Page 1

CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik

Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 19 - Årgang 7 - oktober 2008

INDEKS Helsingør rider med på cykelbølgen

1

I Mexico City har de en plan 3 Bike Pit - et nyt bymøbel

5

Helsingør rider med på cykelbølgen! Af Lars Andreassen, Dansk Cyklist Forbund og Pablo Celis, Celis Consult

Gratis bycykler i Frederikshavn er en kæmpesucces

7

VEKSØ opruster

8

Deltag i det danske cykelnetværk!

9

Helsingør Kommune har længe været anonym i cykelsammenhæng - men nu skal en fire-årig strategi for fremme af cyklismen i kommunen og en ny cyklisthandlingsplan for alvor bringe Helsingør frem på det danske cykelkort. Og Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør har haft en markant rolle i hele processen. I december 2003 sendte Helsingørs lokalafdeling af Dansk Cyklist Forbund en ønskeliste til Helsingør byråd om forhold, som forbundet gerne ønskede Helsingør Kommune gjorde bedre. Listen omhandlede bl.a. ønsker til bedre cykelparkering, bedre adgangsforhold til midtbyen, flere cykelstier, mere sikre kryds, bedre skiltning, sikrere skoleveje og udarbejdelsen af en cyklisthandlingsplan for kommunen. Af ønskerne har kommunen siden 2003 kun fået realiseret meget få projekter – herunder cykling på gågaderne som led i at skabe bedre adgangsforhold for cyklisterne til og fra Helsingør City. Et par km nye cykelstier er det også blevet til i forbindelse med ombygning/trafiksanering af centrale gader i Helsingør ligesom en række generende bomme på stinettet er blevet fjernet. Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør har længe presset på for at få politikerne i Helsingør til at afse midler til at foretage en mere systematisk indsats på cykelområdet – både for at rette op på ”gamle” problemstillinger men også for at indtænke cyklismen som løsning på mange af kommunens problemstillinger med bl.a. øget trængsel på vejene.

X

Konferencen afholdes den 3. og 4. december på Hotel Nyborg strand

Men i forbindelse med budgettet for 2008 har Byrådet i Helsingør endeligt vedtaget at der skal afsættes 250.000 kr. årligt de næste fire år til at fremme cyklismen i kommunen. Med den allerede vedtagne udmøntningsplan for de afsatte midler er der foreslået realisering af forskellige mindre cykelprojekter, plandokumenter og kampagner som skal bidrage til at bl.a. cyklistforbundets ønsker bliver struktureret, belyst og prioriteret så de kan indgå i forvaltningens fremtidige arbejde for fremme af cyklismen i Kommunen. Den samlede plan for fremme ad cyklismen i Helsingør uarbejdes med Celis Consult som rådgiver.

Læs mere om konferencen på www.vejforum.dk

Af de budgetterede midler er nogle allerede anvendt til udarbejdelsen af et flot stikort for hele Kommunen.

Husk kryds i kalenderen til:

Vejforum 2008

CYKELVIDEN - Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik V/ Dansk Cyklist Forbund Rømersgade 5 1362 København K Hjemmeside: www.cykelviden.dk E-mail: info@cykelviden.dk Redaktør: Pablo Celis - Celis Consult E-mail: pablo@celis.dk Redaktion afsluttet: 1. juni 2008 Forventet deadline for næste nummer:

Status, mål og indsatser for cykeltrafikken i Helsingør I Helsingør kommune foregår kun 14 % af alle ture på cykel. Til sammenligning udgør cyklens andel af alle ture i Roskilde 22 %. Cyklens andel af alle ture i Helsingør antyder, at potentialet for cyklismen i Helsingør langt fra er udnyttet. Den nye strategi skal derfor danne grundlag for samlet planlægning, der kan styrke cyklen som et sikkert og attraktivt transportmiddel i Helsingør Kommune. Det overordnede mål med cykelstrategien er at øge cykeltrafikkens andel af alle ture til 25 % samt at forbedre sikkerheden og trygheden for cyklisterne i kommunen. I Helsingør tegner cyklisternes sig for 20 % af alle personskaderne i trafikken til trods for den forholdsvis lave cykelaktivitet.

8. august 2008

Fortsættes på side 2


Helsingør rider med på cykelbølgen - fortsat fra side 1

En Cyklisthandlingsplan er første skridt i strategien Den 4-årige strategi startes op i 2008 med udarbejdelsen af en Cyklisthandlingsplan for Helsingør Kommune. Med cyklisthandlingsplanen er det målet at foretage en samlet overordnet planlægning for cyklisterne, der redegør for forholdene i dag, angiver mål og indsatsområder samt opsamler nødvendige overordnede tiltag i et indsatskatalog. En klassificering af det eksisterende hovedrutenet vil udgøre en stor del af det konkrete planindhold med forslag til udbygning og forbedring af sammenhængen i cykelrutenettet. Herudover vil planen fastlægge de overordnede strategier for det videre arbejde med andre cykelfremmende initiativer – herunder bl.a.;

F Cykelparkering F Fremkommelighed F Trafiksikkerhed F Information og kampagner

Cyklisthandlingsplanen vil bl.a. sætte fokus på sikkerhed og fremkommelighed i kryds.

Information og kampagner er næste skridt Når plangrundlaget for fremme af cyklismen i Helsingør er på plads vil der i de kommende år blive sat fokus på at udbrede borgernes kendskab til cyklistfaciliteterne i Kommunens. Derudover vil der blive igangsat en række initiativer og kampagner, der vil kunne understøtte initiativerne i cyklisthandlingsplanen. Arbejdet de kommende år vil bl.a. komme til at indeholde følgende elementer:

C En samlet strategi for branding af Helsingør som ”Cykelvenlig By” C En adfærdsregulerende og sikkerhedskampagne for cyklister C Udarbejdelse af en hjemmeside for cykeltrafik C En BYPAD certificering af Helsingør C Events til at markere lanceringen af Helsingør som ”Cykelvenlig By” C Igangsætning af et tælleprogram for et cykeltrafikindeks C Diverse mindre projekter C Udgivelse af Cykelregnskab 2010 C Evaluering af Helsingør som ”Cykelvenlig By” via en opfølgende BYPAD auditering og En udbygning af cykelparkeringen i kommunen kommer til at udgøre en væsentlig indsats i strategien for fremme af cyklismen i Helsingør.

gennem kommunens cykeltrafikindeks.

C Kampagne for formidling af ”Cykelvenlig By” projektet i kommunen Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør indgår med en repræsentant direkte i projektgruppen for projektet. Hele lokalafdelingen og andre interesseorganisationer m.fl. vil senere i projektforløbet blive inddraget gennem en afholdelsen af en workshop og temadag omkring projektidéerne og indholdet i den samlede plan. De få midler der er afsat de kommende år forventes ikke at kunne opfylde de mange ønsker til infrastrukturprojekter men forventningen er, at byrådet med vedtagelsen af cyklisthandlingsplanen vil få øjnene op for fordelene ved en øget fokus på cykeltrafikken og efterfølgende investere yderligere midler i en ”højpotentiel” cykelby som Helsingør er. Cyklistforbundet glæder sig til at følge udviklingen de kommende år.

Sikre skoleveje er en forudsætning for at få flere helsingoranere til at cykle.

2


Kort nyt & landet rundt Voldsom stigning i antallet af dræbte cyklister 2007 blev et sort år for cyklisterne. 53 cyklister mistede livet i trafikken, og det er en stigning på 70 % i forhold til året før. Dybt foruroligende, siger formanden for Cyklistforbundet, der efterlyser skadestueregistreringer og lavere fart i byerne. Det går den helt forkerte vej med cyklisternes sikkerhed i trafikken, viser nye t a l f ra R å d et fo r St ø r re Færdselssikkerhed. I 2007 blev 53 cyklister dræbt i trafikken. Det er en stigning på 70 % i forhold til 2006, hvor 31 blev dræbt. Sammenligner man tallet med de foreløbige tal for 2008, er der ikke grund til optimisme. I 2007 faldt antallet af dræbte cyklister ved højresvingsulykker nemlig til 2, mens tallet for 2008 allerede nu er oppe på 8. Det kunne tyde på, at antallet af dræbte cyklister for hele 2008 bliver endnu højere. - Det er en alarmerende situation. Færdselssikkerhedskommissionen har et erklæret mål om, at antallet af trafikdræbte skal ned med 40 % af 2005-tallet. I 2005 blev 41 cyklister dræbt i trafikken. Og hvis dette tal skal reduceres med 40 % skal vi i 2012 være nede på 25. I 2007 er tallet 53, hvilket betyder, at der i løbet af de kommende 5 år vil være behov for en forstærket indsats, siger formand for Dansk Cyklist Forbund, Claus Steffen Hansen.

I Mexico City har de en plan Af Connie Juel Clausen, Odense Kommune I Mexico City er det kun 1% af indbyggerne som har en cykel – og dem som har en cykel bruger den primært rekreativt. Som rigtig mange andre steder i verden vil man gerne øge andelen af bæredygtig trafik og i den forbindelse fik både Odense og København besøg af en delegation fra Mexico – bestående af ministre, embedsmænd, studerende og NGO´ere. Turen gik fra Paris over London til København og med besøg i Odense hvor cykelbyen skulle opleves på cykel. I Mexico skal man de næste 4 år bygge 400 km cykelsti, og som den største udfordring også få folk til at bruge cykelstierne. Særligt det sidste var der fra gruppens side stor fokus på – for i en by med kaotisk biltrafik og ingen tradition for at cykle er det ikke så lidt af en udfordring. Kl. 14,00 stod vi klar med 20 cykler og 20 kolde kildevand under en brændende odenseansk sommersol. Efter en ultra kort introduktion til Cykelbyen og tog vi alle ud på cykelturen som var det egentlige formål med besøget i Odense. Hvad fik gæsterne med hjem?

C At cykling er for alle, børn, voksne og ældre C At cykling ikke er lavstatus - odenseanerne bruger cyklen fordi det er rart, hurtigt og så forbindes det at cykel med frihed C At kommunen vedligeholder ældres mobilitet ved f.eks. at udlåne trehjulede cykler til voksne med gangbesvær C At cykling er svært, når man ikke er opfostret med en cykel C At cykelinfrastruktur også kan være kvalitet

Sæt farten ned For 29 af de 53 cyklistulykker med dødelig udgang, var modparten en personbil. Det er en stigning på 12 i forhold til 2006. Samtidig viser tallene, at det ofte er de ældre cyklister, det går ud over. Mere end halvdelen af de dræbte var over 55 år. - Vi skal have farten ned til 40 km/t i byer med blandet trafik. Derudover er det vigtigt, at vi ved mere om årsagerne til ulykkerne. En grundforudsætning er, at den landsdækkende skadestueregistrering er gennemført med årets udgang, siger Claus Steffen Hansen. 406 mennesker mistede livet i trafikken i 2007. Af dem var de 53 cyklister. 559 cyklister kom alvorligt til skade i trafikken i 2007. Kilde: Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Figur 1: Cykling i Mexico City kan være forbundet med en vis sikkerhedsrisiko!

Fortsættes på side 4

3


Kort nyt & landet rundt

I Mexico City har de en plan - fortsat fra side 3

Regeringen lover cyklisterne penge Cyklisterne kan se frem til at få bedre vilkår. Partierne står i kø for at få mere gang i cyklismen og nu lover transportminister Lars Barfoed, at der vil blive sat penge af til cyklisterne i regeringens trafikinvesteringsplan, der ventes offentliggjort sidst i oktober. - Det bliver en del af investeringsplanen, at vi sætter midler af til af fremme cyklismen, siger Lars Barfoed til DR-Nyheder. En del af rutinen Og han peger især på to ting, der skal gøres noget ved.

Hvad spurgte de om?

F Hvorfra ved folk at cykling er sundt, hvordan fortæller I det? F Har I cykelskoler for voksne? Hvordan gik cykelturen? Det kan være svært at være mexicansk gæst i Odense – specielt når værterne udelukkende har booket højrehåndscykler! Værterne lagde ud i et alt for ambitiøst tempo (med cykeltrailer!!) – 3 styrt og 300 m fremme gjorde vi første stop – og fik – efter et par minutter også samlet truppen! Senere på ture havde værterne arrangeret et lille oplæg hvortil der blev serveret kølige kildevand og udskåret frugt på sølvfade. Besøget var både dejligt og givtigt. Sjældent har Cykelbyen haft besøg af så sammensat en gruppe: Dem som sidder på pengene, dem som tager beslutningerne og dem som påvirker beslutningstagerne – de idealistiske - de miljørigtige - de kloge – dem skal undervise og dem som får undervisning og endelig dem som skal informere!

- Vi skal for det første gøre noget for at fremme den daglige cykeltur. Vi skal gøre noget for, at cykling bliver en del af den daglige rutine - for eksempel til og fra arbejde. Og hvad der er lige så vigtigt, så skal vi gøre noget for at forbedre sikkerheden for cyklisterne i trafikken, siger Lars Barfoed. På Socialdemokratiets kongres i begyndelsen af måneden fremlagde partiet et ambitiøst klimaudspil, der også indebærer, at det skal blive mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen. Senest har også Det radikale Venstre præsenteret et udspil om bedre forhold for cyklisterne. Kilde: DR/Ole Sønderup Lorenzen, 25. september 2008.

Figur 2: Masser af vand og frugt skulle der til for at holde mexicanerne igang

Turen blev lidt længere end beregnet – for der var meget stor spørgelyst – og meget lidt lyst til at turen skulle slutte. Efter 3 intense timer tog Cykelbyen afsked med 20 trætte mexicanere. Vi ønsker vores mexicanske gæster held og lykke og håber de fik lidt indput til realiseringen af deres store og ambitiøse projekt. Endelig er det ikke helt skidt med et besøg fra fjerne verdenshjørner hvor vi får et indblik i deres problemer og udfordringer – specielt når Odense i 2010 skal til Shanghai og lære kineserne at cykle. Af Connie Juel Clausen Trafikplanlægger E-mail: cjc@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5100 Odense C

4


Kort nyt & landet rundt INVITATION INDVIELSE AF STIBROEN OVER ÅGADE Kom og vær med, når broen over Ågade og Den Grønne Sti indvies på tværs af både København og Frederiksberg Kommune.

Bike-Pit – et nyt bymøbel Af Nikolaj Hansen, Holbech Design Slut med skæve hjul og ridser på stellet, fordi cyklen er væltet! Det nye cykelstativ, Holbech Bike-Pit, sikrer en optimal opbevaring og beskyttelse af cyklen i det offentlige rum.

En regnfuld eftermiddag bankede det på døren hos Holbech Technic. Uden for stod en mand med en idé til et nyt cykelstativ – han ville fiksere cyklen på sadlen. Hans begrundelse var, at de eksisterende cykelstativer invaliderer cyklerne ved at holde på hjulene.

Arrangementet foregår den 21. juni kl. 1115. Det indledes på Laurids Skaus Gade ved Ågade og strækker sig over på Frederiksbergsiden til Rolighedsvej. Broen er spærret indtil indvielsen er foretaget. Du har mulighed for at cykle til indvielsen sammen med Dansk Cyklist Forbund, der arrangerer fælles cykeltur ad Den Grønne Cykelrute med afgang fra Bispebjerg Station kl. 10.30. PROGRAM 10.50 Laurids Skaus Gade ved Ågade: Frederiksberg Garden spiller op 11.00 Velkomst v/ centerchef Torben Gleesborg, Teknik- og Miljø forvaltningen i Københavns Kommune. Tale v/ teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune. Tale v/borgmester M ads Lebech, Frederiksberg Kommune. Indvielse af broen og samlet optog over broen til Frederiksbergsiden. 11.30 Den Grønne Sti mellem Ågade og Rolighedsvej: Splash Percussion Steel Band og ballonkunstneren Paliette underholder, mens vi byder på lidt let mad og drikke, samt information om Den Grønne Sti/Cykelrute. 12.15 Guidede historiske vandreture ad Den Grønne Sti fra Ågade til Frederiksberg Bymidte og Valby.

Holbech Technic, som beskæftiger sig med produktudvikling, gik derefter i tænkeboks og begyndte at skitsere på mulige løsninger. Resultatet af alle disse overvejelser blev den nye Holbech Bike-Pit, som i sin funktion er helt nytænkt i forhold til opbevaring og tyverisikring af cykler i det offentlige rum. - Under udviklingen var der ikke kun høje krav til de nytænkte funktioner, men også et ønske om at skabe et skulpturelt bymøbel. Designet med de rene linjer binder gadebilledet harmonisk sammen. Bike-Pit komplementerer såvel ældre som moderne arkitektur. Funktionalitet, kvalitet og fleksibilitet Med sin enkle virkemåde afhjælper den nye Holbech Bike-Pit mange af de problemer, der er med de eksisterende løsninger inden for cykelstativer/opbevaring. Udover at sikre cyklen til en fastboltet stålstander, holder Bike-Pit også sadlen tør. Derudover er det nye cykelstativ lavet i kvalitetsmaterialer, som sikrer såvel et flot udseende som en lang holdbarhed. Bike-Pit er fremstillet i glasblæst rustfrit stål, hvilket giver en mat og flot overfladefinish. På den måde sikrer vi samtidig, at stativet kan holde i mange år. Miljøvenlighed For at skåne miljøet mest muligt foregår produktionen af Holbech Bike-Pit i Danmark, hvilket sparer miljøet for en masse transport. Alle underleverandørerne er ligeledes danske, hvilket - ud over at skåne miljøet - sikrer den størst mulige overvågning af kvaliteten af såvel delkomponenter som de færdige produkter. Holbech Bike-Pit er vores bud på en fremtidig løsning til sikker opbevaring af cykler, som udover at være funktionel også kombinerer design, kvalitet og miljøvenlighed.

Fortsættes på side 6

12.15 Laurids Skaus Gade ved Ågade: Cykel-lounge med DJ og I Bike CPH-info. Slut kl. 15. Med venlig hilsen Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

5


Kort nyt & landet rundt

Bike Pit - fortsat fra side 1

Antallet af cyklistuheld er størst fra august til november. September er den måned, hvor flest cyklister kører galt, når man tæller samtlige antal cyklistuheld sammen. August har næsten lige så mange uheld, og så falder ulykkestallet jævnt hen over efteråret.

Sådan bruges stativet Cyklen køres ind mellem rørprofilerne, hvor efter sadelbeskytteren presses ned over sadlen. Den fastmonterede stålwire føres igennem stellet og fastlåses til standeren, således cyklen nu er fastlåst.

Det viser nye tal fra Vejdirektoratets Vejcenter Østjylland, som har analyseret ulykkestal fra de seneste fem år. »Myten er, at de fleste uheld sker om foråret, hvor folk hiver cyklen frem efter vinteren. Så resultatet er overraskende,« siger akademiingeniør, Jytte Ørum Nørup, Vejcenter Østjylland til Ingeniøren, ing.dk. Analysen bygger på 1721 cykelulykker i årene 2003 til 2007 i Østjylland. I uheldene blev 31 dræbt, mens i alt 866 kom til skade, heraf 471 alvorligt.

For at gøre Bike-Pit så anvendelig som mulig er den designet i flere udgaver, grundkonceptet er dog det samme som ses på ovenstående billede.

Tre ud af fire cykelulykker i analysen skete i dagtimerne på hverdage. Til gengæld var der i hver ottende af de ulykker, som skete i mørke eller tusmørke, ikke ordentlig lys på cyklen. D et hy p p i g s te c y k e l u h e l d e r e n højresvingsulykke, hvor en bilist drejer ind foran en cyklist, der cykler i samme retning. Næsthyppigste uhedstype er venstesvingsulykker, hvor bilisten drejer ind foran en cyklist, der cykler i modsat retning. Gennemsnitsalderen for de tilskadekomne er 35 år. Analysen bygger på uheld, som er blevet registreret af politiet. Vejcenter Østjylland mener, at kendskab til uregistrerede ulykker kan ændre på tallene, især hvad angår den type cyklist, som er indblandet i uheld.

Bike-Pit er en ny måde at tænke cykelparkering på, og med sit enestående design, er Bike-Pit velegnet til steder, hvor funktionalitet og design skal gå op i en højere enhed. Af Nikolaj Hansen Holbech Design E-mail: info@holbechdesign.dk

Kilde: Berlingske Tidende Netavis, 1. september 2008.

6


Fakta Bycyklerne i Frederikshavn er det første danske eksempel på en privatfinansieret bycykelmodel, der stilles gratis til rådighed for borgere og besøgende til byen. Frederikshavn Havn a/s og Frederikshavn a/s Forsyning har sponsoreret de i alt 100 bycykler i Frederikshavn. Frederikshavn Kommune står for driften af bycykelordningen

Gratis bycykler i Frederikshavn er en kæmpesucces Af Steen Heftholm, Frederikshavn Kommune I maj 2008 trillede de første ornage bycykler ud i Frederikshavn by. Bycyklerne blev en realitet, da Frederikshavn Havn a/s og Frederikshavn Forsyning a/s sponsorerede i alt 100 Bycykler til glæde for byen og dens gæster. Udlånsteder i hele byen Bycyklerne er opstillet ved byens hoteller, på campingpladsen, på lystbådehavnene og ved Turistbureauet. På den måde er byen dækket ind geografisk i forhold til de mange turister, der hvert år gæster Frederikshavn på endagstur eller som sommergæster. Ikke møntsystem I modsætning til Bycyklerne i Århus og København har bycyklerne i Frederikshavn ikke møntsystem, hvor man ”trækker” en bycykel for en tyver. I stedet bruges en almindelig cykellås med nøgle. Der ud over er bycyklerne monteret med cykelkurv, bagagebærer og lys. Udlån af bycyklen foregår ved, at hotelreceptionisten registrerer gæsten på et webbookingsystem og udleverer nøglen. Når gæsten er færdig med cyklen, afleverer hun nøglen tilbage til receptionen. Der opkræves hverken depositum eller leje. Hvordan er det så gået? Bycyklerne er blevet taget rigtigt godt imod af såvel turisterhvervene, byens borgere og ikke mindst turisterne. Sommeren igennem har der i gennemsnit været udlånt ca. 50 bycykler om dagen, fortrinsvist til svenskere, danskere, nordmænd og tyskere. Men også newzealændere, amerikanere og italienere tæller godt med i statistikken.

Èn af de mange tilfredse brugere af Bycyklen i Frederikshavn Kommune.

Nu kan vi se turisternes færden i byen En positiv bivirkning ved bycyklerne har været, at man nu også kan se, hvor i byen turisterne bevæger sig: Palmestranden, byens berømte turistattraktion, med over 90 palmer og ægte sydhavsstemning, samt de rolige og smukke omgivelser i Bangboområdet med dyrehave, botanisk have og blomsterpark. Men også helt i Skagen, 40 km fra Frederikshavn er der blevet set bycykler. Noget af en bedrift, når man tænker på komfortniveauet på en bycykel. Få driftsomkostninger Selve bycyklerne har også stået distancen. Der har været få driftsomkostninger til reparationer og service. Når sæsonen er omme, efter den svenske efterårsferie i uge 44 kommer cyklerne under tag, hvor de serviceres og efterses. Så er klar igen til påsken næste år. Fra næste år arbejdes der på at finde flere lokale sponsorer til projektet. Samtidig skal det vurderes om der er behov for flere bycykler og udlånssteder. Endvidere tegner det til at Kommunens sociale projektafdeling kommer til at stå for den daglige service og håndtering af bycyklerne. Park & Vejforsyningen vil fortsat stå for den overordnede koordinering af projektet.

7


Kort nyt & landet rundt De værnepligtige skal op på cyklen Nu er det slut med at sidde og slappe af bag i en lastbil. Flyvevåbnets nye værnepligtige skal cykle, når de skal på skydebanen eller på øvelse. - De skal cykle ud til de steder, de normalt ville blive kørt ud til. Det kommer selvfølgelig til at tage lidt længere tid end normalt, men tiden er givet godt ud. Cykling gavner nemlig både kredsløb og muskelstyrke, fortæller Steen Poulsen fra idrætssektionen hos Flyvevåbnets Føringsog Operationsstøtteskole. Der er blevet indkøbt 200 nye cykler til de værnepligtige. På skolen håber man, at cyklerne vil hjælpe med at forebygge de belastningsskader, der kan plage unge, der ikke er vant til de mængder løbetræning, de bliver udsat for under værnepligten. Cyklerne skal supplere den almindelige træning, og det at dyrke motion på cykel er mindre belastende for knæ og skinneben . Cyklerne løser også et logistisk problem, da Flyvevåbnet, ligesom andre dele af Forsvaret, mangler lastbiler. Og vedligeholdelsen? Den står de værnepligtige selv for. - De får udleveret cyklerne, og så får de en kort uddannelse i vedligeholdelse. Så de skal selv lappe cyklen, hvis den punkterer, forklarer Steen Poulsen. Kilde: www.forsvaret.dk

Èn af de værnepligtiges nye tjenestecykler

Veksø udvider på cykelområdet Af Palle Poulsen, Veksø I årtier har Veksø i Fredericia været den førende producent af cykelstativer og andet byinventar i Danmark, og fra januar 2009 udvider Veksø varesortimentet med både cykelserviceudstyr og rådgivning om fremme af cykeltrafik. Udvidelsen er en naturlig følge af, at firmaet er blevet købt af NRGi, der i forvejen bl.a. ejer TTS, Tecnical Traffic Solutions i Odense. TTS har gennem de sidste år bl.a. slået sit navn fast gennem udvikling af innovative løsninger inden for cykeludstyr. Fremover vil TTS' cykelrelaterede byudstyr som cykelbarometer, luftpumper, vandposter, låsesystemer mv. være en del af Veksøs produktsortiment, der i forvejen tæller blandt andet cykelstativer og cykeloverdækninger. Rådgivning om fremme af cykeltrafik Udover en udvidelse af byinventarsortimentet træder Veksø også ind på rådgivningsmarkedet. Fra d. 1. november starter Marianne Weinreich som mobilitets- og kommunikationskonsulent hos Veksø. Hun har 8 års erfaring fra en lignende stilling i COGITA, hvor hun har arbejdet med fremme af bæredygtig trafik og mobility management. I Veksø vil hun fokusere på rådgivning om fremme af cykeltrafik. Marianne har stor erfaring med cykeltrafik fra en lang række europæiske cykelprojekter, Odense Cykelby samt et mangeårigt samarbejde med Frederiksberg Kommune. Derudover er hun uddannet til at certificere danske kommuner efter det europæiske værktøj til kvalitetssikring af cykeltrafik, BYPAD. Urban Cyclist Solutions Alt i alt betyder det, at Veksø fra den 1. januar ikke blot tilbyder cykelparkeringsløsninger af høj kvalitet, men skræddersyede helhedsløsninger inden for hele cykelområdet. Veksø vil således i fremtiden med udvidelsen af produktsortimentet, ansættelsen af Marianne Weinreich samt gennem samarbejde med forskellige, dygtige eksterne rådgivere levere rådgivningsydelser indenfor hele spektret af cykelområdet:

F Kortlægning og kvalitetssikring F Strategier, planer og politikker F Kommunikation og kampagner F Evaluering F Fysisk planlægning F Trafiksikkerhed F EU-fundraising og networking F Cykelparkering F Belysning F Informationsstandere og andet serviceudstyr Fokus på bæredygtighed og energibesparelse Med købet af Veksø, der i 2007 selv opkøbte belysningsvirksomheden Lampas, udvider NRGi således sine aktiviteter inden for energibesparende byinventar. Veksøs satsning inden for cyklisme falder også fint i tråd med NRGi's fokus på miljø og bæredygtighed, idet cykeltrafik er en energibesparende transportform, der både medvirker til at nedbringe CO2udledningen fra trafikken og fremmer et bedre bymiljø og borgernes sundhed. Yderligere information om Veksøs produktsortiment kan fås hos: Palle Poulsen Chef, Salg & Marketing Support E-mail: pp@vekso.com

8


Kort nyt & landet rundt

Cykelhjelm er godt - sikre skolevej er bedre - fortsat fra side 9

Nørrebrogade bliver lukket for bilister Den trafikbelastede Nørrebrogade i København lukkes nu for gennemkørende b i l e r. D e t v e d t o g e t f l e r t a l i Borgerrepræsentationen torsdag aften. Fra 1. oktober vil en række bussluser og spærringer i gadenettet forhindre bilerne i at tage den direkte vej gennem den centrale trafikåre. - Det vil fjerne omkring 40-50 procent af privatbilerne fra Nørrebrogade, siger Klaus Grimar, projektleder i Københavns Kommune. I første omgang løber projektet i en forsøgsperiode på tre måneder. Med mulighed for forlængelse, understreger Anne Vang (S), politisk ordfører for Socialdemokraterne på Københavns Rådhus. Trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC kalder beslutningen klog: - For at få flere rejsende gennem den stærkt befærdede Nørrebrogade, må vi tage pladsen fra bilerne og give den til busserne og cyklerne. Kilde: www.dr.dk, 29. august 2008.

9


Medlemmer af det danske Cykelnetværk Dansk Cyklist Forbund Jens Loft Rasmussen Erik Bølling-Ladegaard Lise Bjørg Pedersen Næstved Kommune Anders Gedde Petersen Randers Kommune BirgitBerggrein Søllerød Kommune Birgitte Jørgensen Hillerød Kommune Birthe Taudal Herning Kommune Bo Mikkelsen Frederikshavn Kommune Finn Rasmussen Frederiksberg Kommune Lone Andersen Aalborg Kommune Marlene Kofoed Nielsen Svendborg Kommune Martin Berthelsen Københavns Kommune Niels Jensen Sussi Skov Andreas Røhl Århus Kommune Pablo Celis Helsingør Kommune Per Papsøe Roskilde Kommune Ulla Kristensen Odense Kommune Birthe Papsøe, bpa@odense.dk Connie Juel Clausen, cjc@odense.dk

Deltag i det danske Cykelnetværk! Alle kommunale vejafdelinger kan deltage i det danske Cykelnetværk. Deltagelsen er gratis og netværket afholder møder ca. 2 gange årligt. Hvad bidrager Cykelnetværket med? Netværket virker som et fagligt forum for de kommuner, der arbejder med cykelfremmende projekter. Der er ikke tradition for, at kommunerne i Danmark har et tæt samarbejde på sagsbehandlerniveau og netværket skal bl.a. sikre dette samarbejde. Samarbejdet i Cykelnetværket bidrager bl.a. til:

C Gensidig inspiration og idéudveksling C Formidling af erfaringer C Opbygningen af en videnbank (Cykelviden.dk) C Kompetenceudvikling C Forum for afprøvning af idéer C Arrangering af seminarer, workshops og studieture C Etablering af et referencegrundlag for afprøvede

tiltag over for beslutningstagere,

politikere og politi Lidt om etableringen af Cykelnetværket Danske kommuner fik gennem en årrække støtte fra staten via trafikpuljen til cykelfremmende initiativer. Med støtten fulgte der en forpligtigelse til at formidle resultater og erfaringer til de øvrige kommuner. I Vejdirektoratet var der i den anledning oprettet et sekretariat, som bl.a. varetog den opgave at evalueringerne af de enkelte projekter blev formidlet ud gennem rapporter, artikler i tidsskrifter eller indlæg på seminarer og kongresser. De forskellige kurser, studierejser og seminarer, som trafikpuljesekretariatet arrangerede, betød bl.a., at der opstod et fagligt samarbejde mellem de kommune, der havde fået støtte til gennemførelse af cykelprojekter. I 1999 blev trafikpuljen lukket, og Vejdirektoratets trafikpuljesekretariat blev nedlagt. Dermed blev en sikring af formidlingsopgaverne alene overdraget til kommunerne. Og det faglige forum, der var blevet dannet mellem de enkelte kommuner, var i fare for at forsvinde. For at sikre fortsættelsen af det etablerede samarbejde og for at sikre at de indhentede erfaringer i de enkelte kommuner blev formidlet videre, blev kommunerne og Vejdirektoratet enige om at etablere et fagligt cykelnetværk. Vejdirektoratet trak sig ud som sekretariat for cykelnetværket i 2001 og siden har sekretariatsfunktionen gået på skift mellem de enkelte medlemmer af netværket. Samarbejdsform Netværket fungerer som en uformel organisation. Samarbejdet bygges op omkring to årlige møder, studieture samt løbende gensidig vejledning.

Fortsættes på side 10

10


Kort nyt & landet rundt

Cykelhjelm er godt - sikre skolevej er bedre - fortsat fra side 9

Alle vil lære om cykellygter Dansk Cyklist Forbund løbes over ende af tilmeldinger fra skoler, der vil lære deres elever at huske cykellygter. Sidst i august fik alle landets skoler en invitation til Dansk Cyklist Forbunds lygteog reflekskampagne ”LYS PÅ – med Ludvig”. Bare tre uger efter var alle materialer revet væk , så forbundet måtte lukke tilmeldingen til kampagnen. – Vi oplever en kæmpe efterspørgsel fra skolerne på vores trafikkampagner. I det her tilfælde deler vi 1.400 undervisningskasser ud til interesserede 4. klasser. Det er faktisk nok til, at ca. halvdelen af landets 4. klasser kan få en. Men efterspørgslen er endnu større, siger kampagneleder Rikke Ravn. I Dansk Cyklist Forbund er man ikke så lidt stolte over at nå ud til hvert andet barn i årgangen. Men man ser meget nødigt, at nogen går forgæves. Så for at matche efterspørgslen lægger forbundet nu undervisningsmaterialet på nettet sammen med information til forældrene om valg af lygter. Interesserede skoler og forældre kan klikke ind www.lyspaa.dk.

Der er ikke udnævnt en formand, og sekretariatsfunktionen går på skift mellem medlemmerne. Møderne sker på skift hos medlemmerne af netværket. Den kommune, som har påtaget sig værtskabet for næste møde, påtager sig også forpligtelsen til at udarbejde dagsorden, udsende indbydelser og i det hele taget klare det praktiske ved mødets gennemførelse. På den måde skiftes man til at tage slæbet. Ud over de to årlige møder forekommer der selvfølgelig indbyrdes besøg i forbindelse besigtigelser af aktuelle projekter. Det besluttes fra møde til møde hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen. Her tages der udgangspunkt fra aktuelle behov. Forud for det enkelte møde fastlægges et hovedtema. Indtil videre har vi haft “samarbejde med virksomheder”, “cykelparkering” og “sikkerhed for cyklister” på som hovedtemaer. Et fast punkt på programmet er “bordet rundt”, hvor deltagerne hver især fortæller om stadet for deres projekter. Lige nu er vi 14 deltagende kommuner, og herudover er Dansk Cyklist Forbund medlem. Det har i netværket været drøftet, om man skulle optage repræsentanter fra de forskellige firmaer, som tilbyder rådgivning omkring cykeltrafik. Netværket har besluttet, at begrænse kredsen til offentlige myndigheder og til Dansk Cyklist Forbund. Til de forskellige arrangementer vil der dog være mulighed for at invitere ikke medlemmer til at deltage. Har i fået lyst til at høre nærmere om Cykelnetværket eller er i allerede nu blevet overbevist om fordelene ved at deltage så kontakt undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen på vegne af Cykelnetværket Pablo Celis e-mail: info@cykelviden.dk

”LYS PÅ – med Ludvig” sponsoreres af Foreningen Østifterne og har som mål at udstyre små cyklister med bedre lygtevaner end deres forældre. Hver fjerde cyklist glemmer nemlig lygterne og cykler mørklagt af sted til fare for sig selv og andre. Og hver fjerde ulykke sker i mørke eller tusmørke. Yderligere information: Kampagneleder Rikke Ravn, Dansk Cyklist Forbund, 33 38 24 75 / rrn@dcf.dk. Pressechef Lotte Ruby, Dansk Cyklist Forbund, 33 38 24 83 / lr@dcf.dk

9

Nyhedsbrev 19  
Nyhedsbrev 19  

Vejforum 2008 CYKELVIDEN - Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik V/ Dansk Cyklist Forbund Rømersgade 5 1362 København K Status, mål og indsatser...

Advertisement