Page 1

MOSINA

Mosina, 31 października 2012 r. Lrntrz Gmhi

Mosin 0W. 0004. 23.2012 MK

Raci: Mska w Mosinie

Wpł. dnr 2”l.”O.2O”Ii, .r. Nr sprawy

Pan Waldemar Waligórski Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuję informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum.

1 Kon\

-fratu

mgr

Otrzymują: 1. Adresat 2. aa

Sprcrwę prowadzi: Małgorzata Kasprzyk Kierwnik Referatu Oświaty tel. 618 109 580


Gmina Mosina Pl. 20 Pażdziernik 1, 62-050 Mosina tel. 61 8109-500, fax61 8109-558 NIP 7773154370, Regon 631258626

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz informacja o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum.

Zadania oświatowe Gminy Mosina wynikają w szczególności z postanowień: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm.),

(

-

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.), -

-

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

(

Karta Nauczyciela

Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

(

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

I.

Struktura organizacyjna oświaty.

W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Mosina była organem prowadzącym dla: 5 przedszkoli publicznych, 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 sieć przedszkoli szkół uległa zmianie 1 września 2011 r. zaczęło funkcjonować Przedszkole w Wiórku, Gimnazjum w Rogaliku oraz Szkoła Podstawowa w Rogalinie .

-

Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 przedstawiała się następująco:

Liczba uczniów

Szkoły Pcdstawowe Gimnazja Pr2edszkola RAZEM

Liczba oddziałów

1.700

79

800

36

333 2.833

Liczba wkl.O

uczniów

Liczba oddziałów wkl.O

351

17

-

-

17

-

-

132

351

Lic zba uczniów spoza gminy Mosina w s zkole

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

126

455

-1.-

17


Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2011/2012.

Liczba nauczycieli w osobach

Liczba nauczycieli w etatach

Liczba pracowników adm. obsł. w osobach

Liczba pracowników adm. obsł. w etatach

Szkoly podstawowe

208

179,60

69

52,00

Gimnazja

132

96,72

42

32,50

Przedszkola

37

36,50

44

41,25

Razem

377

312,82

155

125,75

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach w roku szkolnym 201 l/2012 n. stażysta

n.kontraktowy

n. mianowany

n. dyplomowany

Sz]oły po lstawowe

6

47

99

56

Gimnazja

3

34

49

46

Przedszkola

6

7

22

2

Rtzem

15

88

170

104

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w etatach w roku szkolnym 2011/2012 n. stażysta

n. kontraktowy

n. mianowany

n. dyplomowany

Sziśoły podstawowe

4,20

39,31

88,27

47,82

Gimnazja

1,44

23,69

36,24

35,35

Predszkola

6,00

7,00

21,50

2,00

11,64

70,00

146,01

85,17

Razem

-2-


W Gminie Mosina w roku szkolnym 2011/20 12 funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Mosina: Lp.

Przedszkole

1.

Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie

71

6

2.

Prywatne Przedszkole w Mosinie

„Truskawkowy Domek”

45

2

3.

Przedszkole Niepubliczne Janka Wędrowniczka w Mosinie prowadzone przez Caritas w Poznaniu

67

3

4.

Prywatne Predszkole Happy House w Czapurach

56

5

5.

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku prowadzone przez osobę fizyczną

69

3

308

19

Liczba wychowanków

RAZEM

W Gminie Mosina w roku szkolnym 2011/2012 podstawowa oraz niepubliczne gimnazjum.

Liczba oddziałów

funkcjonowała 1 niepubliczna szkoła

Lp.

Szkoła

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie

1”7

6

2.

Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie

19

3

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

W roku szkolnym 2011/2012 40 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego godzin od 2 do 12, zgodnie z zaleceniami poradni.

W

wymiarze

W roku szkolnym 201 l/2012 dowożono do szkół podstawowych, gimnazjów, do Poznania, do Śremu ( w tym do Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie i do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mosinie) 657 uczniów. —

-3-


Frekwencja obecności uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2011/12 Szkoła

Frekwencja

Szkoła Podstawowa nr iw Mosinie

91,71%

Zespół Szkół w Mosinie

90,36%

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

92,05%

Szkoła Podstawowa w Pecnej

89,85%

Zespół Szkół w Rogalinku

93,90%

Zespół Szkół w Rogalinie

77%

Zespół Szkółw Krośnie

92%

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku

88,90%

Szkoła Podstawowa w Daszewicach

94,00%

Gimnazjum nr iw Mosinie

87,52%

Gimnazjum w Pecnej

87,58%

Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach

91,27%

II. Stan organizacji poszczególnych szkól podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 Liczba uczrnów ogółem

Liczba oddziałów

415

17

Liczba uczniów Msina w szkole

12

-

spoza

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

24 gminy

21

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach 57

liczba izb lekcyjnych: 14, szkoła pracowała na dwie zmiany,

-4-

Największa liczba uczniów w oddziale

28

Liczba oddziałów przedszkolnych

3 (70)


świetlica szkolna czynna była codziennie od 7.00 do 16.00, średnio w świetlicy szkolnej przebywało 40 dzieci, -

ze stolówki szkolnej korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz Sp ecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie,

-

-gabinet pielęgniarki czynny był od poniedziałku do piątku na terenie OS i R w Mosinie, -sila gimnastyczna: szkoła korzysta z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, -sila komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 13 stanowiskami, -bisko sportowe: trawiaste, barak urządzeń sportowych, -zbiory biblioteczne (wspólnie Szkoła w Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie): w roku szkolnym 2011/2012 przybyło 230 książek,

Mosinie

-urządzenia specjalistyczne: 1 projektor, 1 rzutnik, 1 ksero, -pracownie specjalistyczne służące rozwojowi zainteresowań: ICIM 2, sala komputerowa, sala przyrodnicza, sala polonistyczno-historyczna, miejsce zabaw dla nilodszych dzieci w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”, -

-kidra i system doskonalenia zawodowego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli staystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

18

11

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

7

37

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli staystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 1

6,50

17,22

11

35,72

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 16 osób na 14 etatów. -nklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

w roku szkolnym 2011/2012- z dofinansowania do kursów doskonalących i kwalifikacyjnych żalen z nauczycieli nie skorzystał z dofinansowania.

-5-


-pcziom i struktura wyksztalcenia:

Studium Nauczycielskie: 1 nauczyciel, Wyższe zawodowe (licencjat): 2 nauczycieli, Wyższe magisterskie: 34 nauczycieli, Inne : 0, 14 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 4 nauczycieli po siada uprawnienia do nauczania i więcej przedmiotów.

-

-liczba uczniów dowożonych: 71, -pcmoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -pIaca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, (z art. 42 Karty Nauczyciela),

Koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012: „}angurek” kolo matematyczne dla klas I III, zajęcia projektowe dla klas II, Zespół muzyczny „Mikołajki”, Koło języka angielskiego, zajęcia literackie kształtowanie nayyków poprawnej mowy, Klub miłośników muzyki, Koło plastyczne, muzyczne, historyczne, informatyczne, Aerobic zajęcia dla dziewcząt z kl. IV VI, Koło geograficzno przyrodnicze, Koło liturgiczne. —

W roku szkolnyrn 2011/2012 szkoła uczestniczyła w następujących projektach „Zrozumieć świat” zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. „Trzymaj formę, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Super wiewiórka, przyjaciółka Oli i Kuby”, „Iyioje dziecko idzie do szkoły”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku” —

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach. Nazwa

Zdobyte miejsce

Poy”yiatowy Turniej Rzeźbiarski

I miejsce i [II miejsce

Olipiada z projektu „Zrozumieć świat”

I miejsce

Poyiato\yy konkurs recytatorski „Wpisani w historię” Jesienna zaduma Warcaby

III miejsce oraz wyróżnienie

gminne

III miejsce

powiat

II miejsce

Gninny konkurs dla leoręcznych

I miejsce

Gninny Konkurs „Obycie umila życie”

I miejsce w gminie, I miejsce w międzygminnym konkursie

Gninny Konkurs znąjomości gatunków roślin, zwierząt i forma ochrony przyrody

-6-

III miejsce


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie brali udział w zawodach sportowych oraz osiągnęli również wiele sukcesów: mistrzostwa Gminy w indywidualnych biegach przełajowych, Mistrzostwa Gminy w halowej piłce nożnej chłopców, mistrzostwa Gminy w warcabach, mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej chłopców, dziewcząt, w piłce koszykowej, brali udział w XII wojewódzkim turnieju w aerobicu grupowym gdzie zajęli III miejsce. -

Remonty przeprowadzone w roku szkolnym w 2011/2012: wymiana okien w salach lekcyjnych, malowanie sal, remont dachu łączącego starą i nową część szkoły. -

2. Zespól Szkól w Rogalinku Szkola Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19, Gimnazjum w Rogalinku -

Liczba uczniów ogółem

Liczba oddziałów

1”78

Średnia liczba uczniów w oddziale

10

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

17

Największa liczba uczniów w oddziale

14

Liczba uczniów spoza gminy Mosina w szkole

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

13

23

23

Liczba oddziałów przedszkolnych

1 (20)

-liczba izb lekcyjnych: 8, szkoła pracowała na dwie zmiany, -świetlica szkolna: czynna codziennie od 7.00 do 16.00, średnia liczba dzieci korzystających ze świetlicy 34, —

-stolówka szkolna: brak, -gabinet pielęgniarki: czynny w każda środę w godz. 9.00 do 15.00, -sala gimnastyczna: pozostaje do dyspozycji uczniów oraz oddziałów przedszkolnych w godz. 7.30 do 16.15, -bo isko sportowe: boisko poliuretanowe, wyposażone w 2 bramki i 4 stanowiska do gry w lcoszykówkę, -zbiory biblioteczne: Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku szkolnym i służy wsi oraz szkle (umowa między dyrektorem Zespołu Szkół Rogalinku i dyrektorem Biblioteki Pubhcznej w Mosinie), -urządzenia specjalistyczne: 2 projektory, 2 rzutniki, 1 ksero, 2 komputery przenośne, -sala komputerowa

10 stanowisk, -7-


-

-

iniejsce zabaw dla młodszych dzieci

w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”,

kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli staży stów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

O

4

12

6

22

Ginnazjum

1

4

4

4

13

Lic2ba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

0

2,89

10,61

4,50

18,00

Gimnazjum

0,11

0,40

1,45

0,54

2,50

Administracja i obsłua: Lic2ba zatrudnionych: 10 osób na 5,75 etatów, -naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W ioku szkolnym 2011/2012 6 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do kursów, szkoleń, studiów: studia podyplomowe na wydziale chemii, szkolenia oraz kursy z zakresu: „Kinputer raz jeszcze”, „Rola opiekuna stażu”, „By dzieci chciały czytać”, „Seminarium ze szttiką przez wieki”, „Sztuka perswazji” -

-poiom i struktura wyksztalcenia:

Studium Nauczycielskie: 0, Wysze zawodowe (licencjat): 0, Wysze magisterskie: 35 nauczycieli, Im: 0, -7 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, -

9 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów.

-Iicba uczniów dowożonych: 34,

-8-


-pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 zespół), wyrównawcze (każda klasa), logopedyczne (zgodnie z potrzebami), p.aca z uczniem zdolnym: praca na zajęciach dodatkowych, indywidualny program nauczania.

-

Kołt zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012: Koło fotograficzne, matematyczne, filmowe, sportowe, z języka angielskiego uczeń zdolny oraz „English is fun”, koło z języka niemieckiego, pierwsza pomoc, przyrodnicze, filmowo dyskusyjne, humanistyczne, zajęcia dodatkowe dla klas I III w ramach projektu „Uczymy się poznajemy świat rozwijamy” —

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła uczestniczyła między innymi w następujących proj ektach: program „Szkoła promująca zdrowie”, „Owoce w szkole”, „Doskonałe mleko w szkole”, „.Sąper Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Nie pal przy mnie proszę”, projekt „Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, program Comenius. -

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Gminny konkurs znajomości gatunków zwierząt i roślin

III miejsce

Wojewódzki konkurs matematyczny

I uczeń flnalistą

Przegląd Jasełek

III miejsce

Wojewódzki Konkurs o Postaniu Wielkopolskim

VI miejsce

Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie”

III miejsce

Turniej o puchar premiera D.Tuska— piłka noźna

III miejsce

Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej chłopcy

II miejsce

Finał powiatu poznańskiego w siatkówce dla dziewcząt

I miejsce

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012: nąprawa rur kanalizacyjnych, naprawa dachu ( położenie papy), malowanie 2 sal lekcyjnych, położenie wykładziny PCV w 1 sali lekcyjnej. -

3. S zkola Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, ul. Wiejska 43 Liczta uczniów

Liczba

ogółem

oddziałów

Średnia liczba uczniów W

120

8

oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

15

8

-9-

Największa liczba uczniów w oddziale 21

Liczba oddziałów przedszkolnych

2(25)


Liczba uczniów Mos ma w szkole

spoza

gminy

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

O

1

-Iic2ba izb lekcyjnych: 7, szkoła pracowała na dwie zmiany, -świetlica szkolna: czynna od 7.00 do 8.00 oraz od 12.00 do 17.00, średnia liczba uczniów przebywających w świetlicy -20, -stmlówka szkolna: brak, -gaLinet pielęgniarki: brak, -sala gimnastyczna: niewymiarowa, -sala komputerowa: sala komputerowa z 11 stanowiskami do wykorzystania na każdej lekcji, -boisko sportowe: trawiaste oraz poliuretanowe- wielofunkcyjne, -zbiory biblioteczne: 3 268 woluminów, w roku szk. 2010/2011 przybyło 54 książek -ur2ądzenia specjalistyczne: 1 projektor multimedialny, 1 rzutnik, 2 ksero, 1 skaner, 2 laptopy, -

-

rr]iejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. kmdra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażistów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

O

3

10

3

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

16

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM O

3

2,11

9,50

-

10

-

14,61


Administracja i obsługa: liczba zatrudnionych: 6 osób na 3,75 etatu -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: W roku szkolnym 2010/2011 1 nauczyciel skorzystał z dofinansowania do szkolenia oraz doskonalenia zawodowego: szkolenie Ochrona danych osobowych, doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły na podstawie programu Kontrola Zarządcza. -

-poziom i struktura wykształcenia: StuJium nauczycielskie: 1 nauczyciel, Wyższe zawodowe (licencjat): 1 nauczyciel, Wyższe magisterskie: 14 nauczycieli, Inne: 0, -8 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 4 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów, -lic2ba uczniów dowożonych: 80, -formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce: koła zainteresowań: SKS, plastyczne, dziennikarskie, chór, indywidualne zaj ęcia z uczniami, Kofa zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012: Koło gier planszowych, Koło rozwiązywania testów, Koło dziennikarskie, Koło informatyczne, Koło plastyczne, SKS, chór. -

-pr.jekty realizowane przez szkołę: projekty: Trzymaj formę, Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy, Nie palę, Uczymy się poznajemy świat rozwijamy, Decyduję o Europie poznając ją, projekt edukacyjny Misja na pięć, -

-

programy: Szklanka mleka, Owoce w szkole.

Osiągnięcia uczniów w konkursach „ olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012: Nazwa

Zdobyte miejsce

Mistostwa Gminy -

w piłce koszykowej chłopców

II miejsce

Bieg i przełajowe

dwa I miejsca, dwa III miejsca

Halo wa piłka nożna

II miejsce

Piłka ręczna

III miejsce

UniFokej chłopców

I miejsce

Uniliokej dziewcząt

II] miejsce -

11_

-


Mistrzostwa Powiatu I miejsce, III miejsce

Biegi przełajowe Pólfinał Powiatu w unihokeju chłopców

II miejsce

Finał Rejonu w unihokeju chłopców

III miejsce

4. Szkoła Podstawowa w Daszewicach, uL Szkolna 16

Liczba uczniów Mo sina w szkole

spoza

gminy

Największa liczba uczniów w oddziale

16

22

7

156

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

30

Liczba oddziałów przedszkolnych

1(24)

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach 24

38

-liczba izb lekcyjnych: 7, szkoła pracowała na jedną zmianę,

codziennie od 6.20 do 16.30, średnia liczba uczniów -śyyietlica szkolna: czynna koizystających ze świetlicy 40, —

-skoła nie posiada stołówki szkolnej; dzieci otrzymują herbatę, a chętni mają możliwość zjedzenia obiadu (catering), -gbinet pielęgniarki; czynny w poniedziałek od 9.00 do 14.00, -si1a gimnastyczna: w szkole jest salka gimnastyczna wykorzystywana przez szkołę p@dstawową i gimnazjum, -b isko sportowe: urządzenia- dwa komplety bramek na boisku do piłki nożnej, brak pczostałych urządzeń z uwagi na budowę sali gimnastycznej,

-zliory biblioteczne: 3 840 woluminów, w roku szkolnym 2011/2012 przybyło 59 książek, -urządzenia specjalistyczne: 1 rzutnik pisma, 2 kamery wideo, 2 odtwarzacze DyD, 1 magnetowid, 2 projektory multimedialne, 2 kserografy, 2 telewizory, 1 tablica interaktywna, 2 laptopy, -jracownie specjalistyczne siużące rozwojowi zainteresowań: ICIM, sala multimedialna, w ramach programu „Radosna szkoła”, sala n-i iejsce zabaw dla młodszych dzieci ni ultimedialna. -

-

12

-


-kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczl3a nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

O

4

5

7

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

16

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczija nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM O

2,94

3,86

6,06

12,86

Adrisinistracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 6 osób na 3,75 etatu, -naLlady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: W i—oku szkolnym 2011/2012 16 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach rady pedagogicznej 6 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do kursów dokształcających. -po2iom i struktura wyksztalcenia: Studium Nauczycielskie: O

Wysze zawodowe (licencjat): 2 nauczycieli, Wysze magisterskie: 14 nauczycieli, Inne : 0, -2 iiauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 12 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów. -liczba uczniów dowożonych: 0, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się:

Zaj cia korekcyj no-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne -prica z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, zajęcia w ramach art. 42 Karty Nauczyciela,

-

13

-


Kola zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012:

Koło Koło Koło Klub

artystyczne, Koło teatralno gazetowe, Koło języka polskiego, Koło matematyczne, plastyczne, Koło Małego Teologa, Koło językowe, przyrodnicze, Koło komputerowe, techniczne, Koło literackie, SKS, Kółko literackie „Dżentelmen w globalnej wiosce”, Wiewiórki, Pogotowie lekcyjne. —

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizowała między innymi programy i projekty: „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścis”łych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” zajęcia praktyczne z robotyki, chemii i 1izyki Mały Inżynier, Międzynarodowy projekt „Odyseja Umysłu” zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność, projekt „Maraton Uśmiechu, Pasji i Talentu” w ramach programu grantowego, projekt „Matlandia” program online wspierający naukę matematyki w czwartej, piątej oraz szóstej klasie szkoły podstawowej. Proj ekt doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie, program „Cała Polska czyta dzieciom”, program „Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I III”, program „Doskonałe mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. —

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Gminny XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie”

II miejsce oraz wyróżnienie

Mied2ynarodowy program Odyseja Umysłu”

VI miejsce

Gminne Mistrzostwa Oi*ografii Leworęcznych

Zdobycie t)”tułu

Gminny konkurs ze znajomości biografii i baśni HCh. Andersena

II miejsce

Mistrzostwa Gminy w sztafetowych biegach przełajowych

II miejsce

Gminny konkurs Ćwiczymy na Euro 2012”

I miejsce

Ha1oze Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej

III miejsce

Rermouty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012

naprawa schodów przed szkoł szklenie okien, malowanie sal, wymiana zbiornika w kctłowni, wykonanie instalacji alarmowej. -

-

14-


5. Szkola Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78

T

Liczija uczniów ! ogółm

Liczba oddziałów

156

Średnia liczba uczniów w oddziale 22

7

Liczta uczniów yIosina w szkole

spoza

gminy

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

16

Liczba oddziałów przedszkolnych 1 (24)

26

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

O

128

-łicba izb lekcyj hych: 6, szkoła pracowała na zmiany, -świetlica szkolna: czynna świetlicy to 20,

codziennie od 6.30, średnia liczba dzieci korzystających ze

-gatinet pielęgniarki: czynny w każdy wtorek, -sal2 gimnastyczna: mała salka gimnastyczna, -boisko sportowe: boisko asfaltowe, boisko trawiaste, plac zabaw, -zbiory biblioteczne 2060 woluminów, w roku szkolnym 2011/2012 przybyło 112 książek, -

-urządzenia specjalistyczne: 3 laptopy w tym 1 z oprogramowaniem i projektor pozyskany ze środków EFS, 1 tablica interaktywna z oprogramowaniem, 2 projektory, 2 kserokopiarki, -prIcownie specjalistyczne służące rozwojowi zainteresowań: pracownia komputerowa z 10 stanowiskami oraz 4 stanowiska komputerowe w bibliotece, miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach programu „Radosna szkoła”, -

-kadra i system doskonalenia zawodowego: Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczta nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

2

4

6

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli

5

17

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczta nauczycieli

Liczba nauczycieli

stażystów

kontraktowych

dyplomowanych RAZEM

1,20

4,17

3,50

-

15

6

-

14,87


Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 7 osób na 5 etatów. -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W rcku szkolnym 2011/2012 z dofinansowania skorzystało 9 nauczycieli: -

9 nauczycieli uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych i udoskonalających

-poziom i struktura wyksztalcenia:

Studium Nauczycielskie: 0, Wysze zawodowe (licencjat): 1 nauczyciel, Wysze magisterskie: 16 osób, Inne : 0, -9 iauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 1 nauczyciel ma upr awnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów, -liczba uczniów dowożonych: 6, -ponoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -prnca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, realizacja art. 42 Karty Nauczyciela, Kota zainteresowań w roku szkolnym 201 1/2012:

kcła: plastyczne, teatralne, sportowe, języka angielskiego, prz,”rodnicze PCK. -

przyrodnicze,

muzyczne,

W roku szkolnym 20 11/2012 szkoła uczestniczyła między imiymi w następujących proj ektach: edukacyjne Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat. Janusz Korczak król dzieci, „Doskonałe mleko w szkole szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, „Wicmy co jemy więc działamy”, „Dzień tolerancji”, „Super Wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”, „Czyste powietrze wokół nas”, Dzień Bezpiecznego Internetu, -

-

humanitarne „Adopcja serca”, Wielska Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka nakrętek plastikowych na wózek inwalidzki. -

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Ogóhnopolski Test Ortograficzny

XI, XIII, XIV miejsce

Ogóhnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Multitest z przyrody

IV, VII miejsce

konkurs ogólnopolski

XI miejsce

-

16

-

Góra Grosza”,


Woj wódzki Konkurs PCK

I miejsce

Wojewódzki Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1, II miejsce

Gmiiiny Konkurs ortograficzny

II miejsce

Cmi ony Konkurs wiedzy o twórczości Juliana Tuwima

I miejsce

Cmi ony Przegląd piosenki

I miejsce

Indywidualne Biegi Przełajowe

1, II miejsce

Rerrionty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 201 1/2012. wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, remont pomieszczeń gospodarczych i archiwum, wymiana wykładzin podłogowych. -

6. zkola Podstawowa Pecnej, nI. Szkolna 19 Licba uczniów ogó-em

Liczba oddziałów

168

8

Licba uczniów Mosina w szkole

spoza

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

21 gminy

Największa liczba uczniów w oddziale

16

Liczba oddziałów przedszkolnych

24

2(44)

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych

gminach 1

5

-lic zba izb lekcyjnych: 9, szkoła jednozmianowa, -świetlica szkolna: czynna była codziennie od 7.00 do 8.00 oraz od 11.30 do 16.00, średnio ze świetlicy korzystało 20 uczniów, -ga binet pielęgniarki: czynny jest w każdą środę przez 4 godziny, -sala gimnastyczna: mała salka gimnastyczna, -sala komputerowa: 10 stanowisk komputerowych, -b.isko sportowe: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki i piłki ręcznej, kort tenisowy, boi ko do piłki nożnej, bieżnia, skocznia, rzutnia, -zb iory biblioteczne: 3 159 woluminów, biblioteka wzbogaciła się o 23 pozycji,

-urządzenia specjalistyczne: 1 projektor multimedialny, 1 ksero, 1 odtwarzacz DVD, 1 rriagnetowid, tablica multimedialna, -pr acownie specjalistyczne siużące rozwojowi zainteresowań: Internetowe Centrum Infbrmacji Multimedialnej, biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, -

17

-


-

miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,

-kaira i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczla nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

O

13

4

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2

19

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczija nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM O

1,44

2,64

11,95

16,03

Adniinistracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 8 osób na 6 etatów, -naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W roku szkolnym201 1/20 12 odbyły się trzy szkolenia Rady Pedagogicznej. -poziom i struktura wyksztalcenia:

Stuiium Nauczycielskie: 0, Wy ższe zawodowe (licencjat): 0, Wy ższe magisterskie: 19 nauczycieli, Inn: 0, -14 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 1 nauczyciel ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów, -p omoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne,

KoFa zainteresowń w roku szkolnym 20 11/2012: koło sportowe, zajęcia biblioteczno teatralne, zajęcia informatyczne, zajęcia komputerowe, artystyczne spotkania z muzyką i plastyką, zajęcia humanistyczne, kółko: języka anielskiego, historyczne, matematyczne, religijne, przyrodnicze. -

-

18

-


W roku szkolnym 201 1/2012 szkola uczestniczyła w następujących programach: pt-ogram profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, projekt edukacyjny „Mama prawo znać prawo”, projekt edukacyjny „Fizyka i chemia”, program „5 porcji warzyw, owoców lub soków”, program edukacyjny z zakresu higieny jamy ustnej „Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość”, program prozdrowotny dla klas V-VI „Trzymaj Formę”, program prozdrowotny dla oddziałów przedszkolnych „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”. -

...

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

1 osoba finalistka etapu wojewódzkiego

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

2 osoby wyróżnione

Gminny Konkursj. angielskiego

I miejsce

Ortograficzne Potyczki

I miejsce

etap powiatowy

Gminny Konkurs Latawców

I miejsce

Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

I miejsce

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach

1, II, IV miejsce

Konkurs dla Leworęcznych

2 wyróżnienia

„Wiosenne Przebudzenie”

Udział w eliminacjach powiatowych

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012: wymalowano klasy, korytarze, szatnie uczniowskie, wymiana oświetlenia w dwóch klasach oraz częściowo na korytarzach. -

7. Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolnal Liczba uczniów

Liczba oddziałów

214

9

Liczba uczniów Mosina w szkole

spoza

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

23

28

23 gminy

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

0

30

-

19

-


-liczba izb lekcyjnych; 9, szkoła jednozmianowa, -świetlica szkolna: czyrma jest codziennie od 7.45 do 15.30, średnio w świetlicy szkolnej irzbywa 34 dzieci, -ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, -gabinet pielęgniarki: znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, -sali gimnastyczna: szkoła korzysta z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, -sali komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 15 stanowiskami, -boisko sportowe: trawiaste, barak urządzeń sportowych, -zbiory

biblioteczne (wspólnie i Gimnazjum nr 1 w Mosinie),

Szkoła

Podstawowa

nr

1

w

Mosinie

-urządzenia specjalistyczne: 2 projektory multimedialne, 1 tablica interaktywna,1 rzutnik,

1 ksero, 2 laptopy, 1 skaner, 1 zestaw komputerowy w gabinecie pedagoga, 1 zestaw komiputerowy w pokoju nauczycielskim, w szkole rozprowadzono bezprzewodowy Internet, -kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: LiczFa nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

11

10

8

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

30

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: LiczLa nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 0,33

9,28

„7,55

6,23

23,39

Adriiinistracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 4 osoby na 5 etatów. -naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

szkolenia Rady Pedagogicznej nt. „Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu”, „Ochrona danych osobowych w placówce”, dofinansowanie do studiów podjplomowych. -

-

20

-


-poziom i struktura wyksztalcenia:

Wysze zawodowe (licencjat): 3 nauczycieli, Wysze magisterskie: 27 nauczycieli, Inne : 0, -

-

6 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 4 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów,

-podjęte przez szkolę dzialania w celu polepszenia efektpyności pracy szkoly: udział szkoły w projektach, organizacja kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych ( w ciągu roku całego roku szkolnego uczniowie korzystali z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, organizacja konkursów i imprez działalność szkolnych, wychowawcza i profilaktyczna, -liczba uczniów dowożonych: 50, -pomioc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyr ćwnawcze, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach. Koła zairteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012: Szkolne Koło Caritas, Koło Sprawnych Rąk, „Sięgnij po laury” koło polonistyczne, „Easy ex sam” koło językowe, „Zagrajmy z niemieckim” koło językowe, „Podróże kształcą” koło historyczne, kółko plastyczne, decoupage, teatralne, Koło Geogebry, Klub Naukowców, „Bliżej biologii” kółko biologiczne „Włoskie rozmaitości” kółko językowe, Koło Tańca Towarzyskiego, -

-projekty realizowane przez szkolę: „Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy”, „Jedzmy smacznie i zdrowo”, „Fizyka i chemia w gimnazjum” projekt edukacyjny realizowany przy współpracy z Fundacją „Projektor”, „Tydzień z energią atomową”, „Mam prawo wiedzieć”, „Jedżę z głową”, „Szkoła bez przemocy”. —

Innowacje pedagogiczne: „Niemiecki jest prosty” program języka niemieckiego, Historia sztu±i program zajęć artystycznych w gimnazjum, Malarstwo program zajęć arty stycznych w gimnazjum. —

-Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach:

Ucniowie Gimnazjum nr 1 w Mosinie biorą udział co roku w ok.40 konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz tyluż samo zawodach sportowych, odnosząc znaczące sukcesy na terenie gminy, powiatu i województwa. Nazwa

Zdobyte miejsce

Grnirny Konkurs Recytatorski „Wiosenne przebudzenie”

II miejsce

Wojwódzki Konkurs Biologiczny

finalista

Kon1urs Literacki „.Młyńskie Koło 2012”

I miejsce

Powitowy Konkurs Rzeźbiarski

dwoje uczniów, jeden uczeń wyróżnienie I i III miejsce

-

21

-


Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

I miejsce

Pólflnał Powiatu Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej

III miejsce

Pólfhiał Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej

I miejsce

Finał Powiatu Poznańskiego w Aerobicu Grupowym

I miejsce

lndyidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

I i II miejsce

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012. -

wyrrtiana okien, malowanie sal lekcyjnych.

8. Gimnazjum im. Orla Białego w Daszewicach, ul. Szkolna 16 Liczla uczniów ogółem

Liczba oddziałów

109 spoza

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

18

6

Liczla uczniów Mosina w szkole

Średnia liczba uczniów w oddziale

gminy

16

Największa liczba uczniów w oddziale

20

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

18

52

-liczba izb lekcyjnych: 5, szkoła pracowała na zmiany, -świetlica szkolna; brak, -gaLinet pielęgniarki: wspólnie ze Szkołą Podstawową, -sal a gimnastyczna: salka gimnastyczna, -boisko sportowe: 2 komplety bramek, na boisku trawiastym do piłki nożnej, -zbiory biblioteczne (wspólnie ze Szkołą Podstawową) -urądzenia specjalistyczne: 1 projektor, 1 rzutnik, 1 ksero, -pr1cownie specjalistyczne komputerowa,

służące

rozwojowi

-

22

-

zainteresowań:

ICIM

-

1,

sala


-kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Licz1a nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

O

9

3

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

5

17

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażistów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM O

2,90

6,89

1,75

11,54

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 7 osób na 3,75 etatu, -na]dady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W ioku szkolnym 2011/2012 dofinansowanie otrzymało 4 nauczycieli kursy: tworzenie strn internetowych, wybrane doświadczenia chemiczne, bibliotekarstwa, psychoterapii, —

-po2iom i struktura wyksztalcenia:

Stuclium Nauczycielskie: 0, Wy ższe zawodowe (licencjat): 2 nauczycieli, Wy ższe magisterskie: 15 nauczycieli, Inne: 0, -4 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania uprawnienia do nauczania i więcej przedmiotów.

2 przedmiotów, 1 nauczyciel ma

-pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się:

zaj cia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach,

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012: -

kcła: techniczne artystyczne, informatyczne, fizyczne, biologiczne, chór szkolny, SKS

-

23

-


W roku szkolnym 2011/2012 szkota uczestniczyla w projektach: -

„Bezpieczna szkoła”, Warsztaty Fundacji Rozwoju Talentów, „Walka z głodem”

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jesienna zaduma”

III miejsce

Powiatowy Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”

1 miejsce

Gminny Przegląd Piosenki

II miejsce

Konkurs Wiedzy o Euro

I miejsce

Gminne Indywidualne Biegi Przełąjowe

I i II miejsce

Gminne zawody Orlik 2012

I miejsce, awans do zawodów powiatowych

Gminne zawody w koszykówce chłopców

III miejsce

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 20 10/2012. wykonanie modernizacji malowanie klas.

sieci informatycznej, modernizacja instalacji alarmowej,

-

9. Zespół Szkól w Rogalinie ul. Poznańska 2 Liczba uczniów ogółem

Liczba oddziałów

145 spoza

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

16 gminy

1

-

Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Gimnazjum w Rogalinie, Średnia liczba uczniów w oddziale

9

Liczba uczniów Mosina w szkole

10

Największa liczba uczniów w oddziale

30

Liczba oddziałów przedszkolnych

1 (15)

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach 4OSP+l8Gimn.

liczba izb lekcyjnych: 6, szkoła pracowała na zmiany,

-świetlica szkolna; czynna jest codziennie od 7.15 do 16.10, wyposażona w telewizor, odtwarzacz, gry dydaktyczne, czasopisma; pełni rolę stołówki szkolnej, liczba uczniów korzystających ze świetlicy 95 -

-gabinet pielęgniarki: (przyjmuje w co drugi piątek) w pomieszczeniu pedagoga szkolnego,

-sala gimnastyczna: jej rolę pełni mała, niewymiarowa salka, -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 23 stanowiskami, 2 serwery, -24-


-boisko sportowe: boisko poliuretanowe (piłka ręczna, siatkowa, tenis, rozgrywki treningowe w koszykówkę), -zbi ary biblioteczne: w roku szkolnym 2011/2012 przybyło 205 pozycji książek, -urządzenia specjalistyczne: 2 kserokopiarki, 2 rzutniki multimedialne, 2 urządzenia wieLofunkcyjne, 2zdalnie sterowane ekrany, 4 drukarki, 1 skaner, 1 telewizor, -pricownie specjalistyczne służące rozwojowi zainteresowań: sala chemiczna, -kadra i system doskonalenia zawodowego: Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

0

5

10

3

18

Gininazjum

O

4

9

4

17

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

O

2,61

5,74

0,81

9,16

Giniazjum

O

1,94

6,08

3,00

11,02

Adriiinistracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 10 osób na 6,00 etatu, -naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: W Toku szkolnym 2011/2012 2 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do studiów podyplomowych, nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniach i kursach przedmiotowych. -poziom i struktura wykształcenia: Wysze zawodowe (licencjat): 5 nauczycieli, Wysze magisterskie: 30 nauczycieli, Inne -11 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 8 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów,

-

25

-


-liczba uczniów dowożonych: 95, -potnoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach.

Kołat zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012: W Szkole Podstawowej działały 2 koła przedmiotowe oraz Koło sportowe, w Gimnazjum działały 3 koła przedmiotowe, Koło sportowe, Koło artystyczne -

W r4ku szkolnym 2011/2012 szkoła uczestniczyła w następujących projektach: Programy PSSE „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Wiemy więc działamy”, „Szkoła bez przemocy”, wewnętrzny projekt szkolny „Obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe”. Osiągnięcia uczniów

konkursach, olimpiadach:

iy

Nazwa

Zdobyte miejsce

Powi atowy Konkurs Recytatorski

III miejsce

Gminne mistrzostwa w Unihokeju

I i II miejsce

Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej

III miejsce

Gminne Mistrzostwa w Siatkówce

III miejsce

Gminne Mistrzostwa w Warcabach

I miejsce

Konkurs Ortograficzny dla Leworęcznych

I miejsce

Gminny Konkurs „Tuwimowskie Rymy”

111 miejsce

Renionty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012. remont części dachu roboty dekarskie, prace budowlane i elektryczne- przebudowa sal lekcyjnych, malowanie sal, korytarzy szkolnych.

-

10. imnazjum w Pecnej, ul. Glówna 20 Licz1a uczniów

Liczba oddziałów

128

6

Liczija uczniów Mosina w szkole

spoza

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

21 gminy

18

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

31

10

-

26

-

Największa liczba uczniów w oddziale

25


-liczba izb lekcyjnych: 8, szkoła nie pracowała zmiany, -świetlica szkolna: czynna od 6.40 do 15.00, średnia liczba uczniów korzystających ze świetlicy 25, -sto]ówka szkolna: catering, -gabinet pielęgniarki czynny jest raz w tygodniu, -sahi gimnastyczna: duża sala gimnastyczna, -sahi komputerowa: 2 sale komputerowe muLtimedialne 8 komputerów),

( 11 stanowisk i 10 stanowisk, centrum

-

-boisko sportowe Gimnazjum korzysta z boiska Szkoły Podstawowej, -zbiory biblioteczne: w roku szkolnym szkoła posiadała 1920 woluminów, wzbogaciły się

o „70 pozycji, -urządzenia specjalistyczne: 2 projektory multimedialne, 1 rzutnik pisma, 2 kserokopiarki,

1 kamera wideo, -kaiira i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczl2a nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

7

9

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

5

22

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Licz[a nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 1

4,17

4,77

6,33

16,27

Adrinistracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 10 osób na 7,25 etatów. -naLlady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W rku szkolnym 2011/2012 środki na dokształcanie i doskonalenie przeznaczono na: zkolenie Rady pedagogicznej studia podyplomowe i bibliotekoznawstwo”, szkolenia i kursy dokształcające. -

-

27

-

„Informacja

naukowa


-poziom i struktura wykształcenia:

Wysze zawodowe (licencjat): 2 nauczycieli, Wysze magisterskie: 20 nauczycieli, Inne : 0, -9 mauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 12 nauczycieli ma upriiwnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów, -liczba uczniów dowożonych: 44, -pouloc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyr3wnawcze, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, Kola zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012.

W ramach zajęć pozalekcyjnych były realizowane następujące koła zainteresowań piłka ręczna dla chłopców, piłka siatkowa dla dziewcząt, koło filmowe, koło teatralne (w ramach dziaJania Centrum Multimedialnego), dla uczniów klas III odbywały się zajęcia w ramach proj ektu „Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”, pro\xadzone były zajęcia dotyczące innowacji pedagogicznych „Komunikatywny girnnazjalista”, „Myślę więc jestem”, „W kręgu kultury”. —

Proj ekty i programy w których szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2011/2012: „Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy” projekt realizowany w ramach promocji zdrowia, „.Znajdź właściwe rozwiązanie” program profilaktyki, szkoła posiada Certyfikaty ( Szkoła z klasą, Szkoła Globalna, Dzieciństwo bez przemocy, Przyjazna Szkoła, Kreatywna Szkoła, Bezpieczne wakacje, Polskiego Towarzystwa Dysleksji). -

Osiągnięcia ucziliów w konkursach, olimpiadach: Nazwa Ogóliiopolski 2O2”

Przegląd

Twórczości

Zdobyte miejsce Teatralnej

„Maska

Nagroda główna za rolę żeńską i męską

Międ zygminny Konkurs .Obycie umila życie”

III miejsce

Poyitow Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

II miejsce

VI Pcjwiatowy Turniej rzeźbiarski

wyróżnienie

Sztaftowe Biegi Przełąjowe

III miejsce

Powitowe Zawody w tenisie stołowym

IV i V miejsce

Półfirał Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt

I miejsce

Orlik Streetball Cup

V miejsce

piłka koszykowa 3 osobowa

Międ zygminny Konkur na temat uzależnień „Nie, bo Tak”

Wyróżnienie -

28

-


Konkurs Ekologiczny „Kochąmy Nasze Małe Ojczyzny”

Udział w etapie powiatowym Udział w akcji

Ogólnopolska Akcja Góra Grosza

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012. -

wymalowano sale lekcyjne oraz hol, szatnie, założono pozbruk na parkingu przy szkole.

Ił. Zespól Szkól w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie ul. Główna 43 -

-

Liczba uczniów ogółem

Przedszkole w Krośnie

Liczba oddziałów

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów przedszkolnych

3 ( 63>-klasa 16

350

21

16

29 3 (69)przedszkole

Liczba uczniów Mosina w szkole

spoza

gminy

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

0

30

-liczba izb lekcyjnych: 9, szkoła pracowała na zmiany, -świetlica szkolna: czynna jest codziennie od 7.30 do 16.30, średnio w świetlicy szkolnej przebywa 57 dzieci, -

stołówka szkolna: catering,

-gabinet pielęgniarki czynny 8 godzin w tygodniu (2x4h), -sala gimnastyczna: brak sali gimnastycznej, -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 10 stanowiskami, -boisko sportowe: boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka), „Orlik” (piłka nożna, koszykówka), -zbiory biblioteczne: w roku szkolnym 2011/2012 przybyło 59 książek, stan na koniec roku szkolnego 201 l/12 2596 woluminy, —

-urządzenia specjalistyczne: 1 kserokopiarka,

2

projektory

-

29

multimedialne,

-

2

laptopy,

1

skaner,


-

miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,

-kadra i system doskonalenia zawodowego: Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

3

10

15

3

31

Przedszkole

1

2

3

O

6

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

2

8,76

15

2,03

27,79

przedszkole

1

2,00

3,00

O

6

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnion”ych: 16 osób na 13,25 etatu, -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W roku szkolnym 2011/2012 środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono na: -

-

-

szkolenie Rady Pedagogicznej dla 35 nauczycieli, szkolenia

kursy doskonalące

-

dofinansowanie dla 7 nauczycieli,

dcfrnansowanie do studiów podyplomowych —2 nauczycieli

-poziom i struktura wyksztalcenia:

Studium Nauczycielskie: 0, Wyższe zawodowe (licencjat): 1 nauczyciel,

Wyższe magisterskie: 36 nauczycieli, Inne: 0, -20 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 6 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów.

-

30

-


-Iicba uczniów dowożonych: 67, -potnoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, Koła zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012:

Koło matematyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, Koło sportowe, Koło ekologiczne, Koło histcryczne, Klub młodego dziennikarza, klasa z programem trenerskim piłka nożna „Lech”, Koło języka angielskiego, Koło gitarowe, rytmiczno- taneczne, politologiczne, PCK, Klub europejski. -

W roku szkolnym,20 11/2012 szkoła uczestniczyła w następujących projektach: Programy ogólnopolskie „Trzymaj formę”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szkoła bez przemocy”, „Matematyka innego wymiaru”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Moje miasto rnoj a wieś bez elektryczności”, „Warto być dobrym”. -

Projekty edukacyjne realizowane w szkole „Święto pieczonego ziemniaka”, „Maria Skłcdowska-Curie i jej pasja”, „Lasy to życie chrońmy je”, „Swiatowy dzień pluszowego misia”, „Dni matematyki”, „Od Wisły do Gdańska”, „Młody obywatel”, „Wieziemy tu kogucika”. -

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Woj wódzki Konkurs Humanistyczny

Kwalifikacja do etapu powiatowego

Konlurs „Test matematyka plus Oxford”

Czworo uczniów laureatami

Mięci zynarodowy Konkirs Matematyczny „Kangur”

Gmir]ny przegląd jasełek kl. I

Wyróżnienie

III

I miejsce

Mięct zyszkolny konkurs języka angielskiego

III miejsce

Grnir3ny konkurs znajomości roślin i zwierząt

I miejsce

Turniej Orlika o Puchar Donalda Tuska

I miejsce w Gminie

Mistrzostwa Gminy w piłce halowej

I miejsce

Turniej piłki nożnej Puchar Tymbarku

I miejsce

Prz*dszkole w Krośnie, ul. Główna 43 -

predszkołe pracowało od 6.00 do 17.00,

Kos zt utrzymania jednego dziecka: 693,78 złotych (I półrocze 2012 r.)

-31

-


Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2011/2012. -

wymalowano sare lekcyjne, przeprowadzono drobne wyprawki w ramach budżetu.

12. Zespół Szkól w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera Liczija uczniów ogółem

Liczba oddziałów

697

Średnia liczba uczniów w oddziale

spoza

gminy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Krotowskiego w Mosinie

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

24

29

Liczla uczniów Mosina w szkole

18

Największa liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów przedszkolnych

30

3 (66)

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

12

37

-liczba izb lekcyjnych: 31, szkoła pracowała na zmiany, -świetlica szkolna: czynna była codziennie od 7.00 do 16.00, ogólna liczba uczniów korzystających ze świetlicy 131, -sto iówka szkolna: ajencja, -gaijinet pielęgniarki czynny w poniedziałki od „7.30 do 12.00, we wtorki od 12.00 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 11.00, w piątki od 8.00 do 15.00, -sa1i gimnastyczna: dwie sale gimnastyczne, -saIi komputerowa: dwie sale komputerowe, -boisko sportowe: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, bieżnia, skocznia, -zbi ory biblioteczne: w roku szkolnym 2011/2012 przybyły 960 książki, -1icba uczniów dowożonych: 131, -urądzenia specjalistyczne: 1 grafoskop, 6 odtwarzaczy DyD, 8 telewizorów, 4 projektory multimedialne, 2 kserokopiarki,

3

magnetowidy,

-pricownie specjalistyczne siużące rozwojowi zainteresowań: 2 sale komputerowe, 1 chemiczna, 1 fizyczna, 1 biologiczna, 1 geograficzna, 2 historyczne, 2 matematyczne, 1 mzyczna, 1 polonistyczna, 1 logopedyczna, 1 do gimnastyki korekcyjnej, 1 plastyczna, -

mi ejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

-

32

-


-ka*ira i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

O

7

12

13

32

Girrinazjum

0

5

10

18

33

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz. Podst.

O

7

10,89

12,67

30,56

Giinnazjum

O

5

9,50

17,50

32

Adrriinistracj a i olssługa: Liczba zatrudnionych: 18 osób na 15,5 etatu, -naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W ioku szkolnym 2011/2012 środki na dokształcanie i doskonalenie przeznaczono na dofinansowanie do studiów magisterskich, dofinansowanie do studiów podyplomowych, dofinansowanie do kursów i szkoleń, szkolenie Rad Pedagogicznych. -poziom i struktura wykształcenia:

Studium Nauczycielskie: O Wysze zawodowe (licencjat): 8 nauczycieli, Wysze magisterskie: 56 nauczycieli, Inne: 1 nauczycie”l, -23 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów,

12 nauczycieli ma

-podjęte przez szkolę działania w celu polepszenia efektywności pracy szkoly: udział szkoły w projektach, organizacja kół zainteresowań, i zajęć pozalekcyjnych, organizacja koiiŁursów i imprez szkolnych, działalność wychowawcza i profilaktyczna, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyr.5wnawcze, logopedyczne,

-

33

-


-praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, Kola zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012. -zajęcia rekreacyjno-ruchowe, kurs decoupage, Koło filmowe, Koło języka włoskiego, niemieckiego, angielskiego, Koło artystyczne, turystyczno-przyrodnicze, wokalnoinstrumentalne, biblijne, liturgiczne, misyjne, biologiczne, rekonstrukcji historycznej, multimedialne, plastyczne, dziennikarsko teatralne, taneczne, SKS. -

-

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła uczestniczyła w następujących projektach, programach: „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”, Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży, „Czy wiemy co jemy”, „Mlcko w szkole”, „Owoce w szkole”, projekt edukacyjny UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”, projekt „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas [V VI SP”, projekt unijny „Uczymy się poznajemy świat rozwijamy”, Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I III. -

Osiągnięcia uczniów konkursach, olimpiadach: Nazwa

Zdobyte miejsce

Konkurs Matematyczny

1, II, II miejsce

GMO czy nie UMO?

I miejsce

„Z fłzyka za pan brat”

I miejsce

WOJewódzki Konkurs Biologiczny

Laureat etapu wojewódzkiego

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny .„Kangur”

4 osoby wyróżnione

XIII Powiatowy Konkurs „Wiosenne Przebudzenie”

I miejsce

XI Gminny Przegląd Piosenki Osiągnięcia sportowe biagi przełajowe

Miejsca od I do III

lekkoatletyka, turniej warcabowy,

Uczniowie zajęli czołowe miejsca

Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 201 1/2012. wymiana podłóg w klasach, malowanie dziewcząt.

sal lekcyjnych, kapitalny remont łazienek

-

-

34

-


13. Przedszkole nr 2 „Wesole Skrzaty” w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1 -

-

3 oddziały, 66 dzieci,

przedszkole pracowało od 6.00 do 17.00,

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

O

4

1

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

6

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 1

-

-

O

4

1

6

zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, administracja i obsługa: 8 osób na 6,25 etatów.

Koszt utrzymania jednego dziecka: 789,14 zlotych (I półrocze 2012 r.)

14. Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, ul. Topolowa 6 -

-

5 oddziałów, 67 dzieci,

przedszkole pracowało od 6.00 do 16.00,

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

2

9

1

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

13

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczin nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 1

2

8,50 -

35

1 -

12,50


zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczno-muzyczne, język angielski, -

-administracja i obsługa: 15 osób na 13,75 etatów. Koszt utrzymania jednego dziecka: 1.690,91 złotych (I półrocze 2012 r.)

15. Przedszkole nr 4 w Mosinie, ni. Kasprowicza 28

-3 oddziały, 75 dzieci, -

przedszkole pracowało od 6.00 do 17.00,

Lic2ba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Licba nauczycieli stażstów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1

2

3

O

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

6

Lic2ba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Licba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 1

-

-

2

3

O

zjęcia dodatkowe: religia, rytmika, aJrriinistracja i obsługa: 10 osób na 9 etatów,

Koszt utrzymania jednego dziecka: 757,86 zlotych (I półrocze 2012 r.)

15. Przedszkole w Wiórku

-3 cddziały, 56 dzieci, -

priedszkole pracowało od 7.00 do 16.00,

-

36

-

6


Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

2

1

3

O

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

6

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

RAZEM 2

-

-

1

3

O

zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, język angielski, adn-iinistracja i obsługa: 7 osób na 6,50 etatów,

Koszt utrzymania jednego dziecka: 873,05 złotych (I półrocze 2012 r.)

-

37

-

6


III.

Realizacja zadań edukacyjnych

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono egzaminy zewnętrzne: sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej, w którym wzięło udział 27”7 szóstoklasistów oraz egzamin gimnazjalny do którego przystąpiło 263 uczniów. Wyniki sprawdzianu i egzaminu są na poziomie wyników powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

SpTawdzian po klasie szóstej szkoty podstawowej

Szkoła

Średnia szkoły

Szkc,ła Podst. nr I w Mosinie

21,23

Szko la Podst. nr 2 w Mosinie

23,00

Szko 1a Podst. w Czapurach

22,65

Szko a Podst. w Pecnej

22,35

Szko ła Podst. w Rogalinku

23,50

Szko-ła Podst. w Krośnie

21,60

Szko -ła Podst. w Krosinku

20,44

Szko-ła Podst. w Daszewicach

24,88

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

22,46

22,82

21,98

22,75

Egarnin gimnazjalny

Część „

egzarainu

Gimnazjum w I Mosinie

nr

Gimnazjum nr 2 w Mosinie

Gimnazjum w Pecnej

Gimnazjum w Rogalinie

Gimnazjum

Śr.

Śr.

Śr.

Śr.

Gm

Pow.

Woj.

Okręgu

%

%

%

%

W

Daszewicach

% %

%

i y”OS

62,51

62,10

Języlpolski

62,65

61,40

%

%

60,76

65,36

65,40

63,23

61,77

59,89

56.19

71,57

68,50

64,06

64,00

62,97

Histo da

-

38

-

59,48


Priyrdnicza

48,47

48,90

47,21

55,78

52,60

50,59

50,08

48,98

48,89

Matematyka

44,84

42,90

46,93

55,14

46,60

47,28

47,42

46,25

45,91

Jęz\”k angie Iski podstawowy

59,66

61,20

58,02

76,43

66,30

64,32

66,19

62,10

62,13

Język: angielski iozsz€rzony

39,80

40,00

36,40

5 1,86

46,20

42,85

47,23

45,92

45,93

Język niemiecki podstawowy

48,00

-

-

-

Język niemiecki rozszerzony

28,00

-

-

-

IV.

48

-

28

Nakłady finansowe Gminy Mosina na oświatę.

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania stanowią bardzo istotną pozycję w całym budżecie Gminy Mosna. Gmina Mosina przeznacza na cele oświatowe środki znacznie przewyższające subwencję oświatową przekazywaną z budżetu państwa. Wynika to z realizacji priorytetu edukacyjnego przez Burmistrza Gminy oraz przez Radę Miejską. Szc2egółowe rozliczenia poniesionych wydatków na oświatę stanowią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2011 oraz za I półrocze roku 2012, które są przekazywane Radzie Miejskiej.

W r-oku kalendarzowym 2011 budżet oświaty w dziale 801 oświata i wychowanie wyniósł 265-42.171,81 zł., natomiast w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1.435.104,90 zł. Ogó-lern poniesione wydatki 27.977.276,71 zł. —

Ioniższa tabela przedstawia nakłady finansowe w 2010 r. na płace i pochodne, wydatki rzeczowe, yydatki inwestycyjne w dziale 801, 854

-

39

-


Wydatki na płace i pochodne Szkoly podstawowe

9.829.644,99

Oddziały przedszkolne

869.657,28

Przedszkola

Wydatki rzeczowe

Wydatki inwestycyjne

1.136.209,86

565.854,8 1

-

-

2.963.408,47

671.680,70

24.041,74

Gimiazja

6.081.397,65

616.268,76

Świetlice szkolne

1.181.611,85

RAZEM

-

-

20.925.720,24

-

2.424.159,32

SuLwencja oświatowa w 2011 r.

589.896,5 5

14.883.962,00 zł.

Subwencja w 2011 r. na ucznia miejskiego Subwencja w 2011 r. na ucznia wiejskiego

4.686,48 zł. (miesięcznie 6.467,28 zł. (miesięcznie

Subwencja w 2011 r. na ucznia gimnazjum (miasto) Subwencja w 2011 r. na ucznia gimnazjum (wieś)

390,54 zł.) 538,94 zł.)

4.873,80 zł. (miesięcznie

6.654,72 zł. (miesięcznie

406,15 zł.)

554,56 zł.)

Dotacje podmiotowe z budżetu udzielone w 2011 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Udzielona dotacja Niepubliczna Pod tawowa

Szkoła

60.654,52

Niepubliczne G lmliazj urn

107.159,90

Przećszkola niep.ibliczne

1.690. 135,4 1

Naldady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 roku.

r

Szkoł

podstawowe,

84004,87

gimnazja, przedszko”a

-

40

-


Forniy pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Stypendium szkolne charakterze socjalnym

o

Zasiłek szkolny

Licyba wniosków

200

11

Liciba wniosków pozytywnie ozpatrzonych

185

10

Innym

pomocy

zadaniem

charakterze

o

materialnej

było

wsparcie

w

zakresie

zakupu

podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Grupa

Liczba uczniów którzy skorzystali z programu

Klasa I szkoły podst.

30

Klasa II szkoły podst.

26

Klasa III szkoły podst.

31

Klasa III gimnazjum

37

Grupa

Liczba uczniów którzy skorzystali z programu

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b

47

ust.3 ustawy o systemie oświaty

Koszt utrzymania ucznia w 2011 r. w szkołach:

Szkoła

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 r.

Koszt utrzymania ucznia rocznie

Koszt utrzymania ucznia miesięcznie

SzkoF a Podst. nr I w Mosinie

356

6.003,36

500,28

szkoła Podst nr 2

350

4.962,96

413,58

Szkoła Podst. w Czapurach

125

„7.805,16

650,43

Szkoła Podst. w Pecnej

128

7.880,64

656,72

SzkołaPodst.

180

7.831,20

652,60

Szkot a Podst. w Rogalinie

88

2.027,12

506,78

Szkot aPodst.

282

5.667,72

472,31

Szkoł aPodst. w Krosinku

93

9.361,08

780,09

Szkoła Podst.

127

7.091,88

590,99

ZS

W

W

W

-

Mosiria

Rogalirku

Krośnie

Daszewicach

-41-


(;iIlul2zja

Gimnazjum nr 1 w Mosinie

221

6.035,88

502,99

ZS

272

7.882,44

656,87

128

10.104,60

842,05

Gimnazjum w Rogalinku

14

4.358,40

1.089,60

Gimnazjum w Rogalinie

66

14.053,56

1.171,13

Gimnazjum w Daszewicach

111

8.407,32

700,6 1

Szkoła Podst. nr I w Mosinie

56

2.425,20

202,10

ZS

58

2.084,88

173,74

Szkoła Podst. w Czarach

23

2.046,84

170,57

Szkoła Podst. w Pecnej

38

3.843,84

320,32

Szkoła Podst. w Rogalirku

27

4.065,00

338,75

Szkoła Podst.

15

1.094,28

273,57

Szkoła Podst. w Krośnie

51

2.435,28

202,94

Szkoła Podst. w Krosinku

27

3.749,40

3 12,45

Szkoła Podst. w Dasze\yicach

23

2.963,88

246,99

Przedszkole w Krośnie

69

7.722,24

643,52

Przedszkole nr 2w Mosinie

68

8.343,72

695,3 1

Przedszkole nr 3 Integr. Mosina

80

17.083,92

1.423,66

Przedszkole nr 4 w Mosinie

75

8.346,72

695,56

Przedszkole w Wiórku

56

2.871,84

717,96

(

Gimnazjum nr 2

imnazjum w

w

Mosinie

Pecnej

Oddziały Przedszkolne

Szkoła Podst nr w Mosinie

y

Rogalirie

l”rzedszkola

Lic2ba dzieci spoza Gminy Mosina uczęszczające do niepublicznych Przedszkoli w Mosinie 32 (średnia). Porozumienia zawarte z Gminami: Poznań, Komorniki, Luboń, Puszczykowo, Br@dnica, Kórnik, Czempiń, Śrem.

Lic2ba dzieci z Gminy Mosina uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 79 (Poznań, Kórnik, Puszczykowo, Komorniki, Luboń). —

-

42

-


Otrzymane dotacje celowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Lp.

Tytuł dotacji

Otrzymana kwota

Dońnansowanie prac komisji egzaminacyjnych na WYŻSZY stopień awansu

I

zawodowego

2.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach 1III oraz w klasach I gimnazjum

370,00 zł.

Dofinansowanie

3.

materialnej socjalnym

dla

świadczeń

uczniów

o

25.206,2Ozł.

pomocy

charakterze

55.454,00 zł.

RAZEM

87.332,30

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego miodocianych pracowników: -

wydano 46 decyzji na kwotę

-

305.305,80 zł.

Furuiusz nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 na wniosek dyrektorów szkół i rad pedagogicznych w roku szkolnym 2011/2012 w sprawie przyznania nauczycielom nagród Burmistrza Gminy Mosina, nagrody otrzymało 6 nauczycieli. -

w 2011 r. nagrodę Burmistrza Gminy Mosina przyznano 3 dyrektorom placówek oświatowych. -

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 9 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz Gminy Mosina wydał 9 decyzji o nadaniu nauczycielowi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Budżet 2012 W roku kalendarzowym 2012 planowany budżet oświaty w dziale 801 oświata 1 wychowanie wynosi 30.552.733,01 zł., natomiast w dziale 854 edukacyjna opieka yychowawcza 1.477.133,00 zł. Ogółem planowane wydatki 32.029.866,0 1 zł. —

łoniższe dane według stanu 30.06.2012 r. PonLższa tabela przedstawia planowane nakłady finansowe w 2012 r. na płace i pochodne, wydatki rzecowe, wydatki inwestycyjne w dziale 801, 854

-

43

-


Planowane wydatki na płace i pochodne

Planowane wydatki rzeczowe

Planowane wydatki inwestycyjne

Szko-ly podstawowe

10.142.817,00

1.478.264,00

2.105.633,69

Oddziały przedszkolne

936.829,00

Przedszkola

-

-

3.006.481,00

436.395,00

584.000,00

Gimnazja

6.361.906,00

915.140,00

Świetlice szkolne

1.259.309,00

RAZEM

21.707.342,00

-

-

-

2829.799,00

2.689.633,69

Subwencja oświatowa w 2012 r.

16.182.286,00 zł.

Subwencja w 2012 r. na ucznia miejskiego Subwencja w 2012 r. na ucznia wiejskiego

5.123.04 zł. (miesięcznie 7.069,68 zł. (miesięcznie

Subwencja w 2012 r. na ucznia gimnazjum (miasto) Subwencja w 2012 r. na ucznia gimnazjum (wieś)

426,92 zł.) 589,14 zł.)

5.088,72 zł. (miesięcznie

6.948,00 zł. (miesięcznie

424,06 zł.)

579,00 zł.)

I”lanowane dotacje podmiotowe z budżetu w 2012 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dotacja Niepubliczna Pods lawowa

Szkoła

70.000,00

Niepubliczne Gimnazjum

80.000,00 zł.

Przedszkola niepubIiczne

1.71 0.000,OOzł.

-

44

-


Nalcłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 roku.

Rok 2012

Szkoły

podstawowe,

133.841,00

gimnazja, przedszkola

Koszt utrzymania ucznia w 2012 r. w szkołach (stan 30.06.2012 r.) Liczba 2012 r.

uczniów

w

Planowany

koszt w

utrzymania ucznia

Szkola

Koszt

utrzymania

ucznia miesięcznie

2012r. Stan 31.03.2012 r. SIO

Szkoła Podst. nr I w Mosinie

342

6.831,48

569,29

ZS

352

5.334,72

444,56

Szkoła Podst. w Czapurach

132

8.084,88

673,74

Szkoła Podst. w Pecnej

124

9.139,32

761,61

Szkoła Podst. w Rogalirku

143

9.346,20

778,85

Szkoła Podst. w Rogalinie

89

6.991,68

582,64

Szkoła Podst. w Krośnie

285

6.263,04

52 1,92

Szkoła Podst. w Krinku

96

9.667,08

805,59

Szkoła Podst. w Daszewicach

132

7.038,00

586,50

Gimnazjum nr I w Mosinie

211

6.948,24

579,02

ZS

279

9.006,36

750,53

Gimnazjum w Pecnej

127

10.928,64

910,72

GimnazjumwRogaliku

14

7.657,44

638,12

Gimnazjumw Rogalinie

56

16.179,24

1.348,27

Gimnazjum w Daszewicach

108

9.256,56

77 1,38

Szkoła Podst. nr I w Mosinie

71

2.710,80

225,90

ZS

67

2.815,20

234,60

24

2.106,00

175,50

Szkoła Podst nr 2

-

Mosina

Gimn azja

Gimnazjum nr 2 w Mosinie

Oddzi aly Przedszkolne

zkola Podst nr w Mosinie

Szkoła Podst. w Czapurach

-

45

-


Szkoła Podst. w Pecnej

4t

4170,00

347,50

Si.koła Podst. w Rogalirku

19

3.775,44

3 14,62

Szkota Podst. w Rogalinie

15

4.755,84

396,32

Szkoła Podst. w Krośnie

64

2.626,44

218,87

Szkoła Podst. w Krosinku

25

4.565,52

380,46

Szkoła Podst w Daszewicach

25

2.148,84

179,07

Przedszkole w Krośnie

70

8.325,36

693,78

Przedszkole nr 2 w Mosinie

65

9.469,68

789,14

Przedszkole nr 3 Integr. Mosina

67

20.290,92

1.690,91

Przedszkole nr 4 w Mosinie

75

9.094,32

757,86

Przedszkole w Wiórku

58

1 0.476,60

873,05

Przedszkola

Informację przygotował Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie Gmina Mosina Pl 20 Pazdziernika I 62 050 Mosina tel. 61 8109-500 fax 61 8109-558 NIP 7773154370, Regon 631258626

eferatu

K mgr

:

-

46

-

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

Gmina Mosina rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

Gmina Mosina rok szkolny 2011/2012

Advertisement