Page 1


Unas i mpl ec ons onant es i mpl i fic aunc ompl ej oes pac i o di f er ent e.Unes pac i odondepr of es i onal esdelc ampo del aar qui t ec t ur a, eldi s eñoyl adec or ac i ón, aúnanes f uer z ospar a pl as marnov edos asi deasen di v er s os ambi ent es , t eni endoenc uent al asúl t i mast endenc i as . Nosr ef er i mosal al et r aD-quéal udi endoaDi s eñoy Di s t i nc i ón,c ons t i t uy el amar c ar egi s t r adademobi l i ar i oydec or ac i óndeEs t udi oAbi er t o;elc ualas uv ezes ell ugarenl ac i udadpens adopar apot enc i aryc onc r et arc ones t i l ot odopr oy ec t o, i deaoempr endi mi ent o. “ Cuandoc r eamos “ D” ,pens amosenunl ugarqueno s eas ól ounpas eodec ompr asdeobj et osdedec or ac i ón, mobi l i ar i osdeaut or , yar t e;s i noqueademás , as pi r ábamosac ons t r ui runes pac i odondes epuedan pr oy ec t ari deasys ol uc i ones ,at r av ésdels er v i c i ode dec or ac i ón.Nues t r at ar eaesi nt er v eni ropt i mi z ando c adac as a,ofic i naoempr endi mi ent o,t r ans f or mando as íc ual qui erl ugarenunambi ent eúni c oyper s onal par aelc l i ent e” .


ARQUI TECTURA

“ Laar qui t ec t ur aesl av ol unt addel aépoc a t r aduc i daales pac i o”


Shoppi ng LaOpi ni 贸nPl az a Per gami no BuenosAi r es ( 2000)

Ar qui t ec t ur a


Cement er i o Cel p Per gami no BuenosAi r es ( 2002)

Ar qui t ec t ur a


Vi v i enda Lobos BuenosAi r es ( 2006)

Ar qui t ec t ur a


Edi ďŹ c i o-Vi v i enda Al hambr a Per gami no BuenosAi r es ( 2008)

Ar qui t ec t ur a


Edi ďŹ c i o-Vi v i enda Ur bent i s Per gami no BuenosAi r es ( 2011)

Ar qui t ec t ur a


AMBI ENTACI ON DECORACI ON

“ Losc ol or eshabl andet i . ”


Depar t ament o LasCa帽i t as Capi t al BuenosAi r es ( 2006)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


Depar t ament o Rec ol et a Capi t al BuenosAi r es ( 2006)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


Depar t ament o Bar r i oNor t e Capi t al BuenosAi r es ( 2006)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


Ofic i nas Per gami no BuenosAi r es ( 2000)

Ambi ent ac i ón Dec or ac i ón


Depar t ament o Bel gr ano Capi t al BuenosAi r es ( 2007)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


Depar t ament o Cabal l i t o Capi t al BuenosAi r es ( 2007)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


Es t udi odeDi s e帽o Per gami no BuenosAi r es ( 2008)

Ambi ent ac i 贸n Dec or ac i 贸n


MOBI LI ARI O COMPLEMENTOS REGALOS

“ Laor i gi nal i dadc ons i s t eenelr et or noalor i gen; as ípues ,or i gi nalesaquel l oquev uel v eal as i mpl i c i daddel as pr i mer ass ol uc i ones ”


Mobi l i ar i o

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


Regal os

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


Al f ombr as

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


T ol dosyCor t i nas

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


Papel esyGĂŠner os

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


Di s e単osdeAut or Joy er i aCont empor anea

Mobi l i ar i o Compl ement os Regal os


SHOWROOM


Di c i embr e2009

Showr oom


Agos t o2010

Showr oom


Nov i embr e2010

Showr oom


Jul i o2011

Showr oom


PRENSA


T r abaj osPubl i c adosporl a Ar q.Car l aPi c c ol i par al aRev i s t aLi v i ng

Pr ens a


Not asPubl i c adasporl a Ar q.Car l aPi c c ol i par al aRev i s t aPr oy ec t ar

Pr ens a


I T ALI A743

Per gami no|Bs .As .

Cont ac t o: Mai l :c ar l a. pi c c ol i @eabi er t o. c om. ar T el :0247715653103 www. d. di s egno. bl ogs pot . c om Fac ebook. c om/ dper gami no

Revista D Disegno  

Revista D Digital

Advertisement