Page 1

‫‪٢٠٦‬‬

‫کمونیست‬

‫اساس سوسياليسم انسان است‪.‬‬ ‫سوسياليسم‪ ،‬جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است‪...‬‬

‫نشريه سازمان جوانان کمونيست(سازمان جوانان حزب کمونيست کارگري ايران)‬ ‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سال تحصیلی جدید سال عروج اعتراضات دانشجویی است !‬ ‫سکس و ‪ 2‬تجربه مستقیم!‬ ‫مسئله هسته ای‪ ،‬فریبکاری آشکار!‬ ‫جدال گشت ارشاد با زنان در فاز جدید ساپورتی‬ ‫سناریوی تکراری در مورد زندانیان سیاسی‬ ‫حضور اعضای کابینۀ روحانی در شبببکبه هبای اجبتبمباعبی ببرای‬ ‫چیست؟‬ ‫جمهوری اسالمی عقب نشینی میکنبد‪ ،‬دانشبجبویبان و مبردد ببایبد‬ ‫پیشروی کنند!‬ ‫چرا باید برای سکس داشتن مجوز بگیرد؟‬ ‫سرکوب ها در حکومت اسالمی با چه "منطقی" است؟‬ ‫زنان حکومت اسالمی و روحانی را ببه عبقبب نشبیبنبی وادار مبی‬ ‫کنند!‬ ‫ناموس‪ ،‬سنت و دین!‬ ‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬

‫‪Tel: 0046739681438‬‬ ‫‪Email: javanan.tamas@gmail.com‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سال تحصیلی جدید سال عروج اعتراضات دانشجویی است !‬ ‫سخن سردبیر!‬

‫سال تحصیلیلج یل آل لا‬ ‫میشود‪ .‬دانشجوآان و دانل‬ ‫وانللل‬ ‫ملللو ان ارلللیلللا‬ ‫دانشللل لللا دلللا و مللل ا‬ ‫میشون ‪ .‬اریا دآل له دل‬ ‫ا کودکان‪ ،‬نویوانان و یوانان نمیتوانن تحصیل کنن و ا ن‬ ‫اا میمانن ‪ .‬فقه و ع م مرئولیت پذآه حکومت د اآن مین‬ ‫و ناتوانج مالج خانواد دا عیت اصیج اآن مرئی است‪.‬‬

‫د سالها گذشت حلواد نلاگلوا‬ ‫سطح کیفج پائین م ا‬ ‫ا گلهفلتل و‬ ‫اها دان مو ان اآجاد کهد و یلان ارلیلا‬ ‫ا ا سالمت دو کلهد اسلت‪ .‬د دانشل لا دلا دل‬ ‫اریا‬ ‫ا‬ ‫سطح کیفج پائین د خلواال لا دلا الاعلب ملهی ارلیلا‬ ‫ا فل لاللیلن‬ ‫دانشجلوآلان شل اسلت‪ .‬د علیلن حلال ارلیلا‬ ‫دانشجوآج اخاطه ف الیتهاآشان آا د ن انها درتن و آا ا حل‬ ‫تحصیل محهومن و ایا و ود ال دانشل لا دلا و نل ا نل ‪.‬‬ ‫ییو ف الیت اریا ا نشهآات مرتقل دانشجوآج ا گهفلتل‬ ‫ان و ایا تشکیل دیچ تشکل مرتقل دانشجوآج ا نمی دن ‪ .‬اا‬ ‫اآن دم فشا و ا یه و ابن املا شلادل آل کل دانشلجلوآلان ا‬ ‫خواست دا خود کوتا نمج آن ‪.‬‬ ‫یمهو اسالمج آه اا فشا اعتهاضج ک د دل یلامل ل‬ ‫است د حال انو دن است‪ .‬میبینی ک مهدم دا ن حکلوملت‬ ‫ا دهچن شهم ینان اما ا عقب نشینج وادا میکلنلنل ‪ .‬دوللت‬ ‫ی آ حکومت اسالمج صحبت ا اعت ال میزن و خلاملنل ا‬ ‫صحبت ا نهم قههمانان میکن و اآن ایوفها سلیلاسلج د‬ ‫حال حاضه م ش است و عیت ن تنها مهدم و اعتهاضتشان‬ ‫است‪ .‬اآنک حکومت میخواد ا خواست دا مهدم سلیل گلج‬ ‫کن یواا منفج ست اما اآن موق یت ت اف ج ا ا حکومت و‬ ‫سهان مهدم تحمیل کهد ان ‪.‬‬ ‫اا اا ش ن دانش ا دا‪ ،‬د اآن اخل دل فلهصلت نرلت کل‬ ‫ملجل دا شلادل علهوا اعللتلهاضلات دانشلجللوآلج الاشللیل ‪ ،‬الاآل‬ ‫دانشجوآان مانن ساآه اقشا یام ل و حلتلج یلیلوتله ا نلهلا‬ ‫خواست دا و مطاللبلاتشلان و ملطلهد کلنلنل و ال حلکلوملت‬ ‫اسالمج اعتهاض کنن ‪ .‬مان حاضله ملوقل لیلت خلوالج الها‬ ‫پیشهو و اعتهاض است و فهصت خواج اها ایشته علقلب‬ ‫ان ن حکومت‪ .‬نباآ ا یمهو اسالمج فهصت اا سا و‬ ‫نفس تا کهدن داد‪.‬‬

‫کیان آذر‬ ‫‪ 3‬مهر ‪2332‬‬

‫سردبیر‪:‬‬

‫کیان آذر‬

‫گردآورندگان این شماره ‪:‬‬

‫نوا آزادی‬ ‫احسان ریاحی‬ ‫امیر ایلخانزاده‬ ‫شیرین شمس‬ ‫زهره صفایی‬ ‫امیر رضا مشعلیان‬ ‫بهنیا غنی‬ ‫آرش راجی‬ ‫بیستون بیگ زاده‬

‫‪ 22‬سپتامبر ‪2123‬‬

‫صفحه بندی و تدوین ویرایش‪ :‬آرش یزدان‬

‫‪١‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سکس و ‪ 2‬تجربه مستقیم!‬ ‫نوا آزادی‪:‬‬ ‫ا‬

‫ا و گلونل ام‪ ،‬دسلتل‬ ‫دستل‬ ‫ا و للبلانل‬ ‫و پرتانهاآ ‪ ،‬دست‬ ‫میکش ‪ ،‬دستان مثل قصن ا و‬ ‫ا ن تاب میخو د و د ون ملن شلهلوت‬ ‫سه ا سمان میکش ‪ .‬د ون و است‪.‬‬ ‫امشب میتوان تا ما ادلیلیلملاآلج کلنل ‪.‬‬ ‫دستلان ملن دل ملانلنل کلاوشل له ملا‬ ‫ا‪ ،‬دستان دوست داشتنج اش‬ ‫اا وان‬ ‫ا‬ ‫ا و سللیلنل دلاآل‬ ‫ا‪ ،‬صللو تل‬ ‫کشف میکن ‪.‬‬ ‫ا نجا شهوع میکن ک ا لمان سلفله‬ ‫ا دآل م کل‬ ‫کلهدآل ‪ .‬دوسللت عللزآلز‬ ‫دمیش ا پشت پنجه دنیا مجا‬ ‫دآ اودآ و ااآ اعتهاف کن دل میلان‬ ‫تمام ن و دا یا مان ‪.‬‬ ‫ا تمام اآن حهفها ک ا ذ آ ما پنج نلفله ال دلاملبلو ی فلتلیل یلاآلج کل‬ ‫عزآزانج ا استقبال ما م ن و اا نها شهه ا گشتی ‪ .‬دامبو ی شهه آباآج‬ ‫اود‪ ،‬یاآج ک من م تها اود دوست داشت ابین ‪ .‬میان اآن گشت و گزا دلا ال‬ ‫ن ا ا خیااان ی ا میلکلهد و و ود نلان ال‬ ‫محی ا سی آ ک دآوا‬ ‫نجا ممنوع اود‪ .‬دمین یمی کافج اود ک دیچ چیز نتوان ییو من ا اها‬ ‫و ود ا یهد‪ .‬کمج اا دمهادان دمنظه کهدآ و من دوست داشت ا ان چها‬ ‫و ود نان ممنوع است‪.‬‬ ‫نجا نان آباآج حضو داشتن ک اا لباسها شبهنگ آه نو دا ملالآل‬ ‫ن ج د ون اتاقها شیش ا کوچک ا صو ت وآلتلهآلن مل لا نشلرلتل‬ ‫اودن و منتظه اودن مهد نان ا ایرلنل د‪ .‬شلکلیلج مل ن ا الهد دا ‪.‬‬ ‫وقتج ما وا د ش آ دمان اول آکج گفت‪ ،‬ن ن ‪ ...‬ن ن ‪ .‬ملا وا د شل آل و‬ ‫نها د ا لمانج چیزداآج گفتن ‪ .‬نانج ک سلکلس ملیلفلهوشلنل ال صلو ت‬ ‫قانونج و مجا ‪ .‬وقتج ا ن دست خیااان آ نج دمان خیااان کوچک الیلهون‬ ‫م آ ‪ ،‬حهفج اهاآ نمان اود‪ .‬خییج وقتها نان تن فهوش ا گوش و کلنلا‬ ‫خیااانها دآ اودم اما ا اآن شکل!!! ن ن آ اودم‪ .‬تجا ت سکس؟! من ا ن‬ ‫ا میفهوش ‪ ،‬کرج ن ا میخهد و دآ ه سود میبهد‪ ،‬ال دلملیلن احلتلج؟!‬ ‫آکج ا اشکال اهد گج مزد د نظام ایهح امهو ‪ .‬کلملج ال ل تله الا دل‬ ‫حهف دآ احب کهدآ د تجا ت سکس و اآنلکل آلا اآلن صلو ت خلوب‬ ‫است آا ا ‪ ...‬د مو د اعتهاض گهو فمن د اآلن خلیلاالان حلهف دآل و‬ ‫دوستج گفت ک اگه او قها اود اآن اعتهاض ا انجام دد یا دآ ه د‬

‫دمان دامبو ی ک تن فهوشان قاچاق ا ا نجا ملیلبلهنل‬ ‫ا انتخاب میکهد چها ک اآن نان ح اقل کنتهل ملیلشلونل‬ ‫و ا مزاآاآج مانن ایم و مهخصج استلفلاد ملیلکلنلنل املا‬ ‫نها دآ ه ا دمین نیز محهومن و احب اه سله اآلنلکل‬ ‫اصال چها ااآ شهاآط اآنطو ااش ک نج الها گلذ ان‬ ‫خود ا ده شکیج تن فهوشج کن سی آا شاآ احب یلا‬ ‫اهته د فت اما من د دمین یمی مان م‪.‬‬ ‫چن و ا خودم اا دوست نلا نلیلنلج کل دآل نل الهاآل‬ ‫اریا مرهت اخ اود سکس کلهدم و ال ل ال ن نلان‬ ‫الاشل کل‬ ‫ان آشی م کل واقل لا چلها الاآل شلهاآلط طلو‬ ‫آباتهآن احراسات انرانج ا اتوان خهآ و فهوخت؟! ال‬ ‫احرا خودم فکه کهدم ‪ ،‬مو مو ش ن ا نل وقلتلج کل‬ ‫و ا ن اود چها کرج ااآ ایا داشلتل الاشل‬ ‫دستان‬ ‫اآن حس ا ا انران ال لیلهد الها سلود خلودش‪ .‬مل له‬ ‫تجا ت سکس دمین نیرت؟! شاآ قانونلج الودن اآلن کلا‬ ‫مانن مرکن د کوتا م ت تاثیه داشت ااش اما ال ل چل ؟‬ ‫اآن قانونج اودن چیز ا عم فای کل نلملیلکلنل ‪ .‬الاآل‬ ‫دنیاآج ارا آ ک ده کس ده کجا‪ ،‬ادان تصمی ال لیلهد‬ ‫اا چ کرج سکس کن ‪ ،‬ن اآنک ا خاطه گلذ ان نل گلج‬ ‫خود و آا ن گج مهف داشتن مجبو ااش و ااآ ااو کنی‬ ‫ک ساختن دنیاآج اهته امکان پذآه است‪.‬‬

‫‪٢‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫‪٣‬‬

‫مسئله هسته ای‪ ،‬فریبکاری آشکار!‬ ‫امیر ایلخانزاده‬ ‫اآن و دا د خبهدا میخوانی ک د حاشیۀ نشرت مجمع عمومج‬ ‫سا مان میل د نیوآو ک ک دلفلتلۀ آلنل الهگلزا خلوادل شل ‪،‬‬ ‫صحبتهاآج پیهامون املکلان تلوافل الیلن دوللت یل آل حلکلوملت‬ ‫یمهو اسالمج اا اعضلا گلهو ‪ 1+5‬و دلملیلنلیلن احلتلملال‬ ‫مالقات حرن وحانج‪ ،‬ئیس یمهو ی آ حکومت اسلالملج‪ ،‬الا‬ ‫اا اک اوااما‪ ،‬ئیس یمهو امهآکا‪ ،‬ال گلوش ملیلهسل ‪ .‬د اآلن‬ ‫ااط اهخج سهان ژآ ‪ ،‬ا یمی حرن وحانج و ملحلمل یلواد‬ ‫ظهآف‪ ،‬و آه خا ی ‪ ،‬ا اعطلا تضلملیلن الها عل م اسلتلفلاد‬ ‫نظامج ا انهژ درت ا ا سو حکومت اآهان سخن گفلتل و‬ ‫عنوان کهد ان ک ا نبال حل و فصل قضی و تواف اا دوللتلهلا‬ ‫هاج درتن ‪ .‬دمینین ااتوی ا اعطا اختلیلا ات تلا هم ال حرلن‬ ‫وحانج ا سو خامن ا د خصوص حل و فصل مرألۀ درتل‬ ‫ا اآهان‪ ،‬امکان ن میباش ک ژآ خامنل ا کل شلهاآلط الیلن‬ ‫المییج ا اریا وخی عیی خود میبین و تحهآ دا الیلن اللملیلیلج‬ ‫اقتصاد وآهان ن ا وآهانته کهد ‪ ،‬قص کوتلا مل ن‪ ،‬آلا القلول‬ ‫خودشان‪ ،‬نهم ‪ ،‬ا داشت ااشن ‪.‬‬

‫د یهت نشان دادن د ِ الاِِ سلبلز‬ ‫ال للهب‪ ،‬تل ل اد ا نل انللیللان‬ ‫سیاسج ا نیز موقتا ً اد کلهد تلا‬ ‫ااصطلالد ال دول لهالج نشلان‬ ‫ددل کل د اسللتلا مللذاکلله اللا‬ ‫هب و چانل نلج الهسله الودن‬ ‫ژآ اسالمج د مرن ق ت‪ ،‬حاضه است چهه ا دملکلهاتلیلک‬ ‫ا چلاشلنلج‬ ‫شلکلا‬ ‫اخود گهفتل و الاآلن تلهتلیلب فلهآلبلکلا‬ ‫سهکوا ه دا دمیش ج خود نماآ ‪.‬‬ ‫اما واق یت اآنرت ک یمهو اسلالملج نلملیلتلوانل الا لهب ال‬ ‫سا ش اهس ‪ ،‬هب ستیز آکج ا خصیتها ویود یمهو‬ ‫اسالمیرت و ا اقا اآن حکومت ا تباط مرتقی دا د‪ .‬شلاآل کل‬ ‫اآن مانو دا اها حکومت وقت اخهد و شاآ ک حکوملت الها‬ ‫حفظ خود ا سا شهاآج اا دول هاج تن ا د اما اآلن ا الهون‬ ‫فت ا احهان دا اها یمهو اسالمج نخواد اود‪ .‬کیلیل الود‬ ‫و نبود حکومت اسالمج د دست مهدم اآهان است‪.‬‬

‫د اآن ااط ‪ ،‬اظها ات دایهکل ناتو د خصلوص اسلتلقلبلال ا‬ ‫حل و فصل موضوع درت ا اآهان و سخنلان اوالاملا و دآل له‬ ‫لهالج د اآلن خصلوص‪ ،‬نشلان ا‬ ‫سهدم ا ان حلکلوملتلهلا‬ ‫نان مبنج اه ع م استفاد نظلاملج اآلهان ا ترلیلیلحلات‬ ‫پافشا‬ ‫اتمج و کشتا یم ج دآ ه دا د و تنلهلا اآلن سلهان ژآل اآلهان‬ ‫درتن ک تضمین می دن ک خطه هب ا ته آ نخواد کلهد‬ ‫و اآن مرئی ااآ انحو مرالمت میز حل و فصل شود(نلهمل !‬ ‫اها خالصج ا مخمصۀ فل لیلجد‪ .‬د اآلن ملیلان‪ ،‬ژآلملج کل‬ ‫سالیان د ا اها دستیااج ا دان درلتل ا فلهاتله ا تلوللیل‬ ‫انهژ اهق اصها میو آ و اریا ا منااع مالج و انرلانلج‬ ‫خود ا صهف دستیااج ا ترلیلیلحلات درلتل ا دل داد ‪ ،‬ا‬ ‫گیو مهدم د ‪ ،‬ا فا و سالمت مهدم د و صهف سلاخلتلن‬ ‫لنلج‬ ‫نیهوگا درت ا و ت اد آاد سانتیفیوژ و پلهوژ دلا‬ ‫سا او انیوم کهد ‪ ،‬حاال ک خطه ا ایخ گوش خلود احرلا‬ ‫میکن و خواب ام ا ا نهلا الود و خلود ا د الن ارلت‬ ‫اودن و نبودن میبین ‪ ،‬اها استمها ملویلودآلت خلود‪ ،‬حلاضله‬ ‫است تن ا سا ش دد و اقول خلودشلان الا نلهمل الاصلطلالد‬ ‫قههمانان ! خلود ا ا اآلن چلالل الهدلانل ‪ .‬د اآلن اسلتلا و‬ ‫اگر خواهان جامعه اي بدون زنداني سياسي هستيد که همگان بتوانند آنطور که ميخواهند بينديشند و فعاليت داشته باشند‪،‬‬ ‫ما صفي از جوانان هستيم که براي اين امر مبارزه ميکنيم‪ .‬به سازمان جوانان کمونيست بپيونديد‪...‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫جدال گشت ارشاد با زنان در فاز جدید ساپورتی‬ ‫شیرین شمس‬ ‫االن ک داشت عکرها اهخو د فیزآکج ملاملو آلن گلیل ا گشلت‬ ‫ا شاد اا یوانان اخصوص نان خوش تیپ و خوش نگ و لل لاب‬ ‫و ا اصطالد حکومت ا حجاب‪ ،‬قبل ا کنرهت ما آا فالحج د‬ ‫اها میالد ا مج دآ م‪ ،‬فکه کهدم کل علجلب! ظلهلو وحلانلج و‬ ‫ظهو ساپو ت دا م ل ا م ل و ن ا نگ د پا نان تلقلهآلبلا‬ ‫ا موا ات د اتفاق افتاد ‪ .‬اآنجاست ک ده چن وحانج کیج قلملیلز‬ ‫سیاسج دَ کهد ولج مل له ملیلتلوانل دسلت و دسلت ال لذا د و‬ ‫سکوت کن ‪ .‬وقتج یام ا دست نان اآنق ییو فت و سل دلا ا‬ ‫پشت د فهو آخت ‪ ،‬اگه سکوت اختیا شود ک دمین امهو نلان‬ ‫وسه دا و مانتو دا ا د ا سه و تن ی ا مج کنن و ن ملوقلع‬ ‫چ شود! کما اآنک د حال حاضه د ن چیز ا مانتودا و ن ا‬ ‫وسه دا ااقج مان ‪ ،‬دلمل شل انل آلک تلکل پلا چل نلگ و‬ ‫وا نگ اهمها آک ساپو ت ن ج و آبا‪.‬‬ ‫طبی تا و مادیتا ع م اهخود اا چنین شهاآطج ک اسا نظام ا آله‬ ‫پا ل مج کن ‪ ،‬ا منط حکوملت اسلالملج ال و درلت‪ .‬پلس یلا‬ ‫ت جب ن ا د ک ادکا دمیش ج سهکوب و حلملیل ال یلوانلان و‬ ‫اخصوص نان و میز نیهو ایهاآج حکومت قها می یلهد تلا‬ ‫ا پیشهو اآن موق یت ییوگیه شود‪ .‬اآنجا دآ ه وحانج و یله‬ ‫وحانج ن ا د‪ .‬ا ضج دوستان ا شنی ن اخبا حمی دوالا گشلت‬ ‫ا شاد ا یوانان اخصوص نان شوک د مج شلونل ‪ .‬اتلفلاقلا اگله‬ ‫اآن سهکواها و گشت ا شاد دا نباش ااآ ت جب کلهد و شلوک د‬ ‫ش ک چ اتفاقج افتاد ! آا سه حکومت ا سنگ خو د ! آا اد‬ ‫انرانج و حقوق م نج م نج پی ا کهد ! آا کیی وحانج د ب داآج‬ ‫نان ا گشود و پوش اختیا ش ! نخیله اآلن اتلفلاقلات دلهگلز‬ ‫ا ست اآن حکومت خ نلخلوادل داد‪ .‬اآلنلهلا آلک مشلت حل سلیلات‬ ‫یهممکن است ‪.‬‬ ‫حال ا خیال خودشان دا ن ی ته و محک تهعمل مج کننل ‪ .‬چل‬ ‫قبل ا کنرهت ا یهن چ ا ا کنرهت‪ ،‬چ د اها میالد چ د‬ ‫خیااان‪ ،‬دیچ فهقج نمیکن ‪ ،‬اج حلجلاالج د یلامل ل اآلهان ال آلک‬ ‫فهدنگ و آک سبک اعتهاضج تب آل ش ک ده و ایشته تثبیلت‬ ‫مج شود‪ .‬گشت ا شاد د ش آک مضحک خیااانج‪ ،‬دمین ‪.‬‬

‫شما نیز میتوانی مطالب خود ا ا‬ ‫د ا د نشهآ یوانان کمونیرت‬ ‫افهستی ‪.‬‬ ‫د‬

‫اهااه ‪،‬‬ ‫اد ‪،‬‬ ‫ت کا گه‬ ‫حکوم‬

‫ا سال‪:‬‬

‫‪Javanan.tamas@gmail.com‬‬

‫زنــده بــاد ســوســيــاليــسـم‬

‫‪٤‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سناریوی تکراری در مورد زندانیان سیاسی‬

‫زنان حکومت اسالمی و روحانی ‪٥‬‬

‫را به عقب نشینی وادار می کنند!‬

‫آرش راجی‬ ‫اا دل داسلتلانلج دآل له ا دسلتل لا دلا‬ ‫امنیتج د مو د ن انیان سلیلاسلج تلکلها‬ ‫ش ‪ .‬اآلن الا نلوالت ال ش صلادقلج و‬ ‫حرین ونقج سی است ک م یوم نیرلت‬ ‫چ اه سهشان م و کجا درتن ‪.‬‬ ‫ش صادقج ا ف االن دانشجوآج دانش ا‬ ‫عالم طباطباآج اود و د ن ان اوآلن ال‬ ‫خلود نلیلز‬ ‫سه ملیلبلهد‪ ،‬او الا خلانلواد‬ ‫مللالقللات داشللت ل و اعللالم کللهد اللود د‬ ‫حماآت ا حرین ونقج دست ا اعتصاب‬ ‫ذا د و دمینین اا پل الز گل دل د‬ ‫ان ‪ 902‬ن ان اوآن د حضو ملاملو ان‬ ‫اطالعات مالقات داشت است‪.‬‬ ‫ولج سخن و قو قضائی د ا تباط اا ش گفت است کل ‪ :‬گلفلتل‬ ‫مج شود اآن فهد د ن ان اوآن دسلت ال اعلتلصلاب لذا د د‬ ‫حالج ک د ن ان اوآن د سلال ‪ 21‬و ‪ 29‬چلنلیلن فلهد ویلود‬ ‫ن اشت است‪ ،‬البت د سال ‪ 92‬فهد اا اآن نام دست یه ش و ا ‪1‬‬ ‫سال حبس محکوم ش است ک ا ا سیه کلهدن ملحلکلوملیلت‬ ‫اد ش است‪ .‬پی ا اآن د تل ل اد ا فل لاللیلن مل نلج دل د‬ ‫نام داآج مختیف خواستا اد و ش اودن ولج محلرلنلج اژ‬ ‫ا حضو و د ن ان اوآن ا تکذآب کهد است‪.‬‬

‫اخیها حرن وحانج ا نیهو انتظامج خلواسلتل تلا ا دلهگلونل‬ ‫افهاط و تفهآط د احب حجاب و عفاف خوددا کن و فلهملانل‬ ‫نیهو انتظامج گفت است ک اق ام سیبج اها مقاای اا ال حلجلاالج‬ ‫"خوشاآن پییس نیرت"‪.‬‬ ‫اآنجا ال م می ان ک ا دو نکت اشا‬

‫کن ‪:‬‬

‫اوال افهاط و تفهآط د اهخو د اا حجاب آ نج چ ؟ د حلاللی کل‬ ‫ده انران قهن ایرت و آکمج ااآ ا ح اات اآج انلتلخلاب ادانل‬ ‫پوش اهخو د ااش مج اینی ک د اآهان تحت حاکمیت ا تجلاع‬ ‫اسالمج‪ ،‬صحبت ا "افهاط و تلفلهآلط" د الهخلود الا ال حلجلاالج‬ ‫است‪ .‬وقتج ک حجاب د ذات و د یمهو اسالمج سما اازا‬ ‫اهدگج ن و ینس دوم شمهدن ن است‪ ،‬اکلا الهدن واژ و آلا‬ ‫عمیکهد دو ا افهاط و تفهآط د مین ا چلون حلجلاب کلاملال‬ ‫وحانج و امثاله و سهمرتج الهخلج‪،‬‬ ‫مرخه است و منت گذا‬ ‫ا ا اصطالد میان و وحانج و وحانج دا پوچ و اج م نلج‬ ‫و اس مرخه ته است‪.‬‬

‫ا سو دآ ه خانواد حریلن ونلقلج نلیلز ا او الج خلبلهنل ‪،‬‬ ‫حرین‪ ،‬یوانج ‪ 92‬سال است ک یز اوللیلن و یلوانلتلهآلن والالی‬ ‫نوآرهاآج اود ک سانرو اآنتهنتج حکمیت ا ا چال کشلیل ‪ .‬او‬ ‫ا ‪ 15‬سال حبس محکوم ش و د نل ان ال خلاطله پلیل ا کلهدن‬ ‫اا‬ ‫عفونت کییو و ع م سی گج ا او آلکلج ا کلیلیل دلاآل‬ ‫دست داد‪.‬‬ ‫ش ا او نام ا داد اود‬ ‫حرین چن و پس ا اعتصاب ذا‬ ‫ک ادگج ات ا من عیان ش است ا اعتصاب ذاآت پاآان ال‬ ‫ولج خود حرین د دسلت ال اعلتلصلاب لذا د و ملاد حرلیلن‬ ‫ونقج‪ ،‬لیخا موسو نیز ا خاطه ع م پاسخ لوآلج و سلیل گلج‬ ‫مرئولین دست ا اعتصاب ذا د‪.‬‬

‫دوم اآنک گهفتن چنین موض ج ا طهف وحانج نشان ا علقلب‬ ‫نشینج د قبال پیشهو نان د ینب اج حجااج‪ ،‬اخصوص ا‬ ‫ا کتک خو دن دو ن مه ا م هوف و نادج ا منکه ا دسلت‬ ‫نان اج حجاب و اپی مج دا خوشاآلنل چلون سلاپلو ت اسلت‪.‬‬ ‫حاال دآ ه صحبت ا ا حجااج نیرت ایک صحبت ا اج حلجلاالج‬ ‫است ک و ا و د حال پیشهو است و اآن ینب توانرلتل‬ ‫اا ده چش گهفتن ا حکومت و پیشهو اا سهعت ح کلوملت و‬ ‫قو ایهاآج ن ا ا عقب اهان ‪.‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫حضور اعضای کابینۀ روحانی در شبکه های اجتماعی برای چیست؟ ‪٦‬‬ ‫چن و آرت ک صفحات فیربوکج و ال لضلا ً تلوآلتله و ا‬ ‫کااینۀ حرن وحانج د شبک دا ایتماعج‪ ،‬مشاد مج شونل ‪.‬‬ ‫ا ضج دا م تق ن ک ن ا کیج دولت ن صهفا ً حضو تبیلیل لاتلج‬ ‫د شبک دا ایتماعج مثل فیس اوک و تلوآلیلتله‪ ،‬الیلکل الهله‬ ‫گیه ا ن اها ا تباط اج واسط الا ملهدم اسلت‪ .‬طلج چلنل‬ ‫و گذشت اخبا یه سمج ا اآنک محم یواد ظهآف و آه‬ ‫امو خا یۀ ژآ ‪ ،‬پس ا تبهآک سلال نلو ال آلهلودآلان پلاسلخ‬ ‫دخته نانرج پیوسج ا د داد منتشله شل اسلت‪ .‬و حلاال شلادل‬ ‫و ود سخلنل لو اآلن و ا تلخلانل ‪ -‬ملهآضلیل افلخل ‪ -‬نلیلز ال‬ ‫وحلانلج ال اآلن‬ ‫فیس اوک درتیل ‪ .‬حضلو اآلنلتلهنلتلج و ا‬ ‫و ا تخان خت نش و طج چن و اخیه شاد ف الیت صلفلحلۀ‬ ‫ایژن نام ا ن ن نیز د فیساوک اودآ ‪ .‬گذاشتن علکلسدلاآلج‬ ‫ا اا دآ دا اخیه ن ن د اآن صفح نشان ملجددل کل خلود‬ ‫او م آهآت اآن صفح ا اهعلهل دا د‪ .‬اخلیلها ً سلاآله اعضلا‬ ‫دیات دولت د د فیساوک حاضه ش ان ‪.‬‬ ‫ولج اآن د شهاآطج است ک شبک داآج مانن فیربوک و توآتله‬ ‫د اآهان فییته درتن و حضو د اآن شبکل دلا ال لنلوان یلهم‬ ‫اآان ا محروب ش و توسلط دسلتل لا قضلاآلج ژآل ملو د‬ ‫پی هد قها می یهد‪ .‬حال نهاآج ک م تق ن حضو و ا الها‬ ‫ا تباط اا مهدم مج ااش ‪ ،‬اآن ا د نظه می یهن ک طب قانلون‬ ‫یهائ اآان ا استفاد ا فییتهشکن و و ود ا ساآتها فلیلیلتله‬ ‫ش توسط ژآ یهم محروب ش و کرانلج کل ال و ا پلیلام‬ ‫می دن تحت پی هد قانونج قها می یهن ؟‬ ‫اهاستج حضو و ا کااینۀ وحانج د شبک دا ایتلملاعلج‬ ‫اها چیرت؟ اها ا تباط اا مهدم داخل ک اآن ساآتها الهاآشلان‬ ‫فییته ش است! اها تبیی ات نزد اآهانیان خا ا ا کشلو کل‬ ‫ا کا دا و ا اطالع داشت ااشن و التلوانلنل الا و اآلج کل‬ ‫اهاآشان کا د خا ا ا کشو نمج کنن پلیلام ال دلنل ! الها‬ ‫تبییغ اآنک دولت حرن وحانج مل ن اسلت و ا تلکلنلوللوژ‬ ‫و استفاد میکن ! اها شناساآج افلهاد د داخلل کل الا نلهلا‬ ‫ا تباط اهقها میکنن و پی هد نها!‬ ‫آا اگه دولت وحانج اآنق م ن است و اآنق ال نلبلال اآلجلاد‬ ‫ا تباط اا مهدم است‪ ،‬اهته نلیلرلت فلیلیلتلهآلنلگ ا ا اآلنلتلهنلت‬ ‫اهدا د و ایا ا د مهدم داخل ادان اا نهلا ا تلبلاط الهقلها‬ ‫کنن ؟ اصالً وقتج استفاد ا فییلتلهشلکلن یلهم اسلت خلود و ا‬ ‫چطو اآن قانون ا نقض کهد و د فیربوک و توآلتله صلفلحل‬ ‫اآجاد میکنن ؟!‬ ‫ا ده و ‪ ،‬اآن فهصت خواج اها مخالفلان ژآل د خلا ا‬ ‫ا کشو است ک د اآن صفحات سواا یلنلاآلتلکلا انلۀ ژآل ‪،‬‬ ‫اخصوص اآلن و ا ا ملنلتلشله کلنلنل و ایلا نل دلنل ژآل‬ ‫یناآتکا حاک اا اآن تهفن دا خود ا مهدمج نشان داد و علوام‬ ‫فهآبج کن ‪ .‬اآن افهاد ا ون استثنا ا عوامل خود ژآ و علملوملا ً‬ ‫دا ا سواا یناآلج و اطلالعلاتلج درلتلنل و الاآل ملحلاکلمل و‬ ‫مجا ات شون ‪ .‬ایا ن دی اا اآن عوام فهآبج دا خود ا تلبلیلیلغ‬ ‫کنن و ا اآن فهصلت الها نشلان دادن چلهله واقل لج ژآل ‪،‬‬ ‫اخصوص اعضا کااینۀ وحانج‪ ،‬اها ن دستل ا ملهدم کل‬ ‫ا مادیت نها اطالع ن ا ن ‪ ،‬پهد اهدا آ ‪.‬‬ ‫روحانی میگوید مردد باید به تماد اطالعات در سبراسبر جبهبان‬ ‫دسترسی کامل داشته باشند!‬

‫حرللن وحللانللج‪،‬‬ ‫و پنجشنب ‪ ،‬د‬ ‫دوملللیلللن الللخللل‬ ‫مصاحبلۀ خلود الا‬ ‫شبکۀ ان الج سلج‬ ‫د پللاسلخ ال اآللن‬ ‫پهسل کل علیلت‬ ‫سللللللانرللللللو د‬ ‫اطللللللالعللللللات و‬ ‫اآنتهنت د اآلهان‬ ‫چیرت پلاسلخ داد‪:‬‬ ‫دولت د آن ا‬ ‫نزدآک کمیریونج‬ ‫اها پهداختن ال‬ ‫حقوق شلهلهونل ان‬ ‫تشکلیلل خلوادل داد‪ .‬او گلفلت « ملا ملج خلوادلیل ملهدم د نل گلج‬ ‫خصوصج خود کامالً اد ااشلنل ‪ .‬د یلهلان املهو ‪ ،‬دسلتلهسلج ال‬ ‫اطالعات و ح گفت وشنود اد‪ ،‬و ح تف هکه اد‪ ،‬ح تمام میت دا‬ ‫ا یمی مهدم اآهان است‪ ».‬وقتج گزا ش ه مشخصا ً ا او پهسی آلا‬ ‫مقصود اآن است ک اآهانیان اآنک مج توانن ا فیس اوک و تلوئلیلتله‬ ‫دستهسج داشت ااشن ‪ ،‬وحانج گفت‪ « :‬نظه دولت ملن اآلن اسلت کل‬ ‫مهدم ااآ ا تمام اطالعات د سهاسه یهان دستلهسلج کلاملل داشلتل‬ ‫ااشن ‪ .‬ن هش دا ما د اآن ملیلنل الاآل اله حلفلظ دلوآلت ملیلج و‬ ‫م یا دا اخالقج ما استوا ااش ‪».‬‬ ‫اآن د حالیرت ک چن شب پی ‪ ،‬وقتج ک الها چلنل سلاعلت شلبلکل‬ ‫داآج نظیه فیربوک و توئیته د اآهان فع فییته ش اودن ‪ ،‬تنها ال ل‬ ‫ا چن ساعت مج دا ً فییته ش ن و امکان دستهسج اد مهدم داخل ال‬ ‫اآن شبک دا دواا قطع ش ‪ .‬کا شناسان م تق ن ک اآلن فلع فلیلیلتله‬ ‫موقتج اها نصب سیرت فییتهآنگ ی آ ته و قو ته انجام شل کل‬ ‫د آن نزدآک امکان دستهسج ا ساآتها فییته ش تحت پلهوتلکلل‬ ‫دا ‪ http‬و ‪ https‬ا اا استفاد ا فییتهشکنها ف یج‪ ،‬نظیه ساکس‪،‬‬ ‫ا این خواد اهد‪ .‬دمینین خبهداآج مبنج اه اتصال کا اهان خان ج‬ ‫اآنتهنت ا شبکۀ "اآنتهنت میج" د آن ا نزدآک ال لوش ملیلهسل‬ ‫ک ااآن تهتیب امکان دستهسج ا اآنتهنت توسط کلا الهان شلخلصلج‬ ‫د اآهان ا این خواد فت‪ .‬ااآن تهتیب‪ ،‬وقتج وحانلج ملیل لوآل «‬ ‫ن هش دا ما د اآن مین ااآ اه حفظ دوآلت ملیلج و مل لیلا دلا‬ ‫اخالقج ما استوا ااش ‪ ».‬میتوان ا منظو او ا اآن یملیل پلج الهد‪.‬‬ ‫آا دستیااج ا اآنتهنت اد‪ ،‬م یا دا اخالقج و دلوآلت الاصلطلالد‬ ‫میج ا ا ک و و سهان حکومت م نظه دا د‪ ،‬تلهل آل ملیلکلنل آلا‬ ‫خیه؟ چنانی نظه او ا حفظ م یا دا اخالقج و میج تقوآت شلبلکلۀ‬ ‫میج ااش ‪ ،‬آا میتوان انتظا داشت ک دستهسج اد ا شبکۀ یلهلانلج‬ ‫اآنتهنت د اآهان ویود داشت ااش ؟ اگه چنین است‪ ،‬عیت اکا گیه‬ ‫سیرت فییتهآنگ ی آ (انااهنظه کا شناسان شتۀ فنآو اطالعلاتد‬ ‫و فییته اودن مرتمه ساآتها ایتماعج ا نظیه فیربوک و توئیته د‬ ‫اآهان اها چیرت؟‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫جمهوری اسالمی عقب نشینی میکند‪ ،‬دانشجویان و مردد باید پیشروی کنند!‬

‫احسان ریاحی‬ ‫یمهو اسالمج ک اهلب پهت ا ملهی قلها دا د و نلا ضلاآلتلج‬ ‫اخ عظیمج ا مهدم و ا و اه اآن ژآل ضل انرلانلج د‬ ‫نلان و‬ ‫حال افزاآ است‪ .‬اعتهاضات دانشجوآج د کنلا یلنلبل‬ ‫کا گهان ودمین طو ینب دا دآ ه ایتلملاعلج د ا ملبلا‬ ‫اها نااود اآن ژآ و ت ییه وضع مویلود درلتلنل و یلملهلو‬ ‫اسالمج ا وادا ا عقب نشینج دا پج د پج کهدن ‪ .‬دانش لا کل‬ ‫چ د مان شا و چ د یمهو اسالمج اصلیلج تلهآلن سلنل له‬ ‫اسلالملج ا تلحلت فشلا فلهاوان‬ ‫مبا اتج اود دموا یمهلو‬ ‫قها داد است‪.‬‬

‫اخهاا اساتی و دانشجوآانج ک یمهو اسالمج ا نلملج خلوادلنل‬ ‫آکج ا ادها سهکوب اآن ژآ اود است اما الهوشلنلج واضلح‬ ‫است ک اآن وشها د اج فاآ اود ان چها ک ن تنها دانشلجلوآلان‬ ‫شان منلصلهف نلکلهد و د نلهلاآلت‬ ‫ا ا ایان مطالبات و مبا‬ ‫یمهو اسالمج ا مجبو ا عقب نشینج کهد است و سهپهسلت‬ ‫و ا ت عیوم ا اا گشت دانشجوآان و اساتی اخهایلج خلبله داد و‬ ‫گفت دانشجوآانج ک قبل ا سال ‪ 20‬اخهاا ش انل ملج تلوانلنل الا‬ ‫شهکت د کنکو وا د دانش ا شون و دانشجوآانج ک ا ا سلال‬ ‫‪ 20‬محهوم ا تحصیل ش ان پهون شان تحت اهسج است‪.‬‬

‫اآن عقب نشینج ایبا حکومت پاآان کلا ملا نلبلود و نلیلرلت و‬ ‫دانشجوآان د کنا دآ ه ینب دا ایتماعج ااآ اعتهاضات شان‬ ‫ا اصو ت سا مان آافت افزاآ ددن تا ا تمامج خواست دلاآشلان‬ ‫الاآل علهوا ملجل د‬ ‫دست آاالنل ‪ .‬الا گشلاآلج دانشل لا دلا و نل ا‬ ‫اعتهاضات ااش و دانشجوآان ااآ مطالبات خلودشلان ا اصلو ت‬ ‫گرتهد و سهاسه دنبال کنن ‪.‬‬

‫‪٧‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫چرا باید برای سکس داشتن مجوز بگیرد؟‬

‫‪٨‬‬

‫زهره صفایی از ایران‬ ‫اآهان ک ا نیا ایاآج مناط ممنوع و حهفها ممنوع و فتا دا‪ ،‬افکا و‬ ‫احرا ممنوع ک نیرت! و سکس آکج ا مقلوالتلج درلت کل ملنلطلقل ‪،‬‬ ‫شناخت لت ینرج ا ا دملان‬ ‫احرا و فتا ممنوع دا د ک ایا‬ ‫کودکج توسط فهدنگ و سنتها عقب مان ا ک ا خانواد دلا تلحلملیلل‬ ‫ش و توسط ا گانها سمج یام ا یمی مو ش و پهوش اعمال ملج‬ ‫شود مج گیهن و ای ا ک احتماال د اآن موا د اخواد کنجلکلاو کلنل‬ ‫ای ا په و و اج حیا و نادنجا متصو مج شلود کل د کلال د‬ ‫و خانواد توسله‬ ‫یاآ نیمکت خه است و دائما توسط مرئوالن م ا‬ ‫مج خو د و سه ن مج شود و چون اها اآن ای مجهاآج ویود نل ا د‬ ‫اآلن ملوضلوع کرلب کلنل الها‬ ‫ک طلبل سلنل اطلالعلاتلج د الا‬ ‫سهد و دن ا اآن حس و نیا طبی ج آک ف ا دنیا الز گلتلهدلا پلهت‬ ‫فتا دا ناد ست ینلرلج خلوادل الود و ا طلهفلج‬ ‫مج شود و عواقب‬ ‫کودکانج ک د قی دمان سنتها و فهدنگ عقب مان مج ماننل و د اوا‬ ‫نویوانج اا اآن موضوع واهو مج شود ک نلهل‬ ‫اج اطالعج د دو‬ ‫سهخو دگیها و عزت نفس پاآین مختص خودش ا ابا مج و د‪.‬‬ ‫فت نویوان ش و ا نظه ایولوژآکج‬ ‫حاال دمین کودکج ک وصف‬ ‫دا ینرج ف ال ش و او د خود نیا و کش ا سکس ا احرلا ملج‬ ‫آاد است ک از گتهآن دلملان قلوانلیلن و‬ ‫کن اما س و دآوا واهوآ‬ ‫دوست دخلتله آلا‬ ‫سنتها حکومت مذدبج حاک ا کشو است ک ایا‬ ‫دوست پره داشتن ا ن ا د مخصوصا اگه دخته ااش ک فشا خانلواد و‬ ‫حکومت اه وآ ایشته است و اگه د پنهانج ا قوانین و حکومت دملان‬ ‫مریه عاد ن گج ا اخواد طج کن مثل تمام دما و مین! نوقت‬ ‫است ک تا اول قص شهوع مج شود و گشت ا شاد و کمیلتل و ونلهلا‬ ‫سه چها ا و سهش خهاب مج شود تا فقط اها کنا د ا فتن‬ ‫حاال چ اهس ا اوسی ن و د وش گهفتن و سکس!‬ ‫و اآنطو مج شود ک اآن نیا اات اآج و طبی ج ا د ست خود ا نلملج‬ ‫توان طج کن و مج شود احهان و د وااط این دمها دآ ه دیچ چیز سله‬ ‫یاآ نیرت و سکس گه مج خو د ا مقوالتج چون خلیلانلت‪ ،‬وفلادا ‪،‬‬ ‫مالکیت‪ ،‬دو ‪ ،‬عش واق ج(!د‪ ،‬ا دواا و پهد اکا ت‪ ،‬شهم و حلیلا‪،‬‬ ‫م هفت‪ ،‬تجاو ‪ ،‬یهت‪ ،‬نامو و سن را ‪ ....‬ک ا دهک ام ا اآلنلهلا کل‬ ‫نمج توان پیج د دمین فیس اوک پی ا نکهد په است ا شکاآت و گلیل‬ ‫دمها ا د ک تااو شکرتن و آا ستاآ د الها اآلنلکل گلهدن ال اآلن‬ ‫سنتها گذاشتن ‪.‬‬ ‫و یام په مج شود ا دختهداآج ک دمیش مج تهسن دمیش د واالط‬ ‫استاپ مج ددن چون مج تهسن مو د سوءاستفاد و تجاو قها ا لیلهنل ‪،‬‬ ‫چون ااآ پهد اکا ت ک ضامن ا دواا(تنها شکل سمج سکسد نلهلا‬ ‫است ا ا دست ا دن و پرهداآج ک دمیش گهی متصو مج شونل کل‬ ‫د حال گول دن دختهان درتن البت نها د مج تهسن چون اا سلکلس و‬

‫ا این اهدن پهد اکا ت دخته ملو د علالقل شلان تلحلت‬ ‫فشا قوانین و خانواد دا مجبو ا ا دواا مج شون و الاآل‬ ‫مرئولیت ن گج مشتهک ا ا دوش الکلشلنل د حلاللج کل‬ ‫ایشتهشون دنو ا نظه اقتصلاد ال والل آلن خلود واارلتل‬ ‫درتن ‪.‬‬ ‫حاال د اا د دسته نبودن وساآل ییلوگلیله و الیلملا‬ ‫دا مقا اتج و سقط دا مخفیان صحبتج نمج کن ک م یلوم‬ ‫اآنها قاال حل خواد اود اگه سکس و ااط‬ ‫است دم‬ ‫اد این دو از گرال دآ ه ا دیچ ملذدلب‪ ،‬سلنلت و علهفلج‬ ‫مهاوط نباش و قوانین انرانج و پیشهو م افع ن ااش ‪.‬‬

‫تمام اآنهاآج ا ک گفت آک طهف سک اود تملام فشلا دلاآلج‬ ‫ک و یوانان درت طهف دآ ه سک ‪ .‬پلا سلال ملهتضلج‬ ‫طالآج‪ ،‬عضو شو ا شهه تههان‪ ،‬د گفت و اا خبلهگلزا‬ ‫اآینا گفت ک ن گج مشتهک دختهان و پرهان تهلهانلج ال ون‬ ‫ا دواا سمج اا آک آ ه افزاآ آلافلتل اسلت و اآلن آل لنلج‬ ‫سکس ا ون ایا ‪ ،‬سکس ا ون مجو سمج‪ ،‬آ نج شکرتلن‬ ‫تمام تااودا حول و حوش سکس‪ ،‬آ نج پشلت پلا دن تلملام‬ ‫دختهدا و پرهدا ا گشت ا شاد و کمیت و قوانین و سنلتلهلا‬ ‫متحجه حکومت اسالمج!‬

‫سکس ا ون مجو اا تمام مشکالت الا تلملام حلواشلج دو و‬ ‫آه پوست شهله یلا آرلت چلون‬ ‫اهش اا تمام ممنوعیتهاآ‬ ‫یزئج ا ن گج است و یوانان و نان سهشا ا ن گج‪.‬‬ ‫اها دمین یوانان اها ن گلج کلهدن ادلج یلز ال‬ ‫کشی ن حکومت اا تمام قوانین ن ا ن !‬ ‫نه به حکومت اسالمی‬ ‫زنده باد زندگی‬

‫آله‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سرکوب ها در حکومت اسالمی با چه "منطقی" است؟‬ ‫امير رضا مشعليان‬ ‫شللکللنللج ل و اع ل ام مللخللالللفللان و‬ ‫نللا اضللیللان سللیللاسللج د اآللهان د‬ ‫سالها قلبلل و ال ل ا انلقلالب الا‬ ‫ش ت ض ف متفاوتج دنبال ملجشل‬ ‫است‪ .‬د کنا و ات اطالعلات و‬ ‫پییس‪ ،‬سیا و لبا شخصجدا پلاال‬ ‫پا ا شکنج و الا داشلت ملبلاد ت‬ ‫و آ ان ‪ .‬پس ا سخنهانلج علیلج‬ ‫خامن ا ‪ ،‬سلیلا ملحلمل سلول‬ ‫تللهللهان مرللئللولللیللت اللهخللو د اللا‬ ‫م تهضلان ا ال دسلتلو شلو ا‬ ‫عالج امنیت میج اه عه گهفت‪.‬‬ ‫محم حرین فهدن ج‪ ،‬عضو دیات ئیر مجیس مجگوآ فلهد کل‬ ‫دنبال اهان ا است « ا ح تیه تا شکنج نربت ا او د قلانلون‬ ‫م و اعمال مجشود‪« .‬مجیس کشو ملان یلاآلج کل ال ن "خلانل‬ ‫یلالد افلتلاد اسلت کل‬ ‫مهدم" مج گوآن امهو د اش لال شلملا‬ ‫اع ام و شکنج یزآج ا اهنام و مه نهاست‪.‬یاآج ک الاآل د‬ ‫پج تحق خواست مهدم ااشن ا قصاب خان تب آل ش است‪ .‬یاآلج‬ ‫ک نماآن گان ااآ ص ا اج ص اآان ااش خود مامو خلفل کلهدن‬ ‫ص ا مهدم ش است‪ .‬یاآج ک یز مجیز گوآج خلاملنل ا و پلج‬ ‫گیه نظهات او کا دآ ه نمج کنلنل ‪ .‬وقلاحلت نلظلام فلاشلیلرلتلج‬ ‫اسالمج ا یاآج سی است ک صهاحلتلا ا شلکلنلجل و اعل ام الا‬ ‫ق ت تمام حهف مج ن و ا مهدم نشان مج دد ک ده کرلج ال‬ ‫دنبال اهان ا ااش ا او ح نخواد کهد‪.‬‬ ‫اما مج توان ا مهمتهآن تجهایاتج ک حکومت فاشیرلتلج حلکلوملت‬ ‫اسالمي ا اعتهاضات خیاااني سال ‪ 99‬ال سلت و د انل ال اآلن‬ ‫موضوع اشا‬

‫داشت ک ا دیچ وی ایلا‬

‫قالب متینگ دا سیاسج ‪،‬گهددملاآلج دلا‬ ‫عقاآ سیاسج د یمع و آا حتج اهگزا‬

‫تلجلملع ال ملهدم (د‬ ‫دانشلجلوآلج ‪ ،‬و االها‬

‫ملهاسلملات آلادالود الها‬

‫ن انیان سیاسج و یانباخت ان سیاسج د اا دیچ دلیل و توییهلي داد‬ ‫نشود آها اا توی ا خشونت دا و سهکواهاآي کل د طلج علمله‬ ‫چن آن سال اآن حکومت‪ ،‬مهدم اا ن واهو اود ان ا اآلن نلتلیلجل‬

‫‪٩‬‬

‫اآن حهکت دا مج توان ا قها دا یوانلان و ملهدم د الهنلامل‬ ‫دا اهگزا‬

‫دآ ک حکومت احرلا‬

‫ب اا‬

‫خلطله نلملود و‬

‫متوی اآن موضوع ش ک اآن گهددلملاآلج الاعلب تلجلملع علالآل‬ ‫سیاسج اا گهاآ‬

‫دا و خواست دا متفاوت مج توان اها‬

‫ژآل‬

‫خطهناک ااش ‪ ،‬ک قاآون وحانیت و سهان حکومتج سلهآلع ا‬ ‫تهآبون دا دولتج اآن امه ا نمون اي ان و اا ي و تبلیلیلغ فرلاد‬ ‫نامی ن د حالیک مشکل اصیي نها مقاای ا قل ت شلبلکل دلاي‬ ‫دا فکه مهدم است‪.‬‬

‫ایتماعي اود و مقاای اا گهاآ‬

‫کن ش ن سهعت اآنتهنت و اآجاد اختلالل مل اوم د شلبلکل دلا ‪،‬‬ ‫فییته ساآت دا ایتماعج و سیاسج تنها اخشي ا سلیلاسلتلي اسلت‬ ‫ک یمهو ي اسالمي د سهکوب ده چ الیلشلتله خلواسلتل دلاي‬ ‫مهدم دنبال مي کن !‬ ‫و دمانطو ک شاد اودآ د طج دو و گذشلتل د حلاللج کل‬ ‫کا اهان شبک دا ایتماعج د اآهان ا دوشنب شب ا احتلج و‬ ‫ا ون فییتهشکن ا دو وبساآت فلیلسالوک و تلوآلیلتله دسلتلهسلج‬ ‫داشت ان ‪ ،‬خبهگزا‬

‫فا‬

‫ا نقل ا مقامج ک نام‬

‫ا نلیلاو د‬

‫است دلیل فع فییته ا »اشکال فنج «عنوان کهد است‪ .‬فا‬ ‫نقل ا اآن مقام مجافزاآ‬

‫فع فیلیلتله ا وبسلاآلتدلا‬

‫»صحت ن ا د «و ساآتدا اا ش نیز دواا‬ ‫ک اآن موضوع خود دنو ته‬

‫ا‬

‫ململنلوعل‬

‫فییتله خلوادل شل‬

‫حکومت ا گادج مهدم ا نشان‬

‫مج دد ‪..‬‬ ‫تفکیک ینریلتلي د دانشل لادلهلا ‪ ،‬یلیلوگلیلهي ا شلکلل گلیلهي‬ ‫سن آکادا و تشلکلل دلاي کلا گلهي و صلنلفلي ‪ ،‬سلهکلوب شل آل‬ ‫اعتصااات صنفي و کا گه‬

‫و اآجاد سهخو دگج د یوانلان ا‬

‫و ش د سطح این اللملیلیلج الا اسلتلفلاد ا افلهاد نلاالآل‬ ‫متخصص د سطود م آهآتلي و الهنلامل‬

‫لیله‬

‫آلزي شلکلرلت دلاي‬

‫چ دانشجوآان و آا فل لاللیلن سلیلاسلج‬

‫م اوم تی دا و شج ا یمی سیاست داي دمیش ج یملهلو ي‬

‫فهصت گهددماآج د کنا آک آ ه ا پی ا نماآن اآلن ملوضلوع ملج‬

‫اسالمي اود است‪ .‬و د اآن خصلوص حلتلج ملج تلوان ال الالج‬

‫سی ان ک اگه افهاد یام‬

‫توان ااعب اآجاد نوعج دمبرت ج و شجاعت و ااها عقی د خود‬

‫اها‬

‫اا‬

‫ا پی ا کنن ک اآن امه مج توان یهق ا اها اعتهاضات خیااانج‬

‫چن‬

‫است اا نتاآج ا ون گل کا‬

‫گرتهد عیی نظام فاشیرت اسالمج گهدد‪.‬‬ ‫و ما مج توانی نمون دا اا‬

‫اآن موضوع ا د طلج سلال دلا‬

‫گذشت الخصوص سال ‪ 99‬ابینیل اعلتلهاضلات خلیلاالانلج اله علیلیل‬ ‫حکومت نگ خطه اود اها حکومت و سهان ن کل الهاسلتلج‬ ‫پاآ دا متزلزل حکومت ا ا له‬

‫ان اخت‪ ،‬ا نمون دا دآل له‬

‫دا دو تی استقالل و پهسلیلوللیلس اشلا‬

‫دم ا خاطه ته‬

‫داشلت کل‬

‫ا ا اتمام مج سلانلنل و اآلنلهلا‬

‫نرل یوان است‪.‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫د کنا اآن سیاست یاملع و د ا مل ت ‪ ،‬انلحلالل سلنل آلکلا دلا‬ ‫کا گه و ن انج نمودن ف اللیلن کلا گله‬

‫و حلتلج ململانل لت ا‬

‫ف الیت کیی مهاکز و ایتماعلات و آلا سلنلگ انل ا ي مل ام د‬ ‫گهدانن گان اآن ایتماعات خود گلوادلي اسلت اله تله‬ ‫اسالمي ا ده گون تجمع د کشو است‪ ،‬نمون اا‬ ‫ا ت طییج و انحالل خان سینملا اشلا‬

‫ا‬

‫یلملهلو ي‬ ‫ن مج تلوان‬

‫داشلت کل اآلن خلود تله‬

‫فاحشج ا اآن تجم ات اود‪.‬‬ ‫حضو م اوم و په نگ نیهوداي املنلیلتلي و انلتلظلاملي د سلطلح‬ ‫شههداي از ی و اآجاد ته‬

‫و عب م اوم د مهدم اا حلملیل ال‬

‫منا ل مرکوني اا د ف یمع و ي تلجلهلیلزات د آلافلت کلانلاللهلاي‬ ‫مادوا‬

‫اآي تنها اخشي ا سیاست دلاي قلاالل علیلان حلکلوملت د‬

‫سالهاي اخیه است‪.‬‬ ‫اما اهان ا کیرت؟ اهان ا من و تو اآ کل د اآلن سلال دلا وقلتلج‬ ‫فهآاد دآ ‪ ،‬یواب فهآادمان ا اا گلیلولل و الاتلوم دادنل ‪ .‬دسلتل لیله‬ ‫ش گانمان ا تجاو کهدن ‪ .‬و نام ن ا انمان اک اا تمام فشلا‬ ‫ک ا نها وا د مج ش ولج س ج داشتن تا ص ا من و تو ا فهآاد‬ ‫کنن آا ن انج کهدن وآا امهو پنادن ان ‪ .‬اهان ا کرانج درتن ک‬ ‫مج خوادن نان و مهدان ااد الهااله الاشل و نلقلشلج د سلاخلتلن‬ ‫ن گج سیاسج و ایتماعج و اقتصاد داشت ااش ‪ .‬اه ان ا ن کرج‬ ‫است ک فت د خیااان و فهآاد اعتهاض سه داد تا وآهان اش ااد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫من آک یوان اآهانج ک د خا ا ا اآهان د یواب ا اآن ادعا‬ ‫حکومت اسالمج مج گوآ اگه مهدم د داخلل اآلهان ا سلهکلوب‬ ‫میکنی اما من و امثال من ا نمیتوانی وادا ا سکوت کنی و ملا تلا‬ ‫خهآن نفس اها اه ان ا نظام فاشیرتج اسالمج تلالش خلوادلیل‬ ‫کهد و ناامی نخوادی ش ‪.‬‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫ناموس‪ ،‬سنت و دین!‬

‫‪١١‬‬

‫بیستون بیگ زاده‬ ‫کمک آک آ ه اها سهکوب و اسا ت نان حهکت کهد ان !‬

‫امهو اآن اج حقوقج دا شکل دآ له ال خلود گلهفلتل اسلت و‬ ‫تحت نام دا دآ ه دمیون اسالم م ن و ‪ ...‬س ج دا نل و‬ ‫دآ ه ا دآن ا ا مهدم نشان ددن و ظاده آباتله ا ن ا‬ ‫ا یهانیان م هفج کنن ‪ ،‬اما واق یت چنین است ک نان دلملیلنلان‬ ‫د اج حقوقج ا سه مج اهن و اها نها دمینان اهدگان ینلرلج‬ ‫مج ااشن ک ده آک دا ا قیمتج مج ااشن ‪.‬‬

‫خییج وقتها ما دمها احرا مج کنی ک ااآ ا دآ هان د صلو ت‬ ‫نیا کمک کنی ک م موالٌ اا احرا قشن ج دمها است‪ .‬اما دآ گلا‬ ‫مذدب ا نان چیز دآ ه است‪ .‬اساسا ٌ د مذدب انرلان چلیلز الج‬ ‫ا شج است‪ ،‬انران مویود است کل عل م اخلتلیلا د فلتلا و‬ ‫کهدا خود ا دا د و ااآ قوانین خلهافلج قلهن دلا گل شلتل مرلخ‬ ‫شود‪.‬‬

‫دم اآن دا لزوم اآن ا مج سان ک ااآ اآن قوانلیلن پلوسلیل‬ ‫د ده قالب و شکیج افشاء کهد و التلهنلاتلیلو الهااله کلاملل دلمل‬ ‫انران دا ا یاآ زآن کهد‪.‬‬

‫اما د اآن میان د ادآان نوع مهد دا ا ق ت اختیا ایشته ملج‬ ‫ااش و دا ا حقوق ااالته است ک آکج ا اآن دا کنتهل نان ا‬ ‫عنوان مویود ک است دا ا حقوقج و مزاآاآج م ادل نصلف او‬ ‫مج ااش ‪ .‬داستان دا دآنج په است ا فتا دا قههمانانل ملهدان‬ ‫از گج ک دا ا نان آاد درتن و اا م آلهآلت الاال د کلنلتلهل‬ ‫نها و توانرت ان نها ا د خان اها انجام کلا دلا نل ل دا نل و‬ ‫نان مطاا میل نها فتا کنن ‪.‬‬

‫دم اآنها نشان ا ح مالکیت مهد نربت ا ن د دآن ال علنلوان‬ ‫نامو او مج ااش و حفظ اآن میک نیز ا وظاآف صاحب ن ملج‬ ‫ااش ک دمزمان اها کرب مال ایشته مج توان تالش کن و ال ون‬ ‫انک کرج اتوان ا امالک او نزدآک شود! دم اآن اج حقلوقلج دلا‬ ‫ا مزاآا اآن ادآان ا ن الهج مج الاشل ‪،‬املا نلیل اله دلمل لان‬ ‫وشن است میزان ااال تجاو د کشو دا اا حاکمیت دآنج ملج‬ ‫ااش ‪.‬‬

‫اما د عین حال اآن مو دا دآنج د یوامع سنت د و ملذدلب‬ ‫د مین ال م ا اه اج حقوقج ایشته نان نربت ا مهدان فهادل‬ ‫و د است‪ ،‬و د واقع نان الاآل الا ملوانلع ملذدلبلج و سلنلتلج ال‬ ‫کنن ‪ .‬د واقع دمیش نان آلا دخلتلهان ا‬ ‫صو ت د مان مبا‬ ‫دمان دو ان نویوانج د خان دا پ ان آا ا اااانشان اها انجلام‬ ‫کا دا خان ج حبس ش و ح ت یین کوچک تهآن تصلملیلملج اله‬ ‫سهنوشت خود ا ن اشتن و اآنک دمیش اآن دآن و سنت دمزمان اا‬

‫جلسه هماهنگی با اعضاء و فعالین سازمان‬ ‫جوانان کمونیست فرانکفورت‬ ‫محل‪ :‬دانشگاه فرانکفورت‬ ‫زمان‪ :‬سپتامبر ‪2123‬‬

‫ا‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫سازمان جوانان کمونیست با حضور اعضاء و فعالین این سازمان‪ ،‬میهمانان و شرکت کنندگان در این ‪١٦‬‬ ‫گردهمایی به بررسی سه تم‪ :‬اولین برخورد و تجربه با سکس‪ ،‬محرومیت جنسی‪ ،‬عدد آموزش روابط جنسی‬ ‫‪.‬و بکارت در ایران پرداخت‬


‫جوانان کمونيست شماره ‪ ٤/ ٢٠٦‬مهر‪٦٢ / ٢٩٣٦‬سپتامبر ‪٦٠٢٩‬‬

‫آخرین اخبار دانشگاه های ایران‬ ‫تهیه از بهنیا غنی‬

‫هفتهء چهارد شهریور ‪2332‬‬

‫اسا‬

‫ثبت ‪011‬شبکبایبت دانشبجبویبان سبتبارهدار واسباتبیبد ببازنشبسبتبه‬ ‫دروزارت علود‬

‫سوابق حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد‬

‫د حلاشلیل یلیلرل‬ ‫سهپهست و ا ت عیوم‪ ،‬تحقیقلات و فلن و‬ ‫دیات دولت گفت‪ :‬تا کنون ح اقل ‪ 000‬الج ‪ 500‬نفه ا دانشلجلوآلان‬ ‫ستا دا و اساتی اا نشرت ال کلملیلتل ا کل د اآلن ا تلبلاط د‬ ‫و ا ت عیوم تشکیل ش است‪ ،‬شکاآت خلود ا ملطلهد کلهد انل ‪.‬‬ ‫ی فه توفیقج د مو د م هفلج خلود ال علنلوان و آله پلیلشلنلهلاد‬ ‫و ا ت عیوم ا مجیس اظها کلهد‪ :‬تصلملیل گلیله نلهلاآلج د اآلن‬ ‫مین اا ئیس یمهو است‪.‬‬ ‫سهپهست و ا ت عیوم د پاسخ ا اآنک و ا ت عیوم اعالم کلهد‬ ‫دانشجوآان ستا دا ا سال ‪ 20‬ا ا اها ثبتنام مهای کنن و‬ ‫دانشجوآانج ک قبل ا سال ‪ 20‬اآن اتفاق اها ندلا خ داد ‪ ،‬چل‬ ‫ااآ اکنن نیز گفت‪ :‬مح ودآتج ا نظه سال د اآن ا تباط ن ا آل و‬ ‫دم تقاضادا و موا د ک ح ندا ضاآع شل اسلت ا اله سلج‬ ‫مجکنی و حتما د ا تباط اا ندا نیز ا حل پی ا مجکنلیل ‪ .‬اللبلتل تلا‬ ‫کنون ‪ 000‬الج ‪ 500‬نفه ا کمیت آج ک د اآن ا تلبلاط د و ا ت‬ ‫عیوم تشکیل ش مهای و شکاآت کهدن ‪.‬‬

‫انتخاب ش است‪.‬‬

‫سواا حمی میه اد آیس پیشنهاد دیات املنلا دانشل لا اد‬ ‫اعالم ش ‪.‬حمی میه اد متول سال ‪ 1292‬د سلیلهیلان و اسلتلاد‬ ‫دانشک مهن سج پییمله و دانشلکل ملهلنل سلج پلزشلکلج دانشل لا‬ ‫صن تج امیهکبیه است‪.‬‬

‫تصویر نامه مهم بازرسی ریاست جمهوری به دانشجو‬ ‫سلملج خلطلاب ال‬ ‫اا سج وآژ دفته ئیسیمهو د نامل ا‬ ‫فهداد دانشجو د تا آخ ‪ 19‬مهداد سال یا د مو د تلخلیلفلاتلج‬ ‫ک ل د مللان حضللو دانشللجللو د دانش ل للا اد خ داد ‪،‬‬ ‫توضیحاتج خواست است ک البتل فلهدلاد دانشلجلو د کلنلفلهانلس‬ ‫خبه م عج ش اود اآن نام ا خاطه اختالفاتج است ک و الا‬ ‫یهآان انحهافج داشت است‪.‬‬

‫توفیقج تصهآح کهد‪ :‬اه سج اآن شکاآات‪ ،‬آک فهاآن مرتمه اسلت‬ ‫ولج د مجموع ا ت آج د اا تمام اآن شکاآلتدلا تصلملیل گلیله‬ ‫مجکنی ک د ا تباط اا ‪ 15‬نفه تا کنلون پلیل لیله اآلن شلکلاآلتدلا‬ ‫نتیج داد است ‪.‬‬

‫رییس سابق دانشگاه آزاد‪ :‬جلسه هیبات امبنبای دانشبگباه آزاد در‬ ‫فضای دوستانه برگزار شد‬ ‫آیس ساا دانش ا اد د خصوص اهگزا ییر فلوقالل لاد‬ ‫ا ملوافل و‬ ‫دیات امنا اآن دانش ا ‪ ،‬گفت‪ :‬اا ا اکثهآت‪ ،‬شل‬ ‫دو ا مخالف اعضلا دلیلات املنلا‪ ،‬حلملیل ملیله اد سلهپلهسلت‬ ‫دانش ا اد اسالمج ش ‪ .‬فهداد دانشجلو د حلاشلیل یلیلرل دلیلات‬ ‫امنا دانش ا اد د یمع خبهن ا ان گفت‪ :‬ییر فوقال اد دیات‬ ‫امنا دانش ا اد د فضلا دوسلتلانل و ام الهگلزا شل ‪ .‬و‬ ‫افزود‪ :‬اا توی ا مصالح کشو ‪ ،‬مقه ش مروولیت ادا دانش لا‬ ‫اد ا فهد دآ ه واگذا شود‪ ،‬دمانطو ک من الا ی اکلثلهآلت‬ ‫اعضا دیات امنا انتخاب ش م‪ ،‬حال نلیلز فلهد دآل له اله دلملیلن‬

‫اخبا دانش ا خود ا اها ما ا سال‬ ‫کنی ‪ .‬خبهن ا وآ اددا دانش ا خود‬ ‫ااشی ‪.‬‬ ‫تما ‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪javanan.tamas@gmail.com‬‬

‫‪١١‬‬

Javanan komonist 602  

نشریه جوانان کمونیست602 منتشر شد، برای دانلود،ویژه پخش و تکثیر در ایران. دوستان عزیز و مبارز راه آزادی، خواهشمندیم نشریه جوانان کمونیست را پ...