Page 1

MOSINA

irrstrz Gminy

Mosina, 30 października 2013 r.

ls

0W. 0004. 18.2013 MK

Rada Miejska w Mosinie Wpł. dnia r. ..

Nr sprawy

Pan Waldemar Waligórski Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuję informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum.

inĆz Feferatu gr

Otrzymują: 1. Adresat 2. aa

Sprawę prowadzi: Małgorzata Kasprzyk Kierownik Referatu Oświaty te!. 618 109 580


Gmina Mosina Pl. 20 Października 1,62-050 Masina tel. 61 8109-500, fax 61 8109-558 NIP 7773154370, Regon 631258626

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz informacja o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum.

Zadania oświatowe Gminy Mosina wynikają w szczególności z postanowień: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm.), -

-

z

ustawy późn.

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(

Dz. U. z 2001 r. Nr 42,poz. 1591

(

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

zm.),

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.) -

Karta Nauczyciela

(

Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz.

674

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

I.

Struktura organizacyj na oświaty.

W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Mosina była organem prowadzącym dla: 5 przedszkoli publicznych, 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 sieć przedszkoli, szkół nie uległa zmianie. Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiała się następująco:

Liczba uczniów

Szkoły Podstawowe

Liczba oddziałów

1.725

80

Gimnazja

805

35

Przedszkola

341

17

2.871

132

P.AZEM

Liczba wychowanków w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego

Liczba oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego

334

18

Liczba uczniów spoza gminy Mosina w szkołach podstawowych i gimnazjach

Liczba uczniów z Gminy Mosina uczęszczających do szkół w innych gminach

130

564

-

-

-

-

334

18


Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2012/20 13.

Liczba nauczycieli w osobach

Liczba nauczycieli w etatach

Liczba pracowników obsł. adm. w osobach

Liczba pracowników obsł. adm. w etatach

Szkoły podstawowe

201

184,46

69

54,00

Gimnazja

115

90,79

40

31,00

Przedszkola

37

36,50

45

41,00

353

311,75

154

126,00

Razem

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w osobach w roku szkolnym 2012/2013 n. stażysta

n. kontraktowy

n. mianowany

n. dyplomowany

Szkoły podstawowe

10

45

90

56

Gimnazja

1

26

45

43

13

22

2

84

157

101

Przedszkola Razem

-

11

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w etatach w roku szkolnym 2012/2013 n. stażysta

n. kontraktowy

n. mianowany

n. dyplomowany

Szkoły podstawowe

8,33

40,24

83,74

52,15

Gimnazja

0,17

19,09

36,47

35,06

13

21,50

2,00

72,33

141,71

89,21

Przedszkola Razem

-

8,50

2


W Gminie Mosina w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 6 przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Mosina oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny ( inne formy wychowania przedszkolnego) Lp.

Przedszkole

L

Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie

80

6

2.

Prywatne Przedszkole w Mosinie

„Truskawkowy Domek”

45

2

3.

Przedszkole Niepubliczne Janka Wędrowniczka w Mosinie prowadzone przez Caritas w Poznaniu

„72

3

4.

Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach

60

6

5.

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku prowadzone przez osobę fizyczną

75

3

6.

Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach

46

3

7.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „,Calineczka” w Mosinie

15

Liczba wychowanków

RAZEM

Liczba oddziałów

393

23

W Gminie Mosina w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowała 1 niepubliczna szkoła podstawowa oraz niepubliczne gimnazjum

Lp.

Szkoła

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie

21

6

2.

Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie

14

3

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

W roku szkolnym 2012/2013 Burmistrz Gminy Mosina wydał 58 decyzji o nauczaniu indywidualnym (zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych). W roku szkolnym 2012/2013 dowożono 519 uczniów do szkół, przedszkoli na terenie Gminy. Ponadto prowadzone są dowozy do: Specjalnego Ośrodka Szkolno —Wychowawczego w Mosinie

3


(40 osób), do klas integracyjnych w Poznaniu ( 7 osób), do Śremu (1 osoba), do Puszczykowa (1 osoba), do Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie (3 osoby).

Frekwencja obecności uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2012/13 Szkoła

Frekwencja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

90,81%

Zespół Szkół w Mosinie

90,38%

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

89,18%

Szkoła Podstawowa w Pecnej

90,20%

Zespół Szkół w Rogalinku

95%

Zespół Szkół w Rogalinie

91%

Zespół Szkół w Krośnie

91%

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku

88,56%

Szkoła Podstawowa w Daszewicach

93,71%

Gimnazjum nr 1 w Mosinie

88,50%

Gimnazjum w Pecnej

91,00%

Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach

89,21%

II. Stan organizacji poszczególnych szkól podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 1. Szkota Podstawowa nr I w Mosinie, ul. Szkolna 1

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

17

409

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale 21

Średnia liczba uczniów w oddziale 24

Liczba uczniów spoza gminy Mosim Liczba uczniów z Gminy Mosim i uczęszczających do szkół w innych podstawowych szkołach w gminach gimnazjach 18

76

4

Największa liczba uczniów w oddziale 27

Liczba oddziałów przedszkolnych 3 (67)


liczba izb lekcyjnych: 16, szkoła pracowała na dwie zmiany,

-

świetlica szkolna czynna była codziennie od 7.00 do 16.00, średnio w świetlicy szkolnej

-

uczęszczało 182 uczniów, z czego 63 to uczniowie dowożeni z okolicznych wiosek., -

ze stolówki szkolnej korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, -gabinet pielęgniarki czynny był od poniedziałku do piątku, -sala gimnastyczna: szkoła korzysta z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 13 stanowiskami, -boisko sportowe: trawiaste, brak urządzeń sportowych,

Mosinie w nr I Podstawowa Szkoła (wspólnie i Gimnazjum nr 1 w Mosinie): w roku szkolnym 2012/2013 przybyło 405 książek, łącznie jest 23.043 woluminów.

-zbiory

biblioteczne

Sprzęt elektroniczny przeznaczony do celów dydaktycznych

Rok produkcji

Zestaw komputerowy w pokoju nauczycielskim

2007

Zestaw komputerowy w gabinecie pedagoga

2007

Laptop w gabinecie psychologa, logopedy

2010

Laptop w świetlicy szkolnej

2006

5 laptopów w salach lekcyjnych

2010—2013

Sprzęt elektroniczny przeznaczony do celów administracyjnych

Rok produkcji

4 zestawy komputerowe ( sekretariat, księgowość, biblioteka)

2006—2013

3 laptopy ( sekretariat, dyrektor)

2008— 2013

Urządzenie wielofunkcyjne ( sekretariat)

201 I

wyposażone w 8 2008 )„ zestawów komputerowych oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne ( rok prod. 2007 pracownia komputerowa wyposażona w 18 zestawów komputerowych oraz serwer ( rok prod. 2013 )„ sala przyrodnicza, sala polonistyczno-historyczna, miejsce zabaw dla 2005 młodszych dzieci w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”, -pracownie specjalistyczne służące rozwojowi zainteresowań: IC]M

Szkoła posiada system monitoringu wyposażony w 11 kamer zewnętrzne).

-

5

( 8 wewnętrznych

i 3


-kadra i system doskonalenia zawodowego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach:

!

Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2

5

18

12

RAZEM 37

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

1,50

4,56

17,67

12

RAZEM 35,73

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 15 osób na 14 etatów. -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

w roku szkolnym 2012/2013- z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystał 1 nauczyciel (pedagogika opiekuńczo wychowawcza). —

-poziom i struktura wyksztalcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

inne

Dyom ukończenia koIeum nauczycielskiego, dyplom

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

ukończenia kol. języków obcych

10 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 9 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów.

-

Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

2

I

-

-liczba uczniów dowożonych: 63,

6


-pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach,

Koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013: W roku szkolnym 2012/2013 w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane były 22 zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów oraz 20 kół zainteresowań. Zajęcia przeznaczone były VI. W ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były dla uczniów klas I III i IV rozwijanie kompetencji matematyczno zajęcia pod nazwą „Zrozumieć Swiat przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Zajęcia te przeznaczone były dla uczniów klas IV VI. —

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie brali udział w licznych konkursach, zawodach sportowych. Osiągnęli wiele sukcesów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim między innymi: KONKURSY: gminny konkurs „Obycie umila życie”, „Mistrz ortografii”, konkurs języka angielskiego, „Mój las”, festiwal projektów „Zrozumieć świat”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, konkurs „Poznaj świat przez języki”, mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców, chłopców i dziewcząt w aerobicu grupowym -

-

indywidualnych biegach przełajowych, Mistrzostwa Gminy w halowej mistrzostwa Gminy w warcabach, mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej w piłce koszykowej, brali udział w XII wojewódzkim turnieju III miejsce.

Remonty przeprowadzone w roku szkolnym w 2012/2013: —

remont dachu na łączniku pomiędzy starym budynkiem szkoły a budynkiem kulturalno żywieniowym, remont pomieszczenia na poddaszu z przeznaczeniem na nową salę komputerową, modernizacja instalacji elektrycznej w nowej sali komputerowej.

2. Zespól Szkól w Rogalinku Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19, Gimnazjum w Rogalinku -

SzkołaPodst.147 Gimnazjum-27

Największa liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów przedszkolnych

1 (20)

8

18

14

23

2

13

13

14

Liczba uczniów spoza gminy Mosina szkołach podstawoich i gimnazjach

LO

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

y

Liczba uczniów z Gminy Mosin uczęszczających do szkół w innych gminach 26

7


-liczba izb lekcyjnych: 9,

-świetlica szkolna: czynna codziennie od 7.00 do 16.00, średnia liczba dzieci korzystających ze świetlicy 34, —

-stolówka szkolna: brak,

-gabinet pielęgniarki: czynny w każda środę w godz. 9.00 do 15.00, -sala gimnastyczna: pozostaje do dyspozycji uczniów oraz oddziałów przedszkolnych w godz. 7.30 do 16.15, -boisko sportowe: boisko poliuretanowe, wyposażone w 2 bramki i 4 stanowiska do gry w koszykówkę, -zbiory biblioteczne: Liczba woluminów w roku szk. 2012/13 2.111 woluminów. Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku szkolnym i służy wsi oraz szkole (umowa między dyrektorem Zespołu Szkół Rogalinku i dyrektorem Biblioteki Publicznej w Mosinie), -

Sprzęt informatyczny biurowych Komputer ADAX

przeznaczony do celów dydaktycznych i

10 szt.

Rok produkcji 2008 r.

Notebook Asus X58L, Pacardbell ENTK 85, Dell Latitude, Asus

2008

Urządzenie wielofunkcyjne UP

2009 r.

-

2011 r.

-urządzenia specjalistyczne: 2 projektory, 2 rzutniki, kamera JVC, odtwarzacz DyD, zestaw audiowizualny NEC V 260, aparaty fotograficzne, -sala komputerowa

10 stanowisk,

Szkoła posiada system monitoringu wyposażony w 3 kamery na zewnątrz budynku. -

miejsce zabaw dla młodszych dzieci

w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”,

-kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

Sz.Podst.

1

4

10

6

21

Gimnazjum

1

2

1

2

6

8


Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

Liczba nauczycieli mianowanych

RAZEM

Sz. Podst.

0,33

3,36

8,33

6,00

18,02

Gimnazjum

0,17

0,67

0,11

0,92

1,87

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 8 osób na 5,75etatów, ym 2012/2013 brak -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: w roku szkoln dofinansowania. -poziom i struktura wyksztalcenia: -

-

— --—--.—-.-.—

——

Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

-—_.--—_.-.

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

inne

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków

I

obcych

27

-

-

8 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów,

-3 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów. stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy zawodowego. I Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

I

I

I

-liczba uczniów dowożonych: 4,

yjno-kompensacyjne -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekc ami), (1 zespół), wyrównawcze (każda klasa), logopedyczne (zgodnie z potrzeb dualny program praca z uczniem zdolnym: praca na zajęciach dodatkowych, indywi nauczania. -

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013: zdolny Koło fotograficzne, matematyczne, filmowe, sportowe, z języka angielskiego uczeń o filmow , dnicze oraz „English is fun”, koło z języka niemieckiego, pierwsza pomoc, przyro dyskusyjne, humanistyczne, „Prosymfonika”, —

9


W roku szkolnym 20 12/2013 szkoła uczestniczyła między innymi w następujących projektach: —

program „Szkoła promująca zdrowie”, „Owoce w szkole”, „Doskonałe mleko w szkole”, „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Nie pal przy mnie proszę”, projekt „Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, program Comenius —

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach:

Uczniowie Zespołu Szkół w Rogalinku brali udział w licznych konkursach, zawodach sportowych. Osiągnęli wiele sukcesów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim między innymi: gminny konkurs matematyczny, informatyczny, konkurs poezji patriotycznej, konkurs

matematyczny „Kangur”, konkurs humanistyczny, mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej, I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012/2013: -

malowanie sal lekcyjnych.

3. Szkola Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, ul. Wiejska 43 Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

8

124

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów przedszkolnych

21

2(27)

9

15

Liczba uczniów spoza gminy Mosin Liczba uczniów z Gminy Mosim i iczęszczających do szkół w innych podstawowych szkołach y gminach gimnazjach 1

3

-liczba izb lekcyjnych: 7, szkoła pracowała na dwie zmiany, -świetlica szkolna: czynna od 7.00 do 8.00 oraz od 12.00 do 17.00, średnia liczba uczniów przebywających w świetlicy -20, -stołówka szkolna: brak, -gabinet pielęgniarki: brak, -sala gimnastyczna: niewymiarowa, -sala komputerowa: sala komputerowa z 11 stanowiskami do wykorzystania na każdej lekcji, -boisko sportowe: trawiaste oraz wielofunkcyjne poliuretanowe, -

-zbiory biblioteczne: 3 268 woluminów, w roku szk. 2012/2013 przybyło 140 książek.

10


Sprzęt informatyczny

przeznaczony do celów dydaktycznych

i

Rok produkcji

biurowych Komputery

2005— 2006 r.

I I szt.

2005

Laptopy—3 szt. Komputery

( administracja ) —2

2002

szt.

-

-

2012 r, 2009 r.

-urządzenia specjalistyczne: projektory multimedialne, 1 rzutnik, 2 ksero, 1 skaner, -

-

miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2

3

8

3

RAZEM 16

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

1,50

3,00

8,00

Liczba nauczycieli dyplomowanych 2,17

RAZEM 14,67

Administracja i obsłua: liczba zatrudnionych: 6 osób na 3,75 etatu, -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

W roku szkolnym 2012/2013 doskonalącego,

-

1 nauczyciel skorzystał z dofinansowania do kursu

11


-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów

Dyplom ukończenia wyższych

Dyplom ukończenia kolegium

magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

14

inne

H

1

-8 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 5 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania i więcej przedmiotów, Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

2

Nauczyciel dyplomowany

-

-

-liczba uczniów dowożonych: 63, -formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce: koła zainteresowań: SKS, plastyczne, dziennikarskie, chór, indywidualne zajęcia z uczniami, Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013: Koło gier planszowych, Koło rozwiązywania testów, informatyczne, Koło plastyczne, SKS, chór. -

Koło

dziennikarskie,

Koło

-projekty realizowane przez szkolę: projekty: Trzymaj formę, Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy, Nie palę, Decyduję o Europie poznając ją, projekt edukacyjny Misja na pięć, -

-

programy: Szklanka mleka, Owoce w szkole.

Osiągnięcia uczniów w konkursach „ olimpiadach w roku szkolnym 2012/2013: Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach sportowych na szczeblu gminnym,

powiatowym, zdobywając czołowe miejsca miedzy innymi: mistrzostwa Gminy, Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, konkurs przyrodniczy, dyktando dla leworęcznych.

12


4. Szkoła Podstawowa w Daszewicach, ul. Szkolna 16 Liczba uczniów ogółem

7

164

Największa liczba uczniów w oddziale 31

Najnmiejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów

18

23

Liczba oddziałów przedszkolnych 1 (20)

Liczba uczniów spoza gminy Mosim Liczba uczniów z Gminy Mosin; iuczęszczających do szkół w innych szkołach w podstawowych gminach gimnazjach 22

16

-liczba izb lekcyjnych: 8, szkoła pracowała na jedną zmianę,

codziennie od 6.20 do -świetlica szkolna: czynna korzystających ze świetlicy 40,

16.30, średnia liczba uczniów

-szkoła nie posiada stołówki szkolnej; dzieci otrzymują herbatę, a chętni mają możliwość zjedzenia obiadu (katering), -gabinet pielęgniarki; czynny w poniedziałek od 9.00 do 14.00, -sala gimnastyczna: w 2012/2013 roku szkolnym oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną, -boisko sportowe: urządzenia- dwa komplety bramek na boisku do piłki nożnej, brak pozostałych urządzeń z uwagi na budowę sali gimnastycznej, -zbiory biblioteczne: 3 765 woluminów, w roku szkolnym 20 12/2013 przybyło 5 książek,

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Sprzęt informatyczny biurowych

Rok produkcji

Zespól Szkól Komputery Komputery

18 szt.

2003, 2006, 2007, 2008 r.

( pracownia komputerowa)

8 szt. ( biblioteka multimedialna)

2007 r. 2013 r.

Zestaw komputerowy Sensilo Laptopy

(

6 szt,

2006— 2012 r.

( administracja)

2006— 2007 r.

LENOyO, Asus

Komputery

3 szt.

)

-urządzenia specjalistyczne: 1 rzutnik pisma, 2 kamery wideo, 2 odtwarzacze DVD, 1 magnetowid, 2 projektory multimedialne, 2 kserografy, 2 telewizory, 1 tablica interaktywna, 2 aparaty cyfrowe, gitary klasyczne, ekran Kauber Easy.

13


i zainteresowań: ICIM, sala multimedialna, -pracownie specjalistyczne służące rozwojow w ramach programu „Radosna szkoła”, sala miejsce zabaw dla młodszych dzieci multimedialna. na zewnątrz, 10 kamer wewnątrz budynku. W budynku szkoły zainstalowane są kamery: 16 -

-kadra i system doskonalenia zawodowego: Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

4

5

7

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

3,05

3,97

6,06

-

RAZEM

16

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

RAZEM 13,08

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 7 osób na 4,50 etatu, li: -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycie stniczyło w szkoleniach rady pedagogicznej W roku szkolnym 2012/2013 16 nauczycieli ucze ów dokształcających. 2 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do kurs -poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

14

Dypm ukończenia yższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

inne Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

-

-

2

-

-.--

-

..

2 przedmiotów, 10 nauczycieli ma -3 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania tów. uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmio

14


Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

-liczba uczniów dowożonych: 0, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: Zajęcia korekcyj no-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, zajęcia w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. Kola zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013: Koło artystyczne, Koło teatralno gazetowe, Koło języka polskiego, Koło matematyczne, Koło plastyczne, Koło Małego Teologa, Koło językowe, przyrodnicze, Koło komputerowe, Koło techniczne, Kolo literackie, SKS, Kółko literackie „Dżentelmen w globalnej wiosce”, Klub Wiewiórki, Pogotowie lekcyjne. —

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizowała między innymi programy i projekty: „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych” zajęcia praktyczne z robotyki, chemii i fizyki Mały Inżynier, Międzynarodowy projekt „Odyseja Umysłu” zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność, projekt „Maraton Uśmiechu, Pasji i Talentu” w ramach programu grantowego, projekt „Matlandia” program online wspierający naukę matematyki w czwartej, piątej oraz szóstej klasie szkoły podstawowej(projekt doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie), program „Cała Polska czyta dzieciom”, program „Doskonałe mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. —

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewicach uczestniczyli w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim między innymi brali udział w finale Wojewódzkim III Turnieju Orlika o Puchar Premiera, Konkurs Poezji patriotycznej. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 201 2/2013 wykonanie balustrady schodowej i podestu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji co.

-

15


_______________________________

5. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ni. Poznańska 78 Liczba uczniów ogółem

Liczba oddziałów przedszkolnych

27

18

22

7

153

Największa liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów

1(17)

Liczba uczniów spoza gminy Mosin; Liczba uczniów z Gminy Mosint iuczęszczających do szkół w innych podstawowych szkołach w gminach gimnazjach 157

-liczba izb lekcyjnych: 6, szkoła pracowała na zmiany (oddziały klas 1, II, III),

tających -świetlica szkolna: czynna codziennie od 6.30 do 15.00, średnia liczba dzieci korzys ze świetlicy 58, —

-gabinet pielęgniarki: czynny w każdy wtorek, -sala gimnastyczna: mała salka gimnastyczna, -boisko sportowe: boisko asfaltowe, boisko trawiaste, plac zabaw,

książek, -zbiory biblioteczne 2092 woluminów, w roku szkolnym 2012/2013 przybyło 90 -

Sprzęt informatyczny biurowych

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Rok produkcji

I I szt.

2007 r.

Zestawy komputerowe w bibliotece—4 szt.

2008 r.

Zestawy komputerowe—5 szt.

2012 r.

Zestawy komputerowe w pracowni

2007—2012r.

Laptopy—5 szt. Zestawy komputerowe —4 szt. Laptop

I szt.

( pedagog, sekretariat, gabinet dyrektora)

2001

2005 r.

2008 r.

( księgowość)

-urządzenia specjalistyczne: 1 tablica interaktywna z oprogramowaniem, 7 multimedialnych, 2 kserokopiarki,

projektorów

komputerowa -pracownie specjalistyczne siużące rozwojowi zainteresowań: pracownia młodszych dla zabaw e miejsc ece, z 10 stanowiskami oraz 4 stanowiska komputerowe w bibliot dzieci w ramach programu „Radosna szkoła”, -

16


W szkole zainstalowanych jest 7 kamer

3 wewnątrz budynku oraz 4 na zewnątrz.

-kadra i system doskonalenia zawodowego: Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2

3

5

5

RAZEM 15

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2,00

2,61

4,17

5,00

RAZEM 13,78

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 8 osób na 5,75 etatów. -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: nauczycieli W roku szkolnym 2012/2013 z dofinansowania skorzystało 15 Pedagogicznej

szkolenie Rady

-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów

magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia wyższych

Dyplom ukończenia kolegium

studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol języków

-7 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów,

inne

2 przedmiotów, 2 nauczycieli ma

li wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyska zawodowego. Nauczycie” kontraktowy I

Nauczyciel mianowany 2

Nauczyciel dyplomowany -

17


-liczba uczniów dowożonych: 4, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkursach, realizacja godzin z art. 42 Karty Nauczyciela, Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013: koła: plastyczne, teatralne, sportowe, języka angielskiego, przyrodnicze, PCK. -

przyrodnicze,

muzyczne,

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła uczestniczyła między innymi w następuj ących projektach: edukacyjne Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat. Janusz Korczak król dzieci, „Doskonałe mleko w szkole szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, „Wiemy co jemy więc działamy”, „Dzień tolerancji”, „Super Wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”, „,Czyste powietrze wokół nas”, Dzień Bezpiecznego Internetu, -

-

humanitarne „Adopcja serca”, Wielska Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka nakrętek plastikowych na wózek inwalidzki. -

Góra Grosza”,

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Uczniowie Szkoły podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach brali udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Zdobywali czołowe miejsca. Między innymi uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym KLIO 2013, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie PCK. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012/2013: wymiana okien, wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, remont pomieszczeń gospodarczych i archiwum, wymiana wykładzin podłogowych, przebudowa schodów zewnętrznych. -

6. Szkoła Podstawowa Pecnej, ul. Szkolna 19 Liczba uczniów ogółem

Liczba oddziałów

150

8

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów przedszkolnych

15

22

2(38)

19

Liczba uczniów spoza gminy Mosim Liczba uczniów z Gminy Mosim w szkołach podstawowych i uczęszczających do szkół w innych gimnazjach gminach 15

14

18


-liczba izb lekcyjnych: 11, szkoła nie pracowała na zmiany,

od 11.30 do 16.00, średnio ze -świetlica szkolna: czynna była codziennie od 7.00 do 8.00 oraz świetlicy korzystało 22 uczniów, -gabinet pielęgniarki: czynny jest w każdą środę przez 4 godziny, -sala gimnastyczna: mała salka gimnastyczna, -sala komputerowa: 10 stanowisk komputerowych,

i piłki ręcznej, kort tenisowy, -boisko sportowe: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki boisko do piłki nożnej, bieżnia, skocznia, rzutnia, się o 174 pozycji, -zbiory biblioteczne: 2.925 woluminów, biblioteka wzbogaciła

Sprzęt informatyczny biurowych Zestawy komputerowe

przeznaczony do celów dydaktycznych i

10 szt.

( pracownia

Rok produkcji

2008 r.

komputerowa)

2007 r.

Internetowe Centrum multimedialne—4 szt.

2005 r.

Laptop Acer Aspire 1362 LC Zestaw komputerowy ( gabinet dyrektora)

2004 r.

Zestawy komputerowe ( sekretariat, księgowość)

2003 r.

-urządzenia specjalistyczne: projektor magnetowid, tablica multimedialna,

multimedialny,

: -pracownie specjalistyczne siużące rozwojowi zainteresowań , tyczna gimnas sala Informacji Multimedialnej, biblioteka szkolna, -

odtwarzacz

ksero,

Internetowe Centrum

mu „Radosna szkoła”, miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego progra

Szkoła posiada na zewnątrz 8 kamer, wewnątrz budynku brak kamer. -kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

2

10

4

19

DyD,

RAZEM 16


Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych RAZEM

1,72

-

9,62

2,55

13,89

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 7 osób na 6 etatów, -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli: W roku szkolnym 20 12/2013 dofinansowano udział w doskonaleniu 2 nauczycieli (kursy)

-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów

Dyplom ukończenia

Dyplom ukończenia

magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

16

-

inne

-

-

-14 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, 1 nauczyciel ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów, Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

-pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne,

Koła zainteresowań w roku szkolnym 20 12/2013: koło sportowe, zajęcia biblioteczno teatralne, zajęcia informatyczne,, zajęcia komputerowe, artystyczne spotkania z muzyką i plastyką, zajęcia humanistyczne,, kółko: języka angielskiego, historyczne, matematyczne, religijne, przyrodnicze. -

20


W roku szkolnym 2012/2013 szkoła uczestniczyła w następujących programach: „Znajdź program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej projekt , prawo” znać Właściwe Rozwiązanie”, projekt edukacyjny „Mama prawo soków”, program edukacyjny „Fizyka i chemia”, program „5 porcji warzyw, owoców lub Przyszłość”, program edukacyjny z zakresu higieny jamy ustnej „Radosny Uśmiech Radosna dla oddziałów prozdrowotny dla klas V-VI „Trzymaj Formę”, program prozdrowotny przedszkolnych „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

-

...

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: adach na szczeblu Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pecnej uczestniczyli w konkursach i olimpi ódzkim Konkursie gminnym, powiatowym, wojewódzkim między innymi brali udział w Wojew w Drużynowych Humanistycznym, w XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy Matematyka Oxford Plus, Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012/2013. prace adaptacyjne wymalowano klasy, korytarze, szatnie uczniowskie, prowadzone były części budynku na pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych. -

7. Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolnal Liczba oddziałów

Liczba uczniów

9

237

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

25

26

Największa liczba uczniów w oddziale 29

Liczba uczniów spoza gminy Mosin Liczba uczniów z Gminy Mosim i częszczających do szkół w innych podstawowych szkołach w gminach gimnazjach 2

1

S5

-liczba izb lekcyjnych: 10, szkoła jednozmianowa, świetlicy szkolnej -świetlica szkolna: czynna jest codziennie od 7.45 do 15.30, średnio w przebywa 42 uczniów, ie, -ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosin -gabinet pielęgniarki: czynny od poniedziałku do piątku, cji w Mosinie, -sala gimnastyczna: szkoła korzysta z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekrea -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 15 stanowiskami, -boisko sportowe: trawiaste, barak urządzeń sportowych, zjum nr 1 -zbiory biblioteczne (wspólnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie i Gimna w Mosinie)

21


Sprzęt informatyczny biurowych

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Kompitery stacjooanlc —33 szt.

(

Rok produkcji 2007—2013 r.

w tym 4 szt. w ICIM)

2010—2013r.

Laptopy—3szt. Kompttery stacjonarne—3 szt.

( sekretariat,

2006— 201 I r.

księgowość)

tablice interaktywne, rzutnik, -urządzenia specjalistyczne: projektory multimedialne, Internet, aparat fotograficzny, 1 ksero, 1 skaner, w szkole rozprowadzono bezprzewodowy kino domowe, zewnątrz, 9 w środku obiektu). System monitoringu istniejący w szkole tworzy 12 kamer ( 3 na -kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

8

14

7

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

6,05

10,66

6,17

-

RAZEM 29

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

RAZEM 22,88

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 4 osoby na 5 etatów. -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

dofinansowanie do studiów podyplomowych

1 nauczyciel, kurs kwalifikacyjny 1 nauczyciel

-poziom i struktura wykształcenia: -

-

5 nauczycieJi ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów, iotów. 3 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedm

22


inne

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

obcych

3

b26

li wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyska zawodowego. Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel kontraktowy

2

-

-

ności pracy szkoły: udział -podjęte przez szkolę działania w celu polepszenia efektyw kcyjnych ( w ciągu roku szkoły w projektach, organizacja kół zainteresowań i zajęć pozale kcyjnych, organizacja całego roku szkolnego uczniowie korzystali z bogatej oferty zajęć pozale a, konkursów i imprez szkolnych, działalność wychowawcza i profilaktyczn -liczba uczniów dowożonych: 50,

korekcyjno-kompensacyjne, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia wyrównawcze, w konkursach. Koła -praca z uczniem zdolnym: poprzez kola zainteresowań, udział , Koło Sprawnych Rąk, zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych: Szkolne Koło Caritas koło językowe, „Zagrajmy koło polonistyczne, „Easy ex sam” „Sięgnij po laury” koło historyczne, kółko plastyczne, koło językowe, „Podróże kształcą” z niemieckim” ii” kółko biologiczne decoupage, teatralne, Koło Geogebry, Klub Naukowców, „Bliżej biolog „Włoskie rozmaitości” kółko językowe, Koło Tańca Towarzyskiego, działamy”, „Jedzmy -projekty realizowane przez szkołę: „Bądźmy zdrowi wiemy, więc realizowany przy yjny smacznie i zdrowo”, „Fizyka i chemia w gimnazjum” projekt edukac prawo wiedzieć”, współpracy z Fundacją „Projektor”, „Tydzień z energią atomową”, „Mam „Jeżdżę z głową”, „Szkoła bez przemocy”. niemieckiego, Historia Innowacje pedagogiczne: „Niemiecki jest prosty” program języka m zajęć artystycznych sztuki program zajęć artystycznych w gimnazjum, Malarstwo progra w gimnazjum. -

-Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach:

w ok. 80 konkursach Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Mosinie biorą udział co roku ych, odnosząc znaczące przedmiotowych i artystycznych oraz tyluż samo zawodach sportow sukcesy na terenie gminy, powiatu i województwa. Gimnazjum nr 1 w Mosinie Uczniowie zajęli w wielu z nich wysokie miejsca. Wśród uczniów finaliści Wojewódzkiego znajduje się laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, 23


Wysoko punktowane miejsca zajęli go. skie Pol , ego iczn log Bio o, neg ycz Konkursu Fiz iątko 2013. Ukraińskim Konkursie Fizycznym Lw uczniowie w Międzynarodowym Polsko Wysokie anistycznych odnosząc liczne sukcesy. hum h sac kur kon w iczą estn ucz wie Ucznio we, rejonowe wygrywając zawody gminne, powiato miejsca zajmują w rywalizacji sportowej dyscyplinach iej. Największe sukcesy odnieśli w takich dzk ewó woj acji aliz ryw w c iczą estn i ucz , w aerobicu, w szachach. jak: piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa u szkolnym 20 12/2013. Remonty przeprowadzone w szkole w rok lekcyjnych remont instalacji elektrycznej w salach —

-

zewicach, ul. Szkolna 16 8. Gimnazjum im. Orla Bialego w Das Liczba uczniów ogółem

Średnia liczba uczniów w oddziale

Liczba oddziałów

Największa liczba uczniów w oddziale

22

17

19

5

92

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

ba uczniów z Gminy Mosin Liczba uczniów spoza gminy Mosim Licz iuczęszczających do szkół w innych podstawowych szkołach w ;minach imiazjach 53

11

cowała na zmiany, -liczba izb lekcyjnych: 5, szkoła nie pra -świetlica szkolna; brak, ołą Podstawową, -gabinet pielęgniarki: wspólnie ze Szk Podstawową w Daszewicach -sala gimnastyczna: wspólna ze Szkołą na boisku trawiastym do piłki nożnej, -boisko sportowe: 2 komplety bramek, ołą Podstawową) -zbiory biblioteczne (wspólnie ze Szk h. ycji Szkoła Podstawowa w Daszewicac Sprzęt informatyczny wymieniono w poz —

, rzutnik, ksero, -urządzenia specjalistyczne: projektory wojowi zainteresowań: ICIM -pracownie specjalistyczne służące roz wego: -kadra i system doskonalenia zawodo bach: Liczba zatrudnionych nauczycieli w oso Liczba nauczycieli stażystów

-

-

1, sala komputerowa,

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

5

7

4

24

RAZEM

[

16


Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach; Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

3,14

5,94

1,74

-

RAZEM

10,82

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 8 osób na 4,00 etatu, -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

j W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogiczne -poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia „ższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

15

1

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

inne

-

-5 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów.

2 przedmiotów, 5 nauczycieli ma

stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wyższy zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

-pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, sach, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konkur -liczba uczniów dowożonych:

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013: -

y, SKS koła: techniczne, artystyczne, informatyczne, fizyczne, biologiczne, chór szkoln

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła uczestniczyła w projektach: -

” „Bezpieczna szkoła”, Warsztaty Fundacji Rozwoju Talentów, „Walka z głodem 25


Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach: Uczniowie Gimnazjum im. Orla Białego w Daszewicach uczestniczyli w licznych konkursach i zawodach sportowych. Były to między innymi konkursy przedmiotowe i artystyczne takie jak Konkurs Recytatorski, Konkurs Piosenki, Konkurs Goethe Instytut przy UAM Poznań Czytanie poezji niemieckiej. Uczniowie Brai udział w zawodach o Puchar Polski Juniorów Judo zajmując I miejsce w Polsce.

W roku szkolnym 2012/2013

-

9. Zespól Szkól w Rogalinie ni. Poznańska 2

Szkola Podst. 126

8

-

Szkola Podstawowa w Rogalinie, Gimnazjum w Rogalinie, Najmiiiejsza liczba uczniów w oddziale 10

Średnia liczba uczniów w oddziale 16

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

malowanie klas, remont instalacji elektrycznej.

12

11

Gimnazjum-55

Największa liczba uczniów w oddziale 25

Liczba oddziałów przedszkolnych 2 (29)

3

biczba uczniów spoza gminy Mosim Liczba uczniów z Gminy Mosin podstawowych uczęszczających do szkół w innych N szkołach gminach imnazjach 77

1

-

liczba izb lekcyjnych: 9, szkoła pracowała na jedna zmianę,

-świetlica szkolna; czynna jest codziennie od 7.15 do 17.00, wyposażona w telewizor, odtwarzacz, gry dydaktyczne, czasopisma; pełni rolę stołówki szkolnej, liczba uczniów korzystających ze świetlicy 103 —

-gabinet pielęgniarki: (przyjmuje w co drugi piątek) w pomieszczeniu pedagoga szkolnego, -sala gimnastyczna: jej rolę pełni mała, niewymiarowa salka, -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 23 stanowiskami, 2 serwery, -boisko sportowe: boisko poliuretanowe (piłka ręczna, siatkowa, tenis, rozgrywki treningowe w koszykówkę),

-zbiory biblioteczne: szkoła posiada 3500 woluminów, w roku szkolnym 2012/2013 przybyło 54 książek,

26


Sprzęt informatyczny

Rok produkcji

przeznaczony do celów dydaktycznych i

biurowych Komputery stacjonarne -27 szt. Laptopy

( pracownia

internetowa,

biblioteka

2003

)

2008 r.

2003, 2008 r.

2 szt.

Komputery stacjonarne

—2 szt.

( sekretariat,

2007, 2008 r.

księgowość)

urządzenia rzutniki multimedialne, kserokopiarki, -urządzenia specjalistyczne: telewizor, wielofunkcyjne, zdalnie sterowane ekrany, skaner, zewnątrz budynku 4 kamery, wewnątrz budynku Szkoła wyposażona jest w kamery 2 kamery. eresowań: sala chemiczna, -pracownie specjalistyczne służące rozwojowi zaint —

-kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów Sz. Podst. Gimnazjum

1 -

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

4

7

4

8

Liczba nauczycieli dyplomowanych

-

4

RAZEM 12 16

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli staży stów Sz. Podst. Gimnazjum

I -

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

3,11

5,48

0,0

9,59

3,06

6,25

3,00

12,31

Administracja i obslua: Liczba zatrudnionych: 11 osób na 6,25 etatu, -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

ów, nauczyciele skorzystali z dofinansowania do kurs W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej. -poziom i struktura wykształcenia:

27


Dyplom ukończenia studiów magisterskich i wanie pedagogiczne goto przy

Dyplom ukończenia Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, wyższych studiów dyplom ukończenia kol. zawodowych i języków obcych przygotowanie pedagogiczne

inne

-

28

-

nauczycieli ma nauczania 2 przedmiotów, 7 do a ieni awn upr ma i ciel czy 8 nau cej przedmiotów, uprawnienia do nauczania 3 i wię ień awansu 2012/2013 uzyskali wyższy stop ym oln szk u rok w rzy któ i, ciel Liczba nauczy zawodowego.

-

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel kontraktowy

I

I

1

-liczba uczniów dowożonych: 87,

yjne, się: zajęcia korekcyjno-kompensac eniu ucz w ci noś trud m ący maj -pomoc uczniom wyrównawcze, sach. koła zainteresowań, udział w konkur rzez pop m: lny zdo niem ucz z ca -pra ym 2012/2013: Kola zainteresowań w roku szkoln nazjum iotowe oraz Koło sportowe, w Gim edm prz a koł 2 łały dzia j owe W Szkole Podstaw o sportowe, Koło artystyczne działały 3 kola przedmiotowe, Koł ach: estniczyła w następujących projekt ucz oła szk 013 2/2 201 ym oln szk W roku łamy”, „Szkoła bez e do szkoły”, „Wiemy więc dzia idzi cko dzie oje „M E PSS my Progra zeniowe”. olny „Obrzędy i zwyczaje bożonarod przemocy”, wewnętrzny projekt szk h, olimpiadach: Osiągnięcia uczniów w konkursac konkursach na szczeblu li udział w zawodach sportowych i w bra ie alin Rog w ół Szk u poł Zes wie Ucznio im osiągaj ąc wysokie miejsca. gminnym, powiatowym, wojewódzk w roku szkolnym 2012/2013. Remonty przeprowadzone w szkole - przebudowa sal ie, prace budowlane i elektryczne arsk dek oty rob hu dac ści czę remont zy szkolnych. lekcyjnych, malowanie sal, korytar -

-

28


10. Gimnazjum w Pecnej, ul. Glówna 20 Liczba oddziałów

Liczba uczniów

6

133

Najnmiejsza liczba uczniów w oddziale

Średnia liczba uczniów w oddziale

18

22

Największa liczba uczniów w oddziale 24

Liczba uczniów spoza gminy Mosim Liczba uczniów z Gminy Mosim uczęszczających do szkół w innych podstawowych y szkołach gminach imriazj ach 32

9

-liczba izb lekcyjnych: 8, szkoła nie pracowała zmiany, -świetlica szkolna: czynna od 6.40 do 15.00, średnia liczba uczniów korzystających ze świetlicy 42 -stolówka szkolna: catering, -gabinet pielęgniarki czynny jest raz w tygodniu, -sala gimnastyczna: duża sala gimnastyczna, -sala komputerowa: 2 sale komputerowe multimedialne 8 komputerów),

( 11 stanowisk i 10 stanowisk, centrum

-

-boisko sportowe: Gimnazjum korzysta z boiska Szkoły Podstawowej, -zbiory biblioteczne: w roku szkolnym szkoła posiadała 2.100 woluminów, przybyło 179 pozycji,

Sprzęt informatyczny biurowych

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Komputery stacjonarne—3 szt. (sekretariat, księgowość, pokój nauczycielski) Laptop

2003—2007 r.

23 szt. (pracownia komputerowa)

Zestawy komputerowe—7 szt. (biblioteka z centrum multimedialnym) Laptop

2007—2012 r. 204— 2009 r.

gabinet dyrektora

Zestawy komputerowe

Rok produkcji

2006 O 2007 r. 2013 r.

I szt.

-urządzenia specjalistyczne: projektory multimedialne, rzutnik pisma, kserokopiarki, 1 kamera wideo, tablica multimedialna, zestaw muzyczny, telewizor, elektroniczna tablica świetlna.

W budynku szkoły zainstalowane w liczbie 10.

są kamery w liczbie 5, natomiast na zewnątrz budynku

29


wego: -kadra i system doskonalenia zawodo

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

5

5

9

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

4,17

4,01

6,23

-

RAZEM

19

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

RAZEM 14,41

Administracja i obsługa: w. Liczba zatrudnionych: 8 osób na 6,25 etató czycieli: brak -naklady na doskonalenie zawodowe nau -poziom i struktura wykształcenia: magisterskich i wanie pedagogiczne goto przy

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

17

2

Dyplom ukończenia studiów

inne

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

czycieli ma nauczania 2 przedmiotów, 9 nau -9 nauczycieli ma uprawnienia do edmiotów, uprawnienia do nauczania 3 i więcej prz awansu ym 2012/2013 uzyskali wyższy stopień oln szk u rok w rzy któ i, ciel czy nau Liczba zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany 4

-

-

-liczba uczniów dowożonych: 43,

ompensacyjne, ci w uczeniu się: zajęcia korekcyjno-k -pomoc uczniom mającym trudnoś wyrównawcze, zainteresowań, udział w konkursach, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła 30


_____

_____

_____

Kola zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013

piłka pujące koła zainteresowań W ramach zajęć pozalekcyjnych były realizowane nastę filmowe, kolo teatralne ( w ramach ręczna dla chłopców, piłka siatkowa dla dziewcząt, kolo III odbywały się zajęcia w ramach działania Centrum Multimedialnego), dla uczniów klas esu wielkopolskiego gimnazjalisty”, projektu „Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukc „Komunikatywny i pedagogicznych prowadzone były zajęcia dotyczące innowacj gimnazjalista”, „Myślę więc jestem”, „W kręgu kultury” roku szkolnym 2012/2013: Projekty i programy w których szkoła uczestniczyła w zowany w ramach promocji zdrowia, „Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy” projekt reali ła program profilaktyki, szkoła posiada Certyfikaty: Szko „Znajdź właściwe rozwiązanie” jazna Szkoła, Kreatywna Szkoła, y, z klasą, Szkoła Globalna, Dzieciństwo bez przemoc Przy . Bezpieczne wakacje, Polskiego Towarzystwa Dysleksji —

-

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach:

sportowych i w licznych konkursach Uczniowie Gimnazjum w Pecnej brali udział w zawodach ając wysokie wyniki. Brali udział na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim osiąg a polskiego, otrzymali nagrodę główną między innymi w finale wojewódzkim konkursu z język ska 2012 za role żeńską i nagrodę j w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralne „Ma incji”. Brali udział w powiatowym główną za rolę męską w ramach „Swięto Teatru na Prow konkursie języka niemieckiego dla etapie konkursu „Kochajmy nasze małe Ojczyzny”, w dach sportowych w powiecie oraz gimnazjalistów. Uzyskiwali wysokie lokaty w zawo województwie. /20 13. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012 pozbruk na parkingu przy szkole, wymalowano sale lekcyjne oraz hol, szatnie, założono naprawiono wentylację w sali gimnastycznej. -

11. Zespól Szkól w Krośnie ul. Główna 43 Szkoła Podstawowa w Krośnie ul. Główna 43

-

-

Przedszkole w Krośnie ul. Główna 43 Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

17

378

Średnia liczba uczniów w oddziale

Najmniejsza liczba uczniów w oddziale

19

22

z Gminy Mosim Liczba uczniów spoza gminy Mosin Liczba uczniów szkół w innych do ch czający iuczęsz podstawowych szkołach N gminach ginmazjach 36 -

31

Największa liczba uczniów w oddziale

27

Liczba oddziałów przedszkolnych

3(63)


Przedszkole Liczba uczniów ogółem

liczba dzieci w oddziale

Liczba oddziałów

25

3

75

-liczba izb lekcyjnych: 9, szkoła pracowała na dwie zmiany,

średnio w świetlicy szkolnej -świetlica szkolna: czynna jest codziennie od 7.30 do 17.00, przebywa 65 dzieci, -

stołówka szkolna: catering,

-gabinet pielęgniarki czynny 8 godzin w tygodniu (2x4h), -sala gimnastyczna: brak sali gimnastycznej,

iskami, -sala komputerowa: w szkole jest sala komputerowa z 10 stanow ówka, siatkówka), „Orlik” -boisko sportowe: boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszyk (piłka nożna, koszykówka), , stan na koniec roku -zbiory biblioteczne: w roku szkolnym 2012/2013 przybyło 132 książek szkolnego 20 12/13 —2776 wołuminy.

Sprzęt informatyczny

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Rok produkcji

biurowych Komputery stacjonarne, serwer— 10 szt. Komputery stacjonarne nauczycielski) Laptopy

5 szt.

2008 r.

( praco11ia komputerowa)

( sekretariat, księgowość, biblioteka, pokój

2004— 2008 r. 2004—2011 r.

6 szt.

skaner, interaktywna, -urządzenia specjalistyczne: projektory multimedialne, tablica kserokopiarki, zewnątrz oraz wewnątrz Budynek nr i i budynek nr 2 nie ma zainstalowanych kamer na budynku. „Radosna szkoła”, miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rządowego programu -

-kadra i system doskonalenia zawodowego:

32


Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów 1

Sz.Podst. Przedszkole

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

Liczba nauczycieli mianowanych

11

117

3

3

RAZEM 32

3

6

-

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

Liczba nauczycieli mianowanych

RAZEM

Sz. Podst.

1

10,39

17

2,37

30,76

Przedszkole

O

3,00

3,00

O

6

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 16 osób na 13,00 etatu, -naklady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

nauczycieli przeznaczono W roku szkolnym 2012/2013 środki na dokształcanie i doskonalenie na: nsowanie do studiów szkolenie Rady Pedagogicznej, szkolenia, warsztaty, dofina podyplomowych. -

-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

L

Dyplom ukończenia wyższych studiów

zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

2

inne

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

-

iotów, 10 nauczycieli ma -28 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedm uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów. li wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyska zawodowego. Nauczyciel kontraktowy 1

Nauczyciel mianowany I

Nauczyciel dyplomowany —

33


-liczba uczniów dowożonych: 70, się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu wyrównawcze, logopedyczne, wań, udział w konkursach, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zaintereso

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013 sportowe, Koło ekologiczne, Koło Koło matematyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, Koło ramem trenerskim piłka nożna „Lech”, historyczne, Klub młodego dziennikarza, klasa z prog - taneczne, politologiczne, PCK, Klub Koło języka angielskiego, Koło gitarowe, rytmiczno europejski. następujących projektach: W roku szkolnym 2012/2013 szkoła uczestniczyła w Polska ezyta dzieciom”, „Szkoła bez Programy ogólnopolskie „Trzymaj formę”, „Cała właściwe rozwiązanie”, „Moje miasto przemocy”, „Matematyka innego wymiaru”, „Znajdź moja wieś bez elektryczności”, „Warto być dobrym”

-

-

„Święto pieczonego ziemniaka”, „Maria Projekty edukacyjne realizowane w szkole ńmy je”, „Swiatowy dzień pluszowego Skłodowska-Curie i jej pasja”, „Lasy to życie chro , „Młody obywatel”, „Wieziemy tu misia”, „Dni matematyki”, „Od Wisły do Gdańska” kogucika”. —

-

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach:

licznych konkursach przedmiotowych, Efektem podejmowanych działań był udział uczniów w nym, powiatowym, wojewódzkim artystycznych i sportowych na poziomie szkolnym, gmin sca. Między innymi zdobyli wyróżnienie i ogólnopolskim. Uczniowie osiągali wysokie miej sce w Wielkopolskim Konkursie w VII Powiatowym Turnieju Rzeźbiarskim, I miej Angielskiego ( brały udział również Plastycznym, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie J. sce w Gminie, I miejsce w Powiecie szkoły z powiatu poznańskiego. Uczniowie zdobyli I miej wej Piłce Nożnej. w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej oraz w Halo Przedszkole w Krośnie, ul. Główna 43

przedszkole pracowało od 6.00 do 17.00,

-

półrocze 201 3r.) Koszt utrzymania jednego dziecka: 676,95 zlotych (I /2013. Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012 rawki w ramach budżetu. wymalowano sale lekcyjne, przeprowadzono drobne wyp stniczyły dzieci uczęszczające do Projekty w roku szkolnym 2012/2013 w jakich ucze Przedszkola w Krośnie dszkolak”, „Cała Polska czyta dzieciom” „Akademia Super Przedszkolaka”, „Bezpieczny Prze -

-

34


12. Zespól Szkól w Mosinie, ni. Sowiniecka 75 -

-

Szkota Podstawowa nr 2 w Mosinie, Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera

Liczba uczniów ogółem

Liczba oddziałów

Średnia liczba uczniów w oddziale

Krotowskiego w Mosinie

Najnmiejsza liczba uczniów w oddziale

Największa liczba uczniów w oddziale

Szkoła Podst.— 408

18

23

21

28

Gimnazjum 261

10

26

24

29

Liczba oddziałów przedszkolnych

3

( 53)

-

Liczba uczniów spoza gminy Mosin Liczba uczniów z Gminy Mosint w szkołach podstawowych iuczęszczających do szkół w innych gimnazjach gminach 24

36

-liczba izb lekcyjnych: 30, szkoła pracowała na dwie zmiany, -świetlica szkolna: czynna była codziennie od 7.00 do 15.30, ogólna liczba uczniów korzystających ze świetlicy: 200 wychowanków i uczniów, -stołówka szkolna: ajencja, -gabinet pielęgniarki czynny w poniedziałki od 7.30 do 12.00, we wtorki od 12.00 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 11.00, w piątki od 8.00 do 15.00, -sala gimnastyczna: dwie sale gimnastyczne, -sala komputerowa: dwie sale komputerowe, -boisko sportowe: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, bieżnia, skocznia, -zbiory biblioteczne: szkoła posiada 23 609 woluminów, w roku szkolnym 2012/2013 przybyło 491 książek (dary), -liczba uczniów dowożonych: 136,

Sprzęt informatyczny biurowych Komputery stacjonarne księgowość)

przeznaczony do celów dydaktycznych i

40 szt.

(

pracownia informatyczna, sekretariat,

Rok produkcji Okres uźytkowania od 3 lat Okres użytkowania od 3 lat

Laptopy

7 szt.

-urządzenia specjalistyczne: grafoskop, odtwarzaczy DyD, telewizory, projektory multimedialne, 2 kserokopiarki, tablice interaktywne. 35

magnetowidy,


i zainteresowań: 2 sale komputerowe, -pracownie specjalistyczne służące rozwojow raficzna, 2 historyczne, 2 matematyczne, 1 chemiczna, I fizyczna, 1 biologiczna, I geog gimnastyki korekcyjnej, 1 plastyczna, I muzyczna, 1 polonistyczna, 1 logopedyczna, 1 do owego programu „Radosna szkoła”. miejsce zabaw dla młodszych dzieci w ramach rząd 9 kamer wewnątrz budynku, na zewnątrz W Zespole Szkół w Mosinie zainstalowanych jest budynku zamontowanych jest 5 kamer. -

-kadra i system doskonalenia zawodowego:

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów I

Sz. Podst. Gimnazjum

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

9

10

16

36

2

10

17

29

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów 1,00

Sz. Podst. Gimnazjum

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

8,44

9,50

16,00

34,94

2,00

9,50

17,00

28,50

Administracja i obsługa: Liczba zatrudnionych: 17 osób na 15,5 etatu, -nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

ztałcanie i doskonalenie przeznaczono na W roku szkolnym 2012/2013 środki na doks wanie do kursów i szkoleń, szkolenie dofinansowanie do studiów podyplomowych, dofinanso Rad Pedagogicznych. -poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

57

7

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol języków obcych

-

36

inne

1


-50 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów,

7 nauczycieli ma

wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

4

-

pracy szkoły: udział -podjęte przez szkołę działania w celu polepszenia efektywności ch, organizacja kcyjny szkoły w projektach, organizacja kół zainteresowań, i zajęć pozale a, konkursów i imprez szkolnych, działalność wychowawcza i profilaktyczn yjno-kompensacyjne, -pomoc uczniom mającym trudności w uczeniu się: zajęcia korekc wyrównawcze, logopedyczne, rsach, -praca z uczniem zdolnym: poprzez koła zainteresowań, udział w konku Koła zainteresowań w roku szkolnym 2012/2013 języka włoskiego, -zajęcia rekreacyjno-ruchowe, kurs decoupage, Koło filmowe, Koło artystyczne, turystyczno-przyrodnicze, wokalnoniemieckiego, angielskiego, Koło trukcji historycznej, instrumentalne, biblijne, liturgiczne, misyjne, biologiczne, rekons multimedialne, plastyczne, dziennikarsko teatralne, taneczne, SKS -

-

następujących projektach, W roku szkolnym 2012/2013 szkoła uczestniczyła między innymi w programach: Polsko-Niemiecka „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”, e w szkole”, projekt wymiana młodzieży, „Czy wiemy co jemy”, „Mleko w szkole”, „Owoc zenie ilinowacyjnego edukacyjny UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”, projekt „Stwor iotów ścisłych dla uczniów programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedm amy”, klas IV VI SP”, projekt unijny „Uczymy się poznajemy świat rozwij -

Osiągnięcia uczniów konkursach, olimpiadach: ych osiągając wysokie miejsca. Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach i zawodach sportow innymi: XII Powiatowym Brali udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich między ódzkim torskim, w Wielkopolskim Konkursie Poezji Patriotycznej, w Wojew

Konkursie Recyta Konkursie Języka Polskiego, w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym.

innymi Remonty przeprowadzone w szkole w roku szkolnym 2012/2013 to między -

klasowych, rozbudowa gruntowny remont dużej świetlicy, malowanie i remonty pomieszczeń

systemu alarmowego, wymiana centrali telefonicznej.

37


ul. Powstańców Wlkp. 1 13 Przedszkole nr 2 „Wesole Skrzaty” w Mosinie, .

-

-

3 oddziały, 72 dzieci, przedszkole pracowało od 6.00 do 17.00,

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

1

4

I

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

1

4

1

RAZEM 6

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

-

RAZEM 6

doskonalących skorzystało 6 nauczycieli, W roku szkolnym 2012/2013 z dofinansowania do kursów

przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej.

a 5 nauczycieli, do nauczania 3 i więcej Uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów posiad 1 nauczyciel.

-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

Dyplom ukończenia studiów Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i magisterskich i przygotowanie pedagogiczne przygotowanie pedagogiczne

inne

6

/2013 uzyskali wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012 zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

38

Nauczyciel dyplomowany


Sprzęt informatyczny biurowych

Komputer stacjonarny Laptop

I

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Rok produkcji 2007 r.

1 szt. ( administracja)

2005

r.

szt.

uczestniczyły dzieci uczęszczające do Projekty w roku szkolnym 2012/2013 w jakich Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie promowanie nawyków prozdrowotnych program „,Zdrowy początek”, celem programu jest „Mamo, Tato wole wodę”, Przedszkole i świadomości ekologicznej najmłodszych, program ie zbierając dary z okazji Swiat Bożego współpracowało z Domem Dziecka w Kórniku Bnin Narodzenia. -

a korekcyjna, zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, gimnastyk

-

administracja i obsługa: 7 osób na 6,00 etatów.

-

półrocze 2013 r.) Koszt utrzymania jednego dziecka: 714,41 złotych (I lowa 6 14. Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, ul. Topo -

-

5 oddziałów, 68 dzieci, przedszkole pracowało od 6.00 do 16.00,

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

3

9

1

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

Liczba nauczycieli dyplomowanych

3,00

8,50

1

RAZEM 13

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

RAZEM

12,50

doskonalących, studiów podyplomowych W roku szkolnym 2012/2013 z dofinansowania do kursów Pedagogicznej. skorzystało 6 nauczycieli, przeprowadzono szkolenie Rady

-

Uprawnienia do nauczania 3 i więcej przedmiotów posiada

39

10 nauczycieli


-poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia \yższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

inne

-

13

-

2012/2013 uzyskali wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym zawodowego.

Sprzęt informatyczny biurowych Laptop

—2

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel kontraktowy

przeznaczony do celów dydaktycznych i

2007, 201 I r.

Szt.

Komputery Stacjonal-ne

Rok produkcji

3

Szt.

( administracja)

h uczestniczyły dzieci uczęszczające do Projekty w roku szkolnym 2012/2013 w jakic Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie ulżysz środowisku troszeczkę”, „Dzień projekty ekologiczne „Tu wrzuć papier, puszeczkę, a Ziemi”, -

projekt „Zdrowy przedszkolak”

-

na, zajęcia rytmiczno-muzyczne, język zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka korekcyj angielski,

-

-administracja i obsługa: 15 osób na 13,75 etatów, ch (I półrocze 2013 r.) Koszt utrzymania jednego dziecka: 1.742,19 złoty 28 15. Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza

-3 oddziały, 75 dzieci, -

przedszkole pracowało od 6.00 do 17.00,

40


Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

3

3

-

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM 6

-

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

3

3

-

-

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

-

6

szkolenia skorzystał I nauczyciel. a W roku szkolnym 2Ol2I2O3 z dofinansowani do

-poziom i struktura wyksztalcenia: Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne

Dyplom ukończenia

inne

kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

2

1

/2013 uzyskali wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012 zawodowego.

Sprzęt informatyczny biurowych Zestaw komputerowy

Laptop

-

-

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel kontraktowy

szt.

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Rok produkcji 2004 r.

( administracja)

2009 r.

szt.

zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, 41


___

_

____L__

___

administracja i obsługa: 10 osób na 9 etatów,

-

(I półrocze 2013 r.) Koszt utrzymania jednego dziecka: 798,89 złotych

15. Przedszkole w Wiórku -3 oddziały, 51 dzieci, -

przedszkole pracowało od „7.00 do 16.00,

Liczba zatrudnionych nauczycieli w osobach: Liczba nauczycieli stażystów

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

3

3

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

6

-

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach: Liczba nauczycieli stażystów

-

-

Liczba nauczycieli kontraktowych

Liczba nauczycieli mianowanych

3

3

Liczba nauczycieli dyplomowanych

RAZEM

-

6

ń skorzystało 2 nauczycieli. W roku szkolnym 2012/2013 z dofinansowania do szkole

cieli. Uprawnienia do nauczania 2 przedmiotów posiada 4 nauczy -poziom i struktura wykształcenia: Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. języków obcych

ch Dyplom ukończenia studiów Dyplom ukończenia wyższy i owych studiów zawod magisterskich i przygotowanie pedagogiczne przygotowanie pedagogiczne

6

inne

-

/2013 uzyskali wyższy stopień awansu Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2012 zawodowego. Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciet mianowany

42

Nauczyciel dyplomowany


Sprzęt informatyczny biti rowych

przeznaczony do celów dydaktycznych i

Rok produkcji 2011 r.

Zestaw komputerowy— I szt. ( administracja)

stniczyły dzieci uczęszczające do Projekty w roku szkolnym 2012/2013 w jakich ucze Przedszkola w Wiórku -

-

-

program edukacyjny ‚„Mamo, Tato, wolę wodę”. zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, język angielski administracja i obsługa: 7 osób na 6,50 etatów,

ch (I półrocze 2013 r.) Koszt utrzymania jednego dziecka: 1.063,37 złoty

III.

Realizacja zadań edukacyjnych

miny zewnętrzne: sprawdzian po klasie W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono egza ał 278 szóstoklasistów oraz egzamin szóstej szkoły podstawowej, w którym wzięło udzi Wyniki sprawdzianu i egzaminu są na gimnazjalny do którego przysttiło 253 uczniów. wych. poziomie wyników powiatowych, wojewódzkich i krajo Sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej

Szkoła

Średnia szkoły

Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie

20,59

Szkoła Podst. nr 2 w Mosinie

2 5,23

Szkoła Podst. w Czapuracti

23,68

Szkoła Podst. w Pecnej

23,77

Szkoła Podst. w RogaJinku

27,61

Szkoła Podst. w Krośnie

24,24

Szkoła Podst. w Krosinku

25,00

Szkoła Podst. w Daszewicach

24,59

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

23,47

24,34

23,36

24,03

43


Egzamin gimnazjalny

Gimnazjum w I nr ie Mosin

Gimnazjum nr 2 w Mosinie

%

%

60,48

57,42

IV.

Śr.

Śr.

Śr.

Śr.

Daszewicach

Gm

Pow.

Woj.

Okręgu

%

%

%

%

%

58,81

58,46

56,49

Gimnazjum

Gimnazjum

Gimnazjum

w Pecnej

w Rogalinie

w

% %

57,76

61,94

57,03

56,17

Naklady finansowe Gminy Mosina na oświatę.

bardzo istotną pozycję w calym budżecie Gminy Wydatki dotyczące oświaty i wychowania stanowią Mosina. e środki znacznie przewyższające subwencję Gmina Mosina przeznacza na cele oświatow ika to z realizacji priorytetu edukacyjnego oświatową przekazywaną z budżetu państwa. Wyn przez Burmistrza Gminy oraz przez Radę Miejską. sprawozdania w na oświatę stanowią Szczegółowe rozliczenia poniesionych wydatkó oraz za I półrocze roku 2013, które są z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2012 przekazywane Radzie Miejskiej.

oświata i wychowanie wyniósł dziale 801 W roku kalendarzowym 2012 budżet oświaty w 287,68 zł. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1.595. 31.187.055,99 zł., natomiast Ogółem poniesione wydatki 32.782.343.67 zł. r. na płace i pochodne, wydatki rzeczowe, Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe w 2012 wydatki inwestycyjne w dziale 801, 854 —

na Wydatki płace i pochodne Szkoly podstawowe Oddziały

10.600.808,72

1.056.918,31

Wydatki inwestycyjne

Wydatki rzeczowe

2.062.229,36

1.566.132,71

-

przedszkolne Przedszkola

3.393.298,60

715.210,77

Gimnazja

6.481.859,64

711.436,32

Świetlice szkolne

1.595.287,68

RAZEM

23.128.172,95

353.212,91 -

-

2.415.442,27

2.992.779,80

44


Subwencja oświatowa w 2012 r.

16.390.976,00,00 zł.

Subwencja w 2012 r. na ucznia miejskiego Subwencja w 2012 r. na ucznia wiejskiego

5.123,04 zł. (miesięcznie 7.069,68 zł. (miesięcznie

Subwencja w 2012 r. na ucznia gimnazjum (miasto) Subwencja w 2012 r. na ucznia gimnazjum (wieś)

426,92 zł.) 589,14 zł.)

5.088,72 zł. (miesięcznie

6.948,00 zł. (miesięcznie

424,06 zł.)

579,00 zł.)

licznych jednostek systemu oświaty. Dotacje podmiotowe z budżetu udzielone w 2012 dla niepub Udzielona dotacja Niepubliczna Podstawowa

Szkoła

105.232,88

Niepubliczne Gimnazjum

107.879,46

Przedszkola niepubliczne

2.51 9.402,38

roku. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012

Rok 2012

podstawowe, Szkoły gimnazja, przedszkola

18.610,23

2012/2013. Formy pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym szkolne Stypendium charakterze socjalnym Liczba wniosków rozpatrzonych

o

Zasiłek szkolny

pozytywnie 12

235

45


w zakresie zakupu

ocy materialnej było wsparcie Innym zadaniem o charakterze pom gramu „Wyprawka szkolna”. podręczników w ramach rządowego pro

Klasa I szkoły podst.

41

Klasa II szkoły podst.

39

Klasa III szkoły podst.

36

Klasa IV szkoły podst

53

Liczba uczniów programu

Grupa

Liczba uczniów którzy skorzystali z programu

Grupa

posiadający Uczniowie potrzebnie o orzeczenie nego, o specjal kształcenia którym mowa w art. „71b ust.3 ustawy o systemie oświaty

którzy

skorzystali

47

9

szkół I Klasa ponadgimnazjalnych

szkołach: Koszt utrzymania ucznia w 2012 r. w

Koszt utrzymania ucznia miesięcznie

Średnioroczna liczba uczniów w 2012 r.

Koszt utrzymania ucznia rocznie 6.502,32

541,86

342

5.167,32

430,61

353

7.784,28

648,69

134

9389,28

782,44

I 18 135

9.013,92

751,16

Szkoła Podst. w Rogalii*u

93

7.532,04

627,67

Szkoła Podst. w Rogalinie

300

5.685,1 2

473,76

Szkoła Podst. w Krośnie

96

9.358,08

779,84

Szkoła Podst. w Krosinku

138

6.923,16

576,93

Szkoła Podst. w Daszewicach

6.504,72

542,06

224

8.832,72

736,06

270 130

10.433,76

869,48

GimnazjumwPecnej Gimnazjum w Rogałinku

20

8.652,48

Gimnazjum w Rogalinie

55

15.717,84

Gimnazjumw Daszewicach

100

9.561,36

Szkoła

Szkoła Podst nr I w Mosinie ZS

Szkoła Podst nr 2

-

Mosina

Szkoła Podst. w Czrurach Szkoła Podst.

W

Pecnej

Gimnazja

[

Gimnazjum nr 1 w Mosinie ZS

Gimnazjum nr 2 w Mosinie

46

72 1,04 1.309,82 796,78

z


r Oddzialy Przedszkolne 2.681,28

223,44

69 60

3.1 35,96

261,33

20

2.454,12

204,51

Szkoła Podst. w Czuraeh

39

4.055,88

337,99

Szkoła Podst. w Pecnej

20

3.344,76

278,73

Rogalii*u

22

3.716,88

309,74

Szkoła Podst. w Rogalinie

63

2.625,36

218,78

Szkoła Podst. wKrośnie

26

4.206,72

3 50,56

Szkoła Podst. w Krosinku

22

2.411,64

200,97

Szkoła Podst. w Daszewicach

75

7.542,60

628,55

Przedszkole w Krośnie

69

8.494,44

707,87

Przedszkole nr 2 w Mosinie

68

19.303,56

1.608,63

Przedszkole nr 3 Integr. Mosina

75

8.716,20

726,35

Przedszkole nr4 w Mosinie

55

10.764,72

897,06

Przedszkole w Wiórku

Szkoła Podst. nr) w Mosinie ZS

Szkoła Podst nr w Mosinie

Szkoła Podst.

W

Przedszkola

Mosinie ające do niepublicznych Przedszkoli w szcz uczę sina Mo ny Gmi a spoz i dziec Liczba ezykowo, ań, Komorniki, Stęszew, Luboń, Pusz Pozn i: nam Gmi z rte zawa ienia zum Poro 51. Brodnica, Kórnik, Czempiń, Śrem. gminach do niepublicznych przedszkoli w innych Liczba dzieci z Gminy Mosina uczęszczające i, Luboń, Czempiń) 91 (Poznań, Kórnik, Puszczykowo, Komornik —

47


od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Otrzymane dotacje celowe w okresie Otrzymana kwota

Lp.

Tytuł dotacji

1.

komisji prac Dofinansowanie awansu stopień wyższy na egzaminacyjnych zawodowego

2.

dla Dofinansowanie zakupu podręczników l dzieci rozpoczynających naukę w klasach jum gimnaz I III oraz w klasach

3.

Dofinansowanie materialnej dla socjalnym

979,00

32.791,59

pomocy świadczeń uczniów o charakterze

60.059,00

pomocy zakupu Sfinansowanie szkole dydaktycznych do miejsc zabaw w ” „Radosna szkola

4.

6.000,00 99.829,59

RAZEM

Dofinansowanie pracodawcom pracowników wydano 53 decyzji na kwotę

-

-

kosztów przygotowania

zawodowego

młodocianych

295.297,26 zł.

u szkolnym 2012/2013 Fundusz nagród dla nauczycieli w rok 2/2013 w sprawie agogicznych w roku szkolnym 201 na wniosek dyrektorów szkół i rad ped cieli. Mosina, nagrody otrzymało 6 nauczy iny Gm trza mis Bur ród nag om ciel przyznania nauczy rom placówek iny Mosina przyznano 4 dyrekto w 2012 r. nagrodę Burmistrza Gm -

-

oświatowych. stopień no 14 komisji egzaminacyjnych na dzo owa epr prz 013 2/2 201 ym oln W roku szk o nadaniu iny Mosina wydał 14 decyzji Gm trz mis Bur go. ane now mia a nauczyciel nauczyciela mianowanego. nauczycielowi aktu nadania stopnia

Planowany Budżet 2013 ata i wychowanie y budżet oświaty w dziale 801 oświ W roku kalendarzowym 2013 planowan edukacyjna opieka wychowawcza natomiast w dziale 854 wynosi 30.032.247,00 zł., atki 31.984.098,00 zł. 1.951.851,00 zł. Ogółem planowane wyd —

Poniższe dane według stanu 30.06.20 13 r.

48


, wydatki ady finansowe w 2013 r. na płace i pochodne nakł e owan plan ia dstaw prze a tabel ższa Poni 854 rzeczowe, wydatki inwestycyjne w dziale 801, Planowane wydatki na płace i pochodne

Planowane rzeczowe

Szkoły podstawowe

10888206,00

1.535988,00

Oddziały przedszkolne

1.198.230,00

Przedszkola

3621.477,00

423.788,00

Gimnazja

6.431.032,00

857.638,00

Świetlice szkolne

1.718.738,00

RAZEM

23.857.683,00

wydatki

wydatki Planowanc ycyjne inwest 230.000,00 -

-

3 0.000,00 -

-

540.000,00

2.817.414,00

Subwencja oświatowa w 2013 r.

16.930.953,00 zł.

o Subwencjaw 2013 r. na ucznia miejskieg o Subwencja w 2013 r. na ucznia wiejskieg

5.235,96 zł. (miesięcznie 7.225,68 zł. (miesięcznie

(miasto) Subwencja w 2013 r. na ucznia gimnazjum (wieś) Subwencja w 2013 r. na ucznia gimnazjum

436,33 zł.) 602,14 zł.)

5.292,00 zł. (miesięcznie

7.225,56,00 zł. (miesięcznie

441,00 zł.) 602,13 zł.)

oświaty 2013 dla niepublicznych jednostek systemu Planowane dotacje podmiotowe z budżetu w dotacja Niepubliczna

Szkoła

120.000,00 zł.

Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

90.000,00 zł.

Przedszkola

2.900.000,OOzł.

niepubliczne

dowe nauczycieli w 2013 roku. Planowane nakłady na doskonalenie zawo

Rok 2013

Szkoły

podstawowe,

112.588,00

gimnazja, przedszkola

49


06.2013 r.) nia w 2013 r. w szkolach (stan 30. Planowany koszt utrzymania ucz koszt Planowany utrzymania ucznia w 2013r.

utrzymania Koszt ucznia miesięcznie

339

6.994,80

582,90

352

5774,40

481,20

135

8.147,28

678,94

Szkoła Podst. w Czurach

111

10.369,56

864,13

Szkoła Podst. w Pecnej

128

10.116,00

843,00

Szkoła Podst. w Rogaliu

97

8.444,52

703,7 1

Szkoła Podst. w Rogalinie

315

6.202,92

5 16,91

Szkoła Podst. w Krośnie

98

9.953,16

829,43

Szkoła Podst. w Krosinku

143

8.187,84

682,32

Szkoła Podst. w Daszewicach

235

7.002,12

583,51

262

9.409,08

784,09

130

10.883,16

906,93

GimnazjumwPecnej

27

9.369,24

780,77

Gimnazjum w Rogalinku

55

13.703,52

1.141,96

Gimnazjum W Rogalinie

91

11.367,96

947,33

Gimnazjum w Daszewicach

68

3.085,68

257,14

56

4.220,52

351,71

18

3.269,28

272,44

38

4.312,80

359,40

19

4.726,20

393,85

Szkoła Podst. w Rogaliru

29

4.394,52

366,21

Szkoła Podst. w Rogalinie

62

3.254,88

27 1,24

Szkoła Podst. w Krośnie

28

4.144,56

345,38

Szkoła Podst. w Krosinku

20

3.105,36

258,78

Szkoła Podst. w Daszewicach

75

8.123,40

676,95

Przedszkole w Krośnie

75

8.572,92

7 14,41

Przedszkole nr 2w Mosinie

Liczba 2013 r. Szkoła

w

Stan 31.03.2013 r. SIO

Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie ZS

uczniów

Szkoła Podst nr 2

-

Mosina

Gimnazja Gimnazjum nr I w Mosinie Gimnazjum nr 2 w Mosinie

ZS

Oddziały Przedszkolne Szkoła Podst. nr I w Mosinie ZS

Szkoła Podst nr 2w Mosinie

Szkoła Podst. w Czapurach Szkoła Podst.

W

Pecnej

Przedszkola

50


Przedszkole nr 3 Integr. Mosina

67

20.906,28

1.742,19

Przedszkole nr 4 w Mosinie

75

9.586,68

798,89

Przedszkole w Wiórku

54

12.760,44

1.063,37

skiego w Mosinie Informację przygotował Referat Oświaty Urzędu Miej

Gmina Mosj Pl. 20 Pazdzjernika 1, 62-050 Mosir tel. 61 8109-500 fax61 8109-550 NIP 777315437Q Rpqon 63i2585”;3

Kiroij eferatu (yj”ia mgr

51

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

rok szkolny 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

rok szkolny 2012/2013

Advertisement