Page 1

Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS CZ

N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

05 | 2017


UK

Obsah

CZ DE

1

Autorské právo a prohlášení................................ 4

2 Předmluva............................................................. 5

DK

2.1 2.2 2.3

EE 3

Bezpečnostní pokyny....................................................... 5 Omezení radiového přenosu......................................... 5 Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)................................ 5

Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS..................... 6 3.1 3.2 3.3

Přehled systému................................................................. 6 Příklad systému................................................................... 7 Součásti systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS............................................................................ 8 3.4 Příslušenství.......................................................................19 3.5 Funkce..................................................................................20

ES FI

4 Instalace systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS........................................................... 23

FR

4.1 4.2 4.3

HR

Průvodce instalací............................................................23 Příprava k instalaci...........................................................23 Vzorová instalace.............................................................24

5 Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS............................................... 27

HU

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

IT LT

Umístění řídicí jednotky................................................27 Instalace antény rozvaděče..........................................28 Připevnění řídicí jednotky na zeď..............................29 Připojení podřízeného modulu (volitelně).............29 Připojení komponent k rozvaděči..............................30 Připojení řídicí jednotky k elektrické síti..................45 Zkouška termopohonů..................................................45 Registrace reléového modulu M-161.......................46

6 Instalace termostatů a čidel systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS................... 47

LV

6.1 6.2 6.3 6.4

NL

6.5 6.6

NO

6.7 6.8 6.9 6.10

PL

Umístění termostatů.......................................................47 Označení termostatů......................................................47 Vložení baterií...................................................................47 Připojení externího čidla k termostatu (volitelně)............................................................................48 Připevnění termostatu na zeď.....................................50 Připevnění ke stojanu (pouze T-163, T-165, T-166, T-167 a T-168)........................................................52 První spuštění digitálních termostatů......................52 První nastavení digitálních termostatů....................53 Registrace termostatů v rozvaděči............................54 Registrace systémových zařízení................................56

7 Instalace hodin Uponor Smatrix Wave.............. 58 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

PT RO RU

Umístění hodin.................................................................58 Označení hodin................................................................58 Vložení baterií...................................................................58 Připevnění hodin na zeď...............................................58 Připevnění ke stojanu.....................................................59 První spuštění hodin.......................................................59 Registrace hodin v řídicí jednotce.............................61

8 Instalace termostatické hlavice Uponor Smatrix Wave......................................... 62 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

Umístění termostatické hlavice..................................62 Označení termostatických hlavic...............................62 Vložení baterií...................................................................62 Instalace termostatické hlavice na hydraulický radiátor................................................................................63 První spuštění termostatické hlavice........................63 První nastavení termostatické hlavice......................64 Registrace termostatických hlavic v řídicí jednotce k místnostem s termostatem....................65 Registrace termostatických hlavic k řídicí jednotce v místnostech bez termostatu..................66

9 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS........................................................... 68 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Umístění interfaceu.........................................................68 Připevnění interfaceu na zeď.......................................68 Připevnění ke stojanu.....................................................69 Nabíjecí kabel....................................................................69 Úvodní průvodce.............................................................69

10 Dokončení instalace............................................ 73 11 Obsluha řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS............................................... 74 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Princip funkce....................................................................74 Normální obsluha bez volitelných nastavených programů............................................................................74 Obsluha s nastavením programů...............................74 Režim chodu......................................................................74 Resetování řídicí jednotky............................................75 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.............75 Aktualizace softwaru řídicí jednotky (pouze Wave PLUS)..........................................................76

12 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS................................. 77 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

Uspořádání termostatů..................................................77 Úprava teploty..................................................................78 Vypnutí funkce hodin (pouze T-163 a T-165).........79 Výměna baterií..................................................................79 Resetování továrních nastavení..................................80

13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS................................. 81 13.1 Uspořádání termostatů..................................................81 13.2 Uspořádání displeje........................................................82 13.3 Tlačítka obsluhy................................................................85 13.4 Spouštění............................................................................86 13.5 Úprava teploty..................................................................87 13.6 Režim chodu......................................................................88 13.7 Režim řízení........................................................................88 13.8 Změna režimu řízení.......................................................89 13.9 Nastavení............................................................................89 13.10 Výměna baterií..................................................................95 13.11 Resetování továrních nastavení..................................95

SE SK 2

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK CZ DE 14 Obsluha hodin Uponor Smatrix Wave............... 96 14.1 Uspořádání hodin............................................................96 14.2 Uspořádání obrazovky...................................................96 14.3 Tlačítka obsluhy................................................................97 14.4 Spouštění............................................................................98 14.5 Režim chodu......................................................................99 14.6 Vynucený režim Comfort/ECO....................................99 14.7 Nastavení............................................................................99 14.8 Výměna baterií................................................................103 14.9 Resetování továrních nastavení................................103

15 Obsluha termostatické hlavice Uponor Smatrix Wave....................................... 104 15.1 Uspořádání termostatů................................................104 15.2 Uspořádání displeje......................................................104 15.3 Tlačítka obsluhy..............................................................105 15.4 Spouštění..........................................................................105 15.5 Úprava teploty................................................................105 15.6 Režim chodu....................................................................105 15.7 Nastavení..........................................................................106 15.8 Výměna baterií................................................................106 15.9 Resetování továrních nastavení................................106

16 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS......................................................... 107

18 Odstraňování poruch........................................ 125 18.1 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.8

Odstraňování poruch po instalaci............................127 Chyby/problémy digitálních termostatů T-166, T-167, T-168 a T-169..........................................127 Chyby/problémy analogových termostatů T-161, T-163 a T-165.......................................................129 Chyby/problémy termostatické hlavice T-162.....129 Chyby/problémy řídicí jednotky..............................130 Obraťte se na technika, který provedl instalaci..............................................................................130 Pokyny pro technika provádějícího instalaci.......130

DK EE ES

19 Technické údaje................................................. 131

FI

19.1 Technické údaje..............................................................131 19.2 Technické specifikace...................................................133 19.3 Uspořádání řídicí jednotky.........................................133 19.4 Schémata elektrického zapojení..............................134 19.5 Rozměry............................................................................135

FR

20 Instalační zpráva............................................... 137 20.1 20.2 20.3 20.4

Řídicí jednotka 1.............................................................138 Řídicí jednotka 2.............................................................139 Řídicí jednotka 3.............................................................140 Řídicí jednotka 4.............................................................141

HR HU

16.1 Dotyková obrazovka.....................................................107 16.2 Úvodní obrazovka..........................................................107 16.3 Pohyb v systému nabídek...........................................108 16.4 Úprava teploty................................................................109 16.5 Informace o místnosti..................................................110 16.6 Hlavní nabídka................................................................112 16.7 Nastavení systému.........................................................113 16.8 Dovolená...........................................................................114 16.9 Vytápění/chlazení..........................................................115 16.10 Integrace...........................................................................115 16.11 Vývoj...................................................................................116 16.12 Informace o systému....................................................116 16.13 Předvolby..........................................................................117 16.14 Chyby.................................................................................118 16.15 Profily ECO (harmonogramy).....................................118 16.16 Karta MicroSD.................................................................120 16.17 Resetování interfaceu na tovární nastavení.........121

IT LT LV NL NO

17 Údržba............................................................... 122 17.1 Ruční preventivní údržba............................................122 17.2 Automatická preventivní údržba.............................122 17.3 Servis..................................................................................122 17.4 Diody rozvaděčů............................................................123 17.5 Obnovení ze zálohy (pouze Wave PLUS)...............124

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

3


UK

1

CZ

Autorské právo a prohlášení

DE Společnost Uponor tento návod k instalaci a obsluze a veškerý jeho obsah sestavila výhradně pro informační účely. Obsah návodu (včetně grafiky, log, symbolů, textu a obrázků) je chráněn autorským právem a ustanoveními mezinárodních zákonů a dohod o autorském právu. Při používání tohoto návodu souhlasíte s dodržováním všech mezinárodních zákonů o autorském právu. Úprava nebo použití jakékoli části tohoto návodu pro jiný účel představuje porušení autorského práva společnosti Uponor, její ochranné známky a jiných vlastnických práv.

DK EE ES

Tento návod předpokládá, že byla beze zbytku dodržena bezpečnostní opatření a dále že systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS včetně všech jeho součástí, kterých se tento návod týká:

FI FR

HR HU •

IT LT

NO PL PT

nebyl (dočasně nebo trvale) vystaven teplotám, tlaku a/nebo napětí, které přesahuje mezní hodnoty vytištěné na produktech nebo uvedené v pokynech dodaných společností Uponor;

zůstává na svém původním instalačním místě a není opravován, přemisťován, ani do něj není zasahováno bez předchozího souhlasu společnosti Uponor;

je připojen k přívodu pitné vody nebo kompatibilnímu potrubí, topení a/nebo chlazení schválenému nebo určenému společností Uponor;

není připojen nebo používán s produkty, díly nebo součástmi nepocházejícími od společnosti Uponor, vyjma těch, které jsou společností Uponor schváleny nebo určeny; a

nevykazuje před instalací a při uvádění do provozu známky narušení, špatného zacházení, nedostatečné údržby, nesprávného uskladnění, zanedbání nebo náhodného poškození.

LV NL

byl zvolen, naprojektován, nainstalován a uveden do provozu oprávněným a kompetentním pracovníkem pro projektování a instalace v souladu s aktuálními (v době instalace) pokyny k instalaci poskytovanými společností Uponor a rovněž v souladu se všemi platnými stavebními a instalatérskými předpisy a jinými požadavky a směrnicemi;

I když společnost Uponor vynaložila snahu o zajištění přesnosti tohoto návodu, nezaručuje ani negarantuje přesnost zde uvedených informací. Společnost Uponor si vyhrazuje právo upravit zde popsané specifikace a vlastnosti nebo kdykoli ukončit výrobu systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS bez předchozího upozornění nebo povinnosti informovat. Tento návod je poskytován „tak, jak je“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných. Informace by měly být před jakýmkoli používáním nezávisle ověřeny. Společnost Uponor se v nejširším možném rozsahu zříká jakékoli záruky, ať výslovné či předpokládané, např. včetně předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Tato výluka odpovědnosti se vztahuje např. na přesnost, spolehlivost či správnost návodu. Společnost Uponor neponese v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo ztráty vzniklé v důsledku použití nebo absence použití materiálů nebo informací uvedených v návodu, ani nebude vystavena právním nárokům, které se opírají o chyby, opomenutí nebo jiné nepřesnosti v návodu, i když byla společnost Uponor na možnost takových nároků na odškodnění upozorněna. Tato výluka odpovědnosti ani žádná ustanovení v tomto návodu neomezují žádná zákonná práva spotřebitelů.

RO RU SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

2 Předmluva

CZ DE

Návod k instalaci a obsluze popisuje instalaci a používání součástí systému.

2.1

Bezpečnostní pokyny

Výstrahy použité v tomto návodu Následující symboly jsou v tomto návodu použity k označení zvláštních opatření při instalaci a obsluze jakéhokoli zařízení Uponor:

V ýstraha ! Riziko poranění. Budete-li ignorovat výstrahy, může dojít k poranění nebo poškození součástí.

U pozornění ! Budete-li ignorovat upozornění, může dojít k poruchám. Bezpečnostní opatření Při instalaci a obsluze zařízení Uponor dodržujte tato opatření: •

Přečtěte si a dodržujte pokyny v návodu k instalaci a obsluze.

Instalaci musí provádět kompetentní osoba v souladu s místními předpisy.

Je zakázáno provádět změny nebo úpravy, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Před zahájením elektroinstalačních prací musí být odpojeno veškeré napájení.

K čištění součástí zařízení Uponor nepoužívejte vodu.

Nevystavujte součásti zařízení Uponor hořlavým výparům nebo plynům.

Společnost Uponor nepřejímá žádnou zodpovědnost za škody nebo poruchy, které vzniknou ignorováním těchto pokynů. Napájení

V ýstraha ! Systém Uponor využívá napájení 230 V~, 50 Hz. V nouzových případech napájení neprodleně odpojte.

2.2

Omezení radiového přenosu

Systém Uponor používá radiový přenos. Používaná frekvence je vyhrazena pro podobné aplikace a pravděpodobnost rušení s jinými radiovými zdroji je velmi nízká.

DK EE

Ve vzácných případech však nemusí být možné navázat dokonalou rádiovou komunikaci. Dosah vysílání je dostatečný pro většinu aplikací, ale v každé budově se nacházejí jiné překážky ovlivňující radiovou komunikaci a maximální přenosovou vzdálenost. Pokud se vyskytnou potíže s komunikací, společnost Uponor doporučuje přemístit anténu na lepší místo a neinstalovat vysílače Uponor příliš blízko k sobě (minimální vzdálenost 40 cm); tím lze neobvyklé potíže zpravidla vyřešit.

2.3

ES FI FR

Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

HR HU

POZNÁMKA! Platí pro země Evropské unie a další evropské země se systémy separovaného sběru druhotných surovin.

IT

Tato značka uvedená na výrobku nebo v této dokumentaci označuje, že zařízení by nemělo být na konci svého cyklu životnosti likvidováno společně s domácím odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, oddělte tento odpad od jiných typů odpadů a recyklujte jej odpovědným způsobem tak, abyste podpořili udržitelné opětovné používání materiálových zdrojů.

LT LV NL

Domácí uživatelé musí kontaktovat maloobchodního prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo místní správní orgán, kde jim budou poskytnuty informace o tom, kde a jak mohou tento výrobek ekologickým způsobem recyklovat.

NO PL

Komerční uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a ověřit si smluvní podmínky stanovené v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním živnostenským odpadem.

PT RO

Technická omezení

RU

U pozornění ! Abyste se vyvarovali rušení, udržujte instalační/datové kabely mimo napájecí kabely s více než 50 V.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

5


UK

3

CZ

Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

DE Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS je určen k řízení podlahového vytápění a chlazení. Pohodlí, uživatelskou přívětivost a teplotu pro každou místnost domu je možné zkombinovat pomocí různých součástí.

DK

3.1

EE

Přehled systému

Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS je tvořen řídicí jednotkou, interfacem (pouze Wave PLUS), termostaty, servopohony a volitelnými hodinami (pouze Wave). Řídicí jednotka ovládá provoz servopohonů, když termostaty detekují požadavek na vytápění nebo chlazení.

ES FI

Řídicí jednotka rovněž může pomocí bezdrátových termostatických hlavic řídit teplotu v místnostech s radiátory.

FR

Interface (rozhraní) usnadňuje optimalizaci systému a nastavení až čtyř řídicích jednotek. Systém může pracovat bez interfaceu, avšak se sníženou funkčností.

HR

Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS je ovládán různými typy termostatů. Termostaty jsou navrženy pro maximální pohodlí, proto komunikují s řídicí jednotkou pomocí rádiového spojení. V jednom instalovaném zařízení lze kombinovat různé typy termostatů Uponor Smatrix Wave.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

3.2

Příklad systému

POZNÁMKA! Podlahová čidla mohou být připojena k termostatům T-161, T‑163, T‑166, T‑167, T-168 a T‑169. Omezení teploty podlahy s termostaty T-161 nebo T-163 lze provádět pouze u systému Wave PLUS pomocí interfaceu. Maximální omezení lze použít jako ochranu citlivé podlahové krytiny před nadměrně vysokou teplotou, pokud existuje velký požadavek po vytápění. Minimální omezení lze použít pro vytápěné dlážděné podlahy i v případě, že není přijat žádný požadavek na vytápění místnosti.

Obrázek níže zobrazuje řídicí systém Uponor Smatrix Wave PLUS s několika instalačními možnostmi a termostaty.

A

G

H

B C

Poz.

CZ DE DK EE ES

I

D

FI

E

FR

F

HR HU

Popis

A

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 (inteface I-167)

B

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168 (digitální termostat T-168)

C

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 (digitální termostat T-169)

D

Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T-165 (standardní termostat T-165)

E

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T‑163 (veřejný termostat T-163) s podlahovým čidlem

F

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161 (termostat s čidlem místnosti)

G

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave PLUS X-165 (řídicí jednotka X-165)

IT LT LV NL NO

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave X-163 (řídicí jednotka X-163) H

Anténa Uponor Smatrix Wave A-165 (anténa A-165)

I

Externí připojovací box pro čerpadla (výrobek třetí strany, na obrázku pouze schématický příklad)

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

7


UK

3.3

Součásti systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE DK

E

A

EE

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

B

ES

C

D

FI FR

Poz.

Systémové označení UPONOR

Popis

A

Transformátor Uponor Smatrix A-1XX (transformátor A-1XX)

modul transformátoru

B

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave PLUS X-165

řídicí jednotka

HR HU

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave X-163

IT

C

Podřízený modul Uponor Smatrix Wave M-160 (podřízený modul M-160)

podřízený modul

Anténa Uponor Smatrix Wave A-165 (anténa A-165)

anténa

E

interface

NL

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167

F

Hodiny Uponor Smatrix Wave I-163 (časovací jednotka I-163)

hodiny

NO

G

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 (digitální termostat T-169)

Digitální termostat s čidlem relativní vlhkosti vzduchu a čidlem operativní teploty

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

programovatelný digitální termostat se čidlem relativní vlhkosti vzduchu

LT

D

LV

PL H

PT

Poz.

Systémové označení UPONOR

Popis

I

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS D+RH T167 (digitální termostat T-167)

digitální termostat s čidlem relativní vlhkosti vzduchu

J

Digitální termostat Uponor Smatrix Wave T‑166

digitální termostat

K

Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T‑165/T‑165 POD

standardní termostat s potiskem nebo bez potisku na otočném ovladači

L

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163

veřejný termostat

M

Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T-162 (termostatická hlavice T-162)

termostatická hlavice

N

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161 (termostat s čidlem místnosti)

Termostat s čidlem místnosti s čidlem relativní vlhkosti a čidlem operativní teploty

O

Reléový modul Uponor Smatrix Wave M-161 (reléový modul M-161)

reléový modul

RO RU SE SK 8

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Ř ídicí

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave PLUS X-165

jednotka

Řídicí jednotka ovládá servopohony, které ovlivňují průtok vstupní vody, mění vnitřní teplotu pomocí informací přenášených z registrovaných termostatů a systémových parametrů.

Hlavní vlastnosti: •

Řídicí jednotka může ovládat až šest kanálů a osm servopohonů; její umístění je obvykle v blízkosti rozdělovačů hydraulického systému. Obrázek níže znázorňuje řídicí jednotku s modulem transformátoru, anténou a servopohony.

Elektronické řízení servopohonů.

Připojení maximálně osmi servopohonů (24 V).

Dvousměrná komunikace až se šesti pokojovými termostaty.

Funkce vytápění/chlazení (pokročilá) a/nebo režim Comfort/ECO přepínaný bezpotenciálovým kontaktem, veřejným termostatem nebo interfacem s dotykovým panelem.

24 V 24 V 24 V

U pozornění ! S řídicí jednotkou jsou kompatibilní pouze 24V servopohony.

CZ

Integrované funkce dynamického řízení spotřeby energie (DEM – Dynamic Energy Management), například automatické vyvažování (standardně zapnuto). Další funkce, např. nastavení komfortu, přemostění místnosti a monitorování teploty vstupní vody, vyžadují interface.

DE DK EE ES FI

Samostatná relé pro řízení čerpadla a ohřívače vody.

Integrovaný modul tepelného čerpadla (dostupný pouze ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor).

FR

Konektivita Smart Home Gateway prostřednictvím dotykové obrazovky. Viz samostatný dokument.

HR

Cvičný chod ventilu a čerpadla.

HU

Protokolování, zálohování a aktualizace prostřednictvím karty microSD.

Řízení relativní vlhkosti (změna limitů vyžaduje interface.

Ovládání kombinovaného podlahového vytápění/ chlazení a stropního chlazení (vyžaduje interface).

Nižší vnitřní teplota s režimem ECO. Chceteli aktivovat režim ECO najednou ve všech místnostech, použijte hodiny I-163, interface I-167 nebo veřejný termostat T-163 (s přepínačem Comfort/ECO). Chcete-li aktivovat režim ECO v jedné místnosti, použijte digitální termostat T-168.

IT LT LV NL

Volitelné možnosti:

NO

Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí podřízeného modulu, který přidává dalších šest kanálů a šest výstupů pro servopohony.

Připojte do jednoho systému až čtyři řídicí jednotky (vyžaduje interface).

Modulární umístění (oddělitelný transformátor a anténa).

Montáž do skříně nebo na zeď (lišta DIN nebo dodané šrouby).

RO

Libovolné umístění a orientace při instalaci řídicí jednotky (kromě antény, která musí být nainstalovaná svisle).

RU

PL PT

SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

9


UK CZ

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave X-163

Součásti řídicí jednotky

Hlavní vlastnosti:

Obrázek níže zobrazuje řídicí jednotku s jejími součástmi.

DE DK

Elektronické řízení servopohonů.

Připojení maximálně osmi servopohonů (24 V).

Dvousměrná komunikace až s šesti pokojovými termostaty (kanály).

Funkce vytápění/chlazení (základní) přepínaná bezpotenciálovým kontaktem nebo veřejným termostatem.

EE ES FI FR

Integrované funkce dynamického řízení spotřeby energie (DEM – Dynamic Energy Management), například automatické vyvažování (standardně zapnuto).

Samostatná relé pro řízení čerpadla a ohřívače vody.

Cvičný chod ventilu a čerpadla.

Základní řízení relativní vlhkosti.

Nižší vnitřní teplota s režimem ECO. Chceteli aktivovat režim ECO najednou ve všech místnostech, použijte hodiny I-163, interface I-167 nebo veřejný termostat T-163 (s přepínačem Comfort/ECO). Chcete-li aktivovat režim ECO v jedné místnosti, použijte digitální termostat T-168.

HR

E

B

A D F G C

Volitelné možnosti:

HU

IT LT LV

Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí podřízeného modulu, který přidává dalších šest kanálů a šest výstupů pro servopohony.

Modulární umístění (oddělitelný transformátor a anténa).

Montáž do skříně nebo na zeď (lišta DIN nebo dodané šrouby).

Libovolné umístění a orientace při instalaci řídicí jednotky (kromě antény, která musí být nainstalovaná svisle).

Poz. A

Popis Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave PLUS X-165 Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave X-163

B

Anténa

C

Transformátor

D

Kabel pro připojení antény

E

Karta MicroSD

F

Lišta DIN

G

Upevňovací materiál

NL NO PL PT RO RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK I nterface ( pouze W ave PLUS)

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 je dotyková obrazovka, kterou lze připojit prostřednictvím rádiového signálu k řídicí jednotce X-165. Interface plní funkci spojení mezi uživatelem a řídicí jednotkou pracující v systému, zobrazování informací a umožňuje také zjednodušené programování všech odpovídajících nastavení systému. Rovněž jej lze odpojit od stěny a snadno používat na jiných, pohodlnějších místech (například na pohovce). Systém Uponor Smatrix Wave PLUS lze používat bez interfaceu, avšak pouze s omezenou funkčností (například: mnoho níže uvedených základních vlastností nelze vůbec použít). POZNÁMKA! Systémy Uponor Smatrix Wave PLUS bez interfaceu mohou být obsluhovány pouze se sníženou funkčností.

Možnost automatického otevření až dvou místností na řídicí jednotku, když jsou ostatní místnosti uzavřeny, aby se udržoval minimální průtok (tzv. přemostění místnosti).

Diagnostika systému (chyby atd.)

Vizualizace trendů, například porovnávání nastavené hodnoty s teplotou v místnosti atd.

Pokročilá nastavení chlazení.

Změna jazyka nebo aktualizace softwaru pomocí karty microSD.

Konektivita Smart Home Gateway (vyžaduje vzdálený modul).

Řízení příslušenství (výstupy atd.)

CZ DE DK EE ES

Součásti interfaceu

FI

Obrázek níže zobrazuje interface s jeho součástmi.

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167

FR

Hlavní vlastnosti: •

Interface s dotykovým displejem.

Zobrazení informací a změna nastavení až čtyř řídicích jednotek pracujících v jednom systému.

Úprava nastavení teploty registrovaných termostatů v systému.

Průvodce nastavením při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

C

B A Poz.

D

HR

E

IT

Popis

Uživatelsky přívětivý systém nabídek dostupný v několika různých jazycích.

A

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167

B

Nástěnný držák s napájecím zdrojem

Podsvícený displej.

C

Stojan

Programy poklesu teploty pro každý připojený termostat.

D

Upevňovací materiál

E

Karta MicroSD

HU

LT LV

Omezení maximální/minimální teploty.

Naplánování dočasného poklesu nastavené teploty během delší nepřítomnosti.

Automatické přepínání mezi letním a zimním časem.

NO

Diagnostická funkce detekující, zda je pokojový termostat nainstalován ve správné místnosti (kontrola místnosti).

PL

NL

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

11


UK CZ DE

T ermostaty

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T‑169

Termostaty komunikují s řídicí jednotkou pomocí radiového vysílání a jsou používány individuálně nebo ve vzájemné kombinaci. Všechny používají stejný typ baterie.

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu nebo relativní vlhkost. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

Následující termostaty Uponor Smatrix mohou být použity v systému:

DK EE ES FI

Termostat

Wave PLUS

Wave

D+RH T-169

X*

X*

Prog.+RH T-168

X*

X*

D+RH T-167

X*

X*

Digitální T-166

X*

X*

Standardní T-165

X

X

Veřejný T-163

X

X

Čidlo T-161

X

Hlavní vlastnosti: •

Úsporný e-paper displej (aktualizuje se každých 10 minut).

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Operační čidlo pro větší pohodlí.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Požadavek vytápění/chlazení a také indikace vybité baterie na displeji.

Zobrazení loga Uponor a verze softwaru během spouštění.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Převrácení barev na displeji.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

* Se sníženou funkčností

FR

POZNÁMKA! Na termostat má vliv teplota okolních povrchů stejně jako teplota okolního vzduchu.

HR HU IT LT

Součásti termostatu.

LV

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

NL NO

B

A

PL

Poz.

C

D

E

Popis

A

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T‑169

PT

B

Držák na zeď

C

Lepicí páska

RO

D

Baterie (CR2032 3V)

E

Upevňovací materiál

RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu, relativní vlhkost a čas. Nastavení lze upravit tlačítky +/– na předním panelu. Ostatní programovatelná nastavení zahrnují plánování a individuální režim ECO (pro jednotlivé místnosti) atd.

Plánování podle předem naprogramovaných nebo vlastních harmonogramů.

Nižší vnitřní teplota v jednotlivých místnostech s režimem ECO.

Společnost Uponor doporučuje používat tento termostat v systému bez hodin (pouze Wave) nebo interfaceu (pouze Wave PLUS). V systémech s hodinami se mohou vyskytnou problémy s plánováním a prioritami a u systémů s interfacem je funkce plánování v termostatu vypnuta.

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Požadavek vytápění/chlazení a také indikace vybité baterie na displeji.

DE

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Součásti termostatu.

DK

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

EE

C

Hlavní vlastnosti: •

CZ

A Poz.

B

D

E

ES

F

FI

Popis

A

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

B

Držák na zeď

Průvodce nastavením data a času při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

C

Stojan

D

Baterie (AAA 1,5 V)

12/24h hodiny pro plánování.

E

Upevňovací materiál

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

F

Připojovací svorka

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Programovatelné přepínání mezi režimy Comfort a ECO s nastavitelnou hodnotou poklesu ECO v místnosti.

Nelze potlačit jinými termostaty ani hodinami (pouze Wave), když je nastaven v programu.

FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

13


UK Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS D+RH T‑167

Digitální termostat Uponor Smatrix Wave T‑166

CZ

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu nebo relativní vlhkost. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí nebo nastavenou teplotu. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

DE

Hlavní vlastnosti:

Hlavní vlastnosti:

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Požadavek vytápění/chlazení a také indikace vybité baterie na displeji.

Požadavek vytápění/chlazení a také indikace vybité baterie na displeji.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Součásti termostatu.

DK EE ES FI FR HR HU IT

Součásti termostatu.

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

LT

C

C

LV NL

A

B

NO Poz. A

PL PT RO

E A

D

E

F

Poz.

B

D

F

Popis

Popis

A

Digitální termostat Uponor Smatrix Wave T‑166

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS D+RH T‑167

B

Držák na zeď

C

Stojan

D

Baterie (AAA 1,5 V)

E

Upevňovací materiál

F

Připojovací svorka

B

Držák na zeď

C

Stojan

D

Baterie (AAA 1,5 V)

E

Upevňovací materiál

F

Připojovací svorka

RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T‑165

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163

Nastavení teploty termostatu jsou seřizovány pomocí otočného ovladače. Maximální/minimální teploty mohou být nastaveny pouze pomocí interfaceu (pouze Wave PLUS). Pozice 21 °C je označená na otočném ovladači.

Termostat je navržen pro veřejná umístění, proto má skrytý otočný ovladač. Chcete-li nastavit teplotu, musíte jej sejmout ze zdi. Když je sejmut, spustí se chyba (je-li aktivováno).

CZ DE

Standardní termostat je dostupný rovněž v provedení s potištěným otočným ovladačem (T‑165 POD).

Termostat lze zaregistrovat jako systémové zařízení, umožňující další funkce. Pokud plní funkci systémového zařízení je integrované čidlo teploty deaktivováno.

Hlavní vlastnosti:

Hlavní vlastnosti:

Úprava nastavení teploty pomocí velkého otočného ovladače.

Úprava nastavení teploty pomocí potenciometru na zadní straně termostatu.

EE

Prstenec LED signalizuje otáčení ovladačem (změna nastavené teploty).

ES

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Kontrolka LED v pravém dolním rohu signalizuje asi 60 sekund, zda je zadán požadavek na vytápění nebo chlazení. Aktivace nebo deaktivace plánování režimů Comfort/ECO pro místnost pomocí přepínače DIP na zadní straně.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Součásti termostatu. •

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

A Poz.

B

C

A

Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T‑165

B

Držák na zeď

C

Baterie (AAA 1,5 V)

D

Upevňovací materiál

Na řídicí jednotce je signalizována chyba v případě, že sejmete termostat ze zdi, což zajišťuje ochranu proti neoprávněné manipulaci. Pokud je nainstalován interface, zobrazí se také alarm (pouze Wave PLUS).

FI FR

Vstup bezpotenciálového kontaktu pro přepínání provozních režimů mezi vytápěním a chlazením, pokud je zařízení zaregistrováno jako systémové.

HR

Vstup bezpotenciálového kontaktu pro nucený provoz v režimu ECO, pokud je zařízení zaregistrováno jako systémové.

HU

K termostatu lze připojit volitelné externí čidlo teploty. Omezení podlahové teploty (maximum a minimum) je dostupné pouze u systému Wave PLUS.

IT

Volitelné čidlo venkovní teploty lze zaregistrovat jako standardní termostat nebo jako systémové zařízení.

LT

Přepínač DIP pro výběr mezi provozním režimem čidla/funkce.

LV

Aktivace nebo deaktivace plánování režimů Comfort/ECO pro místnost pomocí přepínače DIP na zadní straně.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

D

Popis

DK

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

15


UK Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

CZ

Termostat je navržen tak, aby byl co nejmenší a zároveň mohl stále řídit teplotu v místnosti.

DE

D

C

DK

A Poz.

EE ES FI FR

B

E

Popis

A

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163

B

Držák na zeď

C

Baterie (AAA 1,5 V)

D

Upevňovací materiál

E

Připojovací svorka

Hlavní vlastnosti: •

Operační čidlo pro větší pohodlí.

Úprava nastavené teploty prostřednictvím interfaceu Wave PLUS I-167.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

K termostatu lze připojit volitelné čidlo teploty podlahy. Omezení podlahové teploty (maximum a minimum) je dostupné pouze u systému Wave PLUS.

Zobrazení indikace limitu relativní vlhkosti prostřednictvím interfaceu Wave PLUS I-167.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

HR HU

B

A IT

Poz.

D

E

Popis

A

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161

B

Držák na zeď

C

Lepicí páska

D

Baterie (CR2032 3V)

E

Upevňovací materiál

LT LV

C

NL NO PL PT RO RU SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK T ermostatická

H odiny

hlavice

Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T–162

Hodiny Uponor Smatrix Wave I-163 (pouze Wave)

Termostatická hlavice umožňuje regulaci radiátorů v systému.

Hodiny umožňují řízení systému s plánováním, nastavení režimů Comfort/ECO a Holiday (Dovolená) atd. Nastavení lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

Hlavní vlastnosti: •

Proporcionální regulace

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Přijímá nastavenou hodnotu a režim Comfort/ECO z termostatu a interfaceu, je-li k dispozici. Jinak se požadovaná hodnota nastavuje na termostatické hlavici.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Zobrazuje aktuální teplotu v místnosti.

Vyžaduje řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

Na každou místnost lze zaregistrovat od jedné do několika termostatických hlavic. Maximum jsou dvě hlavice na jeden kanál.

Obrázek níže zobrazuje termostatickou hlavici s jejími součástmi.

B C A Poz.

D

E

Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T–162

B

Adaptéry (se závitem M30 a M28)

C

Plastové montážní držáky

D

Upevňovací šrouby

E

Baterie (AA 1,5 V)

DK

Hlavní vlastnosti: •

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Symbol hodin na předním panelu umožní rozlišení od termostatů.

Zobrazuje v nastaveních teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Indikace režimů Comfort/ECO, vytápění/chlazení a vybitých baterií na displeji.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Průvodce nastavením data a času při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

12/24h hodiny pro plánování.

Teplota poklesu v režimu ECO pro analogové termostaty. Digitální termostaty používají vlastní poklesy teplot. Termostat T-168 vyžaduje přepnutí svého programu do režimu Vypnuto.

Plánování podle předem naprogramovaných nebo vlastních harmonogramů.

Povolení režimu Dovolená.

Deaktivace/aktivace automatického vyvažování v systému.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

EE ES FI FR HR HU IT LT LV

Součásti hodin:

NL

Obrázek níže zobrazuje hodiny s jeho součástmi.

NO

C

Popis

A

DE

Hodiny zobrazují pouze čas, datum a aktuální naplánovaný program.

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Součásti termostatické hlavice:

CZ

E PL

A Poz.

B

D PT

Popis

A

Hodiny Uponor Smatrix Wave I‑163

B

Držák na zeď

C

Stojan

D

Baterie (AAA 1,5 V)

E

Upevňovací materiál

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

17


UK P odřízený

R eléový

modul

modul

CZ

Podřízený modul Uponor Smatrix Wave M-160

Reléový modul Uponor Smatrix Wave M-161

DE

Podřízený modul přidává ke stávající řídicí jednotce Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS dalších šest kanálů a výstupů pro servopohony.

Reléový modul přidává do systému další dvě výstupní relé.

Hlavní vlastnosti:

DK EE ES

Bezpotenciálové kontakty (230V~, 5 A).

Vyžaduje řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

Funkce výstupu řízení čerpadla a vytápění/chlazení.

Funkce řízení čerpadla a odvlhčovače (pouze Wave PLUS s interfacem).

Funkce řízení ohřívače vody a chladiče (pouze Wave PLUS s interfacem).

Volitelná funkce dvoufázového chlazení (vyžaduje aktivaci na reléovém modulu).

Součásti podřízeného modulu:

Lze umístit až 30 metrů od řídicí jednotky.

Obrázek níže zobrazuje podřízený modul s jeho součástmi.

Součásti reléového modulu:

Snadné připojení při instalaci stávající řídicí jednotky, nevyžaduje se žádná další kabeláž.

Registrace až šesti dalších termostatů v systému.

Připojení až šesti dalších servopohonů (24 V).

Elektronické řízení servopohonů.

Cvičný chod ventilu. POZNÁMKA! Na jednu řídicí jednotku je možné připojit pouze jeden podřízený modul.

FI FR

Hlavní vlastnosti:

Obrázek níže zobrazuje reléový modul s jeho součástmi.

HR HU

B

B

IT

A

A C

LT Poz.

LV NL

Poz.

Popis

A

Reléový modul Uponor Smatrix Wave M-161

B

Upevňovací materiál

Popis

A

Podřízený modul Uponor Smatrix Wave M-160

B

Lišta DIN

C

Upevňovací materiál

NO PL PT RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK S ervopohony U ponor Servopohony Uponor jsou namontovány na ventilech rozdělovače a jsou řízeny pomocí signálů zapnutí/ vypnutí nebo signálů pulzní šířkové modulace (PWM).

3.4 Příslušenství Společnost Uponor nabízí řadu příslušenství pro použití se standardním portfoliem.

Řízení zapnutím/vypnutím

A

Při instalaci systému s řízením signály zapnutí/vypnutí se vyžaduje ruční vyvažování systému. Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka otevře servopohony podle aktuálního provozního režimu a dalších nastavení. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána a servopohony jsou uzavřeny. Okno indikátoru na servopohonu ukazuje bílým pásem, nakolik je otevřen. Pokud je okno zcela vyplněno bílým indikátorem, je zcela otevřen, zatímco žádný bílý indikátor znamená uzavření servopohonu.

A

B

Servopohon otevřel ventil – bílý indikátor

ES FI

G

FR

POZNÁMKA! Součástí systému mohou být některá příslušenství. Poz. Komponenta A

Stojan

Nástěnný rámeček Uponor Smatrix T-X A-1XX (Nástěnný rámeček T-X A-1)

Nástěnný rámeček pro zakrytí větší plochy stěny, než je originální zadní panel. Použito pro instalaci pro termostaty T‑163, T‑165, T‑166, T‑167, T‑168 a hodiny I-163

Venkovní čidlo Uponor Smatrix S-113 (Venkovní čidlo S-113)

Venkovní čidlo pro použití s termostaty T‑163, T-167, T-168 a T‑169

Podlahové/ vzdálené čidlo Uponor Smatrix S-114 (Podlahové/ vzdálené čidlo S-114)

Podlahové/vzdálené čidlo pro použití s termostaty T-161, T‑163, T‑166, T‑167, T-168 a T‑169

F

Relé vytápění/ chlazení Uponor

Relé pro připojení externího napěťového signálu od zdroje vytápění/chlazení, například tepelného čerpadla, na vstup řídicí jednotky.

G

Lišta DIN

Lišta DIN slouží pro použití s řídicími jednotkami Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

H

Stolní stojan pro Stolní stojan pro použití interface I-167 s interfacem I-167

B

C

E

HR

Popis

Možnosti přídavných zařízení pro termostaty T‑163, T‑165, T‑166, T‑167, T‑168 a hodiny I-163

D

Servopohon uzavřel ventil – prázdný indikátor

EE

H

B

A

DK

D

F

POZNÁMKA! Automatické vyvažování je možné použít v kombinaci s vodním vyvažováním. Další informace naleznete v části 3.5, Funkce > Automatické vyvažování.

DE

E

Řízení PWM

Při instalování systému s řízením PWM je možné všechny vyvažovací ventily plně otevřít, systém je vyvažován automaticky.

B

C

Čas otevření a zavření servopohonu je 1 minuta.

Řízení PWM se používá v případě, že je aktivní funkce automatického vyvažování.

CZ

HU

Šrouby

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

19


UK

3.5 Funkce

automatické vyvažování ,

CZ

Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS je určen k řízení podlahového vytápění a chlazení v domácnosti.

DE

Řídicí jednotka může rovněž regulovat vytápění prostřednictvím radiátorů pomocí termostatických hlavic.

DK

Termostaty zaregistrované v řídicí jednotce se používají pro řízení servopohonů namontovaných na horní straně ventilů rozdělovače. Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka řídí servopohony podle aktuálního řídicího režimu a nastavení. Tím se řídí průtok do podlahových okruhů v pokoji a nastavuje se pokojová teplota. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána do řídicí jednotky a je splněn požadavek.

EE ES FI

R ežimy C omfort

FR

a

ECO

Pokud jsou hodiny připojeny k řídicí jednotce, je možné regulovat režimy nastavené teploty mezi třemi různými teplotami. Dostupné režimy jsou Comfort, ECO a Holiday (Pohodlí, economy, Dovolená). Viz také příklady režimů Comfort a ECO níže.

HR

Hodiny vytápění 1

HU komfort ECO

IT

noc 0 h 00

LT

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

18 h 00

noc 24 h 00

Obrázek níže ukazuje, že systém vytápí v režimu Comfort ráno a odpoledne, ale přepne do režimu ECO během noci a uprostřed dne, když je dům obvykle prázdný.

LV

POZNÁMKA! Automatické vyvažování je možné použít v kombinaci s vodním vyvažováním. Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS může ovládat výstupy servopohonů pomocí signálů zapnutí/ vypnutí nebo pomocí automatického vyvažování s využitím signálů pulzní šířkové modulace (PWM, standardně zapnuto). Automatické vyvažování je funkce vypočítávající aktuální potřebnou energii pro jednotlivé místnosti a upravuje výstupní výkon v každém okruhu podle jeho délky. To znamená, že krátký okruh může být zapnutý 20 % času, zatímco dlouhý okruh může být zapnutý asi 60 % času. Automatické vyvažování se používá během jednotlivých ročních období a také během změn životního stylu domácnosti nebo způsobu použití a odstraňuje potřebu manuálního vyvažování. Poskytuje tak rovnoměrnější podlahové teploty a rychlejší reakce systému s nižší spotřebou energie, než je tomu u standardního systému se zapínáním a vypínáním.

T eplota s malou

hysterezí

Společnost Uponor používá teplotu s malou hysterezí pro dosažení nejvyšší úrovně komfortu. Používá se pro přesnou regulaci a to díky rozhodování, kdy se má spustit a zastavit vytápění a chlazení. To se provádí na základě informací z čidel a nastavených hodnot.

K orekce

vytápění / chlazení

Společnost Uponor používá korekci teploty pro nastavení hodnot při přepínání mezi vytápěním a chlazením. To zlepšuje výkonnost systému a snižuje potřebu ručního seřízení nastavených hodnot při přepínání mezi vytápěním a chlazením. Korekce je 2 °C a používá se pro zvýšení nastavených hodnot při přepnutí na chlazení. Při přepnutí zpět na vytápění je hodnota použita pro snížení nastavené hodnoty.

NL NO PL PT RO RU SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK F unkce

dvoufázového přídavného chlazení

Při použití reléového modulu M-161 a digitálního termostatu lze k řídicí jednotce Wave / Wave PLUS připojit volitelnou druhou fázi chlazení. Při použití jednoho z relé se aktivace druhé fáze chlazení odloží o 30 minut (relé 1) nebo 90 minut (relé 2).

F unkce

relativní vlhkosti

Doporučuje se měřit relativní vlhkost (RH) v místnostech, aby bylo možné se vyhnout kondenzaci při použití chladicího systému. Relativní vlhkost je měřena jedním nebo několika termostaty (s čidlem RH). Uponor Smatrix Wave Chlazení je vypnuto pro celý systém, dosáhne-li RH „nejhorší úrovně“ 80 % v jednom z termostatů (pokud jsou použity alespoň dva). Chlazení se znovu spustí, když relativní vlhkost klesne pod 76 %. Uponor Smatrix Wave PLUS Chlazení je vypnuto pro jednotlivé pokoje, když je dosažen limit relativní vlhkosti (nastaven na interfaceu, výchozí hodnota 75 %). Pokud je nainstalován odvlhčovač, jeden na řídicí jednotku pomocí reléového modulu, aktivuje se při dosažení spouštěcího limitu odvlhčovače. Chlazení se znovu spustí a odvlhčovač se vypne, když relativní vlhkost klesne pod hysterezní hodnotu nastavenou v interfaceu („pásmo necitlivosti“, výchozí hodnota 5 %).

Ř ízení čerpadla ( pouze W ave PLUS s interfacem )

CZ

Každá řídicí jednotka v systému má relé čerpadla, ke kterému lze jedno čerpadlo připojit. Pokud je připojeno čerpadlo, automaticky je nastaveno ve společném režimu. V případě potřeby použijte interface ke změně nastavení. Dostupné nastavení je Common, Individual a H/C switch (Společné, Individuální, Spínač vytápění/ chlazení).

DE DK

Společný režim:

EE

Stav relé je nastaven pro celý systém. V každém systému je připojeno jedno čerpadlo (pouze k hlavní řídicí jednotce). Pokud jedna místnost s řídicí jednotkou signalizuje požadavek, je spuštěno hlavní čerpadlo.

ES

Individuální režim:

FI

Stav relé je nastaven pro řídicí jednotku. Na jednu řídicí jednotku je připojeno jedno čerpadlo. Pokud místnost signalizuje požadavek, je spuštěno čerpadlo připojené k této řídicí jednotce.

FR

Spínač vytápění/chlazení:

HR

Použijte relé jako výstup vytápění/chlazení. Oběhové čerpadlo nesmí být připojeno k řídicí jednotce pomocí konektoru PUMP.

HU

Pokud je v systému dostupná jedna řídicí jednotka a nastavení oběhového čerpadla na interfaceu je nastaveno na Common. Konektor PUMP na ostatních řídicích jednotkách může být použit pro výstupní signál vytápění/chlazení.

IT

Reléový modul (volitelně):

LT

Při použití reléového modulu M-161 k řízení čerpadla je režim řízení čerpadla nastaven prostřednictvím interfaceu.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

21


UK Ř ízení

servopohonu

DE

Řízení servopohonu brání současnému otevření příliš velkému počtu servopohonů a snižuje tak potřebný špičkový výkon. Špičkový proud lze snižovat zpožděním otevření některých servopohonů, protože jejich spotřeba proudu je nejvyšší při otevírání.

DK

Současně lze otevřít až osm servopohonů v šesti pokojích. Další servopohony jsou zařazeny do fronty a otevřeny ve stanoveném pořadí.

CZ

S nížení

EE

teploty vytápění

Pokud je přerušeno spojení s termostatem, odpovídající okruh nelze regulovat pomocí teploty v místnosti. Řídicí jednotka pak aktivuje funkci snížení teploty pro nastavený okruh a servopohony jsou ovládány s nastaveným intervalem.

ES

Funkce se aktivuje až do opětovného připojení termostatu.

FI

S ystémové

FR

hodiny

Pro usnadnění přesného protokolování dat, plánování a nastavení různých hodin přijímá řídicí jednotka správný čas a datum z jednoho vstupního zařízení (interface, hodiny, programovatelný termostat atd.) Hodiny lze nastavit na automatické přepínání mezi letním a zimním časem (pouze Wave PLUS s interfacem).

HR HU

K arta M icro SD ( pouze W ave PLUS)

I ntegrace PLUS)

tepelného čerpadla ( pouze

W ave

Řídicí jednotka může být připojena k vybraným tepelným čerpadlům a nastavuje vstupní teplotu do systému. Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor. Další informace naleznete v dokumentaci tepelného čerpadla.

K ontrola místnosti ( pouze W ave PLUS s interfacem ) Kontrola místnosti je diagnostická funkce detekující, zda je ve správné místnosti nainstalován pokojový termostat. Další informace naleznete v části 16.7 Nastavení > Kontrola místnosti.

P řemostění místnosti ( pouze W ave PLUS s interfacem ) Lze vybrat maximálně dva pokoje pro každou řídicí jednotku tak, aby vyřadila z okruhu systému příslušnou místnost. Další informace naleznete v části 16.7 Nastavení > Přemostění místnosti.

Systém Uponor Smatrix Wave PLUS používá kartu microSD pro klonování (nastavení interfaceu), automatické zálohování (nastavení a registračních dat termostatu), ruční obnovení zálohy, protokolování (dat místností, dat řídicí jednotky, dat systému a událostí) a upgrade softwaru.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

4 Instalace systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE

4.1

Průvodce instalací

4.2

Před započetím instalace:

U ponor S matrix W ave / W ave PLUS Společnost Uponor doporučuje následující postup, který zaručí nejlepší možné výsledky instalace. Stupeň

Postup

Příprava k instalaci

Stránka

1

Příprava k instalaci

23

2

Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

27

3

Připojení podřízeného modulu (volitelně)

29

4

Instalace termostatů a čidel systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

47

5

Instalace volitelných hodin Uponor Smatrix Wave (pouze Wave)

58

6

Instalace interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS (pouze Wave PLUS)

68

7

Instalace termostatické hlavice Uponor Smatrix

62

8

Registrace reléového modulu Uponor Smatrix Wave M-161

46

9

Dokončení instalace

73

DK

Ověřte obsah balení podle balicího listu. Pokyny pro identifikaci součástí naleznete v části 3.3 Součásti systému Uponor Smatrix Wave/Wave PLUS.

Zkontrolujte, zda se má s kompatibilním termostatem instalovat externí čidlo teploty.

Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu.

EE ES FI FR HR HU IT

I nterface U ponor S matrix W ave PLUS I-167 Při instalaci interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 postupujte podle níže popsaných kroků. Stupeň

Postup

LT

Stránka

1

Umístění interfaceu

68

2

Úvodní průvodce

69

LV Chcete-li stanovit nejlepší umístění součástí systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS postupujte podle následujících pokynů:

NL

Zajistěte, aby řídicí jednotka byla nainstalována v blízkosti páru rozdělovačů. Povšimněte si, že každý pár rozdělovačů musí mít vlastní řídicí jednotku.

NO

Zajistěte, aby řídicí jednotka byla namontována v blízkosti nástěnné zásuvky 230V~, nebo v případě požadavků místních předpisů v rozváděcí skříni připojené k síťovému napájení.

PL

PT

Zajistěte, aby součásti systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS byly chráněny před stékající nebo odkapávající vodou.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

23


UK

4.3

Vzorová instalace

CZ

Wave PLUS

Wave

I-167

DE

I-163

DK S S

EE ES

T-169

T-163

M-161

T-166 T-167 T-168

T-165

T-161

FI #01

FR

#03

T

T Volitelná Option možnost A+B+C A+B+C

X-163 X-165

HR

#06

#12

#08

T

T

T

Volitelná Option možnost A+B+C+D A+B+C+D

Volitelná Option možnost A+B+C A+B+C

M-160*

S

Volitelná Option molitelná B možnost B

T-163

#03

HU

S T

IT

01 01a

02 01b

02a

02b

03

04

05

03

04

05

S

06

07

08

09

10

11

12

Option Volitelná možnost C+D C+D

T-162

LT T

T-162

LV 24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

NL

T

T-162 NO Volitelná A Optionmožnost A

PL

Volitelná B Optionmožnost B

Volitelná C Option možnost C

Volitelná D Option možnost D

T

PT RO

*)

Tento příklad obsahuje volitelné příslušenství, které přidává k řídicí jednotce Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS šest výstupů pro servopohony (podřízený modul M-160).

Viz schéma elektrického zapojení přiložené na konci této příručky.

RU

U pozornění !

SE

S řídicí jednotkou jsou kompatibilní pouze 24V servopohony.

SK 24

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK S ystém U ponor S matrix W ave / W ave PLUS Příklad připojení řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS (šest kanálů) s volitelným podřízeným modulem Uponor Smatrix Wave (šest dodatečných kanálů) pomocí systémových zařízení (S) a termostatů (T), jak je znázorněno na obrázku. Instalace budiž provedena standardním způsobem, s termostaty regulujícími každý pokoj podle nastavených teplot.

Systémová zařízení •

Interface I-167 (pouze Wave PLUS) řídí celý systém a jeho prostřednictvím lze provádět individuální nastavení jednotlivých termostatů. Umožňuje naprogramovat jeden nebo několik termostatů, kterým jsou vydávány pokyny, kdy má dojít k přepnutí mezi režimy Comfort a ECO.

CZ

Hodiny (pouze Wave) řídí přepínání mezi režimy Comfort a ECO pro všechny dostupné termostaty aktivované pro programování (kromě digitálního termostatu T-168).

DK

Reléový modul M-161 s dvěma dalšími výstupními relé. Další informace naleznete v části 3.3 Součásti Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS > Reléový modul.

Termostat a servopohony •

Termostat č. 01 řídí servopohony v kanálech 01a, 01b, 02a a 02b s pomocí volitelné součásti.

Termostat č. 03 řídí servopohony v kanálech 03 až 05 s pomocí volitelné součásti.

Termostat č. 06 řídí servopohony v kanálech 06 a 07.

Termostat č. 08 řídí servopohony v kanálech 08 až 10 s pomocí volitelné součásti.

Termostat č. 11 řídí tři termostatické hlavice a radiátory v kanálech 11 a 12.

DE

EE ES

Veřejný termostat T-163 s různými funkcemi (volitelné součásti B a C).

FI

POZNÁMKA! Pokud registrujete veřejný termostat T-163 s různými funkcemi jako systémové zařízení, termostat plní pouze funkci vzdálené jednotky. Neřídí pokojovou teplotu v místnosti, ve které je umístěn.

FR HR

Volitelná možnost A •

HU

Externí čidlo teploty.

Volitelná možnost B •

IT

Čidlo podlahové teploty.

Volitelná možnost C •

LT

Čidlo venkovní teploty.

Možnost D •

LV

Čidlo venkovní teploty pro přepínač vytápění/ chlazení. Tato volitelná možnost nemůže být zkombinována se spínačem vytápění/chlazení ve stejném systému.

Spínač vytápění/chlazení. Tato volitelná možnost nemůže být zkombinována s čidlem venkovní teploty pro spínač vytápění/chlazení ve stejném systému.

Přepínač režimů Comfort/ECO.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

25


UK Programovatelné harmonogramy Programovatelné nastavení může během vytápění nebo chlazení přepínat mezi režimem Comfort a ECO. Viz příklad níže.

CZ

Harmonogram 1

DE

Čidlo místnosti T-161:

komfort

ECO noc

DK

I když v systému existuje naprogramovaný plán, některé místnosti mohou přesto pracovat mimo toto nastavení. Tyto místnosti budou pracovat nepřetržitě v režimu Comfort a nejsou ovlivněny naprogramováním ostatních místností.

0 h 00

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

noc

18 h 00

24 h 00

Veřejný termostat T-163: •

Ostatní místnosti mohou, v závislosti na nastavení systému, současně přepínat mezi režimy Comfort a ECO, podle jejich vlastních naprogramovaných harmonogramů.

EE ES

• Nastavte spínač na zadní straně pouze do režimu Comfort. Digitální termostaty T-166, T-167 a T-169:

• Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 (pouze Wave PLUS) Interface umožňuje celosystémové nebo individuální naprogramované harmonogramy pro místnosti v systému. Všechna ostatní zařízení s vlastními naprogramovanými harmonogramy jsou vyřazena a jejich nabídky ukryty.

FR HR

HU •

IT LT

Hodiny Uponor Smatrix Wave I-163 (pouze Wave) Hodiny použijí naprogramovaný harmonogram na celý systém. Aby mohly hodiny řídit digitální termostat T-168, vyžaduje se, aby program termostatu byl nastaven na Off (Vypnuto). Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168 Termostat zajišťuje řízení vlastní místnosti s výše uvedenými omezeními s ohledem na interface a hodiny. Harmonogram 2

komfort ECO

LV

noc 0 h 00

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

Nastavte spínač na zadní straně pouze do režimu Comfort.

Standardní termostat T-165:

To vyžaduje jeden z následujících kroků:

FI

Nastavte hodnotu v interfaceu Wave PLUS I-167.

18 h 00

noc 24 h 00

• Nastavte hodnotu parametru ECO setback (Pokles ECO) v nabídce 03 na 0. Digitální termostat T-168: •

Nastavte hodnotu parametru ECO setback (Pokles ECO) v nabídce 03 na 0 a v nabídce 00 na Off (Vypnuto).

spínače vytápění/chlazení, Přepínač vytápění/chlazení se ovládá ručně prostřednictvím interfaceu (které řídí celý systém), veřejného termostatu nebo externího signálu. Používá se pro přepínání provozu řídicí jednotky mezi režimy vytápění a chlazení. Externí signál může být připojen až ke čtyřem řídicím jednotkám Wave, které pracují paralelně. Tato snižuje počet potřebných přepínačů vytápění/chlazení v systému. Rozvětvené rozdělovače nebo jediný ventil

NL

Pokud je rozdělovač nebo ventil jednoho okruhu umístěn příliš daleko od řídicí jednotky, lze použít řídicí jednotku Uponor Smatrix Space/Space PLUS.

NO

1. Připojte servopohon na rozvětveném rozdělovači k řídicí jednotce Space/Space PLUS (230 V z řídicí jednotky nebo 24 V z externího zdroje napájení).

PL

2. Zaregistrujte digitální termostat na prázdný kanál řídicí jednotky Wave / Wave PLUS. 3. Na témže termostatu použijte nabídku nastavení termostatu 09 a zaregistrujte ho u řídicí jednotky Space/Space PLUS.

PT

Rozdělovač je nyní rozvětvený a používá stejné řízení termostatu, automatického vyvažování a servopohonu jako řídicí jednotka Wave / Wave PLUS pro zvolený kanál.

RO RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5 Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE

5.1

Umístění řídicí jednotky

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování rozvaděče dodržujte následující pokyny: •

Umístěte řídicí jednotku těsně nad rozdělovač. Zajistěte montáž v blízkosti nástěnné zásuvky 230V~, nebo v případě požadavků místních předpisů v rozváděcí skříni připojené k síťovému napájení.

Zkontrolujte, zda lze kryt řídicí jednotky snadno sejmout.

Zkontrolujte, zda jsou konektory a spínače snadno přístupné.

M odulární

Montáž/demontáž součástí Součásti lze nasadit nebo vyjmout bez potřeby snímání krytů (A, doporučuje se při instalaci na rovné ploše nebo liště DIN) nebo jejich zasunutím na místo, když jsou kryty (B) demontovány.

DK EE ES FI

A FR

umístění

Řídicí jednotka je zkonstruována s uvážením modulárního umístění. To znamená, že všechny hlavní součásti jsou odpojitelné a mohou být umístěny samostatně (v závislosti na umístění se může vyžadovat dodatečná kabeláž).

HR HU

B

IT V ýstraha ! Modul transformátoru je těžký a může se odpojit, pokud by řídicí jednotka byla držena v obrácené poloze bez nasazeného krytu.

LT

U pozornění !

LV

Podřízený modul musí být namontován nasazením na vyhrazené místo, protože spojovací kolíky vyčnívají z modulu.

NL

POZNÁMKA! Vodiče mezi transformátorem a kartou řídicí jednotky musí být před oddělením transformátoru odpojeny.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

27


UK

Instalace antény rozvaděče

Anténu lze připevnit k pravé části řídicí jednotky nebo ke zdi. Je-li řídicí jednotka nainstalována uvnitř kovové skříně, musí být celá anténa umístěna svisle mimo skříň, jak je zobrazeno na obrázku níže.

CZ DE

P řipevněte

anténu ke stěně

obrázek níže zobrazuje anténu připojenou ke zdi pomocí šroubů (A) nebo oboustranných lepicích pásek (B).

DK

A

EE

70 mm

5.2

ES POZNÁMKA! Pro zajištění nejlepšího příjmu signálu musí být anténa namontovaná svisle.

FI

P řipevněte

anténu k zadní části řídicí jednotky

Obrázek níže zobrazuje anténu upevněnou k pravé straně řídicí jednotky.

FR HR

B

HU IT

40 x 20

LT

20 x 20

P řipojte

anténní kabel

Připojte anténu k řídicí jednotce pomocí dodaného anténního kabelu.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 28

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5.3

Připevnění řídicí jednotky na zeď

Řídicí jednotka je dodávána v sadě včetně vrutů, hmoždinek a lišty DIN.

V ruty

a hmoždinky

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů řídicí jednotky a způsob jejího připojení ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek.

CZ

L išta DIN ( doporučeno )

DE

Upevněte lištu DIN ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek. Řídicí jednotka se pak připojí k liště DIN.

110

mm

DK

Obrázek níže znázorňuje způsob připojení (A) a odpojení (B) řídicí jednotky pomocí lišty DIN.

80 mm

EE ES FI

A

B

5.4

Připojení podřízeného modulu (volitelně)

N amontujte

FR

podřízený modul

HR

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit podřízený modul k řídicí jednotce.

A

B

HU IT

2

1

LT

1 U pozornění !

LV

Zajistěte, aby řídicí jednotka nemohla spadnou z lišty DIN, pokud ji montujete do jiné než vodorovné polohy.

NL POZNÁMKA! Na jednu řídicí jednotku je možné připojit pouze jeden podřízený modul.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

29


UK D emontujte

podřízený modul

Obrázek níže znázorňuje, jak demontovat podřízený modul z řídicí jednotky.

CZ

1.2

DE

5.5

Připojení komponent k rozvaděči

Viz nákres vedení přiložený na konci tohoto dokumentu. Obrázek níže ukazuje vnitřní část řídicí jednotky.

A

mm

B C

E

H K

m

8m

DK

1

EE

D

F

G

I

ES FI

2

FR

F J Poz.

HR HU IT

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky mezi podřízeným modulem a další jednotkou a otáčejte, dokud se neuvolní aretační západka. Opakujte postup pro druhou stranu.

LT

2. Demontujte podřízený modul. Postupujte opatrně, abyste neohnuli spojovací kolíky.

LV NL

Popis

A

Transformátor, napájecí modul 230V~, 50 Hz

B

Pojistka (T5 F3.15AL 250 V)

C

Volitelné vstupy a výstupy pro řízení čerpadla, řízení ohřívače vody a připojení tepelného čerpadla (pouze Wave PLUS)

D

Tlačítka registrace kanálu

E

Kontrolky LED kanálů 01 – 06

F

Rychlokonektory pro servopohony

G

Karta MicroSD (pouze Wave PLUS)

H

Dioda napájení

I

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-160 (volitelně)

J

Kontrolky LED kanálů 07 – 12

K

Anténa Uponor Smatrix Wave A-165 (konektor RJ-45)

NO PL PT RO RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení

P řipojení

servopohonů k řídicí jednotce

vstupu vytápění / chlazení k řídicí

Každý termostat může kontrolovat jeden nebo více kanálů. Pro zjednodušení instalace a údržby společnost Uponor doporučuje, aby servopohony řízené stejným termostatem byly připojeny ke kanálům popořadě.

jednotce ( volitelně )

Připojte servopohony k řídicí jednotce následujícím způsobem: Postupujte podle pokynů a obrázku uvedeného níže.

Vstup vytápění/chlazení je řízen suchým kontaktem, který pracuje buď jako pomocný řídicí systém nebo relé se dvěma polohami.

1. Veďte kabely ze servopohonů skrze kabelové průchodky ve spodní části rámu řídicí jednotky. Viz také obrázek níže.

Je-li relé rozpojeno, systém se nachází v režimu vytápění.

Je-li relé sepnuto, systém se nachází v režimu chlazení.

3

FI

Použijte vstup: Připojte vstup k řídicí jednotce nebo veřejnému termostatu zaregistrovanému jako systémové zařízení. Přepněte režim pomocí spínače na zdi nebo tepelného čerpadla.

Systém Uponor Smatrix Wave PLUS:

3. Zasuňte do rychlokonektoru vodič.

Použijte vstup: Připojte vstup k řídicí jednotce nebo veřejnému termostatu. Přepněte režim pomocí spínače na zdi nebo tepelného čerpadla.

Pro přepnutí režimu použijte výstup a interface: Připojte relé vytápění/chlazení k výstupu na řídicí jednotce nebo reléovém modulu. Pomocí interfaceu nastavte režim vytápění nebo chlazení.

4. Vyjměte šroubovák.

termostatů k řídicí jednotce

Pokyny pro instalaci termostatů naleznete v části 6 Termostaty a čidla systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

EE

Systém Uponor Smatrix Wave:

2. Bez otáčení stiskněte pomocí tenkého šroubováku bílé tlačítko na rychlokonektoru.

Termostat jsou připojeny k řídicí jednotce prostřednictvím bezdrátového rádiového spojení.

DK

ES

1

P řipojení

DE

Spínač vytápění/chlazení může být v závislosti na modelu zapojen a řízen několika různými způsoby. Použijte pouze jeden z následujících:

POZNÁMKA! Identifikujte místnost zásobovanou daným okruhem rozdělovače a stanovte, ke kterému kanálu musí být připojena.

CZ

Pokud systém obsahuje součást zajišťující chlazení, může řídicí jednotka přepínat mezi vytápěním a chlazením pomocí vstupu vytápění/chlazení.

FR HR HU IT LT

Použijte čidlo teploty vstupní vody Připojte čidlo teploty vstupní vody k veřejnému termostatu. Použijte interface k přepnutí mezi vytápěním a chlazením pomocí signalizované teploty.

LV NL

U pozornění ! Aby nedošlo k poškození vybavení, neaplikujte napětí napříč vstupem vytápění/ chlazení na řídicí jednotce.

NO

Další informace viz dokumentace k relé vytápění/ chlazení.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

31


UK Připojení vstupu vytápění/chlazení k řídicí jednotce: Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k řídicí jednotce.

CZ

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů. 2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a relé vytápění/chlazení.

DE

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení.

DK

4. Veďte kabel od/do vstupu vytápění/chlazení skrze kabelovou průchodku. GPI

EE

5. Připojte kabel od/do vstupu vytápění/chlazení a k připojení označenému GPI nebo IN (je-li připojeno tepelné čerpadlo, pouze Wave PLUS) na řídicí jednotce.

ES

Pouze Wave PLUS s interfacem:

FI IN

OUT

FR HR

6. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení). 7. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Slave (Řízená jednotka vytápění/chlazení). Spínač vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

HU

GPI

IT IN OUT

LT V ýstraha !

LV

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

NL

U pozornění !

NO

Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, použijte vstup na hlavní řídicí jednotce.

PL PT RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Připojení vstupu vytápění/chlazení k veřejnému termostatu: Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k veřejnému termostatu T-163. ON

Chcete-li připojit napájení čidla teploty pro spínač vytápění/chlazení k veřejnému termostatu (pouze Wave PLUS s interfacem):

CZ

Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k veřejnému termostatu T-163.

DE

DIP

1 2 3 4

ON

20

DIP

1 2 3 4

5

35 20

5

DK

35

EE U pozornění ! Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce. POZNÁMKA! Externí signál může být připojen až ke čtyřem řídicím jednotkám Wave, které pracují paralelně. Tato snižuje počet potřebných přepínačů vytápění/chlazení v systému.

U pozornění !

ES

Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce.

FI

1. Zkontrolujte, že je odpojeno napájení od termostatu. 2. Připojte čidlo připojené na vstupní trubce ke vstupní svorce na termostatu.

FR

2. Připojte kabel od/do vstupu vytápění/chlazení a k vstupní svorce na termostatu.

3. Nastavte přepínač DIP na 1 = Off (Vyp), 2 = Off (Vyp), 3 = On (Zap), 4 = Off (Vyp). Další informace naleznete v části 6.4 Připojení externího čidla k termostatu > Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163.

3. Nastavte přepínač DIP na 1 = Off (Vyp), 2 = Off (Vyp), 3 = On (Zap), 4 = On (Zap). Další informace naleznete v části 6.4 Připojení externího čidla k termostatu > Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163.

4. Zaregistrujte termostat v řídicí jednotce jako parametr Heating/cooling switch from sensor input (Přepínač vytápění/chlazení od vstupu čidla), kanál systémového zařízení 4. Další informace naleznete v části 6.10 Registrace systémových zařízení.

4. Zaregistrujte termostat v řídicí jednotce jako parametr Heating/cooling switch from contact (Spínač vytápění/chlazení od kontaktu), kanál systémového zařízení 4. Další informace naleznete v části 6.10 Registrace systémových zařízení.

5. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení).

LT

6. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení).

LV

1. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od termostatu relé vytápění/chlazení.

Pouze Wave PLUS s interfacem: 5. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení). 6. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Slave (Řízená jednotka vytápění/chlazení). Spínač vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

HR HU IT

NL

7. Vstupte do nabídky nastavení H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) v Heating/cooling (Vytápění/chlazení) > Operating mode (Provozní režim) a vyberte možnost H/C sensor (Čidlo vytápění/chlazení).

NO PL

8. Nastavte teplotu a hysterezi pro přepínání mezi vytápěním a chlazením. Spínač vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

33


UK CZ

Připojení výstupu vytápění/chlazení k reléovému modulu:

3. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od reléového modulu a relé vytápění/chlazení.

Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k reléovému modulu.

4. Připojte kabel do/od součásti zajišťující vytápění/ chlazení ke konektoru 2A a 2B na reléovém modulu. 5. Zaregistrujte reléový modul do řídicí jednotky jako Relay module (Reléový modul), kanál systémového zařízení 2. Další informace o instalaci reléového modulu naleznete v části 5.8 Registrace reléového modulu M-161.

DE DK

Pouze Wave PLUS s interfacem:

EE V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

ES FI

U pozornění ! Pokud je v systému dostupná více než jedna řídicí jednotka, je možné použít jeden reléový modul na jednu řídicí jednotku. Funkce se nastavujte v interfaceu (pouze Wave PLUS).

FR HR HU

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v součásti, která zajišťuje vytápění/chlazení.

IT

1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Normální.

LT LV

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

NL NO

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne jednou (Normální režim chodu).

6. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Relay module (Reléový modul). 7. Vyberte řídicí jednotku, ke které je reléový modul zaregistrován a vyberte možnost Pump + H/C Master (Čerpadla + Řídicí jednotka vytápění/ chlazení). 8. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení). 9. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení). 10. Vstupte do nabídky nastavení H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) v Heating/cooling (Vytápění/chlazení) > Operating mode (Provozní režim) a zvolte Force cooling (Vynucené chlazení) nebo Force heating (Vynucené vytápění) a zvolte chlazení nebo vytápění. 11. Ověřte si, zda se relé v režimu chlazení sepne a zda se v režimu vytápění rozpojí. Výstup vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

PL PT RO RU SE SK 34

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Připojení funkce dvoufázového přídavného chlazení s použitím reléového modulu:

6

CZ

Obrázek níže znázorňuje součásti systému dvoufázového přídavného chlazení připojené k reléovému modulu.

... Auto vyvažování

DE

...

1

Wave

1x

2

2x

3

7

Wave PLUS

DK

7.1

EE ES FI

2.2

2 2.1

T-168 T-167 T-166

7.3

7.4

FR

5s

HR

7.2 T-169

7.3

09 NO

7.4

HU

09 NO

09 CNF

3

IT

5s

7.2

LT

7.5

LV

4

NL

Prodleva: Delay: Prodleva: Delay: 30 min min 90 min min 30 90

09 YES

NO PL

5

8

T-168 T-167 T-166

PT RO

5s T-169

09 YES

21.0

RU SE

5s

SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

35


UK V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

CZ DE

7. Registrujte reléový modul v termostatu (již registrovaném v řídicí jednotce Wave / Wave PLUS v systému) pomocí nabídky nastavení termostatu 09.

7.1 Stiskněte a podržte tlačítko registrace na reléovém modulu, dokud kontrolky LED na modulu nezačnou pomalu problikávat.

TERMOSTATY T-166, T-167, T-168 A T-169

7.2 Stiskněte a podržte tlačítko OK na termostatu asi 5 sekund a vstupte do nabídky nastavení. Ikona nastavení a čísla nabídek se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

7.3 Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte čísla na 09 a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se text Int no.

U pozornění ! Pokud je v systému dostupná více než jedna řídicí jednotka, je možné použít jeden reléový modul na jednu řídicí jednotku. Funkce se nastavujte v interfaceu (pouze Wave PLUS).

DK EE ES

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v součásti, která zajišťuje vytápění/chlazení.

FI

1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Dvoufázové přídavné chlazení.

7.4 Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte položku Int no na Int CNF.

7.5 Na displeji termostatu se zobrazí kontrolka připojení (u termostatů T-166, T-167 a T-168 začne blikat) indikující spuštění procesu registrace. Na displeji termostatu se zobrazí text Int YES a kontrolky LED na reléovém modulu začnou znovu rychle blikat a po několika sekundách zhasnou.

FR HR

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

HU

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne dvakrát.

IT

3. Ujistěte se, že je od reléového modulu a součástí chlazení odpojeno napájení.

LT

8. Stiskněte a podržte tlačítko OK na termostatu asi 5 sekund pro opuštění nabídky nastavení, nebo vyčkejte 70 sekund, než se software sám ukončí. Funkce dvoufázového přídavného chlazení je nyní nainstalována a aktivována.

4. Připojte kabel do/od součásti zajišťující sekundární chlazení k jednomu z relé na reléovém modulu.

LV NL

Relé 1 (prodleva 30 min): 1A a N.

Relé 2 (prodleva 90 min): 2A a N.

5. Připojte napájecí kabely z reléového modulu a součástí chlazení k zásuvce 230 V~ nebo ho v případě požadavku místních předpisů zapojte do rozváděcí skříně.

NO

6. Deaktivujte automatické vyvažování v systému.

PL PT

Wave: Další informace naleznete v části 14.7 Nastavení > 02 Aktivace automatického vyvažování.

Wave PLUS: Další informace naleznete v části 16.7 Systémová nastavení > Automatické vyvažování.

RO RU SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Připojení výstupu vytápění/chlazení k řídicí jednotce (pouze Wave PLUS s interfacem):

1. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a relé vytápění/chlazení.

Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k řídicí jednotce.

2. Připojte kabel do/od součásti zajišťující vytápění/ chlazení ke konektoru označenému PUMP na řídicí jednotce.

CZ DE

4. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Controller relay (Relé řídicí jednotky). PUMP

DK

5. Vyberte řídicí jednotku, ke které je kabel připojen, a nastavte výstup na H/C switch (Přepínač vytápění/ chlazení).

EE

6. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení).

ES

7. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení).

PUMP

V ýstraha !

FI

8. Vstupte do nabídky nastavení H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) v Heating/cooling (Vytápění/chlazení) > Operating mode (Provozní režim) a zvolte Force cooling (Vynucené chlazení) nebo Force heating (Vynucené vytápění) a zvolte chlazení nebo vytápění.

FR

9. Ověřte si, zda se relé v režimu chlazení sepne a zda se v režimu vytápění rozpojí.

HU

HR

Výstup vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

IT

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

LT LV

U pozornění ! Pokud je v systému dostupná jedna řídicí jednotka a nastavení oběhového čerpadla na interfaceu je nastaveno na Common. Konektor PUMP na ostatních řídicích jednotkách může být použito pro výstupní signál vytápění/chlazení (pouze Wave PLUS s interfacem).

NL NO PL

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v součásti, která zajišťuje vytápění/chlazení.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

37


UK P řipojení

řízení čerpadla ( volitelně )

Připojení oběhového čerpadla k řídicí jednotce:

Řídicí jednotka může pracovat s oběhovým čerpadlem, které se zastaví, pokud není žádný požadavek na vytápění nebo chlazení.

CZ DE

POZNÁMKA! Před připojením čerpadla naleznete další informace v dokumentaci dodavatele oběhového čerpadla, stejně jako v odpovídajících schématech elektrického zapojení Uponor.

DK EE ES FI

Řídicí jednotka nemůže čerpadlo napájet elektrickou energií.

Rozvaděč používá k řízení oběhového čerpadla připojení pomocí suchého kontaktu ke svorkovnici.

Elektrické obvody čerpadla musí být chráněny elektrickým jističem s maximálním jmenovitým proudem 8 A.

Oběhové čerpadlo může být připojeno k řídicí jednotce nebo pomocí bezdrátového reléového modulu.

FR

PUMP

PUMP

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit oběhové čerpadlo k řídicí jednotce.

HR HU V ýstraha ! IT

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

LT

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

LV

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a oběhového čerpadla.

NL

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení. 4. Veďte kabel od/do čerpadla skrze kabelovou průchodku.

NO

5. Připojte vodič L do/od čerpadla prostřednictvím připojení označeného PUMP.

PL

POZNÁMKA! V řídicí jednotce není žádné napětí určené pro napájení čerpadla. Konektor čerpadla v řídicí jednotce poskytuje pouze suchý kontakt pro vypínání a zapínání napájení čerpadla.

PT RO

6. Zabezpečte kabel čerpadla pomocí kabelové svorky ve skříni.

RU

7. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení.

SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Připojení oběhového čerpadla k reléovému modulu: Obrázek níže znázorňuje oběhové čerpadlo připojené k reléovému modulu.

3. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od reléového modulu a oběhového čerpadla.

CZ

4. Připojte vodič L do/od čerpadla prostřednictvím připojení označených 1A a 1B.

DE

POZNÁMKA! V reléovém modulu není žádné napětí určené pro napájení čerpadla. Konektor čerpadla v reléovém modulu poskytuje pouze suchý kontakt pro vypínání a zapínání napájení čerpadla.

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika. 1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Normální.

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne jednou (Normální režim chodu).

DK EE

5. Zaregistrujte reléový modul do řídicí jednotky jako Relay module (Reléový modul), kanál systémového zařízení 2. Další informace o instalaci reléového modulu naleznete v části 5.8 Registrace reléového modulu M-161.

ES

Pouze Wave PLUS s interfacem:

FI

6. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Relay module (Reléový modul).

FR

7. Vyberte řídicí jednotku, ke které je reléový modul zaregistrován a vyberte možnost Pump + H/C Master (Čerpadlo + řídicí jednotka vytápění/ chlazení) nebo Pump + Dehumidifier (Čerpadlo + odvlhčovač), podle použití ostatních relé.

HR HU

Oběhové čerpadlo je nyní připojeno k reléovému modul a aktivováno.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

39


UK P řipojení

Sdílená nebo jednotlivá čerpadla Čerpadlo pro všechny rozdělovače a řídicí jednotky je možné spojit s nejbližší řídicí jednotkou.

CZ

Pokud se pro každý rozdělovač používají oddělená čerpadla, může být každé čerpadlo připojeno tak, aby je spouštěla jeho vlastní řídicí jednotka, jak ukazuje obrázek níže.

DE DK

ohřívače vody ( volitelně )

Řídicí jednotka zahrnuje relé ohřívače vody, které lze použít pro odesílání signálu k zapnutí zdroje tepla nebo napájením otevřít přepínací ventil zóny, umístěný ve vstupním potrubí rozdělovače podlahového vytápění. Pokud se relé použije pro otevření ventilu zóny připojením napájení, beznapěťové pomocné kontakty na ventilu by měly být použity pro zapnutí zdroje tepla.

EE

Alternativně lze relé ohřívače vody používat k odeslání signálu požadavku do elektricky ovládané řídicí jednotky teploty. Dodatečné kontakty na řídicí jednotce teploty by měly být použity pro zapnutí zdroje tepla.

ES

Ohřívač vody může být připojen k řídicí jednotce nebo v případě systému Wave PLUS pomocí bezdrátového reléového modulu.

A

B

Připojení ohřívače vody k řídicí jednotce:

FI

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit ohřívač vody k řídicí jednotce.

FR HR BOILER

HU IT BOILER

LT

A Sdílené čerpadlo B Jednotlivá čerpadla

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 40

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

Připojení ohřívače vody k reléovému modulu (pouze Wave PLUS s interfacem):

CZ

Obrázek níže znázorňuje ohřívač vody připojený k reléovému modulu.

DE

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v ohřívači vody.

DK

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

EE V ýstraha !

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a ohřívače vody.

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení. 4. Veďte kabel od/do ohřívače vody skrze kabelovou průchodku.

FI

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v ohřívači vody.

5. Připojte ohřívač vody k připojení označenému BOILER. POZNÁMKA! V řídicí jednotce není žádné napětí určené pro ohřívač vody. Konektor ohřívače vody v řídicí jednotce poskytuje pouze suchý kontakt pro vypínání a zapínání napájení ohřívače vody.

ES

FR

1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Normální.

HR

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

6. Zabezpečte kabel od/do ohřívače vody pomocí kabelové svorky ve skříni.

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

7. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení.

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne jednou (Normální režim chodu).

HU IT LT LV

3. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od reléového modulu a ohřívače vody.

NL

4. Připojte kabel do/od ohřívače vody ke konektoru 1A a 1B na reléovém modulu.

NO

5. Zaregistrujte reléový modul do řídicí jednotky jako Relay module (Reléový modul), kanál systémového zařízení 2. Další informace o instalaci reléového modulu naleznete v části 5.8 Registrace reléového modulu M-161.

PL

6. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Relay module (Reléový modul).

PT

7. Vyberte řídicí jednotku, ke které je reléový modul zaregistrován a vyberte možnost Boiler + Chiller (Ohřívač vody + Chladič).

RO

Ohřívač vody je nyní připojen k reléovému modul a aktivován.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

41


UK P řipojení integrace ( volitelně )

CZ

tepelného čerpadla

Řídicí jednotka může být připojena k vybraným tepelným čerpadlům a nastavuje vstupní teplotu do systému.

DE

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit kompatibilní tepelné čerpadlo k řídicí jednotce.

DK

Kontaktujte místní zastoupení společnosti Uponor, které vám poskytne vyčerpávající seznam kompatibilních tepelných čerpadel. Připojení kompatibilního tepelného čerpadla k řídicí jednotce: 1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů. 2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a tepelného čerpadla.

EE

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení. 4. Veďte kabely od/do tepelného čerpadla skrze kabelovou průchodku.

ES

5. Připojte přijímací signálový kabel od tepelného čerpadla k připojení označenému IN.

FI IN

OUT

FR

6. Připojte vysílací signálový kabel do tepelného čerpadla k připojení označenému OUT. 7. Zabezpečte kabely od/do tepelného čerpadla s kabelovými svorkami ve skříni.

HR

8. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení.

HU IT IN OUT

LT LV

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

NL

U pozornění !

NO

Pokud je v interfaceu deaktivována Integrace tepelného čerpadla (je-li nainstalováno, pouze Wave PLUS), ujistěte se, že je deaktivována i v čerpadle. V opačném případě může dojít k ovlivnění provozu tepelného čerpadla.

PL PT

POZNÁMKA! Před připojením se seznamte s dokumentací dodavatele tepelného čerpadla a příslušným schématem elektrického zapojení Uponor.

RO RU SE SK 42

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení odvlhčovače ( pouze W ave PLUS s interfacem ) Systém může ovládat až čtyři odvlhčovače, jeden na každou řídicí jednotku, připojené prostřednictvím reléového modulu. V režimu chlazení se odvlhčovač zpustí při dosažení nastavené hodnoty relativní vlhkosti. Zastaví se po ukončení minimální doby provozu 30 minut a snížení relativní vlhkosti pod definovanou nastavenou hodnotou RH – (pásmo necitlivosti).

Připojení odvlhčovače k reléovému modulu: Obrázek níže znázorňuje chladič připojený k reléovému modulu.

CZ DE DK

POZNÁMKA! Před připojením se seznamte s dokumentací dodavatele odvlhčovače a příslušným nákresem rozvodu Uponor.

EE

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

Řídicí jednotka používá pro tento účel výstup na reléovém modulu Uponor Smatrix M-161. Každá řídicí jednotka může řídit pouze jeden odvlhčovač. Tento výstup je reléový výstup suchého kontaktu.

ES FI

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v odvlhčovači.

FR

1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Normální.

HR

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

HU

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne jednou (Normální režim chodu).

IT LT LV

3. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od reléového modulu a odvlhčovače.

NL

4. Připojte kabel do/od odvlhčovače ke konektoru 2A a 2B na reléovém modulu. 5. Zaregistrujte reléový modul do řídicí jednotky jako Relay module (Reléový modul), kanál systémového zařízení 2. Další informace o instalaci reléového modulu naleznete v části 5.8 Registrace reléového modulu M-161.

NO PL

6. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Relay module (Reléový modul).

PT

7. Vyberte řídicí jednotku, ke které je reléový modul zaregistrován, a vyberte možnost Pump + Dehumidifier (Čerpadlo + Odvlhčovač).

RO

Odvlhčovač je nyní připojen k reléovému modul a aktivován.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

43


UK P řipojení

chladiče ( volitelně )

Systém může ovládat až čtyři chladiče, jeden na každý reléový modul. Chladič se spustí, když je zjištěn požadavek chlazení a je v režimu chlazení. Zastaví se, když je splněn požadavek na chlazení.

CZ DE

POZNÁMKA! Před připojením se seznamte s dokumentací dodavatele chladiče a příslušným schématem elektrického zapojení Uponor.

DK

Řídicí jednotka používá pro tento účel výstup na reléovém modulu Uponor Smatrix M-161. Každá řídicí jednotka může řídit pouze jeden chladič. Tento výstup je reléový výstup suchého kontaktu.

EE ES

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

FI FR

Připojení chladiče k reléovému modulu (pouze Wave PLUS s interfacem): Obrázek níže znázorňuje chladič připojený k reléovému modulu.

HR

1. Ujistěte se, že je režim chodu reléového modulu nastaven na Normální.

1.1 Zapněte reléový modul a spočítejte počet záblesků kontrolky LED 2 (modrá). 1 = Normální (výchozí) 2 = Dvoufázové přídavné chlazení

2. V případě potřeby režim chodu reléového modulu změňte.

2.1 Vypněte reléový modul a počkejte přibližně 10 sekund.

2.2 Stiskněte a podržte tlačítko na reléovém modulu a zároveň ho znovu zapněte. Kontrolka LED 2 blikne jednou (Normální režim chodu).

3. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od reléového modulu a chladiče. 4. Připojte kabel do/od chladiče ke konektoru 2A a 2B na reléovém modulu. 5. Zaregistrujte reléový modul do řídicí jednotky jako Relay module (Reléový modul), kanál systémového zařízení 2. Další informace o instalaci reléového modulu naleznete v části 5.8 Registrace reléového modulu M-161. 6. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Relay module (Reléový modul).

HU

7. Vyberte řídicí jednotku, ke které je reléový modul zaregistrován a vyberte možnost Boiler + Chiller (Ohřívač vody + Chladič).

IT LT

V ýstraha !

Chladič je nyní připojen k reléovému modul a aktivován.

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

LV NL

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v chladiči.

NO PL PT RO RU SE SK 44

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5.6

Připojení řídicí jednotky k elektrické síti

Zakončení instalace řídicí jednotky 1. Zkontrolujte, zda je veškerá kabeláž úplná a správně zapojená u:

5.7

Zkouška termopohonů

Při testování systému je možné servopohon připojený k nějakému kanálu ručně otevřít nebo uzavřít. Testování servopohonu trvá asi 10 minut a řídicí jednotka se po dokončení automaticky vrací do režimu chodu.

1

• servopohonů, • spínače vytápění/chlazení, • oběhového čerpadla.

CZ DE

2

DK

2. Zkontrolujte, zda je oddíl řídicí jednotky s napětím 230 V~ uzavřen a upevňovací šroub dotažen.

EE

3. Připojte napájecí kabel k zásuvce 230 V~ nebo ho v případě požadavku místních předpisů zapojte do elektroinstalační krabice.

3

4

ES

10 10 min min

FI FR POZNÁMKA! Aktivovaný vynucený režim kanálu je signalizován rozsvícenou kontrolkou LED, nachází-li se ve vynuceném režimu.

HR

Při zkoušce servopohonů postupujte takto:

HU

1. Aktivujte vynucený režim stisknutím tlačítka > v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

IT

2. Pomocí tlačítka < nebo > vyberte kanál. Vybraný kanál je označen blikající červenou kontrolkou LED.

LT

3. Stiskněte tlačítko OK a aktivujte vynucený režim pro vybraný kanál. Kontrolka LED kanálu se rozsvítí červeně, což znamená, že servopohon je otevřen jinou řídicí jednotkou na vybraném kanálu a systém přejde do režimu chodu. Pokud kontrolka LED nadále problikává, kanál pro vynucený chod nelze vybrat.

LV NL

Pokud se kontrolka LED nerozsvítí červeně, může to znamenat, že řízení servopohon zpožďuje, pokud je současně otevřeno více jak osm kanálů. V opačném případě naleznete další informace v části Odstraňování poruch.

NO PL

4. Vyčkejte 10 minut nebo znovu vstupte do vynuceného režimu, vyberte aktivovaný kanál a stiskněte tlačítko OK, čímž systém ukončí test.

PT

Vynucený provoz lze vždy zrušit aktivováním vynuceného režimu, vybráním aktivního kanálu a stisknutím tlačítka OK.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

45


UK

5.8 CZ

Registrace reléového modulu M-161

1

U pozornění !

DE

3s

DK

2

EE

POZNÁMKA! Před registrováním se ujistěte, že všechny součásti jsou připojeny k reléovému modulu.

Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu. Registrování reléového modulu do řídicí jednotky: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

ES FI

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

3

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

FR HR

4. Stiskněte tlačítko > a přesuňte ukazatel na kanál 2 (kontrolka LED se rozbliká červeně).

4

HU IT

5. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál 2 systémového zařízení (reléový modul). Kontrolka LED kanálu 2 začne problikávat zeleně.

02

LT

5

LV NL

6. Stiskněte a podržte tlačítko registrace na reléovém modulu, dokud kontrolky LED na modulu nezačnou pomalu blikat. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a kontrolky LED na reléovém modulu začnou opět blikat rychle a po několika sekundách zhasnou. 7. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

6

Postup zrušení registrace již zaregistrovaného reléového modulu naleznete v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

NO PL PT

7

RO

3s

RU

POZNÁMKA! Před registrováním systémového zařízení je třeba zaregistrovat alespoň jeden termostat.

SE SK 46

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

6 Instalace termostatů a čidel systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE

Následující termostaty mohou být připojeny do systému: •

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T‑169

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

• Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS D+RH T-167 (pouze Wave PLUS) •

Digitální termostat Uponor Smatrix Wave T-166

Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T‑165

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161

6.1

Umístění termostatů

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování termostatů dodržujte následující pokyny: 1. Vyberte vnitřní stěnu a umístěte zařízení 1,3 m až 1,5 m nad podlahu. 2. Ujistěte se, že termostat je chráněn před přímým slunečním zářením. 3. Ujistěte se, že termostat nebude zahříván skrze stěny slunečním zářením. 4. Ujistěte se, že termostat je chráněn před zdroji tepla, například z televizního přijímače, elektronického zařízení, krbu, bodových světel atd. 5. Ujistěte se, že termostat je chráněn před zdrojem vlhkosti a rozstřikující vodou (IP20). 6. Termostat musí být umístěn alespoň 40 cm od řídicí jednotky, aby se předešlo rušení.

6.2

Označení termostatů

Označte termostaty, je-li to vhodné, čísly kanálů, které ovládají, například č. 02, č. 03. Pro systém s interfacem a několika řídicími jednotkami doplňte ID každé jednotky, například 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.

DK EE

Pokud lze termostat připojit k vnějšími čidly, doplňte informace o typu čidla, je-li to možné.

ES

Dostupné kombinace čidel a termostatů: •

Pokojová teplota

Teplota v místnosti a podlahová teplota

Teplota v místnosti a venkovní teplota

Teplota vzdáleného čidla

6.3

FI FR

Vložení baterií

T ermostaty T-161

a

T-169

HR

Termostaty používají jednu lithiovou 3V baterii CR2032, která má životnost asi 2 roky, pokud jsou umístěny v dosahu bezdrátového signálu řídicí jednotky. Zajistěte, aby byla baterie v termostatu správně vložena.

HU

Po vložení baterie termostat provede autodiagnostický test trvající asi 10 sekund. Vstup do systému bude zablokován a kontrolka LED termostatu bude během této doby problikávat (pouze T-161).

IT LT

Obrázek níže znázorňuje, jak z baterie vyjmout plastový pásek pro přepravu a spustit tím termostat.

LV

T-169 T-161

NL NO

1.3–1.5 m

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

47


UK T ermostaty T-163, T-165, T-166, T-167 T-168

CZ

a

Termostaty používají dvě alkalické baterie 1,5 V AAA, které mají životnost asi 2 roky, pokud jsou umístěny v dosahu bezdrátového signálu řídicí jednotky. Zajistěte, aby byly baterie do termostatu správně vloženy.

DE DK

Po vložení baterií termostat provede autodiagnostický test trvající asi 10 sekund. Vstup do systém bude zablokován a kontrolka LED termostatu bude během této doby problikávat.

EE

Obrázek níže znázorňuje, jak z baterií vyjmout plastový pásek pro přepravu a spustit tím termostat.

6.4 Připojení externího čidla k termostatu (volitelně) Volitelný externí čidlo lze připojit k termostatu (kromě standardního termostatu T-165) a rozšířit tak jeho funkci. POZNÁMKA! Pro přesnou teplotu: připevněte venkovní čidlo na severní stranu budovy, kde není pravděpodobné vystavení přímému slunci. Neumisťujte je na dveře, okna nebo vývody vzduchu.

T ermostaty T-161

ES

a

T-169

Připojte čidlo k terminálu umístěnému na zadní straně termostatu, jak je znázorněno na obrázku níže.

FI

T-169

T-161

FR HR 2 3

HU

3 1

IT 1

2

LT

1. Odstraňte vylamovací plast.

LV

2. Stiskněte tlačítka na připojovacích svorkách na zadní straně termostatu. 3. Držte tlačítka stisknutá a zasuňte dva dráty z kabelu čidla (bez pólů) do připojovací svorky.

NL NO PL PT RO RU SE SK 48

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK T ermostaty T-163, T-166, T-167

a

T-168

Připojte čidlo k terminálu umístěnému na zadní straně termostatu, jak je znázorněno na obrázku níže.

T ermostat U ponor S matrix W ave PLUS D+RH T-167

DE

Další informace naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

1

D igitální T-166 2

CZ

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

3

termostat

DK

U ponor S matrix W ave EE

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

ES

Další informace naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS. 1. Zasuňte dva kabely od čidla (bez pólů) do demontovatelného konektoru. 2. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru. 3. Nasuňte konektor na vstupní kolíky termostatu.

T ermostat U ponor S matrix W ave D+RH S tyle T‑169 Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu. Další informace naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

T ermostat U ponor S matrix W ave P rog .+RH T-168 Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu. Další informace naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

V eřejný T-163

termostat

FI

U ponor S matrix W ave FR

Vstup venkovního čidla teploty může být použit pro čidlo podlahové teploty, čidlo venkovní teploty, čidlo vstupní teploty pro spínač vytápění/chlazení (pouze Wave PLUS s interfacem), spínač vytápění/chlazení nebo pro spínač režimu Comfort/ECO. Pomocí spínačů DIP vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

HR HU

U pozornění ! Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce.

IT LT

POZNÁMKA! Externí signál může být připojen až ke čtyřem řídicím jednotkám Wave, které pracují paralelně. Tato snižuje počet potřebných přepínačů vytápění/chlazení v systému.

LV NL

ON

DIP

NO PL

1 2 3 4

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

49


UK Spínač

CZ

1

Funkce* Použití jako standardní pokojový termostat

DE

Použito jako standardní pokojový termostat společně s podlahovým čidlem teploty

DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV

NO

3

4

vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto

Vstup čidla venkovní teploty lze použít k připojení čidla teploty podlahy. Režim řízení termostatu T-161 se nastaví při připojení podlahového čidla k termostatu.

U pozornění ! Pokud mezi spuštěním termostatu a vložením čidla uběhla více než jedna hodina: Vyjměte baterii z termostatu, počkejte 30 sekund a znovu ji vložte. Termostat bude nyní nakonfigurován s podlahovým čidlem.

zapnuto vypnuto vypnuto vypnuto

6.5

Použito jako standardní pokojový termostat nebo systémové zařízení společně s venkovním čidlem teploty

vypnuto zapnuto vypnuto vypnuto

Použito jako systémové zařízení společně s dodaným čidlem teploty, pro přepínání funkce vytápění/ chlazení **

vypnuto vypnuto zapnuto vypnuto

Použito jako systémové zařízení využívající vstup čidla pro přepínání funkce Comfort/ECO ***

vypnuto vypnuto vypnuto zapnuto

Použito jako vzdálené čidlo

vypnuto zapnuto vypnuto zapnuto

Použito jako systémové zařízení využívající vstup čidla pro přepínání funkce vytápění/ chlazení***

NL

2

T ermostat U ponor S matrix W ave PLUS R oom S ensor +RH S tyle T-161

Připevnění termostatu na zeď

Termostaty jsou dodávány v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění termostatu na zeď. T-169 T-161

T-168 T-167 T-166 T-165 T-163

P oužití

nástěnných držáků ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jejího připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku. T-169 38

vypnuto vypnuto zapnuto zapnuto

1 3

* Pokud registrujete termostat jako systémové zařízení, nebude již nadále pracovat jako standardní pokojový termostat.

PL

mm

2

** Pouze Wave PLUS s interfacem *** Sepnuto = ECO **** Sepnuto = chlazení

PT

V1

.0

U pozornění ! Spínače musí být nastaveny před registrací termostatu.

RO

U pozornění !

RU

Spínače musí být nastaveny na jednu z dostupných funkcí, jinak nelze termostat zaregistrovat.

SE SK 50

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK T-168 T-167 T-166 T-165 T-163

T-161 38

3

mm

1

1

2

CZ 5 3

DE DK

2 4

T-168 T-167 T-166 T-165 T-163

60

mm

1

2

P oužití

EE

samolepicí pásky

ES

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí samolepicí pásky připevnit termostat ke zdi. T-169

FI

22 x 24

FR

2

3

1

3

V rut

HR

a hmoždinka

HU

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutů a hmoždinek připevnit termostat na stěnu.

V1

.0

T-169

IT 38

3

mm

1

T-161

LT

22 x 24

3

LV

2

2

1

NL V1

.0

NO T-161 38

3

mm

1

T-168 T-167 T-166 T-165 T-163

PL

60 x 10

PT

4

2

RO

3 1

RU

5

SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

51


UK

6.6

Připevnění ke stojanu (pouze T-163, T-165, T-166, T-167 a T-168)

N astavení

času ( pouze

T-168)

DE

Při prvním spouštění termostatu, po resetování na výchozí nastavení nebo po delším vyjmutí baterií vyžaduje software nastavení času a data. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů termostatů.

DK

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

CZ

Obrázek níže zobrazuje způsob připojení termostatu ke stojanu.

3

EE

4

1

ES

2

6.7 FI

První spuštění digitálních termostatů

Při prvním spuštění vyžaduje termostat před registrací některá základní nastavení.

FR

Další informace naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

HR

V erze

softwaru

Během spouštění se zobrazuje aktuální verze softwaru.

T-169

HU

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí řídicí režim. 1. Nastavení hodin.

IT V1.0

LT T-166 T-167

LV

T-168

2. Nastavení minut.

NL NO PL PT RO RU SE SK 52

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

6.8

První nastavení digitálních termostatů

V ýběr

4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

5. Nastavení dne v měsíci.

6. Nastavení měsíce.

režimu řízení termostatu

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla.

DK EE

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikony nastavení a čísla nabídek v pravém horním rohu displeje (asi 3 sekundy).

ES

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte čísla na 04 a stiskněte tlačítko OK.

FI

3. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

FR

4. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte režim řízení (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

HR

T-169

Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

DE

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

7. Nastavení roku.

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu.

CZ

T-166/ T-167/ T-168

HU Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

LT

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

LV

IT

5. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

53


UK N astavení

6.9

požadované teploty

Termostaty jsou dodávány s výchozí nastavenou hodnotou 21 °C.

CZ

R egistrace

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

DE

Registrace termostatů v rozvaděči

T-169

při prvním spuštění

Při prvním spuštění řídicí jednotky tato automaticky vstoupí do režimu chodu, což je standardní provozní režim. Přejděte na krok 1.

R egistrace v režimu

DK

chodu

Režim chodu je standardní režim řídicí jednotky, když systém pracuje podle nastavených parametrů. Přejděte na krok 1.

EE

R egistrace v nuceném

režimu

Vraťte se do režimu chodu, viz část 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu, pak přejděte ke kroku 1.

ES

T-168 T-167 T-166

FI

R egistrace Obrázek níže ukazuje, jak zaregistrovat různé pokojové termostaty spojené s řídicí jednotkou.

1

FR HR

Nastavení hodnoty teploty na termostatu ve stávajícím řídicím režimu: 1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo + (T-169 = ).

HU

IT

nebo

T-169

21.0

LV NL

2

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

LT

3s

T-166 T-167

T-168

3

4

2 5

NO PL

2. Opakovaným stisknutím tlačítka - nebo + (T-169 = nebo ) nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

PT

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

RO RU SE SK 54

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5

5. Vyberte termostat.

T-169

5s

T-166 T-167 T-168

TERMOSTAT T-163

5.1 Volitelné: Chcete-li během registrace aktivovat chybu při neoprávněné manipulaci, nastavte spínač deaktivace hodin do režimu Comfort ( ).

5s T-161

5s T-163

5s T-165

6

2

3s

7 Chcete-li zaregistrovat pokojové termostaty v řídicí jednotce: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu).

DK EE ES

5.3 Volitelné: Pokud byla během registrace aktivována chyba při neoprávněné manipulaci, nastavte spínač deaktivace hodin do upřednostňovaného režimu. TERMOSTATY T-161 A T-165

5.1 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED na přední straně termostatu blikat, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

TERMOSTATY T-166, T-167 A T-168

5.1 Současně stiskněte a přidržte tlačítka - a + na termostatu, dokud se nezobrazí text CnF (konfigurovat) a ikona komunikace. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

7

DE

5.2 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED (umístěná v otvoru nad tlačítkem registrace) blikat zeleně, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

5s

CZ

TERMOSTAT T-169

5.1 Současně stiskněte a přidržte tlačítka a na termostatu, dokud se nezobrazí ikona komunikace . Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

FI FR HR HU IT LT LV NL

6. Opakujte kroky 2 až 5 dokud nejsou zaregistrovány všechny používané pokojové termostaty.

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na požadovaný kanál.

7. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

3. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál, který chcete registrovat. Kontrolka LED vybraného kanálu začne blikat zeleně.

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných termostatů naleznete v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

NO PL PT RO

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nevyberete všechny kanály, které si přejete zaregistrovat v termostatu (kontrolky LED blikají zeleně).

RU

Pozor! Doporučuje se registrovat všechny kanály do termostatu současně.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

55


UK

6.10 Registrace systémových zařízení Kromě pokojových termostatů může řídicí jednotka být rovněž připojena k systémovému zařízení.

CZ

6

T-163

5s

Dostupná systémová zařízení:

DE DK EE

Postup instalace interfaceu s dotykovým displejem (pouze Wave PLUS) naleznete v části 9 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS

Postup instalace hodin (pouze Wave) naleznete v části 7 Instalace hodin Uponor Smatrix Wave

Reléový modul

Veřejný termostat s různými funkcemi

7

8

Obrázek níže znázorňuje, jak registrovat systémová zařízení v řídicí jednotce.

ES

1

FI

4 8

FR

3s

POZNÁMKA! Před registrováním systémového zařízení je třeba zaregistrovat alespoň jeden termostat.

2

HR

3s

POZNÁMKA! Pokud registrujete veřejný termostat T-163 s různými funkcemi jako systémové zařízení, termostat plní pouze funkci vzdálené jednotky. Neřídí pokojovou teplotu v místnosti, ve které je umístěn.

HU IT

3

U pozornění !

LT

Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce.

LV U pozornění ! Spínače DOP ve veřejném termostatu T-163 musí být nastaveny před registrací termostatu.

4

NL NO

03 PL

5

04

05

U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

PT RO RU SE SK 56

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Chcete-li zaregistrovat systémová zařízení v řídicí jednotce:

CZ

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

DE

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

DK

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

EE ES

4. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na upřednostňovaný kanál systému, viz seznam níže.

1 = Interface s dotykovým displejem (pouze Wave PLUS) Další informace naleznete v části 9 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS.

1 = Hodiny (pouze Wave) Další informace naleznete v části 7 Instalace hodin Uponor Smatrix Wave.

2 = Reléový modul Další informace naleznete v části 5 Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

3 = Veřejný termostat s venkovním čidlem

4 = Veřejný termostat s přepínačem vytápění/ chlazení od kontaktu nebo (pouze Wave PLUS) přepínače vytápění/chlazení od vstupu čidla.

5 = Veřejný termostat se spínačem Comfort/ECO od kontaktu

FI FR HR HU IT LT

5. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál systémového zařízení. Kontrolka LED kanálu začne blikat zeleně.

LV

6. VEŘEJNÝ TERMOSTAT T-163 JAKO SYSTÉMOVÉ ZAŘÍZENÍ

NL

6.1 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED (umístěná v otvoru nad tlačítkem registrace) blikat zeleně, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

NO PL

7. Opakujte kroky 4 až 6, dokud nejsou zaregistrována všechna systémová zařízení.

PT

8. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

RO

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných čidel a přepínačů naleznete v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

57


UK

7 Instalace hodin Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Následující hodiny mohou být připojeny do systému: •

DK

Hodiny Uponor Smatrix Wave I‑163 POZNÁMKA! Zaregistrovat lze pouze jedny hodiny na řídicí jednotku.

EE

POZNÁMKA! Hodiny lze zaregistrovat pouze jako řídicí jednotku Smatrix Wave.

ES

7.1

FI

7.3

Vložení baterií

Hodiny používají dvě alkalické baterie 1,5 V AAA, které mají životnost asi 2 roky, pokud je zařízení umístěno v dosahu bezdrátového signálu řídicí jednotky. Zkontrolujte, zda jsou tyto baterie do hodin správně vloženy. Obrázek níže znázorňuje, jak z baterií vyjmout plastový pásek pro přepravu a spustit tím hodiny.

Umístění hodin

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování hodin dodržujte následující pokyny:

FR

HR

Hodiny musí být umístěny alespoň 40 cm od řídicí jednotky, aby se předešlo rušení.

7.2

Označení hodin

Označte hodiny, je-li to vhodné, čísly systémových kanálů, ke kterým jsou zaregistrovány, například č. 01. V případě instalace několika systému přidejte ID řídicí jednotky, například 1.01 nebo 2.01.

HU IT

7.4

Připevnění hodin na zeď

Hodiny jsou dodávány v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění hodin na zeď.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 58

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P oužití

nástěnných držáků ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů hodin a způsob jejich připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku. 60

7.5

Připevnění ke stojanu

Obrázek níže zobrazuje způsob připojení hodin ke stojanu.

CZ DE

mm

3

1

2

DK 4

1

EE

2 3

V rut

7.6

ES

První spuštění hodin

Při prvním spuštění hodin a před jeho registrací vyžadují hodiny provedení některých základních nastavení.

a hmoždinka

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutu a hmoždinky připevnit hodiny ke zdi. 1

2

FI

Další informace naleznete v části 14 Obsluha hodin Uponor Smatrix Wave.

V erze

FR

softwaru

Během spouštění se zobrazuje aktuální verze softwaru.

HR

I-163

5 3

HU IT 4

LT P oužití

samolepicí pásky ( není součástí

dodávky )

LV

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí samolepicí pásky připevnit hodiny ke zdi.

NL 60 x 10

NO

4

PL

3 1

PT

5

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

59


UK N astavení

času

3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

Při prvním spouštění hodin, po resetování na výchozí nastavení nebo po delším vyjmutí baterií vyžaduje software nastavení času a data.

CZ

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

DE

4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

DK EE 5. Nastavení dne v měsíci.

ES FI

6. Nastavení měsíce.

FR POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí řídicí režim.

HR

1. Nastavení hodin.

HU

7. Nastavení roku.

IT 2. Nastavení minut.

LT

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 60

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

7.7

Registrace hodin v řídicí jednotce

Obrázek níže znázorňuje, jak registrovat hodiny související s řídicí jednotkou.

1

U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

CZ DE

Chcete-li zaregistrovat hodiny v řídicí jednotce:

3s 2

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

DK

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

EE ES

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

3

FI

4. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál 1 systémového zařízení (interface hodin). Kontrolka LED kanálu 1 začne problikávat zeleně.

FR

5. Současně stiskněte a podržte tlačítka - a + na hodinách, dokud se nezobrazí text CNF (konfigurovat) a ikona komunikace. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

4

HR HU

6. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

5

I-163

IT LT

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných hodin naleznete v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

LV

5s

NL NO

6

PL

3s

PT

POZNÁMKA! Registrace alespoň jedněch hodin musí být provedena před registrováním systémového zařízení.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

61


UK

8 Instalace termostatické hlavice Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Do systému může být připojena následující termostatická hlavice:

DK

Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T–162

8.1

EE

Umístění termostatické hlavice

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování termostatických hlavic dodržujte následující pokyny:

ES

1. Termostatickou hlavici instalujte pouze na hydraulický radiátor.

FI

2. Ujistěte se, že termostatická hlavice je chráněna před přímým slunečním zářením.

8.3

Všechny termostatické hlavice používají dvě alkalické baterie 1,5 V AA, které mají životnost asi 2 roky, pokud jsou umístěny v dosahu bezdrátového signálu řídicí jednotky. Zkontrolujte, že jsou tyto baterie do termostatických hlavic správně vloženy. Po vložení baterií termostatická hlavice provede autodiagnostický test trvající asi 10 sekund. Vstup do systému bude zablokován. Obrázek níže znázorňuje, jak z baterií vyjmout plastový pásek pro přepravu a spustit tím termostatickou hlavici.

2

3. Ujistěte se, že termostatická hlavice je chráněna před zdroji vlhkosti a rozstřikující vodou (IP20).

FR

4. Termostatická hlavice musí být umístěna alespoň 40 cm od řídicí jednotky, aby se předešlo rušení.

HR

8.2 HU IT

1.4

1

Označení termostatických hlavic

Označte termostatické hlavice, je-li to vhodné, čísly kanálů, k nimž jsou připojeny, např. č. 02, č. 03. Pro systém s interfacem a několika řídicími jednotkami doplňte ID každé jednotky, například 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.

Vložení baterií

mm m

4m

4

3

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 62

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

8.4

Instalace termostatické hlavice na hydraulický radiátor

Termostatické hlavice se dodávají v sadě včetně adaptérů, plastových držáků a šroubů.

U pozornění ! Termostatickou hlavici je nutné nainstalovat na radiátor před její registrací v řídicí jednotce. Důvodem je, že termostatická hlavice provede při registraci kalibraci chodu ventilu za účelem přesného ovládání ventilu radiátoru.

3

1

2

8.5

První spuštění termostatické hlavice

CZ

Při prvním spuštění ještě před registrací zobrazí termostatická hlavice na svém displeji dva druhy údajů.

DE

1. Během spouštění se zobrazuje aktuální verze softwaru.

T-162

DK EE

2. Po zapnutí se na displeji zobrazí zpráva o tom, že termostatická hlavice není zaregistrována v řídicí jednotce.

ES

T-162

FI FR

4

HR

Pro instalaci termostatické hlavice na hydraulický radiátor:

HU

1. Namontujte adaptér na hydraulický radiátor. Adaptéry M28 nebo M30 se závitem jsou dodávány spolu s termostatickou hlavicí.

IT

2. Přidržte termostatickou hlavici u adaptéru. 3. Připevněte k adaptéru a hlavici plastové držáky.

LT

4. Upevněte plastové držáky dvěma šrouby.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

63


UK

8.6 CZ

První nastavení termostatické hlavice

N astavení

V místnostech bez termostatu se teplota upravuje nastavením na termostatické hlavici.

DK

Pomocí tlačítka - nebo + na termostatické hlavici upravte teplotu. Displej se rozsvítí, když stisknete tlačítko. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti. Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatické hlavici.

zobrazené jednotky teploty

Změna režimu zobrazení teploty: POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v nabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software přejde do režimu chodu.

požadované teploty

DE

EE

V ýběr

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikony nastavení a čísla nabídky (08) v pravém horním rohu displeje (asi 3 sekundy). 2. Stiskněte tlačítko OK a parametr se rozbliká. 3. Pomocí tlačítek - nebo + přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

ES

FI

DEg ˚C – stupně Celsia (výchozí) dEg ˚F – stupně Fahrenheita

4. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

FR Nastavení teploty na termostatické hlavici ve stávajícím řídicím režimu:

HR

1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo +.

HU

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

T-162

IT LT 2. Stiskněte - nebo + opakovaně a nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

LV

NL

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

NO PL PT RO RU SE SK 64

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

8.7

Registrace termostatických hlavic v řídicí jednotce k místnostem s termostatem

U pozornění ! Termostatickou hlavici je nutné nainstalovat na radiátor před její registrací v řídicí jednotce. Důvodem je, že termostatická hlavice provede při registraci kalibraci chodu ventilu za účelem přesného ovládání ventilu radiátoru.

Ilustrace níže zobrazuje, jak registrovat termostatickou hlavici k řídicí jednotce.

1

CZ DE

Registrace termostatických hlavic v řídicí jednotce:

DK

1. Termostat musí být zaregistrován k dostatečnému počtu kanálů, aby byl schopen řídit všechny termostatické hlavice v místnosti. K jednomu kanálu lze zaregistrovat maximálně dvě hlavice.

2

3

EE

Další informace naleznete v části 6.9 Registrace termostatů v řídicí jednotce.

ES

2. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se kontrolka LED prvního nezaregistrovaného kanálu nerozbliká červeně. Pokud jsou všechny kanály registrovány k termostatům, kontrolka LED bliká červeně a zeleně.

3s 4

FI FR

3. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na požadovaný kanál termostatu (zelená kontrolka LED). Kontrolka LED bliká červeně a zeleně.

T-162

5s

HR

Pokud je první kanál zaplněn, přesuňte ukazatel na další kanál termostatu v řadě.

HU

4. TERMOSTATICKÁ HLAVICE T-162

5

3

4.1 Současně stiskněte a podržte tlačítka - a + na termostatické hlavici, dokud se nezobrazí text CnF (konfigurovat) a ikona komunikace. Po dokončení registrace se na displeji zobrazí text Con a zeleně se rozsvítí kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce.

IT

Pozor! Pokud se na displeji termostatické hlavice zobrazí text ---, registrace se nezdařila. Pokud byly k aktuálnímu kanálu již zaregistrovány dvě jiné termostatické hlavice, opakujte kroky 2 a 3 u dalšího kanálu v řadě.

LV

6

3s

6 POZNÁMKA! Termostat, který řídí termostatické hlavice, by neměl zároveň řídit podlahové vytápění. Pro jistotu si vytvořte poznámky. POZNÁMKA! Pokud byly ke kanálu již zaregistrovány dvě termostatické hlavice, registrujte třetí hlavici k dalšímu kanálu v řadě. Pokud je potřeba více kanálů termostatu, lze je přidat v režimu registrace termostatu. POZNÁMKA! Pokud je termostatická hlavice již zaregistrována ke kanálu, nezobrazuje se žádná indikace.

LT

NL

5. Stiskněte jedno z tlačítek na řídicí jednotce a opakujte kroky 3 a 4, dokud nezaregistrujete všechny termostatické hlavice.

NO

6. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

PL PT

Chcete-li zrušit registraci již zaregistrovaných termostatických hlavic, musíte zrušit také registraci řídicího termostatu podle postupu v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

65


UK

8.8 CZ

Registrace termostatických hlavic k řídicí jednotce v místnostech bez termostatu

POZNÁMKA! Pokud byly ke kanálu již zaregistrovány dvě termostatické hlavice, registrujte třetí hlavici k dalšímu kanálu v řadě. Pokud je potřeba více kanálů termostatu, lze je přidat v režimu registrace termostatu.

Ilustrace níže zobrazuje, jak registrovat termostatickou hlavici k řídicí jednotce.

DE

1

POZNÁMKA! Pokud je termostatická hlavice již zaregistrována ke kanálu, nezobrazuje se žádná indikace.

DK

3s

EE

2

U pozornění !

2.1

Termostatickou hlavici je nutné nainstalovat na radiátor před její registrací v řídicí jednotce. Důvodem je, že termostatická hlavice provede při registraci kalibraci chodu ventilu za účelem přesného ovládání ventilu radiátoru.

ES FI 2.2

FR

Registrace termostatických hlavic v řídicí jednotce:

2.3

HR

2 HU

3 3

IT

4

LT

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se kontrolka LED prvního nezaregistrovaného kanálu nerozbliká červeně. Pokud jsou všechny kanály registrovány k termostatům, kontrolka LED bliká červeně a zeleně. 2. Vyberte kanál termostatu.

2.1 Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na první prázdný kanál potřebný pro místnost (žádná kontrolka LED). Kontrolka LED bliká červeně.

2.2 Stisknutím tlačítka OK vyberte kanál, který chcete registrovat. Kontrolka LED vybraného kanálu začne blikat zeleně.

2.3 Opakujte kroky 2.1 a 2.2, dokud nevytvoříte dostatečný počet kanálů pro místnost.

3s LV

5

3. Stiskněte a podržte tlačítko > na řídicí jednotce, dokud se vybrané kanály nerozsvítí zeleně a další v řadě nezačne blikat červeně. Byl vytvořen kanál bez termostatu.

T-162

NL NO

5s

PL

6

4. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na první kanál místnosti (zelená kontrolka LED). Kontrolka LED bliká červeně a zeleně.

7

PT

4 RO

Pokud je první kanál zaplněn, přesuňte ukazatel na další kanál v řadě.

3s

7 8

RU

1

SE SK 66

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 5. TERMOSTATICKÁ HLAVICE T-162

5.1 Současně stiskněte a podržte tlačítka - a + na termostatické hlavici, dokud se nezobrazí text CnF (konfigurovat) a ikona komunikace. Po dokončení registrace se na displeji zobrazí text Con a zeleně se rozsvítí kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce.

CZ DE

Pozor! Pokud se na displeji termostatické hlavice zobrazí text ---, registrace se nezdařila. Pokud byly k aktuálnímu kanálu již zaregistrovány dvě jiné termostatické hlavice, opakujte kroky 2.1 a 2.2 u dalšího kanálu v řadě.

DK EE

6. Stiskněte jedno z tlačítek na řídicí jednotce a opakujte kroky 4 a 5, dokud nezaregistrujete všechny termostatické hlavice.

ES

7. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

FI FR

8. Opakujte kroky 1 až 7, dokud nezaregistrujete termostatické hlavice ve všech místnostech. Chcete-li zrušit registraci již zaregistrovaných termostatických hlavic, musíte zrušit také registraci řídicího termostatu podle postupu v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

67


UK

9 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS

CZ DE

Následující interface mohou být připojena do systému: •

DK

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167

K interfaceu mohou být zaregistrovány až čtyři řídicí jednotky a mohou jím být řízeny.

EE

9.1

Umístění interfaceu

ES

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování interfaceu dodržujte následující pokyny:

FI

1. Vyberte vnitřní stěnu a umístěte zařízení 1,3 m až 1,5 m nad podlahu.

9.2

Připevnění interfaceu na zeď

P oužití

nástěnných držáků ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů na nástěnném držáku, způsob připevnění interfaceu a připojení napájení.

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika. 60

2. Ujistěte se, že interface je chráněn před přímým slunečním zářením.

FR

mm

3. Ujistěte se, že interface nebude zahříván skrze stěny slunečním zářením.

HR

4. Ujistěte se, že interface je chráněn před zdroji tepla, například z televizního přijímače, elektronického zařízení, krbu, bodových světel atd.

HU

5. Ujistěte se, že interface je chráněn před zdrojem vlhkosti a rozstřikující vodou (IP20). 6. Interface musí být umístěn alespoň 40 cm od řídicí jednotky, aby se předešlo rušení.

IT LT

N L

LV

1.3–1.5 m

NL NO PL PT RO RU SE SK 68

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P oužití

stojanu

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů na stojanu, jak stojan upravit a jak připevnit interface. POZNÁMKA! Před upevněním stojanu na stěnu je nutné upravit jeho části. 60

9.4

Nabíjecí kabel

Interface se nabíjí při připojení k nástěnnému držáku, v případě potřeby je však k dispozici standardní kabel s konektorem mini-USB.

CZ

Obrázek níže zobrazuje způsob připojení kabelu.

DE

mm

DK EE

9.5

ES

Úvodní průvodce

Při prvním spuštění interfaceu nebo po resetování na výchozí nastavení je zobrazen úvodní průvodce, jak je znázorněno na dotykovém displeji.

9.3

Připevnění ke stojanu

Obrázek níže zobrazuje způsob připojení interfaceu ke stojanu.

FI

POZNÁMKA! Před zapnutím interfaceu nastavte řídicí jednotku do režimu registrace systémového zařízení.

Z apnutí

FR HR

interface

Napájecí spínač je umístěn v levém dolním rohu zadní strany interfaceu. Interface se zapne, když je připojeno k napájecímu zdroji.

HU IT LT LV

Průvodce spouštěním pracuje v následujícím pořadí: Ne

Popis

1

Nastavení jazyka

2

Nastavení regionálních nastavení

3

Nastavení data a času

4

Nastavení systému na vytápění nebo chlazení

5

Registrování interfaceu v řídicí jednotce

NL NO PL

Všechna tato nastavení jsou přístupná v systému nabídky interfaceu.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

69


UK Pohyb interfacem:

CZ

Symbol

Popis Přejít do úvodní nabídky

N astavení

jazyka

Interakce s interfacem může probíhat v několika jazycích. Nejběžněji používané jazyky jsou již načteny v interfaceu, a další jsou k dispozici po vložení dodané karty microSD.

DE

Jazyk

Vrátit zpět/zrušit změny (pokud nejsou uloženy)

DK Pohyb seznamem nahoru a dolů

EE Pohyb do stran nebo změna podnabídky (je-li k dispozici)

Français

Svenska

Italiano

Deutsch

English

Português

Suomi

Español

Vložte kartu SD pro další

ES FI

Zrušení nastavení a návrat do předchozí nabídky

1. Vyberte upřednostňovaný jazyk ze seznamu stisknutím symbolu vlajky.

Přesun na předchozí pole

2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

FR Snížení hodnoty

HR Zvýšení hodnoty

HU Přesun na následující pole

IT Potvrzení nastavení a návrat do předchozí nabídky, nebo pokračování k následujícímu kroku v úvodním průvodci

LT

Nastavení

LV

Zobrazuje se v některých nabídkách, kde jsou pro parametr k dispozici některá specifičtější nastavení

NL

N astavení

regionálních nastavení

Nastavte regionální nastavení data a času.

Region.nastav Formát data: DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

RRRR/MM/DD

DD Mmm YYYY

YYYY Mmm DD

1. Vyberte upřednostňovaný formát data. 2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

Další informace naleznete v části 16 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS.

NO PL PT RO RU SE SK 70

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

Region.nastav Formát času: 24 h 24 h

Datum a čas Čas: 00:00

CZ

00:00

dop./odp.

DE DK

3. Vyberte upřednostňovaný formát času.

3. Nastavte aktuální čas.

4. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

4. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

N astavení

V yberte ,

data a času

Nastavte datum a čas systému.

Datum a čas Datum: 01/01/2014

EE ES

zda je v systému k   dispozici chlazení

Nastavte, zda je v systému k dispozici chlazení, nebo nikoliv.

FI

Vytápění a chlazení Je v systému k dispozici chlazení? NE

FR

01/01/2014 NE

ANO

HR HU 1. Nastavte aktuální datum. 2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

1. Vyberte, zda je v systému k dispozici chlazení.

IT

2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

71


UK R egistrování CZ DE

interfaceu v řídicí jednotce

Interface musí být zaregistrován v řídicí jednotce, aby mohl ovládat připojený systém.

POZNÁMKA! Registrace alespoň jedněch hodin musí být provedena před registrováním interfaceu.

K interfaceu mohou být zaregistrovány až čtyři řídicí jednotky a mohou jím být řízeny.

U pozornění !

1

Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

DK

3s

EE

Registrování interfaceu v řídicí jednotce: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

2 ES

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

FI

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

3

FR HR

4. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál 1. Kontrolka LED kanálu začne blikat zeleně. 5. POUŽITÍ ÚVODNÍHO PRŮVODCE INTERFACEM:

HU

4

IT LT

5

LV

5.1 Postupujte podle pokynů v části 9.5 Úvodní průvodce, dokud se nezobrazí tlačítko Link Touch Screen to controller (Spojit dotykovou obrazovku s řídicí jednotkou).

5.2 Stisknutím tlačítka Link Touch Screen to controller zahajte registraci.

POUŽITÍ SYSTÉMU NABÍDEK INTERFACEU:

5.1 Přejděte do nabídky Bezdr spojení (Hlavní nabídka > Předvolby).

5.2 Stisknutím tlačítka Link Touch Screen to controller zahajte registraci.

Spojit dotykovou obrazovku s řídicí jednotkou

NL

Propojit Smart Home Gateway

6. Interface se zaregistruje v řídicí jednotce. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

NO

6

PL

Spojení OK

PT

7. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu. Postup zrušení registrace již zaregistrovaných interfaceů naleznete v části 11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

RO

7

RU

3s

SE SK 72

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

10 Dokončení instalace

CZ DE

Proveďte kompletní kontrolu instalace:

3

1. Zkontrolujte, zda termostaty a případně také termostatické hlavice fungují správně.

5

Nastavte hodnotu termostatu na maximum, abyste zapnuli vytápění a ujistěte se, že servopohony jsou v chodu.

2. Nastavte termostaty a interface (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) na definovaná provozní nastavení.

DK EE

1

ES

3. Uzavřete kryty řídicí jednotky. 4. Upevněte termostaty a interface (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) na zeď. 5. Vytiskněte a vyplňte „Zprávu o instalaci“ umístěnou na konci příručky. 6. Předejte příručku a všechny informace o systému uživateli.

FI

1 2 4

FR

6

HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

73


UK

11 Obsluha řídicí jednotky Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE DK EE

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS ovládá instalace podlahového vytápění/chlazení podle potřeby uživatele. Teploty lze nastavovat pomocí termostatů v každé místnosti, nebo případně pomocí interfaceu s dotykovým displejem (pouze Wave PLUS).

11.3 Obsluha s nastavením programů

11.1 Princip funkce

Používání nastavovacích programů vyžaduje alespoň jedno z následujících:

FR

Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka otevře servopohony podle aktuálního provozního režimu a dalších nastavení. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána a servopohony jsou uzavřeny.

HR

11.2 Normální obsluha bez volitelných nastavených programů

ES FI

Se systémem v chodu v normálním režimu: • V režimu vytápění jsou servopohony otevřené, když jsou teploty v místnostech nižší, než teploty nastavené na termostatech.

HU IT LT

Programovatelné harmonogramy poskytují možnost přepínat mezi vybranými místnosti a režimy Comfort a ECO pomocí 7denního programu. To optimalizuje instalaci a spoří energii.

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

Hodiny Uponor Smatrix Wave I-163 (pouze Wave)

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167 (pouze Wave PLUS)

Informace o obsluze termostatu naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS. Informace o obsluze hodin naleznete v části 14 Obsluha hodin Uponor Smatrix Wave. Informace o obsluze interfaceu naleznete v části 16 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS.

11.4 Režim chodu

• V režimu chlazení jsou servopohony otevřené, když jsou teploty v místnostech vyšší, než teploty nastavené na termostatech.

Během normálního provozu je řídicí jednotka v režimu chodu.

Informace o obsluze interfaceu naleznete v části 16 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS.

U končení

LV

Informace o obsluze analogových termostatů naleznete v části 12 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

NL

Informace o obsluze digitálních termostatů naleznete v části 13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS.

NO

Informace o obsluze termostatických hlavic naleznete v části 15 Obsluha termostatické hlavice Uponor Smatrix Wave.

režimu chodu

Pokud je řídicí jednotka v režimu registrace nebo vynuceném režimu, ukončete režim chodu stisknutím tlačítka OK, dokud nezhasnout kontrolky LED (asi 3 sekund).

3s

PL PT RO RU SE SK 74

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

11.5 Resetování řídicí jednotky

Zrušení registrace kanálu:

Pokud dojde k potížím, jako je nepřesná registrace kanálu, vynulujte řídicí jednotku. Následující obrázek znázorňuje umístění resetovacího tlačítka na řídicí jednotce.

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 červeně/zeleně (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu).

Chcete-li vynulovat řídicí jednotku:

2. Pro zrušení registrace přesuňte pomocí tlačítek < nebo > ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na vybraný kanál (je-li zaregistrován, bliká zeleně).

1. Ujistěte se, že řídicí jednotka je v režimu chodu. Pokud se jednotka v režimu registrace nebo vynuceném režimu, stiskněte a podržte tlačítko OK asi 5 sekund, nebo dokud kontrolky LED nezhasnou. 2. Stiskněte současně tlačítka <, OK a > (asi na 10 sekund), dokud nezačne blikat kontrolka LED napájení a nezhasnou kontrolky LED všech kanálů. Všechny parametry jsou vymazány a režim chodu byl aktivován.

Z rušení

registrace jednoho kanálu

Když je kanál zaregistrován nepřesně, nebo pokud je nutné opakovat registraci termostatu, je možné z řídicí jednotky současnou registraci odstranit.

1

2

DK EE

registrace všech kanálů

Je-li jeden nebo několik kanálů nepřesně zaregistrováno, je možné zrušit všechny registrace současně, jak je znázorněno na obrázku níže.

ES FI

POZNÁMKA! Zrušení registrace řídicí jednotky se musí provést také v interfaceu. Přejděte do nabídky Main menu > Preferences > Link (Hlavní nabídka > Předvolby > Spojení) a zrušte registraci.

FR HR

1

11.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce Z rušení

DE

3. Stiskněte současně tlačítka < a >, dokud se kontrolka LED vybraného kanálu nerozbliká červeně (asi 5 sekund).

10 s 3. Po vynulování řídicí jednotky je zapotřebí provést instalaci a registraci.

CZ

HU

3s 2

IT LT

10 s LV

U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

3s 3

NL NO

Zrušení registrace všech kanálů: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 červeně/zeleně (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu).

5s U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

PL PT

2. Stiskněte současně tlačítka < a >, dokud kontrolky LED pro všechny kanály kromě jedné nezhasnou (asi 10 sekund). Zbývající kontrolka bliká červeně.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

75


UK Z rušení

registrace systémového zařízení

Je-li kanál nepřesně registrován v systémovém zařízení, je možné registraci odebrat, jak je znázorněno na obrázku níže.

CZ

1

DE

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat. 2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

DK

3s 2

EE

Zrušení registrace systémového zařízení:

ES

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení. Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně, nebo červeně/zeleně, pokud je do tohoto kanálu zaregistrováno zařízení. 4. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED se rozbliká červeně) na vybraný kanál (je-li zaregistrován, bliká zeleně), viz následující seznam.

FI

3 FR HR HU

1 = Interface s dotykovým displejem (pouze Wave PLUS)

1 = Hodiny (pouze Wave)

2 = reléový modul

3 = veřejný termostat s venkovním čidlem

4 = Veřejný termostat s přepínačem vytápění/ chlazení od kontaktu nebo (pouze Wave PLUS) přepínače vytápění/chlazení od vstupu čidla.

5 = veřejný termostat se spínačem Comfort/ECO

4

IT

01 02 03 04 05 06

LT

5

5. Stiskněte tlačítka < a > současně, dokud se kontrolka LED vybraného kanálu asi na 5 sekund nerozbliká červeně.

11.7 Aktualizace softwaru řídicí jednotky (pouze Wave PLUS)

LV

5s

Software a pokyny pro aktualizaci naleznete na webových stránkách společnosti Uponor.

NL POZNÁMKA! Řídicí jednotka musí být taktéž zaregistrována v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS). Přejděte do nabídky Main menu > Preferences > Link (Hlavní nabídka > Předvolby > Spojení) a zrušte registraci.

NO PL

U pozornění !

PT

Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 11.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

RO RU SE SK 76

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

12 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE

V systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS mohou být použity dva typy termostatů, analogové a digitální. Analogové termostaty: •

Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS Room Sensor+RH Style T-161

Veřejný termostat Uponor Smatrix Wave T-163

Standardní termostat Uponor Smatrix Wave T‑165

Analogové termostaty jsou ovládány otočením ovladače (T-165), seřízením potenciometru na zadní straně (T163) nebo prostřednictvím interfaceu Wave PLUS I-167 (T-161, T-163 a T-165).

V eřejný

termostat

T-163

Během normálního provozu se asi na 60 sekund rozsvítí samostatná dioda LED na zadní straně termostatu, pokud je zaznamenán požadavek na vytápění/chlazení.

DK

Termostat obsahuje spínač, který, je-li to aktivováno během registrace, vyšle chybu, když je termostat sejmut ze zdi. Chyba se přenáší rádiově a způsobí, že začnou blikat kontrolky LED příslušných kanálů na řídicí jednotce.

EE ES

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

G B C E

FI

12.1 Uspořádání termostatů T ermostat s čidlem

místnosti

FR

T-161

HR

Během normálního provozu je termostat monitorován a ovládán prostřednictvím interfaceu Wave PLUS I-167. Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

A

HU

B F Poz.

D Poz.

C

IT

A D F

LT

Popis

A

Potenciometr pro nastavený teplotní bod

B

Registrační tlačítko

C

Spínač deaktivace hodin

D

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

E

Konfigurační spínačů DIP

F

Baterie

G

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

LV NL NO

Popis

A

LED kontrolka nízké baterie (bliká jednou za dvě hodiny)

B

Registrační tlačítko

C

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

D

Baterie

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

77


UK S tandardní

termostat

T-165

V eřejný

Během normálního provozu se asi na 60 sekund rozsvítí samostatná dioda LED na termostatu, pokud je zaznamenán požadavek na vytápění/chlazení.

CZ

A

C

T-163

2

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

DE

termostat

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

3

F D E

20

5

35

DK EE

1 Změna nastavené teploty termostatu:

ES

1. Natočte termostat v držáku. 2. Sejměte jej ze zdi.

FI

3. Nastavte požadovanou teplotu pomocí potenciometru.

B

FR Poz.

HR HU IT

F

Popis

A

Číselníkový regulátor nastaveného bodu teploty místnosti

B

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

C

Podsvícený displej

D

Registrační tlačítko

E

Spínač deaktivace hodin

F

Baterie

4. Uložte termostat zpět na zeď.

S tandardní

termostat

T-165

Pomocí otočného ovladače termostatu nastavte teplotu. Podsvětlení se rozsvítí, když otáčíte ovladačem. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti. Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

12.2 Úprava teploty

LT

Teplota se mění nastavením hodnoty na termostatu na hodnotu mezi 5 a 35 °C. Minimální a maximální limity teploty lze nastavit pomocí interfaceu (pouze Wave PLUS).

LV

T ermostat s čidlem

NL

místnosti

T-161

Nastavenou teplotu pro termostat T-161 lze změnit pouze prostřednictvím interfaceu Wave PLUS I-167. Pokud interface I-167 není připojen, bude nastavená teplota pevně 21 ˚C.

NO

Regulace nastavené teploty termostatu: •

Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček a zvyšte teplotu.

Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a snižte teplotu.

PL PT RO RU SE SK 78

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

12.3 Vypnutí funkce hodin (pouze T-163 a T-165)

12.4 Výměna baterií

Termostaty T-163 a T-165 mají na zadní straně spínače, které uživateli umožňují vypnout funkci hodin (režim Comfort) pro kanály řízené termostatem. Spínač je nastaven do režimu Comfort/ECO přímo ve výrobním závodu.

Baterii termostatu vyměňte, když dioda LED začne blikat (jednou každé dvě hodiny).

Obrázek níže znázorňuje, jak deaktivovat funkci hodin na řídicí jednotce.

2

3

CZ

T ermostat T-161

DE

Po vložení baterie termostat provede autodiagnostický test trvající asi 10 sekund. Vstup do systém bude zablokován a kontrolka LED termostatu bude během této doby problikávat.

DK

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterie.

EE

1

2 ES

3

1 Přepnutí spínače do režimu Disable timer (Deaktivace hodin): 1. Natočte termostat v držáku.

FR

1. Sejměte termostat ze stěny. 2. Pomocí špičatého předmětu vyjměte baterii.

2. Sejměte jej ze zdi. 3. Přepnutí do režimu Comfort,

FI

.

4. Uložte termostat zpět na zeď.

HR

3. Vyměňte baterii.

T ermostaty T-163

a

T-165

HU

Baterie termostatu vyměňte, když dioda LED uvnitř termostatu začne při požadavku na vytápění nebo chlazení blikat dvakrát.

IT

Po vložení baterií termostat provede autodiagnostický test trvající asi 10 sekund. Vstup do systém bude zablokován a kontrolka LED termostatu bude během této doby problikávat.

LT

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterií.

LV

2

NL

3

NO

1 PL

1. Natočte termostat v držáku. 2. Sejměte jej ze zdi. 3. Výměna baterií.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

79


UK

12.5 Resetování továrních nastavení

T ermostaty T-163

2

Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

CZ

DK

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace termostatu.

EE

T-165

3

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení termostatu, pokud to není bezpodmínečně nutné.

DE

a

1 4

T ermostat T-161

ES

T-163

2

1

T-165

Resetování továrního nastavení termostatu:

FI

1. Natočte termostat v držáku. 2. Sejměte jej ze zdi.

FR

3. Opatrně stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu, jakmile kontrolka LED požadavku začne problikávat, tlačítko uvolněte.

HR

3

4

4. Spínač deaktivace hodin změňte dvakrát, bez ohledu na výchozí polohu.

4.1

HU

5. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

3.1

IT

4.2 3.2

LT

Resetování továrního nastavení termostatu:

LV

1. Sejměte termostat ze stěny. 2. Vyjměte baterii z termostatu.

NL

3. Stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu a zároveň baterii znovu vložte. 4. Pusťte tlačítko po přibližně 10 sekundách, když kontrolka LED začne blikat.

NO

5. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

PL PT RO RU SE SK 80

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

13 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS

CZ DE

V systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS mohou být použity dva typy termostatů, analogové a digitální. Digitální termostaty mají displej přenášející informace pro uživatele a tlačítka zajišťující ovládání. Digitální termostaty: •

Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T‑169

Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168

T ermostaty T-166, T-167

a

T-168

Obrázky níže ukazují součásti termostatu. T-166 T-167 T-168

A

DK

D

EE ES

• Termostat Uponor Smatrix Wave PLUS D+RH T-167 (pouze Wave PLUS) •

FI

Digitální termostat Uponor Smatrix Wave T-166

13.1 Uspořádání termostatů FR

T ermostat T-169 Obrázky níže ukazují součásti termostatu. T-169

B

A

C D

Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

D

Baterie

HR HU IT LT

B Poz.

Popis

A

Displej

D

LV

C

B

Tlačítka

C

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

D

Baterie

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

81


UK

13.2 Uspořádání displeje CZ

Změna nastavené teploty

A

T ermostat T-169 Obrázky znázorňují různé obrazovky a symboly, které se mohou zobrazit.

DE

A

21.0

EE ES FI

Poz. A

FR

B

HR

Symbol

B

E Poz. A

C

B

Popis Teplotní odečet používající symbol - nebo +, dva číselné znaky, desetinnou čárku a znak zobrazující 0 nebo 5 Symbol chyby

Popis Režim změny nastavené teploty Nastavená teplota se symbolem - nebo +, dvěma číselnými znaky, desetinnou čárkou a znakem zobrazujícím 0 nebo 5

Jedn. teploty

D

Požadavek vytápění Požadavek chlazení

Jedn. teploty E

IT

Symbol

C

C

HU

C D

21.5

Režim chodu (výchozí obrazovka)

DK

B

Režim Comfort Režim ECO

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 82

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Chyby

A

Režim řízení

B C

D

E

A

B

CZ

C D

21.0 Poz. A B

Symbol

DK

E

Popis Režim chyby

DE

Poz. A

Symbol

EE

Popis Aktuální režim řízení

ES

Kontrolka vnitřní teploty

Vadné čidlo vnitřní teploty

Aktuální režim řízení Vadné čidlo teploty podlahy

FI

Vnitřní teplota s kontrolkou omezené podlahové teploty Aktuální režim řízení

Vadné vzdálené čidlo teploty

FR

Kontrolka vzdáleného čidla teploty Aktuální režim řízení

Vadné čidlo venkovní teploty

Kontrolka vybité baterie D E

HR

Kontrolka venkovní teploty

C

B

Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu

HU

C Limit relativní vlhkosti dosažen Jedn. teploty

IT

Kontrolka chyby komunikace D

Požadavek vytápění

LT

Požadavek chlazení E

LV

Režim Comfort Režim ECO

NL

režim Dovolená,

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

83


UK R elativní

vlhkost

A

CZ

Poz.

B

DK Poz.

EE

A B

ES

Symbol

T-168

T-166 T-167

Relativní vlhkost využívající dva číselné znaky. Indikována znakem „%“ a

T-167

T-169

H I

T-168

D C B

G HU

B Kontrolka vybité baterie C Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu

E

IT

D

A

E

LT

Vnitřní teplota s kontrolkou omezené podlahové teploty Text Err a problikávající ikona podlahového čidla signalizují vadné čidlo

C

NO

Kontrolka vnitřní teploty

Text Err a problikávající ikona čidla signalizují vadné čidlo

F D B

K

Kontrolka komunikace

Kontrolka vzdáleného čidla teploty (režim RS)

J M H A I G E

LV NL

Relativní vlhkost využívající dva číselné znaky. Indikována znakem „%“

F

HR

T-168

Teplotní odečet používající symbol - nebo +, dva číselné znaky, desetinnou čárku a znak zobrazující 0 nebo 5

Úroveň relativní vlhkosti

Obrázek zobrazuje všechny možné symboly a znaky, které mohou být zobrazeny na displeji:

FR

Pouze T-166 a T-167

T-166, T-167

Popis

T ermostaty T-166, T-167 FI

Popis

Pole hlášení se třemi alfanumerickými znaky

45.0

DE

Symbol

A

Kontrolka teploty podlahy

L

PL

Text Err a problikávající ikona podlahového čidla signalizují vadné čidlo Kontrolka venkovní teploty

PT

Text Err a problikávající ikona venkovního čidla signalizují vadné čidlo

RO

Pouze T-167 a T-168 Limit relativní vlhkosti dosažen F

RU

Nabídka nastavení Číslo nabídky nastavení

SE SK 84

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Poz. G

Symbol

Popis

13.3 Tlačítka obsluhy

Požadavek vytápění

Obrázek níže znázorňuje tlačítka použitá k obsluze digitálních termostatů.

Požadavek chlazení H I

J

CZ

T-169

DE

Režim Comfort Režim ECO

A

Problikávající ikona termostatu T-166 nebo T-167 signalizuje aktivovaný režim dovolené v systému.

C

DK EE

B

Pouze T-168 Digitální hodiny

ES

Pouze T-168

FI

Název parametru v nabídce nastavení Pouze T-168 Kontrolka ukazující dopoledne nebo odpoledne, když je termostat nastaven do režimu 12 h

T-166 T-167 T-168

FR HR

Bez indikace, když je termostat nastaven do režimu 24 h K

Pouze T-168 Vybrán/aktivován den v týdnu 1 = pondělí 7 = neděle

L

Pouze T-168

HU

A

B

Kontrolky času vybraného nebo naplánovaného pro režim Comfort, mezi 0:00 a 24:00

IT

C

LT

Polovina = 30 minut Celý = 1 hodina M

režim Dovolená,

Poz.

LV

Popis

A

Tlačítka - a + se používají k následujícímu:

B

•    Nastavení hodnoty teploty •    Změna parametrů v nabídkách nastavení

C

Tlačítko OK se používá k následujícímu:

NL NO

•    Přepínání mezi daty aktuálního stavu a hodnotami dostupných čidel připojených k termostatu •    Vstup a opuštění nabídky nastavení •    Potvrzení nastavení

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

85


UK

13.4 Spouštění CZ

Při spouštění je verze softwaru zobrazena na displeji asi tři sekundy. Pak se termostat přepne do režimu chodu.

DE

Při prvním spuštění termostatu nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data (pouze T-168).

DK

V erze

EE

Příklady:

softwaru

Aktuální verze softwaru se zobrazuje, je-li termostat zapnutý.

výchozí nastavení nebo po delším vyjmutí baterií vyžaduje software nastavení času a data. Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě. POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí režim chodu. 1. Nastavení hodin.

T-169 ES 2. Nastavení minut.

FI V1.0

T-166 T-167

FR

T-168

HR

3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

HU N astavení

času a data ( pouze

T-168)

Při prvním spouštění termostatu, po resetování na

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 86

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

5. Nastavení dne v měsíci.

13.5 Úprava teploty Teplota se mění nastavením hodnoty na termostatu.

CZ

Pomocí tlačítek na termostatu nastavte teplotu. Displej se rozsvítí, když stisknete tlačítko. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti.

DE

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

DK

T-169

EE 6. Nastavení měsíce.

ES T-168 T-167 T-166

FI

7. Nastavení roku.

FR HR

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení. Další informace naleznete v části 13.9 Nastavení.

Nastavení hodnoty teploty na termostatu ve stávajícím řídicím režimu: 1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo + (T-169 = ).

HU

nebo

IT

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

T-169 LT

21.0

T-166 T-167

LV NL

T-168 NO PL

2. Opakovaným stisknutím tlačítka - nebo + (T-169 = nebo ) nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

PT

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

87


UK

13.6 Režim chodu Během normálního provozu je termostat v režimu chodu.

CZ

V režimu chodu displej zobrazuje specifické informace o režimu řízení.

DE

13.7 Režim řízení

DK EE ES

FR HR

3. Teplota v místnosti, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-169)

Režimy řízení:

1. Pokojová teplota (výchozí)

T-166/ T-167/ T-168

RFT,

režim pokojové teploty podlahy

2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-169 přítomna chyba) Popis

RT

Pokojová teplota

3. Teplota podlahy, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-169)

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

4. Relativní vlhkost (pouze T-167, T-168 a T-169)

RS

Vzdálené čidlo

5. Teplota podlahy (pouze T-166, T-167 a T-168)

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

Pomocí tlačítka OK přepínejte mezi dostupnými informacemi.

IT

2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-169 přítomna chyba)

4. Relativní vlhkost (pouze T-167, T-168 a T-169)

Na displeji je možné v režimu řízení zobrazit různé typy informací. Digitální termostat T-168 rovněž zobrazuje hodiny a informace o nastaveném programu.

HU

režim pokojové teploty

1. Pokojová teplota (výchozí)

Termostat má čtyři různé režimy řízení, nastavte je v nabídce nastavení.

T-169

FI

RT,

RS,

režim vzdáleného čidla

1. Pokojová teplota (výchozí) 2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-169 přítomna chyba) 3. Vzdálené čidlo, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-169) 4. Relativní vlhkost (pouze T-167, T-168 a T-169)

RO,

LT

režim vzdáleného venkovního čidla

1. Pokojová teplota (výchozí) 2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-169 přítomna chyba)

LV

3. Venkovní teplota, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-169)

NL

4. Relativní vlhkost (pouze T-167, T-168 a T-169) 5. Venkovní teplota (pouze T-166, T-167 a T-168)

NO PL PT RO RU SE SK 88

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

13.8 Změna režimu řízení

13.9 Nastavení

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla.

V této nabídce se nastavují všechna nastavení týkající se termostatu. POZNÁMKA! Pokud je aktivováno programování (program 00) (není nastaveno Off (Vypnuto)) na digitálním termostatu T-168, nesmí žádná jiná jednotka (hodiny, pouze Wave) (vyřazení) přepnout režim Comfort/ECO v dané místnosti.

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu. 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikony nastavení a čísla nabídek v pravém horním rohu displeje (asi 3 sekundy).

4. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte režim řízení (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

T-169

T-166/ T-167/ T-168

Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

5. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

DE DK EE

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změňte čísla na 04 a stiskněte tlačítko OK. 3. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

CZ

ES FI

Vstup do nabídky nastavení: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy.

FR

2. Ikona nastavení a čísla nabídek se zobrazují v pravém horním rohu displeje. 3. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) změnou čísel vyhledejte podnabídku (viz seznam níže).

00 = Program (pouze T-168) 02 = Přepínání vytápění/chlazení* 03 = Teplota poklesu režimu ECO 04 = Režim řízení 05 = Horní omezení teploty podlahy 06 = Dolní omezení teploty podlahy 07 = Chlazení povoleno 08 = Jednotka displeje 09 = Integrace regulátoru klimatu 10 = Čas a datum (pouze T-168) 11 = Kalibrace teploty v místnosti 12 = Převrácení obrazovky (pouze T-169)

HR HU IT LT LV

* Tato nabídka není viditelná, pokud je termostat zaregistrován v řídicí jednotce.

NL

4. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. T-166, T-167 a T-168: parametr začne blikat. T-169: číslo nabídky se podtrhne.

NO

5. Změňte parametry v podnabídkách.

PL

6. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

89


UK 00 P rogram ( pouze T-168)

Program P4:

V této nabídce může být nastaven jeden ze sedmi různých časových programů pro režim Comfort/ECO. Program 1 až 6 je naprogramovaný a 7. program může definovat uživatel. V nastavených programech se zobrazuje den rozdělený na 30minutové intervaly, které jsou nastaveny do režimu Comfort (černý symbol), nebo ECO (prázdný symbol).

CZ DE DK

Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení jsou odkazována na interface (pouze Wave PLUS).

EE

Program vypnutý (výchozí): Místnost je nastavena v režimu Comfort. Jsou-li v systému k dispozici hodiny, místnost použije nastavené plány, avšak termostaty teplotu poklesu ve svém režimu ECO.

ES FI

Program P5:

Program P1:

FR HR HU

Program P6:

IT

Program P2:

LT LV NL Výběr naplánovaného programu Výběr naplánovaného programu:

NO Program P3:

PL

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + vyberte program.

PT

Vyberte mezi: P1–P6, U (uživatelem definovaný program) a Off (Vypnuto).

3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr programu a pak se vraťte do nabídky nastavení.

RO RU SE SK 90

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Úprava uživatelem definovaného programu na jeden den

Úprava uživatelem definovaného programu na celý týden

Úprava uživatelem definovaného programu:

POZNÁMKA! Tato metoda vrátí aktuální uživatelem definovaný program na tovární nastavení.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U. 3. Stiskem OK potvrďte nastavení výběr programu.

Rozbliká se stávající den.

4. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte den. 5. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí 00:00 (trvá asi 2 sekundy). 6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ). 7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval. 8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30. 9. Stisknutím tlačítka + dokončete nastavení pro stávající den. Software se vrátí zpět do nabídky nastavení. 10. Chcete-li nastavit i jiný den, opakujte postup od kroku 1.

CZ

Úprava uživatelem definovaného programu:

DE

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U.

DK

3. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí den 1 a 00:00.

EE

6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ). 7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval.

ES

8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30.

FI

9. Stisknutím tlačítka + dokončete programování stávajícího dne.

FR

Zobrazí se text Copy Yes (Kopírovat Ano), přičemž volba Yes (Ano) bliká.

HR

10. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne) a potvrďte stisknutím OK.

HU

Vyberte Yes (Ano) a zkopírujte nastavení stávajícího dne do následujícího. Opakujte pro každý den, který má být shodný.

IT

Vyberte No (Ne), stiskněte OK a vytvořte nový interval plánu pro následující den. Poté opakujte kroky 6 až 10, dokud nebude naprogramován celý týden.

LT

11. Když naprogramujete poslední den, displej se vrátí do nabídky nastavení.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

91


UK 02 P řepínání

vytápění / chlazení

04 R ežim

Tato nabídka není viditelná, pokud je termostat zaregistrován v řídicí jednotce. Přepínání vytápění/ chlazení bude řízeno fyzickým přepínačem vytápění/ chlazení (Wave nebo Wave PLUS) nebo interfacem (pouze Wave PLUS), je-li připojen.

CZ DE

03 T eplota

poklesu režimu

EE

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

ECO

V této nabídce se nastavuje teplota poklesu pro libovolný kanál v režimu ECO. Nastavení upravuje aktuální nastavení teploty o nastavenou hodnotu poklesu. V režimu vytápění se nastavená hodnota snižuje a v režimu chlazení se zvyšuje.

DK

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = režim řízení (viz seznam níže).

Pokud je teplota poklesu nastavena na 0, termostat zůstane neovlivněn, pokud program nastavuje systém v režimu ECO. Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení je pak dostupné v interfaceu (pouze Wave PLUS).

ES FI

T-169

Změna poklesu teploty:

FR

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = parametr.

HR

HU

T-166/ T-167/ T-168

Výchozí nastavení: 4 ˚C Rozsah nastavení: 0 – 11 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

nebo ) změňte

Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

nebo ) změňte

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

IT

řízení

V této nabídce se nastavuje režim řízení termostatu.

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

05 H orní

omezení teploty podlahy

V této nabídce se nastavuje limit maximální přípustné teploty podlahy.

LT

Tato nabídka je viditelná pouze tehdy, je-li v nabídce nastavení 04 aktivován režim řízení RFT. U systémů s interfacem tato nabídka pouze zobrazuje nastavenou hodnotu, přičemž změny se provádějí v interfaceu (Pouze Wave PLUS).

LV

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = parametr.

NL

NO

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 26 ˚C Rozsah nastavení: 20 – 35 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

PL

POZNÁMKA! Tento parametr nelze nastavit níže, než je hodnota nastavená v nabídce 06 Dolní omezení teploty podlahy.

PT

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

RO RU SE SK 92

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 06 D olní

omezení teploty podlahy

V této nabídce se nastavuje limit minimální přípustné teploty podlahy. Tato nabídka je viditelná pouze tehdy, je-li v nabídce nastavení 04 aktivován režim řízení RFT. U systémů s interfacem tato nabídka pouze zobrazuje nastavenou hodnotu, přičemž změny se provádějí v interfaceu (Pouze Wave PLUS).

08 J ednotka

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = parametr.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

POZNÁMKA! Je-li tento parametr nastaven níže než 16 °C, rozbliká se ikona chlazení a varuje před rizikem kondenzace v systému. POZNÁMKA! Tento parametr nelze nastavit výše, než je hodnota nastavená v nabídce 05 Horní omezení teploty podlahy. 3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

07 C hlazení

povoleno

V této nabídce se nastavuje, zda je chlazení místnosti povoleno nebo nikoliv. Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení jsou pak dostupná v interfaceu (pouze Wave PLUS). Změna poklesu teploty:

DE

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

T-169

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 20 ˚C Rozsah nastavení: 10 – 30 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

CZ

Změna poklesu teploty:

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

displeje

V této nabídce se nastavuje jednotka teploty na displeji.

DK

T-166/ T-167/ T-168

Popis

DEg ˚C

Stupně Celsia

DEg ˚F

Stupně Fahrenheita

EE ES

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

09 I ntegrace

FI

regulátoru klimatu

V této nabídce se nastavuje, zda má být termostat rovněž integrován a zda mají být sdílena data teploty s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Move PLUS.

FR

S pomocí této nabídky lze rovněž zaregistrovat termostat k řídicí jednotce Uponor Smatrix Space/Space PLUS. Řídicí jednotka Space/Space PLUS se používá k regulaci rozvětvených rozdělovačů.

HR HU

Výchozí hodnota: ne Změna poklesu teploty:

IT

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) přepínejte mezi možnostmi no, YEs a CnF.

T-169

T-166/ T-167/ T-168

LT LV

Popis

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

ne

Neintegrováno

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = nebo ) přepínejte mezi možnostmi Ano a Ne.

YEs

Integrováno (vyžaduje nejprve registraci v řídicí jednotce Move)

NL

CnF

Registrace v řídicí jednotce Move PLUS/Space/Space PLUS, potvrzení na jednotce Move PLUS/Space/Space PLUS

NO

T-169

T-166/ T-167/ T-168

Popis

Ano

Zobrazuje ikonu požadavku chlazení

Ne

Skryje ikonu požadavku chlazení

PL

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

PT

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

93


UK 10 Č as

a datum ( pouze

T-168)

V této nabídce se nastavuje čas a datum. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů termostatů.

CZ

Pokud je u řídicí jednotky zaregistrován interface, hodiny nebo jiný digitální termostat T-168, tato zařízení přenesou nastavený čas a datum do termostatu. Pak bude dostupné pouze nastavení 12/24 h.

DE DK

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu. Stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

EE

Změna poklesu teploty:

ES FI FR

teploty v místnosti

V této nabídce lze zkalibrovat teplotu v místnosti zobrazovanou na displeji termostatu. Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-169 = parametr.

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 0.0 ˚C Rozsah nastavení: -6,0 – 6,0 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

12 P řevrácení

2. Nastavení hodin.

V této nabídce lze obrátit barvy zobrazení.

3. Nastavení minut.

Změna poklesu teploty:

4. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

5. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

2. Pomocí tlačítek obrazovky.

6. Nastavení dne v měsíci. 7. Nastavení měsíce.

HR

11 K alibrace

obrazovky ( pouze

nebo

T-169)

změňte nastavení

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

8. Nastavení roku. 9. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 94

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

13.10 Výměna baterií T ermostaty T-166, T-167

13.11 Resetování továrních nastavení a

T-168

Vyměňte baterie termostatu, když se na displeji zobrazí symbol vybití baterií .

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterií.

2

Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

CZ

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení termostatu, pokud to není bezpodmínečně nutné.

DE DK

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace termostatu.

3

T ermostaty T-166, T-167

a

EE

T-168

ES

1 Výměna baterií:

FI

1. Natočte termostat v držáku. 2. Sejměte jej ze zdi.

FR

3. Výměna baterií.

5s

T ermostat T-169 Vyměňte baterii termostatu, když se na displeji zobrazí symbol vybití baterie (seznam chyb).

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterie.

HR

Resetování továrního nastavení termostatu: 1. Stiskněte a podržte tlačítka -, + a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

HU

2. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

1

IT

T ermostat T-169 LT

2 LV

3

NL

5s Výměna baterie: 1. Sejměte termostat ze stěny. 2. Pomocí špičatého předmětu vyjměte baterii. 3. Vyměňte baterii.

NO

Resetování továrního nastavení termostatu: 1. Stiskněte a podržte tlačítka , a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

PL

2. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

95


UK

14 Obsluha hodin Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Hodiny (pouze Wave) poskytují možnost přepínat mezi vybranými místnosti a režimy Comfort a ECO pomocí 7denního programu. Mají displej přenášející informace pro uživatele a tlačítka zajišťující ovládání.

DK

Obrázek níže zobrazuje všechny možné symboly a znaky, které mohou být zobrazeny na displeji:

I-163

Hodiny:

EE

14.2 Uspořádání obrazovky

Hodiny Uponor Smatrix Wave I‑163

E I J MG A

H

F D B

14.1 Uspořádání hodin

ES

K

Obrázek níže ukazuje součásti hodin.

A

FI

C

C

FR

L

HR

Poz. A

HU

Symbol

Popis Pole hlášení se třemi alfanumerickými znaky Parametr v nabídce nastavení

B

IT

Kontrolka vybité baterie

B

LT LV

Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Baterie

C

C Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu D E

NL

F

Kontrolka komunikace režim Dovolená, Nabídka nastavení

NO Číslo nabídky nastavení

PL PT RO RU SE SK 96

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Poz. G

Symbol

Popis

14.3 Tlačítka obsluhy

Režim vytápění

Obrázek níže znázorňuje tlačítka použitá k obsluze hodin.

CZ

Režim chlazení H I

DE

Režim Comfort

DK

Režim ECO

J

A

Digitální hodiny

EE

B C

ES

Název parametru v nabídce nastavení

Kontrolka ukazující dopoledne nebo odpoledne, když je termostat nastaven do režimu 12 h

Poz.

Bez indikace, když je termostat nastaven do režimu 24 h

FI

Popis

A

Tlačítka - a + se používají k následujícímu:

B

•    Vyřazení režimů Comfort a ECO* •    Změna parametrů v nabídkách nastavení

C

Tlačítko OK se používá k následujícímu:

K

Vybrán/aktivován den v týdnu 1 = pondělí 7 = neděle

L

Kontrolky času vybraného nebo naplánovaného pro režim Comfort, mezi 0:00 a 24:00

*

Polovina = 30 minut

** Stiskněte a podržte v režimu chodu

FR HR

•    Přepínání hodin a stavu programu* •    Vstup a opuštění nabídky nastavení** •    Potvrzení nastavení •    Zrušení režimu Dovolená**

HU

Nikoli v režimu Dovolená

IT

Celý = 1 hodina M

Ruční vyřazení. Například vynucený režim Comfort nebo ECO.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

97


UK

14.4 Spouštění CZ

Při spouštění je verze softwaru zobrazena na displeji asi 3 sekundy. Pak se hodiny přepnou do režimu chodu.

DE

Při prvním spuštění hodin nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data.

DK

V erze

EE

Příklad:

3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

softwaru

Aktuální verze softwaru se zobrazuje, jsou-li hodiny zapnuté.

I-163

ES

5. Nastavení dne v měsíci.

FI N astavení

FR

data a času

Při prvním spouštění hodin, po resetování na výchozí nastavení nebo po delším vyjmutí baterií vyžaduje software nastavení času a data.

HR

6. Nastavení měsíce.

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

HU

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí režim chodu.

IT

7. Nastavení roku.

1. Nastavení hodin.

LT

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

LV

Další informace naleznete v části 14.7 Nastavení. 2. Nastavení minut.

NL NO PL PT RO RU SE SK 98

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

14.5 Režim chodu

14.7 Nastavení

Hodiny mohou zobrazit na displeji následující informace:

V této nabídce se nastavují všechna nastavení týkající se hodin.

• Hodiny •

Aktivace režimu Comfort/ECO

režim Dovolená,

Ruční vyřazení

Pomocí tlačítka OK přepínejte mezi dostupnými informacemi a zobrazuje aktuální nastavení programu.

14.6 Vynucený režim Comfort/ECO Režim Comfort nebo ECO může dočasně přinutit systém přepnout režim v závislosti na tom, jaký je právě vybrán. Vynucený režim bude aktivován, dokud nebude přepnut ručně nebo podle nastaveného programu. Aktivace vynuceného režimu: 1. Stiskněte libovolné tlačítko a aktivujte displej na hodinách. 2. Použijte tlačítka - nebo +, dokud se ikona režimu Comfort nebo ECO neobjeví společně s ikonou ručního režimu.

= ruční vyřazení

= režim Comfort

= režim ECO

3. Stiskem OK změnu potvrďte. Zobrazí se vyřazený program a zbývající čas.

CZ

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

DE DK

Vstup do nabídky nastavení:

EE

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy. 2. Ikona nastavení a čísla 00 se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

ES

3. Pomocí tlačítek - nebo + změnou čísel vyhledejte podnabídku (viz seznam níže).

FI

00 = Program 01 = Režim Dovolená 02 = Aktivace automatického vyvažování 03 = Teplota poklesu režimu ECO 08 = Zobrazená jednotka 10 = Čas a datum

FR HR

4. Stisknutím tlačítka OK vstupte do režimu úpravy parametru, parametr se rozbliká.

HU

5. Změňte parametry v podnabídkách. 6. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

IT

4. Stiskněte znovu tlačítko OK, nebo vyčkejte několik sekund a vraťte se do režimu chodu.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

99


UK 00 P rogram

Program P4:

V této nabídce může být nastaven jeden ze sedmi různých časových programů pro režim Comfort/ECO. Program 1 až 6 je naprogramovaný a 7. program může definovat uživatel. V nastavených programech se zobrazuje den rozdělený na 30minutové intervaly, které jsou nastaveny do režimu Comfort (černý symbol), nebo ECO (prázdný symbol).

CZ DE DK

Program vypnutý (výchozí): Řízené místnosti jsou vždy nastaveny v režimu Comfort.

EE

Program P1:

Program P5:

ES FI FR HR Program P2:

HU Program P6:

IT LT LV Program P3:

NL NO PL PT RO RU SE SK 100

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Výběr naplánovaného programu Výběr naplánovaného programu:

Úprava uživatelem definovaného programu na celý týden

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

POZNÁMKA! Tato metoda vrátí aktuální uživatelem definovaný program na tovární nastavení.

2. Pomocí tlačítek - nebo + vyberte program.

Úprava uživatelem definovaného programu:

Vyberte mezi: P1–P6, U (uživatelem definovaný program) a Off (Vypnuto).

3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr programu a pak se vraťte do nabídky nastavení.

CZ DE

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U.

DK

3. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí den 1 a 00:00.

EE

Úprava uživatelem definovaného programu na jeden den

6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ).

Úprava uživatelem definovaného programu:

7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval.

ES

8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30.

FI

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U. 3. Stiskem OK potvrďte nastavení výběr programu.

Rozbliká se stávající den.

4. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte den. 5. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí 00:00 (trvá asi 2 sekundy). 6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ). 7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval. 8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30. 9. Stisknutím tlačítka + dokončete nastavení pro stávající den. Software se vrátí zpět do nabídky nastavení.

9. Stisknutím tlačítka + dokončete programování stávajícího dne.

FR

Zobrazí se text Copy Yes (Kopírovat Ano), přičemž volba Yes (Ano) bliká.

HR

10. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne) a potvrďte stisknutím OK.

HU

Vyberte Yes (Ano) a zkopírujte nastavení stávajícího dne do následujícího. Opakujte pro každý den, který má být shodný.

IT

Vyberte No (Ne), stiskněte OK a vytvořte nový interval plánu pro následující den. Poté opakujte kroky 6 až 10, dokud nebude naprogramován celý týden.

LT

11. Když naprogramujete poslední den, displej se vrátí do nabídky nastavení.

LV

10. Chcete-li nastavit i jiný den, opakujte postup od kroku 1.

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

101


UK CZ DE

01 R ežim D ovolená

03 T eplota

V této nabídce lze předem nastavit časový interval pro dobu, kdy se budete nacházet mimo budovu. Po aktivaci se hodiny pokusí snížit potřebnou energii systému nastavením odlišné hodnoty teploty systému.

V této nabídce se nastavuje teplota poklesu režimu ECO pro analogové termostaty.

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

DK

2. Pomocí tlačítek - nebo + nastavte počet dní nepřítomnosti.

EE

Výchozí nastavení: 0d (den) Rozsah nastavení: 1 – 44d (dny)

3. Stiskem OK potvrďte počet dní. Nastavení teploty začne problikávat.

ES

4. Pomocí tlačítek - nebo + nastavte hodnotu teploty během dříve nastaveného časového období (Dovolená).

FI

Výchozí nastavení: 17 ˚C Rozsah nastavení: 5 – 35 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

FR

5. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

HR

02 A ktivace

HU

automatického vyvažování

ECO

Změny nastavení aktuálních hodnot (snižování při vytápění a zvyšování při chlazení, s nastavenou hodnotou) na termostatech, když je systém nastaven do režimu ECO. Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + změňte parametr.

Výchozí nastavení: 4 ˚C Rozsah nastavení: 0 – 11 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

08 J ednotka

displeje

V této nabídce se nastavuje jednotka teploty na displeji. Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

V této nabídce lze aktivovat automatické vyvažování systému.

Změna poklesu teploty:

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

IT

poklesu režimu

DEg ˚C – stupně Celsia DEg ˚F – stupně Fahrenheita

2. Pomocí tlačítek - nebo + proveďte aktivaci/ deaktivaci.

LT

on (zap) = aktivováno (výchozí nastavení) OFF (vyp) = deaktivováno

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 102

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 10 Č as

a datum

V této nabídce se nastavuje čas a datum. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů termostatů. Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu. Stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě. Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Nastavení hodin.

14.9 Resetování továrních nastavení Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

CZ

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení hodin, pokud to není bezpodmínečně nutné.

DE DK

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace hodin.

EE

3. Nastavení minut. 4. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

ES

5. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle). 6. Nastavení dne v měsíci.

FI

7. Nastavení měsíce. 8. Nastavení roku.

5s

9. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

Resetování továrního nastavení hodin:

14.8 Výměna baterií

1. Stiskněte a podržte tlačítka -, + a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

Vyměňte baterie hodin, když se na displeji zobrazí symbol vybití baterií .

2. Hodiny jsou nyní resetovány na výchozí tovární nastavení.

FR HR HU

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterií.

IT

2

LT

3

LV

1

NL

Výměna baterií: 1. Natočte hodiny v držáku.

NO

2. Sejměte jej ze zdi. 3. Výměna baterií.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

103


UK

15 Obsluha termostatické hlavice Uponor Smatrix Wave

CZ DE

Termostatická hlavice nabízí možnost regulovat teplotu v místnosti prostřednictvím radiátorů. Mají displej přenášející informace pro uživatele a tlačítka zajišťující ovládání.

DK

Termostatická hlavice Uponor Smatrix Wave T–162

15.1 Uspořádání termostatů

ES

Obrázek níže zobrazuje všechny možné symboly a znaky, které mohou být zobrazeny na displeji:

T-162

Termostatické hlavice:

EE

15.2 Uspořádání displeje

F

G

B

C H

E

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

FI

A

D E A

FR Poz. A

HR

C

B

HU

Symbol

D

Popis Pole hlášení se třemi alfanumerickými znaky Teplotní odečet z termostatu složený ze symbolu - nebo +, trojice číselných znaků a desetinné tečky

B

IT LT LV

Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Baterie

D

Servoovladač

E

Čidlo teploty (není použito)

Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu C D

Kontrolka komunikace Kontrolka vnitřní teploty Údaj čidla přijímaný z termostatu

E

NL

Nabídka nastavení Číslo nabídky nastavení

F

NO

G

PL H

Režim vytápění Režim Comfort Režim ECO

PT RO RU SE SK 104

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

15.3 Tlačítka obsluhy

15.5 Úprava teploty

Obrázek níže znázorňuje tlačítka použitá k obsluze digitálních termostatů.

Požadovaná teplota v místnosti se primárně nastavuje pomocí termostatu místnosti.

CZ

Pokud je termostatická hlavice instalována v místnosti bez registrovaného pokojového termostatu, požadovaná teplota se nastavuje na termostatické hlavici.

D

E

DE DK

Pomocí tlačítka - nebo + na termostatické hlavici upravte teplotu. Displej se rozsvítí, když stisknete tlačítko. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti.

EE

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatické hlavici.

ES

A Poz.

C

B FI

Popis

A

Tlačítka - a + se používají k následujícímu:

B

•    Nastavení hodnoty teploty •    Změna parametrů v nabídkách nastavení

C

Tlačítko OK se používá k následujícímu: •    Vstup a opuštění nabídky nastavení •    Potvrzení nastavení

FR Nastavení teploty na termostatické hlavici ve stávajícím řídicím režimu:

HR

1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo +.

D

Tlačítka < a > se používají k následujícímu:

E

•    Výběr nabídky nastavení •    Zobrazení dostupných informací v režimu chodu

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

HU

T-162 IT

15.4 Spouštění Při spouštění je verze softwaru zobrazena na displeji asi tři sekundy. Pak se termostatická hlavice přepne do režimu chodu.

V erze

softwaru

Aktuální verze softwaru se zobrazuje, je-li termostat zapnutý. Příklad:

T-162

LT 2. Stiskněte - nebo + opakovaně a nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

LV

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

NL

15.6 Režim chodu NO

Za běžného provozu je termostatická hlavice nastavena v režimu chodu a zobrazuje se aktuální teplota v místnosti.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

105


UK CZ

15.7 Nastavení

15.8 Výměna baterií

V této nabídce se nastavují všechna nastavení týkající se termostatické hlavice.

Vyměňte baterie termostatu, když se na displeji zobrazí text bAt.

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v nabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software přejde do režimu chodu.

DE DK

T-162

Vstup do nabídky nastavení: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy.

EE

Obrázek níže zobrazuje způsob výměny baterií.

2. Ikona nastavení a čísla nabídek se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

ES

2

3. Pomocí tlačítek - nebo + změňte čísla, vyhledejte podnabídku (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

FI

5. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

HR

1

08 = Jednotka displeje

4. Změňte parametry v podnabídkách.

FR

1.4

08 J ednotka

mm m

4m

4 3

displeje

V této nabídce se nastavuje jednotka teploty na displeji. Změna poklesu teploty:

HU

1. Stiskněte tlačítko OK a parametr se rozbliká. 2. Pomocí tlačítek - nebo + přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

IT

LT

DEg ˚C – stupně Celsia DEg ˚F – stupně Fahrenheita

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

LV

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky vedle víka na spodní straně termostatické hlavice. 2. Opatrným vypáčením pomocí šroubováku otevřete víko. 3. Sejměte kryt baterií. 4. Vyměňte baterie.

15.9 Resetování továrních nastavení Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

NL

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení termostatické hlavice, pokud to není bezpodmínečně nutné.

NO

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace termostatické hlavice.

PL

1. Stiskněte a podržte tlačítka -, + a OK asi 10 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

PT

2. Termostatická hlavice je nyní resetována na výchozí tovární nastavení.

RO RU SE SK 106

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Wave PLUS

CZ DE

Interface umožňuje centrální správu Uponor Smatrix Wave PLUS s nepřetržitými aktualizacemi informací a přístupem k nastavení systému. Interface: •

Interface Uponor Smatrix Wave PLUS I-167

16.2 Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka je základem systému nabídky interfaceu. Jsou zde zobrazeny základní informace o systému a tlačítka, pomocí kterých lze obsluhovat systém nabídky.

A

Obrázek níže ukazuje vnějšek interfaceu.

A

D

B C

C

D

DK EE

E

ES

Čtvrtek 31.03.2015 12:34

FI FR

Doma

B Poz.

Popis

A

Obrazovka

B

Napájecí spínač

C

Slot karty MicroSD

D

Konektor mini-USB

16.1 Dotyková obrazovka Interface má dotykovou obrazovku, která slouží pro komunikaci se systémem. Grafická podoba uživatelského interfaceu je tvořena velkými ikonami a tlačítky, které zlepšují uživatelskou přívětivost systému.

F G H Poz.

I

HR

Mimo

J

K L

HU

Popis

A

Venkovní teplota (vyžaduje venkovní čidlo teploty)

B

Vnitřní teplota

C

Oznámení

D

Datum a čas

E

Kontrolka napájení baterie

F

Hlavní nabídka

G

Levé tlačítko, přechod na poslední nabídku místnosti

H

Indikace režimu vytápění/chlazení

I

Tlačítko Doma, aktivace režimu Comfort

J

Tlačítko Mimo domov, aktivace režimu ECO

K

Pravé tlačítko, přechod na první nabídku místnosti

L

Zámek obrazovky

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

107


UK

16.3 Pohyb v systému nabídek V systému nabídek je možné se pohybovat pomocí dotykové obrazovky a je tvořen základní sadou různých typů nabídek.

CZ DE

M řížka

ikon

Horní nabídka používá pro navigaci ikony. Stisknutím ikony vstoupíte do podnabídky a změníte specifická nastavení.

Obecná tlačítka pro ovládání pohybu Symbol

DK

Popis Přejít do úvodní nabídky

EE

Vrátit zpět/zrušit změny (pokud nejsou uloženy)

ES

Pohyb seznamem nahoru a dolů

FI

Pohyb do stran nebo změna podnabídky (je-li k dispozici)

S eznam

nastavení

Většina podnabídek má seznam dostupných nastavení. Stiskněte modré tlačítko a aktivujte, vyberte nebo nastavte parametr.

Nabídka

Ikona je šedá, pokud možnost není dostupná

FR

Zrušení nastavení a návrat do předchozí nabídky

HR

Přesun na předchozí pole

HU

Snížení hodnoty

IT

Parametr: Hodnota Podnabídka ..... V ýběr

Zvýšení hodnoty

LT Přesun na následující pole

LV Potvrzení nastavení a návrat do předchozí nabídky, nebo pokračování k následujícímu kroku v úvodním průvodci

NL

Nastavení Zobrazuje se v některých nabídkách, kde jsou pro parametr k dispozici některá specifičtější nastavení

NO

parametru

Změňte nastavení stisknutím jednoho z tlačítek parametrů. Modré tlačítko znázorňuje vybraný anebo dříve uložený parametr. Bílá tlačítka znázorňují dostupné výběry. Uložte parametr se zeleným symbolem zaškrtnutí nebo jej zrušte a vraťte zpět předchozí nastavení červeným symbolem X.

Nabídka Parametr: Hodnota Hodnota 1

Hodnota 2 Hodnota 3

PL PT RO RU SE SK 108

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK N astavení

parametru

Pomocí tlačítek se šipkami < a > přesuňte značku mezi znaky a použijte tlačítka - nebo + ke změně dříve nastavené hodnoty.

16.4 Úprava teploty Pomocí interfaceu lze monitorovat a seřizovat pokojovou teplotu každé místnosti systému.

Uložte parametr se zeleným symbolem zaškrtnutí nebo jej zrušte a vraťte zpět předchozí nastavení červeným symbolem X.

CZ

Čtvrtek 31.03.2015 12:34

DE DK

Nabídka Parametr: Hodnota

EE

Hodnota : Hodnota Doma

Mimo

A

ES

B Místnost 1.01

S eznam

FI

aktivace

Aktivujte nebo deaktivujte nastavení ze seznamu stisknutím modrého tlačítka vedle názvu parametru. Aktivovaný parametr je znázorněn zeleným symbolem zaškrtnutí, deaktivovaný červeným symbolem X.

FR HR

Nabídka Seznam

Aktivace

Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4

HU

A

C

D

B IT

Nastavení teploty v místnosti: 1. Začněte na výchozí obrazovce.

LT

2. Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo (A nebo B), dokud se nezobrazí nabídka místnosti vpravo. 3. Pomocí tlačítek - nebo + (C a D) nastavte hodnotu teploty v místnosti. Pokud není povolena možnost Thermostat override (Vyřazení termostatu) (dostupné v Room settings (Nastavení místnosti)), místo toho se zobrazí šedá plocha a nastavenou hodnotu nebude možné v interfaceu změnit.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

109


UK

16.5 Informace o místnosti CZ DE

Poz. A

Režim ECO aktivovaný

B

Harmonogramy aktivovány, číslo indikuje program

V podnabídkách jsou dostupné rozšířené informace a nastavení.

C

Nastavená teplota Barva pozadí se mění, pokud systém vytápí (oranžová) nebo chladí (modrá)

D

Aktuální pokojová teplota

E

Název aktuální místnosti (lze upravit v nastaveních místnosti)

F

Limit relativní vlhkosti dosažen*

G

Aktivní alarmy v nabídce alarmů

H

Tlačítko nabídky rozšířených informací o místnosti, stavu místnosti, nastavení místnosti a názvu místnosti

I

Levé tlačítko, přechod na předchozí nabídku místnosti

J

Indikace vzdáleného termostatu

A B

DK

C D E

F G H

Místnost 1.01 EE ES FI

I

FR

J

K L

M

N

O

- Modrá, pokud je přijímána nastavená hodnota z otočného ovladače nebo veřejného termostatu - Šedá, pokud je otočný ovladač nebo veřejný termostat vyřazen pomocí interfaceu - Skrytá, pokud ve stávající místnosti není používán žádný otočný ovladač nebo veřejný termostat

Místnost 1.01 HR HU IT

Q

LT

P

K

Snížení nastavené hodnoty teploty

L

Indikace nabídky stávající místnosti

M

Zvýšení nastavené hodnoty teploty

N

Indikace režimu vytápění/chlazení*

O

Pravé tlačítko, přechod na následující nabídku místnosti

P

Šedá plocha indikuje, že místnost používá analogový termostat, přičemž nabídka Thermostat override (Vyřazení termostatu) v Room settings (Nastavení místnosti) není povolena

Q

Indikace termostatické hlavice. Zobrazuje se, pokud je v místnosti přítomna termostatická hlavice.

LV NL

Popis

V této nabídce lze nastavit hodnotu pro každou místnost, aniž by bylo nutné se nacházet u příslušného termostatu.

* Nezobrazuje se v místnostech s termostatickou hlavicí

NO PL PT RO RU SE SK 110

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK S tav

místnosti

Tato nabídka ukazuje rozšířené informace, které nejsou dostupné v nabídce informací o místnosti. Je přístupná stisknutím tlačítka H v nabídce informací o místnosti. Informace obsahují následující:

Profily ECO Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro aktuální místnost. Další informace naleznete v části 16.15 Profily ECO.

Název stávající místnosti

Maximální nastavená hodnota

Kanály řídicí jednotky zaregistrované ve stávající místnosti

Výchozí nastavení: 35.0 ˚C Rozsah nastavení: minimální nastavená hodnota – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Teplota poklesu režimu ECO

Podlahové čidlo, je-li nainstalováno

Nastavuje maximální dostupnou nastavenou teplotu pro termostat v pokoji.

Stav baterie

Toto nastavení omezuje termostat umístěný do pokoje.

Stav bezdrátového signálu

Požadavek místnosti, aktivní nebo pasivní

Stav servopohonu*, otevřený nebo nikoliv

Stávající provozní režim*, vytápění nebo chlazení

Chlazení místnosti*, aktivní nebo neaktivní

Nastavuje minimální dostupnou nastavenou teplotu pro termostat v pokoji.

Informace o přemostění*

Toto nastavení omezuje termostat umístěný do pokoje.

Hodnota čidla relativní vlhkosti*

Řízení relativní vlhkosti*, aktivní nebo nikoliv

Nastavená hodnota relativní vlhkosti*

Počet termostatických hlavic zaregistrovaných ve stávající místnosti

* Nezobrazuje se v místnostech s termostatickou hlavicí

N astavení

místnosti

V této nabídce lze změnit rozšířená nastavení pro jednotlivé místnosti. Je přístupná stisknutím tlačítka H v nabídce informací o místnosti. Chlazení Výchozí nastavení: Povoleno Rozsah nastavení: Povoleno, nepovoleno

Nastavte, zda je v místnosti povoleno chlazení nebo nikoliv. POZNÁMKA! U místností s termostatickou hlavicí není toto nastavení k dispozici. Pokles ECO Výchozí nastavení: 4.0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 11,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte teplotu poklesu pro vstup místnosti do režimu ECO. Nastavení upravuje aktuální nastavení teploty o nastavenou hodnotu poklesu. V režimu vytápění se nastavená hodnota snižuje a v režimu chlazení se zvyšuje.

CZ DE DK EE

Minimální nastavená hodnota

ES

Výchozí nastavení: 5.0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 ˚C – maximální nastavená hodnota, přírůstky 0,5 ˚C

FI FR

Maximální limit teploty podlahy

HR

Výchozí nastavení: 26.0 ˚C Rozsah nastavení: minimální limit teploty podlahy – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

HU

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je nainstalováno podlahové čidlo.

IT

Nastavte maximální limit teploty podlahy, pokud je v pokoji dostupné čidlo a termostat je nastavte do režimu RFT.

LT

Minimální limit teploty podlahy Výchozí nastavení: 20.0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 ˚C – maximální limit teploty podlahy, přírůstky 0,5 ˚C

LV

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je nainstalováno podlahové čidlo.

NL

Nastavte minimální limit teploty podlahy, pokud je termostat nastaven do režimu řízení RFT.

NO

Komfortní nastavení Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: N  eaktivní, 5 – 12 %, přírůstky 1 %

PL

Nastavte základní úroveň tepelného pohodlí v místnosti, kde není stanoven žádný požadavek na vytápění. Zkrátí se čas vytápění v místnosti, což je užitečné v místnostech s jiným zdrojem tepla, například s krbem. Hodnota je procentuální hodnotou času otevření servopohonů.

PT RO

POZNÁMKA! U místností s termostatickou hlavicí není toto nastavení k dispozici.

RU

Pokud je teplota poklesu nastavena na 0, termostat zůstane neovlivněn, pokud program nastavuje systém v režimu ECO.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

111


UK CZ

Potlačení termostatu

16.6 Hlavní nabídka

Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ano, ne

Hlavní nabídka je v nejvyšší úrovni a používá pro navigaci ikony. Stisknutím ikony vstoupíte do podnabídky a změníte specifická nastavení.

Nastavte, zda může interface vyřadit a spravovat nastavené hodnoty pro analogové termostaty.

DE

Strom nabídky POZNÁMKA! U místností s termostatickou hlavicí není toto nastavení k dispozici.

DK

Hlavní nabídka Nastavení systému Obecný pokles ECO

Místnost použita pro výpočet průměru

EE

Systémové profily ECO

Výchozí nastavení: Ano Rozsah nastavení: Ano, ne

Cvičný chod ventilu/ čerpadla

Nastavte, zda bude stávající místnost použita pro výpočet průměrných hodnot celého systému. Tato hodnota se používá pouze pro zobrazení hodnoty a neovlivňuje funkci systému.

ES FI

N ázev

Diagnostika přívodu Auto vyvažování Kontrola místností Přemostění místnosti

místnosti

Karta SD

Nastavení názvu místnosti. Tento název bude použit k identifikování místnosti v interfaceu.

FR

Nastavení stropního chlazení Dovolená

HR

Vytápění/chlazení Korekce chlazení*

HU

Provozní režim* Integrace Relé řídicí jednotky

IT

Univerzální vstup (GPI) Výstup reléového modulu

LT

Integrace tepelného čerpadla Vývoj

LV

Chyby Předvolby

NL

Jazyk Displej Regionální nastavení

NO

Bezdrátové spojení Datum a čas

PL

Resetování továrních nastavení Informace o systému

PT

* Viditelný pouze v případě, že v nabídce vytápění/chlazení je k dispozici chlazení

RO RU SE SK 112

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16.7 Nastavení systému V této nabídce mohou být změněna systémová nastavení.

O becný

pokles

ECO

Výchozí nastavení: 4.0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 11,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte obecnou hodnotu poklesu v režimu ECO, která bude použita ke změně nastavené teploty v pokoji pro všechny termostaty v režimu ECO. Sníží se tak nastavená hodnota v režimu vytápění a zvýší hodnota v režimu chlazení. POZNÁMKA! Změna této hodnoty resetuje všechny individuální hodnoty poklesu již nastavené a nová hodnota bude přenesena do termostatů.

K ontrola

místností

Toto je diagnostická funkce detekující, zda je ve správné místnosti nainstalován pokojový termostat.

CZ

Kontrola místnosti může být kdykoli zastavena vybráním položky Inactive (Neaktivní) v Room check (Kontrola místnosti): Aktivní.

DE

1. Nastavte počáteční čas (přednostně během noci). Výchozí nastavení: 22:00 Výchozí nastavení: 07:00

Výchozí nastavení: 1,0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,5 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro celý systém.

5. Otevřete seznam místností a vyberte, které místnosti se mají kontrolovat.

Další informace naleznete v části 16.15, Profily ECO.

chod ventilu / čerpadla

Výchozí nastavení: Ventil a čerpadlo Rozsah nastavení: Neaktivní, pouze ventil, ventil a čerpadlo

Abyste zabránili zaseknutí ventilů, resp. čerpadel, nastavte jednou týdně režim jejich cvičného chodu v období nízké aktivity.

ES

4. Nastavte snížení aktuální nastavené hodnoty pro účely kontroly.

Systémové profily ECO

C vičný

EE

3. Nastavte zvýšení aktuální nastavené hodnoty pro účely kontroly.

POZNÁMKA! Nastavení profilu ECO na úrovni celého systému přepíše případné nastavené/ vytvořené profily ECO pro všechny místnosti v systému.

DK

2. Nastavte konečný čas (přednostně během noci).

FI

Výchozí nastavení: 0,5 °C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,5 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

FR

Funkce zkontrolujte jeden termostat za 24 hodin.

HR

6. Přejděte zpět do nabídky kontroly místnosti a vyberte Active (Aktivní) v nabídce Room check (Kontrola místnosti): Neaktivní.

HU

Výsledek je zobrazen v Room check results (Výsledky kontroly místnosti), když je kontrola dokončena.

IT

= OK = není OK

LT

= nekontrolováno

LV

V případě aktivace může být nastaven den a čas.

P řemostění

D iagnostika

Pro každou řídicí jednotku lze vybrat maximálně dvě místnosti, které budou v systému fungovat jako přemostění.

NL

Pokud není žádný požadavek na vytápění, zůstanou díky přemostění servopohony v těchto místnostech otevřeny, aby se udržoval minimální průtok systémem.

NO

přívodu

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

Aktivní funkce kontroluje, zda jsou teploty přívodu příliš vysoké nebo nízké. Výsledky se zobrazují zhruba za 24 hodin. V případě potřeby jsou také zobrazeny informace o způsobu optimalizace systému.

A uto

vyvažování

Výchozí nastavení: Aktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

Aktivujte funkce automatického vyvažování.

místnosti

Použijte místnosti s vysokými požadavky na vytápění (nejstudenější místnosti), abyste se vyhnuli zvýšení teplot v místnosti s nízkým požadavkem na vytápění.

PL PT

POZNÁMKA! U místností s termostatickou hlavicí není toto nastavení k dispozici.

Další informace naleznete v části 3.5, Funkce > Automatické vyvažování.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

113


UK Ř ízení RH Obecné nastavení hodnoty relativní vlhkosti

CZ

Výchozí nastavení: 75 % Rozsah nastavení: 0 – 100 %, přírůstky 1 %

Pásmo necitlivosti (hystereze):

DE

Výchozí nastavení: 5 % Rozsah nastavení: 0 – 50 %, přírůstky 1 %

Nastavení hodnoty relativní vlhkosti v pokoji:

DK

Výchozí nastavení: 75 % Rozsah nastavení: 0 – 100 %, přírůstky 1 %

Nastavte obecnou hodnotu relativní vlhkosti a pásma necitlivosti v místnosti (hystereze). Nastavená hodnota vypne chlazení po dosažení limitu a hystereze rozhodne, kdy bude systém moci znovu spustit chlazení.

EE ES

Řídicí jednotka zobrazuje místnosti s čidlem relativní vlhkosti (RH) pro každou řídicí jednotku, pokud je v systému více než jedna. Je možné aktivovat řízení relativní vlhkosti (aktivace , deaktivace ), nastavit individuální hodnoty relativní vlhkosti v pokoji a vybrat odvlhčovač, pokud je v místnosti k dispozici.

FI FR

Tato nastavení jsou dostupná pouze v případě, že je povoleno chlazení a v systému je nainstalováno čidlo relativní vlhkosti.

HR

Použijte kartu microSD k naklonování nastavení interfaceu nebo pro aktualizaci softwaru v interfaceu. Další informace naleznete v části 16.16 Karta MicroSD.

IT LT

Režim dovolené zrušíte dalším otevřením nabídky Dovolená a stisknutím tlačítka Yes (Ano) na výzvu Cancel Holiday mode? (Zrušit režim Dovolená?). Tato nabídka je nedostupná, pokud je systém v režimu chlazení.

P očáteční

datum

Výchozí nastavení: Aktuální datum a čas

Nastavte počáteční datum a čas dovolené.

K onečné

datum

Výchozí nastavení: 24 hodin později než nastavené počáteční datum

N astavená

hodnota dovolené

Výchozí nastavení: 17,0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte hodnotu vnitřní teploty, která se použije během dovolené.

Během aktualizace kartu microSD nevyjímejte.

P ovolení

stropního chlazení

Nastavte, zda registrované kanály zajišťují stropní chlazení (pokud je dostupné) nebo podlahové vytápění/ chlazení a to pro každou řídicí jednotku, je-li jich použito více.

NL

Nastavte Enable Holiday mode (Povolení režimu Dovolená) na Yes (Ano) a povolte režim dovolené během nastaveného období. Během nastaveného období se na výchozí obrazovce zobrazuje ikona režimu dovolené.

U pozornění !

N astavení

LV

Pokud jste mimo domov na dovolené, lze systém naprogramovat předem, aby snížil spotřebu energie a to nastavením hodnot teploty po dobu nepřítomnosti.

Nastavte konečné datum a čas dovolené.

K arta SD HU

16.8 Dovolená

režimu

D ovolená

Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ano, ne

Zvolte Yes (Ano) a potvrďte povolení režimu dovolené během nastaveného intervalu.

Tato nastavení jsou použitelná pouze v případě, že systém obsahuje vytápění/chlazení se 4 potrubími. POZNÁMKA! U místností s termostatickou hlavicí není toto nastavení k dispozici.

NO PL PT RO RU SE SK 114

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16.9 Vytápění/chlazení

16.10 Integrace

V této nabídce jsou prováděna nastavení týkající se přepínání mezi vytápěním a chlazením.

Tato nabídka spravuje nastavení v případě integrování systému s jinými zařízeními.

Nejprve vyberte, zda je v systému k dispozici chlazení. Po odpovědi Yes (Ano) se zobrazí nabídka nastavení. V nabídce nastavení ( ) můžete nastavit Cooling offset (Korekce chlazení) a Operating mode (Provozní režim).

K orekce

chlazení

Výchozí nastavení: 2,0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte teplotu korekce pro okamžik spuštění chlazení.

R elé

řídicí jednotky

Společné čerpadlo:

Vyberte, jak se má systém rozhodovat při přepínání mezi vytápěním a chlazením. H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) umožňuje uživateli (vynucený start) nebo systému (vstup externího čidla) rozhodnout, zda má přepnout mezi vytápěním a chlazením. H/C Slave (Řízená jednotka vytápění/chlazení) přepíná mezi vytápěním a chlazením pomocí externího vstupního signálu (zap/ vyp) připojeného k řídicí jednotce nebo termostatu. Ikona nastavení ( ) se zobrazí v případě, že vyberete položku H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení). Řídicí jednotka vytápění/chlazení Výchozí nastavení: Vynucené vytápění Rozsah nastavení: Vynucené chlazení, vynucené vytápění, čidlo vytápění/chlazení

Zvolte vynucený přechod systému na chlazení nebo vytápění, nebo přepínání mezi chlazením a vytápěním pomocí externího čidla měřícího vstupní teplotu. Čidlo vytápění/chlazení: Limit spínače, výchozí: 18,0 ˚C Limit spínače, Rozsah nastavení: 5,0 – 30,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C Hystereze, výchozí: 4,0 ˚C Hystereze, Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

EE

Jednotlivé čerpadlo:

Chlazení se spustí v okamžiku, kdy teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty + korekce chlazení.

Výchozí nastavení: Podřízená jednotka vytápění/chlazení Rozsah nastavení: Řídicí jednotka vytápění/chlazení, řízená jednotka vytápění/chlazení (vstup vytápění/chlazení)

DK

Nastavuje reléový režim řídicí jednotky. Tato nabídka pouze zobrazuje, zda je v interfaceu zaregistrováno několik řídicích jednotek.

Stav relé je nastaven pro řídicí jednotku. Na jednu řídicí jednotku je připojeno jedno čerpadlo. Pokud jedna místnost řídicích jednotek signalizuje požadavek, je spuštěno čerpadlo připojené k této řídicí jednotce.

režim

DE

Výchozí nastavení: Společné čerpadlo (Wave PLUS), individuální čerpadlo (Wave) Rozsah nastavení: Společné čerpadlo, individuální čerpadlo

Tato hodnota bude přidána k aktuální nastavené teplotě (nastavená hodnota + korekce chlazení), pokud je aktivováno chlazení.

P rovozní

CZ

ES FI

Stav relé je nastaven pro celý systém. V každém systému je připojeno jedno čerpadlo (pouze k hlavní řídicí jednotce). Pokud jedna místnost s řídicí jednotkou signalizuje požadavek, je spuštěno hlavní čerpadlo.

FR HR

Když je nastaven parametr Common (Společné), jsou zpřístupněna specifická nastavení řídicí jednotky.

HU

Pro každou zaregistrovanou řídicí jednotku, kromě hlavní řídicí jednotky, může být výstupní relé čerpadla nastaveno na položku H/C switch (Přepínač vytápění/ chlazení) nebo Inactive (Neaktivní, výchozí). Relé tak bude moci spínat mezi vytápěním a chlazením nebo deaktivováním po daný čas.

U niverzální

vstup

IT LT

(GPI)

Výchozí nastavení: Přepínač vytápění/chlazení Rozsah nastavení: Spínač vytápění/chlazení, spínač ECO/ Comfort, obecný alarm systému

LV

Tato nabídka je přístupná pouze v systému Wave PLUS. Nastavte, které typy signálů mají být přijímány vstupem obecného účelu.

V ýstup

NL

reléového modulu

NO

Výchozí nastavení: Čerpadlo + přepínač vytápění/chlazení Rozsah nastavení: Čerpadlo + přepínač vytápění/chlazení, Čerpadlo + odvlhčovač, Ohřívač vody + chladič

PL

Nastavte funkci registrovaných reléových výstupních modulů. Viditelné jsou pouze registrované reléové výstupní moduly.

PT

Nastavte limit a hysterezi, při jaké vstupní teplotě má systém rozhodnout, kdy přepínat mezi vytápěním a chlazením.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

115


UK I ntegrace

tepelného čerpadla

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

CZ

Tato nabídka je skryta. Přístup do nabídky je možný stisknutím a podržením názvu nabídky „Integrace“ na horním okraji obrazovky, dokud se nezobrazí tato podnabídka.

DE

Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor.

DK EE

U pozornění ! Pokud je deaktivována Integrace tepelného čerpadla, ujistěte se, že je deaktivována i v čerpadle. V opačném případě může dojít k ovlivnění provozu tepelného čerpadla.

ES

Po aktivaci systém poskytne tepelnému čerpadlu data čidla teploty z termostatů systému Uponor a nastaví tak teplotu přívodu. Rovněž se zobrazí specifická nastavení integrace zařízení.

FI FR

16.11 Vývoj Tato nabídka zobrazuje trendy teploty a využití za posledních 7 dnů, a to až pro 12 místností současně. Volte z následujících možností: •

Křivky zobrazující průměrnou teplotu systému, průměrnou nastavenou teplotu systému a venkovní teplotu (pokud je instalováno venkovní čidlo).

Křivky zobrazující vnitřní teplotu a nastavenou teplotu v místnosti, stejně jako venkovní teplotu (pokud je nainstalováno venkovní čidlo).

Pruhy zobrazují koeficient využití na místnost. Součinitel je procentuální hodnotou času otevření servopohonu.

16.12 Informace o systému Tato nabídka zobrazuje informace o aktuální verzi softwaru, počtu připojených řídicích jednotek a další specifické informace interfaceu.

Dynamická otopná křivka: Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

HR

Aktivuje dynamické nastavení tepelné křivky systému.

HU

Reakce: Výchozí nastavení: Pomalá Rozsah nastavení: Pomalá, střední, rychlá

IT

Nastavte rychlost reakce systému. Pomalý systém dosahuje nastavenou hodnotu déle, rychlý systém je přirozeně rychlejší, může však přejet nastavenou hodnotu, středně rychlý systém je přibližně uprostřed.

LT LV

Pulsní vstup: Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Neaktivní, Aktivní

NL

Aktivuje pulsní vstup na řídicí jednotce.

NO

Hodnoty čidla: Aktivuje hodnoty čidla, které by měly být odeslány do tepelného čerpadla pro výpočet vstupní teploty; vybírejte ze seznamu.

PL PT RO RU SE SK 116

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16.13 Předvolby

Zámek obrazovky:

V této nabídce se provádí specifické nastavení interfaceu.

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

J azyk

Tato funkce vyžaduje při aktivaci kartu microSD. Poté lze kartu podle potřeby vyjmout, aniž by došlo k ovlivnění funkce či kódu PIN.

Výběr jazyka. Před vstupem do nastavení se v ikoně zobrazí aktuální jazyk. Další jazyky, kromě zobrazených v seznamu, lze přidat pomocí karty microSD.

D isplej Podsvětlení: Výchozí nastavení: 80 % Rozsah nastavení: 10 – 100 %, přírůstky 1 %

Nastavení intenzity světla

Zvolte, na kterou úvodní obrazovku se má přepnout přibližně po 3 minutách nečinnosti.

Čištění obrazovky:

Spořič obrazovky:

Funkce čištění obrazovky deaktivuje dotykovou obrazovku asi na 30 sekund a umožní uživateli ji vyčistit bez toho, že by stiskl některé tlačítko.

Aktivuje spořič obrazovky. Obrazovka se přibližně po 3 minutách nečinnosti přepne na úvodní obrazovku a současně se ztlumí jas přibližně na 10 %. Po stisknutí se znovu rozjasní. Vypínat v noci podsvícení?: Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ne, Ano

Je-li aktivováno, obrazovka se v čase od 22:00 do 7:00 přepne na úvodní obrazovku a poté se zhruba po 3 minutách nečinnosti vypne. Po stisknutí se znovu zapne.

DK EE

Kód PIN lze změnit opětovným otevřením nabídky nastavení a zadáním nového kódu PIN.

Výchozí nastavení: Dům Rozsah nastavení: Dům, Chyby, Vývoj

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

DE

Aktivujte zámek obrazovky a nastavte kód PIN v nabídce nastavení. Obrazovka se přepne úvodní obrazovku a uzamkne po 3 minutách nečinnosti. Chcete-li ji odemknout, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu zámku a zadejte kód PIN. Pokud zadáte třikrát chybný kód PIN, zobrazí se na obrazovce pokyny, jak získat správný kód PIN.

Kód PIN je uložen do textového souboru (TS_Lock. txt) na kartě microSD. Lze jej snadno načíst a zobrazit v počítači. Úpravou nebo vymazáním textového souboru však nelze změnit či deaktivovat kód PIN v interfaceu.

Nastavení obrazovky návratu:

CZ

R egionální

ES FI FR HR HU

nastavení

Nastavuje formát času a data a jednotky teploty, které má interface používat.

B ezdrátové

IT

spojení

Registrace nebo deregistrace jedné nebo několika řídicích jednotek v interfaceu.

LT

Spojení dotykové obrazovky s řídicí jednotkou:

LV

Další informace naleznete v části 9.5 Úvodní průvodce > Registrace interfaceu v řídicí jednotce.

NL

Odpojení dotykové obrazovky od interfaceu: Zvolte zrušení registrace řídicí jednotky ze seznamu a potvrďte volbu stisknutím zeleného symbolu zaškrtnutí.

NO

Propojit Smart Home Gateway

PL

Spojí Smart Home Gateway s řídicí jednotkou. Další informace naleznete v samostatné dokumentaci.

D atum

PT

a čas

Nastavte čas a datum systému.

R esetování

RO

továrních nastavení

Resetujte interface na výchozí hodnoty.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

117


UK

16.14 Chyby

16.15 Profily ECO (harmonogramy)

CZ

Tato nabídka zobrazuje aktuální alarmy v systému.

DE

Seznam obsahuje informace o tom, o jaký typ alarmu se jedná (Type (Typ)), kde se nachází (Rooms (Místnosti)) a kdy k němu došlo (Time (Čas)).

Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro stávající místnost nebo systém.

DK

V této nabídce se zobrazují pouze poslední alarmy. Alarmy starší než těchto deset jsou pak automaticky smazány, i když jsou stále zaprotokolovány s časovým razítkem na kartě microSD řídicí jednotky.

EE

Alarmy lze potvrdit a odstranit (pokud jsou eliminovány jejich příčiny) samostatně nebo najednou.

POZNÁMKA! Nastavení profilu ECO na úrovni celého systému přepíše případné nastavené/ vytvořené profily ECO pro všechny místnosti v systému.

A B

C

D

E

F

= potvrzení a odstranění alarmu

ES FI

0

6

12

24 h

18

Stávající plán

FR

Změnit

G H

HR HU

Po

I

Út

J M St

Čt

K L

So

Ne

IT 0

6

12

Reset

LT

18

24 h

Kopírovat 13:00 -> 13:30

LV

N O P

NL

Q

R S T

Tento obrázek je příkladem znázorňujícím většinu dostupné grafiky této nabídky.

NO PL PT RO RU SE SK 118

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Poz. A

Popis

A ktivace

Dny v týdnu, stiskněte jeden z dnů a zobrazte nebo změňte plán daného dne

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

B

Den v týdnu nenaprogramován (pouze Modify (Změnit))

C

Den v týdnu vybrán pro zobrazení nebo programování

D

Naprogramovaný den v týdnu

E

Naprogramovaný režim Comfort

F

Naprogramovaný režim ECO

G

Zrušení nastavení a přechod do předchozí nabídky

H

Pohyb naprogramovanými harmonogramy vlevo

I

naprogramovaného harmonogramu

Výběr profilu ECO:

CZ

1.1 Pro jednu místnost:

DE

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

DK

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

EE

2. Pomocí tlačítek < a > [H a K] vyberte profil. Název profilu se zobrazí na pozici I.

ES

Název naprogramovaného harmonogramu

J

Změna naprogramovaného harmonogramu (zobrazuje pouze harmonogram Custom (Vlastní))

3. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

FI

K

Pohyb naprogramovanými harmonogramy vpravo

Z měna

vlastního profilu

FR

Chcete-li změnit vlastní profil ECO pro místnost:

L

Potvrzení změn a přechod do předchozí nabídky

M

Poloha značky programování, interval 30 minut (pouze Modify (Změnit))

N

Režim programu ECO pro označený interval 30 minut (pouze Modify (Změnit))

O

Přesunout značku vlevo (pouze Modify (Změnit))

P

Resetovat vlastní plán na výchozí hodnoty (pouze Modify (Změnit))

Q

Čas dne pro značku programování (pouze Modify (Změnit))

R

Kopírování harmonogramy z jiného programu (pouze Modify (Změnit))

S

Přesunout značku vpravo (pouze Modify (Změnit))

2. Pomocí tlačítek < a > [H and K] vyberte profil Custom. Název profilu se zobrazí na pozici I.

T

Režim programu Comfort pro označený interval 30 min (pouze Modify (Změnit))

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J].

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

HR

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

HU

IT

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

LT LV

4. Vyberte (stiskněte) den v týdnu [C].

NL

5. Pomocí tlačítek < a > [O a S] přesuňte značku [M] na denní čas. 6. Stisknutím tlačítka N nebo T nastavte požadovaný interval 30 minut do režimu ECO [N] nebo Comfort [T]. Značka se automaticky přesune k následujícímu intervalu 30 minut.

NO PL

TIP! Chcete-li rychle nastavit větší časový blok, stiskněte tlačítko opakovaně.

PT

7. Opakujte krok 5 a 6, dokud nebude nastaven celý vybraný den v týdnu. 8. Opakujte kroky 4 až 7, dokud nebude nastaven celý týden

RO

9. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

119


UK R esetování

vlastního profilu

Resetování a spuštění vlastního profilu ECO:

CZ

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

DE

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

DK

EE

2. Pomocí tlačítek < a > [H and K] vyberte profil Custom. Název profilu se zobrazí na pozici I.

FI FR

Pokud chcete aktualizovat software v interfaceu: 1. Stáhněte si balík softwaru z webových stránek společnosti Uponor.

5. Začněte upravovat vlastní profil.

vlastního profilu s kopií

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

LV

Během aktualizace kartu microSD nevyjímejte.

3. Zkopírujte stažený soubor na kartu microSD.

LT

U pozornění !

4. Stiskněte tlačítko Reset [P].

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

IT

softwaru

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J].

Vytvoření vlastního profilu ECO ze stávajícího profilu vytvořeného pro jinou místnost:

HU

A ktualizace

2. Vysuňte kartu microSD z interfacu a vložte ji do počítače. Podle potřeby přitom použijte dodaný adaptér karty SD/microSD.

V ytvoření HR

Karta MicroSD má několik účelů pro interface. Může být použita pro aktualizování softwaru v interfaceu, klonování nastavení interfaceu, případně pro přidání jazyků displeje.

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

ES

16.16 Karta MicroSD

POZNÁMKA! Při vyjímání karty SD z počítače použijte možnost Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium, aby nedošlo k poškození karty.

4. Vložte kartu microSD do interfaceu. 5. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 6. Stiskněte tlačítko Update with SD-card (Aktualizovat s kartou SD). 7. Potvrďte, že systémová nastavení je možné během procesu měnit. 8. Vyčkejte, až interface dosáhne 100 %, pak se restartuje a znovu se zobrazí úvodní obrazovka. 9. Aktualizace softwaru je nyní dokončena.

2. Pomocí tlačítek H a K vyberte profil Custom (Vlastní). Název profilu se zobrazí v poloze I.

NL

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J]. 4. Stiskněte tlačítko Copy [R].

NO

5. Vyberte místnost, ze které má být vlastní profil zkopírován. 6. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

PL PT RO RU SE SK 120

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Z ápis

klonovaných nastavení

U pozornění ! Během zápisu klonovaných nastavení kartu microSD nevyjímejte. Zápis klonovaných nastavení na kartu microSD: 1. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 2. Stiskněte tlačítko Write cloned settings (Zápis klonovaných nastavení). 3. Potvrďte, zda stávající klonovaná nastavení na kartě microSD budou ztracena a nahrazena novými z interfaceu. 4. Vyčkejte, dokud interface nezobrazí obrazovku informující, že klonovaná nastavení byla uložena. 5. Klonovaná nastavení interfaceu byla nyní uložena na kartu microSD.

Č tení

klonovaných nastavení

U pozornění ! Během čtení klonovaných nastavení kartu microSD nevyjímejte. Načtení klonovaných nastavení z interface: 1. Použijte kartu microSD z identického systému. 2. Nahraďte stávající kartu microSD v interfaceu novou kartou. 3. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 4. Stiskněte tlačítko Read cloned settings (Čtení klonovaných nastavení). 5. Potvrďte, zda stávající nastavení budou ztracena a nahrazena novými z karty microSD. 6. Vyčkejte, až se interface restartuje a znovu se zobrazí úvodní obrazovka. 7. Vyměňte kartu microSD za starou. 8. Klonování nastavení je nyní dokončeno.

P řidání

jazyků displeje

Přidání nových jazyků displeje:

CZ

1. Vložte do interfaceu kartu microSD, která obsahuje jazykové balíky (dodává se s interfacem. 2. Přejděte do nabídky Language, Main menu > Preferences > Language (Jazyk, Hlavní nabídka > Předvolby > Jazyk).

DE

3. Pomocí tlačítek < nebo > se pohybujte mezi dostupnými jazykovými balíky.

DK

4. Vyberte nový jazyk a stiskněte tlačítko potvrzení.

EE

Stávající jazykový balík bude uložen do interfaceu, přepíše stávající balík a vybraný jazyk bude nastaven. Karta microSD bude vysunuta, aniž by došlo k úpravám nastavení jazyka.

ES

16.17 Resetování interfaceu na tovární nastavení

FI

POZNÁMKA! Pokud to není bezpodmínečně nutné, neprovádějte resetování továrních nastavení interfaceu.

FR HR

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace interfaceu.

HU

Resetování interfaceu na tovární nastavení:

IT

1. Přejděte do nabídky Preferences, Main menu > Preferences (Předvolby, Hlavní nabídka > Předvolby).

LT

2. stiskněte tlačítko Factory reset (Resetování továrních nastavení). 3. Stiskněte a podržte tlačítko potvrzení a iniciujte resetování továrních nastavení. Všechna stávající nastavení budou ztracena a resetována na výchozí tovární hodnoty.

LV NL

4. Vyčkejte, až se interface restartuje a objeví se průvodce spouštěním.

NO

5. Proces resetování továrních nastavení interfaceu je nyní dokončen.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

121


UK

17 Údržba

CZ DE

Údržba Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS zahrnuje následující:

DK EE

Ruční preventivní údržba

Automatická preventivní údržba

• Servis •

ES

Diody rozvaděčů

17.1 Ruční preventivní údržba

17.2 Automatická preventivní údržba Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS je vybaven funkcí automatického cvičného chodu. Tato funkce je tvořena testovacím chodem navrženým tak, aby se zabránilo zaseknutí čerpadla a servopohonů v důsledku nečinnosti. Cvičný chod je obvykle spouštěn náhodně každých 6 dní ±24 hodin: •

Cvičný chod čerpadla se provádí pouze v případě, že čerpadlo nebylo od posledního testu spuštěno. Čerpadlo se během cvičného chodu spustí na 3 minuty.

Cvičný chod servopohonu se provádí pouze v případě, že servopohony nebyly od posledního testu aktivovány. Cvičný chod se skládá z pravidelného otevírání a úplného zavírání servopohonů.

Systém Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS nevyžaduje žádnou preventivní údržbu, kromě čištění:

FI

1. Součásti čistěte měkkým suchým hadrem.

FR

V ýstraha ! Pro čištění součástí systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

HR

Pokud systém zahrnuje interface Uponor Smatrix Wave PLUS, lze cvičný chod provést kdykoli.

HU

17.3 Servis IT

R ežim

LT

Pokud je zjištěna porucha termostatu nebo pokud není termostat detekován, řídicí jednotka spustí režim snížení teploty, aby udržela teplotu v místnosti (pouze režim vytápění), dokud není problém vyřešen.

LV

R esetování

snížení teploty

řídicí jednotky

Pokud řídicí jednotka nepracuje podle očekávání, například v důsledku zaseknutí, může být resetována, aby se problém vyřešil.

NL

1. Odpojte a připojte řídicí jednotku k elektrické síti.

NO PL PT RO RU SE SK 122

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

17.4 Diody rozvaděčů

Tabulka níže popisuje stav kontrolek LED řídicí jednotky.

Pokud k systému Uponor Smatrix Wave PLUS není připojen žádný interface, doporučuje se příležitostně zkontrolovat kontrolku LED napájení na jednotce, zda nesignalizuje alarmy. Kontrolka LED napájecí nepřetržitě bliká, pokud signalizuje obecné alarmy. Sejměte kryt a stanovte, které termostaty signalizují alarmy. Pokud kontrolka LED kanálu signalizuje chybu, zkontrolujte funkci a baterie registrovaných termostatů. Kontrolka LED napájení řídicí jednotky během normálního provozu svítí. Všechny kontrolky LED kanálů jsou vypnuty, pokud není přiváděn proud nebo se čeká na činnost servopohonů. Kontrolky LED se rozsvítí, když jsou aktivovány odpovídající servopohony nebo se rozblikají, když se čeká na aktivaci. V jednom okamžiku se nemůže otevírat více než osm servopohonů v šesti místnostech. Je-li nainstalován podřízený modul, kontrolka lED sedmého a dalších servopohonů bliká, zatímco čekají, až se předchozí servopohony zcela otevřou. Obrázek níže ukazuje polohu diod řídicí jednotky.

B

A

Dioda

Stav

CZ

Napájení

Kontrolka LED napájení řídicí jednotky vždy svítí a bliká, pokud dojde k problému, například:

DE

• Ztráta radiového přenosu z termostatu déle než 1 hodinu

DK

• Ztráta radiového přenosu z hodin (pouze Wave) nebo interfaceu (pouze Wave PLUS) déle než 15 minut Kanál během režimu chodu

EE

• Červená, svítí – servopohony aktivovány • Červená, problikává – chyba komunikace termostatu nebo signalizace vybité baterie

ES

• Červená, problikává – chyba neoprávněné manipulace (veřejný termostat T-163)

FI

• Vypnuto – žádná poptávka po vytápění nebo chlazení Kanál během režimu registrace

FR

• Červená, svítí – termostat registrován, ale chyba komunikace

HR

• Zelená, svítí – termostat registrován a komunikace je OK • Červená, problikává – volič ukazuje na kanál

HU

• Zelená, problikává – kanál vybrán pro registraci

IT

• Vypnuto – kanál neoznačen nebo neregistrován

Poz. A B

Popis Dioda napájení Diody kanálu

Kanál během vynuceného režimu

• Červená, svítí – servopohony aktivovány

LT

• Červená, problikává – volič ukazuje na kanál

LV

• Vypnuto – kanál neoznačen nebo neaktivován

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

123


UK

17.5 Obnovení ze zálohy (pouze Wave PLUS)

CZ

1 3 4

Pokud jste vyměnili stávající řídicí jednotku Uponor Smatrix Wave PLUS, data instalace (včetně dat registrace termostatu) z vyměněné jednotky lze použít pro nastavení jednotky nové.

DE

U pozornění !

DK

Před vysunutím karty microSD zkontrolujte, zda je řídicí jednotka vypnuta.

EE

POZNÁMKA! Při výměně řídicí jednotky musí být karta microSD z vyměněné jednotky použita v nové jednotce. V opačném případě musí být znovu provedeny všechny registrace.

ES FI

POZNÁMKA! Když byla vyměněna řídicí jednotka, nemohou být do systému přidány žádné další jednotky, aniž by bylo nutné předělat celou instalaci. Vyměňte kartu microSD znovu za novou nebo zformátujte stávající kartu a opakujte postup instalace s dalšími jednotkami.

FR HR

Příprava 1. Vysuňte kartu microSD z vadné řídicí jednotky. Obnovte zálohu do nové řídicí jednotky 2. Vypněte novou řídicí jednotku. 3. Vysuňte stávající kartu microSD z nové řídicí jednotky. 4. Zasuňte kartu microSD obsahující data instalace z vadné řídicí jednotky do nové. 5. Zapněte novou řídicí jednotku.

HU

Nová řídicí jednotka je nyní nastavena s daty instalace z vadné jednotky.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 124

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18 Odstraňování poruch

CZ DE

Tabulka zobrazuje potíže a chyby systému Uponor Smatrix Wave / Wave PLUS a doporučovaná řešení. Běžnou příčinou problémů mohou být nesprávně nainstalované okruhy nebo pomíchané termostaty.

DK

V případě pomíchaných termostatů systému Uponor Smatrix Wave PLUS použijte funkci kontroly místnosti, viz část 16.7 Systémová nastavení. Problém Kolísající teplota podlahy

Indikace Pravděpodobná příčina Teplota podlahy se v režimu vytápění Teplota vstupní vody je příliš vysoká neobvykle střídá mezi teplou a studenou

Pokojová teplota neodpovídá nastavené Funkce poklesu teploty vytápění hodnotě na termostatu a servopohony se aktivuje v důsledku přerušení se v pravidelném intervalu zapínají a komunikace s termostatem vypínají

Řešení Zkontrolujte ohřívač vody nebo přípojku

EE

Pokud je k systému připojen interface (pouze WAVE Plus), spusťte diagnostický test přívodu Zkontrolujte spojení s pokojovým termostatem

ES FI

Zkontrolujte baterie v pokojovém termostatu Zkontrolujte interface (je-li nainstalován), zda nesignalizuje chyby přerušení spojení termostatu (pouze Wave PLUS)

Pokojová teplota neodpovídá nastavené Termostat je umístěn na přímém hodnotě na termostatu slunečním záření nebo blízko jiným zdrojům tepla Termostat je umístěn v nesprávné místnosti.

V místnosti je příliš chladno (nebo v režimu chlazení příliš teplo)

Stiskem tlačítek – nebo + zobrazte teplotu nastavenou v termostatu

Nastavení termostatu je příliš nízké

Nastavená teplota se zobrazuje na interfaceu v nabídce informací o místnosti Teplota zobrazená na termostatu po přesunutí termostatu se změní Viz instalační zpráva a číslování řídicí jednotky/kanálů na popisku termostatu

Na termostat může mít vliv externí zdroj tepla Termostaty jednotlivých místností jsou nesprávně zaregistrovány

Viz instalační zpráva a číslování řídicí jednotky/kanálů na popisku termostatické hlavice Bílá kontrolka v okénku servopohon není vidět

Termostatické hlavice jednotlivých místností jsou nesprávně zaregistrovány/nainstalovány Servopohon se neotevírá

Nastavená teplota zobrazená v informační nabídce místnosti je nižší než teplota nastavená na termostatu ECO v informační nabídce místnosti

Nesprávné omezení minima/ maxima

Vstupní teplota z integrovaného tepelného čerpadla (je-li nainstalováno, pouze Wave PLUS) je po deaktivaci integrace tepelného čerpadla v interfaceu příliš nízká

Režim ECO

Integrace tepelného čerpadla je stále aktivována v připojeném tepelném čerpadle

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

FR

V případě přerušení spojení jej obnovte Zkontrolujte umístění termostatu podle pokynů pro montáž a podle potřeby změňte umístění Zkontrolujte umístění termostatů a změňte místnosti, je-li to nutné.

HR HU

Pokud je dostupný interface, lze použít funkci kontroly místnosti. Další informace naleznete v části 16.7 Nastavení > Kontrola místnosti. Změňte nastavení teploty termostatu

IT LT

V interfaceu použijte maximální a minimální nastavení (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS), abyste systém ochránili před následky v důsledku nepřiměřených nastavení teploty Změňte umístění termostatu

LV NL

Umístěte termostat do správné místnosti nebo změňte registraci termostatu v řídicí jednotce Umístěte termostatickou hlavici do správné místnosti nebo změňte její registraci v řídicí jednotce Vyměňte servopohon

NO PL

Obraťte se na technika, který provedl instalaci Změňte omezení minima/maxima v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) Změňte profil ECO nebo místnosti přidělte jiný profil v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS)

PT RO

Snižte hodnotu poklesu ECO pro termostat Deaktivujte integraci tepelného čerpadla v čerpadle (viz dokumentace tepelného čerpadla)

RU SE

Odpojte kabely mezi konektory integrace tepelného čerpadla na řídicí jednotce a tepelném čerpadle

SK 125


UK Problém V místnosti je příliš teplo (nebo v režimu chlazení příliš chladno)

CZ DE

Indikace Odpovídající smyčka je horká i po dlouhém období bez požadavku na vytápění

Všechny místnosti jsou chladné (nebo režim Dovolená, teplé v režimu chlazení) ECO režim pro místnosti v informační nabídce místnosti

EE ES

Řešení Obraťte se na technika, který provedl instalaci Zkontrolujte správnou instalaci servopohonu Vyměňte servopohon

Podlaha je studená Teplota místnosti je v pořádku, ale podlaha je studená

DK

Pravděpodobná příčina Servopohon se nezavírá

Systém podlahového vytápění nezasílá požadavek na vytápění Místnost je vytápěna jiným zdrojem tepla Ikona zobrazení v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) nebo hodinyi (pouze Wave) Režim ECO

Zrušte režim Dovolená Změňte profil ECO nebo místnosti přidělte jiný profil Snižte hodnotu poklesu ECO pro termostat

FI FR

Zkontrolujte informace chladiče (ohřívače vody) a provozní režim v interfaceu Rušivé zvuky z čerpadla ve stejnou dobu a stejné dny Žádná komunikace Chyba komunikace

HR HU

Systém se nachází v režimu chlazení (vytápění)

Snižte obecnou hodnotu poklesu ECO v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) nebo hodiny (pouze Wave) Je zapotřebí správný signál z externího zařízení Změňte čas cvičného chodu čerpadla (vyžaduje Wave PLUS s interfacem I-167)

Registrace ztracena

Nekompatibilní verze softwaru

Obraťte se na technika, který provedl instalaci

IT

Zkontrolujte stav registrace interfaceu a řídicí jednotky (je-li nainstalováno, pouze Wave PLUS)

LT

Registrujte znovu interface (je-li nainstalován, pouze Wave PLUS) Obraťte se na technika, který provedl instalaci

LV NL

Chyba komunikace Chyba komunikace mezi řídicími jednotkami

Registrace v řídicí jednotce je ztracena

Zamrzlý displej interfaceu

Obecná chyba

Při stisknutí tlačítka žádná reakce

Zkontrolujte stav registrace interfaceu a řídicí jednotky Zkontrolujte konfiguraci řídicí jednotky Restartujte interface (vypněte interface, vyčkejte asi 10 sekund a znovu jej zapněte)

NO PL PT RO RU SE SK 126

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18.1 Odstraňování poruch po instalaci Problém

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Systém se nespouští

Kontrolka napájení řídicí jednotky je zhasnutá

V řídicí jednotce není žádné napětí

1. Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka připojena k síťovému napájení

CZ DE

2. Zkontrolujte kabeláž v oddíle 230 V 3. Zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka 230V~ pod napětím

Špatný radiový příjem

Napájecí zásuvka 230V~ je pod napětím

Vypálená pojistka řídicí jednotky nebo vadný napájecí kabel

1. Vyměňte pojistku nebo napájecí kabel a zásuvku

Opakované radiové chyby

Anténa je nainstalována uvnitř kovové skříně nebo příliš blízko jiným stínícím objektům

Změňte umístění antény. Pokud problém přetrvává, kontaktujte instalačního technika

DK EE ES

Konstrukce budovy není vhodná pro radiové vysílání Termostat je vadný Kontrolky LED kanálu v řídicí jednotce neustále blikají

Anténa není správně nainstalována nebo umístěna

Zkontrolujte vedení a připojení antény

FI

18.2 Chyby/problémy digitálních termostatů T-166, T-167, T-168 a T-169

FR

Alarm se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka obdržela poslední radiový signál od termostatu uplynula již více než 1 hodina. Tabulka zobrazuje potíže, ke kterým může dojít v digitálních termostatech T-166, T-167 a T-168. Indikace Zobrazena ikona baterie Displej je zhasnutý

Ikona radiového přenosu je zobrazena, ale signály se přijímají pouze pokud je termostat blízko antény Při stisku tlačítek –/+ se na obrazovce termostatu neobjeví ikona radiového přenosu Je zobrazena ikona relativní vlhkosti (pouze T-167 a T-168)

Pravděpodobná příčina

Řešení

Baterie termostatu dochází

Vyměňte baterie

Baterie jsou vybité nebo je použit nesprávný typ baterií Baterie jsou vloženy opačně (obrácená polarita) Vysílač pracuje se sníženou intenzitou signálu

Vyměňte baterie

HR HU

Vložte baterie správně

IT

Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

Vyměňte termostat Nové instalace v budově zastiňují radiový Pokuste se najít novou polohu termostatu anebo antény signál (například kovové bezpečnostní dveře) či, pokud je to možné, stínícího objektu Vysílač v termostatu je vadný Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

Limit relativní vlhkosti dosažen

LT

Vyměňte termostat

LV NL

Ikona čidla teploty podlahy problikává

Vadné čidlo teploty

Snižte úroveň vlhkost zvýšením ventilace nebo nastavené hodnoty teploty Zkontrolujte spojení s podlahovým čidlem

Ikona venkovního čidla teploty problikává

Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Zkontrolujte spojení s venkovním čidlem

Ikona vnitřního čidla teploty problikává

Vadné čidlo teploty

NO

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte termostat

PL

Odpojte vzdálené čidlo teploty (je-li připojeno) a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

127


UK Tabulka níže zobrazuje problémy, ke kterým může dojít u digitálního termostatu T-169.

CZ

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Je zobrazena ikona chyby

Došlo k chybě

Pro více informací přejděte na seznam chyb

Baterie termostatu dochází

Vyměňte baterii

Baterie je vybitá nebo je použit nesprávný typ baterie Baterie je vložena nesprávně (obrácená polarita) Vysílač pracuje se sníženou intenzitou signálu

Vyměňte baterii

V seznamu chyb je zobrazena ikona baterie Displej je zhasnutý

DE DK

V seznamu chyb je zobrazena ikona chyby radiového přenosu

EE ES FI FR HR HU

Vložte baterii správně Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

Vyměňte termostat Nové instalace v budově zastiňují radiový Pokuste se najít novou polohu termostatu anebo antény signál (například kovové bezpečnostní dveře) či, pokud je to možné, stínícího objektu Vysílač v termostatu je vadný Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

V seznamu chyb je zobrazena ikona relativní vlhkosti V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla teploty podlahy

Limit relativní vlhkosti dosažen Vadné čidlo teploty

Vyměňte termostat Snižte úroveň vlhkost zvýšením ventilace nebo nastavené hodnoty teploty Zkontrolujte spojení s podlahovým čidlem

V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla venkovní teploty

Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Zkontrolujte spojení s venkovním čidlem

V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla vnitřní teploty V seznamu chyb je zobrazena ikona vzdáleného čidla teploty

Vadné čidlo teploty Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte termostat Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte vzdálené čidlo Odpojte vzdálené čidlo teploty (je-li připojeno) a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 128

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18.3 Chyby/problémy analogových termostatů T-161, T-163 a T-165 Alarm se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka obdržela poslední radiový signál od termostatu uplynula již více než 1 hodina.

CZ

Tabulka níže uvádí potíže, které se mohou vyskytnout u termostatů T-161, T-163 a T-165. Indikace Kontrolka LED kanálu na řídicí jednotce se rozbliká Kontrolka LED na termostatu (T-163 nebo T-165) dvakrát problikne Kontrolka LED na termostatu (T-161) problikne jednou za dvě hodiny V interfaceu je zobrazena chyba vybité baterie Pro místnost, ve které je termostat (T-161) registrován, není dostupné nastavení limitu teploty podlahy

Pravděpodobná příčina Veřejný termostat T-163 je sejmut ze stěny

Řešení Zkontrolujte nastavení termostatu a uložte jej zpět na zeď

DE

Baterie termostatu je téměř vybitá

Vyměňte baterie

DK

Baterie termostatu je téměř vybitá

Vyměňte baterii

EE K termostatu není připojeno žádné čidlo teploty podlahy

1. Připojte k termostatu čidlo teploty podlahy

ES

2. Vyjměte baterii z termostatu 3. Počkejte přibližně 30 sekund

Mezi spuštěním termostatu a vložením čidla uběhla více než jedna hodina

4. Baterii znovu vložte

FI

Termostat bude nyní nakonfigurován s podlahovým čidlem 1. Vyjměte baterii z termostatu

FR

2. Počkejte přibližně 30 sekund 3. Baterii znovu vložte

HR

Termostat bude nyní nakonfigurován s podlahovým čidlem

18.5 Chyby/problémy termostatické hlavice T-162

HU

Chyba se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka přijala poslední radiový signál z termostatické hlavice, uplynula již více než 1 hodina. Tabulka zobrazuje problémy, ke kterým může dojít u termostatické hlavice T-162.

IT

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Na displeji se zobrazuje text „bAt“

Baterie termostatické hlavice je téměř vybitá

Vyměňte baterie

Na displeji se zobrazuje text „POS“

Kalibrace zdvihu ventilu termostatické hlavice neproběhla správně.

Nainstalujte termostatickou hlavici na radiátor a proveďte správně kalibraci zdvihu ventilu. Pokud servopohon nedosáhne na čep klapky ventilu, může být zapotřebí adaptér. Vyměňte baterie

Displej je zhasnutý

Ikona radiového přenosu je zobrazena, ale signály se přijímají pouze pokud je termostat blízko antény

Baterie jsou vybité nebo je použit nesprávný typ baterií Baterie jsou vloženy opačně (obrácená polarita) Není sejmuta ochranná nálepka z baterie Vysílač pracuje se sníženou intenzitou signálu

LT LV NL

Vložte baterie správně Sejměte ochrannou nálepku z baterie

NO

1. Změnou nastavené teploty přinuťte termostatickou hlavici, aby přijala novou nastavenou hodnotu z termostatu

PL

2. Počkejte několik minut 3. Stiskněte tlačítka </> na termostatické hlavici, dokud se nezobrazí nastavená hodnota

Při stisku tlačítek </> se na displeji termostatické hlavice nezobrazí ikona radiového přenosu

PT

4. Pokud nastavená hodnota neodpovídá hodnotě z termostatu, termostatickou hlavici vyměňte Nové instalace v budově zastiňují radiový Pokuste se najít novou polohu termostatu anebo antény signál (například kovové bezpečnostní dveře) či, pokud je to možné, stínícího objektu Vysílač v termostatické hlavici je vadný 1. Změnou nastavené teploty přinuťte termostatickou hlavici, aby přijala novou nastavenou hodnotu z termostatu

RO RU

2. Počkejte několik minut 3. Stiskněte tlačítka </> na termostatické hlavici, dokud se nezobrazí nastavená hodnota

SE

4. Pokud nastavená hodnota neodpovídá hodnotě z termostatu, termostatickou hlavici vyměňte

SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

129


UK

18.6 Chyby/problémy řídicí jednotky Alarm se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka obdržela poslední radiový signál od termostatu uplynula již více než 1 hodina.

CZ

Tabulka níže uvádí potíže, které se mohou vyskytnout v řídicí jednotce.

DE DK

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Kontrolka LED napájení a kanálu v řídicí jednotce problikává

Anténa ve špatné poloze nebo je odpojený kabel

Opravte polohu antény a připojte řádně kabel

Alarm v interfaceu

Baterie v termostatu jsou vybité

Vyměňte baterie

Ikona baterie zobrazena v informacích o místnosti v interfaceu nebo termostatu

EE

Rádiová chyba v interfaceu

Když je chyba vyřešena, obrazovka termostatu zobrazí pokojovou teplotu a ikona baterie zmizí Termostat jej mimo dosah rádiového signálu

Ikona rádiového signálu zobrazena v informacích o místnosti v interfaceu nebo termostatu

ES

Snižte vzdálenost mezi termostatem a řídicí jednotkou nebo změňte pozici termostatu v místnosti

Kontrolka LED napájení a kontrolky LED termostatu v řídicí jednotce pro připojené kanály blikají

FI FR

18.7 Obraťte se na technika, který provedl instalaci

HR

Kontaktní informace na technika provádějícího instalaci najdete na konci tohoto dokumentu. Před zkontaktováním technika, který provedl instalaci, si připravte následující informace:

HU IT LT

Instalační zpráva

Nákresy systému podlahového vytápění (pokud jsou k dispozici)

Seznam všech chyb včetně času a data

18.8 Pokyny pro technika provádějícího instalaci

LV

Abyste zjistili, zda je problém způsoben přívodním systémem nebo řídicím systémem, uvolněte servopohony z rozdělovače pro příslušnou místnost, vyčkejte několik minut a zkontrolujte, zda se průtokové potrubí podlahové vytápěcí smyčky zahřeje.

NL NO

Pokud se potrubí nezahřeje, vyskytl se problém ve vytápěcím systému. Pokud se smyčka zahřeje, může příčina tkvět v kontrolním systému místnosti.

PL

Závada v přívodním systému může být doprovázena nepřítomností teplé vody v rozdělovači. Zkontrolujte ohřívač vody a oběhové čerpadlo.

PT RO RU SE SK 130

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

19 Technické údaje

CZ DE

19.1 Technické údaje DK

Obecné IP Maximální okolní relativní vlhkost

IP20 (IP: stupeň nepřístupnosti aktivních částí produktu a stupeň vody) 85 % při 20 °C

EE

Termostat a hodiny CE označení ERP Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Testy ERM (elektromagnetické kompatibility a radiového spektra) Napájecí jednotka (T-163, T-165, T-166, T-167 a T-168) Napájecí jednotka (T-161 a T-169) Napětí (T-163, T-165, T-166, T-167 a T-168) Napětí (T-161 a T-169) Provozní teplota Skladovací teplota Radiová frekvence Pracovní cyklus vysílače Připojovací svorky (T-163, T-165, T-166, T-167 a T-168) Připojovací svorky (T-161 a T-169)

ES

IV EN 60730-1* a EN 60730-2-9*** EN 60730-1 a EN 301-489-3 EN 300 220-3 dvě alkalické baterie AAA, 1,5 V 1 x CR2032 3V 2,2 V až 3,6 V 2,4 V až 3,6 V 0 °C až +45 °C –10 °C až +65 °C 868,3 MHz <1 % 0,5 mm² až 2,5 mm² plný vodič 0,25 mm² až 0,75 mm², nebo ohebný 0,34 mm² až 0,5 mm² s ochrannými kroužky

FI FR HR HU IT

Interface (pouze Wave PLUS) CE označení Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Testy ERM (elektromagnetické kompatibility a radiového spektra) Napájení Provozní teplota Skladovací teplota

EN 60730-1 a EN 60730-2-1 EN 60730-1 EN 300 220-3 230 V~ +10/–15 %, 50 Hz v nástěnné skříni nebo připojení mini USB 0 °C až +45 °C −20 °C až +70 °C

LT

IV EN 60730-1* a EN 60730-2-9*** EN 60730-1 a EN 301-489-3 EN 300 220-3 dvě alkalické baterie AAA, 1,5 V 2,2 V až 3,6 V 3.5 mm 70 N 1,5 bar 0 °C až +40 °C –10 °C až +50 °C 868,3 MHz <1 %

NO

LV NL

Termostatická hlavice CE označení ERP (pouze termostat) Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Testy ERM (elektromagnetické kompatibility a radiového spektra) Napájení Napětí Maximální zdvih Maximální síla Diferenční tlak Provozní teplota Skladovací teplota Radiová frekvence Pracovní cyklus vysílače

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

131


UK Karta SD řídicí jednotky / interfaceu (pouze Wave PLUS)

CZ

Typ Kapacita Rychlost

DE

Reléový modul

micro SDHC, UHS nebo standard 4 GB až 32 GB, formátování FAT 32 třída 4 až 10 (nebo vyšší)

CE označení ERP Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Testy ERM (elektromagnetické kompatibility a radiového spektra) Napájení Provozní teplota Skladovací teplota Maximální příkon Výstupy relé Připojení elektrické energie Připojovací svorky

DK EE ES FI

IV EN 60730-1* a EN 60730-2-1** EN 60730-1 a EN 301-489-3 EN 300 220-3 230 V~ +10/–15 %, 50 Hz nebo 60 Hz 0 °C až +50 °C −20 °C až +70 °C 2W 230 V~ +10/–15 %, 250 V~, 2,5 A maximum 1 m kabel s euro zástrčkou (kromě Velké Británie) plný vodič až 4,0 mm² nebo ohebný 2,5 mm² s ochrannými kroužky

Anténa

FR

Napájení Radiová frekvence Pracovní cyklus vysílače Třída přijímače

HR

z řídicí jednotky 868,3 MHz <1 % 2

Řídicí jednotka

HU

CE označení ERP Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Testy ERM (elektromagnetické kompatibility a radiového spektra) Napájení Vnitřní pojistka Vnitřní pojistka, výstup tepelného čerpadla Provozní teplota Skladovací teplota Maximální příkon (Wave) Maximální příkon (Wave PLUS) Reléové výstupy čerpadla a ohřívače vody Univerzální vstup (GPI) Vstup tepelného čerpadla (pouze Wave PLUS) Výstup tepelného čerpadla (pouze Wave PLUS) Výstupy ventilu Připojení elektrické energie Připojovací svorky napájení, čerpadla, GPI nebo ohřívače vody

IT LT LV NL NO PL

Připojovací svorky výstupů ventilu

PT

*)

EN 60730-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky

**) EN 60730-2-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače pro elektrické domácí spotřebiče

RO

Wave: IV Wave PLUS: VIII EN 60730-1* a EN 60730-2-1** EN 60730-1 a EN 301-489-3 EN 300 220-3 230 V~ +10/–15 %, 50 Hz nebo 60 Hz T5 F3.15AL 250 V, 5×20 3,15 A rychločinná TR5-T 8,5 mm Wickmann, časová prodleva 100 mA 0 °C až +45 °C −20 °C až +70 °C 40 W 45 W 230 V~ +10/–15 %, 250 V~, 8 A maximum pouze suchý kontakt 12–24 V= / 5–20 mA 5–24 V= / 0,5–10 mA, proudový spotřebič ≤ 100 mW 24V~, průměr 0,2 A, špička 0,4 A 1 m kabel s euro zástrčkou (kromě Velké Británie) plný vodič až 4,0 mm² nebo ohebný 2,5 mm² s ochrannými kroužky 0,2 mm² až 1,5 mm² Použitelné v celé Evropě Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky splňují všechny požadavky uvedené v bezpečnostní příručce.

***) EN 60730-2-9 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na ovladače snímání teploty

RU SE SK 132

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

19.2 Technické specifikace CZ

Standardní délka kabelu 0,50 m

Maximální délka kabelu 5m

0,75 m

20 m

Řídicí jednotka: 0,2 mm² až 1,5 mm²

Kabel externího čidla k termostatu

5m

5m

0,6 mm²

Kabel podlahového čidla k termostatu

5m

5m

0,75 mm²

Kabely Kabel od řídicí jednotky k anténě Kabel od řídicí jednotky k servopohonu

Průměr kabelu CAT.5e nebo CAT.6, konektor RJ 45

DE DK

Kabel venkovního čidla k termostatu

-

5m

kroucená dvoulinka

Kabel od spínače relé do vstupu GPI řídicí jednotky

2m

20 m

Řídicí jednotka: p  lný vodič až 4,0 mm² nebo ohebný 2,5 mm² s ochrannými kroužky

-

30 m

Kabel od/do tepelného čerpadla ke vstupu/výstupu řídicí jednotky (pouze Wave PLUS)

B

ES

Relé: 1,0 mm² až 4,0 mm² kroucená dvoulinka

FI

19.3 Uspořádání řídicí jednotky

A

EE

C

E

H

I

J

FR HR HU IT LT

D Poz.

F

G

LV

Popis

A

Transformátor, napájecí modul 230V~, 50 Hz

B

Pojistka (T5 F3.15AL 250 V)

C

Volitelné vstupy a výstupy (pro řízení čerpadla, ohřívače vody a připojení tepelného čerpadla)

D

Tlačítka registrace kanálu

E

Kontrolky LED kanálů 01 – 06

F

Rychlokonektory pro servopohony

G

Karta MicroSD (pouze Wave PLUS)

H

Dioda napájení

I

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-160 (volitelně)

J

Anténa Uponor Smatrix Wave A-165 (konektor RJ-45)

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

133


UK

19.4 Schémata elektrického zapojení CZ

Ř ídicí

DE

jednotka

U ponor S matrix W ave PLUS

GPI

GPI 1

DK > 40 cm GPI 2

EE ES

GPI 3

FI FR HR

Ř ídicí

jednotka

U ponor S matrix W ave

HU IT > 40 cm

LT LV NL NO PL

P odřízený

modul

PT RO RU SE SK 134

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

19.5 Rozměry Ř ídicí

CZ

jednotka ( s transformátorem a anténou )

X-163 X-165

341 mm 84 mm

55 mm

DE

245 mm

72,5 mm

110 mm

140 mm

110 mm

80 mm

DK EE ES Ř ídicí

jednotka ( s řídicím modulem , transformátorem a anténou )

X-163 X-165

481 mm 84 mm

55 mm

245 mm

72,5 mm

FI

140 mm 110 mm

110 mm

140 mm

110 mm

80 mm

FR HR HU I nterface I-167

150 mm

IT

43 mm

60 mm

20 mm

LT

108,5 mm

LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

135


UK T ermostaty CZ

H odiny

T-169

80 mm

T-168 T-167 T-166

80 mm

38 mm

9 mm

80 mm

I-163

60 mm

26,5 mm

80 mm

80 mm

DE DK EE

T ermostatická

ES

60 mm

26,5 mm

hlavice

T-162 99 mm 16 mm

52 mm

80 mm

FI

69 mm

FR 87 mm

HR

T-165

80 mm

T-163

80 mm

60 mm

26,5 mm

80 mm

HU IT LT LV

60 mm

26,5 mm

80 mm

NL NO PL

T-161

56 mm 38 mm

9 mm

56 mm

PT RO RU SE SK 136

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

20 Instalační zpráva

CZ DE DK EE ES

Řídicí jednotka č. 1

Řídicí jednotka č. 2

Řídicí jednotka č. 3

FI

Řídicí jednotka č. 4

Registrované systémové zařízení

FR HR

Název místnosti

Interface

HU

Hodiny Reléový modul

IT

Venkovní čidlo

LT

Čidlo spínače vytápění/chlazení spínače vytápění/ chlazení,

LV

Spínač ECO/Comfort Čerpadlo

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

137


UK

20.1 Řídicí jednotka 1 CZ

Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-167

ES T-166

FI T-165

FR

T-163

HR

T-162

HU

T-161

IT

Připojené externí čidlo

LT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK 138

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

20.2 Řídicí jednotka 2 Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-167

ES T-166

FI T-165

FR

T-163

HR

T-162

HU T-161 Připojené externí čidlo

IT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

LT

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

139


UK

20.3 Řídicí jednotka 3 CZ

Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-167

ES T-166

FI T-165

FR

T-163

HR

T-162

HU T-161

IT

Připojené externí čidlo

LT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK 140

U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

20.4 Řídicí jednotka 4 Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-169

DK T-168

EE T-167

ES T-166

FI T-165

FR

T-163

HR

T-162

HU T-161 Připojené externí čidlo

IT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

LT

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X WAV E / WAV E P L U S · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

141


Production: Uponor AB, MRY, Virsbo; Sweden 1068119 05_2017_CZ

Uponor, s.r.o www.uponor.cz

Společnost Uponor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit specifikace použitých součástek v souladu se svou vnitřní politikou neustálého zlepšování a vývoje.

Uponor smatrix wave plus cz  
Uponor smatrix wave plus cz  

http://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/leaflets/uponor-smatrix-wave-plus-cz.pdf