şti totul, fericit, zburând cu avânt.

Voi visa în miez de noapte, alături de pisici Voi călători în ghetou, alături de cerşetorii himerici. Marea mă va chema în fiecare an, Ascultând melodii cântate de nebuni în van. Ştiu cum va arăta focul înfiripat la repezeală, Încâlzind aerul îmbibat de umezeală. Zadarnic, rămân mic în camera mea, Privesc lumea de dincolo de perdea, Cu teama unui tenor uitat, Nu mă simt niciodată liber, ci eliberat.


Viitorul imi aduce clipe minunate, În imaginaţia mea cu vise spulberate. Sperietoarea În mijlocul câmpului de maci, Zac tăcuţi porumbeii rătăciţi şi buimaci. Îşi încălzesc penele colorate şi reci, Ce lanuri fără rod, ce lanuri seci! Găsesc săruturi îngheţate în timp, Din partea eternelor zeiţe de Olimp. Recită în liniştea nopţii antagonice, Cântecul de leagăn al unei luni hiperbolice. Prin lanul de secară Copilele lunii furioase aleargă, Un cer îngheţat în curând vrând să şteargă. Cu ochii de stele şi braţe de foc, Fantomele pădurilor mută din loc. De vreme se plâng cu glas de baladă, Rotind fusul sorţii în joc de şaradă. Şi joacă mâhnite de Dumnezeul cel aspru, Purtând mândru tare coroană de astru. Regatul lui Euripeu Isprăvi pierdute-n vânt, În pulbere şi fum, Paşi repezi răsunând, Spunând poveşti de drum. Şi Regele-a plecat, Împovorat de teamă, În urmă a lăsat, Regatul cel de seama. Cu toţii au sperat, Că El se va întoarce, Că va trimite-argat, Că va domni în pace.


Încetul cu încetul, Poporul l-a uitat, Că uite-acum războiul, Timpul în foc a dat. Şi au ales pe altul, Cu cal şi paloş şi viteaz, Să îi salveze de la chin, Să lupte dup-al lui destin, Ca nimeni altul. Dar noul rege-n luptă moare, Privind cinstit spre mândrul soare, Iar ultimele lui cuvinte: “Nu îi lăsa Tu, Doamne sfinte!” Se pierd în zare. Regatul lui Euripeu, Piere pe crestele de zeu. De după perdelele de fum De după perdelele de fum. Se-ascunde monstrul umbrei tale. Ca acel melancolic cântec ascultat odată de demult. Suspină fantasmagoric ca numai eu s-ascult "Eu nu sunt groaznic, doar ocult" "Sunt amalgamul gândurilor laice din tumult" "Sunt visul nopţii paşnice de mult" "Uitat." "La căpătâiul tău mereu eu am vegheat." "Şi ţi-am cântat" "Şi ţi-am furat coşmarul de negru îmbătat" "În seară." De după perdele de fum Se-ascunde monstrul umbrei tale.

Mirela Stanciu Clasa a X-a S1


Proiect

Internaţional

„YPSSI/EYES Christmas Shopping

Camp

Responsible

Ploieşti-

Consumption‟

Perioada de desfăşurare: 23-30

Noiembrie

2011

Locul desfăşurării: Universitatea Gaze

Petrol-

din

Ploieşti

(partener) Coordonator: Association Les Petits

Débrouillards

Paris-

Franţa În perioada 23- 30 Noiembrie 2011, au avut loc în Ploieşti, acţiuni sociale şi ecologice, ca parte a unui proiect work in progress, în cadrul Platformei YPSSI (Young People and Science in Society Issues), coordonată de Asociaţia Franceză 'Les Petits Débrouillards'. Platforma YPSSI europeană are ca principal obiectiv conştientizarea problemelor sociale legate de ştiinţe în epoca contemporană, având ca scop conectarea tinerilor din întreaga Europă, pentru a reflecta şi a acţiona în problemele ce privesc viitorul lor. De asemenea, are ca scop punerea în legătură a oamenilor de ştiinţă, sociologi, profesori, membrii ai ONG-urilor, cu tinerii din cele 27 de ţări europene şi organizaţii de tineret. În Ploieşti, acţiunile au demarat în 2008 (cel mai activ grup YPSSI din România) şi au fost axate, în primă fază, pe ştiinţă şi implicarea tinerilor în domeniu, ulterior adăugându-se problematica 'Educaţiei despre, în şi pentru Mediu'. Problematica mediului s-a


accentuat în dezbatere odată cu apariţia reţelei europene noi de tineret EYES (Empowering

Youth

in

an

European

Society)

din

cadrul

YPSSI.

După desfăşurarea Taberei de Vară 2011 din Franţa- Le Marais Poitevin- (SudVestul Franţei, într-o zonă de camping 100% ecologică) în cadrul căreia au participat tineri reprezentanţi din 13 ţări europene (România, Austria, Slovacia, Bulgaria, Spania, Polonia, Malta, Germania, Franţa, Estonia, Grecia, UK si Belgia) şi unde am realizat o acţiune de stradă pe tema reciclării în oraşul- port La Rochelle, YPSSI/EYES a poposit în luna Noiembrie la Universitatea Petrol- Gaze din Ploieşti (coordonator Conf.univ.dr. Gheorghe Calcan), partener direct cu Colegiul Naţional Mihai Viteazul (prof. Viorica Constandache)ambele entităţi fiind parte a Platformei YPSSI. Tabăra de Iarnă 2011 s-a numit ‘YPSSI/EYES Christmas Shopping Camp- Responsible Consumption’ şi a avut ca principală ţintă lupta împotriva hiper- consumerismului în perioada sărbătorilor de iarnă. Agenda taberei a conţinut, pe de o parte, subiectele de mare importanţă ale organizaţiei, subiecte de interes internaţional- World Water Forum- Marsilia, Rio+20forumuri mondiale ale mediului, European Youth Forum of Alternatives 2013EYFA- proiect EYES intern- şi pe de altă parte, training-uri (branding & how to make a big project- Prof.univ.dr. Cătălin Popescu- ProDecan Facultatea de Ştiinţe EconomiceUPG

Ploieşti),

workshop-uri

(street

action),

dezbateri

(networking),

prezentări

PPT(science, urban culture, proiecte eco locale- elevii Colegiului Naţional Mihai Viteazul coordonaţi de d-na prof. Florina Miricel), implicarea ONG-urilor locale (AIESEC, ANTIDROG, ANTIC, 4YOUNG) şi a presei locale, activităţi cultural- artistice, excursii şi o acţiune de stradă la Ploieşti (într-unul din Mall-urile centrale), care să militeze pentru consumul responsabil, tema principală a taberei. În cadrul Taberei de Iarnă au participat tineri din 12 ţări europene şi din afara Uniunii Europene: România, Germania, Franţa, Spania, Grecia, Malta, Estonia, Slovacia, Bulgaria, Bosnia, Armenia, Georgia.

La

extinderea programului de proiecte comunitare legată de identitatea europeană a instituţiilor şi a politicilor publice, au fost aleşi drept colaboratori/parteneri externi elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, coordonaţi de d-na profesoară Gabriela Nedelcu. Ei au participat direct la acţiunea de stradă desfăşurată la Mall, menită să aducă în prim


plan problematica hiper- consumerismului în general, accentuând însă perioada respectivă a sărbătorilor de iarnă. Elevii au susţinut acţiunea, implicându-se voluntar în răspândirea de fly-ere, vorbind cu tinerii străini şi interacţionând direct cu lumea curioasă, promovând în acelaşi timp initiative de acest gen, menite să aducă schimbare în societate. Acţiunea de stradă s-a construit pe mini- scenarii- junk shop, flash mob, licitaţii, scenete etc- menite să puncteze, de asemenea, importanţa tipului de educaţie non-formală; fly-erele au vorbit succint despre demers şi au avut menirea să convingă lumea de importanţa lui; lumea s-a dovedit a fi foarte cooperantă aşternându-şi părerile în book-ul special realizat (flipchart for statements); am promovat în acelaşi timp iniţiative de acest gen, menite să aducă schimbare în societate. Tabăra s-a dovedit a fi un succes, îmbinând în mod armonios toate tipurile de acţiune socială susţinuta în primul rând de entuaziasmul tinerilor implicaţi, fapt care s-a văzut pe parcursul

desfăşurării

tuturor

activităţilor

timp

de

o

săptămână.

Felicităm iniţiativa tuturor coordonatorilor, a organizatorilor, a tinerilor, instituţiilor, entităţilor, partenerilor, profesorilor implicaţi in acest demers major, desfăşurat cu precădere în timpul Anului European al Voluntariatului 2011, demers ce oferă un exemplu concret de implicare socială. YPSSI/EYES îşi continuă activitatea prin organizarea camp-urilor în fiecare an (work in progress), menite să reunească tinerii europeni pentru a dezbate problemele contemporane cu care ei se confruntă în societate, pentru a pune în practică cunoştinţele dobândite de-a lungul timpului prin intermediul workshop-urilor şi training-urilor, dar şi de a transmite mai departe informaţia prin acelaşi tip de activităţi, la rândul lor devenind mentori pentru noii tineri membri. În cadrul acestor demersuri, un loc foarte important îl ocupă dezbaterea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de stradă pe teme de interes mondial, punând astfel accent pe practica teoriei acumulate. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune. Gabriela Nedelcu- prof. Lb. Engleză - coordonator acţiune de stradă- Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti


Ana Nedelcu- Agent Vamal- co- organizator YPSSI/EYES Winter Camp PloieĹ&#x;ti http://www.eyes.solidairesdumonde.org


MATEMATICĂ CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICĂ “ELIE RADU” Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Duca Ioana Diana

Premiul I

a IX-a

Soare Daniela

2.

Rusu Ana Maria

Premiul I

XII E1

Ţaga Loredana

3.

Corbu Mihaela

Premiul II

XI E3

Ioniţă Beatrice

4.

Silvestru Silvia

Premiul III

a XI-a

Soare Daniela

5.

Minea Ştefania

Menţiune

IX S2

Negrea Viorica

6.

Mihai Ioana Natalia

Menţiune

IX S7

Moise Alina

7.

Ivan Ilona Alina

Menţiune

a IX-a

Soare Daniela

8.

Iancu Mădălina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

9.

Tudose Valentin

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

10.

Neagu Claudiu

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

11.

Antone Bulăreanu Mihaela

Menţiune

X S2

Negrea Viorica

12.

Pasol Madalina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

13.

Cocârlea Mihai

Menţiune

X S3

Ioniţă Beatrice

14.

Lipianu Larisa

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

15.

Nistor Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

16.

Dan Oana Maria

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

17.

Grigore Gabriela

Menţiune

a XII-a

18.

Stătescu Bianca

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

19.

Matei Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

20.

Ionescu Cristina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

Observaţii


Nr. crt. 21.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Duca Ioana Diana

Premiul I

a IX-a

Soare Daniela

22.

Rusu Ana Maria

Premiul I

XII E1

Ţaga Loredana

23.

Corbu Mihaela

Premiul II

XI E3

Ioniţă Beatrice

24.

Silvestru Silvia

Premiul III

a XI-a

Soare Daniela

25.

Minea Ştefania

Menţiune

IX S2

Negrea Viorica

26.

Mihai Ioana Natalia

Menţiune

IX S7

Moise Alina

27.

Ivan Ilona Alina

Menţiune

a IX-a

Soare Daniela

28.

Iancu Mădălina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

29.

Tudose Valentin

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

30.

Neagu Claudiu

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

31.

Antone Bulăreanu Mihaela

Menţiune

X S2

Negrea Viorica

32.

Pasol Madalina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

33.

Cocârlea Mihai

Menţiune

X S3

Ioniţă Beatrice

34.

Lipianu Larisa

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

35.

Nistor Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

36.

Dan Oana Maria

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

37.

Grigore Gabriela

Menţiune

a XII-a

38.

Stătescu Bianca

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

39.

Matei Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

40.

Ionescu Cristina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

Observaţii


Nr. crt. 41.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Duca Ioana Diana

Premiul I

a IX-a

Soare Daniela

42.

Rusu Ana Maria

Premiul I

XII E1

Ţaga Loredana

43.

Corbu Mihaela

Premiul II

XI E3

Ioniţă Beatrice

44.

Silvestru Silvia

Premiul III

a XI-a

Soare Daniela

45.

Minea Ştefania

Menţiune

IX S2

Negrea Viorica

46.

Mihai Ioana Natalia

Menţiune

IX S7

Moise Alina

47.

Ivan Ilona Alina

Menţiune

a IX-a

Soare Daniela

48.

Iancu Mădălina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

49.

Tudose Valentin

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

50.

Neagu Claudiu

Menţiune

X S7

Negrea Viorica

51.

Antone Bulăreanu Mihaela

Menţiune

X S2

Negrea Viorica

52.

Pasol Madalina

Menţiune

X S5

Negrea Viorica

53.

Cocârlea Mihai

Menţiune

X S3

Ioniţă Beatrice

54.

Lipianu Larisa

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

55.

Nistor Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

56.

Dan Oana Maria

Menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

57.

Grigore Gabriela

Menţiune

a XII-a

58.

Stătescu Bianca

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

59.

Matei Valentina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

60.

Ionescu Cristina

Menţiune

XII E2

Ioniţă Beatrice

Observaţii


MATEMATICĂ CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ “ADOLF HAIMOVICI” ETAPA JUDEŢEANĂ

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Observaţii

Corbu Mihaela

Premiul I

XI E3

Ioniţă Beatrice

2.

Dan Oana Maria

Premiul I

XII E1

Ţaga Loredana

3.

Duţu Ştefan

Premiul II

X S5

Negrea Viorica

4.

Rusu Ana Maria

Premiul II

XII E1

Ţaga Loredana

Participant naţională Participant naţională Participant naţională Participant naţională

5.

Iacob Ioana Georgiana

Menţiune

IX S2

Negrea Viorica

6.

Minea Ştefania

Menţiune

IX S2

Negrea Viorica

7.

Silvestru Silvia

Menţiune

XI

Soare Daniela

ETAPA NAŢIONALĂ Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Corbu Mihaela

menţiune

XI E3

Ioniţă Beatrice

2.

Dan Oana Maria

menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

3.

Rusu Ana Maria

menţiune

XII E1

Ţaga Loredana

Observaţii


CHIMIE CONCURSUL NAŢIONAL “PETRU PONI”

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut

Clasa

Profesor

Minea Ştefania

Premiul I

IX S2

Banciu Roxana

2.

Bărbuceanu Cristina

Premiul II

IX S4

Banciu Roxana

3.

Costea Adrian

Premiul III

IX S3

Banciu Roxana

4.

Radu Bogdănel

Premiul III

IX S3

Banciu Roxana

5.

Iacob Ioana

Menţiune

IX S2

Banciu Roxana

6.

Ioan Florentina

Menţiune

IX S1

Banciu Roxana

7.

Coarfă Irina

Menţiune

IX S4

Banciu Roxana

8.

Bădic Andreea

Menţiune

IX S1

Banciu Roxana

9.

Burlacu Emil Marian

Menţiune

X S6

Voiteanu Libertatea

10.

Ioniţă Mihaela

Menţiune

X S5

Voiteanu Libertatea

11.

Tudor Ioana Teodora

Menţiune

X S5

Voiteanu Libertatea

12.

Mateescu Ioana

Menţiune

X S5

Voiteanu Libertatea

Observaţii

FRANCEZĂ CONCURSUL JUDEŢEAN DE TRADUCERI PENTRU LICEELE TEHNICE

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Cristea Andreea

Premiul I

XII E3

Olteanu Manuela

2.

Barbu Andreea

Premiul III

XII E1

Olteanu Mariana

Profesor

Observaţii


BIOLOGIE

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Lefter Gabriel

Premiul III

IX i

Manolache Amelia

2.

Alexandru Traian

Menţiune

IX i

Manolache Amelia

Observaţii

SPORT

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Observaţii

Echipa de baschet - Fete

Premiul I

Potinteu Nicolae

2.

Echipa de baschet - Fete

Premiul II

Potinteu Nicolae

3.

Dumitrache Ioana

Premiul I

XII T

Potinteu Nicolae

4.

Rusu Ana Maria

Premiul II

XII E1

Scobalero Marilena

5.

Cotovanu Cristian

Premiul I

XI T

Potinteu Nicolae

6.

Dumitrache Ioana

Premiul I

XII T

Potinteu Nicolae

7.

Dumitrache Ioana

Premiul II

XII T

Potinteu Nicolae

8.

Toader Emilia

Premiul IV

IX S7

Potinteu Nicolae

Etapa judeţeană Etapa naţională Etapa judeţeană - cross Etapa judeţeană - şah Etapa judeţeană –atletism Etapa judeţeană –atletism 800m Etapa judeţeană –atletism 80m V Etapa judeţeană –atletism 800m


ENGLEZĂ

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Observaţii

Rădulescu Matei

Premiul III

Nedelcu Gabriela

Etapa judeţeană

X S5

EDUCATIV LOGISTICĂ ŞI ECONOMIE BUSINESS

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Lefter Ioan

XII E1

Petrescu Ştefania

2.

Roman Delia

XI E1

Petrescu Ştefania

3.

Negoescu Ştefania

XI E1

Petrescu Ştefania

4.

Catrinescu Florin

XII T

Petrescu Ştefania

5.

Dinu Ciprian

XII T

Petrescu Ştefania

6.

Boaru C.

XI E

Petrescu Ştefania

7.

Matusa Cristina

XII E3

Petrescu Ştefania

Profesor

Observaţii


OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ “TEHNOLOGII” TEHNICIAN ÎN TURISM

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Oprea Iulia

Premiul I

XI T

2.

Dinu Iacob

Premiul II

XII T

3.

Ene Andra

Menţiune

XI T

Dragomir Petrica Lazăr Corina Brătăşanu Simona Alexandru Adina Dragomir Petrica Brătăşanu Simona Bocan-Anghel Niculina Dragomir Petrica Lazăr Corina Brătăşanu Simona Alexandru Adina

Observaţii


OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ “TEHNOLOGII” ECONOMIC

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Ionescu Cristina

Premiul II

XII E2

2.

Cuculeanu Adriana

Premiul III

XII E2

3.

Boaru Ioana

Premiul III

XI E3

4.

Lefter Ioan

Menţiune

XII E1

5.

Negoescu Ştefania

Menţiune

XI E1

6.

Bogdan Ştefania

Menţiune

XI E1

Damian Dorian Brătăşanu Simona Nistoroiu Gabriela Bocan-Anghel Niculina Damian Dorian Brătăşanu Simona Nistoroiu Gabriela Bocan-Anghel Niculina Damian Dorian Brătăşanu Simona Nistoroiu Gabriela Lazăr Corina Alexandru Adina Dragomir Petrica Brătăşanu Simona Petcescu Ştefania Bocan-Anghel Niculina Dragomir Petrica Brătăşanu Simona Petcescu Ştefania Lazăr Corina Alexandru Adina Dragomir Petrica Brătăşanu Simona Petcescu Ştefania Lazăr Corina Alexandru Adina

Observaţii


OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ “TEHNOLOGII” COMERCIANT – VÂNZĂTOR

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Matei Cosmina

Premiul I

XI A A.C.

2.

Zamfir Dragoş

Premiul II

XI A A.C.

3.

Istrate Sara

Premiul III

XI A A.C.

Profesor

Observaţii

Petrache Simona Paraschiv Marcela Heichel Henriette Petrache Simona Paraschiv Marcela Heichel Henriette Paraschiv Marcela Paraschiv Marcela Heichel Henriette

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ “TEHNOLOGII” OSPĂTARI

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Pătraşcu Valentin

Premiul I

XI A A.C.

2.

Oancea Alexadru

Premiul III

XI A A.C.

3.

Pisică Mădălina

Menţiune

XI A A.C.

Profesor Stoica Camelia Vasiliu Sofia Stoica Camelia Vasiliu Sofia Stoica Camelia Vasiliu Sofia

Observaţii


OLIMPIADA DE EDUCAŢIE RUTIERĂ ETAPA LOCALĂ

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Observaţii

Piersicanu Vlad

Premiul III

Xi

Bogaciu Carmen

Xi

Bogaciu Carmen

Calificat la faza judeţeană – 21 mai Calificat la faza judeţeană – 21 mai

2.

Georgescu Marius

Premiul III

OLIMPIADA DE RELIGIE

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Petre Alexandra

Premiul III

Xi

Profesor

Observaţii

Hera Gheorghe

Etapa judeteană

CONCURS JUDEŢEAN DE PROTECŢIE A CONSUMATORULUI “ALEGE, ESTE DREPTUL TĂU”

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Stroe Cătălina

Premiul I

X S6

Profesor

Observaţii

Breiţă Florentina

Calificată la etapa naţională


INFORMATICĂ CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Profesor

Observaţii

Mândriş Andrei

Menţiune

IX i

Nicolae Cornelia

2.

Vasilică Cristian

Menţiune

IX S5

Nicolae Cornelia

3.

Constantin Silviu

Menţiune

IX i

Nicolae Cornelia

Etapa judeteană Etapa judeteană Etapa judeteană

ISTORIE CONCURSUL “SOCIETATE ŞI ISTORIE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ”

Nr. crt. 1.

Nume şi Prenume

Premiul obţinut Clasa

Miclea Ovidiu

Premiul III

Xi

2.

Telegeanu Elena

Premiul III

Xi

Profesor

Observaţii

Filipoiu Mădălina Dan Iuliana Filipoiu Mădălina Dan Iuliana

Etapa judeteană Etapa judeteană

Întocmit, prof. Mihail KARAGHIAUR

Revista  

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Ploiesti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you