Page 1

Side 12

Jeg er et heldigt asen

Side 8

Bru biblioteket

Mig og min el-cykel

Side 6

Maj 2013 • 75. ürgang

ensionisten Medlemsblad for Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark

1


Maj 2013 · 75. årgang

Medlemsblad for Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark

Landsformand Jørgen Andreasen Stikkelsbærvej 40, 4200 Slagelse. Mobil 4128 0990. Bedst hverdage mellem kl. 9-10. E-mail: jha.slagelse@live.dk 1. næstformand: Jørgen H. Petersen Miangvej 36, Kirke Hørup, 6470 Sydals. Tlf. 5364 5922. 2. næstformand: Egon Madsen Pilegårdsvænget 32, 2635 Ishøj. Tlf. 4373 8950 - 2124 0705. E-mail: negonm@ishoejby.dk Sammenslutningen hovedkontor: Ann-Merete Jensen, Kochsgade 31a. 1. sal., 5000 Odense C. Tlf. 6591 4099. E-mail: sampens@mail.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-12. Besøg hjemmesiden på: www.sammenslutningen.dk Ansvarshavende redaktør: Landsformand Jørgen Andreasen. Redaktør og journalist: Jens Fonnesbech, tlf. 3874 9389. Artikler og læserbreve til næste blad senest den 25. måneden før til: Jens Fonnesbech, Birkeagervej 13, 2720 Vanløse. E-mail: jensfonnesbech@tdcadsl.dk Redaktion og tryk: Tarm Bogtryk as. Trykkerivej 6, 6880 Tarm. Tlf. 9737 1444. E-mail: pensionisten@tarm-bogtryk.dk Annoncer: Ayoe Hansen, Vestre Skovlyvej 25, 4583 Sjællands Odde. Tlf. 3555 3550. E-mail: ayoe@post10.tele.dk Oplag: 20.000 S. P. medlemsblad udkommer 10 gange pr. år Ældrekonsulent i Sammenslutningen: Mette Holst Bakkegærdet 16, 6000 Kolding. Tlf. 7554 0799, mobil 2091 4805, E-mail: mh@aeldremobiliseringen.dk Forsidefoto: ????

2

Mere sundhed, bedre mad og kollektiv trafik… Der er nok at tage fat på i Ældremobiliseringen Af Jørgen Andreasen, landsformand Fusionen nærmer sig med hastige skridt. Hovedbestyrelserne fra de tre fusionerede organisationer har holdt deres andet møde. Mødet blev holdt på Englandsfærgen i Esbjerg havn, og vi var inviteret af DFDS, som var værter. Mødet blev indledt af Jørgen Fischer, som fortalte, hvor langt vi var nået i arbejdet. Det er besluttet at det bliver Tarm Bogtryk, der skal trykke det nye foreningsblad. Tarm har jo også lavet vores (snart sidste) blad igennem flere år og kender således vores og Danske Pensionisters organisationer. Så tillykke til Tarm, som vandt licitationen. På mødet i Esbjerg var der mange spørgsmål, som blev besvaret. På forhånd havde alle fået en opgave, hvor de skulle komme med nogle vigtige punkter i forbindelse med fusionen. Det blev til mange gode emner. Et af emnerne var bladets navn, og der var mange forslag, så nu må vi se hvad det bliver. Det afgøres på et møde hvornår?? Der er kommet mange ansøgere til stillingen som kommunikationschef, og vedkommende skal gerne være ansat inden kongressen. Han skal skrive artikler både til medlemsblad og andre medier, opbygge og designe en ny hjemmeside, udarbejde pressemeddelelser og informationsmateriale og opbygge kontakt til presse og politikere. Kort sagt skal han synliggøre den nye organisation. Han får nok at gøre. Nedlæggelse og opstart af kredse foregår næsten som planlagt. Dog har mange foreninger måttet flytte mødet grundet vejrforhold. Kredse, der har holdt ny generalforsamling, har fået nye bestyrelsesmedlemmer fra de andre organisationer med i arbejdet. Det er vigtigt at alle tre organisationer er repræsenteret i kredsenes bestyrelser, hvis det kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig kredse hvor vores eller en af de

andres organisationer ikke har foreninger, og de bliver så ikke repræsenteret det sted. Eksempelvis er det kun vores organisation der er repræsenteret på Bornholm, og Danske Pensionister har ikke foreninger øst for Storebælt. Dette er næstsidste blad med navnet »Pensionisten« med mindre det bliver navnet på det nye blad. Men hvad bliver der så af foreningernes meddelelser? Der bliver jo mindre spalteplads. Vi har i flere år diskuteret, hvor meget foreningerne kunne skrive, bl.a. om afholdte arrangementer. Fremover bliver der nok ikke plads til andet end fremadrettede oplysninger, men det får foreningerne besked om, ligesom de får besked om, hvortil de skal sende oplysningerne om arrangementer. Som genvalgt kredsformand vil jeg arbejde for mere synlighed i pressen. Jeg og kredsbestyrelsen skal have fokus på det kommuner og regionen laver, bl.a. sygehuspolitikken og kommunernes forhold til de ældre. Det gælder bl.a. den kollektive trafik. Vore medlemmer kan have svært ved at deltage i foreningernes arrangementer især om aftenen og i weekender, hvor busserne ikke kører. I kredsen skal vi holde flere temadage om ældrepolitiske emner og udbrede kendskabet til den nye organisation. Det er ligeledes emner, som den nye organisation må tage fat på. Madpriser i kommunerne, overbelægning på sygehuse, manglende rengøring hos pensionister, den kollektive trafik og meget meget andet. Det er som om at pressen langt om længe har fået øje på os. Vi kommer mere i aviserne, i radio og også lidt i tv, så der er håb forude med kendskabet til vores nye organisation Ældremobiliseringen.


Ældreråd skal tage ansvar! Ældreråd går ind for nedskæringer. Sådan lød pressens nedsabling af Svendborg ældreråds kompromis omkring besparelser på ældreområdet. Virkeligheden er meget mere nuanceret, siger ældreådsformand Bent Rasmussen. Han går ind for at ældrerådet får snavs på hænderne. Det er jo meningen med ordet samarbejde. Af Jens Fonnesbech, journalist Bent Rasmussen har været formand for ældrerådet siden kommunesammenlægningen, og han beskriver samarbejdet med kommunen som forbilledligt, både med embedsmænd og politikere. Ældrerådet bliver hørt og brugt forskellige steder. I projekt »veje til aktivt liv« sidder Ældrerådet i styregruppen, senioridrætten, støttes nu med yderligere 100.000 kr. for at rumme de svage ældre. Ved det sidste budgetforlig hindrede ældrerådet lukningen af flere centre. Hvad pressen unuanceret beskriver som accept af nedskæringer betegner Bent Rasmussen som nødvendige kompromisser, som endda kan ende med at besparelserne helt tages af bordet.

Vi har kørt meget målrettet på at få skabt et godt samarbejde med politikerne og embedsmændene, og det har vi fået. Nu ved borgerne efterhånden at Ældrerådet eksisterer. Vi har arrangeret borgermøder med mere end 100 deltagere, som mundede ud i at politikerne bevilgede penge til et meddelelsesblad, som skal komme to gange om året på 24 sider. Det tegner rigtig godt, siger formand Bent Rasmussen.

Overordnet siger vi ’nej’ I januar måned gik bølgerne højt i Svendborg, i byen, i avisen, i radio og TV. Anledningen var det forslag til besparelser på ældreområdet, som forvaltningen havde udarbejdet, forslag som lød på besparelser på 12 mio. kr. i 2014 herunder halvering af antallet af ugentlige bade fra to til en gang, en stigning i madpriserne. Besparelser skulle også ske på projekt aktivt liv, som skal styrke de ældres egne ressourcer og evne til at klare daglige gøremål gennem brug af f.eks. robotstøvsugere. Her blev foreslået en besparelse på 3 mio. kr. Et sidste punkt var lukning af dagcentre udover de lukninger, som allerede var foretaget. – Til besparelserne på rengøring så det kun blev hver tredje isf hver anden uge var ældrerådets svar et klart nej. Det samme gjaldt bad kun en gang om ugen – vi havde lige fået gennemført bad to gange om ugen! Robotstøvsugningen var vi også modstandere af, ligesom vi ikke kunne godtage en stigning på madpriserne på fire kroner. Her kunne vi kun gå med til en stigning på to kr. i 2014 og fire kroner i 2015, fortæller Bent Rasmussen. Det vedtog politikerne.

Vi vil samarbejde Men så gik ældrerådet med til en lukning af et dagcenter under forudsæt-

Indhold Lederen ........................................... 42 Sunde tænder eller søbemad............ 43 Oldetopia.........................................44 En ildsjæl stopper............................. 45 Orientering fra hovedbestyrelsen...... 46 Familiens historie har ikke sin lige.....48 Tandoperationer i udlandet............... 10 Robotter giver løft i ældreplejen....... 12 Værd at læse.................................... 14 Højskoler......................................... 17 Højskoler......................................... 18 Møder og arrangementer................. 20 Nyt fra den digitale verden............... 29 Bekendtskaber................................. 30 Kryds & Tværs................................. 31 Bagsiden.......................................... 32

3


ning af at alle garanteres plads og med samme serviceniveau som førhen. Det var her det gik galt. Med overskriften ’Ældreråd siger ja til lukning af center’ kastede Fyns Stiftstidende en brand ind i debatten. Men som Bent Rasmussen siger til Pensionisten, så var overskriften taget ud af sammenhæng. – Vores holdning var og er, at hvis kommunen kan garantere plads til alle med samme serviceniveau som nu og der ikke sker lukninger af dagcentre i lokalområderne, så kan ældrerådet acceptere lukning af et dagcenter. Vi ved hvor meget det betyder for de ældres livskvalitet. Så hvis der blev garanteret plads og der ikke skete lukning af dagcentre i lokalområderne, så kunne vi gå med til en besparelse. Hvis der absolut skulle lukkes et center, så skulle det ske i inde i byen. For vi ønsker ikke at trække det hele ind til byen. Det var vores holdning. Enden på besparelserne på dagcentrene blev, at de helt gik fri. Det resultat forklarer Bent Rasmussen med Ældrerådets klare stillingtagen til besparelsesforslaget. De kendte til ældrerådets holdning og fik med det samme

alle holdninger og reaktioner på bordet. Og de var mange og heftige. Det er nødvendigt at ældrerådet samarbejder, forklarer Bent Rasmussen. Rådet ser meget nødigt besparelser på dagcentrene, fordi de er meget besøgt og tilbyder aktiviteter og socialt samvær med venner og bekendte. – Men vi er også nødt til at være konstruktive. Siger vi bare nej til det hele, så er der jo ingen grund til at vi er der. Vi bliver nødt til at tage medansvar og pege på områder, hvor vi kan spare. Der kommer sikkert flere endnu, og der tror vi at vi er så dygtige, at vi kan finde ud af at de rammer de svageste så lidt som muligt. Som ældreråd skal vi være rede til at tage medansvar. Det ligger i det at samarbejde. Vi kan ikke bare forlange at det kun er de ældre, der skal gå fri. Der skal også være råd til f. eks. børnebørnenes uddannelse, når deres tid kommer.

Sådan er spillet Resultatet er blevet, at besparelser på projekt Aktivt liv er blevet halveret. Det er nu ændret til at der godt nok skal gøres rent med robotstøvsugere, men det er lykkedes at komme i gen-

nem med en plan, hvor der hver tredje uge gøres grundigere rent. Besparelsen kommer nu til at ligge et sted, hvor ingen rigtig mærker det, som Bent Rasmussen udtrykker det. Desuden skal myndighedsafdelingen skæres med 1,8 mio. kr., og det kan gå ud over grundigheden ved visitationer, frygter BR. – Men det en del af spillet og det at sidde i ældrerådet. Som ældreråd er vi ikke ansvarlig for økonomien, men vi må være konstruktive. Det er selvfølgelig rarest, når det går fremad, men vi må også tage ansvar, når det går den anden vej. Jeg ved det her er kontroversielt, men ved at være konstruktive opnår vi også gode ting til glæde for de ældre. Samarbejdet i Ældrerådet er fortrinligt, så de fleste stiller op til næste ældrerådsvalg, tror Bent Rasmussen. Medvirkende til den holdning er, at embedsværket giver rådet de nødvendige midler og forelægger forslag i god tid før høringssvarene skal ind. På den led får ældrerådet samme frister til at træffe en beslutning som politikerne. – Jeg tror ikke der er mange steder ældrerådet er heldigere stillet.

Værd at vide ... I Vejle skal opfølgende hjemmebesøg skal forebygge, at ældre bliver genindlagt Ældre, svækkede patienter, der udskrives fra sygehus, har stor risiko for kort efter at blive genindlagt. For at forhindre det, har kommunen derfor i et samarbejde med de praktiserende læger indført en følge-op-ordning til borgere på plejecentre og i hjemmeplejen, som har været indlagt på sygehus, oplyser kommunen.

60 af kommunerne kræver maksimal pris for mad til ældre på plejehjem Prisen på maden til pensionister stiger igen voldsomt i mange kommuner, skriver Ekstra Bladet. I 2008 ind-

4

førte Folketinget et loft over prisen på den såkaldte ældremad til pensionister, der bor på plejehjem, efter at den var løbet løbsk flere steder i landet. Den største stigning har fundet sted i Brønderslev kommune, hvor prisen på ældremad siden 2010 er steget med 21 procent fra 2715 kr. om måneden til 3286 kr., selv om folkepensionen i den samme periode kun er vokset med beskedne 6,5 procent.

Bliv først syg efter påske - din læge holder fri Sygdom tager aldrig hensyn til, om det er weekend eller hverdag. Alligevel er der stor forskel i behandlingen af syge patienter. Typisk holder op imod 75 pct. af lægerne på de medi-

cinske sengeafsnit, der særligt hjælper syge ældre patienter, fri i weekender og på helligdage, viser omfattende rundringning. En frisk evaluering af kræftbehandlingen i Region Hovedstaden afslører, at ferier også har medført forringelser i behandlingen af patienter med bugspytkirtelkræft og testikelkræft på grund af lægemangel. Kilde: Ekstra Bladet


Dårligt blodomløb Kan mærkes som: Kolde hænder og fødder Træthed Dårlig hukommelse

Har du dårligt

blodomløb? Når man begynder at komme op i årene, oplever mange, at blodomløbet ikke længere er i topform. Hænder og fødder er kolde, man er mere træt end normalt, eller også er hukommelsen ikke, hvad den har været. Men det er kun de færreste der ved, at disse problemer ofte skyldes nedsat blodomløb.

Få gang i blodomløbet De problemer, som nedsat blodomløb giver, kan ikke bare

løses ved at sove med uldsokker, eller blive bedre til at skrive alt ned for at huske det. Den rigtige løsning er at gøre noget ved det underliggende problem og få genskabt et godt blodomløb.

HUSK! Tjek din hukommelse på wellvita.dk

Naturens kræfter

I naturen er der heldigvis hjælp at hente med naturmidlet Wellvita Ginkgo Biloba. Produktet indeholder blade fra Ginkgo træet, der er veldokumenteret for sin gode effekt på blodomløbet, og i dag regnes som et af de største og mest veldokumenterede naturmidler i verden.

Mærk forskellen Når du starter på at tage et dagligt tilskud af ginkgo biloba, vil du gradvist kunne mær-

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk Prøv Ginkgo Biloba - 60 dages forbrug kun kr. 79,Prøv Ginkgo Biloba - 60 dage til halv pris kun kr. 79,- Herefter sørger vores leveringsservice for, at du får tilsendt friske forsyninger af Ginkgo Biloba hver 2. måned for kun kr. 159,-. Du kan holde pause eller stoppe leveringerne, når du ønsker det.

Bestil på telefon 82 30 30 40 hverdage fra kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. Produktet leveres direkte til din postkasse sammen med et girokort, som du betaler senest 14 dage efter modtagelsen. Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

ke, hvordan problemerne, som du fik af dårligt blodomløb, forsvinder. Så får du igen en hverdag uden kolde hænder og fødder, træthed eller dårlig hukommelse. Prøv Wellvita Ginkgo Biloba og mærk forskellen.

Direkte til dig

7900

Halv pris


Mig og min

el-cykel Af Kirsten Köneke Jeg tilstår det blankt – jeg har røget igennem et langt liv. Derfor har jeg nu KOL (rygerlunger). Jeg lærte at ryge efter konfirmationen af mine kærlige og omsorgsfulde bedsteforældre, der syntes at nu skulle jeg også have del i

livets goder – men det er en anden snak… Og så bor jeg på den ’forkerte’ side af Valby bakke. Det betød, at jeg de sidste par år mere eller mindre havde opgivet at cykle – indtil jeg fik min nye el-cykel. Det er ikke for meget sagt, at den har ændret mit liv.

El-cyklen har ændret mit liv, siger Kirsten Köne

Ny frihed

Der er sket en stor udvikling på batterierne. Så køber du en el-cykel i dag, er batteriet både mindre og stærkere

6

Jeg har fået min frihed tilbage. Nu kan jeg komme rundt. Jeg kan følge med på cykelstierne uden at være til fare for andre eller mig selv. Nu er det nemt at smutte i Tivoli, i biografklubben eller tage på cykeltur med andre i en af de mange pensionistklubber, der arrangerer fælles ture. Til hverdag får jeg min daglige motion med et par ture rundt om Damhussøen, hvis ikke vejret er alt for urimeligt. Det føles som en leg. Motoren virker kun, hvis man også træder i pedalerne – så man får absolut både motion og frisk luft. Man bestemmer selv hastigheden, hvor me-


stående. For at få det største udvalg (og efterfølgende bedste service) kan det være en fordel at handle hos nogen, der har specialiseret sig i elcykler. Der findes flere både i København og Jylland. 4.  Det dyreste er batteriet – og det mest sårbare. Køb det bedste batteri, du på nogen måde har råd til. Mange mærker giver op til to års garanti på batteriet – lad dig ikke nøje med mindre. 5.  Check din indboforsikring. Hvor meget dækker den, hvis cyklen bliver stjålet? Nogle selskaber har særlige forsikringer til ekstra dyre cykler. 6. Anskaf en km-tæller, så du undervejs på turen kan se, hvor langt du har kørt. Det er vigtigt, så du ikke overraskende løber tør for strøm. Så har du også styr på, hvornår cyklen trænger til service. 7. Kør altid med cykelhjelm – du får pludselig mere fart på end du plejer.

Folk låner gerne en stikkontakt til opladning

eke, der egentlig var holdt op med at cykle på grund af svigtende helbred get hjælp man vil have, og jeg skifter gear som på en almindelig cykel. Den er helt som en almindelig cykel – bortset fra, at jeg nu altid har medvind – også op ad bakke. Er der ingen ulemper? Jo, prisen. En god el-cykel koster i dag mellem 9 og 13.000 kr. Der er selvfølgelig både dyrere og billigere modeller.

Her er syv gode råd til købere af en el-cykel 1. Du kan godt lede på nettet og finde modeller tilbud på modeller, men køb din el-cykel hos en cykelhandler, du stoler på. Den kræver mere

service og vedligeholdelse end en almindelig cykel. Jeg har f. eks. tegnet et serviceabonnement på min efter et antal kørte km – ligesom på en bil. 2. Prøvekør flere forskellige modeller/ mærker, inden du bestemmer dig. Der er forskel, stor forskel, og det er mange penge. Du skal finde den model, der er helt rigtig for dig. Salget er steget meget. Derfor er der flere nye og bedre modeller på markedet end for bare et par år siden. 3. Tænk dig om, før du bliver fristet af et godt rabattilbud hos den lokale cykelhandler, der blot har en eller to

Den store forskel fra før el-cyklen er, at hver dag når jeg kommer hjem, tager jeg batteriet af og sætter det til opladning. Det må meget gerne sjat oplades. Et almindelig godt batteri rækker fra 30 til 50 km. Det er fint til en tur i byen – men i sommer har jeg også for første gang i flere år igen været på cykelture. Hvis jeg kan se, at jeg har kørt lidt for langt og batteriet synker – ja, så holder jeg en pause med en kop kaffe eller en frokost. Jeg har endnu ikke været ude for nogen, der ikke ville låne mig en stikkontakt imens – det være sig havnefogeden i Hornbæk, cafeen på Tegners museum eller en restauratør – som i sommer i Sæby, hvor der blev rigelig tid til opladning under et pragtfuldt fiskebord hos ’Jensens’ på havnen. Har det været investeringen værd? Ubetinget ja! Jeg skipper gerne en ferierejse for den glæde og motion det giver mig hele året. Har man først prøvet det, er den svær at undvære – så det er bare med at spare op og kaste sig ud i det. Den virker bedre end megen medicin på både krop og sjæl. God fornøjelse!

7


Brug biblioteket

– mens det stadig er der I Danmark betragter vi det som en selvfølge, at vi kan gå på biblioteket og låne bøger, tidsskrifter, musik og meget mere. Men vi skal værne om bibliotekerne, der bliver nemlig ikke flere af dem. Det kan blive et stort problem for mange ældre, og i sidste ende blive et demokratisk problem for Danmark . Af konsulent Rikke Samssund, Pensionisternes Samvirke Folkebibliotekerne er en vigtig institution i et demokratisk velfærdssamfund. Bibliotekerne sikrer, at alle borgere har (gratis) adgang til information og viden, hvilket er en forudsætning for den demokratiske proces. - Og de gode biblioteker fungerer som sociale samlingspunkter i lokalsamfundene, hvilket er med til at bekæmpe ensomhed – også blandt ældre.

købmand, hvor du kan hente bestilt materiale. På bare tre år er antallet af servicepunkter næsten fordoblet, fra 43 i 2010 til 76 i marts 2013. Folkebibliotekerne oplever ellers en voksende interesse fra befolkningen.

Gennem de seneste år er der sket en stigning i antallet af besøgende på landets biblioteker. Der er sket en markant udvidelse af åbningstiderne, idet man har indført »ubemandede perioder« på mange biblioteker, hvor låner-

Der bliver færre Alligevel bliver der færre og færre folkebiblioteker. I år 2000 var der ca. 800 »betjeningssteder med en fysisk samling«, altså hvad vi traditionelt forstår ved et bibliotek. I dag er der ifølge Kulturstyrelsen 417 sådanne betjeningssteder. Gennem en periode på 13 år er der altså sket en halvering af de traditionelle biblioteker. Tendensen er klar: Der bliver færre traditionelle biblioteker, til gengæld åbner der flere og flere såkaldte »servicepunkter«, altså steder fx en lokal

8

Mange af de københavnske biblioteker fungerer ikke »bare« som biblioteker men som kulturhuse med arrangementer for børn, strikkeklubber, advokathjælp og meget andet.


ANNONCE

KLAR OG FRISK I HOVEDET

Jeg havde mistet overblikket !

Jeg tager to små Clear Brain™ tabletter hver dag som det første sammen med morgenkaffen. Det er vigtig for mig fortsat at være aktiv.

Vil være frisk i hovedet

Selvom jeg bliver ældre, vil jeg gerne være frisk i hovedet og kroppen. Jeg vil være aktiv. Ordne haven, hjælpe vores børn, lege med børnebørnene og være i stand til at have travlt uden at miste overblikket eller blive forvirret og træt. Jeg skal ikke sidde i lænestolen. Jeg elsker at have mange gøremål og møde mennesker. Min dejlige mand sætter også pris på, at jeg er aktiv og at jeg altid er i godt humør.

Derfor er Clear Brain så god for de små grå celler !

Den nye tablet til dine grå celler er nu på hylderne i Danmark. Clear Brain tabletten indeholder næringsstoffer til hjernen, der bidrager til din mentale ydeevne og kognitive funktion så som hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Tabletten kan anvendes af både unge og ældre. Tabletten indeholder jod, der bidrager til normal kognitiv funktion.

Modelfoto

Rita er pensionist men en travl og hjælpsom dame. For et års tid siden fik hun nogle gange fornemmelsen af at miste overblikket. Hun følte det blev sværere at ordne helt alimindelige hverdagsting, og det gik ud over hendes ellers gode humør.

Pantothensyre, der bidrager til normal mental ydeevne. B vitaminer, der bidrager til normal funktion af nervesystemet, psykologiske funktioner og ovenikøbet reducerer træthed. Foruden indholdet af vitaminer er tabletten spækket med standardiserede naturlige ekstrakter af valnød og granatæble rig på ellagsyre, fyrrenålebark rig på polyfenoler, grøn te rig på L-theanin og peber rig på piperin. Clear Brain er fremstillet i Sverige af New Nordic.

Valnødder er mad til hjernen

Valnødder er særdeles rige på fedtsyrer, proteiner og vitaminer og mikronæringsstoffer. Inklusive B vitaminer, der bidrager til normal funktion af nervesystemet. Det, der gør valnødden særlig interessant er, at den fra naturens side har et meget højt indhold af ellagsyre. I Kina har valnødden gennem årtusinder haft status som helsekost, der både er næringsrig og velsmagende. Valnødden bidrager til en normal hjerne- og nervefunktion, hvilket er dokumenteret efter både den Kinesiske og vestlige videnskab.

Start med Clear Brain nu Clear Brain kan købes i Matas, Helsam og andre helsekostbutikker. Clear Brain kan også bestilles på www.newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring til Det gode råd gør forskellen producenten New Nordic på www.matas.dk telefon 46 33 76 00.

Det gode råd gør forskellen


På biblioteket hjælper de besøgende hinanden, når computerne driller ne selv checker bøger ind og ud. Og så er der blevet satset markant på digitale løsninger som online udlån af e-bøger, musik og film. For nogle er der tale om en eksplosion af nye muligheder og oplevelser. Hvis du bor i en større by, og du har helt styr på computere og it, vil du nok opleve udviklingen på folkebibliotekerne som et hav af nye muligheder og måder at bruge bibliotekerne på. Hvis du derimod bor på landet, og du måske ikke er helt så skrap til computer og it, er der ingen tvivl om, at du kommer til at opleve udviklingen som en alvorlig forringelse af servicen og dine muligheder for at bruge folkebiblioteket i din hverdag.

Det bliver sværere at få kvalificeret hjælp Selv om der er blevet flere besøgende på bibliotekerne, og man har udvidet åbningstiden, er der ikke blevet flere bibliotekarer. Tværtimod. Hos Bibliotekarforbundet ser man, at der bliver færre uddannede bibliotekarer på landets biblioteker. For det første er mange filialer lukket, for det andet har man haft en stor andel ældre bibliotekarer, som er gået på pension, og disses

10

stillinger er typisk ikke blevet genbesat. Der har derfor ikke været tale om store opsigtsvækkende fyringsrunder, men kommunerne har stille og roligt sparet bibliotekarer væk. En af de rigtig fine ting ved det »gammeldags« bibliotek er, at man har mulighed for at få hjælp fra »folk der ved hvad de taler om«, når man vil finde en god bog eller har brug for at skaffe sig viden indenfor et særligt område. Hvis udviklingen fortsætter, kan det med tiden blive sværere at få kvalificeret hjælp på biblioteket. Det er ikke bare ærgerligt og kedeligt, men også et demokratisk problem, idet demokrati afhænger af borgernes frie og lige adgang til viden og information.

Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i digitaliseringen Det er nok gået op for de fleste, at Danmark er inde i en rivende udvikling på informations-området. Om ganske få år vil langt den største del af kommunikationen med det offentlige foregå via computeren og digital selvbetjening. Der er allerede områder, hvor man skal bruge de digitale løsninger, fx når man skal melde flytning, have

jagttegn eller bestille et nyt sundhedskort. De digitale løsninger kan være med til at gøre kommunikationen med det offentlig mere smidig – hvis man altså har helt styr på computer, NemID og nøglekort. Men for dem, som ikke er med på digitaliseringsbølgen, kan det blive et stort problem. Det offentliges løsning på det problem er blandt andet bibliotekerne. 90 pct. af landets biblioteker deltager i Lær Mere om IT samarbejdet og langt de fleste biblioteker tilbyder generel itundervisning og kurser i digital selvbetjening. Men hvad med de steder, hvor bibliotekerne forsvinder? Det kan godt undre, at man på den ene side lægger en så vigtig samfundsopgave som opkvalificering af befolkningens it-kompetencer over på bibliotekerne, samtidig med at der bliver færre af dem. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at fremtidens brugsuddeler får travlt, hvis han både skal lange tomater, sild og bøger over disken, samtidig med at han lige skal hjælpe til med at udfylde næste års selvangivelse på Skat.dk.


Ny brugerflade

gør tablets ældrevenlige Doro, der er verdens førende producent af brugervenlige senior-mobiltelefoner, overfører nu sin omfattende viden om seniorernes behov til tablets. Målet er at gøre den uerfarne bruger mere fortrolig med teknologi og gøre det nemmere at surfe på nettet samt holde kontakt med familie og venner. Doro lancerer nu Doro Experience® – en brugervenlig og overskuelig brugerflade til Android-tablets, der gør det nemt at surfe på nettet – selv for uerfarne computerbrugere. Brugerfladen lægger sig som et filter over den almindelige brugerflade og udstyrer tabletten med store og tydelige ikoner. Systemet indeholder også Doro Experience® Manager, som gør det muligt for venner, familie og brugeren selv at opdatere tabletten via internettet.

Enkelt at sende og dele Brugerfladen Doro Experience® til

og forbedre hverdagen for seniorerne. Doro Experience® giver på en simpel og lettilgængelig måde uerfarne brugere adgang til de funktioner og tjenester, som de fleste af os tager for givet.

Få hjælp fra børn og børnebørn

Android er designet som et forenklet styresystem, der gør tabletten brugervenlig med store, tydelige ikoner, så det er nemt at forstå, hvordan man fx sender mail eller deler billeder. Det installeres ved at downloade applikationen til tabletten, der herefter lægger den enkle brugerflade henover det almindelige Android-styresystem som et filter, og gør tabletten overskuelig og nemt at navigere på. Målet er at slå bro over den digitale kløft mellem generationerne og tilbyde produkter, der kan både forenkle

Den nye brugerflade inkluderer også Doro Experience® Manager – en webbaseret tjeneste, hvorfra tabletten kan opdateres via internettet af brugeren selv eller af venner og slægtninge. Fx kan et barnebarn oprette adresser, bogmærker, applikationer eller dele billeder på tabletten via Doro Experience® Manager og dermed gøre det lettere for den teknisk uerfarne bruger. Alle ændringer bliver straks vist på tabletten. Doro Experience® til Android tablets kan bl.a. prøves og købes i fotokæden Click eller på Google Play og koster 499 kr. På www.doro.dk/experience kan du se en video om, hvordan Doro Experience Manager fungerer.

Værd at læse ...

Ældrestyrken – En opløftende bog om det at være og blive gammel Heldigvis en antologi – hvem kan holde ud at læse om et gammelt menneskes refleksioner om at blive gammel en hel bog igennem. Her har redaktørerne fået ideen at spørge 30 mennesker til råds: Hvordan var det at komme ud af arbejdsmarkedet, og hvad får du ud af livet i dag? Kendte og ukendte, men alle med evne til at formulere sig. Det er der kommet en buket af personlige beretninger ud af, som tegner et mangfoldigt billede af at blive gammel. Her berettes om de mange strategier som tages i brug for at modvirke de-

pression. Det har ikke altid været lige let. Som Inge Estvad skriver: »Jeg skulle finde mig selv i en ny livsfase. Jeg havde skyldfølelse over min manglende målrettethed; jeg var rastløs. Pludselig det at have tid til andet end pligter forvirrede mig. Rammerne var væk. Telefonen tavs og mailboksen tom.« Se det kan nok gi koldsved på panden hos de fleste. Men det lykkes for de fleste at samle sig og netværket sammen, og det er bogens styrke: Indlæggene tegner billedet af gamle med livsglæde, saft og kraft – det er gamle, som stadig bider fra sig og ikke bare har givet op. Gamle som ikke fortryder. En bog at blive klog af.

Ældrestyrken – om at blive og være gammel – Tiderne Skifter, 250 sider, 250 kr.

11


Jeg er et

heldigt asen… Det hænger nok sammen at jeg var meget elsket som barn. Det er derfor jeg er så selvfed. Jeg skal ikke bevise noget og gør mig ikke dybere tanker. Heller ikke om ting jeg ikke har nået. Jeg er bare tilfreds med at være i min egen verden. Af Steen Achton, pensionist, lærer og livsnyder Det giver mig god samvittighed at sove længe. Måske fordi jeg er mand. Mænd og kvinder er meget forskellige - det er min overbevisning. Lad mig illustrere det: Mænd kan godt lide at være i deres ’Nothing-room’, alene uden at foretage sig noget. Kvinder skal hele tiden foretage sig noget, have bekræftelse. Det klassiske eksempel er at mange mænd kan li’ i timevis at stå og fiske. Jeg selv kan li at spille computerspil og spille skak eller andre spil, men jeg kan også sidde på en fortovscafe med en øl og en smøg og glo på folk, der går forbi. Det kan jeg gøre i tre timer uden at blive stresset, uden at skulle noget, men bare være i mit eget rum. Det kan jeg i ekstrem grad. Det er fedt, og det har jeg glædet mig til. Den tid har jeg nu fået som pensionist.

Ikke gammel for enhver pris Det har ikke været et problem at finde mig til rette med at jeg nu er uden arbejde. Snarere tværtimod. Jeg har nu tid til at klare nogle ting, jeg ikke gjorde før. Skal der købes ind eller hentes ting eller laves andre praktiske ting, så har jeg tid til det. Jeg kan køre konen på arbejde og hente hende. Jeg yder service. Men de helt store ændringer har min kone og jeg ikke skullet indstille os på. De ting, der gør mig glad, er små. Jeg

12

vil bare gerne være i mit Nothingroom. Jeg læser, og spiller skak og tager på ferie osv. Men mit ambitionsniveau er ret lavt, ligesom mine forventninger til mig selv som samfundsborger er ret små. Jeg ved hvem jeg er, og jeg er egentlig tilfreds med det liv, jeg har haft. Det var så det! Så kan jeg nu fundere lidt over det at blive gammel. Jeg har set hvordan folk i familien og i omgangskredsen er blevet gamle, 80 eller mere, og det synes jeg ikke ser så sjovt ud. Det skræmmer mig lidt. Ikke at jeg skal dø, men at skulle trækkes med alle mulige alderdomsproblemer: Så kan man ikke tisse og får lagt kateder ind, så kommer der det ene og det andet og det tredje. Så jeg ville være lykkelig hvis jeg kunne bevare mit gode helbred. Kunne jeg bevare det i ti år endnu, så ville det være en fantastisk gave og jeg ville være dybt taknemmelig. Meget ældre stræber jeg ikke efter at blive.

Arbejde – op og nedtur Jeg er læreruddannet og har arbejdet både i folkeskole og på en marxistisk lilleskole. Jeg var vel lærer i 12 år, så fik jeg nok af det. Jeg følte jeg skulle i minen hver dag, op om morgenen, faste skemaer, alting til tiden osv. Sådan er det jo med arbejde. Men der var ikke udfordringer nok, så jeg søgte en konsulentstilling, hvor jeg skulle arbejde med regionernes fritidstilbud til borgerne, og få de mange tilbud samord-

net, så…. Et fedt job, som gav mig stor frihed, hvor jeg rejste landet rundt. Men så blev jeg skilt, fik ny kone og et lille barn, og i den situation besluttede jeg så i 1987 at tage barselsorlov – efter syv år som konsulent. Og det var til stor irritation for min gamle sure direktør, som også havde følt sig lidt tilsidesat. Så da barselsorloven var slut, og jeg vendte jeg tilbage, så blev det kun for en kort tid. Det holdt ikke, og så sagde jeg op. Det førte til at jeg gik arbejdsløs i to år. I den tid havde jeg en masse ideer om, hvad jeg ville bruge tiden til som arbejdsløs, men de blev ikke rigtig til noget. Dagen smuldrede og tiden forsvandt mellem fingrene. Selvfølgelig brugte jeg meget tid på barnet – det fyldte bestemt mit liv, men mine planer om at jeg skulle skrive, læse og udvikle andre sider af mig selv blev ikke til andet end lediggang. Skulle jeg noget en dag, så var den dag hurtigt gået og kræfterne brugt på én aktivitet. Jeg blev initiativløs og kraftesløs. Enhver tanke om hvad jeg skulle have gjort blev ikke til noget. Af mærkelig grunde og gennem forskellige forbindelser fik jeg alligevel et job i Danmarks Turistråd hvor jeg skulle udvikle grøn og bæredygtig turisme – et projekt, som via fast job i Danmarks Turistråd senere førte mig over i Ministeriet for Kommunikation og Turisme under Arne Melchior. Så var jeg pludselig ministeriel embeds-


mand. Det var spændende og med stor frihed. Der skulle selvfølgelig også laves meget – her og nu. Og da det så holdt op kom jeg igen tilbage i Danmarks Turistråd for at arbejde med grøn turisme. Det blev også nedlagt da Fogh kom til for det var jo »smagsdommeri«. Så var der ikke andre muligheder end at blive lærer igen – gå i minen igen. Det havde jeg absolut ikke lyst til, men der var ikke andre muligheder. Jeg blev så klasselærer for 4. 5. og 6. klasse i to omgange, tillidsmand og fællestillidsmand - det var egentlig en lykkelig tid, men da jeg blev 63, sagde jeg stillingen op.

Pludselig for gammel På den tid havde jeg en lumsk plan om et andet job – noget lønnet voksenundervisning. Jeg havde jo et fint CV, som beviste at jeg kunne noget på en række områder – men det gik hurtigt op for mig, at jeg var blevet for gammel. Jeg fik ikke svar på mine ansøgninger. Jeg ringede til de ansvarlige for ansættelsen, og der blev det hurtigt

klar for mig, at der ikke var noget at gøre. De sagde under hånden ’jeg må jo ikke sige det, men 63 år? – du får ikke jobbet. Det kan du godt glemme!’ Det var ubehageligt, og jeg følte en vrede over, at jeg ikke kunne bruges til noget. Derefter kom resignationen: Så kan det også være lige meget, så vil jeg holde helt fri. Det er nu to år siden jeg blev fri for decideret lønarbejde.

Kun for min skyld! Belært af mine tidligere erfaringer havde jeg på det tidspunkt ingen planer om, hvad jeg skulle nå. Dog havde jeg to mål: Det ene var at gå i seng, når det passede mig, jeg kan nemlig godt li’ at gå sent i seng, og det andet var at sove så længe, jeg havde lyst. Og det er faktisk lykkedes mig at holde al dårlig samvittighed for døren. Jeg gør mig ikke dybe tanker. Jeg tænker selvfølgelig lidt over fortiden. Jeg er bare i mit eget selskab, og det er udmærket. Det er jeg tilfreds med. I modsætning til mange andre mænd, så har jeg også en 5-6 jævnaldrende venner, som jeg har fået lidt mere tid

til at omgås. Og det er så det. Det har jeg det godt med. Egentlig er der ikke noget der har været rigtig svært. Men skal jeg nævne et kompromis, jeg har lavet, så skyldes det, at jeg er gift med en kone, der er 10 år ældre end mig. Der har været et vist pres på, at jeg skulle foretage mig noget og bidrage til økonomien. Derfor har jeg lidt undervisning 5-6 timer om ugen ligesom jeg rådgiver unge i Børnetelefonen. På den måde har jeg noget at stå op til et par gange om ugen, og jeg er aktiv. Men egentlig har jeg ikke behov for det. Det jeg gør af sociale aktiviteter gør jeg egentlig af egoistiske grunde. Der sker noget, jeg ikke har prøvet før, jeg lærer nyt. Det er da spændende, og det er vel også godt at holde hjernen beskæftiget. Undervisningen er kun for at tjene penge. Selvfølgelig kan det give glæde at sidde med et barn og lære barnet at læse, men det er i bund og grund udtryk for et kompromis med konen. Det vil jeg godt sige.

Glad og lykkelig… Jeg har altid haft et godt helbred og jeg tager ikke spor hensyn til, at jeg skal leve længe og ikke må dø før tiden. Jeg gør hvad der passer mig, ryger og drikker som det passer mig også langt mere end anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Fuldstændig uden hensyn til alle henstillinger. Vi spiser sundt, men drikker og ryger usundt. Det er en del af fornøjelsen og en del af min glæde ved at være til. Kan jeg få en smøg og en whisky, så svømmer jeg bedre rundt i mit Nothing-room. Det er en del af livsstilen. Jeg er lykkelig og glad. Og måske er jeg også lykkeligere end tidligere. Selvfølgelig har der i arbejdslivet været tidspunkter, hvor jeg har været glad for at skulle på arbejde, men sådan var det ikke som lærer. Der har det været som at skulle i minen. Den store glæde i arbejdslivet var, da jeg nød stor frihed i arbejdet med rejser og blev bakket op om det, jeg lavede. Men jeg savner det ikke. I dag er jeg lykkelig i min pensionisttilværelse.

13


Værd at vide ... Kommunal byhave til borgernes persille og kål Fra maj bliver det muligt at dyrke Svendborg Kommune på en helt ny måde. Arealet ved siden af skaterbanen på havnen er nemlig udpeget som den første byhave, hvor Svendborg Kommune stiller et areal til rådighed og ellers overlader det til borgerne at finde ud af, hvordan de vil dyrke det. - Vi ved ikke, hvad der skal være i byhaven - det er nemlig borgerne, der skal bestemme, om der skal plantes ra-

diser, persille, kartofler eller noget helt fjerde, fortæller biolog Nicolai Wøldike Schmith fra Miljø og Teknik. - Der er stor interesse for byhaver både i Danmark og resten af verden skyder de op over alt. Og vi har også fået en del henvendelser fra borgere, der har efterlyst lignende initiativer i vores kommune. Det vil vi selvfølgelig gerne støtte. Byhaver giver borgere i alle aldre mulighed for at være sammen om nogle fælles aktiviteter i noget bynær natur.

Tro ikke du kan løbe om hjørner med en pensionist! En ældre dame besluttede at give sig selv en stor oplevelse ved sin runde fødselsdag. Det foregik på et af Københavns fornemste hoteller. Da hun tjekkede ud næste morgen ventede en regning på 2.500 kr. Hun eksploderede og forlangte at få at vide, hvorfor regningen var så høj. »Det er et dejligt hotel, men værelserne er bestemt ikke 2.500 værd for bare en enkelt overnatning, endog uden morgenmad.« Receptionisten fortalte hende, at 2.500 kr. var ’den normale sats’, så hun insisterede på at tale med direktøren. Direktøren dukkede op og meddelte, advaret af receptionisten at: »Hotellet har en olympisk størrelse pool og et stort konferencecenter, der er frit til rådighed.« »Men jeg har ikke brugt dem,« svarede hun. »Nå, men faciliteterne er her og De kunne have brugt dem« forklarede direktøren. Han fortsatte med at forklare, at hun også kunne have set et af de in-hotel shows, som hotellet er berømt for. «Vi har de bedste entertainere fra London, Paris og New York her». »Men jeg gik ikke til nogen af disse shows,« sagde hun. »Nå, men vi har dem, og De kunne frit benytte dem« svarede direktøren. Ligegyldigt hvilke herlighedsværdier direktøren remsede op, svarede hun, »Men jeg har ikke brugt det!« Fødselaren gav op, så hun besluttede at betale, skrev en check og gav den til receptionisten. Direktøren blev overrasket, da han kiggede på checken. »Men Frue, De har kun skrevet 500 kr.« »Det er korrekt. Jeg har debiteret dig 2.000 kr. for at have samleje med mig«, svarede hun. »Men det havde jeg da ikke!« udbryder den meget overraskede direktør. »Nå, det er ærgerligt. Jeg var her, og du havde muligheden.«

14


Mænd og kvinder ældes forskelligt Selv om det efterhånden er mange årtier siden kampen for ligestilling mellem kønnene blev sat på den politiske dagsorden, er der stadig forskel på mænd og kvinders muligheder og livsbetingelser, og det gælder også for de ældste borgere.

Lader sig ikke slå ud… Ældre kvinder vurderer i langt højere grad end mænd deres eget helbred som dårligt, og der er også flere ældre kvinder end mænd, som modtager hjemmehjælp. Til gengæld er kvinderne mere aktive og deltagere i højere grad end mænd i fritidsaktiviteter (både stillesiddende og mere fysisk prægede aktiviteter). Rapporten konkluderer, at kvinderne ikke nødvendigvis lader sig slå ud af et dårligt helbred eller nedsat funktionsevne, hvilket svarer godt overens med det, vi oplever i den frivillige verden. I undersøgelsen, der lægger til bund for rapporten har forskerne på SFI sammenlignet ældre i 1997 med ældre i 2007, og her er der godt nyt for alle: Ældre vurderer i højere grad end tidligere deres eget helbred som godt, og der er blevet færre ældre, der modtager hjemmehjælp. Sideløbende er der flere, der dyrker fritidsinteresser end tidligere.

Men det sociale netværk er jo mere end børn og familie. Rapporten ser også på ældres venskabsrelationer, og her er der sket en markant udvikling set over en 10-årig periode. Rapporten konkluderer, at ældre er blevet bedre til at danne nye venskaber end tidligere, og at venskaber betyder mere end tidligere. Den frivillige verden er jo netop en arena, hvor ældre kan mødes og dan-

ne nye venskaber, og derfor er vi særligt glade for den udvikling, der er sket i forhold til ældres venskabsrelationer. »Ældres ressourcer og behov – Status og udvikling på baggrund af Ældredatabasen« Du kan læse hele rapporten på: www.sfi.dk

Hele din families fælles udflugtsmål!

For familier børn For children families

For familier For families

For voksne For adults

Hyppige kontakter Et af rapportens mest spændende kapitler handler om ældres netværk og om hvor god kontakten til familie og venner er, når man når op i årene. Hvor de ældre kvinder i 1997 var bedre end de ældre mænd til at mødes med deres børn, er forskellen forsvundet i 2007. Her er mænd og kvinder lige gode til at ses med deres børn. Når det kommer til telefonsamtaler med børnene fører kvinderne dog stadig over mændene, men mændene er til gengæld bedre end kvinderne til at maile med deres børn. Alt i alt konkluderer rapporten, at ældre i Danmark er gode til at holde en hyppig og tæt kontakt med deres børn.

Stort kaninhus

Minigolfbane

Indendørs gokartbane

Stor café + 5 picnicområder

Danmarks største Japansk inspireret Have

Romantisk Dansk/engelsk Have

Birkegården er hele din families fælles udflugtsmål. Her er 5 meget forskellige havetyper, legepladser, dyreområde med søde bondegårdsdyr, minigolfbane, flere picnicområder samt stor flot café og gavebutik. Børnedage: Den 10.-11., 17.-18., 24-25. + 31. juli.

Åbent: 16/04-15/09 – kl. 10-17/18. Halloween: 12/10-19/10 fra kl. 11-17. Juleåbent: Hver weekend fra 31/11-22/12 kl. 13-19.

Læs mere og se billeder på:

birkegaardens-haver.dk

Birkegårdens Haver Tågerupvej 4, Tågerup 4291 Ruds Vedby Tlf. 58 26 00 42 bh@birkegaardens-haver.dk

15


Memo-Max™ = Memo-Max ™ giver øget styrke til vores hjerner!

Hjernen er fuldstændig afhængig af rigtig næring, for at fungere på den bedst mulige måde. Yngre

Nerve signaler sendes via nervesynopserne. Jo mere næring disse får desto bedre fungerer hjernen.

mennesker får normalt ikke dårlig hukommelse pga. mangel på næringsstoffer, men mærker det ved, at koncentrationen svækkes og at evnen til at træffe beslutninger bliver dårligere.

Når vi bliver ældre

Efterhånden som vi bliver ældre, vil hjernen naturligt svækkes, og det er endnu vigtigere at sikre, at hjernecellerne arbejder under optimale betingelser. Det kan gøres gennem en nøje planlagt og perfekt kost, men i praksis viser det sig, at meget få af os klarer dette. Det letteste og mest effektive er derfor at bruge Memo-Max™. Det er også meget billigere, end at omlægge kosten. Memo-Max™ koster dig kun 3 kroner pr. dag og tilfører hjerne styrkende plantestoffer og vigtige vitaminer.

Hvor hurtigt vil du mærke resultater?

Dette vil variere fra person til person. Du kan regne dette som en generel regel: De fleste mennesker mærke en forbedring inden for de første 2-3 uger. (Den første forbedring er som regel ustabil, og vil komme og gå i perioder). En mere permanent effekt vil normalt ske gradvist og øge i styrke i de kommende måneder. Husk at Memo-Max™ ikke er en syntetisk medicin, som belaster din krop, men simpelthen er høj-kvalitets-mad for hjernen.

Alle vil garanteret mærke forskel med Memo-Max™. Memo-Max™ er et nyudviklet kvalitetsprodukt. Produktet er baseret på forskning, og vi bruger kun de bedst dokumenterede råvarer. Du er derfor sikret et sikkert og effektivt produkt, som allerede anbefales af specialister i naturmedicin.

Selv nervecellerne er helt afhængige af den korrekte kemiske miljø til at fungere optimalt. Memo-Max™ forbedrer chancen for dette.

Memo-Max™ har følgende egenskaber: - Styrker hukommelsen - Styrker konsentrationsevnen Memo-Max™ er et godt hjælpemiddel til at forbedre koncentrationsevnen og hukommelsen. Memo-Max™ er et 100% rent naturprodukt, der spiller sammen med din krop. Hvis du ønsker at forbedre din hukommelse, eller beskytte dig mod at den svækkes, er Memo-Max™ det rigtige valg. Det er et sikkert og virksomt produkt. Mange bliver overrasket over, hvor meget “klarere”, de føler sig. Memo-Max™ er lavet så sikkert, at absolut alle mennesker trygt kan tage det. Den indeholder kun godkendte urter og vitaminer, og er lavet på en førsteklasses fabrik i Norge.

Vidste du, at der findes en sikker måde at styrke hjernen på?


- For dem, der ønsker at huske bedre -

Memo-Max™ gratis nu!

Livet er for kort til hukommelsestab!

= bedre hukommelse! Memo-Max ™ er naturens sind-medicin! Bacopa moniera: Dette er en indisk plante der gennem store undersøgelser den seneste tid har vist sig, at have en meget gavnlig effekt på hukommelse og mentale ydeevne. Bacopa moniera fungerer som en “hjernetonic”. Det betyder, at evnen til at tænke, huske og resonere forbedres. Det er bevist, at Bacopa moniera øger effektiviteten for overførsel af nerveimpulser, og derfor forbedres hukommelsen og evnen til at tænke klart. Vi bruger den allerbedste type Bacopa. ® Dette er et stærkt og rent produkt kaldet Bacomind . MCT: Disse er særlige fedtstoffer i mellemlange kæder. Netop disse triglycerider har vist sig at have mange gavnlige egenskaber. De er gode for hjertet, for musklerne og har også vist sig at være særdeles gode for hjernen. Dette er egentlig ikke overraskende. Hjernen er nemlig i høj grad opbygget af fedt. De mellemlange fedtstoffer absorberes let og anvendes til opbygning og energi til hjernen. Safran: Safran er det dyreste krydderi, der eksisterer og er en vigtig del af enkelte naturmediciner. Safran er kendt for at øge hjernens kapacitet og siges at virke styrkende på hukommelse og intelligens. Derudover er der meget, der tyder på, at Safran forbedrer kroppens evne til at udnytte næringsstoffer. E-vitamin: Dette vitamin er en vigtig antioxidant. Vitamin E er kendt for at forsinke ældning af alle kroppens celler. Kolin: Dette medlem af B-vitamin familien har en utrolig funktion. Det er en af de meget få stoffer, som kan gå gennem blod-hjerne-barrieren og trænge direkte ind i hjernecellerne. Derinde producerer Kolin et stof som stimulerer hukommelsen. Vitamin B1: B1 eller thiamin, har en gavnlig effekt på nervesystemet, og forbedrer nerve impulsens hastighed.

Kender du nogen der kæmper med en dårlig hukommelse?

Allerede inden vi fylder 20 år, begynder forfaldet i mange af kroppens organer. Bl.a. tilstoppes blodårerne gradvist, og vores evne til at lære og huske bliver gradvist dårligere. Allerede i 40-års alderen ønsker mange af os en bedre hukommelse, men de færreste ved, at man kan gøre noget.

Metoden er enkel:

Mental træning som f.eks. læsning og krydsord, masser af frisk luft og Memo-Max™.

Gratis prøve til alle over 60 år Er du over 60 år, kan du nu prøve Memo-Max gratis i 1måned (værdi 199,-) Herefter får du som abonnent en specialpris og betaler kun kr. 99,-/mdr. (1 bøtte svarer til 3 mdr./297,-) Du kan naturligvis til enhver tid opsige eller ændre i abonnementet. Porto og ekspedition kr. 49,-

Bestil nu på www.ShopVital.dk eller på ordre tlf.: 77 34 77 28


Sårinfektioner skal tage ansvar!

I oldtiden vidste lægerne, at zink og kobbersalte var bakteriehæmmende. Men vi skal helt frem til 2. verdenskrig før penicillin opdages og redder liv

En romersk soldat får fjernet en pilespids før rensning af sår og bandage­ ring.

Af Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse, Dansk Farmacihistorisk Samling Sårinfektioner og behandling heraf har gennem alle tider været et problem. I oldtidens Egypten omtaler tempelpræsterne sårbehandlingen i deres papyrusruller fra omkring 1550 f.Kr. Her finder vi sårvask med soda og pulveriserede lupiner anvendt som detergentia, samt sårsalve med indhold af honning og resiner (harpikser). Forbindinger samt harpiksvædede bandager blev også benyttet i behandlingen. I den græske oldtid skelnede Hippokrates, lægekunstens fader (466-377 f. Kr.), mellem to typer af sår, der nær-

Zinksalven, kendt fra det gamle romerrige, benyttes stadigvæk. Her ses et apotekspræparat fra 1900-tallet. (Dansk Farmacihistorisk Fond, foto: Carsten Andersen).

18

mest må betegnes som henholdsvis sterile og inficerede sår, og grækerne havde erfaring med, at sår kunne medføre feber og død. I behandlingen anvendte Hippokrates en antiseptisk forbinding bestående af et omslag vædet i vin, men denne geniale idé blev senere glemt til fordel for salver og plastre. I Romerriget benyttede lægerne sårvask med eddike, terpentin og arsensulfid (auripigmentum), men Galen (130-200), der behandlede de sårede gladiatorer, fandt på at vaske deres sår med vin, og herved kunne han forhindre udvikling af betændelse. Anvendelsen af zinkoxid, zink- og kobbersalte gav en vis bakteriehæmmende og adstringerende virkning, og sæbe blev benyttet som lægemiddel i

salver. Man var også fortrolig med at sy sår sammen og anlægge bandager. Det er således bemærkelsesværdigt, at man har anvendt sårrensende midler med en vis antiseptisk virkning allerede nogle tusinde år før kendskabet til bakterier.

Salver og forbindinger i Renæssancen I middelalderen var udviklingen inden for naturvidenskab og medicin gået næsten helt i stå, for kirken ønskede ikke at eksperimentere – opfattelsen af verdensordenen skulle ikke ændres. De lægekyndige præster og munke benyttede derfor oldtidens medicin, som ivrigt blev studeret i de gamle håndskrifter.


og mange bivirkninger. Når Paré kaldes den moderne kirurgis fader, skyldes det, at han erstattede glødejernet med ligaturen, dvs. en ombinding af de blødende kar. Men det må bemærkes, at en efterfølgende infektion stadigvæk kostede mange dødsfald på slagmarken.

Klorvand og Fenol i 1800-tallet

Sulfonamider blev redningen for soldaternes sårinfektioner under Anden Verdenskrig. Her ses sulfamethizol (Lucosil). (Dansk Farmacihistorisk Fond, foto: Carsten Andersen). Men med renæssancen begyndte kirkens kvælende tag om forskning og udvikling så småt at aftage. Det gav mulighed for fremskridt, som langsomt skulle føre hen mod den moderne udvikling. Her står Ambroise Paré (1510-1590) som et godt eksempel på udviklingen indenfor sårbehandling og kirurgi. Efter sin læretid i en lille barberstue i Angers høstede han viden og erfaring gennem sin praktikperiode på Paris’ førende hospital, Hôtel-Dieu, og herefter gennem sit arbejde som militærkirurg, hvor han revolutionerede behandlingen af

skudsår. Standardbehandlingen var skoldhed olie, der skulle ødelægge de giftstoffer, som man mente kuglen medførte i skudsåret. Men olien slap op, og han måtte derfor forbinde sårene med en simpel sårsalve af æggehvide, rosenolie og terpentin. Iagttagelsen resulterede i, at Paré ændrede den barske skudsårbehandling til en skånsom behandling med salve og bandage. Men amputationer kunne blive nødvendige på slagmarken, og her standsede man blødningen med et glødejern, der resulterede i ulidelige smerter

Antiseptiske midler blev forløberen for infektionsbekæmpelsen allerede før opdagelsen af bakterier. Det skyldtes en stigende erkendelse af, at hygiejnen eller rettere mangelen på samme, spillede en rolle i forbindelse med de mange dødsfald, der optrådte under de talrige epidemier samt i de overfyldte og uhygiejniske hospitaler. I Glasgow stod kirurgen Joseph Lister (1827-1912) over for et kompliceret skinnebensbrud, hvor en dreng var blevet påkørt af en hestevogn. Det åbne brud ville utvivlsomt medføre en dødelig infektion. Lykkeligvis havde Lister hørt om veterinærernes anvendelse af fenol. Et stykke linned gennemvædet med fenol blev efter operationen viklet omkring skinnebensbruddet, med påbud om at det ikke måtte fjernes, før såret var helet. Da man åbnede bandagen, fik man en overraskelse, der var ingen infektion, og drengen overlevede.

Besøg Dansk Farmacihistorisk Samling, Pharmakon a/s, Milnersvej 42, 3400 Hillerød. I samlingen kan man opleve apotekernes og lægemiddelindustriens udvikling samt lægemidlernes historie gennem de sidste hundrede år. Udstillingen viser smukke apotekerkrukker, mortere, fine vægte, fascinerende kobberapparater og andre redskaber fra det gamle apotekshåndværk. Tabletfremstillingens udvikling fra håndværk til industri demonstreres på stadig funktionsdygtige tabletmaskiner. Forbrugerpakninger med apoteks- og fabriksfremstillede lægemidler i smukke emballager illustrerer udviklingen af lægemidler fra lav- til højteknologiske produkter. Der er mulighed for at arrangere spændende omvisninger, hvor også brug af lægemidler til behandling af sygdomme gennem tiderne omtales. Omvisning ca. 1,5 time, pris 600 kr. + 30 kr. pr. deltager, maks. 25 personer. Forfriskninger eller bespisning på Pharmakon kan arrangeres efter aftale. Herudover kan der arrangeres foredrag - også ud-af-huset foredrag - inden for medicinens og farmaciens historie. For yderligere oplysninger henvises til: www.dfhf.dk

19


Resistens, larver, honning og biofilm

Penicillinet blev det store gennembrud i antibiotikabehandlingen. Her ses Dipenicillin Leo. (Dansk Farmacihistorisk Fond, foto: Carsten Andersen). I anden halvdel af 1800-tallet resulterede Louis Pasteur (1854-1915) og Robert Kochs (1843-1910) opdagelse af mikroorganismer i udvikling af vacciner og serumterapi til deres bekæmpelse. Ved indgift af modificeret tetanustoksin til heste blev der fremstillet antitoksinholdigt serum, og det blev redningen ved den dødelige stivkrampe hos soldater under Første Verdenskrig, hvor Clostridium tetani fra jord og især hestepærer inficerede deres sår.

Sulfona og penicillin i 1900-tallet Historien om antibiotika starter med Paul Ehrlich (1854-1915). Hans interesse for farvning af celler og mikroorganismer var begunstiget af et godt samarbejde med den tyske farveindustri. Det frugtbare arbejde fortsatte med Gerhard Domagk (1895-1964), der afprøvede omkring 300 stoffer på streptokokinficerede mus. Så indtraf miraklet. Det var opdagelsen af sulfonamidet Prontosil, der hæmmer bakterievæksten. Det var virksomt mod urinvejsinfektioner og lungebetændelse samt mod den livstruende blodforgiftning, og det lykkedes for Domagk at redde sin egen fireårige datter. Helt afgørende blev Prontosil samt

20

de mange efterfølgende sulfa-forbindelser for de sårede soldater under 2. Verdenskrig. Senere under krigen kom penicillinet. Dets baktericide virkning betød, at der nu kunne opnås en bedre bekæmpelse af sårinfektioner samt af de omtalte infektionssygdomme, dog med undtagelse af urinvejsinfektioner, hvor penicillin var uvirksomt. Det var den senere nobelpristager Alexander Fleming (1881-1955), der fandt penicillinet. Han stod i London med en petriskål med rendyrkede stafylokokker. Ved et uheld var bakteriekulturen blevet forurenet med en skimmelsvamp. Omkring denne mugplet var der en klar ring – en klar bakteriefri zone. Det stod klart for Fleming, at skimmelsvampen havde dræbt bakterierne, men det blev en meget vanskelig opgave at isolere det virksomme stof, penicillin. Det lykkedes først senere for et team af medarbejdere, der fortsatte det møjsommelige isoleringsarbejde i USA. I 1943 rådede man over mindre mængder af penicillin, som blev stillet til rådighed for militæret. Det blev derfor sulfonamidet, der reddede de mange sårede på slagmarken, mens penicillin først og fremmest fik betydning i de situationer, hvor der var tale om sulfonamid-resistente infektioner.

Med den stigende rejselyst og muligheden for alternativt at lade sig behandle på hospitaler i udlandet er der konstateret en begyndende spredning af multiresistente bakterier, som Coliog Klebsiella-bakterier, der kan blive et livstruende problem, også i forbindelse med sårinfektioner. Alvoren understreges af, at det kan blive vanskeligt at finde egnede antibiotika blandt vore kendte stoffer, samt at medicinalindustrien vanskeligt kan nå at udvikle nye virksomme antibiotika. I denne situation må der søges nye veje til bekæmpelse af de resistente bakterier. Flere forskergrupper søger blandt naturens arsenaler. Behandling af kroniske sår med fluelarver er etableret, og fremtidsvisionen kan blive en isolering af de antibiotiske og sårhelende aktiviteter i larverne. Opdagelsen skete under Første Verdenskrig, da en læge var på vej til skyttegraven, hvor soldaterne havde ligget med skudsår, og hvor forventningen var rædselsfulde sår med stinkende væv, som måtte medføre amputation. I stedet mødte lægen sår, som var ved at heles – og de var fyldte med spyfluelarver (maddiker). Her havde man en behandlingsmulighed, men den blev udkonkurreret af sulfonamider og penicillin. I dag har resistensproblemet gjort denne behandling med fluelarver aktuel, især ved kroniske sår i forbindelse med diabetes og liggesår. Et andet naturmiddel i sårbehandlingen kunne måske blive honning. Det har som nævnt allerede været anvendt i oldtiden. Nye undersøgelser antyder muligheden af, at honning, som bier samler fra Manuka-træet i New Zealand, kan bekæmpe MRSA. Biologer har endvidere fundet antibiotiske aktiviteter i kakerlakker, som beskytter dem mod de mange uhumskheder, de lever i, og udforskning af disse stoffer kan måske føre til nye muligheder. Den overordnede strategi i infektionsbekæmpelsen vil fremover blive en kombination af flere tiltag, som omfatter en bedre hygiejne, en stram antibiotikapolitik samt nye typer af antibiotika og vacciner.


StorStrømS KammerenSemble præSenterer

SOMMERMUSIK PÅ FUGLSANG

21. - 25. AUGUST 2013

VIVE LA FRANCE!

FEM INTENSIvE dAGE MEd KAMMERMUSIK, FOREdRAG OG FRANSKE dELIKATESSER

Oplev historien om Gas energi og Det Gode Liv

Gasværksvej 2 | 9500 Hobro

STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE SOKKELUNd SANGKOR NIS BANK-MIKKELSEN SIGNE ASMUSSEN KURT LARSEN

Spændende højskolekurser

Seniorhøjskole 12. august - 22. august 2013 Levende højskole for de modne. Pris: 4.220 kr. HERREGÅRDSOPHOLD kr. 1.400,- pr overnatning • kr. 4.500,- for hele perioden DaGSkORt kr. 425,EnkELtkOncERtER kr. 80,-• åbningskoncert kr. 90,Se oplysninger om program og meget mere på vores hjemmeside: www.cHambERPLayERS.Dk eller kontakt os pr. tlf.

Malekursus 1. september - 6. september 2013 Find din indre kunstner og kreativitet frem. Pris: 2.325 kr. + individuelle materialeudgifter. Læs mere på www.cbg.dk

Nystedvej 73 • Fuglsang Herregård • 4891 Toreby L Tlf.: 5487 4448 • Mail: info@chamberplayers.dk

Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted mail: admin@cbg.dk, tlf.: 75687900

ViveLaFrance87x174mm.indd 1

21/03/13 17.58

21


Møder og arrangementer Bornholm Bornholm kredsen

Ellen Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, tlf. 56 4825 55 - 28 78 62 13 mail: cykelkell@pc.dk

Aakirkeby Pensionistforening Mandag 11. marts viste Flemming Rosendahl forårets tøj for os. Der var som sædvanlig god tilslutning til dette arrangement. 62 medlemmer var mødt op og havde en hyggelig eftermiddag. Ni mannequiner viste tøjet frem. Derefter drak vi kaffe, og så begyndte tøjsalget. Der blev handlet godt. Når dette blad udkommer har vi forhåbentlig overstået både Kredsens og vores egen generalforsamling. Vi skal vælge en ny kasserer, og det er absolut ikke nemt at få denne post besat. Mandag 13. maj står i det mere muntre hjørne, da »Pisterne« fra Lolland kommer og opfører stykket »Gamle Minder«. Husk der er tilmelding senest mandag 6. maj. Her i vinter har vi måttet aflyse to bankospil pga. sne. Nu håber jeg foråret snart kommer. Mvh. Karen Birch Hansen

Sjælland Nordsjællands kreds

Hardy Sørensen, Sandalsparken 10, 3660 Stenløse, tlf. 4717 3474, mail: sykregen@tdcadsl.dk

Københavns kredsen

Egon Madsen, Pilegårdsvænget 32, 2635 Ishøj, tlf. 4373 8950, mail: negonm@ishoejby.dk

Kreds Østsjælland

Sonja Poulsen, Elleholmen 9, 3 th., Jersie Strand, 2680 Solrød Strand, tlf. 2221 1403 - 5614 8948, mail: sonjap2680@gmail.com

Kreds Vestsjælland

Jørgen Andreasen, Stikkelsbærvej 40, 4200 Slagelse, tlf. 4128 0990, mail: jha.slagelse@live.dk

Storstrømskreds Nord Edwin Sørensen Smedestræde 6, 4793 Bogø, tlf. 55 89 44 30, 26 64 44 32

Nordsjællands kreds Frederikssund Vi har bankospil torsdag 2. maj kl. 13 i Selskabslokalerne Heimdalsvej 9.

22

Vores tur 16. maj er desværre udsolgt, og der er p.t. venteliste. Vores sommertur/fødselsdag 27. juni kl. 13 går til Hundested som meddelt i april bladet. Tilmelding og betaling er ligeledes beskrevet i april bladet. Der er opkrævning af depositum til vores ferietur til Nordjylland tirsdag 4. juni mellem kl. 10 og 13. Det foregår i Frivillighedens Sted Østergade 3C. Datoer for vores arrangementer i efteråret er følgende: Som sædvanlig bankospil første torsdag i måneden. Arrangement 19. september på Elværket med efterfølgende bankospil. Løvfaldstur med bus 24. oktober. Julehygge med spisning og bankospil på Elværket 22. november. Arrangementerne omtales selvfølgelig i de kommende blade, men man kan jo godt notere datoerne nu. Pbv. Lene Wagner

Frederiksværk Program for maj: Fredag 3., 10. og 17. maj kl.13.15 spiller vi banko i multisalen. 17. maj er sidste banko i denne sæson, husk alle jeres kontrolkuponer. Husk kop og kage og medlemskort hver gang. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi starter igen 16. august. Pbv. Hildur Heslou

Helsinge Fredag 10. maj har vi forårets sidste bankospil. Som sædvanlig holdes det i Café Appetit i Helsingegården og begynder kl. 14.30. 22. maj kører vi heldagsturen til Roskilde. Vi besøger Domkirken og bliver guidet i kirken. Så bliver vi meget klogere på historien om de kongelige forfædre og meget mere. Der bliver tid til at gå lidt rundt i Roskilde Centrum, før vi kører ned til havnen og går ombord i Sagafjord, der sejler et par timer på Roskilde Fjord, mens vi spiser frokost ombord. Vi har bestilt to busser og kan være ca. 100 gæster. Ring til Karsten for at høre om der endnu er ledige pladser på tlf. 29 65 72 04. Vi har også ferieturen til Århus på programmet. Det er fra 16. til og med 20. juni. Der er lagt op til en rigtig god ferie, hvor vi skal bo på et nyt hotel i centrum af Århus lige ved gågaden og i nærheden af mange af Århus’ seværdigheder. På turen kommer vi også til Himmelbjerget, Mols Bjerge, Ebeltoft og Skamlingsbanken. Er du interesseret, kan tilmelding foretages ved at kontakte Karsten 29 65 72 04. Pbv. Karsten

Hornbæk Så kom vi over generalforsamlingen og foreningen er konstitueret. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Formand Anni Rodian, næstformand Jørgen Bale Petersen, kasserer Birgit Petersen, sekretær Hanne Hagelin, best. medl. Tove Christensen, suppleanter Holger Larsen og Erna Wertermann. Vores Løvspringstur bliver 22. maj. Efter sommerferien mødes vi igen 4. september, hvor vi får sildebord og lun ret. (tilmelding ønskes). Vi ønsker alle en god sommer. Mvh. bestyrelsen

Københavns kredsen Pensionistforeningen for Lyngby-Taarbæk Foreningens kontor, Sorgenfrivej 4A, 2800 Kgs. Lyngby er lukket første mandag i hver måned. Øvrige mandage åbent kl. 10-12. Telefon 30 72 01 49. Formanden Tormod Jensen træffes endvidere på telefon 50 87 80 72. Hver mandag er der hyggemøde kl. 1315.30 i foreningens lokaler med kaffe, brød og kortspil eller rafling. Pris 12 kr. Onsdag 20. marts kl. 14: Generalforsamling. Foreningen er vært ved kaffe med brød. Tilmelding senest 11. marts. Onsdag 17. april kl. 14: Hyggelig eftermiddag med kaffe og brød – og et lille bankospil (5 spil). Pris 50 kr. inkl. 3 plader. Tilmelding senest 8. april. Søndag 28. april kl. 12.30: Pålæg, ost og rødvin – og et lille bankospil (5 spil). Pris 75 kr. inkl. 3 plader. Tilmelding senest 15. april. Onsdag 15. maj kl. 9.45. Med bus fra Lyngby Stationsvej v. Computer City. Forårstur ud i det blå. Det er en overraskelse, hvor vi skal hen – og hvad vi skal spise. Pris 300 kr. inkl. bus, spisning samt eftermiddagskaffe. Tilmelding senest 29. april. Søndag 26. maj kl. 12.30: Pålæg, ost og rødvin – og et lille bankospil (5 spil). Pris 75 kr. inkl. 3 plader. Tilmelding senest 13. maj. Onsdag 19. juni kl. 12.30: Sommerfrokost samt kaffe. Pris 75 kr. Tilmelding senest 3. juni. Mvh. Bestyrelsen

Søllerødegnens Pensionistforening

Foreningslokale i »Stråhuset«, Vangeboled 7, 2840 Holte. Formanden Viola Lewerkhuusen træffes på tlf. 45 42 46 25. Onsdag 13. marts kl. 14. i Sognegården, Søllerødvej 13, Holte: Tidligere borgme-


ster Erik Fabrin fortæller om 25 år som borgmester. Pris 40 kr. inkl. kaffe med brød. Tilmelding senest 4. marts. Onsdag 10. april kl. 14. i Mariehøjcentret, lokale 3, grøn indgang, Øverødvej 146 A, Holte: Syng med til festlig musik ved Allerød Spillemandslaug. Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød. Tilmelding senest 8. april. Onsdag 15. maj kl. 9.30: med bus fra Vangebo Aktivitetscenter: Forårstur ud i det blå. Det er en overraskelse, hvor vi skal hen – og hvad vi skal spise. Pris 300 kr. inkl. bus, spisning samt eftermiddagskaffe. Tilmelding senest 6. maj. Onsdag 12. juni kl. 12.30 i Mariehøjcentret, lokale 4, blå indgang, Øverødvej 246 A, Holte: Sommerfrokost med sild, smørrebrød og kaffe. Pris 80 kr. Tilmelding senest 3. juni. Mvh. Bestyrelsen

Torslunde Ishøj Torsdag 2. maj er vi inviteret til et besøg i Svedala. Da det er 10 år siden vi startede samarbejdet med denne klub i Sverige bliver der gjort lidt ekstra ud af dette besøg. Vi skal mødes med dem i Börringe Bygdegård til morgenkaffe kl. 9. Senere kører vi til Johanna-museet og får en guidet besøg. Johannamuseet har netop 30 års jubilæum. Efter besøget i museet kører vi tilbage til bygdegården kl. 13.30, hvor vi får mad og musikunderholdning. Vi forventer at være hjemme i Ishøj igen kl. ca. 18. Vi mødes på Rådhuspladsen ved Bycenteret og kører kl. 7.45. Pris for turen er 250 kr. Der er denne gang begrænset deltagerantal (50 stk.) Billetterne sælges i april måned. 21. maj har vi sæsonens sidste bankospil. Det er i foreningshuset kl. 13.30. Mvh. Bestyrelsen

Kreds Østsjælland Kredsen hedder nu Østsjællands Kreds under Ældremobiliseringen. Den stiftende generalforsamling blev professionelt ledet af Gerda Klemmensen og Mette Holst. Der mødte ca. 50 medlemmer op med 14 delegerede stemmer. Ændringerne i vedtægterne blev gennemgået og vedtaget. Valg til bestyrelsen. Formand Sonja Poulsen, Kasserer Villy Bager. 4 bestyrelsesmedlemmer, Hanne Thomsen, Jan Christensen, Flemming Gad, Ruth Baden Ekelund. 2 suppleanter Birthe Berthelsen og Knud Eriksen. 2 Revisorer Svend Gregersen og Vita Talby Kristoffersen. 1 revisorsuppleant Inge M. Jensen. John Frederiksen er personligt valgt i Region Sjælland. Den nye store Østsjællands Kreds vil lægge vægt på at få Movias bustransport

til at blive mere brugervenlig. Der var ønsker om bisidder kursus. Mette Holst takkede for god ro og orden. Mvh. Bestyrelsen

Borup Efterløn- og Pensionistforening 6. maj kl. 10 rejser vi majstangen på plænen ved biblioteket i Borup. Veteranerne fra Enhedsplejen synger et par forårssange og derefter er der gratis kaffe med brød i Aktivitetshuset. Fredag 17. maj ordinært bankospil for medlemmer. Løvspringsturen går til Orø Kro d. 22. maj hvor vi skal nyde en lækker buffet inkl. kaffe, en lille fadøl, en vand eller et glas vin. Vi skal sejle med to forskellige sejlruter og holder en drikkepause på vej hjem. Alt inkl. koster turen 300 kr. Bankospil igen 7. juni. Pbv. Ulla

Gl. Skovbo 11. februar holdt fastelavnshygge på Ældrecentret i Bjæverskov en hyggelig eftermiddag med bankospil. I maj måned har vi Løvfaldstur. Nærmere om dette på indlægsseddelen, som kommer sammen med bladet. Glæd jer til en hyggelig tur. Interesserede er velkomne til at kontakte formanden Inger Jensen på tlf. 56 87 91 26 eller på mobil 53 28 90 70. Mvh. Bestyrelsen

Havdrup Pensionist- og efterlønsforening Mandag 13. maj kl. 13: Forårsfest i Sognehuset. Pris 150 kr. Drikkevarer for egen regning. Seneste tilmelding onsdag 8. maj til Ove på tlf.nr. 40 92 46 89. Der vil være musikalsk underholdning. Mandag 27. maj kl. 14: Bankospil i Sognehuset. Kaffe m/brød 15 kr. Reservér allerede nu onsdag 19. juni til vores sommerudflugt. Tilmelding og betaling ved bankospil mandag 27. maj. Seneste tilmelding torsdag 13. juni til Ove på tlf.nr. 40 92 46 89. Mere om udflugten i bladet for juni. Pbv. Ove

Herfølge Pensionistforening Vi ønsker alle en god sommer. Opstart 22. august i Sognegården kl. 12.30. Tur til Møn 23. maj. Mvh. Bestyrelsen

Lejre Pensionistforening Vi har afholdt vores årlige generalforsamling i Felix 8. marts kl. 19. med 72 frem-

mødte. Formanden bød velkommen. Einhardt Jensen blev valgt til dirigent. Formandens beretning blev godkendt. Kasseren fremlagde regnskabet som blev godkendt. Formanden blev genvalgt. Erik Clemmensen ønskede ikke genvalg, Per Pedersen blev valgt til bestyrelsen. Suppleant blev Verner Jensen. Efter generalforsamlingen fik vi kaffe og ostemad, derefter et lille bankospil. Vores løvspringstur kører vi ud i det blå tirsdag 14. maj. Vi begynder opsamlingen kl. 8.30. Pbv. Jørgen

Roskilde Pensionistforening Klubben har lige afholdt generalforsamling, og formandens beretning blev godkendt, ligeledes kassererens regnskab. Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af en, der ikke ønskede genvalg pga. sygdom. Allan Persson blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen håber på, at vores sommertur denne gang går til Orø, men der kommer nærmere om det på vores klubdage. Pbv. Birthe

Vallø Pensionistforening Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Elisabeth Vadsten, næstformand Dan Pedersen, sekretær Leif Nielsen, kasserer Leif Larsen. 14. juni inviterer vi på udflugt til Kjøge Miniby i egne biler. Start kl. 13 fra Mødestedet, Bredgade 1. Husk kaffen. Bare mød op, også hvis du mangler kørelejlighed. Entré til Kjøge Miniby er 50 kr. Der er stadig mulighed for at få opsat en gratis røgalarm. Ring til Leif på 20 21 07 43. Pbv. Leif

Kreds Vestsjælland Så har kredsen haft stiftende generalforsamling. Det foregik i Knabstrup Hallen onsdag d. 20. marts. Nye vedtægter blev vedtaget. Den afgåede formand Jørgen Andreasen blev genvalgt, ligeledes kasserer Hans Nørgaard. Det samme blev Vagn Juel Jacobsen, Karen Janerka og Inga Olsen. Nyvalgte blev Henning Ottosen, Ole Larsen, John Frausig Andersen og Inge Q Jensen. Som suppleanter valgtes Arne Krafft og Henning Hansen. Revisorer blev Bent Madsen og Jørgen Poulsen. Revisorsuppleant blev Gunner Sørensen. Mødet blev ledet af tre fra organisationen bl.a. Mette Holst. Bestyrelsen holder snarligt et møde med konstituering af næstformand og sekretær.

23


Fuglebjerg-Sandved Efterlønsog Pensionistforening Øjensygdomme. Tirsdag 7. maj er der oplysende foredrag om øjensygdomme. Susanne Andersen fortæller om ADM, der står for alderspletter på nethinden, noget vi alle kan få. Der serveres kaffe / kage. Deltagerpris: 50 kr. der betales ved indgangen. CAFE FUGLEN har i dejlige lokaler på butikstorvet åbent mandag - fredag kl. 1116, lørdag kl. 10-13, hvor du af en god betjening kan købe sandwich, pølsehorn, pizzasnegle, kaffe og kage. Tirsdage i lige uger har Pensionistforeningen fra kl. 14-16 hygge med spil og godt socialt samvær med kaffe/te kage. Mød op og få en god eftermiddag. Pris 20 kr. pr gang, alle er velkomne. Mvh. bestyrelsen

Føllenslev/Særslev Vi spiller banko på Vesterlunden fredag 10. maj kl. 13. Onsdagsklubben er hver onsdag på Vesterlunden fra kl. 13 til 16. Stavgang er hver onsdag kl. 10 i Havnsø. Mere info hos Elly. På tlf. 59 26 92 12. Forårstur er 22. maj, mere herom i indlæg. Pbv. Conni

Gørlev 2. maj: soc. samvær i bio fra kl. 14 til 17. 9. maj: Kristi Himmelfartsdag, der holder vi fridag. 16. maj: Løvspringstur. Turen går til Birkegårdens haver, hvor vi skal se alt det der er kommet op. Derefter kaffe med kage. Derefter kører vi til et stenhuggeri og ser på flotte sten. Vi starter fra bio kl. 13.00. Pris for hele turen 175 kr. det er for bus, entre, kaffe og kage. Tilmeldingen er bindende på tlf.40 91 81 90 eller 28 15 04 46. 23. maj: Soc. Samvær i bio fra kl. 14 til 17.00. 30. maj: Bankospil i bio fra kl. 14 til kl. 20. Vi spiller om 30 kødgevinster, kortpris 10 kr. pr. stk. Efter spillet har vi soc. samvær. De som ønsker smørrebrød kan bestille på tlf. 28 15 04 46. Pbv. Vagn Jakobsen

Holbæk Pensionistforening 2. maj kl. 13: Banko. 16. maj: Forårsudflugten går til Fyn, hvor vi skal spise på Brobyværk Kro. Vi får serveret en tre-retters menu og kaffe. Prisen er kr. 300, tilmelding og betaling senest 2. maj. Tilmeldingen er bindende. Afgang fra administrationscentret kl. 9. 23. maj kl. 13: Banko.

24

30. maj kl. 12.30: Afslutning til sommerferie med medbragt mad. Jeannet Ulrikkeholm kommer og synger og fortæller om Tove Ditlevsen. Pris. kr. 40 inkl. kaffe. Vi har opstart efter sommerferien: 5. sept. kl. 13 med banko. 12. sept. kl. 13.30: Modeopvisning med LN Tøj pris kr. 40. 26. sept. kl. 13: Banko. 3. okt.: Efterårsudflugt, nærmere følger. 10. okt. kl. 13: Banko. 24. okt. kl. 13: Banko. Vh Annelise Nielsen

Hvidebæk Pensionistforening Mandag 6. og 27. maj kl. 13.30: Bankospil i Hvidebæk Hallens cafe. 10. juni sidste spil inden ferien. 24. juni havekomsammen hos Gurli og Ingwar Gl. Sorøvej 39 kl. 17 med medbragt mad. 19/8 første bankospil efter ferien. Mvh. Bestyrelsen

Høng Pensionistforening Som omtalt i sidste blad, går vores Løvspringstur til Rømø og en tur over grænsen. Turen med mad og kaffe koster 400. kr. og I kan nå at komme med endnu. Sidste frist er 10. maj, gerne før. HUSK PAS. Næste udflugt er torsdag 27. juni. Der kører vi til Århus, hvor vi besøger Tivolifriheden, og der skal vi spise buffet ved 12 tiden. Derefter besøger vi Den Gamle By, men vender tilbage og spiser til aften også i Tivolifriheden. Turen koster 400 kr., og vi starter fra rådhuset kl. 8 og fra centret kl. 8.05. Vi er ikke hjemme før ud på aftenen. Sidste banko er 12. juni, og vi starter igen 14. august, hvor vi spiller hver anden uge til efterårsferien. Alle tilmeldinger skal ske til Grethe ved banko eller tlf. 58 85 10 33 / 40 40 74 33. Sidste tilmelding 27. juni er 18. juni. Mvh. Bestyrelsen

Jyderup Fredag 17. maj kl. 14 skal vi på alle tiders Løvspringtur. Vi tager til Langeskov på Fyn. Vi vil finde et sted ved Nyborg, hvor vi kan drikke vores kaffe ved bussen. Herefter kører vi videre, hvor vi skal besøge et orkidégartneri. Der vil være rundvisning af ejeren ca. kl. 16. Det tager et par timer. Vores medbragte sandwich, 2. pr. person, spises i orkidegartneriet. Der vil kunne købes øl og vand. Afgang fra Søbæksparken kl. 14, derefter Super Bedst og til sidst v/ Jentoft. Forventet hjemkomst kl. ca. 21. Pris medl. kr. 225 ikke-medl. kr. 250. Tilmelding er bindende. God sommer!

Kalundborg Pensionistforening Tirsdag 7. maj kl. 12.30: Bankospil i Årbyforsamlingshus, og tøjsalg fra kl. 10.30 ved Carina Mirakelpriser. Der er også tøj til mænd. Tirsdag 4. juni kl. 12.30: Bankospil i Årbyforsamlingshus. Søndag 23. juni: Tur til Zen Garden i Vedde ved Stenlille med afgang fra Engvej kl. 15.30. Vi kører til Zen Garden, hvor vi får serveret nogle lækre sandwichs. Når de er spist er der også kaffe og kage. Så er det tid til en tur rundt i den dejlige have og nyde alle de smukke planter. På hjemvejen ser vi på Sct. Hans bål. Pris 275 kr. Tilmeldingen er bindende til Else Nielsen tlf. 59 51 36 54. Mvh. Bestyrelsen

Mørkøv Pensionistforening Siden sidst har vi set filmen Kapringen, som var meget voldsom og uhyggelig, men også meget spændende, så det var godt med kaffe og kage ovenpå denne oplevelse. Vi har også været med til at fejre Svinninge Pensionistforenings jubilæum samt kredsens nedlæggelse i denne stund. Vi har også været til foredrag om stenfossiler og slibning af stenarter – en meget spændende fortælling herom. Husk arrangementer i maj måned: 26. maj kl. 14.15: Banko spil på Ældrecentret Rosenvænget. Vi glæder os meget til at se jer igen. Mvh. bestyrelsen

Ringsted Pensionistforening 6. maj kl. 13.30: Banko og kaffebord. 13. maj: Udflugt med Sagafjord. 27. maj kl. 13.30: Banko og kaffebord. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Bodil Hansen, kasserer Bodil Petersen, næstformand Else Petersen, sekretær Gyda Hansen, Bestyrelsesmedlem Rita Larsen, Bestyrelsesmedlem Tove Ejesgaard, Bestyrelsessuppleant Norma Larsen, Fanebærer Preben Hansen, Fanebærersuppleant Bodil Hansen, Bilagskontrollant Inge Jul Petersen, Bilagskontrollant Otto Nielsen, Bilagskontrollantsuppleant Jette Jensen. Vi ønsker alle en god sommer. Mvh. Bestyrelsen

Ruds Vedby I denne måned spiller vi banko 6. maj kl.14. BEMÆRK: næste spil, onsdag 22. maj kl. 14. Denne ændring er på grund af pinsen. Tirsdag 28. maj kører vi på Løvspringstur med afgang fra Søparken kl. 13. Tilmelding til turen senest 23. maj. Mvh. Bestyrelsen v/Ingsa Jensen, tlf. 58 26 13 46 – 22 56 65 17.


Slagelse Efterløns og Pensionistforening Bankospil fredag 3., 17. og 31. maj kl. 12.45 i »Midgård«, Skolegade 8. Tirsdag 14. maj: Udflugt til Birkendegård, Jyderup skovene og Lykkebjerg. Har du ikke tilmeldt dig til turen, kan du høre om der er ledige pladser. Kære medlemmer kom hver med et nyt medlem, så foreningen igen kan blive en af de store i kredsen, kom også gerne med ideer til arrangementer. Bestyrelsen takker på forhånd. Mvh. Bestyrelsen

Stenlille Pensionistforening Husk vi har udflugt 7. maj til Karrebæksminde. Tirsdag 14. maj: Bankospil kl. 13.30. Tirsdag 21. maj: Temadag kl. 13.30. Der kommer en sygeplejerske og fortæller alt om vore øjne. Foreningen er vært med gratis kaffe og kage. Ingen tilmelding så kom og få en god eftermiddag. Tirsdag 28. maj: Bankospil kl. 13.30. Pbv. Jørgen Hansen

St. Tåstrup Ugerløse Pensionistforening Ja, tiden går, nu er det forår og det er tid at skrive lidt igen. Vi holder banko i St. Merløse Plejehjem (Møllevang) mandag 13.-27. maj kl. 14. Husk udflugten onsdag 29. maj. Derefter holder vi ferie til 22. juli. Der starter vi op igen med banko i St. Merløse plejehjem (Møllevang) kl. 14. Håber vi får en god sommer. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommerferie og på gensyn. Bestyrelsen P.S. Husk turen til Schwarzwald i syv dage fra 2. september.

Tølløse- Soderup-Eskilstrup Pensionistforening Foreningen afholder bankospil 8. maj i Aktivitetshuset, Nytorv 14, Tølløse, kl. 15.30. Kortslaget åbner kl. 14.30 i sidelokalet. Vi holder sommerferie til 31. juli, hvor bankospil starter op igen. Løvspringstur onsdag 22. maj. Bus I starter kl. 8.50 ved Tølløse Hallens Pplads, og kl. 9.00 ved Aktivitetshuset. Bus II starter kl.8.50 kirkens P-plads i KirkeEskilstrup og ved Røde Kors i Tølløse kl. 9. Turen går til Frilandsmuseet i Kongens Lyngby, hvor vi vil drikke den medbragte kaffe på museets rasteplads. Der bliver lejlighed til at gå en tur rundt og se på de gamle flotte bygninger, samt

aflægge butikken et besøg. Ved middagstid fortsætter vi turen til Dyrehavebakken, hvor vi skal opleve Lille Peters berømte ta-selv-bord. Efter spisning og kaffe vil der blive lejlighed til at gå rundt på egen hånd opleve gøglerne på Bakken. Busserne starter hjemturen kl. 16.30, og vi forventer at være tilbage i Tølløse ca. kl. 19. Pris for turen 250 kr. Tilmelding til formand Kaj Hansen, tlf. 59 18 62 82. Email: filur@youmail.dk Der er nummererede pladser i de to busser, så først til mølle! Vent ikke for længe med at tilmelde dig! Senest 15. maj. Husk at tilmeldingen er bindende! Pbv. Ole F. Olsen, sekretær

Viskinge-Avnsø Pensionistforening Nu er foråret her, så 27. maj skal vi på Bakken. Vi kører fra Åvangen i Svebølle kl. 9.45 i bus, ankommer til Klampenborg station, hvorfra vi kl. 11.30 kører i hestevogn til restaurant Skovly og spiser en dejlig frokost, med efterfølgende kaffe. Der bliver tid til at se sig om på bakken, inden vi kører fra hovedindgangen kl. 15.30. Vi håber på godt vejr og glæder os til turen. Prisen er 250 kr. i alt, tilmelding og betaling senest 13. maj tirsdage 13.00 til 15.30 i Åvangen. (husk at det er efter først til mølle) Mere detaljeret program med bladet. Mvh. bestyrelsen

Storstrømskreds Nord Dalby – Rønnede pensionistforening Husk sidste bankospil inden sommerferien 3. maj kl. 13.30. Husk vores tur til Gavnø 15. maj med afgang fra Dalby 8.30 og opsamling Butikstorvet Irisvej Kongsted. Mvh. bestyrelsen

Fakse Pensionistforening Husk vores Bankospil, fredag 17. maj, fredag 31. maj og tirsdag 11. juni kl. 13 i Æblehaven. Torsdag 23. maj kører vi forårstur, denne gang går turen til Lyngby – Bagsværd sø, hvor vi sejler en times tid, derefter går turen videre til Restaurant Lille Peter, hvor der bliver serveret en Senior frokost Buffet, plus 1 øl eller vand eller 1 glas vin. Kaffe og te ad Libitum, alt dette for 200 kr. Vi kører fra Gefion kl. 8.30 med opsamling de sædvanlige steder, fra Æblehaven kl. 9. Turen går hjemad ved 16.15 tiden. Tilmelding senest 17. maj til Rita tlf. 21 28 21 25 eller Bodil tlf. 56 71 46 74. Først til mølle, da vi har en bus til 60 pers. Mvh. Bestyrelsen v/Bodil Jensen

Glumsø Pensionistforening Husk at cykel/gåture er startet for sommeren. Det er hver tirsdag kl. 18.30 hvor vi mødes ved Glumsø Kirke. Foreningens næste tur står for døren, så tilmeld jer i god tid. Onsdag 10. juli kører vi til Orø, Isefjordens Perle. Vi kører over Tølløse gennem Hornsherred til Hammer Bakker, hvor vi skal med trækfærgen til Orø. Efter en frokostbuffet på Orø Kro, skal vi på en guidet tur rundt på øen, hvor der bliver mulighed for at se kirken og evt. et museum. Efter denne rundtur skal vi igen ind på Orø Kro, for at få kaffe og kringle inden hjemturen. Vi kører nu over Frederikssund hjem til Glumsø. Turen starter fra Glumsø kl. 9 og slutter ca. kl. 17.30. Pris for turen er kr. 450. Bindende tilmelding og betaling senest 30. juni til Henri tlf. 57 64 36 41 eller ved bankospil på kroen, alle fredage i lige uger fra kl. 14 til 16. Det er absolut sidste frist for tilmelding. Opsamling starter Gelsted kl. 8.30, Herlufmagle kl. 8.35, Skelby kl. 8.45, Søpark Alle kl. 8.55, Glumsø kl. 9.00. Pbv. Ove

Haslev Pensionistforening 15. marts var der generalforsamling i foreningen. Vi havde engageret os med Mette Holst fra kredsen. Hun var dirigent, og hun orienterede samtidig foreningen om alt det nye der skal ske ved sammenlægning af de tre foreninger. Selve generalforsamlingen blev afviklet uden problemer. Lis Vedersø blev som formand genvalgt med akklamation, de øvrige valg var alle genvalg. Efter generalforsamlingen blev vi underholdt af Anne Marie Sol med revyviser o.a. Det var dejligt at få opfrisket de gamle sange. Derefter var der Gule Ærter, som blev nydt med stort velbehag. 3. maj skal vi ind og se Nordisk Film derefter er kursen mod Bakken, hvor Lille Peters store kolde bord venter. Bus til denne tur afgår fra Kvickly kl. 9.45 og kl. 10 fra kirkepladsen. 10. og 24. maj er der Bankospil. 28. maj slutter aktiviteterne. Mvh. bestyrelsen

Holmegaard Pensionistforening

Sommertur 1. til 5. september til Werradalen, Tyskland. Pris: 3.195 kr. Tilmelding hos Ove, Løgvej 43, Holme-Olstrup fra onsdag 15. maj kl.14, tlf. 55 56 26 12. Mulighed for madpakke til frokost første dag bestilles ved tilmelding. Vel mødt til en dejlig tur. Hilsen Inger

25


Næstved Pensionistforening Vi har afholdt generalforsamling, og bestyrelsen består nu af formand Anni Kristensen, næstformand Karen Jespersen, kasserer Lene Sandell, bestyrelsesmedlem Jette Petersen og Birgit Frederiksen. Vi afholder bankospil hver mandag kl. 18.15 i Spilleladen, Manøvej 23. Sidste gang 24. juni. Udflugt til Bakken bliver 26. juni, Havehygge 15. juli og høstfest 11. okt. Mvh. Bestyrelsen

Kreds Lolland & Falster Storstrømskreds Syd

Monna Høyem, Maglemervej 31, 4930 Maribo, tlf. 50 47 10 39 mail: monna.hoyem@live.dk

Bandholm Pensionistforening Vi tager på en halvdags udflugt 29. maj. Vi starter opsamlingen kl. 12.30 i Reersnæs, og kører efter opsamling ud i den grønne skov, hvor vi undervejs vil se på en lidt anderledes by, der er under opbygning. Kaffen indtages på et sted, der ikke er bestemt endnu, så vi håber på en god tur og godt vejr, og prisen for hele herligheden er 100 kr. Tilmelding til Rita på tlf. 54 78 82 26 senest en uge før.

Sakskøbing Pensionistforening Vi kører vores Løvspringstur tirsdag 14. maj fra kl.10 til kl.18. Vi skal til Roskilde hvor vi skal sejle med Sagafjord med spisning ombord. Og så et kik ind i Domkirken inden turen går retur. I har fået seddel med ud med sidste blad om nærmere oplysninger. Alle ønskes en rigtig god sommer og på gensyn 11. aug. på Saxenhus. Mvh. Bestyrelsen

Sandby-Harpelunde Onsdag 12. juni har vi vores sommerudflugt, som i år går til Skelskør. Vi skal ud og sejle på fjorden med »Skelskør«. Sejlturen varer 1½ time, og vi får kaffe og boller ombord. Derefter kører vi til Bisserup, spiser middag på Lodskroen, drikkevarer for egen regning. Vi håber vejret tillader, at vi kan nyde de smukke omgivelser inden vi kører hjemad igen. Der bliver en pause, hvor vi også for egen regning kan nyde, hvad bussen formår. Pris 200 kr. Afgang fra Sandby Kirke kl. 8.30. Hjemkomst kl. ca. 18.00. Tilmelding senest 3. juni til Henning25@hotmail.dk.

26

Søllested og Omegns Pensionistforening 4. juni: Sommertur til Svendborg sejltur til Valdemar Slot Tåsinge rundt og til Langeland. Efter opsamling afgang fra Tårs 8.15 retur fra Spodsbjerg kl. 17. Pris 210 kr. inkl. formiddags kaffe med wienerbrød og sandwich til middag. 23. juni: Sankts Hans på »Lykkeseje« kl. 19. Og så har vi jo vores tur til Berlin fra 8. til 12. august. Der er enkelte pladser tilbage. Tilmelding hos formanden 54 94 17 08 senest 4. april. Mvh. formand Poul Erik Ibsen

Vaabensted-Engestofte Tirsdag 18. juni kl. 13.30 har bestyrelsen arrangeret en eftermiddagstur – ud i det blå. Turen starter ved »Foreningshuset« i Vaabensted og varer ca. tre timer. Vi besøger en seværdighed på Lolland og dagen afsluttes, hvor vi startede med hyggeligt samvær og lidt mad til en sulten mave. Prisen udgør kr. 200 for tur og mad, der opkræves i bussen. Tilmelding 11. juni mellem kl. 10 og 12 til Kirsten Keis på telefon 20 58 05 13 eller Ejvind Larsen på telefon 54 70 01 57. Kom med til en hyggelig udflugt. Bestyrelsen

Fyn Fyns kredsen

Karen Nielsen, Teglværksvej 49 5690 Tommerup, tlf. 6476 1942, mail: Karenbertha@nielsen.mail.dk Inge Rasmussen, Frederikmaaløevænget 5, 5610 Assens, tlf. 6479 1412 mail: ibrasmussen@webspeed.dk

Vi er nu nedlagt og venter på at det skal blive 25. april – så er vi igen oprettet. Spændende hvem der så er i bestyrelsen? Mvh. Kredsbestyrelsen

Assens Pensionistforening Efter veloverstået generalforsamling, med deltagelse af 58 medlemmer, er bestyrelsen uforandret med formand Bente Auener, kasserer Finn Ekkelund, næstformand Inge-Lise Lund, sekretær Anny Pedersen, bestyrelsesmedlemmer Henning Mortensen, Karen Johansen, Preben Pedersen samt suppleant Ingelise Lindorf. Husk vores heldagstur 21. maj til Aqua Silkeborg Søerne samt Himmelbjerget. Pris kroner 450. Bindende tilmelding senest 30. april. Næste tur 18. juni bliver en heldagstur til Søby Brunkulslejr med guidet rundvis-

ning, 2-retters menu på Søbyhus Cafeteria samt 2 x kaffe og brød ved bussen. Pris kroner 350. Bindende tilmelding senest 28. maj. Vi arbejder i øjeblikket på en 3-dages tur til Friedrichsstadt 22-23-24. nov. til en pris af kr. 1.500. alt inklusive. Hvis dette har interesse så lad os det vide, og vi vil arbejde videre med turen. Vi skal gerne have nogle flere med på vores ture, så vi kan blive minimum 35 personer, som er det antal vi skal betale for. Ellers får vi brugt vores tilskud fra § 18 midlerne alt for hurtigt. Medlemmer som fylder år i maj måned ønskes tillykke med dagen. Pbv. Finn Ekkelund

Glamsbjerg pensionistforening 23. april kl. 8.30 fra Glamsbjerg Hallen: Heldagstur til Gammel Estrup. Vi får morgenkaffe med rundstykke og til frokost en buffet. Om eftermiddagen inden vi tager hjem skal vi have kaffe med kage. Pris for det hele 400 kr., ikke-medlemmer 550 kr. 13. maj kl. 8 fra Glamsbjerg Hallen: Heldagstur til Gavnø Slot. Gavnø Slotspark er 8 ha stor og er Danmarks smukkeste blomsterløgspark. Slotsparken er især kendt for sin årlige tilbagevendende tulipanudstilling, hvor en stor kreds af før­ ende danske, engelske og hollandske løgavlere fremviser deres ypperste præstationer inden for forædlingens kunst af nye såvel som gamle løgsorter. Hvert år arrangeres nye effekter og farvespil, således at ikke to sæsoner er ens. Blomsterpragten fortsætter helt hen til efteråret, således at tulipaner og narcisser afløses af sommerblomster. Fredagsklubben 26. maj kl. 14 i Aktivcentret: Underholdning med musik fra 60+ Generationer. Kaffe med brød kr. 30. Alle er velkomne. Husk at man kan ringe til Annelise 64 72 31 73 og tilmelde sig til alle vores ture. Nu der er kun 54 pladser i bussen, derefter kommer man på venteliste, og er der 30 på listen, bestiller vi en bus mere. 22. feb. afholdtes generalforsamling med 120 fremmødte. Der er nu 318 medlemmer. Foreningen deles om udbringning af bladet fremover. Bestyrelsen ser således ud: Formand Annelise Hansen, næstformand Teddy Jensen, kasserer Benny Dyrdorf, sekretær Birgit Rasmussen, bestyrelsesmedlemmer Hanne Himmelstrup, Jytte Jensen, Poul Erik Larsen og suppleanter Lis Salskov og Kjeld Nielsen. Husk vores sommerferie til Schwarzwald 3. aug til 10. aug. Pris kun 4.500 kr. tillæg for enkeltværelse 550 kr. Inkl. halvpension og stort udflugtsprogram. Alle


kan deltage. Vi har stadig lidt pladser tilbage. Få tilsendt et program. Ring til Benny 64 71 12 02 og 40 33 12 02. Alle som har fødselsdag i april ønskes et stort tillykke. Mvh. Bestyrelsen v/Benny Dyrdorf

Kværndrup pensionistforening Vi har afholdt generalforsamling 22. feb. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Der blev en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Frede Larsen ikke ønskede genvalg, så Margit Kirkegaard blev valgt ind og Ole Andersen blev nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen er følgende: Frands Skjeldbo, formand, Erna Henriksen, næst fmd., Margit Kirkegaard, sekretær, Margit Jørgensen, regnskabsfører. Derudover består bestyrelsen af Albert Madsen, Mogens Nielsen, Birthe Lemvigh og Bodil Mortensen. Af aktiviteter i foreningen kan nævnes vore bankospil torsdag aften i ulige uger, udflugter, efterårsfest og julefest samt vore ture til udlandet. Vi har lige sendt program ud til vore medlemmer om en 5-dages tur til et af de flotteste og mest populære ferieområder ved Karkonoze bjergene i det sydvestlige Polen fra 18.-22. aug. Det er en meget spændende tur, og vi håber der bliver god tilslutning. Pris: 3.850 kr. Tillæg for enkeltværelse 400 kr. Der er halvpension på turen begyndende med aftensmad første dag og sluttende med morgenmad sidste dag. Alle udflugter er med i turens pris, men ikke entreer. Tilmelding til Erna tlf. 62 29 18 85 1. juni. Turen sælges efter først til mølle princippet. Mvh. bestyrelsen

Ringe Pensionistforening Udflugt 4. juni kl. 8: Afgang fra Villavej 6, Ringe. Vi kører til Bøjden og med færgen kl. 9 til Fynshav. Under overfarten er der muligt at drikke kaffe. Vel i land kører vi til Sønderborg Slot. Her er der rundvisning. Derefter går turen til Dybbøl Mølle – vel nok et af Danmarks mest kendte bygningsværker. Vi bruger kun kort tid her – der efter kører vi til Holbøl Landbohjem. Her får vi en 2-retters menu. Efter middagen går turen til Frøslev lejren. Her er der også rundvisning på dette historiske sted. Her bliver der også mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd. Herefter begynder hjemturen. Vi forventer at være i Ringe igen kl. ca. 19. Samme tur køres igen 6. juni. Pris 300 kr. pr. person. Sidste tilmelding til begge ture 31. maj til Inger 62 62 36 84 og Ruth 62 62 18 47. Mvh. Inger Hansen

Ryslinge pensionistforening Så er vores program for den kommende sæson udkommet. 17. maj: Heldagstur til Silkeborg søerne og sejltur med Hjelen. 13. juni: Heldagstur til fængselsmuseet i det gamle statsfængsel i Horsens. 19. og 21. juni: Egnsspil på Laudrup mark, opført af pensionistforeningens teatergruppe, »Nej nu vil vi skilles«. Indbydelse til det forskellige kommer ud med bladet. Mvh. Bestyrelsen

Stenstrup-Lunde-Kirkeby Pensionistforening Stenstrup-Lunde-Kirkeby Pensionistforening har til formål at skabe gode rammer for en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for sine medlemmer samt fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktivitetstilbud. Det kommer til udtryk gennem afholdelse af medlemsmøder med underholdning og/eller fagligt indhold, og for de spillelystne er der månedlige spillegilder. Også en bustur i forår og efterår med spisning og gode oplevelser er en del af foreningens program. Hvad der rører sig i foreningen lige nu fremgår af det nyhedsbrev, som følger med bladet. Mvh. Hartvig Findorf

Svendborg pensionistforening

sange akkompagneret af harmonika. Efter kaffen kunne de 58 fremmødte tage for sig af retterne fra den lækre buffet, med efterfølgende islagkage. Aktiviteter: Der er fortsat sangaften i Abildhuset den første mandag i måneden. Bankospil onsdag i Bøgebjerghallen. Gåture hver onsdag fra Abildhuset. Stolegymnastik mandag på Lysbjergparken. Krolf ved Abildhuset starter igen når vejret tillader det. Tur til Cirkusrevyen 26. juli. Bemærk! Vi har ikke flere billetter. Udflugt fredag 13. september til det Jyske med besøg i Dyreparken Ree Park. Foreningen giver tilskud på 130 kr., så turen kommer til at koste 300 kr. inklusive formiddag/eftermiddagskaffe – middag og entre til Ree Park. Mvh. Mogens Lysholt

Vindinge Pensionistforening I maj plejer vi at have Vindinge-koret. Det skal vi også i år. Det bliver ude på Vindinge skole Det var det også sidste år, og det var rigtig hyggeligt. Det håber jeg også det bliver i år. Jeg håber der kommer mange til en hyggelig aften. Det er som vi plejer klokken 18.30. Og som sædvanlig får vi kaffe, og der bliver amrk. lotteri. Husk at ringe hvis I vil hentes. Pbv. Minna Henningsen, tlf. 40 84 60 68 el. 63 23 86 92.

Der blev afholdt generalforsamling 6. marts med godt fremmøde. Formand igennem 13 år Inger Lise Boysen blev erstattet af Grethe Sørensen, ny i bestyrelsen er Connie Sørensen og Anne Marie Kaas, ellers består bestyrelsenaf kasserer/ sekretær Hanne Andersen, Sonja Andersen, Eva Rasmussen og Kirsten Hansen. Suppleant Erling Andersen og ny suppleant Linda Rasmussen. 15. maj kl. 13.30-15.30 er der tøj fremvisning ved Stig Madsen, Kolding. Bemærk tidspunkt, pris 30 kr. Vi afholder spillegilde tirsdage i ulige uger kl. 18.15. Alle som har fødselsdag i april og maj ønskes tillykke. Mvh. Bestyrelsen

Jylland

Vester Aaby – Pejrup og Aastrup Pensionistforening

Åbenrå kredsen

15. marts afholdt foreningen generalforsamling i Bøgebjerghallen. Regnskabet viste et overskud fra de ugentlige bankospil, på knapt 80.000 kr. Penge som giver tilskud til ture for medlemmerne. Der var genvalg til alle i bestyrelsen samt til revisorer. Medens vi nød kaffebordet, underholdt Bodil Rytter og hendes damer med dejlige

Kreds Midtjylland

Inger Buchreitz, Fårdalsvej 6, Funder, 8600 Silkeborg, tlf. 8685 1128, 2078 5128, mail: buchreitz@fibermail.dk

Horsens kredsen

Dan Boysen, Petersmindevej 9b, 7130 Juelsminde, tlf. 7440 4724, mail: danboysen@gmail.com

Haderslev kredsen

Jørgen Christensen, Parkvej 13, 6541 Bevtoft, tlf. 74 51 42 39, 60 96 42 39, mail: jannejorgen@bbsyd.dk

Alssund kredsen

Jørgen H. Petersen, Miangvej 36, Kirke Hørup, 6470 Sydals, tlf. 5364 5922, mail: jhp@pc.dk Martin Hagensen, Reberbanen 371, 6200 Åbenrå, tlf. 7462 4066, mail: mhah@webspeed.dk

Horsens kredsen As-Klakring-Juelsminde seniorer Torsdag 2. maj kl. 14: Bankospil. Torsdag 16. maj kl. 8.30: Bustur med »pølsesnak« – middag og grænsehandel. Kr. 300 for medlemmer ellers 450 kr. Til-

27


melding til Kaj, Jernbanegade 5c, senest 2. maj. Torsdag 6. juni kl. 14: Bankospil.

Brædstrup Pensionistforening 22. feb. afholdt vi vores ordinære generalforsamling, på Klippen. 86 medlemmer deltog, og konsulent Mette Holst blev valgt til dirigent. Formand Hans Henriksen aflagde beretning og fortalte blandt andet om aktiviteterne i 2012. Bestyrelsen er tilfreds med fremmødet til såvel de månedlige bankospil som fællesspisninger med underholdning, og endags busture. Vi håber det må fortsætte fremover. Formanden takkede medlemmerne og kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde og oplyste, at foreningen har 299 medlemmer. Kasserer Bertha Jensen aflagde regnskabet, og begge dele blev godkendt. Under punktet »eventuelt« fortalte Peter Dam­ gaard fra Datastuen om nødvendigheden af, at ældre lærer at bruge computere. Valgt til kasserer Dora Pedersen, valg til bestyrelsen blev Bertha Jensen, Edith F. Knudsen, Karin Jakobsen. 1. suppleant, Peter Poulsen. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt. Efterfølgende er der blevet afholdt bestyrelsesmøde, hvor Edith Knudsen blev valgt til næstformand og Karin Jakobsen som sekretær. 3. maj. kl. 13.30: Kaffe og Banko på Klippen. 5-dages rejse til Harzen fra 13. - 17. maj begge dage inkl. Mvh. bestyrelsen

Nr. Snede-Hampen 8. maj kl. 13.30: Bankospil på Bavnehøj 22. maj kl. 14: Modeopvisning ved »Hos Ruth« på Bavnehøj 31. maj kører Frydensbjerg Turisttrafik på indkøbstur til Tyskland (Duborg). Afg. Ejstrupholm (Statoil) kl. 8.40, Klovborg (bio) kl. 9.00, Nr. Snede (jyske bank) kl. 9.10, Gl. Hampen kl. 9.20 og Hampen (hallen) kl. 9.25. Pris 70 kr. Tilmelding til Frydensbjerg Turisttrafik tlf. 97 18 15 55. Senest dagen før. 7. juni: Heldags tur til Søndervig/ Sandskulpturer. Afg. Klovborg (bio) kl. 9.00, Nr. Snede (jyske bank) kl. 9.10, Hampen (hallen) kl. 9.25 og Ejstrupholm (Statoil) kl. 9.35. Vi kører til Vedersø, hvor vi spiser middag. Der bliver tid til at se Kaj Munks gravsted. Derefter til Søndervig hvor der venter en flot oplevelse »Det Vilde Vesten« i sandskulptur. Her får vi også kaffe m. kage. Alt dette for 200 kr. Tilmelding senest 24. maj til Margit tlf. 75 77 53 71. Mvh. bestyrelsen

Alssund kredsen Egen Pensionist- og Efterlønsforening Nu vil jeg opfordre alle til at bruge en Hjemmeside. Se vores – bestyrelsesmedlem Jens H. Nielsen bestyrer den. Men gå ind og se denne: www.123hjemmeside.dk/ epeals. Vi skal jo alle tænke nyt. Mvh. Anders Christian Jensen

Horsens Pensionistforening 1939 Fredag 14. maj kl. 13: I Gambia har en privat dansk forening »Kembujeh School Friends« oprettet en lille skole, der nu sponsoreres af den danske forening. Vi får besøg af medlemmer af foreningen, der vil fortælle historien om starten på dette projekt. Herefter kaffe og bankospil. Vi sælger billetter til udflugten 28. juni. Bestyrelsen

Nebsager- Bjerre- Stenderup Pensionistforening Vi afholdt generalforsamling 21. marts, hvor vi måtte sige farvel til Hans Wacher og Petra Jensen. Hans Wacher har været med i bestyrelsen i 12 år og har gjort et kæmpe arbejde. Tak for det. Efter generalforsamlingen kom Kurt Frandsen og fortalte om et projekt han er med i i Ghana. Trods det dårlige vejr med sne, mødte vore medlemmer rimelig godt op. Bestyrelsen

28

Alssund kredsen Tinglev/Uge Pensionistforening

Ved Sam. Amtoft, Engparken 30, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 34 99 eller mob. 21 26 43 38. E-mail: saming38toft@bbsyd.dk. Ti. 14. maj kl. 12.50: Vi besøger Julemærkehjemmet i Kollund – børn og unge viser os vej og serverer kaffen. Tilmelding til Sam 74 64 34 99 senest fr. 10. maj. To. 16. maj kl. 19.30: Vi spiller Lotto. Fredag 21. juni: Heldagsudflugten i år er en sejltur på Kielerkanalen, hvor vi i Rendsburg går ombord på skibet Adler Princess og nyder sejlturen til Kiel. Undervejs serveres en stor brunch-buffet. Turen er længe overtegnet, og folk på ventelisten skal ringe og bekræfte de er med, når den endelige dato for ventelisten kommer i ugebladet. Der er stadig pladser til vores 5-dages tur til Lolland-Falster, søndag 25. august. Tilmelding senest 24. maj til Sam. 74 64 34 99, efter først til mølle.

90 år 19. maj Mine Møller, Vænget 3, Tinglev. 80 år 29. maj Astrid Kroyer, Hybenvænget 26, Tinglev. Husk der er tilmelding til alle arrangementer, dog undtaget Lotto, Byfest, cykeltur og generalforsamling. IT kører med 6 hold der alle pt. er optaget. Har du lyst til noget om computer, – vi kører 10 lektioner a tre timer – så ring til Sam 74 64 34 99. Gymnastik for Damer og Herrer, hver torsdag i Tinglev Hal 2. Nis Chr. Hansen vil klare gymnastikken for os i næste sæson. Den starter torsdag 19. september, så kom ned i hal II kl. 14 og få rørt lemmerne. Efter første time er der pause med hyggeligt samvær. Derefter boldspil indtil kl. 16. Seniordans starter op mandag 9. september i ulige uger fra kl. 14-16 i Borgerhuset. Ledere er Ingrid Amtoft i samarbejde med Hans Chr. Agertoft. Hygge på Grønnevej 41 mandage 13.3016.00. Indkøbsture – Hver onsdag, pris kr. 30 pr. gang. Der køres fra din adresse til Centerplads i Tinglev og retur til din adresse. Kontakt Lisbeth Strandlyst tlf. 74 64 42 56. Telefonstjernen fortsætter Den er for alle pensionister i Tinglev gamle kommune, se folder om tryghed i dagligdagen for den enlige uden daglig kontakter til familie, den er på biblioteket, Borgerhus og andre centrale steder. Eller ring og hør om »Telekæden« hos Sam. Tlf. 74 64 34 99.


KØR-SELV-FERIE

Som læser af Pensionisten får du specielle tilbud på rejser. Oplys rejsekoden PENSIONISTEN ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Middelalderromantik i Mölln 3 dage på 4-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

copyright moelln-tourismus

Ringhotel Seehotel Schwanenhof

Ringhotel Seehotel Schwanenhof HHHH Det hyggelige hotel ligger idyllisk mellem to søer med udsigt over blå vandspejl til de gamle tårne og toppede brosten i Möllns smukke gamle bydel. På en solskinsdag er det oplagt at nyde livet på bade- og bådebroen lige neden for hotellet, men Mölln har desuden masser af historier at byde på fra sin placering midt i et af fortidens mest betydningsfulde områder: Den gamle saltvej mellem Lüneburg og Lübeck går gennem Mölln og har kastet glans og stemning over byen, som endnu i dag er en levende og aktiv by med masser af moderne butikker gemt bag originale bindingsværksfacader. Byens mest berømte indbygger er spasmageren Till Eulenspiegel, som siden 1300-tallet har gjort Mölln berømt for kuriøse fortællinger og livsglæde. Ankomst: Valgfri frem til 14.6.2013.

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-

Pris uden rejsekode 1.049,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 3-retters middag/buffet • 1 velkomstdrink • 1 entre til Eulenspiegel Museum • 1 entre til museet i byens historiske rådhus • Happy Hour hver dag kl. 17-18 i hotellets bar OBS: Kurafgift EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Brug rejsekoden og se flere opholdsmuligheder på www.happydays.nu.

Ferie på Sydfyn 3 dage på 4-stjernet hotel i Svendborg

e

en

r cu Mer

Bremen Alstadt

Ho t

el H rem anseatic B

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Mercure Hotel Hanseatic Bremen HHH Under 2½ times kørsel fra den danske grænse ligger en af de mest spændende nordtyske hansestæder, hvor historien har efterladt en rigdom af seværdigheder. Fra hotellet har I gåafstand til byens smukke Altstadt med for eksempel det imponerende renæssancerådhus på Marktplatz. I rådhusets kælderrestaurant kan I spise en god frokost og prøvesmage en af restaurantens mere end 600 tyske vine. Det kan også anbefales at opleve de udstillede mumier fundet under Dom Sct. Petri – eller lægge vejen omkring Böttcherstrasses intime gågademiljø, hvor kunsthåndværkere holder til side om side med cafeer og restauranter. Ankomst: Valgfri i perioden 1.6.-20.12.2013.

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-

Hotel Svendborg HHHH Fyn er fuld af eventyrlige oplevelser hele året rundt. Hotellet ligger på centrumpladsen lige ved siden af Krøyers Have og kun 500 m fra Svendborg Lystbådehavn. Herfra er der for eksempel ikke langt til de kendte slotte Valdemar Slot (7 km), Egeskov Slot (21 km) og Nyborg Slot (41 km), hvor nogle af Danmarks fineste fortællinger lever i de gamle vægge.

Pris pr. person i dobbeltværelse

Ankomst: Valgfri frem til 15.6.2013. 3 overnatninger Kun 1.199,-

Pris uden rejsekode 1.149,-

899,-

Pris uden rejsekode 1.049,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 4-retters middag

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 1 velkomstdrink • 1 x bådtur på Weser eller 1 x guidet rundvisning på Bremens rådhus og 1 x entre til Focke Museum

OBS: Turistskat EUR 2,14 pr. person pr. døgn.

BESTILLING

70 20 34 48 www.happydays.nu eller

SEJL BILLIGERE MED FÆRGER Bestil direkte med rabat på www.happydays.nu

Åbent hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15 Afbestillingstillæg kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden

PENSIONISTEN

29


Bekendtskaber Indrykning af personlige annoncer

Send annoncenteksten pr. brev, så den er Sammenslutningens kontor, Kochsgade 31, 5000 Odense C i hænde senest den 25. i måneden, så kommer annoncen med i næste blad, som udkommer sidst i måneden. Det koster 100 kr. og må max. indeholde 80 ord (girokort tilsendes). Svar på annoncer: Send svar pr. brev i lukket kuvert til Sammenslutningens kontor, Kochsgade 31, 5000 Odense C - husk at skrive billet mrk. nr. uden på kuverten, så svaret kan videresendes uåbnet til annoncøren. Det koster ikke noget at svare på en annonce. Efterlysning vedr. BM 1142 BM 1142 fra marts nr. 2013 Har modtaget brev + foto fra dame der bor midtsjælland, men uden afsender + telefon nr. Skriv venligst igen. BM 1154, Pigen fra Fyn Jeg ønsker mig en rimelig slank, velsoigneret mands venskab. 73-78 år. Du er stabil, røgfri og har et afslappet forhold til alkohol, har orden i økonomien og som jeg mod på livet til trave – køreture ud i naturen, rejse lidt, vil gerne danse og mange, mange andre fælles oplevelser sammen med en naturlig pige årgang 39 - 158 - 56, bor i eget hus, tæt på dejlig natur. Glæder mig til at modtage et par ord fra dig. Fuld diskretion. BM 1155, Mand søges Mand søges ca. 70-78 år. Jeg er en dame med godt humør, søger en god

mand til venskab, evt. til natur, kultur, dans, traveture, rejser – ferie o.s.v. Er i den tredje alder. Du må da findes, kom frit frem. Håber på svar.

re Nissum højskole for 18 år siden, jeg mistede hende for tre år siden, efter 15 lykkelige år. Skriv til mig, jeg savner dig.

BM1156, Mand søges 70-78 Hvor er du, nu håber vi det snart bliver forår, skal vi så ikke mødes. Jeg er 73 år 155 – 61 kg., har eget hus, er frisk og rørig, alsidige interesser, dans, travetur, rejser, en biltur ud i det blå o.s.v. Du skal være røgfri, proper og rar. Send et par ord om dig selv. Jeg venter på dig.

BM 1158, BM MAX Jeg er en mand på 86 år, der er glad for livet, 176 cm. høj, 80 kg. Jeg har mange jern i ilden men jeg savner en livsglad kvinde i passende alder. Hvis du som jeg savner en god ven at dele livets aften med, så skriv et par ord om dig selv, og lad os finde ud af at mødes.

BM 1157, Kæreste søges Kærlig kæreste søges af livlig mand på 82, højde 161 vægt 62. Mit ønske er: Du er røgfri med egen bil til ture rundt i landet, hjemlig hygge m.v. Jeg har haft selvstændig forretning, har boet i store huse, Jylland, Fyn, Sjælland. Min anden hustru (Ruth) fandt jeg på Nør-

BM 1159, Mand søges Pige på 70 år søger jævnaldrende mand, gerne handy. Jeg er stadig arbejdsramt et par gange om ugen. Bor på Vestsjælland i eget hus er rask og rørig, - ryger men er ikke fanatisk, så du må gerne ryge, blot du er rask og aktiv, gerne vil rejse o.s.v.

Gratis sangbøger og emblemer Gælder kun foreninger der er medlem af Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark Sangbøgerne og emblemer, slipse- og æresnåle er GRATIS Mod betaling af portoen. »Først-til-mølle« princippet så længe lager haves.

Hovedkontoret Ann-Merete Jensen Tlf. 6591 4099 eller sampens@mail.dk

30


Kryds & tværs

Løsningen på kryds og tværs i Pensionisten april.

Kryds & tværs vindere fra Pensionisten marts 2013   1. præmien 150,00 kr. Herta Madsen Havrevænget 20, 5620 Glamsbjerg 2. præmien 100,00 kr. Ellen Jensen Tjørnevej 3, 4684 Holmegård

Løsningen indsendes til Sammenslutningens kontor, Kochsgade 31, 1. sal, 5000 Odense, inden den 20. i måneden. Kuverten bedes mærket »Krydsord«. Mellem de rigtige løsninger, indsendt af medlemmerne trækkes lod om 2 præmier på henholdsvis 150 og 100 kr. Præmierne tilsendes de heldige vindere. Redaktionen

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

31


Adresseændring: Tlf. 6591 4099

Sorteret magasinpost ID NR. 42476

Naturdrømmerier

Fnuglette farvestrøg, vibrerende blyantstreger, suveræn farvepragt og et særligt sitrende lys genfindes i alle de naturskønne billeder hvad enten det drejer sig om mægtige lollandske egetræer, stengærder og stynede træer eller rå bornholmske klippepartier, vilde krat og moser.

Olaf Rudes akvareller

Ny særudstilling på Fuglsang Kunstmuseum fra 9. maj – 1. september.

ANNONCE

Styrk din hukommelse Prøv nu gratis Se side 16 og 17

GRATIS

KONSULTATIONSPAKKE DANSK TOLK

HOLD TANDFERIE OG SPAR

50-80% PÅ DIN TANDBEHANDLING

Alle har nu råd til et sundt smil

DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK

Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare).

Til alle nye patienter tilbyder vi GRATIS konsultationspakke med • GRATIS Flybillet* • GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller • GRATIS konsultation og behandlingsplan(er) • GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK) • GRATIS transport fra og til lufthavnen • GRATIS Budapestrejse, pas til busser og metro

VORES FASTE LAVE PRISER: • Implantat

DKK

3.500.-

• Porcelænskrone MK

DKK

2.000.-

• Fuldporcelæn krone

DKK

3.850.-

• Klik-protese

DKK 23.100.-

• Fuldkæbe implantater fra DKK 42.300.* GRATIS Flybillet - se betingelser på hjemmesiden

Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental. KLINIK I VERDENSKLASSE! Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden. HVORFOR ER DET SÅ BILLIGT! Selv når det gælder nogle af Europas førende specialister, er lønniveauet i Budapest væsentligt lavere end i Danmark. Dertil kommer, at klinikkens personale arbejder i rullende teams og med åbningstid fra 8-20. Det betyder, at omkostningerne dækkes af 3-4 gange så mange patienter som på en dansk klinik. DU ER ALDRIG ALENE Tandrejser tilbyder dig ikke bare top kvalitets tandbehandling til fornuftige priser, men også en storbyferie i en af Europas smukkeste metropoler. Tandrejser og Kreativ Dentals råder over flere dejlige ”tand” hoteller, hvor du vil møde mange medpatienter fra Danmark, resten af Europa og USA. Vi er alle i samme båd, og kan trygt dele oplevelser med ligesindede. Scan koden og se vores info film

Telefon: 4844 7134 www.tandrejser.dk

info@tandrejser.dk www.facebook.com/Tandrejser

Pensionisten maj 2013  

Mig og min elcykel. Elvira Madigan 36v er omdrejningspunktet i denne historie fortalt af en af vores kunder.

Pensionisten maj 2013  

Mig og min elcykel. Elvira Madigan 36v er omdrejningspunktet i denne historie fortalt af en af vores kunder.

Advertisement