Page 1

‫‪٦٠٦‬‬

‫جوانان‬ ‫جوانانن‬ ‫جوانا‬

‫کمونیست‬ ‫کمونیست‬

‫‪‬‬

‫فرمانده پلیس حکومت اسالمی‪ ،‬سعید مرتضوی را عامل اصلی جنایات کهریزک دانست!‬

‫‪‬‬

‫عقب بروید عقب ماندهها!‬

‫‪‬‬

‫داشتن هوای سالم و محیط زیست سالم حق ابتدایی و مسلم مردم است!‬

‫‪‬‬

‫موج ‪ ۵.۸‬میلیون نفری بیکاری در راه است‬

‫‪‬‬

‫خامنهای خواستار افزايش جمعيت ايران به ‪ ٢٥٠‬ميليون نفر شد!‬

‫‪‬‬

‫حزب کمونیست کارگری ایران‪ ،‬ردبول زندگیمه‬

‫‪‬‬

‫باد تمام ستاره هایم را با خود برد!‬

‫‪‬‬

‫ختنه جنايتی عليه زنان است‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حکومت اسالمی شکست خورده در زمینه تحمیل حجاب به زنان!‬

‫‪‬‬

‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬

‫سوسياليسم‪ ،‬جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است‪...‬‬

‫نشريه سازمان جوانان کمونيست(سازمان جوانان حزب کمونيست کارگري ايران)‬ ‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫‪Tel: 0046739681438‬‬ ‫‪Email: javanan.tamas@gmail.com‬‬

‫مذهب یک پدیده سرکوبگر و ضدانسانیست!‬

‫‪‬‬

‫شر جمهوری اسالمی با سرنگونیش کم خواهد شد‪ ،‬نه با چیز دیگری!‬

‫اساس سوسياليسم انسان است‪.‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫‪١‬‬

‫شر جمهوری اسالمی با سرنگونیش کم خواهد شد‪ ،‬نه با چیز دیگری!‬ ‫سخن سردبیر!‬

‫وجود حکومت اسالمی در ایرران هرر‬ ‫دقریر ر و سرا رت و هررر رو مروجررب‬ ‫نابودی و ویرانی و تباهی ست‪ .‬فر رری‬ ‫ک ب اکثریت مردم ترمرمریرد کررده انرد‬ ‫تبعات وحشتناکی در پی داشرتر اسرت‪.‬‬ ‫ا تیاد‪ ،‬خرودکشری‪ ،‬ترنریرروشری‪ ،‬وجرود‬ ‫کررودکرران کررار و خرریررابرران و ه ر اران‬ ‫مصیبت و معضد پیدا و ناپیدای دیرگرر‬ ‫تبعات این شرایطی است ک حرکرومرت‬ ‫برپا کرده است‪.‬‬ ‫در خبرها آمده ک دور سوم مرذاکررات‬ ‫بین جمهوری اسرالمری و پرنرال برعرالوه‬ ‫یک برگ ار شد و نرتریرور و رضرایرت‬ ‫چندانی هم بدست نیامده‪ .‬ب موا ات همین مسئل در هرمریرن چرنرد مراه‬ ‫گذشت جمهوری اسالمی در سای همیرن مرذاکررات ترعرداد یرادی را‬ ‫ا دام کرده‪ ،‬ف ر بیشتری را ب مردم تممید کرده و سرکوب بیشتری‬ ‫را باالی سر مردم قرار داده است‪ ،‬هرچند ک شاهد بروده ایرم کر در‬ ‫سطح کالن‪ ،‬مردم تعرض بیشتری ب حکومت کرده انرد و مرورمرو‬ ‫شرایط داخلی و بین المللی با ث شده ک رژیم هرچند مرمرتراهرانر و‬ ‫ناممسوس اما صمبت ا نرمش قهرمانان میکند‪ .‬جمهوری اسرالمری‬ ‫هم بیش ا این نمیتواند جلوی ا تراضرات ریر و درشرت مرردم در‬ ‫سطوح مختلف جامع م اومت کند و ن دیگر بیش ا این میتواند در‬ ‫رص بین المللی ان وای سیاسی و تمریمها را بوان برخررد و تراب‬ ‫بیاورد اما وحشت ا ا تراضات سراسری و پیشروی بیرشرترر مرردم‬ ‫و فرو ریختن ارکان حکومت در اثر روج مودد ا تراضات و نیر‬ ‫ه ین مماشات با دولتهای غربی و تاثیر آن درون صیوف حرکرومرت‬ ‫و نی در بین نیروهای همپیمانش در منط ر مرورمرو را کشراکشری را‬ ‫بین باندهای حکومت ایواد کرده کر برمرران و برن بسرت واقر شرده‬ ‫درونش را برای جمهوری اسالمی حادتر میکند‪.‬‬ ‫بدرستی مردم با دقت این روند را دنبال مریرکرنرنرد و برمروا ات سرعری‬ ‫میکنند با توج ب توا ن قوای سیاسی موجود ا تراضاتشان را پیرش‬ ‫ببرند و نی این توا ن را ب نی خودشان بیشتر وض کنند‪ .‬ما برایرد‬ ‫با استراتژی راه اندا ی ا تراضات بیشتر حول مطالبات و خرواسرتر‬ ‫هایمان در دانشگاه ها‪ ،‬در سطح جامعر ‪ ،‬در کرارخرانرورات و حرو ه‬ ‫های کاری ب پیشبرد این روند شتاب و وسعت بیشتری بدهیم‪ .‬نربرایرد‬ ‫ب دولت روحانی و حکومت اسالمی فرصت داد‪ .‬ایرن حرکرومرت در‬ ‫سای همین شرایط سعی میکند برا سررکروب و ا ردام و نردان مروج‬ ‫ا تراضی درون جامع را متوقف کند و ب براند‪ .‬صبر و انترارار‬ ‫بر نرریر رژیررم اسررالمرریررسررت و ا ررتررراض کررردن بر ضرررر ‪ ،‬بررایررد‬ ‫ا تراضات را سا مان دهیم و مطالباتمان را مطرح کنیم‪.‬‬

‫شما نی میتوانید مطالب خود را ب‬ ‫نشری جوانان کمونیست بیرستید‪.‬‬ ‫آدرس ارسال‪:‬‬ ‫‪Javanan.tamas@gmail.com‬‬ ‫کیان آذر‬

‫سردبیر‪:‬‬

‫گردآورندگان این شماره ‪:‬‬ ‫امیر ایلخانزاده‬ ‫نوا آزادی‬ ‫روشنک قالوند‬ ‫آرش راجی‬ ‫بهنیا غنی‬ ‫رها تهرانی‬ ‫سهند مطلق‬ ‫لیال‬

‫کیان آذر‬ ‫‪ 92‬آبان ‪2929‬‬ ‫‪ 92‬نوامبر ‪9229‬‬

‫زهره صفایی‬ ‫صفحه بندی و تدوین ویرایش‪ :‬آرش یزدان‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫فرمانده پلیس حکومت اسالمی‪ ،‬سعید مرتضوی را عامل اصلی جنایات کهریزک دانست!‬ ‫امیر ایلخانزاده‬

‫اسما ید احمدیم دم‪ ،‬فرمانده نیروی انتاامی رژیم ایران‪ ،‬دوشنربر ‪۷۲‬‬ ‫آبان گیت معترضران برا داشرتشرده در جرریران ا رترراضهرای پرا ا‬ ‫انتخابرات ‪« ۸۸۱۱‬برا اصررار سرعریرد مررتضروی »بر مریران «اراذل و‬ ‫اوبا »فرستاده شدهاند‪ .‬فرمانده پلیا رژیم در گیتوگویی ک برا ایسرنرا‬ ‫داشت ‪ ،‬گیت است نیروی انتاامی برر «خرطررنراو برودن »برا داشرترگراه‬ ‫کهری و تأکید کرده‪ ،‬اما دادسرتران وقرت ترهرران برا اصررار برر ایرنرکر‬ ‫با داشتشدگان «چاقو‪ ،‬قم و نویر »داشت اند‪ ،‬آنها را روانۀ کهری و‬ ‫کرده است‪ .‬این مر رام ارشرد پرلریرا ایرران در ریرن حرال مریگرویرد در‬ ‫کهری و در هر بند‪ ،‬جا برای پنواه نیر بوده ک ‪ ۸۲۱‬نریرر را در آنرهرا‬ ‫جای می دادهاند‪ .‬پا ا کشت شدن گروهری ا مرعرتررضران‪ ،‬در مرورد‬ ‫مرگ س نیر ا آنها؛ ممسن روحاالمریرنری‪ ،‬امریرر جروادیفرر و مرمرمرد‬ ‫کامرانی پروندهای برای رسیدگی تشکید شرد‪ .‬هرر سر مرعرتررضریرن در‬ ‫با داشتگاه کهری و کشت شدهاند‪ .‬دادگاه رسیدگی بر اترهرامهرای سرعریرد‬ ‫مرتضوی‪ ،‬حسن ار دهنوی (معروف ب قاضی حرداد و رلریاکربرر‬ ‫حیدری فر‪ ،‬س م ام پیشین قضایی ایران را در ایرن رابرطر آغرا کررد‪.‬‬ ‫سعید مرتضوی‪ ،‬متهم ردیف اول این پرونده‪ ،‬ب اتهام «گر ار خرالف‬ ‫واق »ب جریم ن دی بسیار ناچی (‪ ۷۱۱‬ه ار تومان نی ممکوم شرد‪.‬‬ ‫برای نمون خرداد ماه گذشت سعید مرتضوی ب خبرگ اری فارس گیتر‬ ‫بود‪ :‬پلیا‪ ،‬ممسن روحاالمینی را پیش ا آنک ب با داشتگاه برود‪ ،‬در‬ ‫پارکینگ خود کتک ده و با جویی کرده بود‪ .‬دادستان پریرشریرن ترهرران‬ ‫«مأموران لباس شخصی »را نی امرد ضررب و جررح شردیرد مرمرمرد‬ ‫کامرانی پیش ا فرستاده شدن ب با داشتگاه کهرریر و‪ ،‬مرعررفری کررده‬ ‫بود‪ .‬دادگاه کهری و ب هور غیر لنی برگ ار شده و متهمان‪ ،‬شاهدان و‬ ‫شاکیان اجا ۀ در اهال ات ا آن را نداشرترنرد‪ .‬برا ایرنحرال برخرشری ا‬ ‫گیت های م امهای قضائی متهم در جریان پررونرده برا وجرود غریرر رلرنری‬ ‫بودن دادگاه در برخی رسان ها منتشر شد‪.‬‬

‫ولری برا وجررود ایررن افشرراگررریرهررای دوجررانرربرۀ احرمرردی مر رردم و‬ ‫مرتضوی‪ ،‬آنچ مسلّم است‪ ،‬جنایرات خرونربرار و ضرد انسرانری‬ ‫دستگاههای رژیم جمهوری اسالمی در خصوص بررخرورد برا‬ ‫معترضان می باشد ک مسئولیت این جنایت هم تماما بر گرردن‬ ‫تمامیت رژیم جمهروری اسرالمریرسرت‪ .‬ایرن جرنرایرات رژیرم در‬ ‫کهری و در سال ‪ ۱۱‬ن اولین جنرایرات ایرن رژیرم بروده و نر‬ ‫ن طۀ پایان آن؛ بلک در تمامی هرول رمرر نرنرگریرن ایرن رژیرم‬ ‫همواره بوده است‪ .‬جنایات افرادی چون خلرخرالری‪ ،‬الجروردی‪،‬‬ ‫مرتضوی‪ ،‬احمدی م دم‪ ،‬موسوی‪ ،‬کروبی‪ ،‬هاشمی‪ ،‬روحرانری‪،‬‬ ‫بهشتی‪ ،‬پورمممدی‪،‬ربیعی‪ ،‬احمدی نژاد‪ ،‬حواریان‪ ،‬و صردهرا‬ ‫نام و نوان آشنای دیگر ا پیکرۀ این رژیم ن چی یست ک بر‬ ‫موم مردم مبار و آ ادی و برابری خواه پوشریرده براشرد‪ ،‬نر‬ ‫بخشودنیست و ن فرامو شدنی ‪ ،‬و یکایک وامد این رژیرم‬ ‫تا مغ استخوان جانی و ضد انسانی‪ ،‬باید در دادگاهی مرردمری‬ ‫مماکم و ب موا ات درخور جنایاتشان ممکوم شوند‪.‬‬

‫‪۷‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫عقب بروید عقب ماندهها!‬ ‫رها تهرانی از ایران‬

‫مرگ بر حکومت ب مانده مذهبی اسالمی در ایران ک جانمان را بر‬ ‫لب رسانده و ج درد و کین و غم و بدبختی هیچ برایمان ندارد‪ .‬چگونر‬ ‫ساکت نشست ایم وقتی اینگونر کشرت و کشرترار را برا ایرن مروج راریرم‬ ‫انسانی و حیوانی ب اوج خرود رسرانردهانرد مررگ و نرنرگ برر شرمرا کر‬ ‫اینگون ب دار میآوی ید و میکشید و جویها را ا خون پر میکرنریرد و‬ ‫مغ هایمان را با صدای هبرد و دهردهرایرتران بر دار آویرخرتر ایرد‪ .‬دیرگرر‬ ‫آسایشی وجود ندارد‪ .‬صدای فریاد خانوادههای ادار ا دامیران بریرگرنراه‬ ‫با صدای آوا ودا گوسیندان و گاوانی ک قرار است سا تی دیرگرر در‬ ‫جلوی قدوم مبارو بماندهگان متوحش قربانی شوند ادغام شده اسرت‪.‬‬ ‫صدایمان را چگون ب گو انسانهای جهان برسانیرم کر ایرن حرکرومرت‬ ‫ب مانده و متوحش دارد با گیوتین سرمان را میبرد‬ ‫در این کشور ک حکومتش جمهوری اسالمری نرام دارد برایرد رالوه برر‬ ‫آلودگی هوا‪ ،‬آلودگی صوتی و بصری را هم تممد کنیرم‪ .‬هرمر جرا بروی‬ ‫مرگ گرفت ‪ .‬بوی خون میدهد خیابانها‪ .‬هم جا را رنگ ر ا ده انرد‪.‬‬ ‫هم جا را سیاه تر کرده اند‪ .‬مردم را یا سیاه پو برای فر ند و همرسرر‬ ‫ا دامیشان و یا سیاه پو افکار ب مانده و خرافری مرذهربریرشران کررده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫صرردایررم را بشررنررو! ای انسرران! ای بشررر! ای کسرری کر گررو داری و‬ ‫میشنوی‪ .‬من در حال فریاد و فغانم‪ .‬در حال انیواری سخت ایم هسرترم‬ ‫ک ب ستوه آمدهام ا تصاویر جوانان و انسانهای بیگناهری کر جرانشران‬ ‫ستانده میشود‪ .‬ا صدای هبد و دهلی ک هر شب قبد ا دن و بعد ا‬ ‫دنش د وا بر سر صاحب هیئت اداری دارد و برایش ا فرغرانرهرای‬ ‫ب مانده و ا چاقوکشیهای میان افرادی ک مغ شان را برا ترپر ای ا‬ ‫کاه نمدار پر کردهاند و خون هم را بر سر لم کشی برای حسریرن نرامری‬

‫اگر خواهان جامعه اي بدون زنداني سياسي هستيد که همگان‬ ‫بتوانند آنطور که ميخواهند بينديشند و فعاليت داشته باشند‪،‬‬ ‫ما صفي از جوانان هستيم که براي اين امر مبارزه ميکنيم‪ .‬به‬ ‫سازمان جوانان کمونيست بپيونديد‪...‬‬

‫میری ند و ب خودشان هم رحم نمیکنند‪.‬‬ ‫ب فغانم‪ .‬بشنو! ب چ کسی بگویم کر دودمرانرمران را برر براد دادهانرد برا‬ ‫اینهم وحشیگری و بربریت‪ .‬ح مران بررای نردگری چر شرد در کرورا‬ ‫خی ا کردهاند هرچ بلندتر فریاد می نم کمتر صدایم شرنریرده مریشرود‬ ‫اما این تنها یک من نو ی نیست‪ .‬این صدای ه اران ه ار انسانی اسرت‬ ‫ک ب ستوه آمدهاند و کاس صبرشان لبری شده‪ .‬خواب و خروراکرمران را‬ ‫گرفت اند‪ .‬نانمان کافی نبود ! ن کافی نبود و حال بر جرانرمران افرترادهانرد‪.‬‬ ‫جانمان را میگیرند‪ .‬جان دوستان و رف ایمران را‪ .‬مریخرواهرم بررخریر م‪.‬‬ ‫برخی م و ب آتش بکشم این پررچرم را کر مرذهرب را کر مرایر نرنرگ و‬ ‫بدبختی و نکبت انسانی را در میان خود گرفت ‪.‬‬ ‫بر سر می مذاکره نشست اید ! بر سر چ چان نی مریکرنریرد ! برر سرر‬ ‫صلح و تیاهم ! مرگ بر شما‪ .‬مرگ بر شما ک با مردم کشرور خرودتران‬ ‫تیاهم و صلح ندارید و دم ا صلح بین المللی می نید‪ .‬مرگ بر شمرا کر‬ ‫خونمان و جانمان و انسانیتمان را در شیرشر کرردهایرد و برا دهرد برر آن‬ ‫میکوبید‪ .‬نمیتوانم درو کنم وحشیگری تا چ حد مردم را بر جران‬ ‫هم می اندا ید و جان مردم را براحتی میگیرید و اد ای صلح میکنید‬ ‫و این منها با هر ضرب گوشخراشی ا هبد و دهد و سرنرال کر شریرشر‬ ‫خانمان را میلر اند میگوییم مرگ بر هللا و مرگ بر حسین‪ .‬مررگ برر‬ ‫شما ک سعیتان ایسنت ک تمام همسای های مرا مسموم ب خرافات کرنریرد‪.‬‬ ‫مرگ بر خدایتان ک ب نام آن جان جوانی را در جلوی چشمان کرودکرش‬ ‫و مادر و پدر میستانید و میگویید در این ماه ریخرترن خرون حررام‬ ‫است‪ .‬دی هر انسان در شر و قاموس خود شما در این مرمررم مراهرتران‬ ‫دو برابر است‪ .‬مگر قانون خودتان نیست مگر نرخ تعیین کرن خرودتران‬ ‫مرگ بر قوانین و فرهنگتان‪ ،‬مرگ بر حکومتتان!‬ ‫نیستید‬ ‫ا این اوضا تعین بار خست ام‪ .‬مشت من گره خورده و نشان رفرتر بر‬ ‫سوی تو‪ .‬ای نرارام ر رب مرانرده ضرد انسرانری و وحشری! بررخراسرتر ام‪.‬‬ ‫برخاست ام و ب ودی مشتی بر نارم نرارامرتران خرواهریرم د‪ .‬دیرگرر نر‬ ‫میتوانم و ن میخواهم کارناوال آدمهای چاقوکش و وحشیت را کر در‬ ‫خیابانها جوی خون راه انداخت اند و نصی شب رربرده مریکشرنرد بربریرنرم‪.‬‬ ‫دیگر اجا ه نخواهم داد ک با هنابی انسانی را ب درو واصد کنی‪ .‬برا‬ ‫است دیگر‪ .‬من و ما آمادهایم و ب ودی هم تران را برا ترمرام افرکرار و‬ ‫ا ت ادات ب ماندهتان و تمام اهد بیتتران را بر درو واصرد خرواهریرم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انسانها بپا خیزید‪.‬‬ ‫مرگ بر عقب ماندگی ‪ .‬مرگ بر اعددام‪ .‬مدرگ بدر مدوهدب و مدرگ بدر‬ ‫حکومت اسالمی‪.‬‬ ‫اگر انسانید و انسانیت را میفهمید بیایید بر ضد این نظام متحد شویم‪.‬‬

‫‪۸‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫داشتن هوای سالم و محیط زیست سالم حق ابتدایی و مسلم مردم است!‬

‫سهند مطلق‬ ‫مررردم جررامررعر ایررران ا برررکررات وجررود جررمررهرروری‬ ‫اسالمی هر رو باید با پدیده ای جردیرد کر مراحصرد‬ ‫دست رنال و سوء مدیریت ناام اسرالمریرسرت دسرت و‬ ‫پنو نرم کنند‪.‬‬

‫کارخانوات را وادار ب ر ایت استاندارد های یست ممیطی کرنرنرد‪.‬‬ ‫هر فرد جامع ک سالمتری خرود و خرانرواده ا و کرودکران جرامرعر‬ ‫برایش مهم است باید خود را در ایرن اقردام سرهریرم بردانرد و بر وضر‬ ‫موجود در سطح لنی و گسترده دست ب ا تراض ب ند‪.‬‬

‫ردم آ ادی و رفرراه‪ ،‬مشررکررد اقررتررصررادی ‪ ،‬گرررانرری ‪،‬‬ ‫بیکاری ‪ ،‬نردان ‪ ،‬شرکرنرور ‪ ،‬سرنرگرسرار و هر اران‬ ‫مشکد دیگر ک اینبار باید ب این لیسرت پرر و پریرمران‬ ‫حماس آفرینی های رژیم ضد انسانی ‪،‬هوای آلروده و‬ ‫غیر قابد تنیا و مشکالت یسرت مرمریرطری را نریر‬ ‫اضاف کرد‪.‬‬

‫مردم اهوا و اصیهان و ارومی باید یک صدا و در کرنرار هرم بررای‬ ‫حی ممیط یست ب جمهوری اسالمی تعرض کننرد و در کرنرار هرم‬ ‫قرار بگیرند‪.‬‬

‫ارومی ‪ ،‬نوان‪ ،‬اصیهان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اهوا ‪ ،‬تهران و صد ها شرهرر دیرگرر کر برا‬ ‫مشکالت مده یست ممیطی ا پارا یت و بی آبری گررفرتر ترا فراجرعر هروای‬ ‫آلوده دست و پنو نرم می کنند‪.‬‬ ‫چهار شهر ا ده شهر آلوده دنیا متعلق ب ایران است و اهوا آلوده تریرن شرهرر‬ ‫دنیا وقرار گرفتن در رتبر هشرترم در جردول جرهرانری‪ ،‬رتربر جردیردی اسرت کر‬ ‫جمهوری اسالمی توانست ب آن دست پیدا کند‬ ‫تمامی این فوای صرفا حاصد بی برنامرگری و سروء مردیرریرت رژیرم در قربرال‬ ‫خواست های اجتما ی و سیاسی جامع است‪ .‬با آمار های دولتی مریرتروان نشران‬ ‫داد ک سالیان چند نیر در سال ب خاهر بیماری های ریوی و تنیسی جران خرود‬ ‫را ا دست میدهند‪ ،‬هبق آمار های دولتی می توان نشان داد سرالریرانر سرالمرتری‬ ‫چ تعداد کودو در اثر این گون بیماری ها ب خطر مری افرترد و چر تراثریررات‬ ‫مخربی بر سالمت جامع میگذارد‪.‬‬ ‫دم استاندارد بودن بن ین‪ ،‬دم ر ایت استانداردهای یسرت مرمریرطری تروسرط‬ ‫کارخانوات‪ ،‬دم داشتن هرگون استاندارد ال م در تولیدات خودرو و هر اران‬ ‫مشکد و مسئل دیگر ک دولت اسالمی ن تنها هرح و برنام ای بررای برهربرود‬ ‫آن ندارد بلک خود امد اصلی آن اسرت‪ ،‬پرروژه هرای اترمری و کرارخرانرورات‬ ‫ب رگی ک توسط سپاه و بنیاد و دستگاه های وابست ب رژیم اداره میشونرد خرود‬ ‫ب رگترین امد االینده های یست ممیطی و مخرب اکوسیستم جامع میباشند‪.‬‬ ‫خشک شدن دریاچ ارومی ‪ ،‬هامون‪ ،‬رودخرانر ایرنرده رود و کرارون ا بریرن‬ ‫رفتن جنگلها و مرات ‪ ،‬قط درختان کهنسال شهرر هرا‪ ،‬سراخرترمران سرا ی هرای‬ ‫غیر استاندارد و صدها امد دیگری ک با ث و بانی ا جمهوری اسالمری و‬ ‫وامد آن است‪.‬‬ ‫من ن متخصص یست ممیطی هستم و ن کارشنراس هروا شرنراسری ولری ترنرهرا‬ ‫مسئل ای ک من و مردم جامع ایران در درو آن ب ن ط ای مشرتررو رسریرده‬ ‫ایم غیر انسانی بودن این رژیم است‪ ،‬در ناام جمرهروری اسرالمری و در دسرترو‬ ‫کار این جانیان بشریت تنها نکت ای ک قریرد نشرده حریر جران انسرانرهرا و رفراه‬ ‫اجتما ی و ا ادی های سیاسی است‪ .‬تا سر حد ممکن هرح برنام برای سرلرب‬ ‫اسایش و رفاه و آ ادی دارند ولی دریغ ا کوچکترین مدیریرتری در راه برهربرود‬ ‫معشیت انسانها ‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی خود ب رگترین امد سلب آسایش و رفاه جامع است و ردم‬ ‫مدیریتش با ث تشدید چنین فوایعی میشود‪ .‬با یک جستووی ساده در ایرنرتررنرت‬ ‫ب صدها م ال لمی در این رابط میتوان دست یافت ک با مطالع هر کدام بر‬ ‫صمت امر بی کیایت بودن رژیم اسالمی بیش ا پیش میتوان پی برد‪.‬‬ ‫مردم شهر های مختلف برایرد در یرک اقردام هرمراهرنرگ و سرراسرری بر سرطرح‬ ‫خیابانها بیایند و خواست های انسانی خود را مطرح کرنرنرد ‪ .‬نردگری در هروای‬ ‫سالم و پاو ک حق هبیعی و اولی مردم جامع اسرت را در دسرترور کرار خرود‬ ‫قرار بدهند ‪ .‬مردم باید با ا تراضات خود رژیرم اسرالمری و سررمرایر داران و‬

‫مردم تهران و کرمان و نوان و اهوا و شهر های دیگر ایرران کر‬ ‫ا هوای آلوده رنال میبرند یا در لیست انترارار چرنریرن هروای نراپراکری‬ ‫هستند با اتماد و ا تراض خود ندگی سالم و مرف را مطالب کنند‪.‬‬ ‫به امید سرنگونی این جانیان بشریت‬ ‫به امید یک زندگی سالم و مرفه‬ ‫به امید یک دنیای بهتر‪.‬‬

‫‪٤‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫تعریف شما از خشونت بر زنان چیست؟ چه پیشنهاد و راهکارهایی برای حوف خشونت بر زنان دارید؟‬ ‫ج‪.‬ک‪ :‬با توجه به اینکه به ‪ 92‬نوامبر روز جهانی حوف خشونت به زنان‪ ،‬نزدیک می شویم قصد داریم میزگرد کتبی در زمینه خشونت بر زنان‪ ،‬این‬ ‫تاریخی رهایی زنان داشته باشیم و دیدگاهها‪،‬‬ ‫موضوع مهم و حساس برگزار کنیم‪ .‬لوا مایلیم که مشارکت و همکاری شما را با خود در راه ضروری و‬ ‫ِ‬ ‫نقطه نظرات و راهکارهای شما عزیزان را در اختیار دیگران بگواریم‪ .‬این میزگرد در مدیای اجتماعی اعم از نشریه جوانان کمونیست‪ ،‬سایت سازمان‬ ‫جوانان کمونیست‪ ،‬صفحه فیسبوکی انقالب زنانه‪ ،‬و نیز ارسال به سایت باالترین به اشتراک عالقمندان گواشته خواهد شد‪ .‬جوابهایی که بدست ما میرسد‬ ‫به این لیست اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫شما نیز اگر تمایل دارید به این سئوال جواب دهید میتوانید پاسخ خود را به آدرس ‪ javanan.tamas@gmail.com‬برای ما بفرستید‪.‬‬

‫سایه میالنی از ایران‪:‬‬

‫‪ -۷‬آپارتاید جنسی و نژادی‬

‫من موهایم را بلند میكنم چون تو دوست داري‪...‬‬

‫‪ -۸‬نبود ناام و قوانین مستمکم امنیتی‪ ،‬اداری و قضایی‬

‫و تو صدایت را بلند میكني بي توج ب اینك من ا صداي بلندت میترسم‪.‬‬

‫‪ -۴‬بیکاری مطلق و دم وجود مین های کاری‬

‫چشمانم را در برابر ب رگترین خطاهایت میبندم‪...‬‬

‫‪ -۵‬تعدّد وجین‪ ،‬و ب نو ی تم یر ن بواسط دادن این حق ب مرد ا هریق شر‬

‫ولي توچشم غره میروي ب خاهر شور شدن غذا ‪...‬‬

‫‪ -۶‬ا دواج با در نار گرفتن(رسم و رسومات سنتی‪،‬ملی‪،‬قومی‪،‬نژادی و غیر‬

‫من ظرافتم را قرباني خشونت هاي تو كردم‪...‬‬

‫‪ -۲‬غیرت و مردانگی مرد‪ ،‬ب خاهر حیاظت ا شرف و ناموس‬

‫ف ر ندگیت را شریكم‪...‬‬

‫من بیشتر در اینوا سعی کردم‪،‬خشونت بر لی نان و دختران رو تروضریرح بردم‪،‬اگرر‬ ‫بخوام ب هور خالص و میید بگم‪ ،‬برای رف خشونت چ باید کرد با جرات و افتخرار‬ ‫میگم‪،‬ک تنها راه نوات انسان‪ ،‬رو آوردن ب سوسیالیسم و مارکسیسم است‪ ،‬ب رنروان‬ ‫جنبشی در جهت رهایی انسانها ا تمام د و بندهای سرمرایر داری و مرمریرط کرثریرف‬ ‫پیرامون آن‪ .‬خالص اینک برای پرهی ا هر گون خشونت لی ن و بر صرورت‬ ‫کلی لی انسان و داشتن جامع ای آ اد و انسانی‪ ،‬میتوان هم را در قرالرب بررنرامر‬ ‫یک دنیای بهتر مرا(کرمرونریرسرت کرارگرری یرافرت و حرا کررد و مریتروان بر ترمرام‬ ‫خواست های واقعی خود و دیگران پاسخ داد‪.‬‬

‫ولي تو ثروت ندگیت را ب پاي دیگري میری ي‪...‬‬ ‫من مي شوم مادر بچ هایت ولي تو همیش سای ي سر مني‪...‬‬ ‫من اجا ه ندارم ا تو خست بشم ولي تو تنو هلب بودن را حق هبیعي خودت میداني‪...‬‬ ‫من شبان بغض میكنم و تو فكر میكني دلید كم خوابي هایم باال رفتن سنم است‪...‬‬ ‫من دنیایي ا معرفت و بردباري ام ولي نماد معرفت را ا جنا تو میدانند‪...‬مرد!!!!‬ ‫مردانگي اگر ب سبید بود‪ ،‬مطمئن با‬ ‫بود‪...‬‬

‫آنوقت موهاي پشت لبم پر پشت ترر ا مروهراي سررم مري‬

‫پیمان کاووسی‪:‬‬ ‫هر ملی ک با ث ایواد درد و رنال و آسیب (روحی‪،‬روانی‪،‬جسمی شرود‪،‬خشرونرت نرام گرذاشرتر‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫خشونت لی‬

‫نان در ‪ ۸‬بخش (خانواده‪،‬جامع ‪،‬و ممیط کار و ندانها وجود داشت و دارد‪.‬‬

‫ریش تمامی خشونتها در مسائد(اقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬سیاسی میباشد‪،‬ک ب هرق مختلف بر روی‬ ‫نان ا مال میشود‪:‬‬ ‫نان و دختران‪ -‬تن فروشی اجباری‪ -‬برردگری‬ ‫خشونت خانگی‪ -‬تواو های جنسی‪ -‬خرید و فرو‬ ‫جنسی‪ -‬ختن دختران‪ -‬وضعیت نا بسامان و وجود جنگ در کشور‪.‬‬ ‫در واق ممد شرو خشونت بر روی نان و دختران ا خان و خانواده آغا میشود‪.‬‬ ‫خشونت در جوام‬ ‫یر میباشد ‪:‬‬

‫ب مانده و مشخصا حکومتهای اسالمی‪،‬ریش سنتی داشت و ناشی ا موارد‬

‫‪ -۸‬اقتصاد خراب و تیره دولت و مردم‬

‫مهین علیپور‪:‬‬ ‫هر نو مد قهر آمی ی ک منور ب اذیت و آ ار یک ن چ بصورت فی یکی و‬ ‫یا روحی شود را خشونت میگویند‪.‬‬ ‫ن بطور کلی بخاهر جنسیتش مورد این نو اذیت و آ ار قرار میگیرد‪ .‬این نو‬ ‫خشونت چ در ممیط خان و چ در اجتما یک هدف دارد و آن این است ک آن ن‬ ‫را وادار ب اها ت ‪ ،‬سکوت و یا کاری کند ک وی دوست ندارد‪ .‬پیامد های این‬ ‫مکانی م هم آن است ک ن در اکثر موارد ن تنها حق و ح وق خود را ا دست داده‬ ‫بلک موقعیت پائینتری در جام کسب میکند و متعاقبا صدمات جسمی و روانی‬ ‫یادی را میبیند‪.‬‬ ‫لت این مکانی م این است ک ن در جامع و در مناسبات سیاسی ‪ ،‬اجتما ی و‬ ‫بخصوص اقتصادی شرایط مساوی با مردان ندارد و این مکانی م خشونت است‬ ‫ک بطرق مختلف وی را وادار ب تممد ادام ندگی در این وضعیت میکند‪.‬‬ ‫تا مانیک این مناسبات بنی ن تغییر نکند یعنی ن ا یک موقعیت اجتما ی و‬ ‫اقتصادی مشاب ای با مرد در جامع برخوردار نشود این خشونت بطور سیستماتیک‬ ‫ادام دارد و مکانی م خشونت هم وی را وادار ب ماندن در این وضعیت میکند‪.‬‬ ‫یکی ا انوا این خشونتها ‪ ،‬خشونت خانگی است ک ا معمول تری نو خشونتها‬ ‫است ک معموال ا هرف یک شخص ن دیک ب ن در خانواده صورت میگیردو‬ ‫بخصوص در ایران بیشترین قربانیان را در بین نان دارد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم ریش یابی کلی برای همگی خشونتها داشت باشیم میتوان گیت ک‬ ‫خشونت دولتی و تبعیض جنسیتی سیستماتیکی ک در سیستم حاکم معمول یعنی‬ ‫سرمای داری وجود دارد با ث و بانی هم این نابرابریها و برو وا مال خشونتهای‬ ‫گوناگون دیگر است‪.‬‬ ‫راه کار اصلی را خالص وار میتوان گیت ک ایواد یک جنبش جهانی و قوی نان‬ ‫و مردان برابری هلب لی سرمای داری و برای رسیدن ب یک جامع بیطب‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫مهین لیپور‪02212202 -‬‬

‫‪٥‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫زنــده بــاد ســوســيــاليــسـم‬ ‫پیمان بخشایش‪:‬‬ ‫خشونت در تعریف ام هم فی یكى هم روانى و روحى است‪ .‬در رابطر‬ ‫با خشونت خانوادگى اما جنب ى فی یكى قضی شناخت تر شده است‪ .‬هر‬ ‫گون خشونتى لی العموم براى بدست آوردن اتوریت و ترمركرم ا رمرال‬ ‫مى شود‪ .‬مردى ك كتك مى ند یا پر خا مى كند‪ ،‬مى خرواهرد حررف‬ ‫خود را ب كرسى بنشاند‪ .‬الربرتر ‪ ،‬ترا مرانرى كر نران هرم بر لرمراظ‬ ‫اجتما ى و اقتصادى ب شهروندان متساوى الرمر روق تربردیرد نشرده انرد‪،‬‬ ‫اب ار هاى كافى دفا ا خود رو ندارند‪ .‬نى ك كرار مرى كرنرد حر روق‬ ‫دارد و كمتر هر شرایط نا مناسبى را تممد می كند‪.‬‬ ‫احسان ریاحی‪:‬‬ ‫خشونت ب نان مربوه ب امرو و دیررو نریرسرت‪ ،‬برلرکر ا ا رمراق‬ ‫تاریخ سر بر می آورد‪ .‬همیش جامع مردساالر با مذهبی کر خردایرانرش‬ ‫مردانی خوشگذران و ن ستی بوده اند‪ ،‬این تب را در جرامرعر ایروراد‬ ‫کردند ک ن تنها کاالیی برای بهره برداری جنسی مرد اسرت و دیرگرر‬ ‫هیچ‪ .‬این امرن تنها در جوام سنتی و مذهبی امرو قابد مشاهده اسرت‪،‬‬ ‫بلک حتی در کشورهای توسع یافت شرقی و غرربری هرم شراهرد وجرود‬ ‫قوانین نابرابر اجتما ی هستیم و در تر مرانرده فررهرنرگ مردرن جرهران‬ ‫سرمای داری امرو ریش های مذهب و سنت مرد ساالران ب وضروح‬ ‫مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫اما راه کار چیست‬ ‫ا دید من مبار ات هرچ پرشورتر و رادیکالتر بر رلریر هرنرورارهرای‬ ‫جروامر امررو ‪ ،‬بریرشرتررمری تروانرد پارر ثرمررترر واقر شرود‪ .‬اسراسرا در‬ ‫رادیکالیسم هرچ شما ا مرک دور شوید بیشتر بر مرترن جرامرعر فررو‬ ‫میروید‪ .‬ب نار من مرا آ ادیرخرواهران و بررابرری هرلربران برایرد هررچر‬ ‫وسیعتر صدای خود را ب گو جهانیان برسانیم و این فرهنگ ضد ن‬ ‫را نابود سا یم تا برابری در جهان حاکم شود‪.‬‬ ‫نده باد مبار ات آ ادیخواهان و برابری هلبان‬ ‫مرگ بر سنت ‪ ،‬مذهب و مردساالری‬ ‫آرش یزدان‪:‬‬ ‫برابری انسان ها موجب می شود ک جهانی آ اد و شاد داشت باشیم‪ .‬امرا‬ ‫حکومت داران این را بخوبی می دانند ک اگر برابری در جهان برقرار‬ ‫شود دیگر جای برای حکومتشان باقی نخواهد ماند‪ .‬ا دور افتاده ترریرن‬ ‫کشورهای جهان تا قلب اروپا و آمریکا حاکمان در ترالرشرنرد کر بر هرر‬ ‫صورتی ک هست جامع را ا در هر حد و اندا ه ای ک می توانرنرد نرا‬ ‫برابر نگاه دارند تا قدرت خود راحی کنند‪ .‬ما باید با قدرت هرچ ترمرام‬ ‫تر صدای خود را بگو دیگر همسنگران خود برسانیم و تنها با اترمراد‬ ‫می توانیم وض موجود را تغییر دهیم! ‪We are the 99%‬‬

‫جالل روانگرد‪:‬‬ ‫خشونت لی نان امرو یک رنرصرر اصرلری و پرایر ای در جرهران اسرت‪ .‬نران در‬ ‫بسیاری ا کشورها مال ا هرگون ح وق اجتما ی و انسانری مرمررومرنرد و ا هرمران‬ ‫ابتدای تولد با دیواری ا خرافات مذهبی و اخرالقریرات کرهرنر و مررد سراالرانر روبررو‬ ‫میشوند و ا همان لما تولد یاد میگیرند ک ن بودن یعنی گناه و ح ارت‪.‬‬

‫خشونت بی کالم‪ ،‬بی تماس بدنی‪ ،‬مردی است ک در را ک با می کرنرد ن‬ ‫ناگهان مضطرب می شود‪ ،‬غمگین می شود‪ .‬نمی داند چرا‪ .‬در حضور مررد‬ ‫انگار کالف باشد‪ .‬انگار خود نباشد‪ .‬انگار بترسد ک خوب نیرسرت‪ .‬کر کرم‬ ‫است‪ .‬ک باید الغرتر باشد چاق تر باشرد یربراترر براشرد خروشرمرال ترر براشرد‬ ‫سنگین تر باشد سکسی تر باشد خان دارتر باشد اقد تر باشرد‪ .‬خشرونرت آن‬ ‫چی ی است ک ن نیست و فکر میکند باید باشد‪ .‬خشونت آن ن ابی است کر‬ ‫ن می ند ب صورتش تا خود نباشد تا برای مرد کافی باشد‪.‬‬ ‫نانی ک تا دیرو در پوششی ا مذهب و سنت در پستوهای خرانر و پشرت‬ ‫دیوارهای بلند پیچیده شده و مهمترین ن ش آنان پررسرترار برچر و یرا آشرپر و‬ ‫خدمتکار بود اکنون با ورود ب جامع ‪ ،‬گویی یرک شربر بر دنربرال اسرتریریرای‬ ‫ح وق ا دست رفت ی سالهای متمادی گذشت هستند‪ .‬ساده بگویم مانری کر‬ ‫مردان یا بهتر بگویم مردان جوان با داشرترن حرد قرابرد قربرولری ا آ ادیرهرای‬ ‫فرهنگی و خانوادگی دوران نوجوانی و جوانی رو مریرگرذرانردنرد ‪ ،‬نران در‬ ‫سکوت ب کتاب و مدرس و تمصریرد و دانشرگراه پرنراه برردنرد و مرهرارترهرای‬ ‫اجتما ی خود را ارت ا دادند‪ ،‬دقت باال‪ ،‬تروقر پرایریرن‪ ،‬رضرایرت بر دسرترمر د‬ ‫کمتر‪ ،‬سا گاری با ممیط و دیگر خصوصیاتشان موجب شرد ترا فررصرترهرای‬ ‫شغلی بسریراری را ا مرردان برربرایرنرد‪ ،‬و نران بر هرور مروا ی برا آنران‬ ‫رو برو رشد می کنند و ا نار مالی و اجتما ی قدرتمندتر میشوند‬ ‫برای مبار ه لی خشونت و ستم بر نان نباید راه دوری رفت باید انسانیرت‬ ‫و ح وق برابر را جایگ ین جنسیت تم یرر شرده ن قررار داد و برار دیرگرر‬ ‫حرمت و کرامت انسانها ی ن و مرد اساس پویایی جرامرعر قررار گریررد و‬ ‫خرافات و تواو جنسی و ناموسپرسی ب نوان اخرالقریرات دوران جرهرالرت‬ ‫انسان ب گور سپرده شود‪.‬‬ ‫باید ب جامع بشری امرو نگاه انداخت تا دید و فرهرمریرد کر چررا نریرمری ا‬ ‫ا ضای جامع ک نان باشند ف ط و ف ط بخاهر جرنرسریرترشران دچرار سرترم و‬ ‫خشونت میشوند‪.‬‬ ‫رو جهانی مبار ه با خشونت لی نان (‪ 4‬آذر ‪ 02 -‬نروامربرر را گررامری‬ ‫می دارم‪ ،‬ب امید پایان تبعیض‪ ،‬خشونت و هم نابرابری های جنسیتی رلریر‬ ‫نان‪.‬‬ ‫ا کوردستان ‪ --‬جالل روانگرد‪ ،‬معاون دبیرکد سا مان جوانان دمرکررات‬ ‫کردستان ایران‪.‬‬ ‫دوستان گرامی بخشی ا این نکات‪« ،‬نارات »دوستم بوده و هم نار برودیرم‬ ‫ب همین خاهر در اینوا ب کار گرفت شده‪.‬‬

‫‪٦‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫موج ‪ ۵.۸‬میلیون نفری بیکاری در راه است‬

‫خامنهای خواستار افزايش جمعيت ‪۲‬‬

‫امیر ایلخانزاده‬

‫ايران به ‪ ٢٥٠‬ميليون نفر شد!‬

‫رو نامۀ خراسان با اشاره ب اینک «خربررهرا ا در راه برودن سرونرامری‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون نیری بیکاری حکایت دارد»‪ ،‬نوشت اسرت کر در ایرن مروج‬ ‫جدید «فارغ التمصیالن دانشگاهی‪ ،‬نان سرپرست خانروار و جروانران »‬ ‫جمعیت اصلی جوینردگران کرار را بر خرود اخرترصراص مری دهرنرد‪ .‬ایرن‬ ‫رو نام ب استناد آمارهایی ک لی هیب نیا ‪،‬و یر اقتصاد‪ ،‬بریران کررده‬ ‫بود‪ ،‬نوشت است‪« :‬ما یک جمعیت انربروه آمراده بر کرار داریرم‪ ،‬حردود ‪۵‬‬ ‫میلیون نیر ک یا ا دانشگاه دانش آموخت شده اند یا در حال تمرصریرد در‬ ‫دانشگاه ها هستند و ب ودی وارد با ار کار خواهند شد و برایرد برتروانریرم‬ ‫برای این جمعیت‪ ،‬کار مناسب فراهم کنیم‪ .‬خراسان نوشت ک رالوه برر‬ ‫این «حدود ‪ ۸.۵‬میلیون بیکار در کشور وجود دارد ک اگر این ترعرداد را‬ ‫ب آن ‪ ۵‬میلیون نیر اضاف کنیم‪ ،‬معنایش این است ک حدود ‪ ۱.۵‬مریرلریرون‬ ‫نیر در آینده ن دیک جویای شغد خواهند بود‪.‬‬ ‫این در حالیست ک با ورود این هیف مت اضیان کار‪ ،‬هبر رۀ سررمرایر دار‬ ‫دست ب کاهش دستم دها و ترعردیرد نریرروی انسرانری نریر خرواهرد د کر‬ ‫جمعیت را نی باید ب جمعیت ‪ ۱.۵‬مریرلریرون نریرری ا رالم شرده در براال‬ ‫اضاف کرد‪ .‬همچنین با کاهش دسترمر دهرا برخراهرر تر راضرای براالی کرار‪،‬‬ ‫شرایط ندگی برای ب یۀ مردم نی سخت تر خواهد شد و خرانرواده هرایری‬ ‫ک همین اآلن نی در تأمین مایمتاج خرود برا مشرکرد مرواجر هسرترنرد‪ ،‬برا‬ ‫مشکالت دیدۀ دیگری نی روبرو خواهند شد‪ .‬در واقر افررادی هرم کر‬ ‫در ظاهر بیکار نیستند‪ ،‬در مد فرقی با این جمعیت بیکار و جویای کرار‬ ‫نخواهند داشت و ف ر و فالکت مومیت بیشتری خواهد یرافرت‪ .‬ایرن ثرمررۀ‬ ‫بیکیایتی رژیمی است ک هی چند دهۀ گذشتر در ایرران بررمسرنرد قردرت‬ ‫بوده و ب دلید ملکرد ضعیف و غیر مسئوالنۀ خرود جرامرعر را بر لرب‬ ‫پرتگاه ف ر و بریرچرارگری رسرانرده اسرت‪ .‬جرامرعر ای کر برخراهرر فر رر و‬ ‫گرسنگی‪ ،‬تنیروشی ب انماء مختلف در آن رواج پریردا کررده‪ ،‬مردارس و‬ ‫درمانگاههای مناسب و امکانات اولی و یرساختی مومی برای جامرعر‬ ‫وجود نردارد‪ ،‬گررانری و کرمربرود دارو و خروراو و پروشراو و پرایریرنری‬ ‫دستم دها مالً خانواده ها را در تأمین معرا خرود دچرار مشرکرد کررده‬ ‫است‪ ،‬و حاال مشکد ا دست دادن شرغرد و بریرکراری را نریر برایرد بر آن‬ ‫مشکالت قبلی اف ود‪.‬‬ ‫در ین حال‪ ،‬رهبر رژیم ا اف ایش جمعیت تا یکصدوپنواه میلیرون نریرر‬ ‫دم می ند و در خواب خود رؤیای پنب دان میبیند!‬

‫رو گذشت ‪ ،‬لی خامن ای‪ ،‬رهبر رژیرم جرمرهروری اسرالمری در‬ ‫سخنان خود در همایش ملی تغییرات جمعیتی گریرت ایرران حرداقرد‬ ‫ظرفیت جمعیت ‪ ۸٥۱‬میلیون نیر جمعیت را دارد و حتی جرمرعریرت‬ ‫باید ا این هم بیشتر باشد‪ .‬وی با اشاره ب این موضو ‪ ،‬بار دیگرر‬ ‫مهر تأییردی برر بررنرامر ریر ی هرای سریریرهرانرۀ رژیرم در ایروراد‬ ‫ممدودیت درخصوص راههای پیشگیری ا بارداری و هرمرچرنریرن‬ ‫من پیشگیری‪ ،‬بخصوص در سالهای اخیر ده است‪.‬‬ ‫این در حالیست ک ایران در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر هریرتراد‬ ‫و پنال میلیون نیر‪ ،‬هنو برای ترأمریرن مرعرا هرمریرن جرمرعریرت برا‬ ‫مشکالت دیده ای روبرو هستند‪ .‬هنو مردرسر بر انردا ۀ کرافری‬ ‫وجود ندارد و در بسیاری ا مناهق روستایی مدارس در کپرها و‬ ‫در فضاهای بدون س ف برگ ار میشوند‪ .‬هنو امکان برهرداشرت و‬ ‫درمان همین جمعیت را ندارند ‪ .‬قدرت ایواد اشتغال برای جمعیرت‬ ‫کنونی را ندارند و حتی برای تأمین خوراو همین جمعیت سالیرانر‬ ‫م ادیر یادی مواد غذایی وارد میکنند و برای پروشراو آنرهرا نریر‬ ‫تنها ا راه واردات اقدام میشود ک ب لطف دالرهای نریرتری ترا بر‬ ‫امرو آن هم با کیییتی نامطلوب میسر شده است‪.‬‬ ‫لی خامن ای و دولت تمت فرمرانرش چرگرونر خرواهرنرد تروانسرت‬ ‫نسبت ب تأمین خوراو و پوشاو و مسکن و بهداشت و ترمرصریرد‬ ‫همین جمعیت نیا های جامع را پاسخگو باشند‪ ،‬حرال چرگرونر برا‬ ‫این شرایط سخن ا جمعیتی دوبرابر ب بان میاورند!‬ ‫لی خامن ای و حکومت اسالمی برای این خید جمعیت چ ن شر‬ ‫ای در سر دارد یک جامعۀ گرسن ‪ ،‬کم سواد‪ ،‬بی سرپناه و بردون‬ ‫هیچ گون امکانات برای یک نردگری انسرانری کر ترنرهرا در نر رش‬ ‫نیروی کاری ک ثروت بیشتری ایواد کنند و سود بیشتری ب جیب‬ ‫سران حکومت برسانند‪.‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫حزب کمونیست کارگری ایران‪ ،‬ردبول زندگیمه!‬

‫لیال از ایران‬

‫دیرو یکی بهم می گیت تو یادی خوشبینی! مرن واقرعریرت رو‬ ‫می بینم اما تو خیالبافی می کنی اگ می گی امیدی بر ترغریریرر و‬ ‫بهبود اوضا است و امرو و فرداست ک بتونیم درو با کنیمو‬ ‫و دنیای بهترو بیاریم‪،‬ا رویا بیا بیرون!‬ ‫مهر سال‪ 78‬بود ک در جایی مهمان بودیم دوستی فرکانرا یرک‬ ‫کانال را بهم داد و گیت برو این کانالو پیدا کن حررفرهرای خروبری‬ ‫می نند و منهم چنین کردم و مشغل ی هر شبم شد نشسرترن پرای‬ ‫حرفهای این کانال‪ .‬اواید حررفرهرایشران بررایرم جردیرد و نرو برود‪.‬‬ ‫آن مان رق ناسیونالیستیم باال بود و خروشرم مری آمرد وقرتری ا‬ ‫خاو‪ ،‬وهن و نژاد پاو آریایی حرف می دند!‬ ‫هرشب ‪ 22‬می نشستم پای برنام تا هر وقت ک خوابم می بررد‪.‬‬ ‫قبد ا شرو این برنام گاها یک خانم موفرفری صرمربرت مری‬ ‫کرد بدون اینک ب حرفهایی ک ده مریرشرد گرو بردم مرنرترارر‬ ‫سرانوام برنام ها بودم‪.‬‬ ‫یک ماهی گذشت و هر رو حا می کردم این حرفها ب ندگی‬ ‫من بی ربط ‪ .‬اگ بدنبال دوای درد ندگیم هستم‪ ،‬مهم خاو پراو‬ ‫ایران است! خالص دیگ آخری ها کم و بریرش کرانرالرو رد مری‬ ‫کردم‪ .‬تا اینک آذر همان سال ب جشن تولدی د وت شدم ویب‬ ‫ترین جشن تولد ندگیم تا آنر مران! روی کریرک نروشرتر برودنرد‪:‬‬ ‫‪ WPI‬ک بعد متوج شدم مربوه ب هرمران کرانرال هسرت‪ .‬مروقر‬ ‫گذاشتن شمعها روی کیک یرواشرکری درگرو اون دوسرتری کر‬ ‫کانالو معرفی کرده بود گیتم‪ :‬این کانال خیلی هرم جرالرب نریرسرت‪.‬‬ ‫بنارت یک کمی حرفاشون بری ربرط بر نردگریرمرون نریرسرت !‬ ‫تعوب کرد و بعد ا کمی سوال و جرواب کر بریرن مرنرو و اون‬ ‫ردوبدل شد ب شوخی و با خنده آروم با دسرترش د بر برا وم و‬ ‫گیت یعنی االن تو یک ماه ب حرفای شهرام همایون گو مری‬ ‫دی ! (آن مان کانال یک ا کانال جدید برای چند سا ت برنرامر‬ ‫خریده بود و من در آن جشن ک برای تولرد حر ب کرمرونریرسرت‬ ‫کارگری بود حرفهای جدیدی شنیردم و برعرد ا اون پرای کرانرال‬ ‫جدید نشستم و ب راستی حرفهای دلم و شاید بهرترر اسرت برگرویرم‬ ‫حرفهای دل مردم را ا این کانال شنیدم و تا ه فهمیدم اون خرانرم‬ ‫موفرفری هم همین شهالی خودمان بوده ک ا دردهای ما مردم‬ ‫حرف می د‪.‬ا آن مان ب بعد فصد جدیدی در نردگریرم برا شرد‪.‬‬ ‫فصلی ک آگاهی‪ ،‬حرکت رو ب جلو‪،‬امید ب آینده و ممکن برودن‬ ‫یک ندگی بهتر ا ویژگی هاش و فصلی ک گرما خیلی ود‬ ‫سرمای فصلهای سرد ندگیمو معتدل کرد‪ .‬گررمرایری کر ر ت‬ ‫نیا‪ ،‬اراده‪ ،‬مهم بودن و تاثیر گذار بودنم ک هر رو یرر پرای‬ ‫جمهوری اسالمی ل می شد را نده کرد و ب حرکت درآورد و‬ ‫در دنیایی پر ا انسانیت و آدمهای شریف رو بروم با کرد‪ .‬بر‬ ‫این باور رسیدم ک امکان آوردن این دنیا هست ف ط کافریر اراده‬ ‫جمعی آدما برای ی ندگی بهتر تروی یرک رودخرونر برریر ه و‬ ‫آنچنان خروشان و قوی بش ک دنیا رو ا اساس تغیریرر برده‪ .‬بر‬ ‫این باور هم رسیدم ک وسیل مرمرکرن شردن ایرن ترغریریرر‪ ،‬حر ب‬ ‫کمونیست کارگرری اسرت و ا آن مران بر برعرد‪ ،‬ا حررکرت‬ ‫نایستادم و هر رو برا کرمرک دوسرتران و حر ب ررصر هرای‬ ‫بیشتری را در مبار ه با جمهوری اسالمی و آوردن دنیای بهرترر‬ ‫پیدا کردیم‪.‬‬

‫به امید دنیای بهتر‪،‬حزب کمونیدسدت کدارگدری ایدران‪،‬‬ ‫تولدت مبارک!‬ ‫آبان ‪١٩٣١‬‬

‫‪۱‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫باد تمام ستاره هایم را با خود برد!‬ ‫نوا آزادی‬

‫ختنه جنايتی عليه زنان است‪.‬‬ ‫روشنک قالوند‬ ‫ب جنسیت نان تروراو و او را نراقرص‬ ‫مي كنند ترنرهرا برخراهرر كرنرتررل ترمرایرالت‬ ‫جنسي دختران و باكره نگ داشتن انها ترا‬ ‫ا دواج‪ .....‬آنها تنها با این دالید مسرخرره‬ ‫كر بررا خررتررنر دخرتررران آنررهررا را صرراحررب‬ ‫روانی پاك كرده و سرالمرت و برهرداشرت‬ ‫انها را تامین كرده دست ب چنین جنایرتري‬ ‫ده‪ .‬ختن‬

‫نان یك شكنو و ن ص ضو و توهین ب‬

‫نران اسرت كر برا رث‬

‫ا بین رفتن لذت جنسي در نان میرشرود‪ ...‬بر لرمرار اي فركرر كرن كر در‬ ‫آغوشي هستي اما هیچ احساس و لذتي نیست چرا ك با برریردن آلرت ترنراسرلري‬ ‫نان میخواهند ب رسوم و مذهب خود پایبند باشند و تو را براي تأمریرن لرذت‬ ‫جنسي بیشتر مردان بست نگ دارند و این بدترین تواو ب جنا ن است‪.‬‬ ‫ختن‬

‫نان ب س مدل صورت میگیرد كر حرالرت اول مرنرمرصرر بر برریردن‬

‫کلیتوریا میشود‪ .‬در نو دیگر آن الوه بر کلیتوریرا‪ ،‬لربهرای کروچرک‬ ‫اندام جنسی نی بریده میشوند‪.‬‬ ‫بدترین آنها نو سوم است ك در این مدل كلیتوریا و لب هاي كوچك بریده‬ ‫وبا ب هم اوردن لب هاي ب رگ ان را میدو ند ‪.‬این رو‬

‫درد اورترریرن و‬

‫خطرناو نو ختن اسرت كر در افرریر را بشردت رواج دارد وبرا نرام خرترنر‬ ‫فر ونی مشهور است ‪ ...‬در بعضی نواحی جنوبی و برخی نواحی کردستان‬ ‫ایران هم ختن‬

‫نان ب نو ی وجود دارد‪ ،‬ختن‬

‫نان در ایرن نرواحری‪ ،‬جرنربر‬

‫دینی ب خود گرفت است و نران بر حرکرم سرنرت و آئریرن‪ ،‬ا لرذت جرنرسری‬ ‫ممروماند‪.‬‬ ‫تصویب قانون ممنو یت ختن دختران و نران در مصرر دسرتراورد هنررمران‬ ‫نان قربانی و تال های پیگیرندگان ح وق نان است‪.‬‬

‫باد تمام ستاره هایم را با خود برد‪ .‬و من در سرکروتری مربرهرم بر‬ ‫تماشای رقص مرگشان نشستم‪ .‬بی هیچ کالمی دختر خوب قصر‬ ‫های بی وجدان شدم‪ .‬د دی ک ندگی ام را میبرد ب حیا تشوی رم‬ ‫میکرد و من سرمست تمام آن چی ی برودم کر نرامرش را ریرت‬ ‫گذاشت بودند‪ .‬اما این تمام چریر ی نربرود کر مرن ا قصر هرایرم‬ ‫میخواستم‪ ،‬جعب ی مداد رنگی هدی ی مادرب رگ را با کرردم‬ ‫و آبی ترین مداد را برداشتم‪ ،‬آسمانم را آبی تر ا همیش نر راشری‬ ‫کردم‪ ،‬سب ترریرن مردادرنرگری ام چرمرنر اری بر یربرایری شرق‬ ‫تصویر کرد‪ .‬خودم را مریران دشرت مریرنرا هرای وحشری تصرویرر‬ ‫کردم‪ .‬این من بودم ‪ ،‬بگذار دیرگرران برا اسرم گر اری روی مرن‬ ‫مشغول باشند من کارهای واجبترری دارم‪ ،‬مرن سرتراره هرایرم را‬ ‫جم میکنم ‪ .‬این منم ‪...‬آ اد‪ ،‬آ اد‪ ،‬آ اد‪.....‬‬

‫‪٩‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫حکومت اسالمی شکست خورده در زمینه تحمیل حجاب به زنان!‬ ‫زهره صفایی‬ ‫اگر در ده های آینده نسد فر ندان ما در وب گردی هایشان اتریراقری ایرن‬ ‫کسها را ببینند نمی دانم می خندند یا با چشمهای گرد شده ا ترعرورب بر‬ ‫فکر فرو می روند ک نسد والدین ما در قرن ‪ 02‬اسریرر چر حرکرومرت و‬ ‫قوانین صر حوری بودند یا اصال راه دور نرویرم هرمریرن حراال اگرر ایرن‬ ‫کسها را ب یک دختر اروپایی نشان بدهیم حتما کا العمد آینردگران مرا‬ ‫را خواهد داشت چراک او هرگ بابرت شرکرد لربراس پروشریردنرش و رنرگ‬ ‫لباسهایش و حتی هر ندگیش مورد با خواست و توهین و تم ریرر قررار‬ ‫نگرفت است و این حق را ج ء بدیعیترین ح وقش بشمار مری آورده مرثرد‬ ‫حق نیا کشیدن!‬ ‫اما ما جوانها و نهای این نسد معنی این کسرهرا را خروب مری دانریرم و‬ ‫حداقد یکبار هم شده چوب این کنترل پای ای ترریرن حر روقرمران بر ترنرمران‬ ‫خورده و هعم تلخ تم یر و تبعیض را چشیده ایم و بررای هرر یرک سرانرت‬ ‫ب رفتن روسری ها و رنگی شدن لباسها جرنرگریردیرم و مرا نران بررای‬ ‫بردسرت آوردن حر روق و اثربرات تروانرایری هرایرمران‪ ،‬بررای آدم بر حسرراب‬ ‫آمدن‪،‬برای جدی تل ی شدن اندیش ها و انتخابهایمان ه ین ها دادیم!‬ ‫و دقی ا همین تعرض و کوتاه نیامدن ما نان و جوانان است ک با ث شرده‬ ‫حکومت ب این بونی بیافتد چراک این حکومت هرچ ا دسترش بررآمرده‬ ‫در این سی واندی سال انوام داده ا اسیدپاشی و با پرونر حروراب برر سرر‬

‫نان کردن تا هرح های رنگارنگ حواب و یاف یک رو فرهنرگری و‬ ‫رو دیگر با ا مال ور‪،‬یک رو تشویق و رشوه بررای حروراب و رو‬ ‫دیگر جریم و ونهای سر چهارراه!‬ ‫می بینید هر چ توانست و ب د کپک ده ا رسیده‪ ،‬کرده امرا نرتریرور‬ ‫ا ف ط ا ترافهای هرسال ا ب شکستهای هرح هایش بوده و هست! و‬ ‫امسال‪ ،‬نان ساپورت پو دیگر تمام هست و نیستش را ب باد داد! بررای‬ ‫همین است ب چنین ا مال احم ان و مضمکی دست می ند مورم کرردن‬ ‫نان برای حواب و کسهایی شبی مورمین گرفتن ا نهای بدحواب و‬ ‫حتی بی حواب با این نراویرن‪ :‬مرانرترو کروتراه‪ ،‬مرانرترو رنرگری‪ ،‬نرپروشریردن‬ ‫جوراب‪،‬الو ناخن پا‪ ،‬ب بودن روسری‪ ،‬با بودن جلو مانتو و‪...‬‬ ‫براستی ک این مضمک نشان شکست و بونی رژیم است و ا رترراف بر‬ ‫اینک ا پا ما نان و جوانان برنیامدند!‬

‫باید بساط این رژیم ضددزن‬ ‫و ضدجوان را جارو کرد‪...‬‬

‫آ ادی‪ ،‬برابری‪،‬‬ ‫حکومت کارگری‬

‫‪۸۱‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬ ‫تهیه از آرش راجی‪ ،‬بهنیا غنی‬ ‫هفته سوم آبان ‪2929‬‬ ‫محرومیت از تحصیل دانشجویان و تعطیلی سه نشریه‬ ‫چهار نیر ا دانشوویران دانشرگراه صرنرعرتری امریررکربریرر بر ‪ ۲‬تررم‬ ‫ممرومیت ا تمصید ممکوم شدند‪.‬‬ ‫امیرحسین لی بخشی ب دو ترم ممرومیت ا ترمرصریرد و سرهرا‬ ‫مرتضایی‪ ،‬رسول احمدی و کسری گودر ی نی هر کدام ب یرک‬ ‫ترم ممرومیت ا تمصید ممکوم شدهاند‪.‬‬ ‫کمیت اناباهی دانشگاه‪ ،‬همچنین مرتضایی و احمدی را بر یرک‬ ‫ترم ممرومیت ا تمصید معلق نی ممکوم کرده است‪ .‬ا سروی‬ ‫دیگر در هیت های گذشت ‪ ۸‬نشری دانشوویی ترکراپرو‪ ،‬چرکرامر و‬ ‫غیاث ب دلید بیان انت ادات خود لی مردیرریرت دانشرگراه تروقریرف‬ ‫شدهاند‪.‬‬

‫پی نوشت‪ :‬جمهوری اسالمی مدام ا هرریرق افر ایرش شرهرریر‬ ‫فشار یادی را ب دانشوویان وارد کررده اسرت کر ایرن نشران ا‬ ‫سیستم باهد این ناام ننگین میباشد‪ .‬ماب ی دانشورویران نریر بررای‬ ‫رهایی ا این فشارها باید راه این دانشرورویران خرارجری را ادامر‬ ‫دهند و دست ب ا تراضات سراسری و گسترده ب نند‪.‬‬ ‫آرمان پرویزی دانشدجدوی مدعدمداری دانشدگداه رشدت بده اعددام‬ ‫محکوم شد‬ ‫اتهام آقای پروی ی ک ا اواخر سال ‪ ٩۸‬در برا داشرت بر سرر‬ ‫می برد؛ اقدام لی امنیت ملی و ممارب ا هریق همرکراری برا‬ ‫یکی ا اح اب ا الم شده است‪.‬‬

‫تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه هرمزگان‬ ‫دانشوویان دانشگاه هرم گان در ا تراض ب شرایط بد رفراهری‬ ‫دانشگاه بویژه وضعیت نابسرامران و اسریربرار سررویرا رفرت و‬ ‫برگشتشان‪ ،‬هی هیت ٔ گذشت چهار رو پیراپری دسرت بر ترورمر‬ ‫ا تراض آمی جلوی درب ساختمران ریراسرت دانشرگراه و درب‬ ‫خروجی دانشگاه دند‪.‬‬

‫پی نوشت‪ :‬جمهوری اسالمی همواره با سرکوب و و دادن احکامری‬ ‫مانند ممرومیت ا تمصید دانشوویان همواره قصد سرنرگ انردا ی‬ ‫جلوی پای آنان را دارد‪ .‬رژیم حاکم در ایران در هم دوران ها برر‬ ‫گروه های معترض جامع فشار آورده ک فرعرالریرن دانشرورویری هرم‬ ‫ج ء این گروه ها هستند با این حال آنها دست ا مبار ات خرود برر‬ ‫نمیدارند و در م ابد این رژیم دیکتاتور ایستادگی میکنند‪.‬‬ ‫اعتراض دانشجویان غیر ایرانی به افزایش شهریه در قزوین‬ ‫گروهی ا دانشوویان غیر ایرانی دانشگاه بین المرلرلری خرمریرنری در‬ ‫شهر ق وین دست ب ا تراض دنرد‪ .‬رلرت ایرن ا رترراض افر ایرش‬ ‫شهری ها نوان شده است‪ .‬پا ا یک سرا رت انرتراراردانشرورویران‬ ‫یر باران‪ ،‬مسئول امور دانشوویان خارجی برای پراسرخرگرویری بر‬ ‫معترضین بین آنها حاضر شد و دانشوویران مرطرالربرات خرود را بر‬ ‫هور مکتوب ب او دادند‪.‬‬

‫پی نوشت‪ :‬با توج ب موقعیت جغرافیایی دانشگاه هررمر گران و قررار‬ ‫گرفتن این دانشگاه در کیلومتر ‪ ٩‬جاده برنردر ربراس‪ -‬مریرنراب سررویرا‬ ‫مناسب رفت و برگشت این دانشگاه ب شهر ا ابتداییتریرن مرلر ومرات‬ ‫دانشوویان ب حساب میآید ک متاسیان مسئولین رسیردگری نرمریرکرنرنرد‪.‬‬ ‫دانشوویان باید ب ا تراضات خود ادامر دهرنرد و ایرن رژیرم فراسرد را‬ ‫موبور ب ب نشینی کنند تا ب هدف خود برسند‪.‬‬

‫سه فعال دانشجویی و وبنگار مدندتدقدد در اصدفدهدان بدازداشدت شددندد‪.‬‬ ‫ماموران امنیتی لباس شخصری‪ ،‬سرعریرد‬ ‫لعالی‪ ،‬امیر یاری و مرمرمرد پروالدی را‬ ‫در مموه خوابگراه دانشرگراه اصریرهران‬ ‫مورد ضرب و شرترم و برا داشرت قررار‬ ‫دادند‪.‬‬

‫‪١١‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬ ‫پی نوشت‪ :‬ضرب و شتم‪ ،‬دسترگریرری و برا داشرت وحشریرانر ا‬ ‫سوی لباس شخصی های ناام و این بار دراصریرهران سر ترن ا‬ ‫فعاالن دانشوویی ب هر وحشیان مورد حمل و ضررب و شرترم‬ ‫قرار گرفتند ک منور ب دستگیری و با داشرت ایرن سر نریرر در‬ ‫مموه خوابگاه دانشگاه اصیهان شد‪ .‬ترمرامری وسرایرد شرخرصری‪،‬‬ ‫کتب‪ ،‬کامپیوترهای این س فعال دانشوویی ضبرط شرد‪ .‬حرکرومرت‬ ‫اسالمی فشار و خی ان را هرر رو و هرر رو برر گرروه هرای‬ ‫معترضین و منت دین و مخالیین بیشتر و بیشتر میکرنرد‪ .‬در مریران‪،‬‬ ‫فعاالن دانشوویی ک یکی ا ارکان اصرلری ا رترراضرات هسرترنرد‬ ‫فشارهای بیشتری را ا سوی این حکومت متممد می شوند ولری‬ ‫ب مبار ه ادام می دهند‪.‬‬

‫تعطیلی برخی ا مدارس استان هرم گان ب دلید بی آبی‬

‫پی نوشت‪ :‬دانشوویان فعال و ندانیان سیاسی‪ ،‬گروگران هرای مرردم در‬ ‫چنگال جمهوری اسالمی هستند و همواره با فشرار آوردن بر آنرهرا قصرد‬ ‫دارند آنها را ا فعالیت با دارند و ما باید با ا تراضات خود در دانشرگراه‬ ‫های داخد ایران و همچنین خارج ا کشور جمهوری اسرالمری را وادار‬ ‫ب ب نشینی کنیم‪.‬‬

‫کمبود آب آشامیدنی و بهداشتی با ث تعطیلی برخی ا مردارس روسرترایری‬ ‫شهرستان سیریک در استان هرم گان شرده اسرت‪ .‬هرمرچرنریرن نربرود آب در‬ ‫سرویا های بهداشتی مدارس اثرات سوء بربهداشت فردی دانرش آمرو ان‬ ‫ایواد کرده است‪ .‬مدیر آمو‬

‫و پرور‬

‫توقیف یک نشری ی دانشوویی؛ احضار ‪ ۸٩‬نیر ا دانشوویان ب‬ ‫کمیت ی انضباهی در دانشگاه لم و صنعت‬

‫سیرریرک خرواسرترار آب رسرانری‬

‫توسط تانکر ب مدارس این شهرستان شده است‪ .‬ابوالیتح گرجی پرور گریرتر‬

‫گ ار‬

‫است‪ « :‬می توان با تانکرهای سریرار آب ایرن مردارس را ترامریرن کررد‪ ،‬در‬

‫نشری ی دانشوویی؛ احضار ‪ ۸٩‬تن ا دانشوویان ب کمیت ی انضباهی‬

‫بعضی ا مدارس با همکاری دهیاران روستاها با تانکر سیار آب مردارس‬

‫و احضار ‪ ۵‬دانشووی دختر ب اداره ی امرور خروابرگراه هرا جرهرت اخرذ‬

‫را تامین می کنیم‪» .‬ا سویی دیگر رئیا شورای روستای گونمردی گیرتر‬

‫تهعد» حکایت می کنند‪ .‬نشری دانشوویی “رمن ” دانشگاه لم و صنرعرت‬

‫است‪« :‬روستای گونمردی هر ‪ ۸۵‬تا ‪ ۴۵‬رو هول می کشد تا نروبرت آب‬

‫در هیت ی گذشت ب دلید چاپ شعری ا رضا براهنی ب نام ” ا هو‬

‫گیری آنها برسد و روستائیان ‪ ۷۴‬سا ت فرصت دارند ترا آبرگریرری انرورام‬

‫می…” و با صدور حکم “دو ماه تعلیق ا فعالیت های فرهنگی‪-‬هنرری”‬

‫دهند‪ .‬اکثر مدارس در بعضی ا هیت ها ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬رو پیش مری آیرد کر بر‬

‫برای مدیر مسئول این نشری ‪ ،‬توقیف شده است‪ .‬این در حرالری اسرت کر‬

‫خاهر نبود آب تعطید باشد‪».‬‬

‫این شعر برای نخستین بار در سال ‪ ۸۸۲۴‬در مومرو ر ی “خرطراب بر‬

‫پی نوشت‪ :‬خوب مشخص است کر وقرتری نروبرت بر مرردم مریررسرد ترمرام‬ ‫امکانات رفاهی حتی آب آشامیدنی هم ا آنها دریغ میرشرود ولری نروبرت بر‬ ‫خود افراد حکومت ک میرسد در بهترین شرایط رفاهی ندگی مریرکرنرنرد و‬ ‫برای حد این مشکالت باید دست ب ا تراض د و این شررایرط را روض‬ ‫کرد‪.‬‬

‫های دانشوویی ا دانشگاه لم و صنعت تهران ا «توقیف یرک‬

‫پروان ها” منتشر شده و بعد ا آن ‪ ۴‬بار نی ب تودید چاپ رسیرده اسرت‬ ‫ک آخرین آن ها در سال ‪ ۸۸٩۸‬می باشد‪ .‬ب نار می رسرد برا تروجر بر‬ ‫مشی انت ادی این نشری ‪ ،‬استناد ب چاپ یک شعر بیشتر جنب ی نرمرایشری‬ ‫داشت و این حکم در راستای مخالیت مدیران دانشگاه با ممتوای صرنریری‬ ‫این نشری صورت گرفت است‪.‬‬ ‫همچنین در چند هیت ی گذشت حدود ‪ ۸٩‬نیر ا دانشرورویران‪ ،‬کر ترعرداد‬ ‫یادی ا آنان را دانشوویان پسر خوابگاهی تشکید می دهرنرد‪ ،‬بر دالیرد‬

‫بالتکلییی مریم شیی پور پا ا گذشت ن دیک ب س ماه‬

‫واهی همچون نواختن گیتار‪ ،‬با ی ورق‪ ،‬کشریردن سریرگرار در خروابرگراه‬

‫مریم شیی پور‪ ،‬فعال دانشوویی ک ا رو پنال مرداد ماه امسال برا داشرت‬ ‫شرده و در نردان اویرن اسرت‪ ،‬بررا وجرود بررگر اری دادگراه هرمرچررنران در‬ ‫بالتکلییی ب سرمیبرد‪..‬‬

‫و… ب کمیت ی انضباهی این دانشگاه احضار شده اند‪.‬‬

‫با گذشت یک ماه ا برگ اری دادگاه مریم شیریر پرور بر ریراسرت قراضری‬ ‫صلواتی در شعب ‪ ۸۵‬اما تاکنون پرونده وی مسکوت مرانرده اسرت‪ .‬قراضری‬ ‫دادگاه ن رص پررونرده ا رالم کررده و دوبراره پررونرده او را بر برا پررسری‬ ‫برگردانده است‪ .‬اما ب رغم پیگیریهای خانواده با گذاشتن وثریر ر مروافر رت‬ ‫نشده و این فعال دانشوویی همچنان بالتکلیف است‪..‬‬ ‫گیتنی است‪ ،‬وی یکبار درپی وخاومت حالش ب بیرمرارسرتران مرنرتر رد شرده‬ ‫است و نیا ب مراقبت پ شکی دارد‪.‬‬

‫‪١١‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٠٠/ ٦٠٦‬آبان ‪ ١٢ / ٢٠٣١‬نوامبر ‪١٠٢٠‬‬

‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬

‫پی نوشت‪ :‬هر هیت اخباری مبنی بر سرکوب دانشوویان و توقریرف‬ ‫نشریات مختلف ب گوشمان میرسد‪ .‬جمهوری اسرالمری هرمرواره در‬ ‫هی سالیان اخیر ب دانشوویان فشرار آورده و قصرد آ ار و اذیرت‬ ‫آنان را داشت ولی دانشوویان و فعالین ب هیچ نوان ساکت ننشست‬ ‫و دست ب ا تراض ده اند‪.‬‬

‫اف ایش فشار دانشوویان بلغارستان برای س وه دولت‬ ‫فشار دانشوویان در بلغارستان اف ایش یرافرتر و شررایرط بر سرمرت‬ ‫بمران بیشتر پیش می رود‪ .‬صدهرا ترن ا دانشرورویران بررای رو‬ ‫سوم در م ابد ساختمان دولت در صوفیرا‪ ،‬پرایرترخرت ایرن کشرور بر‬ ‫توم خرود ادامر دادنرد و خرواسرترار کرنرار رفرترن دولرت حراکرم و‬ ‫برگ اری انتخابات هستند‪ .‬جنبش معترض دانشورویران بر سریراسرت‬ ‫های اقتصادی دولت و نی ب رابط مشرکروو و یررپررده بررخری‬ ‫توار با دولت معرتررض اسرت‪ .‬برلرغرارسرتران در فرهررسرت یرکری ا‬ ‫ف یرترین کشورهای اتمادی اروپا است‪ .‬در جریان س هیت گذشتر ‪،‬‬ ‫جنبش دانشوویان در ساختمان دانشگاه ها در سرتاسرر برلرغرارسرتران‬ ‫دست ب تااهرات و توم ده و حتی ن دیک ب یک هیت پریرش و‬ ‫رو دهم نوامبر‪ ،‬راهپیمایی برای ردالرت را در صروفریرا بررگر ار‬ ‫کرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد‪.‬‬ ‫پی نوشت‪ :‬دانشوویان در ایران هم بمانند این دانشوویان باید دسرت‬ ‫ب ا تراضات این چنینی ب نند‪ ،‬در بلغارستان هم پلیا و نریرروهرای‬ ‫ضد شور مانند ایران معترضین را با سرکوب مواج میکند ولری‬ ‫با این حال آنها ا ثراضات خود را بیشتر میکنند‬

‫اخبار دانشگاه خود را برای ما ارسال کنید‪.‬‬ ‫خبرنگار رویدادهای دانشگاه خود باشید‪.‬‬ ‫آدرس تماس‪:‬‬ ‫‪Javanan.tamas@gmail.com‬‬

‫‪١١‬‬

Javanan komonist 606  

نشریه جوانان کمونیست606 منتشر شد، برای دانلود،ویژه پخش و تکثیر در ایران http://cyoiran.com/component/content/article/83-1387-11-25-00-15-02/...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you