Page 1

Pressrelease 2012-01-19

DAGS FÖR POLITISKA INITIATIV! Väglagen begränsar möjligheterna för ett bilfritt cykellopp runt Vättern. Nu yrkar Vätternrundan på en lagändring. Efter höstens omfattande remissarbete har Länsstyrelsen i Östergötland lämnat sin bedömning över Vätternrundans framställan om två bilfria sträckor 2012. Som sammanhållande myndighet har Länsstyrelsen konstaterat att utsikterna för att med nuvarande lagstiftning stänga av vägsträckorna Motala-Jönköping och Hjo-Mölltorp i samband med Vätternrundan 2012 är begränsade. Av avgörande betydelse för Länsstyrelsens ställningstagande har varit avslagen från de regionala enheterna inom Trafikverket, som menar att avlysningen strider mot 43§ Väglagen. Samtidigt framhåller Trafikverket i Region Väst i sitt remissvar att man vill arbeta för en separering av motortrafik och cykeltrafik under Vätternrundan. Med anledning av detta har Vätternrundan idag tillskrivit Regeringen och yrkat på en översyn/komplettering av Väglagen för att möjliggöra en i princip bilfri Vätternrunda med start 2013. Fastighetsägare längs banan ska självklart kunna ta sig till och från sina hem. I väntan på denna översyn kommer Vätternrundan inför loppet 2012 att i dialog med Länsstyrelsen och andra myndigheter arbeta för ett så säkert arrangemang som möjligt. Länsstyrelsen skriver i sitt svar ”att en lokal trafikföreskrift i form av exempelvis förbud mot trafik med fordon, förbud eller påbud av att svänga eller köra i viss riktning eller begränsning till lägre hastighet kan meddelas för de åtgärder som behövs för en tävlings eller en uppvisnings genomförande”. – Med nuvarande lagstiftning har vi kommit till vägs ände när det gäller att skapa den bilfria miljö vi eftersträvar. Därför yrkar vi på en lagändring till 2013 och tar fasta på de öppningar inför årets arrangemang som bland andra Länsstyrelsen i Östergötland pekat på, säger Vätternrundans VD Eva-Lena Frick. För mer information: Vätternrundans VD Eva-Lena Frick 0708-20 97 27 Björn Eriksson 0706-264606

300 km 17–18 juni

100 km 11 juni

150 km 12 juni

Motala 10 juni

Politiska initiativ  
Politiska initiativ  

Pressrelease från Vätternrundan med senaste nytt om bilfritt arrangemang

Advertisement