Page 1

Indhold:

Cykelviden nr. 1/2010

Kommunerne og Cykelpuljen for 2010

>> Side 2

København: Nyt fra verdens største cykelkonference

>> Side 3

Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station

>> Side 5

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket

Cykelnetværket er trådt ind i en ny fase I februar blev Cykelnetværkets hjemmeside Cykelviden.dk relanceret. Nu følger nyhedsbrevet Cykelviden, som ved samme lejlighed har fået en formel redaktion der

Roskilde: Farlige huller lappes på fem dage

>> Side 6

træder sammen i maj. Det er alt sammen udtryk for den forandring, som Cykelnetværket, har undergået fra og med årsskiftet.

Netværket formaliseret I en årrække har Cykelnetværket levet i en ret uformel struktur, men nu er netværket

Ny cykelforskning på vej

>> Side 7

formaliseret som forening med vedtægter og et årligt kontingent på 4.000 kr. Selv om kontingentet er relativt lavt, giver det mulighed for en langt mere systematisk mødestruktur og videndeling. Den statslige cykelpulje fra januar 2009 har efter næsten ti år med lav aktivitet på

”Fremtidens trafik” - set med cyklistøjne

>> Side 8

cykelområdet skabt et nyt afsæt for indsatsen ude i kommunerne. Det forstærker behovet for erfaringsudveksling mellem kommunerne, så de nye investeringer kan få størst mulig effekt. Netværket og Cykelviden vil følge udviklingen og bidrage til ideudviklingen i forhold

Offentligt stelnummerregister på vej

>> Side 9

til, hvilken rolle cyklen kan spille for vores mobilitet, og hvordan vi bedst udvikler Danmark som cykelland. Cykelnetværket består pt. af 15 medlemmer – 13 kommuner, Vejdirektoratet (VD) og Dansk Cyklistforbund (DCF). Men netværket er primært kommunernes, så VD

Cykelviden og Veksø inviterer til cykelvidensdag

>> Side 10

og DCF sidder med som aktører og videnscentre uden stemmeret. VD for at skabe mulighed for en mere uformel kontakt til kommunerne, mens DCF bl.a. varetager sekretariatsfunktionen.

Ny sponsoraftale for 2010 Mens netværkets aktiviteter finansieres gennem medlemskontingenter, er der for 2010 indgået sponsoraftale med Veksø og NRGI, som bidrager til driften af hjemmesiden og nyhedsbrevet. Veksø indbyder desuden alle trafik- og byplanlæggere til cykelvidensdag onsdag d. 19. maj 2010. Arrangementet er gratis og byder bl.a. på oplæg af Lars Gemzø fra Gehl Architects om byplanlægning med fokus på bløde trafikanter. Se programmet

www.cykelviden.dk

sidst i nyhedsbrevet. Lotte Ruby, ansvarshavende redaktør på nyhedsbrevet Cykelviden


Kommunerne og Cykelpuljen for 2010 Af Jens Loft Rasmussen, direktør for Dansk Cyklist Forbund Cykelpuljen på 1 mia. kr. til fordeling i perioden

Et andet væsentligt punkt er samspillet mellem

2009-14 er en del af den grønne transportpolitik,

cykler og kollektiv transport. Her understreger

som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget

DRC vigtigheden af en koordination med DSB’s

den 29. januar 2009.

pulje til bedre adgang til den kollektive transport.

Oprindeligt var der afsat 100 mio. kr. til udmønt-

Cykelpendling og mulighed for, at børn kan cykle

ning i 2009, men politikerne besluttede sidste år

til skole, samt rekreativ cykling bliver også trukket

at disponere et noget højere beløb – i alt 183,5

frem i DRC’s anbefaling.

mio. kr. Heraf gik 31,7 mio. kr. til statsvejsprojekter, mens henholdsvis 98,1 og 53,7 mio. kr. blev

Håndterbare vilkår og procedurer

uddelt som medfinansiering til andre projekter for

Forudsætningen for at få andel i cykelpuljen er, at

2009 og 2010.

kommunerne finansierer størstedelen af projekterne selv. Men da kommunerne er under pres, me-

Interessen samler sig derfor nu om dels hvor

ner DRC, at det er vigtigt, at vilkår og procedurer

meget der yderligere vil blive udmøntet i 2010, og

bliver så håndterbare og anvendelige for kommu-

dels om hvilke kriterier der vil gælde for den stats-

nerne som muligt.

lige medfinansiering. Et væsentligt forslag i anbefalingerne er derfor, at I forbindelse med trafikaftalen blev det beslut-

der anvendes en fast tilskudsprocent, som kunne

tet at nedsætte et rådgivende cykelorgan (DRC).

være 40 pct. i stedet for de to nuværende satser

Cyklistforbundet har plads i dette organ, som pri-

på 30 og 50 pct. Målet må være at udnytte kom-

mo februar i år afleverede input til politikerne på

munernes aktuelle interesse for cykelfremme.

Christiansborg. Der må forventes en snarlig politisk afklaring af,

Mest cykelfremme for pengene

hvad der kan søges i 2010 og på hvilke vilkår. Ind-

Ifølge DRC bør det overordnede formål være at

til da må kommunerne tage udgangspunkt i den

få mest mulig cykelfremme for de statslige midler,

måde, som puljen blev anvendt ved første ud-

lige som alle tiltag naturligvis bør være trafiksik-

møntning. Sidste år var ansøgningsfristen medio

kerhedsmæssigt forsvarlige. DRC anbefaler der-

august, og fristen for i år vil sandsynligvis også

for, at der lægges vægt på at evaluere det enkelte

blive efter sommerferien.

projekt, så den samlede effekt af den statslige satsning kan måles.

Uanset hvor meget politikerne beslutter at udbetale for 2010, vil der blive konkurrence om midlerne.

DRC anbefaler samtidig et fortsat fokus på udvik-

En del kommuner og andre interesserede allerede

ling af cykelbyer – dvs. byer, som gør en syste-

er i færd med at forberede nye ansøgninger.

matisk indsats for at forbedre cyklismen. Det er nemlig netop i byerne, at der er størst potentiale for at få flere danskere til at cykle.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

2


København: Nyt fra verdens største cykelkonference Af Marie Kåstrup, Københavns Kommune I år er Københavns Kommune og Frederiksberg

Different Gears - Same Destination

Kommune vært for Velo-city Global 2010. Kon-

Målet med Velo-city Global er at skabe en platform

ferencen afholdes i samarbejde med Det Euro-

for videndeling og erfaringsudveksling. Uanset ni-

pæiske Cyklistforbund og løber fra 22.-25. juni

veauet for cykling i din by vil du få værdifuld viden

2010. Velo-city Global 2010 er verdens førende

og kontakter ved at deltage på Velo-city Global

cykelkonference og forventes at tiltrække 1.000

2010.

planlæggere, forskere, NGO’er, embedsmænd og politikere, der alle arbejder for at fremme bære-

Har du lyst til at udbrede kendskabet om et cy-

dygtighed og livskvalitet ved hjælp af cykling.

kelprojekt, du arbejder med netop nu, vil vi gerne invitere dig til at deltage i sessionen Meet the Da-

Mange byer og lande verden over har allerede ind-

nes på konferencens 3. dag. Meet the Danes er

set de mange fordele ved cykling, bl.a. i forhold til

en slags ’ekspertgalleri’, hvor konferencens uden-

klima, forurening, energi, byliv, sundhed og træng-

landske deltagere kan høre mere om danske cy-

sel. Den hastigt stigende interesse for cykling har

kelprojekter.

medført stor efterspørgsel på cykelekspertise –

Send en mail til mariek@tmf.kk.dk hvis du er

blandt andet fra Danmark.

interesseret i at deltage i Meet the Danes.

Netop Danmarks status som en af verdens førende cykellande har gjort, at valget faldt på København som værtsby for Velo-city Global, og i løbet af hele konferencen vil byen fungere som showcase for cykelplanlægning med løbende besøg til konkrete løsninger i byens gader.

Et globalt konferenceprogram Programmet på Velo-city Global 2010 byder på en lang række forskellige sessioner og formater, heriblandt 10 innovative workshops, 35 interaktive roundbords-præsentationer, 10 bemandede stan-

Læs mere om Velo-city Global 2010 og tjek det opdaterede program på www.velo-city2010.com

de ved cykelløsninger ude i Københavns gader og 40 traditionelle powerpoint-oplæg fra hele verden. Du vil også kunne opleve prominente hovedtalere såsom Jan Gehl, dansk byplanlægger med speciale i cykel- og fodgængervenlige byer, John Whitelegg, anerkendt engelsk forsker i bæredygtig transport, Enrique Penelosa, tidligere borgmester i den colombianske cykelby Bogotá og præsident for ITDP og Janette Sadik-Khan, transportkommissær for New York, som inspireret ikke mindst af København står bag en ambitiøs plan om at gøre byen mere levende og tilgængelig for cyklister og fodgængere.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

3


URBAN CYCLE SOLUTIONS

Vis cyklisterne at de tæller...

Foråret er kommet… og med dette myldrer cyklisterne frem på gader og veje. At den lange hvide vinter endelig har fået ende, vil vi på VEKSØ gerne fejre ved at lancere vores sidste skud på stammen inden for cyklisttællere. Udover den kendte Count og den mindre Aros tilbyder vi nu også en Odin. Odin findes i en stor og en mindre udgave og kan fås med forskellige funktionaliteter. Læs mere på www.vekso.com eller kontakt os på +45 7921 2200.

Nordensvej 2 . 7000 Fredericia . denmark Tel +45 7921 2200 . Fax +45 7921 2201 www.vekso.com


Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station Af Jens Falk Jensen, Roskilde Kommune Roskilde Station har Danmarks fjerde højeste antal passagerer, og det har skabt et stort pres på stationens cykelparkering – og tilsvarende utilfredshed med forholdene blandt stationens brugere. Derfor har kommunen indledt et målrettet samarbejde med DSB, der er mundet ud i en handlingsplan for en tidssvarende cykelparkering ved Roskilde Station. Planen sætter fokus både på de fysiske anlæg og på at påvirke cyklisternes adfærd.

Stationsområde under forvandling Hele området omkring Roskilde Station er i denne tid under forvandling. Et privat byudviklingprojektet omkring stationen vil medføre både nye butikker, hotel- og konferencecenter og bedre adgangsforhold til perronerne. Men da projektets endelige form endnu er ukendt, har det udgjort en hindring for at få cykelforbedringer sat i værk. DSB har været tvivlende over for at putte penge i nye anlæg, hvis fremtid er ukendt. Et akut behov for mere cykelparkering og bedre orden på Roskilde Station betyder dog, at parterne alligevel er blevet enige om en række tiltag, som skal give både cykelpendlerne og den øvrige færdsel omkring stationen bedre forhold.

Både bedre drift og indretning På en kold og blæsende januardag gav repræsentanter fra Roskilde Kommune (RK) og DSB stationen et grundigt eftersyn for på det grundlag at aftale forbedringer af den daglige drift, og for at finde nye smarte måder, at indrette den eksisterende cykelparkering på. Følgende indsatser for drift og udvikling blev aftalt:

1) Bedre information til stationens brugere RK skal bruge kommunens cykelside (www.roskildecykelby.dk) til at fortælle, at der er god plads i DSB’s aflåste cykelafsnit. Især i den centrale, flotte og lyse kælder. DSB vil i øvrigt sørge for at parkeringen bliver mere attraktiv ved at lysne nedgangen og skilte bedre.

2) Flere og mere synlige cykelparkeringspladser DSB fjerner en række buslæskure, som ikke længere er i brug. Her bliver plads til 30 cykler mere. Samtidig bliver cykelparkeringen i dette område meget mere synlig. Samtidig udskiftes plasttagene over et stort antal cykelparkeringspladser for at gøre forholdene mere indbydende, lyse og betryggende.

3) Øget tilgængelighed og færre gener for svage trafikanter Kommunens mest perronnære cykelparkeringsplads har samtidig det mest kaotiske parkeringsmønster til stor gene for tilgængeligheden – ikke mindst for svage trafikanter. RK udvikler lige nu et forslag til nyindretning af denne plads. Grundidéen er at skabe orden ved at give terrænet en hældning, der vanskeliggør cykelparkering udenfor stativerne.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

5


4) Daglig oprydning af cykler, som er ulovligt parkeret Målet er at friholde gangveje og forskønne stationens fremtræden. DSB nedlægger tre bilparkeringspladser for at gøre plads til 60 cykler i åben parkering. Hvis antallet ikke er tilstrækkeligt, er DSB indstillet på at udvide arealet. Pladserne er forbeholdt de ulovligt parkerede cykler, som dagligt flyttes af kommunens vejfolk. Cykelpendleren skal så gå 200 m for at hente sin cykel. Det får forhåbentlig en opdragende virkning.

5) Fjernelse af glemte og herreløse cykler Målet er at frigøre kapacitet i de eksisterende stativer. RK og DSB hjælper hinanden med at rydde op i stativerne fire gange om året. Cyklerne er herefter fredede i fire uger. Følg hvordan arbejdet skrider frem på www.roskildecykelby.dk

Roskilde: Farlige huller lappes på fem dage Af Jens Falk Jensen, Roskilde Kommune Roskilde Kommune står bag udviklingen af et digitalt kort, som har givet borgerne en nem vej til at rapportere om fejl og mangler på cykelstierne. Systemet har løst flere hundrede problemer, og kommunen får stor ros fra mange cyklister. Rapporteringssystemet er et led i kommunes digitale strategi, og alle borgere har fri adgang til det fra kommunens hjemmeside. Roskilde Kommune har givet borgerne en løsningsgaranti på fem arbejdsdage, når det gælder trafikfarlige huller og glasskår, som ikke bliver taget ved den daglige fejning. Borgerne kan også markere mere omfattende problemer, hvor f.eks. en hel strækning trænger til vedligeholdelse.

Værktøj til langsigtet planlægning Kortet fungerer ved, at borgeren åbner et kort på skærmen, zoomer ind, og markerer det sted på cykelstien, hvor der er et hul, glasskår eller andet der generer cyklisterne. Når der er klikket på kortet, går beskeden direkte til kommunens materielgård, som kan printe kortet ud og anvende det som arbejdspapir i felten. Forvaltningen får samtidigt ved hjælp af kortet et godt overblik over den samlede tilstand på vej- og stinettet. Værktøjet bliver på den måde et element i den langsigtede planlægning af driften af veje og stier. Se det digitale rapporteringssystem på www.roskildecykelby.dk

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

6


Ny cykelforskning på vej Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Dansk Cyklist Forbund Mange mennesker sætter sig med største selvfølgelighed ind i bilen hver morgen for at køre til arbejde. Det på trods af, at de fleste bilister godt er klar over, at det er sundere og bedre for miljøet at cykle på arbejde. Et nyt, stort forskningsprojekt på tre danske og et hollandsk universitet skal forsøge at klarlægge, hvilken effekt ændringer i det urbane miljø og cykelinfrastrukturen har. Forskerne vil desuden udvikle en metode til at vurdere ændringer af eksisterende byrum. - Bike-ability-projektet skal gerne munde ud i, at det bliver langt nemmere for planlæggerne i kommunerne at lave en målrettet og effektiv indsats på cykelområdet – men også, at vi generelt får en større viden om, hvad der giver folk lyst til at cykle, udtaler seniorforsker Hans Skov Petersen, fra Center for Skov, Landskab og Planlægning på Københavns Universitet.

Fem forskningsprojekter i ét Forskningsprojektet består af fem sammenhængende arbejdspakker, der fokuserer på forskellige aspekter ved analysen af cykling i relation til by-strukturer og cykelinfrastruktur. 1. Cycling Behaviour and its preconditions. Vil analysere de bestemmende faktorer for cykeladfærd. Eksempelvis motiver, livsstil, muligheder og begrænsninger. 2. Environmental Determinants for Bike-ability. Vil forbinde GIS-data med objektive og subjektive målinger af cykling i udvalgte bykvarterer. 3. Choice Modelling for Simulation of Bicyclist Behaviour. Vil udvikle en model, der kan simulere den enkelte cyklists bevægelse i et byområde som en reaktion på ændringerne i omgivelserne. 4. Interventions to the Bicycling Infrastructure. Vil identificere infrastruktur samt elementer og ændringer, der kan hjælpe til at fremme cyklismen. 5. Planning Guidance and Dissemination. Har til formål, at formidle resultaterne af det samlede forsknings- projekt, samt at tilvejebringe og fastholde en dialog mellem forskerne og slutbrugerne.

Deltagere i Bike-ability-projektet: • Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet • Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet • Institut Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet • Kræftens Bekæmpelse • Dansk Cyklist Forbund • Delft University of Technology, Holland • I-CE, Interface for Cycling Expertise, Holland Bike-ability-projektet er støttet af det Strategiske Forskningsråd og blev igangsat januar 2010 og afsluttes i slutningen af 2013.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

7


”Fremtidens trafik” - set med cyklistøjne Af Jens Loft Rasmussen, direktør for Dansk Cyklist Forbund I januar 2009 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at dansk transportpolitik skal være grøn. Det skete med aftalen ”En grøn transportpolitik”, hvor parterne blev enige om, at cyklismen skal fremmes, hvor det er en realistisk mulighed. I april måned i år fremlagde transportministeriet så debatoplægget ”Fremtidens trafik” på en konference om strategiske analyser. Oplægget indeholder en række mere konkrete bud på, hvordan fremtiden kan komme til at forme sig på transportområdet. Dansk Cyklist Forbund var med på konferencen – naturligvis primært for at høre, hvordan tankerne former sig i forhold til cykelområdet. Bortset fra en kort bemærkning om cykler i kombination med tog, blev cyklingen ikke nævnt i transportminister Hans Christian Schmidts mundtlige indlæg. Han fokuserede først og fremmest på spørgsmål vedr. vejkapacitet. – Biler er et velfærdsgode, som er kommet for at blive, udtalte han. Men de muligheder, som der ligger i at øge cyklingen, blev dog berørt af et par andre af konferencens oplægsholdere og debattører.

Grøn vækst og øko-turisme På talerlisten var bl.a. den internationale kapacitet Barrie Stevens, som har en ledende stilling i OECD’s International Futures Programme. Programmet har til formål at udarbejde baggrundsmateriale, der kan hjælpe OECD-landenes beslutningstagere med at udforme strategier, som ligger i tråd med fremtidens internationale udfordringer. Barrie Stevens slog fast, at Danmark har et stærkt varemærke inden for grøn vækst, og at øko-turisme er et område i vækst, som bør tænkes ind i infrastrukturovervejelser. Øko-turisme kunne i en dansk kontekst f.eks. være cykelturisme. I den efterfølgende paneldebat satte René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, fokus på transportsektorens miljøbelastning. – Vi skal ikke bare have mere af det samme, men gøre det rigtige, sagde han og nævnte konkret kørselsafgifter, forbedring af kollektiv transport og cykling som væsentlige indsatsområder. Herudover blev cyklerne kun nævnt som en del af parker-og-rejs løsninger, og man må ned i transportministeriets skriftlige oplæg for at finde lidt om cyklernes betydning i det fremtidige transportbillede. Her nævnes det, at cykeltrafikken har en andel på 20 pct. af turene i pendlertrafikken. Alligevel er cykeltrafikken ikke med i notatets opgørelse af, hvordan persontransportarbejdet er sammensat. Det er til gengæld skibs- og flytrafik, der tegner sig for langt mindre andele. Vejdirektoratet har ellers opgjort, at danskerne årligt cykler 2,3 mia. km – dvs. knap 3 pct. af persontransportarbejdet.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

8


Danmark – et førende cykelland Er der da ikke nogen overordnede visioner for cykelområdet? Jo, det nævnes i oplægget, at Danmark i 2020 skal være et af verdens absolut førende cykellande med en cykelinfrastruktur helt i top. Cykelpuljen på 1 mia. skal være katalysator for udvikling af cykelpendlerruter og cykelhurtigruter, så cyklisterne kan komme nemt og hurtigt til arbejde og uddannelse. Cykelparkeringen skal udbygges ved stationer og uddannelsessteder, og der skal være gode muligheder for at kombinere cyklen med kollektiv trafik på længere ture. De gode cykelforhold skal få flere til at vælge cyklen frem for bilen til gavn for fremkommelighed, folkesundhed og miljø. Det anføres også, at investeringer i cykeltrafik er en relativ billig mulighed i forhold til den opnåede transportkapacitet. Cykeltrafik internt i byerne er ifølge oplægget en væsentlig transportform, der forebygger trængsel og understøtter et godt bymiljø. Dette er ordene i debatoplægget ”Fremtidens Trafik”, men der savnes stadig en nærmere beskrivelse af, hvad der mere konkret skal ske på cykelområdet – og hvilke mål, der sigtes mod.

Offentligt stelnummerregister på vej Af Lotte Ruby, Dansk Cyklist Forbund Pengene strækker længere, hvis du køber cyklen brugt. Men som det er i dag, kommer forbrugeren nemt hjem med en stjålen cykel. Politiet har nemlig længe siddet tungt på det register, som kan fortælle om sælgeren har rent mel i posen eller ej. - Jeg fatter ikke, hvorfor forbrugerne ikke har adgang til et register, som kan gøre livet sværere for tyve og hælere og nemmere for cyklister, udtaler Jens Loft Rasmussen, der er direktør i Dansk Cyklist Forbund. Cyklistforbundet har længe kæmpet for at få åbnet stelnummer-registeret – f.eks. ved at få det lagt ud på nettet. Nu er der opbakning både fra politikere og fra forsikringsbranchen, og politiet vil i den kommende tid undersøge, hvordan oplysningerne kan gøres lettere tilgængelige. Tryggere køb af brugte cykler er dermed rykket et skridt nærmere.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

9


Cykelviden og Veksø inviterer til cykelvidensdag Så er det endelig blevet forår, og cyklisterne er igen en central del af gadebilledet i mange byer. Men vi vil gerne have endnu flere op på to hjul, og derfor byder Cykelviden og Veksø d. 19. maj velkommen til en cykelvidensdag for trafik- og byplanlæggere med spændende cyklismeoplæg.

Program Kl. 10.00

Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 10.30

Lars Gemsø, Gehl Architects: Om byplanlægning med fokus på gående og cyklister - generelle

principper og danske eksempler

Kl. 11.30

Marie Kåstrup, Københavns Kommune: Om dansk cykelkultur, og hvordan viden om dansk

cykelkultur kan bruges, når man laver cykelkampagner – samt om ”Meet the Danes” ved

Velo-city Global.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.00

Thomas Madsen, Syddansk Universitet: Om hvad der hæmmer og fremmer cykeltrafik, og

hvad ”bikeability” er.

Kl. 14.00

Anne Marie Lautrup Nielsen, Aalborg Kommune: Om Archimedes-projektet, og hvad man får

ud af at være med i et stort EU-projekt med fokus på bæredygtig trafik.

Kl. 15.00

Tak for i dag

Hvor: Veksø, Nordensvej 2, Taulov, 7000 Fredericia

Hvornår: 19. maj 2010 fra kl. 10 til 15

Pris: Deltagelse er gratis

Tilmelding: Senest 7. maj til mobilitetskonsulent Marianne Weinreich, e-mail: maw@vekso.com

Transport: Hvis du kommer i bil, ligger vi lige ved motorvejen. Hvis du tager toget, så giv os besked ved tilmeldingen, da vi arrangerer bus fra Fredericia Banegård til Veksø.

Yderligere info: Marianne Weinreich, e-mail: maw@vekso.com eller tlf. 2126 9086.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 1/2010 - www.cykelviden.dk

10


Kolofon: Cykelviden nr. 1/2010 Cykelviden udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Cykelviden udkommer fem gange årligt Ansv. redaktør: Lotte Ruby Redaktion: Lone Andersen, Erik Bølling-Ladegaard, Jan Jensen og Simon Wrisberg.* *Den nye redaktion træder i kraft fra og med næste nummer af Cykelviden.

Layout: Henni Christensen Deadline nr. 2/2010: 11. juni 2010 De synspunkter, som fremkommer i nyhedsbrevet deles ikke nødvendigvis af Cykelnetværket eller Dansk Cyklist Forbund. Eftertryk med kildeangivelse, i reklameøjemed kun efter aftale med udgiveren.

Hovedsponsorer for Cykelviden:

Cykelviden Nyhedsbrev 25 januar 2010  

- Kommunerne og Cykelpuljen for 2010 - København: Nyt fra verdens største cykelkonference - Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station - Ro...