Page 1

MATESDEFELS I D’ARREU DEL MÓN DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Es tracta d’una trobada matemàtica entre les diferents escoles de primària en un espai públic de la nostra població. L’objectiu és fomentar una trobada on intercanviar coneixement, potenciant l’estimulació del joc matemàtic com a font de plaer i de resolució de problemes i establint interacció entre els infants de Castelldefels. Cada aula proposaria dos jocs matemàtics que serien resolts per altres alumnes d’altres centres. Aquesta jocs matemàtics tindran relació amb algun lloc del món. OBJECTIUS:  Fomentar les matemàtiques des de la resolució de problemes.  Relacionar les matemàtiques amb el joc.  Cercar els fonaments matemàtics dels jocs.  Relacionar el joc en el context històric i cultural en el què ha estat creat.  Integrar les diferents cultures que conviuen a Castelldefels a través del joc.  Valorar la part lúdica de les matemàtiques.  Crear un espai de trobada entre escoles de Castelldefels.  Fomentar els treball cooperatiu a l’hora d’organitzar i dinamitzar els jocs.  Potenciar la relació dels alumnes amb la població on viuen.  Viure les matemàtiques com una festa que es pot compartir.  Mostrar a les famílies i a l’entorn escolar com les escoles s’obren a la població. COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: 1.1. Interacció en situacions comunicatives. 1.2. Integració de les diferents comunitats que conviuen en un mateix espai. Dins de les competències metodològiques: 2. Competències de les matemàtiques: 2.1. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 2.2. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 2.3. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. 2.4. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 2.5. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.*

2.6. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les els altres. 2.7. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 3. Competències per aprendre a aprendre: 3.1. Iniciar-se en el coneixement de les pròpies possibilitats, dificultats i mancances, del que es pot fer sol o amb ajuda. 3.2. Ser conscient d’allò que se sap i del que cal aprendre.


Acceptar els errors i aprendre'n. Manifestar interès per aprendre. Aprendre dels altres i amb els altres. Relacionar els continguts que s’han d’aprendre amb els aprenentatges previs i amb l’experiència personal. Dins de les competències personals : 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 6.1. Conèixer, respectar i complir les normes del joc i de convivència. 6.2. Saber organitzar el temps i les tasques. Dins de les competències especifiques centrades en conviure i habitar el món : 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 7.1. Saber aplicar els conceptes científics i tècnics i les teories científiques bàsiques en 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

àmbits i situacions de la vida diversos.

CONTINGUTS:  Depenent de la tria de jocs que es facin.  En principi el CRP proposaria un llistat de jocs que tinguessin una sèrie de característiques, aquesta primera vegada, la idea és que en altres edicions els triïn els centres. CONNEXIONS ALTRES MATÈRIES:  Geografia.  Història.  Llengua (expressió oral).  Educació visual i plàstica.

ORGANITZACIÓ LLOC: Es tracta de trobar un espai cèntric dins de la població que l’Ajuntament pogués cedir per fer aquesta trobada. Proposta: Plaça de l’Església, Plaça de la biblioteca, Plaça Joan XXIII. Com caldria gestionar això i des d’on? ORGANITZACIÓ:  Cada grup classe disposa d’un estand, una parada, una taula,... intentant col·locar l’espai en forma de U molt oberta per tal de fer més fluid l’accés i els moviment dels alumnes.  Cada taula o parada caldria que tingués un mural davanter on s’especifiqués el nom dels jocs i de quin lloc del món és originari.  Cada escola hauria de preparar un fulletó per donar als visitants sobre les normes, característics, història, .... del joc. També caldria preparar el joc. El CRP prepararia els rètols amb els noms de les escoles per facilitar l’organització.   

El grup classe de 24 alumnes es separaria en 2 grups: un grup seria el que dirigeix els jocs preparats i l’altra grup el que circula per la fira i fa el jocs de les altres escoles. Caldria que els jocs proposats tinguessin una durada semblant per tal de facilitar la rotació dels alumnes. La primera part del grup que dinamitzaria el joc a l’estand hauria de dividir-se en dos parts 12, en 6 i 6 i cada grup de 6 treballarà un joc. Mentrestant la resta estarà amb un altre mestre circulant per la fira.


Al cap d’un temps prudencial caldrà canviar. Seria important que a la convocatòria ja s’establís a quina hora caldria fer el canvi, deixant un temps per tal que els alumnes vaguin cap al seu estand i es facin els canvis.

TEMPORALITZACIÓ:  Es tractaria de dedicar un matí a partir de les 10:30 h, intentant que els alumnes puguin esmorzar a l’escola i tinguin un temps de preparació de l’espai.  Cal tenir en compte que si les alumnes han d’estar a l’escola a la 1 a les 12:15 o 12:30 caldria anar plegant. MATERIAL:  D’on traiem les taules que fan d’estands????  Estands per posar el nom de les escoles.  Qui ens pot facilitar aquest material?? PREGUNTES: Quines comunitats immigrants predominen a Castelldefels?

Matesdefels i darreu del món objectius