Page 1

PORTFOLIO


AIG PTE jest naszym Klientem od samego początku swego istnienia. Dla firmy wykonaliśmy dziesiątki projektów, a licząc w nakładach - miliony sztuk druków.


Wygrany konkurs na reklamÄ™ wizerunkowÄ…


Przykład ulotki reklamowej


Umiemy zadbać o kondycję Twojej emerytury!


J e d n i m a j ąb l i że j , d r u d z y m a j ąd a l e j .

Średni czas gromadzenia środków na emeryturę dla członków AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego to 30 lat. Składki najmłodszych Klientów trafiać będą do funduszu przez ponad 40 lat. Przez ten czas będą inwestowane bezpiecznie, bez narażania zgromadzonych środków na zbędne ryzyko. Podstawową zasadą jest stabilny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej w długim okresie. W trzyletnich zestawieniach Komisji Nadzoru Finansowego ogłoszonych w latach 2006-2007 AIG OFE osiągnął najlepszy wynik wśród największych funduszy liczących ponad milion Klientów. AIG OFE jest wielokrotnym liderem rankingów inwestycyjnych portalu finansowego Analizy Online. Ranking sporządzany jest co miesiąc, oceniane są w nim wyniki długoterminowe (36 miesięcy) i krótkoterminowe (12 miesięcy).


K o r z y s t a j z n a s z y c h r o z w i ąz a ń. Członkowie AIG OFE mogą w każdej chwili sprawdzić stan swojego rachunku przez telefon (A I G t e l e O F E ) oraz przez internet (A I G O F E n e t )*. AIG PTE S.A. jako pierwsze powszechne towarzystwo emerytalne stworzyło system umożliwiający korzystanie z podpisu elektronicznego na stronach www. Obok wciąż funkcjonujących, tradycyjnych metod, członkowie AIG OFE posługujący się już e-podpisem weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, mogą drogą elektroniczną dokonać wszelkich związanych z członkostwem w funduszu operacji, które wymagają podpisu. Od poniedziałku do piątku do dyspozycji jest Dział Obsługi Klienta, korzystający z najnowszych rozwiązań technologicznych. * Dostęp do rachunku przez AIG teleOFE i AIG OFEnet uruchamiany jest po podpisaniu * i odesłaniu przez członka funduszu do AIG OFE dyspozycji korzystania z tych usług.

A I G P T E S . A . j a k o p i e r w s z e p o w s z e c h n e t o w a r z y s t w o e m e r y t a l n e w P o l s c e o t r z y m a ło m i ęd z y n a r o d o w y c e r t y f i k a t j a k o śc i I S O 9 0 0 1 .


Specjaliści od kondycji Twojej emerytury. Zarządzany przez AIG PTE S.A. fundusz emerytalny jest jednym z największych na polskim rynku – obsługuje ponad milion Klientów i zarządza aktywami, które w 2007 roku przekroczyły 11 miliardów złotych. Akcjonariuszami AIG PTE S.A. są: Amplico Life S.A. z 50% akcji i ALICO (American Life Insurance Company) posiadające również 50% akcji. Obie firmy należą do grupy kapitałowej American International Group, Inc. (AIG).

Z a u f a ło n a m j u żp o n a d m i l i o n K l i e n t ó w

AIG PTE S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa tel. 0 801 14 14 14*, 0 691 14 14 14 lub 0 22 523 55 55 www.aig.pl, e-mail: info@aig-pte.pl * opłata za połączenie równa cenie 1 impulsu wg taryfy TP SA © AIG PTE S.A., AIG jest zarejestrowanym znakiem handlowym American International Group, Inc.

U01A1

Z usług spółek należących do grupy kapitałowej AIG działających w Polsce skorzystało kilka milionów osób.


Witamy w AIG OFE. Nasza praca przynosi owoce ponad milionowi Polaków. T w o j e s k ła d k i b ęd ąw p ły w a ły n a T w ó j r a c h u n e k w A I G O F E , k t ó r e g o s t a n m o że s z w k a żd e j c h w i l i s p r a w d z i ć– p r z e z t e l e f o n –k o r z y s t a j ąc z u s łu g i

0 2 2 5 2 3 5 5 2 3 i p r z e z I n t e r n e t z a p o śr e d n i c t w e m

w w w . a i g p t e . p l W y s t a r c z y , że o d e śl e s z d o n a s w y p e łn i o n ą i p o d p i s a n ąd y s p o z y c j ęk o r z y s t a n i a z t y c h u s łu g .

Ulotka Witamy w AIG

Amplico Life S.A. jest akcjonariuszem AIG PTE S.A.


Jesteś w funduszu, który: Jest wśród największych D o A I G O F E p r z y s t ąp i ło p o n a d m i l i o n s t o t y s i ęc y o s ó b . Z a r z ąd z a m y k w o t ąp r z e k r a c z a j ąc ą1 1 m i l i a r d ó w z ło t y c h ( d a n e z e s t y c z n i a 2 0 0 9 r o k u ) .

Osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne W t r z y l e t n i c h z e s t a w i e n i a c h K o m i s j i N a d z o r u F i n a n s o w e g o A I G O F E c z t e r o k r o t n i e z a j m o w a łm i e j s c e n a p o d i u m . W s z e śc i u o s t a t n i c h z e s t a w i e n i a c h j e s t l i d e r e m w śr ó d n a j w i ęk s z y c h O F E o b s łu g u j ąc y c h p o n a d m i l i o n c z ło n k ó w .

Pobiera niską opłatę za zarządzanie M i e s i ęc z n a o p ła t a z a z a r z ąd z a n i e w 2 0 0 8 r o k u w y n i o s ła 0 , 0 2 3 % z a r z ąd z a n y c h a k t y w ó w n e t t o , 1 p o d c z a s g d y śr e d n i a o p ła t a p o b r a n a p r z e z i n n e f u n d u s z e b y ła z n a c z n i e w i ęk s z a i s t a n o w i ła o k o ło 0 , 0 4 0 % .

Jest zarządzany zgodnie z certyfikatem jakości ISO A I G P T E S . A . j a k o p i e r w s z e p o w s z e c h n e t o w a r z y s t w o e m e r y t a l n e n a p o l s k i m r y n k u o t r z y m a ło m i ęd z y n a r o d o w y c e r t y f i k a t j a k o śc i I S O 9 0 0 1 , p o t w i e r d z a j ąc y , że f u n d u s z j e s t z a r z ąd z a n y z g o d n i e z n a j w y żs z y m i s t a n d a r d a m i .

Oferuje nowoczesne usługi C z ło n k o w i e n a s z e g o f u n d u s z u m a j ąc a ło d o b o w y d o s t ęp d o r a c h u n k u p r z e z I n t e r n e t i t e l e f o n . J e s t e śm y r ó w n i e żp i e r w s z y m f u n d u s z e m , k t ó r y u m o żl i w i łk l i e n t o m w y k o n y w a n i e d r o g ąe l e k t r o n i c z n ąw s z y s t k i c h o p e r a c j i w y m a g a j ąc y c h p o d p i s u e l e k t r o n i c z n e g o ( u s łu g a d l a o s ó b p o s i a d a j ąc y c h p o d p i s e l e k t r o n i c z n y w e r y f i k o w a n y k w a l i f i k o w a n y m c e r t y f i k a t e m ) . 1

w y l i c z e n i a w ła s n e

A k c j o n a r i u s z a m i A I G P T E S . A . s ą: A m p l i c o L i f e S . A . —p i e r w s z e w P o l s c e t o w a r z y s t w o u b e z p i e c z e ńn a ży c i e z k a p i t a łe m z a g r a n i c z n y m , l i d e r r a n k i n g u I n s t y t u t u N a u k E k o n o m i c z n y c h P A N „P e r ły P o l s k i e j G o s p o d a r k i ”w s e k t o r z e f i n a n s o w y m 2 0 0 7 —i A L I C O ( A m e r i c a n L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y ) — j e d n a z n a j w i ęk s z y c h f i r m u b e z p i e c z e ńn a ży c i e n a św i e c i e .

* k o s z t p o łąc z e n i a z g o d n y z t a r y f ąo p e r a t o r a * * k o s z t p o łąc z e n i a r ó w n y c e n i e j e d n e g o i m p u l s u w g t a r y f y T P S A

U06K

u l . P r z e m y s ło w a 2 6 , 0 0 4 5 0 W a r s z a w a * * * t e l . 0 6 9 1 1 4 1 4 1 4 l u b 0 8 0 1 1 4 1 4 1 4 e m a i l : i n f o @ a i g p t e . p l , w w w . a i g . p l


Projekt „gazetki” dla Klientów


Teczka dla Klient贸w


Plakat z Misją AIG PTE


img@image.pl

portfolio_aig  

Przykłady prac zrealizowanych dla firmy AIG PTE