__MAIN_TEXT__

Page 1

Regi o,nqłri t' Izb,il 0& r$ehwrckr'w' l w Po

zm$Ft:

iu

ul. Zieloną 8, 61-85 ] Poznait tel.: 85 95 7 ]0;

fat

85 3I 332; e-mail;

$rci;'łt*łrił})ł"ł.ł:..grlr;"Fl/

adres do korespondencji: skrytka pocztowa nr 223; 60-967

Pozna

9

Poznan, dnia 31 lipca 20L2 r.

wA-0903/8 12012

Pan Jan Marciniak

Przewodnic Zący Klubu Radnych

Rady Miejskiej w Mosinie

Koalicja Samorządowa

W zwią4ku z pismem z dnia 2 lipca 2012 t. doręczonym tut. Izbie w dniu 4 lipca 20|2 r. Regionalna Izba obrachunkowa w Poznaniu wyjaśnia, co następuje.

Nr )o()V2o0ll2 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012 była przedmiotem badania Uchwała

na posiedzeniu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 18 lipca 2012

roku. Kolegium lzby, po analizie jej postanowie ustaliło, Że Rada dokonując zmian budżetu nie określiłakwoty planowanego deficytu oraz zaniechała określenia Źr deŁjego pokrycia, co stanowi naruszenie art. 212 pkt 3 ustawy

z

dnia

27 sierprua 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Ponadto Kolegium Izby wskazało, Że w załącznku nr 7 ,,Wydatki majątkowe na rok 2Ol2- d|a zadania,'Modemizacja budynku po

nr 19) wykazano łączne koszty finansowe

ZUK'

(zadanie

w wysokości 360.000 zł, podczas gdy

Rada

dokonała w budżecie zwiększenia wydatk w nato zadanie o 40.000 zŁ'przy dotychczasowym

wykazaniu łącznych koszt w na to zadatlle w wysokości 360.000 zł. W zvłiązku z tym po dokonanych zmianach Łączne koszĘ finansowe winny

by

określone w wysokości 400.000 zł.

Kolegium lzby wyznaczyŁo Radzie Miejskiej termin do usunięcia tych nieprawidłowości do dniaT sierpnia 2012 r.

odnosząc się do poruszonej w Pana piśmie kwestii zaplanowania w budżecie środkw zprzeznaczeniem na odprawę emerytalną dla Burmistrza Gminy, Kolegium Izby nie znalazło podstaw do zakwestionowania tej zmiany budzetu. Rada gminy uprawniona jest bowiem


w planie wydatk w na wynagrodzenia. Wykonanie tych wydatk w ptzez organ wykonawczy musi odby się zgodnie z przepisami prawa, kt re dotycząwypłaty odprawy emerytalnej . ZwyjaśnienzłoŻonychprzezZastępcę Burmistrza Gminy (pismo z dnia12Lipca do zmian

2012

r. znak

FB.3 02t20lŻ012r.MB) wynika jednoznacznie,

że zaproponowana zmiana

budżefu spowodowana została wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina o wypłatę odprawy emerytalnej, kt ra nie była zaplanowana w budżecie Gminy na 2012 rok. Zmiana budżetu

wtym zakresie nie przesądza o wypŁacie, gdyŻ wypłata możliwa będzie po dokonaniu weryfikacji odpowiednich dokument w.

Izba wskazuje, Że zgodnie 21 listopada

2008

r.

o

z

brnrięniem przepisu art. 36 ust.

pracownikach samorządowych (Dz.

2

ustawy

z

U. Nr 223' poz.

drria

1458)

za ,,Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze' dodatek wieloletnią pracę' nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w zwią7ku z przejściem

z$uŁuniezdolności do pracy oraz dodatkowe wynaglodzenie toczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.'' Wysokoś jednorazowej odpraw oraz

na emerytuę lub rentę

spos I

b

jej obliczania wynika odpowiednio z przepis w art. 38 ust. 3

-

5.

Termin wypłaty jednorazowej odprawy wskazany jest w przepisie $ 9 rozporządzenia Rady Ministr w z dria 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik w samorządowych (Dz.

U Nr 50, poz.

398 ze zm.): ,,Jednotazowa odprawa

zprzejściem na emeryturę lub rentę

z tyiilu

w dniu ustania stosunku PracY." Sąd Najwyższy w wyroku

z

dnia

!6

czerwea

w

zwią,zku

niezdolności do pracy jest wypłacana

20ll

r. (sygn. akt I PK Ż69110) wyraził

jest pogląd, Że ,,PrzesŁanką nabycia prawa do odprawy ptzez pracownika samorządowego

istnienie związku między ustaniem stosunku pracy a przejściemna emeryturę lub rentę. Zwązek ustania stosunku pracy z przejściemna emeryturę lub rentę nie jest tym samym, cTqroz:lłtązanie stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę.'' W uzasadnieniu Sąd wskazał, Że ,, (...) Przejściem na emeryturę lub rentę jest zamiana stafusu pracownika lub pracownika - emeryta (rencisty) na stafus wyłącznie emeryta (rencisĘ). Następuje orLo zawsze i tylko przęz ustanie stosuŃu pracy. Dop ki bowięm trwa stosunek pracy osoba pobierająca emeryturę (rentę) nie przestaje by pracownikiem. Ani

nabycie przezpracownika prawa do emerytury (renĘ), aniprzyznanie świadczenia,ani nawet jego wypłata nie stanowiązdarze powodujących ustanie zatrudnienia (...).''

Rada Miejska w Mosinie uchwałą Nr VII/44/07 wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina

z

dnta 15 lutego 2007 r. stwierdziła

Pani Zofii Springer,

spełnieniem przesłanek określonych w art. 26 ust. 1 pkt la ustawy

z

w

zvmęku ze

dnia 20 |ipca 2002 r.


obezpoŚrednim wyborze w jta, burmistrza

poz.984 zs an.).

w

i

prezydenta miasta (Dz.

U. z2002 r. Nr

113,

tym samym czasie wielu samorządowc w straciło mandaty w wyniku

narusrenia przepisu art.26 ust.l pkt la ustawy o bezpośrednim wyborze i prezydenta miasta,

a

w

jta, burmistrza

przyczyną podejmowania ptzez organy stanowiące jednostek

samorządu terytorialnego uchwał

o wygaśnięciu mandafu było rnezłoŻenie oświadczenia

majątkowego. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

z

dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt

K8/07, Dz.IJ. Nr 48, poz. 327) przepis ten został uznany za tiezgodny z KonsĘrtucją RP i utracił moc z dniem 19 marca 2007 r. osobom, kt rym wygaszono mandaty przed wyrokiem

Trybunału Konstytucyjnego pozostało wysĘlienie na drogę postępowania przed sądami administracyjnymi o stwierdzenie niewazności uchwał organ w stanowiących.

Skoro Pani Burmistrz została ,,przywt cona do pracy'' po wyroku Trybunału KonsĘrtucyjnego' to, mimo iż pobierała do Ż0l1 r. emeryturę (a w chwili obecnej jest ona zaliteszona), w ocenie tut. Izby brak jest podstaw w chwili obecnej do wypłaty odprawy emerytalnej do czasu ustania stosunku pracy.

Dodatkowo wskaza naleŻy, Że toszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej w zwią7ku

zuzyskariem uprawnieri emerytalnych

w

Ż007 r. uległo w ocenie Izby przedawnieniu.

i

Stosownie bowiem do postanowieri art. 291 $ 1 Kodeksu pracy (w związku

z art.43 ust.l

ustawy o pracownikach samorządowych, kt ry stanowi, ze w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy) ,,Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w I

i

kt rym roszczenie stało się wymagalne.''

Przepis art.292 stanowi natomiast, że: ,,Roszczęnia przedawnionego nie można dochodzić,

chyba

że ten,

przeciwko komu roszczetie przysługuje, zrzeka

się

korzystania

zprzedawtienia; nzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest niewazne.''. Przedstawione stanowisko tut. Izby nie ma charakteru wiąŻącego.

Pft,TAES IZBY

ł,; Do wiadomoŚci: Pan Sławomir Rataj czak Zastępca Burmisttza

Gminy Mosina

Profile for Małgorzata Kaptur

Odprawa emerytalna  

opinia RIO

Odprawa emerytalna  

opinia RIO

Advertisement