Page 1

DIALIZUOJAM킨 PACIENT킨 DIETINIO GYDYMO REKOMENDACIJOS

2006 1


Parengë Rasa Dobrovolskienë, VUL SK Nefrologijos centro gydytoja nefrologë, Regina Galubauskienë, Ðiauliø apskrities ligoninës gydytoja dietologë Recenzavo Edita Gavelienë, VUL SK gydytoja dietologë

PRATARMË Pacientams, kuriems dël ávairiø susirgimø iðsivystë inkstø funkcijos nepakankamumas, labai svarbu suprasti, kas pasikeitë jø organizme ir kodël bûtina laikytis dietos reikalavimø. Iðkilusiø maitinimosi pokyèiø nepaisymas átakoja gyvenimo kokybës blogëjimà, ligos progresavimà. Aktyviai ásijunkite á dietos koregavimà ir dietiná gydymà. Kiekvienas asmuo yra individualus, jis gali mëgti ar nemëgti atskirø produktø, patiekalø. Þmogui reikia iðmokti rinktis. Rinktis ið daugelio siûlomø produktø tuos, kurie ne tik nebûtø kenksmingi, bet ir puoselëtø uþsibrëþtus tikslus. Rasa Dobrovolskienë, Regina Galubauskienë

Rëmëjai:

Ðiauliø miesto savivaldybë 2

3


KOKIOS INKSTØ FUNKCIJOS? Inkstai, keisdami iðskiriamo ðlapimo kieká ir sudëtá, palaiko mûsø organizmo vidinës terpës pastovumà. Inkstai atlieka: – reguliacinæ funkcijà: palaiko pastovø organizmo skysèiø tûrá, slëgá, jonø ir vandenilio koncentracijà; – sekrecinæ funkcijà: paðalina su ðlapimu medþiagø apykaitos produktus (urëjà, kreatininà, ðlapimo rûgðtá ir kt.); – hormonø gamybos funkcijà: reguliuoja kraujospûdá, palaiko normalø hemoglobinà, dalyvauja kaulø medþiagø apykaitoje.

INKSTØ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS

kaulinio audinio apykaita (kaulai iðretëja, padidëja lûþiø rizika), raumenø medþiagø apykaita (vargina mëðlungiai), nieþti odà; – dël nutrûkusios inkstø hormoninës veiklos sumaþëja eritropoetino kiekis (85–90% gaminama inkstuose, kita dalis – kepenyse), kuris palaiko optimalø hemoglobino kieká. Progresuoja gyvybiðkai pavojinga maþakraujystë. Inkstuose nebeaktyvuojamas vitaminas D3, kurio aktyvi forma bûtina normaliai kalcio–fosforo apykaitai. Dël kraujospûdþio reguliavime dalyvaujanèiø hormonø gamybos sutrikimo ir skysèiø kaupimosi organizme didëja arterinis spaudimas; – sutrinka seksualinë ir reprodukcinë funkcijos.

KÀ DARYTI?

Dauguma ágimtø inkstø anomalijø, policistozë, lëtinës inkstø ligos (glomerulonefritas, pielonefritas ir kt.), inkstø akmenligë, hipertenzija, cukrinis diabetas, jungiamojo audinio – sànariø ligos (reumatoidinis artritas, raudonoji vilkligë) ir kt., paþeisdamos ávairias inkstø struktûrines dalis, baigiasi lëtiniu inkstø funkcijos nepakankamumu. Tai reiðkia, kad palaipsniui (vienais atvejais greièiau, kitais lëèiau) inkstai netenka anksèiau minëtø funkcijø.

Kadangi dabar jûsø inkstai nebepaðalina nuodingø medþiagø apykaitos produktø ir skysèiø, organizmui reikalingos naujos, specifinës sàlygos. Jûs su gydytoju nefrologu, dietologu turite aptarti ðiuos klausimus: – atliekamø tyrimø reikðmæ, periodiðkumà; – hemodializës „dozæ“ (procedûros daþná, trukmæ); – dietos specifiðkumà; – medikamentiná gydymà.

KAS NUTINKA ORGANIZME?

TYRIMAI IR JØ NORMOS

Kadangi inkstai nebeatlieka jiems bûdingo darbo, – organizme kaupiasi toksinës (baltymø apykaitos) gyvybei pavojingos medþiagos (urëja, kreatininas, ðlapimo rûgðtis ir kt.). Dël vidinio apsinuodijimo pacientai jauèia bendrà silpnumà, apatijà, mieguistumà dienà, apetito stokà, nemalonø skoná burnoje, periferiniø nervø paþeidimus (daþniausiai kojø skausmus, kojø „nerimà“ ir silpnumà), juos pykina, verèia vemti, jie nemiega naktá; – sumaþëja ðlapimo kiekis arba jis visai iðnyksta. Ðlapimas praranda jam bûdingà spalvà ir kvapà. Iðgerti skysèiai kaupiasi ávairiose kûno vietose – galûnëse, veide, plauèiuose, apie ðirdá, smegenyse; – kraujyje kaupiasi gyvybiðkai pavojingi kiekiai kalio, kuris gali sutrikdyti ðirdies veiklà iki staigaus ðirdies sustojimo (nes tik inkstai palaiko pastovø kalio kieká organizme, nepriklausomai nuo to, kiek kalio gaunama su maistu); – maþëja kalcio ir didëja fosforo kiekis kraujyje, dël to sutrinka

Siekiant ávertinti dializuojamo paciento bûklæ, ávairiais intervalais imamas kraujas ir atliekami klinikiniai ir biocheminiai tyrimai. Èia paminësime svarbiausius ið jø, nurodysime normas ir reikðmæ organizme. Pasidomëkite savo tyrimø rezultatais. Nuo jø priklauso, kà reikia keisti jûsø mitybos ápro– èiuose, kaip koreguoti hemodializës „dozæ“ ir medikamentiná gydymà.

4

URËJA arba ðlapalas (norma 1,8–8,3 mmol/l) – tai galutinis gaunamø su maistu ir esanèiø audiniuose baltymø apykaitos produktas. Já sintezuoja kepenys, o iðskiria inkstai.Urëjos koncentracija kraujyje priklauso nuo to, kaip greitai jà gamina kepenys ir ar iðskiria inkstai. KREATININAS (norma moterims 23–97 mikromol/l, vyrams – 27–115 mikromol/l, asmenims, vyresniems nei 50 m., – 29–124mikromol/l) susidaro raumenyse ir, patekæs á kraujà, filtruojasi inkstuose. Kreatinino sintezë proporcinga raumenø masei. 5


BENDRAS BALTYMAS (norma suaugusiems 64–83g/l) – tai rodiklis, padedantis ávertinti paciento mitybos bûklæ, edemas. Ðis rodiklis taip pat gali kisti, esant tam tikroms bûklëms ir ligoms, t.y. padidëti esant mielominei ligai, ûmiø ir lëtiniø infekcijø, vilkligës, sklerodermijos atveju, netekus daug skysèiø, ir sumaþëti sergant kepenø ligomis, alkoholizmu, karðèiuojant, ilgai gydant steroidais. ALBUMINAS (norma 35–50 g/l) – tai viena ið bendro baltymo frakcijø. Albuminas sudaro 60% bendro kraujo baltymo kiekio. Sintezuojamas kepenyse (apytikriai 15 g per parà). Albuminas yra pagrindinë organizmo transportinë medþiaga. Ðis baltymas perneða kalcá, manganà, cinkà, hormonus, medikamentus á jiems skirtas vietas. Todël, esant nepakankamam albumino kiekiui, gali bûti nepakankamas kitø medþiagø kiekis ar medikamentø veikimas. MINERALAI: KALIS (norma 3,5–5,0 mmol/l). KALCIS bendras (norma 2,15–2,55 mmol/l); jonizuotas (norma 0,98–1,13 mmol/l). FOSFORAS (norma 0,87–1,45 mmol/l).

Cholesterolio padidëjimas laikomas: – saikingas (5,2–6,5 mmol/l); – ryðkus (daugiau nei 6,5 mmol/l); – kritiðkai aukðtas (daugiau nei 7,8 mmol/l).

AR HEMODIALIZË EFEKTYVI? Kad bûtø gera savijauta ir kuo ilgesnis iðgyvenamumas, bûtina su gydanèiu nefrologu aptarti hemodializiø periodiðkumà, procedûros trukmæ, kraujotakos greitá hemodializës metu. Taip pat svarbu nustatyti jûsø „sausà“ svorá, t.y. svorá be pertekliniø skysèiø, ir stengtis já palaikyti nekintantá. Hemodializës kokybei ávertinti vienà kartà per mënesá tikrinamas urëjos ir kalio kiekis prieð ir po hemodializës, t.y. þiûrima, koks ðiø medþiagø kiekis paðalinamas procedûros metu. Ar gerai parinkta hemodializës „dozë“, padeda orientuotis kasmënesinis individualus specialios formulës (Kt/v) skaièiavimas (pageidautinas rezultatas – daugiau arba lygu 1,2–1,3).

KODËL REIKIA LAIKYTIS DIETOS?

PARATHORMONAS (norma 18,2–74 pg/ml) – tai hormonas, kurá sintezuoja paratireoidinës liaukos. Padidëjæs jo kiekis bûdingas inkstinei kaulø distrofijai. Dël inkstø funkcijos nepakankamumo kraujyje maþëja kalcio ir daugëja fosforo. Tuomet daugëja parathormono, kuris sàlygoja kalcio paëmimà ið kaulø, taip kompensuodamas kalcio trûkumà kraujyje. Vystosi kaulø pakenkimas.

Nebefunkcionuojant inkstams, sutrinka viso organizmo funkcijos. Norint suðvelninti ðià átakà savo sveikatai, bûtina laikytis dietinio gydymo rekomendacijø, kuriomis siekiama: 1. Sumaþinti uremijà bei toksiðkumà. 2. Apsaugoti nuo mitybos nepakankamumo iðsivystymo. 3. Apriboti kitø organø ir funkcijø paþeidimà.

HEMOGLOBINAS (norma moterims 123–153 g/l, vyrams – 140–175g/l ) – tai raudonøjø kraujo kûneliø (eritrocitø) pagrindinë sudedamoji dalis, kuri perneða deguoná ir kitas dujas á ávairius audinius.

NUO KO PRADËTI?

GELEÞIES atsargas atspindintys rodikliai: FERITINAS (norma moterims 12–150 mikrog/l, vyrams – 25–400 mikrog/l); GELEÞIS (norma 6,6–26 mikromol/l). CHOLESTEROLIS (norma 2,6–5,2 mmol/l) – tai vienas ið kraujo riebalø. Á kraujà patenka dviem keliais: pagaminamas kepenyse arba gaunamas su maistu. Per didelis cholesterolio kiekis kraujyje skatina aterosklerozës vystymàsi (cholesterolio sankaupos paþeidþia kraujagysles, jas uþkemða). 6

Prieð parenkant dietines rekomendacijas, bûtina kiekvienam pacientui individualiai nustatyti: 1. Kokia paciento mitybos bûklë. 2. Kokie atskiro individo energijos poreikiai.

MITYBOS BÛKLË Esama ávairiø tyrimø ir formuliø, taèiau praktikoje daþniausiai apie mi7


tybos bûklæ sprendþiama pagal kûno masæ. Kûno masë vertinama pagal kûno masës indeksà (KMI). Ðtai kaip suþinoti savo KMI: KMI = svoris (kg) : ûgis²(m) PAVYZDÞIUI, þmogus sveria 70kg, jo ûgis 180cm, tai KMI = 70 kg : (1,80 m x 1,80 m) = 21,6. Nepakankamas kûno svoris, Optimalus kûno svoris, Antsvoris, I˚ nutukimas, II˚ nutukimas, III˚ nutukimas,

kai kai kai kai kai kai

KMI < 18,5. KMI = 18,5–24,9. KMI = 25,0–29,9. KMI = 30,0–34,9. KMI = 35,0–39,9. KMI > 40,0.

ENERGIJOS POREIKIAI 1g angliavandeniø skildamas organizme iðskiria 4kcal energijos, 1g riebalø – 9 kcal, 1g baltymø – 4 kcal. Turint maisto produktø sudëties lenteles ir truputá kantrybës, galima nesunkiai apskaièiuoti, kiek energijos gauname su maistu. Þmogaus paros energijos poreikiai susideda ið : – paros bazinei medþiagø apykaitai (BMA) reikalingos energijos (jos dëka uþtikrinama organizmo gyvybë – kraujotaka, ðirdies darbas, kvëpavimas ir t.t.); – energijos, reikalingos fiziniam aktyvumui (atspindi gyvenimo stiliø, t.y. priklauso nuo mûsø valios – kiek judame, sportuojame, koká darbà atliekame). BAZINEI MEDÞIAGØ APYKAITAI uþtikrinti energijos reikia: moterims BMA = 23,3 kcal/kg, vyrams BMA = 25,2 kcal/kg. Taip skaièiuojama BMA normalaus kûno svorio asmenims (kai KMI = 20–25). Jei þmogus yra per liesas ar per daug apkûnus, tuomet energija, reikalinga BMA, skaièiuojama ne pagal esamà, o pagal optimalø kûno svorá (OKS), t.y.: moterims OKS = ûgis (cm) – 110, vyrams OKS = ûgis (cm) – 110. 8

FIZINIAM AKTYVUMUI reikalinga ENERGIJA. Skaièiavimams palengvinti buvo ávestas vadinamasis fizinio aktyvumo koeficientas: Labai maþas aktyvumas – koeficientas 1,2 (Daugiausia laiko praleidþiama sëdint, gulint. Èia priskiriami tokie darbai kaip mezgimas, maðinos vairavimas, raðymas). Maþas aktyvumas – koeficientas 1,3 (Nedaug vaikðtoma. Maðininkës, pardavëjo, mokytojo darbas, namø ruoða). Vidutinis aktyvumas – koeficientas 1,5 (Daugiau vaikðtoma, sëdima retai. Sodininko, staliaus, medicinos sesers darbas). Didelis aktyvumas – koeficientas 2,0 (Sunkus darbas statybose, þemës ûkyje, miðkininkystëje). Labai didelis aktyvumas – koeficientas 2,7 (Sportininkø veikla – plaukimas, krepðinis, tenisas, bëgimas). PAVYZDYS: Moteris ûgis 170 cm kûno masë 65 kg darbas sëdimas (koeficientas 1,2) Kûno masës indeksas: KMI = 65 : (1,70 x 1,70) = 22,5, t.y optimalus (nuo 20 iki 25) Bazinei medþiagø apykaitai reikalingà energijà skaièiuosime pagal tikrà svorá: BMA = 23,3 kcal x 65 kg = 1514,5 kcal Visos paros energijos poreikiai, kai fizinio aktyvumo koeficientas 1,2: BMA x 1,2 = 1514,5 x 1,2 = 1817 kcal. PAVYZDYS: Vyras ûgis 175 cm kûno masë 105 kg darbas sode Kûno masës indeksas: KMI = 105 : (1,75 x 1,75) = 34,3 (antro laipsnio nutukimas) Optimalus kûno svoris: OKS = 175 cm – 100 = 75 kg Bazinei medþiagø apykaitai reikalinga energija: BMA = 25,2 x 75 = 1890 kcal Visos paros energijos poreikiai, kai fizinio aktyvumo koeficientas 1,5: BMA x 1,5 = 1890 kcal x 1,5 = 2835 kcal. Energijos poreikiai padidëja karðèiuojant, sunkiu ligos periodu. 9


BALTYMAI Su maistu mes gauname dviejø rûðiø baltymus: – didelës biologinës vertës – tai gyvûninës kilmës baltymai (þuvis, mësa, viðtiena, kiauðiniai, pieno produktai); – maþos biologinës vertës – tai augalinës kilmës baltymai (grûdinës kultûros, ankðtinës darþovës). Baltymai reikalingi ávairioms organizmo funkcijoms uþtikrinti: – augimui; – audiniø atsinaujinimui; – imuninei sistemai. Ávairiais lëtinës inkstø ligos periodais leistinas baltymø kiekis maiste skiriasi. Tai susijæ su ligos sunkumo laipsniu – kuo didesnio laipsnio inkstø nepakankamumas, tuo maþesnis baltymø kiekis turi bûti gaunamas su maistu, kadangi inkstai nebepaðalina baltymø apykaitos produktø. Dializuojamiems pacientams baltymø poreikiai þymiai didesni. Pati hemodializës procedûra skatina baltymø irimà bei slopina jø sintezæ organizme. Todël baltymø poreikiai skaièiuojami 1,2–1,4 g kilogramui optimalios kûno masës. Pavyzdþiui: þmogus, kurio optimali kûno masë yra 70 kg, su maistu turëtø gauti 84–98g baltymø per dienà (70kg x 1,4 = 98g). ½ gaunamø baltymø turi bûti didelës biologinës vertës (gyvûninës kilmës). Tiek per didelis, tiek per maþas baltymø kiekis, gautas su maistu, sàlygoja blogesnæ savijautà, rizikà susirgti kitomis ligomis, didesná mirtingumà.

KALIS Tai mineralas, kurio yra ávairiuose maisto produktuose, taèiau daugiausia jo randama augaliniame maiste (vaisiuose ir darþovëse). Kalis reikalingas viso organizmo veiklai, taèiau didþiausia jo reikðmë yra: – ðirdies; – nervø sistemos; – raumenø funkcijoms uþtikrinti. Esant inkstø funkcijos nepakankamumui, inkstai nepaðalina kalio pertekliaus, gauto su maistu (ypaè tie pacientai, kurie neturi ar turi maþai ðlapimo, yra diabetikai). Todël gali iðtikti hiperkalemija (padidëjæs kalio kiekis kraujyje). Dël to sutrinka ðirdies veikla, iki visiðko ðirdies sustojimo, ir ligonis mirðta. Kaip suprasti, kad jûsø kraujyje padidëjæs kalio kiekis? Paprastai to10

kiais atvejais: – retëja pulsas; – tirpsta lieþuvis, lûpos; – jauèiamas raumenø silpnumas (ypaè kojø); – atsiranda nerimas, irzlumas; – kamuoja pilvo spazminiai skausmai. Kaip apsisaugoti nuo hiperkalemijos? – valgyti maþai kalio turinèius produktus; – nevartoti druskos pakaitalø (visuose yra kalio); – vengti (jei ámanoma) medikamentø, kurie didina kalio kieká kraujyje (AKF inhibitoriai, beta blokatoriø grupës antihipertenziniai preparatai, nesteroidiniai prieðuþdegiminiai preparatai, heparinas, ciklosporinas); – esant reikalui, naudoti kalio suriðëjus – tai medikamentai, kurie jun– giasi su kaliu ir yra paðalinami per þarnynà. Rekomenduojama, kad dializuojamas pacientas su maistu kalio gautø ne daugiau nei 1,5–2,0 g per dienà. Siekiant sumaþinti kalio kieká, esantá darþovëse (ypaè bulvëse), patartina prieð jas paruoðiant termiðkai, supjaustyti nedideliais gabaliukais ir nors dvi valandas pamirkyti didesniame kiekyje vandens, ir paskui to vandens nenaudoti ruoðiant maistà. Daug kalio turintys produktai (>250 mg/100 g): – vaisiai ir uogos: visi dþiovinti vaisiai, bananai; visi kaulavaisiai, ypaè slyvos, abrikosai, nektarinai, mangai; vynuogës, vyðnios, braðkës, apelsinai, kiviai, avokadai, kriauðës; – darþovës: bulvës, pomidorai, burokëliai, cukinijos, morkos, ankðtiniai, brokoliai, Briuselio kopûstai, salierai; – pieno produktai: jogurtas, pieniðkas ðokoladas, pudingas, ledai; – kiti produktai: visi rieðutai, saulëgràþos, ðokoladas, kava (rekomenduojama iki 2 puodeliø per dienà), arbata. Maþiau kalio turintys produktai (150–250mg/100g): – vaisiai ir uogos: mëlynës (maþiausiai), gervuogës, agrastai, spanguolës, avietës, obuoliai, ananasai, mandarinai, arbûzai; – darþovës: agurkai (maþiausiai), salotos, svogûnai, petraþolës, ridikëliai, kukurûzai, kalafiorai; – pieno produktai: sûris. Maþai kalio turintys produktai (<150mg/100g): – kvietinës, manø, aviþø kruopos, makaronai ir kt. miltiniai produktai. 11


FOSFORAS IR KALCIS Abu ðie mineralai yra reikalingi kaulinei struktûrai uþtikrinti. Organizmas stengiasi iðlaikyti pusiausvyrà tarp kalcio ir fosforo. Nesant inkstø funkcijos, ði pusiausvyra sutrinka. Kalcio kraujo serume maþëja, o fosforo daugëja. Kompensuoti ðá disbalansà ásijungia parathormonas, kuris skatina kaulinio audinio irimà ir kalcio patekimà ið kaulø á kraujà. Tokiu bûdu yra pakenkiama kaulinë struktûra, atsiranda kaulø skausmai, padidëja kaulø lûþiø rizika. Fosforas – tai mineralas, kurio pagrindiniai ðaltiniai maiste yra: kiauðinio trynys, pieno produktai, mësa. Dienos racione rekomenduojama gauti ne daugiau kaip 17 mg fosforo kilogramui optimalaus kûno svorio. Kalcio su maistu reikëtø gauti ne maþiau kaip 2000 mg per dienà. Jei dietos pagalba nepavyksta palaikyti normalaus fosforo kiekio kraujyje, papildomai naudojami fosforo suriðëjai. Jø yra kelios grupës, t.y. savo sudëtyje turintys: – aliuminio (karbonato arba hidroksido); – kalcio druskø (acetato, karbonato, citrato); – neturintys savo sudëtyje nei kalcio, nei aliuminio (RenaGel, Lantano Carbonatas). Tiek per maþas, tiek ir per didelis kalcio kiekis kraujyje yra nepageidautinas. Esant hiperkalcemijai (padidëjusiam kalcio kiekiui), kalcio druskos nusëda organizmo audiniuose (kraujagyslëse, ðirdies raumenyje ir kt.), paþeisdamos jø funkcijas. Daug fosforo turintys produktai (>200mg/100g): – varðkë, sûriai; – kiauðiniai; – vidaus organø mësa ( kepenys, lieþuvis, smegenys ir kt.); – rieðutai, sëklos; – kakavos produktai (ðokoladas); – þuvis ir þuvies produktai; – kruopos, sëlenos.

VALGOMOJI DRUSKA IR SKYSÈIAI Sutrikus inkstø funkcijai, nepaðalinami skysèiai ið organizmo, sutrikdomas natrio balansas. Per didelis natrio (valgomosios druskos) kiekis maiste gali sukelti dar spartesná skysèiø susilaikymà (atsiranda patinimai, pakyla kraujospûdis, skysèiai kaupiasi pilve, plauèiuose, apie ðirdá, smegenyse), taip pat didinti troðkulá. 12

Tam tikras kiekis (apie 250 ml per parà) vandens paðalinama kvëpuojant, prakaituojant, iðgarinant per odà. Leistinas iðgerti skysèiø per parà kiekis apskaièiuojamas: – Ðlapimo kiekis per parà + 500ml. – Karðèiuojantiems: ðlapimo kiekis per parà + 750–1000ml. Rekomenduojama, kad tarp hemodializiø pacientas nepriaugtø daugiau kaip 2,5 kg svorio. Svarbu: Skaièiuojant iðgertà skysèiø kieká, prisiminti, kad vaisiai, darþovës, ledai, sriubos irgi turi skysèiø, ir juos reikia ávertinti. Dializuojamø pacientø maisto racione druskos kiekis neturëtø virðyti 3,5 g per dienà. Gamindami maistà, vietoj druskos naudokite prieskoninius þalumynus. Troðkulá malðinkite: – èiulpdami ledo, suðaldytus vaisiø gabalëlius, rûgðèius ledinukus; – kramtykite kramtomàjà gumà; – naudokite burnos gaiviklius; – skalaukite burnà vandeniu, jo nenurydami.

VITAMINAI Kadangi hemodializuojamø pacientø dieta yra labai ribota, jø organizmas neturi galimybës gauti pakankamai vitaminø. Ypaè tai pasakytina apie vandenyje tirpius vitaminus, kuriø tam tikro kiekio dar ir netenkama hemodializës procedûros metu. Hemodializuojamø pacientø vitaminø poreikis parai: Vit. B1 – 1,1–1,2 mg. Vit. B2 – 1,1–1,3 mg. Vit. B6 – 10 mg. Vit. B12 – 2,4 mikrog. Vit. C – 75–90 mg. Folio rûgðtis – 1 mg. Niacinas – 14–16 mg. Biotinas – 30 mg. Aktyvus vit. D3 – skiriamas arba neskiriamas individualiai, priklausomai nuo kalcio koncentracijos kraujyje. Vit. E – 400–800TV. Vit. K – 45 mg, jo atsargas rekomenduojama papildyti tik tuomet, kai pacientas nevalgo ar gydomas antibiotikais. 13


Neskirti vit. A papildø, kadangi hemodializuojamø pacientø organizme ðio vitamino kiekis bûna pakankamas arba net aukðtesnis. Paros poreikis – 800–1000 mikrog. Pirkdami polivitamininius preparatus su mikroelementais, atkreipkite dëmesá, kad jø sudëtyje nebûtø kalio.

ANGLIAVANDENIAI Kadangi peritoninei dializei naudojami gliukozës tirpalai, turintys neigiamos átakos angliavandeniø apykaitai, valgant rekomenduojama atsisakyti cukraus, vartoti cukraus pakaitalus.

CHOLESTEROLIS

PERITONINE DIALIZE GYDOMØ LIGONIØ MITYBOS REKOMENDACIJOS

Reikia valgyti maþai cholesterolio turintá maistà – riboti gyvûninës kilmës riebalus. Papildyti savo maisto racionà polinesoèiosiomis rûgðtimis omega–3 ir omega–6, augaline làsteliena, jûros produktais.

Pacientams, sergantiems inkstø funkcijos nepakankamumu, gydymui taikant peritoninæ dializæ, mitybos rekomendacijos turi þymiai maþiau apribojimø, negu hemodializuojamiems pacientams. Tai susijæ su vienø ir kitø procedûrø cikliðkumu. Kaip þinia, sveikø þmoniø inkstai „dirba“ iðtisà parà. Gydant hemodializëmis, procedûra atliekama 2–3 kartus per savaitæ, vidutiniðkai po 4 val., peritoninë dializë (priklausomai nuo jos rûðies) atliekama kasdien, dienos arba nakties metu. Taigi pastaroji procedûra trukmës prasme yra ilgesnë, todël ir mitybos apribojimai yra maþesni.

Vidutinis rekomenduojamas valgomosios druskos kiekis – 3–4 g per parà. Jis gali bûti koreguojamas individualiai, priklausomai nuo arterinio kraujospûdþio ir susilaikanèiø skysèiø organizme kiekio.

ENERGIJOS POREIKIS

Paprastai apribojimø kaliui nëra, taèiau rekomenduojama per dienà suvartoto kalio kieká (paprastai 3–4 g/parà) paskirstyti tolygiai.

Tikslus energijos poreikiø paskaièiavimas nurodytas hemodializuojamø pacientø dietinio gydymo rekomendacijose. Reikia tik prisiminti, kad bûtina priskaièiuoti peritoninës dializës metu naudojamø gliukozës tirpalø energetinæ vertæ.

FOSFORAS

VALGOMOJI DRUSKA

KALIS

Jo kiekis turëtø bûti ribojamas, t.y. sudaryti 10 mg vienam kilogramui kûno svorio.

BALTYMAI Rekomenduojama baltymø suvalgyti ne maþiau 1,1–1,5 g kilogramui kûno masës. Aukðtos biologinës vertës baltymai (gyvûninës kilmës) turi sudaryti 50–60% visø suvalgytø baltymø kiekio. Kad neiðsivystytø hiperfosfatemija, reikia valgyti maþiau fosforo turinèius baltyminius maisto produktus (jautiena, viðtiena, sojos).

14

VITAMINAI Maisto racionà bûtina papildyti vitaminais, ypaè vandenyje tirpiais (þiûrëti hemodializuojamø pacientø dietinio gydymo rekomendacijas).

15


Siûlomas savaitinis meniu hemodializuojamiems pacientams

PIRMADIENIS Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

Svoris (g) 150 150 30 10

Pusryèiai Atlanto silkë su burokëliais: Atlanto silkë (gerai iðmirkyta) burokëliai aliejus Prieðpieèiai Morkos su þirneliais pieno padaþe: morkos þali þirneliai Pieno padaþas: (pieno 50g, sviesto 5g, miltø 5g)

50 100 5

50 25

Pietûs Perliniø kruopø sriuba: perlinës kruopos pienas (3,2%) Kiaulienos kepsnys folijoje: troðkinti kopûstai morkos aliejus

25 100 100 100 10 10

Vakarienë Virtinukai su varðke: miltai varðkë pienas (3,2%) kiauðinis grietinë (20%) cukrus Jogurtas (1,5%) Obuoliai Zefyras

80 60 30 8 25 3 125 100 50

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis 16

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 77 60 285 2090 1,4 1,9 1 1,2 205 mg

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 75 58 284 1997 1,4 1,9 1 1,2 187 mg

ANTRADIENIS Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

Svoris (g) 150 150 30 10

Pusryèiai Grikiø koðë: grikiai pienas (3,2%) sviestas (72%)

50 100 5

Prieðpieèiai Varðkë su uogiene: varðkë (9%) uogienë

100 30

Pietûs Perliniø kruopø sriuba: perlinës kruopos bulvës morkos grietinë (20%) sviestas Kepta menkës filë: menkë morkos aliejus svogûnai burokëliai aliejus

30 100 30 10 3 100 10 15 3 100 5

Vakarienë Mieþiniø kruopø koðë: mieþinës kruopos pienas (3,2%) sviestas (72%) Jogurtas (1,5%) Zefyras Erðkëtroþiø ar kitos sultys

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 77 57 324 1982 1 1,9 0,9 1,1 161 mg

40 100 5 125 50 100 Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 75 55 323 1889 1 1,9 0,9 1,1 143 mg 17


TREÈIADIENIS

KETVIRTADIENIS

Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus Pusryèiai Aviþiniø kruopø koðë: aviþinës kruopos pienas uogienë Prieðpieèiai Darþoviø salotos su aliejumi ir mësa: bulvës burokëliai morkos mësa (kiauliena) aliejus Pietûs Makaronø sriuba: makaronai pienas (3,2%) sviestas (72%) Paukðtiena su darþovëmis: paukðtiena bulvës morkos þirneliai sviestas (72%) Vakarienë Skryliai: miltai kiauðiniai grietinë (20%) Jogurtas (1,5%) Granatø sultys

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis 18

Svoris (g) 150 150 30 10

Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

Svoris (g) 150 150 30 10

40 100 30

Pusryèiai Aviþiniø kruopø koðë: aviþinës kruopos pienas (3,2%) uogienë

40 100 30

Prieðpieèiai Ádarytas obuolys su varðke

150 50

100 100 30 30 10

30 100 5 100 100 30 20 5

65 8 25 125 100

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 72 54 308 1989 1 1,8 0,6 1 150 mg

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 70 52 307 1896 1 1,8 0,6 1 132 mg

Pietûs Makaronø sriuba: makaronai pienas (3,2%) sviestas (72%) Virtø bulviø cepelinai su mësa: bulvës mësa (kiauliena) krakmolas kiauðiniai grietinë (20%) sviestas (72%) Vakarienë Virtos morkos su þaliais þirneliais: morkos þirneliai aliejus mësa (kiauliena) Balinta arbata su 100g pieno (3,2%) Mandarinai Zefyras

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 66 52 320 2039 1 2 0,7 0,8 163 mg

30 100 5 200 70 30 8 25 5

50 25 10 30 100 50 50

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 64 50 319 1946 1 2 0,7 0,8 145 mg 19


PENKTADIENIS Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

ÐEÐTADIENIS Svoris (g) 150 150 30 10

Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

Svoris (g) 150 150 30 10

Pusryèiai Mieþiniø kruopø koðë: mieþinës kruopos pienas (3,2%) sviestas (72%)

40 100 5 100 100 30

Pusryèiai Duona Sviestas (72%) Baltas sûris (13%)

10 50

Prieðpieèiai Meduolis Persikø sultys

50 100

Prieðpieèiai Arbata su pienu (3,2%) Varðkë Uogienë

50 50 30 25 3

Pietûs Perliniø kruopø sriuba su morkomis: perlinës kruopos morkos grietinë (20%) sviestas (72%) Balandëliai su padaþu: mësa (kiauliena) kopûstai ryþiai miltai aliejus pienas

70 160 10 5 5 40

Vakarienë Ryþiø kruopø koðë: ryþiai pienas (3,2%) sviestas (72%) Jogurtas (1,5%) Obuoliai Zefyrai

40 100 5 125 100 60

Pietûs Darþoviø sriuba: kopûstai bulvës morkos grietinë (20%) sviestas (72%) Kiaulienos plovas: kiauliena ryþiai morkos aliejus agurkai

70 50 30 10 60

Vakarienë Skryliai: miltai kiauðinis grietinë (20%) stiklinë pieno (3,2%) Jogurtas (1,5%) Kiviai

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis 20

65 8 25 200 125 100

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 72 57 306 2029 1,4 2 1 1 222 mg

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 70 55 305 1936 1,4 2 1 1 204 mg

Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 75 52 313 2029 1 1,8 1 1 141 mg

30 30 25 3

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 73 50 312 1936 1 1,8 1 1 123 mg 21


Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kcal Natris Kalis Kalcis Fosforas Cholesterolis

22

Prieðpieèiai Varðkë (9%) Slyvø sultys 100 100

Pietûs Burokëliø sriuba: burokëliai bulvës morkos grietinë (20%) sviestas (72%) aliejus Koldûnai su mësa: mësa (kiauliena) miltai kiauðinis sviestas (72%) grietinë (20%) 50 50 30 25 3 5

70 80 8 5 25

Vakarienë Grikiø koðë: grikiai pienas (3,2%) sviestas (72%) Jogurtas (1,5%) Kriauðë 50 100 5 125 50

Ið viso per parà gramais renkantis baltà duonà: 77 53 313 2012 1 2 0,8 1 229 mg 0,9 1,3 1,5 0,8 1,6 1 0,8 1,4 4 1 2,6 4,5 5,8 1,9 0,9 3,5 4,2 1,6 2,9 1 4,9 1 5,6 41 39,2 6,7 5,2 3,1 1,9 4,4 1 1,8 0,6 1

56,1 51,3 46,7 47,8 49,6 47 54,2 52,5 52 45,5 50,6 51,9 76 78,7 44,9 50 36,2 45,1 51,4 76,8 73,9 33 44,3 46,6 53,4 67,5 64 69,3 69,1 59,3 74,8 75,2 21,3 23,1

5,3 7,4 8 5,6 8,6 5,5 5,3 7,7 8 6,6 7,6 7,9 11 12,3 8,5 10 7,3 8,5 8,6 9,7 9,8 6 9,3 8,2 4,8 13,8 11 12,6 10,3 11,7 11,5 15,4 10,3 9,8 4 2,6

Riebalai g

Angliavandeniai g

Ið viso per parà gramais renkantis juodà duonà: 75 51 312 1919 1 2 0,8 1 211 mg Duona (100g) Aukðtaièiø duona Kaimiðka duona Kauno duona Klaipëdos duona Lietuviðka duona Pajûrio duona Palangos duona „Rugelis“ „Vienos“ duona Vilniaus duona Sumuðtiniø bandelë Batonas Duoninës lazdelës Duoniukai Forminë balta duona Italiðka duona Moèiutës grûdëtoji duona Pieniðkas batonas Prancûziðka duona Dþiûvësiai Pieniðki traðkuèiai Pita (1 pita, 60g) Sveikuoliø riekelë Vafliai rieðutiniai Vafliai ðokoladiniai Aviþiniai dribsniai Aviþiniai dribsniai “Nordic” Grikiø kruopos Kukurûzai Kvieèiø grûdai Kvietinës kruopos Kvieèiø sëlenos Manø kruopos Perlinës kruopos Ryþiai lauko (virti) Ryþiai rudieji (virti)

40 100 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cholesterolis mg

396 343 597 346 587 432 580 437 372 339

6 0,12 5 27 18 10 4 1 15 2 0

99 85 155 183 73 158 91 135 111 71

357 443 340 374 211 1281 91 237 55 70

358 422 396 459 424 630 345 443 580

Na mg 153 249 271 102 299 105 131 329 92

K mg

61 52 25 34 60 27 85 15 27 5 12

45 111 40 34 49

22 17

30 25 26

24 27 30 23 30 22 23 46 112

Ca mg

388 312 459 298 323 298 1168 77 243 73 150

107 86 143 100 60

134 77

85 85

108 204 232 109 258 96 98 256 84

F mg

4,3 4 2,8 4,4 3,1 6,7 14,9 1,1 2,1 0,6 1

1,5 3,1 1,2 1,3 1,4

2,5 2,7

1,1 1,1

1,7 1,9 2 2,2 2 2,2 1,6 3,3 3,2

Fe mg

0,48 0,53 0,45 0,46 0,39 0,43 0,65 0,14 0,15 0,09 0,08

0,2 0,19 0,11 0,11 0,27

0,3 0,4

0,1 0,1

0,16 0,17 0,17 0,15 0,17 0,15 0,14 0,2 0,48

Vit. B1 mg

0,15 0,15 0,12 0,16 0,09 0,2 0,51 0,03 0,09 0,02 0,04

0,1 0,14 0,05 0,06 0,12

0,1 0,23

0,08 0,08

0,06 0,13 0,16 0,06 0,18 0,04 0,06 0,14 0,36

Vit. B2 mg

Pusryèiai Ryþiø koðë: ryþiai pienas (3,2%) uogienë

Baltymai g

0 0 0 0

1,5

0

0,1 pëds. 0 0,1 0

0 0

0,2 0

0 0 0 0 0 0,05 0 0 pëds.

Vit. C mg

345 222 283 217 232 286 350 375 165 270 603 410 365 350 349 323 317 335 162 360 335 119 330

236 217 199 225 211 220 231 218 280 233 253 276

Energija kcal

Svoris (g) 150 150 30 10

Produktai

Maisto produktai Balta duona arba juoda duona Cukrus Medus

MAISTO PRODUKTØ SUDËTIES LENTELË

SEKMADIENIS

23


24 25

Varðkës sûris 13% Varðkës sûris 22% Varðkës sûrelis “Pasaka” Ðëtos sûris Camembert sûris Emmental sûris Brie sûris Parmesan sûris Pieniniai ledai Plombyras Sviestas 82,5% Sviestas 72% Margarinas “Rama” Kiauðiniai Mësa ( 100g ) Aviena Jautiena Jautienos filë Triuðiena Verðienos nugarinë Kiauliena pusriebë Kiaulienos ðonin, riebi Kiauliena liesa Laðiniai Rûkyti laðiniai Stirnienos kumpis Elnienos kumpis Kiaul. smegenys Kiaul. kepenys Kiaul. lieþuviai Jaut. kepenys Jaut. lieþuviai Viðèiukai Viðèiukø krûtinëlës be odos Viðèiukø ðlaunelës Viðèiukø ðlaunelës be odos Viðèiukø sparneliai Viðèiukø oda Þàsiena

Produktai

Ryþiø kruopos(poliruoti) Rugiø grûdai Sorø kruopos Kvietiniai miltai 550 Ruginiai miltai(sijoti) Corn Flakes, Kellogg’s Makaronai(be kiauðiniø) Pûsti kukurûzai (popcorn) Pûsti kukurûzai saldûs Pûsti kukurûzai sûdyti Spageti Pieno produktai ( 100g ) Pienas 3,5% Pienas 2,5% Pienas 1,0% Oþkos pienas Jogurtas “Bios” 3,5% Jogurtas “Pasaka” liesas Jogurtas su dþiovintomis slyvomis “Smilga” “Mûsø” jogurtas su þemuogëmis ir javainiais Rûgpienis 3,2% Geriamasis jogurtas “Jo” “Mûsø” rauginto pieno gërimas Pasukos Grûdëta varðkë su vaisiais Kondensuotas pienas su cukrumi Grietinëlë 35% Grietinëlë 10% Grietinë 30% Kefyras 3,2% Varðkë 9% Varðkë su uogomis ir jogurtu Natûralus varðkës desertas “Smilga” Liesa varðkë “Mûsø” ðvelnioji varðkë liesa Liesas varðkës sûris

Produktai

Angliavandeniai g 76,5 72,6 69,5 74,2 77 85,7 75,8 75 80 54,5 75 4,8 4,9 4,8 4,5 15,6 15,7 15,6 19,6 4,5 14,2 10,5 4,4 14,1 54,8 3,1 4,3 3,1 4,5 3,5 17,5 17,5 3,5 3,5 4

Angliavandeniai g 3,6 3,8 28,6 2,1 0,2 0,1 0,5 0,1 18,1 16 0,8 1,1 0,4 0,7 0 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,5 4,5 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,1

Baltymai g 8,8 9,5 10,6 10,7 7,1 7,1 10,8 12,5 5,7 9 12,5 3,3 3,4 3,4 3,2 2,5 2,8 2,5 3,6 3,3 3,4 2,4 3,5 7,7 8,8 2,3 3 2,4 3,3 16 8,5 7,8 19,8 16,3 28,5

Baltymai g 20,1 18,2 12,2 27,8 21 28,8 20,8 41,5 4,2 3,9 0,7 0,8 0,1 12,3 14,5 18,3 20,4 19,6 19,6 12,5 7,4 18,9 2,4 1,4 21,8 21,7 11,1 20,7 16,4 19,2 16,2 19,4 23,6 16,8 20,1 19,2 10,7 14,6

20,3 17,1 2,2 9,1 2,7 40 67,5 6,3 89 90 1,4 4 10,6 4,8 14,9 4 12,4 9,3 0,9 10,2 3,9 12,2 37,9 34,3

Riebalai g 13 22 21,2 14,8 22,8 29,7 27,7 32 3,5 15 82,6 72,5 60 11,7

0,5 0 0,5

1,6

3,2 2,5 2 0,7 6,2 9,1 35 10 30 3,2 9 5

2,5

3,5

3,5 2,5 1 4,1 3,5 0

Riebalai g 0,1 1,7 0,6 1,3 1,1 3 0,3 12 11,4 27,3 1

107 148 162 17 15 10 143

79 14 50 250 220 0 438

249 329 438 376 320 325 87 323 0 27 310 320 326 317 285 288 295 305 328 300 311 0 76 299

110 108 95

100 73 92

78 80 59 65 62 68 75 57 99 90 78 78 2552 355 101 561 80 81 59 84 84 77 135 72

K mg 118 114

Cholesterolis mg 53 90

104

3

360 79 128 101 139 104

34 109 35 106 10 37

96

151

4

2

140

138 140 141 177

K mg 111 466 220 100 187 93 197 250 257 173

10

Cholesterolis mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 5 11

68 89 54 47 75 121 38 57 0 1617 60 61 160 115 110 126 95 61 61 85 70 73 46 53

1860 51 50 14 6 122 144

780 890 528

Na mg 44 51

45

41

88 47 41 32 44 40

105

44

44 42 45 38

Na mg 6 28 5 3 3 1254 5 0 0 782 2,3

10 9 7 19 12 10 7 5 0 1 10 10 10 9 14 13 9 10 5 9 12 14 17 9

1295 136 159 21 12 5 59

1040 386 941

Ca mg 97 96

104

96

233 67 109 62 85 216

90

93

85 91 97 159

Ca mg 26 69 10 16 24 4 27 13 6 27

155 150 95 220 134 116 49 216 0 26 250 250 340 353 200 336 140 187 146 196 121 139 78 186

849 101 114 25 12 3 262

560 310 620

F mg 230 230

270

240

295 51 79 86 118 88

118

120

118 119 120 129

F mg 135 340 240 96 137 134 162 65 282 275

2,3 2,7 1,8 2,1 1,7 1,1 0,7 1,4 0 0,3 3 4,2 3,8 16,3 5,1 8,3 3,2 1,2 0,4 1 0,7 1,4 1 2,8

1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 2

1 0,5 1,1

Fe mg 0,2 0,2

0,2

0,2

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,1

0,1

0,1 0,1 0,1 0,1

Fe mg 0,8 3,4 4,8 1,4 2,1 1,4 1,3 1,6 2,7 2,5

0,14 0,08 0,11 0,1 0,11 0,48 0,1 0,63 0,43 0,43 0,22 0,23 0,16 0,42 0,33 0,42 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,05 0,08 0,1

0,04 0,03 0,03 0 0,01 0 0,09

0 0,04 0,04

Vit. B1 mg 0,1 0,05

0

0,03

0,08 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03

0,04

0,03

0,04 0,04 0,04 0,04

Vit. B1 mg 0,12 0,38 0,73 0,15 0,23 0,37 0,09 0,18 0,09 0,38

0,19 0,19 0,15 0,12 0,2 0,16 0,09 0,25 0,14 0,07 0,48 0,48 0,3 2,6 0,42 2,95 0,34 0,11 0,15 0,23 0,17 0,09 0,1 0,3

0,4 0,16 0,2 0,1 0,12 0,01 0,33

0,2 0,49 0,43

Vit. B2 mg 0,3 0,3

0,3

0,5

0,4 0,15 0,14 0,11 0,17 0,36

0,17

0,14

0,17 0,17 0,17 0,14

Vit. B2 mg 0,04 0,15 0,38 0,04 0,09 0,06 0,06 0,1 0,18 0,13

0 0 0 2,8 0 2 0 0 0 0 0 0 18 24,9 4,4 29,7 3 0,7 0,7 0,8 0,8 1 0 0,8

0 0,4 0,6 0,3 0 0 0

3,2 0 1

Vit. C mg 0,5 0,5

0,5

0

3,8 1 0 0 1 0

0,6

1

1 1 1 1

0 0 0

0

0

Vit. C mg

241 229 103 162 104 410 637 133 810 815 100 123 139 132 202 132 178 162 104 159 117 187 379 368

Energija kcal 213 287 354 253 290 383 333 454 125 204 744 660 540 157

99 79 136

116

61 97 69 36 143 333 338 120 293 61 160 149

119

108

65 56 43 69 108 78

Energija kcal 356 307 352 345 335 386 359 146 500 375 359


26 27

Atlanto silkë (sûdyta) Austrës Laðiða Laðiða rûkyta Tunas, konservuotas aliejuje Tunas, konservuotas vandenyje Darþovës ( 100g ) Agurkai Baklaþanai Baltagûþiai kopûstai Briuseliniai kopûstai Brokoliai Bulvës Burokëliai Cukinijos Èesnakai Kaliaropës Krapai Krienai Morkos Kininiai kopûstai Patisonai Petraþolës (lapai) Petraþolës (ðaknys) Pomidorai Porai Rabarbarai Raudona saldþioji paprika Raudongûþiai kopûstai Ridikai Ridikëliai Ropës Rûgðtynës Saldþiosios bulvës (topinambai) Salotos Salierai (ðaknys) Svogûnø laiðkai Svogûnø roputës Ðpinatai

Produktai

Kalakutiena Kalakutø krûtinëlës be odos Kalakutø ðlaunelës Kalakutø ðlaunelës be odos Antiena Viðtiena Viðèiukø kepenëlës Viðèiukø ðirdys Viðèiukø skrandeliai Deðros ( 100g ) Servelatas rûkytas Lietuviðka deðra rûkyta Kauno saliamis parûkytas Daktariðka deðra Panerio deðra Sardelës (kiaulienos) Deðrelës (pieniðkos) Þuvis ( 100g ) Plekðnë Otas Skumbrë Erðketas Ledinë þuvis Jûrø lydeka Stinta Ungurys Rûkytas ungurys Karpis Menkë Lydeka Sterkas Tunas Margasis upëtakis Ikrai (raudonieji ir juodieji) Kalmarai Krabai Krevetës Jûros kopûstai Jûros moliuskai

Produktai

0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4

3,3

Angliavandeniai g 0,7 4 0 0 0 0 2,3 6,3 5,4 6,3 5,7 18,3 9,5 3,4 28 5,4 7,5 18,4 8,7 3,4 9 9,7 4,1 6,8 4,6 6,6 5,5 4,1 3,9 8,2 4,9 2,5 7,3 3,8 8,9 3

Baltymai g 20 8,3 19,9 21,2 28,2 35,3 0,8 1,2 1,5 4,3 3 2 1,6 1,2 6,2 1,9 2,3 2,6 1 1,2 0,6 4,2 2,6 1 2,2 1,1 1,3 1,5 1 1,1 1,1 1,1 2 1,3 1,3 2,8 1,4 2,5

0,8

0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0,1 1,9

0

0 0,1 0,1 0

17,1 20,1 18,8 16,4 16,6 17,2 13,1 15 17,9 17,1 17,7 19,7 18,7 23,7 18,2 24,6 18 16 18,1 8,9 14,4

Riebalai g 15,4 2,4 13,6 4,4 10 1,1

2,7 4,8 10,9 10,9 2,2 2,2 7,1 24,5 28,6 6 0,4 0,8 0,8 4,6 4,2 17,9 4,2 3,6 0,8 0,2 2,2

47,7 48,3 28,7 21,9 23,1 26,2 27,3

0,3 0,4 0,2 0,8 0,1 0,2 0,9

17,4 15,6 19,3 10,3 9,7 7,6 6,9

Riebalai g 6,2 2,4 7,6 3,7 28,4 15 4 12,7 4

Angliavandeniai g 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 1,2 1,8 1

Baltymai g 17,5 21,5 18 19,4 13,5 18,7 20,2 15,2 18,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70

Cholesterolis mg 70

50

152

164 140 70 43 59 60 70 56 588

50

60 50 62

92 105 124 97 58 53 58

Cholesterolis mg 55 65 81 81 105 81 380 170 130

184 235 271 405 464 452 197 250 436 360 990 513 251 202 203 868 562 260 232 319 310 258 350 276 236 333 397 255 375 233 169 601

K mg 213 212 371 385 351 300

311 446 329 280 335 270 290 217 243 245 329 309 260 356 526 181 280 310 220 970 315

235 286 339 226 211 194 120

K mg 233 220 285 375 174 354 199 192 193

9 8 19 8 13 16 176 1 10 43 26 42 96 7 14 21 27 6 6 19 6 27 9 46 17 14 0 20 87 12 13 68

Na mg 5930 73 51 2000 356 551

104 67 109 100 160 100 130 65 500 42 83 126 80 43 71 1500 140 130 140 520 290

1565 1515 1537 631 669 678 511

Na mg 57 49 76 77 68 64 65 80 64

21 14 53 32 105 11 30 25 31 63 123 103 49 40 13 203 68 11 86 50 15 40 50 47 47 80 34 57 71 89 42 86

Ca mg 62 94 13 14 8 20

61 14 27 50 30 41 30 17 19 33 23 51 30 10 14 275 40 100 63 40 88

27 26 38 36 15 15 27

Ca mg 15 2 8 15 11 14 12 12 16

29 44 42 119 82 52 42 45 131 81 101 78 41 30 12 99 79 28 54 35 37 31 29 32 32 23 49 30 59 29 38 30

F mg 341 143 266 245 234 238

198 208 232 270 240 142 240 223 250 218 208 203 182 200 239 356 0 260 166 55 235

144 125 173 110 83 70 64

F mg 208 150 260 211 112 165 249 182 150

0,2 0,6 0,9 1,7 1,3 0,6 0,9 0,4 1,3 2,6 2,3 2,1 0,5 0,6 0,4 5 1,9 0,4 1,1 0,6 1 0,7 0,6 1 0,6 2 1 1,1 0,7 2 2,2 3,4

Fe mg 1,1 6,5 1 0,94 1,9 0,7

0,6 0,5 1,3 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6 0,7 1,1 0,4 1,1 1 1 0,4 11 1,1 4,3 1,6 16 3,4

2,4 3 4 1,9 1,8 1,4 0,9

Fe mg 2,3 0,8 1,1 1,8 1,5 1,9 4,1 2,3 2,2

0,04 0,04 0,06 0,11 0,1 0,11 0,03 0,12 0,11 0,05 0,19 0,13 0,07 0,03 0,03 0,11 0,11 0,09 0,07 0,02 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0 0,15 0,07 0,05 0,02 0,06 0,15

0,04 0,06 0,07 0,15 0,21 0,06 0,05 0,02 0,04 0,07 0,43 0,15 0,07 0,04 0,04 0,23 0,1 0,08 0,04 0,03 0,12 0,07 0,04 0,02 0,05 0,3 0,05 0,09 0,05 0,1 0,07 0,22

Vit. B2 mg 0,29 0,18 0,17 0,2 0,11 0,12

0,1 0,2 0,15 0,32 0,37 0,03 0,23 0,07 0,05 0,16 0,14 0,62 0,09 0,08 0,03 0,06 0,21

0,12 0,1 0,03 0,18 0,19 0,03 0,1 0,06 0,04 0,16 0,07 0,19 0,13 0,05 0,02 0,01 0,16

Vit. B1 mg 0,35 0,14 0,23 0,2 0,05 0,04

0,22 0,23 0,35

0,19 0,19 0,21 0,13 0,09 0,08 0,08

Vit. B2 mg 0,1 0,17 0,13 0,21 0,2 0,15 2,49 1,18 0,05

0,21 0,1 0,14

0,3 0,42 0,34 0,2 0,21 0,21 0,04

Vit. B1 mg 0,08 0,1 0,08 0,09 0,15 0,09 0,32 0,43 0,09

5,9 7,3 32,9 78,7 83 15 11,4 9 31 44,8 81,3 112,5 4,9 36 23 171,3 67,2 22,4 25 10,8 144 51,8 20 22,6 23,8 35 230 12 8,5 30 37,2 51,2

Vit. C mg 0 10 1 0 0 0

3,2 0 1,8 1,8 0 0,8 2 3 1 0 1,3 0 1,5 1,4 2 2 4

1 0 1,3

0 1,2 1,2 0,7 0,7 0,8 0

Vit. C mg 1,2 0 1,4 4,3 0 2,1 28 5,5 2

11 24 22 30 29 81 37 16 128 21 31 61 31 11 19 35 39 17 30 9 29 19 16 17 26 21 61 12 25 19 20 19

Energija kcal 222 67 202 176 194 159

93 124 174 82 86 89 116 278 326 123 75 87 84 136 111 267 110 96 84 37 91

501 499 336 241 248 267 276

Energija kcal 127 109 141 112 310 212 122 183 115


28 29

Apelsinai Arbûzai Avokadai Avietës Baltieji serbentai Bananai Braðkës Bruknës Citrinos Gervuogës Granatai Greipfrutai Juodieji serbentai Kriauðës Kiviai Mandarinai Mangai Mëlynës Melionai Nektarinai Obuoliai Papajos Persikai Raudonieji serbentai Slyvos Spanguolës Ðermukðniai Treðnës Vynuogës Vyðnios Þemuogës Dþiovinti vaisiai ( 100g ) Abrikosai (be kauliukø) Bananai Datulës Figos Kriauðës Obuoliai Persikai

Produktai

Raugintos ir marinuotos darþovës (100g) Agurkai Burokëliai Kopûstai Morkos Pomidorai Konservuoti kukurûzai be skysèio Konservuoti þirneliai be skysèio Konservuotos juodosios alyvuogës Konservuotos þaliosios alyvuogës *Raugintose ir marinuotose darþovëse Na kiekis priklauso nuo druskos kiekio Darþoviø sultys ( 100g ) Morkø Burokëliø Pomidorø Grybai ( 100g ) Baravykai Dþiovinti baravykai Paberþiai Voveraitës Ðampinjonai (pievagrybiai) Vaisiai ( 100g ) Abrikosai Agrastai Ananasai

Ðparaginës pupelës Þali þirneliai Þiediniai kopûstai (kalafiorai) Dþiovintos darþovës ( 100g ) Læðiai Pupelës Sojos Þirniai

Produktai

1,6 6 2,2 4,5 1,6 22 15,8 7,4 4,1

11,3 9,9 2,6 4,5 36 1,4 1,5 3 12 9,7 12,7

Angliavandeniai g 11 6 6 12,8 13,8 23,1 9,7 12,1 9,2 12,1 13,9 10 17,2 13,4 13,9 9,4 16,5 11,5 7,7 11,8 13 10 12,1 12,8 14,6 9,9 13,8 14,4 17,6 12,2 10,3 67,2 88,3 74 78 71,3 70,3 58

1,5 1,4

0,4 1 0,8 4,4 34,6 2,3 1,6 2,8 0,8 0,8 0,5

Baltymai g 0,8 0,7 1,9 1,2 0,7 1,2 0,9 0,6 0,7 1,4 0,9 0,6 1,2 0,4 1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 1,1 0,7 0,4 1,4 0,9 0,7 1 0,8 4,6 3,9 2 3,6 2 1,8 3

55,7 60 32,7 58,1

25,4 22,8 37 22,4

0,8 1,3 1,8 1,3 1,1 2,9 4,9

Angliavandeniai g 7,6 17 4,5

Baltymai g 2 6,4 2,5

0,5 1,8 0,4 1,2 1,5 1,6 0

Riebalai g 0,2 0,2 23,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 1 0 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,6 0,1 0,7 0,4 0 0,2 0,3 0,2 0,7 0,1 0,4 0,4 0,6 0,1

0,2 0,2 0,2

0,5 2,9 0,9 1,1 0,2

0,1 0 0,1

12,7

27

0,1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,2

1,1 1,6 19,3 1,3

Riebalai g 0,3 0,4 0,3

0 0 0 0 0 0 0

Cholesterolis mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Cholesterolis mg 0 0 0

1666 1490 650 798 530 600 2043

K mg 214 95 503 178 268 370 153 77 179 179 150 180 306 127 290 229 190 71 289 212 135 176 224 225 225 105 217 200 243 217 161

268 196 190

235 2969 443 560 422

99 148 237

385

287

141 288 185 200 290 200 115

847 1211 1796 855

K mg 248 338 328

15 3 2 31 6 69 141

Na mg 3 7 3 6 2 12 5 5 4 4 2,5 2 5 5 4 2 5 8 18 pëds. 6 6 7 4 4 2 0 5 7 7 18

10 7 16

52 41 31 3 8

39 45 202

2400

1305

* * 930 * * 310 178

10 10 32 12

Na mg 5 13 16

72 22 32 163 71 37 192

Ca mg 44 14 10 41 33 11 29 18 26 44 0 20 45 14 0,8 40 12 11 14 16 8 9 18 28 17 14 17 19 21 21 23

17 31 21

22 94 133 8 8

13 19 9

61

70

23 37 48 51 14 3 40

78 120 254 76

Ca mg 48 32 20

129 74 54 101 80 49 115

F mg 25 10 38 45 23 32 31 13 23 32 10 19 50 17 32 23 13 13 19 5 13 25 25 30 25 10 42 26 29 28 40

28 34 14

142 649 171 44 123

11 18 18

17

25

24 43 31 55 26 23 73

371 418 599 343

F mg 41 133 55

4,4 1,2 1,3 3,2 0,9 1,1 3

Fe mg 1 0,6 0,6 1 1 1,1 0,9 0,7 1 0,8 1 0,1 1,4 0,5 0,8 0,3 0,4 0,7 0,1 0,15 0,6 0,2 0,5 1,1 0,7 0,7 2 0,6 0,8 1 1,2

0,9 0,6 0,7

1,2 69,7 2,4 6,5 1,3

0,2 0,6 0,6

1,6

3,5

0,6 1,4 0,6 0,7 0,9 0,6 1,7

5,8 6,6 9,1 6,3

Fe mg 1,3 1,4 0,6

0,03 0,18 0,09 0,1 0,01 0,09 0,03

Vit. B1 mg 0,07 0,05 0,08 0,04 0,08 0,03 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,02 0,06 0,05 0,03 0,08 0,01 0,05 0,03 0,02 0,05 0,07 0,03 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03

0,04 0,04 0,07

0,38 0,3 0,07 0,01 0,1

0,02 pëds. 0,05

0

0

0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,05 0,17

0,53 0,71 1,1 0,8

Vit. B1 mg 0,12 0,26 0,11

0,14 0,24 0,1 0,09 0,32 0,12 0,15

Vit. B2 mg 0,04 0,04 0,15 0,07 0,02 0,05 0,07 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,29 0,02 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,06 0,03 0,04 0,05

0,05 0,04 0,02

0,26 1,27 0,22 0,35 0,44

0,02 0,04 0,03

0

0,1

0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,08 0,08

0,21 0,24 0,31 0,19

Vit. B2 mg 0,11 0,17 0,1

2,4 7 3 2,5 3,3 11 5

Vit. C mg 51,3 8,5 13 24,3 44,1 9,9 66,6 12,6 48,7 18,9 4 42 166,2 3,7 71 31,6 38,7 16,6 25 5 8 66 3,6 34,5 4,7 10,4 70 10,1 16,7 5,8 60

10,5 29,7 20,6

3,2 2 6 34 4,9

1,2 3 13,7

0

20

5 5 30 3 10 5 4

2,5 2,5 0 2,7

Vit. C mg 16 34,2 73

271 359 291 268 301 247 227

Energija kcal 43 27 224 38 37 97 41 43 31 42 52 38 52 52 56 38 70 44 32 48 53 46 47 38 57 43 46 60 69 51 34

49 34 52

29 254 23 27 20

45 42 14

127

270

12 32 19 26 16 103 64

312 290 396 300

Energija kcal 26 70 20


30 31

vartoti atsargiai

Aliejus (rapsø) Aliejus (saulëgràþø) Cukrus Cukrus rudasis Majonezas Krakmolas (bulviø) Þelatina Actas Druska Garstyèios Keèupas

Arbata be cukraus Kava be cukraus Kakavos milteliai (100g) Kakava su pienu ir cukrumi Kiti ( 100g ) Arbatþolës (juodos) Kakavos milteliai Sëmenys Aguonos Anakardþiø rieðutai Braziliðki rieðutai Migdolai Lazdynø rieðutai Graikiniai rieðutai Þemës rieðutai Kokosai Kokosø droþlës Kaðtainiai Pistacijos Moliûgø sëklos Sezamo sëklos Saulëgràþø sëklos Kavos pupelës Natûralus medus Aliejus (alyvø) Aliejus (kukurûzø)

Produktai

Sultys ( 100g ) Abrikosø Ananasø Apelsinø Citrinø Erðkëtuogiø Granatø Greipfrutø Juodøjø serbentø Mandarinø Obuoliø Persikø Slyvø Vynuogiø Vyðniø Dþemai ir uogienës ( 100g ) Braðkiø Kriauðiø Avieèiø Mandarinø Persikø Slyvø Obuoliø Abrikosø Juodøjø serbentø Gërimai ( 100g ) Alkoholiniai Alus ðviesus 3,5% Alus 5,7% Vynas (baltas, sausas) Vynas (raudonas, pusiau sausas) Ðampanas Likeris (desertinis) Degtinë, dþinas, romas,viskis Nealkoholiniai Vaisvandeniai Coca-cola

Razinos Slyvos

Produktai

72,1 71,8 72,6 72,3 61,6 73,7 66,8 69,5 69,2 3,8 3,4 0,6 2,3 0 31 0 5,6 0

Angliavandeniai g 0,3 0,3 45 10 4 15,6 34 24,7 30,5 14,3 20,5 14,9 14,6 19,2 15,2 27 53,1 27,6 17,8 14,9 21,5 2,8 81,7 0,2 0,1

0,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0

Baltymai g 0 0,2 21 3,5 20 13,5 23,4 19,9 15,8 14,3 20 17,6 18,5 25,7 4,5 5,7 3,5 20,5 25 22 22,5 13,9 0,8 0,1 0,1

0,1 0,1 99,8 99,5 2,6 83,4 0 9,6 0 22 24,8

14 11,4 9,9 2,5 17,6 14,5 9,2 7,9 9 10 17,2 16,1 15 10,2

0,5 0,3 0,6 0,6 0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7

0,1 0,1 0 0 2,8 0,4 85,3 0,6 0 5,7 1,8

Angliavandeniai g 71,3 69

Baltymai g 2,7 3,5

99,8 99,8 0 0 67 0,1 0,1 0,1 0 6,4 0,5

5,1 54 31 46,7 46,3 67,9 52 63,2 60,4 46,1 35,3 63 2,1 48,5 46 53,2 49 14,4 0 99,5 99,7

Riebalai g 0 0 21,3 1,5

0 10,4

0 0 0 0 1,4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0

Riebalai g 0,6 0,7

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cholesterolis mg 0 0 0 12

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cholesterolis mg 0 0

0 0 3 344 38 15 22 89 9 165 600

2480 1340 762 866 553 607 833 578 966 707 489 729 592 785 818 438 725 1600 36 0 1

K mg 37 54 3490 165

15 2

26 36 61 110 57 3 1

135 70 168 78 163 107 124 152 140

245 134 175 142 37 102 102 133 143 106 152 120 132 250

K mg 684 822

35 11 15 368 95 10

8 32 20 38710 760 1125

0 0 0 25 54 7 0 32 0 170 19

824 430 722 909 402 607 471 265 420 358 115 211 107 384 1189 701 618 198 18 1 0

F mg 1 1 660 95

0 15

22 25 6 15 7 0 5

10 11 19 44 9 15 11 12 22

20 7 14 38 15 12 9 40 21 6 5 10 25 17

F mg 122 92

0 0,1 0,3 2,2 1 1,8 0 0,5 2,9 1,8 0,8

82 6,5 8,2 8,1 3,6 4 4,4 3,6 3,7 2,5 2 3,8 0,9 6,6 15 9,9 6,3 5,3 0,8 0,4 0,1

Fe mg 0 0 11 0,4

0 0

0 0,1 0,5 1,1 0,5 0 0

0,9 1,2 1,2 0,1 0,3 0,5 1,3 10 0,5

0,1 0,2 0,9 0,6 0,2 0,3

0,2 0,3 0,4 0,1 1,4 1 0,1

Fe mg 2,8 3,4

0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0,1 0,05

0,07 0,09 0,17 0,86 0,55 1 0,2 0,42 0,4 0,7 0,07 0,1 0,24 0,82 0,21 0,76 1,9 0,07 0,01 0 0

Vit. B1 mg 0 0 0,09 0,03

0 0

0 0 0 0 0 0 0,01

0,01 pëds. 0,04 pëds. 0,01 0,01 pëds. 0,01 0,01

0,02 0,06 0,06 0,02 pëds. 0,04 0,04 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01

Vit. B1 mg 0,11 0,16

0 0 0 0,03 0,05 0 0 0 0 0,2 0,06

1 0,29 0,16 0,17 0,25 0,1 0,57 0,22 0,13 0,12 0,01 0,06 0,17 0,17 0,32 0,17 0,14 0,2 0,03 0 0

Vit. B2 mg 0,01 0 0,11 0,16

0 0

0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0 0,01

0,05 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01

0,04 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,04 0,02

Vit. B2 mg 0,06 0,12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11

0 0 0 0 3,4 4,2 11,2 0 2 0 26 0 0 0 0 0 2 0 0

10

Vit. C mg 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

81 1,1 7,4 8,7 2 3 2 4 10

4 8 35 10,4 400 4 38 85,5 8 2,3 6,5 4 2,5 7,2

Vit. C mg 1,5 7,6

884 884 370 372 633 326 342 47 0 167 112

314 883 884

610 414 517 585 661 580 658 655 569 362 615 245 610 554 597 611

Energija kcal 0 2 315 68

24 42

38 49 68 80 77 313 225

274 271 275 278 248 295 266 277 275

56 50 45 26 38 59 42 40 42 44 69 66 65 47

Energija kcal 280 275

Pagal 1997m Minesotos universiteto mitybos koordinacijos duomenis, JAV

0 0 2 85

14 0 15

10 1 1 0 0 3 44

495 10 195 1059 35 179 279 239 106 78 34 51 29 107 43 783 98

Ca mg 0 2 105 108

5 8

4 4 9 7 3 3 0

10 8 16 9 15 14 7 18 16

18 19 8 18 35 8 12 20 16 6 0 18 20 18

Ca mg 57 60

82 4 80 35 15 4 11 9 6 8 54 69 2 6 18 26 2

Na mg 3 2 35 70

7 14

3 3 4 3 4 6 1

13 1 14 14 13 1 1 1,5 18

2 1 2 15 1 4 1 16 17 2 6 2 3 10

Na mg 21 8


Literatûros sàraðas: 1. Canada – USA Peritoneal Dialysis Study Group. Adequacy of dialysis and nutrition in continuous peritoneal dialysis: association with clinical outcomes. J. Am. Soc. Nephrol. 1996; 7: 198-207 p. 2. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQJ, National Kidney Foundation. Am. J. Kidney Dis. 2000; 35: S1-S140 p. 3. Kalantar – Zadeh K., Block G., McAllister C. et al. Association between self-reported appetite and markers of inflammation, nutrition, anemia and quality of life in hemodialysis patients. 2003. 4. K/DOQJ clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evolution, classification and stratification. Kidney Dialysis Outcome Quality Initiative. AM. J. Kidney Dis. 2002; 39: S1-246 p. 5. Maisto produktø sudëtis (LR SAM Respublikinis mitybos centras), Vilnius, 2002. 6. Petkevièienë L. Dietetika. Nacionalinë dietetikos federacija. Vilnius, 2006, 57-62, 94-99 p. 7. Petkevièienë L. Lietuvos dietologø draugija. Dietinio gydymo vadovas. 2-oji knyga, I dalis. Vilnius, 2000, 162-175 p. 8. Petkevièienë L. Lietuvos dietologø draugija. Mitybos medicinos vadovas. 1-oji knyga. Vilnius, 1999, 23-26 p. 9. Stenvinkel P., Heimburger O., Paultte F. et al. Strong association between malnutrition, inflammation, and atherosclerosis in chronic renal failure. Kidney Int. 1999; 55:1899-1911 p.

32

Dieta dializuojantiems  

Dieta dializuojantiems

Dieta dializuojantiems  

Dieta dializuojantiems

Advertisement