Autumn magazine 2016

Page 1

Cylchgrawn Cymdeithas Eryri Snowdonia Society magazine

Eryri: Sbotolau ar y Ddwyryd Snowdonia: Spotlight on the Dwyryd

Hydref 2016 Autumn

1


Cylchgrawn Cymdeithas Eryri Snowdonia Society Magazine Cymdeithas Eryri the Snowdonia Society, Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd LL55 3NR 01286 685498 info@snowdonia-society.org.uk www.cymdeithas-eryri.org.uk www.snowdonia-society.org.uk SCE. rhif/CIO no: 1155401

Swyddogion ac Ymddiriedolwyr/ Officers and Trustees Llywydd/President: John Lloyd Jones OBE Is-lywyddion/Vice-presidents: Sir John Houghton CBE FRS; Huw Morgan Daniel CVO, KStJ; Sir Simon Jenkins FSA; David Firth; Morag McGrath. Cadeirydd/Chair: David Archer Is-gadeirydd/Vice-chair: Margaret Thomas Ysgrifennydd Anrh./Hon. Secretary: Gwag/Vacant Aelodau’r pwyllgor/Committee members: Katherine Himsworth, Netti Collister, Bob Lowe, Gareth Roberts, Peter Weston, Dr Jacob Buis, Paul Gannon, Dr Sarah McCarthy. Os hoffech gysylltu ag unrhyw aelod o’r pwyllgor, ffoniwch y swyddfa. If you would like to contact any of the committee members, please phone the office.

Sefydlwyd Cymdeithas Eryri yn 1967 a’i nod yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r ardal, yn awr ac yn y dyfodol. ~~~ The Snowdonia Society, established in 1967, works to protect and enhance the beauty and special qualities of Snowdonia and to promote their enjoyment in the interests of all who live in, work in or visit the area both now and in the future. Notice of the

Rhybudd am

2016 Snowdonia Society

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Annual General Meeting

Cymdeithas Eryri 2016

Dydd Sadwrn, 22 Hydref, 2pm Mynydd Gwefru, Llanberis Gweler y daflen amgaeëdig â'r cylchgrawn hon am y ffurflen gofrestru.

Saturday, 22 October, 2pm Electric Mountain, Llanberis See the enclosure with this magazine for your registration form.

Ydych chi'n derbyn ein e-fwletin?

Are you receiving our e-newsletter?

Tanysgrifiwch ar-lein er mwyn derbyn ein Subscribe on-line to hear all our latest news. newyddion diweddaraf, neu anfonwch ebost: Or send an email to:

info@snowdonia-society.org.uk

Not a member?

Ddim yn aelod? Cefnogwch ein gwaith trwy ymaelodi! Cysylltwch â ni neu gweler ein gwefan i ddarganfod rhagor. Aelodaeth Unigol: £24. Cysylltwch â ni neu gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth. Gwirfoddoli Volunteering

Staff

Why not help conserve Snowdonia’s magnificent landscape and biodiversity by joining the Society? Individual membership costs £24. Contact us or visit our website for details. Digwyddiadau Events

Cyfarwyddwr/Director: John Harold Swyddog Aelodaeth/Membership Officer: Frances Smith Rheolwr Prosiect Ecosystem Eryri/ Snowdonia Ecosystem Project Manager: Mary-Kate Jones Swyddog Prosiect Ecosystem Eryri/ Snowdonia Ecosystem Project Officer: Owain Thomas Swyddog Prosiect Tŷ Hyll Project Officer: Tamsin Fretwell Cyfrifydd/Accountant: Judith Bellis Gwaith arlunio/Magazine design: Frances Smith Cyfieithu/Translation: Haf Meredydd Delwedd clawr/Cover image: Eglwys Llandecwyn Church © Steve Lewis

FF*

20% ODD* R I FFW

Gostyngiadau Discounts

Cylchgronnau Magazines

Cynnwys • Contents Golygyddol Dwy ryd, sawl ffynhonnell Rowlio lawr yr allt Afon Dwyryd Llennyrch: Dyfodol coedwig law Geltaidd Dyfrgwn ar y Ddwyryd Golwg newydd ar lechi Ein partneriaeth â’r Dref Werdd Dŵr y Ddwyryd ar waith Newyddion eraill y Gymdeithas Llythyrau Adolygiad llyfr Bygythiad o’r newydd i Raeadr y Graig Lwyd Adolygiad o'r flwyddyn Adroddiad a chrynodeb ariannol

3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19-21 22 23 24-25 26-29 30-31

THE UK’S WIDEST RANGE OF

OUTDOOR CLOTHING

Editorial Two fords, many sources AND EQUIPMENT Downhill all the way EVERYTHING YOU NEED FOR YOUR NEXT ADVENTURE Afon Dwyryd Llennyrch: A future for the Celtic rainforest Otters on the Dwyryd New perspectives on slate Our partnership with Y Dref Werdd Afon Dwyryd at work Other Society news Letters Book review Renewed threat to Conwy Falls & Fairy Glen Review of the year Financial report & summary

Dyma gylchgrawn swyddogol Cymdeithas Eryri. Caiff ei gyhoeddi bob chwe mis a’i ddosbarthu i aelodau’r Gymdeithas yn rhad ac am ddim. Gofynnwch os hoffech chi gael unrhyw erthyglau mewn fformat print bras. This is the official magazine of the Snowdonia Society, distributed free to its members twice a year. Please ask if you would like the text of any articles in a larger print format. 2


Golygyddol

Editorial

Ar ôl haf o bob math o bethau rhyfedd, a ddylen ni gladdu ein pennau yn y tywod, neu bwyllo a bwrw iddi o’r newydd?

After a summer of surprises should we run to the hills, bury our heads in the sand, or keep calm and carry on?

Ni all neb ragweld canlyniadau Brexit i’r amgylchedd, ond mi fyddan nhw’n hollbwysig i Eryri. Sut fydd pethau’n datblygu wrth wynebu newidiadau i daliadau fferm a chynlluniau amaethamgylcheddol, dynodiadau safle dros gadwraeth natur, polisi ynni adnewyddadwy, economeg coedwigaeth, ac ariannu ar raddfa fawr ar gyfer prosiectau?

No-one can predict the environmental consequences of Brexit, but they will be of vital importance for Snowdonia. How will events unfold in changes to farm payments and agrienvironment schemes, site designations for nature conservation, renewable energy policy, the economics of forestry, and large scale funding for projects?

Yn y cyfnod hyd at y refferendwm ychydig iawn o drafod fu ar yr amgylchedd yn y cyfryngau. Roedd y ‘drafodaeth’ ym mhob maes polisi’n debyg i gêm o bing-pong holi a stilio.

In the run up to the referendum the environment barely registered in media coverage. The ‘debate’ in all policy areas resembled a game of sound-bite ping-pong.

Wythnos ar ôl y penderfyniad dosbarthwyd papur* gan Lywodraeth Cymru yn rhestru’n fanwl rôl a dylanwad yr UE yng Nghymru. Byddai gwybodaeth ffeithiol o’r fath wedi bod yn llawer mwy defnyddiol ymlaen llaw ac mae’r amseru rhyfedd yn dangos pa mor annisgwyl oedd y canlyniad.

A week after the decision Welsh Government circulated a paper* itemising the EU’s role and influence in Wales. Such factual information would have been more useful beforehand and the strange timing shows how unprepared we all were for the outcome.

Yr hyn sydd gennym ar ôl yw bylchau gwag ar ffurf yr UE sydd eisoes yn dechrau cael eu llenwi. Nid eu llenwi â ffeithiau fel y cyfryw ond uchelgeisiau. Mae’r ras wedi cychwyn, wrth i fuddion sectoraidd - ynni adnewyddadwy, amaethyddiaeth, a choedwigaeth, i enwi ond ychydig - ruthro i sicrhau bod eu golwg ar y dyfodol yn amlwg i wneuthurwyr polisi. Mae’r sawl sy’n llunio’r polisïau yma yn chwilio am rywbeth i ddal eu gafael arno, ac yn gobeithio y bydd yr ansicrwydd yn cilio a rhywbeth mwy pendant yn dod i’r golwg.

We are left with a set of empty EU-shaped gaps which are already beginning to be filled in. Not filled with facts so much as filled with ambitions. The race is on, as sectoral interests renewable energy, agriculture, and forestry, to name but a few - scramble to make sure that their view of the future is visible to policy-makers. Those policy-makers are searching for something to cling to, hoping to find the uncertain waters receding and solid ground beneath their feet. We are a small organisation but this is no time for excuses. If we, as conservationists in the broadest sense, want our voices to be heard we must work together, agree some clear messages and make sure they are heard. There are signs that the environment may be deprioritised by governments. It was already a challenge to keep landscape and nature conservation alive as issues in Cardiff and London, and it is about to get harder.

Cymdeithas fechan ydym ni ond dydy hyn ddim yn amser am esgusodion. Os ydyn ni, fel cadwraethwyr yn y synnwyr ehangaf, am sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed mae’n rhaid i ni gydweithio a chytuno ar rai negeseuon clir. Mae arwyddion na fydd yr amgylchedd yn flaenoriaeth i lywodraethau. Roedd yn her o’r blaen i gadw’r tirlun a chadwraeth natur yn fyw fel materion o bwys yng Nghaerdydd a Llundain, ac mi fydd yn fwyfwy anodd o hyn ymlaen.

Whatever the outcomes we will surely need our National Parks more than ever - the nation’s breathing spaces, our ‘outdoor NHS’.

Beth bynnag fydd y canlyniad mae’n sicr y bydd angen ein Parciau Cenedlaethol arnom fwy nag erioed o’r blaen – mannau anadlu’r genedl, ein 'Bwrdd Iechyd awyr agored’.

The Snowdonia Society heads into its 50th anniversary in 2017. The society will continue to campaign fearlessly, deliver our outstanding conservation volunteer programme and look to the future. You will receive a special invitation in the new year to take part in marking this milestone.

Yn 2017 bydd Cymdeithas Eryri yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed. Bydd y Gymdeithas yn parhau i ymgyrchu’n eofn, yn gwireddu ein rhaglen wirfoddolwyr cadwraeth ragorol ac yn edrych tua’r dyfodol. Byddwch yn derbyn gwahoddiad arbennig yn y flwyddyn newydd i gymryd rhan wrth i ni nodi’r garreg filltir hon.

Thank you for your help in making a difference to Snowdonia. John Harold, Director

Diolch i chi am eich cymorth i wneud gwahaniaeth i Eryri.

*The Welsh Government Research Paper considering the implications of the leave vote for Wales can be found here: http://tinyurl.com/zu3h8bs

John Harold, Cyfarwyddwr *Gellir darllen Papur Ymchwil Llywodraeth Cymru dros Gymru sy’n ystyried oblygiadau y bleidlais i adael yr UE yma: http://tinyurl.com/zu3h8bs

This magazine was produced by an editorial panel of Rob Collister, Frances Smith and John Harold. We are extremely grateful to all the authors and photographers who have contributed to this issue. The views expressed by the authors are their own and do not necessarily reflect Snowdonia Society policy.

Cynhyrchwyd y cylchgrawn hwn gan dîm golygyddol yn cynnwys Rob Collister, Frances Smith a John Harold. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl awduron a ffotograffwyr sydd wedi cyfrannu at y rhifyn hwn. Cofiwch mai safbwyntiau personol yr awduron sy’n cael eu mynegi ganddynt, ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu polisi Cymdeithas Eryri. 3


Dwy ryd, sawl ffynhonnell Twm Elias

Un o nodweddion amlycaf y rhwydwaith afonydd o fewn dalfa ddŵr afon Dwyryd yn Nyffryn Maentwrog yw’r amrywiaeth anhygoel o dirweddau a chynefinoedd a geir yma. Un fer iawn yw’r Dwyryd ei hun, sy’n dolennu ei ffordd hyd lawr gwastad y dyffryn i’w haber yn y Traeth Bach. Mae’n cychwyn yn y fforch lle una’r ddwy afon y Goedol a’r Cynfal yn Rhyd Sarn yn agos at hen blasty Dol y Moch. Yma, yn nyfroedd bas y ddwy afon ceid y ddwy ryd roddodd ei henw i’r afon. Dwy bont a geir yma erbyn hyn. Glaw Stiniog sy’n bwydo’r Goedol o’i tharddiad ger Bwlch Gorddinan. Mae ynddi lawer o ddŵr gwyn wrth iddi drochioni dros gyfres hir o raeadrau mawr a mân rhwng Tanygrisiau a Rhyd Sarn ond gall fod yn llwydaidd iawn hefyd ar adegau oherwydd y llwch llechi y bydd yn ei gario o grombil tomenni llechi’r Blaenau yn dilyn glawogydd trymach nag arfer. Os gwyn yw’r Goedol, du fel Guinness yw dyfroedd afon Cynfal oherwydd ei bod yn tarddu o lwyfandir uchel mawnllyd a grugog y Migneint. Oddi yno disgynna dros glogwyn serth Rhaeadr y Cwm cyn arafu a dilyn llwybr gwastad am ryw filltir hyd y rhyd dan Fryn Cyfergyd lle lladdwyd Lleu Llaw Gyffes yn y stori yn y Mabinogi. Yna, o’r Bont Newydd, mae’n bywiogi eto a saethu drwy geunant dwfn a chul y mae wedi ei naddu iddi ei hun a thros Raeadr Cynfal a Rhaeadr Ddu Cynfal o dan Llan Ffestiniog cyn ymuno â’r Goedol, gan newid ei chymeriad, a’i henw, ym mhen uchaf gwastadedd Dyffryn Maentwrog. Y drydedd brif ffrwd i ymuno â’r afon Dwyryd yw’r afon Prysor. Dyma afon loyw lân sy’n nadreddu ei ffordd i lawr Cwm Prysor hyd Lyn Trawsfynydd. Yma yn yr 1920au y boddwyd amryw o ffermydd i greu'r Llyn Trawsfynydd cyntaf ar gyfer cynllun trydan dŵr Maentwrog (1928) ac yna yn yr 1950au/60au crëwyd llyn llawer mwy ar gyfer Atomfa Trawsfynydd (a gynhyrchai drydan 1964-94). Dyma lyn gweddol ddi-faeth a gafodd gryn effaith ar ficrohinsawdd yr ardal ac sydd â magwrfeydd pwysig i wahanol fathau o wylanod, hwyaid a gwyddau Canada ar ei hynysoedd. Daeth y gwyddau Canada o hen wersyll Butlins, Pwllheli ar ddechrau’r 1980au. O argae’r llyn aiff cyfran o’r dŵr hyd bibell fawr i bwerdy trydan dŵr Maentwrog ger y Felen Rhyd lle ymuna’r Prysor â’r afon Dwyryd islaw. Arllwysa gweddill y dŵr i lawr y Ceunant Sych sydd, os yn fyrrach a llai serth na cheunant Cynfal, eto fyth yn drawiadol gyda’i Raeadr Ddu fawreddog ei hun. Rhan hanfodol o’r ceunentydd yn rhannau isaf y tair afon y Goedol, Cynfal a Phrysor yw eu natur gaeedig gyda choed derw hynafol yn gwyro drostynt ac yn eu cysgodi a chadw’r lleithder yn uchel o’u mewn. Mae hyn yn creu amodau perffaith i gynnal amrywiaeth eang iawn o fwsoglau, cen, rhedyn a llysiau’r afu. Dim rhyfedd felly bod rhannau o’r ceunentydd un ai yn Warchodfeydd Natur Cenedlaethol neu yn SoDdGA ar sail y cyfoeth o rywogaethau prin iawn a nodedig yma. Os boddi tir greodd Llyn Trawsfynydd, ennill tir ddigwyddodd yn rhan isaf Dyffryn Maentwrog. Yma y cododd William Oakeley o Blas Tan y Bwlch gobiau i droi’r morfeydd heli helaeth oedd islaw pentref Maentwrog a’r aber yn dir amaethyddol, cynllun a enillodd iddo fedal aur y Bwrdd Amaethyddiaeth yn 1797. Bu i’r teulu Oakeley, fel y teulu Griffiths a’u rhagflaenodd yn y 18fed ganrif, wneud llawer o newidiadau i dirlun Dyffryn Maentwrog drwy blannu coed derw i harddu’r dyffryn yn y dull Darluniadol (Picturesque) a sefydlu gerddi helaeth y Plas. Cynnyrch y weledigaeth honno yw’r llethrau coediog sydd mor nodweddiadol o Ddyffryn Maentwrog ar ei hyd. Bellach mae cyfran helaeth iawn ohonynt yn warchodfeydd dan ofal Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru a Choed Cadw. Mae Twm Elias yn gyn-ddarlithydd a threfnydd cyrsiau ym Mhlas Tan y Bwlch, Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri. 4


Two fords, many sources

Twm Elias

One of the most obvious features of the river network within the Dwyryd catchment area in Dyffryn Maentwrog is the incredible variety of landscapes and habitats. The Dwyryd itself, winding its way along the flat valley floor to its estuary on Traeth Bach, is very short. It starts at the confluence of the rivers Goedol and Cynfal at Rhyd Sarn, near the old mansion of Dol y Moch. In the shallow waters are the two fords that give the river its name. Today we have two bridges. Stiniog rain feeds the Goedol from its source by Bwlch Gorddinan. The river has many reaches of white water as it foams over a long series of large and small waterfalls between Tanygrisiau and Rhyd Sarn; following unusually heavy rain it can be rather grey, due to the amount of slate dust carried from Blaenau’s slate tips. While the Goedol is white, the waters of the river Cynfal are like Guinness, owing to its source in the high peaty and heathery plateau of the Migneint. From there it falls over the steep cliff of Rhaeadr y Cwm before slowing down and following a flat route for about a mile; it then reaches the ford under Bryn Cyfergyd, where Lleu Llaw Gyffes was killed in the Mabinogi story. From Bont Newydd it becomes more lively again; it shoots through a deep and narrow gorge that it has sculpted for itself, over Rhaeadr Cynfal and Rhaeadr Ddu Cynfal below Llan Ffestiniog, before joining the Goedol and changing its character and name at the upper end of the level land in the Maentwrog valley. The third main source to join the river Dwyryd is the Prysor. This lively and clean river snakes its way down Cwm Prysor to Llyn Trawsfynydd. This is where several farms were drowned in the 1920s to create the first Trawsfynydd lake for Maentwrog’s hydro-electric scheme (1928); later, in the 1950s and 1960s, a much larger lake was created for Trawsfynydd Nuclear Power Station (generating electricity from 1964-94). Low in nutrients, this lake had quite an effect on the area’s microclimate; its islands now offer important nesting sites for Canada geese and various gull and duck species. The Canada geese originated from the old Butlins’ camp at Pwllheli at the beginning of the 1980s. Some of the lake’s water flows from its dam down the large pipe to Maentwrog’s hydroelectric station by the Felen Rhyd, where the Prysor joins the Dwyryd below. The remainder of the water flows down Ceunant Sych; although shorter and less steep than the Cynfal gorge, this gorge with its own magnificent Rhaeadr Ddu waterfalls is also stunning. An essential feature of the gorges on the lower reaches of the three rivers Goedol, Cynfal and Prysor is the way they are enclosed and sheltered by the ancient oak trees folding in over them. This maintains a high level of humidity and perfect conditions for many varieties of mosses, lichens, ferns and liverworts. No wonder that parts of the gorges are either National Nature Reserves or Sites of Special Scientific Interest due to their rare and remarkable species. While Llyn Trawsfynydd was created by drowning the land, on the lower reaches of Dyffryn Maentwrog land was reclaimed. Here William Oakeley of Plas Tan y Bwlch built embankments to create agricultural land from the estuary and the extensive salt marshes below the village of Maentwrog, a scheme that won him the Agricultural Board’s gold medal in 1797. The Oakeley family, like their predecessors the Griffiths family in the 18th century, made many changes to the landscape of Dyffryn Maentwrog, planting oak trees in the Picturesque style to beautify the valley. They also established the extensive gardens at the Plas. The result of their vision is the wooded slopes so characteristic of the whole length of Dyffryn Maentwrog, many of which are now nature reserves in the care of the National Trust, Snowdonia National Park, Natural Resources Wales and the Woodland Trust. Twm Elias is a retired lecturer and course organiser at Plas Tan y Bwlch, the Snowdonia National Park Study Centre. 5


Rowlio lawr yr allt Netti Collister

Byddai’r lle hwn wedi bod yn fan swnllyd dros ben yn yr 19eg ganrif. Taro, gweiddi, ffrwydro, troliau’n cael eu tynnu gan geffylau, driliau’n cael eu gyrru gan stêm, llechi’n cael eu tipio neu eu gollwng i drolïau.

ymddangos fel pe bai’n tarddu o ffynnon fechan islaw chwarel Manod sy’n dal i gynhyrchu. Mae’r cerbydau mawr swnllyd sy’n mynd ac yn dod yn gyferbyniad i’r heddwch a geir yn uwch i fyny.

Heddiw, mae pob man yn dawel wrth i mi sefyll ar ben inclein hir a serth uwchben Chwarel Rhiwbach i edrych i lawr ar weddillion adeiladau a thomenni gwastraff llechi a thyllau sydd wedi darparu deunydd ar gyfer toeau di-rif ar hyd a lled y byd. Does dim ond galwad corhedydd i’w glywed - nes daw sgrechiadau dwy awyren jet wrth iddyn nhw hedfan yn isel uwchben.

Dros fualch sy’n edrych yn hen ac yn beryglus, caf wibio am hir i lawr Cwm Teigl nes gallu troi ar draws gwlad i Hafod Ysbyty i gael mynediad i’r ffordd fechan sy’n arwain at Bont Newydd. Ar feic mae’n dda peidio gorfod meddwl am fagio’n ôl pe bawn yn cyfarfod ffermwr gyda threlar, ond dydw i ddim yn mentro mynd yn rhy gyflym rhag ofn y bydd raid i mi wasgu heibio rhywbeth. Erbyn hyn rydw i wedi gadael y Teigl ac yn dilyn y Cynfal. Wrth feicio’n gyfochrog â’r ceunant enwog rydw i’n sylwi ar gymaint mwy na phe bawn mewn car: y llain o flodau pabi Cymreig; oen du’n dilyn cwningen fechan ar draws y cae; porth drws anghyffredin hen ffermdy. Arogleuon hefyd: dafad farw sy’n gorwedd yn rhywle gerllaw; coeden ddraenen yn llawn blodau pinc; arogl rhywun yn coginio wrth i mi fynd heibio bwthyn. Ar y rhannau byr i fyny’r allt - dydy o ddim wir i lawr yr allt yr holl ffordd - mae’r pethau yma’n helpu rhywun i feddwl am rywbeth arall heblaw cymaint o waith padlo sydd ei angen.

Rydw i wedi gorfod gwthio’r beic mynydd y rhan fwyaf o’r ffordd i fyny o Gwm Penmachno ac mae hyn wedi fy ngalluogi i werthfawrogi’r clystyrau o fwsogl Rhacomitrium llwyd, y rhedynen bersli a Dryopteris sy’n raddol goloneiddio’r tomenni llechi. Efallai, gyda threigl amser ac ymhen cannoedd o flynyddoedd, fe fyddan nhw wedi cynhyrchu digon o hwmws i alluogi coedwig i dyfu yma. Chwilio am ffynhonnell afon Dwyryd ydw i. Ar y map, gwelais fod sawl afon yn rhedeg i’r Ddwyryd, felly heddiw rydw i wedi dewis dilyn y Teigl sy’n

h bridge

All images © Pob delwedd/

& Rob Colli Netti Collister

ster

Pont Dol y Moc

6


Wrth groesi’r ffordd fawr - ac osgoi olwynion lori fawr o drwch blewyn rydw i’n anadlu eto ac yn aros i edrych ar gymerau’r afon lle mae’r Cynfal a’r Teigl yn uno ychydig islaw pont hardd gyda thri bwa sydd â meinciau wedi eu gosod yn ei muriau. Mae ambell i adeiladwr yn wir arlunydd. Rydw i’n hoffi meddwl am yr adeiladwr hwn yn eistedd ar ôl ei waith ar y bont newydd hon, yn mwynhau’r haul ac yn gwylio bronwen y dŵr yn union fel yr ydw i’n ei wneud rŵan. Yn is i lawr yn y tir mwy gwastad, mae’r Ddwyryd yn llifo’n heddychlon. Ar ôl oedi i wylio gyrr o wartheg yn nofio ar draws y dŵr i well porfa, rydw i’n sydyn yn gweld fflach o lesni glas y dorlan ger glan yr afon. Fyddwn i ddim wedi ei weld pe bawn yn dal i symud. Yna mae’r tarw mawr sy’n oedi cyn croesi’r afon yn lansio ei hun i’r dŵr ac yn dilyn ei wragedd. Wrth ddilyn y ffordd ddi-ffens mae ci defaid gwallgof yn fy erlid ac rydw i’n padlo fel fflamia i’w adael ar ôl. Rydw i wedi clywed bod ei berchennog yn un digon blin hefyd! Daw fy nhaith i ben heddiw yn yr Oakeley Arms, lle rydw i wedi trefnu i gael lifft adref. Ni fyddai’n braf beicio ar y ffordd fawr felly caf orffen y daith hon rhyw dro eto, mewn caiac, i lawr yr allt yr holl ffordd i’r môr. Mae Netti Collister yn Ymddiriedolwr hir-sefydlog o Gymdeithas Eryri.

Downhill all the way Netti Collister

This place would have been noisy in the 19th century. Banging, shouting, explosions, carts pulled by horses, steamdriven drills and compressors, slates being tipped or slammed onto trolleys. Today, all is silent as I stand at the top of a long steep incline above Rhiwbach Quarry and look down on the remains of buildings and slate waste tips and hollowed out areas that have provided material for countless roofs across the world. There is only the sound of a pipit calling - until the quiet is destroyed by the scream of two jet aircraft as they fly low overhead. I’ve had to push my mountain bike most of the way up from Cwm Penmachno, which allowed me to appreciate the clumps of grey Rhacomitrium moss, parsley fern and Dryopteris that are colonising the slate tips. In a few hundred years they may have produced enough humus for a forest to grow here. I’m looking for the source of afon Dwyryd. On the map, I found that several rivers run into the Dwyryd, so today I have chosen to follow the Teigl which seems to trickle from a small spring just below the still-working Manod quarry. Huge noisy vehicles coming and going are a contrast to the peace higher up. Over a dangerously derelict cattle grid, and then it’s a long delicious swoop down Cwm Teigl till I can sneak cross-country to Hafod Ysbyty to gain access to the little road which leads to Bont Newydd. On a bike it is good not to have to worry about backing up should I meet a farmer with a trailer, but I keep my speed down just in case I need to squeeze past something. By now I have abandoned the Teigl in favour of the

7

Cynfal. Cycling parallel to the famous gorge I notice so much more than I would in a car: that patch of Welsh poppies; a black lamb curiously following a tiny rabbit as it hops across a field; the unusual arched doorway of an old farmhouse. Smells too: the dead sheep that must be somewhere nearby; that pinkish hawthorn in full bloom; a whiff of someone’s cooking as I pass close to a cottage. On the short uphill sections - it is not quite downhill all the way - these things take one’s mind off the hard grind. Crossing the main road - narrowly missing annihilation under the wheels of a large lorry - I breathe again and stop to look at the river where the Cynfal and the Teigl join just below a lovely three-arched bridge with benches built into its parapets. Some builders are definitely artists. I like to think of this one sitting after work on his newly constructed bridge, enjoying the sun and watching the dipper just as I am doing now. Lower down in the flatter land, the Dwyryd is grown up and peaceful. Transfixed by the sight of a group of cows swimming across the water to better pasture, I suddenly catch the blue flash of a kingfisher by the bank. I’d have missed him if I’d been moving. Then the large bull hesitating on my side launches himself and wallows across after his wives. I’m pursued along the unfenced road by a furious collie and pedal hard to get away. I’ve heard that his owner is grumpy too! My journey today ends at the Oakeley Arms, from where I have arranged a lift home. The main road would not be much fun so I’ll finish this journey another time, in a kayak, downhill all the way to the sea. Netti Collister is a long-standing Trustee of the Snowdonia Society.


Canŵ o Ganada - delfrydol ar gyfer teithio i lawr yr afon ar ddŵr sy’n llifo’n araf A Canadian canoe - ideal for travelling downriver on slow-moving water

Rwy’n twyllo fymryn bach trwy ddisgrifio siwrnai yn hytrach na lle - taith efo canŵ i lawr afon Dwyryd, gan gychwyn lle mae’r afon yn cwrdd â’r A487 islaw Plas Tan-ybwlch. Mae angen llanw cymharol uchel i ganŵio yma, a’r amser gorau yw cychwyn ychydig cyn penllanw, cyn i’r llanw droi. Gwybod tipyn am ganŵio, y llanw, y cerrynt ac ati: dyna i chi rai o’r pethau amlwg sy’n hanfodol ar gyfer y daith. Ond i mi, mae angen rhywbeth arall hefyd, sef fflasg o goffi a blwch yn llawn o gacennau! I ffwrdd â mi gyda’r afon, y llechweddau coediog, serth yn codi ar y naill du – at y Rhinogydd ar y chwith ac, ar y llaw dde, cyn belled â chopa Moelwyn Bach. Troella’r afon ar i waered, a chyda’r Manod yn gysgodion tywyll o’m hôl, cyrhaeddaf hen gei Gelli Grin. Yma, arferai’r cychod gasglu llechi o chwareli Blaenau Ffestiniog a’u danfon i’r llongau hwylio yn harbwr Porthmadog. Mae’n anodd dychmygu’r fath brysurdeb heddiw, â’r lanfa’n dawel, dawel a cherrig cil y cei yn dadfeilio dan draed. O fy mlaen, mae’r llethrau deiliog yn

lledu’r mymryn lleiaf ac mae yma fwy o le, ond pont Briwet yn cario’r rheilffordd dros y foryd sy’n llenwi’r olygfa. Gan fod y bont ei hun yn gymharol fechan, a’r coesau pren llydan mor agos at ei gilydd, mae’r dŵr yn tasgu drwy’r bwlch cul oddi tani. Mae sleifio drwyddo bob amser yn gyffro i gyd, ac yn ddigon i godi gwallt eich pen ambell dro. Saethu allan dan y bont a dyma olygfa wahanol, drawiadol o’n blaen. Rydw i’n syllu ar ehangder llydan yr aber. Ar y chwith, dacw silwét castell Harlech ar ei graig; ac ar y dde, Traeth Penrhyn, lle’r oeddem yn blant yn arfer codi cloddiau er mwyn rhwystro’r llanw rhag llenwi’r nentydd a ymlwybrai tua’r môr. (Afraid dweud mai’r cyfan yr oeddem yn llwyddo i’w wneud oedd codi gwrychyn y ffermwr lleol.) Edrychwch acw, uwchlaw: mae’r Cnicht a’r Moelwynion i’w gweld nawr, â’r haul ar eu harlais. Mae’r afon yn dolennu i’r chwith ac o fy mlaen nawr, mae ynys fechan hyfryd Ynys Gifftan - lle braf i lanio am baned a chacen bob amser. Mae yma gysgod rhag y gwynt,

Mae mwy o le o dan bont ffordd newydd Pont Briwet. (Cyferbyn) Portmeirion o Ynys Gifftan The new Brewit road bridge allows more head-room. (Opposite) Portmeirion seen from Ynys Gifftan Pob delwedd/All images © Rob Collister

8

Afon Dwyryd Sian Roberts

waeth o ba gyfeiriad y bydd hi’n chwythu, a golygfa werth chweil lle bynnag yr eisteddwch. Oddi yma, anelu i gyfeiriad goleudy Portmeirion, ymlaen heibio’r pentref lliwgar ar fy llaw dde, a bydd rhan olaf y siwrnai’n galw. Wrth droi blaen y canŵ heibio’r goleudy, mae’r tir ar y chwith yn ymbellhau a does dim rhyngof â’r môr mawr ond twyni tywod hirion. Ar y dde, cilia llethrau coediog iraidd Trwyn Penrhyn fesul tipyn nes datgelu’r olygfa odidog i mewn i Barc Cenedlaethol Eryri lle gwelaf Foel Ddu, Moel Hebog, yr Wyddfa, y Cnicht a’r Moelwynion ar eu gorau. Y cyfan sydd ar ôl bellach yw padlo i harbwr Port, yn ôl at brysurdeb bywyd unwaith yn rhagor. Ond, o leiaf fe fydd yr heddwch a brofais ar y daith yn dal i’m cynnal, tan y tro nesaf. O ‘Ar Orwel Eryri’ gan Steve Lewis, cyhoeddwyd gan Wasg Gomer ar y cyd â Chymdeithas Eryri, 2005 © Lluniau: Steve Lewis; © Testun: Sian Roberts


I am cheating by describing a journey rather than a place - a journey by canoe down the Dwyryd river, starting where it meets the A487 just below Plas Tany-Bwlch. A relatively high tide is needed to canoe, the best time to start being just before the tide turns – the dwell time. Some knowledge of canoeing, tides, currents and so on are essential for this journey. However, also essential for me are a flask of coffee and a box of cakes! As I set off downriver, steeply-wooded slopes reach up each side of me, on the left to the Rhinogydd and, on the right, the summit of Moelwyn Bach is just visible. Winding my way downstream with the dark shapes of Manod Bach and Manod Mawr behind me, I come to the old wharf at Gelli Grin where the barges used to collect the slate from the quarries of Blaenau Ffestiniog and deliver them to the sailing ships in Porthmadog harbour. Now crumbling and deserted, it is hard to imagine how busy it once used to be.

Ahead, the wooded slopes open out slightly to give a sense of more space, whilst Briwet bridge, carrying the railway over the estuary, dominates the view. Because of the relatively small bridge with broad, close-together wooden legs, the water rushes through the narrow gap. Passing under it is always exciting, sometimes even quite scary. Shooting out from under the bridge, the landscape changes dramatically into the wide open expanse of the estuary. On the left, Harlech castle can be seen in silhouette and on the right is Traeth Penrhyn, where, as children, we used to build dams at the mouth of one of the many streams in a vain attempt to stop the tide. (Needless to say, all we succeeded in doing was angering the local farmer.) Above, Cnicht and the Moelwynion now stand bathed in sunlight. The river swings left and ahead of me lies the lovely little island, Ynys Gifftan, always a good place to land and have coffee and cake. You can find shelter from the wind whatever its direction, with an

9

equally good view wherever you choose to sit. From here I head out towards Portmeirion’s lighthouse, passing the village on my right as I embark on the final leg of my journey. Rounding the point of the lighthouse, the land on my left drops away to leave nothing but long sandbanks between the open sea and me. On my right the tropicallooking wooded slopes of Trwyn Penrhyn slowly recede to reveal the stunning view into the Snowdonia National Park where Moel Ddu, Moel Hebog, yr Wyddfa, Cnicht and the Moelwynion are looking their very best. Now there is just the paddle into the harbour at Porthmadog, back to this hectic life that we all lead. But at least I have the peace that my journey has given me to carry me through until the next one. From ‘Private Views of Snowdonia’, published by Gomer Press in association with the Snowdonia Society, 2005 Photographs © Steve Lewis; Text © Sian Roberts


Llennyrch:

Dyfodol coedwig law Geltaidd A future for the Celtic rainforest Kylie Jones Mattock

Ers 1991, mae Coed Cadw wedi bod yn gweithio i adfer Coed Felenrhyd*, y goedlan hynafol ger Maentwrog, wrth gwympo’r conifferau’n raddol a rheoli Rhododendron ymledol. Ar ddiwedd 2015, roedd yr Ymddiriedolaeth yn ddigon ffodus i brynu’r fferm gyfagos, Llennyrch, yn dilyn apêl gyhoeddus lwyddiannus. Mae’r raddfa a’r lleoliad yn cynnig cyfle cyffrous i gysylltu a rheoli tirlun cyfan mewn ffordd integredig a phositif. Mae’r safle hyfryd hwn yn cysylltu ceunant serth Llennyrch gyda llechweddau’r Rhinogydd. Dyma dirlun sy’n llawn chwedlau; yn y Mabinogi ceir cyfeiriad at ‘Felenrhyd’ fel man gorffwys olaf Pryderi, brenin Dyfed, a laddwyd gan Gwydion mewn dadl parthed moch oedd wedi eu dwyn. Mae’n hanesyddol; mae llu o lwybrau sylweddol, a ddefnyddid gan borthmyn ar un pryd, yn darparu rhwydwaith o lwybrau i’r sawl sy’n dymuno crwydro. Mae hefyd yn adnodd ecolegol pwysig; mae’r goedlan yn rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Coedydd Derw Meirionnydd ac ymysg y safleoedd gorau yng Nghymru am gennau ac is-blanhigion. Mae llawer o goedlannau hynafol Eryri a fu unwaith yn eang wedi eu colli neu eu niweidio, ond yma mae’r dirwedd anodd wedi gwarchod ceunentydd gorllewinol serth rhag ymyrraeth niweidiol. O dan ddylanwad llif awyr mwyn a llaith o’r Atlantig, mae rhywogaethau’n tyfu yma sy’n adlewyrchu’r planhigion cyntaf i goloneiddio ein glannau’n dilyn Oes yr Iâ diwethaf. Mae mwsogl gorweddol, Sematophyllum demissum, yn un o’n planhigion cefnforol prinnaf. Yn ddiweddar, cafodd Ceunant Llennyrch ei adnabod fel yr unig safle yr ydym yn gwybod amdano yng Nghymru lle mae dau gen bregus yn tyfu: Pyrenula hibernica (neu ‘mwyar duon a chwstard’) a Thelotrema petractoides (cen gwyran). Dengys arolygon diweddar fod y ffermdir hefyd yn cynnal ystod dda o blanhigion gwelltir ac yn arbennig ffwng cap cŵyr; mae hyn yn gosod y safle felly ymysg y gorau yng Nghymru.

© Rob Collister

Felly sut ddyfodol fydd i Goed Felenrhyd a Llennyrch yng ngofal Coed Cadw? Mae rheolaeth y tir yn y gorffennol wedi bod yn weddol sympathetig, felly nid oes bwriad i wneud newidiadau mawr. Un o orchwylion cyntaf yr haf hwn yw ail-godi ffensys a chloddiau cerrig sych mewnol ar y terfynau, yn enwedig y rhai o amgylch y goedlan. Bydd gwell terfynau’n galluogi rheolaeth wedi ei thargedu’n well tuag at y ddiadell o ddefaid sy’n adnabod cynefin Llennyrch, a dod o hyd i’r cydbwysedd pori gorau a fydd yn cynnal yr amodau agored y mae’r mwsoglau a’r cennau arbennig 10


yn hoff ohonyn nhw. Mae terfynau hefyd yn helpu gyda rheolaeth da byw o ddydd i ddydd, ac mae hyn yn fuddiol i’n tenant arbennig a fydd yn gallu gosod gwartheg Duon Cymreig ar y tir agored dros yr haf. Bydd pori gan wartheg yn helpu i sathru clytiau trwchus o laswellt y gweunydd (Molinia) a gwella cynefinoedd y rhostir a’r corsydd. Gyda threigl amser, bydd gwrychoedd sy’n bodoli eisoes yn cael eu gwarchod a’u hadfer. Bydd coed yn cael eu plannu i raddol gymryd lle’r hen goed ynn a saif o amgylch y ffermdy. Byddwn hefyd yn annog ehangiad y goedlan i’r lleiniau o redyn trwchus ar gwr y goedlan ac mewn lleiniau bychain ar y ffridd, wrth gynnal arwynebedd sylweddol o dir agored. Ar hyn o bryd nid oes fawr ddim adferiad naturiol yn Llennyrch; bydd angen i lefelau pori fod yn briodol ac efallai y bydd angen i ni gasglu had lleol a gwarchod coed ifanc er mwyn sicrhau ffyniant y genhedlaeth nesaf o goed canopi. Gobeithiwn hefyd gydweithio gyda Phrifysgol Bangor i gasglu tystiolaeth ar fuddion coed ar ffermydd. Y newydd da yw nad oes angen rhuthro! Mae Coed Felenrhyd a Llennyrch yn cynnig digon o ddewis i gerddwyr ac mae croeso i ymwelwyr. Y ffordd orau i gyrraedd y tir yw ar droed, un ai o lwybr beiciau newydd Llyn Trawsfynydd neu o’r man parcio ger gorsaf bŵer trydan-dŵr Maentwrog. Byddwn yn buddsoddi mewn arwyddion llwybrau a dehongli. Byddwn hefyd yn adfer y ffermdy fel bod modd byw ynddo unwaith eto, fel cartref neu ar gyfer ei osod fel tŷ gwyliau. Bydd Coed Cadw’n gweithio i sicrhau bod y cyfleusterau priodol ar gael gyfer y fenter ffermio a rheolaeth o’r CoedarFelinrhyd & Llennyrch tirlun coediog hyfryd hwn. Location and Walking paths * Mae’n well gan Gymdeithas Eryri'r sillafiad gwreiddiol, 'Felenrhyd', fel yn y Mabinogi ac enwau ffermydd lleol.

Since 1991, Coed Cadw, the Woodland Trust in Wales, has been working to restore the ancient woodland of Coed Felenrhyd* near Maentwrog, gradually removing conifers and controlling invasive Rhododendron. In late 2015, the Trust was fortunate enough to acquire the adjacent farm, Llennyrch, on the back of a successful public appeal. The property, at 309 hectares (765 acres), connects two adjacent National Nature Reserves. The scale and location offers an exciting opportunity to connect and manage a whole landscape in an integrated and positive way. This breathtaking site links the deep gorge of Ceunant Llennyrch with the rugged foothills of the Rhinogydd. It is a landscape steeped in myth; the Mabinogion cites ‘Melenrhyd’ as the last resting place of Pryderi, king of Dyfed, slain by Gwydion in a dispute over some stolen swine. It is historic; many substantial trackways, once the haunt of drovers, now provide a network of paths for those seeking to explore. It is also an important ecological resource; the woodland is part of the Meirionnydd Oakwood Special Area of Conservation and is among the best sites in Wales for lichens and lower plants. Much of Snowdonia’s once extensive ancient woodland has been lost or damaged but, here, the inaccessible terrain has protected a few deep western ravines from harmful intervention. Influenced by mild, moist airflow from the Atlantic, species grow here that hark back to the first wave of plants to colonise our shores after the last Ice Age. Prostrate signalmoss, Sematophyllum demissum, is one of our rarest oceanics. Ceunant Llennyrch was recently identified as the only known site in Wales for two vulnerable lichens: Pyrenula hibernica (or ‘blackberries and custard’) and Thelotrema petractoides (a

barnacle lichen). Recent surveys reveal that the farmland, too, supports a good range of grassland plants and, in particular, waxcap fungi, ranking the land among Wales’ best sites. So what does the future hold for Coed Felenrhyd and Llennyrch in the care of Coed Cadw? Past management of the land has been fairly sympathetic, so no sweeping changes are planned. One of the first tasks this summer was to reinstate internal fence and dry-stone wall boundaries, in particular those around the woodland area. Improved boundaries will enable more targeted management of Llennyrch’s hefted sheep flock, to find the right balance of grazing that will maintain the open conditions favoured by the special mosses and lichens. Boundaries also help with day to day management of livestock, a benefit for our fantastic tenant who will be able to put Welsh Black cattle on the open ground over the summer. Cattle grazing will help break up dense patches of purple moorgrass (Molinia) and improve the heathland and mire habitats. Over time, existing hedgerows will be protected and renewed. Successor trees will be planted which will one day replace the veteran ash trees clustered around the farmhouse. We will also encourage expansion of woodland into pockets of dense bracken at the woodland edge and in small patches on the 'ffridd', while retaining significant areas of open ground. At present there is almost no natural regeneration at Llennyrch; grazing levels will need to be appropriate and we may need to collect local seed and protect saplings to ensure that the next generation of canopy trees can win through. We also hope to work with Bangor University to gather evidence on the benefits of trees on farms. The good news is that there’s no Theme - Rights of Way great rush! Legal Footpath

Coed Felenrhyd & Ceunant Llennyrch Am ragor o wybodaeth ewch i: For more information see: http://tinyurl.com/hfs36xe

Trwyddedig o’r Arolwg Ordnans gyda chaniatâd HMSO © Hawlfraint y Goron. Licensed from the Ordnance Survey with the permission of HMSO © Crown copyright.

Footpath CoedPermissive Felenrhyd and Llennyrch offer options Bridleway for a Legal great day’s walking and visitors are Permissive Bridleway BOAT The area is best accessed either welcome. Byway from Restricted the Cyclepath new Llyn Trawsfynydd cycleway Official Permissive or from the Cyclepath layby near Maentwrog hydroCounty Unclassified Road electric Road power station. We will invest in waymarking and interpretation. We will also bring the farmhouse back into a habitable condition so it can be occupied again, as a residential or holiday let. Over time, Coed Cadw will work to ensure that the right facilities are available for the farming enterprise and management of this spectacular wooded landscape.

* The Snowdonia Society favours the original spelling, 'Felenrhyd', as mentioned in the Mabinogi and in farm names.

11


Dyfrgwn ar y Ddwyryd Becky Clews Roberts

Partneriaeth rhwng nifer o gyrff gwahanol, rhai cyhoeddus a phreifat, yng Nghymru ac Iwerddon, a ran-ariennir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy gyfrwng y rhaglen Iwerddon-Cymru, oedd y prosiect Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy. Drwy gydol y prosiect pedairblynedd cydweithiodd y partneriaid i hybu rhan y cyhoedd mewn cadwraeth mamaliaid ar gyfer ystod o rywogaethau. Roedd y dyfrgi Ewropeaidd (Lutra lutra) yn un o rywogaethau â blaenoriaeth y prosiect, ac arweiniwyd y gwaith yng Nghymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent. Mae gan y dyfrgi gôt frown, ac mae ei fron, ei wddf ac oddi tano’n oleuach. Wedi addasu’n dda i hela o dan y dŵr,

© CNC/NRW

mae ei goesau a’i freichiau byr a chryf a’i draed gweog yn ei alluogi i symud yn rhwydd, mae ei glustiau a’i drwyn yn cau o dan y dŵr ac mae ei weflflew cryf yn gymorth wrth iddo fforio. Mae blew mewnol trwchus ei gôt yn ei warchod rhag yr oerni pan fydd yn plymio am ysglyfaeth fel pysgod, crancod a llyffantod. Ar un pryd, prinhaodd poblogaeth y dyfrgi o ganlyniad i’w hela am ei ffwr. Gwaharddwyd hela ym 1978 ond parhaodd eu nifer i brinhau o ganlyniad i lygredd yr afon gan blaladdwyr. Gwaharddwyd y rhain yn yr 1990au. Yn dilyn hyn, dechreuodd poblogaeth y dyfrgi gynyddu eto a bellach fe’i gwelir ar hyd a lled Cymru. Yng ngogledd Cymru, yn dilyn gwaith a roddwyd ar y gweill gan Chris Hall a Kate Williamson, arweiniwyd a hyfforddwyd tîm o wirfoddolwyr gan Ceri Morris (CNC) i gynnal arolwg ar raddfa fawr o ddyfrgwn dalgylch y Ddwyryd. Eu gorchwyl oedd penderfynu ar y nifer o ddyfrgwn unigol, y raddfa yn ôl rhyw, defnydd y dalgylch dros gyfnod o ddeuddeg mis, a dysgu mwy am hyd a lled eu cynefin a maint eu tiriogaeth. Ymysg ymddygiad mwyaf difyr dyfrgwn mae’r defnydd o’i faw i nodi ei diriogaeth. Mae’r baw’n creu darlun i naturiaethwyr ac ecolegwyr sydd, yn aml, yn ei chael yn anodd gweld y creadur hwn sy’n fwy bywiog yn ystod y nos. Mynychodd gwirfoddolwyr weithdai hyfforddiant i ddysgu sut i arolygu am ddyfrgwn ac ym mhle i ganolbwyntio ymdrechion chwilio. Dysgwyd iddyn nhw’r ‘prawf arogleuo’ i wahaniaethu rhwng baw dyfrgwn a baw tebyg megis baw’r minc. Does dim arogl annifyr ar faw dyfrgi o’i gymharu ac mae rhai’n honni bod baw dyfrgi’n arogleuo fel te jasmin! Cynhaliwyd prif ran yr arolwg yn ystod

12

tri phenwythnos ym mis Mai a mis Hydref 2013 a mis Mai 2014. Cyfarfu’r gwirfoddolwyr i gyd ym Mhentref Gwyliau Trawsfynydd ac fe’u trefnwyd yn grwpiau gydag arweinydd profiadol. Yna fe ddosrannwyd ardal arolygu ledled afon Dwyryd a’i hisafonydd i bob un. Wrth ddilyn sianeli afonydd, gan ofalu i chwilio ar ben cerrig ac o dan bontydd – mannau hoff gan y dyfrgi i adael ei faw – arolygwyd arwynebedd enfawr gan y gwirfoddolwyr a oedd yn awyddus i helpu i greu darlun o sut mae dyfrgwn yn defnyddio dalgylch yr afon. Dadansoddwyd dros 1300 sampl o faw a gasglwyd ar ddalgylch y Ddwyryd gan Grŵp Ymchwil Ecoleg Foleciwlaidd Sefydliad Technoleg Waterford. Cadarnhawyd y rhywogaeth o famal gan dechnegau fforensaidd DNA yn ogystal â darparu gwybodaeth ar haplodeip (hunaniaeth genetig), sy’n dangos unrhyw batrymau ymfudo hanesyddol, rhyw a genoteip, gan eu galluogi i adnabod anifeiliaid unigol. Dangosodd canlyniadau’r dadansoddi bod poblogaeth dyfrgwn yn yr ardal yn uwch na’r hyn oedd wedi ei ragweld a bod canran uwch o ddyfrgwn benywaidd (70%) na gwrywaidd. Wrth gwrs, dim ond cipolwg dros ddau dymor yw hwn ac mae angen gwaith pellach i benderfynu a yw’r dyfrgwn yma’n rhai preswyl neu ar daith i rywle arall ac a ydyn nhw’n rhai ifanc neu’n oedolion. Mae’n ymddangos bod angen arolwg arall! Ymgynghorydd Ecolegol hunangyflogedig yw Becky Clews-Roberts a hi oedd Swyddog Project MISE yn ystod blwyddyn olaf y project.


Otters on the Dwyryd Becky Clews Roberts

The Mammals in a Sustainable Environment (MISE) project was a partnership between a number of different bodies, both public and private, in Wales and Ireland, partfunded by the European Regional Development Fund through the Ireland-Wales programme. Throughout the four-year project the partners worked together to foster community involvement in mammal conservation for a range of species. The European otter (Lutra lutra) was one of the priority species for the project, with work in Wales led by Natural Resources Wales (NRW) and the Vincent Wildlife Trust. The otter has a dark brown coat, with a paler chest, throat and underside. Otters are welladapted to hunting underwater: short powerful limbs and webbed feet enable them to move easily; their ears and nose close when underwater and their stiff whiskers aid foraging. The highly dense underfur acts as insulation, necessary for when the otter dives for prey such as fish, crabs and frogs. At one time, otter numbers declined due to persecution for their fur. Hunting was banned in 1978 but numbers continued to decline due to river pollution from pesticides; these were banned in the 1990s. Otter populations finally started to make a recovery and they are now found throughout Wales.

The main part of the survey took place over three weekends in May and October 2013 and May 2014. Volunteers met en masse at Trawsfynydd Holiday Village and were organised into groups with an experienced leader. They were then allocated survey areas across the Afon Dwyryd and its tributaries.

In north Wales, following on from work started by Chris Hall and Kate Williamson, Ceri Morris (NRW) led and trained a team of volunteers to carry out a large-scale otter survey of the Dwyryd catchment. Their task was to determine the number of individual otters, sex ratio, use of the catchment over a twelve month period, and learn more about range and territory size.

Picking their way along river channels, taking care to search on top of rocks and under bridges – favourite sprainting sites – the volunteers covered a huge area over the course of these weekends. Monthly spot checks were continued at key sites by volunteers keen to help build a picture of how otters are using the river catchment.

Amongst the otter’s many fascinating behaviours is the use of ‘spraint’ (droppings) to mark territories. Spraints create a picture for naturalists and ecologists who often struggle to gain live sightings of this largely nocturnal creature. Volunteers attended training workshops to learn how to survey for otters and where to focus search efforts. They were taught the ‘sniff test’ to differentiate otter spraint from similar-looking droppings like mink spraint. Otter spraints do not smell unpleasant in comparison and some say they smell of jasmine tea!

The Molecular Ecology Research Group at Waterford Institute of Technology analysed over 1300 spraints collected from the Dwyryd catchment. Forensic DNA techniques confirmed the species of mammal as well as providing information on haplotype (genetic identity), which shows any historic migration patterns, sex and genotype, enabling identification of individual animals. The results of the analysis showed a larger population of otter in the area than anticipated and a higher percentage of females (70%) than males. Of course, this is just a snapshot over two seasons and there is further work to be done to determine whether these otters are resident or transitory and whether they are cubs or adults. Looks like another survey is needed! Becky Clews-Roberts is a self-employed Ecological Consultant and was MISE Project Officer during the final year of the project. 13


i h ec

l r a d d y w e n g w l Go r te s i l l Co b Ro

Yn ddiweddar

gyrrais i fyny dyffryn Lledr a thros Fwlch y Gerddinen wrth chwilio am y Cwmni Toi Gwreiddiol.

O’r man parcio ar ben y bwlch ceir golygfeydd godidog ar draws y Moelwynion i’r Wyddfa, y Glyderau a Moel Siabod. Wrth fynd i lawr yr ochr draw mae’r tirlun yn newid yn ddisymwth. Er ei fod yn dal yn drawiadol mae’n dirlun a wnaed gan ddyn gyda’i domenni llechi anferth, sawl inclein serth a llwybrau anodd sy’n dilyn llwybr igam ogam drwy’r gwastraff. I rai mae’n dirlun hyll ond i lawer, yn cynnwys fi fy hun, dyma atsain o hanes dyn a diwylliant yr ardal, sy’n llawn mor rhyfeddol yn ei ffordd ei hun â’r mynyddoedd creigiog neu’r coedydd derw sy’n ei amgylchynu. Mae Blaenau Ffestiniog a’i lechi wedi mynd law yn llaw ers dros ddau gan mlynedd bellach. Er bod y diwydiant llechi wedi edwino, mae Blaenau Ffestiniog yn un o’r ychydig o leoedd yng ngogledd Cymru lle mae llechi’n parhau i gael eu cynhyrchu. Chwarae ar eiriau mae’r enw Cwmni Toi Gwreiddiol, fel yr eglura Robi Buckley, un o dri phartner. Mae’n enw gwreiddiol

oherwydd ei fod yn fusnes teuluol sydd wedi bodoli ers dros drideg mlynedd ac sydd wedi gweld cystadleuwyr yn mynd ac yn dod; mae hefyd yn wreiddiol oherwydd ei fod yn fentrus ac yn fodlon rhoi cynnig ar ddulliau newydd o fentro. Mae canolbwynt y busnes yn y Blaenau a saif swyddfa a storws yn Nhanygrisiau a gweithdy yn chwarel Llechwedd. Fe’i sefydlwyd gan Jim Buckley yn gynnar yn yr 1980au gan ei fod yn grediniol bod dull llai gwastraffus a mwy effeithiol o ail-doi na chael gwared â’r hen lechi. Heddiw gweinyddir y cwmni gan y brodyr Robi a Sam Buckley a Kaz Bentham, gyda gweithlu medrus sy’n ehangu ac yn crebachu’n ôl y tymor. Mae pob gweithiwr wedi ei hyfforddi mewn dulliau toi llechi traddodiadol ond wrth wraidd llwyddiant y cwmni mae techneg wedi ei batentio, sef nad oes angen tynnu to cyfan er mwyn ei drwsio. Yn wir, mae’r system Stormflex mor llwyddiannus fel bod y cwmni’n cynnig gwarant ugain mlynedd yn erbyn difrod gwynt sydd, yn hinsawdd wlyb a gwyntog Eryri, yn dipyn o ddatganiad. Ffactor arall sy’n galluogi’r cwmni i gadw ei brisiau’n isel yw parodrwydd i ddefnyddio technegau mynediad gyda rhaffau yn hytrach na’r dull araf a drud o godi sgaffaldiau. Menter ddiweddaraf y cwmni, a ysbrydolir gan gyfnodau hir o dywydd gwlyb y gaeaf 14

diwethaf pan roedd yn amhosibl gweithio ar doeau, yw cynhyrchu eu llechi eu hunain ar gyfer gwaith cadwraeth wrth ailgylchu rhywfaint o’r gwastraff yn nhomenni Llechwedd. Mae llechi cyfoes, wedi eu hollti’n gywrain ac yr un maint ac ansawdd, yn tueddu i sefyll allan wrth gael eu defnyddio i drwsio neu ail-doi hen adeiladau. Yr hyn sydd ei angen yw llechi llawn cymeriad, meddai Robi wrthyf wrth iddo fy nhywys i fyny i’r gweithdy i weld beth mae’r tîm wedi bod yn ei wneud. Mae hen lechi’n tueddu i fod yn fwy trwchus, yn fwy garw ac o wahanol hyd a lled fel bod trwsio neu ail-doi hen adeilad yn debycach i godi wal garreg na thoi arferol, gyda phob llechen yn cael ei dewis a’i gosod yn unigol. Mae’r prosiect wedi golygu dysgu medrau fel torri a hollti llechu gan hen weithwyr Blaenau, er nad oes angen y lefel o gywirdeb ac arbenigedd i gynhyrchu llechi safonol. Cawn weld a fydd yn fasnachol ymarferol ond defnyddiwyd y llechi ‘cartref’ yn llwyddiannus ar do hen dŷ yn y Bermo, ac mae’r adeiladwr cadwraeth Ned Schärer wedi gofyn i’r cwmni ail-doi adeilad hynafol ar ei eiddo ym Mhlas Tirion ger Llanrwst. Yn y cyfamser, mae Robi’n frwdfrydig ynglŷn â photensial addysgiadol y prosiect hwn ac yn ei weld fel ffordd o gysylltu ieuenctid lleol gyda’u treftadaeth tra’n trosglwyddo medrau a allai arwain at yrfa yn y diwydiant llechu neu doi. O edrych arno yng nghyd-destun mentrau eraill fel Antur Stiniog a’r Dref Werdd, mae’n amlwg bod y dyfodol yn edrych yn llewyrchus i’r Blaenau. Nid canol y dref yn unig sy’n cael ei hadnewyddu.


s e tiv

c e p

s r e p w e N late s on

Recently er t I drove up s lli o the Lledr valley bC and over the Crimea Ro Pass in search of the Original Roofing Company.

From the lay-by at the top of the pass there are panoramic views across the Moelwynion to Snowdon, the Glyderau and Moel Siabod. Dropping down on the other side the landscape changes abruptly. It is still dramatic but it is a man-made landscape of gigantic slate tips, precipitous inclines and improbable paths zig-zagging up through the waste. For some it is just plain ugly but for many, myself included, it is redolent of the human history and culture of the area, as remarkable in its own way as the craggy mountains or the oak woodlands surrounding it. Blaenau Ffestiniog and slate are virtually synonymous, as they have been for two hundred years. Although the slate industry is a shadow of what it once was, Blaenau is one of the only places in north Wales where slates are still being produced. It seems like the right place for a company specializing in slate roofs.

The business is very much Blaenau based, with an office and storeroom in Tanygrisiau and a workshop in Llechwedd quarry. It was founded by Jim Buckley in the early 1980s in the belief that there must be a less wasteful and more efficient way of re-roofing than simply discarding the old slates. Today it is run by brothers Robi and Sam Buckley, and Kaz Bentham, with a skilled workforce that expands and contracts seasonally. Every employee has been trained in traditional slate-roofing methods but at the root of the company’s success is a patented technique that does not require total dismantling of a roof in order to repair it. So effective is the Stormflex System that the company offers a twentyyear guarantee against wind damage which, in Snowdonia’s wet, windy climate, is quite a statement. Another factor which enables the firm to keep its prices down is a readiness to use Rope Access techniques as opposed to the slow and expensive erection of scaffolding. The company’s latest venture, inspired by long spells of wet weather last winter when working on roofs was impossible, is to make their own slates for conservation work by recycling some of the waste in the tips of

Pob delwedd/Al l

images © Orig

inal Roofing Co

mpany

The name of the Original Roofing Company is a play on words, Robi Buckley, one of three Directors, explains. It is original in

the sense that it is a family business that has been in existence for over thirty years and has seen competition come and go; it is also original in the sense of being innovative and willing to try new approaches.

15

Llechwedd. Modern slates, finely split and of uniform size and texture, tend to look out of place when used to repair or re-roof old buildings. What are needed are slates of character, Robi tells me as he takes me up to the workshop to see what the team have been up to. Old slates are liable to be thicker, rougher and of varied lengths and widths so that repairing or replacing an old roof is more akin to dry stone walling than normal roofing, with each slate being selected and placed individually. The project has involved learning the skills of cutting and splitting slate from old-timers in Blaenau, though at least the level of precision and expertise needed to make standard slates is not necessary. Whether it will prove commercially viable remains to be seen but the ‘home-made’ slates have been used successfully on the roof of an old house in Barmouth, and conservation builder Ned Schärer has asked the firm to re-roof an ancient building on his property at Plas Tirion near Llanrwst. Meanwhile, Robi is enthusiastic about the educational potential of this project, seeing it as a way of engaging local youngsters with their heritage whilst imparting skills that could lead to a career in the slate industry or in roofing. Seen in the context of other initiatives like Antur Stiniog and Y Dref Werdd, it is clear that the future looks promising for Blaenau. It is not just the town centre that is being regenerated.


Ein partneriaeth â’r

Dref Werdd Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cymdeithas Eryri wedi datblygu partneriaeth gyda’r Dref Werdd i helpu gyda phrojectau cadwraeth ledled Blaenau Ffestiniog. Mae’r bartneriaeth hon yn bwysig i’r Gymdeithas oherwydd mae’n ein galluogi i ehangu ein safleoedd gwaith gwirfoddol a chreu cysylltiadau pwysig o fewn ardal ganolog Eryri. Hyd yma rydym wedi canolbwyntio ar broject Rhododendron Y Dref Werdd ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio efo nhw drwy gydol 2016.

Yn ddiweddar cynhaliodd Owain Thomas gyfweliad gyda Gwydion ap Wynn, Rheolwr Prosiect Y Dref Werdd. Pwy yw’r Dref Werdd? Rydym yn gorff amgylcheddol cymunedol a ariennir gan Gronfa Fawr y Loteri am dair blynedd. Datblygwyd y prosiect fel rhan o’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn 2005. Ein hamcanion yw creu fframwaith strategol sy’n galluogi cymuned Bro Ffestiniog i ddefnyddio’r amgylchedd lleol fel adnodd i ddatblygu’r economi leol, datblygu’r gymuned a’i diwylliant, mynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, gwella iechyd a lles, darparu hyfforddiant a chreu poblogaeth o randdalwyr amgylcheddol brwdfrydig a bywiog sy’n cyfrannu tuag at gynaladwyedd byd-eang drwy gyfrwng addysg. Rydym yn gwireddu hyn drwy weithio ar ddod yn dref werdd o fewn y canllawiau a luniwyd gan y gymuned ei hun. Beth yw eich amcanion? Yn unol â thermau ein hariannu gan y

Loteri, rydym yn datblygu ardaloedd penodol o dan y teitl ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’. Rhennir y prosiect cyfan yn bedair rhan: yr amgylchedd, ynni, gwastraff bwyd a medrau. Mae ein prosiect amgylcheddol yn cynnwys gwarchod cynefinoedd naturiol, megis afonydd lleol, drwy drefnu dyddiau glanhau a sesiynau addysgiadol i godi ymwybyddiaeth o lygredd a’r broblem a berir gan rywogaethau ymledol. Yn benodol rydym yn ceisio rheoli lledaeniad Rhododendron ponticum yn yr ardal a datblygu lleiniau o ofod gwyrdd cymunedol. Rydym yn darparu cyfleoedd hyfforddiant mewn medrau cadwraeth, yn bennaf ar gyfer pobl ifainc a’r di-waith, fel eu bod yn gallu ennill cymwysterau sy’n arwain at gyflogaeth yn y sector amgylcheddol. Mae gennym hefyd gwrs ‘Cynefin a Chymuned’ ar gyfer plant ysgolion cynradd lle maen nhw’n dysgu am hanes, treftadaeth, amgylchedd a daearyddiaeth yr ardal wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored amrywiol. Bydd pob plentyn yn derbyn tystysgrif gan Wobr John Muir ar ddiwedd y cwrs. Dywedwch fwy wrthyf am y prosiect Rhododendron Dyma un o’r prif brojectau sydd gennym ar y gweill. Ein nod yw rheoli lledaeniad y rhywogaeth ymledol hon yn ardal Blaenau Ffestiniog. Yn 2013, mapiwyd lleoliad Rhododendron ponticum dros yr ardal gyfan ac rydym wedi defnyddio’r

Mynd i’r afael â ffynhonnell hadau Rhododendron ar ben bryn. A hilltop Rhododendron seed source tackled.

16 16

map hwn i dargedu ardaloedd penodol. Fel rhan o’r prosiect Cronfa Fawr y Loteri rydym yn mynd i glirio tri gwahanol gynefin y planhigyn hwn ac mae gwaith ar y safle cyntaf yn Nhanygrisiau ar y gweill ers tro. Rydym wedi cynnal sawl diwrnod er mwyn i wirfoddolwyr fwrw ymlaen â’r clirio a’r llosgi. Mae Cymdeithas Eryri wedi darparu help gyda’i thîm o wirfoddolwyr ac mae gennym grŵp diflino o wirfoddolwyr lleol sydd eisoes wedi cyfrannu dros gan awr o waith i’r prosiect. Beth am y dyfodol? Wrth i ni gychwyn ail flwyddyn y prosiect, mae Chwarel Lechi Llechwedd wedi cytuno i gydweithio â ni ar fynd i’r afael â’r planhigion ar eu tir uwchben Blaenau Ffestiniog, felly bydd gennym ddigonedd o waith i’w gyflawni yn y flwyddyn i ddod!


Our partnership with

Y Dref Werdd Over the past year the Snowdonia Society has teamed up with Y Dref Werdd (green town) to help with conservation projects across Blaenau Ffestiniog. This partnership means a lot to the Society as it allows us to expand our volunteer work sites and create important links within the central area of Snowdonia. So far we have focused on Y Dref Werdd’s Rhododendron project and we look forward to working with them throughout 2016. Owain Thomas recently interviewed Gwydion ap Wynn, Project Manager at Y Dref Werdd. Who are Y Dref Werdd? We are a community environmental body funded by The Big Lottery for three years. The project was developed as part of the Communities First programme in 2006. Our aims are to create a

strategic framework that enables the community of Bro Ffestiniog to use the local environment as a resource to develop the local economy, develop the community and its culture, tackle social problems, improve health and well-being, provide training and through education, create a population of enthusiastic and lively environmental stakeholders who contribute towards global sustainability. We do this by working on becoming a green town with the guidelines set by the community itself. What are your goals? Under the terms of our Lottery funding, we are developing specific areas under the title, ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’ (developing a resourceful green town). The project is split into four parts: the environment, energy, food waste and skills. Our environmental project includes safeguarding natural habitats such as local rivers, by organising clean-up days and educational sessions to raise awareness of pollution and of the problems posed by invasive species. Specifically we are trying to control the spread of Rhododendron ponticum in the area and to develop community green spaces. We provide training opportunities in conservation skills, primarily for young people and

the unemployed, so that they can gain qualifications which lead to employment in the environmental sector. We also have a ‘Cynefin a Chymuned’ course for primary school children where they learn about the history, heritage, environment and geography of the area by taking part in different outdoor activities. Each child will receive a certificate at the end of the course from the John Muir Award. Tell me about your Rhododendron project This is one of the main projects we’re working on. Our aim is to control the spread of this invasive species in the Bro Ffestiniog area. In 2013, we had the Rhododendron ponticum mapped over the whole area and have used this map to target specific areas. As part of the Big Lottery project we will clear three different habitats of the plant and work on the first site in Tanygrisiau is well under way. We have held several volunteer days to do the clearing and burning. The Snowdonia Society has provided help with its team of volunteers and we have a tireless group of local volunteers that have put in over a hundred hours of work on the project. What about the future? As we go into the second year of the project, Llechwedd Slate Caverns have agreed to work with us on tackling the plants on their land above Blaenau Ffestiniog, so we should have plenty of work to get on with in the coming year!

Os hoffech ymuno â’r Dref Werdd, cysylltwch â Gwydion ap Wynn: If you would like to join Y Dref Werdd, contact Gwydion ap Wynn: 01766 830082

17 17

gwydion@drefwerdd.cymru


Dŵr y Ddwyryd ar waith ● Afon Dwyryd at work John Harold

Mewn dim ond canrif mae dyfroedd y Ddwyryd wedi eu saernïo ar raddfa fawr.

In a single century the Dwyryd’s waters have been re-engineered on a grand scale.

Islaw’r Moelwynion, cesglir dyfroedd nentydd bwydo yng nghronfa ddŵr Stwlan. Llifa’r dŵr yma i Lyn Ystradau drwy beirianwaith storfa bwmp Ffestiniog. Mae Ffestiniog yn cynhyrchu ymchwydd o drydan i ateb anghenion cyfnod prysur tymor byr, gan ddefnyddio mwy o bŵer nag a gynhyrchir i ail-lenwi’r gronfa uchaf.

Below the Moelwynion, feeder streams are gathered in the skirt of the Stwlan dam and the water issues to Llyn Ystradau through Ffestiniog pumped storage installation. Ffestiniog produces a surge of electricity to meet short-term peak demand, using more power than it generates to refill the upper reservoir.

Oddi yma llifa’r afon Goedel ymlaen i Lyn Trawsfynydd, cronfa ddŵr fawr a grëwyd yn wreiddiol i ddarparu llif dŵr ar gyfer gorsaf bŵer drydandŵr fawr. O Drawsfynydd llifa’r afon Prysor i lawr Ceunant coediog a serth Llennyrch. Ym Maentwrog, lle mae cymerau’r afonydd Prysor a’r Ddwyryd, defnyddir llif dŵr y ddwy afon i yrru gorsaf bŵer drydan-dŵr Magnox a ddechreuodd gynhyrchu pŵer yn 1928; fe’i datblygwyd sawl gwaith ers hynny. Heddiw mae’n cael ei graddio fel gorsaf 30MW ac mae’n cynhyrchu oddeutu 100,000 MWh bob blwyddyn.

From here the river Goedel flows on to Llyn Trawsfynydd, a large reservoir created originally to provide head for a large hydro-electric power station. From Trawsfynydd the river Prysor tumbles down the wooded ravine of Ceunant Llennyrch. The Prysor joins the Dwyryd at Maentwrog, where it is run through the Magnox hydro-electric station which began generating power in 1928 and has been redeveloped several times. Today it is rated at 30MW capacity and generates roughly 100,000 MWh annually.

Er mwyn cynyddu arwynebedd Llyn Trawsfynydd ar gyfer yr orsaf niwcliar, ail-adeiladwyd a chodwyd uchder y pedwar argae sy’n cynnal dŵr y llyn. Heddiw dyma’r unig lyn o fewn y tir yn y DU lle defnyddir ei ddŵr i oeri gorsaf bŵer niwcliar. Roedd adweithydd niwcliar Trawsfynydd yn weithredol am 26 myned hyd 1991 ac yn ystod y cyfnod hwn cynhyrchodd 2.5miliwn MWh bob blwyddyn ar gyfartaledd. Oherwydd ei fod yn gollwng fe’i caewyd yn gynnar, ac mae dyfnderoedd Llyn Trawsfynydd felly’n gweithredu fel man parhaol i gynnal allyriadau ymbelydrol.

The four dams which impound Llyn Trawsfynydd were rebuilt and raised to enlarge the lake for the nuclear facility. It remains the only inland waterbody in the UK to be used to provide the cooling water for a nuclear power station. Trawsfynydd nuclear reactor was operational for 26 years to 1991 during which time it generated an average of 2.5million MWh annually . Leaks led to its early closedown, and to Llyn Trawsfynydd’s depths acting as a permanent sink for radioactive discharges.

Codwyd gorsafoedd trydan-dŵr ar raddfa fechan ar ddyfroedd afonydd sy’n rhedeg i’r Ddwyryd yn cynnwys afonydd Cwmorthin a Gamallt. Gwrthodwyd cais yng nghanol yr 1990au i godi cynllun trydan-dŵr yng Nghwm Cynfal o ganlyniad i wrthwynebiad preswylwyr lleol a Chymdeithas Eryri ond efallai y bydd y cynllun yn cael ei atgyfodi’n fuan. Mae Cwm Cynfal yn geunant dilychwin sy’n derbyn gwarchodaeth lawn, o leiaf ar bapur, oherwydd ei ddaeareg a’i fioamrywiaeth.

Small-scale run-of-river hydro-electric stations have been built on tributaries of the Dwyryd including rivers Cwmorthin and Gamallt. An application in the mid-1990s to build a hydro-electric scheme in Cwm Cynfal was seen off by local residents and the Snowdonia Society but may resurface soon. Cwm Cynfal is a pristine ravine, subject, on paper at least, to the highest levels of protection for its geology and biodiversity.

Mae cyfraniad cynlluniau micro-dŵr o’r fath tuag at gynhyrchu trydan yn fychan iawn, ac mae llawer wedi eu graddio ar allu o oddeutu 0.1MW ac yn cyflawni cyfran fach o’u potensial. Mae effeithiau ar y tirlun a’r ecoleg wrth eu creu a’u gweithredu a phroblemau tynnu gormod o ddŵr anghyfreithlon yn ei gwneud yn anodd asesu eu gwir werth.

The contribution of such micro-hydro schemes to electricity generation is trivial, with many rated at around 0.1MW capacity and achieving a small fraction of their potential. Landscape and ecological impacts during construction and operation and problems of illegal overabstraction together make it hard to assess their true value.

Sut fydd hanes yn edrych yn ôl ar y cynlluniau hyn?

How will history view these schemes?

Cwm Cynfal, yn wynebu bygythiad o'r newydd Cwm Cynfal faces a renewed threat

18


Risg o lygredd Pollution risk

yn gohirio cynllun storfa stalls Glyn Rhonwy pumped storage scheme bwmp Glyn Rhonwy Yn gynnar ym mis Hydref rydym yn disgwyl penderfyniad yr Arolygaeth Gynllunio ar gynllun storfa bwmp yng nghyn-chwarel lechi Glyn Rhonwy, ger Llanberis. Rhoddodd Cymdeithas Eryri sylwadau manwl gerbron ynglŷn â’r cynllun mawr hwn, gan ganolbwyntio ar faterion yn ymwneud â mynediad, tir comin, rhyddhau elifion a bygythiad peilonau newydd mewn lleoliad hynod o sensitif. Roeddem yn falch o ddeall bod y datblygwr, 'Snowdonia Pumped Hydro', wedi ymrwymo i gladdu’r cysylltiad â’r Grid Cenedlaethol yn dilyn pwysau o sawl tu. Roeddem yn arbennig o bryderus ar ôl deall dull y datblygwr o wynebu’r risgiau sy’n bodoli oherwydd y posibilrwydd o silt hynod lygredig ym mhyllau’r chwarel. Defnyddiwyd y pyllau yma i waredu nifer enfawr o arfau ar ôl y rhyfel, yn cynnwys degau o filoedd o fomiau, hyd yr 1970au. Roedd fel pe bai’r datblygwr yn benderfynol o beidio gwybod ymlaen llaw pa lygrwyr sy’n parhau ar waelod y pyllau yma. Roeddem yn pryderu fwyfwy o glywed am gynllun y datblygwr i allyrru'r elifion o’r pyllau i Lyn Padarn. Does dim mesurau diogelwch yn bodoli a all sicrhau bod hwn yn gynllun da. Rydym wedi gosod cryn bwysau ar Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i graffu’r mater o allyriannau dwr/elifion, ac roeddem yn falch pan gyhoeddodd CNC bod y datblygwr yn cael ei orfodi i bob pwrpas i dynnu ei geisiadau am allyrru dŵr yn ôl. Mae ein sylw bellach yn troi unwaith eto at benderfyniad yr Arolygaeth Gynllunio, ond byddwn yn cadw llygad barcud ar bob agwedd o’r project hwn.

Huw Morgan Daniel CVO, KStJ

In early October we expect the Planning Inspectorate's decision on a 100MW pumped storage scheme in the former slate quarry at Glyn Rhonwy, near Llanberis. The Snowdonia Society submitted detailed comments on this large scheme. We focussed on issues of access, common land, discharge of effluent and the threat of new pylons in a very sensitive location. We were pleased to see that after concerted pressure the developer, Snowdonia Pumped Hydro, committed to undergrounding the connection to the National Grid. We were particularly concerned by the developer's approach to the risks posed by potentially highly polluted silt in the quarry pits. These pits were used to dispose of vast quantities of post-war munitions, including tens of thousands of bombs, until the 1970s. The developer seems determined to avoid finding out beforehand what residue of pollutants remains at the bottom of the pits. Our concerns are compounded by the developer's plan to discharge the effluent from the pits into Llyn Padarn. No amount of safety measures can make that a good plan. We have put considerable pressure on Natural Resources Wales to scrutinise the water/effluent discharge issue, and were pleased when NRW announced that the developer was effectively being forced to withdraw its water discharge applications. Attention now returns to the Planning Inspector's decision, but we will be keeping a close eye on all aspects of this project.

Diolch, Bob! Thank you! Rydym yn hynod ddiolchgar i Bob Cole, cynGadeirydd Cymdeithas Eryri a chefnogwr ymroddedig o’r Gymdeithas, am ei rodd o £20,000 i Gymdeithas Eryri. Nodwyd marwolaeth Bob yn rhifyn Hydref 2015 o’r cylchgrawn; defnyddir ei gofrodd i hybu ein gwaith o warchod a gwella nodweddion arbennig Eryri ac ysbrydoli ymwelwyr a phobl leol i fwynhau tirlun, byd natur a mannau gwyllt Eryri.

We are extremely grateful to Bob Cole, former Snowdonia Society Chair and committed Society supporter, for his legacy of £20,000 to the Snowdonia Society. We reported Bob's sad death in the Autumn 2015 issue of the magazine; his legacy will be used to further our work, protecting and enhancing Snowdonia's special qualities and inspiring visitors and local people to enjoy Snowdonia's landscape, wildlife and wild places. Oes arnoch angen ysgrifennu ewyllys, neu ei diweddaru? Yn ystod 'Mis Ewyllys Am Ddim', ym mis Hydref, a 'Cymorth Ewyllys', ym mis Tachwedd, cewch gymorth gyda hyn yn rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Not yet written, or need to update your will? Free Wills Month, in October, and Will Aid, in November, can help you do this for free! Contact us for details.

Rydym yn falch iawn bod Huw Morgan Daniel, barnwr wedi ymddeol a chyn Arglwydd Raglaw Gwynedd, wedi ei ethol yn Is-lywydd Cymdeithas Eryri. Yn gefnogwr brwd o waith y Gymdeithas, mae Huw Daniel yn byw ger Bangor ar gwr y Parc Cenedlaethol.

19

We are very pleased that Huw Morgan Daniel, retired judge and former Lord-Lieutenant of Gwynedd, has been elected as a Vice-president of the Snowdonia Society. A wholehearted supporter of the Society's work, Huw Daniel lives near Bangor on the edge of the National Park.


Tŷ Hyll

Hwb ariannol i Dŷ Hyll

Funding boost for Tŷ Hyll

Bydd gwaith cadwraeth yn Nhŷ Hyll yn elwa o gyfraniad newydd. Mae Ymddiriedolaeth Eryri Esmé Kirby yn darparu £32,000 ar gyfer gwaith cadwraeth ymarferol ac addysg yn Nhŷ Hyll, gan alluogi’r gwaith hwn i barhau y tu hwnt i’r oes ariannu bresennol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Conservation work at Tŷ Hyll is to benefit from a new donation. The Esmé Kirby Snowdonia Trust (EKST) is providing £32,000 for practical conservation and education work at Tŷ Hyll (the Ugly House), allowing this work to continue beyond the lifetime of existing funding from Natural Resources Wales.

Fel yr eglurodd Bob Lowe o’r Ymddiriedolaeth, “Yn 2015, penderfynodd yr ymddiriedolwyr ddod â gweithgareddau’r Ymddiriedolaeth i ben ar ôl dod i’r canlyniad bod cyrff eraill mewn gwell sefyllfa i barhau â’i hamcanion.

Bob Lowe of the EKST explains, “In 2015, the Trustees of the EKST resolved to wind up the Trust having concluded that other organisations were better placed to carry on its objectives.

“Roedd Cymdeithas Eryri yn un o dri chorff a nodwyd fel rhai sy’n adlewyrchu diddordebau Esmé a Peter Kirby a’u dymuniad i adael cofrodd o ran cadwraeth. I gydnabod ymrwymiad Esmé a Peter Kirby i Dŷ Hyll, rhoir cyfraniad i waith Prosiect Ecosystem Eryri yno. Roedd y gerddi a’r tiroedd yn fan arbennig i Esmé, ac mae’r Ymddiriedolwyr yn falch o gefnogi’r gwaith parhaus o’u gwella.

“The Snowdonia Society was one of three organisations identified that reflect the interests of Esmé and Peter Kirby and their aspirations to leave a conservation legacy. In recognition of Esmé and Peter’s commitment to Tŷ Hyll, a contribution will be made to the Snowdonia Ecosystem Project’s work there. The garden and grounds were a special place for Esmé, and the Trustees are pleased to support its continuing improvement.

“Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1990 i hyrwyddo cadwraeth, gwarchodaeth a gwella Eryri. Yn gorff hollol wirfoddol, mae wedi darparu grantiau ar gyfer sawl prosiect gan Gymdeithas Eryri yn cynnwys Cystadleuaeth flynyddol Codi Waliau Sych, adnewyddu Tŷ Hyll i ddarparu ar gyfer y prosiect gwenyn, a phlannu coed crwm yn Nyffryn Mymbyr.”

“The EKST was established in 1990 to promote the preservation, protection and improvement of Snowdonia. An entirely volunteer organisation, it has provided grants for several Snowdonia Society projects including the annual Dry Stone Walling Competition, the refurbishment of Tŷ Hyll to provide for the bee project, and tree planting at Dyffryn Mymbyr.”

Diolch Bethan!

Hello Tamsin!

Tamsin

We bid farewell and wish all the best to Bethan who left us in May to start a new job with Snowdonia National Park Authority. We thank her for all her hard work in running a fantastic set of events at Tŷ Hyll as part of the Growing Tŷ Hyll project.

Rydym yn ffarwelio ac yn dymuno’n dda i Bethan a’n gadawodd ym mis Mai i ddechrau swydd newydd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Diolchwn iddi am ei holl waith wrth roi cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar waith yn Nhŷ Hyll. Rydym yn falch o groesawu Tamsin Fretwell, ein swyddog prosiect newydd yn Nhŷ Hyll. Mae gan Tamsin gyfoeth o brofiad, yn cynnwys rheolaeth ymarferol o warchodfeydd natur a threfnu llawer o ddigwyddiadau ar gyfer y cyhoedd.

We are delighted to welcome Tamsin Fretwell, our new Growing Tŷ Hyll Project Officer. Tamsin brings with her a wealth of experience, including practical management of nature reserves and organising many events for the public.

“Rydw i’n awyddus iawn i wneud yn siŵr bod y prosiect Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth i bawb,” meddai Tamsin, “o chwilota am chwilod i’r plant i hyfforddiant ffurfiol mewn medrau adnabod.”

“I’m keen to make sure that the Growing Tŷ Hyll project offers something for everyone,” says Tamsin, “from bug hunts for the children to formal training in identification skills.”

Bydd Tamsin yn hysbysebu ei chyfres gyntaf o ddigwyddiadau yn Nhŷ Hyll yn fuan.

Tamsin will be advertising her first set of Tŷ Hyll events very soon. Sign up to our e-bulletin to be sure of receiving event information: email info@snowdonia-society.org.uk

Arwyddwch i dderbyn ein e-fwletin i wneud yn siŵr y byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau: info@snowdonia-society.org.uk

Thank you to Natural Resources Wales and Big Lottery 'Awards for All' for helping to fund this project.

Diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru a ‘Gwobrau i Bawb’ y Loteri Fawr am arian ar gyfer y prosiect hwn. 20


Snowdonia Marathon Eryri

Mae pawb ar eu hennill!

Diolch i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri a ddaeth i helpu ar orsaf fwyd Beddgelert yn ystod Marathon Eryri 2015.

Winners all round! Thank you to the Snowdonia Society volunteers who manned the Beddgelert feed station for the 2015 Snowdonia Marathon.

Roedd ein gwaith o rannu diodydd a lluniaeth i’r rhedwyr wrth iddyn nhw fynd heibio yn hawdd i ddechrau pan roedd bylchau rhwng y cystadleuwyr, ond prysurodd pob dim yn fawr yng nghanol y ras o oddeutu 2,000 o redwyr. Roedd yn gyffrous gweld y rhai ar y blaen yn cyrraedd ac yn dal i edrych yn heini ac, yn ddiweddarach, roedd yn braf gallu cefnogi’r rhedwyr ar y cefn, oedd yn dal i bydru ymlaen er gwaethaf y glaw trwm.

Our job of handing out drinks and refreshments to the passing runners was easy at the beginning when competitors were fairly strung out, but became a frenzied affair in the middle of the field of around 2,000 competitors. It was exciting to see the leaders arrive looking remarkably fresh, and heart-warming, much later, to cheer on the back markers, keeping going with remarkable spirit in spite of the pouring rain.

Er bod llawer o waith clirio i’w wneud yn dilyn y ras gweithiodd ein tîm yn ddygn gan adael y lle’n edrych yn lân ac yn dwt. Roedd pawb yn awyddus i ddod yn ôl y flwyddyn nesaf.

There was a lot of clearing up to do afterwards but our great team left the place looking spick and span and vowed to return next year.

Dewch i ymuno â ni ym Meddgelert ar 29ain Hydref, 2016!

Come and join us at Beddgelert on 29th October, 2016!

Netti Collister (netticollister@hotmail.com)

Netti Collister (netticollister@hotmail.com)

Diolch i ymdrechion bawb ar y diwrnod, cafwyd Cymdeithas Eryri gyfraniad o £500 gan Farathon Eryri, sy’n rhannu holl elw’r digwyddiad rhwng grwpiau cymunedol lleol ac achosion da.

This effort generated a fantastic £500 donation to the Snowdonia Society from Snowdonia Marathon, who distribute all the proceeds of the event to local community groups and good causes.

£1,408 wedi ei gasglu

£1,408 raised

a ½ tunnell o CO2 wedi ei arbed

Diolch i bawb a gyfrannodd neu a noddodd fy her Codi Can Arbed Carbon sef codi ac ailgylchu caniau diod wedi eu taflu. Casglwyd cyfanswm o £1,408 (+ £251 Rhodd Cymorth) tuag at waith Cymdeithas Eryri.

& ½ tonne of CO2 saved

Thank you to everyone who donated to or sponsored my CanSaveCarbon challenge of picking up and recycling discarded drinks cans. A grand total of £1,408 (+£251 Gift Aid) was raised towards the Snowdonia Society’s work.

61kg Alu

Mae cynhyrchu caniau alwminiwm yn ½Tn Producing aluminium uses a huge defnyddio llawer iawn o drydan; serch CO2 amount of electricity, yet over three hynny, mae dros dri biliwn o ganiau’n cael 3,620 can/cans billion aluminium cans are discarded eu taflu neu eu tirlewni bob blwyddyn yn and lost or land-filled every year y DU. Yn drist iawn, oherwydd problem in the UK. Sadly, Gwynedd’s litter sbwriel Gwynedd, estynnais fy nharged problem meant that I extended my o 2,000 i 3,620 o ganiau; wrth ailgylchu’r caniau yma i gyd (61kg o alwminiwm) arbedwyd 550kg o CO2. Yn target from 2,000 to 3,620 cans; recycling all these cans (61kg of ogystal â chodi arian i helpu Eryri, gobeithio fod fy her wedi tynnu aluminium) saved 550kg of CO2! As well as raising money to help Snowdonia, I hope my challenge drew attention to this waste. sylw at y broblem warthus hon parthed colli alwminiwm. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru’n trafod awgrym i dalu ernes ar gynhwyswyr diod. Ar y cyd ag ailgylchu stepen drws, fe all y cynlluniau hyn leihau sbwriel a chynyddu graddfeydd ailgylchu’n sylweddol. Gobeithio y bydd synnwyr cyffredin yn drech nag unrhyw wrthwynebiad i’r syniad call hwn.

Welsh Government are currently discussing a proposal to introduce deposits on drinks containers. Alongside doorstep recycling, such a scheme could reduce litter while significantly increasing recycling rates. Let’s hope any resistance to this sensible idea can be overcome.

Yn ystod fy her cefais fy ysbrydoli gan lawer o bobl eraill sy’n casglu sbwriel. Pam na wnewch chi rywbeth tebyg yn eich ardal eich hun, neu fabwysiadu stryd neu fan cyhoeddus arall i gasglu sbwriel yn rheolaidd? Neu, os yw’n well gennych gasglu sbwriel gydag eraill, pam na wnewch chi ymuno â diwrnod gwaith casglu sbwriel gyda Chymdeithas Eryri?

During my challenge I was heartened to meet many other people who pick up litter. Why not do something similar in your own area, or adopt a street or other public place to keep litter free? Or, if you prefer litter-picking with others, why not join a Snowdonia Society litter-picking workday? Frances Smith

Frances Smith 21


Llythyrau • Letters Cyrraedd targed Llwybr Watkin Targed £10,000 Arian a gasglwyd £12,000! Mae cronfa Adfer Mynydd y BMC wedi ateb ei tharged ac felly’n eu galluogi i gydweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Pharc Cenedlaethol Eryri i drwsio’r llwybr, gan greu llwybr cerrig a gynlluniwyd yn ofalus yn ogystal â chlawdd ochr ar ben uchaf Llwybr Watkin. Mae’r adran hon yn adnabyddus ymysg pobl sy’n dringo mynydd uchaf Cymru. Wrth grwydro ar draws llethr sgri ansefydlog, fe all cerddwyr fynd ar gyfeiliorn ac i dir peryglus. Ar yr un pryd maen nhw’n gallu peri cryn erydiad a difrod i’r cynefinoedd o gwmpas. Yn ogystal â chodi arian, mae’r ymgyrch hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’r angen i warchod ein tirluniau. Mae’r bryniau yma i ni eu dringo ac i ofalu amdanyn nhw. Mae’n dal yn bosibl i chi gyfrannu at y gronfa. Ewch i: www.crowdfunder.co.uk/mend-snowdonia

Watkin Path target reached Target £10,000 Funds raised £12,000! BMC’s Mend Our Mountains fund has hit its target, enabling them to join forces with the National Trust and the Snowdonia National Park to repair the path, creating a sensitively designed stone-pitched path and sidewall at the top of the Watkin Path. This section is notorious among climbers of Wales’ highest mountain. Cutting across an unstable scree slope, walkers can wander off course onto treacherous ground, while causing significant erosion and damage to surrounding habitats. The campaign isn’t just about the money; it’s also about raising awareness of the need to look after our landscapes. These hills are ours to climb and ours to care for. You can still donate! Visit: www.crowdfunder.co.uk/mend-snowdonia

Croesewir llythyrau a sylwadau ar unrhyw agwedd o’n gwaith a’n hymgyrchoedd, neu ar unrhyw fater sy’n effeithio ar y Parc Cenedlaethol. Argraffir llythyrau yn yr iaith y cawn hwy.

We welcome letters or comments on any aspect of our work and campaigns or on any issue that affects the National Park. Letters are printed in the language in which we receive them.

Cymdeithas Eryri the Snowdonia Society, Yr Hen Ysgol, Caban, Brynrefail, Caernarfon LL55 3NR info@snowdonia-society.org.uk

Gorphwysfa? Mallory's? Mae nifer o aelodau gyda chysylltiadau hir â Gwesty Gorphwysfa a’i le yn hanes mynydda wedi ysgrifennu i ddatgan eu barn ar waith ail-frandio’r YHA ym Mhen y Pas. Mae’r Gymdeithas wedi bod mewn cysylltiad â’r YHA, sydd wedi penderfynu codi arwyddion o’r newydd yn yr hostel ieuenctid. Bydd yr arwyddion newydd yn trafod sut newidiodd yr enw gyda threigl amser, gan adlewyrchu hanes yr adeilad pwysig hwn. Byddwn yn hysbysu’r aelodau am unrhyw ddatblygiadau. A number of members with long associations with the Gorphwysfa Hotel and its place in climbing history have written to express their views on the YHA's rebranding work at Pen y Pass. The Society has been in contact with YHA, who have decided to erect amended signage at the youth hostel. The new signs will explore the changes of name over time, reflecting the history of this important building. We will keep members informed on any developments. Dear Editors, I was dismayed to read in the Spring 2016 issue of the Snowdonia Society magazine about the famous Gorffwysfa hostelry, now branded with new signage as Mallory's. Yes, Mallory is a legendary character in the annals of mountaineering and took part in the Easter meets at the hotel led by Geoffrey Winthrop Young, but this does not warrant a change of identity. I am sure many in the mountaineering world will agree. As a fifteen-year-old in 1949, I was taken by an Austrian friend to Snowdonia and we were snowed in at Pen y Pass. A lasting memory of that visit was Rawson Owen who one evening was asked about his mountain rescue exploits and had he ever been to the top of 22

Snowdon, to which he replied, "As people fall down and not up I never got there". He delighted my friend and I by showing us, by lamplight, his incredible collection of musical boxes housed in the sheds in what is now the car park. The YHA have saved this important and historic building, but I agree wholeheartedly with Duncan Brown they have no right to change the name which is a Welsh name sacred to the land. I trust the Society can take up this matter and work to reinstate 'Gorffwysfa' as the name by which this historic hostelry is long established. Roger Orgill MBE Letter from Paul Newby to YHA Dear YHA, While you have gone some way towards reassuring me about the YHA’s intention (not to change the name of the establishment at Pen y Pass), you certainly still have me fooled by its execution. It is usual for the name of a hostelry to be that which is most prominently displayed on the outside. If you are determined that the Mallory’s signs are to remain on the end walls of the main building, at the very least you need to make it clear that the establishment as a whole is still Pen y Pass Youth Hostel. Meanwhile let us hope that your current process of making it look as if the name of a historic landmark has changed, even if it truly has not, does not catch on locally. The thought of your neighbours, my friends, just down the road, putting up huge signs announcing “Hillary’s” instead of “Pen y Gwryd” does not bear thinking about. Yours, Paul Newby


Adolygiad llyfr ● Book review

The Pen y Gwryd Hotel: Tales from the Smoke Room

gan/by Rob Goodfellow, Jonathan Copeland, Peter O'Neill Gwasg Carreg Gwalch 2016 £14.99 I was barely six years old when Everest was conquered. It was years later before I first called in at the Pen y Gwryd for a drink. I remember this old inn appeared to be in a time warp; a place of Everest memorabilia, nailed boots, hemp ropes and pipe smokers; a shrine of past mountaineering traditions, but hardly the place for a young budding rock climber.

Prin chwech oed oeddwn i pan ddringwyd Everest am y tro cyntaf. Ond roedd blynyddoedd wedi mynd heibio cyn i mi alw heibio’r Pen y Gwryd am ddiod. Cofiaf fod yr hen dafarn hon fel pe bai yn camu’n ôl mewn amser; lle llawn atgofion am ddringo Everest, esgidiau hoelion, rhaffau cywarch ac ysmygwyr pibellau. Man lle cynhelir traddodiadau mynydda, ond nid y lle i ddringwr creigiau bach oedd yn dysgu ei grefft o bosib. Ond roeddwn yn hollol anghywir. Wrth ddarllen y casgliad rhyfeddol hwn o straeon a ysgrifennwyd gan bobl o bob cwr o’r byd sydd â chysylltiadau gyda’r Pen y Gwryd ac atgofion amdani, mae gwir arwyddocâd y dafarn ddifyr hon a’i lle yn hanes mynydda’n dod yn amlwg.

How wrong I was. Reading this fascinating compendium of stories written by people from all over the world who have links with and memories of the Pen y Gwryd, the true significance of this venerable inn and its place in mountaineering history becomes apparent.

Mae ambell i gyfrannwr yn adnabyddus ac eraill efallai’n fwy dieithr; gan rai cawn hanes cymeriadau adnabyddus a gorchwylion enwog. Eto mae eraill, ar ôl dod ar draws y dafarn, wedi eu denu’n ôl yno dro ar ôl tro gan ei natur wahanol a’r personoliaethau y daethon nhw i’w hadnabod yno.

Some contributors are well known, others less so; some tell of famous characters and famous deeds. Yet others, having chanced on the inn, have been drawn back time and again by its quirkiness and the personalities they met there. For me the most interesting stories are recounted by, or about, those who have worked at the Gwryd over the last century. The famous Blodwen of Llanberis who worked there as a maid, traditionally dressed, for some 60 years, the long suffering barmen, and the diversity of young women working all hours as chambermaids. They recall the Gwryd with affection, the unpredictable plumbing, the gong for dinner and the family proprietors who have looked after the place so lovingly, inspired by their forebear, the legendary hotelier Chris Briggs.

I mi, adroddir y straeon mwyaf difyr gan, neu am, y sawl sydd wedi gweithio yn y Gwryd dros y ganrif ddiwethaf. Dyna’r enwog Flodwen o Lanberis a fu’n gweithio fel morwyn yno, mewn gwisg draddodiadol, am oddeutu 60 mlynedd; y dynion goddefgar wrth y bar; ac amrywiaeth y merched ifanc a fu’n gweithio oriau maith yn glanhau’r ystafelloedd. Mae ganddyn nhw i gyd atgofion cynnes am y Gwryd, y gwaith plymio amheus, y gong i alw pobl i ginio a theulu’r perchnogion sydd wedi edrych ar ôl y lle mor dyner - pobl a ysbrydolwyd gan un o’u cyndadau, y perchennog tafarn adnabyddus Chris Briggs.

The history of the Pen y Gwryd Hotel is well told amongst these tales, and the close links with the Snowdonia Society. Esme Kirby, John Disley and Chris Brasher were all close friends of Jo and Chris Briggs and it was Chris Brasher who found the cash to demolish the derelict filling station, a long standing eyesore opposite the Pen y Gwryd.

Mae hanes Gwesty Pen y Gwryd yn cael ei adrodd yn dda ymysg y straeon hyn, a’r cysylltiadau agos gyda Chymdeithas Eryri. Roedd Esmé Kirby, John Disley a Chris Brasher i gyd yn gyfeillion agos gyda Jo a Chris Briggs, a Chris Brasher gafodd hyd i’r arian i chwalu’r hen orsaf betrol, nodwedd hyll fu yno am flynyddoedd gyferbyn â’r Pen y Gwryd.

If you know the Pen y Gwryd, you will enjoy reading this. If you don’t, the book may inspire you to call in.

Os ydych chi’n adnabod y Pen y Gwryd, fe wnewch chi fwynhau darllen hwn. Os nad ydych, yna efallai y bydd y llyfr yn eich ysbrydoli i alw heibio.

David Archer

David Archer

Y Moelwynion © Steve Lewis

23


Bygythiad o’r newydd

i Raeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun Mae’n rhaid i ni weithredu rŵan!

Helpwch ni i'w hachub nhw

Ym mis Mawrth buom yn dathlu buddugoliaeth pan wrthodwyd caniatâd cynllunio ar gyfer cynllun trydan-dŵr 5MW dadleuol ar afon Conwy. Rydym yn ddiolchgar i holl aelodau a chefnogwyr Cymdeithas Eryri a fu o gymorth yn ystod yr ymgyrch yma.

Erbyn y byddwch yn darllen hwn mae’n bosib y byddwch eisoes wedi darllen ein hapêl am gymorth drwy gyfrwng ein e-fwletin neu wefan.

Bellach mae hi’n ymddangos ein bod wedi dathlu’n rhy fuan, oherwydd mae Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun unwaith eto o dan fygythiad. Mae’r datblygwyr, y cwmni ynni rhyngwladol enfawr RWE, wedi rhoi cais cynllunio newydd gerbron Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda rhai mân newidiadau. Gallwn drechu’r cynllun annoeth hwn, ond mae angen eich cymorth chi arnom!

Os nad ydych wedi gweithredu’n barod i’n helpu i achub y nodweddion afon trawiadol yma, apeliaf arnoch i wneud hynny rŵan: • darllenwch fwy yn y llythyr gyda’r ohebiaeth hon • ysgrifennwch at Awdurdod y Parc Cenedlaethol, CNC a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol • lledaenwch y gair drwy gyfrwng Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill • cyfrannwch at ein cronfa Achub Afonydd Eryri drwy gyfrwng ein gwefan neu wrth ddefnyddio’r ffurflen ar y llythyr.

Rydym wedi gweld rhaeadrau hyfryd fel Rhaeadr Machno heb fawr o lif dwr, a difrod difrifol i wlyptiroedd, glannau afon a choed ar gynlluniau yn Nant Peris. Allwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd i Raeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun!

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Dewch i weithredu rwan i achub Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun!

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cymdeithas Eryri wedi gweithredu ar ran bywyd gwyllt a phawb sy’n meddwl y byd o afonydd a mannau gwyllt. Rydym wedi: • Creu rhwydwaith o gyrff sy’n cydweithio i warchod afon Conwy, yn cynnwys Achub y Conwy, Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, Coed Cadw, Ymddiriedolaeth Byd Natur Gogledd Cymru, Eryri Bywiol, Plas y Brenin a’r BMC. • Rhoi ymgyrch llwyddiannus ar waith i sicrhau bod cais cynllunio cyntaf RWE wedi cael ei wrthod, drwy ddeiseb 6,000 llofnod, ysgrifennu llythyrau a gwaith gyda’r cyfryngau/y cyfryngau cymdeithasol • Arwain ymgyrch i roi pwysau ar Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i graffu’n ddigonol ar ganiatâd am drwydded echdynnu dŵr • Comisiynu arolwg ecolegol o rannau o Ffos Noddun nad oedden nhw wedi eu cynnwys yn Asesiad Amgylcheddol y datblygwr.

John Harold, Cyfarwyddwr

Rhaeadr y Graig Lwyd/Conwy Falls

Beth fyddwn ni’n ei wneud nesaf? Rhaid i ni berswadio’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i wir werthfawrogi a gwarchod y trysorau cenedlaethol hyn. Ein dymuniad yw eu rhwystro rhag cael eu troi’n safleoedd adeiladu, a sicrhau na fydd pysgod a phlanhigion prin yn cael eu hamddifadu o’u cynefin oherwydd diffyg dŵr. I wireddu hyn byddwn yn: • Sicrhau gwasanaeth ymgynghorydd cynllunio i helpu i frwydro yn erbyn cynnig Rhaeadr y Graig Lwyd ar faterion yn ymwneud â chaniatâd cynllunio • Rhoi pwysau ar yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddod â’i rhan ddychrynllyd a yrrir gan arian yn y cynllun hwn i ben, drwy wrthod caniatâd i RWE gloddio twnnel am 1km drwy dir yr YG • Rhoi pwysau ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol a CNC i ddarparu gwarchodaeth briodol i’n hafonydd. 24


Renewed threat

to Conwy Falls & Fairy Glen

We must act now!

What will we do next?

In March we celebrated a hard-won victory when plans for a controversial 5MW hydro-electric scheme on the river Conwy were refused planning permission. We are grateful to all the Snowdonia Society members and supporters who helped in this campaign.

We must persuade decision-makers to properly value and protect these natural treasures. We want to save them from being turned into building sites, with rapids slowed and falls diminished, and fish and rare plants left high and dry. To this end we will:

That victory now has a hollow ring to it, as the well-loved features Conwy Falls and Fairy Glen are once more under threat. The developers, multinational energy giant RWE, have submitted a new planning application to the National Park Authority, with some minor amendments. We can defeat this ill-conceived plan, but we need your help!

• Engage a planning consultant to help fight the Conwy Falls proposal on planning policy grounds • Put pressure on the National Trust to end its shocking moneydriven involvement in this scheme, by withdrawing permission for RWE to tunnel for 1km through NT land • Firmly press the National Park Authorityand NRW to provide proper protection for our rivers.

We have seen splendid waterfalls like the Machno falls reduced to a trickle, and serious damage to wetlands, riverbanks and trees on schemes in Nant Peris. We mustn't let this happen to the Conwy Falls and Fairy Glen!

Help save Conwy Falls & Fairy Glen now!

What have we done about it?

By the time you read this you may already have read our appeal for help via our e-bulletin or website.

In the last year, the Snowdonia Society has acted for wildlife and all who love rivers and wild places. We have:

If you haven't already acted to help save these magnificent river features, I urge you to do so now:

• Built a network of organisations working together to protect the river Conwy, including Save the Conwy, Campaign for National Parks, Woodland Trust, North Wales Wildlife Trust, Snowdonia Active, Plas y Brenin and BMC • Mounted a successful campaign to have RWE’s first planning application turned down, with a 6,000-signature petition, letter-writing and media/social media work • Led a campaign to pressure Natural Resources Wales (NRW) into giving the water abstraction permit proper scrutiny • Commissioned an ecological survey of parts of Fairy Glen missing from the developer’s Environmental Assessment.

• Read more in the letter with this mailing • Write to Snowdonia National Park Authority, NRW and the National Trust • Spread the word via Facebook and other social media • Donate to our Save Snowdonia's Rivers fund via our website or the form on the letter. Let's act together now to save the Conwy Falls and Fairy Glen! John Harold, Director

Rhaeadr Penmachno Falls

25


Adolygiad o'r flwyddyn, 2015-16 Rydym yn canmol Awdurdod y Parc Cenedlaethol am sicrhau statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol i Eryri, y degfed lleoliad yn y byd. Cyfrannodd y Gymdeithas yn y gwaith arolwg ar gyfer paratoi am y cais ac mae hi’n edrych ymlaen bellach i gymryd rhan mewn digwyddiadau a mentrau i hyrwyddo mwynhad ein hawyr dywyll.

Cyhoeddwyd yr adroddiad ‘Adolygiad o Dirluniau Dynodedig yng Nghymru’ y bu hir ddisgwyl amdano ym mis Hydref 2015. Gwnaed 69 o argymhellion ar bwrpasau, gweledigaeth, llywodraethu, cynllunio ac ariannu Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol gan y panel adolygu annibynnol, a gadeirir gan yr Athro Terry Marsden gyda John Lloyd Jones a’r Dr Ruth Williams fel aelodau. Croesawyd yr adroddiad; roedd llawer o’r safbwyntiau yn adlewyrchu rhai Cymdeithas Eryri yn ystod y camau ymgynghori. Fodd bynnag, ni chafodd yr adroddiad yr un croeso gan y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol a oedd wedi comisiynu’r Adolygiad. Yn hytrach na gweithredu ar yr adroddiad, sefydlodd grŵp newydd, sef Grŵp Gwaith Tirluniau’r Dyfodol o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, i archwilio ymhellach i argymhellion Adroddiad Marsden. Wrth ysgrifennu hwn, nid oes adroddiad o’u darganfyddiadau wedi ymddangos. Yn y cyfamser, mae etholiadau Cynulliad Cymru wedi eu cynnal ac mae Gweinidog newydd, Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi derbyn y cyfrifoldeb dros Barciau Cenedlaethol. Bydd Cymdeithas Eryri, mewn cydweithrediad â Chynghrair Parciau Cenedlaethol Cymru, yn ceisio trafod symud polisi dros y Parciau Cenedlaethol ymlaen gyda’r Gweinidog newydd.

Yn adroddiad ariannol y llynedd nodwyd bod ceisiadau am gynigion ar gyfer ffermydd gwynt ar raddfa fawr yn lleihau ond bod mwy o geisiadau am gynlluniau trydan-dŵr. Rydym yn parhau i dreulio cryn amser ac ymdrech yn archwilio a monitro’r ceisiadau yma. Mae’r bygythiad parhaol i Raeadr eiconig y Graig Lwyd a Ffos Noddun gan gynllun trydan-dŵr mawr gan y cwmni ynni rhyngwladol RWE wedi mynd â llawer o’n hamser a’n hadnoddau. Mae ymgyrchu dewr a chefnogaeth dda gan gyrff sy’n bartneriaid wedi ein helpu i sicrhau bod cais cynllunio cyntaf RWE wedi ei wrthod, ond mae bygythiad pellach wedi ail ymddangos ac mae llawer ar ôl i’w wneud. Cafwyd mwy o archwilio gwaith ar gynlluniau trydan-dŵr yn dilyn cyfres o fethiannau gan ddatblygwyr a rheoleiddwyr ar gynlluniau oedd yn cael eu hadeiladu, er enghraifft ar afon Las yn Nant Peris, lle’r oedd gwaith cloddio wedi golygu llygredd gwaddod yr holl ffordd i Lyn Padarn.

Yn y cyfnod hyd at fis Mai 2016, etholiadau Cynulliad Cymru, bu Cymdeithas Eryri’n paratoi ei maniffesto ei hun i’w ddosbarthu i ddarpar Aelodau’r Cynulliad. Rhoddwyd pwysau ar AC i fuddsoddi mewn Parciau Cenedlaethol fel tirluniau eiconig, i rymuso Awdurdodau Parc Cenedlaethol i arwain y ffordd o ran gweithredu deddfwriaeth Amgylchedd a Llesiant newydd, a chael gwared â’r bygythiad i bwerau cynllunio Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Mae Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn wynebu toriadau o 5% ychwanegol yn y grant gan Lywodraeth Cymru eleni; roedd eisoes wedi dioddef toriad o 14% dros y ddwy flynedd flaenorol. Mae gwasanaethau allweddol i warchod a gwella’r tirlun, bywyd gwyllt, diwylliant a mwynhad ein Parciau Cenedlaethol wedi diflannu ac eraill yn cael eu torri’n ôl i’r byw. Mae’n debygol y gwelwn effeithiau eraill sy’n berthnasol i Brexit ar ein Parciau Cenedlaethol, yn ogystal ag ar y sectorau amaeth, coedwigaeth, cadwraeth ac ynni sydd mor ganolog i sut mae tir yn cael ei ddefnyddio a’i reoli.

Mae ein gwaith ar y prosiect storio pwmpiedig ger Llanberis wedi dwyn rhywfaint o ffrwyth; nid yw peilonau newydd ar yr agenda erbyn hyn. Does dim amheuaeth na gyfrannodd ein pwysau tuag at y llwyddiant hwn. Ar ôl rhoi sawl cais gerbron ac wedi rhoi tystiolaeth yn y gwrandawiad, rydym yn aros yn eiddgar am adroddiad yr Archwiliwr Cynllunio yn yr hydref. Yn ystod yr haf, arnofiodd yr artist Anthony Garratt beintiad mawr o’r Wyddfa, ar bontwnau, ar Lyn Llydaw, a chododd Ymweld â Chymru air pedair-llythyren anferth (‘EPIC’) ar fryn ger Pen y Gwryd. A ydy gweithiau celf mawr yn briodol yn ein mannau gwyllt, ac a ddylen nhw gael eu rheoli gan reoliadau llymach? Mae barn gymysg ynglŷn â hyn, ac mae’r Gy m d e i t h a s yn

Ar nodyn mwy optimistaidd, mae menter i gyflwyno cynllun peilot rhodd ymwelwyr, 'Rhodd Eryri', o amgylch yr Wyddfa yn derbyn cefnogaeth gan bartneriaeth sy'n cynnwys Cymdeithas Eryri ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Drwy gyfrwng busnesau lleol cefnogol fe all hwn gynhyrchu arian sylweddol ar gyfer gwaith amgylcheddol a chymunedol yn y Parc Cenedlaethol, gan helpu i lenwi’r bwlch a adawyd gan y toriadau yn grantiau’r llywodraeth. Mae Cymdeithas Eryri, drwy gyfrwng Prosiect Ecosystem Eryri, wedi cael blwyddyn lwyddiannus dros ben arall wrth weithio gyda mwy na 30 o gyrff sy’n bartneriaid i helpu i gadw a gwarchod Eryri. Cyfrannodd gwirfoddolwyr y swm trawiadol o 3,027 awr o waith yn y flwyddyn hyd at Ebrill 2016, sy’n cynrychioli 667 o ddyddiau gan wirfoddolwyr. Cydlynir y gwaith ymarferol hwn gan Mary-Kate Jones fel Rheolwr Prosiect. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd diwrnodau gwaith gan Owain Thomas (Swyddog Prosiect) a Bethan Wynne Jones (Swyddog Prosiect Tŷ Hyll). Ar ddiwedd Mehefin, symudodd Bethan ymlaen i weithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phenodwyd Tamsin Fretwell yn ei lle. 26


cynnal trafodaeth gyhoeddus ym MOMA, Machynlleth, ym mis Hydref.

Wyddfa; mae wyth busnes yn cynnig gostyngiadau hael i’n haelodau.

Mae nifer aelodau Cymdeithas Eryri’n parhau ar lefel sefydlog, yn agos at 1400. Ond rydym yn awyddus i recriwtio mwy, yn enwedig drwy gyfrwng ein safleoedd cyfryngau cyhoeddus gweithredol. Mae ein cyllid yn iach, fel y gwelwch o’r adroddiad ariannol; rydym yn arbennig o ddiolchgar am y rhoddion hael a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys cyfanrif o dros £23,000 mewn cymynroddion, bach a mawr. Bydd cyfraniad sylweddol o Ymddiriedolaeth Eryri Esmé Kirby yn ein galluogi i barhau â’n gwaith cadwraeth ac addysg yn Nhŷ Hyll.

Ni fyddai adolygiad o’r flwyddyn yn gyfan heb sôn am John Disley a fu farw ym mis Chwefror. Yn ffrind hael ac agos i Gymdeithas Eryri am flynyddoedd lawer, bu John yn llywydd rhwng 2003 a 2013. Yn athletwr medrus, a chyd-sefydlwr Marathon Llundain, parhaodd ei gariad tuag at Eryri drwy gydol ei oes. Roedd John yn gefnogwr brwd o Gymdeithas Eryri a bydd ein cof amdano’n parhau. David Archer Cadeirydd Cymdeithas Eryri

Mae ein staff wedi gweithio’n ddygn, fel bob amser, i hybu incwm. O bwys sylweddol mae’r her ‘Codi Can Achub Carbon’ a lansiwyd gan Frances Smith, ein Swyddog Aelodaeth a Chodi Arian. Wedi cael ei hysgogi gan y gwastraff ‘carbon’ mewn sbwriel alwminiwm, cododd ac ailgylchodd Frances 3,620 o ganiau diod alwminiwm gwag, gan achub 550kg o CO2 a chodi dros £1,400 i’r Gymdeithas. Dyna ymdrech wych sy’n esiampl i bob un ohonom. Bu ein Cyfarwyddwr, John Harold, yn hyfforddi ar gyfer cymryd rhan fel un o dîm yn Her Fynydd Fabian4 Dyffryn Conwy fis Medi diwethaf; does dim sicrwydd bod hyn wedi gwneud unrhyw les iddo, ond bu’n gymorth i’r Gymdeithas drwy gyfrannu at yr £1,667 a godwyd gan y digwyddiad tuag at waith y Gymdeithas.

Mae cloddio esgeulus ar afon Las wedi peri llygredd gwaddod yn Llyn Padarn Careless excavations at afon Las caused silt pollution in Llyn Padarn

Rydym yn parhau i ddenu mwy o aelodau busnes, sydd bellach yn 26. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gefnogaeth a gawn ganddyn nhw; mae RAW Adventures, er enghraifft, yn hyrwyddo ein hamcanion ac yn cyfrannu £1 i’r Gymdeithas am bob unigolyn a dywysir ganddyn nhw i fyny’r

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn helpu gyda gofal a thrwsio llwybrau ar lethrau'r Wyddfa yn ystod Wythnos Wirfoddolwyr/Bangor University students helping with footpath maintenance on Snowdon during Volunteer Week

27


Review of the year, 2015-16 Dark Sky Reserve status for Snowdonia, the tenth location in the world. The Society helped in the survey work for preparing the bid and now looks forward to participating in events and initiatives to promote enjoyment of our dark skies.

The long awaited report ‘Review of Designated Landscapes in Wales’ was published in October 2015. The independent review panel, chaired by Professor Terry Marsden with John Lloyd Jones and Dr Ruth Williams as members, made 69 recommendations on purposes, vision, governance, planning and funding of National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty. We welcomed the report; many of the recommendations reflected the views expressed by the Snowdonia Society at the consultation stages.

Last year’s annual report noted that the number of applications for large scale wind farm proposals was decreasing but that proposals for hydro-electric schemes were on the increase. We continue to put considerable time and effort into the scrutiny and monitoring of these applications. The continuing threat to the iconic Conwy Falls and Fairy Glen from a major hydroelectric scheme by energy multinational RWE has taken up much time and resources. Some quite fearless campaigning and good support from partner organisations helped to see off RWE’s first planning application, but the threat has since resurfaced and there remains much to do.

However, the Minister for Natural Resources who had commissioned the Review seemed less enamoured. Rather than acting on the report, he set up a new group, the Future Landscapes Working Group under the chairmanship of Lord Dafydd Elis-Thomas, to further explore the recommendations of the Marsden Report. At the time of writing, no report on their findings has appeared. In the meantime, Welsh Assembly elections have been held and a new Minister, Lesley Griffiths, Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, has taken on responsibility for National Parks. The Snowdonia Society, in concert with the Alliance for National Parks Cymru, will seek to discuss with the new Minister how policy for the National Parks might be taken forward.

More scrutiny of work on hydro-electric schemes followed on from a catalogue of failures by developers and regulators at schemes under construction, for example on the afon Las in Nant Peris, where excavations resulted in silt pollution stretching all the way to Llyn Padarn. Our work on the Glyn Rhonwy pumped storage project near Llanberis has reaped some rewards, with new pylons no longer being considered – there is no doubt that our pressure contributed to this success. Having made several submissions and given evidence at the hearing, we await with interest the Planning Inspector’s report in the autumn.

In the run up to the May 2016, Welsh Assembly elections, the Snowdonia Society prepared its own manifesto for circulation to prospective Assembly Members. We urged AMs to invest in National Parks as iconic landscapes, empower National Park Authorities to lead the way in putting the new Environment and Wellbeing legislation into action, and remove the threat to National Park Authority planning powers.

During the summer, artist Anthony Garratt floated a large painting of Snowdon, on pontoons, on Llyn Llydaw, and Visit Wales erected a giant fourletter word (‘EPIC’) on the hillside at Pen y Gwryd. Are large ‘artworks’

The Snowdonia National Park Authority now faces a further 5% cut in grant from the Welsh Government this year; it had already suffered a 14% reduction over the previous two years. Key services to protect and enhance the landscape, wildlife, culture and enjoyment of our National Parks are not just being cut to the bone, they are disappearing. There are likely to be further Brexit-related impacts on our National Parks, as well as on the agriculture, forestry, conservation and energy sectors which are so central to how land is used and managed. On a more optimistic note, an initiative to introduce a pilot visitor giving scheme in Snowdonia, 'Snowdonia Giving', is being backed by a partnership including the Snowdonia Society and the National Park Authority. Through supportive local businesses this could generate significant funding for environmental and community work in the National Park, helping to offset the cuts in government grants. The Snowdonia Society, through its Snowdonia Ecosystem Project (SEP) has had another very successful year working with more than 30 partner organisations to help conserve and protect Snowdonia. Volunteers put in an impressive 3,027 hours’ work in the year to April 2016, representing 667 volunteer days. This practical work is brought together by MaryKate Jones as Project Manager. During the year, workdays were led by Owain Thomas (Project Officer) and Bethan Wynne Jones (Tŷ Hyll Project Officer). At the end of June, Bethan moved on to work for Snowdonia National Park Authority and was replaced by Tamsin Fretwell. We applaud the National Park Authority in achieving International 28


appropriate in our wild areas, and should they be subject to tighter regulations? There are mixed views on this, and the Society is hosting a public debate at MOMA, Machynlleth, in October.

and donate £1 to the Society for each person they guide up Snowdon; eight businesses offer generous discounts to our members.

The number of Snowdonia Society members remains at a steady level, close to 1,400. But we are anxious to recruit more, particularly through our active social media sites. Our finances are healthy, as you will see from the financial report; we are particularly grateful for the generous donations received during the year, including legacies, large and small, totalling over £23,000. A substantial donation from the Esmé Kirby Snowdonia Trust will allow us to continue our conservation and education work at Tŷ Hyll.

A review of the year would be incomplete without a mention of John Disley who died in February. A generous and close friend of the Snowdonia Society for many years, John was our President from 2003 to 2013. A distinguished athlete, and co-founder of the London marathon, his love of Snowdonia lasted throughout his life. John was a stalwart supporter of the Snowdonia Society and his memory lives on. David Archer, Snowdonia Society Chair

Our staff have worked hard, as ever, to boost income. Of particular note is the ‘CanSaveCarbon’ challenge launched by Frances Smith, our Membership and Fundraising Officer. Prompted by the ‘carbon’ waste in aluminium litter, Frances personally picked up and recycled 3,620 discarded aluminium drinks cans, saving 550kg of CO2 and raising over £1,400 for the Society. A fantastic effort and an example to all. Our Director, John Harold, went into training to compete as part of a team in the Fabian4 Dyffryn Conwy Mountain Challenge last September; it is uncertain whether it did him any good, but it certainly helped the Society by contributing to the £1,667 raised by the event for the Society’s work. We continue to attract more business members, now totalling 26. We are very grateful for the support they give us; RAW Adventures, for instance, promote our objectives

Mae gosodiadau celf yn y mynyddoedd, yn cynnwys y gwaith celf arnofiol ar Lyn Llydaw, wedi bod yn hynod ddadleuol. Art installations in the mountains, including the floating artwork on Llyn Llydaw, have been highly controversial.

29


Adroddiad ariannol • Financial report Mae gan y Gymdeithas gronfeydd digyfyngiad a dderbyniwyd drwy gyfrwng tanysgrifiadau aelodau, rhoddion, cofroddion, digwyddiadau a gweithgareddau codi arian, a difidendau o fuddsoddiadau’r Ymddiriedolaeth. Yn 2015/16 derbyniodd y Gymdeithas fudd o ganlyniad i rodd hael o Ymddiriedolaeth Eryri Esmé Kirby. Cafwyd cyfanswm o bron i £24,000 drwy gofroddion a chyfraniadau er cof. Cynyddodd incwm a gynhyrchwyd trwy Tŷ Hell unwaith eto, incwm sy'n gyfyngedig ar gyfer cynnal a chadw'r eiddo. Ariannwyd gweithgareddau elusennol a roddwyd ar y gweill gyda chymorth gwirfoddolwyr drwy gyfrwng grantiau ac incwm ar gyfer pwrpasau penodol. Ariennir gweithgareddau ymgyrchu a rheolaeth a llywodraethu’r Gymdeithas gan danysgrifiadau a chyfraniadau. Mae incwm o danysgrifiadau wedi cynyddu yn dilyn cynnydd yng ngraddfeydd aelodaeth. Unwaith eto, cafwyd rheolaeth dda ar gostau cyffredinol. Pe bai eitemau incwm ‘unwaith ac am byth’ megis cofroddion a chyfraniad Ymddiriedolaeth Eryri Esmé Kirby’n cael eu hanwybyddu, byddai ychydig bach o arian dros ben ar gael ar gyfer gweithredu.

The Society has unrestricted funds received from members’ subscriptions, donations, legacies, fund-raising events and activities, and dividends from the Society’s investments. In 2015/16 the Society benefitted from a substantial donation from the Esmé Kirby Snowdonia Trust. Legacies and memorial donations amounted to almost £24,000. Income generated through Tŷ Hyll increased again and is restricted for the maintenance of the property. Charitable activities carried out with the help of volunteers have been funded through grants and income for specific purposes. Campaigns activity and the Society’s management and governance are funded from subscriptions and donations. Subscription income has increased following an increase in membership rates. Once again, overheads have been well controlled. If ‘one-off’ income items such as legacies and the EKST donation were disregarded, there would remain a small operating surplus.

Polisi arian wrth gefn

Reserves policy The reserves established in earlier years continue to provide financial stability and flexibility, and generate income to support the Society’s current operations. There has been no need to use capital to fund expenditure in the last three years. Modest operating surpluses, legacies and the donation noted above mean that reserves have increased during the year. The investment portfolio remains vulnerable to fluctuations in the stock market. The Trustees consider the current level of reserves is adequate in relation to the Society’s current level of activity.

Mae’r cronfeydd a sefydlwyd yn y blynyddoedd cynharach yn parhau i ddarparu sefydlogrwydd a hyblygrwydd ariannol, ac yn cynhyrchu incwm i gynnal gweithrediadau presennol y Gymdeithas. Ni fu angen defnyddio cyfalaf i ariannu gwariant yn y tair blynedd diwethaf. Mae arian gweithredu dros ben, cofroddion a’r cyfraniad a nodwyd uchod yn golygu bod cronfeydd wedi cynyddu’n ystod y flwyddyn. Mae’r portffolio buddsoddi’n parhau i ddibynnu ar ostyngiadau a chynnydd yn y farchnad stoc. Fodd bynnag, mae’r Ymddiriedolwyr yn ystyried bod y lefel bresennol o arian wrth gefn yn ddigonol o safbwynt lefel gweithgaredd presennol y Gymdeithas.

Investment policy The Society’s investments are managed by Barclays Wealth and comprise equities and bonds. Barclays Wealth is instructed to place emphasis on generating income in the form of dividends, rather than on capital growth. The Trustees continue to consider other options for satisfying the need for income while adopting a stronger ethical stance.

Polisi buddsoddi Rheolir buddsoddiadau’r Gymdeithas gan Barclays Wealth ac maen nhw’n cynnwys ecwiti a bondiau. Cyfarwyddir Barclays Wealth i osod pwyslais ar gynhyrchu incwm ar ffurf difidendau, yn hytrach nag ar dwf cyfalaf. Mae’r Ymddiriedolwyr yn parhau i ystyried opsiynau eraill ar gyfer diwallu’r angen am incwm wrth fabwysiadu safiad ethegol gryfach.

Risk management policy Trustees are not in a position to protect the Society and its assets from global economic trends. They have introduced and regularly review procedures to control all other forms of risk to Society staff, property, members, volunteer workers and the general public.

Polisi rheoli risg Nid yw Ymddiriedolwyr mewn sefyllfa i warchod y Gymdeithas a’i hasedau rhag tueddiadau economaidd byd-eang. Maen nhw wedi cyflwyno trefnweithiau i reoli pob ffurf arall o risg i staff, eiddo, aelodau, a gweithwyr gwirfoddol y Gymdeithas a’r cyhoedd yn gyffredinol, ac yn eu hadolygu’n rheolaidd.

Responsibilities of Trustees The Trustees are required by law to prepare financial statements each year which give a true and fair account of the Society’s activities during the year and its financial position at the end of it. In preparing these accounts, Trustees are required to select suitable accounting policies and apply them consistently, and to follow applicable accounting standards, explaining any departures. They are required to make reasonable and prudent judgements in these matters, to keep accounting records which disclose with some accuracy at any time the financial position of the Society, and to comply with charity law and other legal requirements. They are responsible for safeguarding the assets of the Society and taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud.

Cyfrifoldebau Ymddiriedolwyr Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr baratoi datganiadau ariannol pob blwyddyn sy’n rhoi hanes cywir a theg o weithgareddau’r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn a’i sefyllfa ariannol ar ei ddiwedd. Wrth baratoi’r cyfrifon hyn, mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr ddewis polisïau cyfrifo priodol a’u defnyddio’n gyson, a dilyn safonau cyfrifo perthnasol, gan egluro unrhyw drefn wahanol. Mae’n ofynnol iddyn nhw wneud dyfarniadau rhesymol a gofalus yn y materion hyn, i gadw cofnodion cyfrifo sy’n datgelu sefyllfa ariannol y Gymdeithas gyda chywirdeb ar unrhyw bryd, ac i gydymffurfio gyda chyfraith elusennol a gofynion cyfreithiol eraill. Maen nhw’n gyfrifol am warchod asedau’r Gymdeithas ac am gymryd camau rhesymol i rwystro a chanfod twyll. Paratowyd yr adroddiad hwn yn unol â gofynion SORPs (y datganiadau o’r arfer a argymhellir ar gyfer cyfrifon ac adroddiadau ariannol elusennau), cyfansoddiad y Gymdeithas a chyfraith elusennol. Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan y Pwyllgor Gwaith ar 8ed Awst 2016.

This report has been prepared in accordance with SORP (the statement of recommended practice for accounting and reporting by charities), the Society’s constitution and charity law. The financial statements were approved by the Executive Committee on 8th August 2016.

David Archer (Cadeirydd) Judith Bellis (Cyfrifydd)

David Archer (Chair) Judith Bellis (Accountant) 30


Crynodeb ariannol • Financial summary Mae’r datganiad hwn o weithgareddau ariannol yn cynnwys enillion a cholledion y flwyddyn i gyd. Daw'r adnoddau a dderbyniwyd ac a wariwyd o'n gweithgareddau parhaol. Dyma gyfrifon cryno’r Gymdeithas, wedi’u cymeradwyo gan yr Ymddiriedolwyr ar 8ed Awst 2016. Am ragor o wybodaeth am sefyllfa ariannol Cymdeithas Eryri, dylid edrych ar y datganiad ariannol llawn ynghyd ag adroddiad yr Archwilydd Annibynnol ac Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Cedwir y datganiad ariannol llawn gan y Comisiwn Elusennau. Fe gewch gopïau gan y Gymdeithas. Datganiad gan yr Archwilydd Annibynnol Yn fy marn i, mae’r datganiad ariannol cryno uchod yn cydymffurfio a’r datganiad ariannol llawn. P J B Tiernay FCA The statement of financial activities includes all gains and losses in the year. All incoming resources and resources expended derive from continuing activities. These are the summarised accounts approved by the Trustees on 8th August 2016. For a more detailed understanding of the financial affairs of the Snowdonia Society, the full financial statements together with the Independent Examiner's report on these accounts and the Trustees' Annual Report should be consulted. The full accounts are filed with the Charity Commission. Copies can be obtained from the Society. Statement of the Independent Examiner In my opinion the summary financial information above is consistent with the full financial statements.

Unrestricted Funds Incoming resources from generated funds Voluntary income Activities for generating funds Investment income Charitable activities Total incoming resources Resources Expended Generating voluntary income Fundraising trading Charitable activities Governance Total resources expended Net(outgoing)/incoming resources Transfer between funds Realised (losses)/gains Investments

Total Funds 2016

Total Funds 2015

99,970 1,454 6,762 67,299

10,771 -

99,970 12,225 6,762 67,299

52,030 11,189 7,057 34,586

175,485

10,771

186,256

104,862

7,962 7,300 72,905 36,634

3,481 3,707

7,962 10,781 72,905 40,341

8,017 13,895 48,120 32,559

124,801

7,188

131,989

102,591

50,684

3,583

54,267

2,271

400

(400)

-

(343)

Net movement in funds after realised (losses)/gains

Restricted Funds

-

-

(343)

1,726

50,741

3,183

53,924

3,997

Unrealised gains/(losses) Investments

1,917

-

1,917

2,909

Net movement in funds

52,658

3,183

55,841

6,906

Total funds at 1 July 2015

284,346

300,975

585,321

578,415

Total funds at 30 June 2016

337,004

304,158

641,162

585,321

1,497 225,904

285,000 -

1,497 285,000 225,904

1,181 285,000 228,758

227,401

285,000

512,401

514,939

1,543 20,219 95,055

19,158

1,543 20,219 114,213

910 24,682 49,064

116,817

19,158

135,975

74,656

(7214)

(4274)

Represented by: Tangible fixed assets Equipment Heritage asset Investments

Current assets Stocks Debtors Cash at bank and in hand

Creditors: amounts falling due within one year Creditors and accruals

(7214)

-

Net current assets/liabilities

109,603

19,158

128,761

70,382

Net assets

337,004

304,158

641,162

585,321

Unrestricted funds

337,004

284,346

Restricted funds

304,158

300,975

Total funds

641,162

585,321

Funds

P J B Tiernay FCA 31


Cyrsiau i’w cynnal drwy y flwyddyn ar bynciau sy’n cwmpasu pob agwedd ar gefn gwlad, amgylchedd, diwylliant, hanes, paentio, ffotograffiaeth a chrefftau.

Courses held throughout the year on subject covering all aspects of the countryside, environment, culture, history, painting , photography and crafts.

Darganfyddwch fwy am y maes hynod ddiddorol hwn yng nghwmni tiwtoriaid arbenigol

Discover more about this fascinating area in the company of expert tutors.

PLAS TAN Y BWLCH MAENTWROG, BLAENAU FFESTINIOG, LL41 3YU FFÔN/TELEPHONE 01766 772600 PLAS@ERYRI-NPA.GOV.UK

www.plastanybwlch.com

Ymaelodwch...

... a helpu i warchod a gwella tirwedd a bioamrywiaeth arbennig Eryri. Aelodaeth unigol o £24. Cysylltwch â ni neu gweler ein gwefan.

Join us...

... and help conserve Snowdonia’s magnificent landscape and biodiversity. Individual membership from £24. Contact us or visit our website for details.

Cyfleoedd gwaith cadwraeth Conservation work opportunities

Digwyddiadau Events

FF*

20% ODD* R

I FFW

Gostyngiadau gan fusnesau lleol* Discounts from local businesses*

2 gylchgrawn y flwyddyn 2 magazines/ year

THE UK’S WIDEST RANGE OF

Cymdeithas Eryri the Snowdonia Society, Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd LL55 3NR

01286 685498

info@snowdonia-society.org.uk

www.cymdeithas-eryri.org.uk • www.snowdonia-society.org.uk

32

OUTDOOR