Page 17

LNI J TEMATY NUMERU

Rusz głową ABY

ROZBUDZIĆ

ZMUSIĆ

DO

utrwalonych w pamięci, jak i twórczy, czyli WYOBRAŹNIĘ CZĘSTEGO,

NALEŻY

SOLIDNEGO

kreować nieistniejące wyobrażenia. Często

porównuję

wyobraźnię

do

nauki

TRENINGU.

chodzenia u małych dzieci. Najpierw raczkują,

Pod pojęciem wyobrażenie rozumiem złożony

następnie próbują zrobić kilka kroków na dwóch

proces poznawczy zachodzący w mózgu, pod-

nóżkach, a na koniec zaczynają samodzielnie iść

czas którego człowiek odtwarza doznania

w dowolnym kierunku. Podobnie jest z naszym

zmysłowe, czyli wszystko co może poczuć. To

procesem kreowania obrazów i sytuacji. Im

także umiejętność wykreowania dowolnych

bardziej udoskonalamy go, tym więcej działań

sytuacji. Ogromną rolę spełniają tu pamięć

możemy zrealizować.

i doświadczenie, niezbędne przy przywoływaniu

Podkreślmy, że praca nad wyobraźnią jest

„gotowych” i budowaniu „nowych” obrazów.

nieustannym, złożonym treningiem, którego

Natomiast pod pojęciem wyobraźni definiu-

zaprzestanie prowadzi do obniżenia zdobytych

ję zdolność do przywoływania i tworzenia

sprawności.

w myślach określonych wyobrażeń. Może ona

systematyczności i odpowiednim ćwiczeniom,

mieć charakter odtwórczy - sięgać do zasobów

można szybko zauważyć zadowalające efekty.

Jednak dzięki systematyczności

17

INSIDE - grudzien 2011  
INSIDE - grudzien 2011  

INSIDE Grudzien 2011

Advertisement