Cultural events of the Czech Presidency in Brussels

Page 1

Cultural events of the Czech Presidency in Brussels Kulturní akce EvénementspředsednictvíčeskéhovBruseluculturelsde la présidence tchèque à Bruxelles

02.07. 5k Friendship Run in Pairs 01.07. - 31. 07. Imagine me (for what I could be) 01.07. - 30. 09. Jewels of Czechia 02.07. - 08. 12. Czech Film Focus at Bozar 30.06. - 26. 08. Mental Space, Mental Landscape 01.07. - 31. 12. Meet Czech Literature 01.07. - 31. 12. Watch Czech Animation 01.07. - 31. 12. ANTHROPOID 04.07. - 04. 08. J. G. Mendel: The Trouble-Ridden Story of Genes 12.07. Creative Industries: Czechs Inspire Europe09081011131415161712 29 12.07. - 31. 12. Flower Union 12.07. - 31. 12. Physiognomy of the Present 16.08. - 30. 10. Milena Dopitová: Even Odd 06.09. Concert in honour of the Czech EU Presidency 06.09. / 07. 09. The Elegance of the Molecule 07.09. - 18. 12. Design and Transformation 08.09. - 21. 10. Richard Coudenhove-Kalergi and His Vision of European Unification 08.09. - 02. 10. Czech Landscape 12.09. - 15. 09. How I Lost My Home Twice 20.09. - 25. 09. Outdoor Exhibition of Balloons from the Brno Observatory (Terralóna, Lunalón) 21.09. Czech Presidency Opening Concert 22282524201819212627

22.09. - 20. 11. “I Want to Be Human“– Arnošt Lustig´s message to the stars and to all of us 06.10. - 23. 10. Czech Focus at CinEast 09.10. - 01. 02. In Search of the Garden of Pursuits 13.10. - 22. 11. CO-EXIST 17.10. – 21. 10. A Century of Robots 19.10. - 23. 10. Czech Puppet Week 27.10. - 06. 11. Parallels: Czech Land Art 28.10. Manneken Pis in blueprint in honour of the national holiday 05.11. WE’RE NEXT Brussels 14.11. Václav Havel European Dialogues 19.11. Graduation Ball of the Czech Republic in the EU4038363031323335374134 24.11 - 04. 12. 04.12 - 09. 12. GT Album 29.11. Vocal ensemble Grunik guest of the Ars Musica Festival 29.11. Technology, Innovation and Research vs. Health 01.12. - 20. 01. Global Future (Milan Kunc) 03.12. The Future of Living: Artificial Intelligence and SDGs 06.12. - 07. 12. Schuman LIGHTS UP 10.12. Christmas concert of Czech Inspiration 13.12. Closing Concert and a Public Hearing TBA Energy and Civilization TBA EduCafé46494847444342455051

FR Chers Permettez-moiamis, de m’adresser à vous dans le cadre de la 2e présidence tchèque au Conseil de l’UE. La liaison Prague–Bruxelles a toujours eu une place irremplaçable dans notre histoire, comme en témoignent le mot tchèque « brusle », signifiant « les patins » ; le tableau « La Fenaison » du peintre flamand Pieter Bruegel au Palais Lobkowicz à Prague ; ou encore le reliquaire de Saint-Maur au château de Bečov nad Teplou, provenant du monastère wallon de Florennes. Pour ces raisons, notre programme culturel est axé sur des liens modernes : le record mondial d’Emil Zátopek à Bruxelles ; les tra vaux du botaniste Benedikt Roezl, mondialement connu et originaire de Bohème ; ou la découverte conjointe du médicament anti-sida le plus efficace à ce jour. Je vous souhaite à toutes et à tous des expériences originales ! H. E. PAVEL KLUCKÝ Ambassador of the Czech Republic to Belgium Velvyslanec České republiky v Belgii Ambassadeur de la République tchèque en Belgique

CZ Milí dovoltepřátelé,miVás oslovit v sou vislosti s 2. českým předsed nictvím v radě EU. Spojnice Praha–Brusel měla v naší historii vždy nezastupitelné místo, což dokládá i české slovo „brusle“ či obraz Seno seč vlámského malíře Pietera Bruegela v Lobkowiczkém paláci v Praze nebo relikviář Sv. Maura na zámku v Bečo vě nad Teplou pocházející z valonského kláštera ve Florennes. Z těchto důvodů je náš kulturní pro gram zaměřen na novodobé spojnice: na světový rekord Emila Zátopka v Bruselu, na působení světoznámého botanika z Čech Benedikta Roezla či na společný objev dosud nejúčinnějšího léku proti AIDS. Přeji Vám všem originální zážitky!

EN Dear friends, Allow me to address you in the context of the 2nd Czech Presidency of the Council of the EU. The Prague–Brussels connection has always been an irreplaceable part of our history, as evidenced by the Czech word “brusle”, mean ing “skates”; the painting “Haymaking” by Flemish painter Pieter Bruegel in Prague’s Lobkowicz Palace; or the reliquary of Saint-Maur at the castle of Bečov nad Teplou, originally housed in the Walloon monastery of Florennes. For these rea sons, our cultural programme focuses on modern connec tions: Emil Zátopek’s world record in Brussels; the work of Benedikt Roezl, world-fa mous botanist from Bohemia; or the joint discovery of the most effective anti-AIDS drug to date. I wish you all original experiences!

On behalf of the Czech EU Presidency, it is my great pleasure to present the programme for the next half of the year. After an unconven tional start - a friendship run in pairs, commemorating the unusual relationship between Emil Zátopek and French runner Alan Mimoun – we will continue with exhibitions, con certs, and visual arts. Czech art adorns the walls of the Eu ropean Parliament; carpets in the shape of healing flowers, tapestries made of recycled textiles, and recycled tradition al Czech furniture infuse the European Council buildings with comfort; photographs of the Czech Republic’s natural and architectural beauty can delight you in front of the European Commission. All information about the cultural programme can be found on the eu2022.cz website. There, you can also find previews of key Czech books and short animated films on freedom and human rights, which will be one of the main themes of the last two months of the Presidency. The other projects you will find in this brochure are organised by our partners. Today we feel the strength and unity of Europe, which grows out of its diversity. Culture is an integral part of this. I hope you will find our programme inspiring.

FR Chers amis de la culture tchèque, C’est avec une immense joie que je vous présente, au nom de la Présidence tchèque de l’UE, le pro gramme de la 2e moitié de l’année. Après une inaugura tion peu ordinaire – la course de l’amitié en duo – nous poursuivons avec des expo sitions, concerts ou encore avec des oeuvres de beauxarts. L’art tchèque orne les murs du Parlement européen, tapis en forme de fleurs et ta pisseries décorent le Conseil de l’UE et une exposition des plus beaux lieux tchèques –naturels aussi bien qu’u bains – enchante le public devant la Commission euro péenne. Toutes les infor mations sur le programme culturel se trouvent sur le site web officiel eu2022.cz. Vous pouvez y trouver des extraits de romans tchèques ainsi que des films animés sur le sujet des droits humains et de la liberté. Ce sera en effet un des motifs des deux der niers mois de la Présidence. Aujourd’hui, nous ressentons la force et l’unité euro péenne, qui prennent leur source dans la diversité, dont culturelle. Je crois fermement que notre programme vous servira d’inspiration. H. E. EDITA HRDÁ

Permanent Representative of the Czech Republic to the EU Stálá představitelka České republiky při EU Représentante permanente de la République tchèque auprès de l‘UE

Tam jsou pro vás nachystány i ukázky klíčových českých knih a krátkých animovaných filmů na téma svobody a lidských práv, což bude jedno z hlavních témat posledních dvou měsíců předsednictví. Další projekty, které najdete v této brožurce, pořádají naši partneři. V dnešní době cítíme sílu a jednotnost Evropy, která vyrůstá právě z její rozmanito sti. A kultura je toho nedílnou součástí. Věřím, že naše nabíd ka bude pro vás inspirativní.

CZ Milí příznivci české kultury, je mým velkým potěšením nabídnout vám jménem českého předsednictví pro gram na příští polovinu roku. Po netradičním startu – běhu přátelství ve dvojici připomí najícího nevšední vztah Emila Zátopka a francouzského běžce Alana Mimouna –budeme pokračovat například výstavami, koncerty, ale i výt varným uměním. České umění zdobí stěny Evropského par lamentu, koberce ve tvarech léčivých květin, tapiserie z recyklovaného textilu a recyk lovaný tradiční český nábytek zútulňují prostředí budov Ev ropské rady, fotografie přírod ních a architektonických krás Česka vás mohou potěšit před Evropskou komisí. Všechny in formace o kulturním programu naleznete na webu eu2022.cz.

EN Dear admirers of Czech culture,

CZ Jak do programu otisknout unikátní pohled předsedající země a zároveň zachovat evropskou relevanci? Česká centra po celém světě přispívají k debatě o udržitel nosti, inovacích a kreativitě jakožto evropských hod notách. Tvořivost a inovace spolu v našem programu úzce souvisí. V Čechách se pyšníme mimořádně boha tým kulturním dědictví, které ale stále žije se současnými tvůrci a jejich dialogem se symboly minulosti. Brusel tak uvidí dnešní filmový pohled na ikony různých žánrů –Václava Havla, Josefa Myslivečka či Emila Zátop ka, zavlají zde variace na českou a evropskou vlajku od současných umělců, zazáří vycházející hvězdy evropského módního nebe, a na závěr si užijeme koncert velkých jmen současného jazzu spolu s jejich nejnada nějšími žáky. Rádi doplňuje me bohatou matérii evropské kreativity i v oblastech jako je umělá inteligence. Jako memento doby slouží účast ukrajinských tvůrců. Sym bolický prostor je v Bruselu klíčový – a Česká republika do něj přispívá s hrdostí, nápaditostí i entuziasmem.

EN

Czech Centre Brussels Director Ředitelka Českého centra Brusel Directrice du Centre tchèque à Bruxelles

How to contribute to a wider EU debate while bringing unique insights from the pre siding country? The Czech Centres around the world aim to contribute to the debate on European values of creativity, sustainability and innovation. Creativity and innovation go often hand in hand. In Czechia, we are proud of our immensely rich cultural heritage. However, far from being a thing of the past; contemporary creators often engage in dialogue with this heritage. We are thus bringing to Brussels today’s view of the icons from various fields – Václav Havel, Josef Mysliveček, and Emil Zátopek; contemporary artists’ renditions of Czech and European flags will fly high above the streets of the city; rising stars in the fashion world will shine bright; and big names in the jazz scene will perform with their most talented alumni. We are also an integral part of European creativity fabric in domains such as artificial intelligence. Notably, multiple contribu tions by Ukrainian artists will serve as a memento of our times. The symbolic space in Brussels is essential – and the Czech Republic fills it with pride, originality, and enthusiasm.

JITKA PÁNEK JURKOVÁ

FR Comment nourrir un débat eu ropéen collectif tout en intro duisant une vision individuelle de pays présidant l’UE ? Les Centres tchèques du monde entier contribuent au débat sur la durabilité, l’innovation et la créativité en tant que valeurs européennes – la créativité et l’innovation sont étroitement liées dans notre programme. En Tchéquie, de nombreux ar tistes mènent le dialogue avec le patrimoine culturel et les symboles du passé. Bruxelles verra donc un nouveau regard porté par les cinéastes sur les personnalités de renom –Václav Havel, Josef Mysliveček ou encore Emil Zátopek, la symbolique des drapeaux tchèque et européen sera redessinée par les artistes contemporains sous la forme d’une installation dans les rues, les créateurs de mode émer geant défileront et les stars de la scène du jazz tchèque se produiront sur scène en guise de clôture de la Présidence avec leurs élèves talentueux. Nous contribuons également au domaine effervescent de l’IA, tout en accordant l’espace nécessaire aux artistes ukrain iens, tel un mémento de notre époque. L’espace symbolique est important à Bruxelles – et la République tchèque y con tribue avec fierté, fraîcheur et enthousiasme.

Info: brussels.czechcentres.cz Organisers: Czech Centre Brussels, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Zatopek Magazine, Czech Olympic Committee, Embassy of the Czech Republic in Brussels, CzechTourism, Commune of Watermael-Boitsfort Organizátoři: České centrum Brusel, Stálé zastoupení ČR při EU, Zatopek Magazine, Český olympijský výbor, Velvyslanectví ČR v Bruselu, CzechTourism, městská část Watermael-Boitsfort / Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Zatopek Magazine, Comité olympique Ambassade de la République tchèque à Bruxelles, CzechTourism, Commune de Watermael-Boitsfort des Trois Tilleuls

FRIENDSHIP RUN IN PAIRS Sports event symbolising France passing the EU Presidency to the Czech Republic, as well as honour ing the joint hundredth anniversary of Dana and Emil Zátopek. Screening of the film Zátopek will be held in Bozar, in the presence of the film’s delegation.

5KM DE L’AMITIÉ EN DUO Un événement sportif qui marque le passage de témoin présidentiel de la France à la République tchèque et qui célèbre le centenaire de la naissance de sportifs légendaires Dana et Emil Zátopek. La projection du film biographique Zátopek à Bozar en présence du réalisateur et des acteurs le soir-même.

02. 07. Stade

tchèque,

08 © Lucky Man Films 5K

5 KM BĚH PŘÁTELSTVÍ Sportovní akce symbolizující předání štafety českému předsednictví a zároveň připomínající společné sté narozeniny manželů Zátopkových. Promítání filmu Zátopek v Bozar za účasti filmové delegace.

IMAGINE ME (FOR WHAT I COULD BE) Umělecká instalace ve veřejném prostoru v brusel ských ulicích Archimède, Franklin a Stevin – v těsném sousedství Evropské komise. Třiadvacet umělců z jedenácti zemí včetně Ukrajiny pracuje s estetikou a motivy české a evropské vlajky a přichází s vlastní mi interpretacemi těchto tradičních symbolů.

Organisers: Czech Centre Brussels, ACCJM, City of Brussels, Bohemian Heritage Fund, EUNIC Brussels Organizátoři: České centrum Brusel, ACCJM, město Brusel, Bohemian Heritage Fund, EUNIC Brusel Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, ACCJM, Ville de Bruxelles, Bohemian Heritage Fund, EUNIC Bruxelles

Info: brussels.czechcentres.cz

Un projet d’art dans l’espace public dans les rues Ar chimède, Franklin et Stevin, près du Berlaymont (Bâ timent de la Commission européenne). Réunis pour réimaginer l’esthétique et la signification actuelles du drapeau tchèque et de celui de l’UE, les vingt-trois artistes provenant de onze pays, dont l’Ukraine, vont en créer leurs propres interprétations.

A public art project in Rue Archimède, Rue Franklin and Rue Stevin – just next to the European Com mission. Twenty-three artists from eleven countries, including Ukraine, came together to re-imagine the aesthetics and meanings of Czech and European flags and to create their own interpretations of them.

09 © Lucie Jindrák Skřivánková 31. 07. 01. 07. Carrefour Jean-Monnet

IMAGINE ME (FOR WHAT I COULD BE)

IMAGINE ME (FOR WHAT I COULD BE)

JEWELS OF CZECHIA

Outdoor exhibition of 120 photographs depicting the natural beauty, cultural monuments and ar chitectural gems of the Czech Republic’s regions, including 16 UNESCO-listed monuments. The exhibition was created under the auspices of the Vice-President of the European Commission, Věra Jourová, with the support of the European Union and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Photography by Libor Sváček, MCU.

10

BIJOUX DE LA TCHÉQUIE

Info: mzv.cz

KLENOTY ČESKA Venkovní výstava 120 fotografií přírodních krás, kul turních památek a architektonických skvostů regionů Česka včetně 16 památek zapsaných na seznam UNESCO. Výstava vznikla pod záštitou místopřed sedkyně Evropské komise Věry Jourové a za pod pory Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Autor fotografií: Libor Sváček, MCU.

Une exposition de 120 clichés sur la nature, des monuments culturels et des joyaux d’architecture des régions de la République tchèque, dont 16 monu ments classés à l’UNESCO. Sous les auspices de la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová et avec le soutien de l’Union européenne et du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque. Auteur des photos : Libor Sváček, MCU.

© Vydavatelství MCU Outdoor space in front of the

30. 09. 01. 07.

CommissiondevantEspaceEvropskápředVenkovníEuropeanBerlaymont,CommissionprostoryBerlaymont,komiseextérieurleBerlaymont,européenne

Organisers: European Commission, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Organizátoři: Evropská komise, Ministerstvo zahraničních věcí ČR Organisateurs : Commission européenne, Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque

11 © Česká televize 08. 12. 02. 07. Bozar CZECH FILM FOCUS AT BOZAR Monthly screenings of a selection of contemporary Czech feature films. Films: Zátopek (2. 7.), Shadow Country (8. 9.), Mirrors in the Dark (6. 10.), Il Boe mo (16. 11.), and Havel (8. 12.). Film delegations will attend the screenings. FOCUS NA ČESKÝ FILM V BOZAR Výběr ze současné české filmové tvorby – filmy Zátopek (2. 7.), Krajina ve stínu (8. 9.), Zrcadla ve tmě (6. 10.), Il Boemo (16. 11.), Havel (8. 12.). Diskuze za účasti filmových delegací. FOCUS SUR LE FILM TCHÈQUE À BOZAR Une série de rendez-vous mensuels cinématogra phiques pendant toute la durée de la présidence. Zátopek (2. 7.), Shadow Country (8. 9.), Mirrors in the Dark (6. 10.), Il Boemo (16. 11.) et Havel (8. 12.). Sessions questions-réponses avec des réalisateurs et des acteurs. Info: brussels.czechcentres.cz Organisers: Czech Centre Brussels, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Czech Film Fund, Bozar, Embassy of the Czech Republic in Brussels Organizátoři: České centrum Brusel, Stálé zastoupení ČR při EU, Státní fond kinematografie, Bozar, Velvyslanectví ČR v Bruselu Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Czech Film Fund, Bozar, Ambassade de République tchèque à Bruxelles

MENTAL SPACE, MENTAL LANDSCAPE Exhibition presenting the work of Čestmír Suška and Michael Škoda. These two artists work with abstract form to tell a story capturing the essence of enjoy ment and experiences. While Škoda is known for his minimalistic and monochrome paintings, Suška focus es on sculptures and their relation to the universe.

MENTÁLNÍ PROSTOR, MENTÁLNÍ KRAJINA Výstava spojuje díla umělců Čestmíra Sušky a Michala Škody, kteří za pomoci abstrakce vypráví rozličné příběhy, a tím divákovi zprostředkovávají esence zážitků a zkušeností. Zatímco Škoda v kresbách využívá minimalismu či monochromu, Suška se zaměřuje na sochy a jejich vztah k universu.

12

ESPACE PAYSAGEMENTAL,MENTAL Une exposition de deux artistes avec deux visions artistiques différentes sur l’abstraction qui fusionnent dans une essence des expériences et de savoir. Škoda, connu pour ses peintures minimalistes et monochromes, mène un dialogue avec les œuvres sculpturales par Suška, qui eux-mêmes tissent le lien avec l’univers. Delegation of Prague to the EU, Prague City Gallery Delegace hl. m. Prahy při EU, Galerie hl. m. Prahy : Délégation de Prague auprès de l’UE, Galerie de la ville de Prague

Organisateurs

© Čestmír Suška 26. 08. 30. 06. Prague House Pražský dům Maison de Prague

Info: prague-house.eu Organisers:

Organizátoři:

13 MEET CZECH LITERATURE

Literární program českého předsednictví představí nejvýraznější jména současné české prózy a poezie. V září pozve Alenu Mornštajnovou (22. 9.), v říjnu uvede nový překlad sbírky básní Petra Hrušky (12. 10.), v listopadu nabídne diskuzi Jáchyma Topola a Markéty Pilátové (30. 11.). K programu je v prosinci (5. 12.) volně přiřazena konference o české literatuře po roce 1989, od července do prosince jsou na webových stránkách eu2022.cz zpřístupně ny úryvky z prezentovaných děl.

RENCONTRE AVEC LA LITTÉRATURE TCHÈQUE

zastoupení

Info: brussels.czechcentres.cz / eu2022.cz Organisers: Permanent Representation of the

31. 12. 01. 07. Various venues / Online Různé / Online Lieux divers / En ligne © Vojtěch Vlk

Moravská zemská

Le programme littéraire de la Présidence tchèque riche en rencontres passionnantes. Alena Mornš tajnová nous lira des extraits de son roman primé Hana (22. 9.), Petr Hruška présentera une toute nouvelle traduction en français de ses poèmes (12. 10.) et un dialogue entre les romanciers Markéta Pilátová et Jáchym Topol (30. 11.) s’invitera au Passa Porta. En décembre, un colloque étudiera les défis rencontrés par la littérature tchèque après le 1989 (5. 12.). Les extraits des romans et des poèmes sont disponibles sur le site web eu2022.cz. Czech Republic to the EU, Czech Centre Brussels, Centre, Centre of Czech Studies at ULB & others Stálé ČR při EU, České centrum Brusel, knihovna - České literární centrum, Centrum českých studií při ULB & další : Représentation de la République tchèque auprès de l’UE, Centre tchèque à Bruxelles, tchèque, Centre d’Études Tchèques à l’ULB & autres

The Czech Presidency features a selection of literary events with outstanding Czech authors. On 22 September, Alena Mornštajnová reads from her acclaimed novel Hana, while Petr Hruška launches a brand-new translation of his poetry on 12 October; Passa Porta hosts a discussion between Markéta Pilátová and Jáchym Topol on 30 November. On 5 December, scholars will discuss the state of the Czech literature post-1989. Excerpts by all the invited authors are available throughout the season online at eu2022.cz.

Bibliothèque de Moravie - Centre littéraire

permanente

Organisateurs

Organizátoři:

SETKÁNÍ S ČESKOU LITERATUROU

Moravian Library - Czech Literary

Organisers: Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Czech Centres, Anifilm Organizátoři: Stálé zastoupení ČR při EU, Česká centra, Anifilm Organisateurs : Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Centres tchèques, Anifilm

14

Projekt ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaného filmu Anifilm zpřístupní divákům po celé EU krátké animované filmy, které se zaměřují především na téma svobody a stále platné pravdy oživotě malých mezi velkými. Můžete zhlédnout film Sokol František Pěcháček, či Havel: O svobodě.

SETKÁNÍ S ČESKOU ANIMACÍ

En coopération avec le Festival international du film d’animation Anifilm, les courts métrages d’animation seront disponibles en ligne pour le public au travers de l’UE. Se concentrant principalement sur le thème de la liberté, cette sélection intriguante propose par exemple le film Havel: Sur la liberté ou Sokol František Pěcháček.

RENCONTRE L’ANIMATIONAVECTCHÈQUE

Info: eu2022.cz

© Motionhouse 31. 12. 01. 07. EnOnlineOnlineligne

In cooperation with the Anifilm International Animation Film Festival, the project will share short animated films with audiences across the EU. The films focus primarily on the theme of freedom and still-valid truths about the life of the small among the big. The films include Sokol František Pěcháček and Havel: About Freedom.

WATCH CZECH ANIMATION

République tchèque © MZV ČR 31. 12. 01. 07. Various venues DiversRůzné lieux

ANTHROPOÏDE L’année 2022 marque le 80e anniversaire de l’opération ANTHROPOÏDE, l’action conjointe la plus réussie de la résistance tchécoslovaque intérieure et extérieure, l’assassinat de Reinhard Heydrich. Cet acte héroique est mis en contexte dans une exposition itinérante. mzv.cz Organisers: Embassy of the Czech / Organisateurs : Ambassade de la République Communauté des tchécoslovaques, Ministère de la Défense de la

ANTHROPOID

The year 2022 marks the 80th anniversary of the execution of Operation ANTHROPOID – the assassi nation of Reinhard Heydrich. A travelling exhibition puts into context this successful joint act of the Czechoslovak domestic and foreign resistance.

15

ANTHROPOID V roce 2022 si připomínáme 80. výročí provedení Operace ANTHROPOID, nejúspěšnějšího společné ho činu československého domácího a zahraničního odboje: likvidaci Reinharda Heydricha. Putovní výsta va zasazuje do kontextu tento ojedinělý hrdinský čin.

Info:

tchèque à Bruxelles, Initiative A, Centre tchèque à Bruxelles,

légionnaires

Republic in Brussels, Initiative A, Czech Centre Brussels, The Association of Czechoslovak Legionaries, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Ministry of Defence of the Czech Republic Organizátoři: Velvyslanectví ČR v Bruselu, Iniciativa A, České centrum Brusel, Československá obec legionářská, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR

Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque,

Mendelova

© Marcela Juříčková 04. 08. 04. 07. Place Jean Rey

Info:

J. G. MENDEL : L‘HISTOIRE TROUBLÉE DES GÈNES Une exposition en plein air à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance du scientifique J. G. Mendel. L’exposition présente la région de la Moravie du Sud en tant que région de la science, de la recherche et de l’innovation. kjmk.eu Representation of the South Moravian Region to the EU, Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZSlCZELO), Mendel University, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU Organizátoři: Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Česká styčná kancelář pro vědu a vzdělávání v Bruselu (DZSlCZELO), univerzita, Stálé zastoupení ČR při EU : Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE, Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO), Université Mendel, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE

Organisateurs

16 J. G. MENDEL: THE TROUBLE-RIDDEN STORY OF GENES Outdoor exhibition celebrating the 200th anniver sary of J. G. Mendel’s birth. The exhibition presents the South Moravian Region as a region of science, research and innovation. J. G. STRASTIPLNÝMENDEL:PŘÍBĚH GENŮ Venkovní výstava k výročí 200 let od narození J. G. Mendela, která vykresluje Jihomoravský kraj jakožto region vědy, výzkumu a inovací.

Organisers:

Info: kjmk.eu Organisers: Representation of the South Moravian Region to the EU, Delegation of Prague to the EU, KUMST, Creative Prague, Center of Creative Industries at the Faculty of Multimedia Communications at the Tomas Bata University in Zlín (UPPER), Creative Brno, MEP Martina Dlabajová, Czech Centre Brussels / Organizátoři: Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Delegace hl. m. Prahy při EU, KUMST, Kreativní Praha, Centrum kreativních průmyslů a podnikání při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UPPER), Kreativní Brno, europoslankyně Martina Dlabajová, České centrum Brusel / Organisateurs : Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE, Délégation de Prague auprès de l’UE, KUMST, Creative Prague, Centre des industries créatives et des affaires à la Faculté de Communications de l’Université Tomas Bata à Zlín (UPPER), Creative Brno, eurodéputé Martina Dlabajová, Centre tchèque à Bruxelles Parliament

17 CREATIVE INDUSTRIES: CZECHS INSPIRE EUROPE Conference presenting common practices of chosen Czech cities in the cultural and creative industries. The event will also provide an opportuni ty to exchange views and share experiences while pointing out the role of these industries in the New European Bauhaus. KREATIVNÍ PRŮMYSLY: ČESI INSPIRUJÍ EVROPU Konference o praxi vybraných českých měst v oblasti kulturních a kreativních odvětví, která bude mimo jiné příležitostí k výměně názorů a sdílení zkušeností. Cílem je rovněž poukázat na roli těchto odvětví v Novém Evropském Bauhausu. INDUSTRIES CRÉATIVES : LES TCHÈQUES INSPIRENT L’EUROPE Conférence présentant les bonnes pratiques des villes et des universités tchèques dans le domaine des industries culturelles et créatives. Un moment d’échange et de partage des expériences, tout en soulignant le rôle des industries culturelles et créatives dans le New European Bauhaus.

multimédia

Evropský

10:00Parlementparlamenteuropéen

12. 07. European

© Dagmar Kneřová

Info: flowerunion.eu Organisers:

31. 12. 12. 07. Council of the EU, Justus Lipsius & Europa

UNION FLORALE Le projet d’exposition préparé par Michal Novotný, curateur de la Galerie nationale de Prague, pré sente le travail de neuf jeunes artistes, créateurs de textile et graphistes tchèques – Jan Brož, Jakub Choma, Barbora Fastrová et Johana Pošová, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Martin Kohout et le collectif Overall Office. Le projet souligne l’aspect euro-positif et écologique de la Présidence tchèque d’une manière artistique et humoristique. Office of the Government of the Czech Republic, National Gallery Prague, Representation of the Czech Republic to the EU / Organizátoři: Úřad vlády ČR, galerie Praha, Stálé zastoupení ČR při EU / Organisateurs : Bureau du gouvernement de la République tchèque, Galerie nationale de Prague, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE Jan Brož

KVĚTINOVÁ UNIE Výstavní projekt připravený kurátorem Národní galerie Praha Michalem Novotným představuje práce devíti mladých českých umělců, textilních designe rů a grafiků – Jana Brože, Jakuba Chomy, Barbory Fastrové a Johany Pošové, Jakuba Jansy, Valentýny Janů, Martina Kohouta a kolektivu Overall Office. Projekt výtvarně a s humorem zdůrazňuje euro-pozi tivní a ekologické aspekty českého předsednictví.

Permanent

The exhibition project prepared by Michael Novotný, curator of the National Gallery Prague, presents the work of nine young Czech artists, textile designers and graphic artists – Jan Brož, Jakub Choma, Barbora Fastrová and Johana Pošová, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Martin Kohout and the Overall Office collective. The project emphasises the Euro-positive and ecological aspects of the Czech Presidency in a visual and humorous way.

©

FLOWER UNION

Národní

18

FYZIOGNOMIE SOUČASNOSTI

Úřad vlády České republiky /

The exhibition, which is a collaboration between the European Parliament and the Prague City Gallery, presents more than two dozen Czech artworks whose main motif is humankind and the impact of its activity. The selection, carefully curated to showcase a range of genders and generations, responds to the problems and traumas of our time. The exhibition includes works by Anna Hulačová, Jan Merta, Kateřina Vincourová, Krištof Kintera, Eva Koťátková, Ivan Pinkava and others. Some of the works come from the European Parliament’s collection, while some were selected from the exhibiting artists’ property.

Info: mzv.cz

Organisers: European Parliament, Prague City Gallery, Ministry of Culture of the Czech Republic, Representation of the Czech Republic to the EU, Prague City, Delegation of Prague to the EU, of the Government of the Czech Republic / Organizátoři: Evropský parlament, Galerie hl. m. Prahy, kultury ČR, Stálé zastoupení ČR při EU, Hlavní město Praha, Delegace hl. m. Prahy při EU, Organisateurs : Parlement européen, Galerie de la ville de Prague, de la République tchèque, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, de Prague, Délégation Prague auprès de l’UE, Bureau du gouvernement de la République tchèque

Ministère de la Culture

de

19 PHYSIOGNOMY OF THE PRESENT

Ministerstvo

Výstava, která vznikla ve spolupráci Evropského parlamentu a Galerie hlavního města Prahy, před stavuje více než dvě desítky českých výtvarných děl, jejichž hlavním motivem je člověk a stopy jeho činnosti. Genderově a generačně vyvážený výběr reaguje na problémy a traumata dnešní doby. Na výstavě jsou zastoupena díla Anny Hulačové, Jana Merty, Kateřiny Vincourové, Krištofa Kintery, Evy Koťátkové, Ivana Pinkavy a dalších. Část děl pochází ze sbírky Evropského parlamentu, část z majetku vystavujících autorů.

PHYSIONOMIE DU PRÉSENT

Ville

© Dagmar Kneřová 31. 12. 12. 07. European Parliament, Altiero Spinelli – 3rd floor Evropský parlament, Altiero Spinelli – 3. patro Parlement européen, Altiero Spinelli – 3e étage

Permanent

Office

L’exposition conçue en tant que collaboration entre le Parlement européen et la Galerie de la ville de Prague, présente plus de deux douzaines d’œuvres d’art tchèque dont le motif principal est l’homme et les traces de son activité. Une sélection soigneuse des œuvres, des artistes femmes et hommes et des diverses générations d’artistes permet de réa gir aux problèmes et traumatismes de notre époque. Avec les œuvres d’Anna Hulačová, Jan Merta, Kateřina Vincourová, Krištof Kintera, Eva Koťátková, Ivan Pinkava et d’autres. Certaines œuvres pro viennent de la collection du Parlement européen, d’autres sont la propriété des artistes exposants.

MILENA DOPITOVÁ: EVEN ODD Výstava české umělkyně generace 90. let, jež se ve svých dílech věnuje intimní a emociální stránce člo věka, představí nové objekty zabývající se sounále žitostí odlišných kultur coby hlavní myšlenku Evropy.

Info: bozar.be Organisers: National Gallery Prague, Bozar, Ministry of Culture of the Czech Republic, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Czech Centre Brussels / Organizátoři: Národní galerie Praha, Bozar, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, České centrum Brusel : Galerie Nationale de Prague, Bozar, Ministère de la Culture de la République tchèque, des Affaires étrangères de la République tchèque, Centre tchèque à Bruxelles © galerieNárodníPraha

Ministère

Exhibition of an established Czech artist focused on human intimacy, emotionality and social themes. The exhibition uncovers a new work about solidarity –across cultural differences and a range of nationalities – as the main principle of Europe.

30. 10. 16. 08. Bozar

MILENA DOPITOVÁ: EVEN ODD

20

Organisateurs

MILENA DOPITOVÁ: EVEN ODD Exposition de l’artiste tchèque confirmée dévoilera une nouvelle œuvre artistique qui se focalisera sur l’intimité, l’émotivité et les sujets sociaux, notamment sur la notion de la solidarité par-delà des différences culturelles et nationales en tant qu’idée principale de l’Europe.

21 CONCERT IN HONOUR OF THE CZECH EU PRESIDENCY On working days from May to September, musicians and classical music ensembles perform in an intimate open-air setting. On 6 September 2022, the Czech duo Thaïs & Larisa (Thaïs Cosnefroy - guitar and Larisa Palochová - violin) will perform. KONCERT NA POČEST ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V EU V pracovní dny od května do září se v intimním pro středí pod širým nebem konají vystoupení hudebníků a souborů klasické hudby. 6. 9. 2022 vystoupí české duo Thaïs & Larisa (Thaïs Cosnefroy - kytara a Larisa Palochová - housle). CONCERT EN L’HONNEUR DE LA PRÉSIDENCE TCHÈQUE DE L’UE Du lundi au vendredi, de mai à septembre, des mu siciens de musique classique se produisent dans un cadre intime en plein air, dans le Jardin des citoyens, près du Parlement européen. Le 6 septembre 2022, le duo tchèque Thaïs & Larisa (Thaïs Cosnefroy - guitare et Larisa Palochová - violon) se produira. Info: visiting.europarl.europa.eu Organisers: European Parliament, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU Organizátoři: Evropský parlament, Stálé zastoupení ČR při EU Organisateurs : Parlement européen, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE 06. 09. Citizens’ Garden Zahrada občanů Jardin des 13:3013:00citoyens © European Parliament

22 07. 09. 06.

THE ELEGANCE OF THE MOLECULE

THE ELEGANCE OF THE MOLECULE

ELEGANCE MOLEKULY Představení v podání Dejvického divadla sleduje příběh molekuly léku na AIDS a jejích „otců“. Jedním z nich byl český chemik Antonín Holý, tím druhým belgický profesor Erik De Clercq, který stále působí na lovaňské univerzitě. Představení bude doprová zet vědecká konference.

tchèque RoyalKVS Flemish Theatre, Brussels © Hynek Glos

Leuven30CC/Wagehuys,09.

étrangères

Info: brussels.czechcentres.cz

The performance by the Dejvice Theatre tells the story of an AIDS drug molecule and its “fathers”. One of them is Czech chemist Antonín Holý; the second one is Belgian professor Erik De Clercq, who is still active at the Catholic University of Leuven. The performance will be accompanied by a scientific symposium.

The Elegance of the Molecule par le Théâtre Dejvické présente la vie de deux scientifiques pion niers, le Tchèque Antonín Holý et le Belge Erik De Clercq (professeur à KU Leuven jusqu’au jourd’hui), dont la collaboration a donné naissance au traitement du SIDA. Une conférence scientifique est organisée en marge de la représentation.

Organisers: Dejvice Theatre, Ministry of Foreign Affrairs of the Czech Republic, Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City, Delegation of Prague to the EU, IOCB Prague, REGA Institute, Czech Centres, Czech Centre Brussels, Embassy of the Czech Republic in Brussels, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Arts and Theatre Institute / Organizátoři: Dejvické divadlo, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Delegace hl. m. Prahy při EU, ÚOCHB AV ČR , REGA institut, Česká centra, České centrum Brusel, Velvyslanectví ČR v Bruselu, Stálé zastoupení ČR při EU, Institut umění – Divadelní ústav / Organisateurs : Théâtre Dejvické, Ministère des Affaires de la République tchèque, Ministère de la Culture de la République tchèque, Ville de Prague, Délégation de Prague auprès de l’UE, IOCB Prague, Institut REGA, Centres tchèques, Centre tchèque à Bruxelles, Ambassade de République tchèque à Bruxelles, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Institut du théâtre et des arts

You will be amazed by the moderntraditionalmagnificentandcrystal We are bringing traditional Czech crafts into the modern world. Come and surprise yourself.visitczechrepublic.com

24

DESIGN A TRANSFORMACE Na příbězích čtrnácti firem a projektů ukazuje výstava transformaci společnosti a designové produkce. Ne ohlíží se jen zpět — sleduje i strategie, jakými dnešní designéři přistupují k technologickým, ekologickým a etickým výzvám. Zásadně se proměňuje i samotná disciplína, dnes jsme tak svědky transformace designu.

Organisers: UMPRUM, Moravian Gallery in Brno, Delegation of Prague to the EU, Office of the Government of the Czech Republic Organizátoři: UMPRUM, Moravská galerie v Brně, Delegace hl. m. Prahy při EU, Úřad vlády České republiky Organisateurs : UMPRUM, Galerie Morave de Brno, Délégation de Prague auprès de l‘UE, République tchèque Brussels

Au travers de l‘histoire de quatorze entreprises, l‘ex position démontre la transformation de notre société et celle de la production du design. Sans oublier le passé, l’exposition suit la manière dont les créateurs d’aujourd’hui abordent les défis technologiques, environnementaux et éthiques. La discipline-même change profondément et ainsi, nous assistons au jourd’hui à une transformation du design.

DESIGN AND TRANSFORMATION

DESIGN ET TRANSFORMATION

Info: designmuseum.brussels

© Textile Mountain 18. 12. 07. 09. Design Museum

Bureau du gouvernement de la

Through the stories of fourteen companies and projects, this exhibition shows the transformation of the society and design production. It does not just look back, but also follows new strategies and the ways in which today’s designers approach current technological, environmental and ethical challenges. The discipline itself is also fundamentally changing — we are witnessing a transformation of design itself.

25 RICHARD COUDENHOVE-KALERGI AND HIS VISION OF EUROPEAN UNIFICATION The exhibition honours the father of Pan-Europe anism, a united Europe and European integration, Richard Coudenhove-Kalergi. It also highlights his ties to the Czech Republic, and the Pilsen region where he lived for many years. RICHARD COUDENHOVE-KALERGI A JEHO VIZE SJEDNOCENÍEVROPSKÉHO Výstava je poctou otci panevropské vize, sjednocené Evropy a evropské integrace, Richardu Coundenhove-Kalergimu. Připomíná také jeho vazby na Českou republiku a Plzeňský kraj. RICHARD COUDENHOVE-KALERGI ET SA VISION DE L’UNIFICATION EUROPÉENNE L’exposition est consacrée à Richard Coudenhove-Kalergi, un visionnaire d’une Europe unie et d’une approche paneuropéenne. Elle souligne également ses liens avec la République tchèque et la région de Pilsen. Info: plzensky-kraj.cz Organisers: Pilsen Region Organizátoři: Plzeňský kraj Organisateurs : Région de Pilsen © Michael Coundehove-Kalergi 21. 10. 08. 09. Pilsen LaPlzeňskýHousedůmMaisondePilsen

26

CZECH LANDSCAPE

Info:

PAYSAGE

Organizátoři:

ČESKÁ KRAJINA

Organisateurs : UMPRUM, Délégation de

auprès

l’UE © Bomma 02. 10. 08. 09. Prague

Pražský

In the context of the “Design and Transformation” project (Design Museum Brussels), and as part of Brussels Design September, the Czech Landscape installation will take place in Brussels’ Prague House. The installation will present examples of the work car ried out by professors, graduates and students of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM). The natural inspiration drawn from Czech landscapes coincides with other parts of the exhi bition in the Prague House, where natural elements are imprinted into glass design objects and more.

Instalace prezentuje ukázky tvorby profesorů a ab solventů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Přírodní inspirace souzní s dalšími částmi expozice – do skleněných komponentů instalace Herbarium jsou vtištěny rostliny a větvičky z Lužických hor, v zahradě je poté prezentován exteriérový městský mobiliář. V kontextu projektu „Design a Transformace“ (Design Museum Brussels) a jako součást festivalu Brussels Design September. TCHÈQUE Cette installation artistique présente des exemples des travaux de professeurs, de diplômés et d’étu diants de l’Académie des Arts, de l’Architecture et du Design de Prague (UMPRUM). L‘empreinte du paysage tchèque joue le rôle principal dans l’instal lation en verre alors que le mobilier urbain moderne est exposé dans le jardin de la Maison de Prague. Dans le contexte de l’exposition « Design et Trans formation » au Design Museum Brussels et dans le cadre de Brussels Design September. prague-house.eu UMPRUM, Delegation of Prague to the EU UMPRUM, Delegace hl. m. Prahy při EU Prague de House dům de Prague

Organisers:

Maison

HOW I LOST MY HOME TWICE

People

Organisateurs

People

Organizátoři:

15. 09. 12. 09. European StrasbourgParlementŠtrasburkEvropskýStrasbourgParliament,parlament,européen,

COMMENT J’AI PERDU LA MAISON DEUX FOIS Une exposition de dessins de Polina, une jeune Ukrainienne de 19 ans qui a dessiné les huit der nières années de sa vie après avoir dû fuir l’inva sion russe à deux reprises. « La guerre a divisé ma vie entre ce qui était avant et ce qui était après... Je déteste le sentiment d’impuissance et de peur. Je ne comprendrai jamais cette guerre... c’est la pire chose au monde. » / European Parliament, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, in Need, MEP Luděk Niedermayer Evropský parlament, Stálé zastoupení ČR při EU, Člověk v tísni, europoslanec Luděk Niedermayer : Parlement européen, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, in Need, eurodéputé Luděk Niedermayer Budagovská

JAK JSEM ZTRATILA DVAKRÁT DOMOV Výstavu obrázků devatenáctileté ukrajinské dívky Poliny, která nakreslila svých posledních osm let ži vota, během nichž už dvakrát musela utíkat před rus kou invazí, přináší organizace Člověk v tísni. „Válka rozdělila můj život na to, co bylo před ní a co po ní… Nesnáším ten pocit bezmoci a strachu. Nikdy tuhle válku nepochopím… je to ta nejhorší věc na světě.“

An exhibition of pictures by Polina, a 19-year-old Ukrainian girl who drew the last eight years of her life after having to flee the Russian invasion twice, is presented by People in Need. “The war divided my life into what was before it and what was after it... I hate the feeling of helplessness and fear. I’ll never understand this war... It’s the worst thing in the world.”

27

Info: clovekvtisni.cz

peopleinneed.net Organisers:

© Polina

28 OUTDOOR EXHIBITION OF BALLOONS FROM THE BRNO (TERRALÓNA,OBSERVATORYLUNALÓN) Outdoor exhibition of balloons from the Brno Obser vatory will be open to the public during the Royal Ob servatory’s open days on 24 and 25 September. The balloons symbolise the space industry and the field of science and research in the South Moravian Region. VENKOVNÍ VÝSTAVA BALÓNŮ Z BRNĚNSKÉ (TERRALÓNA,HVĚZDÁRNYLUNALÓN) Venkovní výstava nafukovacích balónů brněnské hvězdárny, jež budou veřejnosti zpřístupněny během dnů otevřených dveří Královské observatoře a to ve dnech 24. a 25. září. Motivy balónů symbolizují nejen vesmírný průmysl, ale i oblast vědy a výzkumu Jihomoravského kraje. EXPOSITION EXTÉRIEURE DES BALLONS DE L‘OBSERVATOIRE ET DE PLANÉTARIUM BRNO (TERRALÓNA, LUNALÓN) Une exposition extérieure des ballons gonflables de l’Observatoire Brno sera ouverte au public lors des journées portes ouvertes de l’Observatoire royal les 24 et 25 septembre. Les ballons symbolisent l’industrie spatiale et le domaine de la science et de la recherche de la région de la Moravie du Sud. Info: kjmk.eu Organisers: Representation of the South Moravian Region to the EU, Brno Observatory and Planetarium, Royal Observatory of Belgium / Organizátoři: Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Hvězdárna a Planetárium Brno, Královská belgická observatoř / Organisateurs : Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE, Observatoire et planétarium Brno, Observatoire royal de Belgique 25. 09. 20. 09. Royal Observatory of deL’ObservatoirevKrálovskáBelgiumobservatořBelgiiroyalBelgique © Hvězdárna Brno

29 CZECH OPENINGPRESIDENCYCONCERT Concert honouring the opening of the Czech Pres idency performed by PKF – Prague Philharmonia and conducted by Jan Kučera. Also features Lukáš Vondráček playing Beethoven’s Piano Concerto No. 3, and Tomáš Kačo with his piece Stronger than Yesterday. ZAHAJOVACÍ KONCERT ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ Zahajovací koncert českého předsednictví zahraje PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou Jana Kuče ry. S orchestrem vystoupí Lukáš Vondráček s Beetho venovým Klavírním koncertem č. 3, a Tomáš Kačo se svou skladbou Stronger than Yesterday. CONCERT D’INAUGURATION DE LA PRÉSIDENCE TCHÈQUE Le concert d’inauguration de la Présidence tchèque avec des invités de renom : la Prague Philharmonia sous la direction de Jan Kučera avec les solistes Lukáš Vondráček, qui interprétera Concerto pour piano et orchestre n° 3 de Beethoven, et Tomáš Kačo avec sa création mondiale Stronger than Yesterday. Info: bozar.be Organisers: Office of the Government of the Czech Republic, Bozar, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU / Organizátoři: Úřad vlády ČR, Bozar, Stálé zastoupení ČR při EU / Organisateurs : Bureau du gouvernement de la République tchèque, Bozar, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE 21. 09. 20:00Bozar © John Pangilinan

30 “I WANT TO BE HUMAN” – ARNOŠT LUSTIG´S MESSAGE TO THE STARS AND TO ALL OF US The exhibition launches a “Czech spaceship” carry ing the humanist and universal values that underpin the legacy of Arnošt Lustig, a young witness of the horrors of war. The exhibition emphasises the frailty of our humanity and leads us towards triumph in the duel between good and evil, justice and injus tice. Reading from Alena Mornštajnová’s novel Hana will be organized as a part of the vernissage. „JÁ CHCI BÝT ČLOVĚK“ – ZPRÁVA ARNOŠTA LUSTIGA HVĚZDÁM A NEJEN JIM Výstava vysílá do vesmíru „českou vizitku“ humanis mu a univerzálních hodnot zakotvených v myšlenko vém odkazu Arnošta Lustiga, za druhé světové války dospívajícího židovského kluka. Výstava o lidství je výzvou k sebereflexi a výchově menších i starších k spravedlivějšímu světu. Součástí vernisáže bude čtení autorky románu Hana Aleny Mornštajnové. « MOI, JE VEUX ÊTRE UN HUMAIN » – LE MESSAGE D’ARNOŠT LUSTIG AUX ÉTOILES ET PAS SEULEMENT À ELLES Par cette exposition, un « vaisseau spatial tchèque » est lancé avec un message d‘humanisme. C’est un appel à l‘autoréflexion et à l‘éducation des jeunes et moins jeunes tendant vers l’édification d’un monde plus juste. Elle découle de la vie d’Arnošt Lustig, un juif de Prague qui était encore adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale, et de son humilité face à la mort. Le vernissage comprendra une lecture du roman Hana par son auteur, Alena Mornštajnová. Info: lustigfoundation.com Organisers: Arnošt Lustig Foundation, Czech School Without Borders Brussels, Planetarium of the Royal Observatory of Belgium Organizátoři: Nadační fond Arnošta Lustiga, Česká škola bez hranic Brusel, Planetárium Belgické královské observatoře Organisateurs : Fondation Arnošt Lustig, École tchèque sans frontières Bruxelles, Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique 20. 11. 22. 09. Planetarium of the Royal Observatory of Belgium Planetárium Královské observatoře v Belgii dePlanétariuml’Observatoire royal de Belgique © Nadační fond Arnošta Lustiga

31 CZECH FOCUS AT CINEAST Focus on Czech films takes place at the CinEast Festival in Luxembourg, which is primarily dedicated to Central and Eastern European countries. Thou sands of visitors attend every year and enjoy a rich film programme, as well as various concerts and photo exhibitions. ČESKÝ FOCUS NA CINEAST Focus na český film v rámci festivalu CinEast, který v Lucemburku každoročně představuje tisícům diváků to nejlepší ze současné filmografie středoa východoevropských zemí. Včetně koncertů a výstav fotografických projektů. FOCUS TCHÈQUE AU CINEAST Focus sur la cinématographie contemporaine tchèque au festival annuel qui attire des miliers de spectateurs. La programmation comprend des films de pays de l’Europe centrale et orientale ainsi que des expositions photo dans un cadre époustouflant et des concerts. Info: cineast.lu Organisers: CinEast, Embassy of the Czech Republic in Luxembourg, Czech Centre Brussels, CzechTourism Benelux, SoundCzech, ATSL / Organizátoři: CinEast, Velvyslanectví ČR v Lucemburku, České centrum Brusel, CzechTourism Benelux, SoundCzech, ATSL / Organisateurs : CinEast, Ambassade de République tchèque à Luxembourg, Centre tchèque à Bruxelles, Czech Tourism Benelux, SoundCzech, ATSL © Cineast 23. 10. 06. 10. LuxembourgLucemburkLuxembourg

Rudolf Samohejl prezentuje svůj umělecký výzkum o cestě botanika, zahradníka a objevitele s českými kořeny, Benedikta Roezla. Výstava se vztahuje k Roezlovu pomníku v centru Prahy, jeho cestám do Latinské Ameriky a vazbám k belgickému prostředí i botanickému kolonialismu.

la botanique. Info: brussels.czechcentres.cz Organisers: Czech Centre Brussels, Embassy of the Czech Republic in Brussels, Meise Botanic Garden, Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO) / Organizátoři: České centrum Brusel, Velvyslanectví ČR v Bruselu, Botanická zahrada v Meise, Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (DZS|CZELO) Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, Ambassade de République tchèque à Bruxelles, Jardin botanique de Meise, Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO) © Rudolf Samohejl 01. 02. 09. 10. Meise Botanic Garden Botanická zahrada v deJardinMeisebotaniqueMeise

SEARCH

HLEDÁNÍ ZAHRADY ZÁJMŮ

32

Rudolf Samohejl exhibits his artistic research regard ing the life of Czech botanist, gardener and explorer Benedikt Roezl. The exhibition uncovers Roezl‘s travels in Latin America, his ties to Belgium and the theme of botanical colonialism.

IN OF THE GARDEN OF PURSUITS

A LA RECHERCHE DU JARDIN DE POURSUITES

Une exposition présentant la recherche artistique par Rudolf Samohejl. Il expore la vie du botaniste pionnier aux racines tchèques Benedikt Roezl et part sur ses traces en Belgique et en Amérique Latine s’intéressant à l’enjeu colonial de

© Wikipedia

Organisers: Delegation

Info:

33 CO-EXIST

CO-EXIST Aliance galerií současného umění připravila výstavu CO–EXIST vybraných umělců současné české scény, která reflektuje aktuální trendy. Naznačuje také pro měnu vnímání nové přítomnosti a lidské vzájemnosti v kontextu nedávných událostí, které se významně propsaly do umělecké tvorby.

Organisateurs

22. 11. 13. 10. Prague House Pražský

to the

de

Organizátoři: Delegace

CO-EXIST L’Alliance des galeries d’art contemporain tchèques propose une exposition collective d’artistes contem porains tchèques. L’exposition reflète les tendances actuelles et suggère l’évolution de la perception de la nouvelle présence et de la réciprocité humaine dans les événements récents qui ont fortement marqué la production artistique. prague-house.eu of Prague EU, Alliance of Czech Contemporary Art Galleries hl. m. Prahy při EU, Aliance galerií současného umění : Représentation Prague auprès de l’UE, Alliance des galeries d’art contemporain tchèques dům Prague

La Maison de

The Alliance of Czech Contemporary Art Galleries presents the exhibition CO–EXIST, showcasing contemporary Czech artists. The exhibition reflects current trends and suggests changing perceptions of the new presence and human reciprocity in the context of recent events that have left a strong mark on art production.

StrasbourgParlementŠtrasburkEvropskýStrasbourgParliament,parlament,européen,

Vous aussi, vous utilisez un mot tchèque sans le savoir ! Versions intérieure et extérieure de l’exposi tion présentant la contribution tchèque au dévelop pement mondial des domaines de la robotique, de la vie artificielle et de l’intelligence artificielle.

34 A CENTURY OF ROBOTS You also use a Czech word though you might not know it! Indoor and outdoor versions of the exhi bition present the Czech contribution to the global development of robotics, artificial life and artificial intelligence. STOLETÍ ROBOTŮ I vy používáte jedno české slovo! Výstava představuje český přínos světovému vývoji oboru robotiky, umělé ho života a umělé inteligence. UN SIÈCLE DE ROBOTS

©

21. 10. 17. 10. European

Organisateurs : Parlement européen, Mémorial de Karel Čapek, La région de Bohême centrale, eurodéputé Ondřej Kovařík, La Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Université technique tchèque, Université de chimie et de technologie Dagmar Kneřová

Organisers: European Parliament, Karel Čapek Memorial, Central Bohemian Region, MEP Ondřej Kovařík, Permanent

Representation of the Czech Republic to the EU, Czech Technical University, University of Chemistry and Technology Organizátoři: Evropský parlament, Památník Karla Čapka, Středočeský kraj, europoslanec Ondřej Kovařík, Stálé zastoupení ČR při EU, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Info: capek-karel-pamatnik.cz

Info: brussels.czechcentres.cz

Le festival de la marionnette tchèque pour les écoles et le grand public. Le Théâtre Alfa de Pilsen, le théâtre V Boudě, le Théâtre Naïf de Liberec et le Théâtre de Spejbl et Hurvínek présentent les plus beaux contes de fées tchèques et proposent un aperçu de l’art de la marionette tchèque, l’héritage mondialement connu.

35 CZECH PUPPET WEEK

©

MARIONNETTELATCHÈQUE

TÝDEN ČESKÉ LOUTKY Festival českého loutkářství pro školy i širokou veřejnost. Divadlo Alfa, divadlo V Boudě, Naivní divadlo Liberec a Divadlo Spejbla a Hurvínka uvádí představení na téma nejkrásnějších českých pohá dek a představují tak českou, ve světě proslulou, tradici loutkářství.

Organisers: Alfa Theatre, Peruchet Theatre, Czech Centre Brussels, Pilsen region, UNIMA, Arts and Theatre Institute, Czech School Without Borders Brussels / Organizátoři: Divadlo Alfa, Divadlo Peruchet, České centrum Brusel, Plzeňský kraj, UNIMA, Institut umění – Divadelní ústav, PerformCzech, Česká škola bez hranic Brusel

Organisateurs : Théâtre Alfra, Théâtre Peruchet, Centre tchèque à Bruxelles, Région de Pilsen, UNIMA, Institut du théâtre et des arts tchèque, PerformCzech, École tchèque sans frontières Bruxelles Naivní divadlo Liberec

PerformCzech,

A festival of Czech puppetry presented for schools and broader audiences alike. By Alfa Theatre, V Boudě Theatre, Naive Theatre Liberec and Spejbl and Hurvínek Theatre. The most beloved Czech fairy tales and the world-renowned cultural heritage of puppetry come together.

23. 10. 19. 10. Théâtre Peruchet

SEMAINE DE

PARALLELS: CZECH LAND ART

L’exposition explore l’intégration des beaux-arts dans l’espace public depuis la fin des années 1960, lorsque l’art mondial a commencé à quitter l’espace des galeries et musées et de créér de nouveaux liens visuels et sociaux dans le contexte plus large du paysage et de l’urbanisme. Il cartographie la « situation tchèque » jusqu’au capitalisme post-industriel d’aujourd’hui.

© Tour&Taxis 06. 11. 27. 10. Gare

PARALLELS: ČESKÝ LANDART Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní prostor a začíná vytvářet nové vizuální vazby v kontextu krajiny a urbanismu. Zmapuje tak „českou situaci“ až po současnost postindustriálního kapitalismu.

Organisers: Prague City, Prague City Gallery, Bubec Studio, Jaroslav Frágner Gallery, Czech Centre Brussels Organizátoři: Hlavní město Praha, Galerie hl. m. Prahy, Studio Bubec, Galerie Jaroslava Frágnera, České centrum Brusel

The exhibition will present the integration of fine arts into public spaces since the late 1960s, when arts worldwide began to leave gallery spaces and create new ties within the broader context of land scapes and urban planning. It draws a map of the “Czech situation” until the present period of post-industrial capitalism.

36

PARALLELS : LE LAND ART TCHÈQUE

Organisateurs : Ville de Prague, Galerie de la ville de Prague, Studio Bubec, Galerie de Jaroslav Frágner, Centre tchèque à Bruxelles Maritime

Info: brussels.czechcentres.cz

MANNEKEN PIS IN BLUEPRINT IN HONOUR OF THE NATIONAL HOLIDAY

Manneken Pis will once again be dressed in his outfit decorated with blueprint modrotisk motif. The blueprint is inscribed in UNESCO’s list of Intangible Cultural Heritage. According to a local tradition, after careful consideration by advisors, the world-famous peeing boy accepts his outfits as a gift from foreign statespersons. He received his first outfit from the Czech Republic in 2020.

STÁTNÍHO SVÁTKU

Le Manneken Pis sera à nouveau vêtu de son habit en « bleu de réserve » (l’imprimé indigo), patrimoine culturel de l’UNESCO. Selon la tradition locale, après un examen minutieux par les conseillers, le célèbre bonhomme reçoit sa tenue comme cadeau de la part de représentants d’États étrangers. Le tout pre mier costume tchèque lui a été offert en 2020 et il l’arborera en l’honneur de la fête nationale tchèque. Velvyslanectví ČR v Bruselu

Organisateurs : Ambassade de la République tchèque à Bruxelles 28. 10. Manneken 09:00Pis18:30 © Dagmar Kneřová

Manneken Pis bude na počest českého státního svátku opět oblečen do svého modrotiskového ob lečku, památky UNESCO. Dle místní tradice přijímá po pečlivém zvážení radních své oblečky jako dar od cizích státních představitelů. První obleček přímo od České republiky získal v roce 2020.

37

MANNEKEN-PIS EN « BLEU DE RÉSERVE » À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE

MANNEKEN PIS V MODROTISKU U PŘÍLEŽITOSTI

Info: mzv.cz Organisers: Embassy of the Czech Republic in Brussels Organizátoři:

38

Nejmladší generace módních návrhářů z Čech a Belgie. Nejinovativnější pohledy na módu. Nejkrás nější prostor v Bruselu. Společná přehlídka vycháze jících hvězd evropského módního nebe vznikla ve spolupráci s WE’RE NEXT Prague.

Le défilé de mode des créateurs émergent tchèques et belges qui proposent leur vision auda cieuse sur la mode de demain. Dans le décor emblé matique industriel de la Gare Maritime à Bruxelles, les jeunes stars de la mode européenne défileront. En collaboration avec WE’RE NEXT Prague.

Gare Maritime © WE RE NEXT

WE’RE NEXT BRUSSELS

The youngest generation of fashion designers from Czechia and Belgium display their innovative approaches to fashion design in a coveted Brussels’ venue. Come to a joint fashion show featuring the work of European shooting stars, organised in col laboration with WE’RE NEXT Prague.

Info: brussels.czechcentres.cz

WE’RE NEXT BRUSSELS

WE’RE NEXT BRUSSELS

Organisers: Czech Centre Brussels, WE’RE NEXT Prague, Representation of the South Moravian Region to the EU, Delegation of Prague to the EU, Representation of the Pilsen Region to the EU, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU / Organizátoři: České centrum Brusel, WE’RE NEXT Prague, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Delegace hl. m. Prahy při EU, Zastoupení Plzeňského kraje při EU, Stálé zastoupení ČR při EU

Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, WE’RE NEXT Prague, Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE, Délégation de Prague auprès de l’UE, Représentation de la Région de Pilsen auprès de l‘UE, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE

05. 11.

visitczechrepublic.com Come and relax in the traditional yet modern spas Treat yourself to a well-deserved rest in a country where modern spas are based on three-hundred-years of tradition.

Info: brussels.czechcentres.cz Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Czech Centre Brussels, Václav Havel Library, Delegation of Prague to the EU Organizátoři: Stálé zastoupení ČR při EU, České centrum Brusel, Knihovna Václava Havla, Delegace hl. m. Prahy při EU : Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Centre tchèque à Bruxelles, Bibliothèque Václav Havel, Délégation de Prague auprès de l’UE Centre

Organisers:

40 VÁCLAV EUROPEANHAVELDIALOGUES International conference focusing on the legacy of Václav Havel’s ideas in European politics. EVROPSKÉ DIALOGY VÁCLAVA HAVLA Mezinárodní konference zaměřená na odkaz myšle nek Václava Havla na evropskou politiku. DIALOGUES EUROPÉENS DE VÁCLAV HAVEL Une conférence internationale sur l’héritage intellectuel de Václav Havel, centrée sur la politique européenne.

Organisateurs

14. 11. TBA © Czech

Brussels

DU BACCALAURÉAT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

EU.

graduating,

EU 18 years

LE

graduation one. MATURITNÍ

GRADUATION BALL OF THE CZECH REPUBLIC IN THE ago, the Republic joined the During this presidency, the country will most likely have to pass a challenging exam. And Czechs have a custom of before Inspiration Tchèque has decided approach its traditional ball as a PLES ČESKÉ REPUBLIKY EU Před 18 lety vstoupila Česká republika do EU. Letos ji během předsednictví čeká pravděpodobně ne lehká maturita. A protože je u nás zvykem odlehčit maturitu plesem, rozhodla se Česká inspirace zorga nizovat svůj letošní ples jako maturitní. BAL DANS L’UE Il y a 18 ans, la République tchèque a rejoint l’UE. Cette année, le pays devra passer le bac par la Présidence tchèque de l’UE. Et parce que les Tchèques ont pour coutume d’organiser des bals avant d’obtenir leur diplôme, Inspiration Tchèque a décidé d’aborder cette année son bal comme un bal de fin d’études.

Czech

graduation

Info: bit.ly/InspirationTcheque Organisers: Inspiration Tchèque asbl Organizátoři: Inspiration Tchèque asbl Organisateurs : Inspiration Tchèque asbl Fabry Hall at the Woluwe Saint-Pierre Town Hall Sál 18:00deSalleSaint-PierreradniceFabry,WoluwevBruseluFabrydelamairieWoluwe-Saint-Pierre19.11. © Inspiration Tchèque asbl

41

because

organising balls

to

V

Info: pamatnikticha.cz 04. 12. 24. 11. Permanent Representation ot the Czech Republic to the EU Stálé zastoupení ČR

GT

42 GT ALBUM

permanenteReprésentationde Republique tchèque auprès de l‘UE 09. 12. European Parliament, Altiero Spinelli – 5th floor European Parliament, Altiero Spinelli – 5. patro Parlement européen, Altiero Spinelli – 5e

The first international presentation of photographs from the Terezín ghetto, found in the estate of jour nalist Milan Weiner and processed by the Memorial of Silence Bubny, from where tens of thousands of Prague’s Jewish inhabitants were deported to ghet tos, concentration and extermination camps during the Second World War. ALBUM GT První zahraniční představení fotografií z ghetta Tere zín, nalezených v pozůstalosti novináře Milana Wei nera, zpracované Památníkem Ticha Bubny, odkud bylo během druhé světové války deportováno na pět desítek tisíc obyvatel Prahy židovského původu do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. ALBUM La première présentation internationale de photogra phies du ghetto de Terezín, trouvées dans la succes sion du journaliste Milan Weiner, traitées par le Mé morial du silence Bubny, d’où des dizaines de milliers d’habitants juifs de Prague ont été déportés vers des ghettos, des camps de concentration et d’extermina tion pendant la Seconde Guerre mondiale. při EU étage Organisers: Memorial of Silence Bubny, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Ministry of Culture of the Czech Republic, MEP Alexandr Vondra, European Parliament / Organizátoři: Památník Ticha Bubny, Stálé zastoupení ČR při EU, Ministerstvo kultury, europoslanec Alexandr Vondra, Evropský parlament / Organisateurs : Mémorial du silence Bubny, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Ministère de la Culture de la République tchèque, eurodéputé Alexandr Vondra, Parlement européen

43 VOCAL ENSEMBLE GRUNIK GUEST OF THE ARS MUSICA FESTIVAL The leading Czech vocal ensemble Grunik, togeth er with Brussels’ own Fractales, create a bridge between Czech vocal tradition and contemporary language. This concert, organised in the framework of the Ars Musica festival, features three contempo rary creations for vocals.

proslavený svojí soudobou interpretací folklorních skladeb, uvede

partie du festival Ars

festivalu Ars Musica. ENSEMBLE VOCAL GRUNIK INVITÉ AU FESTIVAL ARS MUSICA

vocal

SOUBOR GRUNIK HOSTEM FESTIVALU ARS MUSICA Beskydský

soubor

et interpète, avec l’ensemble Fractales (BE) trois compositions vocales contemporaines. Grunik est connu pour son interprétation vocale contempo raine de chants traditionnels. Info: bozar.be Organisers: Ars Musica, Bozar, Czech Centre Brussels Organizátoři: Ars Musica, Bozar, České centrum Brusel Organisateurs : Ars Musica, Bozar, Centre tchèque à Bruxelles © Petr Volný 20:00Bozar29.11.

L’ensemble tchèque fait Musica

s bruselským ansámblem Fractales skladby pro hlas od tří současných skladatelů. Uskuteční se v rámci renomovaného

VOKÁLNÍ vokální Grunik, spolu hudebního

44 TECHNOLOGY, INNOVATION AND RESEARCH VS HEALTH Science Café in the form of a moderated discussion of experts on this challenging topic. What can tech nology do to help us? Where, on the contrary, do we see the limits of its use? How to perceive new possibilities arising from research and its influence on society? Come and listen to different opinions and join the discussion. TECHNOLOGIE, INOVACE A VÝZKUM VS. ZDRAVÍ Science Café tentokrát v podobě moderované disku se odborníků. Jak nám mohou technologie pomoci? Kde naopak vidíme hranice jejich využití? Jak vnímat nové možnosti plynoucí z výzkumu a jejich vliv na společnost? Přijďte si vyslechnout názory a zapojit se do diskuse. LA TECHNOLOGIE, L’INNOVATION ET LA RECHERCHE VERSUS LA SANTÉ Science Café cette fois sous la forme d’un débat d’experts et d’expertes sur un sujet délicat. Comment la technologie peut-elle nous aider ? Où voyonsnous les limites de son utilisation ? Comment perce voir de nouvelles possibilités issues de la recherche et leur impact sur la société ? Venez écouter les points de vue et participer à la discussion. Info: czelo.cz / kjmk.eu/cz/brusel / brussels.czechcentres.cz Organisers: Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO), Representation of the South Moravian Region to the EU in Brussels, Czech Centre Brussels Organizátoři: Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (DZS|CZELO), Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, České centrum Brusel Organisateurs : Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO), La Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE à Bruxelles, Centre tchèque à Bruxelles 29. 11. TBA © Terézia Buková

GLOBAL FUTURE (MILAN KUNC)

GLOBAL FUTURE volně navazuje na výstavu ZA HRANICÍ PŘEDSTAVIVOSTI z roku 2021. Kresby a koláže Milana Kunce neztrácí na aktuálnosti a zneklidňují i současného diváka. Autor jimi odhaluje samotný základ svého myšlení, nadhled a schopnost reagovat na okolní dění. FUTURE (MILAN KUNC)

Milan Kunc présente ses œuvres sur papier (col lages et dessins). Celles-ci révèlent sa pensée, sa perspicacité et sa capacité de toute une vie à réagir aux événements environnants. Cette exposition est une suite libre d’une grande exposition à caractère rétrospectif de l‘auteur, organisée par le Campus Hybernská en 2021. Hybernská Campus Prahy při Kampus Hybernská de l’UE,

EU,

GLOBAL

Campus Hybernská © Milan Kunc 20. 01. 01. 12. Prague House Pražský dům Maison de Prague

author

Info: prague-house.eu Organisers: Delegation of Prague to the EU,

45 GLOBAL FUTURE (MILAN KUNC)

GLOBAL FUTURE is a loose continuation of an exhi bition from 2021. Collages and drawings from Milan Kunc remain relevant today, while also disturbing current viewers. The uses them to reveal the basis of his thinking, insight and ability to respond to surrounding events.

Organizátoři: Delegace hl. m.

Organisateurs : Délégation de Prague auprès

46 THE FUTURE OF LIVING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SDGS Why AI shouldn’t scare us? A public dialogue of Euro pean experts on how AI can improve our daily lives. THE FUTURE OF LIVING: UMĚLÁ INTELIGENCE A SDGS Proč se nebát AI? Veřejný dialog evropských expertů na umělou inteligenci o jejím využití v životě nás všech. THE FUTURE OF LIVING : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES SDGS Un dialogue public entre experts européens sur com ment employer l’IA pour améliorer notre quotidien. Info: brussels.czechcentres.cz Organisers: EUNIC Brussels, Czech Centre Brussels, Bozar, EUNIC Global Organizátoři: EUNIC Brusel, České centrum Brusel, Bozar, EUNIC Global Organisateurs : EUNIC Bruxelles, Centre tchèque à Bruxelles, Bozar, EUNIC Global © Marko Damiš 03. 12. Bozar

SCHUMAN LIGHTS UP Prezentace Česka v rámci každoroční předvánoč ní instalace světelných dekorací a s tím spojené prezentace jednotlivých členských zemí a regionů EU (hudební produkce, ochutnávka kulinářských propagace turismu).

© Marcela Juříčková 07. 12. 06. 12. Schuman Roundabout Kruhový objezd Schuman Rond-point Schuman

47

Info: schumansquare.net Organisers: Permanent Representation of the Czech

Organizátoři: Stálé zastoupení ČR

specialit,

Organisateurs : Représentation permanente

SCHUMAN LIGHTS UP Presentation of the Czech Republic as part of the annual pre-Christmas installation of decorative lights, and associated presentation of the individual EU member states and regions (musical performances, tasting culinary specialities, promoting tourism).

SCHUMAN LIGHTS UP Présentation de la République tchèque dans le cadre de l’installation annuelle de décorations lumineuses de Noël, et présentation associée des différents États membres et régions de l’UE (spectacles musicaux, dégustation de spécialités culinaires, promotion du tourisme). Republic to the EU, Schumansquare při EU, Schumansquare de la République tchèque auprès de l’UE, Schumansquare

48 CHRISTMAS CONCERT OF CZECH INSPIRATION The Christmas concert, presenting Jakub Jan Ryba’s traditional Christmas Mass, will be performed by the Choir of Brussings (Brusinky) led by Darina Krausová. Its proceeds will be donated to a selected charity organisation. After the concert, participants will be invited to a small meal in the spirit of Czech and Slovak Christmas traditions. VÁNOČNÍ KONCERT ČESKÉ INSPIRACE Během tradičního Vánočního koncertu, kde zazní Vánoční mše Jakuba Jana Ryby, vystoupí pod ve dením sbormistryně Dariny Krausové Sbor Brusinky/ Brussings. Výtěžek bude věnován na vybraný cha ritativní účel. Po koncertě budou účastníci pozváni na občerstvení v duchu českých a slovenských vánočních tradic. LE CONCERT DE NOËL D’INSPIRATION TCHÈQUE La Messe de Noël tchèque traditionnelle de Jakub Jan Ryba sera présentée par la chorale tchèque Brusinky/Brussings, dirigée par Darina Krausová, lors du concert de Noël annuel. Une partie des recettes du concert seront reversées à des organisations caritatives. Info: bit.ly/InspirationTcheque Organisers: Inspiration Tchèque asbl Organizátoři: Inspiration Tchèque asbl Organisateurs : Inspiration Tchèque asbl 10. 12. The Saint-Pierre Church in 18:00àÉgliseveKostelWoluwe-Saint-PierreSaint-PierreWoluwe-Saint-PierreSaint-PierreWoluwe-Saint-Pierre © Dagmar Kneřová

Multižánrový večer představí přední české hudební ky Beatu Hlavenkovou, Radka Baboráka a Marcela Bártu, kteří se svými talentovanými studenty z Akade mie MenART uvedou tu nejnovější tvorbu, a tím tak symbolicky na závěr předsednictví předají štafetu nejmladší generaci. Veřejné slyšení na téma výjimeč ného systému českého uměleckého vzdělávání se uskuteční 5. prosince v Evropském parlamentu.

13. 12. Bozar ©

Lors de cette soirée multigenre, les grands musi ciens tchèques Beata Hlavenková, Radek Baborák et Marcel Bárta présenteront leurs dernières œuvres en coopération avec leurs élèves talen tueux de l’Académie MenART, passant ainsi symbo liquement le relais à la plus jeune génération. Une audience publique sur le système exceptionnel de l’enseignement artistique tchèque aura lieu le 5 décembre au Parlement européen.

CLOSING CONCERT AND A PUBLIC HEARING

ZÁVĚREČNÝ KONCERT A DISKUSE

permanente

A multi-genre evening event, featuring outstand ing Czech musicians Beata Hlavenková, Radek Baborák and Marcel Bárta. They will present their newest work in cooperation with their most talented students from the MenART Academy to symbolically pass the baton to the youngest generation. A public hearing on the Czech artistic education as an exceptional system will be held on December 5th in the European Parliament.

CONCERT DE CLÔTURE ET UNE AUDIENCE PUBLIQUE

Info: brussels.czechcentres.cz

49

Organisateurs : Centre tchèque à Bruxelles, Bureau du gouvernement de la République tchèque, Représentation de la République tchèque auprès de l’UE, Bozar, Académie MenART, Parlement européen, Ville de Prague Shotby.us

Organisers: Czech Centre Brussels, Office of the Government of the Czech Republic, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Bozar, MenART Academy, European Parliament, Prague City / Organizátoři: České centrum Brusel, Úřad vlády ČR, Stálé zastoupení ČR při EU, Bozar, Akademie MenART, Evropský parlament, Hlavní město Praha

50 ENERGY AND CIVILIZATION The exhibition of 22 double-sided panels, illuminated at night, focuses on the current topic of a sustainable energy future. ENERGIE A CIVILIZACE Výstava na 22 oboustranných, v noci osvícených panelech, se věnuje aktuálnímu tématu udržitelné energetické budoucnosti. ÉNERGIE ET CIVILISATION Une exposition en 22 panneaux double face, éclairés la nuit, porte sur le thème actuel d’un avenir énergétique durable. TBATBA © Medialogue archive Info: mzv.cz Organisers: Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Medialogue Organizátoři: Stálé zastoupení ČR při EU, Medialogue Organisateurs : Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, Medialogue

51

EDUCAFÉ Neformální diskusní večer na aktuální téma z oblasti vzdělávání. Účastníci akce budou mít jedinečnou příležitost setkat se s odbor níky na danou problematiku, obohatit se o nové znalosti a rozšířit si během debaty obzory o různé úhly pohledu. Zaměření diskuse bude upřesněno.

EDUCAFÉ

Info: czelo.cz Organisers: Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO), Representation of the South Moravian Region to the EU Organizátoři: Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (DZS|CZELO), Zastoupení Jihomoravského kraje při EU Organisateurs : Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels (DZS|CZELO), Représentation de la région de Moravie du Sud auprès de l’UE CZELO

Informal evening discussion on a current topic in the field of educa tion. Participants will have the unique opportunity to meet experts from the chosen field, to enrich their knowledge and to broaden their horizons thanks to different perspectives during the debate. The topic of the evening will be specified at a later date.

EDUCAFÉ Une soirée de discussion informelle sur un sujet d’actualité du domaine de l’éducation. Les participantes et les participants auront l’opportunité unique de rencontrer des expertes et des experts en la matière, d’acquérir de nouvelles connaissances et d’élargir leur horizon. Le sujet de discussion sera précisé ultérieurement.

TBATBA ©

Publisher: Czech Centre Brussels, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, CzechTourism Benelux České centrum Brusel, Stálé zastoupení ČR při EU, CzechTourism Benelux : Centre tchèque à Bruxelles, Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE, CzechTourism Benelux

Vydavatel:

Éditeur

Editorial team / Redakční tým / Équipe de rédaction : Jitka Pánek Jurková, Denisa Šedivá, Eva Petráková, Daniela Vervloet, Tereza Prokopová

Graphic concept and design / Grafický koncept a zpracování / Conception et réalisation graphique : Daniel Malina Revision / Revize / Relecture : Amandine Abraham, Ellée Civade Printed by / Tisk / Imprimé par : Media Process S.A.

Czech Presidency of the Council of the EU České předsednictví v Radě PrésidenceEU tchèque du Conseil de l’UE 2022