Page 1

ČESKÉ FILMY CZECH FILMS 2012–3


ČESKÉ FILMY CZECH FILMS 2012–3 www.filmcenter.cz CFC, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303, info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz


HLEDÁ ZAJÍMAVÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ PROJEKTY

Jste autory původního scénáře? Zúčastněte se výběrového řízení nadace! Nejlepší práce odměníme a nabídneme k realizaci producentům.

tel.: +420 267 072 012 gsm: +420 602 702 319 e-mail: info@filmovanadace.cz

www.filmovanadace.cz HLAVNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


Úvodní slovo | Introduction Milí přátelé, v uplynulém roce vstoupilo do českých kin 31 hraných filmů, 1 animovaný a 13 dokumentárních filmů. Divácky nejúspěšnější byla komedie Marie Poledňákové Líbáš jako dábel s návštěvností kolem 500 tisíc diváků. Na mezinárodním poli zazářily hlavně debuty – Příliš mladá noc Olma Omerzy v Berlíně, Tambylles Michala Hogenauera v Cannes či Poupata Zdeňka Jiráského v jihokorejském Busanu. Obrovským úspěchem bylo získání Evropské filmové ceny za animaci pro Aloise Nebela. V hlavní soutěži v Berlíně byla ČR navíc zastoupena koprodukčním snímkem Královská aféra, jehož vznik byl podpořen Programem podpory filmového průmyslu. Na tomto místě tradičně hodnotíme uplynulý rok. Pro České filmové centrum byl rok 2012 rokem oslav desátého výročí fungování. Celoroční bilancování naší činnosti připomnělo složité začátky a zároveň završilo jednu éru fungování ČFC. Od ledna 2013 se totiž stáváme součástí Národního filmového archívu, tedy příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR. A právě MK ČR patří dík za dlouhodobou podporu našich aktivit a snahu zaštítit je státní institucí. Nemenší dík ale patří i zakladatelům ČFC a hlavně Asociaci producentů v audiovizi, bez níž by ČFC nikdy nevzniklo. Do roku 2013 vstupujeme ještě s jednou významnou novinkou – na sklonku roku 2012 byl schválen nový zákon o audiovizi, který upravuje fungování fondu kinematografie a zajišťuje pro něj zdroje financování. Markéta Šantrochová, České filmové centrum Česká kinematografie proplula od roku 1990 už mnohými peřejemi a zatím vždy prokázala životaschopnost – a jestli je adaptabilita příznakem inteligence, pak můžeme směle říci, že je česká kinematografie mimořádně inteligentní. K tomu, aby se udržela při životě, musí se chovat do značné míry pragmaticky, ale tím se z rozhodování odpovědných lidí nevylučuje étos a vědomí odpovědnosti vůči minulým i budoucím generacím. Rokem 2012 začala v Národním filmovém archivu (NFA) transformace, jejímž výsledkem je – mimo jiné – rozšíření portfolia jeho činností. NFA je střešní organizací, která svým způsobem propojuje celou českou kinematografii: sbírá, uchovává, zpracovává a zpřístupňuje nejen audiovizuální díla, ale také široký okruh dat, jimiž se živí paměť české kultury. Jsem rád, že se ČFC k 1. lednu 2013 stalo součástí NFA – pro obě instituce tím začala nové etapa, v níž budeme hledat optimální sladění všech našich činností tak, aby to prospělo především českému filmu. Michal Bregant, generální ředitel NFA Dear Friends, In the past year 31 feature films, 1 animated film and 13 documentaries were released to Czech cinemas. The most successful film with the audiences was Marie Poledňáková’s comedy You Kiss Like a Devil which drew an attendance of around 500 thousand. In the international field of film festivals mainly debuts shone brightly – Olmo Omerzu’s A Night Too Young in Berlin and Tambylles by Michal Hogenauer in Cannes or Zdeněk Jiráský’s Flower Buds in South Korea’s Busan. Winning the European Film Award for animation was a huge success for Alois Nebel. The Czech Republic, moreover, was represented in the main competition in Berlin by the co-production A Royal Affair, which was made with the support of the Film Industry Support Programme. We traditionally evaluate the year gone by here. For the Czech Film Center the year 2012 was the year we celebrated the tenth anniversary. The yearlong retrospect of our activities brought reminiscences of our difficult beginnings while also culminating one era of the CFC’s operations. From January 2013 we are becoming part of the National Film Archive, which is an allowance organisation of the Czech Ministry of Culture. And the Czech Ministry of Culture deserves our thanks for its long-term support of our activities and the efforts to have them supported by a state institution. All of our partners also deserve applause, as do the founders of the CFC, especially the Audiovisual Producers’ Association, without which the CFC would never have gotten off the ground. We enter the year 2013 with yet more important news. After almost twenty years a new audiovisual act was passed at the close of the year 2012. It will regulate the cinematography fund and ensure a source of financing for it. Markéta Šantrochová, Czech Film Center Czech cinematography has navigated through many ups and downs since 1990 and so far it has always demonstrated its vitality – and if adaptability is a sign of intelligence, then we can boldly state that Czech cinematography is extraordinarily intelligent. In order to stay alive it has to act pragmatically to a certain extent, though when responsible people make decisions this does not exclude ethos and the awareness of the responsibility to past and future generations. The year 2012 started with a transformation in the National Film Archive (NFA) with one of the results being the expansion of its portfolio of activities. The NFA is an umbrella organisation which, in a manner of speaking, brings together the entire Czech film industry: it collects, preserves, processes and makes available audiovisual works as well as a wide range of data, through which it feed the memory of Czech culture. I am pleased that the Czech Film Center has become a part of the NFA from 1 January 2013 – leading to a new stage for both institutions, in which we will search for the optimal harmonisation of all of our activities so that it benefits Czech film above all. Michal Bregant, General Director of NFA

3


Obsah | Contents Úvodní slovo

Introduction

3

Hrané filmy | Feature Films 2012

4

7 dní hříchů Bastardi 3 Cesta do lesa Čtyři slunce DonT Stop Kozí příběh se sýrem Labyrint Láska je láska Líbáš jako ďábel Modrý tygr Můj vysvlečenej deník Odpad město smrt Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka Polski film Posel Poslední výkřik Praho, má lásko

7 Days of Sin Bastards 3 To the Woods Four Suns Don’t Stop Goat Story with Cheese Labyrinth Love is Love You Kiss Like a Devil Blue Tiger My Naked Diary Garbage, the City and Death Sunday League Polski Film The Messenger The Last Scream Prague, My Love

Probudím se včera Příběh z periferie Příliš mladá noc Signál Svatá čtveřice Školní výlet Tady hlídám já Tambylles Ve stínu Vrásky z lásky Záblesky chladné neděle Až do města Aš Konfident Královská aféra Yuma

Waking Up Yesterday Tale from the Periphery A Night Too Young Signal Holy Quaternity School Trip Watchdog Tambylles In the Shadow Oldies but Goldies Cold Sunday Made in Ash The Confidant A Royal Affair Yuma

Jiří Chlumský Tomáš Magnusek Tomáš Vorel Bohdan Sláma Richard Řeřicha Jan Tománek Tomáš Houška Milan Cieslar Marie Poledňáková Petr Oukropec Martin Dolenský Jan Hřebejk Jan Prušinovský Marek Najbrt Vladimír Michálek Tomáš Kučera Markéta Černá, Viktória Dzurenková, Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd Miloslav Šmídmajer Karel Hřib Olmo Omerzu Tomáš Řehořek Jan Hřebejk Petr Šícha Juraj Šajmovič Michal Hogenauer David Ondříček Jiří Strach Ivan Pokorný Iveta Grófová Juraj Nvota Nikolaj Arcel Piotr Mularuk

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Pavel Abrahám Jan Gebert Petra Všelichová Rozálie Kohoutová David Vondráček Olga Špátová Radovan Síbrt Michal Dvořák Lukáš Kokeš, Klára Tasovská Radim Procházka Petr Slabý Helena Třeštíková Miloš Pilař Martin Přívratský Eva Lustigová Miroslav Janek Jakub Wagner Olga Sommerová Radovan Síbrt Adolf Zika

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Dokumentární filmy | Documentaries 2012 Dva nula Hra o kámen Karel Reisz – Ten filmový život Kytlice, Zimmer Frei Láska v hrobě Největší přání O slušnosti Občan K. Pevnost Pupek nebe Rok konopí Soukromý vesmír Tajemství podzemní továrny v Chebu Tomorrow Will Be Better Tvoje slza, můj déšť Umanutá Váňa Věra 68 Vězení umění Země česká, domov Tvůj!

Two Nil Stone Games Karel Reisz – This Filming Life Kytlice, Zimmer Frei Love in the Grave The Greatest Wish On Decency Citizen K. Fortress The Navel of the Sky Year of Marihuana Private Universe Secret Underground Factory in Cheb Tomorrow Will Be Better The Presence of Arnošt Lustig Burning Váňa – The Biggest Race Is Life Itself Věra Čáslavská – 68 Art Behind Bars The Czech Land, Your Home!


Obsah | Contents

Krátké filmy | Short Films 2012 BKA 49-77 Cesta Čechové na měsíci In vino veritas Jeden den v životě Kde rostou motýli M.O. Numbers O šunce Office Workers Paradigma Posledné léto Tereza Dratvová nar. 1989 Valašský rugby Velkej Honza

BKA 49-77 The Trip Czech out the Moon In vino veritas A Day of Life Where Do the Wild Butterflies Grow? M.O. Numbers Ham Story Office Workers Paradigm The Last Summer Tereza Dratvová, born 1989 Wallachian Rugby Big Honza

Jan Pavlacký Ondřej Dolejší Matěj Mráz Aneta Kýrová Žabková Jan Látal Vladimíra Macurová Jakub Kouřil Robert Hloz Eliška Chytková Sangeun Won Martina Nagyová Juraj Klaudíny Adam Sedlák Tomáš Pavelek Marek Ciccotti

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Vavřinec Menšl Zdeněk Troška F. A. Brabec Michal Žabka Vendula Bradáčová Tomáš Kudrna Lukáš Melník, Marcel Škrkoň Zdeněk Tyc Tomáš Magnusek Petr Göbl Jiří Chlumský Mira Fornay Dagmar Smržová Jíří Menzel

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Připravované filmy | Upcoming Films 2013 5 pravidel Babovřesky Carmen Čtyřlístek ve službách krále Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama Hledá se prezident Isabel Jako nikdy Jedlíci aneb sto kilo lásky Kovář z Podlesí Martin a Venuše Můj pes Killer Otázky pana Lásky Sukničkáři

5 rules Babovřesky Carmen Lucky Four Serving the King Fulmaya, the Girl with Skinny Legs Searching for the President Isabel Like Never Before Heavy Eaters or Tons of Love The Blacksmith from Woodham Martin and Venus My Dog Killer The Story of Mr. Love Skirt Chasers

Rejstřík režisérů Rejstřík českých názvů Rejstřík anglických názvů Statistické údaje Festivaly Kontakty

Index of Directors Index of Czech Titles Index of English Titles Facts and Figures Festivals Contacts

87 88 89 90 92 98

5


7 DNÍ HŘÍCHŮ 7 DAYS OF SIN

CZ, SK 2012

FEATURE FILMS 2012

105 min | DCP

HRANÉ FILMY 2012

6

REŽIE | DIRECTOR Jiří Chlumský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Josef Urban KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Ďuriš, Martin Šec STŘIH | EDITOR Vasileios Skalenakis ZVUK | SOUND Martin Večeřa PRODUCENT | PRODUCER Daniel Krzywoň, Josef Urban, Miroslav Řiháček PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY DP Film

Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí vojáci. Osud svede dohromady štvance Jana a jeho německého švagra Jurgena, který se právě vrátil z východní fronty. Oba muži hledají jednu a tu samou ženu, Agnes. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledovaná nejmocnějším mužem okresu kvůli svému děsivému svědectví. Napříč horami vede trnitá cesta k poznání osudovosti svazku Jana a Agnes...

This story actually happened in the region around the city of Sumperk in Jeseniky Mountains in May 1945. The disappearance of Agnes, the German wife of a Czech forester Jan Olsan is a dark mystery. She is the only one who knows who and for what reason is looking for her. It’s the end of the war, times are bad and the Czechs are coming back from the inland to the frontier. The guards are forming and soldiers are coming. Fate brings together the outlaw Jan and his German brother-in-law Jurgen who has just returned from the eastern front line. Both men are looking for exactly the same woman and that is Agnes. But Agnes escaped; she is running away through the deep woods followed by the most powerful man of the county. Running away for what she had witnessed. The fatality of the relationship between Agnes and Jan can only be learned in the mountains on this thorny journey...

Kontakt | Contact DP Film, Petr Přikryl Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava, Czech Republic mobile: +420 603 177 784 e-mail: dpfilm@email.cz

PODPORA | SUPPORT Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Bio Art Production, Česká televize, Filmpark (SK) HRAJÍ | FEATURING Ondřej Vetchý, Jarek Hylebrant, Vica Kerekes, Igor Bareš, Anna Šišková, Norbert Lichý, Jiří Schmitzer DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 1. 11. 2012

Jiří Chlumský (1958) 2012 7 dní hříchů | 7 Days of Sin 2012 Martin a Venuše | Martin and Venus 2009 Nedodržený slib | Broken Promise 2006 Prachy dělaj člověka | Money Makes Man 2004 Konečná stanica | Terminal Station 1998 Stůj, nebo se netrefím! | Halt, or I’ll Miss!

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


BASTARDI 3 BASTARDS 3

CZ 2012 97 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Tomáš Magnusek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Magnusek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Milan Hodek STŘIH | EDITOR Tomáš Magnusek, Milan Hodek ZVUK | SOUND Jakub Přikryl, Michal Dvořáček, Tomáš Kahl PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Magnusek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MAGNUSFILM HRAJÍ | FEATURING Tomáš Magnusek, Jaroslava Obermaierová, Jan Tříska, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Krampol, Dana Batulková, Marek Brodský, Vlastimil Zavřel, Ilona Svobodová, Tomáš Topfer DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 20. 9. 2012

Kontakt | Contact MAGNUSFILM, Milan Chára Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, Czech Republic mobile: +420 606 880 810 e-mail: milanchara@seznam.cz Tomáš Magnusek (1974) 2012 Bastardi 3 | Bastards 3

7

HRANÉ FILMY 2012

The teacher Tomáš Majer, who came to one former special school in 2010, has disappeared. He came to the school a few months after his sister Jana, also a teacher, was murdered. The boys that killed Jana Majerová died mysteriously during the school year. Is seems that Tomáš Majer most likely cold-bloodedly revenged his sister’s death. Is there nothing wrong with that? Will the police apprehend him? Will he face trial? What do the children’s parents think? And Tomáš Majer’s parents? Society? What will happen when schools like these are shut down? The film that shocked the public two years ago is coming to its conclusion. A drama that plainly shows the stark reality of this day and age, that shows how far things can go if we only idly watch...

FEATURE FILMS 2012

Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co na to rodiče dětí? Rodiče Tomáše Majera? Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet...


CESTA DO LESA TO THE WOODS

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

110 min | DCP

8

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Vorel SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Vorel, Bára Schlesinger KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Vorel STŘIH | EDITOR Šimon Hájek ZVUK | SOUND Jakub Jurásek

Honza Marák dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svojí ženou Markétou, dcerou Anynou a synem Sayenem. Pracuje v lese jako pomocný dělník, spravuje cesty, oplocenky, těží dřevo, pomáhá lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů. K tomu používá různé psychotropní rostliny a houby, což vede ke konfliktu se starousedlíky a poté s protidrogovou policií…

Honza Marák has long since left his career in IT behind him and has bought a cottage at the edge of a small village, where he has settled in with his wife Markéta, daughter Anyna and son Sayen. He works in the forest as a general labourer, fixing up paths and enclosures, hauling wood and helping the woodsmen. Markéta earns a living providing massages and alternative treatment to her patients, for which she uses various psychotropic plants and mushrooms, which leads to a conflict with the long-term residents and ultimately with the drug squad…

Kontakt | Contact Vorelfilm Branická 82, 147 00 Prague 4, Czech Republic e-mail: vorelfilm@volny.cz www.vorelfilm.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Věra Ferdová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Vorelfilm KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká Televize, MagicLab HRAJÍ | FEATURING Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Jiří Schmitzer, Marie Štípková DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 4. 10. 2012

Tomáš Vorel (1957) 2012 Cesta do lesa | To the Woods 2009 Ulovit miliardáře | To Catch a Billionaire 2007 Gympl | The Can 2005 Skřítek | Skritek 2002 Z města cesta | Out of the City II 2001 Cesta z města | Out of the City 1996 Kamenný most | The Stone Bridge 1991 Kouř | Smoke 1989 Pražská pětka | The Prague Five

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


ČTYŘI SLUNCE FOUR SUNS

CZ 2012 105 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Bohdan Sláma SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Bohdan Sláma KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Diviš Marek STŘIH | EDITOR Jan Daňhel ZVUK | SOUND Jan Čeněk

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Negativ KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká Televize, i/o post HRAJÍ | FEATURING Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Karel Roden, Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor Chmela DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 8. 3. 2012

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 608 141 437 e-mail: zuzana@negativ.cz www.negativ.cz International Sales Films Boutique Köpenicker Strasse 184, 10997 Berlin, Deutschland tel.: +49 30 695 378 50 e-mail: info@filmsboutique.com www.filmsboutique.com

9

PRODUCENT | PRODUCER Pavel Strnad, Petr Oukropec

Bohdan Sláma (1967) 2012 Čtyři slunce | Four Suns 2008 Venkovský učitel | A Country Teacher 2005 Štěstí | Something Like Happiness 2001 Divoké včely | Wild Bees

HRANÉ FILMY 2012

Fogi is a weirdo, who’s enjoying his never ending puberty. But simultaneously, Fogi is also trying to live up to his family duties and bring up Véna, his son from the first marriage. He didn’t get married again but lives with Jana, a post office employee. Together they have little Anicka and they all live in a flat in a small town. At first, Jana is trying to tolerate Fogi’s moods, but her patience is running out. Fogi loses his job. On top of that he starts to see himself in his adolescent son and realizes with horror that Véna repeats his own mistakes. The first fights, bans and mutual misunderstandings are approaching...

FEATURE FILMS 2012

Fogi je poděs, který si libuje ve své nikdy nekončící pubertě. Fogi se však zároveň snaží naplnit rodinný život a vychovat syna Vénu, který mu zůstal z prvního nepovedeného manželství. Podruhé už se neoženil, ale žije s Janou, která pracuje na poště. Spolu mají malou Aničku a všichni společně bydlí v paneláku na malém městě. Jana zpočátku snáší Fogiho úlety, ale trpělivost jí dochází. Fogi ztratí práci. Ve svém dospívajícím synovi Fogi navíc poznává sám sebe, s hrůzou si uvědomuje, že syn opakuje jeho chyby. Přichází první hádky, zákazy a vzájemná nedorozumění…


DONT STOP DON’T STOP

CZ, SK 2012

FEATURE FILMS 2012

98 min | DCP

10

REŽIE | DIRECTOR Richard Řeřicha SCÉNÁŘ Richard Řeřicha KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Žiaran STŘIH | EDITOR Petr Mrkous ZVUK | SOUND Matěj Matuška

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Zima PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Evolution Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS HBO Česká republika, UPP, Bystrouška, FilmFrame (SK)

Je vám taky sedmnáct? Něco vás nesnesitelně štve a chcete to dostat ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas s tím začít. To napadlo i znuděné teenagery Mikiho a Dejvida. Vzali elektrický kytary, naježili vlasy a přestali brát ohled na svoje okolí a „No Future“ se stalo jejich heslem. DonT Stop je příběh o tom, co se stane během nejrychlejšího roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí. Chcete především prosadit svoje generačního právo na vlastní životní styl, který je zcela odlišný od života rodičů, a to i prostřednictvím drsnějších metod. Za hudební styl jste si totiž vybrali Punk. Možná jste si ale nevšimli, že váš nejpozornější posluchač se jmenuje socialismus a píše se rok 1983.

The main plot line takes place in Prague in the year 1983, amidst the Communist-imposed “normalization”, a suffocating atmosphere ruled over by the secret police. The story is about an eighteen-year-olds’ revolt against authority, against social norms, against adult duties and responsibility; it is about the search for one’s own models and values. The main protagonists’ way out of the everyday dullness is to provoke through the punk band they have formed. As the band members’ ideas and opinions become increasingly extreme, they come into conflict with the established social rules and people’s apathy, but above all with each other. Although the story is based on personal experiences from the early 1980s, it could have taken place at anytime and anywhere, and is more than likely taking place somewhere right now.

Kontakt | Contact Evolution Films, Ondřej Zima Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 222 240 770 e-mail: ef@evolutionfilms.cz www.evolutionfilms.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme, Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund

HRAJÍ | FEATURING Patrik Děrgel, Lukáš Reichl, Jiří Kocman, Oliver Cox, Jakub Zedníček, Klára Trojanová, Stanislava Jachnická DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 14. 6. 2012

Richard Řeřicha (1964) 2012 DonT Stop | Don’t Stop

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM GOAT STORY WITH CHEESE

A sequel to the most successful Czech animated movie – Goat story – Old Prague Legends. Young Zuzanka, Honzik, and Goat are searching for the children’s parents. They have apparently been kidnapped by the devil as punishment for producing such devilishly good goat cheese. However, the children do not find their parents in hell, but at the Castle, where they must make cheese for Kobyl, the King’s advisor. Kobyl gained the King’s good graces thanks to cheese. Following a dangerous and cheesy adventure, Kobyl ends up in hell and the family members become reunited.

CZ 2012 84 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Jan Tománek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Růžička, Jan Tománek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Tománek STŘIH | EDITOR Alois Fišárek, Jan Tománek ZVUK | SOUND Martin Ženíšek, Michal Deliopulos

Kontakt | Contact Art And Animation studio, Jan Tománek Školská 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 880 175 e-mail: aaastudio@aaa-studio.cz Jan Tománek (1978) 2012 Kozí příběh se sýrem | Goat Story with Cheese 2008 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy | Goat Story – The Old Prague Legends

HRANÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Art And Animation studio

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 25. 10. 2012

International Sales Epic Picture, Patrick Ewald, 9107 Wilshire Blvd. Suite 450, Beverly Hills, CA 90210 tel.: +13104611941, mobile: +13104976338 e-mail: patrik@epic-pictures.com www.epic-pictures.com

11

PRODUCENT | PRODUCER Jan Tománek

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Bontonfilm, Česká televize

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

FEATURE FILMS 2012

Pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného filmu – Kozí příběh, Pověsti staré Prahy. Malá Zuzanka a Honzík spolu s Kozou hledají své rodiče, které prý unesl čert, aby je potrestal za výrobu ďábelsky dobrého kozího sýra. Místo v pekle je ale najdou na hradě, kde musejí dělat sýry pro králova rádce Kobyla. Ten si díky sýru získává přízeň krále. Po dobrodružné cestě plné nebezpečí a sýru Kobyl končí v pekle a rodina k sobě znovu nachází cestu.


LABYRINT LABYRINTH

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

93 min | 35 mm

12

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Houška SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Houška KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Matiášek, Michael Gahut STŘIH | EDITOR Marek Bureš ZVUK | SOUND Tomáš Bělohradský, Ivo Heger

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Štefan Voržáček

Renata se touží stát významnou novinářkou. Její bývalý přítel David by jí rád pomáhal, protože ji stále miluje. Honza hledá nové materiály pro svou disertační práci o statice středověkých sklepů a Kiara se zdá být fascinována historií staré Prahy. Když se ale společně rozhodnou prozkoumat pražské podzemí, ukáže se, že se na sebe vzájemně nemohou spolehnout. Jakoby Labyrint začal hrát svou vlastní hru. Ačkoliv mají pocit, že kontrolují situaci, realita se jeví být zcela odlišná. Protože nikdo neví, co je to strach, dokud jej neprožije.

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY StoPro Film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Tenet Publicity, Eniac Digital Cinema, Sound4film, Filmachine HRAJÍ | FEATURING Lucie Vondráčková, Jan Zadražil, Martin Zbrožek, Mary Coronado DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 12. 1. 2012

Kontakt | Contact StoPro Film, Štefan Voržáček Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 775 630 002 e-mail: stoprofilm@volny.cz Tomáš Houška (1964) 2012 Labyrint | Labyrinth 2010 Blood Age | Blood Age

Renata wants to become a famous ournalist. Her ex-boyfriend David wants to help her with her career as he loves her. Honza is looking for some materials for his report regarding structural analyses of medieval cellars. And Kiera seems to be fascinated by Prague history. When they decide to explore subterranean Prague, it seems that nobody can rely upon anybody there. It looks like the Labyrinth has started to play its own game. Even though they think they know what is going on, in reality the story is much more complex. Because nobody knows what a fear is until it is experienced.


LÁSKA JE LÁSKA LOVE IS LOVE

CZ 2012 105 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Milan Cieslar SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martin Horský KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Marek Jícha STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Michal Deliopulos

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Happy Celluloid KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Flamesite HRAJÍ | FEATURING Aneta Krejčíková, Maciej Comorek, Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Petr Vančura DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 19. 1. 2012

Kontakt | Contact Happy Celluloid, Milan Cieslar Na Břevnovské pláni 16a, 160 00 Prague 6, Czech Republic tel.: +420 235 302 298, mobile: +420 602 218 960 e-mail: happyceluloid@gmail.com www.celluloid.cz International Sales Blue Sky Film Distribution, Palace Beethoven, Lázeňská 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 222 398 www.blueskyfilm.cz

13

PRODUCENT | PRODUCER Milan Cieslar, Kamil Kožíšek

Milan Cieslar (1960) 2012 Láska je láska | Love is Love 2010 Dešťová víla | The Rain Fairy 2004 Krev zmizelého | Bonds of Blood 2003 Duše jako kaviár | Dirty Soul 2000 Der Lebensborn – Pramen života | Spring of Life

HRANÉ FILMY 2012

Eighteen-year-old Maruška lives with her grandfather Vlastimil and she longs to meet her prince and experience the romantic love that she only knows from films. Then she really does meet the prince she dreamed of. She enjoys a wonderful summer vacation and her first amorous adventure with Marek, but also her first disappointment… Maruška’s grandfather Vlastimil also finds out that true love never withers. He runs into his long-lost love Libuška after several years. They are like two young love-struck fools. It is love with the scent of marihuana. The witty and colourful retiree Libuška has fallen for this medicinal herb in her autumn years… We’ll get a glimpse of the first true love between youths, the crises of middle-aged love and the rediscovery of love in old age.

FEATURE FILMS 2012

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání... To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé bylině... Nahlídneme na první opravdovou lásku mezi mladými, na krizi lásky středního věku a na znovunalezení lásky ve stáří.


LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL YOU KISS LIKE DEVIL

CZ, SK 2012

FEATURE FILMS 2012

113 min | 35 mm, DCP

14

REŽIE | DIRECTOR Marie Poledňáková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marie Poledňáková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný

Volné pokračování Líbáš jako Bůh. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři, kteří do společného života nutně stále patří.

A sequel to You Kiss Like God. The film takes off at the moment when the old bonds of marriage are definitely a thing of the past and Helena and František are trying to start a new life together. But, as is usually the case, ties to the past cannot be cut just like that. It is still your family and your environment and your former partners still inevitably belong to your shared life.

Kontakt | Contact Falcon U Nikolajky 5, 150 00 Prague 5, Czech Republic Jan Bradáč, mobile: +420 604 227 700 e-mail: bradac@falcon.cz Svatka Peschková, mobile +420 604 221 122 e-mail: peschkova@falcon.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

STŘIH | EDITOR Adam Dvořák ZVUK | SOUND Jiří Klenka

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jan Bradáč, Svatka Peschková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Falcon KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS RWE, Ita Agentúra – Itafilm (SK) HRAJÍ | FEATURING Kamila Magálová, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Nela Boudová, Jiří Langmajer DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 17. 5. 2012

Marie Poledňáková (1941) 2012 Líbáš jako ďábel | You Kiss Like Devil 2009 Líbáš jako Bůh | You Kiss Like God 2006 Jak se krotí krokodýli | Taming Crocodiles 1989 Dva lidi v zoo | Twins at the Zoo 1982 S tebou mě baví svět | You Make the World Fun 1979 Jak dostat tatínka do polepšovny | How to Get Daddy into a Fix 1977 Jak vytrhnout velrybě stoličku | How to Pull out a Whale’s Tooth


MODRÝ TYGR BLUE TIGER

CZ, DE, SK 2012 90 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Petr Oukropec SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tereza Horváthová, Petr Oukropec KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Klaus Fuxjäger STŘIH | EDITOR Jakub Hejna ZVUK | SOUND Jan Čeněk PRODUCENT | PRODUCER Milan Kuchynka, Petr Oukropec, Pavel Strnad PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Negativ KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Blinker Filmproduktion (DE), Arina (SK), Česka televize, UPP, Rozhlas a televízia Slovenska (SK) HRAJÍ | FEATURING Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Linda Votrubová, Jakub Wünsch DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 23. 2. 2012

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme, Ministerstvo kultury Slovenské republiky | Slovak Ministry of Culture

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 608 141 437 e-mail: zuzana@negativ.cz www.negativ.cz International Sales Level K Gl. Kongevej 137 B, 3rd Fl., 1850 Frederiksberg C, Copenhagen, Denmark tel.: +45 4844 3072

Petr Oukropec (1972) 2012 Modrý tygr | Blue Tiger

15

HRANÉ FILMY 2012

What happens when a blue tiger appears in the city? An adventurous, enchanting and humorous family film that pulls children and their parents into a world of fantasy. The pivotal point of all the action is a slightly forgotten, though still magical botanical garden, hidden away in the middle of a bustling city. Two friends, Johanka and Matyáš, live a carefree life among the tropical plants together with their quirky parents, played by Bára Hrzánová and Jan Hartl, and a talking parrot. When the ambitious mayor Rýp decides to tear down the garden in order to put up a whole new neighbourhood, a mysterious blue tiger appears right in the crossroads. It then embarks on a magical journey with the children to save their unique world.

FEATURE FILMS 2012

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi, Johanka a Matyáš, žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa.


MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK MY NAKED DIARY

CZ, SI 2012

FEATURE FILMS 2012

102 min | DCP

HRANÉ FILMY 2012

16

REŽIE | DIRECTOR Martin Dolenský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Hlaváč, Martin Dolenský, Johana Rubínová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Michael Gahut STŘIH | EDITOR Jan Daňhel ZVUK | SOUND Tomáš Bělohradský PRODUCENT | PRODUCER Štefan Voržáček PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY StoPro Film

Teenagerská komedie s příchutí romantiky i hořkosti vznikla podle knižního bestselleru sedmnáctileté studentky Johany Rubínové. Johana žije s otcem a macechou, její matka zemřela, když byla malá. Před dvěma lety zažila první velkou lásku, která skončila sebevražedným pokusem, a od té doby se Johana snaží milostným karambolům vyhýbat. Štěstí ale nemá – s klukem, do něhož se zamiluje, se vyspí její nejlepší kamarádka. Johana se snaží vzpamatovat ze zklamání a zároveň pátrá v rodinné historii, aby se dozvěděla o smrti své matky. To, co zjistí, její život obrátí naruby. A Johana si musí připustit, že lidé, mezi nimiž dosud žila, jsou jiní, než si myslela. O některých to platí v dobrém, o jiných ve zlém...

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká Televize, Backlight Films, Filmachine, Perfo Production (SI) HRAJÍ | FEATURING Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová, Sandra Černodrinská, Petra Špalková, Igor Bareš, Veronika Žilková, Simona Stašová, Jaroslav Plesl, Jakub Prachař

Bittersweet teenage comedy based upon the best-selling novel written by a seventeen year old girl, Johana Rubinova. Johana lives with her father and stepmother. Her own mother passed away when Johana was a little girl. It had been two years now, when Johana tried to commit a suicide, after experiencing a split-up with her first big love, a boy called Simon. Since then, Johana rather tried to avoid any new love romances. But one really cannot escape from that and she meets a new boy, Cogo. Even she is in love with him, she is not happy. Because one day Johana finds out that he is cheating on her with her best girlfriend. Johana is trying to recover from such a disappointment by investigating in her family history. She wants to find out more about her mother’s death. The result of such investigation turns Johana’s life upside down. And she has to recognize that people she lives with are really different from what she thought.

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 26. 4. 2012 Kontakt | Contact StoPro Film, Štefan Voržáček Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 775 630 002 e-mail: stoprofilm@volny.cz Martin Dolenský (1970) 2012 Můj vysvlečenej deník | My Naked Diary 2007 Chyťte doktora | Catch the Doctor

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel.: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


ODPAD MĚSTO SMRT GARBAGE, THE CITY AND DEATH

Kontakt | Contact První veřejnoprávní Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic Čestmír Kopecký e-mail: kopecky@cestmir.cz Michaela Dvořáková (Hofmanová) mobile: +420 732 372 424 e-mail: michaela.hof@centrum.cz

CZ 2012 70 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Jan Hřebejk SCÉNÁŘ | SCREENWRITER předloha R. W. Fassbinder, upravil Dušan David Pařízek | based on the play by R. W. Fassbinder, adapted Dušan David Pařízek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba, Lukáš Milota STŘIH | EDITOR Vladimír Barák ZVUK | SOUND Peter Mojžiš PRODUCENT | PRODUCER Čestmír Kopecký PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY První veřejnoprávní KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize HRAJÍ | FEATURING Gabriela Míčová, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Martin Finger, Jiří Černý DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 22. 11. 2012

Jan Hřebejk (1967) – selected 2012 Odpad, město Smrt | Garbage, the City and Death 2012 Svatá čtveřice | The Holy Quaternity 2011 Nevinnost | Innocence 2010 Zítra se bude... | Tomorrow There Will Be... 2009 Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose 2008 Nestyda | Shameless 2008 U mě dobrý | I’m All Good 2007 Medvídek | Teddy Bear

17

HRANÉ FILMY 2012

The screenplay Der Müll, die Stadt und der Tod by Rainer Werner Fassbinder inspired a theatre production by Dušan Pařízek. The screenplay and the production in turn inspired the film by Jan Hřebejk. Romi, a prostitute, is anything but successful at her job: she is of far too gentle a nature for her clients. The more obstinately she is pushed to the streets by her pimp Franz, the closer she is to a complete breakdown. One day Romi is addressed by a property speculator referring to himself as a “wealthy Jew.” He does not demand any sexual services of her. He satisfies himself with Romi telling him stories, for which he lavishly rewards her. However, no one shares the sudden happiness with Romi. Her work-mates and current clients turn their backs on her, as does Franz, with whom Romi is in love. The whole story takes place in the setting of a dilapidated city, during the clean-up of which politicians openly split their profit with speculators and lobbyists, all under protection from the police.

FEATURE FILMS 2012

Filmový scénář Der Müll, die Stadt und der Tod Reinera Wernera Fassbindera byl předlohou divadelní inscenace režiséra Dušana Pařízka. Z tohoto scénáře a divadelního zpracování vychází film Jana Hřebejka. Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná: na své zákazníky je až příliš jemné povahy. Čím umanutěji ji však její pasák Franz posílá na ulici, tím více se Romi přibližuje úplnému zhroucení. Jednou ji osloví spekulant s realitami, který sám sebe nazývá „bohatým Židem“ a nepožaduje po ní sexuální služby. Stačí, aby mu vyprávěla, a za to ji doslova královsky odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní však nikdo nesdílí. Kolegyně i její stávající klienti se od ní odvracejí, a stejně tak i Franz, jehož miluje. Celý příběh se odehrává v prostředí rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou policie.


OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA SUNDAY LEAGUE CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

108 min | 35 mm, DCP

18

REŽIE | DIRECTOR Jan Prušinovský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Prušinovský KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Bednář STŘIH | EDITOR Otakar Šenovský ZVUK | SOUND Matěj Matuška, Michal Čech

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Misu Predescu, Petr Erben PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MediaPro Pictures KOPRODUCENTI – CO-PRODUCERS TV Nova HRAJÍ | FEATURING Miroslav Krobot, Luděk Sobota, Ondřej Vetchý, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Jaroslava Pokorná

Film Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka navazuje na velmi populární televizní seriál Okresní přebor a odehrává se v časovém období, které těsně předchází začátku seriálu. Děj filmu nás zavede zpátky v čase do Houslic a vše se opět točí okolo místního fotbalového klubu Slavoj, jeho hráčů, funkcionářů a především jeho trenéra Pepíka Hnátka. Pepík Hnátek je velká houslická persóna. Autoritářský trenér, nepostradatelný stratég okresního formátu a duše celého oddílu. Fotbal je pro něj všechno, což těžce nese nejen jeho manželka Antonie, ale především jeho srdce, které po letech stresu a nervového vypětí začíná pomalu vynechávat. Dosud se to zatvrzelému Hnátkovi dařilo přede všemi úspěšně tajit, ale ve chvíli, kdy jeho srdce skolí již sedmnáctý infarkt, bude se muset zkušený trenér rozhodnout, zda volit život, nebo fotbal. Hnátek se rozhodne zcela logicky pro fotbal.

The film Sunday League is set just before the beginning of the series of the same name. The film’s story takes us back in time to Houslice and everything is once again centred around the local Slavoj football club, its players, functionaries and, primarily, its coach Pepik Hnátek. Pepik Hnátek is a big man in Houslice. The authoritative coach is an indispensable strategist of the district football scene and the soul of the entire club. Football means everything to him which is something his wife finds hard to accept, but it is his heart that is affected the most and after years of stress and nervous exertion it is slowly beginning to give up. So far the obstinate Hnátek has been successfully hiding this fact from everyone, but when his heart is hit by its seventeenth heart attack the experienced coach will have to decide whether to choose life or football. Hnátek, quite logically, chooses football.

Kontakt | Contact MediaPro Pictures, Zdeněk Sedláček Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5, Czech Republic tel.: +420 234 024 957, mobile: +420 725 491 300 e-mail: zdenek.sedlacek@mpp.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 29. 3. 2012

Jan Prušinovský (1979) 2012 Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka | Sunday League 2008 František je děvkař | Frankie Is a Womanizer

International Sales MediaPro Distribution 53 Maior Ion Coravu Str., 2nd District, 030853 Bucharest, Romania tel.: +40 31 825 6014 www.mediaprodistribution.com


POLSKI FILM POLSKI FILM

CZ, PL 2012 113 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Marek Najbrt SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Benjamin Tuček, Robert Geisler, Marek Najbrt KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Miloslav Holman STŘIH | EDITOR Pavel Hrdlička ZVUK | SOUND Marek Hart, Tomáš Zůbek, Jakub Čech PRODUCENT | PRODUCER Milan Kuchynka, Grzegorz Madej PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Negativ, Off Production (PL) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize HRAJÍ | FEATURING Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek Daniel, Josef Polášek, Jan Budař, Jana Plodková, Kryštof Rímský DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 12. 7. 2012

PODPORA | SUPPORT Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film Institute

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Negativ, Milan Kuchynka Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic tel.: +420 224 933 755 e-mail: office@negativ.cz www.negativ.cz International Sales Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic mobile: +420 608 141 437 e-mail: zuzana@negativ.cz www.negativ.cz

Marek Najbrt (1969) 2012 Polski film | Polski Film 2009 Protektor | Protektor 2004 Mistři | Champions

19

HRANÉ FILMY 2012

The more roles you play the more of a person you are... Four famous Czech actors, schoolmates from JAMU (The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague), Matonoha, Liška, Daniel and Polášek made their dream come true and decided to make a film together. The project was financed by Polish co-producer Glowacki, directed by their colleague Budař, another colleague Plod(á)ková took over a role of production manager and so it all started. However, the initial idyll quickly perishes. Their attempt to shoot locations of Brno in Cracow, Polášek’s catholic faith, Daniel’s alter ego Havlát, Liška’s unintelligible pronunciation and Matonoha’s financial wheeling and dealing turn the shooting into a fight for life in the middle of Beskydy hills. Polski Film – a film about friendship and absurdity of actor’s life balancing between reality and illusions.

FEATURE FILMS 2012

Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem... Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU, Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si splnili dávný sen a rozhodli se natočit společný film. Projekt zafinancoval polský koproducent Glowacki, režie se ujal kolega Budař, produkce kolegyně Plod(á)ková a mohlo se začít. Počáteční idyla však rychle vzala za své. Snaha natočit Brno v Krakowě, Poláškova katolická víra, Danielův dvojník Havlát, Liškova špatná výslovnost a Matonohovy finanční machinace proměnily natáčení v boj o holé přežití uprostřed beskydských kopců. Polski film – film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi.


POSEL THE MESSENGER

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

100 min | DCP

HRANÉ FILMY 2012

20

REŽIE | DIRECTOR Vladimír Michálek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba STŘIH | EDITOR Olina Kaufmanová

Třicátník Petr miluje kolo a své vášni podřizuje celý svůj život. Neplánuje, neplatí účty, neřeší nic, co může počkat do zítra. Budování společného bydlení s přítelkyní je mu stejně proti srsti jako dělat kariéru. Aby mohl jezdit na kole, raději pracuje jako poslíček. Jeho život je neřízená jízda, ve které neplatí žádná pravidla. Ale problémy se na sebe kupí a je stále těžší před nimi na kole ujet.

ZVUK | SOUND Radim Hladík Jr. PRODUCENT | PRODUCER David Ziegelbauer, Igor Chvála, Darina Levová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Česká televize HRAJÍ | FEATURING Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Eva Leimbergerová, Gabriela Mikulková, Jan Kolařík, Monika Havlíčková, Eva Jurůjová, Stanislav Zindulka DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 18. 10. 2012

Kontakt | Contact Česká televize Brno Běhounská 18, 658 88 Brno, Czech Republic tel.: +420 542 132 111

Vladimír Michálek (1956) 2012 Posel | The Messenger 2008 O rodičích a dětech | Of Parents and Children 2001 Babí léto | Autumn Spring 2000 Anděl exit | Angel Exit 1998 Je třeba zabít Sekala | Sekal Has to Die 1996 Zapomenuté světlo | Forgotten Light 1993 Amerika | America

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

Thirty-something Petr loves his bike and he subordinates his entire life to his passion. He has no plans, pays no bills and doesn’t deal with anything that can wait until tomorrow. Cohabitation with his girlfriend is just as disagreeable to him as getting ahead in a career. So that he can ride his bike, he would rather work as a messenger. His life is one long uncontrolled bike ride, with no holds barred. But problems keep piling up and it is getting more and more difficult to just ride away from them on his bike.


POSLEDNÍ VÝKŘIK THE LAST SCREAM

The little town of Petrovice is being terrorized by a serial killer who is murdering the students of the local high school. The police are searching for the killer, but cannot find any leads. There is every indication that the masked murderer has been gunning for Karin Tomecková whose parents were brutally killed 8 months ago. The murders are piling up and so are the suspects. The police are trying hard to catch the murderer, but it might even be too late. The killer could be anywhere.

CZ 2012 85 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Tomáš Kučera SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Kučera KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Hrubý STŘIH | EDITOR Tomáš Kučera, Jan Kučera ZVUK | SOUND Jan Šléška, Jiří Klenka, Jiří Melcher, Vlaďka Cafourková

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Kučera Film HRAJÍ | FEATURING Iveta Bartošová, Irena Máchová, Jan Kučera, Miloslav Mejzlík, René Přibil, Petra Horváthová, Dana Morávková, Miro Šmajda, Štěpán Turek DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 2. 8. 2012

Kontakt | Contact Kučera Film, Tomáš Kučera mobile: +420 602 256 238 e-mail: kucerafilm@gmail.com

Tomáš Kučera (1984) 2012 Poslední výkřik | The Last Scream

21

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Kučera, Jan Kučera

FEATURE FILMS 2012

V malém městečku Petrovice řádí sériový vrah a zabíjí studenty tamní střední školy. Policie pátrá po pachateli, ale nemůže najít žádnou stopu. Vše nasvědčuje tomu, že maskovaný zabiják má spadeno na Karin Tomečkovou, jejíž rodiče byli před 8 měsíci brutálně zavražděni. Vražd začíná přibývat, stejně jako podezřelých. Policie se snaží vraha dopadnout, ale aby už nebylo pozdě. Vrah může být kdekoliv.


PRAHO, MÁ LÁSKO PRAGUE, MY LOVE

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

70 min | DCP, DVD – Blu Ray

HRANÉ FILMY 2012

22

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd, Viktória Dzurenková, Markéta Černá SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Pavlíček, Lucia Kajánková, Marek Grajciar, Markéta Černá KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vidu Gunaratna, Marek Brožek, Jan Skriečka STŘIH | EDITOR Martin Mlynarič, Adam Patyk, Jorge Sánchez, Tomáš Vrána ZVUK | SOUND Tomáš Sokol, Vítězslav Jíra, Marek Poledna PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Pešula, Ondřej Šejnoha, Martin Palán

Povídka Panorama vypráví o složitém vztahu ctižádostivé fotografky a jejího syna, který pracuje jako messenger. Hrdinkou Právničky je cizinka, která si přišla do Libně splnit svůj sen, ale realita neodpovídá její představě. Ve slepé uličce se octli protagonisté povídky Obyčejný jízdní řád – ona vyznává pevný řád ve všem, co dělá, On životem jen proplouvá. A Tajemství památníku zkoumá nadpřirozené jevy odehrávající se v okolí Národního památníku na Vítkově. Film Praho, má lásko nechává své postavy jezdit tramvajemi či bloudit ulicemi a poslouchá přitom jejich rozhovory. Hledají, kam vlastně jdou či jedou, přiznávají nejistotu, touží po nečekaném setkání. A zatím někde v pozadí tajemně prosvítá duch míst.

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Studio FAMU KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Bontonfilm

The story Panorama tells of the difficult relationship between an ambitious photographer and her son, who works as a messenger. The hero of Lawyeress is a foreign woman who came to Libeň to live out her dream, but the reality does not correspond to her fantasy. The protagonists of the story An Ordinary Schedule have found themselves in a dead end – she imposes a strict order in everything she does, while he is just sailing through life. And Mystery of the Monument examines supernatural phenomena that take place in the vicinity of the National Monument on Vítkov. The film Prague, my Love lets its characters ride the trams or wander through the streets while listening to their conversations. They are trying to find out where they are actually going, admitting their uncertainty and longing for an unexpected encounter. Meanwhile, somewhere in the background, the genius loci shines through.

HRAJÍ | FEATURING Jan Budař, Michal Kern, Jaromíra Mílová, Květa Fialová, Jiří Dvořák, Jan Vondráček DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 22. 11. 2012 Kontakt | Contact Studio FAMU, Ondřej Šejnoha Klimentská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic e-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz

Markéta Černá (1980) 2012 Praho, má lásko | Prague My Love

Viktória Dzurenková (1982) 2012 Praho, má lásko | Prague My Love

Tomáš Pavlíček (1988) 2012 Praho, má lásko | Prague My Love

Jakub Šmíd (1984) 2012 Praho, má lásko | Prague My Love

Bontonfilm, Ondřej Kulhánek Nádražní 344/23, 151 34 Prague 5, Czech Republic e-mail: ondrej.kulhanek@bontonfilm.cz


PROBUDÍM SE VČERA WAKING UP YESTERDAY

CZ 2012 120 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Miloslav Šmídmajer SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lumír Holčák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Duba STŘIH | EDITOR Adam Dvořák ZVUK | SOUND Petr Dvořák

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Bio Illusion HRAJÍ | FEATURING Jiří Mádl, Simona Stašová, Miroslav Táborský, Filip Blažek, Eva Josefíková, Viktor Preiss DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 15. 3. 2012

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

23

PRODUCENT | PRODUCER Miloslav Šmídmajer

Kontakt | Contact Bio Illusion, Barbora Červenková Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 725 726 502 e-mail: cervenkova@bioillusion.com www.bioillusion.cz Miloslav Šmídmajer (1959) – selected 2012 Probudím se včera | Waking Up Yesterday 2009 Miloš Forman: Co tě nezabije... | Milos Forman: What Doesn’t Kill You... 2009 Peklo s princeznou | Hell with a Princess

HRANÉ FILMY 2012

This quirky student comedy tells the story of Petr Kovář, who gets the chance to take a brief trip back in time to June 1989, where he once again encounters the love of his life, his classmate Eliška. There is one hook: physically he is seventeen again, but his mind remains that of a modern “forty-something.” He returns to a different reality, forgetting how the school system was different back then and that he will be tested again. Thus the plot throws him several comical and provocative twists and through a surprising romantic entanglement it lets the audience see and recall the absurdity of the prerevolution era.

FEATURE FILMS 2012

Svérázná komedie ze studentského prostředí vypráví příběh Petra Kováře, který dostane šanci vrátit se na chvíli do minulosti a v červnu 1989 se znovu setká se svojí životní láskou, spolužačkou Eliškou. Má to jeden háček: je mu fyzicky znovu sedmnáct, ale zůstane mu vědomí moderního „čtyřicátníka“. Vrací se do jiné reality a nedohlédne důsledky, že bude opět zkoušený a školství tehdy bylo odlišné. Příběh tak rozehrává řadu komických i provokativních situací a prostřednictvím překvapivé milostné zápletky umožní si divákům nahlédnout nebo připomenout absurditu předrevoluční doby.


PŘÍBĚH Z PERIFÉRIE TALE FROM THE PERIPHERY

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

93 min | DCP

HRANÉ FILMY 2012

24

REŽIE | DIRECTOR Karel Hřib SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Karel Hřib KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Karel Hřib STŘIH | EDITOR Karel Hřib, Pavel Vrága, Martin Čech, Ladislav Výmola

Ačkoliv předměstí vždy oplývalo kouskem dekadence, nikdy se z něj nevytratila touha po lásce, vztahu, touha po spřízněné duši. Touha, která by člověka dokázala vytáhnout z těch šedivých a pochmurných míst. První lásky, sídliště plná paneláků, místní kapely, rvačky a motorky, to všechno může být navždy nesmazatelně vryto do duše těch, kteří ve svých -nácti letech tímto šedým prostředím proplouvali – obzvláště v malém městě.

ZVUK | SOUND Pavel Vrága PRODUCENT | PRODUCER Karel Hřib PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MADE IN CZ production HRAJÍ | FEATURING Soňa Červená, Martin Čech, Jaromír Sýkora, Petra Libíková, Kateřina Čechová, Miroslav Žižka DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 7. 6. 2012

Kontakt | Contact MADE IN CZ production U Plynárny 1378, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic mobile: +420 777 615 004 e-mail: madeincz.production@gmail.com Karel Hřib (1981) 2012 Příběh z periférie | Tale from the Periphery

Even though the outskirts of town have always burst with a touch of decadence, they have never seen the end of a desire for love, a relationship, a desire for a kindred spirit. A desire that could lift a person out of those grey and dismal places. First loves, housing estates full of prefab buildings, local bands, fights and motorcycles, that all can be indelibly engraved forever on the souls of those who coasted through this grey environment in their teenage years – especially in a small town.


PŘÍLIŠ MLADÁ NOC A NIGHT TOO YOUNG

CZ, SI 2012 65 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Olmo Omerzu SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Bruno Hájek, Jakub Felcman, Olmo Omerzu KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Milota STŘIH | EDITOR Janka Vlčková ZVUK | SOUND Ladislav Greiner

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY endorfilm KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Studio FAMU, Arsmedia (SI), Česká televize HRAJÍ | FEATURING Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová, Vojtěch Machuta, Jan Vaši DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 29. 3. 2012

PODPORA | SUPPORT Slovenski filmski center | Slovenian Film Centre, Grantový program RWE | Grant Programme RWE

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact endorfilm, Jiří Konečný Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373 e-mail: endorfilm@endorfilm.cz Festivals Outcome, Uta Gildhuis Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 606 726 737 e-mail: uta@outcome.cz www.outcome.cz

25

PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný

Olmo Omerzu (1984) 2012 Příliš mladá noc | A Night Too Young

HRANÉ FILMY 2012

The story of two twelve-year-old boys who, on New Year’s Day, accidentally find themselves at a strange party in the flat of a young woman and in the company of two adult men. The children are enjoying themselves in the flat, where they experience their first encounter with love and sexuality. They lose track of time and aren’t aware that they should have been home long ago and that the police are probably already looking for them. This intimate and timely story takes a raw and authentic look at the relationships of partners these days, uncompromisingly uncovering their emptiness. In the film the children get into situations that they should, at least according to our social customs, be protected from.

FEATURE FILMS 2012

Příběh dvou dvanáctiletých chlapců, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Děti se ve filmu dostávají do situací, před kterými by měly být, alespoň podle našich společenských zvyklostí, chráněny.


SIGNÁL SIGNAL

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

115 min | 35 mm, DCP

26

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Řehořek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH | EDITOR Ondřej Hokr ZVUK | SOUND Jan Martínek, Mishan Pajdiak

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Hoffman

Do malé vesničky, tak trochu odříznuté od světa, přijíždějí mladí technici Filos a Kája, aby našli nejlepší místo pro instalaci nové stanice pro příjem mobilního signálu. Jejich příjezd vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště, když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Ve vesnici se rozhoří souboj o výhodnou zakázku za použití všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni očekávání, do nich vkládaná, naplnit. Možná totiž nejsou to, za co se vydávají…

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Infinity Prague

Two young technicians, Filos and Kája, come to a small village that is a bit cut off from the rest of the world in order to find the best place to install a new station for the reception of a cell phone signal. Their arrival understandably arouses a feeling of expectation among the locals, especially when they learn of the interesting financial reward for the owner of the land on which the transmitter will stand. A fight flares up in the village over this reward, and all weapons, those permitted and those not, are put into use. Of course, there is also the question of whether Filos and Kája will be able to live up to the expectations that have been placed on them. Maybe they aren’t even who they claim to be…

KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS RWE, HBO Česká republika HRAJÍ | FEATURING Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Karel Roden, Bolek Polívka, Eva Josefíková, Jiří Menzel, Hynek Čermák DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 16. 2. 2012

Kontakt | Contact Infinity Prague, Tomáš Hoffman Kunětická 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 724 102 118 e-mail: tomas@hoffman.cz Tomáš Řehořek (1987) 2012 Signál | Signal 2011 Czech Made Man | Czech Made Man 2010 Piko | One Way Ticket 2009 Proměny | Changes

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


SVATÁ ČTVEŘICE THE HOLY QUATERNITY

CZ 2012 78 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Jan Hřebejk SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Michal Viewegh KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Šácha STŘIH | EDITOR Vladimír Barák ZVUK | SOUND Pavel Rejholec, Tomáš Zubek

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY In Film Praha HRAJÍ | FEATURING Jiří Langmajer, Marika Procházková, Hynek Čermák, Viktorie Čermáková, Luděk Munzar, Jenovéfa Boková DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 23. 8. 2012

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

Kontakt | Contact In Film Praha, Martina Stankovičová Žitná 23, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 222 515 357, mobile: +420 734 442 822 e-mail: mt.stankovic@gmail.com, infilm@infilm.cz www.infilm.cz International Sales Monte Cristo International, 7529 Franklin Avenue, Los Angeles CA 900 46

27

PRODUCENT | PRODUCER Rudolf Biermann

Jan Hřebejk (1967) – selected 2012 Odpad, město Smrt | Garbage, the City and Death 2012 Svatá čtveřice | The Holy Quaternity 2011 Nevinnost | Innocence 2010 Zítra se bude... | Tomorrow There Will Be... 2009 Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose 2008 Nestyda | Shameless 2008 U mě dobrý | I’m All Good 2007 Medvídek | Teddy Bear

HRANÉ FILMY 2012

Ondra and Vítek, electricians from the same company, receive an offer for an exotic “summer job” on a Caribbean island where a hurricane had destroyed the electric lines. Ondra and Vítek are friends and neighbours from a duplex in which they and their families live in absolute harmony. Their wives, Dita and Marie, are friends and Ondra’s teenage sons are dating Vítek’s teenage daughters. It is simply an all-around idyllic situation, except for one thing: boredom in the bedroom. So when fate throws them a gauntlet in the form of a foreign business trip, they pick up the gauntlet and their wives and head off to the Caribbean. And here, in this exotic paradise, they concoct a plan after which their sex lives will never be the same again. Or boring.

FEATURE FILMS 2012

Kolegové elektrikáři, Ondra a Vítek, dostanou nabídku na exotickou „brigádu” na karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Jejich manželky, Dita a Marie, se mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc – postelová nuda. Když tedy osud hodí mužům rukavici v podobě zahraniční služební cesty, zvednou ji i ženy a do Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exotickém ráji, se v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný. A nudný.


ŠKOLNÍ VÝLET SCHOOL TRIP

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

90 min | DCP

28

REŽIE | DIRECTOR Petr Šícha SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Magnusek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Antonín Žovinec

Parta spolužáků jé pozvána na pobyt do lázní, kde zažívá spousty peripetií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního hotelu jako kuchař a prožije tam svou první velkou lásku, když se zamiluje do krásné pokojské.

STŘIH | EDITOR Tomáš Konvička ZVUK | SOUND Jiří Klemenc

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Magnusek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MAGNUSFILM HRAJÍ | FEATURING Libuše Švormová, Jana Švandová, Stanislav Zindulka, Miriam Kantorková, Lubomír Lipský, Tomáš Magnusek, Bořivoj Navrátil, Sandra Nováková DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 23. 2. 2012

Kontakt | Contact MAGNUSFILM, Tomáš Magnusek Běloveská 1676, 547 01 Náchod 5, Czech Republic e-mail: magnusek@magnusfilm.cz www.magnusfilm.cz Petr Šícha (1954) 2012 Školní výlet | School Trip 2010 Bastardi | Bastards 1990 Silnější než já | Stronger than Me 1987 Přátelé Bermudského trojúhelníku | Friends of the Bermuda Triangl

A group of classmates is invited to come to stay at a spa, experiencing lots of surprises, funny situations and even personal drama. At the same time we can follow the story of a young petty thief who is hired by a luxury hotel as a cook and ends up experiencing his first big romance when he falls in love with a beautiful chambermaid.


TADY HLÍDÁM JÁ WATCHDOG

A family movie for all generations whose aim is not only to entertain viewers, but also to open their hearts to understanding human relationships. It shows how a child can feel lonely in a society, even though her family is apparently taking good care of her. Kathy, a restless eight-year-old girl, gets a dachshund named Hugo from her grandfather Mojmir. The dog acts as her friend and guardian and helps Kathy to get rid of her ruthless stepfather while together they have a positive influence on everyone around them.

CZ 2012 107 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Juraj Šajmovič SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petra Ušelová, Petr Kazda, Juraj Šajmovič KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaroslav Ptáčník STŘIH | EDITOR Miloš Málek, Petr Šajner ZVUK | SOUND Ondřej Konvička

29

PRODUCENT | PRODUCER Beatriz Šajmovičová

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize HRAJÍ | FEATURING Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Klára Jandová, Ester Kočičková DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 31. 5. 2012

Kontakt | Contact Road Movies, Beatriz Šajmovičová V Lukách 335, 252 68 Středokluky, Czech Republic mobile: +420 723 009 964 e-mail: b@sajmovic.cz, info@roadmovies.cz Juraj Šajmovič (1966) 2012 Tady hlídám já | Watchdog

HRANÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Road Movies

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

FEATURE FILMS 2012

Neposedné osmileté holčičce Kačence pořídí dědeček Mojmír jezevčíka Huga, který funguje jako její ochránce a kamarád. Hugo pomůže Kačence s likvidací necitlivého otčíma a oba společně pozitivně ovlivní osud všech lidí kolem nich. Rodinný film pro všechny generace, jehož posláním není pouze dobře pobavit diváka, ale otevřít v něm i emocionální rovinu chápání mezilidských vztahů. Ukazuje, jak se dítě může cítit ve společnosti osamoceně, i když navenek o něj jeho blízcí velice kvalitně pečují.


TAMBYLLES TAMBYLLES

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

58 min | DCP, Blu Ray

30

REŽIE | DIRECTOR Michal Hogenauer SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Markéta Jindřichová, Michal Hogenauer KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Adam Stretti STŘIH | EDITOR Michal Reich ZVUK | SOUND Ivo Broum

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Šejnoha

Osmnáctiletý mladistvý delikvent byl nedávno propuštěn z výchovného zařízení a s čistým trestným rejstříkem a novou identitou se vrátil zpět k rodičům domů. Místní obyvatelé vesnice však pociťují nespravedlnost, nedostatečný trest, nezapomněli, co se zde před lety stalo. Jeho začleňování do „normálního“ života se rozhodl zdokumentovat i ambiciózní filmař, který jej nutí k převzetí odpovědnosti. Na pozadí současné společnosti, kde „všechno postrádá smysl a nic není doopravdy“ se odvíjí příběh o dospívání a vyrovnávání se s minulostí zatíženou vinou.

An eighteen-year-old delinquent was recently released from a juvenile detention center. He returns to his parent’s old home with a clean criminal record and a new identity. However, local villagers sense an injustice in this lack of punishment; they remember what happened there just a few years earlier. Also an ambitious filmmaker has decided to follow and document this delinquent’s return to a “normal” life. With the backdrop of contemporary society, where “everything is meaningless and nothing is real”, this story of maturity and guilt unfolds.

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Studio FAMU HRAJÍ | FEATURING Ivan Říha, Anna-Marie Maxera, Lucie Trmíková, Petr Gabaj, Jan Šantroch, Tomáš Turek DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 4. 10. 2012

Kontakt | Contact Studio FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic

Michal Hogenauer (1984) 2012 Tambylles | Tambylles

International Sales Cinema Glok (Kamera Oko), Anna Kopecká mobile: +420 777 135 023 e-mail: annakopecka@cestmir.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


VE STÍNU IN THE SHADOW

PODPORA | SUPPORT Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film institut, Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund, Magistrát hl. m. Prahy | Prague City Hall, Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

Kontakt | Contact Lucky Man Films, Vladana Vondráčková Masarykovo nábř. 10, 120 00 Prague 2, Czech Republic tel.: +420 224 999 841 e-mail: vladana@luckymanfilms.com www.luckymanfilms.com

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

International Sales Bleiberg Entertainment, Ehud Bleiberg tel.: +1-310-273-0003 e-mail: ehud@bleibergent.com www.bleibergent.com

CZ, PL, SK, US, IL 2012 106 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR David Ondříček SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein, David Ondříček, Misha Votruba KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Adam Sikora STŘIH | EDITOR Michal Lánský ZVUK | SOUND Jakub Čech, Pavel Rejholec PRODUCENT | PRODUCER David Ondříček, Kryštof Mucha, Ehud Bleiberg PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Lucky Man Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Centrala (PL), Trigon Production (SK) Bleiberg Entertainment (US), Barrandov Studios, RWE, United King Films (IL), Odra – Film (PL), KBF (PL), Damn Good Production (PL), IPM studio (PL) HRAJÍ | FEATURING Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 13. 9. 2012

David Ondříček (1969) 2012 Ve stínu | In the Shadow 2006 Grandhotel | Grandhotel 2003 Jedna ruka netleská | One Hand Can’t Clap 2000 Samotáři | Loners 1996 Šeptej | Whisper

31

HRANÉ FILMY 2012

Set in Prague of 1950s, the film follows Hakl, a member of the Communist police force, and his investigation of a seemingly mundane robbery at a goldsmith’s shop. His desire for the truth, though, leads him to new evidence indicating that the case is far more complicated than it seems. State Security takes over the investigation, replacing him with a German specialist in Zionist crime, Zenke, whose ominous arrival feels like more than a mere coincindence. Hakl defiantly continues his investigation on his own, sending both men on a collision course with governmental powers beyond anything they could have suspected.

FEATURE FILMS 2012

Na pozadí dramatických událostí 50. let v bývalém Československu se odehrává napínavý kriminální příběh. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke, policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se ukazuje, že kradené zlato mělo sloužit židovské obci k „financování“ podpory sionistického terorismu. Haklovi však instinkt zkušeného kriminalisty napovídá něco jiného a na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může však jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? Ve stínu nabízí především napínavý detektivní příběh, který se však díky skutečným dobovým souvislostem stává nadčasovou úvahou o tom, do jaké míry může jedinec vzdorovat organizované síle zla prorostlé do státních struktur.


VRÁSKY Z LÁSKY OLDIES BUT GOLDIES

CZ 2012

FEATURE FILMS 2012

101 min | DCP

32

REŽIE | DIRECTOR Jiří Strach SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Marek Epstein KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Šec STŘIH | EDITOR Jan Mattlach ZVUK | SOUND Radim Hladík Jr., Otto Chlpek

Každý člověk potřebuje určitou motivaci, pocit smyslu, aby jeho život měl nějakou cenu. Ve stáří se tato základní hodnota hledá mnohem hůře než dřív. Otův čin spočívá ve splnění dávného snu o krásné herečce Janě. Dřív, dokud měl dost sil a ona byla mladá a krásná, neměl dost odvahy ji vyhledat. Jana nabízené gesto přijme, protože i ona se cítí být na konci. Prožijí spolu dva dny na útěku. Dva dny, které vrátí jejich životům ztracený smysl.

Everybody needs to find some kind of motivation, a feeling that there is sense to his life. It is much harder to find this basic value when one gets older. Ota’s act consists of the fulfilment of his long-standing dream of the beautiful actress Jana. Earlier, when he was still full of vigour and she was young and beautiful, he couldn’t find the courage to approach her. Now Jana accepts his gesture because she also feels she is nearing the end of her rope. They spend two days together on the run, two days that return the sense they have lost from their lives.

Kontakt | Contact BUC-Film, Jaroslav Bouček, Čs. Armády 405/8, 160 00 Prague 6, Czech Republic tel.: +420 251 819 441 e-mail: buc-film@wo.cz, www.bucfilm.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jaroslav Bouček PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY BUC-Film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Jiří Strach, Mat Film, Barrandov Studios HRAJÍ | FEATURING Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Simona Stašová, Lenka Vlasáková, Taťjana Medvecká, Viktor Preiss, Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek Taclík DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 12. 4. 2012

Jiří Strach (1973) 2012 Vrásky z lásky | Oldies but Goldies 2005 Anděl Páně | An Angel of the Lord

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE COLD SUNDAY

A dense narration of passion transformed into an uncontrollable obsession, about love that takes no notice of the boundary between life and death, about feelings that can be bought and about traps from which there is no escape. An intimate drama of the relationships between four people who move about the countryside of the Elbe River and Central Bohemian Uplands, like figures on a playing field, over the course of a short autumn Sunday.

CZ 2012 95 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Ivan Pokorný SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Iva Procházková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Armin Dierolf STŘIH | EDITOR Miroslav Pergl ZVUK | SOUND Petr Neubauer

FEATURE FILMS 2012

Sevřené vyprávění o vášni měnící se v neovladatelnou posedlost, o lásce, která nebere ohledy na hranici mezi životem a smrtí, o citech, které se dají koupit, a pastech, z nichž není úniku. Vztahové komorní drama čtyř lidí, kteří se jako figurky na herním poli pohybují v krajině Labe a Českého středohoří v časovém limitu krátké podzimní neděle.

33

PRODUCENT | PRODUCER Ivan Pokorný

HRAJÍ | FEATURING Adéla Petřeková, Robert Jašków, Jan Plouhar, Kryštof Rímský DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 6. 11. 2012

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Ivan Pokorný Masná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 723 727 727 e-mail: pokornyivan@gmail.com Ivan Pokorný (1952) 2012 Záblesky chladné neděle | Cold Sunday

HRANÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Club12


FEATURE FILMS 2012

MINORITY CO-PRODUCTION

AŽ DO MĚSTA AŠ MADE IN ASH

HRANÉ FILMY 2012

34

SK, CZ 2012 82 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Iveta Grófová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Iveta Grófová, Marek Leščák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viera Bačíková STŘIH | EDITOR Maroš Šlapeta ZVUK | SOUND Tobias Potočný PRODUCENT | PRODUCER Barbara Kipsová, Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

Dorotka právě odmaturovala a ráda by se vrhla do života. Na východním Slovensku, odkud pochází, ji však příliš štěstí nečeká. S těžkým srdcem se tak loučí se svým přítelem, opouští svou rodinu a vydává se za lepším životem až do vzdálené Aše. Její nespoutaná spolubydlící z ubytovny Silvie ji záhy seznamuje s odvrácenou stranou života v tomto pohraničním městě, do kterého se Dorotka stále hlouběji propadá. Její sny se postupně mění v popel a návrat domů není možný. Může vztah s postarším Němcem být vysvobozením? Je to jen oboustranně výhodné nebo je to láska?

Dorotka has just graduated from high school and she wants to jump into a new life. But not much happiness awaits her in Eastern Slovakia, from where she comes. So with a heavy heart she says goodbye to her boyfriend, leaves her family and heads for a better life to the distant town of Aš. Her flamboyant roommate from the rooming house, Silvie, soon introduces her to the dark side of life in this border town and Dorotka falls deeper and deeper into its clutches. Her dreams are gradually reduced to ashes and she is not able to return home. Can her relation with an older German man be her ticket to freedom? Is it just a mutually beneficial relationship or is it love?

Kontakt | Contact endorfilm, Jiří Konečný Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373 e-mail: endorfilm@endorfilm.cz

PODPORA | SUPPORT Ministerstvo kultúry SR | Slovak Ministry of Culture, Audiovizuálny fond SR | Slovak Audiovisual Fund

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Protos Productions (SK), endorfilm, Punkchart films (SK) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, RTVS (SK), Punkchart films (SK), atelier.doc (SK), partizanfilm (SK), Hulapa film (SK) HRAJÍ | FEATURING Dorota Billá, Silvia Halušicová, Robin Horký, Jarka Bučincová DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 15. 11. 2012

Iveta Grófová (1980) 2012 Až do města Aš | Made in Ash

Festivals Outcome, Uta Gildhuis Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 606 726 737 e-mail: uta@outcome.cz www.outcome.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


KONFIDENT THE CONFIDANT

SK, CZ, PL 2012 108 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Juraj Nvota SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ľubomír Slivka KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Malíř STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Robert Dufek, Ľubomír Nvota

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Maxi Film & TV, Apple Film Production (PL), Slovenská televízia (SK), LUXOR HRAJÍ | FEATURING Jiří Mádl, Michaela Majerníková, Andy Hajdu, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Arnošt Goldflam, Szidi Tobias, Maciej Stuhr

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Juraj Nvota (1954) 2011 Konfident | The Confidant 2007 Muzika | Music 2003 Kruté radosti | Cruel Joys

HRANÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Attack Film (SK)

Kontakt | Contact Attack Film Košická 58, 821 08 Bratislava, Slovak Republic tel.: +421 903 712 204 e-mail: attack@nextra.sk www.attackfilm.sk LUXOR, Borek Severa Kříženeckého náměstí 322, 152 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 603 556 400 e-mail: severa@luxorfilm.cz www.luxorfilm.cz

35

PRODUCENT | PRODUCER Katarína Vanžurová, Ľubomír Slivka

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 5. 7. 2012 PODPORA | SUPPORT Audiovizuálny fond SR | Slovak Audiovisual Fund, Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film Institute, Ministerstvo kultury Slovenské republiky | Slovak Ministry of Culture

FEATURE FILMS 2012

The film, based on a true story, comes from authentic archive material from the National Memory Institute in Bratislava. The prototype of the protagonist Adam was a radio amateur that became the centre of attention for the secret police (StB). After completing his basic military service, Adam gets work as a dispatcher at a sport airport near the western border of Czechoslovakia, where he also experiences the military invasion in August 1968. Even though he wasn’t aware of it at the time, this is where his dramatic story begins. He sells his soul to the “devil” in order to protect his girlfriend Eva from StB repressions. He becomes a professional agent, whose work is wiretapping people and collecting compromising information on them. But he soon discovers that he, too, is being observed. When he tries to find out why, his investigations take him back to the time he was witness to a deadly order when still in the military. His commanders at the time are now powerful men and Adam’s testimony would be very inconvenient for them.

MINORITY CO-PRODUCTION

Film inspirovaný skutečností vychází z autentických archivních materiálů Ústavu paměti národa v Bratislavě. Předobrazem hrdiny Adama byl radioamatér, který se dostal do centra pozornosti Státní bezpečnosti (StB). Adam po absolvování základní vojenské služby pracuje jako dispečer na sportovním letišti poblíž západní hranice Československa, kde prožívá i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to tehdy sám uvědomí, právě tam začíná jeho dramatický příběh… Aby zachránil svou lásku Evu před represemi StB, podepíše „smlouvu s ďáblem“. Stane se profesionálním agentem, jehož prací je odposlouchávat lidi a shromažďovat na ně kompromitující materiály. Brzy ale zjistí, že i on je sledován. Když se pokusí najít odpověď na otázku proč, vrací ho pátrání do doby, kdy se stal na vojně svědkem vražedného rozkazu. Jeho tehdejší velitelé jsou ale již mocnými muži a Adamovo svědectví by pro ně bylo velmi nepohodlné.


FEATURE FILMS 2012

MINORITY CO-PRODUCTION

KRÁLOVSKÁ AFÉRA A ROYAL AFFAIR

HRANÉ FILMY 2012

36

DK, SE, CZ, DE 138 min | 35 mm, DCP REŽIE | DIRECTOR Nikolaj Arcel SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel, Bodil Steensen-Leth KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Rasmus Videbæk STŘIH | EDITOR Kasper Leick, Mikkel E. G. Nielsen

Královská aféra je příběhem vášnivé a zakázané lásky, která změnila celý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 18. století mezi Johanem Struenseem, německým lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou Matyldou Hannoverskou. Tuto historickou zápletku chtělo zfilmovat už několik tvůrců, až teď se to však podařilo.

A Royal Affair is the true story of an ordinary man who wins the queen’s heart and starts a revolution. Centering on the intriguing love triangle between the ever more insane Christian VII, the man of enlightenment andidealism Struensee, and the young but strong queen Caroline Mathilda. The drama is the gripping tale of brave idealists who risk everything in their pursuit of freedom for the people. Above all it is thestory of a passionate and forbidden romance that changed an entire nation.

Kontakt | Contact Sirena Film, Kristina Hejduková Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2, Czech Republic tel.: +420 221 411 666 mobile: +420 602 395 100 e-mail: kristina@sirenafilm.com

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry support Programme, Mitteldeutsche Medienforderung, Det Danske Filminstitut | Danish Film Institut, Nordisk Film & TV Fund, Svenska Filminstitutet | Sweden Film Institut

ZVUK | SOUND Petr Čechák PRODUCENT | PRODUCER Louise Vesth, Meta Louise Foldager, Sisse Graum Jørgensen PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Zentropa (DK) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Zentropa Entertainments, Zentropa Sweden (SE), Sirena Film (CZ), DR (DK), Film i Väst (SE), Sveriges Television (SE) HRAJÍ | FEATURING Mads Mikkelsen, William Jøhnk Nielsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 12. 4. 2012

Nikolaj Arcel (1972) 2012 Královská aféra | A Royal Affair 2010 Pravda o mužích | Truth About Men 2007 Ostrov ztracených duší | Island of Lost Souls 2004 Královská hra | King’s Game

International Sales TrustNordisk, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, Denmark tel.: +45 3686 8788 e-mail: info@trustnordisk.com Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


YUMA YUMA

PL, CZ 2012 120 min | DCP, 35 mm REŽIE | DIRECTOR Piotr Mularuk SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Piotr Mularuk, Wojciech Gajewicz KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomasz Dobrowolski STŘIH | EDITOR Agnieszka Glińska ZVUK | SOUND Michal Holubec, Igor Pokorný, Petr Kapeller

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Yeti Films (PL) KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Evolution Films, Avion film, Studio Bystrouška, Las Vegas Power Energy Drink (PL) HRAJÍ | FEATURING Jakub Gierszal, Tomasz Kot, Katarzyna Figura DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 2. 11. 2012

PODPORA | SUPPORT Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film Institute

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Yeti Films ul. Niemcewicza 7/9 lok. 135, 02-022 Warszawa, Poland tel.: +48 22 823 99 17 e-mail: yeti@yetifilms.com www.yetifilms.com Evolution Films, Pavel Berčík Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 222 240 770 e-mail: pbercik@evolutionfilms.cz www.evolutionfilms.cz

Piotr Mularuk (1966) 2012 Yuma | Yuma

37

HRANÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Piotr Mularuk, Magdalena Napieracz, Sylwia Rajdaszka

FEATURE FILMS 2012

It takes just one step to cross the point of no return. Yuma is a gripping drama about the rise and fall of Zyga – a Polish kid in his early twenties who wants to take charge of his life after the fall of communism but, in a time of chaos and moral anarchy, unwillingly becomes a gangster. Following the transition to capitalism, when poverty and humiliation rule on his side of the border, he crosses the river, where the Germans seem to have it all, and literally reaches out for the symbols of a better life. Back home, handing out stolen Adidas and Ray Bans makes him a modern-day Robin Hood in his community. Before he realizes what is happening, money and power overtake his naive dreams of a better life and things spiral out of control. It seems Zyga is destined for the fate of Macbeth, a man doomed by ambition and a betrayed moral code...

MINORITY CO-PRODUCTION

Do světa, z něhož není návratu, stačí někdy jen jeden krok. Yuma je strhující drama o vzestupu a pádu chlapce Zygy, který se nechtěně vydá na dráhu gangstera. Děj podle skutečných událostí se odehrává na polskoněmecké hranici v období těsně po pádu komunismu, v dobách chaosu a morální anarchie. Zyga byl tehdy ještě jako teenager svědkem degradace okolního života. Aby trošku vylepšil a obohatil život svůj, jezdil za hranice, kde se bavil drobnými krádežemi. Říkal tomu „Yuma“. Když se vrátil, rozdával kamarádům západní zboží. Po čase se s nimi spojil a začali za hranicemi krást pravidelně. Zyga se stal místním hrdinou. Křehký klid však naruší opravdoví gangsteři, jež vmanipulují Zygu do krádeží ve velkém. Nevinnost je pryč a dřív, než je schopen si to uvědomit, stane se součástí daleko vážnější hry peněz a moci. To vše nakonec vyústí v nekontrolovatelný sled událostí, kterým musí Zyga čelit, jako důsledkům rozhodnutí, které na začátku udělal.


DVA NULA TWO NIL

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

108 min | DCP

38

REŽIE | DIRECTOR Pavel Abrahám SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Abrahám, Tomáš Bojar KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jiří Chod STŘIH | EDITOR Šimon Špidla ZVUK | SOUND Václav Flegl

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Pavel Abrahám, Tomáš Bojar PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Cinema Arsenal KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS i/o post, HBO Czech Republic DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 25. 10. 2012

Na fotbalovém stadionu v samém centru Prahy se chystá největší český fotbalový zápas roku. Začíná přímý přenos. Dvacet dva filmových kamer však tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž do hlediště. Sledují, jak různí lidé různě prožívají tuto jednu společnou událost. Jinak vnímá zápas udivený žáček fotbalové přípravky, jinak sázkař, který na jeho výsledek vsadil tisíce korun, jinak člen ochranky, který se má postarat o jeho pokojný průběh. Jinak uznávaný literární kritik, kterého fotbal vlastně nezajímá, jinak paní, která se stará především o dění ve VIP salónku, jinak zase dezorientovaní italští turisté, kteří na to všechno jen nevěřícně zírají. Co kamera, to jedinečný, mimořádně autentický vhled do různých pater tribuny i různých pater dnešní společnosti. Co postava, to jedinečná verze téhož zápasu. Neboť jak praví Hannah Arendtová: „Skutečnost světa se vlastně a spolehlivě může ukázat jen tam, kde jsou věci viděny mnohými lidmi z mnoha perspektiv.“

Kontakt | Contact Cinema Arsenal, Pavel Abrahám Na vršku 8, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 608 861 290 e-mail: pavel@cinemaarsenal.cz www.cinemaarsenal.cz Pavel Abrahám (1978) 2012 Dva nula | Two Nil 2008 Česká RAPublika | RAPublic

One evening, one stadium, one match. Two football clubs, two tribes engaged in a “war”. As the match starts, the players run onto the bright green pitch and in the stands, fans seem to have a free reign over the whole arena. Each hotly contested matchup between the Prague-based rivals provides a unique setting that features people of various backgrounds. In all the noise, hollering and loud debates, each fan becomes absorbed in the match in their own special way. Against the backdrop of a big match, countless minor, yet equally interesting, struggles are about to unfold.

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


HRA O KÁMEN STONE GAMES

Stone Games follows a small-town drama which begins after the town hall of Nový Bor in North Bohemia approves the erection of a monument to eight German civilians killed after WWII. In the story featuring the leader of a newly founded party and the town’s mayor, we see a clash over the past and the present. Soon the issue makes major headlines and heads towards the final battle – the local election.

CZ, DE 2012 56 min | DCP, Blu Ray REŽIE | DIRECTOR Jan Gebert SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Gebert KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Gebert STŘIH | EDITOR Jana Vlčková ZVUK | SOUND Václav Flegl

DOCUMENTARIES 2012

Dokumentární film Hra o kámen sleduje absurdní maloměstské drama, které propukne v severočeském městě Nový Bor poté, co místní radnice odhalí na městském hřbitově pomník osmi zavražděným sudetským Němcům. Šedesát let vytěsňovaná minulost náhle vypluje na povrch a už není cesty zpět. Na příběhu starosty Nového Boru a místního lídra strany Zemanovců sledujeme spor, jenž rychle překročí hranice města a směřuje v tragikomických peripetiích k závěrečné volební bitvě.

39

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Provazník

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Nadja Rademacher (DE) DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 12. 12. 2012

PODPORA | SUPPORT Česko-německý fond budoucnosti | Czech-German Fund for the Future

Kontakt | Contact News & Communications Company, Ondřej Provazník mobile: +420 608 204 398 e-mail: provazniko@yahoo.com Jan Gebert (1981) 2012 Hra o kámen | Stone Games

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY News & Communications Company


KAREL REISZ – TEN FILMOVÝ ŽIVOT KAREL REISZ – THIS FILMING LIFE CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

74 min | DCP, DVD

40

REŽIE | DIRECTOR Petra Všelichová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petra Všelichová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Patrik Hoznauer STŘIH | EDITOR Jaromír Vašek ZVUK | SOUND Jakub Krajíček

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jarmila Hoznauerová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Jarmila Hoznauerová

Dokumentární film o Karlu Reiszovi, vedle Miloše Formana nejslavnějším filmaři českého původu. Film zachycuje zajímavý osobní i pracovní příběh muže, který si odnesl ze svého dětství v Ostravě a Československu vklad pro zakládání Anglické nové vlny a Free Cinema. Ve filmu o něm vyprávějí členové jeho rodiny, kolegové z britské kinematografie a spolupracovníci jeho slavných filmů. Dále pak i někteří herci, kterým Reisz pomohl nastartovat jejich kariéru. Ukázky z Reiszových děl ilustrují jeho umělecké postoje a východiska a dovolí nahlédnout do nitra jeho postav a příběhů.

The world-renowned Ostrava native Karel Reisz was the founder of the Free Cinema movement in Great Britain. He was born before the beginning of WWII in Ostrava, Czechoslovakia. At the age of 13 he managed to escape a Jewish pogrom thanks to the famous British businessman Nicholas Winton. He studied at Oxford and served in the air force during the war. After his military service in the Royal Air Force, he established himself as a film critic. In the 1970s, he moved his filmmaking to the US. There, however, he only achieved intermittant success. Reisz’s most famous film from his Hollywood period is The French Lieutenant’s Woman (1981), starring Meryl Streep and Jeremy Irons. Karel Reisz was also one of the greatest film producers. Although the famous filmmaker was born in Ostrava, he never filmed anything there. His first films, however, have a strong social accent and are reminiscent of Ostrava.

Kontakt | Contact Jarmila Hoznauerová Sadová 18, 702 00 Ostrava, Czech Republic mobile: +420 775 073 540 e-mail: hoznauerova@volny.cz

PODPORA | SUPPORT Statutární město Ostrava | The City of Ostrava

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, První veřejnoprávní, CinemArt DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 4. 10. 2012

Petra Všelichová (1974) 2012 Karel Reisz – Ten filmový život | Karel Reisz – A Life of Film 2011 Jan Balabán | Jan Balabán 2008 Sen o nejtěžší hoře světa | A Dream of the Highest Mountain in the World 2008 Ostrava komorní | Intimate Ostrava 2001 Peníze nebo život | Your Money or Your Life

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


KYTLICE, ZIMMER FREI KYTLICE, ZIMMER FREI

The film tells an absurd story about absurd Central European history. The village of Kytlice was abandoned by its original German inhabitants after the Second World War. Today the only one who feels at home in Kytlice is a mentally disturbed painter from a local asylum. The asylum was built there in communist times when it was forbidden to speak of the three milion people who were forced to leave their homes just because they were German. This film is a colourful mosaic comprised of various stories, all linked by the fate of a village called Kytlice in the former Sudetenland.

CZ 2012 63 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Rozálie Kohoutová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Rozálie Kohoutová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Kokeš, Ondřej Belica, Lukáš Milota, Adam Oľha, Vidu Gunaratna STŘIH | EDITOR Evženie Brabcová ZVUK | SOUND Ladislav Greiner

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Hypermarket Film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká Televize, Studio FAMU

PODPORA | SUPPORT Program EU „Mládež v akci“ | EU “Youth in Action” programme

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Hypermarket Film, Tereza Horská Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic tel.: +420 222 937 341 mobile: +420 602 335 559 e-mail: tereza@hypermarketfilm.cz www.hypermarketfilm.cz

Rozálie Kohoutová (1985) 2012 Kytlice, Zimmer Frei | Kytlice, Zimmer Frei 2010 Sokol de Paris | Sokol de Paris 2009 Roma Boys | Roma Boys 2008 Velmistr | Grandmaster 2007 O topánky | About the Shoes

41

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Martina Knoblochová, Filip Remunda, Vít Klusák, Tereza Horská

DOCUMENTARIES 2012

Kytlice, Zimmer frei nahlíží do absurdních dějin středu Evropy skrze malou obec Kytlice v bývalých Sudetech, ležící na severní hranici Čech. Průvodci filmu jsou Luděk Farkáš, naivistický malíř a pacient místního blázince, a režisérka Rozálie Kohoutová, jejíž rodina si zde v padesátých letech koupila za tři tisíce korun jednu z chalup po odsunutých Němcích. Rozálie a Luděk, nesourodá dvojice, se spolu snaží pochopit absurditu nacionalismu, který toto místo poznamenal.


LÁSKA V HROBĚ LOVE IN THE GRAVE

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

78 min | Digi Beta

42

REŽIE | DIRECTOR David Vondráček SCÉNÁŘ | SCREENWRITER David Vondráček KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Kadeřábek

Na počátku druhého tisíciletí našla skupina bezdomovců útočiště na německém evangelickém hřbitově v Praze-Strašnicích. Jsou mezi nimi i věční snoubenci: Jana v Kristových letech a padesátiletý Jan. Když se zařizují v neogotické hrobce, vtrhne na hřbitov policie… Film vznikal jako časosběrný dokument v letech 2007–2011.

STŘIH | EDITOR Krasimira Velitchkova ZVUK | SOUND David Vondráček

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tereza Krejčí, Krasimira Velitchkova PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Yekot Film DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 29. 11. 2012

Kontakt | Contact Yekot Film, Tereza Krejčí Eliášova 461/37, 169 00, Prague 6, Czech Republic mobile: +420 724 256 108 e-mail: yekotfilm@seznam.cz David Vondráček (1963) 2012 Láska v hrobě | Love in the Grave 2010 Zabíjení po česku | Killing, the Czech Way

Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

At the beginning of the second millennium, a group of homeless people found refuge at a German protestant graveyard in Prague. The group includes a couple of eternal fiancés: thirty-three-year-old Jana and fifty-year-old Jan. As soon as Jana and Jan get settled in a neogothic tomb, the police raid the graveyard. The film was made as a long-form observational documentary from 2007 to 2011.


NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ THE GREATEST WISH

PODPORA | SUPPORT Slovenský audiovizuální fond | Slovak Audiovisual Fund

Kontakt | Contact Adam Polák Na Hanspaulce 15/1840, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 603 454 978 e-mail: adampolak.cz@gmail.com

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

CZ, SK 2012 80 min | DCP, DVD REŽIE | DIRECTOR Olga Špátová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Olga Špátová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Olga Špátová STŘIH | EDITOR Jakub Voves ZVUK | SOUND Petr Provazník, Martin Roškaňuk, Tomáš Kubec PRODUCENT | PRODUCER Adam Polák PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Adam Polák KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, DNA Production (SK) DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 20. 9. 2012

Olga Špátová (1984) 2012 Největší přání | The Greatest Wish 2010 Oko nad Prahou | The Eye over Prague 2005 (Ne)cenzurované rozhovory | (Un)censored Dialogues

43

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

The seemingly simple question, “What is your greatest wish?” provokes the respondents to formulate their value system. The heroes of this film are young people born towards the end of the communist regime or shortly after the Velvet Revolution. The Greatest Wish loosely follows up on the eponymous documentary classics made by Czech filmmaker Jan Špáta in 1964 and 1989. In these films, Špáta surveyed the dreams and attitudes of young people at key times of the totalitarian era. Twenty years on, his daughter Olga Špátová picked up where he left off, as an insight into her own generation. The film features birth and death, social outcasts, ambitious professionals, people in love, civic activists and absolutely ordinary people who open up thein hearts.

DOCUMENTARIES 2012

Hrdinové celovečerního filmu Největší přání jsou po čtyřiceti letech komunismu první dospělou generací, která se utvářela ve svobodné společnosti. Mladé lidi zamýšlející se nad zdánlivě banální otázkou „Jaké je tvoje největší přání?“ natáčela režisérka Olga Špátová ve školách, věznicích, na demonstracích, ve městě i na venkově. Svá srdce jí otevírají vyvrhelové společnosti, ambiciózní profesionálové, zamilovaní, věřící nebo občanští aktivisté. Je přítomna zrození i umírání. Příběhem prochází studenti z iniciativy Inventura demokracie, dvacetiletá vězenkyně Michaela odsouzená za vraždu, rodina Červeňákových z romské osady, těhotná kominice Martina, světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša nebo zpěvačka Aneta Langerová. Režisérka využila jedinečnou možnost porovnat hodnoty svých vrstevníků se dvěma předchozími generacemi použitím archivních záběrů z let 1964 a 1989 ze stejnojmenných filmů svého otce, klasika českého dokumentu Jana Špáty.


O SLUŠNOSTI ON DECENCY

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

52 min | HD

44

REŽIE | DIRECTOR Radovan Síbrt SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Radovan Síbrt KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY György László STŘIH | EDITOR Janka Vlčková ZVUK | SOUND Jan Richtr

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Alžběta Karásková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Pink Productions KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, Studio FAMU

Radovan Síbrt (1975) 2012 O slušnosti | On Decency 2012 Umění vězení | The Prison of Art 2005 MRG | MRG 2007 Domácí násilí | Domestic Violence

Pan K., dobře stavěný padesátník, sedí se svou ženou v obývacím pokoji prostorného bytu v panelovém domě. Načinčaná stěna, porcelánový jídelní servis, skleněná zvířátka, suvenýry z výletů. Je vyčerpaný, těžko ovládá své emoce, skoro pláče. „Já je nenávidím. Jediné, co umí, je dělat děti, bordel a ničit, to je jejich kultura.“ Paní E., elegantní žena ve věku prababiček, sedí ve své oblíbené restauraci: „Noví majitelé je sem začali pouštět, tak jsme jim vysvětlili, že jestli z toho chtějí mít cikánskou hospodu, tak sem nebudeme chodit. Tak je sem přestali pouštět. A je klid.“ Filmový esej o slušnosti. Každodenní banální situace osvětlují temná zákoutí v nás, v drobných detailech odkrývají tenké hranice mezi normalitou a nenormalitou a ukazují prozaické důvody selhávání multikulturního modelu společnosti.

Kontakt | Contact Pink Productions, Alžběta Karásková Opletalova 1015/55, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 776 061 060 e-mail: alzbeta@pinkproductions.cz www.pinkproductions.cz

A pictorial essay about decency. The everyday, commonplace situations of the film show how deceptive our selfperception and our understanding of “normal” and “standard” can be. But most importantly, it bears witness to contemporary racism and the failure of the multi-cultural social model. We portray a larger number of inhabitants without examining their lives in greater detail. Thus we create an atmosphere in which our fundamental topic seems like a simple, common affair. An atmosphere that allows us to enter any living room irrespective of age or social status and find similar exhibitions of "minor" racism.

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


OBČAN K. CITIZEN K.

Kontakt | Contact Romeo Films, Michal Dvořák Jana Přibíka 953/15, 190 00 Prague 9, Czech Republic mobile: +420 777 070 839 e-mail: romeo@romeofilms.cz www.romeofilms.cz

CZ 2012 72 min | DCP, DVD REŽIE | DIRECTOR Michal Dvořák SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ztohoven KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Klimpár STŘIH | EDITOR Otakar Šenovský ZVUK | SOUND Mad Skill

45

PRODUCENT | PRODUCER Michal Dvořák, Hana Třeštíková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Romeo Films, Produkce Třeštíková KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 8. 11. 2012

Michal Dvořák (1979) 2012 Občan K. | Citizen K.

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

A group of twelve artists are not indifferent to the increasing control on the part of the state. By means of a simple trick with a photograph, each of them has a new ID made, allowing two people to prove their identity by means of a single identity card. The card carries the identity of both its owner and another group member. The group members live, travel, get married and even get a firearms license using these cards. They capture related events on the camera, both hidden and acknowledged. The project culminates in an exhibition in an improvised gallery. Things get dramatic on the second day as the gallery is suddenly raided by the Czech police. Unable to prove his identity, one of the group members is arrested on the spot. Obviously, something is going on here; they have trodden on the system’s corns.

DOCUMENTARIES 2012

Skupině dvanácti umělců není lhostejná narůstající kontrola ze strany státu. Na první pohled jednoduchým fórem s fotografií v občanském průkaze si každý z nich nechává státem vytvořit nový občanský průkaz, kterým se mohou legitimovat vždy dva lidé najednou. Sám majitel občanky a ještě jeden, další člen skupiny. S těmito průkazy v tichosti žijí, cestují, žení se i vyřizují zbrojní pas. Svědkem jim je často kamera, skrytá i přiznaná, u všeho ale být nemůže. Vyvrcholením projektu je výstava v improvizované galerii. Vše se nečekaně zdramatizuje druhý den výstavy, kdy je znenadání galerie obsazena policií, která výstavu uzavírá a rozebírá monument v centru galerie, kde jsou speciálně upravené občanky umístěny. Z důvodu neschopnosti prokázat svou totožnost je jeden člen na místě dokonce zatčen, jako by sama policie byla částí tohoto uměleckého projektu a splnila svou roli v něm na jedničku. Jeho občanka je totiž součástí monumentu a nemůže jí mít přeci při sobě… Je jasné, že tady opravdu o něco jde a systému se šláplo na kuří oko.


PEVNOST FORTRESS

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

70 min | Blu Ray

46

REŽIE | DIRECTOR Lukáš Kokeš, Klára Tasovská SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lukáš Kokeš, Klára Tasovská KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Kokeš STŘIH | EDITOR Lukáš Kokeš, Klára Tasovská ZVUK | SOUND Adam Levý

Jako výlet do skanzenu komunistické totality dvacátého století pojímá český dokument návštěvu Podněsterské moldavské republiky. Země, jejíž nezávislost je uznávána jen několika státy, zůstává izolovanou multinárodnostní enklávou udržovanou pohromadě silou autoritářského režimu. V zemi, kde se smí většinou natáčet jen z okna vlaku, mluví obyvatelé o strachu z udávání, ale i o pohodlném azylu před rušným světem. A písně v televizi nadšeně opěvují zdejšího prezidenta.

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Nutprodukce DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 1. 12. 2012

Kontakt | Contact Nutprodukce, Tomáš Hrubý Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic mobile: +420 731 163 041 e-mail: tomas@nutprodukce.cz www.nutprodukce.cz Klára Tasovská (1980) 2012 Pevnost | Fortress

Lukáš Kokeš (1983) 2012 Pevnost | Fortress 2009 59–184–84 | 59–184–84 (short)

International Sales Taskovski Films, Irena Taskovski 7 Granard Business Centre, Bunns Lane, NW7 2DQ London, United Kingdom tel.: +387 65 652 046 e-mail: irena@taskovskifilms.com.

This Czech documentary presents a visit to the Pridnestrovian Moldavian Republic (a.k.a. Trans-Dniestr) as a trip to a museum of communist totalitarianism. The country, whose independence has been recognized by only a few other states, remains an isolated multi-ethnic enclave held together by an authoritarian regime. In a country where you are only allowed to film out the window of a train, the locals are afraid of being denounced but are glad to live in a comfortable refuge from the hectic modern world, and songs on television celebrate the president.


PUPEK NEBE THE NAVEL OF THE SKY

CZ 2012 52 min | DVD, Blu Ray REŽIE | DIRECTOR Radim Procházka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Radim Procházka KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Larysa Kabernik, Vasya Bartlov, Lukáš Kokeš, Karel Slach STŘIH | EDITOR Jana Vlčková ZVUK | SOUND Sergey Shunkevich, Alexander Chaukin, Filip Slavík, Filip Sedláček PRODUCENT | PRODUCER Petr Minařík, Pavel Řehořík, Alena Müllerová, Petr Morávek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Větrné mlýny film KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize DATUM PREMIÉRY / PREMIERE DATE 25. 10. 2012

Kontakt | Contact Větrné mlýny, Michaela Velčková Radlas 5, 602 00 Brno, Czech Republic mobile: +420 734 319 014 e-mail: velckova@vetrnemlyny.cz Radim Procházka (1975) – selected 2012 Pupek nebe | The Navel of the Sky 2010 Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace | Catenaccio à la Drnovice or Journey to the Beginning of Time of Economic Transformation 2008 Diáře a romány Pavla Kohouta | Diaries and Novels by Pavel Kohout 2007 Papírový atentát | Desk-based Assassination

47

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

I don’t want to be navel of the Earth. / Earth has navels galore, it doesn’t need me. / I want to be the sky’s navel. / An air pocket, a black hole’s / the role for me. / There is more freedom / and more liberty / there. (Viktar Zybul). The shortest way to the navel of the sky is from the highest spot in Minsk, Belarus, located 300 metres above sea level. Just a few kilometres away lies the Independence Square where in December 2010, the police beat protesters who took to the streets to criticize the manipulated presidential election. Uladzimir Niaklajeu, the most famous Belarusian poet, was among the candidates. He was beaten up and later placed under house arrest. This film is about the extraordinarily rich and vigorous Belarusian poetry and about the Russian-speaking President. It examines the metaphors of Belarusian poetry that is surviving on the periphery of capitalism.

DOCUMENTARIES 2012

Nechci být pupkem světa. / Svět i beze mne má dost pupků. / Chci být pupkem nebe. / Vzdušnou jámou a černou dírou chci být. / Je tam víc volnosti, / víc svobody / je tam. (Viktar Žybul). K pupku nebe je ze Země nejblíže z nejvyššího bodu Minsku, celých 300 metrů nad mořem. O pár kilometrů dál je náměstí Nezávislosti, kde v prosinci 2010 policie mlátila demonstranty protestující proti zmanipulovaným prezidentským volbám. Kandidoval v nich i nejslavnější běloruský básník dneška Uladzimir Njakljajev. Taky ho zbili a zavřeli do domácího vězení. Proto vznikl tento film o bohaté a živé běloruské poezii. A taky o krásném běloruském jazyce, rusky mluvícím prezidentovi a „dalkážiku“. Jak dnes žije poezie na periferii kapitalismu a jaké má pro něj metafory?


ROK KONOPÍ YEAR OF MARIHUANA

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

90 min | DCP, DVD, DigiBeta

48

REŽIE | DIRECTOR Petr Slabý SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Petr Slabý, Jan Hrnčíř, Pjér la Šéz KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaromír Kačer STŘIH | EDITOR Lucie Haladová, Viktor Schwacz ZVUK | SOUND Michal Gábor

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jan Hrnčíř PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Koloseum DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 19. 4. 2012

Film o hledání osobní svobody, o právu rozhodovat o svém zdraví, nezbytné občanské neposlušnosti a především o sebeuvědomění a možnostech lidstva, jak překonat samo sebe a své slabosti. Dokumentaristé časosběrně zaznamenávali cestu čtyř osob trpících rakovinou a roztroušenou sklerózou, od opuštění klasické léčby až po užívání konopí. V dokumentu je vykreslen tzv. „Izraelský model" využití konopí pro lékařské účely a zachycen přístup politiků (MUDr. D. Rath, Mgr. R. John), státních úředníků i policistů. Nechybí ani výklady vědců (prof. Raphael Mechoulam – objevitel THC), adiktologů, záběry z konferencí a demonstrací, a také soud s léčitelem D. Dvořákem. Filosofickým průvodcem díla je klinický psycholog a člen divadla Vizita Pjér la Šéz, jenž je i autorem sugestivní hudby filmu.

Kontakt | Contact Koloseum, Jan Hrnčíř Plavecká 400/12, 128 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 603 270 707 e-mail: hrncir.j@seznam.cz Petr Slabý (1963) 2012 Rok konopí | Year of Marihuana

International Sales Outcome, Jarmila Outratová Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 776 066 165 e-mail: jarmila@outcome.cz

Year of Marihuana follows a whole range of people dealing with cannabis, approaching its use from various perspectives. It introduces professor Hanuš, a scientist who dedicated his professional career to cannabis research. There is also Dušan Dvořák, an activist and founder of the “Cannabis Is a Cure” foundation. The film follows several patients who use cannabis as a cure for their diseases such as cancer or multiple sclerosis. It also presents an official cannabis green house in Israel where cannabis is grown and handed out to patients. The film also presents various views of politicians, police officers and addiction experts, conferences in the Czech parliament, footage from the Million Marihuana March and protests against cannabis criminalization. The film outlines the possibilities and limits of the medical use of cannabis. The questions of personal freedom and the right to health are also discussed.


SOUKROMÝ VESMÍR PRIVATE UNIVERSE

CZ 2012 83 min | 35 mm REŽIE | DIRECTOR Helena Třeštíková SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Helena Třeštíková KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vlastimil Hamerník, Jiří Chod, David Cysař STŘIH | EDITOR Jakub Hejna ZVUK | SOUND Lukáš Moudrý

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Negativ KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS Česká televize, RWE, Helena Třeštíková DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 26. 1. 2012

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

49

PRODUCENT | PRODUCER Kateřina Černá, Pavel Strnad

Kontakt | Contact Negativ, Kateřina Černá Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 777 235 697 e-mail: katerina@negativ.cz www.negativ.cz Helena Třeštíková (1949) – selected 2012 Soukromý vesmír | Private Universe 2010 Katka | Katka 2008 René | René 2007 Marcela | Marcela 2006 Události Pavla Štechy | The Events of Pavel Štecha 2005 Manželské etudy po 20 letech | Marital Etudes, 20 Years Later

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

Honza was born in 1974 into the cheerless era of socialism in Czechoslovakia. At that time, his parents Jana and Petr lived in one room in the apartment of Jana’s divorced mother and her widowed grandmother. A few years later, the family moved from Prague to Liberec where Petr found a job and a little house for the family. When Honza was born, his father began writing a family chronicle and he has continued to do so for 37 years. Private Universe show not only the life of one ordinary family, but also how the Czech society has changed in last four decades. Who are we, where do we come from and where do we go?

DOCUMENTARIES 2012

Honza se narodil v roce 1974 do nevlídné éry socialismu v Československu. V té době jeho rodiče Jana a Petr žili v jedné místnosti, společně s ovdovělou Janinou babičkou. O několik let později se rodina přestěhovala z Prahy do Liberce, kde Petr našel zaměstnání a domek pro rodinu. Když se narodil Honza, jeho otec začal psát rodinnou kroniku a pokračoval po dobu 37 let. Tento časoměrný dokument nám ukazuje nejen život jedné obyčejné rodiny, ale také, jak se česká společnost změnila v posledních čtyřech desetiletích. Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme?


TAJEMSTVÍ PODZEMNÍ TOVÁRNY V CHEBU SECRET UNDERGROUND FACTORY IN CHEB CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

57 min | DVD, Blu Ray

50

REŽIE | DIRECTOR Miloš Pilař SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Miloš Pilař KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Miloš Pilař, Vít Mazánek, Jiří Skupien STŘIH | EDITOR Miloš Pilař ZVUK | SOUND Vít Mazánek

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jana Pilařová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Triton Sport divize Triton Film DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 22. 4. 2012

Lidé už od dávné minulosti milují záhady a tajemné věci. Druhá světová válka a tajné německé vojenské programy na záchranu třetí říše jsou přímo živnou půdou pro vznik těchto mýtů. Podzemní továrna v Chebu je opředena hned několika záhadami přetrvávajícími až do dnešních dob. Jaká je ale skutečná pravda? Co skrývá nejmodernější letecká továrna na území bývalého Egerlandu? Opravdu zde byly vyráběny německé diskoplány? Co je pravda na tajných chodbách vedených až do sousedního Německa? Byla skutečně podzemní továrna osmi patrová? Těmito otázkami začalo mnoho dní našeho bádání. Deset let jsme navštěvovali bývalou chebskou leteckou továrnu, abychom našli odpovědi. A teď konečně přišla doba, kdy končí mýty a nastává čas pro skutečnost.

Kontakt | Contact Triton Sport, Jana Pilařová tel.: +420 466 633 550 mobile: +420 603 167 480 e-mail: jana@triton-film.cz Miloš Pilař (1962) 2012 Tajemství podzemní továrny v Chebu | Secret Underground Factory in Cheb 2010 Ležáky 42 | Village of Lezaky

From time immemorial people have loved a good mystery and enigma. The Second World War and Germany’s secret military programmes to save the Third Reich are fertile ground for the rise of these myths. The underground factory in Cheb is surrounded by several mysteries that persist until now. But what is the actual truth? What is the most modern aeronautical factory on the territory of the former Egerland hiding? Were German disc aircraft really manufactured here? What is the truth behind the secret tunnels leading all the way to neighbouring Germany? Did the underground factory really have eight floors? We faced these questions at the beginning of many days of our research. We visited Cheb’s former aeronautical factory for ten years in order to find the answers. And now the time has finally come for the myths to end and the truth to come forward.


TOMORROW WILL BE BETTER TOMORROW WILL BE BETTER

CZ 2012 73 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Martin Přívratský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martin Přívratský, Libor Podmol KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Přívratský STŘIH | EDITOR Steven Moore ZVUK | SOUND Jiří Štolfa, Lukáš Tvrdoň PRODUCENT | PRODUCER David Vaverčák, Martin Přívratský, Libor Podmol PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Tomorrow Will Be Better Film DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 10. 5. 2012

Kontakt | Contact Tomorrow Will Be Better Film, David Vaverčák Branická 213/53, 14700 Prague 4, Czech Republic tel.: +420 382 264 212 mobile: +420 608 273 733 e-mail: davidvavercak@gmail.com Martin Přívratský ( ??) 2012 Tomorrow Will Be Better | Tomorrow Will Be Better

51

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

In January 2010, Libor Podmol arrived in the USA to buy a motorbike from one of the biggest names in freestyle motorcross. The battle for the freestyle motorcross world champion is on. This attractive sport full of dangerous jumps and stunts has captivated fans and sponsors around the world. After a bumpy career start, Czech rider Libor Podmol has gradually established himself as one of the best FMX riders in the world. As the first-ever European rider, he signed a sponsorship deal with Rockstar. Now at 26, he is trying to grab the most coveted trophy and become the world champion. The film follows Libor’s fascinating journey and his world in which dreams come true even as they defy the laws of gravity.

DOCUMENTARIES 2012

Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legendárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve freestyle motokrosu. Tento nový atraktivní sport plný nebezpečných skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků a sponzorů po celém světě. Přes divoké začátky se český závodník Libor Podmol postupně vypracoval mezi nejlepší jezdce na světě. Jako vůbec první evropský jezdec podepsal kontrakt s Rockstar energy drink. Ve svých 26 letech se pokusí dosáhnout na pomyslnou nejvyšší metu – stát se Mistrem světa. Fascinující cesta Libora Podmola zobrazuje svět, ve kterém se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace.


TVOJE SLZA, MŮJ DÉŠŤ THE PRESENCE OF ARNOŠT LUSTIG CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

53 min | HD

52

REŽIE | DIRECTOR Eva Lustigová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Eva Lustigová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Marek Jícha STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Ivan Horák

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Eva Lustigová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST / PRODUCTION COMPANY Eva Lustigová

Ve filmu se Eva Lustigová s otcem schází jako režisérka i dcera na cestě k odpovědím na existenciální otázky, které mu klade. Proč jsou jeho odpovědi důležité? Muž, jenž přežil holocaust, bojovník a umělec, vnáší smysl do bludiště naší iracionální existence. Odhaluje svoji tvář s mnoha odstíny lidskosti. Dospíval, když Hitler poslal miliony lidí do plynových komor. Prožil významné milníky dějin: léta 1939–1945 v Evropě, rok 1948 v Palestině, rok 1968 v Československu, které se krátce probudilo ke svobodě, jež byla rychle pohřbena. Ze svých osudových setkání vyšel vítězně. Film o pozoruhodném umělci, jehož přístup k životu, vyrovnanost a pevnost mu umožnily žít, když tolik jiných nepřežilo.

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 30. 6. 2012

Kontakt | Contact Eva Lustigová, Oldřichova 490/6, 128 00 Prague 2 mobile: +420 737 082 218 e-mail: eva.lustigová@gmail.com

Eva Lustigová (1968) 2012 Tvoje slza, můj déšť | The Presence of Arnošt Lustig

International Sales Outcome, Jarmila Outratová Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4, Czech Republic tel.: +420 776 066 165 e-mail: jarmila@outcome.cz Festivals Outcome, Ute Gildhuis mobile: +420 606 726 737, e-mail: uta@outcome.cz

In this film, Arnošt Lustig, hailed by the Literary Review of London, as “the best living Czech author whose work calls for the Nobel and all other literary prizes,” answers existential questions for his daughter. A charismatic eighty-year-old, he sparkles and surprises with imagination, originality and insight. This survivor of the holocaust, fighter and artist, gives meaning to the maze of an irrational world. His words expose the make-up of a human being who has all the hues of human. An adolescent when Hitler was turning millions to smoke, he happened to live through upheavals in history: 1939–1945 in Europe; 1948 in Palestine; 1968 in a Czechoslovakia that woke to freedom that was quickly buried. A film about a remarkable artist whose perception of survival, warmth, balance, and his sense of “I” made him live when others were falling.


UMANUTÁ BURNING

CZ 2012 57 min | Digi Beta REŽIE | DIRECTOR Miroslav Janek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Miroslav Janek KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Miroslav Janek STŘIH | EDITOR Antonie Janková ZVUK | SOUND Vladimír Chrastil, Štěpán Mamula PRODUCENT | PRODUCER Richard Němec, Petr Morávek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Verbascum KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS Česká televize DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 2. 7. 2012

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact Verbascum, Richard Němec Černá 6, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 605 575 757 e-mail: verbascum@email.cz Miroslav Janek (1954) – selected 2012 Umanutá | Burning 2010 For Semafor | For Semafor 2008 Občan Havel | Citizen Havel (directed with Pavel Koutecký) 2005 Chačipe | Kha-chee-pae 2005 Vierka aneb záhada zmizení rodiny B. | Vierka, or The Mystery of Family B’s Disappearance 2001 Nachové plachty | Crimson Sails

53

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

An intimate portrait of a director who almost involuntarily devoted her life to film, and who was willing to sacrifice three marriages and motherhood to the cult filmmaking. The film portrays Drahomíra Vihanová as a hard-headed shaman of images who shares her religion from its early days of being damned by the regime for Zabitá neděle (Squandered Sunday, 1969) to the public execution of Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba (The Pilgrimage of Students Peter and Jacob, 2002). An existential essay that, in contradictions and paradoxes, fluctuates between documentary and acted film, between adoration, forgetting, and cats.

DOCUMENTARIES 2012

Intimní portrét režisérky, která zasvětila život filmu a byla ochotna obětovat kultu tvorby tři manželství i mateřství. Drahomíra Vihanová jako umanutá šamanka obrazů svěřuje své vyznání od počátečních zatracení režimem za Zabitou neděli (1969) po veřejnou popravu Zprávy o putování studentů Petra a Jakuba (2002). Existenciální esej osciluje v rozporech a paradoxech, mezi dokumentem a hraným filmem, mezi vzýváním, zapomněním a kočkami.


VÁŇA VÁŇA – THE BIGGEST RACE IS LIFE ITSELF

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

75 min | HD, DCP

54

REŽIE | DIRECTOR Jakub Wagner SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jakub Wagner KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viktor Smutný STŘIH | EDITOR Šimon Hájek ZVUK | SOUND Lukáš Moudrý

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Kryštof Šafer PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Bullfilm KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize

Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký žije, se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zakusit – vidět. Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším pojetí, prožíváme jeden rok s Váňou v jeho maximální blízkosti. Film se ve svých obrazech stává Váňou a zároveň poodkrývá zákulisí dostihového sportu, které není vždy takové, jak ho známe z hraných filmů. Váňa působí jako magnet na lidi, kdekoliv se objeví. Je to neuvěřitelná energie jen vyslovíte to jméno. Váňa je fenomén nejen kvůli tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál Velkou pardubickou – potřetí v řadě, nejen proto, že se okolo něj pohybuje špička dnešních žokejů a trénuje nejlepší dostihové koně, ale především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá a s čím se setkává.

A portrait of the legendary jockey Josef Váňa gradually reveals his inner world. Using a very civil approach, the filmmakers spent one year with the jockey. The film closely follows Váňa and, at the same time, it offers an insight into the world of horse racing that is not always the way it looks in films. Wherever he goes, Váňa’s name and presence are like a magnet for others. The man is a phenomenon; at 59, he won the Velka Pardubicka Steeplechase for the 8th time, he is still among the world’s best jockeys, trains some of the best race horses and, above all, he has a remarkable approach to work and life.

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 6. 9. 2012

Kontakt | Contact Bullfilm, Kryštof Šafer Na Pískách 1157/62, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 777 229 798 e-mail: krystof.safer@gmail.com Jakub Wagner (1979) 2012 Váňa | Váňa – The Biggest Race Is Life Itself 2011 Povídky Malostranské po 130 letech | Malo Straná Tales, 130 Years Later 2004 Profil – Jan Kaplický | Jan Kaplický – A Profile

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


VĚRA 68 VĚRA ČÁSLAVSKÁ – 68

CZ 2012 90 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Olga Sommerová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Olga Sommerová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Olga Špátová STŘIH | EDITOR Jakub Voves ZVUK | SOUND Petr Provazník

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Evolution Films KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 2. 5. 2012

Kontakt | Contact Evolution Films, Pavel Berčík Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 222 240 770 e-mail: pbercik@evolutionfilms.cz www.evolutionfilms.cz Festivals Česká televize, Jitka Procházková Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic tel.: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568 e-mail: jitka.prochazkova@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz

55

PRODUCENT | PRODUCER Pavel Berčík

Olga Sommerová (1949) – selected 2012 Věra 68 | Věra Čáslavská – 68 2011 24 | 24 2005 Moje 20. Století| My 20th Century 2003 Máňa po deseti letech| Máňa Ten Years After 1999 O čem sní ženy| What Women Want 1999 O čem sní muži| What Men Want 1992 Máňa | Máňa

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

A portrait of the former Czech gymnast Věra Čáslavská. With seven gold and four silver Olympic medals, she is the most successful Czechoslovak female athlete as well as the fourth most successful Olympic female athlete in the world. After her breathtaking victory in Mexico City in 1968, she was announced the second most popular woman of the planet after Jacqueline Kennedy. In 1968, she signed the 2000 Words Manifesto. Despite her enormous fame, which she deserved for her incredibly hard work and endurance, she lived a troubled personal life. Her life story reflects the situation in Czech society, both in the communist regime and after 1989. Always actively involved in building a healthy civic society, Čáslavská’s life story is truly unique and remarkable.

DOCUMENTARIES 2012

Film o Věře Čáslavské je bilancí celého jejího života. Se svými sedmi zlatými a čtyřmi stříbrnými olympijskými medailemi je nejúspěšnější československou sportovkyní všech dob, čtvrtou nejúspěšnější ženskou olympijskou sportovkyní světa. Po jejím strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena druhou nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline Kennedyové. V roce 1968 podepsala manifest Dva tisíce slov, jehož podpis nikdy neodvolala. Navzdory velkolepé slávě, kterou si vysloužila nepředstavitelnou dřinou a výdrží, prožila značnou část svého života v nesnázích (politická situace za normalizace, manželství, rodinná tragédie). Její jedinečný osud je zrcadlem české společenské situace, komunistického a posléze demokratického režimu. V obou případech se občansky angažovala. Její osud je jedinečným fenoménem v historii tohoto národa.


VĚZENÍ UMĚNÍ ART BEHIND BARS

CZ 2012

DOCUMENTARIES 2012

90 min | DCP

56

REŽIE | DIRECTOR Radovan Síbrt SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Radovan Síbrt KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY György László STŘIH | EDITOR Jan Daňhel

Celovečerní dokumentární film mapující nejen výjimečný sociálně experimentální projekt, který propojuje české vězně s výtvarnými umělci, ale i hranici mezi svobodou–nesvobodou a v neposlední řadě roli umění v našem světě. Film o svobodě, o tom, jak prostředí formuje pohled na okolní svět, film o umění a o jeho možnostech. Ale také film o módních vlnách a omezeních grantových projektů.

This feature documentary film follows a unique experimental social project that connects Czech prisoners and artists, traces the border between freedom and the absence thereof, and looks at the role art plays in our society. A film about freedom and about how your environment informs your view of the world, a film about art and its possibilities. A film about trends, fads and about the limits of grant-based projects.

ZVUK | SOUND Jan Richter

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Tereza Horská, Vít Klusák, Filip Remunda PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Hypermarket Film DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 27. 10. 2012

Radovan Síbrt (1975) 2012 Vězení umění | Art Behind Bars 2012 O slušnosti | On Decency 2005 MRG | MRG 2007 Domácí násilí | Domestic Violence

Kontakt | Contact Hypermarket Film, Tereza Horská Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic tel.: +420 222 937 341 mobile: +420 602 335 559 e-mail: tereza@hypermarketfilm.cz www.hypermarketfilm.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV TVŮJ! THE CZECH LAND, YOUR HOME!

Kontakt | Contact ZIPO FILM production, Pavel Doležal Diezenhoferovy sady 1102/1, 150 00 Prague 5, Czech Republic tel.: +420 251 510 836 e-mail: zipo@zipo.cz www.zipofilm.cz

CZ 2012 92 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Adolf Zika SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Adolf Zika KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Občané a obyvatelé České republiky | Citizens and residents of the Czech Republic STŘIH | EDITOR Alois Fišárek ZVUK | SOUND Jiří Klenka PRODUCENT | PRODUCER Pavel Doležal, Adolf Zika PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY ZIPO FILM production KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, RWE DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 25. 10. 2012

Adolf Zika (1972) 2012 Země česká, domov Tvůj! | The Czech land, Your Home! 2008 Le Mans Phenomenon | Le Mans Phenomenon 2007 Jan Saudek – V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu | Jan Saudek: Trapped by his Passions, No Hope for Rescue

57

DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012

The Czech Land, Your Home! is a feature documentary film whose authors called upon the citizens of the Czech Republic to document their day on 11 May 2012, thereby becoming the co-authors of this documentary. Hundreds of cameras were used on this day and the result was processed by Adolf Zika, Alois Fišárek and Jiří Klenka and their co-workers to create a distinct and extraordinary cinematic image of our nation. This film happens to come in a magical year enshrouded by prophecies. It comes in the most uncertain and insecure of times since the Velvet revolution. Are we just in a financial crisis or in a crisis of values? The decline of the EU, mass distrust in politics and its players and gradual apathy on one side, aggression and corruption on the highest level, utilitarianism, populism, total disinterest in the opinions of ordinary citizens on the other. However, there are also many successful individuals, groups and projects in this beautiful land in the heart of Europe. This is the Czech Republic today, this is the world inside out, the world destined to face many upcoming historical events.

DOCUMENTARIES 2012

Země česká, domov Tvůj! je celovečerní dokumentární film, jehož spolutvůrcem se 11. května 2012 mohl stát každý občan nebo obyvatel této země. Tento den zaznamenaly stovky našich kamer a vytvořily jedinečný filmový obraz naší země. Film ne náhodou přichází v magické době věštbami obestřeného roku 2012. V době, kdy pociťujeme jednu z největších nejistot od dob sametové revoluce. Procházíme jen krizí finanční, nebo i krizí hodnot? Rozpadající se struktura EU, masová nedůvěra v politiku a její hráče, pozvolná apatie na straně jedné, agresivita a korupce na nejvyšší správní úrovni, prospěchářství, populismus, naprostý nezájem o názor řadového občana na straně druhé. Také mnoho úspěšných jedinců, skupin a projektů v krásné zemi v srdci Evropy. To všechno je dnešní Česká republika, to všechno je dnešní svět naruby, svět stojící před jistě nejednou historickou událostí.


BKA 49-77 BKA 49-77

CZ 2012 21 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Jan Pavlacký

58

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Pavlacký KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan J. Filip

Petr s Martinou se po automobilové nehodě ocitnou v situaci, kdy se musí rozhodnout mezi vlastní budoucností a záchranou cizího života. Zmítaní strachem a pocitem viny mají na výběr mezi špatným a ještě horším. Film, volně inspirovaný skutečnou událostí, vypráví příběh z pohledu všech zúčastněných a klade si otázku, nakolik jsme odpovědni za své činy.

STŘIH | EDITOR Petr Staněk ZVUK | SOUND Jiří Klenka

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUCENT | PRODUCER Jakub Málek, Jan Pavlacký PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Monolog Films, Partnership Pictures KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Actor’s Runway Agency, Asfalt.tv, Avion, JK Sound HRAJÍ | FEATURING Jiří Racek, Iveta Jiříčková, Marek Adamczyk, Jacob Erftemeijer

Kontakt | Contact Partnership Pictures, Jakub Málek Pohořelec 147/8, 118 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 608 432 666 e-mail: jakub@partnershippictures.com Jan Pavlacký (1977) 2012 BKA 49-77 | BKA 49-77 (short)

Involved in a car accident, Petr and Martina are suddenly thrown into a situation where saving somebody else’s life could put their own in danger. Caught between fear and guilt, they have to choose between bad and even worse. Inspired by true events, the film tells the story from the various perspectives of everyone involved, and questions how much responsibility we have for the actions we take. Where everyone has part of the responsibility, some have taken more than others.


CESTA THE TRIP

Audiovizuální meditace na téma „cesta“.

An audiovisual meditation on the theme of the trip.

CZ 2012 6 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Ondřej Dolejší

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ondřej Dolejší STŘIH EDITOR Ondřej Dolejší ZVUK | SOUND Ondřej Dolejší

Kontakt | Contact FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511 e-mail: vera.hoffmannova@famu.cz www.famu.cz

Ondřej Dolejší (1988) 2012 Cesta | The Trip (short)

59

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMU

SHORT FILMS 2012

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Ondřej Dolejší


ČECHOVÉ NA MĚSÍCI CZECH OUT THE MOON

CZ 2012 7 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Matěj Mráz

KRÁTKÉ FILMY 2012

60

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Matěj Mráz KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vidu Gunaratna Střih | Editor Nicole Hálová

Čechové na Měsíci jsou fiktivní vzpomínkou na dětství, kdy se sny malého kluka stávají skutečností. Vše začíná na desáté narozeniny hlavního hrdiny, který si přeje být prvním „mužem“ na Měsíci. Jeho přání se splní, ale rodinný výlet neprobíhá hladce. Nikdo nepočítal s tím, že ve vesmíru nejsme sami… Příběh je částečně inspirován autorovými vzpomínkami a zároveň je alegorií na útěk z vlasti.

ZVUK | SOUND Barbora Hovorková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMU HRAJÍ | FEATURING Miroslav Hanuš, Lukáš Pavlásek, Tilen Kozamelj, Linda Petáková, Šimon Krupa, Kamil Halbich

Matěj Mráz (1978) 2012 Čechové na Měsíci | Czech out the Moon (short) 2011 Není hra jako hra | A Game Like No Other (short) 2006 Morseovka | Morse Code (short )

Kontakt | Contact FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511 e-mail: vera.hoffmannova@famu.cz www.famu.cz

The story of Czech out the Moon is based on a fictional memory from the director’s childhood, in which his dreams come true. It begins on the tenth birthday of a boy who makes a wish to be the first “man” on the Moon. His wish comes true, but the family trip is far from ideal. Nobody thought “In space we are not alone.” The story was inspired by authentic memories and is an allegory of leaving one’s homeland.


IN VINO VERITAS IN VINO VERITAS

Tři ženy středního věku se chystají na sraz po 25 letech, kde budou navzájem konfrontovat své životní osudy. Která z nich je nejspokojenější?

After 25 years, three middle-aged women meet and compare their life stories. Who is the happiest and most satisfied?

CZ 2012 10 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Aneta Kýrová Žabková

STŘIH | EDITOR Luděk Hudec ZVUK | SOUND David Titěra PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMU

SHORT FILMS 2012

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Aneta Kýrová Žabková

61

KRÁTKÉ FILMY 2012

Kontakt | Contact FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511 e-mail: vera.hoffmannova@famu.cz www.famu.cz

Aneta Kýrová Žabková (1986) 2012 In vino veritas | In vino veritas 2008 Chybička se vloudí | Whoops, Mistake (short) 2007 Dobré jitro pane Upíre | Good Morning Mr. Vampire (short) 2007 Nic nového pod sluncem | Since the Dawn of Man (short)


JEDEN DEN V ŽIVOTĚ A DAY OF LIFE

CZ 2012 16 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Jan Látal

KRÁTKÉ FILMY 2012

62

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jan Látal KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Látal

Diagram života vytvořený přes osobní věci mladého třicátníka. Ve výsledném obrazu se režisér společně s hlavním protagonistou pokouší hledat kořeny svého života a v obrysech věcí nacházet partnerský vztah anebo dospívání. Výsledný obraz vypovídá o dnešní mladé generaci, jejíž častý problém je, že nemá žádné problémy...

STŘIH | EDITOR David Mencl ZVUK | SOUND Jan Látal PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Studio FAMU

Kontakt | Contact Studio FAMU, Zuzana Janáková Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 234 244 416 e-mail: zuzana.janakova@studiofamu.cz Jan Látal (1980) – selected 2012 Jeden den v životě | A Day of Life (short) 2012 Lepší život | Better life (short) 2011 Paroubkové | Thousand Faces of Paroubek (short) 2010 Kde domov můj | Where Is My Home (short)

A graphic record of life made up of all the things a person owns. The film’s director accompanies the protagonist in his search for his roots in the resulting image as the shape of things portrays his relationships and adolescence. It depicts the generation now in their thirties, whose problem is often that they have no problems...


KDE ROSTOU MOTÝLI? WHERE DO THE WILD BUTTERFLIES GROW? Na svět se vyklube malá bytost, která putuje fantaskním světem, kde potkává jiná stvoření a hledá mezi nimi přátelství. Krátký poetický příběh o hledání bytostí sobě blízkých.

A little creature is born into a fantastical world and meets other beings while looking for friendship. A poetic story about the search for kindred spirits.

CZ 2012 6 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Vladimíra Macurová

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimíra Macurová STŘIH | EDITOR Libor Nemeškal ZVUK | SOUND Lukáš Tvrdoň

Kontakt | Contact FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Libor Nemeškal Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic mobile: +420 733 500 674 e-mail: nemeskal@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz

Vladimíra Macurová (1985) 2012 Kde rostou motýli? | Where Do the Wild Butterflies Grow? 2010 One Minute Movie | One Minute Movie (short) 2008 Svačinka | The Little Snack (short)

63

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FMK UTB

SHORT FILMS 2012

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vladimíra Macurová


M.O. M.O.

CZ 2012 7 min | DVD

Příběh osamělé babičky, která si pro zpestření svých dnů objedná poštou mechanického dědečka.

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Jakub Kouřil

KRÁTKÉ FILMY 2012

64

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jakub Kouřil KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Aleš Lněnička STŘIH | EDITOR Roman Tesáček ZVUK | SOUND Marek Gabriel Hruška PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMU HRAJÍ | FEATURING Viera Pavlíková, Jan Tolar, Miroslav Vrba, Ladislav Cibulka

Jakub Kouřil (1987) 2012 M.O. | M.O. (short) 2009 Cestou lesní | The Great Law of Nature (short) 2008 Gracie | Gracie (short) 2007 Davidův velký den | The Great Day of David (short)

Kontakt | Contact FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511 e-mail: vera.hoffmannova@famu.cz www.famu.cz

The story of an elderly woman who orders a mechanical grandpa by mail in order to put an end to her loneliness.


NUMBERS NUMBERS

Nik hledající pomoc v ulicích náhodně potká dívku se stejným problémem. O sobě navzájem nic nevědí, ale o všech ostatních vědí úplně vše. Některé věci je však lepší nevědět...

CZ, KO 2012 10 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Robert Hloz SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Robert Hloz KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Colin Lee ZVUK | SOUND Samuel Jurkovič STŘIH | EDITOR Filip Veselý

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Hanyang University (KO) HRAJÍ | CAST Heejin Jung, Woogun Park

Kontakt | Contact FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Libor Nemeškal Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic mobile: +420 733 500 674 e-mail: nemeskal@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz

Robert Hloz (1989) 2012 Numbers | Numbers (short) 2012 Picasso | Picasso (short) 2011 Mlýn | The Mill (short) 2010 Ashes | Ashes (short) 2010 Filip | Filip (short) 2009 Podtlak | Negative Pressure (short) 2009 Diagnóza f23 | Diagnosis f23 (short) 2008 Nostalgia | Nostalgia (short)

65

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FMK UTB

SHORT FILMS 2012

Wandering the streets looking for help, Nick meets a girl with the same problem. They know nothing about each other and seem to know everything about everyone else. Sometimes the less you know, the better...


O ŠUNCE HAM STORY

CZ 2012 6 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Eliška Chytková

KRÁTKÉ FILMY 2012

66

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Eliška Chytková

Animovaný fantazijní příběh o všednostech, šedi a stereotypech běžného života. Příběh o fantazii, která byla dlouho držena v řetězech a nyní je plna síly vypuštěna na svobodu. O dětské a čisté hře na boha.

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Eliška Chytková STŘIH | EDITOR Libor Nemeškal ZVUK | SOUND Martin Bek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FMK UTB

Eliška Chytková (1988) 2012 O šunce | Ham Story (short )

Kontakt | Contact FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Libor Nemeškal Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic mobile: +420 733 500 674 e-mail: nemeskal@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz

An animated, imaginative story about the grey, everyday ordinariness of life. A story about imagination, held in chains for so long, now released with all its might; about an innocent children’s game of playing God.


OFFICE WORKERS OFFICE WORKERS

Tři zaměstnanci pracují a žijí ve stejných budovách, ale přesto na sebe nemluví a nezajímají se o sebe. Jednoho dne jim ale jejich skryté problémy začnou ničit život.

CZ 2012 10 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Sangeun Won SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Sangeun Won STŘIH | EDITOR Sangeun Won ZVUK | SOUND Marek Poledna, Stanislav Cajthaml PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMU

SHORT FILMS 2012

Three office workers work in the same office and live in the same apartment building. They never talk, and never take any interest in each other. One day, their hidden problems start to destroy their lives.

67

KRÁTKÉ FILMY 2012

Kontakt | Contact FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511 e-mail: vera.hoffmannova@famu.cz www.famu.cz

Sangeun Won (1982) 2012 Office Workers | Office Workers (short )


PARADIGMA PARADIGM

CZ 2012 20 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Martina Nagyová

KRÁTKÉ FILMY 2012

68

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Martina Nagyová, Juraj Klaudíny KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY František Mach

V krajině ještě nepoznané, na místě neurčitém, byla-nebyla jedna chaloupka s ještě podivnějším příběhem. S překročením prahu dveří zjistíte, že v ní nevládnou lidé, jak je ve světě zvykem. Zapomeňte na pravidla opravdového světa a nechte se unášet vizuální mozaikou pocitů a absurdních vztahů...

STŘIH | EDITOR Hana Dvořáčková ZVUK | SOUND Klára Jašková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FMK UTB HRAJÍ | FEATURING Jana Oľhová, Anna Matejová, Štefan Lengyel

Martina Nagyová (1988) – selected 2012 Paradigma | Paradigm (short) 2011 Tiché posedenie v tráve | Silence sitting in the grass (short) 2011 Planéta Zem | Planet Earth (short) 2010 Restart | Restart (short) 2010 Zrub Kanada | Log cabin “Kanada” (short) 2009 Autoportét | Self portrait (short debut)

Kontakt | Contact FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Libor Nemeškal Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic mobile: +420 733 500 674 e-mail: nemeskal@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz

Once upon a time, in a place yet unknown, a place undefined, there was a little house with an even stranger story. Once you enter the door you realize that, unlike the world we know, this place is not under the rule of people. Forget the rules in the real world and let the flow of the visual mosaic of feelings and absurd relationships carry you away...


POSLEDNÉ LÉTO THE LAST SUMMER

Poetický dokument, který vás vtáhne do kouzelného světa rodinných tradic, vztahu člověka s přírodou a sladké degustace různých příchutí života.

A short documentary that draws you into the magical world of family traditions, the connection between a man and nature, and savouring the different flavours of life.

CZ 2012 9 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Juraj Klaudíny

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Juraj Klaudíny STŘIH | EDITOR Juraj Klaudíny ZVUK | SOUND Juraj Klaudíny

Kontakt | Contact FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Libor Nemeškal Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic mobile: +420 733 500 674 e-mail: nemeskal@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz

Juraj Klaudíny (1988) 2012 Posledné léto | The Last Summer (short) 2012 Škola, základ života | Making of (short) 2011 Hlad | Hunger (short) 2010 Sen o Stratenej doline | A Dream About Lost Valley (short)

69

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FMK UTB

SHORT FILMS 2012

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Juraj Klaudíny


TEREZA DRATVOVÁ, NAR. 1989 TEREZA DRATVOVÁ, BORN 1989 CZ 2012 16 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Adam Sedlák

KRÁTKÉ FILMY 2012

70

SCÉNÁŘ | SCREENPLAY Adam Sedlák

Co vedlo mladou dívku Terezu Dratvovou k jejímu činu? A proč jsou automobily na našem dvoře pod střechou ve větším bezpečí než lidé? A jaká je odtud možnost úniku? Rozpohybovaný existenciální thriller natočený v jediném záběru.

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sovinský STŘIH | EDITOR Marek Štěpánek ZVUK | SOUND Jan Šulcek PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMO HRAJÍ | FEATURING Michaela Doubravová, Radek Rubáš, Tomáš Novotný, Jenovéfa Boková, Vladimír Kudla

Adam Sedlák (1989) 2012 Tereza Dratvová, nar. 1989 | Tereza Dratvová, Born 1989 2011 Útěk na Východ | Escape To East (short) 2011 Mgr. Radovan Kaluža | Mgr. Radovan Kaluža (short)

Kontakt | Contact FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček, Miloň Terč Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic tel./fax: +420 380 602 076 e-mail: milon.terc@filmovka.cz www.filmovka.cz/famo/

What led a young girl Tereza Dratvová to such an act? Why are cars, hidden under the roof in our yard, safer than people, and what are the chances of escaping from here? An existential thriller shot in one take.


VALAŠSKÉ RUGBY WALLACHIAN RUGBY

Valašsko, švestka, kopec, strom, pila, žížala, míč, lopata, slivovice, kamarádi... a zápas může začít!

Wallachia, plum, hill, tree, sawmill, ball, shovel, slivovitz, friends... let the match begin!

CZ 2012 15 min | DVD REŽIE | DIRECTOR Tomáš Pavelek

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Pavelek STŘIH | EDITOR Tomáš Pavelek, Antonio Veljanoski ZVUK | SOUND Jan Richtr

Kontakt | Contact Studio FAMU, Marek Jindra Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 234 244 417 e-mail: marek.jindra@studiofamu.cz Tomáš Pavelek (1981) 2012 Valašské rugby | Wallachian Rugby (short )

71

KRÁTKÉ FILMY 2012

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Studio FAMU

SHORT FILMS 2012

SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Pavelek


VELKEJ HONZA BIG HONZA

CZ 2012 22 min | DVD

SHORT FILMS 2012

REŽIE | DIRECTOR Marek Ciccotti

KRÁTKÉ FILMY 2012

72

SCÉNÁŘ | SCREENPLAY Marek Ciccotti

Knedlík, řízek, cibule, knedlík... Asi tak by se dal shrnout Honzův život zaseknutý na mrtvém bodě. Čeká ho velmi obtížná cesta v moderním světě seznamování. Možná se mu nakonec i podaří zacelit své staré jizvy, před kterými stále utíká.

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Košč STŘIH | EDITOR Saša Stojiljković ZVUK | SOUND Saša Stojiljković PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY FAMO HRAJÍ | FEATURING Jiří Havelka, Filip Cíl, Jana Stryková, Sandra Nováková, Tereza Voříšková

Marek Ciccotti (1986) 2012 Velkej Honza | Big Honza (short) 2011 Sběratel kostí | Bones Collector (short) 2011 5 Kč | 5 CZK (short)

Kontakt | Contact FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček, Miloň Terč Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic tel./fax: +420 380 602 076 e-mail: milon.terc@filmovka.cz www.filmovka.cz/famo/

Dumpling. Schnitzel. Onion. Dumpling. This just about sums up Honza’s life. He is stuck in a dead zone. An amusing but testing journey awaits him through life in the modern world of dating. And he might even manage to heal some of those old scars he was trying to run away from.


5 PRAVIDEL 5 RULES

Be obedient and you will be happy. But you have to conform to the system, its laws, rules and customs, whether you like it or not. You stop being free people. You exchange discipline and commensurate rewards for your freedom. A documentary about a risky experimental game – how quickly will you submit to a totalitarian system? Fifty people volunteered for the game without knowing how they would manage to cope with a totalitarian system. And it could be communist or fascist totalitarianism or the totalitarianism of multinational corporations. You will find something from all of them.

CZ 2013 80 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Vavřinec Menšl SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vavřinec Menšl, Radovan Slánský KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Kobolka STŘIH | EDITOR Petr Kozák ZVUK | SOUND Radim Hladík

73

PRODUCENT | PRODUCER Ivo Krátký, Petr Koza PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Bio Art Production DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 28. 3. 2013

Kontakt | Contact Bio Art Production, Petr Koza Korunní 810/104a, 120 00 Prague 2, Czech Republic tel.: +420 274 780 964 e-mail: petr.koza@bioartproduction.cz www.bioartproduction.cz

UPCOMING FILMS 2013

Buďte poslušní a budete šťastní. Ale musíte se přizpůsobit systému. Jeho zákonům, pravidlům a zvyklostem. Ať se vám líbí nebo ne. Přestáváte být svobodnými lidmi. Za svou svobodu vyměníte kázeň a přiměřenou odměnu. Dokument o riskantní experimentální hře – jak rychle se podvolíte totalitnímu systému. Padesát lidí se dobrovolně přihlásilo do hry, aniž by tušili, jak se dokáží s totalitním systémem vypořádat. A může jít o totalitu komunistickou, fašistickou nebo totalitu nadnárodních korporací. Od každého najdete kousek.


BABOVŘESKY BABOVŘESKY

CZ 2013

UPCOMING FILMS 2013

120 min | DCP

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

74

REŽIE | DIRECTOR Zdeněk Troška SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Luboš Draganovský, Zdeněk Troška, Marek Kališ KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ervín Sanders STŘIH | EDITOR Dalibor Lipský ZVUK | SOUND Tomáš Bělohradský PRODUCENT | PRODUCER Dana Voláková

Po smrti stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar. Jenže pozůstalí Hálovi se synem Adamem se rozhodnou, že se jim vila líbí a opraví ji, i když v ní prý straší. Zápletka se točí okolo faráře s trochu netradičním a dvojsmyslným jménem, který do vesnice přichází působit jako duchovní. To ještě netuší, co tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit. A právě díky tomu se odehrává spousta humorných situací…

After the death of Trudy, a centenarian, some lucrative land with an old house are left at the end of the village. That is convenient for the mayor and his relative, who have designs on the land and want to build a used car lot there. But Trudy’s descendant Hal and his son Adam decide that they like the villa and they fix it up, even though it supposedly haunted. The plot revolves around a man with a slightly unconventional and ambiguous name, who comes to the village to become the priest. He has no idea what’s waiting for him or what all he will have to resolve and for this reason a lot of humorous situations arise...

Kontakt | Contact NOGUP agency, Dana Voláková Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 369 033 e-mail: dana@volakova.cz www.volakova.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY NOGUP agency KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS František Vondráček HRAJÍ | FEATURING Lukáš Langmajer, Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 14. 2. 2013


CARMEN CARMEN

CZ 2012 126 min | DCP REŽIE | DIRECTOR F. A. Brabec SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Libreto Norman Allen, příběh zpracovali Egon Kulhánek a Adam Dvořák | Libreto Norman Allen , the story was adapted by Egon Kulhánek a Adam Dvořák KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY F. A. Brabec STŘIH | EDITOR Viliam Vala

PRODUCENT | PRODUCER Dana Voláková PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY NOGUP agency KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Ticket Art HRAJÍ | FEATURING Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, Peter Strenáčik, Václav Noid Bárta, Pavla Břínková, Athina Langoska DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 10. 1. 2013

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

Kontakt | Contact NOGUP agency, Dana Voláková Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 369 033 e-mail: dana@volakova.cz www.volakova.cz

75

ZVUK | SOUND Ivo Heger PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

In the opera Carmen is a worker in a tobacco factory while in the musical she is a circus star who has come to a Spanish seaside town right at the time that the mayor’s daughter Katerina gets engaged to the policeman José Rivera. Both have pure and naive characters, which definitely cannot be said about the Mafioso mayor Mendez and his main henchman, police Captain Zuniga. While José is impatient and would like the engaged couple’s love to be more than just platonic, the pious Katarína is firmly and steadfastly set on waiting for her wedding night and neither José’s urgings nor the pragmatic advice of her Aunt Inéz can change her mind. José tries to reconcile himself to Katarina’s rebuttals, but his first encounter with Carmen turns his life inside out. He futilely tries to explain to her, and especially to himself, that he is betrothed and, moreover, that he has an obligation to his job. But the force that pulls them together is so strong that it not only surprises José, but even Carmen herself.

UPCOMING FILMS 2013

Operní Carmen je dělnicí v tabákové továrně, ta muzikálová je hvězdou cirkusu, který přijíždí do přímořského španělského města zrovna v době zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou Josém Riverou. Oba jsou charakterově čistí až naivní, což se rozhodně nedá říci o mafiánském starostovi Mendozovi a jeho hlavním pomocníkovi, policejním kapitánu Zunigovi. José je přeci jen nedočkavý a rád by lásku snoubenců posunul z platonické úrovně dál, ale zbožná Katarína je pevně a neoblomně rozhodnutá počkat až na svatební noc a nezvyklá ji ani Josého naléhání ani pragmatické rady tety Inéz. José se snaží s Katarininým odmítáním smířit, ale první setkání s Carmen mu převrátí život na ruby. Marně jí a vlastně především sám sobě vysvětluje, že je zasnouben a navíc vázán pracovními povinnostmi. Síla, která je táhne k sobě, svou mohutností překvapí nejen Josého, ale i samotnou Carmen.


ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE LUCKY FOUR SERVING THE KING CZ 2013

UPCOMING FILMS 2013

90 min | DCP

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

76

REŽIE | DIRECTOR Michal Žabka SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Josef a Hana Lamkovi STŘIH | EDITOR Luděk Hudec ZVUK | SOUND Marek Musil PRODUCENT | PRODUCER Miloslav Šmídmajer

Nejoblíbenější české komiksové postavičky poprvé jako filmové hvězdy! Král Rudolf a jeho království v ohrožení, kámen mudrců v rukou zrádného mága Kellyho a démon Zimozel připravuje ledovou zkázu zeměkoule. S tím vším si musí poradit Fifi, Myšpulín, Bobík a Pinďa ve velkém filmovém dobrodružném příběhu, v němž jim půjde doslova o život. Příběh plný napětí, nebezpečí, ale i legrace a humoru, jak jsme u Čtyřlístku zvyklí.

The most famous characters from the Czech comics starring in their first film! King Rudolf and his kingdom are in danger, the philosopher’s stone is in the hands of the treacherous magician Kelly and the demon Zimozel is preparing an icy destruction for the whole world. Fifi, Myšpulín, Bobík and Pinďa face all this and more in this larger-than-life cinematic adventure in which their lives are on the line. A story full of excitement and danger as well as fun and humour, just like we are used to from the Lucky Four.

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Bio Illusion KOPRODUCENT | CO-PRODUCER CinemArt DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 31. 1. 2013

Kontakt | Contact Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 440 753 e-mail: smidmajer@bioillusion.com www.bioillusion.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA FULMAYA, THE GIRL WITH SKINNY LEGS An unusual story taking place in lowlands of Himalaya in Kathmandu in Nepal about desire for freedom and great life expectations. The main subject of this new Czech feature documentary is Slovak musician and actress Dorota Nvotová and her Nepali alter ego Fulmaya. The film shows the sequence of authentical situations, feelings of diffferent and distant world, true humanity and music composed for this film by Dorota Nvotová herself.

CZ 2013 80 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Vendula Bradáčová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Vendula Bradáčová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Nováček STŘIH | EDITOR Adam Dvořák ZVUK | SOUND Jiří Klenka

UPCOMING FILMS 2013

Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou nového českého celovečerního dokumentárního filmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya. Spatříte sled autentických situací, doteky jinakostí vzdáleného světa, lidské opravdovosti a hudby okouzlující slovenské rockerky.

77

PRODUCENT | PRODUCER Jan Bradáč

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize, RWE DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 16. 5. 2013

Kontakt | Contact Hangar Films, Vendula Bradáčová Božanovská 2535, 193 00, Prague 9, Czech Republic e-mail: vendula@hangarfilms.cz www.hangarfilms.cz

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Hangar Films


HLEDÁ SE PREZIDENT SEARCHING FOR THE PRESIDENT

CZ 2013

UPCOMING FILMS 2013

90 min | DCP

78

REŽIE | DIRECTOR Tomáš Kudrna SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Tomáš Kudrna KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Baset Střítezský

V roce 2013 zažijeme unikátní moment v naší novodobé historii: Češi si poprvé v přímé volbě zvolí sami svého prezidenta. V čele země očekávají otce národa – moudrého muže (snad někdy i ženu), který je nejčistší ze všech, a proto může nabídnout rozhřešení. Budou schopni si takového prezidenta vybrat sami lépe, než by to udělali politici?

STŘIH | EDITOR Evženie Brabcová ZVUK | SOUND Daniel Němec

In the year 2013 we will experience a unique moment in our modern history: for the first time ever, Czechs will be choosing their president themselves through direct elections. Throughout the land people are expectantly awaiting a father of the nation – a wise man (or even a woman, perhaps), who is the purest of them all, and thus can offer absolution. Will they, themselves, be able to choose such a president better than the politicians would?

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUCENT | PRODUCER Kateřina Černá PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Negativ KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Česká televize DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 21. 3. 2013

Kontakt | Contact Negativ, Zuzana Bieliková Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 224 933 755, mobile: +420 608 141 437 e-mail: zuzana@negativ.cz www.negativ.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


ISABEL ISABEL

The thriller takes place in present city of Ostrava during one day and one night. It is a story about starting journalist Isabel, who in pursuit of smashing reportage follows a mystery man. Being naive and brave at the same time the girl finds herself trapped in a scary society in which she must fight for her life.

CZ 2013 90 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Lukáš Melník, Marcel Škrkoň SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Lukáš Melník KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Janda STŘIH | EDITOR Tomáš Konvička ZVUK | SOUND Ondřej Konvička

UPCOMING FILMS 2013

Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž vydává za tajemným mužem. Díky své naivitě a odvaze zároveň se dívka ocitá v pasti děsivé společnosti, ve které musí bojovat o holý život.

79

PRODUCENT | PRODUCER Lukáš Melník, Jan Langyel

HRAJÍ | FEATURING Petra Lorencová, Lukáš Melník, Renáta Klemensová, Sylvie Krupanská, Robert Urban, František Strnad, Zuzana Truplová, Alena Sasínová, Tereza Dočkalová, Norbert Lichý DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 14. 3. 2013

Kontakt | Contact Pegasfilm, Jan Lengyel Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 608 032 119 e-mail: produkce@pegasfilm.cz www.pegasfilm.cz

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Pegasfilm


JAKO NIKDY LIKE NEVER BEFORE

CZ, SK 2013

UPCOMING FILMS 2013

100 min | 35 mm

80

REŽIE | DIRECTOR Zdeněk Tyc SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Markéta Bidlasová, Zdeněk Tyc KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaromír Kačer STŘIH | EDITOR Vladimír Barák ZVUK | SOUND Jan Čeněk

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUCENT | PRODUCER Ondřej Trojan PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Total HelpArt T.H.A

Vladimír Holas, malíř a sochař, namaloval spoustu krásných obrazů – ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. V tomto komorním filmu jsou klíčové další dvě hrdinky: partnerka Karla a Jaruna, vdaná žena a bývalá milenka. Tato trojice vede marný boj se smrtí a současně mezi sebou – což přináší každému z nich určité očištění. V blízkosti smrti může člověk pochopit, kdo je. Nebo také nemusí. Náš film možná otevře otázku: jaký má můj život smysl?

KOPRODUCENT | CO-PRODUCER PubRes (SK), Česká televize HRAJÍ | FEATURING Jiří Schmitzer, Petra Špalková, Taťána Medvecká, Marek Taclík, Luboš Veselý

Vladimír Holas, painter and sculptor. He painted a lot of beautiful paintings, but they weren’t as great as he wanted them to be. He wasn’t in the party, he was not in the Artists’ Union and he didn’t sell out to the previous regime. A building in the beautiful countryside is his final refuge. He is at death’s door and he doesn’t want to die in a sterile hospital. There are three key figures in this intimate film, two heroines in addition to the main protagonist: Karla, his partner and Jaruna, a married woman. She was once the painter’s lover. This trio leads a futile fight against death and also among themselves – which brings each of them a certain absolution. A person might comprehend who he is when he is close to death. Or he might not. It would be good for us to remember the question – what meaning does my life have?

DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 25. 4. 2013

Kontakt | Contact Total HelpArt THA – Michaela Syslová Kuchynková Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 231 297 e-mail: michaela@tha.cz www.tha.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY HEAVY EATERS OR TONS OF LOVE Some heavy eaters find themselves in an institution to treat their obesity for various personal reasons. This new comedy tells of everything they experienced there and why and whether they managed to lose weight.

CZ 2013 90 min | DCP, Blu-Ray REŽIE | DIRECTOR Tomáš Magnusek SCÉNÁŘ | SCREENWRITER David Laňka KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matěj Brothánek ZVUK | SOUND Jakub Přikryl PRODUCENT | PRODUCER Tomáš Magnusek

HRAJÍ | FEATURING Milan Chára, Dáda Patrasová, Tomáš Magnusek, Luboš Xaver Veselý, Ivana Andrlová, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Karel Heřmánek Jr., Kamila Nývltová DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 2. 5. 2013

Kontakt | Contact MAGNUSFILM, Milan Chára Hurdálkova 147, 54701 Náchod, Czech Republic mobile: +420 606 880 810 e-mail: chara@magnusfilm.cz www.magnusfilm.cz

81

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MAGNUSFILM

UPCOMING FILMS 2013

Parta jedlíkú se z rúzných osobních důvodů ocitá v léčebně obézních. O tom proč a zda se jim podaří zhubnout, a co vše tam prožijí, vypráví tato nová komedie.


KOVÁŘ Z PODLESÍ THE BLACKSMITH FROM WOODHAM

CZ, SK 2013

UPCOMING FILMS 2013

100 min | DCP

82

REŽIE | DIRECTOR Pavel Göbl SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Pavel Göbl KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Richard Špůr STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Martin Večeřa

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUCENT | PRODUCER Kateřina Špůrová PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Next Production KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize, UPP, RTVS / Incognito Production (SK)

Lehce strašidelná, veselá a původní pohádka. Hraný film kombinovaný s animací loutek, s dokreslováním a 3D triky. Podlesí je malá vesnička, do které se před lety přihnala válka s Turkem. Dobré lesní víly byly v dobré víře, požádány o pomoc, která ovšem spočívala ve vykonání zla někomu… což se, už z principu, vymstilo a vesnici to nepřineslo štěstí, ale naopak kletbu… a to je potřeba napravit. Tématem pohádky je boj dobra se zlem – i když tentokrát je toto téma nahlíženo z netradičního úhlu pohledu. Jde o zlo způsobené v dobré víře konáním kladných hrdinů. Myšlenkou pak je, že s takovým zlem nelze bojovat hrubou silou (jak dnes bývá dětem pohříchu často servírováno), ale naopak – rozumem, srdcem a odvahou… Nad takovým zlem lze zvítězit nejlépe tak, že jej obrátíme na stranu dobra.

A slightly spooky, cheerful and original fairytale. A feature film combined with puppet animation, complemented with drawings and 3D effects. Woodham is a small village where a war with a Turk raged some years ago. The good-hearted wood nymphs were asked for assistance, in good faith, but unfortunately this consisted in evil being done on someone else, which backfired and brought misfortune on the village... And now its time to redress this situation. The theme of the fairytale is the battle between good and evil – although this time in a different guise. This is evil caused in good faith by the actions of good heroes. The central idea to be conveyed is that this type of evil cannot be defeated by brute force but, on the contrary, with intellect, heart and courage, and also by admitting your negative traits to yourself and to the people around you. The best way to combat evil is to turn it to good.

Kontakt | Contact Next Production, Kateřina Špůrová Mirošovická 79/3A, 100 00 Prague 10, Czech Republic mobile: +420 602 411 237 e-mail: katerina@nextproduction.cz www.nextproduction.cz

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

HRAJÍ | FEATURING Boleslav Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Ivana Chýlková, Szidi Tobias, Barbora Seidlová, Ivana Uhlířová, Rostislav Novák, Božidara Turzonovová DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 18. 4. 2013

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


MARTIN A VENUŠE MARTIN AND VENUS

Kontakt | Contact Movie, Adam Dvořák Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 608 979 718 e-mail: adam.dvorak@mac.com

CZ 2013 103 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Jiří Chlumský SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Kristina Dufková, Andrea Jarošová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Asen Šopov STŘIH | EDITOR Adam Dvořák ZVUK | SOUND Marek Hart

83

PRODUCENT | PRODUCER Adam Dvořák PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Movie KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Vinná galerie HRAJÍ | FEATURING Kristína Boková, Marek Taclík, Tomáš Hanák, Jan Budař, Jakub Kohák, Zuzana Stivínová, Tomáš Matonoha, Nikol Moravcová DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 7. 3. 2013

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PODPORA | SUPPORT Program podpory filmového průmyslu | Film Industry Support Programme

Women and men. The former from Venus and the latter from Mars, together they occupy the world and, even though they are like water and fire, they must live together and, in fact, they want to. But sometimes it isn’t as easy as both of the parties involved envisaged. Most of us know how it is; we are talking about the same thing, but in different ways. We have a lot of work and aren’t concentrating on what the other is saying and insinuating… Vendula, a young and upcoming artist, becomes acquainted with her future partner and husband Martin. They start a family together and have two girls and one boy. Martin builds his career in a company and Vendula takes care of the family. And this leads to a daily grind, where they stop paying attention to each other in the rush of daily obligations. Both are doing their utmost for the family, while both feel unappreciated by the other. Events take a change of course when they make a wager. Martin commits to taking care of the children and the household for one month because he is convinced that it isn’t really all that difficult…

UPCOMING FILMS 2013

Ženy a muži, ony z Venuše a oni z Marsu, společně obývají zemi, a třebaže jsou jako voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě zúčastněné strany představovaly. Zná to většina z nás, mluvíme o tom stejném, ale jinak. Máme hodně práce a nesoustředíme se, co nám ten druhý říká, naznačuje… Mladá a nadějná výtvarnice Vendula se seznámí svým budoucím partnerem a manželem Martinem. Společně založí rodinu, mají dvojčata – holčičky – předškolního věku a jednoho kluka batole. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. A nastává kolotoč, kdy se odnaučí vnímat jeden druhého v návalu každodenních povinností. Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy se Martin zaváže postarat se o děti a domácnost během jednoho měsíce, protože je přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké…


MŮJ PES KILLER MY DOG KILLER

SK, CZ 2013

UPCOMING FILMS 2013

90 min | 35 mm, DCP

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

84

REŽIE | DIRECTOR Mira Fornay SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Mira Fornay

Drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije blízko slovensko-moravských hranic se svým otcem a rasistickými kamarády – hooligans. Markovým nejlepším přítelem je jeho pes. Životem Marka náhle otřese tajemství, které zjistí o své dávno ztracené matce.

A one-day drama of eighteen-year-old Marek living near the Slovak-Moravian border with his dad and his racist friends – hooligans. Marek’s best friend is only his dog. Marek’s life is shaken up when he discovers the secret of his lost mother Marika.

Kontakt | Contact Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364 e-mail: 261711044@iol.cz

PODPORA | SUPPORT Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH | EDITOR Hedvika Hansalová ZVUK | SOUND Ján Ravasz PRODUCENT | PRODUCER Juraj Buzalka, Viktor Schwarcz, Mira Fornay PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY Cineart TV Prague, Mirafox (SK) KOPRODUCENT | CO-PRODUCER Česká televize HRAJÍ | FEATURING Adam Mihal, Marian Kuruc, Libor Filo, Irena Bendova DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 11. 4. 2013

International Sales M-appeal, Aleksandra Abykova Prinzessinnenstr. 16, 10969 Berlin, Germany tel.: +49 30 61 50 75 05 e-mail: sales@m-appeal.com www.m-appeal.com

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


OTÁZKY PANA LÁSKY THE STORY OF MR. LOVE

“There is a major difference between Láska (Love) and láska. Some people always get it wrong but I have nothing to do with love,“ says Jiří Láska, a schizophrenic born to schizophrenic parents, on his way to a better life. A feature documentary film by Dagmar Smržová, director of the award-winning film Saving Edwards, tells the story of a gifted schizophrenic Jiří and his family.

CZ 2013 75 min | DCP REŽIE | DIRECTOR Dagmar Smržová SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Dagmar Smržová KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Miroslav Janek, Petr Koblovský STŘIH | EDITOR Krasimira Velitchkova ZVUK | SOUND Michal Gábor

UPCOMING FILMS 2013

„Je veliký rozdíl Láska a láska. Někteří si to pletou, ale já s láskou nemám nic společnýho,“ říká schizofrenik Jiří Láska, dítě lásky dvou schizofreniků, na své cestě za lepším životem. Celovečerní dokument Dagmar Smržové, autorky oceňovaného filmu Zachraňte Edwardse, který vypráví příběh mladého talentovaného schizofrenika Jiřího Lásky a jeho rodiny.

85

PRODUCENT | PRODUCER Jiří Konečný

KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS HBO Czech Republic DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 14. 3. 2013

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

Kontakt | Contact endorfilm, Jiří Konečný Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780 mobile: +420 602 358 373 e-mail: endorfilm@endorfilm.cz www.endorfilm.cz

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY endorfilm


SUKNIČKÁŘI SKIRT CHASERS

CZ 2013

UPCOMING FILMS 2013

TBA | DCP

86

REŽIE | DIRECTOR Jiří Menzel SCÉNÁŘ | SCREENWRITER Jiří Menzel

Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory.

KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaromír Šofr

An opera troupe in a small town decides to perform Mozart’s Don Giovanni. The view behind the scenes uncovers the world of opera without the glitter. A tale of love and disappointment, about music and passionate love-making and about people that live their lives in spite of the opera.

STŘIH | EDITOR Jiří Brožek ZVUK | SOUND Radim Hladík Jr.

PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013

PRODUCENT | PRODUCER Adrian Sarbu PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION COMPANY MediaPro Pictures KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS Olga Menzelová Kelyman, TV Nova HRAJÍ | FEATURING Libuše Šafránková, Jan Hartl, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Jan Jiráň, Jan Kopta DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE 4. 4. 2013

Kontakt | Contact MediaPro Pictures Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5, Czech Republic tel.: +420 234 024 957 e-mail: info@mediapropictures.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography


REJSTŘÍK REŽISÉRŮ INDEX OF DIRECTORS

Abrahám, Pavel Arcel, Nikolaj Brabec, F.A. Bradáčová, Vendula Ciccotty, Marek Cieslar, Milan Černá, Markéta Dagmar, Smržová Dolejší, Ondřej Dolenský, Martin Dvořák, Michal Dzurenková, Viktória Fornay, Mira Gebert, Jan Göbl, Petr Grófová, Iveta Hloz, Robert Hogenauer, Michal Houška, Tomáš Hřebejk, Jan Hřebejk, Jan Hřib, Karel Chlumský, Jiří Chlumský, Jiří Chytková, Eliška Janek, Miroslav Klaudíný, Juraj Kohoutová, Rozálie Kokeš, Lukáš Kouřil, Jakub Kučera, Tomáš Kudrna, Tomáš Látal, Jan Lustigová, Eva Macurová, Vladimíra Magnusek, Tomáš Magnusek, Tomáš Melník, Lukáš Menšl, Vavřinec Menzel, Jiří Michálek, Vladimír Mráz, Matěj Mularuk, Piotr

38 36 75 77 72 13 22 85 59 16 45 22 84 39 82 34 65 30 12 17 27 24 6 83 66 53 69 41 46 64 21 78 62 52 63 7 81 79 73 86 20 60 37

Najbrt, Marek Nagyová, Martina Nvota, Juraj Omerzu, Olmo Ondříček, David Oukropec, Petr Pavelek, Tomáš Pavlacký, Jan Pavlíček, Tomáš Pilař, Miloš Pokorný, Ivan Poledňáková, Marie Procházka, Radim Prušinovský, Jan Přívratský, Martin Řehořek, Tomáš Řericha, Richard Sedlák, Adam Síbrt, Radovan Síbrt, Radovan Slabý, Petr Sláma, Bohdan Sommerová, Olga Strach, Jiří Šajmovič, Juraj Šícha, Petr Škrkoň, Marcel Šmíd, Jakub Šmídmajer, Miloslav Špátová, Olga Tasovská, Klára Tománek, Jan Troška, Zdeněk Třeštíková, Helena Tyc, Zdeněk Vondráček, David Vorel, Tomáš Všelichová, Petra Wagner, Jakub Won, Sangeun Zika, Adolf Žabka, Michal Žabková Kýrová, Aneta

19 68 35 25 31 15 71 58 22 50 33 14 47 18 51 26 10 70 44 56 48 9 55 32 29 28 78 22 23 43 46 11 74 49 80 42 8 40 54 67 57 76 61

87


REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ INDEX OF CZECH TITLES

88

5 pravidel 7 dní hříchů Až do města Aš Babovřesky Bastardi 3 BKA 49-77 Carmen Cesta Cesta do lesa Čechové na měsíci Čtyři slunce Čtyřlístek ve službách krále DonT Stop Dva nula Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama Hledá se prezident Hra o kámen In vino veritas Isabel Jako nikdy Jeden den v životě Jedlíci aneb sto kilo lásky Karel Reisz – Ten filmový život Kde rostou motýli Konfident Kovář z Podlesí Kozí příběh se sýrem Královská aféra Kytlice, Zimmer Frei Labyrint Láska je láska Láska v hrobě Líbáš jako ďábel M.O. Martin a Venuše Modrý tygr Můj pes Killer Můj vysvlečenej deník Největší přání Numbers O slušnosti

73 6 34 74 7 58 75 59 8 60 9 76 10 38 77 78 39 61 79 80 62 81 40 63 35 82 11 36 41 12 13 42 14 64 83 15 84 16 43 65 44

O šunce Občan K. Odpad město smrt Office Workers Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka Otázky pana Lásky Paradigma Pevnost Polski film Posel Posledné léto Poslední výkřik Praho, má lásko Probudím se včera Příběh z periferie Příliš mladá noc Pupek nebe Rok konopí Signál Soukromý vesmír Sukničkáři Svatá čtveřice Školní výlet Tady hlídám já Tajemství podzemní továrny v Chebu Tambylles Tereza Dratvová nar. 1989 Tomorrow Will Be Better Tvoje slza, můj déšť Umanutá Valašský rugby Váňa Ve stínu Velkej Honza Věra 68 Vězení umění Vrásky z lásky Yuma Záblesky chladné neděle Země česká, domov Tvůj!

66 45 17 67 18 85 68 46 19 20 69 21 22 23 24 25 47 48 26 49 86 27 28 29 50 30 70 51 52 53 71 54 31 72 55 56 32 37 33 57


REJSTŘÍK ANGLICKÝCH NÁZVŮ INDEX OF ENGLISH TITLES

5 rules 7 Days of Sin Art Behind Bars Babovřesky Bastards 3 Big Honza BKA 49-77 Blacksmith from Woodham, The Blue Tiger Burning Carmen Citizen K. Cold Sunday Confidant, The Czech Land, Your Home!, The Czech out the Moon Day of Life, A Don’t Stop Fortress Four Suns Fulmaya, the Girl with Skinny Legs Garbage, the City and Death Goat Story with Cheese Greatest Wish, The Ham Story Heavy Eaters or Tons of Love Holy Quaternity In the Shadow In vino veritas Isabel Karel Reisz – This Filming Life Kytlice, Zimmer Frei Labyrinth Last Scream, The Last Summer, The Like Never Before Love in the Grave Love is Love Lucky Four Serving the King M.O. Made in Ash

73 6 56 74 7 72 58 82 15 53 75 45 33 35 57 60 62 10 46 9 77 17 11 43 66 81 27 31 61 78 40 41 12 21 69 80 42 13 76 64 34

Martin and Venus Messenger, The My Naked Diary My Dog Killer Navel of the Sky, The Night Too Young, A Numbers Office Workers Oldies but Goldies On Decency Paradigm Polski Film Prague, My Love Presence of Arnošt Lustig, The Private Universe Royal Affair, A Searching for the President Secret Underground Factory in Cheb School Trip Signal Skirt Chasers Stone Games Story of Mr. Love, The Sunday League Tale from the Periphery Tambylles Tereza Dratvová, born 1989 To the Woods Tomorrow Will Be Better Trip, The Two Nil Váňa – The Biggest Race Is Life Itself Věra Čáslavská – 68 Waking Up Yesterday Wallachian Rugby Watchdog Where Do the Wild Butterflies Grow? Year of Marihuana You Kiss Like a Devil Yuma

83 20 16 84 47 25 65 67 32 44 68 19 22 52 49 36 78 50 28 26 86 39 85 18 24 30 70 8 51 59 38 54 55 23 71 29 63 48 14 37

89


STATISTICKÉ ÚDAJE FACTS AND FIGURES

TOP 20 V ROCE 2012 | TOP 20 IN 2012 Poř. Rank 1 2 3 4 5 6 7

90

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Český název Title Doba ledová 4: Země v pohybu Líbáš jako ďábel Skyfall Hobit: Neočekávaná cesta Madagaskar 3 Twilight Saga: Rozbřesk – 2. část Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka 2D Láska je láska Avengers Temný rytíř povstal Probudím se včera Sherlock Holmes: Hra stínů Muži v černém 3 Ve stínu Rebelka Prci, prci, prcičky: Školní sraz Svatá čtveřice Prometheus Hotel Transylvánie Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 3D

Anglický název Země English Title Country Ice Age : Continental Drift US You Kiss Like a Devil CZ Skyfall BR Hobbit,The : An Unexpected Journey US Madagascar 3 US Twilight Saga, The: Breaking Dawn – Part 2 US Sunday League CZ

Distributor Distributor Bontonfilm Falcon Forum Film Warner Bros Bontonfilm Bontonfilm Bontonfilm

Premiéra Premiere 28. 6. 12 17. 5. 12 26. 10. 12 13. 12. 12 14. 6. 12 15. 11. 12 29. 3. 12

Návštěvnost Admissions 670 787 501 235 478 820 476 210 456 558 418 041 399 630

Tržby/Kč Box Office/CZK 80 536 053 54 612 524 56 221 459 65 161 182 51 723 620 48 852 027 44 964 736

Love is Love CZ Avengers, The US Dark Knight Rises,The US Waking Up Yesterday CZ Sherlock Holmes: A Game of Shadows US Men in Black 3 US In the Shadow CZ, PL, SK, US, IL Brave US American Pie: Reunion US Holy Quaternity CZ Prometheus US Hotel Transylvania US Astérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté FR

Blue Sky Film Falcon Warner Bros Bioscop/AQS Warner Bros Falcon Falcon Falcon Bontonfilm Bontonfilm Bontonfilm Falcon 35 mm

19. 1. 12 3. 5. 12 26. 7. 12 15. 3. 12 5. 1. 12 31. 5. 12 13. 9. 12 16. 8. 12 5. 4. 12 23. 8. 12 7. 6. 12 4. 10. 12 18. 10. 12

255 629 254 814 240 742 229 766 214 137 204 350 190 106 168 160 165 102 151 009 150 925 143 539 140 781

29 561 924 32 332 443 28 908 163 22 943 342 25 593 256 27 573 446 20 860 626 19 576 067 18 402 435 17 108 845 21 910 858 16 892 378 16 283 645

Země Country CZ CZ

Distributor Distributor Falcon Bontonfilm

Premiéra Premiere 17. 5. 12 29. 3. 12

Návštěvnost Admissions 501 235 399 630

Tržby/Kč Box Office/CZK 54 612 524 44 964 736

CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ, DE, SK CZ CZ CZ CZ, SK CZ, PL CZ CZ CZ SK, CZ, PL CZ CZ

Blue Sky Film Bioscop/AQS Falcon Bontonfilm Bontonfilm Bontonfilm Cinemart Falcon Falcon Bioscop/AQS Blue Sky Film Aerofilms Aerofilms Magnusfilm Bontonfilm Bontonfilm Falcon Cinemart

19. 1. 12 15. 3. 12 13. 9. 12 23. 8. 12 16. 2. 12 25. 10. 12 23. 2. 12 8. 3. 12 12. 4. 12 31. 5. 12 1. 11. 12 12. 7. 12 4. 10. 12 20. 9. 12 26. 4. 12 5. 7. 12 6. 9. 12 3. 5. 12

255 629 229 766 190 106 151 009 124 822 124 388 97 203 57 527 54 805 53 755 36 582 33 223 26 542 24 346 15 326 13 882 9 260 8 138

29 561 924 22 943 342 20 860 626 17 108 845 13 915 891 13 239 999 7 426 522 6 230 991 5 428 778 3 438 776 3 442 956 2 987 724 2 662 761 2 483 955 1 508 876 1 328 959 795 943 474 851

TOP 20 ČESKÝCH FILMŮ V ROCE 2012 | CZECH FILMS TOP 20 IN 2012 Poř. Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Český název Title Líbáš jako ďábel Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka 2D Láska je láska Probudím se včera Ve stínu Svatá čtveřice Signál Kozí příběh se sýrem Modrý tygr Čtyři slunce Vrásky z lásky Tady hlídám já 7 dní hříchů Polski film Cesta do lesa Bastardi 3 Můj vysvlečenej deník Konfident Váňa Věra 68

Anglický název English Title You Kiss Like a Devil Sunday League Love is Love Waking Up Yesterday In the Shadow Holy Quaternity Signal Goat Story with Cheese Blue Tiger Four Suns Oldies but Goldies Watchdog 7 Days of Sin Polski film To the Woods Bastards 3 My Naked Diary The Confidant Váňa – The Biggest Race Is Life Itself Věra Čáslavská – 68


STATISTICKÉ ÚDAJE FACTS AND FIGURES

PREMIÉRY V ČESKÝCH KINECH 2000–2012 | RELEASES IN CZECH CINEMAS 2000–2012 Rok Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Premiéry Releases 164 174 197 208 192 193 234 209 200 253 239 247 261

Návštěvnost Admissions 8 719 000 10 363 000 10 693 000 12 140 000 12 046 000 9 479 000 10 400 476 10 729 733 11 484 101 11 037 458 11 504 041 10 789 760 11 382 057

Tržby/Kč Box Office/CZK 593 020 000 817 682 000 946 005 000 1 084 010 000 1 105 870 000 854 486 000 975 604 852 1 034 637 809 1 126 061 979 1 151 542 340 1 271 441 057 1 209 874 087 1 290 712 596

Průměrné vstupné Avg. Ticket Price 68,0 78,9 88,5 89,3 91,8 90,1 93,8 96,4 98,1 104,3 110,5 112,1 113,4

Návštěvnost Admissions 2 025 000 3 112 000 1 346 000 3 032 000 2 873 000 2 382 000 3 232 516 3 475 018 4 656 941 2 571 545 4 317 857 2 806 413 2 479 752

Podíl % Share % 23,2 30,0 12,6 25,0 23,9 25,1 31,1 32,4 40,6 23,3 37,5 26,0 21,7

Tržby/Kč Box Office/CZK 121 824 000 209 649 000 95 544 000 257 325 000 259 558 000 208 487 000 300 328 267 335 721 221 447 037 653 241 676 448 425 892 713 284 289 981 260 744 285

Podíl % Share % 20,5 25,6 10,1 23,7 23,5 24,4 30,8 32,4 39,7 21,0 34,4 23,4 20,2

ČESKÉ FILMY 2000–2012 | CZECH FILMS 2000–2012 Rok Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *

Premiéry Releases 20 17 20 15 23 23 23 20 38 44 38 49 49

* celovečerní české hrané a dokumentární filmy s premiérou v roce 2012 (vč. minoritních koprodukcí, bez obnovených premiér a pásem filmů) | feature-length Czech live-action and documentary films with premieres in 2012 (including minority co-productions, excluding premieres)

ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC Počet stálých kin | Number of Theaters (2012) * Počet pláten | Number of Screens (2012) * Počet míst | Number of Seats (2012) * Počet multiplexů | Number of Multiplexes (2012) Počet obyvatel | Population (31. 12. 2012) Měna | Currency Kurz | Exchange Rate (21. 1. 2013) HDP | GDP (2011) HDP na 1 obyv. | GDP per Capita (2011) Průměrná měsíční mzda | Average Monthly Wage (2012) Míra inflace | Inflation Rate * včetně multiplexů | included Multiplexes

426 828 212 453 27 10 513 009 Czech crown 1 EUR = 25,625 CZK, 1 USD = 19,236 CZK 3 841,4 mld. CZK / 149,9 bn. EUR 365 960,7 CZK / 14 283.617 EUR 24 513 CZK / 956,75 EUR 3,3 %

91


FESTIVALY FESTIVALS

HRANÉ FILMY | FEATURE FILMS 2012 Název filmu | Režisér | Title Director 7 dní hříchů | Jiří Chlumský 7 Days of Sin Bastardi 3 | Tomáš Magnusek Bastards 3 Cesta do lesa | Tomáš Vorel To the Woods Čtyři slunce | Bohdan Sláma Four Suns

Produční společnost | Production Company DP Film

Česká premiéra | Czech Premiere 1. 11. 2012

Festivaly | Festivals * no festivals yet

MAGNUSFILM

20. 9. 2012

no festivals yet

Vorelfilm

4. 10. 2012

no festivals yet

8. 3. 2012

14. 6. 2012

San Francisco Roxie Cinema (USA); Rotterdam IFF (Netherland); Belgrade IFF (Serbia); Washington DC IFF (USA); GoEast – Festival of Central and Eastern European Film (Germany); Neisse FF (Germany); Los Angeles at Cinefamily (USA); SIFF Cinema – Seattle (USA); Moscow IFF (Russia); AFI Silver Theater – Washington DC (USA); BAM New York (USA); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); New Horizons IFF (Poland); Stichting Pluk de Nacht – Amsterdam (Netherland); Salt Lake City FF (USA); Haifa IFF (Israel); Filmfest Osnabruck (Germany); Cockatoo Film Festival (Iceland); European Film Forum Scanorama (Lithuania); Tallin Black Nights Film Festival (Estonia); Festival du Grain à Demoudre (France); East and Middle European FF (Denmark) no festivals yet

25. 10. 2012

no festivals yet

12. 1. 2012 17. 5. 2012

no festivals yet Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic); Nové Město Pot of Laughs (Czech Republic); Festroia IFF (Portugal); Annual Whitaker St. Louis IFF (USA); Starz Denver Film Festival (USA) no festivals yet

Negativ

International Sales

Films Boutique (DE)

92

DonT Stop | Richard Řericha Don’t Stop Kozí příběh se sýrem | Jan Tománek Goat Story with Cheese Labyrint | Labyrinth Tomáš Houška Láska je láska | Milan Cieslar Love is Love

Evolution Films AAA Animation And Art Studio StoProfilm Happy Celluloid

Líbáš jako ďábel | Marie Poledňáková Falcon You Kiss Like a Devil

Epic Picture (USA)

Blue Sky Film Distribution

19. 1. 2012


FESTIVALY FESTIVALS

Název filmu | Title Modrý tygr | Blue Tiger

Můj vysvlečený deník | My Naked Diary Odpad město smrt | Garbage, the City and Death Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka | Sunday League Polski film | Polski Film Posel | The Messenger

Režisér | Director Petr Okropec

Produční společnost | Production Company Negativ

International Sales Level K (DK)

Česká premiéra | Czech Premiere 23. 2. 2012

Martin Dolenský

StoProfilm

26. 4. 2012

Festivaly | Festivals * Children’s Film Festival Seattle + LA Redcat (USA); Cine Junior Film Festival cinejeune Festival (France); TIFF Kids Toronto (Canada); IFF for Childern and Youth Zlín (Czech Republic); Munich IFF (Germany); Münich Kids Film Festival (Germany); Family festival at IFI Dublin (Ireland); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); Tel Aviv International Children’s and Youth Film Festival (Israel); Traverse City Film Festival (USA); Seoul Int’l Youth Film Festival SIYFF (Korea); Rimouski Carrousel International Youth Film festival (Canada); Take One Action Film Festival (UK); Cinemagic – Northern Ireland’s International Film Festival for Young People (Ireland); Children Film and TV Festival of Ota Hofman (Czech Republic) – Ota Hofman Price for the Best Film in the Category up to 12 years; Schlingel IFF for Children and Young Audience (Germany); CinEast (Luxebourg); International Film Festival for Children and Youth (Armenia); Chicago International Children’s Film Festival (USA); Zurich Film Festival (Switzerland); Minsk IFF Listapad (Belarus); Belmont Family Film Festival in Boston (USA); Fondazione Cineteca Italiana (Italy); KINOdiseea Children’s IFF (Romania); FICI – International Festival of Children’s and Youth Cinema (Spain); Olympia International Film Festival for Children and Young People (Greece); International Young Audience Film Festival ALE KINO! (Poland); Dubai IFF (Emirates) no festivals yet

Jan Hřebejk

První veřejnoprávní

22. 11. 2012

no festivals yet

Jan Prušinovský

MediaPro Pictures

MediaPro Distribution

29. 3. 2012

no festivals yet

Marek Najbrt

Negativ

Negativ

12. 7. 2012

Vladimír Morávek

Česká televize

Karlovy Vary IFF – Special Mention in Main Competition, Starz Denver Film Festival (USA) Karlovy Vary IFF (Czech Republic), Summer Film School Uherské Hradiště (Czech Republic)

18. 10. 2012

93


FESTIVALY FESTIVALS

Název filmu | Title Poslední výkřik | The Last Scream Praho, má lásko | Prague, My Love

94

Režisér | Director Tomáš Kučera

International Sales

Jakub Šmíd, Studio Famu Tomáš Pavlíček, Markéta Černá, Viktoria Drzurenková Miloslav Šmídmajer Bio Illusion

Probudím se včera | Waking Up Yesterday Příběh z periférie | Karel Hřib Tale from the Periphery Příliš mladá noc | Olmo Omerzu A Night too Young

Signál | Signal Svatá čtveřice | Holy Quaternity Školní výlet | School Trip Tady hlídám já | Watchdog

Produční společnost | Production Company Kučera Film

MADE IN CZ production endorfilm

Česká premiéra | Czech Premiere 2. 8. 2012

Festivaly | Festivals * no festivals yet

22. 11. 2012

no festivals yet

15. 3. 2012

no festivals yet

7. 6. 2012

no festival yet

29. 3. 2012

Berlinale (Germany) – Forum; Febiofest IFF Prague (Czech Republic) – Offical Selection New Europe Competition; Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic) – Official Selection Competition; Cinema on the Border Český Těšín (Czech Republic); Neisse Film Festival (Germany) – Best Film; Vocies Film Festival Vologda (Russia) – Best Director; Los Angeles Film Festival (USA) – Competition; Philadelphia IFF (USA); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); European Film Festival Palic (Serbia) – Official Selection Competition; Guanajuato IFF (Mexico) – Official Selection Competition; Fresh Film Fest (Czech Republic); MontrealWorld Film Festival (Canada); International Cinematographers Film Festival “Manaki Brothers” (Macedonia) – New Vision competition; Festival of Slovenian Films Portoroz (Slovenia) – Official Selection Competition; Raindance Film Festival (UK) – Official Selection Competition; Kaunas Film Festival (Lithuania); Flanders IFF Ghent (Belgium); Warsaw IFF (Poland); Minsk IFF Listapad (Belarus); Sevilla European Film Festival (Spain) – NewWaves Competition; Ljubljana IFF (Slovenia); 17th Forum of European Cinema “Cinergia” (Poland); AFI European Union ShowcaseWashington (USA); Guanajuato IFF (Mexico) – Official Selection Competition no festivals yet Warsaw IFF (Poland); Vancouver IFF (Canada); Thessaloniki IFF (Greece); Toronto IFF (Canada); no festival yet

Tomáš Řehořek Jan Hřebejk

Infiniti Prague In Film

Petr Šícha

MAGNUSFILM

23. 2. 2012

Juraj Šajmovič

Road movies

31. 5. 2012

Monte Cristo International (USA)

16. 2. 2012 23. 8. 2012

IFF for Childern and Youth Zlín (Czech Republic); Nové Město Pot of Laughs (Czech Republic); Children Film and TV Festival of Ota Hofman (Czech Republic); Juniorfest Plzeň (Czech Republic)


FESTIVALY FESTIVALS

Název filmu | Title Tambylles | Tambylles Ve stínu | In the Shadow Vrásky z lásky | Oldies but Goldies

Režisér | Director Michal Hogenauer

Produční společnost | Production Company FAMU

International Sales Cinema Glok

Česká premiéra | Czech Premiere 4. 10. 2012

David Ondříček

Lucky Man Films

Bleiberg Entertainment (DE)

13. 9. 2012

Jiří Strach

BUC-Film

Cinema Glok

12. 4. 2012

Záblesky chladné Ivan Pokorný neděle | Cold Sunday Minoritní koprodukce Až do města Aš | Iveta Grófová Made in Ash

Konfident | Confidant Juraj Nvota Královská aféra | A Royal Affair

Nikolaj Arcel

Yuma / Yuma

Piotr Mularuk

Ivan Pokorný

8. 11. 2012

endorfilm

15. 11. 2012

Attack Film (SK), LUXOR (CZ) Zentropa Entertainment (DK), Sirena Film (CZ)

5. 7. 2012

Yetti Films (PL), Evolution Films (CZ)

TrustNordisk (DK)

12. 4. 2012

Yetti Films (PL)

2. 11. 2012

Festivaly | Festivals * Cannes Film Festival (France); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); CinEast (Luxembourg) Palm Springs IFF (USA); Cinequest – San José (USA); AFI Fest Los Angeles (USA); Flanders IFF Ghent (Belgium) Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic); East & West IFF (Russia); Annual Whitaker St. Louis International Film Festival (USA) no festivals yet

Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Opening Film East of West Competition; Montreal World Film Festival (Canada); Cinematik Piešťany (Slovak Republic) – Opening Film; Message to Man St. Petersburg (Russia); CinEast (Luxembourg) – Official Selection Competition; Tofifest Torun (Poland) – Best Director; Thessaloniki IFF (Greece); Sevilla European Film Festival (Spain) – New Waves Competition; Cottbus Film Festival (Germany); IFF Bratislava (Slovak Republic); AFI European Union Showcase Washington (USA); London Film Festival (UK); Tallin Black Nights Film Festival (Estonia); Bergen IFF (Norway); Torino IFF (Italy) – Official Selection Competition Karlovy Vary IFF (Czech Republic), Warsaw IFF (Poland) Berlinale (Germany); Istanbul International Film Festival (Turkey); Sydney Film Festival (Australia); Montone Umbria FF (Italy); Melodist Odessa (Ukraine); Telluride Film Festival (USA); Toronto Film Festival (Canada); Riga Baltijas Perle (Latvia); Helsinki film Festival (Finland); Vancouver IFF (Canada); Pusan Film Festival (Korea); Mumbai Film Festival (India); Lithuania Scanorama Film Forum (Latvia); Sevilla Festival de Cine (Spain); Kolkota Film Festival (Bengal); Bydgoszcz Camerimage (Poland); Cairo IFF (Egypt) Karlovy Vary IFF (Czech Republic)

95


FESTIVALY FESTIVALS

DOKUMENTÁRNÍ FILMY | DOCUMENTARIES 2012 Název filmu | Režisér | Produční společnost | Title Director Production Company Dva nula | Two Nil Pavel Abrahám Cinema Arsenal

96

Hra o kámen | Stone Games Karel Reisz – Ten filmový život | Karel Reisz – This Filming Life Kytlice, Zimmer Frei | Kytlice, Zimmer Frei Láska v hrobě | Love in the Grave

Největší přání | The Gratest Wish O slušnosti | On Decency Občan K. | Citizen K. Pevnost | Fortress Pupek nebe | The Navel of the Sky Rok konopí | Year of marihuana Soukromý vesmír | Private Universe

Jan Gebert Jaroslava Hoznauerová

International Sales

News & Communications Company Jaroslava Hoznauerová

Česká premiéra | Czech Premiere 25. 10. 2012

12. 12. 2012 4. 10. 2012

Rozálie Kohoutová

Hypermarket Film

David Vondráček

Yekot Film

29. 11. 2012

Olga Špátová

Adam Polák

20. 9. 2012

Radovan Síbrt

Pink Productions

Michal Dvořák

Produkce Třeštíková

Lukáš Kokeš, Klára Tasovská Radim Procházka

Nutprodukce Větrné mlýny

Petr Slabý

Koloseum

Helena Třeštíková

Negativ

Festivaly | Festivals * IFF (Slovak Republic); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); Summer Film School Uherské Hradiště (Czech Republic); Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) not festivals yet

Famufest (Czech Republic)

8. 11. 2012 Taskovski Films

1. 12. 2012 25. 10. 2012

Outcome

19. 4. 2012 26. 1. 2012

One World (Czech Republic); Rome Independent Film Festival 2012 (Italy) – Best Foreign Documentary Film; Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic) – Best Documentary Film; Karlovy Vary IFF; BFI London Film Festival (UK); International Human Rights Festival Glasgow (UK) Festival NADOTEK (Czech Republic); Warsaw IFF (Poland) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Academia Film Olomouc (Czech Republic); Niesse Film Festival (Germany) Trieste IFF (Italy); IDFA Amsterdam (Netherlands); Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic); HotDocs (Canada); Silver Docs (USA); Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Special Mention, Grand Prix; EBS Intl. documentary film festival (Korea); Kaunas Film Festival (Lithuania); Dok Leipzig (Germany); Sevilla European FF (Spain); Vilnius Documentary Film Festival (Latvia), Golden Boll IFF (Turkey); Denver IFF (USA); RIDM Montreal (Canada); Minsk IFF Listapad (Belarus)


FESTIVALY FESTIVALS

Název filmu | Title Tajemství podzemní továrny v Chebu | Secret Underground Factory in Cheb Tomorrow Will Be Better | Tomorrow Will Be Better Tvoje slza, můj déšť | The Presence of Arnošt Lustig

Režisér | Director Miloš Pilař

Produční společnost | Production Company Triton Sport

International Sales

Martin Přívratský

Tomorrow Will Be Better Film

Eva Lustigová

Eva Lustigová

Umanutá | Burning

Miroslav Janek

Verbascum

2. 7. 2012

Váňa | Váňa – The Biggest Race Is Life Itself Věra 68 | Věra Čáslavská 68 Vězení z umění | Art Behind Bars Země česká, domov Tvůj | The Czech Land, Your Home!

Jakub Wagner

Bullfilm

6. 9. 2012

Olga Sommerová

Evolution Films

3. 5. 2012

Radovan Síbrt

Hypermarket Film

27. 10. 2012

Adolf Zika

ZIPO FILM production

25. 10. 2012

Outcome

Česká premiéra | Czech Premiere 22. 4. 2012

Festivaly | Festivals * no festivals yet

10. 5. 2012

World FICTS Challenge (Beijing, China); International Motorbiker’s Movie Festival )Slovakia) – Best Sport Movie Karlovy Vary IFF (Czech Republic); International Festival of Czech-German-Jewish Culture 9 GATES (Czech Republic); Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic)

30. 6. 2012

* Festivaly řazeny dle termínu konání. | The festivals are ordered according tho the date of event.

Karlovy Vary IFF 2012 (Czech Republic), Europe on Screen Festival Jakarta (Africa) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) Jihlava International Festival of Documentary Film (Czech Republic) – Opening Film

97


KONTAKTY CONTACTS

INSTITUCE | INSTITUTIONS Eurimages Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 261 137 358 e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz Evropská audiovizuální observatoř | European Audiovisual Observatoty Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 257 085 360 e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz

98

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | Council for Radio and Television Broadcasting Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2 tel.: +420 274 813 830 e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz

Asociace režisérů a scenáristů | Association of Directors and Screenwriters Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2 Petr Koza, mobile: +420 737 520 099 e-mail: info@aras.cz www.aras.cz

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie | The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 257 085 247 e-mail: fondkino@mkcr.cz www.mkcr.cz, www.fondkinematografie.cz

CEFS – Česká společnost pro filmová studia | Czech Society for Film Studies nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1 e-mail: cefs.cz@gmail.com www.cefs.cz ČFTA – Česká filmová a televizní akademie | Czech Film and Television Academy Chlumova 7, 130 00 Prague 3 tel.: +420 255 707 333 e-mail: info@cfta.cz www.cfta.cz

MEDIA Desk ČR | MEDIA Desk Czech Republic Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 209 210 e-mail: info@mediadeskcz.eu www.mediadeskcz.eu

ORGANIZACE | ORGANIZATIONS

Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií a audiovize | Ministry of Culture Czech Republic – Media Department Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6 tel.: +420 257 085 315 e-mail: helena.frankova@mkcr.cz

APA – Asociace producentů v audiovizi | APA – Audiovisual Producers’ Association Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 302 e-mail: apa@asociaceproducentu.cz www.asociaceproducentu.cz

Česká filmová komora | Czech Film Chamber Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 210 e-mail: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Národní filmový archiv | National Film Archive Malešická 12, 130 00 Prague 3 tel.: +420 271 770 500 e-mail: nfa@nfa.cz www.nfa.cz

APD – Sdružení autorů animovaného filmu | APD – Association of Animated Film Authors Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5 tel.: +420 251 563 200 e-mail: apd@animation.cz

Herecká asociace | Actors Association Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1 tel.: + 420 224 142 672 e-mail: hereckaa@cmkos.cz www.hereckaasociace.cz

NIPOS – The National Information and Consultative Center for Culture Blanická 4, 120 21 Prague 2 tel.: +420 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz

Asociace českých filmových klubů | Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště tel.: +420 572 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz www.acfk.cz

Institut dokumentárního filmu | Institute of Documentary Film Školská 12, 110 00 Prague 1 tel/fax: +420 224 214 858 e-mail: idf@dokweb.net www.dokweb.net

České filmové centrum | Czech Film Center Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 321/322 e-mail: info@filmcenter.cz www.filmcenter.cz

Asociace českych kameramanů | Association of Czech Cinematographers Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1 tel.: +420 224 142 010 e-mail: pkz@quick.cz www.ceskam.cz

FITES – Český filmový a televizní svaz | FITES – Czech Film and Television Union Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2 e-mail: info@fites.cz www.fites.cz

Czech Film Commission Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 254 e-mail: info@filmcommission.cz www.filmcommission.cz

Asociace provozovatelů kin | Cinema Exhibitors’ Association Politických vězňů 445, 266 01 Beroun tel.: +420 311 625 307 www.kinari.cz

Unie filmových distributorů | Film Distributors’ Union nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3 tel./fax: +420 222 713 001 e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz


KONTAKTY CONTACTS

DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS Aerofilms Biskupcova 31, 130 00 Prague 3 tel./fax: +420 224 947 566 e-mail: info@aerofilms.cz www.aerofilms.cz Asociace českých filmových klubů | Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště tel./fax: +420 527 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz www.acfk.cz Bioscop Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4 tel.: +420 221 436 305 e-mail: info@bioscop.cz www.bioscop.cz Blue Sky Film Distribution Palace Beethoven, Lázeňská 11, Prague 1 tel.: +420 224 222 398 e-mail: info@bsfd.cz www.blueskyfilm.cz Bontonfilm Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5 tel.: +420 257 415 111–112 e-mail: bonton@bontonfilm.cz www.bonton-film.cz CinemArt Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1 tel.: +420 224 949 110 e-mail: info@cinemart.cz www.cinemart.cz Doc Alliance Films Školská 12, 110 00 Prague 1 tel.: +420 777 613 094 e-mail: info@docalliancefilms.com www.docalliancefilms.com Falcon U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5 tel.: +420 224 422 244 e-mail: falcon@falcon.cz www.falcon.cz

Film Distribution Artcam Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2 tel.: +420 221 411 619 e-mail: artcam@artcam.cz www.artcam.cz Film Europe Branická 1950/209, 140 00 Prague 4 tel.: +420 222 521 257 e-mail: info@filmeurope.cz www.filmeurope.cz Hollywood Classic Entertainment Psohlavců 8, 147 01 Prague 4 tel.: +420 226 224 111 e-mail: hce@hce.cz www.hce.cz Intersonic Burešova 4, 182 00 Prague 8 tel.: +420 286 587 028 www.intersonic.cz Magic Box Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4 tel.: +420 221 436 424 e-mail: magicbox@magicbox.cz www.magicbox.cz Pegasfilm Bavorská 856, 155 41 Prague 5 tel.: +420 224 451 122 e-mail: produkce@pegasfilm.cz www.pegasfilm.com SPI International Czech Republic Bránická 1950/209, 140 00 Prague 4 tel.: +420 261 216 318 e-mail: spi@spi-film.cz www.spi-film.eu Verbascum Imago Černá 6, 110 00, Prague 1 tel.: +420 224 930 077 e-mail: verbascum@email.cz Warner Bros ČR Soukenická 13, 110 00 Prague 1 tel./fax: +420 296 580 333 e-mail: info@warnerbros.cz www.warnerbros.cz

PRODEJCI / SALES Alice Tabery mobile: +420 732 883 260 e-mail: tabery.alice@gmail.com AQS Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2 tel.: +420 221 436 100 e-mail: sales@aqs.cz, www.aqs.cz Ateliéry Bonton Zlín Vodičkova 38, 110 00 Prague 1 tel.: +420 224 814 445 e-mail: david.budsky@bonton.cz, www.ateliery.cz Cinepol International Ostrovní 30, 110 00 Prague 1 tel.: +420 234 648 660 e-mail: john.riley@cinepol.com Česká televize – Telexport Kavčí hory, 140 70 Prague 4 tel.: +420 261 137 047 e-mail: telexport@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz/telexport Film Europe Bránická 209, 142 00 Prague 4 tel.: +420 739 592 040 e-mail: info@filmeurope.eu, www.filmeurope.eu NiteFLIX – Silvia Pinterová Wichertstrasse 67, 10439 Berlin, Germany tel.: +49 30 60955664 mobile: +49 160 92149988 e-mail: silvia.niteflix@gmail.com OutCome Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4 tel.: +420 776 066 165 e-mail: jarmila@outcome.cz, www.outcome.cz Simply Cinema Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5 tel/fax: +420 251 819 441 e-mail: office@simplycinema.cz, www.simplycinema.cz Taskovski Films – Irena Taskovski 463 Russell Court, Woburn Place, London WC1H 0NL, United Kingdom mobile: +44 795 710 5672 e-mail: info@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com

99


+++++ “The most powerful”

10

FRESH FILM FEST August / September 2013 Deadline for submissions April 30, 2013 W W W. F R E S H F I L M F E S T . N E T


institute of documentary film

East European Forum Project Funding

Doc Launch Post–production Support & Predistribution Promotion

East Silver Distribution Support & Promotion

Submission Deadline: December 1, 2012

Submission Deadline: December 1, 2012

Submission Deadline: January 11, 2013

Prague March 4 – 10, 2013 An umbrella industry event dedicated to East European documentary films in all stages of completion.


PROMÍTEJ I TY! PŮJČ SI FILMY ZDARMA A PROMÍTEJ JE DÁL!

NOVÉ FILMY Z JEDNOHO SVĚTA 2012. FILMY NOVĚ I ON-LINE KE STAŽENÍ! VZDÁM TO AŽ ZÍTRA — Paco Larrañaga byl odsouzen k trestu smrti za zločin, který podle všeho vůbec nespáchal. Film zachycuje ostře sledovaný proces a nezlomnou sílu ducha Paca i jeho rodiny v jejich snaze po dosažení spravedlnosti. BĚLORUSKÝ SEN — Jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. FILM JAKO BRNO — Dokumentarista Vít Klusák, šest jeho studentů a studentek z pražské FAMU a jejich pohled na prvního května loňského roku, kdy se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. ILEGÁLNÍ MÁMA — Tři Moldavanky, které se vydaly hledat práci a štěstí do Rakouska a Itálie, jsou zaměstnány jako uklízečky a sní svůj sen o lepším životě, zatímco jejich děti žijí doma bez matky. Z POPELNICE DO LEDNICE — Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit a plýtvání potravinami omezit. NOVÝ SVĚT — Snímek o skupině mladých Estonců, kteří svými akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech země, přibližuje nezastupitelnou roli občanského aktivismu v současné společnosti. KE SVĚTLU — Odvrácenou stranu čínského ekonomického rozmachu nejlépe vystihuje situace v tamních dolech, kde každý rok zahyne při nejrůznějších nehodách asi dvacet tisíc horníků. Tato nebezpečná práce je ale pro mnoho dělníků jedinou možností, jak uživit rodinu.

K D O P R O M Í TÁ , N E Z L O B Í !

WWW.PROMITEJITY.CZ


ANI FILM 04

COMPETITION SECTIONS 1 — INTERNATIONAL COMPETITION OF ANIMATED FEATURE FILMS a) FILMS FOR GROWN-UPS b) FILMS FOR CHILDREN 2 — INTERNATIONAL COMPETITION OF ANIMATED SHORT FILMS 3 — CZECH-SLOVAK STUDENT COMPETITION

RICH NON-COMPETITION PROGRAMME Retrospectives, Tributes, Animated Blockbusters, Visegrad Animation Forum, Game Day, Animation Workshops, Exhibitions, Theatre Performances, Concerts

www.anifilm.cz

International Festival of Animated Films 3—8. 5. 2013 Třeboň Czech Republic


Vydáno za přispění | Published with the support of Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography

ČESKÉ FILMY 2012–3 CZECH FILMS 2012–3 108 Vydalo České filmové centrum (ČFC). | Published by the Czech Film Center (CFC). ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). | The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA).

Statistické údaje poskytla Unie filmových distributorů, Český statistický úřad a Česká národní banka. | Statistical information provided by the Union of Film Distributors, the Czech Statistical Office and the Czech National Bank.

produkce katalogu | catalogue editor: Lenka Šindelářová překlady | translation: Christopher Kent Kasha grafická úprava | graphic design: Cellula – Pavel Rakušan tisk | printed by: T.A.Print

WWW.FILMCENTER.CZ © Národní filmový archiv 2013

ISBN 978-80-7004-151-2


SFCSFC SFC CSFC SFCSFC Changes this is bringing:

STARTING FROM JANUARY 2013: THE NEW STATE FUND FOR CINEMATOGRAPHY

• the fund is now a separate office with a Director at its helm; • the fund will have new financial resources, specifically a fee from received television broadcasting and a fee for providing audiovisual media services on request (effective from 2016) and it regulates the already existing fee from cinematographic performances; • the fund will now also administer the Film Industry Support Programme (tax rebates), the projects can be for multiple years and the funds can be transferred from year to year; • the number of financing schemes is increasing; • the decision process for projects has been improved – each call for proposal will be dedicated to a specific financing scheme and the applicants will know the amount for the given scheme and call in advance; • the fund’s council will also have external expert opinions available when evaluating requests.

Keep watching www.fondkinematografie.cz


MEDIA DEVELOPMENT

Support for the development of drama, animation, creative documentary and interactive works WHICH TYPES OF PROJECTS ARE ELIGIBLE? – Dramas of no less than 50 minutes – Animations of no less than 24 minutes – Creative documentaries of no less than 25 minutes – On and off-line interactive works

HOW MUCH IS A GRANT WORTH? – 10 000 – 60 000 € – single project – 70 000 – 190 000 € – slate funding – 10 000 – 150 000 – interactive works

WHAT ARE THE CONDITIONS? – Companies submitting an application must have completed and commercially distributed a previous eligible work – Company must hold the copyright at least to the concept

For more information contact your local MEDIA Desk office.

DEADLINE 12 April 2013

www.mediadeskcz.eu, www.ec.europa.eu/culture/media MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.

Czech Films 2012-13  
Czech Films 2012-13  

The catalog Czech Films 2012-3, contains information on 32 feature films, 20 documentaries and 15 selected shorts from 2012, and 14 features...

Advertisement