Page 1

‫‪۰۹۵‬‬

‫جوانان‬ ‫کمونیست‬ ‫نشريه سازمان جوانان حزب کمونيست کارگري ايران‬ ‫‪ ۳۲‬خرداد ماه ‪ ۲۲ / ۲۲۳۳‬ژوئن ‪3102‬‬

‫اساس سوسياليسم انسان است‪.‬‬ ‫سوسياليسم‪ ،‬جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است‪...‬‬ ‫منصور حکمت‬


‫‪۲‬‬

‫سخن سردبير!‬

‫نشریه جوانان کمونیست متعلق به شماستن‬ ‫متعلق به همه جوانانن دانشجویان و زناني که‬ ‫از تبعی ننابرابري و حجابن ازمذهبن از جهل و خرا هن‬ ‫از استثمارن استبدادن از قوم ررستين ناسیونالیسم و ن ادررستي بیزارند‬

‫اين نشريه را تکثير کنيد و بدست ديگران برسانيد‪،‬‬ ‫نويسنده آن باشيد و برايش اخبار اعتراضات را‬ ‫بفرستيد‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬کيان آذر‬ ‫صفحه بندي‪ :‬نازيال صادقي‬ ‫هیئت تحریریه‪ :‬شيرين شمس‪ ،‬امير ايلخان زاده‪ ،‬ريحانه گلي‪،‬‬ ‫پويان بارانی‪ ،‬رزا گيالنی‬ ‫جوانان کمونیست رنجشنبه ها منتشر می شود‬ ‫‪javanan.tamas@gmail.com‬‬ ‫‪Tel: 0046739681438‬‬

‫در هفته گذشته یک خبر بسیار امیدبخش و خوشحال کننده در‬ ‫رسانه ها منتشر شد و آن خبر آزادي کبري رحمااناراور باود‬ ‫زن جواني که یکي از قربانیان خشاوناتن نااباراباري و ا ار‬ ‫حاکم در جامعه ایران بوده است قرباني که محکوم به اعادام‬ ‫شده بود ولي با عالیت مستمر و گسترده مینا احادين کامارایان‬ ‫بین المللي علیه اعدام و جنبش عظیم مخاالاا اعادام ماتاوقاا‬ ‫شد بارها تا مرز اعدام کبري ریش ر اتایام اماا باا اعاتارا‬ ‫وسیع این جنبش و اقدامات مایاناا احادي جالاوي ایان جاناایات‬ ‫گر ته شد این مو یت و ریروزي را به مایاناا احادي و هاماه‬ ‫مبارزین علیه اعدام تبریک میگویم‬ ‫نکته بعدي صحبتهاي خامنه اي که گفته است‪ :‬حاتاي کسااناي‬ ‫که به نظام اسالمي اعت اد ندارندن بایستي باراي حافاظ کشاور‬ ‫راي صندوق هاي راي بیایند!‬ ‫این گفته خامنه اي وضعایات وخایام ایان حاکاومات را نشاان‬ ‫میدهد و هم سرمایه گذاري روي مسئله اي که از طاریاق آن‬ ‫ناسیونالیستهاي عظمت طلب ایراني را راي اناتاخااباات ر یام‬ ‫بکشاند بارها سران حکومت اسالمي از این گزیاناه اساتافااده‬ ‫کرده اند تا ناسیونالیستهاي ایاراناي را رشات حاکاومات خاود‬ ‫بیاورند احمدي ن اد در رابطه به جزایر ساه گااناه تاوانسات‬ ‫اینکار را کند و اینها را به حمایت از خود به حرکت درآورد‬ ‫و یا زمان کرکري جنگي بین جمهوري اسالمي و امریکا کاه‬ ‫موجب آن شد که امثال داریوش همایون اعالم کنند کاه رشات‬ ‫حکومت اسالمي خواهد ر ت‬ ‫اما در حال حاضر مسئله انتخااباات جاماهاوري اساالماي باار‬ ‫دیگر نشان میدهد که خامنه اي روي این گزینه مانور میدهد‬ ‫اما جواب به خامنه اي یک چایاز اسات ماردم ایارانن تاو و‬ ‫حکومتت را نمیخواهند مردم میخواهند که این حاکاومات را‬ ‫سرنگون کنندن با درآمدن اسم هارکادام از ایان کاانادیاداهاا از‬ ‫صندوق اوضاع مردم نه تنها بهتر نخواهد شاد کاه بادتار هام‬ ‫میشود جمهوري اسالمي باید برود‬ ‫کيان آذر‬ ‫‪ ۳۳‬خرداد ‪۲۲۳۳‬‬ ‫‪ ۲۳‬ژوئن ‪۳۱۲۲‬‬


‫‪۳‬‬

‫نه بد! نه بدتر! فقط سرنگوني جمهوري اسالمي!‬ ‫شیرین شمس‬ ‫” بین بد و بدترن باید بد را انتخاب کرد ”! چه کساي حاکام داده کاه‬ ‫حتما وقتي بد و بدتر گذاشته میشود باید ”بد“ را انتخاب کنایام ایان‬ ‫جملهن جمله اي کلیدي اسات کاه حاکاومات جاماهاوري اساالماي و‬ ‫مدا عین آن میخواهند بوسیله آن مردم را اوال راي صندوقاهااي ر ي‬ ‫بکشاندن دوما کامال واضح و با وقااحات ماردم را در ظارا باي‬ ‫اختیاري و بي ح وقي قرار دهند و بگویند که ‪ :‬اِي مردم شماا هایا‬ ‫آلترناتیوي نداریدن شما هی ح ي ندارید و اختیار تصمیم گایاري از‬ ‫آن من است ولي اگر مورد رضایت شما نیستن حداقل این حق را‬ ‫ِ‬ ‫دارید که بین بد و بدترن بد را انتخاب کنید و با همین تر ند مردم را‬ ‫از ترس بدترین ها به بد و حداقل ها راضي کناناد و هامایان رادیاده‬ ‫انتخاب بین بد و بدتر میتواند موجب ادامه حیات حکومت مي شود‬ ‫به همین دلیل اوال‪ :‬هر یک ر ين ر ي به مشروعیت نظام هسات ‪.‬‬ ‫دوما‪ :‬اصال قرار نیست ر ي مردم لحاظ بشودن رئیس جمهوري که‬ ‫مورد نظر رهبري جماهاوري اساالماي و باانادش اسات قاطاعاا از‬ ‫صندوق میاد بیرون مي آیدن آخاریان ساناد‪ :‬ساال ‪. ۸۸‬ساوماا‪ :‬حااال‬ ‫ر کنیم رئیس جماهاوري کاه ماورد ناظار رهاباري جاماهاوري‬ ‫اسالمي نیست راي بیارودن میخواد چه گلي به سر مردم بزناد آیاا‬ ‫وضعیت اقتصادي دگرگون و به نفع مردم مي شود ح وق کاارگار‬ ‫اضا ه میشود سطح زندگي مردم باالي خط ر مي آیاد تاحاریام‬ ‫هاي بین المللي که صر ا ی ه مردم را گر ته لغو میشود آیا گاراناي‬ ‫ارزاني میشود آیا تنفروشي جمع میشود کار کودکان لغو میاشاود‬ ‫جوانان آینده روشن ریدا میکنند آیا اعتیاد جمع میشود آزادي بایاان‬ ‫معني ریدا میکند احزاب مختلا اجازه عالیت ریدا میکاناناد قااناون‬ ‫”زن و مرد برابرند“ جزء قوانین قااناون اسااساي مایاشاود آیاا زن‬ ‫ستیزي محکوم میشود قانون منع زن ستیزي در قانون اساسي درج‬ ‫مي شود قانون منع کودک آزادي در قانون اساسي درج مي شاود‬ ‫آیا مذهب اختیاري میشود حجاب اختیاري میشود بي مذهبي و بي‬ ‫خدایي آزاد مي شود روابط دختر و رسر آزاد میشود آیا سنگاساار‬ ‫از قانون حذا میشود آیا اعدام از قانون حذا میشود آیاا رواباط‬ ‫همجنسگراها آزاد میشود آیا قوم ررستي و نا اد رارساتاي از بایان‬ ‫میرود‬ ‫قطعا هیچکدام از این ”آیاها“ جواب آري ندارد قطعا ندارد! خاتمي‬

‫با آن هاماه ادعااهااي اصاالحااتاي اش هایا کااري ناکاردن چاون‬ ‫نمیخواست و نمیتوانست کاري کند اوال حوزه اختیاراتش را محدود‬ ‫کرده بودند و ثانیا اگر هم کاري میکرد منا ع و ب اي نظام به خطر‬ ‫مي ا تاد نتیجه این شد که سردَمدار اصالحات با آن هماه دبادباه و‬ ‫کبکبه نتوانست و نخواست حتي یک بند از قانون اساسي را تاغایایار‬ ‫دهد چرا که هر تغییري در جمهوري اسالمين آن را به سرنگوني‬ ‫نزدیکتر میکرد به همین دالیل هر ردي از نظام جمهوري اسالمي‬ ‫سر و ته قماش این نظام است و صر ا براي یک ردیده کاندید میشود‬ ‫و مي جنگند ”حفظ نظام“ همه اینها میخواهند این نظام حفاظ شاودن‬ ‫مبادا سفره بخور بخورشان جمع شود‬ ‫و از آنطرا مردم را با تح یر میفرستند دنبال یارانهن که آیاا تاعالاق‬ ‫بگیرد آیا تعلق نگیرد! هر کس هم اعترا کردن باتومي یا شایاشاه‬ ‫نوشابه اي نثارش مي کنند به همین دالیل من معت ادم کاه ناه تاناهاا‬ ‫نباید به هی کاندیدایي راي داد و انتخابات را تحریم کردن بلکه باایاد‬ ‫را را راتر گذاشت و براي یک آلاتارنااتایاو شاایساتاه یاک انساان و‬ ‫جامعه قرن و بیست و یکمي تالش کرد انسان قرن و بیست و یکام‬ ‫باید زیر میز انتخاب بین بَد و بدتر بزند و بهترین هاا را باخاواهادن‬ ‫باید آلترناتیو انساني را بخواهد و آلترناتیو انسانين صار اا راس از‬ ‫سرنگوني جمهوري اسالمي امکان رذیر است‬


‫ماشين به جا مانده از پليس !‬ ‫نوشتههاي کاغذي مردم بر‬ ‫ِ‬ ‫عالین ایراني حاضر در میدان تاکسیم و در اعتاراضاات‬ ‫جاري در ترکیه عکسهایي را از میدان تااکسایامستا اسایام‬ ‫استانبول براي ما ارسال کرده اند که در ادامه ماالحاظاه‬ ‫میکنید‬ ‫شما نیز میاتاوانایاد اخاباارن عاکاس و ایالام اعاتاراضاات‬ ‫ریرامون خود براي سازمان جوانان کمونیست باه آدرس‬ ‫‪javanan.tamas@gmail.com‬ارسال کنید که ما در‬ ‫نشریه و برنامه اي تلویزیوني آنها را منعکس کنیم و باه‬ ‫اطالع سایر ا راد برسانیم ج‪ .‬ک‬

‫‪۴‬‬


‫‪۵‬‬

‫من فرياد ميزنم مسلمان نيستم!‬ ‫آرمین از ایران‬ ‫من جواني هستم که در نظام دیکتاتور جمهوري اسالمي دوران‬ ‫کودکي ام را سرري کردم و در طول زندگي ام از این حاکاومات‬ ‫به جز جنایت و قتل و کشتار چیزي به یاد ندارم من بدون اراده‬ ‫و انتخاب خودم در کشوري به نام ایران متولد شدم در جایي که‬ ‫جانیان اسالم و قران بر آن حکومت مي کنند و حاتاي کاودکاان‬ ‫نیز در اینجا در امان نیستند آنها دنیاي کودکان را نیز به دنایااي‬ ‫سیاهي و اندوه تبدیل کرده انادن دنایاایاي کاه کاودکاان باه جااي‬ ‫روشیدن لباسهاي شاد ورنگي و موي دلخواه باید لباسهاي تایاره‬ ‫به تن کنند و با حجابي هام کاه بار سار دخاتاران از ‪ ۹‬ساالاگاي‬ ‫میکنند زندگي کودکانه را از آناهاا دریاي مایاکاناناد و بسایاار از‬ ‫کودکان هم باید این دوره را بجاي شادي و بازي و تاحاصایال باا‬ ‫کار و ر دوران کودکي را طي کنند آري من در جایي زندگاي‬ ‫میکنم که به حکم دین و اسالم حتي شاد بودن کاودکاان هام گانااه‬ ‫است چه برسد به ب یه مردم‬ ‫از زماني که مدرسه ر تم تا حاال که دانشجو هستم حکومت تمام‬ ‫تالش خودش را کرده که از نسل ما جواناني مسلاماان و ماعاتا اد‬ ‫بسازد سعي کرده ما را شستشوي مغزي دهد اما نه تنهاا ماو اق‬

‫نشد بلکه اکثریت جوانان علیه هر چه دین و اساالم و حاکاومات‬ ‫اسالمیست هستند و من میخواهم از همینجا ریاد بازنام تاا شاایاد‬ ‫همه دنیا بدانند من مسلمان نیستم و ایران رر اسات از جاوانااناي‬ ‫مثل من که هی اعت ادي باه دیان و خادا و اساالم نادارناد مان‬ ‫میخواهم صداي آنها باشم و بگویم که ما مسلمان نیستیم لطفا ما‬ ‫را از لیست مذهبي ها خارج کنید‬

‫اگر خواهان جامعه اي بدون زنداني سیاسي هستید که همگان بتوانند آنطور که میخواهند بیندیشند و عالیت داشته باشندن‬ ‫ما صفي از جوانان هستیم که براي این امر مبارزه میکنیم به سازمان جوانان کمونیست بریوندید‬


‫‪۶‬‬

‫جمهوري اسالمي را بايد سرنگون کرد!‬ ‫چند روزي بیشتر تا بالصطالح انتخابات جمهوري اسالمي باقي نمانده است انتخاباتي که تاماام ناامازدهااي آن از دل هامایان حاکاومات‬ ‫برخواسته و از یلتر یک باند مشخص رد شده اند البته انتخابات همیشه در جمهوري اسالمي چنین بوده است ا راد کاانادیاد هاماگاي در‬ ‫جنایات این سي و چند سال گذشته که توسط این حکومت صورت گر ته دست داشته اند اشخاصي که در ب اي این حکومت و سارکاوب‬ ‫مردم ن ش آ ریني کرده اند‬ ‫در حاشیه این انتخابات مانند سال هاي گذشته اصالح طلبان و چهره هاي راستگرا مانند مسعود بهنود و تاعادادي دیاگار ساعاي دارناد باا‬ ‫تبلیغات در ضاي مجازي و در کانال هاي تلویزیونهاي ماهواره اي مانند بي بي سي مردم را تشویق به راي دادن بکنند حال سوال این‬ ‫است چرا راي دادن و شرکت در انتخابات و تبلیي آن و تشویق مردم باه راي دادن باراي ایان ا اراد و ایان جاناباش ماهام و ضاروري‬ ‫است مگر اینان همان کساني نیستند که ادعاي مبارزه با دیکتاتوري را دارند‬ ‫جواب بسیار واضح استن اینان مشکل چنداني با کلیت حکومت ندارند بلکه مشکل اینها با بخشي از حکومت یعني با خاماناه اي و بااناد‬ ‫خامنه اي ست امثال مسعود بهنود کاري به منا ع مردم ندارند بلکه میخواهند به هر صورتي که میشود در ساختار تاعاریاا شاده و در‬ ‫آنچه که نام انتخابات روي آن گذاشته اند قرار بگیرند مشکل امثال بهنودن نداها و سهرابها و ستار بهشتي ها نیستندن زندانیان سیااساي و‬ ‫محکومین به اعدام نیستند معلمان و کارگراني که ماه هاست ح وقي دریا ت نکرده اند نیستند خیل عظیم بیکاران نیستنادن جاوانااناي کاه‬ ‫مبتال به اعتیاد شده اند و یا زناني که تنفروشي میکنند و یا کودکاني که بجاي حق درس خاوانادن و داشاتان زنادگاي شاادن کاودکاان کاار‬ ‫وخیابان نام گر ته اند و یا زناني که هر روز هم زیر قوانین زن ستیز حکومت و یا در زندگي روزانه شان له و تح یر میشوند نیاساتاناد‬ ‫هی کدام اینها مسئله و دغدغه بهنودها و اصالح طلبان و همه جریاناتي که به یک بخش حکومت دل بسته اند و یا ماردم را تشاویاق باه‬ ‫شرکت در این انتخابات میکنندن نیست‬ ‫دغدغه اینها چیز دیگریست بازار گرمي براي بساطي که رهن شده و به نوعي اینها تالش میکنند که آنرا حافاظ کاناناد باراي مادا اعایان‬ ‫شرکت در ”انتخابات“ جمهوري اسالمين ست دمکراتیک گر تن و معت د بودن به انتخابات و راي دادنن زیادي شیک اسات مساتا ایام‬ ‫ترین و ح ی ي ترین راي را مردم با قدمهایشان بارها در سال ‪ 88‬خیابانهاي ایران اعالم کردندن در عاشوراي ‪ 88‬اعالم کردند در ایان‬ ‫سالها بارها بازگو کرده اند اینها کار همیشگي شانن ایستادن م ابل صا سرنگوني طلبان و ان البیون و مردم بوده است‬ ‫سازمان جوانان کمونیست اعالم میکند که جوانانن دانشجویان و زنان ایرانن این حکومت و انتخاباتش را باه رسامایات نامایاشانااساناد و‬ ‫رشیزي براي آن ارزش قائل نیستند ما اعالم میکنیم که باید بجاي شرکت در انتخابات و شلوغ و داغ کردن آنن باید روز انتخابات سوت‬ ‫و کور باشد باید بجاي شرکت در این مضحکه با اعتراضات خیاباني به حکومت هجوم ببریم راي ما از صندوقاهااي راي جاماهاوري‬ ‫اسالمي بیرون نمي آیدن راي ما در خیابانها و با قدمها و شعارهایمان اعالم میشود‬ ‫نه به مضحکه انتخاباتي جمهوري اسالمي!‬ ‫راي ما سرنگوني حکومت اسالميست!‬ ‫سازمان جوانان کمونيست‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد ‪۲۲۳۳‬‬ ‫‪ ۳‬ژوئن ‪۳۱۲۲‬‬

‫زنــده بــاد ســوســيــاليــسـم‬


‫‪۷‬‬

‫آکسيون حمايت از اعتراضات مردم ترکيه در شهر استکهلم‬ ‫کیوان حسین ن اد‬

‫مردم ترکیه در اعترا به دولت اسالماگاراي‬ ‫ترکیه به خیابان ها امده و تظاهارات هاایاي را‬ ‫انااجااام داده و هاامااچاانااان ادامااه ماایاادهاانااد ایاان‬ ‫اعترا کنندگان که اکثرا جوانن رادیکال و ان البي و چپ جامعه ترکیه میباشناد و‬ ‫از همه سطوح جامعه ترکیه هم در ان حضور دارند خواستار استعفاي دولت رجاب‬ ‫طیب اردوغان شده اند اما دولات اردوغاان ایان اعاتاراضاات و تاظااهارات را باا‬ ‫سرکوب جواب داده و در حال حاضر با وارد شادن اتاحاادیاه هااي کاارگارين ایان‬ ‫اعتراضات رنگ و بوي تازه اي به خود گر ته و مردم معتر باه صاورت جادي‬ ‫تر خواستار عملي شدن مطالبات خود هستند‬ ‫سازمان جوانان کمونیستسسازمان جوانان حزب کمونیست کارگري ایاران هام در‬ ‫روز جمعه ‪ ۷‬وئن ‪ ۳۵۰۲‬در میدان سرگل شهر استکهلم در تاظااهارات ماخاالافاان‬ ‫دولت رجب طیب اردوغان شرکت کرده و از طریق سخناراناي ناماایاناده خاود‪ -‬ناوا‬ ‫آزادي‪ -‬همبستگي خود را با مردم قهرمان تارکایاه اعاالم کارد عاکاساهاایاي از ایان‬ ‫اکسیون را در ادامه میبینید‬ ‫لینک ویدئوي اعالم همبستگي و رشتیباني از مردم مبارز ترکیه‪:‬‬

‫?‪https://www.youtube.com/watch‬‬ ‫‪v=dnlhM8iEEt4‬‬


۸


‫‪۹‬‬

‫بهار انقالبات‪ :‬تهران‪ ،‬قاهره‪ ،‬استانبول!‬ ‫نزدیک به یک ماه است که جرقه اعتراضاات در‬ ‫ترکیاه زده شاده اسات اعاتاراضاي کاه در روز‬ ‫نخست آنن تنها میدان تکسیم ست اسایام شااهاد ا اراد‬ ‫معتر بود اما در روزهاي بعد این اعتاراضاات‬ ‫به شهرهاي دیگه نیز کشیده شد و مردم ماعاتار‬ ‫علیه دولت اسالمگراي اردوغان و نظام سارماایاه‬ ‫داري خیاباان هاا را باه اشاغاال خاود درآوردناد‬ ‫معترضاني که در این ‪ 1‬ماه اخیر محل زندگیشاان‬ ‫را از خانه ها به میادین و خیابان هاي شهر منت ل‬ ‫کرده اند و در کنار دیگر همرزمانشان بهار ترکیه‬ ‫ريحانه گلي‬ ‫را رقم زده اند‬ ‫در این مدت در ضاي ایاناتارنات و شاباکاه هااي‬ ‫اجتماعي شاهد عاکاس و ایالاماهااي ماخاتالافاي از‬ ‫اعتراضات مردم ترکیه بودیم عکس هایي که نشان از جاو انا االباي ماردم تارکایاه‬ ‫دارد عکس هایي که در آن زنان مانند همیشه ریش دم و در صا اول هستند عاکاس‬ ‫را در بارابار‬ ‫هایي که در آن رلیس که یک ارگان سرکوبگر است مردم ماعاتار‬ ‫ضربه هاي باتوم و گازهاي لفل و اشک آور قرار داده و سعي بر آن دارد صاداي‬ ‫اعترا مردم را با انواع روشها سرکوب نماید اما در م ابل مردم ترکیه اعترا‬ ‫هاا باه قادري‬ ‫خود را بلندتر میکنند و نشان مي دهند از راي نمیشینند این اعتارا‬ ‫وسیع بوده و هست که رلیس را مجبور به ع ب نشیني کرده و در ادامه مردم ترکایاه‬ ‫از را ننشسته و با شعارهاي مختلا خواهان استفعاي اردوغان شده اند اما در چاناد‬ ‫روز گذشته اردوغان سعي داشت با یک سخنراني در خیابان مردم را به سمت خود‬ ‫بکشاند و به اعتراضات رایان دهد اما نه تنها مو ق نشد بلکه مردم مصمم تر از قبال‬ ‫بر خواسته خود یعني کناره گیري اردوغان را شاري کردند و این را شاري تا امروز‬ ‫نیز ادامه دارد بخشي از خواسته معترضین به شرح زیر است‪:‬‬ ‫طرح تخریب رارک قزي باید لغو شده و رارک به همین صاورت اعالاي باایاد بااقاي‬ ‫بماند‬ ‫خانه رهنگ خراب نشود‬ ‫ررو ه رادگان تورخانه باید لغو شود‬ ‫همه مسئولیني که در سرکوب و دستگیري و صدمه زدن به جان و ماال و زنادگاي‬ ‫مردم ن ش داشته اند باید از کار برکنار شوند‬ ‫باید ممنوع شود‬ ‫استفاده از وسایل سرکوب مانند گازاشک آور و‬ ‫همه دستگیرشدگان اعتراضات باید ورا آزاد شوند و هایا گاوناه رایاگارد قااناوناين‬ ‫ح وقي و جزایي هم براي شهروندان نباید وجود داشته باشد‬ ‫تمامي موانع بر سر وجود آزادي بیان باید حذا شود‬ ‫یکي از دیگر زیباترین عکس هاي موجود در یس بوک مربوط میشود به اعتارا‬ ‫مردم ترکیه نسبت به رسانه هاي این کشور و این که رسانه را یک رسانه اشیستي‬ ‫اعالم مي نمایند و از آنها مي خواهند که اعتراضات را روشش دهند اماا ایاناباار هام‬ ‫مانند د عات گذشته این رسانه در اختیار ‪ %1‬یها قرار دارد و نه تنها این اخاباار را‬ ‫روشش نمي دهد بلکه سعي در سانسور آن دارند‬ ‫این اعتراضات یا بهتر بگویم این خیزش ان البي یا همان بهار ترکیه تنها مختص باه‬ ‫قشر خاصي نبود و ما هر روز شاهد ریوستن گاروه هاا و اقشاار ماخاتالاا اعام از‬ ‫جوانانن زنانن مردم عادي و زحمتکشن دکترها؛هنرمنداننوکال و هستیم ا رادي‬ ‫که در کنار ریاد زدن هایشان با انجام حرکات هاایاي مااناناد رقاص باالاه در وساط‬ ‫خاود را نایاز باه دولات‬ ‫تظاهرات یا بوسیدن یکدیگر در مایاادیان شالاوغ اعاتارا‬ ‫اسالمگرا اعالم میکنند و میگویناد کاه دخاالات ماذهاب در زنادگاي و در قااناون و‬ ‫حکومت را نمیخواهند و در م ابل یک تعرضات مذهبي دلت و جناباش اساالماي در‬ ‫ترکیه هم ایستادگي میکنند و از کتک خوردن و گاازهااي اشاک آور و الافال نایاز‬ ‫هراسي ندارند‬ ‫دولت اردوغان هم نیز مانند هر حکومت مذهبي و دیاکاتااتاوري ا اراد ماخاتالافاي را‬ ‫بازداشت کرده و آن ها را متهم به اغتشاش کرده است و تاعاداي از ایان باازداشات‬ ‫شدگان نیز وکالیي هستند که در کنار مردم قرار گر ته اند‬ ‫در این چند سال گذشته و بخصوص بعد از سال ‪ ۸۸‬در ایرانن کشورهاي منط ه و‬

‫جوامع اسالمزده شاهد اعتراضات گساتارده ایاي‬ ‫علیه مذهب و نظام سارماایاه داري و حاکاومات‬ ‫هاي دیکتاتوري بوده اسات کشاورهاایاي مااناناد‬ ‫و در ناهاایات تارکایاه‬ ‫ایران؛ تونس؛ مصر؛‬ ‫تمام این اتفاقات و رخدادهاا نشاان دهاناده از آن‬ ‫است که مردم دیگر وضعایات ماوجاود را ناماي‬ ‫خواهند و تنها منتظر یاک جارقاه هساتاناد تاا باه‬ ‫خیابان ها بیایند و علیه رناستاثاماارنناابارابارين‬ ‫بردگي جنسي و مذهب اعترا نمایند‬ ‫این بارهم ما عالین سازمان جواناان کاماونایاسات‬ ‫مانند د عات قبلن از مردم معتر و انا االبایاون‬ ‫ترکیه حمایت میکنیم و خودرا کنار این عازیازان‬ ‫میدانیم‬


‫‪۲۱‬‬

‫اعدام جوانان” وطن اسالمی“‬ ‫بهمن رفيع زاده‬ ‫آمارهاي اعدام در ایران نشان میدهد كه بیشتر كسانیكه در ایران اعدام‬ ‫میشوند بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۲٣‬سال سن دارندس در این تحلیل موضوعي‬ ‫اعدامهاي سیاسي كه طیا بزرگي از این قتل عمد دولتي ننگین است‬ ‫مورد بررسي قرار نگر ته ن این طیا سني همان كساني هستند كه‬ ‫در مدارس تحت حاکمیت جمهوري اسالمي تحصیل كرده اندن با‬ ‫مربیان تربیتي سرتا را اسالمي و گزینش شده سروكار داشته اند و در‬ ‫میان انبوهي از سانسورها و موانع مختلا ساز رارازیتهاي ماهواره و‬ ‫جمع آوري دیشها گر ته تا قطع و كاهش سرعت اینترنت و‬ ‫یلترینگ بطور رسمي رادیو و تلویزیون اسالمي را دیده و شنیده‬ ‫اندناز بام تا شام صداي اذان را از بلندگوي مساجد كه مانند قارچ همه‬ ‫جا سبز شده اند تاب آورده اندن و شارها و محدودیتهاي اخالقي‬ ‫سرمایه داري دیني را در جاي جاي زندگیشان لمس كرده اند از‬ ‫نیروي انتظامي امنیت اخالقي تا نیروهاي امر به معروا و نهي از‬ ‫منكر و نهمگي را با همه وجودشان تجربه و لمس كرده اند با‬ ‫اینهمه جوانان این ” وطن اسالمي“! همه روزه به دالیل واهي و در‬ ‫اصل ط و ط به قصد ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه یا‬ ‫درمعر اعدام قرار میگیرند یا در صا اعدام و قطع عضو و‬ ‫شالق و نمایش در شهر قرار دارند‬ ‫چنین آمار و ارقام هولناك و ننگیني میزان سبعیت و تضاد حكومت‬ ‫دیني با بشریت و انسانیت را میرساند و این نشان دهنده آن است كه‬ ‫اسالم و هی ایدئولو ي دیني و یا سیستم سرکوبگر و استثمارگر‬ ‫دیگري نمیتواند حكومت كند و دین و مذهب باید از تمام صحنه هاي‬ ‫اجتماعي و حکومتي حذا شود و ریبكاري دیني ساسالمي با هر‬ ‫بسته بندي كه عرضه شود ا شا گردد هی دلیلي براي قتل عمد و آنهم‬

‫سازمان یا ته و آنهم از طرا یک دولتن نمیتواند براي‬ ‫هی کسي قابل قبول باشد‬ ‫این را اگر میلیونها بار بگوییم باز هم کم استن بساط اعدامن‬ ‫این قتل عمد دولتي در هر کجاي جهان که باشد باید برچیده‬ ‫شود در هر کجا که هستیم و هرتالشي که میتوانیم و از‬ ‫دستمان برمي آید بایستي علیه این جنایت سازمان یا ته‬ ‫انجام دهیم بهترین راه ا شا این سبعیت در“ وطن اسالمي“‬ ‫نآکسیون و اعترا به هر نوعي و در نهایت قیام توده هاي‬ ‫مردم به ستوه آمده است ن مردمي که حكومت دیني و‬ ‫حکومت استثمارگر نمیخواهند و به چیزي جز براندازي این‬ ‫ر یم روسیده نمي اندیشند‬


‫من فقط به اين دليل کمونيستها را دوست دارم که مخالف دين‬ ‫هستند!‬ ‫محمدامین کمانگر‬

‫کالمن داشجویي ایراني که تازه از ایران به آلمان آماده اسات “ مان‬ ‫تازه به کشور آلمان آمده ام در شهري نزدیک رانکفورت زنادگاي‬ ‫مي کنم در این مدت به دنبال کمونیستهاي ایراني ماي گشاتام ولاي‬ ‫ریدا نمي کردم اما خوشبختانمه امروز مو ق شدم مان و دوساتاانام‬ ‫در ایران هم دنبال کمونیستها مي گشتیم ولي ریدایشان ناماي کاردیام‬ ‫در این اوخر در سطح شهر وضعیت بشدت رلیسي شده بود ما نمي‬ ‫دانستیم چگونه باید با آنها آشنا شد مي کفتند کمونیساتاهاا ضاد خادا‬ ‫هستند این مسئله براي ما جالب بود چون ما زنها هر چه مي کشیام‬ ‫از دست خدا و دین مي کشیم و این خدا ما را بد بخت کرده اسات‬ ‫براي ما جالب بود بدانیم که کمونیستها در این باره چه مي گاویاناد‬ ‫من از دور این نوشته ها را که دیدم خایالاي خاوشاحاال شادم گافاتام‬ ‫راستي یعني اینها هم راي نمي دهند من ا اط ‪ 4‬ساال رایاش یاک‬ ‫راي دادم اما حاال بي نهایت رشیمان هستم چاون هاماه ایاناهاا یاکاي‬ ‫هستند‬ ‫م ک‪ :‬آیا دوستان شما یا خانواده شما در این مضاحاکاه اتاناخااباات‬ ‫!‬ ‫شرکت مي کنند قطعا نه‬

‫به سازمان جوانان کمونيست بپيونديد‬

‫‪www.cyoiran.com‬‬ ‫آدرس تماس‪:‬‬

‫‪javanan.tamas@gmail.com‬‬ ‫صفحه ما در فيسبوک‪:‬‬

‫‪facebook.com/khalasi2‬‬


‫‪۲۳‬‬

‫براي شرکت در اين کالس با آدرس ايميل زير تماس بگيريد‪:‬‬ ‫‪javanan.tamas@gmail.com‬‬ ‫و يا با ادد کردن ايدي ما از طريق اسکايپ ‪: javanan.tamas‬در‬ ‫کالسها شرکت کنيد و سئوال و نظراتتان را نيز مطرح کنيد‪.‬‬ ‫ورود براي عموم آزاد است‪.‬‬

Javanan komonist 590  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you