Page 1

4/2012 Čtvrtletník o energii, co roste

obsah

obnovitelné zdroje

Pozor! Změna pro výrobce elektřiny z OZE Výrazná, ne-li převratná změna ovlivňuje výrobce elektřiny z biomasy a bioplynu. Těm totiž už od začátku roku 2013 neplatí podporu formou zelených bonusů distribuční společnosti. Jejich funkci přebírá Operátor Trhu a.s. (OTE) a stává se tak novým partnerem pro výplatu podpory za vyrobenou elektřinu. Je třeba zdůraznit, že přechod není plně automatický a provozovatelé se tak na něj museli pečlivě připravit. A někteří tuto přípravu pojali opravdu pečlivě. Třeba členové Českého sdružení pro biomasu CZ Biom dostávali pravidelně nejnovější informace o chystaných změnách. České sdružení pro biomasu také v průběhu přípravy zákona prosadilo několik

legislativně technických změn, které zvyšují současným provozovatelům jistotu a minimalizují rizika související s přechodem na nový systém obchodování. Například společně s dalšími organizacemi dosáhlo navýšení ročních zelených bonusů pro provozovatele bioplynových stanic. pokračování na straně 3

Aktuálně Pozor! Změna pro výrobce elektřiny z OZE 1, 3 Česko mezi evropskými bioplynovými velmocemi 7 BIOMASA & ENERGETIKA 2012 zažila rozmíšku mezi Komorou OZE a ERÚ 11 Reportáž Bioplynka v Mořině – moderní způsob výroby elektřiny 1, 4, 5 Praha 12 kompostuje. Už téměř na dvaceti místech 8, 9 Slovo úvodem 2 Portrét 2 Akce 2 Pozvánka Tradični konference BIOMASA & ENERGETIKA 2012 10 Zprávy Efektivního využití biomasy dosáhnete díky projektu GERONIMO II – BIOGAS 6 SensoBalls: inovace v systému kontroly díky projektu Compo-Ball 10 MHD a bionafta? Potenciál je obrovský, výsledky z Teplic to potvrzují 13 Otázky & odpovědi 13 Biomasa v číslech 14 O CZ Biomu 15

REPORTÁŽ

Bioplynka v Mořině – moderní a čistý způsob výroby elektřiny Poslední roky se po celé České republice objevují okrouhlé stavby mimozemského vzhledu. Ale o UFO se opravdu nejedná. Ne, to jen Češi začínají přicházet na chuť bioplynovým stanicím a především komfortním a ekonomickým výhodám, které nabízejí. Redakce časopisu BIOM zajela do jedné z nich – v Mořině nedaleko Prahy, aby zjistila, jak takováto bioplynka funguje a jaká jsou její pozitiva… …A jestli opravdu smrdí, což je častý a hluboce zakořeněný stereotyp.

Začněme právě od něj. NESMRDÍ. A co se týče upravenosti a čistoty, tak by si z Mořinské bioplynky mohla vzít příklad spousta jiných zařízení. pokračování na straně 4

1


SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Když se řekne bioplynová stanice, tak si každý představí složité zařízení v hodnotě desítek milionů korun. S potěšením jsem však nedávno zjistil, že bioplynovou stanici dnes může mít opravdu každý. Kdokoli z nás ji totiž může koupit a darovat potřebným. Člověk v tísni ve svém projektu „Skutečný dárek“ nabízí ke koupi malou bioplynovou stanici pro obyvatele Kambodži. Tímto způsobem jen v loňském roce tato organizace instalovala v Kambodži 1500 malých bioplynek, které zajišťují plyn pro vaření jídel a svícení jednotlivých rodin. Kambodža má pouze o tři miliony obyvatel více než Česká republika. V počtu bioplynkem nás však díky této akci řádově předběhli. Jednoho to až nutí k zamyšlení, že je škoda, že u nás nevládnou tak příznivé přírodní podmínky jako v jižních částech Asie. Díky stabilní teplotě není nutné bioplynky vytápět a izolovat. Bezpečností a hygienické předpisy nejsou přehnaně přísné, a tak lze miniaturní bioplynku realizovat opravdu levně a zbytky jídel a exkrementy hospodářských zvířat přímo zpracovávat přímo v místě jejich vzniku.

akce Seminář “Praxe provozovatele bioplynové stanice - využití digestátu“ Seminář nabídne provozovatelům bioplynových stanic detailní informace o efektivním využití digestátu. Důraz bude především kladen na ukázku zkušeností z Německa. Součástí akce bude taktéž ohlédnutí za posledními legislativními změnami. Kdy: 27. února 2013 Místo konání: Třebíč Pořádá: CZ Biom Web akce: http://www.czbiom.cz

Samozřejmě, že technologicky, se jedná o jedno z nejjednodušších zařízení, na jaké můžete v tomto odvětví narazit, ale stejně… Pro Kambodžany taková bioplynka znamená šanci. Šanci na kvalitnější život. A to nutí člověka se zamyslet podruhé. Je totiž škoda na druhou, že v Čechách zatím většině nedošlo, že bioplynová stanice může lepší život zajistit i každému z nás. Hezké čtení dalšího vydání časopisu BIOM přeje Jan Habart

profil

Marian Humplík Narodil se v roce 1978 v Dačicích. Po absolvování přírodovědného gymnázia studoval následně VOŠ se zaměřením na ochranu životního prostředí, kterou ukončil v roce 1998. V roce 2005 ukončil studium na ČZU v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor odpady a jejich využití. Již během studia se zaměřil na oblast zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 1999 pracoval v podnikatelské sféře v odpadovém hospodářství v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a šrotařiny. Po ukončení VŠ několik let působil na Státním fondu životního prostředí ČR na odboru odpadového hospodářství, kde se zabýval hlavně poradenstvím a konzultacemi a dále následným hodnocením projektů z oblasti zpracování odpadů se zaměřením na BPS a kompostárny. Od roku 2010 je spolumajitelem a ředitelem firmy ZERS spol. s r.o., která v Kutné Hoře provozuje „Recyklační centrum“, provádí demolice a recyklace a provozuje 2

rovněž vlastní agroslužby. Součástí „recyklačního centra“ pak je kompostárna pro zpracování BRKO, deponie stavebních odpadů a sběrný dvůr. Ve firmě se zabývá především poradenstvím v oblasti odpadového hospodářství a konzultacemi v oblasti čerpání evropských fondů. Jeho největším koníčkem je vedle manželky a malého syna turistika a česká historie.

FORST live 2013 Mezinárodní přehlídka, na které producenti a poskytovatelé služeb v oblasti lesního hospodářství, dřevozpracujícího průmyslu, obnovitelných energií a outdoorového vybavení představí své produkty a služby, která se už tradičně bude konat v polovině dubna 2013 v jihoněmeckem Offenburgu. Kdy: pátek 12. dubna 2013 – neděle 14. dubna 2013 Místo konání: Německo; Offenburg Web akce: http://www.forst-live.de ENVIBRNO Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Hlavními tématy veletrhu jsou nové technologie ve vodním a odpadovém hospodářství, možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí ČR a dopady nové legislativy na obor. Kdy: úterý 23. dubna – úterý 26. dubna 2013 Místo konání: Brno – Výstaviště Pořádá: Veletrhy Brno Web akce: http://www.bvv.cz/envibrno/ DemoGreen 2. ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy. Výstava poskytne návštěvníkům komplexní pohled na veškeré činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou veřejných ploch a úzkých komunikací. Primárním cílem výstavy je prezentovat stroje a technologie pro realizaci těchto činností, a to s důrazem na praktické ukázky strojů v přímém pracovním nasazení. Kdy: středa 22. května 2013 – čtvrtek 23. května 2013 Místo konání: Vyškov ČR Pořádá: PROFISTROJE.CZ Web akce: http://www.demogreen.cz Biom 04/2012


obnovitelné zdroje pokračování ze strany 1 Dosud byli výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů podporováni takzvanými garantovanými cenami nebo formou zelených bonusů. Od prvního ledna platí nový zákon, který přenáší povinnost úhrady zelených bonusů z provozovatele distribuční sítě na Operátora trhu a.s. (OTE). Komunikace mezi výrobcem elektřiny a OTE funguje elektronicky pomocí zabezpečeného certifikátu. Informace o jednotlivých výrobcích a typech výroben by měly být automaticky transponovány z databází distribučních společností, které dosud výplatu zelených bonusů hradily. Výrobce má povinnost tyto údaje zkontrolovat a případně možnost opravit. V příštích letech si bude pomocí tohoto systému volit mezi výkupními cenami a zeleným bonusem. Očekávejte zdržení příjmů Výrobce také čeká zdržení výplaty finančních prostředků a změny v DPH. Zelený bonus je od nového roku považován za výplatu podpory, nikoli úhrada za komoditu (elektřinu), a nebude se na něj

Jak má výrobce zvládnout přechod na nový systém? Tuto kontrolu musí provést všichni výrobci, ať již využívají systému výkupních cen, nebo zelených bonusů 1. Zřídit certifikát „Post signum komerční certifikát“ na IČ své elektrárny, viz http://www.postsignum.cz (popř. certifikát I.CA) 2. Prostudovat si manuály na stránkách http://www.ote-cr.cz/poze/informace Už od druhé poloviny listopadu minulého roku je možné přihlášení do systému, kde si musí výrobce zkontrolovat své údaje. Údaje by měly být přeneseny automaticky. tedy vztahovat DPH. Dosud byl zelený bonus vyplácen s DPH. To se může negativně projevit v odpočtu DPH a cashflow. Samotná výplata zelených bonusů je rozdělena do dvou plateb. První část, zhruba ¾, je vyplácena zhruba 30 dní po skončení měsíčního zúčtování. Zbylá část, tedy ¼ je vyplacena čtvrtletně vždy až druhý měsíc následujícího kvartálu. Provozovatelé neočekávají žádné zásadní problémy. Klientům, kteří by však měli potíže s peněžními toky, jsou připraveny pomoci banky nebo obchodníci s elektřinou.

Zůstane-li výrobce v režimu výkupních cen, účtuje se celá částka s DPH a výkupní ceny budou nadále hradit distribuční společnosti (správně tzv. povinně vykupující, kterými se stávají právě distribuční společnosti, neurčí-li MPO jinak). Z dlouhodobého hlediska může být systém zelených bonusů výhodný i za těchto podmínek. Obchodníci dokáží nabídnout zajímavé ceny silové elektřiny. Výrobcům je stále zachována možnost přechodu mezi výkupními cenami a zelenými bonusy. Jan Habart

2 . ročník Mez inárodní odborné v ýstav y inovativních technologií pro péči o zeleň , dřeviny a veřejné plochy

Vyškov 22. – 23. 5. 2013 areál sportovního letiště odborní garanti

03/2012 Biom

www.demogreen.cz

3


REPORTÁŽ REPORTÁŽ pokračování ze strany 1 Stojíme u fermentoru a sledujeme téměř plný dávkovací koš, do něhož je navážena hmota nakladačem z manipulační plochy. Zde se siláž a senáž naváží jednou až dvakrát denně. Druhým vstupním místem je příjmová jímka, do které se naváží kejda, což je močůvka od krav, a čerpadlem se také dopraví do hlavního fermentoru. Ta je dávkována zpravidla šestkrát denně. Zde je podstatné zmínit, že bioplynová stanice v Mořině, kterou stavěla společnost FARMTEC, je výhradně zemědělská a základní suroviny jsou vlastní výroby (senáž, siláž, hovězí kejda) a z pohledu dlouhodobého zajištění podložena vlastními a pronajatými plochami orné půdy a rozsahem živočišné výroby. Zkrátka, co vyroste, je využito. Nic nepřijde na zmar. K čemuž se vrátíme v průběhu procesů, které se v bioplynce odehrávají. Ale pojďme zpět k fermentoru. Ten je složen ze dvou částí – z vnějšího a vnitřního kruhu. Ve vnějším je hlavní fermentor a ve vnitřním dofermentor. V hlavním fermentoru se směs substrátu promíchává a při teplotě okolo čtyřiceti stupňů vzniká biologickou cestou bioplyn. Následně přepadává substrát z hlavního fermentoru do dofermentoru, ve kterém bioplyn dozrává. Bioplyn, který následně putuje do zásobníku, bychom tedy měli. Ale co s tunami vyčerpaného substrátu – takzvaného digestátu? Ten se přepadem dostane do

4

koncové jímky, odkud je čerpán do fekálu a následně je využit jako hnojivo na polích. Jak už jsme tedy zmínili, opravdu žádná část v rámci procesu nezůstane nevyužita. Následuje další návrat k hlavnímu pracovnímu procesu. V zásobníku se sice bioplyn hromadí, ale vůbec se nejedná o místo, ve kterém by byl nějak dlouhodobě skladován. Spíše jde o přestupní stanici. Z něj je veden zemí k dmychadlu a hnán do zážehového plynového motoru s generátorem, ve kterém se vyrábí elektrická energie. Ta je z malé části využita na provoz bioplynové stanice, většina je však dodávána do distribuční sítě. Vedlejším produktem je odpadní teplo, které vzniká chlazením motoru. To je využito k vytápění bioplynky, dílen a dosoušecí haly. S tím souvisí to, že v rámci zvýšení efektivity, tato bioplynka také uvažuje o vytápění místní Základní školy v Mořině. Na závěr je třeba ještě zmínit bezpečnost. Přestože v samotném fermentoru dochází k vyloženě přírodním reakcím – viz v příslušném boxu, samotné řízení bioplynky je veskrze hi-tech záležitostí. Na velíně naleznete počítače a kontrolory celého zařízení, které měří každičký detail celé-

ho procesu. Navíc pokud by došlo přeci jen k nějakému problému třeba v noci, kdy na bioplynce není nikdo přítomen, dostanou postupně všichni zodpovědní zaměstnanci sms zprávu, kterou musí potvrdit jinak je po chvíli rozeslána dalšímu v pořadí. Zkrátka dnešní bioplynky jsou téměř dokonalé systémy vychytané do posledního detailu. Jan Huk

Jak vzniká bioplyn: Základem je anaerobní fermentace. Jedná se o biologický proces rozkladu organické hmoty (polysacharidy, bílkoviny, uhlohydráty, tuky atd.), probíhající za nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer nebo např. na skládkách komunálního odpadu. Při tomto procesu směsná kultura mikroorganismů (bakterie). Biom 04/2012


spotřeby bioplynové stanice v Mořině:

technické údaje motoru:

KUKUŘIČNÁ SILÁŽ – 19 tun/den – 6.935 tun/ rok – 10.700 m³/rok – 200 ha /zajišťuje min plochu výroby / SENÁŽ – 8 tun/den – 2.920 tun/rok – 5.330 m³/rok – 300 ha / zajišťuje min.plocha výměry / KEJDA – 30 m³/den – cca 10.950 m³/rok – 10.500 t/rok Odpad po výrobě – digestát - tekutá hmota obsahující základní živiny (dusík,fosfát) je využíváno jako organické hnojivo na obměňované ploše cca 300 ha ročně.

• čtyřtaktní zážehový vodou chlazený 12válcový plynový motor s generátorem • generátor - synchronní motor • celkový objem 29,2 litrů • výkon 526 KW • výkon v teple 556 KW • spotřeba plynu cca 250 m³/ hod. • denní produkce elektřiny 12.620 KWh • denní produkce tepla 13.340 KWh = 48,02 GJ • spotřeba plynu cca 0,5 m³/ kWh

Přední dodavatel bioplynových stanic v Evropě Plánování Realizace Uvedení do provozu Provoz Servis EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. Průmyslová 2051 594 01 Velké Meziříčí Tel: +420 566 688 430 E-Mail: info-cz@envitec-biogas.com www.envitec-biogas.cz

03/2012 Biom

5


bioPlYnové staniCe

Efektivního využití biomasy dosáhnete díky projektu GERONIMO II - BIOGAS Živočišná produkce a především produkce mléka se v České republice, stejně jako ve zbytku evropy potýká s ekonomickými problémy. Posledním vyústěním tohoto trendu byl listopadový protest zemědělců z několika zemí eU před budovou evropského parlamentu v bruselu. Proto je nutné hledat dodatečné způsoby, které alespoň částečně pomohou stabilizovat příjmy zemědělců. zde se zapojuje projekt GeroniMo ii – bioGas, který si klade za cíl napomoci zemědělcům s živočišnou produkcí k využití zbytků této produkce ve vlastních bioplynových stanicích. Geronimo II - Biogas je třicetiměsíční iniciativa podporovaná z programu Inteligentní energie pro Evropu, která se zaměřuje na úzkou spolupráci se zemědělci s chovem dojného skotu a prasat z celé Evropy za účelem využití potenciálu, který bioplyn může nabídnout jako nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrný způsob hospodaření s hnojem. Projekt navazuje na předchozí iniciativu programu Inteligentní energie pro Evropu – projekt GERONIMO I. Ten vyvinul první interaktivní webový portál pro chovatele dojného skotu v EU zaměřený na téma energetické účinnosti zemědělského podniku a obnovitelných zdrojů energie (www.dairyenergy.eu), a který také identifikoval jasnou příležitost využití bioplynu jako efektivního a k životnímu prostředí šetrného způsobu hospodaření s hnojem. analýza ze dvanácti zemí Geronimo II si klade za cíl podpořit zemědělce v celém procesu vedoucím k produkci bioplynu, elektřiny a tepla tak, aby došlo v EU k aktivaci 33,7 GWh nevyužitého udržitelného energetického potenciálu bioplynu. To by mohlo pomoci ušetřit 135 000 tun CO2. Za tímto účelem analyzovali projektoví partneři v prvním kroku zemědělské podniky ve dvanácti

6

zemích zapojených do projektu. Analýza probíhala formou energetických auditů, které ukázaly hlavní energetické vstupy a výstupy a možnost jejich optimalizace a využití pro produkci bioplynu. Ve druhé fázi byla připravena publikace o příkladech zemědělských bioplynových stanic v Evropské unii. Publikace, která je volně ke stažení na projektových stránkách www.energy4farms.eu obsahuje přehled zařízení a především negativní a pozitivní zkušenosti, kterými si prošli zemědělci při přípravě a stavbě bioplynek. Vybraní zemědělci s živočišnou produkcí budou nadále projektem Geronimo 2 podporováni tak, aby vytvořili studii proveditelnosti a obchodní plán, který bude základem pro realizaci projektu bioplynové stanice. dialog o podpoře Projekt Geronimo II chce rovněž nastolit dialog s politiky a podporovat výhodné prostředí pro produkci bioplynu v EU. Ve všech zemích proběhly schůzky s politiky, kteří se spolupodílejí na tvorbě legislativy pro bioplyn, za účelem předání doporučení, která pomůžou odstranit současné překážky a tím přispějí k podpoře bioplynu. Společnou snahou všech projektových partnerů je podpora zemědělců a zlep-

šení legislativních podmínek. Projekt si také klade ambiciózní cíl zajištění 4 230 MWh elektřiny z produkce bioplynu do roku 2014 a tím i úsporu 16 860 tun CO2. Petr Tluka

je stavba bioplynové stanice výhodná? Vzhledem ke změně výkupních cen elektřiny a negativnímu vývoji podpory produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je momentálně stavba bioplynové stanice obestřena mnoha riziky. Tato rizika však lze minimalizovat nízkými náklady na vstupní materiál a omezením nákladů na manipulaci s vedlejšími produkty živočišné produkce. Vlastní hnůj, kejda, zbytky z podstýlky a jiné organické materiály jsou pro zemědělce dostupné prakticky za nulové náklady a jsou produkovány stabilně po celý rok. Produkce bioplynu tak převede stabilně produkované odpady a náklad na jejich odstranění na stabilní příjmy.

Biom 04/2012


statistika a eu

Česko mezi evropskými bioplynovými velmocemi Bioplyn zaznamenal v posledních letech na evropském poli výrazné úspěchy. A jak jinak to dokázat, než čísly. Ta přeci nelžou. Díky nim, a především díky EurObserv‘ER, víme, že Německo zůstává v rámci Evropské unie na poli bioplynových stanic a výroby energie jasnou jedničkou. Navíc máme statisticky potvrzeno, že se Česká republika dravě dere na nejvyšší příčky. V roce 2010, se v Evropě vyrobilo téměř 10,9 MToe energie z bioplynu, což znamenalo nárůst o 31,3 procent ve srovnání s rokem 2009. A i o rok později se jednalo o téměř stejnou hodnotu – konkrétně 10,1 MToe. Toto číslo je navíc částečně zkreslené vzhledem k tomu, že se v Německu – v zemi, která představuje hlavního producenta bioplynu – změnila metoda výpočtu pro malé kogenerační jednotky. Zkrátka není pochyb o tom, že role bioplynu v evropském energetickém mixu neustále roste. Ale je také pravda, že pouhých deset zemí v Evropě poskytuje plných 85 procent z celkové produkce a velká část výrazného růstu výroby energie z bioplynu se objevila v Německu, které vytváří více jak polovinu z celkové produkce v Evropě.

čet bioplynových stanic v Evropě zvýšil mezi lety 2009 a 2010 o více než třicet procent. Jak lze vidět v tabulce na levé straně, německý bioplynový průmysl je jasným světovým lídrem v oblasti distribuce a vývoje bioplynových technologií. Zároveň byl u našich západních sousedů za rok 2010 zaznamenán největší nárůst v počtu nových instalovaných bioplynových stanic. Je příjemné zjistit, že Česká republika drží v tomto hodnocení přední příčky. Je třetí, hned za Maďarskem. Podstatné je také to, že bioplynové stanice se už neorientují jen na elektrickou energii. Učí se totiž zároveň také efektivně využít vzniklé teplo. Vzniká tak stále větší množství stanic, které mají kombinovanou výrobu elektřiny

Produkce energie z bioplynu za období 2009–2011 (v ktoe) Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... 25.

Země Německo Velká Británie Itálie Francie Nizozemsko Česká republika Španělsko Rakousko ... Kypr Celkem

2009 4 213,4 1 697,0 444,3 526,2 267,9 129,9 183,7 159,8 ... 8 334,7

2010 6 669,6 1 750,6 507,5 334,0 293,4 176,7 198,7 171,6 ... 1,0 10 875,4

2011 5 067,6 1 764,8 1 095,7 349,6 291,3 249,6 246,0 159,5 ... 1,0 10 085,8

Kompletní statistiku související s bioplynem v EU naleznete na stránkách evropské asociace pro biomasu AEBIOM - www.aebiom.org

a tepla. V celé EU došlo jen mezi roky 2010 a 2011 k trojnásobnému nárůstu elektřiny vyrobené právě v takovýchto bioplynových stanicích. Členové CZ Biom mezi největšími výrobci BPS Zajímavá jsou taktéž čísla přímo od výrobců bioplynových stanic. Hned osm největších společností je německého původu. Potěšitelné je, že část z nich patří i mezi členy CZ Biom. Tak například druhý v pořadí EnviTec Biogas AG pochází z Německa a postavil už 450 bioplynových stanic. Což je jen o 50 méně, než lídr na trhu MT-Energy. Mezi nejvýznamnější společnosti se dostal ještě jeden člen Českého sdružení pro biomasu - WELtec BioPower GmbH. I ten dosáhl podobně kulatého čísla. Na kontě má celkem 250 bioplynek. Co je třeba si uvědomit, je fakt, že kromě samotných staveb pomáhají tyto společnosti i zaměstnanosti na evropském trhu s prací. Vždyť jen prvních pět společností v žebříčku zaměstnává více než dva tisíce lidí. -huk-

Srovnání mezi lety 2009 a 2011 v množství vyprodukované elektřiny z bioplynu (v GWh). Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... 24.

Země Německo Velká Británie Itálie Francie Nizozemsko Španělsko Česká republika Rakousko Belgie Polsko ... Estónsko Celkem* *Do statistiky není zahrnutý Kypr

2009

2010

2011

12 562,0

16 205,0

19 426,0

5 551,0

5 712,0

5 735,0

1 665,0

2 054,1

3 404,7

846,4 915,0 530,0

1 053,0 1 028,0 653,0

1 117,0 1 027,0 875,0

441,3

636,0

929,0

610,0

648,0

625,0

475,6

566,0

600,0

319,2

398,4

430,0

... 0,0 25 101,1

... 10,2 30 331,2

... 17,0 35 856,4

Česká republika je jedním z bioplynových lídrů Bioplyn je především využíván pro výrobu elektřiny. Podle EurObserv‘ER dosáhl výkon z bioplynu v roce 2010 hodnoty 30,4 TWh oproti 25,1 TWh v roce 2009, což dělá nárůst o téměř 21 procent. A podobný nárůst šlo pozorovat i o rok později. Za rok 2011 se totiž podařilo vyprodukovat dokonce 35,9 TWh elektřiny z bioplynu. To je další osmnáctiprocentní narůst. Podle údajů získaných od EUBA se po03/2012 Biom

7


BIOMASA VE MĚSTĚ

Praha 12 kompostuje. Už téměř na dvaceti místech Městská část Praha 12 se vyznačuje velkým množstvím zeleně. Nalézají se zde parky, lesíky, ale i řada zahrádek v chatařské kolonii nebo u rodinných domů. Většina biologického odpadu z veřejných ploch se odváží na kompostárnu mimo Prahu 12., což pro Městskou část představuje zvýšené náklady. Přitom půda v městské zeleni je ochuzována o živiny, které buď musí být v místě nových výsadeb doplňovány, nebo se většina půdy stává měně a méně úrodnou a tomu odpovídá i kvalita zeleně, která na ni roste. Dalším problémem je odkládání biologického odpadu občany na okraje lesů, ale i parků a dalších ploch veřejné zeleně. Většina občanů si kompostuje na zahrádce, část z nich využívá i sběru biologického odpadu hl. m. Prahy. Bohužel však část z nich přebytky odkládá na veřejné plochy, což nejen že nevypadá hezky, ale i následný úklid těchto černých skládek představuje pro městskou část další náklady. Zastupitelstvo se proto snažilo najít způsob, jak tento trend zvrátit tak, aby biologický odpad volně neležel na veřejných prostranstvích a nehyzdil vzhled města, ale naopak byl využit pro získání humu-

8

su, který může být použit na přilepšení na záhony a ke stromům a keřům. Tak se zrodila myšlenka dát možnost občanům kompostovat přebytky ze zahrádek na veřejných prostranstvích. Proto začala Praha 12 v červnu 2012 projekt komunitního kompostování. Zpočátku bylo zkušebně rozmístěno deset dřevěných kompostérů v parčících a na okraji lesů, blízko zástavbě rodinných domků, kam by občané mohli svoje přebytky ze zahrádek (trávu, plevel a další rostlinné zbytky) odkládat. Radnice je využila i při veřejných pracích, kdy dlouhodobě nezaměstnaní odstraňovali plevel z chodníků a ostatních komunikací. Plevel se dříve odvážel do sběrného dvora, což představovalo zbytečné nároky na odvoz a jeho další zpracování. Mnohdy multikára vezla pouze několik pytlů plevele.

Občané se do projektu ochotně zapojili a začali kompostéry využívat. Kompostéry se postupně zaplňovaly, a proto bylo během léta 2012 připraveno několik dalších, včetně menších plastových, které byly umístěny k bytovým domům. V současnosti je na městské části umístěno 20 kompostérů. Komposty velké, komposty malé Kompostéry mají několik rozměrů podle toho, pro koho jsou určeny. U bytových domů, kde mají občané pouze malé zbytky zeleně z pletí předzahrádek, byly

Biom 04/2012


umístěny malé plastové kompostéry o velikosti 390 l. K rodinným domkům by však tento typ nestačil, proto byly vyrobeny větší kompostéry z prken. Mají rozměr 2 x 2 x 1,2 metru a mají tu výhodu, že se dají snadno sestavit a rozebrat. Největší kompostéry o rozměru 2,5 x 2,5 x 1,2 m jsou umístěny v zahrádkářských koloniích. Zde jsou i nižší nároky na estetický vzhled kompostéru, takže pro výrobu bylo možné využít odložené europalety. Velké kompostéry mají otevřenou přední stěnu, aby občané mohli přivést odpad až do kompostéru na kolečku. Objednány byly i kompostéry z recyklovaného plastu, které mají oproti dřevěným delší životnost. Kompostéry jsou opatřeny informačními tabulkami, jaký odpad do nich patří a jaký nepatří. Nepotvrdily se obavy, že občané budou do kompostéru házet nebiologický odpad. Až na několik plastových lahví či plechovek hozených do kontejneru u cyklostezky, se v kompostech nalezl pouze odpad biologický. Problémy jsou v podstatě dva. První je, že někteří lidé do kompostéru odhazují větve, které nelze zkompostovat. Druhým problémem je, že občané nerespektují, že kompostér je již naplněný a odkládají biologický odpad vedle kompostéru. Každým rokem projde kompostérem odhadem několik tun biologického odpadu, za který by jinak městská část platila 1000 Kč – za dopravu do sběrného dvora, odtud do kompostárny s poplatkem za uložení. Na jaře letošního roku už Praha 12 získala první úrodnou zeminu a využila ji k výsadbě květin a keřů v parcích. Projekt kompostování na veřejných plochách samozřejmě nemůže nahradit v plné šíři management zeleně, který např. při jedné seči představuje desítky tun posekané trávy, ale zlepší vzhled města, ulehčí občanům odkládání přebytků, vyrobí potřebný humus a ušetří náklady. rok 2012 znamenal další rozšíření Na konci roku 2012 se celý program komunitního kompostování rozšířil dvěma novými směry. Ozvala se řada občanů z bytové zástavby s tím, že by se také chtěli do kompostování zapojit s bioodpadem z kuchyní: zbytky jídla, ovoce a zeleniny, čajové sáčky atd. Byly tedy nakoupeny kompostéry, které jsou uzavřené a s izolací, takže kompostování probíhá po celý rok. Kompostéry jsou opatřeny zámkem na číselný kód, který obdrží zájemci z okolní zástavby. Zkušební místa budou v ulicích Fišerova a Levského. Instalace probíhá během ledna 2013. Všichni občané v okolní zástavbě budou osloveni osobním dopisem, aby se do kompostová03/2012 Biom

ní zapojili. Získanou zeminu občané dle vlastního zájmu využijí na předzahrádkách před bytovými domy nebo pro květiny pěstované v truhlících na balkonech a pro pokojové rostliny. O kompostéry se společně s občany bude starat i pracovník radnice, aby byl při kompostování zajištěn správný postup. Další oblast, na kterou se Praha 12 zaměřila, je osvětové působení. Začala od těch nejmenších. Do kompostování pilotně zapojila osm školek. Mateřské školky dostaly kompostér z recyklovatelného plastu, do kterého dávají bioodpad z kuchyně

i ten, který děti přinesou z domova. Pracovníci odboru životního prostředí pro ně uspořádali přednášky o kompostování. Hravou formou se na přednáškách děti dozvěděly, jak cyklus kompostování probíhá, čím je prospěšný a jak samy mohou přispět. Vyvrcholení programu kompostování na školkách lze právem označit divadelní představení „Vivat kompostela“ ekologického občanské sdružení EKODOMOV, které zábavnou formou představilo dětem cestu tvorby kompostu. Eva Tylová místostarostka Prahy 12

KOTLE NA BIOMASU Průmyslové kotle na biomasu (dřevní štěpka, sláma, výkon od 1 do 10 MW) Kogenerace z biomasy (zařízení ORC, termoolejové kotle) V provozu již 50 instalací ve střední a východní Evropě

TTS energo Průmyslová 163, Třebíč tel.: +420 568 837 611 email: info@tts.cz www.tts.cz 9


KOMPOSTOVÁNÍ

SensoBall: inovace v systému kontroly díky projektu Compo-Ball Během kompostování je důležité sledovat mnoho parametrů, z nichž nejdůležitější jsou teplota a vlhkost materiálu. Doposud bylo nutné měřit teplotu tyčovými teploměry a vlhkost laboratorně, což bylo pracovně náročné a umožňovalo měření teploty pouze v daný okamžik. Tyčové teploměry rovněž musely být odstraněny nejpozději s překlopením kompostu. Díky projektu Compo-Ball se jinak složitý proces dočkal podstatného zjednodušení. Díky tříletému evropskému projektu financovanému Evropskou komisí, byl vyvinut bezdrátový systém na kontrolu vlhkosti a teploty materiálu během kompostování. Tento systém zvaný SensoBall, je výsledkem spolupráce šestnácti partnerů z devíti zemí Evropské unie. SensoBall se skládá ze dvou hlavních částí, a sice jak již jméno napovídá, z množství „chytrých“ koulí přibližně o velikosti koule na kuželky a jedné centrální stanice, která bezdrátově přenáší naměřené hodnoty do počítače. Kontinuální sledování Množství těchto koulí je dané množstvím kompostu. SensoBall se do kompostu zapraví při založení kompostu a zůstanou v něm až do konce procesu kompostování. Během této doby nastolí mezi sebou bezdrátovou komunikaci obsahující informace o jejich přesné lokaci a vlhkosti a teplotě kompostu v jejich bezprostředním okolí. Tím je možné sledovat minutu po minutě vývoj procesu kompostování a dle potřeby jej operativně upravovat. Další výhoda vyplývá z nutnosti deklarace průběhu procesu kompostování. V některých zemích EU je nutné prokázat vývoj a dosažení teploty pro hygienizaci kompostu a to v přesně daných časových

intervalech. Systém SensoBall umožňuje měření, záznam a díky instalaci programu na běžné PC i úpravu sledovaných parametrů a tisk dokumentů přímo z kanceláře. Název „bezdrátový systém“ je tak bezezbytku naplněn. SensoBall je vhodný pro materiály, kde je nutná hygienizace, pro homogenní materiály, jako například kaly, i pro další procesy, kde je nutné sledovat teplotu a vlhkost. V budoucnu projekt plánuje využití systému SensoBall i v domácích a malých kompostárnách, čímž by se snížily náklady na obsluhu, zvýšila kvalita kompostu a tím i ekonomická efektivita kompostování. Zároveň by bylo možné optimalizací parametrů kompostování předejít negativním efektům, jako například produkci zápachu. Díky tomu by se malé kompostárny mohly provozovat v těsné blízkosti osad, čímž by se ušetřili náklady na transport materiálu. Stabilní monitoring Jaký je dopad projektu Compo-Ball? Vyvinutím systému SensoBall došlo k vytvoření ekonomicky výhodné, jednoduché a stabilní metody pro monitoring parametrů během kompostování, čímž se zvýší kvalita kompostu a konkurenceschopnost tohoto odvětví. SensoBall umožní splnit i ty nejpřísnější legislativní požadavky na sledování vlhkosti a teploty a díky optimalizaci procesu dojde k omezení negativních vlivů a produkci kompostů se stabilně vysokou kvalitou. Petr Tluka

Výzkum vedoucí k výsledkům projektu byl financován Evropskou komisí v rámci Sedmého operačního programu (FP7/2007-2013) pod názvem projekt „COMPO-BALL“ s číslem smlouvy 243625. 10

Biom 04/2012


konference

BIOMASA & ENERGETIKA 2012 zažila rozmíšku mezi Komorou OZE a ERÚ Tvrdé názorové střety, představení schválených i chystaných legislativ a shrnutí nejnovějších poznatků z oblasti bioenergetiky – o tom všem byla konference BIOMASA & ENERGETIKA 2012, která se uskutečnila už posedmnácté na konci listopadu v aule ČZU v Praze. Nově byla konference rozdělená do tematických bloků s panelovou diskusí na konci každého z nich a ukázalo se, že se jednalo o výborný nápad. Především ten druhý, ve kterém vystoupili Martin Bursík z Komory OZE, Martin Laštůvka z ERÚ a Bohumil Belada z Agrární komory měl totiž dynamiku, za kterou by se nemusely stydět ani Otázky Václava Moravce. Program se dokonce dostal do přibližně půlhodinového skluzu. Ale nebylo to vůbec na škodu. Diskuse o výkupních cenách energie a podpoře OZE jako takové totiž přinesla zajímavé informace z obou stran. Habart vyzdvihl podporu tepla Ale nepředbíhejme a shrňme si konferenci chronologicky. Už ráno zahájilo úvodní blok trio Jan Habart, Luděk Šikola a Jan Palaščák. Prvně jmenovaný předseda Českého sdružení pro biomasu na začátek shrnul využívání biomasy ve světě. V další části přednášky seznámil posluchače s aktivitami sdružení v období od prvního návrhu současného zákona č. 165/2012 Sb. Hlavní, co se podařilo prosadit, je provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů (OZE), která je na jednotku vyrobené energie o řád efektivnější, než podpora výroby elektřiny z OZE. Navázal na něj Luděk Šikola z advokátní kanceláře AK Šikola, který popsal změny

03/2012 Biom

ve výplatě podpory OZE, KVET a DZ, ke kterým došlo 1. ledna 2013. Podrobněji se věnoval problematice hodinového zeleného bonusu a problematice vazby podpory u nových zdrojů na Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů (NREAP). Blok následně zakončil Jan Palaščák ze společnosti Amper Market, který prezentoval pohled obchodníka na obchodování s elektřinou z OZE v režimu zelených bonusů. Laštůvka se bránil Bursíkovi Jak už jsme zmínili, druhý blok načal Martin Laštůvka z ERÚ. Ten shrnul známou problematiku růstu nákladů na podporu OZE (Podpora obnovitelných zdrojů a ceny elektřiny v roce 2013). Prezentoval i odhad rozvoje OZE v nejbližších letech. Bohumil Belada zastupující Agrární komoru následně vyhodnotil potenciál zemědělské půdy, kterou je možno uvolnit pro OZE. Při 100% soběstačnosti se jedná o 720 tis. ha orné půdy a 200 tis. ha trvalých travních porostů. Zároveň ocenil výrobu bioplynu, kterou vnímá jako stabilizační faktor v zemědělství. Blok zakončil v ostrém tónu předseda Komory OZE Martin Bursík. Ten nejprve vytkl Státní energetické koncepci (SEK) celou řadu nedostatků. Například zkritizoval, že vůbec nepracuje s různými variantami. Zároveň se sugestivně zeptal,

proč ERÚ nezreguluje platby za distribuci a proč je na základě průšvihu Fišerovy vlády z roku 2009 likvidována nejen fotovoltaika, ale i ostatní OZE. Biomasa v zemědělství = ekonomický přínos Po poledni následoval Zemědělský blok, ve kterém promluvil Martin Kubů z Agrofertu o tom, jakým způsobem se na produkci a energetickém využití biomasy podílí společnost, kterou zastupuje, a následně vystoupil Jiří Mach z ministerstva zemědělství, který rozebral Akční plán pro biomasu, na jehož tvorbě se právě MZe podílelo. Téma uzavřel předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha, který zdůraznil, že OZE mohou mít pro zemědělství výrazný ekonomický přínos. Pozdně odpolední blok týkající se trendů v bioenergetice byl spíše prakticky orientovaný. Pavel Tlustoš z České zemědělské univerzity v Praze prezentoval výsledky monitoringu popelů ze spalování biomasy v ČR. Na něj navázala jediná dáma, která na konferenci prezentovala – Soňa Hykyšová zastupující společnost TÜV SÜD. Ta se věnovala otázce udržitelného využívání biomasy. S tím souvisí zejména otázka nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC – Indirect Land Use Change). Jan Saglena ze společnosti Topol Bečkov následně posluchače seznámil s vývojem v oblasti rychle rostoucích dřevin (RRD), jejich výhodami a riziky pěstování. U pevných paliv zůstal i následující řečník Vladimír Stupavský. Ten jakožto předseda Klastru Česká peleta přednášel o peletách, jejich výrobě, hodnocení kvality a rozvoji a trendech na trzích v ČR i ve světě. Úplně na závěr celé konference, které se letos zúčastnilo přes 220 zájemců z celé republiky, rozebral Ladislav Vytečka ze společnosti Dřevošrot dřevní štěpku z hlediska skladování, nakládky a přepravy. -red11


B & SPOL., s.r.o.

Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov Tel./fax: 565 323 227, e-mail: info@baspol.cz, www.baspol.cz

Zařízení pro bioplynové stanice

Ponorná horizontální míchadla

- na míchání a homogenizaci substrátu ve vyhnívacích nádržích SÉRIE TBM Technická specifikace: - Planetová převodovka - 4 póly, 350 rpm - Příkon: 2,2 kW-18,5 kW - Axiální síla: 404-3725 N - Míchaný objem: 1275-6702 m3/h - Oběhové kolo: nerezové se samočisticím profilem - Max. pracovní teplota: 60°C

Řezací čerpadla

SÉRIE AF VELK ELEK T Á ÚSPORA Technická specifikace: RICKÉ ENERG IE - Dvoustupňová planetová převodovka v olejové lázni - 4 a 6 póly, 33-80 rpm - Příkon: 1,5 kW-5,5 kW - Axiální síla: 1016-6111 N - Míchaný objem: 10470-17832 m3/h - Seřizovatelné lopatkové oběhové kolo - Lopatky z polyamidu a skleněného vlákna - Oběhové kolo: nerez - Max. pracovní teplota: 60°C

- na drcení a přepravování substrátu mezi nádržemi SÉRIE ETO/ETV Technická specifikace: - Motor připojen na čerpadlo přes flexibilní spojku - Multi-kanálové oběhové kolo - Dvojitý řezací systém - Průtok: max. 340 m3/h - Dopravní výška: max. 105 m - Příkon motoru: 0,75-45 kW - Sání DN: 65-200 mm - Výtlak DN: 40-150 mm

SÉRIE PTS Technická specifikace: - Ponorné čerpadlo s vícekanálovým oběhovým kolem - Dvojitý řezací systém - Průtok: max 340 m3/h - Dopravní výška: max. 45 m - Příkon motoru: 0,75-18,5 kW - Sání DN: 65-200 mm - Výtlak DN: 40-150 mm

Separátory

Ventilátory MEIDINGER

Technická specifikace: - V provedení AISI 304 a ocelolitiny - Průtok: 4-72 m3/h - Příkon motoru: 4-5,5 kW - Hustota síta: 0,25-1 mm

Ventilátory MEIDINGER jsou vyráběny dle přání zákazníka „ přímo na míru“.

- k oddělování pevných a kapalných částí substrátu

12

- na přepravu bioplynu ve výbušném prostředí v zóně 1 a 2

Biom 04/2012 V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte pana Jakuba Bílka, e-mail: jakub@baspol.cz, tel. 731 162 322.


MODERNÍ DOPRAVA

OTÁZKY & ODPOVĚDI

MHD a bionafta? Potenciál je obrovský, výsledky z Teplic to potvrzují Bionafta je ideální palivo pro městskou hromadnou dopravu. Na tom se na tiskové konferenci, která proběhla ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na veletrhu Czech Bus v pražských Holešovicích, shodli zástupci kampaně Biopaliva frčí, výrobce – společnosti PREOL a provozovatele MHD v Teplicích – společnosti VEOLIA Transport.

E

Proč právě Teplice? Protože právě toto město na severu Čech je perfektní ukázkou toho, že využívat moderní paliva namísto běžné nafty se rozhodně vyplatí. “Testované palivo Ekodiesel B100 umožnilo naprosto bezproblémový provoz v letním období a v zimním období s minimálními problémy. Podstatné je, že nebyly třeba ani úpravy na vozidlech, ani v údržbě vozidel. Zaznamenali jsme pouze zanedbatelné zvýšení náročnosti na údržbu. V současnosti máme najeto už přes 7 500 000 kilometrů, takže lze říci, že máme i relevantní data, ze kterých můžeme vycházet,“ hodnotil Jan Gaisler z VEOLIA Transport. Ten zmínil, že právě dlouhodobé pozitivní výsledky z provozu inspirovaly společnost k rozšíření tohoto moderního paliva i do dalších společností. “Na základě pozitivních zkušeností jsme začali masivně využívat B100 i v dalších společnosti v rámci skupiny Veolia Transport Česká republika. To znamená, že měsíčně spotřebujeme přibližně šest set tisíc litrů bionafty s výjimkou zimních měsíců. Při teplotách pod minus patnáct stupňů celsia, totiž může nastat problém. Jiné omezení či negativní vliv na průměrnou spotřebu jsme však nezaznamenali,“ dodal Gaisler. Teplice přitom nejsou jedinou společností provozující veřejnou dopravu, která využívá výhod bionafty. B100 nebo SMN 30

čerpají autobusy i v Praze či v Uherském Hradišti. „Bionafta je v současnosti pro dopravní podniky opravdu zajímavou alternativou, která je na jedné straně šetrná k životnímu prostředí ve městech a která zároveň vytváří nemalou úsporu nákladů na pohonné hmoty. I v rámci kampaně Biopaliva frčí zaznamenáváme ze strany dopravních společností stále vyšší zájem právě o toto palivo,“ komentoval současnou situaci šéf kampaně Biopaliva frčí Jiří Trnka. Ten také vyzdvihl, že bionafta už není palivo pro malé procento uživatelů. “O tom, že bionafta už má své stále spotřebitele a tím i pevné místo na trhu svědčí fakt dlouhodobě vysoké poptávky na českém trhu. V současnosti je spotřeba v ČR na úrovni 250 tis. tun ročně a tato čísla stále rostou. Samozřejmě tomuto trendu napomáhají i pozitivní příklady z praxe, jako například zkušenosti s používáním bionafty ve skupině VEOLIA Transport, která toto palivo používá v řadě svých dceřiných společností,“ uzavřel Trnka. Bionafta v podobě B100 je vhodná především pro uzavřené vozové parky. Proto je ideální především pro společnosti zabývající se hromadnou dopravou, či nákladní dopravou. Vzhledem k ukončení podpory zelené nafty se také nově otevírá její širší pole působnosti i v zemědělském sektoru. -huk-

Plánuji v roce 2013 zprovoznit bioplynovou stanici. Mohu si stále vybrat mezi výkupní cenou a zeleným bonusem? Pokud zprovozníte bioplynovou stanici až po 1. 1. 2013, bude vaše právo volby výrazně omezeno. Pokud se jedná o bioplynovou stanici s výkonem menším než 100 kW, můžete si zvolit mezi výkupní cenou a zeleným bonusem. U větších bioplynových stanic už musíte povinně využití zeleného bonusu. V obou případech se však jedná o tzv. hodinový zelený bonus. Jeho výše je stanovena na základě rozdílu mezi výkupní cenou (kterou najdete v cenovém rozhodnutí ERU) a cenou silové elektřiny na denním trhu s elektřinou, která se tvoří pro každou hodinu individuálně na základě nabídky a poptávky na burze PXE. Hodinový zelený bonus je tedy každou hodinu jiný. .Jan Habart Mohu jezdit na směsnou motorovou naftu SMN30 i v mrazech? Směsná motorová nafta SMN30 je celoroční palivo, které tuhne při -27 stupních celsia. Je tedy srovnatelná s arktickou naftou, která je aditivována na -29 stupňů Celsia. Jezdit na toto biopalivo v zimě je tedy bez problémů. Co se týká čisté bionafty B100 i přes zkušenost některých provozovatelů vozových parků, které s tímto palivem jezdí celoročně, doporučujeme v zimním období přejít právě na SMN30, protože čistá bionafta tuhne kolem -15 stupňů celsia a to se v našich podmínkách v zimním období stává poměrně často. Jiří Trnka Je možno využít na pořízení kotle na biomasu pro domácnosti dotací? Dotace je možno využít pouze v Moravskoslezském kraji, kde funguje takzvaná “kotlíková dotace“, která nabízí příspěvek na automatický ekologický kotel, tedy např. peletový. Podobná dotace existuje také pro Prahu, zde se však jedná spíše o okrajové části Prahy se zástavbou rodinných domů a bytovek. Zelená úsporám je z pohledu příspěvku na pořízení šetrného vytápění zklamáním, zde půjde spíše o zateplování. Vladimír Stupavský

03/2012 Biom

13


bioMasa v ČÍsleCh I (2012) 8519,6 37,2 65,4 55,0 92,7

II 7 824,7 44,1 60,4 51,5 90,4

III 8 148,5 39,4 64,2 57,4 103,0

IV 7 642,4 32,2 59,5 57,3 101,3

Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy (platné od 1. 1. 2013)

202 210 211 212 220 221 222 230 231

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy a fosilních paliv Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách

do (včetně)

-

-

S1

2350*

1370

-

-

S2

1700*

720

-

-

S3

1060*

80

302

-

-

P1

2620*

1640

303

Výkupní Zelené ceny bonusy [Kč/MWh] [Kč/MWh]

31,5 53,9 46,5 113,4

43,3 74,3 37,5 120,1

50,9 80,7 52,6 122,1

Celkem 88 082,6 442,6 713,2 625,6 1249,2

Datum uvedení výrobny do provozu

Spalování důlního plynu z uzavřených dolů

301 Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV

Instalovaný výkon výrobny [kW]

Jednotarifní pásmo provozování Výkupní Zelené ceny bonusy [Kč/MWh] [Kč/MWh]

od (včetně)

do (včetně)

od

do (včetně)

-

31. 12. 2012

-

-

2632

1482

-

21. 12. 2003

-

-

3081

1931

1. 1. 2004

21. 12. 2005

-

-

2969

1819

1. 1. 2006

31. 12. 2012

-

-

2632

1482

1. 1. 2013

-

-

-

1990

840

-

-

-

-

3550

2400

-

31. 12. 2011

-

-

4120

2970

1970*

990

-

-

P3

1330*

350

310

-

31. 12. 2007

O1

3900

2750

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2

-

31. 12. 2007

O2

3200

2050

320

-

31. 12. 2007

O3

2530

1380

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1

-

31. 12. 2012

O1

2830

1680 321

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 pro zdroje nesplňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu 1.8.3.

1. 1. 2012

31. 12. 2012

-

-

3550

2400

322

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu 1.8.3..

1. 1. 2012

31. 12. 2012

-

-

4120

2970

1. 1. 2013

31. 12. 2013

0

550

3550

2400

1. 1. 2013

31. 12. 2013

550

-

3040

1890

O2

2130

980

O3

1460

310

250

1. 1. 2008

31. 12. 2012

O1

4580

3430

Výroba elektřiny spalováním čisté 252 biomasy 253 v nových výrobnách elektřiny nebo 254 zdrojích

1. 1. 2008

31. 12. 2012

O2

3530

2380

1. 1. 2008

31. 12. 2012

O3

2630

1480

1. 1. 2013

-

O1

3270

2120

1. 1. 2013

-

O2

2020

870

255

1. 1. 2013

-

O3

770

-

330 331

Porovnání nákladů na vytápění běžného RD z pohledu různých paliv v tis. Kč za rok

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích

Zdroj: Klastr Česká peleta

Kolik stojí biopaliva:

45,0 40,0 35,0 cena v tis. Kč za sezónu

Druh podporovaného zdroje (výrobny)

ř./sl.

300

*Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat viz § 12 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb.

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0

SMN 30 B100 E85

Měsíc

IV

V

VI

17 617

17 137

14 795

dovoz

5 949

6 036

8 334

vývoz

420

200

466

změna zásob +/-

-74

49

-277

hrubá spotřeba

23 220

22 924

22 939

domácí produkce

domácí produkce černé uhlí

hnědé elektřina topný uhlí olej

Vývoj cen paliv 2008 3 975 3 380 3 311 1 994

2009 5 021 3 520 4 674 2 013

FAME

koks

2010 5 083 3 600 4 629 2 105

2011 5 156 4 100 4 681 2 553

2012 5 369

4 200 5 220 3 011

Zdroj: www.ceska-peleta.cz

dřevěné dřevěné palivové zemní pelety brikety dřevo plyn

32,90 31,70 25,90

Kapalná biopaliva Domácí produkce, dovoz, vývoz, změna zásob a hrubá spotřeba bio-ethanolu a FAME v ČR za první polovinu roku 2012 (v tunách)

5,0 0,0

14

XI

7336,5

P2

31. 12. 2012

2007 4 743 3 800 4 517 2 297

X

7 177,9

-

31. 12. 2012

Kč/t pelety dřevěné pelety rostlinné brikety dřevěné palivové dřevo

IX

6 442,0

-

-

251

VIII 6 341,4 28,1 57,5 52,9 111,4

304

-

232

VII 6 872,4 25,6 50,8 52,1 106,9

Zdroj: Tereos TTD a SVB

201

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv

od (včetně)

Kategorie biomasy a proces spalování

bio-ethanol

200

Druh podporovaného zdroje (výrobny)

Jednotarifní pásmo provozování

VI 6 650,5 27,7 33,2 50,2 101,6

Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů (platné od 1. 1. 2013) Zdroj: ERÚ

ř./sl.

Datum uvedení výrobny do provozu

V 7 009,5 31,9 49,4 54,6 104,6

Zdroj: ERÚ

XII (2011) 8 117,2 50,7 63,9 58,0 81,7

7 754

9 165

7 750

dovoz

169

0

0

vývoz

2 433

263

24

změna zásob +/-

-2 182

602

805

7 672

8 301

6 921

hrubá spotřeba

IX

Celkem

9 608 15 789 13 477 11 345 6 300 6 783 285 0 827 -276 -226 1 046 20 945 22 314 18 387 5 742 2 615 6 688 1 216 998 1 412 0 997 834 63 -5 316 -54 6 895 7 932 7 321

88 423

VII

VIII

44 747 2 198 242 130 729 39 714 3 795 4 551 -6 082 45 042

Biom 04/2012

Zdroj: MPO

výroba brutto (GWh) celkem spalováním cíleně pěstované biomasy spalováním hnědé (lesní) biomasy spalováním bílé a odpadní biomasy spalováním bioplynu

Zdroj: ERÚ

Výroba elektřiny z biomasy a bioplynu za posledních 12 měsíců (prosinec 2011 – listopad 2012)


Foto čísla

Přes 220 zájemců se zúčastnilo konference BIOMASA &ENERGETIKA 2012. Mohli si poslechnout přednášky expertů z CZ Biom, zástupců nejdůležitějších institucí jako je ERÚ, MZe, Komora OZE, Agrární komora či ZSČR i zástupců společností podnikajících v bioenergetice.

praktické informace

Proběhly semináře (nejen) o výkupních cenách. Další bude v únoru CZ Biom na podzim uspořádal hned dva velice cenné semináře na téma změn v obchodování s obnovitelnou elektřinou v roce 2013. Na nich se mohli účastníci dozvědět, kdo bude od roku 2013 hradit zelené bonusy, či kdo bude povinen vykupovat elektřinu v režimu garantovaných cen (více na stranách 1 a 3). Od 1. ledna 2013 musí provozovatelé bioplynových stanic a tepláren vstřebat významnou změnu při prodeji vyrobené elektřiny. Nově mají možnost prodávat elektřinu v režimu hodinových zelených bonusů. Dochází také ke změně subjektu, který bude elektřinu z bioplynových stanic a tepláren vykupovat a hradit zelený bo-

nus. Na seminářích měli účastníci možnost získat komplexní informace o změnách ve vyplácení podpory. Celkem se obou akcí, z nichž jedna se uskutečnila v Praze na Novotného lávce a druhá ve školícím centru společnosti TTS Group v Třebíči, zúčastnilo více jak sto lidí. A České sdružení pro biomasu hodlá v podobných seminářích pokračovat i po novém roce. Už 27. února se uskuteční další, tentokrát na téma praxe provozovatele bioplynové stanice. Hlavní náplní semináře bude diskuse nad praktickými zkušenostmi s využitím digestátu v Německu a ohlédnutí za posledními legislativními změnami ovlivňující odvětví.

pole působnosti

redakce

CZ Biom se rozšiřuje, nově zavádí sekci cíleně pěstované biomasy CZ Biom rozšířil oblast svého aktivního zájmu o další obor bioenergetiky – pěstování a využití dřevní a rostlinné biomasy ze zemědělské půdy. Na konci roku 2012 tak byla založena sekce cíleně pěstované biomasy CZ Biom s cílem zvýšit konkurenceschopnost a kvalitu oboru, stabilizovat trh i zlepšit legislativní prostředí. Sekce cíleně pěstované biomasy, jejímž vedoucím je Jan Saglena, vznikla z iniciativy projektu Bio-Heat spojením odborníků pohybujících se v oblasti pěstování rychlerostoucích dřevin a v současné době se právě tomuto oboru i majoritně věnuje. Více o aktivitách sekce i informace z odboru můžete nově nalézt na webových stránkách sekce www.biom.cz/cz/sekce/sekce-cilene-pestovane-biomasy. Leona Šimková 03/2012 Biom

V případě zájmu kontaktujte sekretářku Barboru Šípkovou na e-mailové adrese sekretariat@biom.cz nebo na telefonním čísle 241 730 326. -red-

Zakládací členové sekce: • CZ Biom • Jan Saglena • Jan Weger • e-massa a.s. • Česká peleta, z.s.p.o. • Žlutická teplárenská a.s. • Dřevošrot s.r.o.

Odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu CZ Biom Redakční rada: Jan Habart, Vlasta Petříková, Vladimír Stupavský, Jaroslav Váňa, Václav Sladký, Miroslav Šafařík, Sergej Usťak Šéfredaktor: Jan Huk Kontaktujte nás: tel.: 241 730 326 e-mail: media@biom.cz Tisk: Horák s. r. o. Novodvorská 1010/14 B, 142 01 Praha 4 Tento časopis najdete též na www.czbiom.cz. ISSN 1801-2655 Registrační číslo: MK ČR E 16224 Grafika: |MANOFI, s.r.o.| www.manofi.cz

15


16

Biom 04/2012

Časopis Biom 4/2012  

Časopis Biom 4/2012

Časopis Biom 4/2012  

Časopis Biom 4/2012

Advertisement