Page 1


‫‪2‬‬

‫در مصر‪ ،‬هم اخوان المسلمین و هم ارتش‪ ،‬ضدانقالب و ضد مردم هستند!‬ ‫و توده ای شان انقالبشان را ادامه دهند و برای رسیدن به‬ ‫خواسته هایشان پیش روند‪ .‬اما دقیقا مشکل ارتش همینجا‬ ‫بود که نمیخواست این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫در همین راست راستگرایان ایران با عملکرد اینچینین ارتش‬ ‫مصر فیلشان یاد هندوستان کرده و عنوان کرده اند که باید‬ ‫ارتش شاه هم همینکار را میکرد‪ .‬و به دفاع از کودتا و‬ ‫عملکرد ارتش هورا میکشند‪ .‬کارکرد و ماهیت ارتش دقیقا‬ ‫همین است که بازوی اجرایی و نظامی راست جامعه است‬ ‫سخن سردبیر!‬

‫علیه مردم‪ .‬در حال حاضر هم اخوان المسلین و هم ارتش‬

‫مردم مصر ‪2‬سال و نیم پیش در انقالبی باشکوه حسنی‬

‫‪2‬نیروی ارتجاعی هستند که بر سر کنترل قدرت و علیه‬

‫مبارک را سرنگون کردند ولی با دخالت ارتش این کشور و‬

‫دخالت مردم و انقالب مردم در خیابانها دارند آدمکشی‬

‫اعالم دروغین اینکه در وقایع آن کشور بی طرف است عمال‬

‫میکنند‪ .‬در ایران هم ارتش توسط ژنرالهای امریکایی یکجا‬

‫مانع پیشروی مردم شده و سعی در کننرل و کانالیزه کردن‬

‫و صحیح و سالم و با قول همکاری کامل با خمینی تحویل‬

‫آن انقالب نمودند‪.‬‬

‫خمینی و اسالمیون شد تا جنبش اسالمی راحتتر بتواند به‬

‫بعد از آن‪ ،‬مورسی و اخوان المسلمین روی کار آمده و سعی‬

‫اریکه قدرت برسد و انقالبیون و مردم را کنار بزنند که نتیجه‬

‫در زدن خواسته های و آرمانهای انقالب مردم و اسالمی‬

‫آن سرکوب انقالب ‪ 75‬بوده و به شکست برسانند‪ .‬روی کار‬

‫کردن قوانین و حکومت و جامعه مصر نمودند که با واکنش‬

‫آمدن جمهوری اسالمی شکست آن انقالب بود آنهم‬

‫میلیونی مردم مصر مواجه شدند که برای سرنگون کردن‬

‫بصورتی خونین و دردناک‪.‬‬

‫مورسی و اخوان المسلمین به خیابانها آمدند‪ .‬در این میان‬

‫کیان آذر‬

‫ارتش مصر برای رادیکالتر نشدن اوضاع و دست نبردن مردم‬

‫‪ 32‬مرداد ‪2233‬‬

‫به ریشه برای تغییر زیربنایی مسائل‪ ،‬دست به یک کودتا‬

‫‪ 21‬اوت ‪3122‬‬

‫زده و پیش دستی کرد و مورسی را از کار برکنار کرد‪.‬‬ ‫حساب کار اسالمیون و مورسی مشخص است و مردم برای‬ ‫سرنگونی آنها‪ ،‬چند ده میلیون نفره به خیابان آمدند‪ .‬اما‬ ‫ارتش مصر ظاهرا برای دفاع از مردم دست به کودتا زده و‬ ‫مورسی را برکنار کرد اما واقعیت امر اینست که ارتش‬ ‫نمیخواست کنترل اوضاع از دستش خارج شود و دست‬ ‫مردم بیفتد‪ .‬وگرنه مردم که با آن عزم راسخ و مطالباتی که‬ ‫عنوان نموده اند و و جمعیت میلیونی که به خیابان آمده‬ ‫بودند بساط مورسی و اسالمیون را جمع میکردند و دولت‬ ‫وابسته به اخوان المسلمین بدست مردم و به اراده میلیونی‬ ‫شان سرنگون میشد و بعد از آن میتوانستند با اراده مستقیم‬


‫‪3‬‬

‫حجاریان و لبیک به فراخوان خامنه ای!‬ ‫امیر ایلخانزاده‪:‬‬ ‫سعید حجاریان‪ ،‬ناظم دبیرستان ما بود‪ .‬دبیرستان رشد‬

‫انقالب ‪ 66‬رو زیر سؤال برده تا یکبار دیگر مطیع بودن‬

‫منطقۀ ‪ ،61‬طی سالهای ‪ 15‬تا ‪ 16‬که من اونجا درس‬

‫خودشون رو از اوامر خامنه ای نشون بده‪.‬‬

‫میخوندم و بعد از اینکه در سال ‪ 16‬از وزارت اطالعات کنار‬

‫خامنه ای گفت مغضوبین سال ‪ 66‬بیایند و عذرخواهی‬

‫گذاشته شد‪ ،‬آمد و شد معاون دبیرستان ما‪ .‬او کسی بود که‬

‫کنند‪ ،‬ایشون هم آمد و گفت در سال ‪ 66‬در انتخابات تقلبی‬

‫ما رو مجبور کرده بود در دبیرستان مثل طلبه ها لباس‬

‫صورت نگرفته ‪ .‬ایشون یک نمونه از اصالح طلبان طرفدار‬

‫بپوشیم ؛ اگر آستین هامون رو باال تا میزدیم‪ ،‬اگر ریشهامون‬

‫بقای جمهوری اسالمی ‪ ،‬پا جای پای دوستش‪ ،‬عطا‬

‫رو از ته میزدیم ‪ ،‬اگر لباس رو توی شلوار میگذاشتیم‪ ،‬اگر‬

‫مهاجرانی گذاشته که بالفاصله بعد از فرمان ضد انسانی‬

‫دکمۀ آخر یقه مون رو نمی بستیم‪ ،‬ایشون هم تنبیه مون‬

‫خمینی بر قتل یک نویسندۀ اکس مسلم(سلمان رشدی)‪،‬‬

‫میکرد و هم از انضباطمون کم میکرد ‪ .‬تنبیهش هم این بود‬

‫بسرعت نقدی بر اون کتاب اون نویسنده نوشت ‪ .‬هرچند‬

‫که انگشتهامون رو‬

‫نقدش خیلی بیشتر‬

‫میگذاشت الی در و‬

‫از‬

‫کتاب‬

‫در رو روی انگشتان‬

‫نقدپذیر بود‪ ،‬ولی‬

‫ما با ضرب می‬

‫برای‬

‫خوش‬

‫بست ‪.‬‬

‫خدمتی نوشت ‪.‬‬

‫او خیلی از بچه ها‬

‫حاال هم سعید‬

‫رو جذب سازمان‬

‫حجاریان‪ ،‬بچۀ بازار‬

‫میکرد‪.‬‬

‫دوم نازی آباد‪،‬‬

‫بعنوان نمونه بچه‬

‫قسم‬

‫اطالعات‬

‫اصل‬

‫بسیجی‬

‫ها رو تشویق میکرد‬

‫خوردۀ سابق و‬

‫در زنگ تفریح‬

‫سرباز همیشگی والیت‪ ،‬داره خوش خدمتی میکنه و با دهن‬

‫کیف هم رو بگردند ‪ ،‬اینطوری شد که یکی از بچه ها توی‬

‫کجی به روی جانباختگان و بازداشت شدگان و آسیب‬

‫کیف من عکس داریوش پیدا کرد و باعث شد سال چهارم‬

‫دیدگان سال ‪ 66‬و همه دوران جمهوری اسالمی به فراخوان‬

‫من رو در اون دبیرستان ثبت نام نکردند ؛ یا اینکه سپرده‬

‫خامنه ای لبیک میگوید‪ .‬دوستان‪ ،‬این موج سوارهای رژیم‬

‫بود در بیرون از مدرسه هرکسی مدل لباسش رو عوض کرد‬

‫رو بشناسید و فریبشون رو نخورید ‪ .‬اینها از جنس خمینی‬

‫بقیۀ بچه ها بروند و بهش خبر بدهند‪.‬‬

‫و خامنه ای هستند ‪ .‬از جنس ما نیستند ‪ .‬بسیجی هستند‬

‫بر من پوشیده نیست که ایشون یکی از فدائیان جمهوری‬

‫‪ ،‬چه با ریش و چفیۀ دیروز‪ ،‬چه با پاپیون و کت شلوار و‬

‫اسالمی بوده و هست ‪ .‬از بانیان وزارت اطالعات و مدتی هم‬

‫تی شرت امروز‪.‬‬

‫وزیر اطالعات‪ .‬هرچند مدتی ساز مخالف خامنه ای میزد‪،‬‬ ‫ولی مخالفتش از این بابت بود که در بریز و بپاش قدرت‬ ‫بهش میدان داده نشد ‪ .‬او حاال که شانس به بازی گرفته‬ ‫شدن را با روی کار آمدن حسن روحانی بدست آورده‪،‬‬


‫‪4‬‬

‫پلیس "امنیت اخالقی"‪ :‬هر ماه از وضعیت پوشش زنان در‬ ‫شهرهای ایران فیلمبرداری میکنیم!‬

‫سسه ماتوسیان‪:‬‬ ‫موضوع حجاب از ابتدای انقالب ‪ 75‬ایران همواره مطرح بوده‬ ‫و زنان‪ ،‬کوتاه زمانی بعد از انقالب از سوی حکومت ملزم به‬ ‫پوشیدن حجاب اسالمی شدند‪ .‬اما مقابله با آنچه‬ ‫"بدحجابی" زنان نامیده می شود‪ ،‬در سال های اخیر در‬ ‫چارچوب "طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف"‬ ‫شدت گرفت و ستاد اجرای این طرح نیز در وزارت کشور‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫پلیس و انواع اقسام نیروهای سرکوب در عرض این ‪ 57‬سال‬ ‫لباس زنان مشکل همیشگیش بوده‪ .‬از اون روزهای اولی‬ ‫که خمینی گفت که حجاب اجباری‪ ،‬تا امروز که حتی‬ ‫صدای نوه اش هم در آمده که حجاب نباید اجباری باشد‪.‬‬ ‫هر روز سختگیری بر لباس زنان بیشتر شده‪ ،‬ولی هیچ وقت‬ ‫نتونستند آنها رو مجبور کنند که اون طوری لباس بپوشند‬ ‫که حکومت میخواست‪ .‬خودشون هم میدونن در کنترل‬ ‫حجاب شکست خورده اند و باید بدانند که نمیتونند این‬ ‫طرح به هیچ‬ ‫شکلی اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫البته این رو‬ ‫هم بگم‪ ،‬اینها‬ ‫بخوبی‬ ‫میدونن‬ ‫مردم‬

‫که‬ ‫دیگه‬

‫صبرشون‬

‫تموم شده و مثل چند مورد اخیر ممکنه کتک هم بخورن‪،‬‬ ‫این رو میگن که فیلم میگیریم تا مردم رو از واکنش تند‬ ‫نسبت به خودشون بترسونند‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫دولتهای غربی انتخابی بهتر از جمهوری اسالمی ندارند!‬ ‫احسان ابری‪:‬‬ ‫با این که تمام دولتها می دانند که در جمهوری اسالمی‬ ‫تعیین خط و مشی سیاست خارجه با خامنه ایست و دولت‬ ‫در این امر مجری تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده خامنه‬ ‫ای و باندش است بعد از به کرسی رسیدن روحانی‪ ،‬دول‬ ‫غربی و مشخصا گروه ویژه ای با حضور چهرههای سرشناسی‬ ‫چون توماس پیکرینگ‪ ،‬نماینده سابق ایاالت متحده در‬ ‫سازمان ملل و لوئیس آربور‪ ،‬کمیسر عالی پیشین حقوق بشر‬ ‫در سازمان ملل از روی کار آمدن دولت روحانی ابراز‬ ‫امیدواری کرده اند‪.‬‬ ‫درصورتی که محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور‬ ‫خارجه در دولت حسن روحانی‪ ،‬در دفاع از برنامههای خود‬ ‫در جلسه رای اعتماد مجلس اسالمی‪ ،‬تاکید کرد که دولت‬ ‫باید فقط یک سیاست خارجی داشته باشد و او تاکید کرد‬ ‫که به همین دلیل است که قانون‪ ،‬سیاست خارجی را در‬ ‫اختیار رهبری جمهوری اسالمی قرار داده است "تا از‬ ‫دعواهای جناحی به دور باشد‪ ".‬ودول غربی بخوبی می دانند‬ ‫که هم روحانی وهم ظریف تحت امر خامنه ای هستند‪.‬‬

‫نشریه جوانان کمونیست متعلق به شماست‪.‬‬

‫اما این مماشات برای چیست؟ این آوانس ها برای این است‬

‫متعلق به همه شما جوانان‪ ،‬دانشجویان و زنانی که‬

‫که دول غربی گزینه ای در راست اپوزیسیون ایران ندارند‬

‫از تبعیض‪ ،‬نابرابری‪ ،‬حجاب‪ ،‬مذهب و جهل و‬

‫که جایگزین جمهوری اسالمی باشد و بتواند منافع سرمایه‬

‫خرافه‪ ،‬از استثمار‪ ،‬استبداد‪ ،‬و از قوم پرستی و نژاد‬

‫داری ایران و سرمایه داری جهانی را تامین کند و برای‬ ‫همین سیاست غالب ایسنت که با فشار اقتصادی و سیاسی‬

‫پرستی و از ناسیونالیسم بیزارید!‬

‫جمهوری اسالمی را رام و مهار کند و حاال دل بسته به دولت‬

‫این نشریه را تکثیر کنید و به دست دیگران‬

‫روحانی که بلکه این سازش بین جمهوری اسالمی و دول‬

‫برسانید‪.‬‬

‫غربی بوجود بیاید‪ .‬درحالیکه واقعیت اینست که ساختار‬ ‫جمهوری اسالمی ضدغربی است و ضدغربی بودن این‬ ‫حکومت جزو هویتهای اصلی آنست و سر جنگ و دعوا با‬ ‫غرب داشتن از نان شب برای این حکومت واجب تراست‪.‬‬

‫نشریه جوانان کمونیست پنجشنبه ها منتشر می شود‬


‫‪6‬‬

‫وازکتومی و توبکتومی در ایران متوقف شد!‬ ‫که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد ‪ ،‬سقطهای غیر‬ ‫بهداشتی در مکانهای آلوده و با داروهای غیر استاندارد‬ ‫توسط افراد غیر حرفه ای ‪ ،‬آسیبهای جسمی ‪ ،‬افسردگی ‪،‬‬ ‫بیماری و‪....‬‬ ‫بای د علیه این طرح و چنین قوانینی اعتراض کرد و مجبور‬ ‫ماندانا حکمت‪:‬‬

‫کرد که اینها دست از پیشبرد این قانون دست بردارند‪.‬‬

‫یکی از اصولیترین و ابتداییترین حقوق زنان در اختیار‬ ‫داشتن و حق کنترل بر جسم و زندگی خود میباشد ‪ .‬زنان‬ ‫در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسالمی مرد ساالر و ضد‬ ‫زن هر روز بیشتر از حقوق انسانی خود دور میشوند‪ .‬حس‬ ‫مالکیت و انحصاری مردان نسبت به همه چیز به ویژه نسبت‬ ‫به زنان که ریشه در نظام تبعیض آمیز موجود دارد‪ ،‬در‬ ‫بدنهٔ نظام حکومتی ایران که آلوده به مذهب نیز هست‬ ‫بیشتر خود را نشان داده و به صورت اغراق آمیزی به ظلم‬ ‫مردان نسبت به زنان دامن میزند‪.‬‬ ‫زنانی که مجبور به تن دادن به رابطه جنسی خارج از اختیار‬ ‫و تمایل خود میشوند(چه در چارچوب ازدواج و چه خارج‬ ‫از آن)‪ ،‬که منجر به بارداری آنها میشود ‪ ،‬با این حال کسانی‬ ‫که در حکومتند برای سرنوشت زنان تصمیم میگیرند ‪ ،‬و‬ ‫عمال آنان را به صورت ابزاری بی هویت در میآورند‪ .‬اجرایی‬ ‫کردن سیاست افزایش جمعیت را باید زنان بدوش بکشند و‬ ‫این قدمی دیگر در حجوم به حقوق زنان و در ادامه به حقوق‬ ‫مردان و کال انسانهاست‪.‬‬

‫این نشریه را تکثیر کنید و به دست دیگران‬

‫با در نظر گرفتن تمام مسائل‪ ،‬مصائب و مشکالتی که از نظر‬

‫برسانید‪ .‬نویسنده آن باشید و برایش اخبار‬

‫روانی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬در جامعه ایران موجود است‬

‫اعتراضات را بفرستید‪.‬‬

‫و با به تصویب رسیدن این قانون باز هم بایستی منتظر‬ ‫آسیبهای زیر پوستی غیر قابل جبران دیگری نیز باشیم‬ ‫که در پیش گرفتن این سیاست و اعمال این نوع قوانین‬ ‫باعث آن میباشد و این قشر از جامعه را به سوی سراشیبی‬ ‫سقوط و یأس میکشاند‪.‬‬

‫‪Javanan.tamas@gmail.com‬‬ ‫‪Tel: 00446739681438‬‬


‫‪7‬‬

‫حق تحصیل در دانشگاه ها و مدارس حق ابتدایی همه افراد ساکن ایران است!‬ ‫بهنیا غنی‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی همیشه در شعار دادن اول بوده و هست‪ .‬یکی‬ ‫از شعارهایی که جمهوری اسالمی میداده حق تحصیل برای همه‬ ‫ی افراد جامعه ‪ .‬از همون ابتدا با تعطیلی و سرکوب و تصفیه‬ ‫دانشجویان و اساتید و بعد با به وجود آوردن شرایط سخت‬ ‫تحصیلی برای دانشجویان شعار تحصیل برای همه زیرپا گذاشت‬ ‫چون در صورت قبولی هم‪ ،‬فرد قبول شده با توجه به کسب نمره‬ ‫کسب شده میتوانست انتخاب رشته کند نه بر حسب عالقه فرد‪.‬‬ ‫البته در سالهای اخیر با پرداخت هزینه های وحشتناک دانشگاه‬ ‫آزاد و غیر انتفاعی این امر تا حدود اندکی برای افراد نه چندان‬ ‫زیادی میسر شده که در رشته ی مورد عالقه ی خود ادامه‬ ‫تحصیل دهند‪.‬در ادامه هم هزارن کنترل و فضای سرکوب‬ ‫را‬ ‫تحصیل‬ ‫برایدانشجویان‬ ‫سخت و سخت‬ ‫تر کرده که‬ ‫البته مداوما با‬ ‫اعتراض‬ ‫دانشجویان‬ ‫شده‬ ‫روبرو‬ ‫است‪ .‬اما بحث‬ ‫امروز من در‬ ‫رابطه ممنوعیت تحصیل افغانستانی های مقیم ایران و در اینجا‬ ‫در دانشگاه ها است‪.‬‬ ‫در دوره ی جنگ های افغانستان خیلی از افغانستانی ها به ایران‬ ‫پناه آوردند‪ .‬در ایران ساکن شدند و مشغول به کار شدند‪ .‬مشغول‬ ‫به سخت ترین و دشوارترین کارها در ایران شدند و این جماعت‬ ‫هیچ حق قانونی واستفاده از امکانات دولتی را نیز نداشتند و‬ ‫همیشه از طرف حکومت مورد ظلم واقع شدند‪.‬‬ ‫بعد اعطای مجوز تحصیل برای افغانستانی های مقیم ایران در‬ ‫دانشگاه های کشور همیشه مشکالتی سر راه ای افراد بوده و‬ ‫هست‪.‬‬ ‫مشکالتی از قبیل محدودیت دانشگاه ها و رشته های انتخابی‪ .‬بر‬ ‫طبق آمار و اعالم سازمان سنجش اتباع غیر ایرانی به ویژه‬ ‫افغانستانی ها فقط در دو استان قم و البرز و تعداد اندکی دیگر‬ ‫از دانشگاههای کشور ادمه تحصیل دهند و اگر در مناطق ممنوعه‬ ‫قبول شوند قبولی آنها نادیده گرفته میشود‪.‬در حالی که شانزده‬

‫دانشگاه کشور برای افغانستانی ها ممنوع اعالم شده است‪ .‬در‬ ‫دانشگاه های مجاز هم محدودیتهای زیادی برای انتخاب رشته‬ ‫دارند‪ .‬آنها مجاز به انتخاب رشته های فیزیک اتمی‪ ،‬فیزیک‬ ‫(گرایش هستهای)‪ ،‬مهندسی هستهای‪ ،‬مهندسی تسلیحات‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات (گرایش امنیت اطالعات‪ ،‬امنیت‬ ‫شبکه‪ ،‬مخابرات امن)‪ ،‬مهندسی هوافضا (کلیه گرایشها)‪،‬‬ ‫مهندسی شیمی (گرایش صنایع پاالیش‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬گاز‪ ،‬عملیات پتروشیمی)‪ ،‬مهندسی نگهداری هواپیما‬ ‫(هوانوردی‪ ،‬خلبانی‪ ،‬مراقبت پرواز‪ ،‬نمایش و نگهداری هواپیما)‪،‬‬ ‫الکترونیک هواپیمایی‪ ،‬مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی‪،‬‬ ‫تکنیک حوزههای نظامی‪ ،‬علوم و فنون هوانوردی‪ ،‬خلبانی‬ ‫هلیکوپتر‪،‬‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫نگهداری‬ ‫هلیکوپتر‪،‬‬ ‫اطالعات‬ ‫نظامی‪،‬‬ ‫اویونیک‬ ‫هواپیما‪ ،‬علوم‬ ‫نظامی‪ ،‬ناوبری‬ ‫و فرماندهی کشتی‪ ،‬مدیریت و کمیسر دریایی نمیباشند‪.‬‬ ‫تمام این محدودیت ها برای کسانی هست که اگر بگوییم در‬ ‫سوخت و ساز تولید و خدمات جامعه ایران بسیار فعال بوده آنهم‬ ‫با کمترین امکانات رفاهی اجتماعی دولتی و دستمزد ناچیز اغراق‬ ‫نکرده ایم‪ .‬درست است که حکومت اسالمی که با اهالی کشور به‬ ‫این گونه (کشتار واعدام های دهه ‪ ،16‬حمله به کوی دانشگاه‬ ‫‪ 56‬و سال ‪ ،66‬اعتراضات سال هشتاد و هشت و ‪ )......‬برخورد‬ ‫میکند و دانشجویان را سرکوب میکند و مردم ایران معضالت‬ ‫بسیاری در زندگی شخصی و اجتماعیشان دارند اما این هم یکی‬ ‫از مسائل مهمیست که باید مورد توجه دانشجویان و مردم قرار‬ ‫گیرد و از حق تحصیل این بخش جامعه هم دفاع کنند‪.‬‬ ‫دانشجویان افغانستانی ساکن ایران هم باید فعاالنه در این رابطه‬ ‫اطالع رسانی کنند و برای حق تحصیل مبارزه کنند‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫حسن روحانی باید بداند که مردم ایران متوهم نیستند!‬ ‫شیرین شمس‪:‬‬ ‫حسن روحانی که از طرف مردم به زبان طعنه به حسن کلید‬

‫بالقوه و بالفعل آماده سرکوب مردمی است که هر چند با‬

‫دار معروف شده است‪ ،‬در نخستین جلسه بررسی صالحیت‬

‫وضعیت وخیم اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند ولی‬

‫کابینه پیشنهادی خود به مجلس گفت‪" :‬ایرانیان باید بهتر‬

‫قطعا در اولین فرصت مناسب شورشی عظیم را ترتیب‬

‫زندگی کنند‪".‬‬

‫خواهند داد‪ .‬پورمحمدی فقط یکی از جنایتکاران کابینه‬

‫وزرای پیشنهادی حسن روحانی به خوبی نشان می دهد که‬

‫حسن روحانی است‪ .‬حال چه کسی باور می کند که با این‬

‫چگونه ایشان یک جماعت قاتل‪ ،‬جنایتکار و چماقدار و‬

‫کابینه و ادامه سیاست های ضد بشری جمهوری اسالمی و‬

‫امنیتی را برای‬

‫پافشاری‬

‫بر‬

‫سرکوب مردم و‬

‫پایبندی‬

‫و‬

‫بقای نظام دارد‬

‫اجرای‬

‫سازماندهی‬

‫اساسی توسط‬

‫قانون‬

‫از‬

‫دولت‬

‫جدید‪،‬‬

‫آنجائیکه ایشان‬

‫مردم‬

‫ایران‬

‫و هیچ فرد‬

‫بتوانند بهتر از‬

‫دیگری در این‬

‫قبل‬

‫زندگی‬

‫نظام‪ ،‬هیچ راه‬

‫کنند؟!‬

‫کند‪.‬‬

‫حلی‬

‫این ادعا یک‬

‫برای‬

‫وهم است‪ ،‬یک‬

‫بحرانهای‬ ‫سیاسی و اقتصادی ندارد و فضای اعتراضی و انفجاری جامعه‬ ‫به موازات عمیق تر شدن بحرانها شدت می گیرد‪ ،‬ایشان در‬ ‫قدم اول نیروی سرکوب دولت خود را برای مقابله با مردم‬ ‫آماده می کند‪ .‬انتصاب مصطفی پور محمدی به سمت وزیر‬ ‫دادگستری خود گواه بر ترس جمهوری اسالمی از‬ ‫شورشهای خیابانی مردم علیه وضعیت افتضاح اقتصادی‬ ‫است‪ .‬با توجه به سابقه پور محمدی که تعهد خود را در‬ ‫قتل مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسالمی به خوبی ثابت‬ ‫کرده و کسی است که به دلیل عضویت در هیئت ‪ 5‬نفره‬ ‫اعدام سراسری ‪ 5666‬زندانی سیاسی موسوم به «هیئت‬ ‫مرگ»‪ ،‬به جنایت علیه بشریت متهم شده است‪ ،‬برای دولت‬ ‫جدید نیروی سرکوب مناسبی تلقی می شود‪ .‬کسی که‬

‫فریب است‪ .‬ولی مردم ایران متوهم نیستند‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫سوال هفته‪ :‬قوانین قضایی در حکومت شورایی‬ ‫پیمان‪ :‬رفرنس و منبع برای اتخاذ قوانین قضایی در حکومت شورایی چیست؟‬ ‫مصطفی صابر‪ :‬جوهر حکومت شورایی اعمال اراده مستقیم خود‬

‫حکم هر دادگاهی حداقل یکبار قابل فرجام خواهی توسط متهم‪،‬‬

‫مردم است‪ .‬یعنی اینکه اداره همه جوانب زندگی اجتماعی از‬

‫دادستانی و یا هر دو سوی دعاوی حقوقی است‪.‬‬

‫طریق دخالت‪ ،‬شرکت و نظارت مستقیم و بالواسطه همه‬

‫ممنوعیت دامن زدن به پیشداوری عمومی نسبت به محاکمات و‬

‫شهروندان صورت میگیرد‪ .‬این طبعا شامل مساله قضا و‬

‫افراد درگیر در آن مادام که محاکمه خاتمه نیافته است‪.‬‬

‫دادگستری‪ ،‬تصویب قوانین مربوط به آن‪ ،‬انتخاب قضات و مقامات‬

‫ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطی که فشار افکار‬

‫و ارگانهای قضایی‪ ،‬چگونگی اجرا و اتخاذ این قوانین‪ ،‬و نهایتا‬

‫عمومی امکان یک محاکمه بیطرفانه را سلب و یا خدشه دار کرده‬

‫نظارت دائم مردم و ارگانهای منتخب شان بر آن نیز میشود‪.‬‬

‫باشد‪.‬‬

‫فوری ترین مسائلی که در رابطه با قضا مقابل یک حکومت‬

‫شهادت پلیس در محاکمات ارزشی معادل شهادت سایر شهود‬

‫شورایی در ایران قرار میگرد بنظرم از اینقرار است‪ :‬اول) فورا و‬

‫دارد‪.‬‬

‫بدون فوت وقت کلیه قوانین تبعیض آمیز‪ ،‬ضد زن‪ ،‬قوانین‬

‫قاضی و دادگاه باید کامال از روند بازپرسی و تحقیق مستقل‬

‫اسالمی‪ ،‬وحشیگری های نظیر مجازات اعدام و غیره را ملغی کند‪.‬‬

‫باشند‪ .‬صحت قانونی پروسه تحقیق باید توسط قضات ویژه ای‬

‫دوم) پیشرفته ترین قوانین قضایی و بهترین دستاوردهای تا‬

‫مورد نظارت و تائید قرار بگیرد‪.‬‬

‫کنونی بشر در این زمینه را به بحث و تبادل نظر وسیع و آزاد‪،‬‬

‫در قوانین جزایی تعدی و تجاوز به جسم و آسایش روحی انسان‬

‫دقیق و کارشناسانه در بین مردم بگذارد و نهایتا قوانین مربوطه‬

‫ها‪ ،‬خشونت علیه کودکان‪ ،‬خشونت علیه زنان‪ ،‬جرائم "ناموسی"‬

‫توسط شوراها و ارگانها و یا به رای مستقیم مردم به تصویب‬

‫علیه زنان‪ ،‬جرائم ناشی از تعصب و نفرت گروهی و جرائم توام با‬

‫برسد‪ .‬سوم) دادگستری و قوه قضاییه فاسد فعلی را منحل کند و‬

‫اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین تری در قیاس‬

‫بجای آن تمامی قضات و مقامات قضایی مستقیما توسط خودم‬

‫با تعدی به حقوق ملکی و اموال اعم از خصوصی و دولتی محسوب‬

‫مردم انتخاب شوند‪ .‬چهارم) شرایطی تامین کند که کل دستگاه‬

‫گردند‪ .‬مجازات های انتقامی و باصطالح عبرت آموزانه باید با‬

‫قضایی از قوه مجریه کامال مستقل باشد و در عین حال تحت‬

‫مجازات های معطوف به اصالح مجرم و مصون داشتن جامعه از‬

‫نظارت دائم مردم و ارگانهای منتخب آنها قرار گیرد‪ ،‬بطوری که‬ ‫هرگاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کردند آنها را عزل کنند‪.‬‬ ‫در مورد جوانب مختلف "دادگستری مستقل و تامین عدالت برای‬ ‫همه" در برنامه ما "یک دنیای بهتر" در جزئیات صحبت شده‬ ‫که خواننده را به آن رجوع میدهم‪ .‬برای مثال در مورد "موازین‬ ‫محاکمات" چنین آمده است‪:‬‬

‫وقوع مجدد جرم جایگزین شود‪".‬‬ ‫در پایان باید یادآوری کنیم که بقول مارکس "حق" نمی تواند‬ ‫باالتر از مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناشی از آن قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در همین رابطه در برنامه ما "یک دنیای بهتر" تاکید شده‬ ‫است که‪:‬‬ ‫"سیستم قضایی و مفهوم عدالت قضایی در هر نظامی انعکاسی‬

‫"اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است‪.‬‬

‫از مناسبات اجتماعی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی در آن است‪.‬‬

‫محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداوری و در شرایط منصفانه‬

‫قلمرو قضا‪ ،‬اعم از پیکره قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و‬

‫برگزار شود‪ .‬محل محاکمه‪ ،‬قاضی و هیات منصفه باید به نحوی‬

‫عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه‪ ،‬بخشی از‬

‫تعیین شوند که این شرایط تامین گردد‪.‬‬

‫روبنای سیاسی در جامعه است که شالوده اقتصادی و طبقاتی‬

‫متهم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارک‬

‫موجود در جامعه را حراست میکند‪ .‬به این اعتبار عدالت قضایی‬

‫و شهود دادستان‪ ،‬و یا طرف شاکی‪ ،‬مطلع شوند و آنها را بازبینی‬

‫واقعی و برخورداری یکسان همه از آن‪ ،‬و قضاوت و حکمیت‬

‫کنند‪.‬‬

‫براستی مستقل و منصفانه‪ ،‬منوط به دگرگونی بنیادی جامعه‬ ‫طبقاتی موجود است‪".‬‬

‫شما هم میتوانید سئواالت خود را ارسال کنید تا به آنها پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫آدرس ارسال‪javanan.tamas@gmail.com :‬‬


‫‪01‬‬

‫اصالح طلبان در راه چانه زنی با دیگر جناح های جمهوری اسالمی!‬

‫احسان ریاحی‪:‬‬ ‫اصالح طلبان بخشا‪ ،‬لوگوی فیسبوک خودرا به رفع حصر‬ ‫تغییر داده اند اما نمی گویند پس زندانیان سیاسی چی‪،‬‬ ‫پس تکلیف جوانهایی که یکی پس از دیگری اعدام می شوند‬ ‫چی‪ ،‬پس وضعیت زنان چی‪ ،‬پس اوضاع اقتصادی و تورم‬ ‫ساعتی چی‪ ،‬پس ‪ .....‬آیا تمام مشکل مردم ایران حصر‬ ‫موسوی‪ ،‬کروبی و رهنورد است؟ نه! مشکل ما جمهوری‬ ‫اسالمیست که جان به جانش کنی به خاطر حفظ سودهای‬ ‫میلیاردی کالن باید استثمار و سرکوب کند‪ ،‬حکومتی با‬ ‫قوانین و فرهنگ پوسیده و ارتجاعی که هیچ جناحش نمی‬ ‫تواند موازین انسانی را رعایت کند‪ .‬چرا بجای خواست آزادی‬ ‫زندانیان سیاسی که تحت این مطالبه بالطب آزادی موسوی‪،‬‬ ‫کروبی و رهنورد هم شامل میشوند چسبیده اید به چانه‬ ‫زنی با روحانی و جناح مقابل‪ .‬حداکثر مطالبات اینها چانه‬ ‫زنی برای پیدا کردن جایگاهشان در این حکومت و سودهای‬ ‫میلیاردی ست یعنی شریک شدن در قدرت و ثروت‪ .‬اینها‬ ‫کامال بیربط به منافع مردمند‪.‬‬

‫اگر خواهان جامعهای بدون زندانی‬ ‫سیاسی هستید که همگان بتوانند‬ ‫آن طور که میخواهند بیندیشند و‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ ،‬ما صفی از‬ ‫جوانان هستیم که برای این امر‬ ‫مبارزه میکنیم‪ .‬به سازمان جوانان‬ ‫کمونیست بپیوندید‪.‬‬


‫‪00‬‬

‫آمار سرسام آور بیکاری در ایران‪ ،‬جوانان بیکار و آینده ای ناروشن!‬ ‫بهنیا غنی‪:‬‬ ‫بر خالف ادعاهای رئیس دولت پیشین جمهور اسالمی‪ ،‬مبنی بر‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و همچنین ایجاد ‪ 1‬میلیون شغل اما متاسفانه‬ ‫بر طبق آمار واقعی شاهد رکود در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری‬ ‫در شهرهای مختلف هستیم‪ .‬طبق آمار‪ 266‬شهر ایران دارای‬ ‫فاصله بیکاری دو رقمی هستند که بشاگرد با ‪ %75‬بیشترین و‬ ‫پس از آن جوانرود با ‪ %75‬و سروان با ‪ %77‬رتبه های بعدی را در‬ ‫این زمینه دارند‪ .‬کمترین فاصله بیکاری را هم در شهرهای‬

‫اما تمامی این اقدامات دردی را از بیکاران و کارگران از کار بیکار‬ ‫شده دوا نخواهد کرد و دولت حسن روحانی نیز همانند سایر‬ ‫دولت های سابق در ایران با عوض کردن صورت مسئله و تعاریف‬ ‫جدید از مشکالت مردم به ویژه بیکاری نه تنها سعی در حل‬ ‫کردن مشکالت نمیکنند بلکه کامال منکر وجود مشکل نیز‬ ‫خواهند شد‪.‬‬

‫ابوموسی با ‪ % 6.2‬و پس از آن مه والت و بستان آباد با ‪ % 7.6‬و‬ ‫ایجرود‪ ،‬شبستر‬ ‫و خنداب با ‪7.5‬‬ ‫‪ %‬و بشرویه با‬ ‫‪ % 7.1‬و تیران و‬ ‫کرون با ‪% 7.7‬‬ ‫کمترین میزان‬ ‫بیکاری دارند‪.‬‬ ‫هرچند‬

‫امار‬

‫واقعی‬

‫بسیار‬

‫باالتر از این‬ ‫ارقام هست اما‬ ‫باز همین نشان‬ ‫دهنده وضعیت‬ ‫بحرانی جامعه ایران را دارد‪ .‬و البته این آمار مربوط به پس از‬ ‫تعریف جدید دولت احمدی نژاد از شغل و شاغل می باشد که به‬ ‫گفته ی او تمامی سربازان تمامی افراد باالی ‪ 66‬سال که حتی‬ ‫در هفته ‪ 6‬ساعت کار می کنند و حتی افرادی که بدون مزد برای‬

‫زنده‬

‫خویشاوندان و اقوام خود کار میکنند نیز جزء افراد شاغل‬ ‫محسوب میشوند‪ .‬رئیس شورای اصناف کشور نیز اعالم کرده‬ ‫است که طی ‪ 66‬سال اخیر ‪ 6.7‬میلیون نفر شغل خود را از دست‬ ‫داده اند‪ .‬این آمار و ارقام توسط روحانی رئیس دولت فعلی‬

‫باد‬

‫حکومت اسالمی مورد استناد قرار میگرفته است‪.‬‬

‫سوسیالیسم‬


‫‪02‬‬

‫مسئله حجاب در ایران‬ ‫این نمی تواند زیاد دوام داشته باشد و ادامه این روند باعث خشم‬ ‫بیشتر مردم خواهد شد‪.‬‬ ‫امروزه در کنار مشکالت عدیده سیاسی‪ ،‬اقتصادی و‪ .....‬که‬ ‫جمهوری اسالمی با آن روبرو است‪ ،‬مردم با نه گفتن به حجاب‬ ‫در واقع به کل این نظام میخواهند نه بگویند‪ ،‬به نظام اسالمی که‬ ‫نه تنها حق شادی و شور ونشاط و انتخاب نوع پوشش را از مردم‬ ‫گرفته است‪ ،‬بلکه در کنار آن سایه شوم خود را با زور و سرکوب‬ ‫به مردم تحمیل کرده است‪.‬‬

‫کابینه روحانی و ادامه جنگ باندهای‬ ‫حکومت اسالمی!‬

‫بیستون بیگزاده‪:‬‬ ‫این روزها اخبار مبنی بر انتخاب حجاب اختیاری مردم ساکن‬ ‫ایران در ایندوره بسیار زیادتر شده است و حتی در داخل کشور‬ ‫نیز تالش هایی صورت گرفته است و مردم اعتراض خود را نسبت‬ ‫به عدم پوشش اختیاری نشان داده اند‪.‬‬ ‫البته مردم و به ویژه جوانان از هر فرصتی استفاده می کنند که‬ ‫پوشش دلخواه خود را داشته باشند و یا چیزی شبیه آن را بر تن‬ ‫کنند که این را می توان در باالتر آمدن مانتوها‪ ،‬عقبتر رفتن‬ ‫روسری ها و‪ ...‬مشاهده کرد‪ ،‬که اینها به نمونه هایی از صدای‬ ‫اعتراضی به حجاب اجباری است!‬ ‫این حق طبیعی هر انسانی است که پوشش دلخواه خود را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما جمهوری اسالمی حاکم بر ایران‪ ،‬مردم را از حق اولیه‬ ‫خود به دلیل مغایرت با قوانین شرع محروم کرده است و دین‬ ‫ناخواسته ای را نیز به اکثریت مردم تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی میداند که وضع به همین روال نمی تواند پیش‬ ‫برود‪ ،‬چون از یک طرف مردم خواهان پوشش اختیاری هستند و‬ ‫از طرف دیگر برداشتن حجاب و دادن حق پوشش اختیاری با‬ ‫پایه های نظام اسالمی حاکم در ایران در تضاد است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی می خواهد این بحران را مهار کند‪ ،‬جناحی از‬ ‫آن میخواهد به نوعی با این مسئله کنار بیاید که از یک سو از‬ ‫فشار عدم پوشش اختیاری نجات یابد و از دیگر سو اصول پایه‬ ‫ای نظامش را حفظ کند و به واقع اجازه پوشش تا حدی آزاد‬ ‫برایش قابل قبول شده است و جناح دیگرش میگوید باید با بگیر‬ ‫و ببند جلوی این جنبش عظیم را بگیرد هرچند که این بگیرو‬ ‫ببندها تا بحال ثمری برای حکومت نداشته است‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ولی میداند خیلی از مردم در کل نمی خواهند چیزی به‬ ‫اسم حجاب داشته باشند یا کسی درانتخاب نوع پوشش آنها نظر‬ ‫بدهد و مردم پا را فراتر از آن چارچوب قابل قبول جمهوری‬ ‫اسالمی می گذارند‪ ،‬جمهوری اسالمی نیز به ناچار هر از چند و‬ ‫گاهی طرح های امنیت اخالقی را گسترش می دهد اما میداند‬

‫احسان‪:‬‬ ‫امروز در صحن علنی مجلس اسالمی‪ ،‬نمایندگان اصولگرایان و‬ ‫اصالح طلبان ومیانه روها بر سر وزیران پیشنهادی روحانی به‬ ‫جدال پرداختند‪ .‬در کابینه روحانی از تمامی جناح های رژیم‬ ‫هستند افرادی مانند پورمحمدی‪.‬‬ ‫اما باز با این حساب بین گرگها بحث همچنان باالست و نمی‬ ‫خواهند لحظه ای از دزدی و چپاول مال و جان مردم از همدیگر‬ ‫عقب بمانند‪.‬‬ ‫اصولگرایان در تالشند تا با اشاره به اینکه خامنه ای از اصالح‬ ‫طلبان دلخوشی ندارند باید اصولگرایان در کابینه باشند تا خامنه‬ ‫ای دلش شاد شود و از یاران حلقه بگوشش راضی باشند‪.‬‬ ‫اما اصالح طلب ها با بیان این که در ‪ 6‬سال گذشته ‪ 57‬قطعنامه‬ ‫علیه رژیم صادر شده و این دلیل بی لیاقتی و بی تدبیریه‬ ‫اصولگرایان بوده و اصالح طلبان باید زمام دار امور باشند‪.‬‬ ‫اما آن چیز که بر همه آشکار است موج نارضایتی مردم است که‬ ‫بصورت تجمعات محلی درحال شکل گیریست و مردم به خوبی‬ ‫می دانند که این حکومت و سرانش‪ ،‬نه اصولگرا ها ونه اصالح‬ ‫طلبان به فکر مردم نبوده و نیستند واین کابینه پیشنهادی که‬ ‫امنیتی ترین کابینه درمقایسه با کابینه های پیشین است تنها‬ ‫وظیفه اش حفظ جمهوری اسالمی است‪.‬‬

‫سردبیر‪ :‬کیان آذر‬ ‫صفحه بندی‪ :‬رها تهرانی‬ ‫هیئت تحریریه‪ :‬کیان آذر‪ ،‬امیر ایلخانزاده‪ ،‬سسه‬ ‫ماتوسیان‪ ،‬احسان ابری‪ ،‬ماندانا حکمت‪ ،‬بهنیا غنی‪،‬‬ ‫شیرین شمس‪ ،‬مصطفی صابر‪ ،‬احسان ریاحی‪ ،‬بیستون‬ ‫بیگ زاده‬

Javanan komonist 598  
Javanan komonist 598  

نشریه جوانان کمونیست598 منتشر شد، برای دانلود،ویژه پخش و تکثیر در ایران