Page 1

40

jaa

Altijd in de buurt

Verkiezingsprogramma 2010-2014

lijst

2

www.gbraalte.net

r jo

ng

!


Geachte inwoners,

GB: Altijd in de buurt

Dit typeert Gemeentebelangen in belangrijke mate. Niet alleen in verkiezingstijd, ook daarbuiten. Wij denken met u mee om tot oplossingen te komen in kwesties die u raken of wanneer u vastloopt in ambtelijke molens, in regels of in onbegrepen beleid. Échte volksvertegenwoordigers dus. De ombudsfunctie is ons op het lijf geschreven. Maar we stellen ook kaders, waarbij veel nieuwe en/of aanvullende ideeën van Gemeentebelangen komen.Tevens controleren we het college of deze de afspraken die we met haar maken nakomt.

40 Jaar lokale politiek

In februari 2010 is het precies 40 jaar geleden dat de voorloper van Gemeentebelangen, ‘Kijk op Morgen’ (de KOM) werd opgericht. De partij is dus niet bepaald een ééndagsvlieg gebleken, die met de oprichter verdwijnt. Evenmin dobbert Gemeentebelangen mee op de woelige baren van de landspolitiek. Nog steeds zijn mensen van het eerste uur actief binnen Gemeentebelangen en daar zijn we trots op! Waar we eveneens trots op zijn is dat we ook jongeren aan ons weten te binden. Daarom zijn we 40 jaar jong! Dat willen we graag met u delen in deze verkiezingstijd. Zie voor onze bijeenkomsten de laatste pagina. Ons programma kunt u nog aanvullen door uw beste idee te sturen naar: hetbesteidee@gbraalte.net en/ of door naar onze bijeenkomsten te komen.

Een factor van belang

Gemeentebelangen is in de Raalter politiek een factor van belang. Niet alleen omdat we bijna de grootste partij zijn, maar ook vanwege de kwaliteit die wij inbrengen in zowel het debat als in onze alternatieven voor de voorstellen vanuit de respectievelijke college’s in de loop der tijd. Zo hebben we veel weten te bereiken, ondanks het feit dat we de laatste tijd geen deel uitmaakten van het college.

Kijk op gisteren, kijk op morgen en kijk op overmorgen

Met een knipoog naar onze voorloper hebben we ons programma in drie onderdelen geknipt: ‘Kijk op gisteren’ waarin we u laten weten wat we tot nu toe hebben gedaan, ‘Kijk op morgen’ waarin we onze wensen voor de komende raadsperiode naar voren brengen en ‘Kijk op overmorgen ’ waarbij we een doorkijk geven naar onze visie op 2025. Ons traditionele symbool: de Wesp, begeleidt u langs deze tijdreis.

Duurzame visie

Onze langetermijnvisie is een duurzame visie. Wij willen op verantwoorde wijze omgaan met de ons ter beschikking staande, niet-oneindige, middelen, grondstoffen en energie. Juist deze visie geeft samenhang in beleid en uitvoering en geeft tevens richting aan de wijze waarop we met elkaar en met al wat leeft omgaan. Dit inspireert mensen die werken in bestuur, ambtelijke organisatie, onderwijs, bedrijfsleven, landbouw, zorg, het verenigingsleven en inwoners, om de goede dingen te doen. Én, deze ook nog eens op een goede manier te doen.

2


Lokale dynamiek

Als lokale partij willen wij de lokale dynamiek aanzwengelen op een groot aantal terreinen. Daarvoor is het nodig schotten te doorbreken die dat in de weg staan. Wij willen dynamiek in het lokale bestuur, door inwoners het beleid mee te laten schrijven, door de gemeentedeuren te openen voor scholen en mindervaliden. Dynamiek in de lokale economie door oa winkels die dat behoeven meer ruimte te bieden en door onze lokale duurzame klimaatvisie. Dynamiek door slimme zorgconcepten dicht in de buurt en door te bouwen aan een zorgzame samenleving. Wij willen een dynamisch platteland dat niet ontvolkt, ingedut en verpauperd raakt, door andere mogelijkheden te creëren dan alleen de traditionele landbouw en die ook nog eens het milieu vooruit helpen. Door onze jongeren te binden aan onze gemeente middels een passend dak boven hun hoofd, werk en/of een eigen bedrijf behóuden we, ook in de toekomst, een dynamische samenleving. We bereiken niet alles van vandaag op morgen. Maar morgen willen we daar wel een begin mee maken, zodat we overmorgen klaar zijn voor een toekomst waarin we allemaal onze draai en plek kunnen vinden en die in 2025 klimaatneutraal is. Want, we zullen, na Kopenhagen, dat laatste vooral zelf én lokaal moeten doen!

Eerlijk over de crisis

Als partij wil je, zeker in verkiezingstijd, graag boodschapper zijn van veel goed nieuws. Dat spreekt de mensen aan. Maar de mensen van Gemeentebelangen steken hun hoofd niet in het zand en willen in deze verkiezingstijd eerlijk zijn over wat ons als gevolg van de crisis te wachten staat. Die crisis is elders veroorzaakt, maar op gemeenteniveau moeten we er wel een antwoord op vinden. Dat is beslist niet simpel. In dit programma willen wij een richting aangeven hoe dat aan te kunnen pakken.

Perfecte kandidatenmix

Onze kandidaten vormen een perfecte mix voor een fractie: mensen met uiteenlopende specialismen gericht op de diverse bevolkingsgroepen, jong en ouder, ervaren mensen en nieuwkomers, mannen en vrouwen (hoewel meer vrouwen welkom zijn). Tevens is er met deze lijst een zo goed mogelijke spreiding van de kandidaten over de dorpen en het buitengebied in de gemeente ontstaan. De kandidaten gaan voor de komende raadsperiode 2010-2014 onze visie uitdragen. Mogen wij weer op u rekenen? Dan kunt u weer vier jaar lang op ons rekenen! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem en steun. Carla Hoge-Veenhof, lijsttrekker

3


Onze kandidaten

1. Carla Hoge-Veenhof (56), Heino F&P Officemanager ICTsector “We hebben elkaar nodig, gemeente en inwoners, nu, in deze onzekere tijden helemaal. Laten we proberen elkaar te vinden om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen teneinde er in alle opzichten een fijne gemeente van te maken”.

2. Wout Wagenmans (58), Heeten Veehandelsbedrijf “Het belang van de inwoners van de gemeente Raalte staat altijd voorop. Politiek en de gemeentelijke organisatie moeten hier ondergeschikt aan zijn”.

4. Jan Schokker (50), Raalte Ondernemer agrarische sector “In het bestemmingsplan buitengebied moet ruimte zijn voor alle burgers van Raalte. Naast extensiveringgebied waar ruimte is voor natuur en verwevingsgebieden waar recreatie en verbrede landbouw zich volop ontwikkelen. In een ander deel van het buitengebied kan de landbouw zich op een economisch en milieuverantwoorde manier ontwikkelen. Hierbij wordt emissie naar het milieu tot een minimum beperkt en wordt gestreefd naar een goede landschappelijke inpassing binnen het gebied”. 5. Rinus Hoogeslag (27), Heeten Adviseur water en Ruimtelijke Ordening “Ik adviseer in het dagelijks leven o.a. gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen over de inpassing van water in stedelijk gebied. De kennis en ervaring die ik heb wil ik graag gebruiken om van de gemeente Raalte een mooie leefbare gemeente te maken. Daarnaast wil ik me inzetten voor de jongere inwoners in de gemeente Raalte. Ik wil me inzetten voor jongeren die zich willen settelen in een eigen woning, een plek zoeken op de arbeidsmarkt of een onderneming proberen te starten. Het is belangrijk dat we jongeren aan onze eigen gemeente weten te binden en daarmee de strijd tegen ontgroening ook écht kunnen winnen!”   

3. Frank Niens (45), Raalte Techn.Accountmanager ICT-sector “Raalte heeft de afgelopen jaren een goed voorzieningenniveau opgebouwd. Cultuur, sport en onderwijs nemen daarbij een belangrijke plaats in. Ik wil mij er voor blijven inzetten deze voorzieningen te behouden en waar mogelijk vernieuwing en verbeteringen door te voeren. Door een betere samenwerking met onze buurgemeenten is het mijn inzet om de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden”.

4


6. Wim de Hair (69), Raalte “ Kunnen wij als we samen ouder worden en zorg nodig hebben, in Raalte of in een van de buurtdorpen blijven wonen? Een vraag die mij als ouder raadslid in de afgelopen jaren vaak werd gesteld! Mensen maken zich zorgen en daar moeten we een antwoord op kunnen geven want de vergrijzing komt en gaat Raalte niet voorbij...... Hoog tijd dat er de komende vier jaren een visie en plannen, onder gemeentelijke regie, ontwikkeld worden om in 2020 de senioren en ouderen in de gemeente goede zorg en woonmogelijkheden aan te kunnen bieden. En waar mogelijk natuurlijk 'in de buurt’. Dat is dan ook mijn 'speerpunt' voor de komende raadsperiode".

7. Lidy Holtmaat-Smienk (58), Mariënheem Directiesecretaresse energiesector “Ik ben getrouwd met Henk. Ik ben werkzaam bij een servicebedrijf voor o.a. CV-installaties en duurzame energie en ben bekend met de agrarische sector. Ik geniet van mensen en zet me o.a. in voor: - Betaalbare en duurzame woningen - Behoud en versterken van de leefbaarheid in kernen/wijken - Zorg voor de zwakkeren Samen met u ga ik voor mogelijkheden en kansen"!

5

9. Ronald Holtmaat, Raalte 10. Edwin Logtenberg, Heino 11. Saskia Reinders, Raalte 12. Herman van den Berg, Raalte 13. Theo Hofhuis, Heino 14. Ben Schrijver, Raalte 15. Louis Slurink, Heino 16. Johan Wind, Raalte 17. Rita van Raaij-van Ouwerkerk, Raalte 18. Wilco Lindeboom, Heino 19. Johan Kiekebosch, Raalte 20. Ruud Grabijn, Raalte 21. Jopie Reinders, Raalte 22. Henk Woertman, Raalte 23. Louis van Raaij, Raalte 24. Mia Wielick-Derkzen, Raalte 25. Anne Galama, Heino

8. André Bennink, Luttenberg Ondernemer en docent muziek "Ik ben ondernemer in de kinderopvang en de bouwnijverheid. Als 40-jarige die midden in het leven staat, ben ik naast vader van 3 kinderen, bijzonder geïnteresseerd in politiek. Met name de problematiek in de kleine dorpen verdient mijn aandacht. Als inwoner van Luttenberg en bewoner van het platteland, ken ik de aanwezige problemen in het kleine dorp. Ik zal mij dan ook hard maken voor o.a. deze zaken".


Inhoud programma I KIJK OP GISTEREN (2006-2010) 7. Inwoner en bestuur 8. Onderwijs en jeugdbeleid 9. Economie 9. Sociale zaken en zorg 10. Sport, kunst en cultuur 11. Woonomgeving en verkeer 13. Woningbouw 14. Milieu en Landbouw 14. Veiligheid 14. Lokale lasten II KIJK OP MORGEN (2010-2014) 15. De gemeente is er voor jou ĂŠn andersom 15. Opgroeien in een goede omgeving 17. Alle soorten werk brengen je verder 18. Toekomstbestendige zorg voor elkaar 19. Van sport tot cultuur 20. Van voetpad tot snelweg 21. Van starter tot senior 23. Slim een beter klimaat creĂŤren 24. Je veilig genoeg voelen 25. Je portemonnee III KIJK OP OVERMORGEN (2020-2025) Inleiding 25. De gemeente, dat ben je zelf! 26. Alles rond de jeugd 27. Alle werk waardevol 28. Zorgzaam samen 29. Bloeiend Raalte! 29. Fijn buiten zijn 29. Iedereen onder dak 30. Klimaatneutraal 31. Veilige omgeving 31. Betaalbaar

6


I KIJK OP GISTEREN (2006-2010) Wat we hebben gedaan 1. Inwoner en bestuur Steeds wisselende coalities De uitslag van de verkiezingen van 2006 betekende werkelijk een verademing voor de besluitvorming in de gemeenteraad. Voor het eerst waren er steeds wisselende coalities mogelijk. En daar werd dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Het betekende ook dat partijen elkaar steeds meer opzochten teneinde die coalities ook te kúnnen smeden. Dat kwam de samenwerking tussen de fracties ten goede. De eigenstandige positie van de gemeenteraad kreeg daardoor meer kracht. Frustraties Maar naast deze positieve ontwikkeling waren er ook frustraties, zoals brieven die niet op tijd of onvoldoende werden beantwoord. En hoewel alle politieke partijen in hun programma’s door de jaren heen hadden staan dat zij de inwoners in een vroeg stadium wilden betrekken bij gemeentelijke plannen, kwam daar in de praktijk niet veel van terecht. Bomen, nb onderdeel uitmakend van de groenhoofdstructuur, werden zonder inspraak op de nominatie gezet om te worden gekapt. Scholen dreigden gepland te worden op plaatsen waar de omwonenden grote moeite mee hadden, zonder dat zij de kans kregen mee te denken met alternatieven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook de beleidsontwikkeling volgt vaak een verkeerde volgorde, hetgeen tot stroperige processen leidt die jaren duren. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de brede scholen, het Dorpshuus en de ontwikkeling van woningbouwlocaties in Heino. Tenenkrommend is het om steeds geconfronteerd te worden met steeds weer nieuwe onderzoeken, weer nieuwe plannen uit de bestuurskoker en weer een buurt die in opstand komt. Het lijkt maar niet door te dringen dat je in deze wereld waarin iedereen zijn of haar recht kan krijgen (en ook veelal zal halen !) niets voor elkaar krijgt als je niet bereid bent de mensen die het aangaat te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Die werkwijze moet écht óm. Deze past niet meer in de nieuwe tijd. Als de gemeente het niet radicaal over een andere boeg gooit, zal zij tot in lengte van jaren in die negatieve spiraal blijven hangen. Daar helpen zelfs de hoogste communicatiebudgetten niet aan! De oplossing is eenvoudig én goedkoop, maar hangt af van de houding van de mensen die verantwoordelijk zijn! We liepen eveneens aan tegen een raad, die hardnekkig bij haar standpunten bleef, ook in zaken waarin zij geen gelijk had. Zo was er de affaire met de verplichte handtekening bij de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester, na het gedwongen vertrek van de burgemeester. Gemeentebelangen schakelde er de Minister bij in waarna die ongein van tafel ging en alle partijen konden meedoen in de vertrouwenscommissie. En zo werd ook ineens het presidium (een soort agendacommissie) weer door toedoen van een meerderheid in de raad een besloten vergadering, terwijl wij er juist jarenlang voor vochten om die openbaar te krijgen. Het is jammer dat niet alle partijen die tegen die beslotenheid waren daar de uiterste consequentie van trokken, anders was er waarschijnlijk direct al een streep gezet door dit voornemen. Hoewel we al vanaf de herindeling pleitten voor meerdere beleidsalternatieven, wil dat maar niet lukken. Nog steeds krijgt de raad merendeels één oplossingsrichting aangereikt. Vertrouwen We hadden bij de verkiezingen van 2006 aangegeven te hopen dat het bestuur het vertrouwen van de inwoners zou terugwinnen. We constateren, nu vier jaar verder, dat daar maar weinig van terecht is gekomen, helaas. U informeren en beleid maken met u: Regelmatig namen we het op voor inwoners die niet, slecht of te laat gehoord of geïnformeerd werden door de gemeente. De interactieve processen die aan het begin van de afgelopen vier jaar waren toegezegd, bleven wel eens uit, wij sprongen derhalve nogal eens in de bres voor onze inwoners en groepen inwoners.

7


Openheid en transparantie: We verzetten ons tegen het besluit van de meerderheid van de raad om het presidium wederom in beslotenheid te laten vergaderen, en trokken daar de consequentie uit, we namen vanaf dat moment niet meer deel aan die vergaderingen. Bij de vorige verkiezingen vroegen wij betere informatievoorziening naar de inwoners, de gemeentelijke agenda werd aangevuld met activiteiten vanuit de dorpen. De gemeentepagina ziet er aanzienlijk beter en frisser uit dan voorheen. Internationale samenwerking: We verzetten ons tegen het beĂŤindigen van de betrekkingen met partnergemeente Mettingen, helaas ging die huwelijksbreuk toch door. We steunden de voortzetting van de band met Sabile in Letland.

2. Onderwijs en jeugdbeleid Jeugdbeleid: We steunden de totstandkoming van een JOP in Heeten. We spanden ons in voor de jongerensoos in Heino en voor die in Raalte-Noord. We werkten elk jaar mee met het jeugddebat van het Carmelcollege en de Landstede. We pleitten ervoor een eigen kracht conferentie in te voeren om problemen binnen gezinnen op te kunnen lossen, daarvoor werden gelden gereserveerd in de begroting. Scholen: Het openbaar onderwijs moet een evenredige kans krijgen op scholen ten opzichte van het Christelijk onderwijs, wij maakten ons daar hard voor. Onze motie daaromtrent werd aangenomen. We drongen jarenlang aan op snelle bouw van de Speciaal Onderwijsschool de Horizon in Raalte en zorgden voor noodlokalen, de bouw is inmiddels begonnen. De Zonnehof was ook jarenlang het zorgenkind voor wat betreft huisvesting. Ook daar hebben wij veel werk voor verzet. De afgelopen periode werd de school feestelijk geopend (zie foto). We verzetten ons tegen een te grote scholenconcentratie in Heino rond de locatie Hoogerheyne. De scholen worden nu op twee locaties gebouwd. We verzetten ons tegen een te grote scholenconcentratie rond de Pauluskerk in Raalte en pleitten ervoor een school in RaalteNoord op te richten. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd en gaat naar wij hopen een van de scholen naar Raalte-Noord. Wij namen het op voor omwonenden, dat zij werden betrokken bij de ontwikkeling van scholen in hun woonomgeving. Nog dikwijls lopen de omwonenden helaas achter de feiten aan. We stelden ons teweer tegen de vertragende processen rond de totstandkoming van de brede scholen in Heino. Nog steeds is er geen duidelijkheid wanneer de scholen er nu eindelijk eens komen. Ons voorstel voor een geasfalteerd schoolplein annex buurtspeelplaats bij de Linderte werd aangenomen.

8


3. Economie Economie: We vroegen aandacht voor een gemeentebreed glasvezelnetwerk voor snellere internetverbindingen. Er is inmiddels wel aandacht voor. Diverse hindernissen die onze ondernemerslustige inwoners ondervonden met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied en haar (on)mogelijkheden werden door ons aangepakt. Ook wij lopen tegen de regels aan. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Er is op ons verzoek (voor het eerst al in de jaren ‘80) deze raadsperiode eindelijk een marktje gekomen in RaalteNoord. We vroegen om een pinautomaat in Raalte-Noord, de bank zag daar echter geen brood in. Een bedrijvenloket werd door ons bepleit evenals ruimten voor startende ondernemers. Het bedrijvenloket krijgt gestalte , maar een bedrijfsverzamelgebouw werd verkocht aan een particulier. We zullen dus naar andere faciliterende maatregelen moeten zoeken. Bedrijventerreinen: We vroegen om revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Er is nu wel een budget voor gereserveerd. Door de jarenlange druk door Gemeentebelangen werden de exploitatiecijfers van de Zegge VII uiteindelijk openbaar. We stelden een dossier samen over het procesverloop van de ontwikkeling van de Zegge VII en schreven daarover ons rapport: ‘Een kijkje in de keuken’. Een oplossing voor het parkeren van vrachtauto’s, een wens uit ons vorige verkiezingsprogramma, is nog niet vervuld.

4. Sociale zaken en zorg Werk en Inkomen: We hebben gepleit voor het optrekken van de bijstandsnorm naar 120%, die bleef echter steken op 115%. Consulenten Werk en Inkomen komen bij u thuis als u zelf niet in staat bent naar het gemeentehuis te komen, daarvoor hielden wij een vurig pleidooi. Wij steunden het voorstel voor extra gelden voor thuiszorgadministratie, daar wordt nu steeds meer gebruik van gemaakt, dankzij het grotere budget. Zorg: We stelden vragen over het niet meer plaatsen van oudere en/of gehandicapte inwoners in de dagopvang van woonzorgcentra e.d. als gevolg van de bezuinigingen op de AWBZ. De zorginstellingen proberen daar nu een oplossing voor te bedenken. De problematiek van te weinig huisvesting voor ouderen, nu en in de vergrijzende toekomst werd door ons onder de aandacht gebracht, dat leidde nog niet tot voldoende aandacht van gemeentezijde. Mantelzorgunits bij woningen in het buitengebied zijn nu mogelijk dankzij ons wijzigingsvoorstel. Het behoud van een persoonsgebonden vervoersbudget in de WMO werd door ons geïnitieerd. We uitten de wens voor de realisatie van een medisch centrum in Raalte-Noord, dat centrum is in deze raadsperiode geopend. Het is een goede voorziening voor Raalte-Noord. We deden suggesties voor een polikliniek in Raalte die er inmiddels ook is. We steunden de opvang van vluchtelingen in de gemeente, zodanig dat we zelfs zelf op zoek gingen naar onderdaklocaties. We stimuleerden de komst van een chronisch zieken- en gehandicaptenplatform, inmiddels is er de gehandicapten-adviesraad Raalte waar we erg blij mee zijn en waarop wij als partij ook wel eens een beroep hebben gedaan.

9


5. Sport, kunst en cultuur Cofinanciering: We zorgden voor een regeling waarbij wij als medefinancier gebruik kunnen maken van allerlei subsidies waarvan onze dorpen en organisaties kunnen profiteren. Zwembaden: We voorkwamen de ochtendsluiting van het zwembad in Heino. We verlengden het zwemseizoen in het Heinose bad met twee weken. We maakten ons sterk voor bijdragen aan de zwembaden in Luttenberg en Heeten. Sportaccommodaties: Ons voorstel voor rentevrije leningen voor sportaccommodaties haalde het. We maakten alternatieve plannen voor de invulling van het gebied Drostenkamp/Tijenraan voor de sport, zoals voor de SV Raalte. Voor de korte termijn bood dat nog geen oplossing. We deden voorstellen voor een integratie van sport, onderwijs en zorg en steunden derhalve de latere visie van de Sport en Cultuur Academie Salland (SCAS). We spanden ons steeds in voor de Atletiekvereniging Salland, zij zoeken al jaren naar een goede plek. We vroegen om een eenmalige bijdrage voor groot onderhoud aan de sporthal in Heeten en voor vergelijkbare situaties elders. Al vanaf de herindeling vragen we om een goed (sport) accommodatiebeleid, dat moeten wij en sportverenigingen, ondanks toezeggingen, nog steeds ontberen. We pleitten voor kunstgrasvelden voor de sportverenigingen. In Heino en Raalte zijn al velden aangelegd. De rest zal volgen. We wilden een (sport)servicebureau opzetten voor de (sport)verenigingen door vrijwilligers en mensen zonder (gewone) betaalde baan. Dat moet de druk op de verenigingen en haar vrijwilligers verminderen. Dat is nog niet opgepakt. We pleitten voor een exploitatievergoeding voor de niet-gemeentelijke spelzalen in de dorpen. Daarvoor is het wachten nog steeds op het accommodatiebeleid. Dorpshuizen/kulturhuzen: Vier jaar geleden waren de multifunctionele dorps- en kulturhuzen al een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. De gemeente heeft de Plaatselijke Belangen op diverse plaatsen veel te weinig ondersteund en de regierol onvoldoende benut waardoor de voorzieningen nog steeds niet van de grond zijn gekomen. In Raalte-Noord hadden wij ook graag een ontmoetingsplek gehad voor de inwoners. Alleen de jongeren hebben daar tot op heden hun disco. Wij nemen dit weer mee als wens naar de volgende periode. We verzetten ons tegen overbodige en vertragende voorstellen vanuit de raad met betrekking tot de ontwikkeling van het Dorpshuus in Heino. Lokaal sociaal beleid: Op ons aandringen vond reparatie plaats van het lokale budget voor sociaal cultureel werk in de buurtdorpen. Kunst en cultuur: Al jarenlang vestigen wij de aandacht op het tekort aan ruimten voor kunst en cultuur. We deden een poging daartoe in het voormalige Franciscushof, dat is niet gelukt. We dienden een voorstel in voor een financiĂŤle bijdrage voor het Amfitheater in Luttenberg. Ook het landbouwmuseum in Luttenberg kreeg onze steun, dat geldt ook voor Pedro Pico Pop. Het carillon moest naar onze mening weer handmatig bespeeld worden in plaats van mechanisch, dat is gelukt. We wilden graag een bioscoop in het Kulturhus, die is er nu.

10


We vroegen en kregen nieuw monumentenbeleid en archeologiebeleid. Door ons werd gevraagd om museumbeleid dat is er nog niet. We bepleitten de komst van een coĂśrdinator op cultureel gebied, er kwam een cultuurmakelaar. Bibliotheken: We ondersteunden (in tegenstelling tot de raadsmeerderheid) de toekomstvisie van de bibliotheek en het college! Het openhouden van de bibliotheekfunctie in de buurtdorpen werd door ons gesteund. Omroep: De lokale omroep kreeg van ons steun in haar streven de gelden die daarvoor van Rijkswege worden verstrekt ook aan de omroep ten goede te laten komen.

6. Woonomgeving en verkeer Een schone en nette woonomgeving: We stelden vragen over het zwerfvuil in de omgeving van de stationsweg, het onderhoud van het monument aan de Rozendaelseweg en de algemene begraafplaats in Heino, de plaatsing van ondergrondse glascontainers gemeentebreed en over de vuilcontainers aan de Molenhof in Raalte. Alle zaken werden opgelost alleen nog niet alle glascontainers wo die aan de Brinkweg in Heino. Daarover stelden wij aanvullende vragen die nog niet hebben geleid tot maatregelen. We wilden per dorp een inventarisatie van problemen op milieugebied, zwerfvuillocaties en hondenpoep, er is beleid op gezet. Groen: Wij gingen het vergunningvrij kappen van bomen in de openbare ruimte tegen en hebben de regelgeving omtrent kappen aanzienlijk vereenvoudigd. We ageerden tegen de voorgenomen kap van 71 bomen bij de begraafplaats in Heino. We hebben stevig actie ondernomen tegen de voorgenomen kap van bomen rond het station in Raalte. Vanwege de kaalslag van het groene gebied aan de zijde van de spoorbomen ten behoeve van de fietsenstalling, waren wij het niet eens met de voorgestelde plannen rond het station in Raalte, helaas gaan die toch door. De problematiek rond het groen bij de geluidswal in de Maten werd door ons aan de orde gesteld, nog steeds houden we de vinger aan de pols. Diverse slecht onderhouden openbaar groenstroken en de gemeentewapens van Heino hadden onze herhaalde aandacht en leidden tot beter onderhoud cq oplossingen. Spelen in de wijk: We stelden regelmatig vragen over de inspraak rond de herinrichting van speelterreinen. Inwoners werden daarop gehoord. We zorgden zelf voor de inschakeling van een speeltuinconsulent in ĂŠĂŠn van de buurten in Raalte waardoor nu een goede alternatieve locatie en een betere inrichting voor de speelvoorziening voorhanden is. De wateroverlast van het speelterrein in Heino-Kiezebos aan de Rikke (zie foto) werd enkele keren door ons aangekaart en werd opgelost.

11

Stoepen: Ons voorstel leidde tot het herstraten van het trottoir in de Enkstraat in Raalte, zodat dit beter begaanbaar is, ook voor mensen met een handicap. Op ons verzoek werd het trottoir langs de Stationsweg in Heino herstraat. De trottoirs aan de Wispelweg in Luttenberg hadden en hebben ook (nog steeds) onze aandacht.


Voetpaden: Onze ambitie was dat kuierroute’s verder werden uitgebreid en met elkaar en de dorpen verbonden zouden worden, vooralsnog is dat alleen in Heeten en op beperkte schaal bereikt. Fietspaden: We hekelden het gebruik van grind en grit op geasfalteerde fietspaden en secundaire wegen, dit geeft lekke banden, veel rolweerstand en stimuleert niet het gebruik van de fiets en recreatie en toerisme! Dit beleid is nog niet ingevoerd. We nemen het weer mee voor de volgende periode. Op ons verzoek werd het tegelpad tussen RaalteNoord en het centrum herstraat. We steunden een voorstel van een oude wens van ons, fietsstroken langs de Molenweg in Heino, die liggen er nu, maar we hadden ook graag de klinkers vervangen door glad asfalt, daar was helaas geen meerderheid voor. Toegankelijkheid: We vroegen en kregen toegezegd een betere toegankelijkheid van de lift in de parkeerkelder in het schip voor scootmobiels. De mindervaliden met scootmobiels konden opgelucht ademhalen toen er op ons verzoek aanpassingen werden gedaan aan de oversteekplaatsen in Heino. We kregen het voor elkaar dat het eenrichtingsverkeer op het Marktplein in Heino werd omgedraaid. Hierdoor vermindert de verkeersdruk op de Dorpsstraat en verbetert de verkeersveiligheid. We zetten ons in voor de Dorpsstraat in Heeten, de Butzelaarstraat in Luttenberg en voor een verlichtingspunt op de De Jongstraat in Mariënheem. Dat laatste is niet gelukt omdat de raad hier niet in mee wilde gaan. De herinrichting van de Domineeskamp werd door ons op de agenda gezet, die is inmiddels in volle gang. Parkeren: We wilden het parkeertarief naar beneden brengen indien het saldo in het fonds teveel zou oplopen, een deel van de inkomsten is echter in het opknappen van de Domineeskamp gaan zitten waardoor het saldo (nog) niet toereikend is. Door ons werd op ludieke wijze een eind gemaakt aan de steeds maar voortslepende kwestie van de onderbordjes ivm parkeren aan de Westdorplaan. We vroegen en kregen een tijdelijke parkeerplaats voor de omwonenden bij de Linde in Heino ivm de vertraging van de rioleringswerkzaamheden. De bruggensoap: De bruggensoap in Raalte-dorp leidde bij ons tot herhaalde kritische vragen en wij keurden de hele gang van zaken daaromtrent af. De meerderheid van de raad wilde niet zover gaan. Openbaar vervoer: We pleitten voor een oplossing voor de slechte aansluiting van treinen in de jaren waarin de trein naar Nijverdal niet rijdt. Die lijkt er niet te komen. We blijven er ons voor inzetten. We bepleitten buurtbussen naar het voorbeeld van Heino tussen de kernen en een buslijn voor Heeten, hoewel gesprekken gaande zijn met de Plaatselijke Belangen is dat er nog niet van gekomen. We vroegen al jaren om een oplossing voor het fiets- en autoparkeer probleem bij het station in Raalte. Echter de oplossing die uiteindelijk door de raad werd gekozen kon, vanwege verkeersveiligheid en het verdwijnen van groen, niet op onze instemming rekenen. N 35: Wij bleven vanaf begin jaren ’90 consistent trouw aan de Raalte-verdiept-rechtdoor-variant die er ook komt (onze wens zo spoedig mogelijk!). We drongen lang aan op een raadsdebat zodat Raalte haar mening kon geven over de N35, dat lukte. Op ons initiatief kunnen inwoners nu meedenken in de verdere planvorming voor de N35. Waterhuishouding: We behaalden samen met andere lokale partijen in het waterschapsgebied twee zetels in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Groot Salland. We schreven meerdere brieven over de wateroverlast in het centrum van Heino. Daar moet eerst een fundamentele oplossing voor worden bedacht.

12


Het kanaal: Wij vroegen aandacht voor herstel en sfeer bij de kanaaloevers ook door toeristisch - recreatieve zaken toe te voegen. Daar is nog niet veel van terecht gekomen.

7. Woningbouw Woningbouw, starters, senioren: Er werd door ons een notitie voor starterswoningen gemaakt waarin we lieten zien dat heel goedkoop bouwen mogelijk is, óók voor één- en tweepersoonshuishoudens (- € 130.000 incl. btw). Het leidde niet tot bouw van dergelijke woningen. Het percentage vrij te bouwen woningen (dus buiten de projectbouw) wisten wij door ons voorstel op te krikken naar 60%! De hoogbouw (7-hoog) en de vele appartementen op de Hoflocatie konden niet op onze instemmng rekenen. Het aantal appartementen is inmiddels flink naar beneden bijgestled, de hoogbouw blijft een punt. Kritische vragen werden door ons gesteld over het stagneren van de oplevering van voldoende woningbouwlocaties gemeentebreed. Dat gold ook voor het stagneren van de bouw van voldoende woon-zorgcombinaties voor senioren in de dorpen. We bepleitten in ons vorige verkiezingsprogramma grensverlegging rond Nieuw-Heeten, dat is nog niet gelukt. We pleitten voor minder betutteling voor woningen bij woningbouwplannen. Een raadsmeerderheid hield toch vast aan de eisen van hout aan de gevels, een detailniveau, voor wat betreft woningen in Luttenberg. Stedenbouw: Wij stelden bouwplannen in Heino centrum aan de kaak die naar ons idee niet pasten in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Dit loopt nog. De privacy van omwonenden bij inbreidingslocaties moet optimaal geregeld worden, vonden wij, wij maakten ons er sterk voor. In Heino loopt dit nog. Op een druk bezochte door ons georganiseerde avond in Heino lieten wij de inwoners zelf de structuurvisie samenstellen, aan de hand waarvan wij een groot aantal wijzigingsvoorstellen indienden. IJsselgouwe bij de entree van Heeten kreeg ook onze aandacht, maar hier is nog geen oplossing voor. Behoud van monumentale en /of historische gebouwen of boerderijen stond ook op onze agenda, inmiddels is er monumentenbeleid.

8. Milieu en Landbouw Milieu: We vroegen om deelname van Raalte aan de landelijke duurzaamheidsmeter en die deelname kwam er. Dankzij ons voorstel is Raalte weer lid geworden van het Klimaatverbond. We waren niet erg enthousiast over het gemeentelijk milieubeleidsplan dat door de raad is vastgesteld. Wij wilden fundamenteler kijken naar de problematiek. We pleitten voor behoud van het weidevogelgebied bij Lierderbroek. De plannen rond dit gebied zijn wat dat betreft ten gunste van de weidevogels aangepast.

13


Riolering: We volgden en volgen nog steeds de rechtszaken rond de kwestie van de aanbestedingsprocedure voor de riolering van het buitengebied die in de raadsperiode 2004-2006 ontstond. Helaas is hier nog steeds geen eind aan gekomen. We stelden meerdere keren de stankoverlast rond de sporthal in Heeten en de riolering in het buitengebied aan de orde. Dit loopt nog. Landbouw: We wilden de LOG gebieden uitsluitend voor eigen bedrijven reserveren. We waren zeer kritisch over de volgorde van de ontwikkeling van de LOG’s vanwege het ontbreken van een visie daarop. We zorgden voor duidelijke grenzen aan de groei van landbouwbedrijven in de zogeheten Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). De reconstructie voorzag voor die LOG’s in bouwkavels van 3 ha, wij brachten dit terug tot 2 ha. Door de reconstructie en de ruimte voor de agrarische bedrijven in de zgn. LOG’s, kunnen bedrijven die we niet in natuurgebieden willen hebben, zich verplaatsen naar gebieden waar dat qua natuur wél verantwoord is Door onze kritische vragen en voorstellen is vestiging van nieuwe bedrijven in de LOG’s beperkt gebleven tot 2 per LOG. Gemeentebelangen heeft haar voorkeur uitgesproken voor lokale bedrijven. Het aantal hervestigingen in een LOG wordt beperkt door de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en eventuele MER-plicht (bij grotere bedrijven). Ook zijn bij hervestiging de hoge aankoop- en verbouwingskosten een drempel. Voor een uitgebreid overzicht van de bepalingen zie www.gbraalte.net. We verzetten ons tegen de aanleg van een proefveld van genetisch gemanipuleerde maïs bij Heino. Dat werd vanwege procedurefouten niet aangelegd. Koeien in de wei, door ons geïnitieerd, werd een succes dankzij anderen die het oppakten.

9. Veiligheid Veiligheid: We bemiddelden zodanig dat de chauffeur van een ambulance parkeergelegenheid heeft zodat hij vanuit zijn woning in het centrum van Raalte kan vertrekken, dat scheelt aanrijtijd We pleitten voor het organiseren van dorpsfeesten tijdens de jaarwisseling en vroegen financiële garantstelling voor ook de andere feesten in de gemeente We braken een lans voor versnelde vervanging van slechte verlichting in de dorpskernen Verkeersveiligheid: Borden werden op ons verzoek geplaatst bij de tunnel in Raalte-Noord in verband met schade door vrachtauto’s We stelden ons teweer tegen zandtransporten door Heeten Verkeerslessen in het basisonderwijs werden door ons gestimuleerd

10. Lokale lasten We zorgden er decennialang voor dat de lokale lasten laag bleven, vrijwel de laagste van Overijssel Door onze vasthoudendheid werd uiteindelijk de hondenbelasting afgeschaft We rekenden uit dat de stijging van de afvalstoffenheffing niet meer behoefde te bedragen dan 3%, dat is een veel solidairdere wijze van verdeling van de kosten dan nu het geval wordt met een stijging van 15%, hetgeen vooral een nadeel is voor gezinnen De onzichtbare zaken: Diverse zaken die we aanpakten hadden betrekking op individuele problemen die mensen ondervonden in de regelgeving, benadering en bejegening door de gemeente.

14


II KIJK OP MORGEN (2010-2014) Wat we gaan doen Voor zover de onder ‘Kijk op gisteren’ genoemde zaken nog niet zijn gerealiseerd, nemen we ze weer mee als wens naar de volgende periode, ook al worden ze hieronder niet herhaald.

1. De gemeente is er voor jou én andersom!

* Zeer vergaande samenwerking met de ons omringende gemeenten Dalfsen-Nieuwleusen, Olst-Wijhe en Hellendoorn en de grotere steden zoals Zwolle en Deventer op een zo breed mogelijk gebied, zodanig dat wél de beleidsvrijheid gehandhaafd blijft. Versneld inzetten op interne verbeteringsprocessen en verminderen starheid ten opzichte van regeltjes. We gaan meedenkers worden met onze inwoners én andersom. * Inwoners als ervaringsdeskundigen gaan beschouwen en hen vragen beleid mee te schrijven op digitale wijze (zoals bij Wikipedia). Er zit veel kennis onder de mensen, daar kunnen we van profiteren en het levert betrokkenheid op. De creativiteit en kennis van inwoners stimuleren ten behoeve van de gemeente en de samenleving middels een ‘Ideëenbrouwerij’ en een (nagenoeg) drempelvrij burgerinitiatief. Iederéén die iets heeft gepresteerd kan worden geëerd middels de ‘Complimentenlijn’. * Het instrument van hoorzittingen tussen raad en inwoners weer herinvoeren bij belangrijke kwesties, zoals het sportbeleid, ontwikkeling woningbouw en herontwikkelingsprojec-ten etc. * We gaan het maar weer eens proberen: raadsvoorstellen met meerdere scenario’s geven de raad wat te kiezen. * De gemeente moet open zijn en transparant. * Investeringen in de papierloze overheid en dito gemeenteraad. * Vereenvoudiging van regelgeving bijvoorbeeld in de horeca. Daar waar ondernemers laten zien dat zij langdurig ervoor zorgen dat er geen overlast ontstaat, kan vrijstelling worden gegeven van de horecavergunning. De processen van vergunningverlening van A tot Z ondersteunen vanuit de gemeente, zodat aanvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De procedure inzichtelijk maken, zodat door de aanvrager gevolgd kan worden in welk stadium de vergunningaanvraag zich bevindt. * Het stimuleren van maatschappelijk ondernemen door bijvoorbeeld bedrijven die inschrijven op onze aanbestedingsprocedure’s extra punten te geven wanneer zij een personeelsbeleid voeren waarbij rekening wordt gehouden met (langdurig) werkzoekenden, mensen die gebruik moeten maken van de Wet werk en bijstand en mindervaliden die betaald worden uit de Wet sociale werkvoorziening. Ook zou meegewogen kunnen worden of de inschrijvende instellingen zich qua beloningen van hun topmanagers houden aan de Balkenende-norm. * De raad moet haar bevoegdheden ten aanzien van de nieuwe omgevingsvergunningen blijven benutten en niet delegeren aan het college. De procedure’s moeten zo kort mogelijk worden. * Projecten komend van initiatieven van onze inwoners in landen elders in de wereld en Sabile in Letland blijven wij ondersteunen.

2. Opgroeien in een goede omgeving

* In de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op zeer korte termijn komen tot adequate integrale samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties, het kind moet centraal staan en niet de instellingen. De gemeente moet hier een stevige regierol in spelen. * Maar daarmee zijn we er niet, we zullen de dialoog met de jongeren aan moeten gaan, zeker met hen die voor overlast (dreigen te) zorgen. Het ambulant jongerenwerk is daarbij een onlosmakelijke schakel tussen ouders/opvoeders, buurt, school en het CJG. * Ook gezinnen [waarin (probleem)jongeren zich bevinden] dienen aandacht te krijgen. Op verzoek van Gemeentebelangen is geld gereserveerd voor de Eigen Kracht Conferentie, die moet nu eindelijk handen en voeten krijgen. * De maatschappelijke stage moet zinvol werk opleveren en een bijdrage leveren aan de maatschappij. De leerlingen moeten geen goedkope arbeidkrachten worden in bedrijven.

15

Onderwijs: * Een juiste verhouding tussen Christelijk en openbaar onderwijs in de gemeente en in de (grotere) dorpen. * Conciërge’s op scholen aanstellen, wanneer dat kan vanuit de Wwb of andere regelingen. * De gemeente stelt haar deuren open voor stage-leerwerkplekken vanuit de scholen in Raalte, maar ook voor jongeren (uit de eigen gemeente) die HBO opleidingen in de regio.


* Het middelbaar beroepsonderwijs zou kunnen gaan samenwerken met het hoger onderwijs in grotere steden om ook in Raalte enkele veelgevraagde opleidingen te krijgen. * Naast het aanbod van dagonderwijs ook kijken naar avondonderwijs. Het is belangrijk aandacht te besteden aan permanente educatie in de zin van bij- om- en herscholing van inwoners. Enerzijds om aansluiting te blijven houden op de veranderende arbeidsmarkt, anderzijds om de eigen talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. * De laatste ontwikkelingen op de locatie Hoogerheyne in Heino, laten zien dat de parkeer- en verkeersafwikkeling op eigen terrein gaat plaatsvinden en dat er een buurtspeelplaats komt aan de zijde van de huidige Gouden Emmer en een schoolgebouw aan de andere zijde. Gemeentebelangen steunt dat voornemen (zie foto) de omwonenden blijven betrekken bij de plannnen. Dat laatste geldt ook voor de locatie rond de Springplank. * Werken aan de juiste combinatie van brede scholen in Raalte-dorp. * Geen grote scholenconcentratie op de locatie Pauluskerk (zie foto hieronder). De druk op dit gebied zo beperkt mogelijk houden. Ook hier eventuele planvorming uitsluitend in goed overleg met de omwonenden tot stand laten komen. * Een brede school in Raalte-Noord die gereed is als de aanwas aan nieuwe wijkbewoners voldoende is. * Scholen en andere dorpsvoorzieningen in de kleinere dorpen niet meer solitair, maar geclusterd bouwen en/ of combineren met andere dorpsvoorzieningen indien die gelegenheid zich

voordoet. * Gelukkig komt er weer een uitgaansgelegenheid voor jongeren in Raalte, die hebben we node gemist. * Geen coffeeshops. * Aandacht voor het alcoholprobleem van de Sallandse jongeren, we voeren geen verbod in op de verkoop van alcohol voor kinderen onder de 18 jaar. We zien dat als een verantwoordelijkheid van hen zelf en hun ouders. Wel wordt gewerkt aan preventie en handhaving. * Kinderopvang en peuterspeelzaal moeten bereikbaar blijven, ook voor mensen met de smalle beurs en de openingstijden van de kinderopvang moeten aansluiten bij de wensen van de ouders. * In woonwijken moeten de speelplaatsen uitnodigen tot ontmoeting (ook van de ouders/grootouders), spel en avontuur. Bij vervanging rekening mee houden.

16


3. Alle soorten werk brengen je verder

* De gemeente Raalte moet zorgen dat zij een goede spreiding krijgt van werkgelegenheid over een zo groot mogelijk aantal sectoren en over de dorpen. Dat maakt de lokale economie minder kwetsbaar voor schommelingen. * Op tijd in beeld brengen van de gevolgen van de bevolkingskrimp voor economische sectoren, zorg, onderwijs, woningbouw, industriĂŤle bedrijvigheid, de bouw en de gemeentelijke organisatie. De problemen die op ons afkomen moeten tijdig worden aangepakt. * Platform lokale economie opzetten. De bijeenkomsten tussen ondernemers zoals die in 2008 en 2009 gestalte kregen zijn prima om te netwerken. Doch om de lokale economie te monitoren en op tijd de juiste stappen te zetten is het nodig een lokaal platform op te zetten met deskundigen uit diverse disciplines. * Rond tien procent van de inwoners in Nederland wordt zelfstandig ondernemer. Dat is erg veel. Daarvoor zullen we faciliteiten moeten scheppen: bedrijfsruimten voor kleine, startende, bedrijven, toegankelijke medewerkers die van A tot Z de vergunningen in no-time regelen, aanvullende cursussen in onze onderwijsinstellingen en eventueel rentevrije startkapitalen. Ook kunnen deze ondernemers gebruik maken van de inzet van mensen met een arbeidshandicap die hen helpen bij de administratie, de catering en/ of het onderhoud van bedrijfsruimten. We moeten het die startende ondernemers gemakkelijk maken. Dat kan door alle kansen daartoe aan te reiken en te benutten. Het betaalt zich op den duur dubbel en dwars terug als de bedrijven groeien. * Ruimte zoeken voor supermarkten zodat deze een bedrijfsvloeroppervlak kunnen krijgen van een toekomstbestendige omvang. Het brengt eveneens dynamiek tot stand in het centrumgebied en in het winkelaanbod, doordat winkelruimten met grotere winkelvloeroppervlakten beschikbaar komen. De openvallende ruimte kan worden ingevuld met andersoortige winkel(s) (ketens) en/ of woningbouw. Dit vermindert parkeer- en verkeersdruk in het gebied rond de Molenhof en verbetert het aanzicht

17

van het winkelgebied. Met name de Molenhofzijde/Schapenstraat is de lelijke kant van het Raalter centrum. Daar is nog veel winst te halen. Na het ‘achtje’ is dit de zijde die aan zou moeten worden gepakt. De gemeente moet hier een regierol in vervullen. * Gemeentebelangen is voor vrije concurrentie en wil geen beperking opleggen voor de wens tot vestiging van supermarkten of andere winkels. * De gemeente moet de regie nemen om te kijken of het haalbaar is Booijink te verplaatsen.


* Zodra dat kan de tarieven voor betaald parkeren omlaag of experimenteren met andere soorten parkeerkaarten. * In Raalte een oplossing zoeken naar een extra locatie voor langparkeerders. * Geen blauwe zone’s in Heino invoeren, dat is niet nodig maar ook niet wenselijk. Deze hebben, als enige instrument, in het verleden in Raalte ook niet gewerkt en kosten de gemeente geld qua handhaving. * Winkelvoorzieningen in de buurtdorpen zoveel mogelijk overeind houden, instellingen stimuleren hierin deel te nemen, naar het voorbeeld van de winkel van de Parabool in Broekland. Wellicht kan hier op termijn ook een samenwerking ontstaan tussen bijvoorbeeld instellingen als Parabool en de agrarische sector voor wat betreft de verkoop van eigen, al dan niet biologische, streekproducten. * De vrijetijdsmarkt kan wellicht nog wat groeien bij meer arrangementen, betere en bredere fietspaden en meer lokale culturele activiteiten. * Veel meer dan nu, ondernemers met nieuwe plannen op hun mogelijkheden en kansen wijzen. * Snellere internet infrastructuur mogelijk maken, de toename van beeldcultuur vraagt daarom. Raalte loopt achter bij de grotere steden rondom ons. GB was eerder initiatiefnemer bij ADSL in Heino. Nu op weg naar de digitale snelweg! * Naar aard en schaal ruimte blijven geven aan de lokale behoefte aan bedrijventerrein, alleen in Raalte wat ruimte voor iets zwaardere categorie dan in de overige dorpen. De exploitatie daarvan dient in principe budgettair neutraal te zijn. * Op bedrijventerrein en/of in het buitengebied ruimte zoeken voor de realisatie van biogasinstallaties. * Voor Salland, inzetten op onderwijs voor banen in de zorg (teneinde de verregaande vergrijzing tzt te kunnen opvangen) en op het opleiden van echte vakmensen in de techniek. Ook van die laatste groep krijgen we binnen afzienbare tijd een enorm tekort in Nederland. * Stimuleren van mensen met een uitkering en/of zonder betaalde baan arbeid in maatschappelijk nuttige functies aan te nemen, zoals conciërge’s op scholen, werken in de openbare ruimte ed. * Mensen met een arbeidshandicap inzetten bij gemeentelijke taken. * Landgoederen meer ruimte geven ten aanzien van kleinschalig recreatie en toerisme. * De agrarische sector voldoende uitbreidingsmogelijkheden blijven geven, ook en juist om in te kunnen spelen op nieuwe economische peilers voor het platteland. In die gebieden waar dat niet mogelijk is vanwege de natuur, verplaatsingen stimuleren. Daardoor blijft er werkgelegenheid op het platteland. * In het buitengebied belemmeringen opheffen die een omschakeling naar een andere plattelandseconomie in de weg staan. Op het platteland moet het op eenvoudige wijze mogelijk worden om te schakelen naar bij voorbeeld lokale duurzame energieproducent middels biogas, zonne-energie op daken ed. (Zie: ‘Kijk op overmorgen’ pagina 30).

4. Toekomstbestendige zorg voor elkaar * Raalte seniorenproof maken. Van seniorenbeleid een speerpunt maken op een veelheid van terreinen, voorzieningen en zorg zoveel mogelijk thuis of dichtbij, in de vertrouwde buurt. * Activeren gezonde levensstijl in het seniorenbeleid waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven zoals sportprojecten, vergelijkbaar met het GALM-project (Groninger Actief Leven Model). * Mobiliteit van onze oudere en mindervalide inwoners moet gewaarborgd zijn door goede stoepen en afritten, zo min mogelijk belemmeringen, goede vervoersvoorzieningen en een prima toegankelijkheid van gebouwen. * De toekenning van hulpmiddelen binnen de WMO moet zo financieel slim mogelijk worden gedaan. Oplossingen die adequater zijn ( dat wil zeggen goedkoper én net zo goed of beter) dan die volgens de regels mogen, dienen voor te gaan. * De huidige persoonsgebonden budgetvervoersregeling binnen de WMO moet gehandhaafd blijven. * Wij willen gegarandeerd behoud van bestaande aanvullende voorzieningen, zoals kwijtschelding van lokale belastingen, de langdurigheidstoeslag, de PC regeling voor schoolgaande kinderen, maaltijdvoorziening voor 65+ ers, deelname aan maatschappelijke activiteiten, extra studiekosten, bijdrage chronisch zieken, sportkosten, brillen en een bijdrage voor een ID Kaart. * De bijstandsnorm optrekken naar 120% gedurende de periode 2011-2012. Daarna tweejaarlijks zonodig aanpassing tussen ondergrens 110% en bovengrens 120%. De bijstandsnorm wordt geen sluitpost, eerst wordt gekeken waar anders op kan worden bezuinigd. Alleen als dat écht niet lukt, dan stellen we de norm bij. * De schuldhulpverlening in een eerder stadium aanpakken, voorkomen dat mensen in de echte schuldhulpverlening terecht komen, netwerken rond die mensen/gezinnen maken. * Mensen zonder werk moeten de mogelijkheid hebben om binnen bepaalde tijd passend werk te zoeken en niet verplicht worden élk werk direct aan te nemen.

18


5.Van sport tot cultuur

19

* Multifunctionele accommodaties (MFA) in de dorpen voor cultuur, onderwijs, sport. * Meer aandacht voor de totstandkoming van het vitaliteitsplan Luttenberg, Dorpsplan plus Nieuw- Heeten, Dorpshuus Heino en Multi functionele accommodaties in Lierderholthuis en Laag Zuthem. De regiefunctie moet door de gemeente nu maar eens eindelijk worden opgepakt. Veel zaken overstijgen het niveau van vrijwillig werk, subsidies oa zijn ingewikkelde trajecten. We moeten hier nu maar eens mee doorpakken. * Wij zoeken naar combinatiemogelijkheden met het Hoftheater, eventueel zwembad, sport en scholen (SCAS= Sport en Cultuur Academie Salland). Deze cultuur-, kunst- en sportvoorziening eventueel gecombineerd met een uitgangsgelegenheid bij voorkeur in het gebied Drostenkamp/Tijenraan/ Spoorzone/Hoflocatie. * We kijken in overleg met de gebruikers/ eigenaren van accommodaties naar het beheer, onderhoud en de exploitatie, waarbij geheel nieuwe concepten niet ondenkbaar zijn. * Het zwemgedeelte van het Jacobsgat in Heino wordt niet opengesteld voor publiek anders dan voor de bezoekers van de Schaarshoek, dit in verband met respect voor de ecologische hoofdstructuur alsook met het oog op de levensvatbaarheid van het zwembad in Heino. * Wij willen de niet gemeentelijke zwembaden in Luttenberg en Heeten financieel steunen. * Het zwembad in Heino moet open blijven tegen betaalbare tarieven. * Kunstgrasvelden hebben de toekomst, we maken een planning in de tijd voor dorpen die dat behoeven. * Servicebureau vrijwilligers voor werk waar de verenigingen niet meer aan toekomen, bemensd door vrijwilligers/mensen zonder werk/ met arbeidshandicap. * Informele trapveldjes in woonwijken stimuleren. * Wij willen nu eindelijk ruimten voor kunst en cultuur in multifunctionele gebouwen. * Bibliotheken als informatiespil in een eigentijdse opzet in combinatie met andere voorzieningen, onderwijs, culturele en educatieve organisaties. * We zorgen ervoor dat nieuwe initiatieven die vanuit de bevolking komen de eerste jaren zoveel steun krijgen dat deze daarna op eigen benen verder kunnen. Structurele subsidies zijn dan niet meer nodig. * Net zoals we dat in 2005 hebben bepleit, zijn wij van mening dat ook in 2010 stil gestaan zal kunnen worden bij 65 jaar bevrijding. Als initiatieven uit de samenleving komen, willen wij daar een financiĂŤle bijdrage aan leveren. * Sport, kunst en cultuur moeten betaalbaar blijven daarom blijven wij ook het Hoftheater ondersteunen. * RTV Raalte dient de bijdrage te ontvangen die haar wettelijk toekomt. * Stimuleren instandhouding karakteristieken van de oude boerderijen in het Sallandse Landschap. * Het Overijssels kanaal een status van monument geven ook buiten de bebouwde kom.


6. Van voetpad tot snelweg * Echt interactief met de bevolking plannen maken voor de N35 en omgeving. De tunneloptie is de meest ideale, het moet nog blijken of dat ook de meest optimale is. Bij de planning ook integraal kijken naar de verbetering van de kwaliteit van de spoorlijn Zwolle-Twente. De aansluitingen zijn niet goed, dit komt enerzijds door de kwaliteit van het spoor en wellicht ook door de capaciteit daarvan. Bij de planning voor de N35 ook kijken naar een oplossing voor het landbouwverkeer. * Een route voor doorgaand fietsverkeer (zodat dit niet meer door de kern hoeft), met extra brede fietspaden tussen Raalte en Nijverdal. * Eerst een verkeerscirculatieplan maken voor de kern Raalte alvorens allerlei adhoc oplossingen voorbij komen. * Zorgen voor een goede doorsteek tussen Raalte-Noord en Raalte-centrum. * Een oplossing zoeken voor het gedurende de komende jaren niet aansluiten van de treinverbindingen tussen Zwolle en Twente. * Stoppen met het strooien van grid en grind (zie foto) op fietspaden en secundaire wegen, we moeten het fietsen stimuleren en niet ontmoedigen, autowegen zijn ook niet voorzien van een dergelijke slijtlaag.

We maken hier ook afspraken over met de ons omringende dorpen en steden, teneinde te komen tot een regionaal glad fietspadennet tussen de grote steden en de dorpen. * Als fietspaden worden aangelegd cq vervangen worden ze uitgevoerd in breed profiel, zodat ze toekomstbestendig zijn, dit geldt met name voor

verbindingsfietspaden tussen de grote steden en tussen de dorpen onderling. * In het buitengebied losliggende fietspaden maken, in overleg met de ons omringende gemeenten zoals bv langs de Poggenbeltsweg. * Verbeterplan maken voor de tegelfietspaden zoals aan de Almelosestraat in Raalte (zie foto) , de Zwolseweg in Heino en het verbindingsfietspad tussen Raalte-centrum en Raalte-Noord. * Oplossingen voor slecht verlichte punten aan de randen van of in het buitengebied zoals aan de De Jongstraat in MariĂŤnheen en de Parallelweg tussen Heino en Raalte. * Ontsluiting van het bedrijventerrein het Fiester (zie foto) buiten de bebouwde kom van MariĂŤnheem. * Het buurtbusproject van Heino zou gemeentebreed navolging kunnen krijgen. * Bij het sportveld in Heino (zie foto) mogelijk in combinatie met het zwembad de parkeerproblemen oplossen.

20


Het oplossen van de parkeerproblematiek bij de VV Heino.

7. Van starter tot senior * De woningvoorraad toekomstbestendig maken, afstemmen op het binden van jongeren uit de eigen gemeente, de bevolkingskrimp en vergrijzing. Dat laatste zodanig dat wanneer de grijze golf wegtrekt, de woningvoorraad nog steeds passend is. * Voor de toewijzing van kavels aan Jongeren < 35 jaar in de dorpen geen extra punten meer geven voor economische gebondenheid. Dit om jongeren (die vaak elders een baan hebben) gelijke kansen te geven op een kavel of nieuwbouwwoning als de jongeren die hier wel in de dorpen werken. We stimuleren hiermee maximaal dat zoveel mogelijk jongeren in eigen dorp en in de eigen gemeente blijven wonen. * Speciale jongerenwoningen. * We herhalen het nog maar, we zijn van mening dat er ook zeer laag geprijsde (tot €140.000 incl. grond) (ook grondgebonden) woningen gebouwd moet worden voor één- en tweepersoonshuishoudens. * Als blijkt dat de kavelindeling in nieuwe woonwijken (achteraf ) onvoldoende is toegespitst op de wensen van toekomstige bouwers, dient het mogelijk te zijn te komen tot een herverkaveling. Bij de kaveluitgifte dient dat vooraf bekend te zijn. * Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de wijken en een locatie voor een grootschalig woon-zorgcomplex. * Tijdelijke woonunits in zij/achtertuinen moeten ook in stedelijk gebied mogelijk zijn voor situaties waarin gezinsgenoten intensieve zorg nodig hebben.

21


* In alle dorpen voldoende woningbouwlocaties steeds uitgeefbaar naar de behoefte. * In Nieuw-Heeten een grenscorrectie met de gemeente Hellendoorn toepassen zodat dit dorp een nieuwbouwlocatie kan creĂŤren nabij het centrum achter het huidige Timmermanshuis. Hier moet nu serieus werk van worden gemaakt. Gemeentebelangen neemt dit mee als speerpunt in haar beleid. Nieuw Heeten heeft dit echt nodig.

* Welstand handhaven, dat komt ook de stedenbouw ten goede. Wel, indien er vraag naar is, mogelijkheden scheppen om in de nieuwbouw wijken op te zetten waar het vrije wonen gerealiseerd kan worden. * Leegstaande panden actief benaderen, stimuleren vernieuwbouw, herstructureringsfonds om verloedering van oude panden /wijken te voorkomen. * Gelijktrekken regimeâ&#x20AC;&#x2122;s van woningen in het gebied Stoevinghe en Twentseweg, behorend tot het voormalige grondgebied van Dalfsen tot objectgebonden permanent vrijgestelde recreatiewoningen wanneer dat juridisch haalbaar blijkt.

22


8. Slim een beter klimaat creĂŤren

* Het nauw betrekken van lokale en regionale bedrijven en deskundigen bij het beleid met betrekking tot het streven om in 2025 te komen tot een klimaatneutrale gemeente. * De cradle to cradle (C2C) (het sluiten van kringlopen) gedachtegang zoveel mogelijk toepassen in onze gemeente. Regels die dat in de weg staan zo snel mogelijk herzien. * Handhaven van het principe van de vervuiler betaalt, dus mensen die niet vervuilen niet mee laten betalen voor het storten van afval. * (Dynamische) straatLedverlichting aanbrengen zodra de techniek dat toelaat en het economisch slim is. * Water als een van de belangrijkste ordenende principes opnemen bij bouwvoornemens. * Een duurzaam en economisch sterk buitengebied door de agrarische sector met ruimte voor veel meer sectoren dan nu , zoals energieproductie (zie onze â&#x20AC;&#x2DC;Kijk op overmorgenâ&#x20AC;&#x2122; pagina 25). * Toevoegen nieuwe natuur en waterbergingen in gebieden die vrijkomen door de autonome vermindering van de bedrijvigheid in de agrarische sectoren en die ten goede laten komen aan recreatie en toerisme. * Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen moeten veel meer aandacht krijgen. * Het openbaar groen moet netjes zijn.

23


9. Je veilig genoeg voelen

* BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de publieke ruimte houden hier en daar een oogje in het zeil, we doen dus al het een en ander. Raalte is veilig en inzet van extra middelen om dat nog meer te verbeteren is niet nodig. Als dat wel nodig is, zullen we de inzet verhogen. * Verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt, vooral bij scholen en op schoolroute’s. * Beperken autogebruik van ouders bij scholen, werken met ontheffingen voor bepaalde groepen en/of bepaalde dagen per week. * Parallelwegen zijn nuttig voor het scheiden van landbouwverkeer en ander verkeer, indien daarvoor gelden beschikbaar komen van andere instanties, zou dat kunnen worden uitgevoerd. In eerste instantie denken wij dan aan een parallelweg bij de van de Capellenweg/ Lemelerveldseweg en later bij de N35 bij Raalte. * De Hof van Rakhorst in Heino (zie foto) behouden als een van de weinige groene en rustige plekken in het dorp en niet als manifestatieterrein voor doorlopende activiteiten.

10. Je portemonnee

* Lokale lasten stabiel laag, stijging niet méér dan inflatieniveau. * Eenmalige investeringen doen op diverse terreinen teneinde structurele lasten op termijn te kunnen vermijden. * Er zullen drastische maatregelen moeten worden genomen om de verminderde uitkering uit het gemeentefonds te kunnen compenseren. Wat Gemeentebelangen betreft kijken we daarbij het eerst naar vergaande samenwerking met andere gemeenten en lokale marktpartijen en naar efficiëncy binnen de organisatie. Daarnaast moet er niet maar zo een kaasschaaf over posten worden gelegd maar moet er integraal worden gekeken. We gaan, daar waar dat kan, sturen op het ‘beoogd maatschappelijk effect’ van het beleid, met adequate meetinstrumenten. Daarmee voorkomen we dat we gemeenschapsgeld uitgeven aan zaken die weinig of niets aan dat effect bijdragen. De begroting zal daartoe snel moeten worden omgebouwd. Maar we ontkomen er, eerlijk gezegd, niet aan dat er ook in het beleid en voorzieningen geschrapt zal moeten worden. Wij hopen met de nodige creativiteit dit tot een minimum te beperken en samen met onze inwoners, verenigingen en marktpartijen die willen investeren in maatschappelijk vastgoed, naar alternatieve, nieuwe, mogelijkheden te zoeken.

24


III KIJK OP OVERMORGEN (2020-2025) vanuit de toekomst Inleiding Het historisch bestuursakkoord van 2010 Start van de omwenteling van het denken en werken in de gemeente Raalte vormde de collegeonderhandelingen kort na de verkiezingen in maart 2010. Het verkiezingsprogramma van de lokale partij Gemeentebelangen gaf de onderhandelaars veel inspiratie het roer om te gooien. Achteraf werd het akkoord dat destijds gesloten werd ‘het historisch akkoord van 2010’ genoemd. Een breukpunt met een verleden dat vanzelfsprekend leek, op weg naar een nieuwe maar nog ongewisse toekomst, maar wel met een perspectief op een betere lokale gemeenschap voor onszelf en voor wat na ons komt. Het akkoord bracht in de lokale samenleving, in wisselende tempo’s en op uiteenlopende gebieden, een enorme dynamiek teweeg. De nasleep van de economische crisis Rond 2009 begon steeds duidelijker te worden wat de gevolgen waren van het politieke klimaat in de laatste tientallen jaren ervoor. De verdergaande liberalisering bracht niet alleen successen teweeg in de markt, maar ook excessen. Deze handelwijze had zijn gevolgen. In de eerste plaats voor de mensen die het trof maar veroorzaakte ook wereldwijd de grootste financiële crisis sinds de jaren ‘30. En natuurlijk konden de gevolgen op lokaal niveau, ook voor gemeenten, niet uitblijven. Zij werden opgezadeld met grote kortingen op de uitkeringen vanuit het gemeentefonds. Voor Raalte was dat uiteindelijk structureel 6 miljoen Euro, en dat op een toenmalige begroting van 68 miljoen. De gevolgen van de economische crisis van de jaren rond 2009 bleken vanaf 2011 pijnlijk zichtbaar en zijn anno 2025 nog steeds voelbaar in de gemeente Raalte. Zo moesten direct al bij de perspectiefnota in het voorjaar van 2010 rigoureuze stappen worden gezet teneinde de begroting en het meerjarenperspectief op termijn sluitend te krijgen.

Randvoorwaarden bij het bestuursakkoord Er werden bij het totstandkomen van het bestuursakkoord van 2010 een aantal randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot de gemeentelijke organisatie, de inspraak, de omgang met de minima, het jeugd- en seniorenbeleid, het milieu en de lokale lasten. En alhoewel het staatsrechtelijk zo is dat afspraken maar voor een periode van vier jaar worden vastgelegd, werd toch getracht bij alle beleid een doorkijk te nemen naar de periode 20202025 en werd naast kortetermijnbeleid ook langetermijnbeleid ingevoerd. Dit om een vierjaarlijks jo-jo effect zoveel mogelijk te voorkomen. Er werd tevens vastgelegd dat er veel meer aandacht zou komen voor de psychologische kant van organisatieprocessen. Of het nu ging om beleidsontwikkeling naar de inwoners of naar medewerkers binnen de gemeente met betrekking tot het toekomstbestendig maken van de organisatie. Deze dimensie bleek achteraf onontbeerlijk om de veranderingen snel en efficiënt te laten verlopen. Mega-operatie Al met al leidde deze werkwijze er langzamerhand toe dat de organisatie de doelstellingen rond 2020-2025 had gehaald. Het was een mega-operatie, maar het was nodig. Raalte is anno 2025 een gemeente waar nog best eens een foutje wordt gemaakt, maar die doorgaans haar zaken op orde heeft. Die erin is geslaagd gewenste en noodzakelijke voorzieningen te behouden en regelingen voor inwoners en organisaties stabiel te houden, die samenhang heeft in beleid en waarbij samenwerking en betrokkenheid tussen inwoners, organisaties, bedrijven en de gemeente(n) een verrijking betekenen voor de samenleving. Een gemeente die bij dat alles ook, door de juiste inzet vanaf 2010, de lokale lasten door de jaren heen stabiel en laag heeft weten te houden.

25


1. De gemeente, dat ben je zelf!

Transformatie van gemeentelijke organisatie en gemeenteraad In het historisch akkoord werd afgesproken dat zo weinig mogelijk kleine stapjes zouden worden gezet in het ontwikkelingsproces van de gemeentelijke organisatie, maar zoveel mogelijk grote stappen. Hiermee werden aanzienlijke kosten bespaard terwijl de veranderingen daardoor tevens sneller konden worden doorgevoerd. Omdat ook andere gemeenten waren geconfronteerd met fors verminderde uitkeringen uit het gemeentefonds, was er een gezamenlijk gevoel van urgentie om te komen tot een snelle en adequate samenwerking. Ook de ambtelijke organisaties zagen dat in. Dat vergemakkelijkte het proces. Expertise werd gebundeld, ICT met elkaar verbonden en zo breed mogelijk ingezet en de papierloze gemeente leverde, naast kostenbesparing, ook milieuwinst op. Tussen de gemeente en haar inwoners, organisaties en bedrijven is in de periode 2020-2025 de digitale informatievoorziening vrijwel compleet. Fysieke balies werden alleen nog bemensd voor mensen die écht niet bij machte waren om gebruik te maken van die digitale voorzieningen en voor specifieke zaken. Dat betekende dat in die jaren de revenuen van de eenmalige investeringen van de jaren ervoor, tastbaar werden. Het hele vergunningenstelsel was getransformeerd naar vrijwel zelfbediening en zoveel mogelijk zelfregulatie. Het maatschappelijk ondernemen dat na 2010 door aanname- en aanbestedingsbeleid ook in de gemeentelijke organisatie gestalte kreeg wierp in de loop der jaren haar vruchten af qua diversiteit van het personeelsbestand. In 2025 was het personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij. Jongeren met te weinig kwalificaties, allochtonen en mindervaliden maakten naar verhouding met hun aantal in de maatschappij, deel uit van het medewerkersbestand. De onvrede rond de inspraak op het gemeentelijk beleid dat inwoners rechtstreeks betrof noopte de onderhandelaars van 2010 tot het zetten van ongebruikelijke stappen. Inwoners werden meedenkers met de gemeente. De ‘Ideeënbrouwerij’ hielp een handje in combinatie met het drempelvrije inwonersinitiatief , dat ook gold voor de jeugd. Inwoners konden bij alle gegevens komen die zij nodig hadden voor een goed oordeel. Bij de gemeente waren op verzoek deskundigen aanwezig die de inwoners hielpen hun weg te vinden in de onderliggende materie. Digitale poll’s en discussieforum’s filterden de ideeën op realiteitswaarde. De echt goede suggesties kwamen door naar de gemeenteraad. In de beginjaren na 2010 werd daarmee nog geëxperimenteerd, doch in de loop der jaren werd het een goede gewoonte. Mede door de inzet en betrokkenheid van het onderwijs werd ook de jeugd enthousiast mee te denken en mee te werken met het gemeentelijk beleid. Veel inwoners en bedrijven vonden het inspirerend dat de gemeente hun kennis wilde inzetten en gingen in de loop der jaren steeds meer meedoen. Vooral de wens om een klimaatneutrale gemeente te worden gaf de ‘Willy Wortels’ in onze gemeente volop kansen experimenten uit te voeren. Industriële bedrijven en agrarische ondernemers kwamen met allerlei nuttige en vooral lokale oplossingen om lokale kringlopen te kunnen sluiten. De gemeente zorgde dat de ‘regelschotten’ die de uitvoering van alle mooie plannen in de weg stonden, op tijd werden omgehaald. En daar waar het niet de lokale maar de provinciale en landelijke regels betrof werd de VNG ingeschakeld. De in 2010 ingestelde ‘complimentenlijn’ leidde ertoe dat de inwoners zich in toenemende mate weer gingen inzetten voor de samenleving. Men zag dat het niet nodig was hele grote taken op zich te nemen, maar dat ook kleine taakjes de samenleving vooruit hielpen. Naast belastingmaatregelen (zie ‘Kijk op Overmorgen’ pagina 21). hielp dat vele mensen over de drempel om vrijwilligerswerk te gaan doen. Doordat de gemeente in samenwerking met de verenigingen had gezorgd voor een administratiebureau voor verenigingen, bemensd door langdurig werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap, konden de loodzware taken van financiële en ledenadministratie de verenigingen grotendeels uit handen worden genomen. De negatieve spiraal van steeds grotere tekorten aan vrijwilligers werd mede daardoor doorbroken. De gemeenteraad ging over tot teleconferencing en korte peilingen. Uiteindelijk was het nog maar

enkele keren per jaar nodig formele raadsvergaderingen te houden. Het kaderstellen was structureel ingebed in de perspectiefnota en de begrotingsraad en die werd ook bij die gelegenheden geëvalueerd. Het instrument van hoorzittingen tussen raad en inwoners dat in 2010 nieuw leven kreeg ingeblazen, werd ook in 2025 nog als

26


zeer nuttig ervaren en structureel ingezet bij belangrijke kwesties die de inwoners en hun organisaties raken. De gemeenteraad kwam daardoor weer veel meer in contact met haar inwoners dan in de jaren voor 2010 en dat maakte het raadswerk tevens boeiend. Door de verminderde werkdruk op de raadsleden, werd het raadswerk aantrekkelijker voor mensen met drukke banen en vooral voor vrouwen. De verhouding mannen en vrouwen in de raad bereikte dan ook rond 2025 een evenwicht en voor steeds meer jonge mensen, met werk, studie en een gezin werd het aantrekkelijk mee te gaan doen in het lokaal bestuur.

2. Alles rond de jeugd

In 2020 waren alle kindgerelateerde voorzieningen met elkaar geschakeld en stond het kind en diens gezin centraal. Rondom de woonomgeving zijn de speelvoorzieningen ontmoetingsplaatsen geworden voor jong en oud, ingericht voor spel en uitdagend voor avontuur waar op wijkniveau ook informeel gesport kan worden. Integratie Gemeentelijke - en Onderwijstaken Het werd door de economische recessie voor de beroepsopleidingen in Raalte en omgeving steeds moeilijker om stageplekken te bemachtigen. Bedrijven waren druk met zichzelf en hadden onvoldoende tijd om stagiaire’s te begeleiden. Scholen moesten dus iets anders verzinnen. De gemeente opende haar deuren voor de scholen en de stagebegeleiders volgden opleidingen op een veelheid van terreinen waarop de gemeente werkzaam was. Deze zorgden zelf voor de begeleiding van de leerlingen binnen de gemeentelijke organisatie. Na een introductie konden de leerlingen delen van taken overnemen. De zolderetage van de villa werd in de loop der jaren een schoollokaal waar echt gewerkt werd aan de meest uiteenlopende gemeentelijke taken. Het mes sneed daardoor aan diverse kanten. Zorg én technisch vakmanschap Na 2010 werd nog sterker dan voorheen, ingezet op zorgonderwijs. Salland vergrijsde sneller dan de grotere steden en de gemeente wilde een toekomstig probleem met de zorg aan ouderen vóór zijn. Tegen 2020 begon dit zijn vruchten af te werpen. De vraag naar zorg kon worden beantwoord vanuit onze eigen regio. De inzet vanaf 2010 op opleidingen voor echt technische vakmensen was ook net op tijd gebeurd. Overal ontstonden in de periode 2015-2020 ernstige tekorten aan deze beroepskrachten. Salland was erop voorbereid, dus behielden we zowel onze eigen jongeren als de werkgelegenheid.

3. Alle werk waardevol

27

Lokale economie goed in beeld Het vanaf 2010 in het leven geroepen platform lokale economie bleek een schot in de roos. Deskundigen uit diverse discipline’s brachten de huidige stand van zaken in kaart en hielden de grotere conjunctuele schommelingen bij. Vervolgens vertaalden zij deze in voorstellen voor lokaal beleid. De interactie tussen vergrijzing, ontgroening, demografische krimp, economische recessie met grotere werkloosheid tegenover een daaropvolgend arbeidstekort, bleek een dermate ingewikkeld model te zijn dat zonder vakspecialisten nauwelijks ingespeeld had kunnen worden op de toekomst. De kosten van het platform werden niet gezien als kostenpost maar als een investering, die achteraf de gemeente behoedde voor het zetten van de verkeerde stappen en derhalve voor het morsen van gemeenschapsgeld. Betaald parkeren niet meer nodig Namen de auto’s aan het eind van de 20e eeuw/begin 21e eeuw nog een groot deel van de ruimte in het centrum in beslag, tussen 2020 en 2025 werd dat geheel anders. Andere wijzen van vervoer waren, mede door de economische recesssie, interessanter geworden dan de auto. Mede, want voor een belangrijk deel kwam dat ook door een grotere fixatie op een gezonde levensstijl, een gevolg van goede overheidsinterventies. Eén en tweepersoonsvoertuigjes, hybride-achtig tussen fiets/scooter/step/ en , al dan niet electrisch aangedreven domineerden het straatbeeld. Auto’s op fossiele brandstof rijdend werden een zeldzaamheid voor de korte afstanden. Dat betekende ook dat in de loop der jaren er steeds meer parkeerruimte onbenut bleef. Alleen bezoekers uit de regio kwamen met de auto. De noodzaak om het parkeren te reguleren werd dan ook steeds minder gevoeld wat leidde tot het afschaffen van het betaald parkeren. Jo-jo effect tussen betaald en onbetaald werk In 2025 is de waardering voor uitsluitend betaald werk verdwenen. Men heeft ingezien dat zonder onbetaald werk er nauwelijks sprake is van een samenleving. Rond 2010 was er een nijpend tekort aan vrijwilligers. Door de recessie en de oplopende werkloosheid waren er een bepaalde periode wél meer vrijwilligers bij verenigingen en maatschappelijke instellingen. Echter daarna kwamen bedrijven en instellingen weer mensen tekort. Daardoor werden vrijwilligers wederom weggetrokken bij verenigingen en maatschappelijke instellingen.


Het gebrek aan vrijwilligers op allerlei fronten leidde er op enig moment toe dat de overheid meer belastingvoordelen, financiële regelingen en garantiestellingen in het leven riep voor mensen die zich wilden inzetten voor de samenleving. Mede daardoor verdween langzamerhand de scherpe scheidslijn tussen betaald en onbetaald werk en tevens het onderscheid in de waardering daarvan. Integratie Gemeentelijke- en werkvoorzieningstaken Hetzelfde als met de integratie van scholen en gemeente, werd gedaan met een aantal van onze inwoners die voorheen werkzaam waren binnen de ‘muren’ van de werkvoorziening. Ook weer door de recessie, verminderde het werkaanbod als ook de opname in reguliere banen. De oplopende tekorten van deze voorziening drukte zwaar op de begrotingen van de aangesloten gemeenten. Op een gegeven moment kwam er een omslagpunt waarop gemeenten deze mensen zelf aan het werk hielpen binnen de organisatie. Begeleiding vond daarbij binnen de gemeente plaats door deskundigen van de werkvoorziening.

4. De zorgzame samenleving Grondfilosofie: Geen Raalter tweedeling De grondfilosofie van het collegeakkoord was dat de wetmatigheid die er is in perioden wanneer het economisch slecht gaat, nl dat de mensen die zich het minst kunnen verweren nog verder op afstand komen en er zich dus een sociaal-economische tweedeling voordoet, zich in Raalte niet gaat voltrekken. Onze inwoners, arm of rijk, zouden op ons moeten kunnen rekenen, ook in mindere tijden! Minimabeleid: verantwoord, sociaal en gericht op meedoen in de maatschappij! Het de jaren ervoor steeds meer gedecentraliseerde beleid van de landelijke overheid met haar open einde-kostenstructuur, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand zouden steeds zwaarder gaan drukken op de gemeentebegroting. Daarbij kwam dat de vergrijzing in de gemeente in rappe schreden nabijkwam en het aantal mensen in de bijstand en met lage inkomens snel groter dreigde te worden vanwege de economische malaise. De minima behielden desondanks aanvullende voorzieningen, zoals kwijtschelding van lokale belastingen, de langdurigheidstoeslag, en tal van nieuwe regelingen. Voor de jaren 2011 en 2012 werd afgesproken de bijstandsnorm op te trekken naar 120% van het minimuminkomen. Voor de jaren erna werd elke twee jaar bekeken of dit gehandhaafd kon blijven of aangepast zou moeten worden. Bij de verkiezingen van zowel 2014 als 2018 werd bovengenoemd minimabeleid van aanvullende regelingen en bijstand voortgezet. Als ondergrens gold tussen 2013 en 2025 een percentage van 110% en als bovengrens 120%. Daarbij fungeerde in de begroting het minimabeleid niet als sluitpost, maar kwamen eerst andere kosten voor bezuiniging in aanmerking. Alleen wanneer het écht niet anders kon vond bijstelling naar een lager niveau plaats, doch echter niet onder de 110%. Daar tegenover stond dat in die jaren alles uit de kast werd gehaald om mensen zonder betaald werk aan een zinvolle dagbesteding te helpen, dwz zij zijn vrijwel allemaal sociaal geactiveerd middels vrijwilligerswerk voor de samenleving. De zogenaamde Melkertbanen waren weliswaar in de beginjaren 2000 afgeschaft, doch eind2009-begin-2010 begonnen er steeds meer geluiden te komen die de positieve kant van dit soort banen inzagen. Raalte zocht in de beginjaren na 2010 nog de grenzen op van wat mogelijk was met deze groep inwoners, maar gaandeweg de volgende jaren kwam er meer vrijheid vanuit Den Haag om deze groep te mogen inzetten in het vrijwilligerswerk. De scholen kregen weer conciërges, de sporthallen in de buurtdorpen beheerders, de straten werden schoon, toezichthouders hielden een oogje in het zeil qua veiligheid op straat en dat alles zonder dat de lokale lasten daartoe omhoog hoefden. In de loop der jaren begon het economisch tij weer ten goede te keren. De mensen konden hun werkervaringen meenemen naar nieuwe banen die er steeds meer kwamen, anderen konden verder met hun vrijwilligerswerk als zij dat wilden, al dan niet na hun pensionering. De gemeente kreeg meer financiële armslag en kon de banen in de openbare ruimte weer wegzetten naar beroepskrachten. Op deze wijze hielden we gedurende de economisch mindere jaren de samenleving solidair, sociaal, netjes en actief! Ouder worden in Raalte en de buurtdorpen geen ‘zorg’ meer voor babyboomers en hun familie In de gemeente Raalte sloeg de vergrijzing eerder en meer toe dan in de grotere steden elders in het land. In de periode voorafgaand aan 2010 was er weinig aan gedaan om op tijd de huisvesting van senioren, al dan niet met een beperking, op voldoende schaal en op kwalitatief goede manier te realiseren. Zorginstellingen moesten voorbereid worden op de senioren van de toekomst, de babyboomers kwamen er immers aan ! Die zouden andere eisen gaan stellen aan wonen en zorg in 2020. Een klein kamertje met twee of zelfs drie personen, een stoffige bingozaal, dat zou in 2020 echt niet meer kunnen.

28


Ouderen en andere zorgvragers zijn anno 2020 mondiger en dat geldt ook voor hun familie. Zo kon Angeli Custodes op de toenmalige locatie in Raalte-dorp geen kant op. De voorgestelde en gewenste nieuwbouw was niet mogelijk op deze locatie, het knelde daar aan alle kanten. Ook elders in het dorp kon geen geschikte plek worden gevonden waar deze nieuwbouw mogelijk zou zijn. Aan de rand van het dorp Raalte werd uiteindelijk een plek gevonden waarvoor een bestemmingsplan van een nieuwe woonwijk, wat in 2010 nog in voorbereiding was, werd aangepast. Ook in de andere dorpen werd, naar aard en schaal, ingezet op zorg 'altijd in de buurt' en er werd goed gekeken of de dorpen 'seniorproof' waren. Door het ingezette nieuwe beleid in 2010 en een actieve samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders konden we net op tijd, in 2020, aan onze inwoners nieuwe woon -en zorgmogelijkheden aanbieden Ouder worden in de gemeente Raalte was dus geen 'zorg' meer voor de babyboomers en hun familie! Steun aan anderen, over de grens Ondanks de economische situatie bleef de gemeente bereid ook te investeren in projecten vanuit onze bevolking in derde wereldlanden en landen die vanuit hun geschiedenis moeilijkheden ondervonden mee te kunnen doen met de overige landen in Europa. Juist in een periode dat het slechter gaat, ondervinden deze landen nog veel meer de gevolgen daarvan dan Nederland en Raalte. Solidariteit werd dus niet alleen overeind gehouden voor de inwoners van Raalte zelf, maar ook ten aanzien van wereldburgers elders. Er werden in die jaren geen nieuwe stedenbanden meer aangegaan.

5. Bloeiend Raalte

In álle kernen een multifunctionele accommodatie Was het voor 2000 nog het idee dat alleen de kleinste kernen alle voorzieningen zouden moeten bundelen om die te behouden, anno 2010 begon, onder druk van de gemeentebegroting het besef door te dringen dat dit in feite voor alle dorpen zou moeten gaan gelden, inclusief het grootste dorp, Raalte. Voor Raalte werd bij het bestuursakkoord ingezet op privaat-publieke samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven (horeca), cultuur (Hoftheater, bibliotheek), onderwijs (Carmel en Landstede) en sport inclusief zwembad. Doel was om een goede locatie te vinden voor een goed bereikbare en te ontsluiten multifunctionele accommodatie. Het zou een proces blijken van de lange adem dat telkenmale werd gehinderd door adhoc deeloplossingen door derden. Uiteindelijk lukte het om een economisch haalbaar concept op te zetten met zoveel mogelijk gekoppelde functies. Bibliotheek Niet alleen de gemeente, maar ook de bibliotheek onderging een transformatie. Van het sec uitlenen van boeken die altijd op de plank staan en naar rato van de schaal van de kernen werd zij een spil in de informatievoorziening gekoppeld aan andere voorzieningen. Zij bouwde, samen met Landstede Welzijn en de scholen aan ontmoetingsplekken met een educatief-cultureel karakter, met aandacht voor ons cultureel erfgoed. De bibliotheek kreeg daarbij ook een belangrijke rol in de buitenschoolse opvang en in lees- en lesprogramma’s waarin ook mensen die de taal niet goed machtig waren of die digitaal niet mee konden komen, terecht konden. De gemeentelijke subsidievoorwaarden werden steeds méér op een dergelijke laagdrempelige voorziening toegeschreven.

6. Fijn buiten zijn

Fietspaden

Tegen 2025 was een groot deel van de fietsinfrastructuur in de gemeente comfortabel met glad wegdek en qua breedte aangepast aan de eisen van de tijd. Door de vooruitziende blik in 2010 was er achteraf geen sprake van desinvesteringen en was Raalte op de toekomst voorbereid.

Spel- en speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen in de wijken zijn in 2025 volwaardige ontmoetingsplaatsen voor jong en oud met uitdagende elementen en ruimte voor sport en spel.

7. Iedereen onder dak

29

Door een goede ketenbenadering van de woningmarkt, een enorme inzet op het gebied van seniorenzorg en een flinke inhaalslag voor starters, was er mede door de bevolkingskrimp rond 2018 een einde gekomen aan de grotere uitbreidingen van de dorpen. Vrijwel iedereen zat onder een goed en passend dak. De gemeente zette vanaf dat moment voor een groot deel alleen nog in op renovaties van woningen en buurten binnen de bebouwde kommen.


8. Raalte klimaatneutraal

Een klimaatneutrale gemeente Kort na de klimaatconferentie in Kopenhagen van december 2009 begon wereldwijd het besef door te dringen dat de noodzakelijke veranderingen voor een groot deel ook van onderaf zouden moeten komen, op lokaal niveau. De regeringsleiders bleken niet bij machte om alleen met wet- en regelgeving en dwang van bovenaf letterlijk ‘de handen aan de ploeg’ te slaan. De gemeente Raalte evolueerde tussen 2020 en 2025 steeds meer naar een klimaatneutrale gemeente. Dat wil zeggen dat alles wat binnen de gemeente bijdraagt aan CO² uitstoot geminimaliseerd is, de rest gecompenseerd wordt en dat lokale kringlopen langzamerhand werden gesloten. Van de anno 2025 nog bestaande 350 gemeenten was inmiddels meer dan de helft gecertificeerd als klimaatneutraal, waaronder Raalte. Raalte was geen koploper, die zelf het wiel moest uitvinden, maar maakte op handige en efficiënte wijze gebruik van beschikbare en grotendeels ook beproefde methoden en technieken om tussen 2010 en 2025 zover te komen. Een samenwerkingsverband vanuit het ambtelijk apparaat, college, bedrijfsleven en milieudeskundigen boog zich over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een klimaatbeleid waarbij met de geringste middelen een zo groot mogelijk milieurendement op zowel de korte, middellange , als lange termijn kon worden bereikt ten aanzien van de CO² uitstoot. Ambtenaren waren blij dat er eens goed naar werd gekeken en dat ze mee konden doen. Zij vonden eigenlijk al lange tijd dat het beter, integraler kon, nu kregen zij de kans en benutten die ook. Samen met andere gemeenten en de provincie werden mooie plannen gemaakt waarbij aanvankelijk de opdracht was de achterstand ten aanzien van buurland Duitsland in te lopen. Het kortetermijndenken, met steeds wisselend milieubeleid en niet stabiele subsidieregelingen en energietarieven, in tientallen decennia daarvoor in Nederland, brak het land op. Duitsland had in de jaren ervoor een consequent beleid gevoerd waarbij niet-fossiele energiewinning hoog op de agenda stond en dank zij de garantiestellingen voor afname van de opgewekte energie, ook langdurig op de agenda bleef. Het korte termijn denken en handelen in Nederland stond decentrale energieopwekking in de weg. Rond 2015 werden ook in Nederland dergelijke langetermijngaranties ingevoerd. Aan de hand van de van de gemeente Raalte gemaakte CO² ‘Footprint’ werd in 2010 bekeken welke beleidsvelden prioriteit kregen. Naarmate 2025 naderde werden de targets gehaald door steeds gebruik te maken van de nieuwste beproefde technieken wereldwijd. Anno 2025 is het samenwerkingsverband uitgegroeid tot een volwassen, vast, digitaal en openbaar forum waaraan de inwoners van de gemeente standaard meewerken in een wikipedia-achtige omgeving. Niet alleen de gewone inwoners en bedrijven van de gemeente Raalte, maar ook de agrariërs in Salland maakten daar volop gebruik van. Een mooi, duurzaam en economisch sterk buitengebied. De landbouw onderging in die jaren wel de grootste metamorfose. De sector realiseerde zich rond 2010 al wel dat het massaal produceren volgens de oude productiewijzen haar langste tijd voor een deel had gehad. De maatschappelijke acceptatie verminderde. Maar de landbouw had tijd, hulp en middelen nodig teneinde, voor een deel althans, om te kunnen schakelen. De landbouw verdeelde zich in vier segmenten: Een segment dat de grootschaligheid uitbouwde en produceerde voor de export. Dat deel kon doorproduceren omdat zij daartoe de ruimte had gekregen in gebieden die zich daar qua ecologie en landschap voor leenden, zoals in de LOGgebieden. De milieuruimte ontstond doordat een deel van de landbouwbedrijven er mee op was gehouden. Er kwamen dus veel minder landbouwbedrijven in de LOG-gebieden, maar wel grotere. Door de moderne stallen en bedrijfsprocessen kon veel milieuwinst en winst op dierenwelzijn behaald worden ten opzichte van de verouderde bedrijven. Het lukte enkele bedrijven in de nabijheid van vrijwel alle kernen om de energie die vrijkwam bij hun productieprocessen, in te zetten voor de energievoorziening van enkele kernen. Dankzij de zowel landelijke al provinciale beleidswijzigingen, gestimuleerd door druk vanaf lokaal niveau, werden belemmeringen in de ruimtelijke ordeningsfeer opgeheven. Alleen daardoor lukte het om de kringloop van restmateriaal/bijproducten op bedrijfs-/lokaal/regionaal niveau te sluiten. Daarnaast kwam een steeds groter segment dat de omslag naar biologisch produceren maakte voor de eigen inlandse en vooral ook lokale en regionale markt. De agrarische ondernemers konden doordat ze of rechtstreeks aan consumenten en/of aan de lokale/regionale winkels verkochten, eerlijke en stabiele inkomens verwerven die in verhouding stonden met hun inspanningen en de kostprijs. De consumenten in Nederland vroegen nl steeds meer om streekgebonden producten van hoge kwaliteit en waarbij een hoog dierenwelzijn in acht werd genomen. Een ander deel specialiseerde zich in zorgboerderijen, Bed & Breakfast en allerlei andere vormen van recreatie en toerisme. Door de sterk verbeterde fietsinfrastructuur in Salland in die jaren, bloeide ook die laatste tak op het platteland op. Veel Nederlanders (her)ontdekten de charme van het vakantievieren in eigen land en de rust en ruimte van het platteland. Het milieubewustzijn drong steeds meer door, vliegreizen werden ingeruild voor tochten met de, al dan niet electrisch aangedreven, fiets, scooter of tussenvormen tussen auto en fiets.

30


Het laatste deel van de ondernemingen op het platteland ging zich in de jaren steeds meer toeleggen op de productie van energie, middels zonnepanelen, biomassa en in mindere mate windenergie. De vele m2 dakoppervlak op het platteland leenden zich er uitstekend voor. Er werd in samenwerking met de provincie een programma opgezet dat asbestdaken verving door zonnepanelen. Een belangrijke milieuwinst werd daardoor behaald! Op het platteland is per definitie een grote hoeveelheid biomassa aanwezig. Deze kon worden omgezet in duurzame energie. Er werd afgesproken om alle mineralen die in Salland worden geproduceerd, ook hier weer te benutten. Zo kreeg op het platteland de Cradle to Cradle gedacht vorm, hetgeen ook nog eens leidde tot een belangrijke CO2 reductie. Die decentrale energie-opwekking beperkte zich overigens niet tot de laatste categorie ondernemers maar verdeelde zich ook over de andere segmenten en over de gewone burgerwoningen al dan niet in wijkverband. Het behalen van de klimaatneutrale milieudoelstellingen in combinatie met het nieuwe ondernemerschap vereistte wel een bepaalde schaalgrootte om het ook economisch te laten renderen. Die schaalgrootte voor de verschillende categorieën werd in het bestemmingsplan buitengebied mogelijk gemaakt. Een bestemmingsplan buitengebied met maximale ontplooiingsmogelijkheden voor een verduurzaamde landbouw Met de visie van een dergelijk platteland voor ogen werd uiteindelijk het bestemmingsplan buitengebied halverwege 2010 vastgesteld. In dat bestemmingsplan werd maximaal ruimte gelaten voor de verschillende categorieën plattelandsondernemingen en derhalve voor verduurzaming van de landbouw. Uiteraard werd daarbij rekening gehouden met belangrijke landschapswaarden volgens het Landschapsontwikkelingsplan. Bij de doorontwikkeling van de traditionele landbouw naar moderne plattelandsondernemingen verleenden zowel gemeente, provincie, GLTO als de energiemaatschappijen volop medewerking. Ondernemers kwamen niet meer terecht in een molen van regelgeving maar werden goed geïnformeerd en meteen doorverwezen naar de juiste instanties. Door een snelle vergunningverlening en een houding van het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het opzoeken van onmogelijkheden, kon de transformatie van de plattelandseconomie redelijk snel en succesvol verlopen. Verlichting Door het verbod op het inkopen van gewone gloeilampen kwam de ontwikkeling van LED verlichting rond 2012 in een stroomversnelling. Al ras kwam de aanschafprijs van deze verlichting relatief gezien dicht bij die van gewone spaarlampen. Ook de kwaliteit werd beter. Ook Raalte zette de stap op enig moment. De lichtsystemen rond 2025 zijn zoveel mogelijk dynamisch van aard, dwz dat ze pas aangaan als dat nodig is. Water Hoewel Raalte al jaren goed omging met haar waterhuishouding, zeker in de nieuwe woon- en werkgebieden, vereiste de toenemende klimaatverandering de nodige stuurmanskunst om de voeten droog te houden in de gemeente. De klimaatverandering zorgde voor extremen van neerslag tot grote hitte, hetgeen hittestress oplevert. Water kan voor dat laatste weer een oplossing betekenen. Water werd dan ook het belangrijkste ordenende principe bij bouwvoornemens en bij recreatie rond de woning in gewone woonwijken. Cradle2Cradle Ook de gemeente zelf zette in op C2C voor beheer en onderhoud. Rond 2018 was bijvoorbeeld de techniek van duurzame verhardingen zover uitgekristalliseerd dat deze grootschalig kon worden ingezet. Vanaf dat moment werden nieuwe wegen of wegen die werden vervangen voortaan allemaal op die wijze aangelegd. Ook op andere werkterreinen kreeg de C2C werkwijze steeds meer aanhangers én uitvoerders!

9. Veilige omgeving

In 2025 is de gemeente Raalte nog steeds wel een relatief veilige gemeente. Echter de kleine criminaliteit gericht op particulieren en winkels nam vanaf 2010 toe. Dit noopte de gemeente tot het inzetten van buurtpreventieteams die ervoor moesten zorgen dat de sociale controle weer terugkwam. Van nieuwe buurtalarmeringssystemen moest een preventieve werking uitgaan, maar deze hielpen ook wanneer er echt wat aan de hand was. Door slimme inzet van een combinatie van inwoners en gemeentelijke middelen kon de gemeente Raalte de veiligheid toch op een redelijk peil handhaven.

10. Betaalbaar

31

In het proces van de ombouw van de begroting van sec ‘doelen’ naar ‘beoogd maatschappelijk effect’ werd zeer goed gekeken naar de diverse posten daarop. Veel zaken die vanzelfsprekend leken werden anders benaderd en hadden beleidswijzigingen en wijzigingen in de organisatie tot gevolg. In dat proces werd ook steeds nauw overlegd met organisaties die het aanging. Voor het Lean & Mean maken van het beleid en de uitvoering waren wel steeds eenmalige investeringen nodig, waarvoor ook de reserve’s moesten worden aangesproken. Die maakten dat uiteindelijk de structurele lasten voor de gemeente(n) omlaag konden op talrijke terreinen. De gemeente had hiervoor tot en met 2018 de tijd genomen, en bleek deze tijd en de reserve’s om die tijd te overbruggen, daar ook voor nodig te hebben. Uiteindelijk stond er aan het begin van de raadsperiode 2019 een geheel andere organisatie, was er efficiënter beleid, waren er transparantere procedure’s, een adequaat en veelzijdig voorzieningenniveau tegen betaalbare lokale lasten.


Wij komen bij u in de buurt met

HET BESTE IDEE VOOR RAALTE EN DE BUURTDORPEN ! Wij zijn benieuwd naar de (beste) ideeën voor Raalte en de buurtdorpen. U kunt deze kwijt tijdens onze onderstaande verkiezingsbijeenkomsten of op: hetbesteidee@gbraalte. net. U ontvangt van ons bij inlevering van de ingevulde kaart die u rond 1 februari in de bus vindt een nuttige attentie, werkend op zonne-energie. Ingevulde kaarten kunnen tevens een spaarlampenpakket opleveren! Voor kinderen kan op deze bijeenkomsten een wasco tekenset en tekening worden opgehaald. Zij kunnen daar hun beste ideëen op tekenen en inkleuren. De beste ideeën kunnen worden meegenomen in ons programma. Wij komen bij u in de buurt: za 6-feb 10.00-13.00 Marktplein Heino inwoners van Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis za 6-feb 14.00-16.00 Grote Markt Raalte vr 19-feb 20.00 Timmermanshuis Nieuw-Heeten inwoners van Nieuw-Heeten en Broekland za 20-feb 10.00-13.00 Butzelaarstraat Luttenberg za 20-feb 14.00-16.00 Voor het Kulturhus Broekland do 25-feb 20.00 De Schalm Mariënheem inwoners van Mariënheem en Luttenberg vr 26-feb 20.00 Trefpunt Heeten vr 26-feb 19.00-21.00 Winkelcentrum Raalte-Noord za 27-feb 10.00-13.00 Marktplein Heino Slotmanifestatie voor inwoners van Heino Laag-Zuthem Lierderholthuis met om 12.00 uur prijsuitreiking te ken- en kleurwedstrijd za 27-feb 14.00-17.00 Grote Markt Raalte Slotmanifestatie voor alle inwoners van de gemeente Raalte met om 16.00 uur prijsuitreiking teken- en kleur wedstrijd en trekking kaarten spaarlampenpakketten

Altijd in de buurt www.gbraalte.net

lijst

2

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2010-2014  

Verkiezingsprogramma lokale partij Raalte Gemeentebelangen 2010-2014

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2010-2014  

Verkiezingsprogramma lokale partij Raalte Gemeentebelangen 2010-2014

Advertisement