Page 1


10: 1510: 30I NAUGURACJ AKONFERENCJ I 10: 3011: 30pr of .drhab.TadeuszGadacz–Mi ł oś ćni ej ednomai mi ę Ses j a1–11: 45–13: 00 Ryszar d Podgór ski-Doś wi adc z eni es i ebi epopr z eznowemedi a.Roz waż ani ana pods t awi efil oz ofiiKar ol aWoj t ył yiJ óz ef aTi s c hner a Cz ł owi ekj es tni et y l k oby t em bi ol ogi c z ny m,al epr z edews z y s t k i m duc howy m,t opopr z ezż y c i e r ac j onal nec z ł owi ekpos i adaz dol noś ćdowy k r ac z ani apoz aak t ual nepot r z ebyi s y t uac j e. Dl at ego J an PawełI Iz wr ac a uwagę,ż e peł ne ż yc i e duc howe wymaga pr z eł amani a wł as nego egoc ent r yz mu iegoi z mu,awi ęcwł ąc z eni as i ędo ws pól not y.J ako Kar olWoj t ył amówi ł os amos t anowi eni u it r ans c endenc j ios oby w c z yni e.Zat em c z y moż emy powi edz i eć , ż ec z ł owi ek doś wi adc z as i ebi e, s amos t anowi s i ebi e popr z ez nowe medi a? Cel em badawc z ym będz i epr óbaodpowi edz ic z yz dani em Woj t ył aiTi s c hner ac z ł owi ekpot r afi os obi e wi ęc ejpowi edz i ećpopr z ezuc z es t ni c t wo w ż yc i u wi r t ual nym?Zdani em Woj t ył y iTi s c hner adr ogas amos t anowi eni a,uki er unkowanana„ j at y”or az„ j amy” . Obs er wuj ącws pół c z es nego c z ł owi ekamamynauwadz ej ego z ni ewol eni ei nt el ekt ual ne, t ec hnol ogi c z ne,medi al ne c z ymor al ne.Spos obem z ni ewal ani ac z ł owi eka j es t ,uż ywaj ąc t er mi nol ogi i Ti s c hner a, podważ ani e pr awa c z ł owi eka do pos i adani a, w t ym j ego pi er wot nego,nat ur al nego pr awa do pos i adani as amego s i ebi e,o kt ór ym pi s ałj uż w„ Dwut r akt at ac hor z ądz i e”J ohnLoc ke.Ti s c hners t wi er dz a:„ Ot óżpods t awąws z el ki ego pos i adani aj es tpr awo do pos i adani a.[ . . . ]Cz ł owi ek moż es i ę oddać na s ł uż bę Bogu ibl i ź ni emu,al enaj pi er w mus ipos i adaćs i ebi e” .Idodaj e:„ Pr awodos i ebi ej es tpr awem ws z ys t ki c h pr aw,pods t awą ws z el ki ejmor al noś c i ” .Ki edywi ęcz os t aj ez akwes t i onowane pi er wot nepr awodos amopos i adani as i ebi e,wówc z askons ekwent ni ez awi es z onez os t aj ą ws z el ki ei nnepr awewł as noś c ij ednos t ki ,w t ym pr awac z ł owi eka,kt ór yc hi s t ot aopi er a s i ę wł aś ni e na aks j omac i e s amopos i adani a s i ebi e. J es tt o, z at em w ogól noś c i z akwes t i onowani ewol noś c iipr aw,j aki ezt egoaks j omat uwyni kaj ą.War t ow t ym mi ej s c u z auważ yć ,i żc z ł owi ekbędąc ywł aś c i c i el em s i ebi e-t j .będąc ypodmi ot em pr awa,az at em będącj ednos t kąmaj ąc awol nąi ni c j at ywę,ni et yl kor oz wi j as i ebi e,l ec zr ówni eżpr z yc z yni a s i ę do r oz woj us poł ec z nego,dz i ał aj ącna r z ec zdobr ac ał ejc ywi l i z ac j i .J es tt o fil oz ofia Ti s c hner a,nakt ór ąKar olWoj t ył amoż eodpowi edz i eć ,ż ewol nym j es tc z ł owi ekni et yl ko ini epr z edews z ys t ki m pr z ezt o,ż emoż epodj ąćr óż nedz i ał ani a,al enadews z ys t kopr z ez t o,ż es am s obąmoż er z ądz i ć ,s i ebi es amegoks z t ał t ować . Cz ł owi ek,bowi em „ j es tni et yl ko s pr awc ąs wego dz i eł a,al ej es tt akż ej ego t wór c ą” . Twór c z oś ćc z ł owi eka wyr aż as i ę pr z ez aks j ol ogi ę iwol noś ć .Wol noś ć Woj t ył owa j es t odpowi edz i ą, kt ór a c z ł owi eka uwal ni a od j ego ż ądz ,s amowol i , pyc hy, egoi z mu, domi nac j inaddr ugi mc z ł owi eki em.

2


Cz ynowemedi as ąnowym doś wi adc z eni em c z ł owi eka?Oc z ywi ś c i e,ż et ak.Nowemedi a pot ęguj ą moż l i woś c ir oz woj u c z ł owi eka. Cyf r owa r ewol uc j a dos t ar c z ył a nar z ędz i doakt ywnej i nt er akc j i . Cz ł owi ekż yj e, wi ęcj akbywdwóc hś wi at ac h: t war dym ( empi r yc z nym, fiz ykal nym,s pr awdz al nym)or azmi ękki m( i nt el ekt ual nym,i nf or mac yj nym,i deol ogi c z nym, r el i gi j nym) .Napewnowi r t ual i z ac j aoz nac z aodr eal ni eni ew s t os unkudot war degoś wi at a. . Wydaj es i ę ona j edyni e ut ec hni c z ni onym ( iopar t ym na ws pół c z es nyc ht ec hnol ogi ac h i nf okomuni kac yj nyc h)pr z edł uż eni em odwi ec z nejt endenc j ido odr eal ni ani ac z ł owi eka ij egoś wi at apr z ezr oz wi j ani eś wi at ami ękki ego. Wobec t ego moż emy powi edz i eć ,ż e br ak doś wi adc z eni az eś wi at em empi r yc z nym odr eal ni ac z ł owi eka.Poz bawi ago doś wi adc z eń,kt ór ego ubogac aj ąf enomenol ogi c z ni e. Zt ego moż na wni os kować ,ż e uc z es t ni c z eni ec z ł owi eka popr z ez nowe t ec hnol ogi e wś wi ec i ewi r t ual nym j es tdoś wi adc z eni em odr eal ni eni a, kt ór emoż emi ećnegat ywnes kut ki humani z ac yj ne: s eks , es kapi z m, aut yz m i moż e pr owadz i ć z punkt u wi dz eni a s oc j ol ogi c z nego do at omi z ac j i , al i enac j i , monadyz ac j i , eks kl uz j ii t p. Cz y w t aki ej per s pekt ywi e poz nani e,wi edz a or azs oc j al i z ac j al udz ipoz wol ą ef ekt ywni er es pekt ować r eal nyś wi at ?A moż enas t ąpiwc z eś ni ejj akaśs at ur ac j aw I nt er nec i eiz wi ąz anyc hzni m t ec hnol ogi ac h, kt ór a pohamuj e moż l i we negat ywne kons ekwenc j e t ego j ednego z naj wi ęks z yc h wynal az ków l udz koś c i ?A moż el udz i e pr z ys z ł oś c inas t ępne gener ac j e s poł ec z eńs t wi nf or mac yj nyc h opar t yc h nawi edz ypot r afiąodpowi edz i ećnapos t awi one pyt ani aiwąt pl i woś c ior azz nal eź ćs pos obyii ns t r ument yl eps z egopoki er owani al udz ki m l os em? Agni eszkaNymśGór na-Seks ual noś ćc z ł owi ekaij ejeks pans j aw c yber pr z es t r z eni Podc z as wys t ąpi eni az os t ani e por us z ona t emat yka s eks ual noś c iw I nt er nec i e,kt ór a s t anowi ćbędz i egł ównypr obl em badawc z y.Cel em ni ebędz i emodyfikac j ar z ec z ywi s t oś c i s poł ec z nej ,l ec zomówi eni ez as t anegos t anur z ec z y. Ws woi c hr oz waż ani ac hi ns pi r owaćs i ębędęt eor i ami Mar s hal l aMc Luhana, kt ór yj es tj edną znaj wybi t ni ej s z yc hpos t ac ii nt er es uj ąc ąs i ękomuni kac j ąiś r odkamimas owegopr z ekaz u. Ponadt os i ęgaćbędędokonc epc j iMar i iBei s er t . Seks ual noś ćw I nt er nec i epr z eds t awi anaj es tj akopr obl em,pr z yj emnoś ćl ubt owar .Każ dy zt yc hs pos obów odz nac z as i ęi nnym podej ś c i em dopr obl emat yki .Ws pomni anez os t aną s howgi r l s ,kt ór epoj awi ł ys i ęj akopoł ąc z eni ebr anż ypor nogr afic z nejor azpr os t yt uc yj nej . Zos t ani e por us z ona t akż e t emat yka z wi ąz ana z dot yki em, kt ór y j es t i s t ot ny dl a pr awi dł owego r oz woj u ps yc hos eks ual nego,a wobec kt ór ego mamy do c z yni eni a zdepr ywac j ąpopr z ezz apoś r edni c z onykont akti nt er net owy. Waż na j es tt eżkul t ur a obnaż ani a obec na w r z ec z ywi s t oś c iwi r t ual nej .Powi ąz ana j es t zt ym s eks ual i z ac j adz i ec i ńs t wa,ki edydz i ec idor as t aj ąw ot oc z eni u,w kt ór ym i s t ni ej ewi el e ( c el owyc h l ub mni ej ) konot ac j is eks ual nyc h. W r ez ul t ac i e anal i zz auważ yć moż na ws z ec hobec nywpł yw s eks u na t r eś c idos t ępne w I nt er nec i e.W t ym kont ekś c i e war t o podkr eś l i ćz mi anępodej ś c i ados eks ual noś c i–j es tc or azmni ej s z ym t abu. Zapr ez ent owaneobs z ar ys ąi s t ot nez ewz gl ędunadynami kęz j awi s k.Byc i eonl i nes t aj e s i ę popul ar ni ej s z e ni ż byc i e offl i ne.Cor az wi ęc ejl udz iw ogól e ni e wył ąc z a danyc h komór kowyc h w s woi c h s mar t f onac h. Pows t aj ą nawet s pec j al ne apl i kac j es ł uż ąc e er ot yc z nym s pot kani om l udz i , kt ór e ni ej ednokr ot ni e odnaj duj ąs woj ą kont ynuac j ę wr eal nym ż yc i u( np.Ti nder ) .Sąt owi ęct emat yobec new debac i epubl i c z nej .

3


Kar ol i na Sęczkowska -Par adoks" Bl i s koś c iwi ęz ina odl egł oś ć "c z yl iEnt eriEs c ape mi ł oś c iw s i ec iw kont ekś c i eps yc hol ogi c z nym I nt er nets t ałs i ęj ednym znaj waż ni ej s z yc h wynal az ków XX wi eku,a c yber z wi ąz kior az c yber s eks s ą obec ni es t andar dowym s pos obem na poz nani e dr ugi ego c z ł owi eka, upr z yj emni eni es obi eż yc i a,ac z as em nawetnauł oż eni es obi eż yc i a.P.Car nesws kaz uj e, ż es ł owo" s eks "j es tj ednym zt r z ec hnaj c z ęś c i ejwys z uki wanyc hs ł ów w I nt er nec i e.Skor o mał ż eńs t wa,kt ór epoz naj ąs i ęw s i ec is t anowi ąj uż1/ 3ws z ys t ki c hmał ż eńs t w,t ot emat yka mi ł oś c iw s i ec ij es tbar dz o akt ual na ii nt er es uj ąc a,z wł as z c z a,ż e wz r as t al i c z ba badań t ejt emat ykidot yc z ąc a. Aut or ka wys t ąpi eni az apr ez ent uj er óż ne t eor i e dot yc z ąc ec yber z wi ąz ków ( np.Teor i a kont eks t us poł ec z nego,t eor i a bogac t wa ś r odków pr z ekaz u,Teor i a Lee iSpear s )or az s konf r ont uj ej ezt eor i ąmi ł oś c iWoj c i s z ke( t eor i aet apów r oz woj umi ł oś c i )or azt eor i ąHel en Fi s her ( s kor o mi ł oś ć dz i ał aj ak nar kot yk z e wz gl ędu na hor mony,f er omony or az neur opr z ekaź ni ki ,t ow j akis pos ób poj awi as i ęuc z uc i ew I nt er nec i e,gdydr ugi ejos oby ni e wi dz i my? ) . Ponadt o w t r akc i e wys t ąpi eni a z os t aną z apr ez ent owane s t at ys t yki odnos z ąc es i ędo z wi ąz ków,kt ór epows t aj ąpr z ezI nt er netor azpoj awi ąs i ęodpowi edz i na bar dz o kont r ower s yj ne pyt ani at aki ej ak:Cz y mał ż eńs t wa,kt ór e poz nał ys i ę pr z ez I nt er netmaj ąwi ęks z ec z ymni ej s z es z ans e?I l eparpoz naj es i ępr z ezI nt er net ,ai l ezni c h s i ęr oz s t aj e? J aki e os oby naj c z ęś c i ejpos z ukuj ą" dr ugi ejpoł ówki "w s i ec i ? Co wi ęc ej , pokaz ana z os t ani es pec yfika z wi ąz ków onl i ne ( " ent eries c ape z wi ąz ków"j ak opi s uj e t oBauman) ,awi ęcr el ac j et ez os t anąs c har akt er yz owanezpunkt uwi dz eni aps yc hol ogi i or azs oc j ol ogi iwr azzuwz gl ędni eni em t aki c hc ec hj ak:bl i s koś ćwi ęz inaodl egł oś ć ,s pos ób komuni kac j i , anoni mowoś ć , ot war t oś ćor azkr eowani ef ał s z ywegoobr az us i ebi e.Nakoni ec z apr ez ent owanez os t anąbadani adot yc z ąc emoż l i woś c i pr z eni es i eni az wi ąz kuzf az yonl i ne naoffli ne( c z yl idor eal nejr z ec z ywi s t oś c i ) .Aut or kanawi ąz uj ącdor óż nyc ht eor i i( gł ówni e ps yc hol ogi c z nyc h)or azbadańws każ enai s t ot nepr awi dł owoś c i or aznas z ans epr z et r wani a mi ł oś c iw s i ec iipoz ani ą. Kar ol i naSar ek-Cz yz akoc hamys i ęw mas z ynac h… zwz aj emnoś c i ą? Pods t awąt eor et yc z nąs t anowipar adygmatCASA„ Comput er sar eSoc i alAc t or s ” .I l us t r uj e on t endenc j ęl udz ido s t os owani a nor my s poł ec z nyc hw s t os unku do komput er ów. Pi er ws z ebadani apot wi er dz aj ąc et enmodeldot yc z ył yapl i kowani as t er eot ypów pł c i owyc h, nor m gr z ec z noś c i owyc h iwz aj emnoś c ior azwpł ywu „ os obowoś c i ”komput er a.Os t at ni e z wymi eni onyc h badań pokaz ał o, ż e w war unku z „ dopas owaną os obowoś c i ą” do os obowoś c ic z ł owi ekabadaniwyż ejoc eni al is i ł ęr el ac j ior azs at ys f akc j ęzi nt er akc j i . Podobna z al eż noś ć wys t ępuj e mi ędz yl udź mi .( Nas s , C. and Y. Moon, Mac hi nes andMi ndl es s nes s :Soc i alRes pons est oComput er s .J our nalofSoc i alI s s ues ,2000.56( 1) . I nny nur tbadań s kupi as i ę na z nac z eni u empat i iw komuni kac j ic z ł owi ekkomput er . Empat i aj es tkl uc z owąz dol noś c i ąw komuni kac j is poł ec z nej .J eden as pektbadań s kupi a s i ę na z al eż noś c imi ędz yobs er wac j ą ból u ar ekc j ą empat yc z ną.Anal ogi c z ną z al eż noś ć z nal ez i ono podc z as „ z adawani a ból u” r obot owi .St anowit o dowód na umi ej ęt noś ć empat yz owani azmas z yną.( Suz uki ,I keda,I t akur a,Ki t az aki ,2015)J ednoc z eś ni eni ekt ór z y badac z es ądz ą,ż epods t awąpoz yt ywnejiempat yc z neji nt er akc j ij es tm. i n.r oz poz nawani e emoc j iiadekwat ne do ni c hr eagowani e.( Lei t e)Nawi ąz uj ąc do Pi c ar d,umi ej ęt noś ć r oz poz nawani a,r oz umi eni a iadekwat nego r eagowani aj es tni ez będna do s t wor z eni a nat ur al nejipr z yj emneji nt er akc j i .W odpowi edz inat oz apot r z ebowani epows t ał anowa dz i edz i na - affec t i ve c omput i ng, kt ór ej c el em j es ts t wor z eni et ec hnol ogi iz dol nej dor oz poz nawani air eagowani anaemoc j euż yt kowni kaw c z as i er z ec z ywi s t ym.Badani a pot wi er dz aj ą,ż e podej ś c i e moni t or owani aws kaź ni ków s t anu emoc j onal nego t aki c hj ak EEG,BVP,GSR ii nnyc h poz wal aj ą na kl as yfikowani e pods t awowyc h emoc j i .I nna z aobs er wowana z al eż noś c i ąj es tt o,ż e badaniwc hodz ąc yw i nt er akc j ę zr obot em dos t ar c z aj ąc ym ws par c i a,wys oko oc eni l ij ego t owar z ys koś ć ,poc z uc i ez godnoś c ic el ów, adodat kowouż y t kowni c ywy kaz y wal i podwy ż s z onąoc enęwł as nej war t oś c i . Bi or ącpoduwagę, ż e wy mi eni one as pekt yr el ac j is ąz wi ąz ane zc hęc i ą ws pól nego s pędz ani ac z as u,moż na wni os kować , ż epomagaj ąonewks z t ał t owani ui podt r z y my wani ur el ac j i dł ugot er mi nowy c h.

4


Sesj a2–13: 15–14: 15 Agni eszka Ki ej zi ewi cz -Koc hanka zkomput er a na duż ym ekr ani e.Obr az y mi ł oś c i dopos t ac iwi r t ual nyc hw ki ni eWs c hoduiZac hodu Cel em pr oponowanego wys t ąpi eni a będz i e pr z eds t awi eni e s pos obu ukaz ywani a z akoc hani aw os obowy c hkons t r ukt ac hwi r t ual ny c hw ki nemat ogr afiiws c hodni ejiz ac hodni ej . Punkt em wy j ś c i as t ani es i ęanal i z apr z emi anmot y wuodmoment uj egopoj awi eni as i ę( l at a 80. ) ,ażdoc z as ów naj nows z yc h.W t r akc i epr ez ent ac j ipos t ar am s i ęodpowi edz i ećnapy t ani a badawc z e: j aki es ąc ec hyc har akt er y s t y c z neomawi anegomot y wuor aznaj aki epot r z ebywi dz a r óż nyc hkr ęgów kul t ur owyc hodpowi adaobr azmi ł oś c idopos t ac iwi r t ual nyc hpowr ac aj ąc y w ki ni e? J ako pods t awa t eor et yc z na pr ez ent owanyc h badań pos ł uż ą opr ac owani a naukowe z awi er aj ąc eanal i z ymot ywówpoj awi aj ąc yc hs i ęwfil mac hc yber punkowyc h, wr amykt ór yc h wpi s uj ąs i ęnar r ac j eomi ł oś c idopos t ac iwi r t ual nej . Gł ówną t ez ą pr oponowanego wys t ąpi eni e będz i es t wi er dz eni e,ż e mot yw z akoc hani a ws z t uc z neji nt el i genc j iw ki ni eewol uuj ewr azz ez mi anąs pos obupos t r z egani at ec hnol ogi i ws poł ec z eńs t wac hWs c hoduiZac hodu. Rez ul t at em pr z epr owadz onejanal i z y będz i e ukaz ani e naj waż ni ej s z yc h wyz nac z ni ków omawi anego mot ywu w ki ni e or azpr z eds t awi eni e odpowi edz ina pos t awi one pyt ani a badawc z e. Podc z asgdyw l at ac h 80.mot yw z akoc hani aw s z t uc z neji nt el i genc j ibyłpr z eds t awi any w fil mac hj akoz agr oż eni e,powoduj ąc edez i nt egr ac j ęos obowoś c ic z ł owi eka,obec ni ec or az c z ęś c i ejj es tukaz ywanyj ako s z ans apr z eż y c i auni kal nejpr z y gody ,moż l i wejdz i ękinowy m t ec hnol ogi om.Zmi ana s pos obu pr z eds t awi ani a mot y wu wi ąż es i ę z ws z ec hobec noś c i ą t ec hnol ogi iw ż y c i u s poł ec z ny m, a s ame obr az y fil mowe, pokaz uj ąc e r oz wi ąz ani a t ec hnol ogi c z ne„ ni edal eki ejpr z ys z ł oś c i ” ,pr z es t ał ybyćz wi ąz anezodc z uc i amit ec hnof obi i . Obec ni e,dos konal epr z yj ęt epr z ezpubl i c z noś ćobr az y,t aki ej akHer( 2013)c z yCr eat i ve Cont r ol( 2015) ,s t anowi ądl awi dz az apowi edźws pani ał yc hmoż l i woś c i ,kt ór e,j użni edł ugo, mogąs t aćs i ęj egoudz i ał em. J oannaŁapi ńska-Bez wł adnil udz i e,ż ywemas z yny?Mi ł oś ćc z ł owi ekair obot aw fil mi e OnaSpi ke’ aJ onz e’ a Ref er atmanac el uanal i z ęz wi ąz kumi ł os negomi ędz yc z ł owi eki em ar obot em ( wi r t ual ną as ys t ent kąs ys t emukomput er owego)ukaz anegow fil mi eSpi ke’ aJ onz e’ aOna( Her ;2013) w duc hu wybr anyc ht eor i ipos t humani s t yc z nyc h dot yc z ąc yc h( l udz ki ejini el udz ki ej ) podmi ot owoś c i .Pr obl em badawc z y dot yc z y pr z emi any w pos t r z egani u podmi ot owoś c i c z ł owi ekapr z ezni ego s amego,c o ukaz anej es tw z mi eni aj ąc ym s i ęs t os unku c z ł owi eka dor obot a( kt ór y,j akws kaz uj ąkul t ur owewyobr aż eni a,moż es t aćs i ęt akż ekoc hanki em ir ównor z ędnym par t ner em c z ł owi eka)wews pół c z es nym ki ni es c i enc efic t i on. Pods t awęt eor et yc z nądoanal i z ys t anowi ąwybr anet eor i epos t humani s t yc z ne,np.t eor i a odmi ot owoś c inomadyc z nejor azkonc epc j aż yc i aj akoz ac z er pni ęt aznowegomat er i al i z mu Ros iBr ai dot t i( wi ar aw t o,ż e„ ż yc i em”mogąbyćobdar z onepodmi ot yni el udz ki e,w t ym mas z yny) .

5


I ns pi r uj ąc ebędąt akż eel ement ykonc epc j i DonnyHar awayzj ej Mani f es t uc y bor gaor azGi l l es ’ a Del euz e’ aiF el i ks aGuat t ar i egodot y c z ąc enowej ,pos t humani s t y c z nejpodmi ot owoś c i( pr z ede ws z y s t ki m konc epc j apodmi ot uwt r akc i e„ s t awani as i ę”opi s anawi c hes ej uTy s i ącpl at eau) . Ref er ats t awi at ez ę,ż ew s t os unkuc z ł owi ekador obot aj akopar t ner aw z wi ąz kumi ł os nym moż nados t r z ecpr z emi anyw pos t r z egani upodmi ot owoś c ic z ł owi ekapr z ezni egos amego. Aut or kaz auważ a,ż ews pół c z es nefil mys c i enc efic t i on( t ut ajpr z ykł adem będz i eomawi ana Ona)uc hwyc i ł y pr z ej ś c i e od par adygmat u podmi ot owoś c ic z ł owi eka r oz umi anejj ako podmi ot owoś ć s t r i c t e „ l udz ka” ,„ humani s t yc z na” ,s konc ent r owana, f al l oc ent r yc z na, es enc j al i s t yc z na – do par adygmat u podmi ot owoś c i pos t humani s t yc z nej ,r el ac yj nej , r oz pr os z onej ,hybr ydowej ,kompoz yt owej . Anal i z afil mu Onaws każ e,w j akis pos ób ki nos c i enc efic t i on par t yc ypuj ew ukaz ywani u ws pół c z es nejkondyc j ic z ł owi eka,kt ór yz ac z yna wąt pi ć – dz i ękibl i s ki emu kont akt owi ii nt ymnemu, mi ł os nemu z wi ąz kowi z r obot em – w s woj ą l udz ką wyj ąt kowoś ć iuni wer s al noś ćs wegoant r opoc ent r yc z nego,humani s t yc z negodoś wi adc z eni a. Gr zegor zZyzi k-Romans ezpi ks el i .J akgr ywi deopr z eds t awi aj ąz wi ąz ki Temat em moj egowys t ąpi eni abędągr ywi deos kupi aj ąc es i ęnat emac i el udz ki c hz wi ąz ków. Pr odukc j e,kt ór e będę opi s ywałnal eż ąz ar ówno do gat unku s er i ousgames ,j ak igi er mai ns t r eamowyc h.Tr udno pokaz aćt wor z eni es i ę bl i s koś c ibohat er ów beznar us z eni a r ównowagipomi ędz yt empem akc j i ,kont r ol ąnad r oz gr ywkąii nt er es uj ąc ąopowi eś c i ą. War t or ówni eż dodać ,ż e ni e ws z ys t ki e emoc j e moż na oddać z a pomoc ą gł os u, aogr ani c z onami mi kawi r t ual nyc hbohat er ów odbi er auc z uc i om wi ar ygodnoś ć .W s woi m wys t ąpi eni upr z eanal i z uj ędwas z c z egól nepr z ypadki .Pi er ws z ym zni c hbędz i egr aFaç ade, kt ór apr z eds t awi as ymul ac j ękł ót ni mał ż eńs ki ej .Gr ac zj es tt ut r z ec i ąos obąi moż epogodz i ć mał ż eńs kąpar ę,s kł óc i ćl ub obs er wowaćbezi nger enc j i .Twór c ypr ogr amu wykor z ys t al i i nt er es uj ąc yal gor yt m s z t uc z neji nt el i genc j i .Pos t ac i e kobi et yimęż c z yz nymogą r óż ni e r eagowaćnat ens am t eks twpi s ywanypr z ezgr ac z a. Kol ej nym pr z ykł adem j es t gr a Di s t anc e, kt ór a pr z eds t awi az wi ąz ek na odl egł oś ć . Ta pr odukc j aj es ti nt er es uj ąc a z uwagina nas t r ójt owar z ys z ąc yr oz gr ywc e.Dz i ęki odpowi edni ejmec hani c eiudź wi ękowi eni ur adz is obi ezt emat ykąz wi ąz ków naodl egł oś ć del i kat ni eiz as kakuj ąc odobr z e.W dal s z ejc z ęś c ir ef er at uz as t anowi ęs i ęnad pr oc es em gami fikac j ir el ac j ipomi ędz y dwi ema os obami .Z pewną doz ą os t r oż noś c iuważ am, ż epr z yuż yc i uodpowi edni c hz abi egów z wi ąz eks t aj es i ęgł ównym t emat em gr y,ani et ł em f abul ar nym.W pods umowani u wr óc ę do gi ermai ns t r eamowyc h ipr z yt oc z ę pr z ykł ady znas t ępuj ąc yc ht yt uł ów: Mas sEffec t2, TheSi ms , Li f ei sSt r angeor azWi edź mi n. Zai l us t r ac j ę omawi anyc ht ezpos ł uż ąmif r agment yomawi anyc hgi er . 15: 1516: 15 pr of .drhab.J acekPyżal ski-Seks t i ng-c oj es tnowe,c os t ar einac z ym pol egapr obl em? 16: 1517: 15 drAnnaMi ot k-Popul ar noś ćiuż yt kowni c ys er wi s ów r andkowyc hw pol s ki mI nt er nec i e.

6


Ses j a3–17: 30–18: 00 J oanna Suł kowska,I l ona Kuź mi cz ,Tomasz Br z ost ek -Ec oac h w opi ec e medy c z nej iks z t ał t owani unawy kówpr oz dr owot ny c h Roz wójw z akr es i emedy c y nyinaukoz dr owi us t al epr z y c z y ni as i ędoopr ac owani ar óż ny c h f or m pomoc ys ki er owanejni et y l ko do pac j ent ów,i c h opi ekunów,al er ówni eżdos t awc ów ś wi adc z eń z dr owot ny c h.I s t ni ej ą obec ni e pr z es ł anki ,i żc oac hi ng s t anowiważ ny el ement ws par c i a na ws z y s t ki c h ws pomni any c h poz i omac h. Obec ni e ws kaz uj e s i ę r ówni eż namoż l i woś ćwy kor z y s t ani aec oac hi nguwopi ec ez dr owot nej . Cel em wy s t ąpi eni aj es tpr z y bl i ż eni et emat y kie-c oac hi ngus t os owanegow opi ec emedy c z nej i pr oc es i ez mi anynawy kówpr oz dr owot ny c hor azws kaz ani epot enc j al ny c hkor z y ś c i . Pods t awyt eor et y c z ne:Sukc eseur opej s ki ejant y ni kot y nowejkampani i ,opar t ejo apl i kac j ę i Coac h( v i r t ual heal t hc oac h) , kt ór az os t ał apr z et ł umac z onana23j ęz y ki , zkt ór ej wc i ągupół t or a r oku s kor z y s t ał o 52 000 uż y t kowni ków z ac hęc a do s z ukani a nowy c h dr óg pr owadz ąc y c h doz mi anynawy kówz dr owot ny c h.War t or ówni eżws pomni ećopr oj ekc i er eal i z owany m pr z ez z es półI BM iI ns t y t ut uPs y c hol ogi iSt os owanejUJ ,kt ór egoc el em j es ts t wor z eni eapl i kac j iJ ane Heal t hCoac hAI , kt ór az ac hęc aćbędz i edopodej mowani aakt y wnoś c i fiz y c z nej . Pr owadz eni ec oac hi ngu z dr owi azuż y c i em nowoc z es ny c ht ec hnol ogi imoż eby ćs kut ec z ne w kont ekś c i ez mi anynawy ków.Ponadt o,dz i ękiz as t os owani u ogól nodos t ępny c h apl i kac j i moż napomócwi ęks z ej l i c z bi eos ób, kt ór ec hc i ał y bywbar dz i ej akt y wnys pos óbz adbaćos woj e z dr owi e. Ec oac hi ngj es tc or azc z ęś c i ejwy kor z y s t y wanyw kont ekś c i enaukoz dr owi uimedy c y ny .J es t opt y mal ny m ws par c i em np.w r z uc ani u pal eni a or az w z akr es i e popr awy j akoś c iż y c i a c z yt eżs kr óc eni aokr es uhos pi t al i z ac j i . Ec oac hi ng wy daj es i ę by ć obi ec uj ąc ąf or mą pr owadz eni ac oac hi ngu uki er unkowanego naz mi anęnawy kówi dobr y m uz upeł ni eni em opi eki medy c z nej . J ust ynaPokoj ska-Mac i er z yńs t wowc z as ac her yWeb2. 0–z nac z eni eI nt er net uimedi ów s poł ec z noś c i owyc hw pr z eobr aż ani ur ol imac i er z yńs t wa W pr oponowanym wys t ąpi eni ur oz pat r z onez os t anąr óż nes t r at egi ez ar z ądz ani aokr es em c i ąż y,poł oguiwc z es negomac i er z yńs t was t os owanepr z ezmł odemat ki : z mi anawz or c apr z y got owańdor ol i mac i er z y ńs k i ej –c y f r y z ac j apor adni c t waok oł omaci er zyński ego, z mi ana wz or c at r ans mi s j iwi edz yz wi ąz anejz odgr y wani em r ol imat k i– wi edz a ni ej es tj uż t r ans mi t owanaws pos óbt r ady c y j ny , wobr ębi er odz i ny , l ec zj es tz apoś r edni c z onapr z ezeek s per t ów; pr of es j onal i z ac j amac i er z y ńs t wa–wy dł uż eni epr oc es upl anowani ai pr z y got owani ador ol i mat k i , mac i er z y ńs t woj ak o„ z adani e” , „ wy z wani e” , ni e–nat ur al nypr oc esr oz woj ur odz i ny ; c y f r y z ac j a( s mar t f oni z ac j a)ok r es uc i ąż yor azur l opumac i er z y ńs k i ego( k ons ul t ac j ei por adyudz i el anew r amac hpor t al i t emat y c z ny c h, dz i el eni es i ędoś wi adc z eni em zi nny mi mamami popr z ezs er wi s yonl i ne) ; ak t y wi z ac j az awodowamł ody c hmam,umoż l i wi eni ei m pr ac yz dal nej( br akpr z es t oj uz awodowego s powodowanegook r es em c i ąż yi ur l opumac i er z y ńs k i ego) budowani ewi z er unk umat k iidz i ec k apopr z ezak t y wnek or z y s t ani ezpor t al is poł ec z noś c i owy c h( t y pu F ac ebook , I ns t agr am i t d. ) ; z j awi s k o„ i ns t a_ mam”i „ i ns t a_ dz i ec i ” , c z y l i mac i er z y ńs t woj ak opomy s ł i s pos óbnaż y c i emł ody c hk obi et ; pr oc es„ uz ewnęt r z ni eni a”ws t y dupopr z ezdz i el eni es i ęwr aż eni ami i r el ac j ami znaj bar dz i ej i nt y mny c h

7


18: 00–19: 30–WARSZTAT: Andr z ejJ ar ynowski ,Dami anMar chewka-I nt el i genc j aepi demi ol ogi c z naor azez dr owi e wkont ekś c i ec hor óbpr z enos z ony c hdr ogąpł c i ową–wy kor z y s t ani eI nt er net uwc el ues t y mac j i s kal iz j awi s ka or az dz i ał ani a uki er unkowane na ogr ani c z eni el i c z by nowy c hz akaż eń ( WARSZTAT) I nt er netor azz wi ąz anyzni m r oz wójmet od i nf or mat yc z nyc h poz wal a na opr ac owani e s z er egu nar z ędz iw wal c ezc hor obamipr z enos z onymidr ogąpł c i ową.Towł aś ni edz i ęki anal i z i e danyc h z s z er oko r oz umi anyc h por t al ir andkowym or az nowoc z es nym i nt er net owym t ec hni kom dobor upr óbyr es pondent ów nas t ąpi łogr omnypr z yr os twi edz y ol udz ki ejs eks ual noś c inapoc z ąt kuXXIwi eku.J ednoc z eś ni er oz wi j anenamas owąs kal e w dr ugi ej dekadz i e XXI wi eku t ec hni ki i nf or mat yc z ne daj ą nar z ędz i a poz wal aj ąc e nakont r ol ęz akaż eńw kont ekś c i ei ndywi dual nym or azw obs z ar z ez dr owi apubl i c z nego.

8


DZI EŃ 2 NI EDZI ELA26I I2017r . Ses j a4–10: 00–11: 15 Agni esz ka Wr ońska,Anna Rywcz yńska - Seks t i ng - ni ebez pi ec z eńs t wo c y f r owy c h dowodów mi ł oś c i As pekts eks ual noś c ij es tni er oz er wal ni ez wi ąz anyzdor as t ani em,ar ewol uc j ai nt er net owa s pr awi ł a,ż e dz i śł at wi ejni ż ki edykol wi ek moż na mi eć dos t ęp do t r eś c ier ot yc z nyc h ipor nogr afic z nyc h.Mł odz i eż j es tni et yl ko odbi or c ąt yc ht r eś c i ,al er ówni eż t wór c ą, pr z es ył aj ąc mi ędz ys obą mat er i ał yo c har akt er z es eks ual nym.Choc i aż w r oz mowi e zmł odz i eż ąni ez dar z aj ąs i eopi ni e,ż es eks t i ngj es t“ f aj ny”ibez pi ec z ny,t os kal apr obl emu r oś ni e. J akwyni kazbadańbel gi j s ki ej or gani z ac j i Chi l dFoc usz2015r . wi ęks z oś ćmat er i ał ów s eks t i ngowyc h pows t aj ew r amac hr el ac j iis t anowis woi s t y dowód mi ł oś c i .W c i ągu os t at ni c h dwóc h mi es i ęc y8pr oc .nas t ol at ków pr z es ł ał os woj enagi ez dj ęc i e,a25pr oc . ot r z ymał o.Pot wi er dz aj ąt or ówni eż wyni kibadań z r obi onyc h pr z ez NASK -i ns t yt ut badawc z y,Pedagogi um or azRz ec z ni kaPr aw Dz i ec ka( ‘ Nas t ol at kiwobeci nt er net u” ,2015)25, 3pr oc .ot r z ymał omat er i ał ys eks t i ngowe,aponad7% wys ł ał o. Anal i z uj ącwyni kibadań moż edz i wi ćr oz bi eż noś ćmi ędz yl i c z bąos ób wys ył aj ąc yc ht ego r odz aj umat er i ał y,w s t os unkudoot r z ymuj ąc yc h.Mat owyt ł umac z eni e,bowi em z j awi s ko s eks t i ngunal eż ypodz i el i ćnadwar odz aj e:pi er wot nyor azwt ór ny.Pi er wot nyt o,ki edykt oś s am wys ył as woj enp. :nagi ez dj ęc i a,awt ór ny,ki edyot r z ymuj ąc yt aki emat er i ał yr oz s ył a j ewc el upoc hwal eni as i ęl uboś mi es z eni aos oby, kt ór amuz auf ał a. W badani ac hbel gi j s ki c h wyr aź ni ewi daćs pec yfikęz ac howań wedl epł c i-do r oz s ył ani aot r z ymanyc h mat er i ał ów pr z yz nał os i ę 24 pr oc .c hł opc ów i 7 pr oc . dz i ewc z ynek. Kons ekwenc j ez ac howań s eks t i ngowyc hmogąbyćbar dz opoważ ne-mogąz aważ yćnaż yc i us poł ec z nym,kar i er z e, mogąt eżnos i ćz nami onapr z es t ęps t wa–j akomat er i ał ypedofil s ki e. Gł ównym wyz wani em w z wal c z ani u negat ywnyc hs kut ków s eks t i ngu wydaj es i ę być pr z ec i wdz i ał ani er oz s ył ani uot r z ymywanyc hpr z eznas t ol at ków “ dowodów mi ł oś c i ” . Maci ejDębski-Cos i ęs t ani ej eś l ipokol eni eal way sonwy ś l emynac y f r owydet oks ? Dz i ec iimł odz i eż s pędz aj ąc or az wi ęc ejc z as uw ś wi ec i ec yf r owyc h medi ów.Wyni ki ogól nopol s ki c h badań pr z epr owadz onyc h pr z ez Uni wer s yt etGdańs kior az FUNDACJ Ę DBAM O MÓJZ@SI ĘGwś r ód22086mł odyc hos óbmi ędz y12a18r oki em ż yc i aw z akr es i e wz or ów kor z ys t ani a zt el ef onu komór kowego ws kaz uj ą,i żr egul ar ne is ys t emat yc z ne kor z ys t ani ezwł as negot el ef onukomór kowegor oz poc z ynas i ępr z ec i ęt ni ew wi eku10l at , w duż yc hagl omer ac j ac hmi ej s ki c hwi eki ni c j ac j is padado78l at .Pr awi ews z ys c ybadani uc z ni owi ew wi eku1218l atw s pos óbr egul ar nykor z ys t aj ązur z ądz eńmobi l nyc h( 86, 6%) az dec ydowana wi ęks z oś ć wykor z ys t ywanyc h ur z ądz eń pos i ada bez poś r ednidos t ęp doI nt er net u( 92%) . Coz at em s i ęs t ani e,ki edypoz bawi mymł odeos obydos t ępuna72godz i nydows z el ki c h ur z ądz eńkomuni kac j i ,ur z ądz eńmobi l nyc h?Ref er atpoś wi ęc onynaj waż ni ej s z ym wyni kom z wi ąz anym z udz i ał em 102 os ób w eks per ymenc i e POZ@ SI ECI Ą pol egaj ąc ym na 72 godz i nnym byc i uoffli ne.

10


El żbi et aSanecka-Ci emnat r i adaos obowoś c iauj awni ani es i ebi eonl i ne W z wi ąz ku z pows z ec hnoś c i ą uj awni ani as i ebi e onl i ne,pol egaj ąc ego na ods ł ani ani u os obi s t yc h i nf or mac j io s obi e w I nt er nec i e, z nac z eni a nabi er a pr óba ws kaz ani a os obowoś c i owyc h uwar unkowań t ego z j awi s ka.Cec hą os obowoś c is z c z egól ni ec hęt ni e opi s ywaną w kont ekś c i e aut opr ez ent ac j ior az uj awni ani a wł as nejt oż s amoś c ionl i ne j es tnar c yz m( Sor okows kiii n. ,2015) . Kons t r uktt en( wr azzmaki awel i z mem or azs ubkl i ni c z nąps yc hopat i ą)t wor z yc i emnąt r i adę os obowoś c i– z es t aw t r z ec h s poł ec z ni e ni epoż ądanyc h z mi ennyc h dys poz yc yj nyc h, badanyc hw popul ac j iogól nej .Badani apokaz uj ą,ż ez ar ównomaki awel i z m,j akinar c yz m s ąpowi ąz anez es t r at egi c z nym uj awni ani em i nf or mac j io s obi eis t os owani em r óż nego r odz aj ut akt ykwpł ywuw komuni kac j ibez poś r edni ej( Br ewer ,Abel l ,Lyons ,2014;J onas on, Webs t er , 2012) . Podobnego wz or c a z al eż noś c i oc z eki wano r ówni eż w pr z ypadku komuni kac j iz apoś r edni c z onejkomput er owo. Zapr ez ent owanez os t anąwyni kidwóc hbadańkor el ac yj nyc h,kt ór yc hc el em był aanal i z a r el ac j imi ędz yc ec hamic i emnejt r i adya r óż nymipr z ej awamiuj awni ani as i ebi e onl i ne. Pi er ws z e badani e, obej muj ąc e 212 mł odyc h dor os ł yc h, uj awni ł o wys t ępowani e odmi ennyc h wz or c ów kor el ac j i mi ędz y maki awel i z mem i nar c yz mem, s amot noś c i ą a wymi ar amiuj awni ani as i ebi e onl i ne ( uc z c i woś c i ą,i l oś c i ą uj awni anyc hi nf or mac j i , poz yt ywnąwal enc j ą,i nt enc j ą) .Wyni kidr ugi egobadani a,pr z epr owadz onegonagr upi e143 adol es c ent ów imł odyc hdor os ł yc h,pokaz ał y,ż emaki awel i z m inar c yz m dodat ni okor el uj ą zi l oś c i ą uj awni anyc h os obi s t yc hi nf or mac j io s obi ei nnym z a pomoc ąI nt er net u or az i nt enc j onal nym c har akt er em uj awni ani as i ebi eonl i ne. Ps yc hopat i ani ewykaz ywał az wi ąz ku zż adnym z as pekt ów uj awni ani as i ebi e onl i ne.Ws z ys t ki ec ec hy c i emnejt r i ady był y poz yt ywni ez wi ąz anezc z ęs t oś c i ąwykonywani a,edyt owani aipubl i kowani as el fie. Ot r z ymane wyni ki ,pot wi er dz aj ąc ez nac z eni e maki awel i z mu inar c yz mu w pr edykc j i uj awni ani as i ebi eonl i ne,anal i z owanebędęw odni es i eni udokonc epc j ips yc hol ogi c z nyc h t r akt uj ąc yc hI nt er netj ako mi ej s c eeks pr es j iwł as nego j apr z ezadol es c ent ów imł odyc h dor os ł yc h. Sz ymonNęcki ,I gorPi et ki ewi cz-Nawi ąz y wani eiut r z y my wani er el ac j iz apoś r edni c t wem I nt er net uws uper wi z j ips y c hot er api i Rel ac j as uper wi z yj naopi er as i ęnawz aj emnym z auf ani u.Cz yz budowani eiut r z ymani e z auf ani akoni ec z negodout r z ymani as oj us z us uper wi z y j negoj es tmoż l i wez apoś r edni c t wem i nt er net u?Abyodpowi edz i ećnat oii nnepyt ani adot yc z ąc er el ac j is uper wi z yj nejonl i ne aut or z yz r ef er uj ąwni os kipł ynąc ezl i t er at ur yś wi at owejor azpr z yt oc z ąf r agment ywyni ków badani awł as nego. Badani eokt ór y m mowaz os t ał opr z epr owadz onew l at ac h20152016pr z ezmgrSz y mona Nęc ki egoor azdrI gor aPi et ki ewi c z a. Cel em badani aby ł aanal i z ai opi st ego, j aks uper wi z or z y r óż nyc h modal noś c ipos t r z egaj ą wpł yw wykor z ys t ani a wi deokonf er enc j ina pr oc es s uper wi z j iw ps yc hot er api i .Dane z os t ał yz ebr ane z a pomoc ą wywi adów pogł ębi onyc h z19s uper wi z or ami .Anal i z adanyc hz os t ał apr z epr owadz onazwykor z ys t ani em pr oc edur met odol ogi iTeor i iUgr unt owanej( Char maz ,2009) . Wc z ęś c iwpr owadz aj ąc ejwys t ąpi eni az os t ani eomówi onec z ym j es ts uper wi z j aor azj aka j es tj ejr ol aw nauc z ani u ipr akt ykowani u ps yc hot er api i .Opi s anez os t anąnaj waż ni ej s z e model es uper wi z j ior azpods t awowez as adyz wi ąz anezks z t ał t owani em j ejr am idobor em f or m pr ez ent ac j imat er i ał u kl i ni c z nego.Zos t anąpr z eds t awi onepods t awowear gument y pr z emawi aj ąc ez ai mpl ement ac j ąs uper wi z j ionl i new Pol s c e.

11


Ses j a5–11: 30–12: 45 Mar ci n Langer-Zwi ąz kii nt er net owe-ewol uc yj napodr óżw c z as i e?Anal i z akor el ac j i pomi ędz yat r akc yj noś c i ą męż c z yz n kor z ys t aj ąc yc h zpor t al ii nt er net owyc h as ukc es em r epr odukc yj nym pl emi onneol i t yc z nyc h,pal eol i t yc z nyc himał pc z ł ekoks z t ał t nyc h Pods t awowym c el em r ef er at uj es t pr ez ent ac j a uder z aj ąc yc h podobi eńs t w pomi ędz y dos t ępnymi danymi opi s uj ąc ymi at r akc yj noś ćmęż c z yz nnapor t al ac hr andkowyc hzdanymi opi s uj ąc ymis ukc esr epr odukc yj nyw s poł ec z noś c i ac hpal eol i t yc z nyc h,neol i t yc z nyc himał p c z ł ekoks z t ał t nyc hor azdanymidot yc z ąc ymis ukc es ur epr odukc yj negow z al eż noś c iodpł c i , uz ys kanymizanal i z ygenomuc z ł owi eka. Powyż s z aanal i z a,opi er aj ąc as i ęnadanyc hakt uar i al nyc hł ąc z onyc hs t at ys t yc z nąanal i z ą dys t r ybuantempi r yc z nyc hzdos t ępnyc hbadań,poz wol inaodpowi edz eni enabynaj mni ej ni e hi per bol i c z ne pyt ani e: Cz y dynami ka r el ac j imi ędz ypł c i owyc hc har akt er ys t yc z na dl akul t ur yr andekonl i nei c yf r owej mi ł oś c i t or z ec z ywi ś c i enowaj akoś ćwhi s t or i i l udz koś c i , t ot al ne z er wani e zbi ol ogi ą is t er eot ypamipł c i owymi ,c z yr ac z ejpowr ótdo dos konal e nas z emugat unkowiz nanejewol uc yj nejpr z es z ł oś c iz wi ąz ków pol i gami c z nyc h? Anal i z at eor et yc z na opi er aj ąc as i ę na par ady gmac i e ps y c hol ogi iewol uc y j nejpoz wol i napor ównani et ezt eor i is poł ec z negokons t r ukt y wi z muzi c hbi ol ogi c z nodet er mi ni s t yc z nymi ant yt ez amiw opar c i u o dos t ępnedaneiz nal ez i eni ez ł ot ego ś r odkawi ekowego s por u Nat ur evsNur t ur e. Rez ul t at yanal i zws kaz uj ąnawyj ąt kowepodobi eńs t war oz kł adów męs ki ejat r akc yj noś c i wś wi ec i ec yf r owejmi ł oś c izs ukc es amir epr odukc yj nyminas z yc hpr z odków. Powyż s z aanal i z apr owadz i ćt omoż edowni os ków oewol uc yj nym uni wer s al i z mi er el ac j i męs kodams ki c h wś r ód gat unków dymor fic z nyc h pł c i owo or az okr eś l i ćr ol ę kul t ur y it ec hnol ogi inaz ac howani as t al es i ędoni c hadapt uj ąc yc hl udz i . Mał gor zat aWci sł o,Mał gor zat aŚl i mak-Rel ac j ei nt er per s onal nenar óż nyc hpor t al ac h s poł ec z noś c i owyc h Pr ez ent ac j a, , Rel ac j ei nt er per s onal nenar óż nyc hpor t al ac hs poł ec z noś c i owyc h”nawi ąz uj e dot eor i iManuel l aCas t el l s a.Konc epc j aCas t el l s az wi ąz anaj es tzr oz woj em s poł ec z eńs t wa s i ec i owego,kt ór e popr z ez I nt er net it el ef oni ę komór kową nawi ąz uj e bar dz o wi el e kont akt ów. J ednak t e z naj omoś c i ni e s ą w s t ani e z as t ąpi ćr z ec z ywi s t yc h r el ac j i i nt er per s onal nyc h odbywaj ąc yc h s i ę poz a r z ec z ywi s t oś c i ą wi r t ual ną. Or gani z ac j a kont akt ów w s poł ec z eńs t wi es i ec i owym pr ef er uj e wykor z ys t ywani er óż nyc ht ec hnol ogi i komuni kac yj nyc h,w t ym pr z edews z ys t ki mt akpopul ar nyc hw dz i s i ej s z ym c z as i epor t al i s poł ec z noś c i owyc h.Dl at egot eżz ac elbadawc z ypos t awi ł yś mys obi eus t al eni eiokr eś l eni e c har akt er ys t yc z nyc h pr z yc z yn ( mot ywac j i )ic z ynni ków kor el uj ąc yc h zuż ywani em pr z ez mł odz i eż–uc z ni ów pos z c z egól nyc hpr ofil ikl ass z koł yś r edni ejnaj popul ar ni ej s z yc hpor t al i s poł ec z noś c i owyc h. Sz c z egól ną uwagę z wr ac amy na net yki et ę, kt ór ą pos ł uguj ą s i ęuc z es t ni c ywi r t ual nejr z ec z ywi s t oś c ior aznac z as ,kt ór ymł odz ipoś wi ęc aj ąnakont akt y Onl i neor azc z yz naj omoś c ii nt er net owepr z enos z ąw ś wi atOffli ne. W badani uanki et owym or azzwykor z ys t ani em t es t uUz al eż ni eni aodI nt er net uKi mber l y Youngudz i ał wz i ęł o82os oby-mł odz i eżj ednegozr z es z ows ki c hl i c eów. Uc z ni owi eI I i I I I kl as opr ofil ac h:humani s t yc z nym ( 21os ób–25, 6%) ;mat emat yc z no–i nf or mat yc z nym ( 30os ób – 36, 6%) ;bi ol ogi c z noc hemi c z nym ( 31 os ób – 37, 8%) .Ogół em dz i ewc z yny ( 44)53, 7%; c hł opc y( 38)46, 3%;os obymi es z kaj ąc ew mi eś c i e( 37)45, 1%;os obymi es z kaj ąc enaws i( 45) 54, 9%.

12


Wni os kis z c z egół owe:kl as a humani s t yc z na j es tbar dz i ejempat yc z na ir efleks yj na,j eś l i c hodz io kont akt y wi r t ual ne,uc z ni owi et ejkl as y pr ef er uj ą pi s ani e bl ogów iogl ądani e vl ogów.Waż ne dl a humani s t ów s ą ws z ys t ki ec z ynni kiwpł ywaj ąc e na r el ac j e gr upowe ws i ec i .Humani ś c ipr ef er uj ąbar dz i ejkont akt yr eal neni żwi r t ual ne,t r udnoś c i ąj es tdl ani c h gł ówni e bar i er a komuni kac yj na. Nat omi as t wś r ód uc z ni ów kl as y mat emat yc z no – i nf or mat yc z nejnaj wi ęc ejj es tr eal nyc huz al eż ni eńodpr z ebywani aw s i ec i .Wybi er aj ąoni us ł ugii nt er net owe ( mni ejt wór c z e – pr z ec i wni e do kl as y humani s t yc z nej ) .Pr z ebywaj ą w s i ec igł ówni e dl a popr awy nas t r oj u,c hc ą mi eć j ak naj wi ęks z ąl i c z bę odbi or c ów ( budowani e wł as nejs amooc eny)– wi ąż es i ęt oj ednak zr yz yki em uz al eż ni eni a.Kl as a bi ol ogi c z no-c hemi c z nawykaz ał as i ęduż ąr oz t r opnoś c i ąiz naj omoś c i ąc z ynni ków r yz yka. Podobni ej ak humani ś c ic eni ąs obi e ws z ys t ki ec z ynni kiwpł ywaj ącna r el ac j e gr upowe ws i ec i .Wykaz uj ąr ówni eżz bi eż noś ćzkl as ą mat emat yc z no –i nf or mat yc z ną w kwes t i i pos i adani aj aknaj wi ęks z ejl i c z byodbi or ów w I nt er nec i e. Wni os ki ogól ne–c z ęś c i ej i dł uż ej ws i ec i pr z ebywaj ąuc z ni owi ekl asś c i s ł yc h.Os oby, kt ór yc h c z askomuni kowani epr z ezI nt er netwynos i od30do60mi nutbar dz i ej c eni ąs obi ekont akt y t war z ąw t war z .Mł odz i eżpr z ebywaj ąc aw ś wi ec iwi r t ual nym powyż ej120mi nutni ewi dz i pot r z ebyur eal ni eni as i ęw r eal nym ś wi ec i e.

Agat a Osmól ska -Męż c z yź ninac z at ac hr andkowyc h–c z egos z ukaj ąiw j akis pos ób pr óbuj ąt oz dobyć ? Cz at yr andkowe,mi mopoj awi ani as i ęwc i ążnowyc hf or m komuni kac j i ,nadalmaj ąwi el u z wol enni ków.Każ degodni as et kil udz il oguj es i ęnapopul ar nyc hc z at ac h–wś r ódni c hj es t wi ęc ejkobi et ,l ec zmęż c z yź nir ówni eżc z ęs t o dec yduj ąs i ęnat en s pos ób nawi ąz ywani a kont akt u. W t r akc i e pr owadz onyc h badań c hc i ał am z as t anowi ćs i ęc z ego męż c z yź nipos z ukuj ą na c z at ac hr andkowyc h ij aki c hs t r at egi iuż ywaj ą,aby t oz dobyć .Anal i z a wypowi edz i na popul ar nyc h c z at ac h poz wol i ł as t wor z yć t ypol ogi ę bywal c ów c z at ów i okr eś l i ć naj popul ar ni ej s z e mot ywy udz i el ani as i ę na ni c h( pos z uki wani es eks ul ub c yber s eks u, pos z uki wani es t ał ejpar t ner ki ,c hęćr oz r ywki / r oz mowy,pos z uki wani epr z yj ac i ół ki ) . Męż c z yź ninaj c z ęś c i ejj uż w pi er ws z yc h dwóc hz dani ac h konwer s ac j ipi s z ąos woi c h oc z eki wani ac h ( naj c z ęś c i ej maj ąc yc h z wi ąz ek z s eks em) ,a j eś l ir eakc j a par t ner ki i m ni eodpowi ada,nat yc hmi as tpos z ukuj ąi nnej .Zdec ydowanawi ęks z oś ćuż yt kowni ków c z at uc hc ewymi eni aćs i ęz dj ęc i ami ,j es z c z epr z edpoz nani em i mi eni ac z yz ai nt er es owań dz i ewc z yny,zkt ór ąr oz mawi aj ą. Pr z epr owadz one badani a poz wal aj ąs t wi er dz i ć ,ż er oz mowy pr owadz one na c z at ac h r andkowyc hs ąz az wyc z ajbar dz o powi er z c howne.Męż c z yź nidekl ar uj ą,ż e pos z ukuj ą mi ł oś c i ,j ednak wydaj es i ę,ż e ni ej es tt o pr awdą.Wi ęks z oś ć pr owadz onyc hr oz mów ma c har akt er er ot yc z ny.Uż yt kowni c yc z at ów ni es t os uj ąs kompl i kowanyc hs t r at egi i wc el uz nal ez i eni a par t ner kido c yber s eks u.Łat woś ćz nal ez i eni a nas t ępnejkandydat ki s pr awi a,ż ewys i ł ekogr ani c z onyj es tdomi ni mum. Woj ci ech Or onowi cz,J oannaNer ko-Samooc enais at ys f akc j azż yc i aapr z ekonani a dot yc z ąc ei nt er net owyc hpor t al ir andkowyc h Wyni kibadań s uger uj ą,ż e os oby,kt ór ec z ęs t o kor z ys t aj ą zi nt er net owyc hs er wi s ów s poł ec z noś c i owyc h,c ec huj ąs i ęnaogółni ż s z ąs amooc enąor azni ż s z ąs at ys f akc j ązż yc i a. Podobna z al eż noś ć w pr z ypadku os ób kor z ys t aj ąc yc h z por t al ir andkowyc h ni ej es t j ednoz nac z na.

13


Cel em badani a był o okr eś l eni ez wi ąz ku pomi ędz ys amooc eną,s at ys f akc j ą zż yc i a a pr z ekonani ami dot yc z ąc ymi kor z ys t ani a z por t al ir andkowyc h or az wer yfikac j a c har akt er ys t yki gr upypol s ki ej nat l ebadańz agr ani c z nyc h.Pr z epr owadz onobadani ewś r ód 31os ób–27kobi etor az4męż c z yz n. Śr edni awi ekuwni os ł a25l at a( SD=6, 94) . Uc z es t ni kom badani apr z eds t awi onoSkal ęSat ys f akc j i zŻyc i aSWLS, Skal ęSamooc enyM. Ros enber gaSES or azs t wi er dz eni adot yc z ąc epr z ekonańopor t al ac hr andkowyc h. St wi er dz ono dodat ni ąz al eż noś ćmi ędz ywyni ki em nar z ędz i a SWLS a s t opni em z gody z es t wi er dz eni em,ż epor t al er andkowes ądobr ym mi ej s c em napoz nani enowyc hos ób ( r=0, 4;p=0, 026) ,zkol eini ez aobs er wowanoanal ogi c z nejz al eż noś c ipr z ys t wi er dz eni u, ż e por t al er andkowe s ą dobr ym mi ej s c em na poz nani es t ał ego par t ner a( p > 0, 05) . Anal ogi c z nyc hz al eż noś c ini es t wi er dz onopr z ywyni kunar z ędz i aSES. Os oby,kt ór ez adekl ar ował y,ż ekor z ys t ał yzpor t al ir andkowyc hw por ównani udoos ób, kt ór eni ekor z ys t ał yzpor t al ir andkowyc hc z ęś c i ejz gadz aj ąs i ęzt ym,ż epor t al er andkowe s ą pr z ez nac z one t yl ko dl al udz i ,kt ór z y ni er adz ąs obi ez ez nal ez i eni em par t ner a w„ t r adyc yj ny”s pos ób( U=192, 5Z=2, 95,p&l t ;0, 01) . Napods t awi euz ys kanyc hwyni ków moż nas ądz i ć ,ż es at ys f akc j azż yc i aor azs amooc ena poz os t aj e wz gl ędni e ni ez al eż na w s t os unku do wybr anyc h pr z ekonań o por t al ac h r andkowyc h.Bi or ąc pod uwagę c har akt er ys t ykę gr upy badawc z ej( z nac z na pr z ewaga kobi et ,mał al i c z ebnoś ćpr óby,br akz r óż ni c owani awi eku)or azni emoż noś ćz as t os owani a bar dz i ejz aawans owanyc h pr oc edurs t at ys t yc z nyc h,gener al i z ac j a wyni ków badani aj es t c onaj mni ejogr ani c z ona. Ses j a6–13: 00–14: 00 J oannaKot ek,SzymonKukul ski-J akkoc hać ,t oni ei ndywi dual ni e-gr upyf anows ki e naFac ebooku Wg Par t i c i iWal l ac e( 2001) ,wyks z t ał c one is t abi l ne gr upy w I nt er nec i ec har akt er yz uj ą s i ę os obi s t ym c har akt er em kont akt ów mi ędz y uż yt kowni kami .J ednoc z eś ni et eor i a Dunbar amówi , ż epr awdz i wekont akt yj es t eś myws t ani enawi ąz aćj edyni ez e150os obami . Wi el egr upnaFac ebookul i c z ypoki l kanaś c i et ys i ęc yos ób. Cel em badani a był o dokonani e pods t awowego opi s u gr up, z ar ówno pod kąt em s oc j ol ogi c z nym,j akiw odni es i eni udoc el upr z ynal eż noś c idogr up,dekl ar owanegopr z ez i c hc z ł onków. Dodat kowym c el em był oz dobyc i ei nf or mac j ionawi ąz ywani uwi ęz iz apoś r edni c t wem t ej f or mykomuni kac j ior azo waż noś c iipr z ywi ąz ani uc z ł onków do gr upywł as nej ,at akż e c har akt er z et egopr z ywi ąz ani a. Do badani a wybr ane z os t ał ys poł ec z noś c if anows ki e podz i el one z e wz gl ędu na dwi e kat egor i e: wi el koś ćor azdos t ępdot wór c ów. Wt ens pos óbuz ys kanos z eś ćgr upf anows ki c h ( mał e,ś r edni e,duż e -t wór c y dos t ępni/ ni edos t ępni )w kt ór yc hr oz es ł ano badani e anki et owe.Anki et as kł adał as i ę z46 i t emów,w t ym pods t awowejmet r yc z ki .Pyt ani a podz i el one z os t ał y na pyt ani a ot war t e,dot yc z ąc e pr z ekonań c o do gr upy f anows ki ej ( wł as nej ) , or azz amkni ęt edot yc z ąc ekont akt ówwgr upi eor azpr z ekonańc odopoj ęc i abyc i a f anem. Wyni ki po dokonani u kat egor yz ac j i or az wył ąc z eni u odpowi edz is kr aj nyc h ini epeł nyc h,wył oni onez os t ał ypr z yuż yc i uanal i z ys t at ys t yc z nejw pr ogr ami eSt at i s t i c a11. Badani eanki et owepoz wol i ł ouz ys kać996waż nyc hodpowi edz i( powył ąc z eni uzanal i z y odpowi edz ini ekompl et nyc his kr aj nyc h) .

14


Pr z epr owadz onebadani ewykaz ał o, i żgr upyf anows ki eni ez al eż ni eodl i c z ebnoś c i wykaz uj ą z bl i ż onepr ef er enc j eiopi ni ew s t os unkudopr odukt ów kul t ur y,zj aki mis ąz wi ąz ane,or az odnoś ni e gr upy wł as nej .Br ak i s t ot nejr óż ni c y pomi ędz y badanymigr upamiws kaz uj e nas pec yfic z nepr ef er enc j eipr z ekonani ac har akt er ys t yc z nedl ac z ł onków t egot ypugr up. Wedł ugbadanyc h, oi c hpr z ynal eż noś c i dogr upyf anów( j akowł as negopr z ekonani aobyc i u f anem)naj waż ni ej s z ąr ol ęodgr ywaj ąwł as neemoc j e( w odni es i eni udopr odukt ukul t ur y) , w mni ej s z ym z aśs t opni u wi edz a na j ego t ematipr z ej awi ane z ac howani a.Wi ęks z oś ć anki et owanyc h pr z ed pr z ys t ąpi eni em do s poł ec z noś c if anows ki ej ni e z nał a os ób j ąs t anowi ąc yc h( ś r edni a 1, 2 os oby z nanejw gr upi e) ,z aś w c hwi l iobec nejoc eni a i żz naz nac z ąc owi ęc ejos ób( ś r edni a4, 79os óbzgr upy) .Kont akt ywykr ac z aj ąr ówni eżpoz a pr z es t r z eńwi r t ual ną-os obybadanedekl ar uj ąi żs pot kał yś r edni o3os obyzgr upywś wi ec i e r z ec z ywi s t ym.Anki et owanipr z ynal eż noś ćdogr upyt r akt uj ąneut r al ni e. Mi chal i naRut ka-Par anabl oguc z yl iobr azz wi ąz ków nabl ogac hpr owadz onyc hpr z ez par y Teor et yc z nym t ł em do badań j es thi pot ez aj ęz ykowego obr az uś wi at a or aznar r ac yj na konc epc j ar z ec z ywi s t oś c iw myś lkt ór yc hl udz i ekons t r uuj ąs woj eż yc i ew opowi eś c i ac h, kt ór e poz wal aj ą nadać s ens pr z eż ywanym pr z ez ni c h wydar z eni om.Zaś moż l i woś ć z api s ani a os obi s t ejnar r ac j ipoz wal a aut or om na z ys kani e dys t ans u wobec pr z eż yć , c owz mac ni as pój noś ćt oż s amoś c i . Ws pół c z eś ni e pr z es t r z eni ą w kt ór ej f unkc j onuj ą pi s emne nar r ac j es ą bl ogi , kt ór e f unkc j onuj ąj akom. i n.os obi s t ez api s kidokument uj ąc epr z eż ywanec hwi l e. W t ekś c i ez os t ał a pr z eds t awi ona anal i z a bl ogów podej muj ąc yc h pr obl emat ykę byc i a wr el ac j ij akoj edenzgł ównyc ht emat ów bl oger s ki ejaut onar r ac j i .J akomat er i ałbadawc z y aut or ka wybr ał a bl ogipr owadz one pr z ezpar y dams komęs ki e.Wykor z ys t uj ącmet ody anal i z ydys kur s uinet nogr afii ,z ł ąc z oner az em podpos t ac i ąnet nol ogi idys kur s u,aut or ka pr agni epr z eds t awi ćw j akis pos ób bl oger s ki epar ypr z eż ywaj ąpubl i c z ni es wójz wi ąz ek? Nai l et emat ykar el ac j iobec naj es tw pr owadz onyc ht am nar r ac j ac h wpr os t ,aw j aki m s t opni upoz os t aj eukr yt apomi ędz yi nnymi t emat ami ?Aut or kapodej muj et eżpr óbęanal i z y wpł ywuowyc hkons t r uowanyc hopowi eś c iobyc i ur az em nai c hodbi or c ów. Na pods t awi e pr z epr owadz onyc h badań wybr anyc h pr z ypadków aut or ka dowodz i , i żdl a parpoz os t aj ąc yc hw s t ał yc hz wi ąz kac h ipr owadz ąc yc h ws pól nego bl oga pi s ani e oz wi ąz ku j es tj ednym zt emat ów,ac zni edomi nuj ąc ym.Par t ner s t wo j es tj ednaks i l ni e akc ent owanewi nnys pos óbpopr z ezt emat ykę, nar r ac j ęwpi er ws z ejos obi el i c z nymnogi ej , okr eś l onez wr ot yiwyr aż eni a,at akż ef ot ogr afie. Wykor z ys t uj ącww.el ement ypar ybl oger s ki et wor z ąi deal i z uj ąc ymodelz wi ąz ku,w kt ór ym domi nuj er ównoś ć ,z goda idi al og.Obr az yt es kł adaj ąc es i ęz ar ówno z es ł ów j ak i mat er i ał ówi l us t r uj ąc yc hz naj duj ąs woi c hodbi or c ów, kt ór z ywowyc hi deal i z ac j ac hs z ukaj ą m. i n.model uz dr owejr el ac j i ,l ubt eżpoz yt ywnyc hpr z ykł adów s z c z ęś l i wyc hz wi ąz ków j aki e s amic hc i el i byt wor z yćw ż yc i ur eal nym. Huber tWi t-Mobi l i z ac j az as obów ut aj onyc hw s i ec i ac hs poł ec z nyc honl i ne,c z yl ios z ukani uws par c i avi aI nt er net ? Tec hnol ogi ei nf or mac yj ne mogą być wykor z ys t ywane do:podt r z ymani a pos i adanyc h j uż kont akt ów, odnawi ani u dawnyc h kont akt ów, poz nawani a nowyc h os ób c el em pos i adani ar el ac j ionl i ne,j akiw c el ui ni c j owani akont akt ów,kt ór epr z eni os ąs i ęoffli ne. Ser wi s ys poł ec z noś c i owet os wegor odz aj uopr ogr amowani es poł ec z nez apoś r edni c z aj ąc e wi el epr akt yks poł ec z nyc h( El l i s onii n. ,2007;Lampeii n. ,2007) ,r ówni eżt yc hz wi ąz anyc h zpoz ys ki wani em ws par c i as poł ec z nego.

15


Wr ef er ac i epos t ar am s i ęodpowi edz i ećnapyt ani eot o,w j akis t opni u,s t yl ekor z ys t ani a zI nt er net ur óż ni c uj ą poz i om i ndywi dual nego kapi t ał us poł ec z nego iw j akis pos ób s ą one wykor z ys t ywane do mobi l i z ac j iz as obów ut aj onyc hw s i ec i ac hs poł ec z nyc h i nt er naut ów? St yl e uż yt kowani a r oz umi ane s ą j ako uż yt kowani e w s pos ób „ s poł ec z noś c i owy” l ub „ ni es poł ec z noś c i owy” . Nat omi as tj ako mobi l i z ac j e z as obów pr z yj muj ęr oz umi eć poz ys ki wani e emoc j onal nego,i ns t r ument al nego,i nf or mac yj nego, c z yekonomi c z negows par c i a. Takz ar ys owanypr obl em opr ac owanyz os t ani ew opar c i uopr z egl ądakt ual nyc hwyni ków badań empi r yc z nyc h.Wni os kowani e opar t ez os t ani er ówni eżo wyni kibadań wł as nyc h pr el egent a.Badani e CAWI( t ec hni ka kwes t i onar i us z ai nt er net owego)pr z epr owadz one z os t ał ow s t yc z ni umar c u2014r okunani el os owej( kwot owej )pr óbi e411uż yt kowni ków s i ec i .Tł em t eor et yc z nym będz i enat omi as tm.i n.konc epc j as i ec i owego i ndywi dual i z mu ( ManuelCas t el l s ,Bar y Wel l man)or az t eor i i„ s i ł as ł abyc h wi ęz i ”( Mar k Gr anowet er ) . Zas t os owani ew badani ut z w.gener at orz as obów ( van derGaagiSni j der s ,2001) ,kt ór y mi er z ymoż l i woś c iuz ys kani apomoc y( ws par c i a)w r óż nyc hs yt uac j ac hż yc i owyc hpoz wol i ł o pos t awi ćnas t ępuj ąc et ez y:Dot ar c i edoz as obów vi aI nt er net( r oz umi anej akouz ys kani e ws par c i a) odbywa s i ę pr z ez os oby bl i s ki c h. Rol as ł abyc h z naj omoś c i ni ez os t ał a pot wi er dz ona empi r yc z ni e.Wyj ąt ki em j es t„ ubi egani es i ęor ef er enc j e pr ac owni c z e” . Tu z godni e z badani ami M. Gr annovet er udz i ał dobr yc h is ł abyc h z naj omoś c i j es tz dec ydowani ewi ęks z y. Mi chal i naRut ka-Par anabl oguc z yl iobr azz wi ąz ków nabl ogac hpr owadz onyc hpr z ez par y Teor et yc z nym t ł em do badań j es thi pot ez aj ęz ykowego obr az uś wi at a or aznar r ac yj na konc epc j ar z ec z ywi s t oś c iw myś lkt ór yc hl udz i ekons t r uuj ąs woj eż yc i ew opowi eś c i ac h, kt ór e poz wal aj ą nadać s ens pr z eż ywanym pr z ez ni c h wydar z eni om.Zaś moż l i woś ć z api s ani a os obi s t ejnar r ac j ipoz wal a aut or om na z ys kani e dys t ans u wobec pr z eż yć , c owz mac ni as pój noś ćt oż s amoś c i . Ws pół c z eś ni e pr z es t r z eni ą w kt ór ej f unkc j onuj ą pi s emne nar r ac j es ą bl ogi , kt ór e f unkc j onuj ąj akom. i n.os obi s t ez api s kidokument uj ąc epr z eż ywanec hwi l e. W t ekś c i ez os t ał a pr z eds t awi ona anal i z a bl ogów podej muj ąc yc h pr obl emat ykę byc i a wr el ac j ij akoj edenzgł ównyc ht emat ów bl oger s ki ejaut onar r ac j i .J akomat er i ałbadawc z y aut or ka wybr ał a bl ogipr owadz one pr z ezpar y dams komęs ki e.Wykor z ys t uj ącmet ody anal i z ydys kur s uinet nogr afii ,z ł ąc z oner az em podpos t ac i ąnet nol ogi idys kur s u,aut or ka pr agni epr z eds t awi ćw j akis pos ób bl oger s ki epar ypr z eż ywaj ąpubl i c z ni es wójz wi ąz ek? Nai l et emat ykar el ac j iobec naj es tw pr owadz onyc ht am nar r ac j ac h wpr os t ,aw j aki m s t opni upoz os t aj eukr yt apomi ędz yi nnymi t emat ami ?Aut or kapodej muj et eżpr óbęanal i z y wpł ywuowyc hkons t r uowanyc hopowi eś c iobyc i ur az em nai c hodbi or c ów. Na pods t awi e pr z epr owadz onyc h badań wybr anyc h pr z ypadków aut or ka dowodz i i ż dl aparpoz os t aj ąc yc hw s t ał yc hz wi ąz kac h ipr owadz ąc yc h ws pól nego bl ogapi s ani e oz wi ąz ku j es tj ednym zt emat ów,ac zni edomi nuj ąc ym.Par t ner s t wo j es tj ednaks i l ni e akc ent owane w i nny s pos ób popr z ez t emat ykę,nar r ac j ę 1 os . l . mn,okr eś l one z wr ot y iwyr aż eni a,at akż ef ot ogr afie. Wykor z ys t uj ącww.el ement ypar ybl oger s ki et wor z ąi deal i z uj ąc ymodelz wi ąz ku,w kt ór ym domi nuj e r ównoś ć ,z goda i di al og. Obr az yt e s kł adaj ąc e s i ę z ar ówno z e s ł ów j akimat er i ał ów i l us t r uj ąc yc hz naj duj ąs woi c h odbi or c ów,kt ór z yw owyc hi deal i z ac j ac h s z ukaj ą m. i n.model uz dr owejr el ac j i ,l ub t eż poz yt ywnyc h pr z ykł adów s z c z ęś l i wyc h z wi ąz ków j aki es amic hc i el i byt wor z yćw ż yc i ur eal nym.

16

Abstrakty 2017  
Abstrakty 2017  
Advertisement