Page 1

Uponor Smatrix Base/Base PRO C Z N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

05 | 2017


UK

Obsah

CZ DE

1

Autorské právo a prohlášení................................ 4

2 Předmluva............................................................. 5

DK

2.1 2.2

EE

3

Uponor Smatrix Base/Base PRO........................... 6 Přehled systému................................................................. 6 Příklad systému................................................................... 7 Součásti systému Uponor Smatrix Base/Base PRO.................................................................... 8 3.4 Příslušenství.......................................................................19 3.5 Funkce..................................................................................20

FI 4

FR

Instalace systému Uponor Smatrix Base/Base PRO....................................................................... 22 4.1 4.2 4.3

HR

Průvodce instalací............................................................22 Příprava k instalaci...........................................................22 Vzorová instalace.............................................................23

5 Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/Base PRO..................................................... 26 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

HU IT

Umístění řídicí jednotky................................................26 Připevnění řídicí jednotky na zeď..............................27 Připojení podřízeného modulu (volitelně).............27 Připojení hvězdicového modulu (volitelně)...........28 Připojení komponent k rozvaděči..............................30 Připojení řídicí jednotky k elektrické síti..................38 Zkouška termopohonů..................................................39

6 Instalace termostatů a čidel Uponor Smatrix Base/Base PRO..................................................... 40

LT

6.1 Umístění termostatů.......................................................40 6.2 Označení termostatů......................................................40 6.3 Připojení termostatů k řídicí jednotce......................40 6.4 Připojení externího čidla k termostatu (volitelně)............................................................................44 6.5 Připevnění termostatu T-149 na zeď.........................47 6.6 Připevnění termostatu T-148, T-147, T-146, T-145 a T-143 na zeď.......................................................48 6.7 Připevnění termostatu T-141 na zeď.........................48 6.8 Připevnění termostatu T-144 na zeď.........................49 6.9 První spuštění digitálních termostatů......................50 6.10 První nastavení digitálních termostatů....................51 6.11 Registrace termostatů v rozvaděči............................52 6.12 Registrace systémových zařízení................................54

LV NL NO PL

7 Instalace hodin Uponor Smatrix Base............... 56 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

PT RO

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Bezpečnostní pokyny....................................................... 5 Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)................................ 5

3.1 3.2 3.3

ES

8 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Base PRO.............................................................. 60

Umístění hodin.................................................................56 Označení hodin................................................................56 Připojení hodin k řídicí jednotce................................56 Připevnění hodin na zeď...............................................57 První spuštění hodin.......................................................58 Registrace hodin v řídicí jednotce.............................59

9

Umístění interfaceu.........................................................60 Připojení interfaceu k řídicí jednotce........................60 Připevnění interfaceu na zeď.......................................62 Nabíjecí kabel....................................................................62 Úvodní průvodce.............................................................62

Dokončení instalace............................................ 66

10 Obsluha řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/Base PRO..................................................... 67 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Princip funkce....................................................................67 Normální obsluha bez volitelných nastavených programů..................................................67 Obsluha s nastavením programů...............................67 Režim chodu......................................................................67 Resetování řídicí jednotky............................................68 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.............68 Aktualizace softwaru řídicí jednotky (pouze Base PRO)............................................................................69

11 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO...................................... 70 11.1 11.2 11.3 11.4

Uspořádání termostatů..................................................70 Úprava teploty..................................................................72 Deaktivace funkce hodin..............................................73 Resetování továrních nastavení..................................74

12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO...................................... 75 12.1 Uspořádání termostatů..................................................75 12.2 Uspořádání displeje........................................................76 12.3 Tlačítka obsluhy................................................................79 12.4 Spouštění............................................................................80 12.5 Úprava teploty..................................................................81 12.6 Režim chodu......................................................................82 12.7 Režim řízení........................................................................82 12.8 Změna režimu řízení.......................................................83 12.9 Nastavení............................................................................83 12.10 Resetování továrních nastavení..................................88

13 Obsluha hodin Uponor Smatrix Base................ 89 13.1 Uspořádání hodin............................................................89 13.2 Uspořádání obrazovky...................................................89 13.3 Tlačítka obsluhy................................................................90 13.4 Spouštění............................................................................91 13.5 Režim chodu......................................................................92 13.6 Vynucený režim Comfort/ECO....................................92 13.7 Nastavení............................................................................92 13.8 Resetování továrních nastavení..................................96

RU SE SK 2

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK CZ DE 14 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Base PRO.............................................................. 97 14.1 Dotyková obrazovka.......................................................97 14.2 Úvodní obrazovka............................................................97 14.3 Pohyb v systému nabídek.............................................98 14.4 Úprava teploty..................................................................99 14.5 Informace o místnosti..................................................100 14.6 Hlavní nabídka................................................................102 14.7 Nastavení systému.........................................................103 14.8 Dovolená...........................................................................104 14.9 Vytápění/chlazení..........................................................105 14.10 Integrace...........................................................................105 14.11 Vývoj...................................................................................106 14.12 Informace o systému....................................................106 14.13 Předvolby..........................................................................107 14.14 Chyby.................................................................................108 14.15 Profily ECO (harmonogramy).....................................108 14.16 Karta MicroSD.................................................................110 14.17 Resetování interfaceu na tovární nastavení.........111

DK

15 Údržba............................................................... 112

HR

EE ES FI FR

15.1 Ruční preventivní údržba............................................112 15.2 Automatická preventivní údržba.............................112 15.3 Servis..................................................................................112 15.4 Diody rozvaděčů............................................................113 15.5 Obnovení ze zálohy (pouze Base PRO)...................114

HU

16 Odstraňování poruch........................................ 115 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

IT

Odstraňování poruch po instalaci............................117 Chyby/problémy digitálních termostatů T-146, T-147, T-148 a T-149..........................................117 Chyby/problémy analogového termostatu T-143...................................................................................118 Obraťte se na technika, který provedl instalaci...118 Pokyny pro technika provádějícího instalaci.......118

LT LV

17 Technické údaje................................................. 119 17.1 Technické údaje..............................................................119 17.2 Technické specifikace...................................................120 17.3 Uspořádání řídicí jednotky.........................................121 17.4 Schémata elektrického zapojení..............................121 17.5 Rozměry............................................................................123

NL NO

18 Instalační zpráva............................................... 125 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5

Řídicí jednotka 1.............................................................126 Řídicí jednotka 2.............................................................127 Řídicí jednotka 3.............................................................128 Řídicí jednotka 4.............................................................129 Řídicí jednotka 5 – 16...................................................130

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

3


UK

1

CZ

Autorské právo a prohlášení

DE Společnost Uponor tento návod k instalaci a obsluze a veškerý jeho obsah sestavila výhradně pro informační účely. Obsah návodu (včetně grafiky, log, symbolů, textu a obrázků) je chráněn autorským právem a ustanoveními mezinárodních zákonů a dohod o autorském právu. Při používání tohoto návodu souhlasíte s dodržováním všech mezinárodních zákonů o autorském právu. Úprava nebo použití jakékoli části tohoto návodu pro jiný účel představuje porušení autorského práva společnosti Uponor, její ochranné známky a jiných vlastnických práv.

DK EE ES

Tento návod předpokládá, že byla beze zbytku dodržena bezpečnostní opatření a dále že systém Uponor Smatrix Base včetně všech jeho součástí, kterých se tento návod týká:

FI FR

HR HU •

IT LT

NO PL PT

nebyl (dočasně nebo trvale) vystaven teplotám, tlaku a/nebo napětí, které přesahuje mezní hodnoty vytištěné na produktech nebo uvedené v pokynech dodaných společností Uponor;

zůstává na svém původním instalačním místě a není opravován, přemisťován, ani do něj není zasahováno bez předchozího souhlasu společnosti Uponor;

je připojen k přívodu pitné vody nebo kompatibilnímu potrubí, topení a/nebo chlazení schválenému nebo určenému společností Uponor;

není připojen nebo používán s produkty, díly nebo součástmi nepocházejícími od společnosti Uponor, vyjma těch, které jsou společností Uponor schváleny nebo určeny; a

nevykazuje před instalací a při uvádění do provozu známky narušení, špatného zacházení, nedostatečné údržby, nesprávného uskladnění, zanedbání nebo náhodného poškození.

LV NL

byl zvolen, naprojektován, nainstalován a uveden do provozu oprávněným a kompetentním pracovníkem pro projektování a instalace v souladu s aktuálními (v době instalace) pokyny k instalaci poskytovanými společností Uponor a rovněž v souladu se všemi platnými stavebními a instalatérskými předpisy a jinými požadavky a směrnicemi;

I když společnost Uponor vynaložila snahu o zajištění přesnosti tohoto návodu, nezaručuje ani negarantuje přesnost zde uvedených informací. Společnost Uponor si vyhrazuje právo upravit zde popsané specifikace a vlastnosti nebo kdykoli ukončit výrobu systému Uponor Smatrix Base bez předchozího upozornění nebo povinnosti informovat. Tento návod je poskytován „tak, jak je“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných. Informace by měly být před jakýmkoli používáním nezávisle ověřeny. Společnost Uponor se v nejširším možném rozsahu zříká jakékoli záruky, ať výslovné či předpokládané, např. včetně předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Tato výluka odpovědnosti se vztahuje např. na přesnost, spolehlivost či správnost návodu. Společnost Uponor neponese v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo ztráty vzniklé v důsledku použití nebo absence použití materiálů nebo informací uvedených v návodu, ani nebude vystavena právním nárokům, které se opírají o chyby, opomenutí nebo jiné nepřesnosti v návodu, i když byla společnost Uponor na možnost takových nároků na odškodnění upozorněna. Tato výluka odpovědnosti ani žádná ustanovení v tomto návodu neomezují žádná zákonná práva spotřebitelů.

RO RU SE SK 4

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

2 Předmluva

CZ DE

Návod k instalaci a obsluze popisuje instalaci a používání součástí systému.

2.1

Bezpečnostní pokyny

Výstrahy použité v tomto návodu Následující symboly jsou v tomto návodu použity k označení zvláštních opatření při instalaci a obsluze jakéhokoli zařízení Uponor:

V ýstraha ! Riziko poranění. Budete-li ignorovat výstrahy, může dojít k poranění nebo poškození součástí.

U pozornění ! Budete-li ignorovat upozornění, může dojít k poruchám. Bezpečnostní opatření Při instalaci a obsluze zařízení Uponor dodržujte tato opatření: •

Přečtěte si a dodržujte pokyny v návodu k instalaci a obsluze.

Instalaci musí provádět kompetentní osoba v souladu s místními předpisy.

Je zakázáno provádět změny nebo úpravy, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Před zahájením elektroinstalačních prací musí být odpojeno veškeré napájení.

K čištění součástí zařízení Uponor nepoužívejte vodu.

Nevystavujte součásti zařízení Uponor hořlavým výparům nebo plynům.

2.2

Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

DK

POZNÁMKA! Platí pro země Evropské unie a další evropské země se systémy separovaného sběru druhotných surovin.

EE ES

Tato značka uvedená na výrobku nebo v této dokumentaci označuje, že zařízení by nemělo být na konci svého cyklu životnosti likvidováno společně s domácím odpadem. Aby nedocházelo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, oddělte tento odpad od jiných typů odpadů a recyklujte jej odpovědným způsobem tak, abyste podpořili udržitelné opětovné používání materiálových zdrojů.

FI FR HR

Domácí uživatelé musí kontaktovat maloobchodního prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo místní správní orgán, kde jim budou poskytnuty informace o tom, kde a jak mohou tento výrobek ekologickým způsobem recyklovat.

HU IT

Komerční uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a ověřit si smluvní podmínky stanovené v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním živnostenským odpadem.

LT LV NL NO

Společnost Uponor nepřejímá žádnou zodpovědnost za škody nebo poruchy, které vzniknou ignorováním těchto pokynů.

PL

Napájení

PT

V ýstraha ! Systém Uponor využívá napájení 230 V~, 50 Hz. V nouzových případech napájení neprodleně odpojte.

RO

Technická omezení

RU

U pozornění ! Abyste se vyvarovali rušení, udržujte instalační/datové kabely mimo napájecí kabely s více než 50 V.

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

5


UK

3

CZ

Uponor Smatrix Base/Base PRO

DE Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je určen k řízení podlahového vytápění a chlazení. Pohodlí, uživatelskou přívětivost a teplotu pro každou místnost domu je možné zkombinovat pomocí různých součástí.

DK EE

3.1

ES

Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je tvořen řídicí jednotkou, termostaty, servopohony a volitelnými hodinami. Řídicí jednotka ovládá provoz servopohonů, když termostaty detekují požadavek na vytápění nebo chlazení.

FI

Přehled systému

Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je ovládán různými typy termostatů. Termostaty jsou navrženy pro maximální pohodlí, proto komunikují s řídicí jednotkou pomocí kabelového komunikačního protokolu. V jednom instalovaném zařízení lze kombinovat různé typy termostatů Uponor Smatrix Base.

FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 6

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

3.2

Příklad systému

Poz.

Obrázek níže zobrazuje řídicí systém Uponor Smatrix Base PRO s několika instalačními možnostmi a termostaty.

B C

G

A

D

E

H

F

Popis

A

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147 (interface I-147)

B

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 (digitální termostat T-148)

C

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149 (digitální termostat T-149) s podlahovým čidlem

D

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145 (standardní termostat T-145)

E

termostat Uponor Smatrix Base Public T‑143 (veřejný termostat T-143)

F

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T-141 (termostat s čidlem místnosti)

G

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base X-145 (řídicí jednotka X-145)

H

Externí připojovací box pro čerpadla (výrobek třetí strany, na obrázku pouze schématický příklad)

CZ DE DK EE ES FI FR

POZNÁMKA! Podlahová čidla mohou být připojena k termostatům T‑143, T‑146, T-147, T-148 a T‑149. Omezení teploty podlahy s termostaty T-141 nebo T-143 lze provádět pouze u systému Base PRO pomocí interfaceu.

HR HU

Maximální omezení lze použít jako ochranu citlivé podlahové krytiny před nadměrně vysokou teplotou, pokud existuje velký požadavek po vytápění. Minimální omezení lze použít pro vytápěné dlážděné podlahy i v případě, že není přijat žádný požadavek na vytápění místnosti.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

7


UK

3.3

Součásti systému Uponor Smatrix Base/Base PRO

CZ DE

F

A

DK

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

B

EE

C

D

ES Poz.

Systémové označení UPONOR

Popis

A

Transformátor Uponor Smatrix A-1XX (transformátor A-1XX)

modul transformátoru

B

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base PRO X-147

řídicí jednotka

FI FR HR

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base X-145 C

Modul Uponor Smatrix Base Slave M-140 (podřízený modul M-140)

podřízený modul

D

Modul Uponor Smatrix Base Star M-141 (hvězdicový modul M-141)

hvězdicový modul

E

Koncový kryt Uponor Smatrix Base

koncový kryt

F

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147 (interface I-147)

interface

G

Hodiny Uponor Smatrix Base I-143 (časovací jednotka I-143)

hodiny

H

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149 (digitální termostat T-149)

Digitální termostat s čidlem relativní vlhkosti vzduchu a čidlem operativní teploty

I

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148

programovatelný digitální termostat se čidlem relativní vlhkosti vzduchu

HU IT LT LV NL NO PL PT

E

Poz.

Systémové označení UPONOR

Popis

J

Termostat Uponor Smatrix Base PRO D+RH T‑147 (digitální termostat T-147)

digitální termostat s čidlem relativní vlhkosti vzduchu

K

Digitální termostat Uponor Smatrix Base T‑146

digitální termostat

L

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145/T‑145 POD

standardní termostat s potiskem nebo bez potisku na otočném ovladači

M

termostat Uponor Smatrix Base Flush T-144 (digitální termostat T-144)

termostat Flush

N

Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143

veřejný termostat

O

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T‑141 (termostat s čidlem místnosti)

Termostat s čidlem místnosti s čidlem relativní vlhkosti a čidlem operativní teploty

P

Modul brány Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX (modul KNX)

modul KNX

RO RU SE SK 8

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Ř ídicí

jednotka

Řídicí jednotka ovládá servopohony, které ovlivňují průtok vstupní vody, mění vnitřní teplotu pomocí informací přenášených z registrovaných termostatů a systémových parametrů. Řídicí jednotka může ovládat až šest kanálů a osm servopohonů; její umístění je obvykle v blízkosti rozdělovačů hydraulického systému. Obrázek níže znázorňuje řídicí jednotku s modulem transformátoru a servopohony.

Konektivita KNX prostřednictvím modulu KNX. Viz samostatná dokumentace.

Cvičný chod ventilu a čerpadla.

Protokolování, zálohování a aktualizace prostřednictvím karty microSD.

Řízení relativní vlhkosti (vyžaduje interface).

Ovládání kombinovaného podlahového vytápění/ chlazení a stropního chlazení (vyžaduje interface).

Nižší vnitřní teplota s režimem ECO. Chceteli aktivovat režim ECO najednou ve všech místnostech, použijte hodiny I-143, interface I-147 nebo veřejný termostat T-143 (s přepínačem Comfort/ECO). Chcete-li aktivovat režim ECO v jedné místnosti, použijte digitální termostat T-148.

CZ DE DK EE ES

Volitelné možnosti: •

Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí podřízeného modulu, který přidává dalších šest kanálů a šest výstupů pro servopohony.

Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí hvězdicového modulu, který do systému přidává dalších osm konektorů sběrnice. Může být připojena k řídicí jednotce nebo podřízenému modulu a je nejvíce používána pro hvězdicovou topologii.

24 V 24 V 24 V

U pozornění ! S řídicí jednotkou jsou kompatibilní pouze 24V servopohony. Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base PRO X-147 Hlavní vlastnosti: •

Integrované funkce dynamického řízení spotřeby energie (DEM – Dynamic Energy Management), například automatické vyvažování (standardně zapnuto). Další funkce, např. nastavení komfortu, přemostění místnosti a monitorování teploty vstupní vody, vyžadují interface.

Elektronické řízení servopohonů.

Připojení maximálně osmi servopohonů (24 V).

Dvousměrná komunikace až se šesti pokojovými termostaty.

Funkce vytápění/chlazení (pokročilá) spínaná bezpotenciálovým kontaktem, veřejným termostatem (pouze čidlo vytápění/chlazení) nebo interfacem s dotykovým panelem.

Připojte do jednoho systému až 16 řídicích jednotek (vyžaduje interface).

Modulární umístění (oddělitelný transformátor).

Montáž do skříně nebo na zeď (lišta DIN nebo dodané šrouby).

Volné umístění a orientace při instalaci řídicí jednotky.

FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL

Režim Comfort/ECO spínaný bezpotenciálovým kontaktem, veřejným termostatem nebo interfacem s dotykovým panelem.

Samostatná relé pro řízení čerpadla a ohřívače vody.

Integrovaný modul tepelného čerpadla (dostupný pouze v systémech s nejvýše čtyřmi řídicími jednotkami a ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor).

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

9


UK CZ

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base X-145

Součásti řídicí jednotky

Hlavní vlastnosti:

Obrázek níže zobrazuje řídicí jednotku s jejími součástmi.

Integrované funkce dynamického řízení spotřeby energie (DEM – Dynamic Energy Management), například automatické vyvažování (standardně zapnuto).

Elektronické řízení servopohonů.

Připojení maximálně osmi servopohonů (24 V).

Dvousměrná komunikace až se šesti pokojovými termostaty.

Funkce vytápění/chlazení (základní) spínaná bezpotenciálovým kontaktem.

Samostatná relé pro řízení čerpadla a ohřívače vody.

Cvičný chod ventilu a čerpadla.

Základní řízení relativní vlhkosti.

Nižší vnitřní teplota s režimem ECO. Chceteli aktivovat režim ECO najednou ve všech místnostech, použijte hodiny I-143, interface I-147 nebo veřejný termostat T-143 (s přepínačem Comfort/ECO). Chcete-li aktivovat režim ECO v jedné místnosti, použijte digitální termostat T-148.

DE DK EE ES FI FR HR

Volitelné možnosti:

HU

IT

LT LV NL

Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí podřízeného modulu, který přidává dalších šest kanálů a šest výstupů pro servopohony. Řídicí jednotka může být rozšířena pomocí hvězdicového modulu, který do systému přidává dalších osm konektorů sběrnice. Může být připojena k řídicí jednotce nebo podřízenému modulu a je nejvíce používána pro hvězdicovou topologii.

Modulární umístění (oddělitelný transformátor).

Montáž do skříně nebo na zeď (lišta DIN nebo dodané šrouby).

Volné umístění a orientace při instalaci řídicí jednotky.

B

A D E C Poz.

Popis

A

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base X-145

B

Koncová krytka

C

Transformátor

D

Lišta DIN

E

Upevňovací materiál

NO PL PT RO RU SE SK 10

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK I nterface ( pouze B ase PRO)

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147 je dotykový displej, který komunikuje s řídicí jednotkou X-147 prostřednictvím kabelového komunikačního protokolu.

Diagnostická funkce detekující, zda je pokojový termostat nainstalován ve správné místnosti (kontrola místnosti). Tato funkce je k dispozici pouze v systémech s nejvýše čtyřmi řídicími jednotkami.

Interface plní funkci spojení mezi uživatelem a řídicí jednotkou pracující v systému, zobrazování informací a umožňuje také zjednodušené programování všech odpovídajících nastavení systému.

Možnost automatického otevření až dvou místností na řídicí jednotku, když jsou ostatní místnosti uzavřeny, aby se udržoval minimální průtok (tzv. přemostění místnosti).

Systém Uponor Smatrix Base PRO lze používat bez interfaceu, avšak pouze s omezenou funkčností (například: mnoho níže uvedených základních vlastností nelze vůbec použít).

Diagnostika systému (chyby atd.)

Vizualizace trendů, například porovnávání nastavené hodnoty s teplotou v místnosti atd.

Pokročilá nastavení chlazení.

Změna jazyka nebo aktualizace softwaru pomocí karty microSD.

Konektivita KNX (vyžaduje externí modul).

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147

Řízení příslušenství (výstupy atd.)

Hlavní vlastnosti:

Součásti interfaceu

Interface s dotykovým displejem.

Obrázek níže zobrazuje interface s jeho součástmi.

Zobrazení informací a změna nastavení až 16 řídicích jednotek pracujících v jednom systému.

Úprava nastavení teploty registrovaných termostatů v systému.

Průvodce nastavením při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

Uživatelsky přívětivý systém nabídek dostupný v několika různých jazycích.

Podsvícený displej.

Programy poklesu teploty pro každý připojený termostat.

Omezení maximální/minimální teploty.

Naplánování dočasného poklesu nastavené teploty během delší nepřítomnosti.

POZNÁMKA! Systémy Uponor Smatrix Base PRO bez interfaceu mohou být obsluhovány pouze se sníženou funkčností.

CZ DE DK EE ES FI FR HR HU

B A Poz.

C

IT

D

LT

Popis

A

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147

B

Nástěnný držák s napájecím zdrojem

C

Upevňovací materiál

D

Karta MicroSD

LV NL

Automatické přepínání mezi letním a zimním časem.

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

11


UK T ermostaty

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149

CZ

Termostaty komunikují s řídicí jednotkou pomocí kabelového komunikačního protokolu a jsou používány individuálně nebo ve vzájemné kombinaci.

DE

Následující termostaty Uponor Smatrix mohou být použity v systému:

DK EE ES FI

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu nebo relativní vlhkost. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu. Hlavní vlastnosti: •

Úsporný e-paper displej (aktualizuje se každých 10 minut).

X*

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

X*

X*

Operační čidlo pro větší pohodlí.

D+RH T-147

X*

X*

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Digitální T-146

X*

X*

Standardní T-145

X

X

Indikace požadavku na vytápění/chlazení na displeji.

Flush T-144

X

X

Veřejný T-143

X

X

Zobrazení loga Uponor a verze softwaru během spouštění.

Čidlo T-141

X

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Převrácení barev na displeji.

Termostat

Base PRO

Base

D+RH T-149

X*

Prog.+RH T-148

* Se sníženou funkčností

FR

POZNÁMKA! Na termostat má vliv teplota okolních povrchů stejně jako teplota okolního vzduchu.

HR HU IT LT

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

LV NL

A

NO Poz.

PL PT

B

C

Popis

A

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149

B

Kovový nástěnný držák

C

Upevňovací materiál

RO RU SE SK 12

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu, relativní vlhkost a čas. Nastavení lze upravit tlačítky +/– na předním panelu. Ostatní programovatelná nastavení zahrnují plánování a individuální režim ECO (pro jednotlivé místnosti) atd. Společnost Uponor doporučuje používat tento termostat pouze v systémech bez hodin. Mohou se vyskytnout problémy s prioritou nastavení. Hlavní vlastnosti:

Nelze potlačit jinými termostaty ani hodinami, když je nastaven v programu.

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Plánování podle předem naprogramovaných nebo vlastních harmonogramů.

CZ DE

Nižší vnitřní teplota v jednotlivých místnostech s režimem ECO.

DK

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

EE

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Indikace požadavku na vytápění/chlazení na displeji.

A

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Poz.

Průvodce nastavením data a času při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

12/24h hodiny pro plánování.

Interní paměť pro uložení nastavení data a času pro případ krátkých výpadků napájení.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

LT

Programovatelné přepínání mezi režimy Comfort a ECO s nastavitelnou hodnotou poklesu ECO v místnosti.

LV

B

C

ES

D FI

Popis

A

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148

B

Držák na zeď

C

Připojovací svorky

D

Upevňovací materiál

FR HR HU IT

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

13


UK Termostat Uponor Smatrix Base PRO D+RH T-147

Digitální termostat Uponor Smatrix Base T‑146

CZ

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí, nastavenou teplotu nebo relativní vlhkost. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

Termostat na displeji zobrazuje teplotu okolí nebo nastavenou teplotu. Nastavení teploty lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

DE

Hlavní vlastnosti:

Hlavní vlastnosti:

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Kalibrace zobrazované teploty v místnosti.

Indikace požadavku na vytápění/chlazení na displeji.

Indikace požadavku na vytápění/chlazení na displeji.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Regulace teploty v místnosti pomocí volitelných externích čidel teploty.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Zobrazuje hodnoty volitelných čidel teploty, pokud jsou čidla připojena a je aktivována regulace teploty v příslušné místnosti.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Přepínání mezi režimem Comfort a ECO pomocí volitelných hodin.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Nastavení hodnoty poklesu v režimu ECO.

Indikace omezení relativní vlhkosti na displeji.

Součásti termostatu.

DK EE ES FI FR HR HU IT

Součásti termostatu.

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

LT LV

A

NL

PL

D

A Poz.

B

D

Popis

Popis

A

Digitální termostat Uponor Smatrix Base T‑146

A

Termostat Uponor Smatrix Base PRO D+RH T-147

B

Držák na zeď

B

Držák na zeď

C

Připojovací svorky

C

Připojovací svorky

D

Upevňovací materiál

D

Upevňovací materiál

Poz.

NO

B

C

C

PT RO RU SE SK 14

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145

Termostat Uponor Smatrix Base Flush T‑144

Nastavení teploty termostatu jsou seřizovány pomocí otočného ovladače. Pozice 21 °C je označená na otočném ovladači.

Nastavení teploty termostatu jsou seřizovány pomocí otočného ovladače. Pozice 21 °C je označená na otočném ovladači.

CZ

Standardní termostat je dostupný rovněž v provedení s potištěným otočným ovladačem (T‑145 POD).

Hlavní vlastnosti:

DE

Zapuštěná instalace, navrženo speciálně pro montáž do nástěnné skříně.

Hlavní vlastnosti:

DK

Úprava nastavení teploty pomocí velkého otočného ovladače.

Úprava nastavení teploty pomocí velkého otočného ovladače.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Vytištěná stupnice na otočném ovladači.

EE

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

ES

Vytištěná stupnice na otočném ovladači (pouze T‑145 POD).

Kontrolka LED v pravém dolním rohu signalizuje asi 60 sekund, zda je zadán požadavek na vytápění nebo chlazení.

Aktivace nebo deaktivace plánování režimů Comfort/ECO pro místnost pomocí přepínače DIP na zadní straně.

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

Kontrolka LED signalizuje asi 60 sekund, zda je zadán požadavek na vytápění nebo chlazení.

Aktivace nebo deaktivace plánování režimů Comfort/ECO pro místnost pomocí přepínače DIP pod otočným ovladačem, který musí být pro zajištění přístupu demontován.

FI FR

Při instalaci do rámu spínačové lišty mohou být použity různé rámečky.

HR

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

HU IT

A Poz.

B

C

D

Popis

A

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145

B

Držák na zeď

C

Připojovací svorky

D

Upevňovací materiál

A Poz.

B

LT

Popis

A

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145

B

Upevňovací materiál

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

15


UK Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143 Termostat je navržen pro veřejná umístění, proto má skrytý otočný ovladač. Chcete-li nastavit teplotu, musíte jej sejmout ze zdi. Když je sejmut, spustí se chyba (je-li aktivováno).

CZ DE

Termostat lze zaregistrovat jako systémové zařízení, umožňující další funkce. Pokud plní funkci systémového zařízení je integrované čidlo teploty deaktivováno.

DK

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T‑141 Termostat je navržen tak, aby byl co nejmenší a zároveň mohl stále řídit teplotu v místnosti. Hlavní vlastnosti: •

Operační čidlo pro větší pohodlí.

Úprava nastavené teploty prostřednictvím interfaceu Base PRO I-147.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Zobrazení indikace limitu relativní vlhkosti prostřednictvím interfaceu Base PRO I-147.

Hlavní vlastnosti:

EE

Úprava nastavení teploty pomocí potenciometru na zadní straně termostatu.

Rozsah nastavení teploty je 5 – 35 °C (maximální a minimální nastavení mohou být omezena jinými nastaveními systému).

Na řídicí jednotce je signalizována chyba v případě, že sejmete termostat ze zdi, což zajišťuje ochranu proti neoprávněné manipulaci (aktivuje se při registraci).

ES FI

Součásti termostatu. Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

FR

Vstup bezpotenciálového kontaktu pro nucený provoz v režimu ECO, pokud je zařízení zaregistrováno jako systémové.

HR

K termostatu lze připojit volitelné externí čidlo teploty.

Volitelné čidlo venkovní teploty lze zaregistrovat jako standardní termostat nebo jako systémové zařízení.

Poz. A

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T‑141

Přepínač DIP pro výběr mezi provozním režimem čidla/funkce.

B

Kovový nástěnný držák

C

Upevňovací materiál

Aktivace nebo deaktivace plánování režimů Comfort/ECO pro místnost pomocí přepínače DIP na zadní straně.

HU IT LT

A

B

C

Popis

Součásti termostatu.

LV

Obrázek níže zobrazuje termostat s jeho součástmi.

NL

C

NO

A PL

Poz.

PT RO

B

D

Popis

A

Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143

B

Držák na zeď

C

Připojovací svorky

D

Upevňovací materiál

RU SE SK 16

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK H odiny

P odřízený

Hodiny Uponor Smatrix Base I-143 (pouze Base)

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-140

CZ

Hodiny umožňují řízení systému s plánováním, nastavení režimů Comfort/ECO a Holiday (Dovolená) atd. Nastavení lze upravit tlačítky +/– na předním panelu.

Podřízený modul přidává ke stávající řídicí jednotce Uponor Smatrix Base dalších šest kanálů a výstupů pro servopohony.

DE

Hodiny zobrazují pouze čas, datum a aktuální naplánovaný program. Hlavní vlastnosti: •

Podsvícený displej, který pohasne po 10 sekundách nečinnosti.

Symbol hodin na předním panelu umožní rozlišení od termostatů.

Zobrazuje v nastaveních teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Indikace režimů Comfort/ECO a vytápění/chlazení na displeji.

Zobrazení verze softwaru během spouštění.

Průvodce nastavením data a času při první instalaci nebo po resetování na výchozí hodnoty.

12/24h hodiny pro plánování.

Interní kondenzátor s vysokou kapacitou pro uložení nastavení data a času pro případ krátkých výpadků napájení.

Teplota poklesu v režimu ECO pro analogové termostaty. Digitální termostaty používají vlastní poklesy teplot. Termostat T-148 vyžaduje přepnutí svého programu do režimu Vypnuto.

Plánování podle předem naprogramovaných nebo vlastních harmonogramů.

Deaktivace/aktivace režimu Dovolená.

Aktivace automatického vyvažování v systému.

Součásti hodin:

modul

Hlavní vlastnosti: •

Snadné připojení při instalaci stávající řídicí jednotky, nevyžaduje se žádná další kabeláž.

Registrace až šesti dalších termostatů v systému.

Připojení až šesti dalších servopohonů (24 V).

Elektronické řízení servopohonů.

Cvičný chod ventilu.

DK EE ES

POZNÁMKA! Na jednu řídicí jednotku je možné připojit pouze jeden podřízený modul.

FI

Součásti podřízeného modulu:

FR

Obrázek níže zobrazuje podřízený modul s jeho součástmi.

HR

B A

HU IT

C

LT Poz.

Popis

A

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-140

B

Lišta DIN

C

Upevňovací materiál

LV NL

Obrázek níže zobrazuje hodiny s jeho součástmi.

NO

C A Poz.

B

PL

D

PT

Popis

A

Hodiny Uponor Smatrix Base I‑143

B

Držák na zeď

C

Připojovací svorky

D

Upevňovací materiál

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

17


UK hvězdicový modul

M odul KNX

CZ

Modul Uponor Smatrix Base Star M-141

Modul brány Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX

DE

Modul Star umožňuje instalování termostatů pomocí centralizované hvězdicovité topologie místo standardní sběrnicové topologie.

Modul KNX umožňuje komunikaci mezi systémem Uponor Smatrix Base PRO a standardní sběrnicí KNX.

Hlavní vlastnosti: •

DK EE ES FI

Nainstalujte kabeláž od termostatů ve formě centralizované hvězdicovité topologie (namísto standardní sběrnicové topologie), což vám otevře možnosti použití flexibilní kabeláže.

Vyžaduje řídicí jednotku Uponor Smatrix Base.

Přidává do systému dalších 8 konektorů sběrnice.

Přípustné jsou pouze vstupní signály termostatu.

Lze připojit přímo k řídicí jednotce nebo podřízenému modulu nebo pomocí komunikačního kabelu s využitím jednoho konektoru v každé jednotce.

FR

POZNÁMKA! Na jednu řídicí jednotku je podporován pouze jeden modul Star.

HR

Hlavní vlastnosti: •

Umožňuje používat v systému termostaty Uponor nebo KNX.

Přístup k nastaveným hodnotám pro každou místnost.

Přístup k odečtu teplot v místnostech a podlahových teplot.

Přístup k monitorování chyb.

Přístup k teplotní křivce v řídicí jednotce Uponor Smatrix Move PRO (pokud je připojena ke sběrnici systému Base PRO).

Umožňuje používat standardní systém KNX pro přepínání režimů Comfort/ECO a vytápění/chlazení.

Součásti modulu KNX: Obrázek níže zobrazuje modul KNX s jeho součástmi.

A

Součásti modulu Star: Obrázek níže zobrazuje modul Star s jeho součástmi.

HU IT

B

Poz. A

LT

A

C

Popis Modul brány Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX

LV Poz.

NL NO

Popis

A

Modul Uponor Smatrix Base Star M-141

B

Lišta DIN

C

Upevňovací materiál

PL PT RO RU SE SK 18

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK S ervopohony U ponor Servopohony Uponor jsou namontovány na ventilech rozdělovače a jsou řízeny pomocí signálů zapnutí/ vypnutí nebo signálů pulzní šířkové modulace (PWM).

3.4 Příslušenství Společnost Uponor nabízí řadu příslušenství pro použití se standardním portfoliem.

A

Řízení zapnutím/vypnutím

DE

Při instalaci systému s řízením signály zapnutí/vypnutí se vyžaduje ruční vyvažování systému.

B

Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka otevře servopohony podle aktuálního provozního režimu a dalších nastavení. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána a servopohony jsou uzavřeny. Okno indikátoru na servopohonu ukazuje bílým pásem, nakolik je otevřen. Pokud je okno zcela vyplněno bílým indikátorem, je zcela otevřen, zatímco žádný bílý indikátor znamená uzavření servopohonu.

E

Při instalování systému s řízením PWM je možné všechny vyvažovací ventily plně otevřít, systém je vyvažován automaticky.

Poz. Komponenta A

B

Servopohon otevřel ventil – bílý indikátor

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

ES FI

Šrouby

HR

Upevňovací materiál pro termostaty T-141, T‑143, T‑145, T‑146, T-147, T‑148, T-149 a hodiny I-143

HU IT

Venkovní čidlo Uponor Smatrix S-113 (Venkovní čidlo S-113)

Venkovní čidlo pro použití s termostaty T‑143, T-147, T-148 a T‑149

C

Nástěnný rámeček Uponor Smatrix T-X A-1XX (Nástěnný rámeček T-X A-1XX)

Nástěnný rámeček pro zakrytí větší plochy stěny, než je originální zadní panel. Použito při instalaci termostatů T‑143, T‑145, T‑146, T‑147, T‑148 a hodin I-143

Povrchový adaptér Uponor Smatrix Base Style T-149 A-14X

Adaptér vzdálenosti od povrchu, pokud je nutný pro montáž termostatu T-149 na stěnu.

Podlahové/ vzdálené čidlo Uponor Smatrix S-114 (Podlahové/ vzdálené čidlo S-114)

Podlahové/vzdálené čidlo pro použití s termostaty T‑143, T‑146, T-147, T-148 a T‑149

F

Relé vytápění/ chlazení Uponor

Relé pro připojení externího napěťového signálu od zdroje vytápění/chlazení, například tepelného čerpadla, na vstup řídicí jednotky.

G

Lišta DIN

Lišta DIN pro použití s řídicí jednotkou Uponor Smatrix Base/Base PRO

H

Kabel Uponor Smatrix Bus A-145

Kabel sběrnice pro použití s termostaty

E

FR

Popis

B

D

Servopohon uzavřel ventil – prázdný indikátor

EE

POZNÁMKA! Součástí systému mohou být některá příslušenství.

B

A

D

G

POZNÁMKA! Automatické vyvažování je možné použít v kombinaci s vodním vyvažováním. Další informace naleznete v části 3.5, Funkce > Automatické vyvažování.

C

H

Řízení PWM Řízení PWM se používá v případě, že je aktivní funkce automatického vyvažování.

DK

F

Čas otevření a zavření servopohonu je 1 minuta.

A

CZ

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 19


UK

3.5 Funkce

T eplota s malou

CZ

Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je určen k řízení podlahového vytápění a chlazení v rodinných domech a jiných budovách.

DE

Termostaty zaregistrované v řídicí jednotce se používají pro řízení servopohonů namontovaných na horní straně ventilů rozdělovače.

DK

Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka řídí servopohony podle aktuálního řídicího režimu a nastavení. Tím se řídí průtok do podlahových okruhů v pokoji a nastavuje se pokojová teplota. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána do řídicí jednotky a je splněn požadavek.

EE ES FI

R ežimy C omfort

a

ECO

Pokud jsou hodiny připojeny k řídicí jednotce, je možné regulovat režimy nastavené teploty mezi třemi různými teplotami. Dostupné režimy jsou Comfort, ECO (economy) a Holiday (Pohodlí, economy a Dovolená). Viz také příklady režimů Comfort a ECO níže.

FR HR

hysterezí

Společnost Uponor používá teplotu s malou hysterezí pro dosažení nejvyšší úrovně komfortu. Používá se pro přesnou regulaci a to díky rozhodování, kdy se má spustit a zastavit vytápění a chlazení. To se provádí na základě informací z čidel a nastavených hodnot.

K orekce

vytápění / chlazení

Společnost Uponor používá korekci teploty pro nastavení hodnot při přepínání mezi vytápěním a chlazením. To zlepšuje výkonnost systému a snižuje potřebu ručního seřízení nastavených hodnot při přepínání mezi vytápěním a chlazením. Korekce je 2 °C a používá se pro zvýšení nastavených hodnot při přepnutí na chlazení. Při přepnutí zpět na vytápění je hodnota použita pro snížení nastavené hodnoty. Korekci lze změnit pomocí interfaceu I-147 (pouze Base PRO).

F unkce

relativní vlhkosti

Doporučuje se měřit relativní vlhkost (RH) v místnostech, aby bylo možné se vyhnout kondenzaci při použití chladicího systému. Relativní vlhkost je měřena jedním nebo několika termostaty (s čidlem RH).

Hodiny vytápění 1

Uponor Smatrix Base

komfort ECO

HU

noc 0 h 00

IT

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

noc

18 h 00

24 h 00

Obrázek níže ukazuje, že systém vytápí v režimu Comfort ráno a odpoledne, ale přepne do režimu ECO během noci a uprostřed dne, když je dům obvykle prázdný.

LT

automatické vyvažování ,

LV

POZNÁMKA! Automatické vyvažování je možné použít v kombinaci s vodním vyvažováním.

NL NO PL PT

RU

Chlazení se znovu spustí, když relativní vlhkost klesne pod 76 %. Uponor Smatrix Base PRO Chlazení je vypnuto pro jednotlivé pokoje, když je dosažen limit relativní vlhkosti (nastaven na interfaceu, výchozí hodnota 75 %). Pokud je nainstalován odvlhčovač (vyžaduje řídicí jednotku Uponor Smatrix Move PRO), aktivuje se při dosažení spouštěcího limitu odvlhčovače.

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base/Base PRO může ovládat výstupy servopohonů pomocí signálů zapnutí/ vypnutí nebo pomocí automatického vyvažování s využitím signálů pulzní šířkové modulace (PWM, standardně zapnuto).

Chlazení se znovu spustí a odvlhčovač se vypne, když relativní vlhkost klesne pod hysterezní hodnotu nastavenou v interfaceu („pásmo necitlivosti“, výchozí hodnota 5 %).

Automatické vyvažování je funkce vypočítávající aktuální potřebnou energii pro jednotlivé místnosti a upravuje výstupní výkon v každém okruhu podle jeho délky. To znamená, že krátký okruh může být zapnutý 20 % času, zatímco dlouhý okruh může být zapnutý asi 60 % času.

Ř ízení

Automatické vyvažování se používá během jednotlivých ročních období a také během změn životního stylu domácnosti nebo způsobu použití a odstraňuje potřebu manuálního vyvažování.

RO

Chlazení je vypnuto pro celý systém, dosáhne-li RH „nejhorší úrovně“ 80 % v jednom z termostatů (pokud jsou použity alespoň dva).

čerpadla

Řídicí jednotka v systému má relé čerpadla, ke kterému lze připojit jedno čerpadlo. Pokud je v místnosti požadavek na činnost systému, spustí se čerpadlo. V systému Base PRO s připojeným interfacem je parametr řízení čerpadla automaticky nastaven ve společném režimu. V případě potřeby použijte interface ke změně nastavení. Dostupné nastavení je Common, Individual a H/C switch (Společné, Individuální, Spínač vytápění/chlazení).

Poskytuje tak rovnoměrnější podlahové teploty a rychlejší reakce systému s nižší spotřebou energie, než je tomu u standardního systému se zapínáním a vypínáním.

SE SK 20

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Společný režim (pouze Base PRO s interfacem): Stav relé je nastaven pro celý systém. V každém systému je připojeno jedno čerpadlo (pouze k hlavní řídicí jednotce). Pokud jedna místnost s řídicí jednotkou signalizuje požadavek, je spuštěno hlavní čerpadlo. Individuální režim (pouze Base PRO s interfacem): Stav relé je nastaven pro řídicí jednotku. Na jednu řídicí jednotku je připojeno jedno čerpadlo. Pokud místnost signalizuje požadavek, je spuštěno čerpadlo připojené k této řídicí jednotce.

S ystémové

hodiny

Pro usnadnění plánování a různých nastavení hodin přijímá řídicí jednotka správný čas a datum z jednoho vstupního zařízení (interfaceu, hodin, programovatelného termostatu atd.) Hodiny lze nastavit na automatické přepínání mezi letním a zimním časem (pouze Base PRO s interfacem).

Přepínač vytápění/chlazení (pouze Base PRO s interfacem): Použijte relé jako výstup vytápění/chlazení. Oběhové čerpadlo nesmí být připojeno k řídicí jednotce pomocí konektoru PUMP.

I ntegrace PRO)

Ř ízení

servopohonu

Řízení servopohonu brání současnému otevření příliš velkému počtu servopohonů a snižuje tak potřebný špičkový výkon. Špičkový proud lze snižovat zpožděním otevření některých servopohonů, protože jejich spotřeba proudu je nejvyšší při otevírání. Současně lze otevřít až osm servopohonů v šesti pokojích. Další servopohony jsou zařazeny do fronty a otevřeny ve stanoveném pořadí.

S nížení

teploty vytápění

Pokud je přerušeno spojení s termostatem, odpovídající okruh nelze regulovat pomocí teploty v místnosti. Řídicí jednotka pak aktivuje funkci snížení teploty pro nastavený okruh a servopohony jsou ovládány s nastaveným intervalem. Funkce se aktivuje až do opětovného připojení termostatu.

DE

K arta M icro SD ( pouze B ase PRO) Systém Uponor Smatrix Base PRO používá kartu microSD pro klonování (nastavení interfaceu), automatické zálohování (nastavení a registračních dat termostatu), ruční obnovení zálohy, protokolování (dat místností, dat řídicí jednotky, dat systému a událostí) a upgrade softwaru.

Pokud je v systému dostupná více než jedna řídicí jednotka (pouze Base PRO) a nastavení oběhového čerpadla na interfaceu je nastaveno na Common. Konektor PUMP na ostatních řídicích jednotkách může být použit pro výstupní signál vytápění/chlazení.

CZ

tepelného čerpadla ( pouze

DK EE ES

B ase FI

Řídicí jednotka může být připojena k vybraným tepelným čerpadlům a nastavuje vstupní teplotu do systému.

FR

Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor.

HR

POZNÁMKA! Tato funkce je k dispozici pouze v systémech Base PRO s nejvýše čtyřmi řídicími jednotkami. Další informace naleznete v dokumentaci tepelného čerpadla.

HU IT

K ontrola místnosti ( pouze B ase PRO s interfacem )

LT

Kontrola místnosti je diagnostická funkce detekující, zda je ve správné místnosti nainstalován pokojový termostat.

LV

POZNÁMKA! Tato funkce je k dispozici pouze v systémech Base PRO s nejvýše čtyřmi řídicími jednotkami. Další informace naleznete v části 14.7 Nastavení > Kontrola místnosti.

NL NO

P řemostění místnosti ( pouze B ase PRO s interfacem )

PL

Lze vybrat maximálně dva pokoje pro každou řídicí jednotku tak, aby vyřadila z okruhu systému příslušnou místnost.

PT

Další informace naleznete v části 14.7 Nastavení > Přemostění místnosti.

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

21


UK

4

CZ

Instalace systému Uponor Smatrix Base/Base PRO

DE

4.1 DK

Průvodce instalací

4.2

Před započetím instalace:

U ponor S matrix B ase /B ase PRO Společnost Uponor doporučuje následující postup, který zaručí nejlepší možné výsledky instalace.

EE

Stupeň

ES FI FR HR HU

Postup

Příprava k instalaci

Stránka

1

Příprava k instalaci

22

2

Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/Base PRO

26

3

Připojení podřízeného modulu (volitelně)

27

4

Připojení modulu Star (volitelně)

28

5

Instalace termostatů a čidel Uponor Smatrix Base/Base PRO

40

6

Instalace volitelných hodin Uponor Smatrix Base (pouze Base)

56

7

Instalace interfaceu Uponor Smatrix Base PRO (pouze Base PRO)

60

8

Dokončení instalace

66

Ověřte obsah balení podle balicího listu. Pokyny pro identifikaci součástí naleznete v části 3.3 Součásti systému Uponor Smatrix Base/Base PRO.

Zkontrolujte, zda se má s kompatibilním termostatem instalovat externí čidlo teploty.

Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu.

I nterface U ponor S matrix B ase PRO I-147 Při instalaci interfaceu Uponor Smatrix Base PRO I-147 postupujte podle níže popsaných kroků.

IT

Stupeň

LT

Postup

Stránka

1

Umístění interfaceu

60

2

Úvodní průvodce

62

LV NL

Chcete-li stanovit nejlepší umístění součástí systému Uponor Smatrix Base, postupujte podle následujících pokynů:

NO

Zajistěte, aby řídicí jednotka byla nainstalována v blízkosti páru rozdělovačů. Povšimněte si, že každý pár rozdělovačů musí mít vlastní řídicí jednotku.

PL

Zajistěte, aby řídicí jednotka byla namontována v blízkosti nástěnné zásuvky 230V~, nebo v případě požadavků místních předpisů v rozváděcí skříni připojené k síťovému napájení.

Zajistěte, aby součásti systému Uponor Smatrix Base/Base PRO byly chráněny před stékající nebo odkapávající vodou.

PT RO RU SE SK 22

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

4.3

Vzorová instalace Base

CZ

Base PRO I-147

I-143

X-147 DE DK

#01

S

#01

S

EE M-141*

T-149

T

T-143

T

#01

X-145 X-147

01

T

01a

A B

A B + -

S

02 01b

T

#06

02a

03 02b

- A B

03

T

#08

FR #12

M-140*

HR

A+B A+B možnost

3x

-

Base PLUS

FI

T-141

Volitelná Option

A+B+CA+B možnost

T S

T

Volitelná Option

A+B A+B možnost

3x

T-145

#03

Volitelná Option

T-146 T-147 T-148

ES

A B + -

8x

HU

A B + -

T

04

05

04

05

06

07

08

T-143 09

10

11

IT

12 S

#03 - #05

LT

Volitelná Option

LV

B+C B+C možnost

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

NL

24 V

NO PL Volitelná Option Amožnost A

Volitelná Option Bmožnost B

Volitelná Option Cmožnost C

PT RO *)

Tento příklad obsahuje volitelné příslušenství, které přidává k řídicí jednotce Uponor Smatrix Base šest výstupů pro servopohony (podřízený modul M-140) a další konektory sběrnice (podřízený modul M-140 a hvězdicový modul M-141).

U pozornění !

RU

S řídicí jednotkou jsou kompatibilní pouze 24V servopohony.

SE

Viz schéma elektrického zapojení přiložené na konci této příručky.

SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

23


UK S ystém U ponor S matrix B ase /B ase PRO

DE

Příklad připojení řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/ Base PRO (šest kanálů) s volitelným podřízeným modulem Uponor Smatrix Base (šest dodatečných kanálů) pomocí systémových zařízení (S) a termostatů (T), jak je znázorněno na obrázku.

DK

Instalace budiž provedena standardním způsobem, s termostaty regulujícími každý pokoj podle nastavených teplot.

CZ

Systémová zařízení •

Interface I-147 (pouze Base PRO) řídí celý systém a jeho prostřednictvím lze provádět individuální nastavení jednotlivých termostatů. Umožňuje naprogramovat jeden nebo několik termostatů, kterým jsou vydávány pokyny, kdy má dojít k přepnutí mezi režimy Comfort a ECO.

Hodiny (pouze Base) řídí přepínání mezi režimy Comfort a ECO pro všechny dostupné termostaty aktivované pro plánování (kromě digitálního termostatu T-148).

Veřejný termostat T-143 s různými funkcemi (volitelné součásti B a C).

Připojení

EE

Systém je založen na sběrnicovém komunikačním protokolu (vyžaduje zaregistrování jedinečného ID termostatů v řídicí jednotce), který využívá řetězovou, přímou nebo hvězdicovou topologii připojení. To umožňuje vytvářet sériová a paralelní připojení, takže zapojování termostatů a systémových zařízení je mnohem snazší než připojování jednotlivých termostatů na jednotlivé připojovací svorky.

ES FI FR

Široké možnosti připojení umožněné tímto komunikačním protokolem lze kombinovat jakýmkoliv způsobem vhodným pro aktuální systémy.

HR

Termostat a servopohony •

HU IT LT

Termostat č. 01 řídí servopohony v kanálech 01a, 01b, 02a a 02b s pomocí volitelné součásti.

POZNÁMKA! Pokud registrujete veřejný termostat T-143 s různými funkcemi jako systémové zařízení, termostat plní pouze funkci vzdálené jednotky. Neřídí pokojovou teplotu v místnosti, ve které je umístěn. Volitelná možnost A •

Externí čidlo teploty.

Čidlo podlahové teploty.

Volitelná možnost B

Termostat č. 03 řídí servopohony v kanálech 03 až 05 s pomocí volitelné součásti.

Termostat č. 06 řídí servopohony v kanálech 06 a 07.

Volitelná možnost C

Termostat č. 08 řídí servopohony v kanálech 08 až 11 s pomocí volitelné součásti.

Externí čidlo teploty pro přepínač vytápění/chlazení (pouze Base PRO s interfacem).

Termostat č. 12 řídí servopohon v kanálu 12.

Přepínač režimů Comfort/ECO.

Čidlo venkovní teploty.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 24

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Programovatelné harmonogramy Programovatelné nastavení může během vytápění nebo chlazení přepínat mezi režimem Comfort a ECO. Viz příklad níže. Harmonogram 1 komfort

I když v systému existuje naprogramovaný plán, některé místnosti mohou přesto pracovat mimo toto nastavení. Tyto místnosti budou pracovat nepřetržitě v režimu Comfort a nejsou ovlivněny naprogramováním ostatních místností.

CZ

Čidlo místnosti T-141:

DE

ECO noc 0 h 00

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

noc

18 h 00

24 h 00

EE

• Nastavte spínač na zadní straně pouze do režimu Comfort.

ES

Digitální termostaty T-146, T-147 a T-149:

• Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147 (pouze Base PRO) Interface umožňuje individuální naprogramované harmonogramy pro místnosti v systému. Všechna ostatní zařízení s vlastními naprogramovanými harmonogramy jsou vyřazena a jejich nabídky ukryty.

Nastavte spínač na zadní straně pouze do režimu Comfort.

Standardní termostat T-145:

To vyžaduje jeden z následujících kroků:

DK

Veřejný termostat T-143: •

Ostatní místnosti mohou, v závislosti na nastavení systému, současně přepínat mezi režimy Comfort a ECO, podle jejich vlastních naprogramovaných harmonogramů.

Nastavte hodnotu v interfaceu Base PRO I-147.

Hodiny Uponor Smatrix Base I-143 (pouze Base) Hodiny použijí naprogramovaný harmonogram na celý systém. Aby mohly hodiny řídit digitální termostat T-148, vyžaduje se, aby program termostatu byl nastaven na Off (Vypnuto). Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 Termostat zajišťuje řízení vlastní místnosti s výše uvedenými omezeními s ohledem na interface a hodiny.

FI

• Nastavte hodnotu parametru ECO setback (pokles ECO) v nabídce 03 na 0. Digitální termostat T-148: •

FR

Nastavte hodnotu parametru ECO setback (Pokles ECO) v nabídce 03 na 0 a v nabídce 00 na Off (Vypnuto).

HR

spínače vytápění/chlazení, Přepínač vytápění/chlazení se ovládá ručně prostřednictvím externího signálu vstupujícího do řídicí jednotky. Používá se pro přepínání provozu řídicí jednotky mezi režimy vytápění a chlazení.

HU IT LT

Harmonogram 2 komfort ECO noc 0 h 00

ráno 6 h 00

odpoledne 12 h 00

18 h 00

LV

noc 24 h 00

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

25


UK

5 Instalace řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/ Base PRO

CZ DE

5.1

Umístění řídicí jednotky

DK

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování rozvaděče dodržujte následující pokyny:

EE

Umístěte řídicí jednotku těsně nad rozdělovač. Zkontrolujte polohu elektrické zásuvky 230 V~.

Zkontrolujte, zda lze kryt řídicí jednotky snadno sejmout.

Zkontrolujte, zda jsou konektory a spínače snadno přístupné.

ES FI

M odulární

umístění

Řídicí jednotka je zkonstruována s uvážením modulárního umístění. To znamená, že všechny hlavní součásti jsou odpojitelné a mohou být umístěny samostatně (v závislosti na umístění se může vyžadovat dodatečná kabeláž).

FR HR HU

Montáž/demontáž součástí Součásti lze nasadit nebo vyjmout bez potřeby snímání krytů (A, doporučuje se při instalaci na rovné ploše nebo liště DIN) nebo jejich zasunutím na místo, když jsou kryty (B) demontovány.

A

B

IT V ýstraha ! LT

Modul transformátoru je těžký a může se odpojit, pokud by řídicí jednotka byla držena v obrácené poloze bez nasazeného krytu.

LV

U pozornění !

NL

Podřízený modul musí být namontován nasazením na vyhrazené místo, protože spojovací kolíky vyčnívají z modulu. POZNÁMKA! Vodiče mezi transformátorem a kartou řídicí jednotky musí být před oddělením odpojeny.

NO PL PT RO RU SE SK 26

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5.2

Připevnění řídicí jednotky na zeď

Řídicí jednotka je dodávána v sadě včetně vrutů, hmoždinek a lišty DIN.

V ruty

a hmoždinky

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů řídicí jednotky a způsob jejího připojení ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek.

CZ

L išta DIN ( doporučeno )

DE

Upevněte lištu DIN ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek. Řídicí jednotka se pak připojí k liště DIN.

110

mm

DK

Obrázek níže znázorňuje způsob připojení řídicí jednotky pomocí lišty DIN.

80 mm

EE ES FI

A

B

5.3

Připojení podřízeného modulu (volitelně)

N amontujte

FR

podřízený modul

HR

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit podřízený modul k řídicí jednotce.

A

B

HU IT

2

1

LT

1 U pozornění !

LV

Zajistěte, aby řídicí jednotka nemohla spadnou z lišty DIN, pokud ji montujete do jiné než vodorovné polohy.

NL POZNÁMKA! Na jednu řídicí jednotku je možné připojit pouze jeden podřízený modul.

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

27


UK D emontujte

podřízený modul

Obrázek níže znázorňuje, jak demontovat podřízený modul z řídicí jednotky.

CZ

1.2

DE

Modul Star lze připojit k řídicí jednotce nasunutím na místo nebo připojením pomocí kabelu. POZNÁMKA! Na každou řídicí jednotku Uponor Smatrix Base je podporován pouze jeden hvězdicový modul.

m

DK

POZNÁMKA! Na každou řídicí jednotku Uponor Smatrix Base PRO je podporován pouze jeden hvězdicový modul pro každý typ sběrnice (termostaty a/nebo systémová sběrnice).

1

ES FI

2

FR

Připojení hvězdicového modulu (volitelně)

mm 8m

EE

5.4

Hvězdicový modul lze v daný okamžik používat pouze pro jeden typ sběrnice. To znamená, že k hvězdicovému modulu připojenému k systémové sběrnici nelze připojit termostat a naopak.

N amontujte

modul

S tar

Obrázek níže ukazuje způsob nasazení modulu Star na místo přímo na řídicí jednotce nebo volitelném podřízeném modulu.

HR HU IT

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky mezi podřízeným modulem a další jednotkou a otáčejte jím, dokud se jedna strana neuvolní. Opakujte postup pro druhou stranu.

LT

2. Demontujte podřízený modul. Postupujte opatrně, abyste neohnuli spojovací kolíky.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 28

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK K abelové

D emontujte

spojení

Obrázek níže znázorňuje, jak připojit modul Star k řídicí jednotce pomocí kabelu.

modul

S tar

Obrázek níže znázorňuje, jak demontovat modul Star z řídicí jednotky. 1.2

CZ DE

mm m

8m

DK EE

1

ES

- + BA

AB + -

FI

2

FR

POZNÁMKA! Tento způsob připojení využívá dva dodatečné připojovací body systému.

HR HU IT

1. Zasuňte plochý šroubovák do drážky mezi modulem Star a další jednotkou a otáčejte jím, dokud se jedna strana neuvolní. Opakujte postup pro druhou stranu.

LT

2. Demontujte modul Star. Postupujte opatrně, abyste neohnuli spojovací kolíky.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

29


UK

5.5

Připojení komponent k rozvaděči

Viz nákres vedení přiložený na konci tohoto dokumentu. Obrázek níže ukazuje vnitřní část řídicí jednotky.

CZ

A

DE

B C

G E H

I M

P řipojení

servopohonů k řídicí jednotce

Každý termostat může kontrolovat jeden nebo více kanálů. Pro zjednodušení instalace a údržby společnost Uponor doporučuje, aby servopohony řízené stejným termostatem byly připojeny ke kanálům popořadě. Připojte servopohony k řídicí jednotce následujícím způsobem: Postupujte podle pokynů a obrázku uvedeného níže.

DK EE

D J

ES

F

G

N L

1. Veďte kabely ze servopohonů skrze kabelové průchodky ve spodní části rámu řídicí jednotky. Viz také obrázek níže.

G

3

FI FR

F K Poz.

HR

A

Transformátor, napájecí modul 230V~, 50 Hz

B

Pojistka (T5 F3,15AL 250V)

HU

C

Volitelné vstupy a výstupy pro čerpadlo, řízení ohřívače vody a připojení tepelného čerpadla (pouze Base PRO)

IT

D

Tlačítka registrace kanálu

E

Kontrolky LED kanálů 01 – 06

F

Rychlokonektory pro servopohony

G

Připojovací svorky sběrnice

H

Připojovací svorky systémové sběrnice (pouze Base PRO)

I

Dioda napájení

J

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-140 (volitelně)

K

Kontrolky LED kanálů 07 – 12

L

Hvězdicový modul Uponor Smatrix Base M-141 (volitelný)

M

Koncová krytka

N

Karta MicroSD (pouze Base PRO)

LT LV NL NO PL

1

Popis

2. Bez otáčení stiskněte pomocí tenkého šroubováku bílé tlačítko na rychlokonektoru. 3. Zasuňte do rychlokonektoru vodič. 4. Vyjměte šroubovák. POZNÁMKA! Identifikujte místnost zásobovanou daným okruhem rozdělovače a stanovte, ke kterému kanálu musí být připojena.

PT RO RU SE SK 30

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení další řídicí PRO s interfacem )

jednotky ( pouze

B ase

Ke stejnému systému může být připojeno až 16 dalších řídicích jednotek Base PRO. Řídicí jednotky lze navzájem propojit v řetězové či přímé konfiguraci nebo s využitím hvězdicové topologie (lze použít hvězdicový modul). Hvězdicový modul lze v daný okamžik používat pouze pro jeden typ sběrnice. To znamená, že k hvězdicovému modulu připojenému k systémové sběrnici nelze připojit termostat a naopak. Další informace o řetězovém připojení naleznete v části 6.3.

U pozornění ! Ujistěte se, že je řídicí jednotka připojena ke konektoru systémové sběrnice (jeden z konektorů na pravém okraji) na řídicí jednotce. V opačném případě by řídicí jednotky nemohly navzájem komunikovat.

Připojení komunikačního kabelu k řídicí jednotce: 1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v horní části rámu řídicí jednotky.

CZ

2. Zasuňte dva kabely (A, B) do volného systémového konektoru (jeden z konektorů na pravém okraji) na řídicí jednotce. Kabel - je volitelný a používá se pouze v některých situacích.

DE DK

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru. 4. Nepoužité kabely odřízněte a odložte.

P řipojení

EE

termostatů k řídicí jednotce

Termostaty jsou připojeny k řídicí jednotce prostřednictvím kabelového komunikačního protokolu sběrnice.

ES

Pokyny pro instalaci termostatů naleznete v části 6 Termostaty a čidla systému Uponor Smatrix Base/Base PRO.

FI FR HR

3 HU

3 2

IT

1 1

LT A B - A B -

LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

31


UK P řipojení

vstupu vytápění / chlazení k řídicí

jednotce ( volitelně )

CZ

Pokud systém obsahuje součást zajišťující chlazení, může řídicí jednotka přepínat mezi vytápěním a chlazením pomocí vstupu vytápění/chlazení.

DE

Připojení vstupu vytápění/chlazení k řídicí jednotce: Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k řídicí jednotce.

Vstup vytápění/chlazení je řízen suchým kontaktem, který pracuje buď jako pomocný řídicí systém nebo relé se dvěma polohami.

DK

Je-li relé rozpojeno, systém se nachází v režimu vytápění.

EE

Je-li relé sepnuto, systém se nachází v režimu chlazení.

ES

Spínač vytápění/chlazení může být v závislosti na modelu zapojen a řízen několika různými způsoby. Použijte pouze jeden z následujících:

FI

GPI

Systém Uponor Smatrix Base: •

FR

Použijte vstup: Připojte vstup k řídicí jednotce. Přepněte režim pomocí spínače na zdi nebo tepelného čerpadla.

IN

OUT

Systém Uponor Smatrix Base PRO:

HR HU

Použijte vstup: Připojte vstup k řídicí jednotce. Přepněte režim pomocí spínače na zdi nebo tepelného čerpadla.

Pro přepnutí režimu použijte výstup na podřízené řídicí jednotce a interfaceu: Připojte relé vytápění/chlazení k výstupu na podřízené řídicí jednotce. Pomocí interfaceu nastavte režim vytápění nebo chlazení.

IT LT

LV

GPI

IN OUT

Použijte čidlo teploty vstupní vody Připojte čidlo teploty vstupní vody k veřejnému termostatu. Použijte interface k přepnutí mezi vytápěním a chlazením pomocí signalizované teploty.

U pozornění ! Aby nedošlo k poškození vybavení, neaplikujte napětí napříč vstupem vytápění/ chlazení na řídicí jednotce.

NL

Další informace viz dokumentace k relé vytápění/ chlazení.

NO PL PT RO RU SE SK 32

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

Chcete-li připojit čidlo teploty vstupní vody pro spínač vytápění/chlazení k veřejnému termostatu (pouze Base PRO s interfacem):

CZ

Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k veřejnému termostatu T-143.

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

ON

DE

DIP

1 2 3 4

20

5

DK

35

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a relé vytápění/chlazení. 3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení. 4. Veďte kabel od/do vstupu vytápění/chlazení skrze kabelovou průchodku. 5. Připojte kabel od/do vstupu vytápění/chlazení k připojení označenému GPI nebo IN (je-li připojeno tepelné čerpadlo, pouze Base PRO) na řídicí jednotce. Pouze Base PRO s interfacem: 6. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení). 7. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Slave (Řízená jednotka vytápění/chlazení). Spínač vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

EE U pozornění !

ES

Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce.

FI

1. Zkontrolujte, že je odpojeno napájení od termostatu. 2. Připojte čidlo připojené na vstupní trubce ke vstupní svorce na termostatu.

FR

3. Nastavte přepínač DIP na 1 = Off (Vyp), 2 = Off (Vyp), 3 = On (Zap), 4 = Off (Vyp). Další informace naleznete v části 6.4 Připojení externího čidla k termostatu > Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143.

HR HU

4. Zaregistrujte termostat v řídicí jednotce jako parametr Heating/cooling switch from sensor input (Přepínač vytápění/chlazení od vstupu čidla), kanál systémového zařízení 4. Další informace naleznete v části 6.12 Registrace systémových zařízení.

IT

5. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení).

LT

6. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení).

LV NL

7. Vstupte do nabídky nastavení H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) v Heating/cooling (Vytápění/chlazení) > Operating mode (Provozní režim) a vyberte možnost H/C sensor (Čidlo vytápění/chlazení).

NO PL

8. Nastavte teplotu a hysterezi pro přepínání mezi vytápěním a chlazením. Spínač vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

33


UK CZ

Připojení výstupu vytápění/chlazení k podřízené řídicí jednotce (pouze Base PRO s interfacem):

1. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od podřízené řídicí jednotky a relé vytápění/chlazení.

Obrázek níže znázorňuje součásti systému vytápění/ chlazení připojené k podřízené řídicí jednotce.

2. Připojte kabel do/od součásti zajišťující vytápění/ chlazení ke konektoru označenému PUMP na podřízené řídicí jednotce.

DE

4. Přejděte do nabídky Integration (Integrace) v interfaceu a vyberte možnost Controller relay (Relé řídicí jednotky).

DK PUMP

EE

5. Zvolte možnost Common (Společné) a otevřete nabídku nastavení, která se zobrazí. 6. Vyberte podřízenou řídicí jednotku, ke které je kabel připojen, a nastavte výstup na H/C switch (Přepínač vytápění/chlazení).

ES

7. Přejděte do nabídky Heating/cooling (Vytápění/ chlazení) v interfaceu a vyberte možnost Cooling available (Dostupné chlazení).

FI

8. Otevřete podnabídku Operating mode (Provozní režim) v nabídce nastavení Heating/cooling (Vytápění/chlazení) a vyberte možnost H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení).

FR PUMP

HR HU IT

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

LT LV

9. Vstupte do nabídky nastavení H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) v Heating/cooling (Vytápění/chlazení) > Operating mode (Provozní režim) a zvolte Force cooling (Vynucené chlazení) nebo Force heating (Vynucené vytápění) a zvolte chlazení nebo vytápění. 10. Ověřte si, zda se relé v režimu chlazení sepne a zda se v režimu vytápění rozpojí. Výstup vytápění/chlazení je nyní nainstalován a aktivován.

POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v součásti, která zajišťuje vytápění/chlazení.

NL NO PL PT RO RU SE SK 34

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení

řízení čerpadla ( volitelně )

Řídicí jednotka může pracovat s oběhovým čerpadlem, které se zastaví, pokud není žádný požadavek na vytápění nebo chlazení. POZNÁMKA! Před připojením čerpadla naleznete další informace v dokumentaci dodavatele oběhového čerpadla, stejně jako v odpovídajících schématech elektrického zapojení Uponor. •

Řídicí jednotka nemůže čerpadlo napájet elektrickou energií.

Rozvaděč používá k řízení oběhového čerpadla připojení pomocí suchého kontaktu ke svorkovnici.

Elektrické obvody čerpadla musí být chráněny elektrickým jističem s maximálním jmenovitým proudem 8 A.

Oběhové čerpadlo je připojeno k řídicí jednotce. Obrázek níže znázorňuje, jak připojit oběhové čerpadlo k řídicí jednotce.

CZ DE

PUMP

DK EE Připojení oběhového čerpadla k řídicí jednotce:

ES

V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

FI FR

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

HR

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a oběhového čerpadla. 3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení.

HU

4. Veďte kabel od/do čerpadla skrze kabelovou průchodku.

IT

5. Připojte vodič L do/od čerpadla prostřednictvím připojení označeného PUMP.

LT

POZNÁMKA! V řídicí jednotce není žádné napětí určené pro napájení čerpadla. Konektor čerpadla v řídicí jednotce poskytuje pouze suchý kontakt pro vypínání a zapínání napájení čerpadla.

LV NL

6. Zabezpečte kabel čerpadla pomocí kabelové svorky ve skříni.

NO

7. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení.

PL

PUMP

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

35


UK Sdílená nebo jednotlivá čerpadla (pouze Base PRO s interfacem)

CZ

Čerpadlo pro všechny rozdělovače a řídicí jednotky je možné spojit s nejbližší řídicí jednotkou. Pokud se pro každý rozdělovač používají oddělená čerpadla, může být každé čerpadlo připojeno tak, aby je spouštěla jeho vlastní řídicí jednotka, jak ukazuje obrázek níže.

DE DK

A EE

B

P řipojení

ohřívače vody ( volitelně )

Řídicí jednotka zahrnuje relé ohřívače vody, které lze použít pro odesílání signálu k zapnutí zdroje tepla nebo napájením otevřít přepínací ventil zóny, umístěný ve vstupním potrubí rozdělovače podlahového vytápění. Pokud se relé použije pro otevření ventilu zóny připojením napájení, beznapěťové pomocné kontakty na ventilu by měly být použity pro zapnutí zdroje tepla. Alternativně lze relé ohřívače vody používat k odeslání signálu požadavku do elektricky ovládané řídicí jednotky teploty. Dodatečné kontakty na řídicí jednotce teploty by měly být použity pro zapnutí zdroje tepla. Ohřívač vody může být připojen k řídicí jednotce. Obrázek níže znázorňuje, jak připojit ohřívač vody k řídicí jednotce.

ES FI FR

BOILER

HR HU BOILER

IT LT A Sdílené čerpadlo B Jednotlivá čerpadla

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 36

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK V ýstraha ! Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika. POZNÁMKA! Toto připojení vyžaduje vstup s detekcí suchého kontaktu v ohřívači vody. Připojení ohřívače vody k řídicí jednotce: 1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

P řipojení integrace tepelného ( volitelně , pouze B ase PRO)

čerpadla

CZ

Řídicí jednotka může být připojena k vybraným tepelným čerpadlům a nastavuje vstupní teplotu do systému.

DE

POZNÁMKA! Tato funkce je k dispozici pouze v systémech Base PRO s nejvýše čtyřmi řídicími jednotkami. Obrázek níže znázorňuje, jak připojit kompatibilní tepelné čerpadlo k řídicí jednotce.

DK EE

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a ohřívače vody.

ES

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení.

FI

4. Veďte kabel od/do ohřívače vody skrze kabelovou průchodku. 5. Připojte ohřívač vody k připojení označenému BOILER.

FR IN

HR

OUT

POZNÁMKA! V řídicí jednotce není žádné napětí určené pro ohřívač vody. Konektor ohřívače vody v řídicí jednotce poskytuje pouze suchý kontakt pro vypínání a zapínání napájení ohřívače vody.

HU IT

6. Zabezpečte kabel od/do ohřívače vody pomocí kabelové svorky ve skříni.

LT

7. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení. IN

LV

OUT

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

37


UK CZ DE

V ýstraha !

5.6

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

Zakončení instalace řídicí jednotky

U pozornění ! Pokud je v interfaceu deaktivována Integrace tepelného čerpadla (je-li nainstalováno, pouze Wave PLUS), ujistěte se, že je deaktivována i v čerpadle. V opačném případě může dojít k ovlivnění provozu tepelného čerpadla.

DK EE ES FI

POZNÁMKA! Před připojením se seznamte s dokumentací dodavatele tepelného čerpadla a příslušným schématem elektrického zapojení Uponor.

FR

Kontaktujte místní zastoupení společnosti Uponor, které vám poskytne vyčerpávající seznam kompatibilních tepelných čerpadel.

Připojení řídicí jednotky k elektrické síti

1. Zkontrolujte, zda je veškerá kabeláž úplná a správně zapojená u: • servopohonů, • spínače vytápění/chlazení, • oběhového čerpadla. 2. Zkontrolujte, zda je oddíl řídicí jednotky s napětím 230 V~ uzavřen a upevňovací šroub dotažen. 3. Připojte napájecí kabel k zásuvce 230 V~ nebo ho v případě požadavku místních předpisů zapojte do elektroinstalační krabice.

Připojení kompatibilního tepelného čerpadla k řídicí jednotce:

HR

1. Prostudujte si schéma elektrického zapojení na konci návodu nebo na vnitřní části krytu řídicí jednotky a vyhledejte pozice konektorů.

HU

2. Zajistěte, aby napájení bylo odpojeno od řídicí jednotky a tepelného čerpadla.

IT

3. Demontujte šroub a otevřete kryt oddílu volitelných připojení. 4. Veďte kabely od/do tepelného čerpadla skrze kabelovou průchodku.

LT

5. Připojte přijímací signálový kabel od tepelného čerpadla k připojení označenému IN.

LV

6. Připojte vysílací signálový kabel do tepelného čerpadla k připojení označenému OUT.

NL

7. Zabezpečte kabely od/do tepelného čerpadla s kabelovými svorkami ve skříni.

NO

8. Uzavřete a zajistěte víko v oddílu volitelných připojení.

PL PT RO RU SE SK 38

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5.7

Zkouška termopohonů

Při zkoušce servopohonů postupujte takto:

Při testování systému je možné servopohon připojený k nějakému kanálu ručně otevřít nebo uzavřít. Testování servopohonu trvá asi 10 minut a řídicí jednotka se po dokončení automaticky vrací do režimu chodu.

1. Aktivujte vynucený režim stisknutím tlačítka > v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

1

2. Pomocí tlačítka < nebo > vyberte kanál. Vybraný kanál je označen blikající červenou kontrolkou LED.

3

2

4

10 10 min min

POZNÁMKA! Aktivovaný vynucený režim kanálu je signalizován rozsvícenou kontrolkou LED, nachází-li se ve vynuceném režimu.

CZ DE DK

3. Stiskněte tlačítko OK a aktivujte vynucený režim pro vybraný kanál. Kontrolka LED kanálu se rozsvítí červeně, což znamená, že servopohon je otevřen jinou řídicí jednotkou na vybraném kanálu a systém přejde do režimu chodu. Pokud kontrolka LED nadále problikává, kanál pro vynucený chod nelze vybrat.

EE ES

Pokud se kontrolka LED nerozsvítí červeně, může to znamenat, že řízení servopohon zpožďuje, pokud je současně otevřeno více jak osm kanálů. V opačném případě naleznete další informace v části Odstraňování poruch.

FI FR

4. Vyčkejte 10 minut nebo znovu vstupte do vynuceného režimu, vyberte aktivovaný kanál a stiskněte tlačítko OK, čímž systém ukončí test.

HR

Vynucený provoz lze vždy zrušit aktivováním vynuceného režimu, vybráním aktivního kanálu a stisknutím tlačítka OK.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

39


UK

6 Instalace termostatů a čidel Uponor Smatrix Base/ Base PRO

CZ DE

Následující termostaty mohou být připojeny do systému:

DK

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148

• Termostat Uponor Smatrix Base PRO D+RH T-147 (pouze Base PRO)

EE ES FI

Digitální termostat Uponor Smatrix Base T-146

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145

Termostat Uponor Smatrix Base Flush T‑144

Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T‑141

FR

6.1

Umístění termostatů

HR

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování termostatů dodržujte následující pokyny: 1. Vyberte vnitřní stěnu a umístěte zařízení 1,3 m až 1,5 m nad podlahu.

HU

2. Ujistěte se, že termostat je chráněn před přímým slunečním zářením.

IT

3. Ujistěte se, že termostat nebude zahříván skrze stěny slunečním zářením. 4. Ujistěte se, že termostat je chráněn před zdroji tepla, například z televizního přijímače, elektronického zařízení, krbu, bodových světel atd.

LT LV

5. Ujistěte se, že termostat je chráněn před zdrojem vlhkosti a rozstřikující vodou (IP20).

6.2

Označení termostatů

Označte termostaty, je-li to vhodné, čísly kanálů, které ovládají, například č. 02, č. 03. Pro systém s interfacem a několika řídicími jednotkami doplňte ID každé jednotky, například 1.02, 1.03, 2.02, 2.03. Pokud lze termostat připojit k vnějšími čidly, doplňte informace o typu čidla, je-li to možné. Dostupné kombinace čidel a termostatů: •

Pokojová teplota

Teplota v místnosti a podlahová teplota

Teplota v místnosti a venkovní teplota

Teplota vzdáleného čidla

6.3 Připojení termostatů k řídicí jednotce Systém je založen na komunikačním protokolu sběrnice, který využívá kruhovou, přímou nebo hvězdicovou topologii připojení. Díky tomu je zapojování termostatů a systémových zařízení mnohem snazší než připojování jednotlivých termostatů na jednotlivé připojovací svorky. Široké možnosti připojení umožněné tímto komunikačním protokolem lze kombinovat jakýmkoliv způsobem vhodným pro aktuální systémy.

Ř etězové ( sériové )

zapojení

Termostaty na příkladu jsou zapojeny sériově, přičemž od řídicí jednotky a podřízeného modulu (je-li k dispozici) je nutné vést pouze jeden kabel. Tato metoda zkracuje celkovou délku kabelu potřebného v systému.

NL NO

1.3–1.5 m PL PT RO RU SE SK 40

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P římé

připojení k řídicí jednotce a podřízenému

modulu

P řipojení

komunikačního kabelu k řídicí

jednotce nebo podřízenému modulu

CZ

Každý termostat na příkladu je zapojen do řídicí jednotky a podřízeného modulu (je-li k dispozici) pomocí vlastního kabelu.

DE

2

DK

3

EE

3

P řipojení k zapojenému

modulu

1

S tar

Modul Star je připojen k řídicí jednotce a podřízenému modulu (je-li k dispozici) přidáním několika dalších připojovacích svorek do systému. Každý termostat v příkladu je připojen přímo do řídicí jednotky, podřízeného modulu (je-li k dispozici) a modulu Star.

ES

1

FI

A B + - A B + - A B + -

FR Připojení komunikačního kabelu k řídicí jednotce:

HR

1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v horní části rámu řídicí jednotky. 2. Zasuňte čtyři kabely (A, B, + a -) do konektoru na řídicí jednotce.

HU

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

P řipojení

ke kabelem zapojenému modulu

IT

S tar

Modul Star je připojen k řídicí jednotce nebo podřízenému modulu (je-li k dispozici) pomocí kabelu a dvou dalších připojovacích bodů. Každý termostat v příkladu je připojen přímo k modulu Star, kromě toho, který je připojen pomocí řetězové topologie (série).

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

41


UK P řipojení

kabelu k modulu

S tar

P řipojení T-149

CZ DE

komunikačního kabelu k termostatu

1 2

DK

1

2

EE ES FI FR

A B + - A B + -

3

Připojení komunikačního kabelu k modulu Star: 1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v rámu modulu Star.

HR

2. Zasuňte čtyři kabely (A, B, + a -) do konektoru na elektrické kartě.

HU

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

1

A B + -

Připojení komunikačního kabelu k termostatu T-149: 1. Stiskněte tlačítko na připojovací svorce na zadní straně termostatu. 2. Držte tlačítko stisknuté a vložte všechny čtyři kabely do připojovací svorky na termostatu (s označením A, B, + nebo -). 3. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nepřipojíte všechny kabely.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 42

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení komunikačního kabelu k termostatu T-143, T-145, T-146, T-147 a T-148

P řipojení T-144

komunikačního kabelu k termostatu

CZ DE

1

A B + -

DK EE

3 2

A B + -

ES

2 1

FI Postup připojení komunikačního kabelu k termostatu T-148, T-147, T-146, T-145 a T-143: 1. Zasuňte čtyři kabely do označených vyjímatelných konektorů (A, B, + a −) na termostatu.

Připojení komunikačního kabelu k termostatu T-144:

FR

1. Zasuňte čtyři kabely do označených konektorů (A, B, + a −) na termostatu.

HR

2. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

2. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru. 3. Nasuňte konektory na vstupní kolíky termostatu.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

43


UK P řipojení T-141

CZ

komunikačního kabelu k termostatu

K termostatům lze připojit volitelné externí čidlo (kromě standardního termostatu T-145, termostatu Flush T-144 a čidla místnosti T-141) a rozšířit tak jejich funkci.

2

DE DK

A B

EE

6.4 Připojení externího čidla k termostatu (volitelně)

+ -

1

POZNÁMKA! Pro přesnou teplotu: připevněte venkovní čidlo na severní stranu budovy, kde není pravděpodobné vystavení přímému slunci. Neumisťujte je na dveře, okna nebo vývody vzduchu.

T ermostat T-149

ES

Připojení komunikačního kabelu k termostatu T-149:

Připojte čidlo k terminálu umístěnému na zadní straně termostatu, jak je znázorněno na obrázku níže.

1. Stiskněte tlačítko na připojovací svorce na zadní straně termostatu.

FI

2. Držte tlačítko stisknuté a vložte všechny čtyři kabely do připojovací svorky na termostatu (s označením A, B, + nebo -).

FR

3. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nepřipojíte všechny kabely.

HR

2

HU 1

IT LT

1. Stiskněte tlačítka na připojovacích svorkách na zadní straně termostatu.

LV

2. Držte tlačítka stisknutá a zasuňte dva dráty z kabelu čidla (bez pólů) do připojovací svorky.

NL NO PL PT RO RU SE SK 44

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK T ermostaty T-143, T-146, T-147

a

T-148

Připojte čidlo k jednomu terminálu umístěnému na zadní straně termostatu, jak je znázorněno na obrázku níže.

CZ

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

DE

Další informace naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

1

2

T ermostat U ponor S matrix B ase D+RH S tyle T‑149

DK

T ermostat U ponor S matrix B ase P rog .+RH T-148

3

EE

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

ES

Další informace naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

1. Zasuňte dva kabely od čidla (bez pólů) do svorky. 2. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru. 3. Nasuňte svorku na vstupní kolíky termostatu.

FI

T ermostat U ponor S matrix B ase PRO D+RH T-147

FR

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

HR

Další informace naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

HU

D igitální termostat U ponor S matrix B ase T-146

IT

Vstup venkovního čidla teploty lze použít pro čidlo teploty podlahy, venkovní teploty nebo vzdálené čidlo. Pomocí softwaru termostatu vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

LT

Další informace naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

45


UK V eřejný T-143

CZ

termostat

U ponor S matrix B ase

Vstup externího čidla teploty může být použit pro čidlo podlahové teploty, čidlo venkovní teploty nebo přepínač Comfort/ECO. Pomocí spínačů DIP vyberte režim řízení, který bude odpovídat používání čidla a termostatu.

DE

U pozornění !

DK

Pokud je v systému k dispozici více než jedna řídicí jednotka, zaregistrujte termostat jako systémové zařízení v hlavní řídicí jednotce.

EE ES

ON

DIP

FI

1 2 3 4

FR HR HU IT LT LV

Spínač Funkce*

1

2

3

4

Použití jako standardní pokojový termostat

vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto

Použito jako standardní pokojový termostat společně s podlahovým čidlem teploty

zapnuto vypnuto vypnuto vypnuto

Použito jako standardní pokojový termostat nebo systémové zařízení společně s venkovním čidlem teploty

vypnuto zapnuto vypnuto vypnuto

Použito jako systémové zařízení společně s dodaným čidlem teploty, pro přepínání funkce vytápění/ chlazení **

vypnuto vypnuto zapnuto vypnuto

Použito jako systémové zařízení využívající vstup čidla pro přepínání funkce Comfort/ECO**

vypnuto vypnuto vypnuto zapnuto

Použito jako vzdálené čidlo

vypnuto zapnuto vypnuto zapnuto

* Pokud registrujete termostat jako systémové zařízení, nebude již nadále pracovat jako standardní pokojový termostat. **Sepnuto = ECO

NL

U pozornění ! Spínače musí být nastaveny před registrací termostatu.

NO

U pozornění ! PL

Spínače musí být nastaveny na jednu z dostupných funkcí, jinak nelze termostat zaregistrovat.

PT RO RU SE SK 46

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

6.5

Připevnění termostatu T-149 na zeď

Termostaty jsou dodávány v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění termostatu na zeď.

P oužití

nástěnného držáku a povrchového

adaptéru ( volitelné )

CZ

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jeho připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku a povrchového adaptéru (volitelné).

DE

U pozornění ! Neutahujte šrouby nástěnného držáku příliš. Kov by se mohl deformovat. 64

DK

mm

EE

P oužití

nástěnných držáků ( doporučeno )

64 mm

2

4

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jejího připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku.

1

U pozornění !

2

.0

Neutahujte šrouby nástěnného držáku příliš. Kov by se mohl deformovat.

5

V rut mm

FI

3 V1

60

ES

FR

4

HR

a hmoždinka

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutu a hmoždinky připevnit termostat ke zdi.

HU 2 38

3

IT

mm

1

1

LT

V1

.0

2 3

LV

2 V1

.0

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

47


UK

6.6 CZ DE

Připevnění termostatu T-148, T-147, T-146, T-145 a T-143 na zeď

6.7

Připevnění termostatu T-141 na zeď

Termostaty jsou dodávány v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění termostatu na zeď.

Termostaty jsou dodávány v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění termostatu na zeď.

P oužití

P oužití

DK EE ES nástěnných držáků ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jejího připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku.

FI FR

60

1

nástěnných držáků ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jejího připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku.

U pozornění !

mm

Neutahujte šrouby nástěnného držáku příliš. Kov by se mohl deformovat.

2

HR

60

mm

HU 2

IT 3 1

LT

V rut

a hmoždinka

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutu a hmoždinky připevnit termostat ke zdi.

LV

5

NL

2 1

3

2

4

3

NO PL 4

PT RO RU SE SK 48

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P oužití

6.8

nástěnného držáku a povrchového

adaptéru ( volitelné )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů termostatu a způsob jeho připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku a povrchového adaptéru (volitelné).

Připevnění termostatu T-144 na zeď

60

U pozornění ! Neutahujte šrouby nástěnného držáku příliš. Kov by se mohl deformovat. 64

CZ

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů na nástěnném držáku a způsob připevnění termostatu.

DE

mm

1

DK

mm

EE

2

64 mm

2 4

4

FI

5

3 2

Připevnění termostatu T-144 na zeď:

FR

1. Vložte nástěnný držák do nástěnné skříně a upevněte jej šrouby. Zkontrolujte, zda jsou připojeny komunikační vodiče.

4

6

V rut

ES

3

1

5

1

a hmoždinka

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutu a hmoždinky připevnit termostat ke zdi.

HR

2. Upevněte a podržte nástěnný rám na vyhrazeném místě. 3. Upevněte nástěnný rám dvěma šrouby a plastovou vložkou.

HU

4. Upevněte průhledný kroužek LED. 38

3

mm

IT

5. Namontujte otočný ovladač.

1

LT 2

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

49


UK

6.9 CZ

První spuštění digitálních termostatů

Při prvním spuštění vyžaduje termostat před registrací některá základní nastavení.

DE

Další informace naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

DK

V erze

N astavení

času ( pouze

T-168)

Při prvním spuštění termostatu nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů termostatů. Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

softwaru

Během spouštění se zobrazuje aktuální verze softwaru.

T-149

EE ES

V1.0

FI

T-146 T-147

T-148

FR POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí řídicí režim.

HR HU

1. Nastavení hodin.

IT LT

2. Nastavení minut.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 50

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

6.10 První nastavení digitálních termostatů V ýběr

4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

5. Nastavení dne v měsíci.

6. Nastavení měsíce.

režimu řízení termostatu

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla.

DK EE

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikony nastavení a čísla nabídek v pravém horním rohu displeje (asi 3 sekundy).

ES

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) změňte čísla na 04 a stiskněte tlačítko OK.

FI

3. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

FR

4. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) změňte režim řízení (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

HR

T-149

Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

DE

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

7. Nastavení roku.

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu.

CZ

T-146/ T-147/ T-148

HU Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

LT

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

LV

IT

5. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

51


UK N astavení

6.11 Registrace termostatů v rozvaděči

požadované teploty

Termostaty jsou dodávány s výchozí nastavenou hodnotou 21 °C.

CZ

R egistrace

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

DE

T-149

při prvním spuštění

Při prvním spuštění řídicí jednotky tato automaticky vstoupí do režimu chodu, což je standardní provozní režim. Přejděte na krok 1.

R egistrace v režimu

DK

chodu

Režim chodu je standardní režim řídicí jednotky, když systém pracuje podle nastavených parametrů. Přejděte na krok 1.

EE

R egistrace v nuceném

ES

režimu

Vraťte se do režimu chodu, viz část 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu, pak přejděte ke kroku 1.

T-148 T-147 T-146

R egistrace Ilustrace níže ukazuje, jak zaregistrovat různé pokojové termostaty spojené s řídicí jednotkou.

FI

1

FR HR

Nastavení hodnoty teploty na termostatu ve stávajícím řídicím režimu: 1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo + (T-149 = ).

HU

IT

nebo

T-149

21.0

LV NL

2

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

LT

3s

T-146 T-147

T-148

3

4

2 5

NO PL

2. Opakovaným stisknutím tlačítka - nebo + (T-149 = nebo ) nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

PT

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

RO RU SE SK 52

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

5

Chcete-li zaregistrovat pokojové termostaty v řídicí jednotce:

T-149

5s

T-146 T-147 T-148

CZ

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu).

DE

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na požadovaný kanál.

DK

3. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál, který chcete registrovat. Kontrolka LED vybraného kanálu začne blikat zeleně.

5s T-141

5s T-143

5s T-144

TERMOSTAT T-143

5.1 Volitelné: Chcete-li během registrace aktivovat chybu při neoprávněné manipulaci, nastavte spínač deaktivace hodin do režimu Comfort ( ).

5.2 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED (umístěná v otvoru nad tlačítkem registrace) blikat zeleně, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

5s

6

7

2 7

ES

Pozor! Doporučuje se registrovat všechny kanály do termostatu současně.

FI

5. Vyberte termostat.

5s T-145

EE

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nevyberete všechny kanály, které si přejete zaregistrovat v termostatu (kontrolky LED blikají zeleně).

FR HR HU IT

5.3 Volitelné: Pokud byla během registrace aktivována chyba při neoprávněné manipulaci, nastavte spínač deaktivace hodin do upřednostňovaného režimu.

LT

TERMOSTAT T-144

LV

5.1 Pomocí špičatého nástroje lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile kontrolka LED nad otočným ovladačem začne blikat, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

3s

TERMOSTATY T-141 A T-145

5.1 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED na přední straně termostatu blikat, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

53


UK CZ

TERMOSTATY T-146, T-147 A T-148

6.12 Registrace systémových zařízení

5.1 Současně stiskněte a přidržte tlačítka - a + na termostatu, dokud se nezobrazí text CnF (konfigurovat) a ikona komunikace. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

Kromě pokojových termostatů může řídicí jednotka být rovněž připojena k systémovému zařízení.

DE DK EE ES

TERMOSTAT T-149

5.1 Současně stiskněte a přidržte tlačítka a na termostatu, dokud se nezobrazí ikona komunikace . Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

6. Opakujte kroky 2 až 5 dokud nejsou zaregistrovány všechny používané pokojové termostaty.

FI FR

7. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

HR

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných termostatů naleznete v části 10.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

Dostupná systémová zařízení: •

Postup instalace interfaceu s dotykovým displejem (pouze Base PRO) naleznete v části 8 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Base PRO

Postup instalace hodin naleznete v části 7 Instalace hodin Uponor Smatrix Base

Veřejný termostat s různými funkcemi

Obrázek níže znázorňuje, jak registrovat systémová zařízení v řídicí jednotce.

1

3s 2

HU

3

IT LT LV

4 NL

03

NO

04

05

5

PL PT RO RU SE SK 54

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

6

4. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na upřednostňovaný kanál systému, viz seznam níže.

T-143

5s

7

8 4 8

3s

POZNÁMKA! Před registrováním systémového zařízení je třeba zaregistrovat alespoň jeden termostat. POZNÁMKA! Pokud registrujete veřejný termostat T-143 s různými funkcemi jako systémové zařízení, termostat plní pouze funkci vzdálené jednotky. Neřídí pokojovou teplotu v místnosti, ve které je umístěn.

U pozornění ! Spínače DOP ve veřejném termostatu T-143 musí být nastaveny před registrací termostatu.

U pozornění ! Ujistěte se, že řídicí jednotka je v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

DE

1 = Hodiny Další informace naleznete v části 7 Instalace hodin Uponor Smatrix Base.

2 = Nepoužito

3 = Veřejný termostat s venkovním čidlem

4 = Veřejný termostat s přepínačem vytápění/ chlazení od vstupu čidla (pouze Base PRO s interfacem).

CZ

1 = Interface s dotykovým displejem (pouze Base PRO) Další informace naleznete v části 8 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Base PRO.

DK EE ES

5 = Veřejný termostat se spínačem Comfort/ECO od kontaktu

FI

5. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál systémového zařízení. Kontrolka LED kanálu začne blikat zeleně.

FR

6. Veřejný termostat T-143 jako systémové zařízení

6.1 Lehce stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu. Jakmile začne kontrolka LED (umístěná v otvoru nad tlačítkem registrace) blikat zeleně, tlačítko uvolněte. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

HR HU IT

7. Opakujte kroky 4 až 6, dokud nejsou zaregistrována všechna systémová zařízení. 8. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

LT LV

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných čidel a přepínačů naleznete v části 10.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

NL NO

Chcete-li zaregistrovat systémová zařízení v řídicí jednotce: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

PL

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

PT

3. Stiskněte tlačítko OK a vyberte registraci systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

55


UK

7 Instalace hodin Uponor Smatrix Base

CZ DE DK

Následující hodiny mohou být připojeny do systému:

P řipojení

jednotce nebo podřízenému modulu

Hodiny Uponor Smatrix Base I‑143

komunikačního kabelu k řídicí

POZNÁMKA! Zaregistrovat lze pouze jedny hodiny na řídicí jednotku.

EE

POZNÁMKA! Hodiny lze zaregistrovat pouze jako řídicí jednotku Smatrix Base.

ES

7.1

FI

Umístění hodin

Informujte se v pokynech pro přípravu instalace, viz část 4.2 Příprava k instalaci.

FR

7.2

HU

7.3

Připojení hodin k řídicí jednotce

Systém je založen na komunikačním protokolu sběrnice, který využívá kruhovou, přímou nebo hvězdicovou topologii připojení. Díky tomu je zapojování termostatů a systémových zařízení (například hodin) mnohem snazší než připojování jednotlivých zařízení na jednotlivé připojovací svorky.

IT LT

3 3

1

1

Označení hodin

Označte hodiny, je-li to vhodné, čísly systémových kanálů, ke kterým jsou zaregistrovány, například č. 01. V případě instalace několika systému přidejte ID řídicí jednotky, například 1.01 nebo 2.01.

HR

2

LV

Široké možnosti připojení umožněné tímto komunikačním protokolem lze kombinovat jakýmkoliv způsobem vhodným pro aktuální systémy.

NL

Viz také 6.3 Připojení termostatů k řídicí jednotce, kde jsou popsány různé metody připojení.

A B + - A B + - A B + -

Připojení komunikačního kabelu k řídicí jednotce: 1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v horní části rámu řídicí jednotky. 2. Zasuňte čtyři kabely (A, B, + a -) do konektoru na řídicí jednotce. 3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

NO PL PT RO RU SE SK 56

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení

komunikačního kabelu k termostatu

7.4

Připevnění hodin na zeď

Hodiny se dodávají v sadách, včetně šroubů, hmoždinek a nástěnných držáků, což představuje několik možností upevnění hodin na zeď.

CZ DE

1

DK EE

3 2

A B + -

P oužití

nástěnných držáků ( doporučeno )

ES

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů hodin a způsob jejich připojení ke stěně pomocí nástěnného držáku. Připojení komunikačního kabelu k hodinám:

60

1. Zasuňte čtyři kabely do označených vyjímatelných konektorů (A, B, + a −) na hodinách.

1

FI

mm

FR

2

2. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

HR

3. Nasuňte konektory na vstupní kolíky hodin.

P řipojení

kabelu k modulu

S tar

HU

Připojení komunikačního kabelu k modulu Star: 1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v rámu modulu Star. 2. Zasuňte čtyři kabely (A, B, + a -) do konektoru na elektrické kartě. 3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

3

V rut

IT

a hmoždinka

LT

Obrázek níže znázorňuje, jak pomocí vrutu a hmoždinky připevnit hodiny ke zdi. 5

2

LV 1

3

NL NO PL 4

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

57


UK

7.5

První spuštění hodin

2. Nastavení minut.

Při prvním spuštění hodin a před jeho registrací vyžadují hodiny provedení některých základních nastavení.

CZ

Další informace naleznete v části 13 Obsluha hodin Uponor Smatrix Base.

DE

V erze DK

softwaru

3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

Během spouštění se zobrazuje aktuální verze softwaru.

I-143

EE 4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

ES N astavení

času

FI

Při prvním spuštění hodin nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data.

FR

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

5. Nastavení dne v měsíci.

HR HU

6. Nastavení měsíce.

IT LT

7. Nastavení roku.

LV POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí řídicí režim.

NL

1. Nastavení hodin.

NO

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

PL PT RO RU SE SK 58

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

7.6

Registrace hodin v řídicí jednotce

Obrázek níže znázorňuje, jak registrovat hodiny související s řídicí jednotkou.

1

U pozornění ! Ujistěte se, že řídicí jednotka je v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

CZ DE

Chcete-li zaregistrovat hodiny v řídicí jednotce:

3s 2

DK

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

EE

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

3

ES FI

4. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál 1 systémového zařízení (interface hodin). Kontrolka LED kanálu 1 začne problikávat zeleně.

FR

5. Současně stiskněte a podržte tlačítka - a + na hodinách, dokud se nezobrazí text CNF (konfigurovat) a ikona komunikace. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

4

5

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

HR HU

6. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu. I-143

IT

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných hodin naleznete v části 10.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

LT LV

5s

NL NO

6

PL

3s

PT

POZNÁMKA! Registrace alespoň jedněch hodin musí být provedena před registrováním systémového zařízení.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

59


UK

8 Instalace interfaceu Uponor Smatrix Base PRO

CZ DE

Následující interface mohou být připojena do systému: •

DK

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147

K interfaceu může být zaregistrováno až 16 řídicích jednotek, které jím mohou být řízeny.

EE

8.1

Umístění interfaceu

ES

Postupujte podle pokynů k přípravě instalace (viz část 4.2 Příprava k instalaci) a při umisťování interfaceu dodržujte následující pokyny:

FI

1. Vyberte vnitřní stěnu a umístěte zařízení 1,3 m až 1,5 m nad podlahu. 2. Ujistěte se, že interface je chráněn před přímým slunečním zářením.

FR

3. Ujistěte se, že interface nebude zahříván skrze stěny slunečním zářením.

HR

4. Ujistěte se, že interface je chráněn před zdroji tepla, například z televizního přijímače, elektronického zařízení, krbu, bodových světel atd.

HU

5. Ujistěte se, že interface je chráněn před zdrojem vlhkosti a rozstřikující vodou (IP20).

IT

8.2

Připojení interfaceu k řídicí jednotce

Interface se připojuje k jedné nebo více řídicím jednotkám v řetězové či přímé konfiguraci nebo s využitím hvězdicové topologie (lze použít hvězdicový modul). Hvězdicový modul lze v daný okamžik používat pouze pro jeden typ sběrnice. To znamená, že k hvězdicovému modulu připojenému k systémové sběrnici nelze připojit termostat a naopak. POZNÁMKA! K zajištění funkce interfaceu je třeba připojit kabely k dodanému nástěnnému držáku. Další informace o řetězovém připojení naleznete v části 6.3.

U pozornění ! Ujistěte se, že je interface připojen ke konektoru systémové sběrnice (jeden z konektorů na pravém okraji) na řídicí jednotce. V opačném případě by interface nemohl komunikovat s řídicí jednotkou.

V ýstraha !

LT 1.3–1.5 m

Elektrická instalace a zásahy za zabezpečenými kryty 230 V~ musí probíhat pod dohledem kvalifikovaného elektrotechnika.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 60

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK P řipojení

komunikačního kabelu k řídicí

jednotce

P řipojení

komunikačního kabelu k nástěnnému

držáku interfaceu

CZ DE A B -

3

DK 3

Připojení komunikačního kabelu k nástěnnému držáku: 2

EE

1. Veďte kabely skrze nástěnný držák. 1

1

A B - A B -

2. Zasuňte dva kabely (A, B) do konektorů na nástěnném držáku. Kabel - je volitelný a používá se pouze v některých situacích.

ES

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

FI

4. Nepoužité kabely odřízněte a odložte.

P řipojení

napájení k nástěnnému držáku

FR

interfaceu

HR Připojení komunikačního kabelu k řídicí jednotce: 1. Veďte kabely skrze kabelové průchodky v horní části rámu řídicí jednotky. 2. Zasuňte dva kabely (A, B) do volného systémového konektoru (jeden z konektorů na pravém okraji) na řídicí jednotce. Kabel - je volitelný a používá se pouze v některých situacích.

HU N L

IT

Připojení napájení k nástěnnému držáku: 1. Veďte kabely skrze nástěnný držák.

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

2. Zasuňte dva kabely (L a N) do odpovídajících konektorů na nástěnném držáku.

4. Nepoužité kabely odřízněte a odložte.

3. Dotáhněte šrouby upevňující vodiče do konektoru.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

61


UK

8.3 CZ

Připevnění interfaceu na zeď

pomocí nástěnného držáku ( doporučeno )

Obrázek níže znázorňuje umístění upevňovacích otvorů na nástěnném držáku a způsob připevnění interfaceu.

DE

60

8.5

Úvodní průvodce

Při prvním spuštění interfaceu nebo po resetování na výchozí nastavení je zobrazen úvodní průvodce, jak je znázorněno na dotykovém displeji. POZNÁMKA! Před zapnutím interfaceu nastavte řídicí jednotku do režimu registrace systémového zařízení.

mm

DK

Z apnutí

EE

interface

Napájecí spínač je umístěn v levém dolním rohu zadní strany interfaceu. Interface se zapne, když je připojeno k napájecímu zdroji.

ES FI FR

8.4

Nabíjecí kabel

Interface by měl být vždy nabíjen po připojení k nástěnnému držáku, v případě potřeby je však k dispozici standardní kabel s konektorem mini-USB.

HR

POZNÁMKA! Komunikace s řídicí jednotkou může probíhat, pouze když je připojena k nástěnnému držáku.

HU IT

Obrázek níže zobrazuje způsob připojení kabelu.

Průvodce spouštěním pracuje v následujícím pořadí: Ne

Popis

1

Nastavení jazyka

2

Nastavení regionálních nastavení

3

Nastavení data a času

4

Nastavení systému na vytápění nebo chlazení

5

Registrování interfaceu v řídicí jednotce

Všechna tato nastavení jsou přístupná v systému nabídky interfaceu.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 62

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Pohyb interfacem: Symbol

Popis Přejít do úvodní nabídky

N astavení

jazyka

Interakce s interfacem může probíhat v několika jazycích. Nejběžněji používané jazyky jsou již načteny v interfaceu, a další jsou k dispozici po vložení dodané karty microSD.

CZ DE

Jazyk

Vrátit zpět/zrušit změny (pokud nejsou uloženy)

DK Pohyb seznamem nahoru a dolů Pohyb do stran nebo změna podnabídky (je-li k dispozici)

Français

Svenska

Italiano

Deutsch

English

Português

Suomi

Español

Vložte kartu SD pro další

Zrušení nastavení a návrat do předchozí nabídky

1. Vyberte upřednostňovaný jazyk ze seznamu stisknutím symbolu vlajky.

Přesun na předchozí pole

2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

Snížení hodnoty

Zvýšení hodnoty

Přesun na následující pole

Potvrzení nastavení a návrat do předchozí nabídky, nebo pokračování k následujícímu kroku v úvodním průvodci Nastavení Zobrazuje se v některých nabídkách, kde jsou pro parametr k dispozici některá specifičtější nastavení

Další informace naleznete v části 14 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Base PRO.

EE

N astavení

ES FI FR

regionálních nastavení

Nastavte regionální nastavení data a času.

HR

Region.nastav Formát data: DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

RRRR/MM/DD

DD Mmm YYYY

YYYY Mmm DD

HU IT LT

1. Vyberte upřednostňovaný formát data. 2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

LV

Region.nastav Formát času: 24 h 24 h

NL NO

dop./odp.

PL 3. Vyberte upřednostňovaný formát času.

PT

4. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

63


UK N astavení

R egistrování

data a času

Nastavte datum a čas systému.

CZ

Datum a čas Datum: 01/01/2014

DE

interfaceu v řídicí jednotce

Interface musí být zaregistrován v řídicí jednotce, aby mohl ovládat připojený systém. K interfaceu může být zaregistrováno až 16 řídicích jednotek, které jím mohou být řízeny.

1

01/01/2014 DK

3s

EE

2

1. Nastavte aktuální datum.

ES

2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

Datum a čas Čas: 00:00

FI FR

3

00:00

HR HU

3. Nastavte aktuální čas. 4. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

IT

V yberte ,

4

zda je v systému k   dispozici chlazení

Nastavte, zda je v systému k dispozici chlazení, nebo nikoliv.

LT

Vytápění a chlazení Je v systému k dispozici chlazení? NE

LV

5 Spojit dotykovou obrazovku s řídicí jednotkou

NL

NE

ANO

Spojení s modulem KNX

NO 1. Vyberte, zda je v systému k dispozici chlazení.

PL

6

Spojení OK

2. Potvrďte a pokračujte následujícím krokem úvodního průvodce.

PT RO

7

RU

3s SE SK 64

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK POZNÁMKA! Registrace alespoň jedněch hodin musí být provedena před registrováním interfaceu.

CZ

POZNÁMKA! Registrace alespoň jedněch hodin musí být provedena před registrováním interfaceu.

DE DK

U pozornění ! Ujistěte se, že řídicí jednotka je v režimu chodu. Informace o ukončení režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Ukončení režimu chodu.

EE

Registrování interfaceu v řídicí jednotce:

ES

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

FI

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel na kontrolku LED napájení (kontrolka LED bliká červeně).

FR

3. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu registrace systémového zařízení (kontrolka LED napájení). Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně.

HR HU

4. Stiskněte tlačítko OK a vyberte kanál 1. Kontrolka LED kanálu začne blikat zeleně. 5. POUŽITÍ ÚVODNÍHO PRŮVODCE INTERFACEM:

IT

5.1 Postupujte podle pokynů v části 8.5 Úvodní průvodce, dokud se nezobrazí tlačítko Link Touch Screen to controller (Spojit dotykovou obrazovku s řídicí jednotkou).

LT

5.2 Stisknutím tlačítka Link Touch Screen to controller zahajte registraci.

LV

POUŽITÍ SYSTÉMU NABÍDEK INTERFACEU:

5.1 Přejděte do nabídky Link (Main menu > Preferences) (Spojení, Hlavní nabídka > Předvolby).

5.2 Stisknutím tlačítka Link Touch Screen to controller zahajte registraci.

NL NO

6. Interface se zaregistruje v řídicí jednotce. Kontrolka LED vybraného kanálu v řídicí jednotce se rozsvítí zeleně a registrace je dokončena.

PL

7. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud zelená kontrolka LED nezhasne, čímž se ukončí registrace a jednotka se vrátí do provozního režimu.

PT RO

Postup zrušení registrace již zaregistrovaných interfaceů naleznete v části 10.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce.

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

65


UK

9

CZ

Dokončení instalace

DE Proveďte kompletní kontrolu instalace:

3

1. Zkontrolujte, zda termostaty pracují správně.

DK

EE

Nastavte hodnotu termostatu na maximum, abyste zapnuli vytápění a ujistěte se, že servopohony jsou v chodu.

5

2. Nastavte termostaty a interface (je-li nainstalován, pouze Base PRO) na definovaná provozní nastavení.

ES

3. Uzavřete kryty řídicí jednotky. 4. Připevněte termostaty, hodiny (jsou-li instalovány, pouze Base) a interface (je-li nainstalován, pouze Base PRO) na zeď.

FI

5. Vytiskněte a vyplňte „Zprávu o instalaci“ umístěnou na konci příručky.

FR

6. Předejte příručku a všechny informace o systému uživateli.

HR

1 1 2 4

6

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 66

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

10 Obsluha řídicí jednotky Uponor Smatrix Base/ Base PRO

CZ DE

Řídicí jednotka Uponor Smatrix Base/Base PRO ovládá instalace podlahového vytápění/chlazení podle potřeby uživatele. Teploty se nastavují termostaty umístěnými v každé místnosti.

10.1 Princip funkce Jakmile je teplota naměřená termostatem nižší (režim vytápění) nebo vyšší (režim chlazení) než nastavená teplota, je vytvořen požadavek na změnu pokojové teploty a odeslán do řídicí jednotky. Řídicí jednotka otevře servopohony podle aktuálního provozního režimu a dalších nastavení. Jakmile je dosažena nastavená teplota, je tato informace odeslána a servopohony jsou uzavřeny.

10.2 Normální obsluha bez volitelných nastavených programů Se systémem v chodu v normálním režimu: • V režimu vytápění jsou servopohony otevřené, když jsou teploty v místnostech nižší, než teploty nastavené na termostatech. • V režimu chlazení jsou servopohony otevřené, když jsou teploty v místnostech vyšší, než teploty nastavené na termostatech. Informace o obsluze interfaceu naleznete v části 14 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Base PRO. Informace o obsluze analogových termostatů naleznete v části 11 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

10.3 Obsluha s nastavením programů Programovatelné harmonogramy poskytují možnost přepínat mezi vybranými místnosti a režimy Comfort a ECO pomocí 7denního programu. To optimalizuje instalaci a spoří energii.

DK EE

Používání nastavovacích programů vyžaduje alespoň jedno z následujících:

ES

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148

Hodiny Uponor Smatrix Base I‑143

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147 (pouze Base PRO)

FI

Informace o obsluze termostatu naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

FR

Informace o obsluze hodin naleznete v části 13 Obsluha hodin Uponor Smatrix Base.

HR

Informace o obsluze interfaceu naleznete v části 14 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Base PRO.

HU

10.4 Režim chodu Během normálního provozu je řídicí jednotka v režimu chodu.

IT

U končení

LT

režimu chodu

Pokud je řídicí jednotka v režimu registrace nebo vynuceném režimu, ukončete režim chodu stisknutím tlačítka OK, dokud nezhasnout kontrolky LED (asi 5 sekund).

LV

Informace o obsluze digitálních termostatů naleznete v části 12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO.

NL

3s

NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

67


UK CZ DE

10.5 Resetování řídicí jednotky

Zrušení registrace kanálu:

Pokud dojde k potížím, jako je nepřesná registrace kanálu, vynulujte řídicí jednotku. Následující obrázek znázorňuje umístění resetovacího tlačítka na řídicí jednotce.

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 červeně/zeleně (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu).

Chcete-li vynulovat řídicí jednotku:

2. Pro zrušení registrace přesuňte pomocí tlačítek < nebo > ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na vybraný kanál (je-li zaregistrován, bliká zeleně).

1. Ujistěte se, že řídicí jednotka je v režimu chodu. Pokud se jednotka v režimu registrace nebo vynuceném režimu, stiskněte a podržte tlačítko OK asi 5 sekund, nebo dokud kontrolky LED nezhasnou.

DK EE

2. Stiskněte současně tlačítka <, OK a > (asi na 10 sekund), dokud nezačne blikat kontrolka LED napájení a nezhasnou kontrolky LED všech kanálů. Všechny parametry jsou vymazány a režim chodu byl aktivován.

ES FI

3. Stiskněte současně tlačítka < a >, dokud se kontrolka LED vybraného kanálu nerozbliká červeně (asi 3 sekund).

Z rušení

registrace všech kanálů

Je-li jeden nebo několik kanálů nepřesně zaregistrováno, je možné zrušit všechny registrace současně.

1

FR

10 s

3s

HR

3. Po vynulování řídicí jednotky je zapotřebí provést instalaci a registraci.

HU

10.6 Zrušení registrace kanálů v řídicí jednotce Z rušení

IT

10 s

registrace jednoho kanálu

Když je kanál zaregistrován nepřesně, nebo pokud je nutné opakovat registraci termostatu, je možné z řídicí jednotky současnou registraci odstranit.

LT

2

1

2

U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu. Zrušení registrace všech kanálů:

LV NL

3s

NO

3

PL

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud se červeně nerozbliká kontrolka LED kanálu 1 červeně/zeleně (nebo prvního nezaregistrovaného kanálu). 2. Stiskněte současně tlačítka < a >, dokud kontrolky LED pro všechny kanály kromě jedné nezhasnou (asi 10 sekund). Zbývající kontrolka bliká červeně.

5s

PT

U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

RO RU SE SK 68

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Z rušení

registrace systémového zařízení

Je-li kanál nepřesně registrován v systémovém zařízení, je možné registraci odebrat, jak je znázorněno na obrázku níže.

1

3s 2

3

Zrušení registrace systémového zařízení: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK na řídicí jednotce, dokud jedna z kontrolek LED kanálu nezačne problikávat.

CZ

2. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED bliká červeně) na kontrolku LED napájení.

DE

3. Stiskněte tlačítko OK a vyberte registraci systémového zařízení. Kontrolka LED napájení začne problikávat podle vzoru: dlouze bliká – krátká pauza – dlouze bliká. Kanál 1 se rozbliká červeně, nebo červeně/zeleně, pokud je do tohoto kanálu zaregistrováno zařízení.

DK

4. Pomocí tlačítek < nebo > přesuňte ukazatel (kontrolka LED se rozbliká červeně) na vybraný kanál (je-li zaregistrován, bliká zeleně), viz následující seznam.

ES

1 = Interface s dotykovým displejem (pouze Base PRO)

1 = Hodiny (pouze Base)

2 = Nepoužito

3 = veřejný termostat s venkovním čidlem

4 = Veřejný termostat s přepínačem vytápění/ chlazení od vstupu čidla (pouze Base PRO s interfacem).

5

5s U pozornění ! Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka v režimu chodu. Informace o návratu do režimu chodu naleznete v části 10.4 Režim chodu > Návrat do režimu chodu.

EE

FI FR HR HU

5 = veřejný termostat se spínačem Comfort/ECO

IT

5. Stiskněte tlačítka < a > současně, dokud se kontrolka LED vybraného kanálu asi na 5 sekund nerozbliká červeně.

LT

10.7 Aktualizace softwaru řídicí jednotky (pouze Base PRO)

LV

Software a pokyny pro aktualizaci naleznete na webových stránkách společnosti Uponor.

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

69


UK

11 Obsluha analogových termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO

CZ DE

V systému Uponor Smatrix Base/Base PRO mohou být použity dva typy termostatů, analogové a digitální.

DK

Analogové termostaty:

EE ES

Termostat Uponor Smatrix Base PRO Room Sensor+RH Style T‑141

Veřejný termostat Uponor Smatrix Base T-143

Termostat Uponor Smatrix Base Flush T-144

Standardní termostat Uponor Smatrix Base T‑145

11.1 Uspořádání termostatů T ermostat s čidlem

místnosti

T-141

Během normálního provozu je termostat monitorován a ovládán prostřednictvím interfaceu Base PRO I-147. Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

A

B

Analogové termostaty jsou ovládány otočením ovladače (T-144 a T-145), seřízením potenciometru na zadní straně (T-143) nebo prostřednictvím interfaceu Base PRO I-147 (T-141, T-143, T-144 a T-145).

FI FR HR HU

C Poz.

IT LT

Popis

A

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

B

Registrační tlačítko

C

Svorka komunikačního kabelu

LV NL NO PL PT RO RU SE SK 70

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK V eřejný

termostat

T-143

T ermostat F lush T-144

Během normálního provozu se asi na 60 sekund rozsvítí samostatná dioda LED na zadní straně termostatu, pokud je zaznamenán požadavek na vytápění/chlazení.

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

CZ

AB

Termostat obsahuje spínač, který, je-li to aktivováno během registrace, vyšle chybu, když je termostat sejmut ze zdi. Chyba se přenáší připojenými kabely a způsobí, že začne blikat kontrolka LED příslušného kanálu na řídicí jednotce.

DE DK

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

G B C E

EE

E C

ES

D

FI FR

2 F Poz.

HR

D A

Popis

A

Potenciometr pro nastavený teplotní bod

B

Registrační tlačítko

C

Spínač deaktivace hodin

D

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

E

Konfigurační spínačů DIP

F

Svorka komunikačního kabelu

G

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

HU

1 A Poz.

IT Popis

A

Číselníkový regulátor nastaveného bodu teploty místnosti

B

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

C

Registrační tlačítko

D

Spínač deaktivace hodin

E

Svorka komunikačního kabelu

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

71


UK S tandardní

termostat

T-145

Během normálního provozu se asi na 60 sekund rozsvítí samostatná dioda LED na termostatu, pokud je zaznamenán požadavek na vytápění/chlazení.

CZ

Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

DE

A

C

D E

DK

11.2 Úprava teploty Teplota se mění nastavením hodnoty na termostatu na hodnotu mezi 5 a 35 °C.

T ermostat s čidlem

V eřejný

EE

místnosti

T-141

Nastavenou teplotu pro termostat T-141 lze změnit pouze prostřednictvím interfaceu Base PRO I-147. Pokud interface I-147 není připojen, bude nastavená teplota pevně 21 ˚C. termostat

T-143

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

2

ES

3 20

FI

5

B

FR Poz.

HR HU IT

35

F

Popis

1

A

Číselníkový regulátor nastaveného bodu teploty místnosti

B

Kontrolka LED požadavku vytápění/chlazení

C

Průhledné vodítko otočného ovladače

2. Sejměte jej ze zdi.

D

Registrační tlačítko

E

Spínač deaktivace hodin

3. Nastavte požadovanou teplotu pomocí potenciometru.

F

Svorka komunikačního kabelu

Změna nastavené teploty termostatu: 1. Natočte termostat v držáku.

4. Uložte termostat zpět na zeď.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 72

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK T ermostat F lush T-144 Pomocí otočného ovladače termostatu nastavte teplotu. Kontrolka LED se rozsvítí, když otáčíte ovladačem. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti. Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

11.3 Deaktivace funkce hodin Termostaty T-143, T-144 a T-145 mají spínače, které uživateli umožňují vypnout funkci hodin (režim Comfort) pro kanály řízené termostatem. Spínač je nastaven do režimu Comfort/ECO přímo ve výrobním závodu.

T ermostaty T-143

a

CZ DE

T-145

DK

Obrázek níže znázorňuje, jak deaktivovat funkci hodin na řídicí jednotce.

2

EE

3

ES Regulace nastavené teploty termostatu: • •

Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček a zvyšte teplotu. Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a snižte teplotu.

S tandardní

termostat

T-145

FI

1 Přepnutí spínače do režimu Disable timer (Deaktivace hodin):

FR

1. Natočte termostat v držáku.

HR

2. Sejměte jej ze zdi.

Pomocí otočného ovladače termostatu nastavte teplotu.

3. Přepnutí do režimu Comfort,

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

4. Uložte termostat zpět na zeď.

.

HU

T ermostat F lush T-144 Obrázek níže znázorňuje, jak deaktivovat funkci hodin na řídicí jednotce.

IT

2

LT LV

1 3

NL

Regulace nastavené teploty termostatu: •

Otočte ovladačem po směru hodinových ručiček a zvyšte teplotu.

Přepnutí spínače do režimu Disable timer (Deaktivace hodin):

Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a snižte teplotu.

1. Pomocí malého šroubováku sejměte číselník. 2. Přepnutí do režimu Comfort,

NO

.

PL

3. Uložte otočný ovladač zpět na termostat.

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

73


UK CZ

11.4 Resetování továrních nastavení

Resetování továrního nastavení termostatu:

Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

1. Sejměte termostat ze stěny.

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení termostatu, pokud to není bezpodmínečně nutné.

DE DK

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace termostatu.

EE

2. Odpojte řídicí jednotku od napájení. 3. Stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu a zároveň řídicí jednotku znovu připojte k napájení. 4. Pusťte tlačítko po přibližně 10 sekundách, když kontrolka LED začne blikat. 5. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

T ermostaty T-143

T ermostat T-141

ES

a

T-145

2 3

1 FI FR

1 4

HR

2

HU

T-143

IT

T-145

Resetování továrního nastavení termostatu: 1. Natočte termostat v držáku.

LT

2. Sejměte jej ze zdi.

3

3. Opatrně stiskněte a podržte tlačítko registrace na termostatu, jakmile kontrolka LED požadavku začne problikávat, tlačítko uvolněte.

LV 3.1

NL NO

4

4. Spínač deaktivace hodin změňte dvakrát, bez ohledu na výchozí polohu.

3.2

5. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

4.1

PL PT

4.2 POZNÁMKA! Tento úkon může vyžadovat dvě osoby.

RO RU SE SK 74

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

12 Obsluha digitálních termostatů Uponor Smatrix Base/Base PRO

CZ DE

V systému Uponor Smatrix Base/Base PRO mohou být použity dva typy termostatů, analogové a digitální. Digitální termostaty mají displej přenášející informace pro uživatele a tlačítka zajišťující ovládání.

T ermostaty T-146, T-147 T-146 T-147 T-148

a

T-148 DK

A

EE

Digitální termostaty: •

Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T‑149

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148

ES

• Termostat Uponor Smatrix Base PRO D+RH T-147 •

Digitální termostat Uponor Smatrix Base T-146

FI

12.1 Uspořádání termostatů Obrázek níže ukazuje součásti termostatu.

FR

T ermostat T-149 T-149

B

A

D

C

Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

D

Svorka komunikačního kabelu

HR HU IT LT

B

DC

Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Koncovka pro externí čidlo (nepolarizovaná)

D

Svorka komunikačního kabelu

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

75


UK

12.2 Uspořádání displeje CZ

Změna nastavené teploty

A

T ermostat T-149 Obrázky znázorňují různé obrazovky a symboly, které se mohou zobrazit.

DE

A

21.0

EE ES FI

Poz. A

FR

B

HR

Symbol

B

E Poz. A

C

B

Popis Teplotní odečet používající symbol - nebo +, dva číselné znaky, desetinnou čárku a znak zobrazující 0 nebo 5 Symbol chyby

Popis Režim změny nastavené teploty Nastavená teplota se symbolem - nebo +, dvěma číselnými znaky, desetinnou čárkou a znakem zobrazujícím 0 nebo 5

Jedn. teploty

D

Požadavek vytápění Požadavek chlazení

Jedn. teploty E

IT

Symbol

C

C

HU

C D

21.5

Režim chodu (výchozí obrazovka)

DK

B

Režim Comfort Režim ECO

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 76

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Chyby

A

Režim řízení

B

C

D

A

B

CZ

C D

21.0 Poz. A B

Symbol

DK

E

Popis Režim chyby

DE

Poz. A

Symbol

EE

Popis Aktuální režim řízení

ES

Kontrolka vnitřní teploty

Vadné čidlo vnitřní teploty

Aktuální režim řízení Vadné čidlo teploty podlahy

FI

Vnitřní teplota s kontrolkou omezené podlahové teploty Aktuální režim řízení

Vadné vzdálené čidlo teploty

FR

Kontrolka vzdáleného čidla teploty Aktuální režim řízení

Vadné čidlo venkovní teploty C D

HR

Kontrolka venkovní teploty Limit relativní vlhkosti dosažen

B

Kontrolka chyby komunikace

C

Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu

HU Jedn. teploty

IT D

Požadavek vytápění

LT

Požadavek chlazení E

LV

Režim Comfort Režim ECO

NL

režim Dovolená,

NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

77


UK R elativní

vlhkost

A

CZ

Poz.

B

DK Poz.

EE

Symbol

A B

ES

T-148

T-146 T-147

HR

Relativní vlhkost využívající dva číselné znaky. Indikována znakem „%“ a

T-147

T-149

GH

T-148

C B

HU

B Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu C

D A T-148

LT

J B

NO

K

Kontrolka vnitřní teploty

Text Err a problikávající ikona čidla signalizují vadné čidlo

E C

NL

D

Kontrolka komunikace

Kontrolka vzdáleného čidla teploty (režim RS)

I L G AH F D

LV

Relativní vlhkost využívající dva číselné znaky. Indikována znakem „%“

E

F

IT

Teplotní odečet používající symbol - nebo +, dva číselné znaky, desetinnou čárku a znak zobrazující 0 nebo 5

Úroveň relativní vlhkosti

Obrázek níže zobrazuje všechny možné symboly a znaky, které mohou být zobrazeny na displeji:

FR

Pouze T-146 a T-147

T-146, T-147

Popis

T ermostaty T-146, T-147 FI

Popis

Pole hlášení se třemi alfanumerickými znaky

45.0

DE

Symbol

A

Vnitřní teplota s kontrolkou omezené podlahové teploty Text Err a problikávající ikona podlahového čidla signalizují vadné čidlo Kontrolka teploty podlahy Text Err a problikávající ikona podlahového čidla signalizují vadné čidlo Kontrolka venkovní teploty

PL

Text Err a problikávající ikona venkovního čidla signalizují vadné čidlo

PT

Pouze T-147 a T-148 only Limit relativní vlhkosti dosažen

RO RU SE SK 78

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Poz. E

Symbol

Popis

12.3 Tlačítka obsluhy

Nabídka nastavení

Obrázek níže znázorňuje tlačítka použitá k obsluze digitálních termostatů.

Číslo nabídky nastavení F

G H

CZ

T-149

DE

Požadavek vytápění Požadavek chlazení

A

Režim Comfort

C

Režim ECO

B

DK EE

Problikávající ikona termostatu T-146 nebo T-147 signalizuje aktivovaný režim dovolené v systému. I

ES FI

Pouze T-148 Digitální hodiny

Pouze T-148

T-146 T-147 T-148

FR

Název parametru v nabídce nastavení

HR

Pouze T-148 Kontrolka ukazující dopoledne nebo odpoledne, když je termostat nastaven do režimu 12 h Bez indikace, když je termostat nastaven do režimu 24 h J

Pouze T-148

HU

A

B C

Vybrán/aktivován den v týdnu 1 = pondělí 7 = neděle K

LT

Pouze T-148 Kontrolky času vybraného nebo naplánovaného pro režim Comfort, mezi 0:00 a 24:00 Polovina = 30 minut

Poz.

režim Dovolená,

LV

Popis

A

Tlačítka - a + se používají k následujícímu:

B

•    Nastavení hodnoty teploty •    Změna parametrů v nabídkách nastavení

C

Tlačítko OK se používá k následujícímu:

Celý = 1 hodina L

IT

NL NO

•    Přepínání mezi daty aktuálního stavu a hodnotami dostupných čidel připojených k termostatu •    Vstup a opuštění nabídky nastavení •    Potvrzení nastavení

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

79


UK

12.4 Spouštění

N astavení

CZ

Při spouštění je verze softwaru zobrazena na displeji asi tři sekundy. Pak se termostat přepne do režimu chodu.

DE

Při prvním spuštění termostatu nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data (pouze T-148).

DK

V erze

EE

Příklady:

softwaru

Aktuální verze softwaru se zobrazuje, je-li termostat zapnutý.

T-149

času a data ( pouze

T-148)

Při prvním spuštění termostatu nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data. Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě. POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí režim chodu. 1. Nastavení hodin.

ES FI

V1.0

T-146 T-147

FR

2. Nastavení minut.

T-148

HR 3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 80

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

5. Nastavení dne v měsíci.

12.5 Úprava teploty Teplota se mění nastavením hodnoty na termostatu.

CZ

Pomocí tlačítek na termostatu nastavte teplotu. Displej se rozsvítí, když stisknete tlačítko. Vypne se asi po 10 sekundách nečinnosti.

DE

Obrázek níže zobrazuje způsob nastavení hodnoty teploty na termostatu.

DK

T-149

EE 6. Nastavení měsíce.

ES FI

T-148 T-147 T-146

7. Nastavení roku.

FR HR

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení. Další informace naleznete v části 12.9 Nastavení.

Nastavení hodnoty teploty na termostatu ve stávajícím řídicím režimu: 1. Stiskněte jednou tlačítko - nebo + (T-149 = ).

HU

nebo

IT

Obrazovka zobrazuje aktuální nastavenou hodnotu.

T-149

LT

21.0

T-146 T-147

LV NL

T-148

NO PL

2. Opakovaným stisknutím tlačítka - nebo + (T-149 = nebo ) nastavte hodnotu teploty. Mění se v přírůstcích po 0,5 °C.

PT

RO

Když je nastavena hodnota, obrazovka se po několika sekundách vrátí do režimu chodu a zobrazí pokojovou teplotu.

RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

81


UK

12.6 Režim chodu Během normálního provozu je termostat v režimu chodu.

CZ

V režimu chodu displej zobrazuje specifické informace o režimu řízení.

DE

12.7 Režim řízení

DK EE ES

FR HR

3. Teplota v místnosti, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-169)

Režimy řízení:

1. Pokojová teplota (výchozí)

T-146/ T-147/ T-148

RFT,

režim pokojové teploty podlahy

2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-149 přítomna chyba) Popis

RT

Pokojová teplota

3. Teplota podlahy, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-149)

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

4. Relativní vlhkost (pouze T-147, T-148 a T-149)

RS

Vzdálené čidlo

5. Teplota podlahy (pouze T-146, T-147 a T-148)

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

Pomocí tlačítka OK přepínejte mezi dostupnými informacemi.

IT

2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-149 přítomna chyba)

4. Relativní vlhkost (pouze T-147 a T-148)

Na displeji je možné v režimu řízení zobrazit různé typy informací. Digitální termostat T-148 rovněž zobrazuje hodiny a informace o naplánovaném programu.

HU

režim pokojové teploty

1. Pokojová teplota (výchozí)

Termostat má čtyři různé režimy řízení, nastavte je v nabídce nastavení.

T-149

FI

RT,

RS,

režim vzdáleného čidla

1. Pokojová teplota (výchozí) 2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-149 přítomna chyba) 3. Vzdálené čidlo, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-149) 4. Relativní vlhkost (pouze T-147, T-148 a T-149)

RO,

LT

režim vzdáleného venkovního čidla

1. Pokojová teplota (výchozí) 2. Seznam chyb (zobrazuje se, pouze pokud je v termostatu T-149 přítomna chyba)

LV

3. Venkovní teplota, současný režim ECO/Comfort a současný požadavek na vytápění/chlazení (pouze T-149)

NL

4. Relativní vlhkost (pouze T-147, T-148 a T-149) 5. Venkovní teplota (pouze T-146, T-147 a T-148)

NO PL PT RO RU SE SK 82

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

12.8 Změna režimu řízení

12.9 Nastavení

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla.

V této nabídce se nastavují všechna nastavení týkající se termostatu. POZNÁMKA! Pokud je na digitálním termostatu T-148 aktivováno programování (program 00) (není nastaveno Off (Vypnuto)), nesmí žádná jiná jednotka (hodiny) změnit (potlačit) režim Comfort/ECO v dané místnosti.

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) změňte čísla na 04 a stiskněte tlačítko OK. 3. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

Vstup do nabídky nastavení:

4. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) změňte režim řízení (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

2. Ikona nastavení a čísla nabídek se zobrazují v pravém horním rohu displeje.

T-149

DE DK EE

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí ikony nastavení a čísla nabídek v pravém horním rohu displeje (asi 3 sekundy).

T-146/ T-147/ T-148

CZ

ES FI

1. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy.

FR

3. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) změnou čísel vyhledejte podnabídku (viz seznam níže). Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

5. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

HR

00 = Program (pouze T-148) 02 = Přepínání vytápění/chlazení* 03 = Teplota poklesu režimu ECO 04 = Režim řízení 05 = Horní omezení teploty podlahy 06 = Dolní omezení teploty podlahy 07 = Chlazení povoleno 08 = Jednotka displeje 10 = Čas a datum (pouze T-148) 11 = Kalibrace teploty v místnosti 12 = Převrácení obrazovky (pouze T-149)

HU IT LT LV

* Tato nabídka není viditelná, pokud je termostat zaregistrován v řídicí jednotce. 4. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. T-146, T-147 a T-148: parametr začne blikat. T-149: číslo nabídky se podtrhne.

NL

5. Změňte parametry v podnabídkách.

NO

6. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

83


UK 00 P rogram ( pouze T-148)

Program P4:

V této nabídce může být nastaven jeden ze sedmi různých časových programů pro režim Comfort/ECO. Program 1 až 6 je naprogramovaný a 7. program může definovat uživatel. V nastavených programech se zobrazuje den rozdělený na 30minutové intervaly, které jsou nastaveny do režimu Comfort (černý symbol), nebo ECO (prázdný symbol).

CZ DE DK

Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení jsou odkazována na interface (pouze Base PRO).

EE

Program vypnutý (výchozí): Místnost je nastavena v režimu Comfort. Jsou-li v systému k dispozici hodiny, místnost použije nastavené plány, avšak termostaty teplotu poklesu ve svém režimu ECO.

ES FI

Program P5:

Program P1:

FR HR HU

Program P6:

IT

Program P2:

LT LV NL Výběr naplánovaného programu Výběr naplánovaného programu:

NO Program P3:

PL

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + vyberte program.

PT

Vyberte mezi: P1–P6, U (uživatelem definovaný program) a Off (Vypnuto).

3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr programu a pak se vraťte do nabídky nastavení.

RO RU SE SK 84

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Úprava uživatelem definovaného programu na jeden den

Úprava uživatelem definovaného programu na celý týden

Úprava uživatelem definovaného programu:

POZNÁMKA! Tato metoda vrátí aktuální uživatelem definovaný program na tovární nastavení.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U. 3. Stiskem OK potvrďte nastavení výběr programu.

Rozbliká se stávající den.

4. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte den. 5. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí 00:00 (trvá asi 2 sekundy). 6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ). 7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval. 8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30. 9. Stisknutím tlačítka + dokončete nastavení pro stávající den. Software se vrátí zpět do nabídky nastavení. 10. Chcete-li nastavit i jiný den, opakujte postup od kroku 1.

CZ

Úprava uživatelem definovaného programu:

DE

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U.

DK

3. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí den 1 a 00:00.

EE

6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ). 7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval.

ES

8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30.

FI

9. Stisknutím tlačítka + dokončete programování stávajícího dne.

FR

Zobrazí se text Copy Yes (Kopírovat Ano), přičemž volba Yes (Ano) bliká.

HR

10. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne) a potvrďte stisknutím OK.

HU

Vyberte Yes (Ano) a zkopírujte nastavení stávajícího dne do následujícího. Opakujte pro každý den, který má být shodný.

IT

Vyberte No (Ne), stiskněte OK a vytvořte nový interval plánu pro následující den. Poté opakujte kroky 6 až 10, dokud nebude naprogramován celý týden.

LT

11. Když naprogramujete poslední den, displej se vrátí do nabídky nastavení.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

85


UK 02 P řepínání

04 R ežim

vytápění / chlazení

Tato nabídka není viditelná, pokud je termostat zaregistrován v řídicí jednotce. Přepínání vytápění/ chlazení bude řízeno fyzickým přepínačem vytápění/ chlazení (Base nebo Base PRO) nebo interfacem (pouze Base PRO), je-li připojen.

CZ DE

03 T eplota

poklesu režimu

EE

Pokud je k termostatu připojeno venkovní čidlo, musí být vybrán režim řízení, aby mohlo být využito dodatečných funkcí čidla. Zobrazí se aktuální režim řízení (RT, RFT, RS nebo RO).

ECO

V této nabídce se nastavuje teplota poklesu pro libovolný kanál v režimu ECO. Nastavení upravuje aktuální nastavení teploty o nastavenou hodnotu poklesu. V režimu vytápění se nastavená hodnota snižuje a v režimu chlazení se zvyšuje.

DK

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = režim řízení (viz seznam níže).

Pokud je teplota poklesu nastavena na 0, termostat zůstane neovlivněn, pokud program nastavuje systém v režimu ECO.

ES FI

T-149

Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení je pak dostupné v interfaceu (pouze Base PRO).

FR

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

HR

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = parametr.

HU

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 4 ˚C Rozsah nastavení: 0 – 11 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

IT

řízení

V této nabídce se nastavuje režim řízení termostatu.

T-146/ T-147/ T-148

nebo ) změňte

Popis

RT

Pokojová teplota

RFT

Teplota v místnosti s externím podlahovým čidlem

RS

Vzdálené čidlo

RO

Teplota v místnosti se vzdáleným venkovním čidlem

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

05 H orní

omezení teploty podlahy

V této nabídce se nastavuje limit maximální přípustné teploty podlahy.

LT

Tato nabídka je viditelná pouze tehdy, je-li v nabídce nastavení 04 aktivován režim řízení RFT. U systémů s interfacem tato nabídka pouze zobrazuje nastavenou hodnotu, přičemž změny se provádějí v interfaceu (pouze Base PRO).

LV

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = parametr.

NL

NO

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 26 ˚C Rozsah nastavení: 20 – 35 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C POZNÁMKA! Tento parametr nelze nastavit níže, než je hodnota nastavená v nabídce 06 Dolní omezení teploty podlahy.

PL PT

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

RO RU SE SK 86

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 06 D olní

omezení teploty podlahy

V této nabídce se nastavuje limit minimální přípustné teploty podlahy. Tato nabídka je viditelná pouze tehdy, je-li v nabídce nastavení 04 aktivován režim řízení RFT. U systémů s interfacem tato nabídka pouze zobrazuje nastavenou hodnotu, přičemž změny se provádějí v interfaceu (pouze Base PRO).

08 J ednotka

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = parametr.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

POZNÁMKA! Je-li tento parametr nastaven níže než 16 °C, rozbliká se ikona chlazení a varuje před rizikem kondenzace v systému. POZNÁMKA! Tento parametr nelze nastavit výše, než je hodnota nastavená v nabídce 05 Horní omezení teploty podlahy. 3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

07 C hlazení

povoleno

V této nabídce se nastavuje, zda je chlazení místnosti povoleno nebo nikoliv. Tato nabídka není viditelná, pokud je interface připojen k řídicí jednotce. Nastavení jsou pak dostupná v interfaceu (pouze Base PRO).

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) přepínejte mezi možnostmi Ano a Ne.

T-149

T-149

DK

T-146/ T-147/ T-148

Popis

DEg ˚C

Stupně Celsia

DEg ˚F

Stupně Fahrenheita

EE ES

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

10 Č as

a datum ( pouze

FI

T-148)

V této nabídce se nastavuje čas a datum. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů termostatů.

FR

Pokud je u řídicí jednotky zaregistrován interface, hodiny nebo jiný digitální termostat T-148, tato zařízení přenesou nastavený čas a datum do termostatu. Pak bude dostupné pouze nastavení 12/24 h.

HR HU

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu. Stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

IT

POZNÁMKA! V případě krátkých výpadků napájení se pro uložení nastavení data a času používá interní paměť.

LT

Změna poklesu teploty:

Změna poklesu teploty:

T-146/ T-147/ T-148

DE

2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = nebo ) přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 20 ˚C Rozsah nastavení: 10 – 30 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

CZ

Změna poklesu teploty:

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

displeje

V této nabídce se nastavuje jednotka teploty na displeji.

LV

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Nastavení hodin.

NL

3. Nastavení minut. 4. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

Popis

Ano

Zobrazuje ikonu požadavku chlazení

Ne

Skryje ikonu požadavku chlazení

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

NO

5. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle). 6. Nastavení dne v měsíci. 7. Nastavení měsíce.

PL

8. Nastavení roku. 9. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

87


UK 11 K alibrace

teploty v místnosti

T ermostaty T-146, T-147

a

T-148

V této nabídce lze zkalibrovat teplotu v místnosti zobrazovanou na displeji termostatu.

CZ

Změna poklesu teploty:

DE

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + (T-149 = parametr.

DK

nebo ) změňte

Výchozí nastavení: 0.0 ˚C Rozsah nastavení: -6,0 – 6,0 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

EE

12 P řevrácení

ES

obrazovky ( pouze

T-149)

V této nabídce lze obrátit barvy zobrazení. Změna poklesu teploty:

FI

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek obrazovky.

FR

nebo

5s Resetování továrního nastavení termostatu: 1. Stiskněte a podržte tlačítka -, + a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne. 2. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

T ermostat T-149

změňte nastavení

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

HR

12.10 Resetování továrních nastavení Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

HU

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení termostatu, pokud to není bezpodmínečně nutné.

IT LT

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace termostatu.

LV

5s Resetování továrního nastavení termostatu: 1. Stiskněte a podržte tlačítka , a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne. 2. Termostat je nyní resetován na výchozí tovární nastavení.

NL NO PL PT RO RU SE SK 88

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

13 Obsluha hodin Uponor Smatrix Base

CZ DE

Hodiny (pouze Base) poskytují možnost přepínat mezi vybranými místnosti a režimy Comfort a ECO pomocí 7denního programu. Mají displej přenášející informace pro uživatele a tlačítka zajišťující ovládání.

Obrázek níže zobrazuje všechny možné symboly a znaky, které mohou být zobrazeny na displeji:

I-143

Hodiny: •

13.2 Uspořádání obrazovky

Hodiny Uponor Smatrix Base I‑143

DH I L F

DK

A

G

EE

E C

13.1 Uspořádání hodin

ES

J

Obrázek níže ukazuje součásti hodin.

A

FI

B

FR

K Poz. A

Symbol

HR

Popis Pole hlášení se třemi alfanumerickými znaky

HU

Parametr v nabídce nastavení B

B Poz.

Popis

A

Displej

B

Tlačítka

C

Svorka komunikačního kabelu

IT

Jednotka teploty, zobrazuje se, když skupina znaků A ukazuje teplotu

C C D E

LT

Kontrolka komunikace režim Dovolená,

LV

Nabídka nastavení

NL

Číslo nabídky nastavení F

Režim vytápění

NO

Režim chlazení G H

PL Režim Comfort

PT

Režim ECO

RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

89


UK Poz.

Symbol

Popis

13.3 Tlačítka obsluhy

Digitální hodiny

Obrázek níže znázorňuje tlačítka použitá k obsluze hodin.

I

CZ DE

Název parametru v nabídce nastavení

DK Kontrolka ukazující dopoledne nebo odpoledne, když je termostat nastaven do režimu 12 h

EE

A

Bez indikace, když je termostat nastaven do režimu 24 h

ES

J

Vybrán/aktivován den v týdnu 1 = pondělí 7 = neděle

FI

K

Kontrolky času vybraného nebo naplánovaného pro režim Comfort, mezi 0:00 a 24:00

FR

C

Poz.

Polovina = 30 minut Celý = 1 hodina L

HR

B

Ruční vyřazení. Například vynucený režim Comfort nebo ECO.

Popis

A

Tlačítka - a + se používají k následujícímu:

B

•    Vyřazení režimů Comfort a ECO* •    Změna parametrů v nabídkách nastavení

C

Tlačítko OK se používá k následujícímu: •    Přepínání hodin a stavu programu* •    Vstup a opuštění nabídky nastavení** •    Potvrzení nastavení •    Zrušení režimu Dovolená**

HU *

Nikoli v režimu Dovolená

** Stiskněte a podržte v režimu chodu

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 90

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

13.4 Spouštění

3. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h.

Při spouštění je verze softwaru zobrazena na displeji asi 3 sekundy. Pak se hodiny přepnou do režimu chodu.

CZ

Při prvním spuštění hodin nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data.

DE

V erze

4. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

DK

softwaru

Aktuální verze softwaru se zobrazuje, jsou-li hodiny zapnuté.

EE

Příklad:

I-143

5. Nastavení dne v měsíci.

ES FI

N astavení

data a času

Při prvním spuštění hodin nebo po resetování na výchozí nastavení vyžaduje software nastavení času a data.

6. Nastavení měsíce.

FR HR

Pomocí tlačítek − nebo + změňte hodnotu, stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě. POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí režim chodu.

HU

7. Nastavení roku.

IT

1. Nastavení hodin.

LT

8. Stiskem klávesy OK se vraťte do režimu chodu. Datum a čas lze nastavit také v nabídce nastavení.

LV

Další informace naleznete v části 13.7 Nastavení. 2. Nastavení minut.

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

91


UK CZ

13.5 Režim chodu

13.7 Nastavení

Hodiny mohou zobrazit na displeji následující informace:

V této nabídce se nastavují všechna nastavení týkající se hodin.

• Hodiny

DE DK

Aktivace režimu Comfort/ECO

režim Dovolená,

Ruční vyřazení

Pomocí tlačítka OK přepínejte mezi dostupnými informacemi a zobrazuje aktuální nastavení programu.

EE

13.6 Vynucený režim Comfort/ECO ES

Režim Comfort nebo ECO může dočasně přinutit systém přepnout režim v závislosti na tom, jaký je právě vybrán. Vynucený režim bude aktivován, dokud nebude přepnut ručně nebo podle nastaveného programu.

FI

Aktivace vynuceného režimu:

FR

1. Stiskněte libovolné tlačítko a aktivujte displej na hodinách.

HR

2. Použijte tlačítka - nebo +, dokud se ikona režimu Comfort nebo ECO neobjeví společně s ikonou ručního režimu.

HU IT

= ruční vyřazení

= režim Comfort

= režim ECO

3. Stiskem OK změnu potvrďte. Zobrazí se vyřazený program a zbývající čas.

POZNÁMKA! Pokud asi 8 sekund nestisknete žádné tlačítko a nacházíte se v podnabídce, aktuální hodnoty budou uloženy a software opustí nabídku nastavení. Asi o 60 sekund později přejde do režimu chodu. Vstup do nabídky nastavení: 1. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy. 2. Ikona nastavení a čísla 00 se zobrazují v pravém horním rohu displeje. 3. Pomocí tlačítek - nebo + změňte čísla, vyhledejte podnabídku (viz seznam níže) a stiskněte tlačítko OK.

00 = Program 01 = Režim Dovolená 02 = Aktivace automatického vyvažování 03 = Teplota poklesu režimu ECO 08 = Zobrazená jednotka 10 = Čas a datum

4. Stisknutím tlačítka OK vstupte do režimu úpravy parametru, parametr se rozbliká. 5. Změňte parametry v podnabídkách. 6. Stiskněte a podržte tlačítko OK asi 3 sekundy a ukončete nabídku nastavení.

4. Stiskněte znovu tlačítko OK, nebo vyčkejte několik sekund a vraťte se do režimu chodu.

LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 92

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 00 P rogram

Program P4:

V této nabídce může být nastaven jeden ze sedmi různých časových programů pro režim Comfort/ECO. Program 1 až 6 je naprogramovaný a 7. program může definovat uživatel. V nastavených programech se zobrazuje den rozdělený na 30minutové intervaly, které jsou nastaveny do režimu Comfort (černý symbol), nebo ECO (prázdný symbol).

CZ DE DK

Program vypnutý (výchozí): Řízené místnosti jsou vždy nastaveny v režimu Comfort.

EE

Program P1:

Program P5:

ES FI FR HR

Program P2:

HU Program P6:

IT LT LV Program P3:

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

93


UK Výběr naplánovaného programu Výběr naplánovaného programu:

CZ DE

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

POZNÁMKA! Tato metoda vrátí aktuální uživatelem definovaný program na tovární nastavení.

2. Pomocí tlačítek - nebo + vyberte program.

Úprava uživatelem definovaného programu:

DK

Vyberte mezi: P1–P6, U (uživatelem definovaný program) a Off (Vypnuto).

3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr programu a pak se vraťte do nabídky nastavení.

EE ES

7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval.

Rozbliká se stávající den.

4. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte den. 5. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí 00:00 (trvá asi 2 sekundy). 6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ).

HU

7. Pomocí tlačítka - nebo + přesuňte značku (ve spodní části displeje). Při přesouvání značky mezi intervaly uložte vybraný režim pro daný interval.

IT

8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30.

LT

9. Stisknutím tlačítka + dokončete nastavení pro stávající den. Software se vrátí zpět do nabídky nastavení.

LV

3. Stiskněte a podržte tlačítko OK, dokud se na displeji nezobrazí den 1 a 00:00.

Úprava uživatelem definovaného programu:

3. Stiskem OK potvrďte nastavení výběr programu.

HR

2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U.

6. Stisknutím tlačítka OK můžete přepínat označený interval mezi režimy Comfort ( ) a ECO ( ).

2. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte program U.

FR

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

Úprava uživatelem definovaného programu na jeden den

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

FI

Úprava uživatelem definovaného programu na celý týden

8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud se na displeji nezobrazí 23:30. 9. Stisknutím tlačítka + dokončete programování stávajícího dne.

Zobrazí se text Copy Yes (Kopírovat Ano), přičemž volba Yes (Ano) bliká.

10. Pomocí tlačítka - nebo + vyberte Yes (Ano) nebo No (Ne) a potvrďte stisknutím OK. Vyberte Yes (Ano) a zkopírujte nastavení stávajícího dne do následujícího. Opakujte pro každý den, který má být shodný. Vyberte No (Ne), stiskněte OK a vytvořte nový interval plánu pro následující den. Poté opakujte kroky 6 až 10, dokud nebude naprogramován celý týden. 11. Když naprogramujete poslední den, displej se vrátí do nabídky nastavení.

10. Chcete-li nastavit i jiný den, opakujte postup od kroku 1.

NL NO PL PT RO RU SE SK 94

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK 01 R ežim D ovolená

03 T eplota

V této nabídce lze předem nastavit časový interval pro dobu, kdy se budete nacházet mimo budovu. Po aktivaci se hodiny pokusí snížit potřebnou energii systému nastavením odlišné hodnoty teploty systému.

V této nabídce se nastavuje teplota poklesu režimu ECO pro analogové termostaty.

CZ

Změny nastavení aktuálních hodnot (snižování při vytápění a zvyšování při chlazení, s nastavenou hodnotou) na termostatech, když je systém nastaven do režimu ECO.

DE

Změna poklesu teploty:

DK

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + nastavte počet dní nepřítomnosti.

Výchozí nastavení: 0d (den) Rozsah nastavení: 1 – 44d (dny)

3. Stiskem OK potvrďte počet dní. Nastavení teploty začne problikávat. 4. Pomocí tlačítek - nebo + nastavte hodnotu teploty během dříve nastaveného časového období (Dovolená).

Výchozí nastavení: 17 ˚C Rozsah nastavení: 5 – 35 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

5. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

02 A ktivace

automatického vyvažování

poklesu režimu

ECO

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + změňte parametr.

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

ES

08 J ednotka

FI

displeje

V této nabídce se nastavuje jednotka teploty na displeji. Změna poklesu teploty:

FR

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru. 2. Pomocí tlačítek - nebo + přepínejte mezi možnostmi Celsius a Fahrenheit.

V této nabídce lze aktivovat automatické vyvažování systému.

Změna poklesu teploty:

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

EE

Výchozí nastavení: 4 ˚C Rozsah nastavení: 0 – 11 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

HR

DEg ˚C – stupně Celsia DEg ˚F – stupně Fahrenheita

HU IT

2. Pomocí tlačítek - nebo + proveďte aktivaci/ deaktivaci.

on (zap) = aktivováno (výchozí nastavení) OFF (vyp) = deaktivováno

LT

3. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

95


UK 10 Č as

a datum

V této nabídce se nastavuje čas a datum. Toto nastavení se vyžaduje pro využití nastavovaných programů v hodinách.

CZ DE DK EE

13.8 Resetování továrních nastavení Resetování továrních nastavení nastaví všechny hodnoty parametrů na výchozí.

Pomocí tlačítek - nebo + změňte hodnotu. Stiskněte tlačítko OK, nastavte hodnotu a přejděte k následující nastavitelné hodnotě.

POZNÁMKA! Neprovádějte resetování továrních nastavení hodin, pokud to není bezpodmínečně nutné.

POZNÁMKA! V případě krátkých výpadků napájení se pro uložení nastavení data a času používá interní kondenzátor s vysokou kapacitou.

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace hodin.

Změna poklesu teploty: 1. Stisknutím OK vstupte do režimu změny parametru.

ES

2. Nastavení hodin. 3. Nastavení minut.

FI

4. Nastavení zobrazení času 12 h nebo 24 h. 5. Nastavení dne v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle).

FR

6. Nastavení dne v měsíci. 7. Nastavení měsíce.

HR HU

5s Resetování továrního nastavení hodin:

8. Nastavení roku.

1. Stiskněte a podržte tlačítka -, + a OK asi 5 sekund, dokud se obrazovka nevypne.

9. Stiskněte tlačítko OK a potvrďte změnu, pak se vraťte do nabídky nastavení.

2. Hodiny jsou nyní resetovány na výchozí tovární nastavení.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 96

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

14 Obsluha interfaceu Uponor Smatrix Base PRO

CZ DE

Interface umožňuje centrální správu systému Uponor Smatrix Base PRO s nepřetržitými aktualizacemi informací a přístupem k nastavení systému. Interface: •

Interface Uponor Smatrix Base PRO I-147

14.2 Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka je základem systému nabídky interfaceu. Jsou zde zobrazeny základní informace o systému a tlačítka, pomocí kterých lze obsluhovat systém nabídky.

A

Obrázek níže ukazuje vnějšek interfaceu.

A

D

B C

C

D

DK EE

E

ES

Čtvrtek 31.03.2016 12:34

FI FR

Doma

B Poz.

Popis

A

Obrazovka

B

Napájecí spínač

C

Slot karty MicroSD

D

Konektor mini-USB

F G H Poz.

Grafická podoba uživatelského interfaceu je tvořena velkými ikonami a tlačítky, které zlepšují uživatelskou přívětivost systému.

J

K L M

HU

Popis

A

Venkovní teplota (vyžaduje venkovní čidlo teploty)

B

Vnitřní teplota

C

Stávající řídicí jednotka (pouze Base PRO s více než 4 řídicími jednotkami), vyberte řídicí jednotku, abyste získali přístup k regulaci její místnosti

D

Datum a čas

E

Stav Uponor Smatrix Move PRO (je-li připojen)

F

Hlavní nabídka

G

Levé tlačítko, přechod na poslední nabídku místnosti

H

Indikace režimu vytápění/chlazení

I

Tlačítko Doma, aktivace režimu Comfort

J

Tlačítko Mimo domov, aktivace režimu ECO

K

Oznámení

L

Pravé tlačítko, přechod na první nabídku místnosti

M

Zámek obrazovky (je-li aktivován, vyžaduje kód PIN)

14.1 Dotyková obrazovka Interface má dotykovou obrazovku, která slouží pro komunikaci se systémem.

I

HR

Mimo

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

97


UK

14.3 Pohyb v systému nabídek V systému nabídek je možné se pohybovat pomocí dotykové obrazovky a je tvořen základní sadou různých typů nabídek.

CZ DE

M řížka

ikon

Horní nabídka používá pro navigaci ikony. Stisknutím ikony vstoupíte do podnabídky a změníte specifická nastavení.

Obecná tlačítka pro ovládání pohybu Symbol

DK

Popis Přejít do úvodní nabídky

EE

Vrátit zpět/zrušit změny (pokud nejsou uloženy)

ES

Pohyb seznamem nahoru a dolů

FI

Pohyb do stran nebo změna podnabídky (je-li k dispozici)

S eznam

nastavení

Většina podnabídek má seznam dostupných nastavení. Stiskněte modré tlačítko a aktivujte, vyberte nebo nastavte parametr.

Nabídka

Ikona je šedá, pokud možnost není dostupná

FR

Zrušení nastavení a návrat do předchozí nabídky

HR

Přesun na předchozí pole

HU

Snížení hodnoty

IT

Parametr: Hodnota Podnabídka ..... V ýběr

Zvýšení hodnoty

LT Přesun na následující pole

LV Potvrzení nastavení a návrat do předchozí nabídky, nebo pokračování k následujícímu kroku v úvodním průvodci

NL

Nastavení Zobrazuje se v některých nabídkách, kde jsou pro parametr k dispozici některá specifičtější nastavení

NO

parametru

Změňte nastavení stisknutím jednoho z tlačítek parametrů. Modré tlačítko znázorňuje vybraný anebo dříve uložený parametr. Bílá tlačítka znázorňují dostupné výběry. Uložte parametr se zeleným symbolem zaškrtnutí nebo jej zrušte a vraťte zpět předchozí nastavení červeným symbolem X.

Nabídka Parametr: Hodnota Hodnota 1

Hodnota 2 Hodnota 3

PL PT RO RU SE SK 98

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK N astavení

parametru

Pomocí tlačítek se šipkami < a > přesuňte značku mezi znaky a použijte tlačítka - nebo + ke změně dříve nastavené hodnoty.

14.4 Úprava teploty Pomocí interfaceu lze monitorovat a seřizovat pokojovou teplotu každé místnosti systému.

Uložte parametr se zeleným symbolem zaškrtnutí nebo jej zrušte a vraťte zpět předchozí nastavení červeným symbolem X.

CZ

Čtvrtek 31.03.2015 12:34

DE DK

Nabídka Parametr: Hodnota

EE

Hodnota : Hodnota Doma

Mimo

A

E

ES

B

Místnost 1.01 S eznam

FI

aktivace

Aktivujte nebo deaktivujte nastavení ze seznamu stisknutím modrého tlačítka vedle názvu parametru. Aktivovaný parametr je znázorněn zeleným symbolem zaškrtnutí, deaktivovaný červeným symbolem X.

FR HR

Nabídka Seznam

Aktivace

Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4

HU

A

C

D

B IT

Nastavení teploty v místnosti: 1. Začněte na úvodní obrazovce (jsou-li navzájem propojeny více než 4 řídicí jednotky).

LT

2. Vyberte řídicí jednotku (E), která reguluje danou místnost.

LV

3. Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo (A nebo B), dokud se nezobrazí nabídka místnosti vpravo. 4. Pomocí tlačítek - nebo + (C a D) nastavte hodnotu teploty v místnosti. Pokud není povolena možnost Thermostat override (Vyřazení termostatu) dostupná v nabídce Room settings (Nastavení místnosti), místo toho se zobrazí šedá plocha a nastavenou hodnotu nebude možné v interfaceu změnit (pouze pro analogové termostaty).

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

99


UK

14.5 Informace o místnosti CZ DE

Poz. A

Režim ECO aktivovaný

B

Harmonogramy aktivovány, číslo indikuje program

V podnabídkách jsou dostupné rozšířené informace a nastavení.

C

Nastavená teplota Barva pozadí se mění, pokud systém vytápí (oranžová) nebo chladí (modrá)

D

Aktuální pokojová teplota

E

Název aktuální místnosti (lze upravit v nastaveních místnosti)

F

Limit relativní vlhkosti dosažen

G

Aktivní alarmy v nabídce alarmů

H

Tlačítko nabídky rozšířených informací o místnosti, stavu místnosti, nastavení místnosti a názvu místnosti

I

Levé tlačítko, přechod na předchozí nabídku místnosti

J

Indikace vzdáleného termostatu

A B

DK

C D E

F G H

Místnost 1.01 EE ES FI

I

FR

J

K L

M

N

O

- Modrá, pokud je přijímána nastavená hodnota z otočného ovladače nebo veřejného termostatu - Šedá, pokud je otočný ovladač nebo veřejný termostat vyřazen pomocí interfaceu - Skrytá, pokud ve stávající místnosti není používán žádný otočný ovladač nebo veřejný termostat

Místnost 1.01 HR HU IT

P

LT LV

Popis

V této nabídce lze nastavit hodnotu pro každou místnost, aniž by bylo nutné se nacházet u příslušného termostatu.

K

Snížení nastavené hodnoty teploty

L

Indikace nabídky stávající místnosti

M

Zvýšení nastavené hodnoty teploty

N

Indikace režimu vytápění/chlazení

O

Pravé tlačítko, přechod na následující nabídku místnosti

P

Šedá plocha indikuje, že místnost používá analogový termostat, přičemž nabídka Thermostat override (Vyřazení termostatu) v Room settings (Nastavení místnosti) není povolena

NL NO PL PT RO RU SE SK 100

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK S tav

místnosti

Tato nabídka ukazuje rozšířené informace, které nejsou dostupné v nabídce informací o místnosti. Je přístupná stisknutím tlačítka H v nabídce informací o místnosti. Informace obsahují následující: •

Název stávající místnosti

Kanály řídicí jednotky zaregistrované ve stávající místnosti

Teplota poklesu režimu ECO

Podlahové čidlo, je-li nainstalováno

Stav baterie

Pokles ECO Výchozí nastavení: 4.0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 11,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

CZ

Nastavte teplotu poklesu pro vstup místnosti do režimu ECO.

DE

Nastavení upravuje aktuální nastavení teploty o nastavenou hodnotu poklesu. V režimu vytápění se nastavená hodnota snižuje a v režimu chlazení se zvyšuje.

DK

Pokud je teplota poklesu nastavena na 0, termostat zůstane neovlivněn, pokud program nastavuje systém v režimu ECO.

EE

Stav bezdrátového signálu

Profily ECO

ES

Požadavek místnosti, aktivní nebo pasivní

Stav servopohonu, otevřený nebo nikoliv

Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro aktuální místnost.

Stávající provozní režim, vytápění nebo chlazení

Chlazení místnosti, aktivní nebo neaktivní

Maximální nastavená hodnota

Informace o přemostění

Hodnota čidla relativní vlhkosti

Výchozí nastavení: 35.0 ˚C Rozsah nastavení: minimální nastavená hodnota – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Řízení relativní vlhkosti, aktivní nebo nikoliv

Nastavený bod relativní vlhkosti

N astavení

FI

Další informace naleznete v části 14.15 Profily ECO.

FR HR

Nastavuje maximální dostupnou nastavenou teplotu pro termostat v pokoji.

HU

Toto nastavení omezuje termostat umístěný do pokoje. místnosti

V této nabídce lze změnit rozšířená nastavení pro jednotlivé místnosti. Je přístupná stisknutím tlačítka H v nabídce informací o místnosti. Chlazení Výchozí nastavení: Povoleno Rozsah nastavení: Povoleno, nepovoleno

Nastavte, zda je v místnosti povoleno chlazení nebo nikoliv.

Minimální nastavená hodnota Výchozí nastavení: 5.0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 ˚C – maximální nastavená hodnota, přírůstky 0,5 ˚C

IT

Nastavuje minimální dostupnou nastavenou teplotu pro termostat v pokoji.

LT

Toto nastavení omezuje termostat umístěný do pokoje.

LV

Maximální limit teploty podlahy Výchozí nastavení: 26.0 ˚C Rozsah nastavení: minimální limit teploty podlahy – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

NL

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je nainstalováno podlahové čidlo.

NO

Nastavte maximální limit teploty podlahy, pokud je v pokoji dostupné čidlo a termostat je nastavte do režimu RFT.

PL

Minimální limit teploty podlahy

PT

Výchozí nastavení: 20.0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 ˚C – maximální limit teploty podlahy, přírůstky 0,5 ˚C

RO

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je nainstalováno podlahové čidlo.

RU

Nastavte minimální limit teploty podlahy, pokud je termostat nastaven do režimu řízení RFT.

SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

101


UK CZ

Komfortní nastavení

14.6 Hlavní nabídka

Výchozí nastavení: 0 % (vypnuto) Rozsah nastavení: N  eaktivní, 5 – 12 %, přírůstky 1 %

Hlavní nabídka je v nejvyšší úrovni a používá pro navigaci ikony. Stisknutím ikony vstoupíte do podnabídky a změníte specifická nastavení.

Nastavte základní úroveň tepelného pohodlí v místnosti, kde není stanoven žádný požadavek na vytápění. Zkrátí se čas vytápění v místnosti, což je užitečné v místnostech s jiným zdrojem tepla, například s krbem. Hodnota je procentuální hodnotou času otevření servopohonů.

DE DK

Strom nabídky Hlavní nabídka Nastavení systému Obecný pokles ECO

Potlačení termostatu

EE

Systémové profily ECO

Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ano, ne

Cvičný chod ventilu/ čerpadla

Nastavte, zda může interface vyřadit a spravovat nastavené hodnoty pro analogové termostaty.

ES FI FR

Diagnostika přívodu Auto vyvažování

Místnost použita pro výpočet průměru

Kontrola místností

Výchozí nastavení: Ano Rozsah nastavení: Ano, ne

Přemostění místnosti Řízení RH

Nastavte, zda bude stávající místnost použita pro výpočet průměrných hodnot celého systému. Tato hodnota se používá pouze pro zobrazení hodnoty a neovlivňuje funkci systému.

HR

Karta SD Nastavení stropního chlazení Dovolená

N ázev

místnosti

Nastavení názvu místnosti. Tento název bude použit k identifikování místnosti v interfaceu.

HU

Vytápění/chlazení Korekce chlazení* Provozní režim* Integrace

IT

Relé řídicí jednotky Univerzální vstup (GPI)

LT

Integrace tepelného čerpadla Řídicí jednotka vstupní vody

LV

Brána KNX Vývoj

NL

Chyby Předvolby

NO

Jazyk Displej Regionální nastavení

PL

Spojení Datum a čas

PT

Resetování továrních nastavení Informace o systému

RO

* Viditelný pouze v případě, že v nabídce vytápění/chlazení je k dispozici chlazení

RU SE SK 102

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

14.7 Nastavení systému V této nabídce mohou být změněna systémová nastavení.

O becný

pokles

ECO

Výchozí nastavení: 4.0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 11,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte obecnou hodnotu poklesu v režimu ECO, která bude použita ke změně nastavené teploty v pokoji pro všechny termostaty v režimu ECO. Sníží se tak nastavená hodnota v režimu vytápění a zvýší hodnota v režimu chlazení. POZNÁMKA! Změna této hodnoty resetuje všechny individuální hodnoty poklesu již nastavené a nová hodnota bude přenesena do termostatů.

K ontrola

místností

Tato nabídka je k dispozici pouze v systémech Base PRO s méně než 5 řídicími jednotkami. Toto je diagnostická funkce detekující, zda je ve správné místnosti nainstalován pokojový termostat.

Výchozí nastavení: 22:00 Výchozí nastavení: 07:00

3. Nastavte zvýšení aktuální nastavené hodnoty pro účely kontroly.

Výchozí nastavení: Ventil a čerpadlo Rozsah nastavení: Neaktivní, pouze ventil, ventil a čerpadlo

Abyste zabránili zaseknutí ventilů, resp. čerpadel, nastavte jednou týdně režim jejich cvičného chodu v období nízké aktivity. V případě aktivace může být nastaven den a čas.

D iagnostika

přívodu

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

Aktivní funkce kontroluje, zda jsou teploty přívodu příliš vysoké nebo nízké. Výsledky se zobrazují zhruba za 24 hodin. V případě potřeby jsou také zobrazeny informace o způsobu optimalizace systému.

A uto

vyvažování

Výchozí nastavení: Aktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

Aktivujte funkce automatického vyvažování.

ES

Výchozí nastavení: 1,0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,5 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

chod ventilu / čerpadla

EE

2. Nastavte konečný čas (přednostně během noci).

Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro celý systém.

C vičný

DK

1. Nastavte počáteční čas (přednostně během noci).

Systémové profily ECO

POZNÁMKA! Nastavení profilu ECO na úrovni celého systému přepíše případné nastavené/ vytvořené profily ECO pro všechny místnosti v systému.

DE

Kontrola místnosti může být kdykoli zastavena vybráním položky Inactive (Neaktivní) v Room check (Kontrola místnosti): Aktivní.

4. Nastavte snížení aktuální nastavené hodnoty pro účely kontroly.

Další informace naleznete v části 14.15, Profily ECO.

CZ

FI FR

Výchozí nastavení: 0,5 °C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,5 ˚C, přírůstky 0,1 ˚C

5. Otevřete seznam místností a vyberte, které místnosti se mají kontrolovat.

HR

Funkce zkontrolujte jeden termostat za 24 hodin.

HU

6. Přejděte zpět do nabídky kontroly místnosti a vyberte Active (Aktivní) v nabídce Room check (Kontrola místnosti): Neaktivní.

IT

Výsledek je zobrazen v Room check results (Výsledky kontroly místnosti), když je kontrola dokončena. = OK

LT

= není OK

LV

= nekontrolováno

P řemostění

NL

místnosti

Pro každou řídicí jednotku lze vybrat maximálně dvě místnosti, které budou v systému fungovat jako přemostění.

NO

Pokud není žádný požadavek na vytápění, zůstanou díky přemostění servopohony v těchto místnostech otevřeny, aby se udržoval minimální průtok systémem.

PL

Použijte místnosti s vysokými požadavky na vytápění (nejstudenější místnosti), abyste se vyhnuli zvýšení teplot v místnosti s nízkým požadavkem na vytápění.

PT

Další informace naleznete v části 3.5, Funkce > Automatické vyvažování.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

103


UK Ř ízení RH Obecné nastavení hodnoty relativní vlhkosti

CZ

Výchozí nastavení: 75 % Rozsah nastavení: 0 – 100 %, přírůstky 1 %

Pásmo necitlivosti (hystereze):

DE

Výchozí nastavení: 5 % Rozsah nastavení: 0 – 50 %, přírůstky 1 %

Nastavení hodnoty relativní vlhkosti v pokoji:

DK

Výchozí nastavení: 75 % Rozsah nastavení: 0 – 100 %, přírůstky 1 %

Nastavte obecnou hodnotu relativní vlhkosti a pásma necitlivosti v místnosti (hystereze). Nastavená hodnota vypne chlazení pro danou zónu po dosažení limitu a hystereze rozhodne, kdy bude systém moci znovu spustit chlazení.

EE ES

Řídicí jednotka zobrazuje místnosti s čidlem relativní vlhkosti (RH) pro každou řídicí jednotku, pokud je v systému více než jedna. Je možné aktivovat RH regulaci ( aktivuje, deaktivuje) a nastavit požadované hodnoty RH v jednotlivých místnostech.

FI FR

Tato nastavení jsou dostupná pouze v případě, že je povoleno chlazení a v systému je nainstalováno čidlo relativní vlhkosti.

HR

Použijte kartu microSD k naklonování nastavení interfaceu nebo pro aktualizaci softwaru v interfaceu. Další informace naleznete v části 14.16 Karta MicroSD.

IT LT

Režim dovolené zrušíte dalším otevřením nabídky Dovolená a stisknutím tlačítka Yes (Ano) na výzvu Cancel Holiday mode? (Zrušit režim Dovolená?). Tato nabídka je nedostupná, pokud je systém v režimu chlazení.

P očáteční

datum

Výchozí nastavení: Aktuální datum a čas

Nastavte počáteční datum a čas dovolené.

K onečné

datum

Výchozí nastavení: 24 hodin později než nastavené počáteční datum

N astavená

hodnota dovolené

Výchozí nastavení: 17,0 ˚C Rozsah nastavení: 5,0 – 35,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte hodnotu vnitřní teploty, která se použije během dovolené.

Během aktualizace kartu microSD nevyjímejte.

P ovolení

stropního chlazení

Nastavte, zda registrované kanály zajišťují stropní chlazení (pokud je dostupné) nebo podlahové vytápění/ chlazení a to pro každou řídicí jednotku, je-li jich použito více.

NL

Nastavte Enable Holiday mode (Povolení režimu Dovolená) na Yes (Ano) a povolte režim dovolené během nastaveného období. Během nastaveného období se na výchozí obrazovce zobrazuje ikona režimu dovolené.

U pozornění !

N astavení

LV

Pokud jste mimo domov na dovolené, lze systém naprogramovat předem, aby snížil spotřebu energie a to nastavením hodnot teploty po dobu nepřítomnosti.

Nastavte konečné datum a čas dovolené.

K arta SD HU

14.8 Dovolená

režimu

D ovolená

Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ano, ne

Zvolte Yes (Ano) a potvrďte povolení režimu dovolené během nastaveného intervalu.

Tato nastavení jsou použitelná pouze v případě, že systém obsahuje vytápění/chlazení se 4 potrubími.

NO PL PT RO RU SE SK 104

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

14.9 Vytápění/chlazení

14.10 Integrace

V této nabídce jsou prováděna nastavení týkající se přepínání mezi vytápěním a chlazením.

Tato nabídka spravuje nastavení v případě integrování systému s jinými zařízeními.

Nejprve vyberte, zda je v systému k dispozici chlazení. Po odpovědi Yes (Ano) se zobrazí nabídka nastavení. V nabídce nastavení ( ) můžete nastavit Cooling offset (Korekce chlazení) a Operating mode (Provozní režim).

K orekce

chlazení

Výchozí nastavení: 2,0 ˚C Rozsah nastavení: 0,0 – 5,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte teplotu korekce pro okamžik spuštění chlazení.

R elé

řídicí jednotky

Společné čerpadlo:

Vyberte, jak se má systém rozhodovat při přepínání mezi vytápěním a chlazením. H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení) umožňuje uživateli (vynucený start) nebo systému (vstup externího čidla) rozhodnout, zda má přepnout mezi vytápěním a chlazením. H/C Slave (Řízená jednotka vytápění/chlazení) přepíná mezi vytápěním a chlazením pomocí externího vstupního signálu (zap/ vyp) připojeného k řídicí jednotce nebo termostatu. Ikona nastavení ( ) se zobrazí v případě, že vyberete položku H/C Master (Řídicí jednotka vytápění/chlazení). Řídicí jednotka vytápění/chlazení Výchozí nastavení: Vynucené vytápění Rozsah nastavení: Vynucené chlazení, vynucené vytápění, čidlo vytápění/chlazení

EE

Jednotlivé čerpadlo:

Chlazení se spustí v okamžiku, kdy teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty + korekce chlazení.

Výchozí nastavení: Podřízená jednotka vytápění/chlazení Rozsah nastavení: Řídicí jednotka vytápění/chlazení, řízená jednotka vytápění/chlazení (vstup vytápění/chlazení)

DK

Nastavuje reléový režim řídicí jednotky. Tato nabídka pouze zobrazuje, zda je v interfaceu zaregistrováno několik řídicích jednotek.

Stav relé je nastaven pro řídicí jednotku. Na jednu řídicí jednotku je připojeno jedno čerpadlo. Pokud jedna místnost řídicích jednotek signalizuje požadavek, je spuštěno čerpadlo připojené k této řídicí jednotce.

režim

DE

Výchozí nastavení: Společné čerpadlo (Base PRO), individuální čerpadlo (Base) Rozsah nastavení: Společné čerpadlo, individuální čerpadlo

Tato hodnota bude přidána k aktuální nastavené teplotě (nastavená hodnota + korekce chlazení), pokud je aktivováno chlazení.

P rovozní

CZ

ES FI

Stav relé je nastaven pro celý systém. V každém systému je připojeno jedno čerpadlo (pouze k hlavní řídicí jednotce). Pokud jedna místnost s řídicí jednotkou signalizuje požadavek, je spuštěno hlavní čerpadlo.

FR HR

Když je nastaven parametr Common (Společné), jsou zpřístupněna specifická nastavení řídicí jednotky.

HU

Pro každou zaregistrovanou řídicí jednotku, kromě hlavní řídicí jednotky, může být výstupní relé čerpadla nastaveno na položku H/C switch (Přepínač vytápění/ chlazení) nebo Inactive (Neaktivní, výchozí). Relé tak bude moci spínat mezi vytápěním a chlazením nebo deaktivováním po daný čas.

U niverzální

vstup

IT LT

(GPI)

Výchozí nastavení: Přepínač vytápění/chlazení Rozsah nastavení: Spínač vytápění/chlazení, spínač ECO/ Comfort, obecný alarm systému

LV

Tato nabídka je dostupná pouze v systému Base PRO. Nastavte, které typy signálů mají být přijímány vstupem obecného účelu.

NL

Zvolte vynucený přechod systému na chlazení nebo vytápění, nebo přepínání mezi chlazením a vytápěním pomocí externího čidla měřícího vstupní teplotu.

NO

Čidlo vytápění/chlazení:

PL

Limit spínače, výchozí: 18,0 ˚C Limit spínače, Rozsah nastavení: 5,0 – 30,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

PT

Hystereze, výchozí: 4,0 ˚C Hystereze, Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0 ˚C, přírůstky 0,5 ˚C

Nastavte limit a hysterezi, při jaké vstupní teplotě má systém rozhodnout, kdy přepínat mezi vytápěním a chlazením.

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

105


UK I ntegrace

tepelného čerpadla

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

CZ DE DK EE

Aktivujte, pokud je k systému Base PRO připojena řídicí jednotka vstupní vody.

Tato funkce je dostupná pouze ve vybraných zemích, další informace vám poskytne místní zastoupení společnosti Uponor.

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, Neaktivní

Pokud je deaktivována Integrace tepelného čerpadla, ujistěte se, že je deaktivována i v čerpadle. V opačném případě může dojít k ovlivnění provozu tepelného čerpadla.

ES

Po aktivaci systém poskytne tepelnému čerpadlu data čidla teploty z termostatů systému Uponor a nastaví tak teplotu přívodu. Rovněž se zobrazí specifická nastavení integrace zařízení.

FR

Další informace naleznete v samostatné dokumentaci.

B rána KNX

Aktivujte, pokud je k systému Base PRO připojena brána KNX. Další informace naleznete v samostatné dokumentaci.

14.11 Vývoj Tato nabídka zobrazuje trendy teploty a využití za posledních 7 dnů, a to až pro 12 místností současně. Volte z následujících možností: •

Křivky zobrazující průměrnou teplotu systému, průměrnou nastavenou teplotu systému a venkovní teplotu (pokud je instalováno venkovní čidlo).

Křivky zobrazující vnitřní teplotu a nastavenou teplotu v místnosti, stejně jako venkovní teplotu (pokud je nainstalováno venkovní čidlo).

Pruhy zobrazují koeficient využití na místnost. Součinitel je procentuální hodnotou času otevření servopohonu.

Dynamická otopná křivka:

HR

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

Aktivuje dynamické nastavení tepelné křivky systému.

HU

Reakce: Výchozí nastavení: Pomalá Rozsah nastavení: Pomalá, střední, rychlá

IT LT LV

jednotka vstupní vody

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, Neaktivní

Tato nabídka je skrytá a je k dispozici pouze v systémech Base PRO s méně než 5 řídicími jednotkami. Přístup do nabídky je možný stisknutím a podržením názvu nabídky „Integrace“ na horním okraji obrazovky, dokud se nezobrazí tato podnabídka.

U pozornění !

FI

Ř ídicí

Nastavte rychlost reakce systému.

14.12 Informace o systému

Pomalý systém dosahuje nastavenou hodnotu déle, rychlý systém je přirozeně rychlejší, může však přejet nastavenou hodnotu, středně rychlý systém je přibližně uprostřed.

Tato nabídka zobrazuje informace o aktuální verzi softwaru, počtu připojených řídicích jednotek a další specifické informace interfaceu.

Pulsní vstup: Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Neaktivní, Aktivní

NL

Aktivuje pulsní vstup na řídicí jednotce.

NO

Hodnoty čidla: Aktivuje hodnoty čidla, které by měly být odeslány do tepelného čerpadla pro výpočet vstupní teploty; vybírejte ze seznamu.

PL PT RO RU SE SK 106

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

14.13 Předvolby

Zámek obrazovky:

V této nabídce se provádí specifické nastavení interfaceu.

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

J azyk

Tato funkce vyžaduje při aktivaci kartu microSD. Poté lze kartu podle potřeby vyjmout, aniž by došlo k ovlivnění funkce či kódu PIN.

Výběr jazyka. Před vstupem do nastavení se v ikoně zobrazí aktuální jazyk. Další jazyky, kromě zobrazených v seznamu, lze přidat pomocí karty microSD.

D isplej Podsvětlení: Výchozí nastavení: 80 % Rozsah nastavení: 10 – 100 %, přírůstky 1 %

Nastavení intenzity světla

Zvolte, na kterou úvodní obrazovku se má přepnout přibližně po 3 minutách nečinnosti.

Čištění obrazovky:

Spořič obrazovky:

Funkce čištění obrazovky deaktivuje dotykovou obrazovku asi na 30 sekund a umožní uživateli ji vyčistit bez toho, že by stiskl některé tlačítko.

Aktivuje spořič obrazovky. Obrazovka se přibližně po 3 minutách nečinnosti přepne na úvodní obrazovku a současně se ztlumí jas přibližně na 10 %. Po stisknutí se znovu rozjasní. Vypínat v noci podsvícení?: Výchozí nastavení: Ne Rozsah nastavení: Ne, Ano

Je-li aktivováno, obrazovka se v čase od 22:00 do 7:00 přepne na úvodní obrazovku a poté se zhruba po 3 minutách nečinnosti vypne. Po stisknutí se znovu zapne.

DK EE

Kód PIN lze změnit opětovným otevřením nabídky nastavení a zadáním nového kódu PIN.

Výchozí nastavení: Dům Rozsah nastavení: Dům, Chyby, Vývoj

Výchozí nastavení: Neaktivní Rozsah nastavení: Aktivní, neaktivní

DE

Aktivujte zámek obrazovky a nastavte kód PIN v nabídce nastavení. Obrazovka se přepne úvodní obrazovku a uzamkne po 3 minutách nečinnosti. Chcete-li ji odemknout, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu zámku a zadejte kód PIN. Pokud zadáte třikrát chybný kód PIN, zobrazí se na obrazovce pokyny, jak získat správný kód PIN.

Kód PIN je uložen do textového souboru (TS_Lock. txt) na kartě microSD. Lze jej snadno načíst a zobrazit v počítači. Úpravou nebo vymazáním textového souboru však nelze změnit či deaktivovat kód PIN v interfaceu.

Nastavení obrazovky návratu:

CZ

R egionální

ES FI FR HR HU

nastavení

Nastavuje formát času a data a jednotky teploty, které má interface používat.

IT

S pojení Registrace nebo deregistrace jedné nebo několika řídicích jednotek v interfaceu.

LT

Spojení dotykové obrazovky s řídicí jednotkou:

LV

Další informace naleznete v části 8.5 Úvodní průvodce > Registrace interfaceu v řídicí jednotce.

NL

Odpojení dotykové obrazovky od interfaceu: Zvolte zrušení registrace řídicí jednotky ze seznamu a potvrďte volbu stisknutím zeleného symbolu zaškrtnutí.

D atum

NO

a čas

Nastavte čas a datum systému.

R esetování

PL

továrních nastavení

Resetujte interface na výchozí hodnoty.

PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

107


UK

14.14 Chyby

14.15 Profily ECO (harmonogramy)

CZ

Tato nabídka zobrazuje aktuální alarmy v systému.

DE

Seznam obsahuje informace o tom, o jaký typ alarmu se jedná (Type (Typ)), kde se nachází (Rooms (Místnosti)) a kdy k němu došlo (Time (Čas)).

Nastavuje, mění nebo zobrazuje stávající plány profilů ECO pro stávající místnost nebo systém.

DK

V této nabídce se zobrazují pouze poslední alarmy. Alarmy starší než těchto deset jsou pak automaticky smazány, i když jsou stále zaprotokolovány s časovým razítkem na kartě microSD řídicí jednotky.

EE

Alarmy lze potvrdit a odstranit (pokud jsou eliminovány jejich příčiny) samostatně nebo najednou.

POZNÁMKA! Nastavení profilu ECO na úrovni celého systému přepíše případné nastavené/ vytvořené profily ECO pro všechny místnosti v systému.

A B

C

D

E

F

= potvrzení a odstranění alarmu

ES FI

0

6

12

24 h

18

Stávající plán

FR

Změnit

G H

HR HU

Po

I

Út

J M St

Čt

K L

So

Ne

IT 0

6

12

Reset

LT

18

24 h

Kopírovat 13:00 -> 13:30

LV

N O P

NL

Q

R S T

Tento obrázek je příkladem znázorňujícím většinu dostupné grafiky této nabídky.

NO PL PT RO RU SE SK 108

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Poz. A

Popis

A ktivace

Dny v týdnu, stiskněte jeden z dnů a zobrazte nebo změňte plán daného dne

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

B

Den v týdnu nenaprogramován (pouze Modify (Změnit))

C

Den v týdnu vybrán pro zobrazení nebo programování

D

Naprogramovaný den v týdnu

E

Naprogramovaný režim Comfort

F

Naprogramovaný režim ECO

G

Zrušení nastavení a přechod do předchozí nabídky

H

Pohyb naprogramovanými harmonogramy vlevo

I

naprogramovaného harmonogramu

Výběr profilu ECO:

CZ

1.1 Pro jednu místnost:

DE

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

DK

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

EE

2. Pomocí tlačítek < a > [H a K] vyberte profil. Název profilu se zobrazí na pozici I.

ES

Název naprogramovaného harmonogramu

J

Změna naprogramovaného harmonogramu (zobrazuje pouze harmonogram Custom (Vlastní))

3. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

FI

K

Pohyb naprogramovanými harmonogramy vpravo

Z měna

vlastního profilu

FR

Chcete-li změnit vlastní profil ECO pro místnost:

L

Potvrzení změn a přechod do předchozí nabídky

M

Poloha značky programování, interval 30 minut (pouze Modify (Změnit))

N

Režim programu ECO pro označený interval 30 minut (pouze Modify (Změnit))

O

Přesunout značku vlevo (pouze Modify (Změnit))

P

Resetovat vlastní plán na výchozí hodnoty (pouze Modify (Změnit))

Q

Čas dne pro značku programování (pouze Modify (Změnit))

R

Kopírování harmonogramy z jiného programu (pouze Modify (Změnit))

S

Přesunout značku vpravo (pouze Modify (Změnit))

2. Pomocí tlačítek < a > [H and K] vyberte profil Custom. Název profilu se zobrazí na pozici I.

T

Režim programu Comfort pro označený interval 30 min (pouze Modify (Změnit))

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J].

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

HR

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

HU

IT

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

LT LV

4. Vyberte (stiskněte) den v týdnu [C].

NL

5. Pomocí tlačítek < a > [O a S] přesuňte značku [M] na denní čas. 6. Stisknutím tlačítka N nebo T nastavte požadovaný interval 30 minut do režimu ECO [N] nebo Comfort [T]. Značka se automaticky přesune k následujícímu intervalu 30 minut.

NO PL

TIP! Chcete-li rychle nastavit větší časový blok, stiskněte tlačítko opakovaně.

PT

7. Opakujte krok 5 a 6, dokud nebude nastaven celý vybraný den v týdnu. 8. Opakujte kroky 4 až 7, dokud nebude nastaven celý týden

RO

9. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

109


UK R esetování

vlastního profilu

Resetování a spuštění vlastního profilu ECO:

CZ

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

DE

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

DK

EE

2. Pomocí tlačítek < a > [H and K] vyberte profil Custom. Název profilu se zobrazí na pozici I.

FI FR

Pokud chcete aktualizovat software v interfaceu: 1. Stáhněte si balík softwaru z webových stránek společnosti Uponor.

5. Začněte upravovat vlastní profil.

vlastního profilu s kopií

1.1 Pro jednu místnost:

Home screen > Room information > Room settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Informace o místnosti > Nastavení místností > Profil ECO.

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

LV

Během aktualizace kartu microSD nevyjímejte.

3. Zkopírujte stažený soubor na kartu microSD.

LT

U pozornění !

4. Stiskněte tlačítko Reset [P].

1. Přejděte do nabídky ECO profile (Profil ECO).

IT

softwaru

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J].

Vytvoření vlastního profilu ECO ze stávajícího profilu vytvořeného pro jinou místnost:

HU

A ktualizace

2. Vysuňte kartu microSD z interfacu a vložte ji do počítače. Podle potřeby přitom použijte dodaný adaptér karty SD/microSD.

V ytvoření HR

Karta MicroSD má několik účelů pro interface. Může být použita pro aktualizování softwaru v interfaceu, klonování nastavení interfaceu, případně pro přidání jazyků displeje.

1.2 Pro celý systém:

Home screen > Main menu > System settings > ECO profile (Úvodní obrazovka > Hlavní nabídka > Systémová nastavení > Profil ECO).

ES

14.16 Karta MicroSD

POZNÁMKA! Při vyjímání karty SD z počítače použijte možnost Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium, aby nedošlo k poškození karty.

4. Vložte kartu microSD do interfaceu. 5. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 6. Stiskněte tlačítko Update with SD-card (Aktualizovat s kartou SD). 7. Potvrďte, že systémová nastavení je možné během procesu měnit. 8. Vyčkejte, až interface dosáhne 100 %, pak se restartuje a znovu se zobrazí úvodní obrazovka. 9. Aktualizace softwaru je nyní dokončena.

2. Pomocí tlačítek H a K vyberte profil Custom (Vlastní). Název profilu se zobrazí v poloze I.

NL

3. Stiskněte tlačítko Modify (Změnit) [J]. 4. Stiskněte tlačítko Copy [R].

NO

5. Vyberte místnost, ze které má být vlastní profil zkopírován. 6. Potvrďte a uložte výběr zeleným symbolem zaškrtnutí [L].

PL PT RO RU SE SK 110

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK Z ápis

klonovaných nastavení

U pozornění ! Během zápisu klonovaných nastavení kartu microSD nevyjímejte. Zápis klonovaných nastavení na kartu microSD: 1. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 2. Stiskněte tlačítko Write cloned settings (Zápis klonovaných nastavení). 3. Potvrďte, zda stávající klonovaná nastavení na kartě microSD budou ztracena a nahrazena novými z interfaceu. 4. Vyčkejte, dokud interface nezobrazí obrazovku informující, že klonovaná nastavení byla uložena. 5. Klonovaná nastavení interfaceu byla nyní uložena na kartu microSD.

Č tení

klonovaných nastavení

U pozornění ! Během čtení klonovaných nastavení kartu microSD nevyjímejte. Načtení klonovaných nastavení z interface: 1. Použijte kartu microSD z identického systému. 2. Nahraďte stávající kartu microSD v interfaceu novou kartou. 3. Přejděte do nabídky SD card, Main menu > System settings > SD card (Karta SD, Hlavní nabídka > Nastavení systému > Karta SD). 4. Stiskněte tlačítko Read cloned settings (Čtení klonovaných nastavení). 5. Potvrďte, zda stávající nastavení budou ztracena a nahrazena novými z karty microSD. 6. Vyčkejte, až se interface restartuje a znovu se zobrazí úvodní obrazovka. 7. Vyměňte kartu microSD za starou. 8. Klonování nastavení je nyní dokončeno.

P řidání

jazyků displeje

Přidání nových jazyků displeje:

CZ

1. Vložte do interfaceu kartu microSD, která obsahuje jazykové balíky (dodává se s interfacem. 2. Přejděte do nabídky Language, Main menu > Preferences > Language (Jazyk, Hlavní nabídka > Předvolby > Jazyk).

DE

3. Pomocí tlačítek < nebo > se pohybujte mezi dostupnými jazykovými balíky.

DK

4. Vyberte nový jazyk a stiskněte tlačítko potvrzení.

EE

Stávající jazykový balík bude uložen do interfaceu, přepíše stávající balík a vybraný jazyk bude nastaven. Karta microSD bude vysunuta, aniž by došlo k úpravám nastavení jazyka.

ES

14.17 Resetování interfaceu na tovární nastavení

FI

POZNÁMKA! Pokud to není bezpodmínečně nutné, neprovádějte resetování továrních nastavení interfaceu.

FR HR

POZNÁMKA! Resetování továrních nastavení odstraní data registrace interfaceu.

HU

Resetování interfaceu na tovární nastavení:

IT

1. Přejděte do nabídky Preferences, Main menu > Preferences (Předvolby, Hlavní nabídka > Předvolby).

LT

2. stiskněte tlačítko Factory reset (Resetování továrních nastavení). 3. Stiskněte a podržte tlačítko potvrzení a iniciujte resetování továrních nastavení. Všechna stávající nastavení budou ztracena a resetována na výchozí tovární hodnoty.

LV NL

4. Vyčkejte, až se interface restartuje a objeví se průvodce spouštěním.

NO

5. Proces resetování továrních nastavení interfaceu je nyní dokončen.

PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

111


UK

15 Údržba

CZ DE

Údržba Uponor Smatrix Base/Base PRO zahrnuje následující:

DK EE

Ruční preventivní údržba

Automatická preventivní údržba

• Servis •

ES

Diody rozvaděčů

15.1 Ruční preventivní údržba

15.2 Automatická preventivní údržba Systém Uponor Smatrix Base/Base PRO je vybaven funkcí automatického cvičného chodu. Tato funkce je tvořena testovacím chodem navrženým tak, aby se zabránilo zaseknutí čerpadla a servopohonů v důsledku nečinnosti. Cvičný chod je obvykle spouštěn náhodně každých 6 dní ±24 hodin: •

Cvičný chod čerpadla se provádí pouze v případě, že čerpadlo nebylo od posledního testu spuštěno. Čerpadlo se během cvičného chodu spustí na 3 minuty.

Cvičný chod servopohonu se provádí pouze v případě, že servopohony nebyly od posledního testu aktivovány. Cvičný chod se skládá z pravidelného otevírání a úplného zavírání servopohonů.

Systém Uponor Smatrix Base nevyžaduje žádnou preventivní údržbu, kromě čištění:

FI

1. Součásti čistěte měkkým suchým hadrem.

FR

V ýstraha ! Pro čištění součástí systému Uponor Smatrix Base nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

HR

Pokud systém zahrnuje interface Uponor Smatrix Base PRO, lze cvičný chod provést kdykoli.

HU

15.3 Servis IT

R ežim

LT

Pokud je zjištěna porucha termostatu nebo pokud není termostat detekován, řídicí jednotka spustí režim snížení teploty, aby udržela teplotu v místnosti (pouze režim vytápění), dokud není problém vyřešen.

LV

R esetování

snížení teploty

řídicí jednotky

Pokud řídicí jednotka nepracuje podle očekávání, například v důsledku zaseknutí, může být resetována, aby se problém vyřešil.

NL

1. Odpojte a připojte řídicí jednotku k elektrické síti.

NO PL PT RO RU SE SK 112

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

15.4 Diody rozvaděčů

Tabulka níže popisuje stav kontrolek LED řídicí jednotky.

Pokud k systému Uponor Smatrix Base PRO není připojen žádný interface, doporučuje se příležitostně zkontrolovat kontrolku LED napájení na jednotce, zda nesignalizuje alarmy. Kontrolka LED napájecí nepřetržitě bliká, pokud signalizuje obecné alarmy. Sejměte kryt a stanovte, které termostaty signalizují alarmy. Pokud kontrolka LED kanálu signalizuje chybu, zkontrolujte funkci registrovaného termostatu. Kontrolka LED napájení řídicí jednotky během normálního provozu svítí. Všechny kontrolky LED kanálů jsou vypnuty, pokud není přiváděn proud nebo se čeká na činnost servopohonů. Kontrolky LED se rozsvítí, když jsou aktivovány odpovídající servopohony nebo se rozblikají, když se čeká na aktivaci. V jednom okamžiku se nemůže otevírat více než osm servopohonů v šesti místnostech. Je-li nainstalován podřízený modul, kontrolka lED sedmého a dalších servopohonů bliká, zatímco čekají, až se předchozí servopohony zcela otevřou. Obrázek níže ukazuje polohu diod řídicí jednotky.

B

A

Dioda

Stav

CZ

Napájení

Kontrolka LED napájení řídicí jednotky vždy svítí a bliká, pokud dojde k problému, například:

DE

• Ztráta komunikace z termostatu déle než 1 hodinu

DK

• Ztráta komunikace z hodin (pouze Base) nebo interfaceu (pouze Base PRO) déle než 15 minut Kanál během režimu chodu

EE

• Červená, svítí – servopohony aktivovány • Červená, problikává – chyba komunikace termostatu

ES

• Červená, problikává – chyba neoprávněné manipulace (veřejný termostat T-143)

FI

• Vypnuto – žádná poptávka po vytápění nebo chlazení Kanál během režimu registrace

FR

• Červená, svítí – termostat registrován, ale chyba komunikace • Zelená, svítí – termostat registrován a komunikace je OK

HR

• Červená, problikává – volič ukazuje na kanál

HU

• Zelená, problikává – kanál vybrán pro registraci

IT

• Vypnuto – kanál neoznačen nebo neregistrován

Poz.

Popis

A

Dioda napájení

B

Diody kanálu

Kanál během vynuceného režimu

• Červená, svítí – servopohony aktivovány

LT

• Červená, problikává – volič ukazuje na kanál

LV

• Vypnuto – kanál neoznačen nebo neaktivován

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

113


UK

15.5 Obnovení ze zálohy (pouze Base PRO)

CZ

1 3 4

Pokud jste vyměnili stávající řídicí jednotku Uponor Smatrix Base PRO, data instalace (včetně dat registrace termostatu) z vyměněné jednotky lze použít pro nastavení jednotky nové.

DE

U pozornění !

DK

Před vysunutím karty microSD zkontrolujte, zda je řídicí jednotka vypnuta.

EE

POZNÁMKA! Při výměně řídicí jednotky musí být karta microSD z vyměněné jednotky použita v nové jednotce. V opačném případě musí být znovu provedeny všechny registrace.

ES FI

POZNÁMKA! Když byla vyměněna řídicí jednotka, nemohou být do systému přidány žádné další jednotky, aniž by bylo nutné předělat celou instalaci. Vyměňte kartu microSD znovu za novou nebo zformátujte stávající kartu a opakujte postup instalace s dalšími jednotkami.

FR HR

Příprava 1. Vysuňte kartu microSD z vadné řídicí jednotky. Obnovte zálohu do nové řídicí jednotky 2. Vypněte novou řídicí jednotku. 3. Vysuňte stávající kartu microSD z nové řídicí jednotky. 4. Zasuňte kartu microSD obsahující data instalace z vadné řídicí jednotky do nové. 5. Zapněte novou řídicí jednotku.

HU

Nová řídicí jednotka je nyní nastavena s daty instalace z vadné jednotky.

IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK 114

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16 Odstraňování poruch

CZ DE

Tabulka zobrazuje potíže a chyby systému Uponor Smatrix Base/Base PRO a doporučovaná řešení. Běžnou příčinou problémů mohou být nesprávně nainstalované okruhy nebo pomíchané termostaty.

DK

V případě pomíchaných termostatů systému Uponor Smatrix Base PRO použijte funkci kontroly místnosti, viz část 14.7 Systémová nastavení. Problém Kolísající teplota podlahy

Indikace Pravděpodobná příčina Teplota podlahy se v režimu vytápění Teplota vstupní vody je příliš vysoká neobvykle střídá mezi teplou a studenou

Pokojová teplota neodpovídá nastavené Funkce poklesu teploty vytápění hodnotě na termostatu a servopohony se aktivuje v důsledku přerušení se v pravidelném intervalu zapínají a komunikace s termostatem vypínají

Pokojová teplota neodpovídá nastavené Termostat je umístěn na přímém hodnotě na termostatu slunečním záření nebo blízko jiným zdrojům tepla Termostat je umístěn v nesprávné místnosti.

Místnost je příliš chladná (nebo příliš vyhřátá v režimu chlazení)

Stiskem tlačítek – nebo + zobrazte teplotu nastavenou v termostatu

Teplota zobrazená na termostatu po přesunutí termostatu se změní Viz instalační zpráva a číslování řídicí jednotky/kanálů na popisku termostatu

Nastavení termostatu je příliš nízké

Na termostat může mít vliv externí zdroj tepla Termostaty jednotlivých místností jsou nesprávně zaregistrovány

Bílá kontrolka v okénku servopohon není Servopohon se neotevírá vidět Nastavená teplota zobrazená v informační nabídce místnosti je nižší než teplota nastavená na termostatu ECO v informační nabídce místnosti

Vstupní teplota z integrovaného tepelného čerpadla (je-li nainstalováno, pouze Base PRO) je po deaktivaci integrace tepelného čerpadla v interfaceu příliš nízká

Nesprávné omezení minima/ maxima Režim ECO

Integrace tepelného čerpadla je stále aktivována v připojeném tepelném čerpadle

Řešení Zkontrolujte ohřívač vody nebo přípojku

EE

Pokud je k systému připojen interface (pouze Base PRO), spusťte diagnostický test přívodu Zkontrolujte připojení pokojového termostatu a ujistěte se, že je kabeláž v pořádku

ES FI

Zkontrolujte interface (je-li nainstalován), zda nesignalizuje chyby přerušení spojení termostatu (pouze Base PRO)

FR

V případě přerušení spojení jej obnovte Zkontrolujte umístění termostatu podle pokynů pro montáž a podle potřeby změňte umístění Zkontrolujte umístění termostatů a změňte místnosti, je-li to nutné.

HR HU

Pokud je dostupný interface, lze použít funkci kontroly místnosti. Další informace naleznete v části 14.7 Nastavení > Kontrola místnosti. Změňte nastavení teploty termostatu

IT

Použijte maximální a minimální nastavení omezení podlahové teploty, abyste systém ochránili před následky nepřiměřených nastavení teploty (pouze je-li nainstalováno čidlo podlahové teploty) Změňte umístění termostatu

LT LV NL

Umístěte termostat do správné místnosti nebo změňte registraci termostatu v řídicí jednotce Vyměňte servopohon

NO

Obraťte se na technika, který provedl instalaci Změňte omezení minima/maxima v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Base PRO) Změňte profil ECO nebo místnosti přidělte jiný program v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Base PRO)

PL PT

Snižte hodnotu poklesu ECO pro termostat Deaktivujte integraci tepelného čerpadla v čerpadle (viz dokumentace tepelného čerpadla)

RO RU

Odpojte kabely mezi konektory integrace tepelného čerpadla na řídicí jednotce a tepelném čerpadle

SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

115


UK Problém Místnost je příliš vyhřátá (nebo v režimu chlazení příliš chladná)

CZ DE

Indikace Odpovídající smyčka je horká i po dlouhém období bez požadavku na vytápění

Pravděpodobná příčina Servopohon se nezavírá

Řešení Obraťte se na technika, který provedl instalaci Zkontrolujte správnou instalaci servopohonu Vyměňte servopohon

DK EE ES

Podlaha je studená Teplota místnosti je v pořádku, ale podlaha je studená

Systém podlahového vytápění nezasílá požadavek na vytápění

Všechny místnosti jsou chladné (nebo režim Dovolená, teplé v režimu chlazení) Režim ECO pro místnosti v hodinách nebo digitálním termostatu T-148

Místnost je vytápěna jiným zdrojem tepla Ikona zobrazená v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Base PRO) nebo Zrušte režim Dovolená na hodinách (pouze Base) Režim ECO Změňte program ECO nebo místnosti přidělte jiný program Snižte hodnotu poklesu ECO pro termostaty

FI FR Zkontrolujte informace chladiče (ohřívače vody) a provozní režim termostatu

HR

Rušivé zvuky z čerpadla ve stejnou dobu a stejné dny Žádná komunikace Chyba komunikace

HU

Systém se nachází v režimu chlazení (vytápění)

Změňte čas pro cvičný chod čerpadla (vyžaduje Base PRO s interfacem I-147)

Registrace ztracena

Nekompatibilní verze softwaru

IT

Snižte obecnou hodnotu poklesu ECO v interfaceu (je-li nainstalován, pouze Base PRO) nebo na hodinách (pouze Base) Je zapotřebí správný signál z externího zařízení

Obraťte se na technika, který provedl instalaci Zkontrolujte stav registrace interfaceu a řídicí jednotky (je-li nainstalováno, pouze Base PRO)

LT Chyba komunikace Chyba komunikace mezi řídicími jednotkami

LV

Registrace v řídicí jednotce je ztracena

Registrujte znovu interface (je-li nainstalován, pouze Base PRO) Obraťte se na technika, který provedl instalaci Zkontrolujte stav registrace interfaceu a řídicí jednotky

NL

Zkontrolujte konfiguraci řídicí jednotky Zamrzlý displej v interfaceu

NO

Při stisknutí tlačítka žádná reakce

Obecná chyba

Zkontrolujte kabeláž Restartujte interface (vypněte interface, vyčkejte asi 10 sekund a znovu jej zapněte)

PL PT RO RU SE SK 116

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

16.1 Odstraňování poruch po instalaci Problém

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Systém se nespouští

Kontrolka napájení řídicí jednotky je zhasnutá

V řídicí jednotce není žádné napětí

1. Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka připojena k síťovému napájení

CZ DE

2. Zkontrolujte kabeláž v oddíle 230 V 3. Zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka 230V~ pod napětím Napájecí zásuvka 230V~ je pod napětím Termostat je vadný Kontrolky LED kanálu v řídicí jednotce neustále blikají

Vypálená pojistka řídicí jednotky nebo vadný napájecí kabel

1. Vyměňte pojistku nebo napájecí kabel a zásuvku

Kabel není připojen nebo je poškozen vodič

Zkontrolujte kabeláž

DK EE ES

16.2 Chyby/problémy digitálních termostatů T-146, T-147, T-148 a T-149 Alarm se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka obdržela poslední komunikaci od termostatu, uplynula již více než 1 hodina.

FI

Tabulka zobrazuje potíže, ke kterým může dojít v digitálních termostatech T-146, T-147 a T-148. Indikace Displej je zhasnutý

Pravděpodobná příčina Kabel není připojen nebo je poškozen vodič

Řešení Zkontrolujte kabeláž

Při stisku tlačítek –/+ se na obrazovce termostatu neobjeví ikona komunikace

Kabel není připojen nebo je poškozen vodič

Zkontrolujte kabeláž

Termostat je vadný

Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

HR

Je zobrazena ikona relativní vlhkosti (pouze T-147 a T-148)

Limit relativní vlhkosti dosažen

HU

Ikona čidla teploty podlahy problikává

Vadné čidlo teploty

Vyměňte termostat Snižte úroveň vlhkost zvýšením ventilace nebo nastavené hodnoty teploty Zkontrolujte spojení s podlahovým čidlem

Ikona venkovního čidla teploty problikává

Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Zkontrolujte spojení s venkovním čidlem

Ikona vnitřního čidla teploty problikává

Vadné čidlo teploty

FR

IT

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte termostat

LT LV

Odpojte vzdálené čidlo teploty (je-li připojeno) a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů

NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

117


UK Tabulka níže zobrazuje problémy, ke kterým může dojít u digitálního termostatu T-149.

CZ DE DK EE ES FI

Indikace

Pravděpodobná příčina

Řešení

Je zobrazena ikona chyby

Došlo k chybě

Pro více informací přejděte na seznam chyb

Displej je zhasnutý

Kabel není připojen nebo je poškozen vodič

Zkontrolujte kabeláž

V seznamu chyb je zobrazena ikona komunikace

Termostat je vadný

Přikažte termostatu vysílat změnou nastavené teploty

V seznamu chyb je zobrazena ikona relativní vlhkosti V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla teploty podlahy

Limit relativní vlhkosti dosažen Vadné čidlo teploty

Vyměňte termostat Snižte úroveň vlhkost zvýšením ventilace nebo nastavené hodnoty teploty Zkontrolujte spojení s podlahovým čidlem

V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla venkovní teploty

Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Zkontrolujte spojení s venkovním čidlem

V seznamu chyb je zobrazena ikona čidla vnitřní teploty V seznamu chyb je zobrazena ikona vzdáleného čidla teploty

Vadné čidlo teploty

Odpojte venkovní čidlo teploty a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte termostat Kontaktujte instalačního technika nebo vyměňte vzdálené čidlo

Vadné čidlo teploty

Odpojte vzdálené čidlo teploty (je-li připojeno) a zkontrolujte jej ohmmetrem. Hodnota musí být asi 10 kiloohmů

FR HR

16.3 Chyby/problémy analogového termostatu T-143 Alarm se vyšle, pokud od doby, kdy řídicí jednotka obdržela poslední komunikaci od termostatu, uplynula již více než 1 hodina.

HU

Tabulka níže uvádí potíže, které se mohou vyskytnout u termostatů T-143. Indikace Kontrolka LED kanálu na řídicí jednotce se rozbliká

IT LT

Pravděpodobná příčina Je aktivována chyba neoprávněné manipulace a veřejný termostat T-143 je sejmut ze zdi

Řešení Zkontrolujte nastavení termostatu a uložte jej zpět na zeď

16.4 Obraťte se na technika, který provedl instalaci

16.5 Pokyny pro technika provádějícího instalaci

NL

Kontaktní informace na technika provádějícího instalaci najdete na konci tohoto dokumentu. Před zkontaktováním technika, který provedl instalaci, si připravte následující informace:

NO

Instalační zpráva

Abyste zjistili, zda je problém způsoben přívodním systémem nebo řídicím systémem, uvolněte servopohony z rozdělovače pro příslušnou místnost, vyčkejte několik minut a zkontrolujte, zda se průtokové potrubí podlahové vytápěcí smyčky zahřeje.

Nákresy systému podlahového vytápění (pokud jsou k dispozici)

Seznam všech chyb včetně času a data

LV

PL PT

Pokud se potrubí nezahřeje, vyskytl se problém ve vytápěcím systému. Pokud se smyčka zahřeje, může příčina tkvět v kontrolním systému místnosti. Závada v přívodním systému může být doprovázena nepřítomností teplé vody v rozdělovači. Zkontrolujte ohřívač vody a oběhové čerpadlo.

RO RU SE SK 118

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

17 Technické údaje

CZ DE

17.1 Technické údaje DK

Obecné IP Maximální okolní relativní vlhkost

IP20 (IP: stupeň nepřístupnosti aktivních částí produktu a stupeň vody) 85 % při 20 °C

EE

Termostat a hodiny CE označení ERP (pouze termostat) Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Napájení Napětí Provozní teplota Skladovací teplota Připojovací svorky (I-143, T-143, T-144, T-145, T-146, T-147 a T-148) Připojovací svorky (T-141 a T-149)

ES

IV EN 60730-1* a EN 60730-2-9*** EN 60730-1 z řídicí jednotky 4,5 V až 5,5 V 0 °C až +45 °C −10 °C až +70 °C 0,5 mm² až 2,5 mm² plný vodič 0,25 mm² až 0,75 mm², nebo ohebný 0,34 mm² až 0,5 mm² s ochrannými kroužky

FI FR HR

Interface (pouze Base PRO) CE označení Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Napájení Provozní teplota Skladovací teplota

HU

EN 60730-1 a EN 60730-2-1 EN 60730-1 230 V~ +10/–15 %, 50 Hz v nástěnné skříni nebo připojení mini USB 0 °C až +45 °C −20 °C až +70 °C

IT LT

Karta SD řídicí jednotky / interfaceu (pouze Base PRO) Typ Kapacita Rychlost

micro SDHC, UHS nebo standard 4 GB až 32 GB, formátování FAT 32 třída 4 až 10 (nebo vyšší)

LV NL NO PL PT RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

119


UK Řídicí jednotka CE označení ERP

CZ

Base: IV Base PRO: VIII EN 60730-1* a EN 60730-2-1** EN 60730-1 230 V~ +10/–15 %, 50 Hz nebo 60 Hz F3.15AL 250 V, 5×20 3,15 A rychločinná TR5-T 8,5 mm Wickmann, časová prodleva 100 mA 0 °C až +45 °C −20 °C až +70 °C 40 W 45 W 230 V~ +10/–15 %, 250 V~, 8 A maximum pouze suchý kontakt 12–24 V= / 5–20 mA 5–24 V= / 0,5–10 mA, proudový spotřebič ≤ 100 mW 24V~, průměr 0,2 A, špička 0,4 A 1 m kabel s euro zástrčkou (kromě Velké Británie) plný vodič až 4,0 mm² nebo ohebný 2,5 mm² s ochrannými kroužky 0,5 mm² až 2,5 mm² 0,2 mm² až 1,5 mm²

Nízkonapěťové testy Testy EMC (elektromagnetické kompatibility) Napájení Vnitřní pojistka Vnitřní pojistka, výstup tepelného čerpadla Provozní teplota Skladovací teplota Maximální příkon (Base) Maximální příkon (Base PRO) Reléové výstupy čerpadla a ohřívače vody Univerzální vstup (GPI) Vstup tepelného čerpadla (pouze Base PRO) Výstup tepelného čerpadla (pouze Base PRO) Výstupy ventilu Připojení elektrické energie Připojovací svorky napájení, čerpadla, GPI nebo ohřívače vody

DE DK EE ES FI FR

Připojovací svorky pro komunikaci sběrnice Připojovací svorky výstupů ventilu

HR

*)

EN 60730-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky **) EN 60730-2-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače pro elektrické domácí spotřebiče ***) EN 60730-2-9 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na ovladače snímání teploty

HU IT LT

Použitelné v celé Evropě Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky splňují všechny požadavky uvedené v bezpečnostní příručce.

17.2 Technické specifikace

LV

Standardní délka kabelu

Maximální délka kabelu

0,75 m

20 m

Řídicí jednotka: 0,2 mm² až 1,5 mm²

Kabel externího čidla k termostatu

5m

5m

0,6 mm²

Kabel podlahového čidla k termostatu

5m

5m

0,75 mm²

Kabely Kabel od řídicí jednotky k servopohonu

NL NO PL

Kabel venkovního čidla k termostatu

-

5m

kroucená dvoulinka

Kabel od spínače relé do vstupu GPI řídicí jednotky

2m

20 m

Řídicí jednotka: p  lný vodič až 4,0 mm² nebo ohebný 2,5 mm² s ochrannými kroužky

-

30 m

Kabel od/do tepelného čerpadla ke vstupu/výstupu řídicí jednotky (pouze Base PRO)

PT

Průměr kabelu

Relé: 1,0 mm² až 4,0 mm² kroucená dvoulinka

RO RU SE SK 120

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

17.3 Uspořádání řídicí jednotky

A

B

C

G E

H

I

J

G

L

G

CZ

M

DE DK EE

D Poz.

F

N

F K ES

Popis

A

Transformátor, napájecí modul 230V~, 50 Hz

B

Pojistka (T5 F3.15AL 250 V)

FI

C

Volitelné vstupy a výstupy (pro řízení čerpadla, ohřívače vody a připojení tepelného čerpadla)

D

Tlačítka registrace kanálu

E

Kontrolky LED kanálů 01 – 06

F

Rychlokonektory pro servopohony

G

Připojovací svorky sběrnice

H

Připojovací svorky systémové sběrnice (pouze Base PRO)

I

Dioda napájení

J

Podřízený modul Uponor Smatrix Base M-140 (volitelně)

K

Kontrolky LED kanálů 07 – 12

L

Hvězdicový modul Uponor Smatrix Base M-141 (volitelný)

M

Koncová krytka

N

Karta MicroSD (pouze Base PRO)

FR HR HU IT LT

17.4 Schémata elektrického zapojení Ř ídicí

jednotka

LV

U ponor S matrix B ase PRO NL

GPI 1

GPI

NO

AB + - AB + - AB + - AB - AB -

PL

GPI 2

PT GPI 3

RO RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

121


UK Ř ídicí

jednotka

U ponor S matrix B ase

CZ DE

AB + - AB + - AB + -

DK EE ES FI FR P odřízený

modul

AB + - AB + - AB + -

HR HU IT LT LV hvězdicový modul

NL

A B + A B + -

NO PL

A B + A B + -

A B + A B + -

A B + A B + -

PT RO RU SE SK 122

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

17.5 Rozměry Ř ídicí

CZ

jednotka ( s transformátorem a koncovou krytkou )

X-145 X-147

55 mm

336 mm 84 mm

DE

245 mm

72,5 mm

110 mm

110 mm

80 mm

DK EE ES jednotka ( s podřízeným modulem , transformátorem a koncovou krytkou )

476 mm 84 mm

245 mm

72,5 mm

FI

55 mm 140 mm

110 mm

FR

110 mm

80 mm

X-145 X-147

HR

110 mm

Ř ídicí

HU jednotka ( s podřízeným modulem , transformátorem , modulem

a koncovou krytkou )

616 mm 84 mm

245 mm

72,5 mm

140 mm

110 mm

IT

55 mm 140 mm

110 mm

LT

110 mm

80 mm

X-145 X-147

S tar

LV

110 mm

Ř ídicí

NL I nterface I-147

150 mm

NO

43 mm

60 mm

20 mm

PL

108,5 mm

PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

123


UK T ermostaty CZ

T-149

80 mm

T-146 T-147 T-148

80 mm

80 mm

T-143

38 mm

60 mm

26,5 mm

10 mm

80 mm

80 mm

DE DK EE

T-141

38 mm

60 mm

80 mm

FI

H odiny

FR

80 mm

I-143 HR

60 mm

26,5 mm

80 mm 60 mm

26,5 mm

80 mm

T-145

9 mm

26,5 mm

56 mm

ES

56 mm

80 mm

HU IT

P ovrchový a T-149)

LT T-144 LV

adaptér termostatu

S tyle (T-141

A-14X

81,5 mm 60 mm

40 mm

80 mm 64 mm

56 mm

60 mm

13,5 mm

80 mm

64 mm

NO

60 mm

81,5 mm

NL

PL PT RO RU SE SK 124

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18 Instalační zpráva

CZ DE DK EE ES

Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8

FI FR

Registrované systémové zařízení

Název místnosti

Interface

HR

Hodiny

HU

Venkovní čidlo Čidlo spínače vytápění/chlazení

IT

Spínač ECO/Comfort Čerpadlo

hvězdicový modul

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

LT LV NL NO

Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí Řídicí jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16

PL PT

Registrované systémové zařízení

Název místnosti

Interface Čerpadlo

hvězdicový modul

RO Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

RU SE SK

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

125


UK

18.1 Řídicí jednotka 1 CZ

Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-149

DK T-148

EE T-147

ES T-146

FI T-145

FR

T-144

HR

T-143

HU

T-141

IT

Připojené externí čidlo

LT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK 126

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18.2 Řídicí jednotka 2 Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-149

DK T-148

EE T-147

ES T-146

FI T-145

FR

T-144

HR

T-143

HU

T-141 Připojené externí čidlo

IT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

LT

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

127


UK

18.3 Řídicí jednotka 3 CZ

Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-149

DK T-148

EE T-147

ES T-146

FI T-145

FR

T-144

HR

T-143

HU

T-141

IT

Připojené externí čidlo

LT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK 128

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK

18.4 Řídicí jednotka 4 Kanál řídicí jednotky Termostat

1

2

3

4

CZ

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

DE T-149

DK T-148

EE T-147

ES T-146

FI T-145

FR

T-144

HR

T-143

HU

T-141 Připojené externí čidlo

IT

Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

LT

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

129


UK

18.5 Řídicí jednotka 5 – 16 Tu t o s t r á n k u p o u ž i j t e j a k o š a b l o n u p r o ř í d i c í j e d n o t k y B a s e P R O 5 – 1 6

CZ

Kanál řídicí jednotky Termostat

DE

1

2

3

4

Kanál podřízeného modulu 5

6

7

8

9

10

11

12

T-149

DK EE

T-148

ES

T-147

FI

T-146

FR

T-145

HR

T-144

HU

T-143

IT

T-141 Připojené externí čidlo Podlahový snímač Venkovní čidlo Vzdálené čidlo

LT

Připojený servopohon

LV

24 V

Název místnosti

NL NO PL PT RO RU SE SK 130

U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E


UK CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK U P O N O R S M AT R I X B A S E / B A S E P R O · N ÁV O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E

131


Production: Uponor AB, MRY, Virsbo; Sweden 1068124 05_2017_CZ

Uponor, s.r.o www.uponor.cz

Společnost Uponor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit specifikace použitých součástek v souladu se svou vnitřní politikou neustálého zlepšování a vývoje.

Uponor smatrix base pro  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/leaflets/uponor-smatrix-base-pro.pdf?v=fd3a5e1a-e2c3-4d6e-aca4-193380fe...

Uponor smatrix base pro  

https://www.uponor.cz/-/media/country-specific/czech/download-centre/leaflets/uponor-smatrix-base-pro.pdf?v=fd3a5e1a-e2c3-4d6e-aca4-193380fe...