Page 1

Dysgu Cymraeg

Learn Welsh

Gwent

01495 333710 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 1

20 16

17/08/2016 13:35:07


Shwmae! Croeso i Dysgu Cymraeg Gwent - sy’n gallu eich helpu chi gyda’ch holl anghenion fel dysgwr Cymraeg yn ardal Gwent - beth bynnag eich lefel!

Welcome to Dysgu Cymraeg Gwent / Learn Welsh Gwent – we can help you with all your needs as a Welsh learner in the Gwent area whatever your level!

Yn y llyfryn hwn cewch fanylion am yr holl gyrsiau ar gyfer y rhai sy’n dymuno dysgu yn ardal Gwent - ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn cynnig dosbarthiadau o ddechreuwyr pur (Mynediad) hyd at y rhai sy’n dymuno gloywi eu Cymraeg (Hyfedredd). Yn ogystal, rydym yn cynnig dosbarthiadau ar gyfer y rhai sydd â phlant ifanc sy’n dysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Ar ben hynny mae gennym amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer rhai sy’n dysgu yn y gweithle.

In this prospectus you’ll find details of all the courses for those wishing to learn in the Gwent area – across Blaenau Gwent, Caerphilly, Newport, Torfaen and Monmouthshire. Learn Welsh Gwent offers classes from absolute beginners (Mynediad/ Entry) right through to those wishing to brush up their Welsh (Hyfedredd/Proficiency). In addition we offer classes for those with children learning Welsh in both Welsh and English medium schools. Furthermore we’ve a wide range of classes for those learning in the workplace.

Felly, ble bynnag dych chi’n byw, beth bynnag yw’ch lefel, mae cwrs i chi. Mae pob math o gyrsiau ar gael – wrth reswm po amlaf y mynychwch chi ddosbarth, y cyflymaf y byddwch yn dysgu. Os gallwch chi, bydden ni’n argymell y dosbarthiadau Fast Track er mwyn siarad Cymraeg yn gynt o lawer. Mae’r canlyniadau yn syfrdanol! Yn ogystal, mae cwrs newydd sbon - Super Fast Track a fydd yn cwmpasu dros 4 blynedd o ddysgu mewn blwyddyn! Mae’r canlyniadau yn wirioneddol syfrdanol! Ond mae’n bwysig dewis y cwrs sy’n addas i’ch anghenion chi.

Therefore, wherever you live, whatever your level, we’ve got a course for you. There are all sorts of courses available – obviously the more often you can attend, the quicker you will learn. If you can, we’d strongly recommend the Fast Track classes to get you speaking Welsh so much quicker. In addition we’ve got our new Super Fast Track course which will cover over 4 years’ learning in one year! The results are truly staggering! But it is important to choose a course which best suits your needs.

Ardal arbennig yw Gwent sy â hanes cyfoethog o’r iaith a diwylliant Cymreig. Mae’n galonogol gweld cymaint o ddysgwyr yn gwneud cynnydd mor wych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent wedi llwyddo’n rhagorol yn ein tasg sylfaenol o greu siaradwyr Cymraeg. Mae’n harwyddair yn syml: Dych chi’n gallu dysgu Cymraeg yng Ngwent! Peidiwch ag oedi os byddwch chi angen cyngor neu help. Mawr obeithio y byddwch chi’n mwynhau dysgu Cymraeg gyda ni.

20 16

2

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 2

Gwent is a special area with a rich history of Welsh language and culture and it’s heartening to see so many making such great progress. Learn Welsh Gwent has enjoyed huge success in our basic task of producing Welsh speakers. Our motto is simple: You can learn Welsh in Gwent! Please don’t hesitate to contact us if you need help and advice. We hope you will enjoy leaning Welsh with us.

Pob lwc! Good luck! Geraint Wilson-Price, Cyfarwyddwr/Director

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:07


welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 3

01495 333710

3

20 16 17/08/2016 13:35:08


Pa mor aml?

Ar-lein: eich dewis chi! On-line: you decide!

How often?

£9.99

Y sesiwn / The session

2 awr yr wythnos 2 hours a week

£60

Dysgwch ar y cwrs sy’n iawn i chi. Rydym y darparu 5 math o gwrs:

Cwrs 30 wythnos / 30 week course

3 awr yr wythnos 2 hours a week

Learn on the right type of courses which suits your life. We provide 5 types of courses:

£60

Cwrs 30 wythnos / 30 week course

Fast Track: 4 awr yr wythnos 4 hours a week

£60

Cwrs 30 wythnos / 30 week course

Super Fast Track: 9 awr yr wythnos 9 hours a week

£50

20 16

Cwrs 30 wythnos / 30 week course

4

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 4

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:08


It’s possible to learn Welsh using Skype or FaceTime with one of our specialist Skype tutors – anywhere and anytime! Start by booking a noobligation FREE ½ hour taster session. Individual lessons then cost £9.99 but if you book 10 lessons then you’ll get the 10th free. We can also teach group lessons over Skype; please contact us for details. Additional support and resources are available for all our Skype learners at gwent.ybont.org where a wide range of videos, exercises and interactive games are online for free. What an exciting way to start your Welsh-learning journey! Don’t delay, call today.

Mae’n bosib dysgu Cymraeg gan ddefnyddio Skype neu FaceTime gyda un o’n tiwtoriaid Skype arbenigol – unrhyw le ac unrhyw bryd! Dechreuwch gan archebu sesiwn flasu ½ awr AM DDIM heb ymrwymiad. £9.99 yw’r gost am un wers fel arfer ond tasech chi’n archebu 10 gwers basech chi’n cael y 10fed am ddim. Hefyd rydym yn gallu dysgu gwersi grŵp dros Skype; cysylltwch â ni am fanylion,. Mae cymorth a deunyddiau ychwanegol ar gael i’n dysgwyr Skype i gyd ar gwent.ybont.org lle darperir ystod eang o fideos, ymarferion a gemau rhyngweithiol ar-lein am ddim. Dyna ffordd hwylus o ddechrau ar eich taith! Peidiwch ag oedi, ffoniwch heddiw.

Mae’r cyrsiau 2 awr yr wythnos yn seiliedig ar gyfres o lyfrau CBAC - Mynediad, Sylfaen a Chanolradd sydd yn cynnwys cwrslyfr, pecyn ymarfer a CDs. Mae pob lefel yn rhedeg am 2 awr yr wythnos dros gyfnod o 2 flynedd. Mae cymorth pellach ar gael ar ein platfform Moodle ar lein Y Bont a gweithgareddau dysgu anffurfiol.

The 2 hour a week courses are based on the WJEC series of books - Mynediad, Sylfaen and Canolradd which have a homework book and CD’s. These are 2 hours a week over a 2 year period covering each book. Further support is provided on our on-line Moodle platform Y Bont and informal learning activities.

Mae ein dysgwyr profiadol yn defnyddio cwrs Uwch Prifysgol Caerdydd sydd yn 3 awr yr wythnos a gellir ei ddilyn am 4 blynedd.

Experienced learners use the Cardiff University Uwch course which is 3 hours a week and can be followed for up to 4 years.

Ar gyfer ein dysgwyr profiadol iawn mae’r Cwrs Hyfedredd sy’n defnyddio cylchgronau Cymraeg, teledu, radio a deunyddiau gwreiddiol eraill.

For our very experienced learners we have the Hyfedredd Course which utilises Welsh Language magazines, TV, radio and other original source material

Mae’r cyrsiau Fast Track (Mynediad / Sylfaen) yn cynnwys un sesiwn tair awr yn y dosbarth, ac astudio un awr ar-lein. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i alluogi dysgwyr i ddefnyddio ymadroddion sylfaenol yn y presennol a’r gorffennol yn gynnar iawn yn y cwrs fel bod dysgwyr yn gallu sgwrsio yn y dosbarth heb ddefnyddio Saesneg ar ôl ychydig o wythnosau. Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf mae dewis o sefyll arholiad ar lefel Mynediad ac ar ddiwedd yr ail flwyddyn yr arholiad Sylfaen.

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu dair gwaith yr wythnos, dydd Llun , dydd Mercher a dydd Gwener 9.30-12.30 am 30 wythnos dros y tri thymor. 270 o oriau mewn 1 flwyddyn!. Fel arfer mae dosbarth unwaith yr wythnos yn cwrdd am 60 awr - felly rydych yn cael gwerth dros 4 blynedd o ddosbarth Cymraeg mewn 1 flwyddyn.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 5

The Fast Track courses include one three hour session in class, and one hour on-line study. The course is designed to enable the learners to use basic phrases in both the present and past tense very early on in the course so that learners are able to converse in the classroom without the use of English after only a few weeks. At the end of the first year learners have the option of sitting an examination at Mynediad (Entry) level, and at the end of the second year the Sylfaen level.

The course meets three times a week, Monday, Wednesday and Friday from 9.30-12.30 running for 30 weeks over the three terms. That’s 270 hours in 1 year!. Normally a once-a-week class is 60 hours – so you’ll be getting over 4 years’ worth of Welsh class in just 1 year.

01495 333710

5

20 16 17/08/2016 13:35:08


Pa lefel?

What level? Dysgwch ar y lefel gywir a dilynwch lwybr dilyniant clir o ddechreuwyr pur i lefel uwch.

Learn at the right level for you and follow a clear progression route from absolute beginners to advanced level Welsh.

Mae’r cyflwyniad i’r Gymraeg yn eithaf hamddenol, lle mae’r pwyslais ar Gymraeg llafar.

Mynediad Entry

Sylfaen Foundation

Erbyn diwedd y lefel hon, dylech fod yn gallu cynnal sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg a thrafod: manylion personol, digwyddiadau yn y gorffennol, anghenion a hoff bethau, gorchmynion, digwyddiadau yn y dyfodol, amser ac arian.

6

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 6

By the end of this level, you should be able to hold everyday conversations in Welsh and discuss: personal details, events in the past, needs and likes, commands, future events, time and money.

Byddwch yn ehangu eich sgiliau siarad a dylech deimlo’n hapus i drafod pynciau bob dydd fel y teulu, gwaith a diddordebau ar ôl cwblhau’r lefel hon.

You will expand on your speaking skills and should feel comfortable discussing everyday topics such as the family, work and hobbies after completing this level.

Unwaith eto, mae’r pwyslais ar siarad yr iaith, ond byddwch hefyd yn cael y cyfle i wneud ychydig o ddarllen ac ysgrifennu.

The emphasis is on speaking the language but you also get the opportunity to do some reading and writing.

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Mynediad (CBAC) / Mynediad Fast Track neu lefel debyg.

20 16

This introduction to Welsh is a fairly relaxed course, where the emphasis is very much on conversational Welsh.

welsh@coleggwent.ac.uk

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Mynediad Fast Track course or who are on a similar level.

01495 333710

17/08/2016 13:35:08


Canolradd Intermediate

Nod y lefel hon yw cael cymaint o ymarfer siarad ag y bo modd, ond mae mwy o wrando, darllen ac ysgrifennu yn cael eu cyflwyno. Ar ôl cwblhau’r lefel hon dylech gael yr hyder i drafod gweithgareddau bob dydd. Bydd eich sgiliau gwrando a darllen yn datblygu hefyd, a dylech allu ysgrifennu llythyrau a llenwi ffurflenni yn hyderus. Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Sylfaen Fast Track neu lefel debyg.

Uwch Higher

Ar ddiwedd y cwrs Uwch, bydd y dysgwyr yn hyderus wrth siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Rhoddir cyfle i ddysgwyr drafod materion ehangach heblaw pethau bob dydd, a dyn ni’n annog dysgwyr i wylio rhaglenni teledu a gwrando ar Radio Cymru Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Canolradd(CBAC) neu lefel debyg.

Hyfedredd Proficiency

Ar y lefel hon bydd pob dosbarth Hyfedredd ag anghenion gwahanol. Defnyddir ystod eang o adnoddau i ddiwallu anghenion y dosbarth. Ond y nod cyffredinol yw datblygu sgiliau presennol y dysgwyr ymhellach er mwyn eu symud o fyd y dysgwyr i fyd y Cymry Cymraeg.

This course is suitable for learners who have finished Foundation level(WJEC) / Sylfaen Fast Track or who are on a similar level.

Following the completion of this level, learners should have complete confidence in their conversational and written skills. Learners are given an opportunity to discuss wider issues other than everyday topics, and are encouraged to watch Welsh television programmes and listen to Radio Cymru. This course is suitable for learners who have finished Intermediate level(WJEC) or who are on a similar level. At this level each Proficiency class will have different needs. A wide range of resources are used to meet the demands of the class. But the overall goal is to further develop the existing skills of learners in order to transition from learner to the world of Welsh speakers.

A wide range of resources are used to meet the demands of the class. Rhoddir pwyslais mawr The lesson content is ar hyblygrwydd y cwrs ac oherwydd hyn addesir cynnwys specifically adapted and specialized for the group. y gwersi’n benodol ac yn arbenigol ar gyfer y grŵp.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 7

The aim of this level is to get as much speaking practice as possible, but some listening, reading and writing work is introduced. After completing this level you should have the confidence to discuss everyday activities. Your listening and reading skills will also develop, and you should be able to write letters and complete forms confidently.

01495 333710

7

20 16

17/08/2016 13:35:08


“

In addition to speaking English and Filipino I find it fun to speak Welsh as a third language. Evangeline.

20 16

8

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 8

welsh@coleggwent.ac.uk

�

01495 333710

17/08/2016 13:35:09


Cyrsiau Cyffredinol

Pa fath o gwrs?

What type of course?

General Courses

Dysgwch unwaith yr wythnos gyda’r opsiwn o ychwanegu at eich cynnydd gyda’n hysgolion undydd a’n cyrsiau penwythnos.

Learn once a week with the option of supplementing your progress with our day schools and weekend courses.

Mae’r cyrsiau yma yn seiliedig ar gyfres o lyfrau CBAC - Mynediad, Sylfaen a Chanolradd sydd yn cynnwys cwrslyfr, pecyn ymarfer a chyfres o CDs. Mae pob lefel yn rhedeg am 2 awr yr wythnos dros gyfnod o 2 flynedd. Ar ôl pob 5 uned mae uned adolygu. Mae cymorth pellach ar gael ar ein platfform Moodle ar lein Y Bont a gweithgareddau dysgu anffurfiol.

Our General Welsh for Adults Courses are based on the WJEC series of books - Mynediad, Sylfaen and Canolradd coursebooks which have a homework book and a series of CD’s. These are 2 hours a week over a 2 year period covering each book. Revision is built into these courses with every 5th unit being a revision unit, and further support is provided on our on-line Moodle platform Y Bont and informal learning activities.

Mae ein dysgwyr profiadol yn defnyddio cwrs Uwch Prifysgol Caerdydd sydd yn 3 awr yr wythnos a gellid ei ddilyn am 4 blynedd. Ar gyfer ein dysgwyr profiadol iawn mae’r Cwrs Hyfedredd sy’n defnyddio cylchgronau Cymraeg, teledu, radio a deunyddiau gwreiddiol eraill.

Experienced learners use the Cardiff University Uwch course which is generally 3 hours a week and can be followed for up to 4 years. For our very experienced learners we have the Hyfedredd Course which utilises Welsh Language magazines, TV, radio and other original source materials.

Cysylltwch â ni: Contact us:

Dysgu Cymraeg Gwent Learn Welsh Gwent Campws Pont-y-pŵl Heol Blaendâr Pont-y-pŵl NP4 5YE

Pob Cwrs / Every Course

£60

01495 333710

www.learnwelsh.org.uk

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 9

01495 333710

9

20 16 17/08/2016 13:35:10


Pa fath o gwrs?

Cymraeg yn y Gweithle

What type of course?

Welsh in the Workplace Mae dwyieithrwydd yn cynnig dewis ehangach i yrfa pobl yng Nghymru.

Bilingualism offers a wider choice of career prospects to people in Wales.

Gyda dyfodiad y Safonau Iaith bydd mwy o bwysau ar weithleoedd sy’n darparu gwasanaeth yn y sector gyhoeddus i ddarparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gallu eich cynorthwyo gyda’r her hon.

With the arrival of the Welsh Standards there will be more pressure on workplaces within the public sector to provide services through the medium of Welsh. We’ll be able to assist you with this challenge.

Gallwn ddarparu gwersi Cymraeg sydd wedi cael eu teilwra’n benodol ar gyfer anghenion eich gweithleoedd chi. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn cael ei gydnabod fel sgil pwysig yn y gweithle. Rydym yn darparu dosbarthiadau Cymraeg mewn nifer o weithleoedd yn barod boed yn rhan o’r sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol yn ardal Gwent.

We can provide Welsh lessons that are tailored especially for the needs of your workplace. The ability to speak Welsh is increasingly being acknowledged as an important skill to have in the workplace. We provide Welsh in the Workplace classes to many public, private and voluntary sector organisations in the Gwent area.

Nid yw’r sgil o siarad Cymraeg ymhell o gyrraedd unrhyw un. Ewch amdani er mwyn eich gyrfa – codi statws, codi hyder, codi safonau.

Pob Cwrs / Every Course

£60

20 16

10

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 10

The skill of speaking Welsh is not out of anyone’s reach. Go for it for your career – raising status, raising confidence, raising standards.

Cofrestrwch Nawr Register Now:

01495 333710

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:11


Dw i eisiau siarad Cymraeg yn y gwaith a sgwrsio gyda fy mab. Theresa.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 11

01495 333710

” 11

20 16 17/08/2016 13:35:13


Pob Cwrs / Every Course

£60

I love reading in Cymraeg with my daughter and helping with her schoolwork. Chris.

20 16

12

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 12

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:14


Pa fath o gwrs?

What type of course?

Cymraeg i’r Teulu Welsh for the Family

Gan fod pob plentyn bellach yn dysgu Cymraeg fel rhan o’r cwricwlwm, mae ein cyrsiau Cymraeg i’r Teulu yn helpu rhieni, teulu a ffrindiau i gefnogi’r plant wrth iddynt ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. Cysylltir themâu’r cwrs Cymraeg i’r Teulu â’r rheiny a ddysgir mewn ysgolion yn y Cyfnod Sylfaen, ac mae hyn yn galluogi teuluoedd i ryngweithio gyda phlant drwy ddefnyddio themâu cyfarwydd.

With all children learning Welsh in our schools as part of the curriculum our Welsh for the Family courses enable parents, family and friends to support the children as they learn Welsh in school. The themes in the Welsh for the Family Course are interlinked with those in the Foundation Phase taught at school making it possible for families to interact with children on topics they are already familiar with.

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau blasu Cymraeg i’r Teulu cyn i neb ymrwymo i gwrs llawn. Mae’n syniad da i unrhyw ddysgwr ddechrau defnyddio’r iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth yn syth. Mae nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu trefnu’n benodol ar gyfer y teulu yn ystod y flwyddyn.

We also offer Welsh for the Family taster sessions before anyone decides to commit to a full course. It is a good idea for any learner to start using the language outside the classroom immediately. There are several events and activities organised especially for the family throughout the year.

Level

Location

Day

Time

Year 1

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Wed

17:30-19:30

30

21/09/2016

Year 1

Ysgol Gymraeg Caerffili, CF83 3HG

Fri

09:15-11:15

30

23/09/2016

Year 1

Ysgol Bro Helyg, NP13 3JW

Thur

09:15-11:15

30

22/09/2016

Year 1

Ysgol Ifor Hael, NP20 7DU

Mon

09:30-11:30

30

19/09/2016

Year 1

Ysgol Gymraeg Y Fenni, NP7 6HF

Tue

18:15-20:15

30

20/09/2016

Year 1

Ysgol Gymraeg Cwmbran, NP44 3HG

Wed

09:15-11:15

30

21/09/2016

Year 1

St James Hall, NP4 6JT

Wed

10:00-12:00

10

21/09/2016

Year 2

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Wed

18:15-20:15

30

21/09/2016

Year 2

Ysgol Bro Helyg, NP13 3JW

Thu

11:30-13:30

30

22/09/2016

Year 2

Ysgol Ifor Hael, NP20 7DU

Tue

09:30-11:30

30

20/09/2016

Year 2

Ysgol Gymraeg Y Fenni, NP7 6HF

Tue

18:15-20:15

30

20/09/2016

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 13

01495 333710

Duration

13

Start Date

20 16 17/08/2016 13:35:15


Pa fath o gwrs?

Fast Track Cyrsiau Dwys

What type of course?

Intensive Course

Fast Track Course

£60

Mae'r cyrsiau Fast Track (Mynediad / Sylfaen / Canolradd) yn cynnwys un sesiwn tair awr yn y dosbarth, ac astudio un awr ar-lein. Yn ystod y flwyddyn bydd 30 uned yn cael eu cynnwys ar bob lefel, a dysgir 1 uned yr wythnos.

The Fast Track courses (Mynediad / Sylfaen Canolradd) include one three hour session in class, and one hour on-line study. Learners will cover 30 units of work every year with one unit being covered every week.

Ar ddiwedd pob blwyddyn mae dewis o sefyll arholiad am ddim.

At the end of each year learners have the option of sitting an examination at no extra cost.

Er bod dysgu Cymraeg ar gyrsiau Fast Track yn golygu cryn ymrwymiad ac ymdrech ar ran y dysgwr, gall hefyd roi cryn foddhad i ddysgwr am eu bod yn dysgu’n gyflymach. Mae'r dosbarthiadau yn gyflym ac yn gyson, ond mae'r dulliau addysgu yn hwyl, yn anffurfiol ac yn bleserus.

“ 20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 14

14

Although learning Welsh through the Fast track courses requires a fair amount of commitment and drive from the learner, it can also give back a lot of satisfaction as progression is rapid. The classes are hard working with the pace being fast and steady but the methods of teaching are fun, informal and enjoyable.

The real bonus is that the class, the are fabulous. The class has become

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:16


Super Fast Track Have you thought of learning Welsh in as short a time as possible? As you’ll know, the more often you attend a class and use your Welsh then the quicker you’ll learn.

So why not squash your learning into 1 year and get speaking Welsh as quickly as possible?

We’ve now got the Super Fast Track available at the Coleg Gwent campus at Pontypool. The course meets three times a week, Monday, Wednesday and Friday from 9.3012.30 running for 30 weeks over the three terms. That’s 270 hours in 1 year! Normally a once-a-week class is 60 hours – so you’re be getting over 4 years’ worth of Welsh class in just 1 year! Super Fast Track is designed to enable the learners to use basic phrases in both the present, past and future tenses very early on in the course so that you are able to converse in the classroom without the use of English after only a few weeks. Although conversational Welsh is the main aim of the course, learners also get a chance to practise reading, writing and listening skills.

We’ve got limited spaces and this course is always very popular – so please book early! Eisiau ymuno hanner ffordd? Want to join Super Fast Track half-way through? Wedi gwneud Mynediad? / Done Mynediad? Mae’n bosibl dod ar y Super Fast Track i wneud Sylfaen. Wedi gwneud Sylfaen? Done Sylfaen? Want to do it again – super quickly? Mae’n bosibl dod ar Super Fast Track i wneud Sylfaen eto a symud ymlaen i wneud Canolradd! Your chance to revise and catch up – super quickly!

Super

Fast Track Course

The cost for a Super Fast Track Course: £50 for the whole year! Yes, £50!

ss, the tutor and the other learners ecome a social learning event.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 15

01495 333710

£50

15

20 16 17/08/2016 13:35:16


“

I joined the class to learn Welsh to help my three year old build his language skills for school and at home. Claire.

20 16

16

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 16

welsh@coleggwent.ac.uk

�

01495 333710

17/08/2016 13:35:17


Ar-lein: eich dewis chi!

Pa fath o gwrs?

What type of course?

On-line: you decide! Mae’n bosib dysgu Cymraeg gan ddefnyddio Skype neu FaceTime gydag un o’n tiwtoriaid Skype arbenigol – unrhyw le ac unrhyw bryd!

It’s possible to learn Welsh using Skype or FaceTime with one of our specialist Skype tutors – anywhere and anytime!

Dechreuwch gan archebu sesiwn blasu ½ awr AM DDIM heb ymrwymiad. £9.99 yw’r gost am un wers fel arfer ond tasech chi’n archebu 10 gwers basech chi’n cael y 10fed am ddim. Hefyd rydym yn gallu dysgu gwersi grŵp dros Skype; cysylltwch â ni am fanylion.

Start by booking a no-obligation FREE ½ hour taster session. Individual lessons then cost £9.99 but if you book 10 lessons then you’ll get the 10th free. We can also teach group lessons over Skype; please contact us for details.

Mae cymorth a deunyddiau ychwanegol ar gael i’n dysgwyr Skype i gyd ar gwent. ybont.org lle darperir ystod eang o fideos, ymarferion a gemau rhyngweithiol ar-lein am ddim. Am ddechreuad cyffrous i’ch taith dysgu Cymraeg! Peidiwch ag oedi, ffoniwch heddiw.

Additional support and resources are available for all our Skype learners at gwent. ybont.org where a wide range of videos, exercises and interactive games are online for free. What an exciting way to start your Welsh-learning journey! Don’t delay, call today.

Cymorth ar-lein Online support

Mae pawb sy’n dilyn cwrs gyda ni yn cael cymorth ychwanegol am ddim trwy fynd at gwent.ybont.org i weld ein fideos, gemau rhyngweithiol ac ymarferion sy’n rhoi help llaw i ddysgu’r Gymraeg yn gyflym.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 17

Everyone who follows a course with us receives additional free support by going to gwent.ybont.org to see our videos, interactive games and exercises which give practical help to learn Welsh quickly.

01495 333710

17

20 16 17/08/2016 13:35:18


Blaenau Gwent Fast Track Mynediad

Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry level in 1 year.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Blaenau Gwent Learning Zone, NP236GL

Thurs

13:00-16:00

30

06/10/2016

Mynediad 1 Entry 1

Course suitable for absolute beginners

Location

Day

Time

Length

Start Date

Llanhilleth Institute, NP13 2JH

Mon

13:00 - 15:00

30

19/09/2016

Abertillery LAC, NP13 1YL

Tues

18:00 - 20:00

30

20/09/2016

Bedwellty House, Tredegar, NP22 3NA

Wed

18:00 - 20:00

30

21/09/2016

Ysgol Bro Helyg, NP13 3JW

Thur

09:15 - 11:15

30

22/09/2016

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Thurs

09:30 - 11:30

30

22/09/2016

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Thurs

18:00 - 20:00

30

22/09/2016

Mynediad 2 Entry 2

Course suitable for beginners - 2nd half of the Entry level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Aberillery LAC NP13 1YL

Mon

10:00 - 12:00

30

19/09/2016

Ysgol Bro Helyg, NP13 3JW

Thu

11:30 - 13:30

30

22/09/2016

Sylfaen 1 Foundation 1

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Brynmawr LAC, NP23 4AJ

Thu

18:00 - 20:00

30

22/09/2016

20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 18

18

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:18


Sylfaen 2 Foundation 2

2nd half of the Foundation level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Wed

18:30 - 20:30

30

21/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Fast Track Sylfaen neu lefel debyg.

Canolradd 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Iau

09:30 - 11:30

30

22/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Canolradd(CBAC) neu lefel debyg.

Uwch 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Brynmawr LAC, NP23 4AJ

Mer

09:30 - 12:00

36

21/09/2016

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Iau

12:00 - 14:30

36

22/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Uwch 1 neu lefel debyg.

Uwch 2 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Brynmawr LAC, NP23 4AJ

Maw

09:15 - 12:15

36

20/09/2016

Nod cyffredinol yw datblygu sgiliau presennol y dysgwyr ymhellach er mwyn eu symud o fyd y dysgwyr i fyd y Cymry Cymraeg.

Hyfedredd Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Ebbw Vale LAC, NP23 6JG

Maw

18.00-21.00

30

20/09/2016

Pob Cwrs / Every Course

£60

Cofrestrwch Nawr Register Now:

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 19

01495 333710

01495 333710

19

20 16

17/08/2016 13:35:18


Caerffili Caerphilly Fast Track Mynediad

Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry level in 1 year.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Crosskeys Campus, Coleg Gwent, NP11 7ZA

Tues

18:00 - 21:00

30

20/09/2016

Mynediad 1 Entry 1

Course suitable for absolute beginners

Location

Day

Time

Length

Start Date

Caerphilly Library, CF83 1JL

Mon

14:15 - 16:15

30

19/09/2016

Penallta House, CF82 7PG

Mon

17:30 - 19:30

30

19/09/2016

Caerphilly Miners Comm Centre, CF83 1ET

Mon

18:30 - 20:30

30

19/09/2016

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Tues

09:30 - 11:30

30

04/10/2016

Oxford House, Risca, NP11 6GN

Tues

10:00 - 12:00

30

20/09/2016

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Tues

19:00 - 21:00

30

20/09/2016

Caerphilly Miners Comm Centre, CF83 1ET

Wed

09:30 - 11:30

30

21/09/2016

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Wed

17:30 - 19:30

30

21/09/2016

Bargoed Library, CF81 8QR

Thurs

14:15 - 16:15

30

22/09/2016

Ysgol Gymraeg Caerffili, CF83 3HG

Fri

09:15 - 11:15

30

23/09/2016

Mynediad 2 Entry 2

Course suitable for beginners - 2nd half of the Entry level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Wed

18:15 - 20:15

30

21/09/2016

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Wed

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Oxford House, Risca, NP11 6GN

Thurs

10:00 - 12:00

30

22/09/2016

Caerphilly Library, CF83 1JL

Fri

10:00 - 12:00

30

23/09/2016

20 16

20

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 20

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:19


Sylfaen 1 Foundation 1

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Llancaiach Fawr, CF46 6ER

Tues

16:00 - 18:00

30

20/09/2016

Oxford House, Risca, NP11 6GN

Tues

19:00 - 21:00

30

20/09/2016

Sylfaen 2 Foundation 2

2nd half of the Foundation level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Tues

19:00 - 21:00

30

20/09/2016

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Wed

18:15 - 20:15

30

21/09/2016

Penallta House, CF82 7PG

Thurs

13:15 - 15.15

30

22/09/2016

Oxford House, Risca NP11 6GN

Thurs

19:00 - 21:00

30

22/09/2016

Canolradd 1

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Fast Track Sylfaen neu lefel debyg.

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Mer

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Canolradd 2

Ail hanner lefel Canolradd

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Oxford House, Risca, NP11,6GN

Mer

10:00 - 12:00

30

21/09/2016

Ysgol Gymraeg Penalltau, CF82 6AP

Mer

18:15 - 20:15

30

Oxford House, Risca, NP11,6GN

Iau

18:45 - 20:45

30

21/09/2016 22/09/2016

Pob Cwrs / Every Course

£60

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 21

01495 333710

21

20 16 17/08/2016 13:35:19


Caerffili Caerphilly Uwch Pontio

Cwrs i godi hyder cyn cychwyn y lefel Uwch

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Blackwood CEC, NP12 1ZR

Maw

19:00 - 21:00

30

20/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Canolradd(CBAC) neu lefel debyg.

Uwch 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Oxford House, Risca, NP11 6GN

Iau

18:30 - 21:00

36

22/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Uwch 3 neu lefel debyg.

Uwch 4 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

The Hangar, Aberbargoed, CF81 9DN

Llun

09:30 - 12:30

30

19/09/2016

Cofrestrwch Nawr Register Now:

01495 333710

Pob Cwrs / Every Course

£60

20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 22

22

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:20


“ ” Hobi Stephen.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 23

01495 333710

23

20 16 17/08/2016 13:35:20


Casnewydd Newport Fast Track Mynediad

Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry level in 1 year.

Location

Day

Time

Length

Start Date

City of Newport Campus, Coleg Gwent, NP19 4TS

Mon

18:00 - 21:00

30

19/09/2016

Mynediad 1 Entry 1

Course suitable for absolute beginners

Location

Day

Time

Length

Start Date

Ysgol Ifor Hael, NP20 7DU

Mon

09:30-11:30

30

19/09/2016

The Riverfront, NP20 1HG

Tue

13:00 - 15:00

30

20/09/2016

Cwtsh, Stow Hill, NP20 4HA

Wed

10:00 - 12:00

30

21/09/2016

Bettws ALC, NP20 7YB

Wed

18:15 - 20:15

30

21/09/2016

Dyffryn Fire Station, NP10 8TG

Thurs

18:30 - 20:30

30

22/09/2016

Mynediad 2 Entry 2

Course suitable for beginners - 2nd half of the Entry level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Ysgol Ifor Hael, NP20 7DU

Tue

09:30-11:30

30

20/09/2016

City of Newport Campus, NP19 4TS

Wed

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Cwtsh, Stow Hill, NP20 4HA

Fri

13:00 - 15:00

30

23/09/2016

Sylfaen 1 Foundation 1

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Rivermead Centre, NP10 9LZ

Mon

19:00 - 21:00

30

19/09/2016

Bettws ALC, NP20 7YB

Wed

18:15 - 20:15

30

21/09/2016

Cwtsh, Stow Hill, NP20 4HA

Fri

10:00 - 12:00

30

23/09/2016

20 16

24

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 24

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:21


Sylfaen 2 Foundation 2

2nd half of the Foundation level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Rivermead Centre, NP10 9LZ

Mon

19:00 - 21:00

30

19/09/2016

Ysgol Ifor Hael, NP20 7DU

Wed

09:15-11:15

30

21/09/2016

Canolradd 2

Ail hanner lefel Canolradd

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

The Riverfront, NP20 1HG

Mer

18:15 - 20:15

30

21/09/2016

The Riverfront, NP20 1HG

Iau

10:00 - 12:00

30

22/09/2016

Hyfedredd

Nod cyffredinol yw datblygu sgiliau presennol y dysgwyr ymhellach er mwyn eu symud o fyd y dysgwyr i fyd y Cymry Cymraeg.

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Rivermead Centre, NP10 9LZ

Llun

09:30 - 12:30

30

19/09/2016

Cofrestrwch nawr Register Now:

01495 333710

It’s geared up a new world of reading, listening and seeing Wales through the medium of Welsh. An inspirational course. Mark.

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 25

01495 333710

Pob Cwrs / Every Course

£60

25

20 16 17/08/2016 13:35:21


Monmouthshire Mynwy Fast Track Mynediad

Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry level in 1 year.

Location

Day

Time

Length

Start Date

St Michael’s Centre, Abergavenny

Wed

13:00-16:00

30

21/09/2016

Location

Day

Time

Length

Start Date

Caldicot Methodist Church Hall

Mon

13:00-15:00

30

19/09/2016

Ysgol Gymraeg Y Fenni, NP7 6HF

Tue

18:15-20:15

30

20/09/2016

Usk Campus

Tues

18:30-20:30

30

20/09/2016

Shire Hall, Monmouth

Wed

09:30-11:30

30

21/09/2016

St Michael's Centre, Abergavenny

Thurs

19:00-21:00

30

22/09/2016

Mynediad 1 Entry 1

Course suitable for beginners - 2nd half of the Entry level

Mynediad 2 Entry 2 Location

Day

Time

Length

Start Date

St Michael's Centre, Abergavenny

Tues

09:15-11:15

30

20/09/2016

Ysgol Gymraeg Y Fenni, NP7 6HF

Tue

18:15-20:15

30

20/09/2016

Caldicot Methodist Church Hall

Tues

19:00-21:00

30

20/09/2016

Overmonnow FLC, Monmouth

Wed

18:30-20:30

30

21/09/2016

St Michael's Centre, Abergavenny

Thurs

19:00-21:00

30

22/09/2016

Sylfaen 1 Foundation 1

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Ysgol y Fenni, Abergavenny

Tues

18:30-20:30

30

20/09/2016

Melville Theatre, Abergavenny

Wed

13.30-15.30

30

21/09/2016

Overmonnow FLC, Monmouth

Wed

18:30-20:30

30

21/09/2016

Caldicot Hub

Thurs

13:00-15:00

30

22/09/2016

20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 26

26

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:21


el

6

6

6

6

Sylfaen 2 Foundation 2

2nd half of the Foundation level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Caldicot Hub

Wed

13:00-15:00

30

21/09/2016

Chepstow Hub

Wed

18:30-20:30

30

21/09/2016

St Michael's Centre, Abergavenny

Fri

13:30-15:30

30

23/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Fast Track Sylfaen neu lefel debyg.

Canolradd 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Caldicot Hub

Llun

09:30-11:30

30

19/09/2016

Chepstow Hub

Llun

18:30-20:30

30

19/09/2016

St Michael's Centre, Abergavenny

Iau

09:30-11:30

30

22/09/2016

Monmouth Shire Hall

Gwener

13:00-15:00

30

23/09/2016

Canolradd 2

Ail hanner lefel Canolradd

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Usk Campus, Coleg Gwent

Llun

13:00-15:00

30

19/09/2016

Caldicot Methodist Church Hall

Llun

19:00-21:00

30

19/09/2016

St Michael's Centre, Abergavenny

Mercher

19:00-21:00

30

21/09/2016

Pob Cwrs / Every Course

£60 welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 27

01495 333710

27

20 16 17/08/2016 13:35:21


Monmouthshire Mynwy Uwch Pontio

Cwrs i godi hyder cyn cychwyn y lefel Uwch

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

St Michael’s Centre, Abergavenny

Mercher

19:00-21:00

30

21/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Canolradd(CBAC) neu lefel debyg.

Uwch 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

St Michael's Centre, Abergavenny

Llun

11:45-14:15

36

19/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Uwch 1 neu lefel debyg.

Uwch 2 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

St Michael's Centre, Abergavenny

Llun

18:30-21:00

36

12/09/2016

Ysgol y Fenni, Abergavenny

Mawrth

18:00-21:00

30

20/09/2016

Shire Hall, Monmouth

Gwener

09:30-12:30

30

23/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Uwch 3 neu lefel debyg.

Uwch 4 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Ysgol y Fenni, Abergavenny

Mawrth

18:00-21:00

30

20/09/2016

Caldicot Methodist Church Hall

Iau

18:30-21:00

36

22/09/2016

Nod cyffredinol yw datblygu sgiliau presennol y dysgwyr ymhellach er mwyn eu symud o fyd y dysgwyr i fyd y Cymry Cymraeg.

Hyfedredd Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

St Michael’s Centre, Abergavenny

Mercher

09:30-12:30

30

21/09/2016

20 16

28

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 28

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:23


....the real bonus is that the class, the tutor and other learners are fabulous!

Joanne.

Pob Cwrs / Every Course

£60

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 29

01495 333710

29

20 16 17/08/2016 13:35:24


Torfaen Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry and Foundation level in 1 year.

Super Fast Track Location

Day

Time

Length

Start Date

Coleg Gwent, Pontypool Campus, NP4 5YE

Mon, Wed, Fri

09:30 - 12:30

30

19/09/2016

Fast Track Mynediad

Course suitable for absolute beginners. Complete the Entry level in 1 year.

Location

Day

Time

Length

Start Date

Coleg Gwent, Pontypool Campus, NP4 5YE

Mon

18:00 - 21:00

30

19/09/2016

Coleg Gwent, Pontypool Campus, NP4 5YE

Tues

09:30 - 12:30

30

20/09/2016

Mynediad 1 Entry 1

Course suitable for absolute beginners

Location

Day

Time

Length

Start Date

Coleg Gwent, Pontypool Campus, NP4 5YE

Mon

18:00 - 20:00

30

19/09/2016

Ysgol Gymraeg Cwmbrân, NP44 3HG

Wed

09:15 - 11:15

30

21/09/2016

St James Hall, NP4 6JT

Thurs

09:30 - 11:30

30

22/09/2016

Cwmbrân Library, NP44 1PL

Thurs

13:00 - 15:00

30

22/09/2016

Mynediad 2 Entry 2

Course suitable for beginners - 2nd half of the Entry level

Location

Day

Time

Length

Start Date

The Settlement, NP4 8AT

Wed

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Pob Cwrs / Every Course

£60

20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 30

30

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:24


Fast Track Sylfaen

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level. Complete the Foundation level in 1 year

Location

Day

Time

Length

Start Date

Coleg Gwent, Campws Pont-y-pŵl, NP4 5YE

Thurs

09:30 - 12:30

30

22/09/2016

Sylfaen 1 Foundation 1 Location

This level is suitable for learners who have finished the Entry(WJEC) / Fast Track Mynediad course or who are on a similar level.

Day

Time

Length

Start Date

Power Station, NP44 4SY

Tues

13:00 - 15:00

30

20/09/2016

Croesyceiliog CEC, NP44 2HF

Wed

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Sylfaen 2 Foundation 2

2nd half of the Foundation level

Location

Day

Time

Length

Start Date

Croesyceiliog CEC, NP44 2HF

Mon

19:00 - 21:00

30

19/09/2016

Power Station, NP44 4SY

Tues

10:00 - 12:00

30

20/09/2016

Croesyceiliog CEC, NP44 2HF

Wed

10:00 - 12:00

30

21/09/2016

Fast Track Canolradd

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Fast Track Sylfaen neu lefel debyg.

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Coleg Gwent, Campws Pont-y-pŵl, NP4 5YE

Llun

13:30 - 16:30

30

19/09/2016

Pob Cwrs / Every Course

£60

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 31

Cofrestrwch nawr Register Now:

01495 333710

01495 333710

31

20 16 17/08/2016 13:35:25


20 16

Torfaen Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen y Cwrs Sylfaen(CBAC) / Fast Track Sylfaen neu lefel debyg.

Canolradd 1 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Pontrhydyrun Community Centre, Cwmbrân NP44 1SB

Mer

19:00 - 21:00

30

21/09/2016

Power Station, Cwmbrân, NP44 4SY

Mer

13:00 - 15:00

30

21/09/2016

Canolradd 2

Ail hanner lefel Canolradd

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Coleg Gwent, Campws Pont-y-pŵl, NP4 5YE

Llun

19:00 - 21:00

30

19/09/2016

Mae’r lefel yma’n addas i ddysgwyr sydd wedi gorffen Uwch 2 neu lefel debyg.

Uwch 3 Lleoliad

Diwrnod

Amser

Hyd

Dyddiad

Coleg Gwent, Campws Pont-y-pŵl, NP4 5YE

Maw

13:00 - 16:00

30

20/09/2016

Coleg Gwent, Campws Pont-y-pŵl, NP4 5YE

Maw

18:00 - 21:00

30

20/09/2016

20 16

As a teacher, it is useful to be able to speak Welsh so I’m hoping to achieve fluency eventually. Joanne.

32

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 32

welsh@coleggwent.ac.uk

Pob Cwrs / Every Course

£60

01495 333710

17/08/2016 13:35:25


welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 33

01495 333710

33

17/08/2016 13:35:25


Dysgu Anffurfiol Informal Learning

Mae digwyddiadau Dysgu Anffurfiol yn ffordd wych o roi yr hyn dych chi wedi ei ddysgu yn eich dosbarthiadau wythnosol ar waith. Dyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o glybiau rheolaidd ledled Gwent, fel clybiau clonc, clybiau darllen, boreau coffi, cymdeithas Hanes a Siop a Siarad. Hefyd dyn ni’n trefnu digwyddiadau ychwanegol, er enghraifft, tripiau i’r theatr, partion a gweithgareddau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Rhoddir pob cyfle a chefnogaeth i’n dysgwyr er mwyn iddynt fod yn rhan o gynnwrf y byd Cymraeg. Informal Learning events are a fantastic way to put the things that you’ve learnt in your classes during the week into action. We offer a wide range of regular clubs throughout Gwent such as chat clubs, reading groups, coffee mornings, History society and Shop and Chat. We also organise extra events, for example, theatre trips, parties and celebrations of St David’s Day. All our learners are given every opportunity and encouragement to attend these events in order to be part of the exciting world of Welsh.

Gweplyfr a Thrydar

Facebook and Twitter Ymunwch â’r 6000 o bobl sy’n ein dilyn ar Weplyfr a Thrydar er mwyn dod o hyd i beth sy’n mynd ymlaen yn eich ardal chi ac i ymarfer eich Cymraeg. Mae ein cyfres #dalalan yn rhoi digon o syniadau i chi ar sut i helpu rhoi eich dysgu ar waith. Rhannwch eich lluniau a’ch sylwadau #pethaubychain Join the 6000 people following us on Facebook and Twitter to find out what’s going on near you and to practise your Welsh. Our #dalalan posts give you plenty of ideas to help put your learning into action. Share your #littlethingsinwelsh pictures and posts. F: cymraegioedoliongwentwelshforadults T: @learncymraegGWE

20 16 Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 34

34

welsh@coleggwent.ac.uk

01495 333710

17/08/2016 13:35:26


Gwybodaeth Bwysig

Important information

Mae 4 opsiwn ar eich cyfer i gofrestru ar un o’n cyrsiau

There are 4 options for you to enrol on one of our courses

1. FFÔN: Ffoniwch 01495 333710 i ofyn am ffurflen gais 2. E-BOST: E-bostiwch welsh@coleggwent. ac.uk i dderbyn ffurflen gais electronig ac yna ei phostio neu e-bostiwch hi i ni. 3. MEWN PERSON: yn swyddfa Dysgu Cymraeg Gwent 4. Cofrestrwch yn y dosbarth cyntaf.

1. PHONE: call 01495 333710 for an enrolment form. 2. E-MAIL: E-mail welsh@coleggwent.ac.uk to receive an online enrolment form and post back to the Learn Welsh Gwent Office or e-mail back to us. 3. IN PERSON: at the Learn Welsh Gwent Office. 4. Register at the first class

Bydd Dewis 1, 2 neu 3 yn sicrhau eich lle ar y cwrs ond ni allwn warantu lle drwy ddewis 4 gan fod gennym niferoedd cynfyngedig ar gyfer pob dosbarth. Pan fyddwn ni’n derbyn eich ffurflen gofrestru, bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch.

Option 1, 2 or 3 will secure your place on the course as we cannot guarantee a place with option 4 as we have maximum numbers for each class. When we receive your enrolment form an invoice will be sent to you for the course fees.

Cyngor ac Arweiniad

Advice and Guidance

Rydym bob amser yma i’ch helpu chi ar eich taith ddysgu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyrsiau Cymraeg, bydd ein tiwtoriaid a’n staff yn gallu helpu i esbonio’r opsiynau. Bydd fideo croeso a phecyn croeso yn eich helpu i gael y gorau allan o’ch cwrs.

We are always here to help you on your learning journey. If you have any questions about Welsh courses our experienced tutors will be able to help explain your options. Your induction will include a croeso / welcome video and a welcome pack which will help you to get the most out of your course.

**Please visit www.coleggwent.ac.uk for full terms and conditions and for further information on the fees and Health and Safety.

Cysylltwch â ni Contact us

Dysgu Cymraeg Gwent Heol Blaendâr, Pont-y-pŵl NP4 5YE

01495 333710 welsh@coleggwent.ac.uk www.learnwelsh.org.uk

welsh@coleggwent.ac.uk

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 35

01495 333710

35

20 16 17/08/2016 13:35:26


Cyrsiau Atodol

Additional Courses

Mae'r Cyrsiau Penwythnos yn cynnwys 14 awr o wersi. Mae'r dosbarthiadau yn anffurfiol, gan roi amser i chi adolygu patrymau blaenorol a ddysgwyd yn y dosbarth. Mae'r rhain yn gyfle perffaith i ddefnyddio eich Cymraeg, beth bynnag yw eich lefel . Mae'r Ysgol Haf yn cynnwys 30 awr o wersi dros gyfnod o bum niwrnod . Bydd 8 lefel wahanol o ddosbarthiadau, gan gynnwys dosbarth i ddechreuwyr pur.

The Weekend Courses involve 14 hours of lessons. Classes are informal, giving you time to revise previous patterns learned in class. These are a perfect opportunity to use your Welsh, whatever your level.

£10 yn unig / only

£50 yn unig / only

The Summer School includes 30 hours of tuition over five days. There will be 8 different levels of classes, including a class for absolute beginners.

Lleoliad Location

Diwrnod Day

Amser Time

Dyddiad Date

Campws Pont-y-pŵl Campus

Sad - Sul / Sat - Sun

08:45 - 17:00

26 - 27/11/2016

Campws Pont-y-pŵl Campus

Sad - Sul / Sat - Sun

08:45 - 17:00

18 - 19/03/2017

Campws Pont-y-pŵl Campus

Sad - Sul / Sat - Sun

08:45 - 17:00

20 - 21 /05/2017

Campws Pont-y-pŵl Campus

Llu - Gwe / Mon - Fri

08:45 - 17:00

24 - 28/07/2017

*Llambed / Lampeter

Gwe - Sul / Fri - Sun

08:45 - 17:00

30/06/2017 - 02/07/2017

Mae’r Ysgolion Undydd yn cael eu cynnal ar hyd a lled Gwent. Maent yn debyg i’r cyrsiau penwythnos, ond yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn am 5 awr o ddysgu .

£10 yn unig / only

Day Schools take place throughout Gwent. They are similar to the weekend courses, but take place on a Saturday for 5 hours of learning.

Lleoliad Location

Diwrnod Day

Amser Time

Dyddiad Date

Nash Campus Newport

Sad / Sat

09:15 - 15:45

08/10/2016

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Sad / Sat

09:15 - 15:45

22/10/2016

LAC Glyn Ebwy / Ebbw Vale

Sad / Sat

09:15 - 15:45

12/11/2016

Campws Dinas Casnewydd / Newport City Campus

Sad / Sat

09:15 - 15:45

03/12/2016

Campws Pont-y-pŵl Campus

Sad / Sat

09:15 - 15:45

14/01/2017

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Sad / Sat

09:15 - 15:45

04/02/2017

Usk Campus / Campws Brynbuga

Sad / Sat

09:15 - 15:45

04/03/2017

LAC Glyn Ebwy / Ebbw Vale

Sad / Sat

09:15 - 15:45

08/04/2017

Campws Pont-y-pŵl Campus

Sad / Sat

09:15 - 15:45

13/05/2017

* Am fwy o fanylion am y cwrs yma a chyrsiau eraill gwelwch ein llyfryn Cyrsiau Atodol. * For full information on this course and on any additional courses please refer to our Cyrsiau Atodol booklet.

Prosbectws Llawn 2016.17 (arlein).indd 36

17/08/2016 13:35:27

Prosbectws llawn 2016 ar lein  

In this Prospectus you will find details of the courses for those wishing to learn Welsh in the Gwent area. Yn y llyfryn hwn cewch fanylio...

Prosbectws llawn 2016 ar lein  

In this Prospectus you will find details of the courses for those wishing to learn Welsh in the Gwent area. Yn y llyfryn hwn cewch fanylio...

Advertisement