__MAIN_TEXT__

Page 1

Revize: 01.07.2017

Bezpečnostní list

dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830 Datum vydání: 30.05.2017 Verze č.: 4

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní jméno: MICROFIX Typ produktu: Cytologické fixativum Kód produktu: C0580-2-3-4-5-6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Cytologické fixativum 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 1.3.1 Výrobce : DiapathSrlvia Savoldini, 71 24057 Martinengo BG - ITALY Fax ++39-0363/94800 - Phone ++39-0363/986411 1.3.2 První příjemce: bamed s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice IČO: 62525638 tel.: (+420) 38 635 1974, (+420) 777 774 560 fax:: (+420) 38 635 3605 1.3.3 Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list Zpracovatel bezpečnostního listu: Ing. Renata Pešlová, renata.peslova@seznam.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin denně) +420-224919293, + 420 -224915402 Lékařská záchranná služba: 155, 112 Hasiči: 150 Policie ČR: 158

1/9


Revize: 01.07.2017

Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti: 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: GHS02 - hořlavé látky, GHS07 - dráždivé látky 2.1.1 Klasifikace dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 2, H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 2.2 Prvky označení Označení v souladu se směrnicí 67/548/EHS (DSD):

Signální slovo: NEBEZPEČÍ Obsahuje: ethandiol Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte CO2, pěnový nebo práškový hasící přístroj. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů. 2.3 Další nebezpečnost Nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. 2.4 Další informace Není definováno

2/9


Revize: 01.07.2017

Oddíl 3. Složení / informace o složkách: Nebezpečné látky:

ethanol

Indexové č. Č. EINECS. CAS č. Registrační číslo

Obsah (%hm.)

Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008

603-002-00-5 200-578-6 64-17-5

>= 80% - < 90%

Flam. Liq. 2,H225 Eye Irrit. 2 H3191)

>= 1% - < 3%

Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 H311,H331,H301 STOT SE 1,H3701)

>= 1% - < 3%

Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225,H319,H3361)

zatím nepřiděleno

603-001-00-X methanol

isopropanol 1)

200-659-6 67-56-1 zatím nepřiděleno

603-117-00-0 200-661-7 67-63-0 zatím nepřiděleno

proveden prostý převod klasifikace látky dle Přílohy VII Nařízení (ES) 1272/2008

Plné znění H vět je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu. SVHC: Neobsahuje látky uvedené v seznamu SVHC (látky vzbuzující velmi vážné obavy).

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Popis první pomoci 4.1.1 Všeobecné pokyny Při běžném způsobu používání nepoškozuje zdraví. Dbejte na vlastní ochranu při poskytování pomoci. 4.1.2 Při zasažení očí: Vypláchnout okamžitě pod proudem tekoucí vody s otevřenými víčky po dobu alespoň 10 minut. VYHLEDEJTE LÉKAŘE. 4.1.3 Při styku s kůží: Opláchněte ihned vodou a mýdlem. Svlékněte zasažené oblečení a pečlivě jej omyjte před jeho opětovným použitím. 4.1.4 Při nadýchání: Vyvětrejte místnost. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu, necítí-li se postižený dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. 4.1.5 Při požití: Za žádných okolností nevyvolávejte zvracení. VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC a kontaktujte Toxikologické středisko. Ve všech případech zasažení očí, při požití a ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Při závažnějším poškození zdraví konzultovat postup první pomoci popř. lékařské pomoci s Toxikologickým střediskem Praha, č. tel. 224 915 400. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Nejsou uvedeny 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Neuvádí se.

Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru: 5.1 Hasiva 5.1.1 Vhodná hasiva: 5.1.2 Nevhodná hasiva: 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 5.3 Pokyny pro hasiče:

3/9

CO2 , pěna, chemický prášek – dle materiálů, které se nacházejí v požáru Nejsou uvedena Vyvarujte se vdechování výparů. Použijte ochranu dýchacího traktu Kontaminovaná voda se nesmí dostat do kanalizace. Odstraňte nezasažené kontejnery z ohniska požáru, pokud je možné to udělat bezpečně.


Revize: 01.07.2017

Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku: 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranné rukavice a pracovní oděv. V případě výparů použít ochranu dýchacích cest. 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit uniku do kanalizace, studní, vodních toků, šachet či sklepů. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Odstraňte uniklý produkt pomocí vhodného sorpčního materiálu. Po odstranění produktu opláchněte zasažené místo a materiál vodou. Znehodnocený výrobek, znečištěný obal, kontaminovanou zeminu případně znečištěný sorbent likvidovat na místě určeném pro likvidaci nebezpečného odpadu. 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7. Zacházení a skladování: 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: S produktem zacházejte pouze při dobré ventilaci. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci s produktem. Vyvarujte se kontaktu a inhalaci výparů. 7.1.1 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí Zajistit dostatečné větrání, zabránit styku s otevřeným ohněm, při práci nejíst nepít, nekouřit. Dodržovat pracovní hygienické předpisy. Používat nejiskřivé nástroje a osvětlení. Provést opatření proti výbojům statické elektřiny. S nevyčištěnými obaly zacházet jako s plnými. Odpady nevylévat do kanalizace. Zajistěte nádoby před vylitím. 7.1.2 Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: Skladovat v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu. Skladujte odděleně od kyselin. 7.2 Pokyny pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladovací prostor musí být větraný. Nevystavujte přímému slunci. Skladujte při pokojové teplotě. 7.2.1 Požadavky na typ materiálu použitého na obaly / nádoby Nejsou uvedeny 7.3 Specifické konečné ú specifická konečná použití Neuvedeno

Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky: 8.1 Kontrolní parametry Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). Ethanol CAS 64-17-5 PEL 1000 mg/m3 NPK-P 3000 mg/m3 Methanol CAS 67-56-1 PEL 250 mg/m3 NPK-P 1000 mg/m3 Isopropanol CAS 67-63-0 PEL 500 mg/m3 NPK-P 1000 mg/m3 Expoziční limity dle směrnic Evropské unie (směrnice č.2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU) ethanol; ethyl alcohol - CAS: 64-17-5 ACGIH - STE(15min): 1884 mg/m3, 1000 ppm methanol - CAS: 67-56-1 TLV-ACGIH - LTE(8h): 200 ppm - STE(15min): 250 ppm OEL - LTE(8h): 260 mg/m3, 200 ppm propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol - CAS: 67-63-0 TLV-ACGIH - LTE(8h): 492 mg/m3, 200 ppm - STE(15min): 983 mg/m3, 400 ppm DNEL hodnoty expozičních limitů ethanol - CAS: 64-17-5 pracovní prostředí – krátkodobá expozice: 1900 mg/m3 inhalace, místní působení pracovní prostředí – dlouhodobá expozice: 950 mg/m3 inhalace, systémové působení pracovní prostředí – dlouhodobá expozice: 343 mg/kg, dermálně, systémové působení Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Ethanol - CAS: 64-17-5 PNEC sladká voda: 0.96 mg/l

4/9


Revize: 01.07.2017

PNEC mořská voda: 0.79 mg/l PNEC půda: 0.63 mg/kg PNEC Mořský sediment: 2.9 mg/kg PNEC Sladkovodní sediment: 3.6 mg/kg PNEC Potravní řetězec: 0,72 g/kg Technické opatření: Technickými opatřeními musí být při práci s přípravkem zajištěno, že nebudou překračovány nejvyšší přípustné limity (NPK) podle hygienických předpisů 8.1.1 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. 8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) Nezjišťováno 8.1.3 Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: nezjišťováno 8.1.4 Expoziční scénáře V současné době najou zpracovány 8.2 Omezování expozice 8.2.1 Vhodné technické kontroly Dostatečné místní větrání pracoviště, používání předepsaných ochranných pomůcek, sledovat, zda se koncentrace nedostane nad expoziční limity 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a na konci směny si umyjte ruce. Na pracovišti neskladujte potraviny. Místnost, kde je produkt skladován, nebo se s ním pracuje, musí být dobře odvětráváno, s použitím ventilace. 8.2.2.2 Ochrana dýchacích cest: Nejsou nutné pro běžné laboratorní použití. 8.2.2.3 Ochrana rukou : Použijte ochranné rukavice. 8.2.2.4 Ochrana očí a obličeje: Použijte ochranné brýle 8.2.2.5 Ochrana kůže (celého těla): Použijte ochranný oděv. 8.2.3 Omezování expozice do ŽP: Při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled : tekutina Barva: bezbarvá Vůně/zápach: charakteristická Prahová hodnota zápachu: není definováno pH: není uvedeno Bod tání/bod tuhnutí: není definován Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: není definováno Bod vzplanutí: 17 ° C Rychlost odpařování: není definováno Hořlavost: není definováno Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: není definováno Tlak páry: není definován Hustota páry: není definováno

5/9


Revize: 01.07.2017

Relativní hustota: není definováno Rozpustnost: není definováno Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: není definováno Teplota samovznícení: není definováno Teplota rozkladu: není definováno Viskozita: není definováno Výbušné vlastnosti: není definováno Oxidační vlastnosti: není definováno

Oddíl 10. Stálost a reaktivita: 10.1 Reaktivita

Výrobek je stabilní při obvyklých teplotách skladování, manipulace a užívání.

10.2 Chemická stabilita 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: 10.5 Neslučitelné materiály: 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Výrobek je stabilní při obvyklých teplotách skladování, manipulaci a užívání. Může vytvářet hořlavé plyny při kontaktu se základními kovy, nitridy a silnými redukčními činidly. Může vzplanout při kontaktu se základními kovy, nitridy, organickými peroxidy a hydroperoxidy, oxidačními a redukčními činidly. Vyvarujte se kontaktu s hořlavými materiály. Produkt může šířit oheň. Není definováno Není definováno

Oddíl 11. Toxikologické informace: 11.1 Informace o toxikologických účincích 11.1.1 Látka: Výrobek je netoxický při obvyklých podmínkách manipulace a užívání. 11.1.2 Složek směsi Ethanol – CAS 64-17-5 a) akutní toxicita: Test: LD50 - orálně - potkan = 7000 mg/kg Test: LD50 - orálně - myš = 3400 mg/kg Test: LD50 - dermálně - králík > 20000 mg/kg Test: LC50 - inhalačně - potkan = 20000 Ppm - 10h Test: LC50 - myš = 39 mg/m3 - 4h methanol - CAS: 67-56-1 a) akutní toxicita: Test: LC50 - inhalačně - potkan = 83.2 mg/l - 4h Test: LD50 - orálně - potkan = 5300 mg/kg Test: LD50 - dermálně - králík = 15800 mg/kg propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol - CAS: 67-63-0 a) akutní toxicita: Test: LC50 - inhalačně - potkan = 72.6 mg/l - 4h Test: LD50 - orálně - potkan = 4710 mg/kg Test: LD50 - dermálně - potkan = 12800 mg/kg 11.2 Zkušenosti z působení na člověka Vdechování: Není uvedeno Styk s kůží: Není uvedeno Kontakt s očima: Není uvedeno Požití: Není uvedeno

6/9


Revize: 01.07.2017

Oddíl 12. Ekologické informace: 12.1 Toxicita 12.1.1 Akutní toxicita směsi pro vodní organismy ethanol; ethyl alcohol - CAS: 64-17-5 LC50 - Druh: salmo gairdneri = 13 g/l – 96h LC50 - Druh: pimephales promelas = 13.5-15.3 g/l – 96h EC50 - Druh: daphnia magna = 12.3 g/l – 48h EC50 - Druh: ceriodaphnia dubia = 5 g/l -48h NOEC - Druh: daphnia magna > 10 mg/l NOEC - Druh: ceriodaphnia dubia = 9.6 mg/l NOEC - Druh: palaemonetes pugio = 79 mg/l EC50 - Druh: artemia salina > 10 g/l – 24h EC50 - Druh: artemia salina nauplii = 857 mg/l – 48h EC50 - Druh: chlorella vulgaris = 275 mg/l – 72h EC50 - Druh: selenastrum capricornutum = 12.9 g/l – 72h EC50 - Druh: chlamydomonas eugametos = 18 g/l – 48h NOEC - Druh: chlamydomonas eugametos = 7.9 g/l 12.1.2 Chronická toxicita směsi pro vodní organismy Nestanoveno 12.2 Perzistence a rozložitelnost Nestanoveno 12.3 Bioakumulační potenciál Nestanoveno 12.4 Mobilita Nestanoveno 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Nejsou uvedeny 12.6 Jiné nepříznivé účinky Používejte produkt dle návodu, Zabraňte úniku přípravku do životního prostředí.

Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování: 13.1 Metody nakládání s odpady S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Jedná se o nebezpečný odpad. 13.1.1 Možné riziko při odstraňování Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek. 13.1.2 Způsob odstraňování směsi: Doporučený způsob likvidace - spalování, nebo ukládání na skládkách pro nebezpečný odpad. 13.1.3 Doporučené zařazení nespotřebovaného výrobku a obalu dle Katalogu odpadů 160506 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 150110 N Znečištěné obaly

Oddíl 14. Informace pro přepravu: 14.1. 14.2. 14.3.

7/9

UN číslo ADR/RID 1993 IATA 1993 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu ADR/RID LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ , J.N IATA LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ , J.N Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID 3, HI číslo 33 IATA 3


Revize: 01.07.2017

14.4. 14.5. 14.6. 14.7.

Obalová skupina ADR/RID II IATA II Nebezpečnost pro životní prostředí Látka znečišťující moře: ne Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle úmluvy II MARPOL a předpisu IBC Dodavatel neposkytl informace.

Oddíl 15. Informace o předpisech: 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích, v platném znění Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) A další související předpisy. 15.1.1 Informace dle vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění Výrobky podle § 16 odst. 3 zákona o ovzduší (výrobek, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek) jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci označeny a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických látek dle § 2 písm. m) zákona ve výrobku vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních procentech

Informace viz oddíl 9

15.1.2 Další povinné označení výrobků, které jsou určeny pro prodej široké veřejnosti Návod k použití 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo dosud provedeno. Dodavatel neposkytl žádný scénář expozice pro hlavní látku(y) ve směsi. Nezbytné bezpečnostní informace jsou uvedeny v prvních 16 oddílech. Pro směsi se v bezpečnostním listu nemusí uvádět scénář expozice.

Oddíl 16. Další informace: Účelem tohoto bezpečnostního listu je poskytnout uživateli chemické látky/směsi informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, opírají se také o výsledky testů prováděných v autorizovaných organizacích a o údaje publikované v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde uvedené odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými k vyznačenému dni revize. V budoucnu nelze vyloučit přepracování a doplnění údajů. Aktuálnost bezpečnostního listu si můžete kdykoliv ověřit na naší kontaktní adrese. V důsledku rozmanitosti způsobů použití nenese výrobce ani distributor odpovědnost za následky nevhodného použití výrobku. Údaje zde uvedené nejsou jakostní specifikací výrobku.

8/9


Revize: 01.07.2017

16.1 Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní list dodavatele. Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 16.2 Plná znění H vět použitých v Oddíle 3 a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H331 Toxický při vdechování. H311 Toxický při styku s kůží. H301 Toxický při požití. H370 Způsobuje poškození orgánů H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Význam zkratek klasifikací dle EU 1272/2008 uvedených v Oddíle 3 Acute Tox. 3 – Akutní toxicita, kat. 3 Eye Irrit. 2 – Vážné podráždění očí, kat. 2 Flam. Liq. 2 – Hořlavá kapalina, kat. 2 STOT SE 1 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 1 STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3 16.3 Pokyny pro školení Pracovníci, kteří přicházejí do styku s chemickými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. 16.4 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu Bezpečnostní list byl zpracován na základě podkladů poskytnutých dodavatelem v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830. Za obsah tohoto dokumentu odpovídá Jiří Bárta jednatel společnosti

9/9

Profile for Cytologie Brno

Bezpečnostní list  

dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Bezpečnostní list  

dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/830

Advertisement