Page 1

Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket

”Danmark skal være verdens bedste

cykelland. Cykling giver os et bedre helbred, renere bymiljø og hjælper os til at nå vores klimamål. Derfor vil jeg hellere investere i cykelstier end motorveje.

Margrethe Vestager, indenrigs- og økonomiminister

Cykelviden, december 2011


Indhold:

ET CYKELDANMARK, DER STÅR SAMMEN

Cykelcitater

”Cykling er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig priori-

>> Side 4-5

tering for regeringen at fremme cyklismen.” Regeringen har formuleret en målsætning, der kan kickstarte en grøn bølge for cykli-

”Et sindbillede på den danske løsning”

>> Side 6-7

sterne. Ambitionerne er beskrevet i regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN. At fremme cyklismen er ét blandt en række løfter, Socialdemokraterne, SF og De Radikale har beskrevet i regeringsgrundlaget. Fantastisk! De kommende år gælder det for CykelDanmark om at stå sammen og holde regeringen fast på løfterne.

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

At gøre fordelene ved cyklisme op i kroner og ører er en relativt ny disciplin, hvor Københavns Kommune, bl.a. via sit cykelregnskab, har været frontfigur.

>> Side 8-10 Bottom Line: Hver gang det lykkes at overføre en pendler fra motorkraft til pedalkraft tjener samfundet penge! Det kan dokumenteres, og Københavns Kommune har do-

Mejlgade bliver Danmarks første cykelgade

>> Side 11

kumenteret det. Cyklister har intet imod bilister. Vi anerkender, at bilerne har bidraget væsentligt til det moderne velfærdssamfund og fortsat vil gøre det. De fleste cyklister er samtidig bilister, men som cyklister skal vi være bedre til at dokumentere de kontante fordele, cyklismen giver.

Nordiske cykelbyer

>> Side 12-13

Bilindustrien i alle dens mange afskygninger er en global magtfaktor med nærmest uudtømmelige ressourcer og indflydelse. Ressourcer og indflydelse til at diske op med tonsvis af tal og statistikker, der skal fungere som PR og lobbyisme for endnu

Danmarks første Parkér og Cykl – Terminal

>> Side 16-17

flere biler og motorveje. Cyklismen er også ved at udvikle et globalt netværk, og på den internationale cykelscene fremhæves den danske cykelkultur og –infrastruktur som best practice. Men selvom det danske cykelfænomen giver julelys i øjnene hos internationale cykel-

Nyt idekatalog

>> Side 20

entusiaster, byplanlæggere og journalister, så bliver cyklismen ofte overset i det land, resten af verden kigger på som et foregangsland. I hvert fald når det handler om at se på cyklismen som en central og integreret del af den landsdækkende transportpolitik.

Cyklistforbundets årshjul

>> Side 22-27

Cykelinvesteringer = flere cyklister = flere sunde medarbejdere = færre sygedage = corporate responsibility: På baggrund af det regnestykke skulle man tro, Dansk Industri, Dansk Erhverv og de andre store lobbyorganisationer stod i kø for at tale cyklismens sag, men det er ikke tilfældet. Dansk erhvervsliv og danske politikere er fortsat mere fokuserede på store infrastrukturprojekter, der handler om biler og motorveje end de er på projekter, der handler om cykler og cykelstier. På trods af, at f.eks. hele den samlede udgift til de planlagte cykelsuperstier i hovedstadsregionen kan leveres pivbilligt: Et komplet net for ca. 1 milliard kroner, under halvdelen af hvad motorvejsudvidelsen mellem Fløng og Roskilde koster!

www.cykelviden.dk


Når man sammenholder de økonomiske fordele, cyklismen giver på trafik, sundhed og miljø er der tale om ekstremt priseffektive investeringer. Den ene fordel griber fat i den anden og skaber en positiv kædereaktion. For at indfri sine egne cykelambitioner, og for at kunne præsentere de gode argumenter i den offentlige debat, skal regeringen være i stand til at tænke på tværs af ministerier. Cyklisme sorterer ikke udelukkende under transportministeriet. Cyklisme handler i høj grad også om bl.a. sundhed, miljø, om reduktion af CO2-udslip og dermed om klima. Kun ved at tænke ud af ministerieboksen, ved at tænke på tværs, kan cyklismen indfri sit fulde samfundspotentiale. Frits Bredal, ansvarshavende redaktør

”På vej ud fra Amalienborg. Så mange mennesker, så megen glæde! På cykel, sådan er vi jo :¬)” skrev partileder Margrethe Vestager på Twitter.

P.S. Alle foto, hvor Cyklistforbundet er krediteret, i dette nummer af Nyhedsbrevet Cykelviden kan downloades direkte fra Cyklistforbundets hjemmeside: http://www.dcf.dk/pressefotos

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

3


Cykelcitater

”Helt konkret er min politiske vision at cykeltrafikken skal øges med 50 procent over 10 år og at mindst halvdelen af

de nye cykelture skal være tidligere bilture. Det kræver, at vi får flere og bedre cykelstier, og at det bliver attraktivt at vælge cyklen frem for bilen.

Margrethe Vestager, indenrigs- og økonomiminister

Citatet stammer fra Cyklistforbundets rundspørge til alle landets folketingskandidater umiddelbart før valget i september 2011.


Cykelcitater

Foto: Mark Knudsen/Monsun.

”Vi skal have flere danskere op på cyklerne.

Cyklismens andel af transporten i Danmark skal simpelthen øges. Det kræver flere og bedre cykelstier og gode muligheder for at parkere cyklen - blandt andet i tilknytning til kollektiv trafik.

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører, Enhedslisten

Citatet stammer fra Cyklistforbundets rundspørge til alle landets folketingskandidater umiddelbart før valget i september 2011.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

5


”Cyklerne er blevet et sindbillede på den danske løsning, og de kommunikerer rigtig godt, når der skal fortælles

historier om CO2-neutralitet, grøn vækst, energirigtige løsninger og klimavenlige ambitioner.

Lars Bernhard Jørgensen, direktør Wonderful Copenhagen


VisitDenmark er i gang med at producere en promotionfilm, der skal sælge Danmark som cykelland. Cyklistforbundet har været konsulent på filmen, og det er en af verdens bedste filmfotografer, danskeren Dan Laustsen, der har stået bag kameraet. Filmen er endeligt færdig i begyndelsen af 2012, hvor den vil kunne ses på www.considerdenmark.dk. Foto fra filmen.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

7


”Cykling er et billigt, sundt og

forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen.

Fra regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Foto: Cyklistforbundet.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk


Foto: Cyklistforbundet.

”Regeringen vil sikre, at der

fortsat vil være cykelpuljer, som kommunerne kan søge til cykelprojekter, herunder nye cykelbyprojekter.

Fra regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

9


”Regeringen vil

undersøge, om der kan gennemføres ændringer af færdselsloven til gavn for cyklismen.

Fra regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Foto: Cyklistforbundet.


Mejlgade bliver Danmarks første cykelgade Nu er arbejdet med at omdanne Mejlgade i Aarhus til en såkaldt Cykelgade begyndt - den første af sin art i Danmark. Det betyder kort sagt, at Mejlgade bliver en slags gågade for cykler, hvor biler skal tage særligt hensyn til cyklister. Af Pablo Celis, projektleder Aarhus Cykelby Mejlgade er en af byens vigtigste indfaldsveje for cyklister i Aarhus. I løbet af ét døgn kører der 4.600 cykler gennem den snævre gade, hvilket gør Mejlgade til den femte mest cykeltunge vej i Aarhus. Men hvad angår manglende sikkerhed og fremkommelighed indtager Mejlgade dog en sikker førsteplads. »Problemet med Mejlgade er, at fortovene er så smalle, at fodgængerne går ude på vejen, så cyklisterne må sno sig ud og ind. Når der så kommer en bil, stopper det helt til,« forklarer projektleder fra Aarhus Cykelby, Pablo Celis. I dag er Mejlgade ensrettet for bilister, mens cyklister må køre begge veje. Langs vejen er der smalle brostensfortove. De skal i fremtiden gøres bredere, så fodgængere ikke vandrer ud på kørebanen.

Bilerne skal tage hensyn For at forbedre trafikadfærden og - afviklingen i gaden - og for at forstærke dens betydning som del af vigtige cykelruter til og fra Midtbyen - omdannes Mejlgade til en dobbeltrettet cykelsti, hvor biler må færdes enkeltrettet. Den nye gade anlægges med brede fortove adskilt med kantsten mod kørebane/cykelsti. Vejmidten markeres desuden med specielle markeringssøm, der inddeler færdselsretningerne for cyklisterne. Inspirationen til cykelgaderne kommer fra Tyskland og Holland. Princippet er, at alle trafikanter må færdes på vejen - men på cyklisternes præmisser. Belægningen optimeres, således at cyklisterne og fodgængerne i højere grad tilgodeses i forhold til de hårde trafikanter.

Foto: Visualisering af den nye Cykelgade på Mejlgade.

Banebrydende projekt Projektet med etablering af Cykelgader kan vise sig som ét af de vigtigste demonstrationsprojekter i Danmark med hensyn til at skabe bedre forhold til det stigende antal cyklister i tætby områder. Et problem som også mange andre danske byer i disse år oplever. Der er ofte ikke plads til at lave deciderede cykelstianlæg i de smalle bygader og det er ofte heller ikke muligt at lukke dem ned for biltrafik. Derfor kan erfaringerne med etablering af Cykelgader i Aarhus vise sig at blive ét af de vigtigste redskaber til at efterkomme både borgernes og politikernes ønsker om bedre forhold for cyklisterne. Cykelgaden forventes at stå færdig primo 2012.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

11


Nordiske cykelbyer Strategisk, helhedsorienteret cykelfremme har været nøgleordene for 11 små og mellemstore kommuner i Danmark, Norge og Sverige, som gennem de sidste tre år har deltaget i det interregionale cykelprojekt ”Nordiske Cykelbyer”. Af Dea Seeberg, mobilitetskonsulent i VEKSØ Mobility I løbet af de sidste tre år har de 11 små og mellemstore kommuner udviklet metoder og værktøjer, som kunne imødekommer deres udfordringer i forhold til at få flere borgere op på cyklen. Deres arbejde med cykelfremme bar før projektet ofte præg af ad hoc-planlægning og fokus på fysisk infrastruktur. Et af hovedformålene med projektet var således at sikre en mere systematisk og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med cyklisme og gennem processen sikre politisk ejerskab og organisatorisk forankring.

Cykelregnskab, -strategi og –handlingsplan Kernen i projektet har været udarbejdelse af tre helt centrale strategiske dokumenter; cykelregnskab, cykelstrategi og cykelhandlingsplan, der svarer på spørgsmålene ”Hvor er vi?”, ”Hvor skal vi hen?” og ”Hvordan når vi målet?”. Dokumenterne er blevet til gennem involvering af både forskellige forvaltninger, politikere og borgere og er blevet politisk vedtaget efterfølgende. For den svenske kommune Mölndal har den strategiske indsats betydet et væsentlig større fokus på cyklisme og resulteret i flere penge til cyklisme. Ulf Bredby, projektleder i Mölndal siger om effekten af samarbejdet i ”Nordiske Cykelbyer”: ”För vår del har Nordiske Cykelstäder i första hand inneburit att vi fått upp cykling på både den politiska och tjänstemännens arenor i mycket högre grad än tidligare. Arbetet med cykelhandlingsplanen har inneburit att vi fått en konkret plan för vad vi ska göra inom 7 olika insatsområden och det strukturerade arbetssättet med cykelsstrategi, cykelhandlingsplan og cykelräkenskaper har starkt bidragit till att vi i kommande budgetar ser ut att få kraftigt ökade anslag inom cykelområdet.” For mange af projektlederne har projektet haft stor betydning for deres arbejde, blandt andet fordi indsatsen har betydet, at der er blevet afsat flere resurser til området: ”For oss i Kristionsandsregionene tror jeg det mest fruktbare har vært arbeidet med sykkelstrategi og –handlingsplan. Det har vært et vigtig arbeid, der vi har fått lagt inn store resurser til utbygging av sykkelveier. Målsettingene om dobling av sykkeltrafikken i løpet av 10 år har også blitt brukt i andre planer og strategier,” siger Siri Gilbert fra Kristiansand Kommune.

Børn og pendlere Udover at sikre det strategiske grundlag for cykelfremme har de 11 kommuner også arbejdet med projekter med fokus på børn og pendlere på lokale virksomheder. Erfaringsudvekslingen på tværs af kommuner resulterede fx i, at de norske og svenske partnere fik øjnene op for at bruge løbecykler til cykellegeevents for børn, hvilket Randers Kommune fx har haft meget fokus på. Desuden har projektdeltagerne også udviklet deres egne kampagnekoncepter med inspiration fra hinanden. Også mange medarbejdere i de 11 kommuners virksomheder har mærket indsatsen for cyklismen. Mölndal etablerede fx et erhvervsnetværk med fokus på at få flere pendlere til at cykle. Projektet har også haft fokus på at forkæle og synliggøre cyklister - fx på den fælles Nordiske Cykeldag, hvor alle de deltagende kommuner iværksatte lokale events til glæde for cyklister. Derudover er der i forbindelse med projektet blevet opstillet en lang række serviceprodukter som fx cykelstativer, cyklisttællere, vandposter, luftpumper, skilte og infotavler for at give en bedre service til cyklisterne. På www.nordiskecykelbyer.dk kan alle interesserede hente de procesplaner for udarbejdelse af cykelregnskab, -strategi og -handlingsplan, som de 11 kommuner har arbejdet ud fra, læse mere om arbejdet i arbejdsgrupperne og hente et magasin, der samler op på de tre års arbejde og præsenterer projektets resultater.


”Jag hade tidigare inte hört talas om balanscyklar för små barn och därför var det en aha-upplevelse att se hur man haft goda erfarenheter i Danmark med at lära barn cykla på balanscyklar genom lek.” Eva Berdenius, projektleder for Nordiske Cykelbyer i Mariestad Kommune. VEKSØ Mobility har været rådgiver på Nordiske Cykelbyer Foto: Jeannot Huyot, Randers Kommune.

Faktaoplysninger: Deltagerne i ”Nordiske Cykelbyer” var: •

Frederikshavn (DK)

Viborg (DK)

Randers (DK)

Silkeborg (DK)

Kristiansand (N)

Sandefjord (N)

Varberg (S)

Mölndal (S)

Svenljunga (S)

Mariestad (S)

Tranemo (S

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

13


Danmarks første Parkér og Cykl - Terminal! Aarhus Kommune er klar med en idé, der skal give pendlere mulighed for at skifte den sidste del af bilturen ud med en god gang motion på cyklen. Af Pablo Celis, projektleder Aarhus Cykelby Tiltaget hedder Parkér og Cykl terminal, og den første af sin slags er netop blevet realiseret ved Egå Engsø i Lystrup. Håbet er, at antallet af såkaldte kombinationsrejser skal øges ved at etablere et parkeringsanlæg tæt på både indfaldsveje og cykelstier. Vi vil gerne give pendlere til kommunen mulighed for at parkere uden for byen. I stedet for at sidde uhjælpeligt fast i en kø kan de tage cyklen det sidste stykke og samtidig få både frisk luft og motion. Anlægget ved Egå Engsø vil få plads til godt 100 cykler og omkring 60 parkerede biler. For dem, der vil have cyklen stående natten over, bliver der mulighed for at leje en individuelt aflåst parkeringsboks for ca. 400 kr. om året.

Det er et spændende projekt, fordi det er en ny måde at tænke på. Terminalen er også ment som et tilbud til større virksomheder, der har medarbejdere fra Randers og Djursland og som ikke har parkeringspladser til alle ved virksomheden. Tanken er, at de kan leje en boks til firmacykler og så have dem stående til medarbejderne, som så dermed får et tilbud om motion. Det er et godt budskab for en virksomhed, hvor den kan tænke videre og udvikle mulighederne for at pleje medarbejdere. Udover parkeringsfaciliteterne er der bygget et udendørs fitnessområde og en cykelløbebane for de mindste. - Det skal være et rekreativt område, der meget gerne skal bruges aktivt udover morgen og eftermiddag, når pendlerne kommer forbi. Parkér og Cykl terminalen i Lystrup er opført i forbindelse med en helt ny rute til Aarhus, hvor der er lagt vægt på at tilbyde en hurtig og fremkommelig rekreativ oplevelse på cykelturen, der er fri for biler og larm. Der er i alt planlagt fem Parkér og Cykl terminaler indenfor en radius af 5-10 km fra centrum i Aarhus Kommune.


Foto: Der kan lejes individuelle bokse til sin egen cykel p책 terminalen.

Cykelviden nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

17


Cyklistforbundets cykellegeekspert Grete Møller Andersen har være konsulent for Odense Kommune under planlægningen af kommunens nye cykellegebane.

Eja. Alle fotos: Grete Møller Andersen.

Ermers. Cykelviden

nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

18


Anna.

William.

ICykelviden rækkefølge fra højre mod venstre: Mert, William, Ellen, Sofie og An (uden cykel). nyhedsbrev nr. 5/2011 - www.cykelviden.dk

19


idékatalog for cykeltrafik ‘12

Et nyt katalog fyldt med ideer! I samarbejde med en række forskellige aktører på cykelområdet genudgiver Cycling Embassy of Denmark nu idekataloget i en ny og revideret udgave. Det nye idekatalog er fyldt med information, inspiration, konkrete råd og vejledning inden for de fleste af cykellivets mangfoldige områder. Alle kommuner vil modtage idekataloget, der også kan rekvireres via Cyklistforbundet.


Solcelledrevet LED-belysning i overdĂŚkninger Ask us about shelters

www.vekso.com


Vi får Danmark til at cykle SKAL I VÆRE MED?

Cyklistforbundets aktiviteter giver flere lyst til at cykle mere. Vi inviterer din kommune til at samarbejde om cyklerne. I cykelkalenderen på de følgende sider kan du se, hvad vi har på tapetet i 2012.

Ring og hør mere →


Cykelkalender 2012 Januar - juni

Lokalt cykellegekorps

Få sikre små cyklister Kommunerne prioriterer sikkerhed på skolevejene højt. Ofte er fokus primært på den fysiske vej – men kommunen kan øge sikkerheden markant ved at investere lidt ekstra tid i børnenes cykelfærdigheder. Cyklistforbundet tilbyder hver kommune sit eget cykellegekorps: Vi uddanner pædagoger, idrætsinstruktører eller andre fra forskellige institutioner, så de kan organisere cykelleg på institutioner og indskolinger og evt. lave offentlige cykellegeevents. Leg på cykel kan begynde allerede i 2-årsalderen – legen giver børnene en cykelsikkerhed, som kommer dem til gode, når de senere skal ud i trafikken. Kurset er gratis. Projektet er støttet af den statslige cykelpulje. Kommunens omkostning er begrænset til de timer, korpset bruger på uddannelsen samt udvikling af korpsets fremadrettede opgaver. Kontakt projektleder Mai-Britt Aagaard Kristensen mak@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 77. www.cykelleg.dk

Maj

Vi cykler til arbejde

Få flere cykelpendlere Kommuner, der bakker op om ”Vi cykler til arbejde”-kampagnen med lokale aktiviteter, oplever en væsentlig fremgang i antallet af cyklister både under og efter kampagnen. Som samarbejdspartner på Danmarks største motionskampagne for voksne ”Vi cykler til arbejde” øger kommunen borgernes motivation til at cykle og skaber synlighed omkring sit engagement i cyklisterne. Hvert år skaber kampagnen 10.000 nye cyklister på landsplan – ca. 100.000 ansatte fra mere end 8.000 arbejdspladser er med. Bliv samarbejdspartner og vær med til at sende invitationer ud til virksomheder, dele morgenbrød ud til cyklister, kåre årets mest cykelvenlige arbejdsplads, trække lod om lokale præmier o.a. Vi tilbyder pakkeløsninger afhængigt af din kommunes behov. Prisen for at være samarbejdspartner varierer derfor. Kontakt kampagnechef Loa Bendix på loa@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 54. www.vcta.dk

Maj

Den nationale cykelkonference

BLIV OPDATERET PÅ CYKELOMRÅDET Kom og få nye inputs, bliv udfordret og inspireret, når cykelinteresserede sætter hinanden stævne til den nationale cykelkonference 2012. Det er Vejdirektoratet og Cyklistforbundet, der arrangerer konferencen, der kommer til at foregå 8.-9. maj i Roskilde. Nærmere information om tilmelding og program følger. Har du spørgsmål til cykelkonferencen, så kontakt politisk medarbejder Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen tlf. 40 70 83 62


JUNI

Store Cykeldag

Få cyklerne frem i fritiden Markedsfør din kommune som grøn, skøn og cykelvenlig på cyklens store mærkedag. 10. juni 2012 fejres ”Store Cykeldag” over hele landet. På dagen arrangerer et bredt netværk af kommuner, foreninger og organisationer cykelture for enhver smag over hele landet – fra landevejscykling til picnic-ture. Kommunerne arrangerer f.eks. ture ad nye cykelstier eller bruger dagen til at sætte fokus på sundhed og motion. Flere steder cykler borgmesteren i spidsen. Alle ture annonceres gratis på ”Store Cykeldags” hjemmeside. Der udarbejdes markedsføringsmateriale, som kommunerne frit kan bruge. Konsulentbistand til cykelarrangementer i kommunen kan tilkøbes. Kontakt kampagnechef Loa Bendix på loa@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 54. www. storecykeldag.dk

September

Alle Børn Cykler

Få sunde og friske skolebørn ”Alle Børn Cykler” handler om at få børn op på cyklerne til og fra skole. 150.000 skoleelever cykler med fra 3.-14. september, og det giver en oplagt mulighed for kommunen til at sætte fokus på skolecykling, skoleveje og forældrenes vaner. Til kampagnen er der udviklet cykelfokuserede undervisningsmaterialer til brug i klasserne. Desuden sætter kampagnen fokus på cykelhjelme og sikkerhed. Din kommune kan blive samarbejdspartner på kampagnen og motivere flere til at deltage lokalt. F.eks. ved at sende invitationer til lokale skoler, lave ekstra aktiviteter på skolerne eller præmiere de mest cyklende klasser. Det koster kommunen 500 kr. pr. skole at være samarbejdspartner på kampagnen. Der er tale om et tilkøb, da kampagnen er støttet af TrygFonden. For skolerne er det gratis at deltage. Kontakt kampagnechef Loa Bendix på loa@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 54. www.abc-abc.dk


November

LYS PÅ – med Ludvig

Få synlige cyklister i vintermørket Hver sjette cyklist glemmer lygterne i mørketiden. Det er med til at skabe farlige situationer i trafikken. I kampagnen ”LYS PÅ – med Ludvig” lærer vi børnene om lygter, reflekser og synlighed på cyklen som en del af skolens undervisning. 42.500 elever fra 4. klasse er med i kampagnen, hvilket svarer til næsten to ud af tre børn i årgangen. Vi er netop nu i gang med at udvikle en kampagnepakke for kommunerne, så de kan blive en del af kampagnen. Mere information om priser og pakker følger. Kontakt kampagnechef Loa Bendix på loa@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 54. www.lyspaa.dk

Hele året

Cykelvenlig Arbejdsplads

Få sunde, grønne arbejdspladser Sunde medarbejdere giver færre sygedage og øger produktiviteten. Cyklistforbundet kan hjælpe din kommune eller en arbejdsplads i kommunen med at blive cykelvenlig. Sammen med arbejdspladsen finder og nedbryder vi de barrierer, der holder folk fra at cykle. Vi arbejder bl.a. med fysiske forbedringer, cykelkurser, råd om udstyr og hjælp til kampagner. Det koster 7.500 kr. at få lavet tilstandsrapport og handlingsforslag. Derudover kan tilkøbes transportvaneundersøgelse, evaluering af potentiale og certificering. Kontakt projektleder Allan Carstensen på arc@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 64. www.cykelvenlig.dk

Hele året

Cykelturismeplanner

Få gang i cykelturismen Cyklistforbundet lancerer i foråret 2012 en højprofileret digital cykelturismeplanner, som samler alle relevante oplysninger om dansk cykelferie. I kan selv sende data ind om lokale cykelruter mv., så jeres området bliver godt beskrevet på kortet. Vi har desuden opbygget en stor ekspertise i udvikling af en digital cykelruteplanlægger og kan yde rådgivning herom. Pris efter aftale. Kontakt turismechef Claus Rex på cre@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 65 www.cyclistic.dk


Hele året

Cykelturisme

Få del i væksten i den nye cykelturisme Der er stor vækst i europæisk cykelturisme i disse år. En ny generation af voksne aktive, der gerne vil holde ferie med indhold - og motion. De er højtforbrugende, og de efterspørger lokale og unikke oplevelser. Hvordan finder de vej til din kommune? Cyklistforbundet har hjulpet flere destinationer med at definere, hvad der er deres særlige tilbud til cykelturister. Vi kan også vise, hvordan destinationen kommer på landkortet hos cykelturisterne, ligesom vi hjælper med at tilrettelægge indsatsen. Tal fra Tyskland viser, at investeringer i cykelturisme tjener sig hjem mindst fire gange. Pris efter aftale. Kontakt turismechef Claus Rex på cre@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 65

Hele året

Cykellegebane

Få gang i de små hjul Vil I sætte gang i de lokale børnecykelhjul til byfesten? Vil I lave en kampagne eller temauge, der sætter motion på dagsordenen i institutionerne? Eller mangler I bare en sjov og anderledes event for de yngste? Så kan I nu leje Cyklistforbundets cykellegebane. Banen henvender sig til børn i alderen 2-10 år og er fyldt med udfordringer i forskellige sværhedsgrader. Så alle kan være med – uanset hvor god man er til at cykle, eller hvor hurtigt man kan spurte af sted på en løbecykel. Banen udlejes i op til to uger for 30.000 kr. ekskl. moms. Beløbet er inkl. fragt, men ekskl. opstilling og nedtagning. Med banen følger desuden 20 løbecykler og børnecykler med tilhørende hjelme. Kontakt projektleder Mai-Britt Kristensen på mak@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 77.


Hele året

Det kommunale cykelnetværk

Få et netværk på cykelområdet Få gode ideer fra andre kommuner og vær med ved bordet, når landets mest engagerede cykelkommuner diskuterer cykeltrafik og cykelfremme. Netværket består af kommunale medarbejdere, og den direkte kontakt og udveksling på sagsbehandlerniveau er et særsyn i den kommunale verden. Netværket mødes 2-3 gange om året på skift i kommunerne. Cyklistforbundet fungerer som sekretariat for netværket. Netværket har fungeret i en årrække og består af de 15 mest aktive kommuner på cykelområdet. Det koster årligt 4.000 kr. pr. kommune at deltage. Kontakt udviklingskonsulent Trine Stig Mikkelsen på tsm@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 58. www.cykelviden.dk

Hele året

Kurser

Få flere borgere på cykelkurser Halvdelen af de dræbte cyklister i 2010 var over 65 år. Derudover får ældre cyklister flere og mere alvorlige skader end andre, når de involveres i uheld. Cyklistforbundet tilbyder korte kursusforløb inden for f.eks. cykelmekanik, seniorcykling og lær at cykle-kurser for børn, unge og voksne. De fleste kurser indeholder både elementer af praktisk træning og undervisning i teori. Kursuspris afhænger af antal deltagere, varighed og forberedelsestid. Kontakt projektleder Allan Carstensen på arc@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 64.

Hele året

Rådgivning på cykelområdet

FÅ FEEDBACK PÅ konkrete CYKELINITIATIVER Har din kommune konkrete cykeludfordringer som f.eks. cykelparkering ved en station, opsætning af bycykler eller etablering af et kryds eller en cykelsti, er det vigtigt at tage borgernes – her særligt cyklisternes erfaringer med i betragtning. Cyklistforbundet tilbyder rådgivning, feedback og input, så initiativerne kommer til at fungere. Vi har bl.a. udgivet ”Cykelparkeringshåndbogen”, der kan hentes på www.dcf.dk. Derudover tilbyder vi guidede cykelture for delegationer i københavnsområdet. PRIS AFHÆNGER AF RÅDGIVNINGENS KARAKTER OG OMFANG. KONTAKT PROJEKTKOORDINATOR ERIK BØLLING-LADEGAARD PÅ EBL@DCF.DK ELLER TLF. 40 70 83 55.

Hele året

Styrkelse af kommunernes cykelindsats

BLIV EN AF LANDETS nye CYKELKOMMUNER Er din kommune ikke rigtig kommet i gang med cykelaktiviteter, kan vi hjælpe. Cyklistforbundet tilbyder en gratis startpakke til kommuner, der har brug for input og ideer til, hvordan de kan styrke cykelindsatsen i kommunen. Med i startpakken er et besøg og eventuelt en workshop for interesserede i kommunen. Startpakken er gratis. Cyklistforbundet har fået midler fra den statslige cykelpulje til at styrke kommunernes cykelindsats. Kontakt udviklingskonsulent Trine Stig Mikkelsen på tsm@dcf.dk eller tlf. 40 70 83 58.

Læs mere om vores aktiviteter og nyheder på www.dcf.dk eller www.cykelviden.dk


Kolofon: Cykelviden nr. 5/2011 Cykelviden udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Cykelviden udkommer fem gange årligt Ansv. redaktør: Frits Bredal Layout: Henni Christensen Deadline nr. 1/2012: 1. februar 2012 De synspunkter, som fremkommer i nyhedsbrevet deles ikke nødvendigvis af Cykelnetværket eller Dansk Cyklist Forbund. Eftertryk med kildeangivelse tilladt, i reklameøjemed kun efter aftale med udgiveren.

Hovedsponsorer for Cykelviden:

Cykelviden 34 - December 2011 (revideret)  

Et Cykeldanmark, der står sammen - Cykelcitater fra bl.a. politikere - Mejlgade i Århus bliver Danmarks første cykelgade - Nordiske cykelbye...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you