Page 1

JAARVERSLAG 2008

STICHTING CYCLING OUT OF POVERTY Vastgesteld door bestuur op 21 april 2009 (en wijziging balans na accountantscontrole maart 2011)

Stichting Cycling out of poverty p/a Leemptstraat 7 6512 EM Nijmegen 06-494.236.16 info@cyclingoutofpoverty.com www.cyclingoutofpoverty.cm KVK nummer 09167973


Inhoud Inhoud Inleiding 1 De organisatie “Cycling out of poverty� 1.1 Cycling out of poverty in het kort 1.2 Visie 1.3 Missie 1.4 Bestuur 1.5 Relatie t.o.v. millenniumdoelen 1.6 Keurmerk 2 Voorlichting en PR 2.1 Voorlichtingsactiviteiten 2.2 PR-middelen 3 Fondswerving 3.1 Donaties 3.2 Acties 3.3 Subsidies/samenwerkingsverbanden 3.4 Internetplatforms 4 Fietsprojecten in Afrika 4.1 Overzicht projecten 4.2 Burkina Faso: AVO 4.3 Ghana: AAMCT 4.4 Oeganda: FABIO 4.5 Togo: ADERSH 4.6 Malawi: Eva Demaya clinic 4.7 Kenia: Uvumbuzi 4.8 Rwanda: la Nouvelle Vie 5 Financieel verslag 5.1 Balans per 31 december 2008 5.2 Resultatenrekening per 31 december 2008 Bijlage 1 Berichten website 2008

2

2 3 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18


Inleiding Cycling out of poverty is een stichting die geld inzamelt voor fiets”microkrediet”projecten in Afrika. In maart 2006 zijn de initiatiefnemers Luuk Eickmans en Marieke de Wild gestart met fondswervingsactiviteiten. Hiermee zijn projecten in 3 Afrikaanse landen opgezet, in Burkina Faso, Ghana en Oeganda. Gedurende 2006 en 2007 nam de omvang van de fondswerving sterk toe, in 2007 is ruim €14.000 aan fondsen geworven. Ook de evenementen, publiciteit en aantal projecten in Afrika namen toe. Daarop is Cycling out of poverty op 2 februari 2007 tot officiële stichting geworden. De activiteiten van Cycling out of poverty in 2007 zijn beschreven in het jaarverslag 2007. Om verder te kunnen professionaliseren, en de stichting minder afhankelijk te maken van de 2 initiatiefnemers, is in 2008 het bestuur van Cycling out of poverty uitgebreid naar 6 personen. Ook de projecten zijn uitgebreid: enerzijds zijn er projecten in andere Afrikaanse landen gestart (Malawi, Rwanda, Togo en Kenia) en anderzijds zijn er ook nieuwe soorten projecten gestart, zoals Cycle to school waarbij fietsen door schoolkinderen worden gebruikt, en fietsen voor gezondheidswerkers en fietsambulances. De fondswerving is ook toegenomen, van circa €14.000 in 2007 naar circa €41.000 in 2008. Dit en meer is beschreven in het jaarverslag 2008, welke nu voor u ligt.

3


1 De organisatie “Cycling out of poverty” Uitgangspunten t.a.v. eigen organisatie: - Activiteiten voor Cycling out of poverty geschieden in “eigen tijd” en er staat geen financiële beloning tegenover Hoogtepunten 2008: - Uitbreiding bestuur van 3 naar 6 personen

1.1 -

1.2

Cycling out of poverty in het kort Initiatiefnemers: Luuk Eickmans en Marieke de Wild Doelstelling: het financieel ondersteunen van fietsprojecten in de Derde Wereld door het werven van fondsen en het verdelen daarvan over de geselecteerde projecten. Gestart op: 1 maart 2006 Stichting geworden op: 2 februari 2007 Soort stichting: Algemeen Nut Beogende Instelling (donateurs kunnen giften van de inkomstenof vennootschapsbelasting aftrekken). Bestuursleden: Marieke de Wild (voorzitter), Luuk Eickmans (penningmeester), Corry Leenders (secretaris), Sander Mom, Luc de Bont en Gerard van der Sterre. KvK nummer: 09167973 Postadres: p/a Leemptstraat 7, 6512 EM, Nijmegen Telefoonnummer: 06-49423616

Visie

Cycling out of poverty is een stichting die geld inzamelt voor fiets”microkrediet”projecten in Afrika. Veel arme Afrikanen hebben geen geld om een fiets te kopen maar wel een visie over hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om geld te verdienen. Deze mensen kunnen bij één van onze Afrikaanse partnerorganisaties aankloppen voor een door Cycling out of poverty-gesubsidieerde fiets die ze in termijnen kunnen afbetalen. Zij ontvangen de fiets bij de eerste aanbetaling zodat ze de fiets kunnen gebruiken om geld te verdienen en zo de fiets af te betalen en zelf op te klimmen uit de armoede.

1.3

Missie

Cycling out of poverty heeft als doel het financieel ondersteunen van fietsprojecten in de Derde Wereld door het werven van fondsen en het verdelen daarvan over de geselecteerde projecten.

1.4

Bestuur

Het bestuur van Stichting Cycling out of poverty bestaat uit: - Marieke de Wild, voorzitter - Luuk Eickmans, penningmeester - Corry Leenders, secretaris - Sander Mom - Luc de Bont - Gerard van der Sterre De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

4


1.5

Relatie t.o.v. millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen moet worden gerealiseerd, ondermeer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren voor 2005. De sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar moeten in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met tweederde ten opzichte van 1990. Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990. Voor het jaar 2015 zal een halt worden toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten. Waarborgen van een duurzaam milieu voor 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en programma’s, het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 moeten de levensomstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd. Er wordt een mondiaal samenwerkingverband (partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën.

Een fiets kan bijdragen aan vrijwel alle millenniumdoelen. Een fiets zorgt namelijk voor: - inkomensverhoging (bijvoorbeeld meer vervoer dus afzet van producten), inkomen diversifiseren (minder shockgevoelig), nieuwe arbeidsmarktkansen (bijvoorbeeld fietstaxi), kostenbesparing met name commutercosts (millenniumdoel 1) - betere toegang tot scholen, ziekenhuizen (millenniumdoelen 2, 5, 6). - medisch - en onderwijzend personeel sneller ter plaatse en grotere actieradius (doelen 4, 5, 6). - gelijkwaardigere positie in het huishouden voor vrouwen (millenniumdoel 3). - minder uitstoot van schadelijke gassen (millenniumdoel 7)

1.6

Keurmerk

We willen graag onze activiteiten zo transparant mogelijk houden naar de buitenwereld. We stoppen heel wat energie in de stichting en willen absoluut niet dat iemand kan denken dat we er zelf financieel beter van worden. We hebben daarom gekeken naar de mogelijkheid om een CBF-keur aan te vragen. "Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan." aldus de website van het CBF. Maar omdat wij nog geen 3 jaar bestaan kunnen wij nog geen CBF-keur aanvragen. Wel kunnen we een 'verklaring van geen bezwaar' aanvragen, die wordt toegekend voor 1,5 jaar na een toetsing die € 760,kost. Cycling out of poverty vindt deze uitgave van € 760,- voor een kleine stichting als de onze geen "verantwoorde" uitgave. Op onze website www.cyclingoutofpoverty.com zijn alle financiële rapporten van de stichting te vinden, voor eenieder toegankelijk zodat volledig inzicht in onze activiteiten gegeven wordt zonder dat het € 760,- kost.

5


Alhoewel het geen officieel keurmerk is wordt de ANBI status steeds vaker gezien als alternatief keurmerk. Sinds 2008 is ook Stichting Cycling out of poverty door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI. Door het beschikken over deze status zijn giften aan Stichting Cycling out of poverty aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI. Uit de regelgeving; zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen. De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit 1988. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen. Bron:www.anbi.nl

6


2 Voorlichting en PR Uitgangspunten Cycling out of poverty t.a.v. voorlichting: - Transparantie bieden over wat we doen - Mensen laten zien waar hun geld naartoe gaat - Voorlichtingskosten zo laag mogelijk houden - Verschillende doelgroepen proberen te bereiken Hoogtepunten 2008: - Lancering vernieuwde website in juli - Cycling out of poverty in dagblad de Spits

2.1

Voorlichtingsactiviteiten

Om de activiteiten van Cycling out of poverty onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek is een aantal voorlichtingsactiviteiten ondernomen. In principe wordt er ook bij alle fondswervende activiteiten ook voorlichting gegeven over Cycling out of poverty, maar een aantal activiteiten is het uitgangspunt niet om geld in te zamelen maar ligt de prioriteit bij het geven van informatie, zoals: - 2 en 3 februari 2008: fiets- en wandelbeurs RAI - 11 december 2008: voorlichting aan bovenbouw Openwijkschool Neerbosch-Oost Nijmegen In de bijlage is een korte beschrijving gegeven van de activiteiten in 2008, waaronder ook de voorlichtingsactiviteiten.

2.2

PR-middelen

De belangrijkste PR-middelen die Cycling out of poverty gebruikt zijn: de website, folders en posters, Goed Nieuws Krant en de media.

Website In maart 2006 is de website van Cycling out of poverty gelanceerd. In april 2007 is de site compleet herzien met een nieuwe lay-out en een duidelijkere structuur. In juli 2008 is de site wederom geheel vernieuwd.

Media De media aandacht voor Cycling out of poverty in 2008: - januari 2008: Avontuurlijk reizen tegen knalprijzen bij Rampreizen.nl - 24 januari 2008: Speciaal katern in de Spits - januari / februari 2008: De Oost Afrikaanse fietstaxis beschreven in de Vogelvrijefietser - februari 2008: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Gelderland (COS Gelderland) - maart 2008: Geregeld de wereld rond (landkaart VCC Oost) - 16 juni 2008: Lustrum dames wielrenvereniging Langszij (Zondagskrant) - juli 2008: Cycling out of poverty is Goede Doel van Internationale Fietsvierdaagse van Nijmegen - 6 oktober 2008: Samenwerking tussen Cycling out of poverty en Colorbike belicht in de Rozet - 10 en 21 augustus 2008: Uitslag loterij (Zondagskrant en Rozet) - 7 september 2008: Hyves voor Goede Doelen in IS - september 2008: Lopen voor Fietsen (gemeentenieuws) - 17 september 2008: Bertha de Wild loopt meer dan 40 fietsen bij elkaar (Lingewaard) Op de site http://www.cyclingoutofpoverty.com zijn de artikelen te downloaden.

7


3 Fondswerving Uitgangspunten Cycling out of poverty t.a.v. fondswerving: - Stimuleren fondswervingsacties door publiek - Subsidies per project - Projecten aanbieden /”adoptie” ter sponsoring Hoogtepunten 2008: - Totale fondswerving voor projecten in Afrika: € 40.956 - Nijmeegse Fietsvierdaagse verbindt zich aan Cycling out of poverty

3.1

Donaties

Donaties voor Cycling out of poverty komen uit verschillende hoeken. Van particulieren die een bepaald bedrag overmaken wat ze hebben uitgespaard door met de fiets naar het werk te gaan, tot bedrijven en vaste donateurs. In 2008 is hiermee een bedrag van €7.145 opgehaald. Een aantal aansprekende voorbeelden: - januari: Nieuwe stijl NVVP, steun voor Cycling out of Poverty - maart: VCC Oost - april: pensioenkado Arcadis voor Gerard van der Sterre - september: huwelijkskado BuildDesk Benelux BV voor Gerard en Annemiek - september: Pelgrimshoeve

3.2

Acties

Een aantal mensen hebben voor Cycling out of poverty acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de fietsen in Afrika. Hiermee is een bedrag opgehaald van €6.832. Een greep uit de acties: - juni: Fiets en fun voor Afrika festival en 500 kilometer fietstocht - juni: jubileumtourtocht vrouwenwielervereniging Langszij - augustus: Nijmeegse fietsvierdaagse - september: wandeltocht “80 van de Langstraat” - september: aapjes pannenkoeken - september: bikepatrol - oktober: Sponsorloop Klas 1 Stedelijk Gymnasium Nijmegen - december: kerstviering bij basisschool het Octaaf

3.3

Subsidies/samenwerkingsverbanden

In 2008 hebben we samengewerkt met NCDO en I-CE om de fietsprojecten in Afrika te kunnen realiseren. In totaal is er €21.259 voortgekomen uit deze samenwerking.

NCDO De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO streeft naar een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij internationale samenwerking en de realisering van de millenniumdoelen. NCDO doet dat door middel van campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, mediaproducties en culturele projecten. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Dat doet zij door het leveren van advies en geld en door het bevorderen van samenwerking.

8


Een van de subsidieprogramma's van het NCDO is gericht op Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten. Een belangrijke voorwaarde voor financiering binnen het KPA-programma is dat er in Nederland voorlichting over het project wordt gegeven en geld wordt ingezameld. NCDO verdubbelt het ingezamelde geld tot maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen. In 2008 hebben we met NCDO samengewerkt voor fietsprojecten in Burkina Faso, Ghana, Oeganda en Togo. NCDO heeft het geld dat Cycling out of poverty voor deze projecten heeft ingezameld verdubbeld.

I-CE I-CE is een Nederlandse stichting die zich inzet voor kennisuitwisseling over fietsen en fietsplanning over de hele wereld ("an international NGO for low cost mobility and integrated cycling planning"). In 2007 en 2008 heeft I-CE een training gefinancierd waarin onze Afrikaanse partnerorganisaties uit Oeganda, Burkina Faso en Ghana ervaringen hebben uitgewisseld over fietsmicrokredietprojecten. De training vond plaats in Jinja, Oeganda, in juli 2008. Daarnaast heeft I-CE voor de fietsprojecten in Burkina Faso, Ghana, Oeganda en Kenia een trainingscomponent gefinancierd.

Tenslotte hebben we in 2008 â‚Ź2.500 prijzengeld mogen ontvangen van Wilde Ganzen en NCDO vanwege het winnen van de Doener Award.

3.4

Internetplatforms

We zijn tevens samenwerking gestart met 2 internetplatforms: 1%Club en Play It Forward. Via deze internetplatforms wordt een aantal van onze projecten onder de aandacht van een online community gebracht. In 2008 hebben we â‚Ź1.220 via deze platforms ontvangen.

9


4 Fietsprojecten in Afrika Uitgangspunten Cycling out of poverty t.a.v. fietsprojecten in Afrika: - Vraag komt uit Afrika, lokale Afrikaanse organisaties zorgen voor de uitvoering - Fietsprojecten zijn vooral gericht op vrouwen - Beneficiaries leveren een tegenprestatie - Streven naar duurzaamheid, aandacht voor training - Aandacht voor voortbestaan lokale organisaties - Fietsen van lokale markt - Maximaal 90 euro per fiets Hoogtepunten 2008: - Uitgifte fietsen: 115 in Burkina Faso, 65 in Ghana en 127 in Oeganda, 30 in Togo en 15 in Malawi - Bijeenkomst van Afrikaanse partners in Oeganda in juli - 3 Nieuwe projectlanden opgenomen in het programma. Naast Burkina Faso, Ghana en Oeganda nu ook in Kenia, Rwanda en Togo. - 2 Pilot projecten. EĂŠn in Oeganda gericht op scholieren in voormalig oorlogsgebied en een ander in Malawi gericht op Eerste Hulp Homeopathie vrijwilligers.

4.1

Overzicht projecten

Vanuit de fondsen die geworven zijn in 2008 heeft Cycling out of poverty â‚Ź 37.797 beschikbaar gesteld aan partnerorganisaties in Afrika. Hiermee is bewerkstelligd dat er fietsprojecten zijn ontwikkeld en gestart in 7 Afrikaanse landen. Dit resulteerde in 2008 in een uitgifte van 352 fietsen. In navolgende afbeelding zijn de fietsprojecten schematisch weergegeven. De gevulde vakjes geven de fondswervingsperiode weer, het kruis in bijbehorende kleur de fietsenuitgifte. 2007 o

n

2008 d

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Burkina Faso Oeganda Ghana Togo Kenia Malawi Rwanda

4.2

Burkina Faso: AVO

In Burkina Faso worden de Cycling out of poverty-fietsen uitgegeven door onze partnerorganisatie AVO. AVO is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de situatie van gemarginaliseerde vrouwen (weduwen en wezen) door middel van verbeteren van toegang tot educatie (voor gereduceerd tarief), helpen met het opzetten van inkomens genererende activiteiten, voorlichting over HIV/AIDS, etc. We werken samen met AVO sinds 2006.

10


Kenmerken eerste project voor plattelandsvrouwen in Nariou Burkina Faso - Geldinzamelingsperiode: januari 2008 – februari 2008 - Budget: € 1.005 - Eerste fietsenuitgifte : 2 april 2008, 15 fietsen - Aandeel vrouwen: 100% - Type fietsen: Speedo Kenmerken tweede project voor plattelandsvrouwen in Nariou Burkina Faso - Geldinzamelingsperiode: januari 2008 – juni 2008 - Budget: € 10.000 - Donateurs: diverse, o.a. opbrengst wandeltocht “80 van de Langstraat” - Samenwerking: NCDO en I-CE - Eerste fietsenuitgifte : 2 september 2008, 50 fietsen - Tweede fietsuitgifte: 24 december 2008, 50 fietsen - Type fietsen: Speedo In 2008 heeft onze partnerorganisatie AVO 115 fietsen uitgegeven in het dorpje Nariou (35 km ten noorden van Koudougou). De vrouwen hebben tevens een korte training gekregen van AVO over waarvoor ze de fiets gaan gebruiken en hoe ze elke maand wat geld opzij kunnen zetten om de fiets af te betalen en zelf nog wat extra inkomen over te houden. De vrouwen betalen in 10 maanden de fiets af, uiteindelijk betalen ze 75% van de aanschafprijs. De fietsen worden door de vrouwen gebruikt om een kleine onderneming te beginnen, bijvoorbeeld de verkoop van pinada's en donuts. Voor het eerst zijn er ook fietsen uitgegeven aan mannen. Vrouwen blijven de belangrijkste doelgroep, maar toch geven onze partnerorganisatie in een aantal landen aan dat ze het belangrijker achten om ook mannen erbij te betrekken. Het is goed te zien dat de organisaties in staat zijn de lokale situatie te duiden en in te schatten wat er belangrijk is voor het laten slagen van het project. De dagen van overhandiging werden feestelijk aangekleed met dans en muziek. Tevens was een aantal hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd, zoals de vice-burgemeester van Koudougou die in haar toespraak het belang van het project voor de regio onderstreept.

4.3

Ghana: AAMCT

De projectuitvoering in Ghana is in handen van onze partnerorganisatie AAMCT. AAMCT is een organisatie die in 2000 is opgericht om benadeelde groepen op het platteland toegang te bieden tot niet gemotoriseerd verkeer om hiermee hun ontwikkeling te stimuleren. We werken sinds 2006 met AAMCT. Kenmerken fietsproject in Ananekrom Ghana - Doelgroep: plattelandsvrouwen en -mannen - Plaats: dorpen rondom Ananekrom - Lokale partnerorganisatie: Asante Akim Multipurpose Community Telecentre (AAMCT) - Geldinzamelingsperiode: februari 2008 – juli 2008 - Budget: €7.610 - Donateurs: diverse, o.a. fiscaal voordelige donatie - Samenwerking: NCDO en I-CE - Fietsenuitgifte : 1 augustus 2008 - Aantal fietsen uitgegeven tot nu toe: 65 (een deel van deze fietsen is bekostigd uit de terugbetalingen van de vrouwen die op 11 mei 2007 al een fiets kregen.) - Aandeel vrouwen: 90% - Type fietsen: Preston

11


AAMCT heeft in augustus 2008 65 fieten uit gegeven. In overleg met de begunstigden zijn er voornamelijk nieuwe Preston mountainbikes verstrekt. Er is bewust gekozen dit jaar voor nieuwe fietsen omdat in 2007 een aantal beneficiaries problemen had met de staat van de fiets en het gebrek aan reserve onderdelen van de tweedehands Royal Mail fietsen uit Engeland. De nieuwe fietsen zijn zeer duurzame fietsen en goed te onderhouden met locale reserve onderdelen. De fietsen zijn per begunstigde naar wens afgewerkt: wel/geen bagagedrager, bagagedrager voor/achter, met/zonder fietstrailer. Al snel bleek echter dat toch heel veel van de beneficiaries terug kwamen met de nieuwe fiets en toch de voorkeur hadden voor de tweedehands Royal Mail. 40 van de beneficiaries kwamen uit Ananekrome, anderen uit omliggende dorpen Nwenamda (10), Agogo (11) en Patriensa (4). Fondsen voor deze uitgifte kwamen deels uit de afbetalingen van de eerste fietsuitgifte en deels van de donaties van de 1% CLUB.

4.4

Oeganda: FABIO

In Oeganda werkt Cycling out of poverty samen met the First African Bicycle Information Office (FABIO). De doelstelling van FABIO is de toegang van lage inkomensgroepen tot fietsen te verbeteren, zodat ze betere toegang hebben tot sociaal economische en politieke voorzieningen. FABIO heeft microkrediet programma’s voor fietsen en ook fietsprogramma’s voor specifieke doelgroepen zoals fietstaxichauffeurs en specifieke projecten zoals fietsambulances. FABIO is onze partner sinds 2006. In 2008 hebben we twee projecten opgezet met FABIO, het eerste project is het Cycle to school project en het tweede project een microkrediet project voor vrouwen. Voor een derde project (fietsambulances voor Katakwi) is de fondswerving gestart in 2008, de uitgifte volgt in 2009. Kenmerken Cycle to school project in Katakwi - Doelgroep: scholieren in voormalig oorlogsgebied - Plaats: Katakwi - Geldinzamelingsperiode: oktober 2007 - november 2007 - Budget: €4.500 - Donateurs: diverse, o.a. prijzengeld Doener award en sponsorloop Stedelijk Gymnasium Nijmegen - Eerste fietsenuitgifte : maart 2008, 24 fietsen - Tweede fietsenuitgifte: juni 2008, 26 fietsen - Type fietsen: Jupiter In Oeganda is in 2008 een start gemaakt met een nieuw project gericht op schoolkinderen. 50 kinderen in het (voor)laatste jaar van hun middelbare schoolopleiding krijgen via onze lokale organisatie FABIO een fiets. Het gaat om kinderen in het Katakwi district in het noordoosten van Oeganda. Hier wonen veel mensen in kampen vanwege de onrusten in het verleden. De afstand die schoolkinderen hier moeten afleggen naar school is erg groot. En omdat veel kinderen een grote bijdrage leveren in de huishoudelijke taken (zoals water en sprokkelhout halen) is de tijd die ze dagelijks kwijt zijn met het te voet naar school gaan vaak een belemmering. Dit resulteert erin dat een groot aantal kinderen vroegtijdig de school verlaat. En dit is jammer, want een goede opleiding biedt hun een betere kans op de arbeidsmarkt. In dit project worden 50 kinderen geselecteerd op basis van afstand die zij dagelijks te voet moeten naar school afleggen. Zij krijgen een fiets ter beschikking voor de looptijd van het project. Tijdens het project wordt hun aanwezigheid op school en hun resultaten gemonitord. Als ze de school afmaken mogen ze de fiets houden, wat hun tevens een betere kans op de arbeidsmarkt biedt. Na een jaar blijkt dat de fiets de kinderen daadwerkelijk helpt om beter te presteren op school. Echter, dit proefproject op deze twee scholen heeft veel leerpunten opgeleverd om de projecten nog effectiever te maken. (Kijk op de site voor een tussentijdse evaluatie.) Zo zullen er in het vervolg ook

12


leraren in aanmerking komen voor een fiets voor een gereduceerd tarief. Ook leraren moeten in Oeganda lange afstanden overbruggen naar school. In ruil daarvoor zullen zij een grotere rol spelen in tussentijdse monitoring van de projecten. Kenmerken fietsproject voor vrouwen in Butagaya - Doelgroep: plattelandsvrouwen - Plaats: Butagaya - Geldinzamelingsperiode: januari 2008 - juli 2008 - Budget: € 10.000 - Donateurs: diverse - Samenwerking: NCDO en I-CE - Eerste fietsenuitgifte : 5 juli 2008, 50 fietsen - Tweede fietsenuitgifte: gepland voor 27 januari 2009, 50 fietsen - Aandeel vrouwen: 100% Op feestelijke wijze heeft FABIO op zaterdag 5 juli 2008 50 fietsen uitgegeven in Butagaya district en op 27 januari 2009 volgen nogmaals 50 fietsen. Een groep van 50 vrouwen ontvingen hun fietsen nadat zij hun eerste aanbetaling hebben gedaan. De meeste vrouwen gaven aan dat de fiets hun zal helpen met huishoudelijke taken zoals water halen. De tijdswinst geeft hun mogelijkheid om meer tijd te besteden aan kleine handel van hun producten zoals tomaten en de typisch Oegandese groene matookebananen. Sommige vrouwen starten met de fiets ook een nieuw handeltje op waaronder bijvoorbeeld melkverkoop. Zo vertelde een vrouw dat haar oudste zoon na schooltijd met de fiets van huis tot huis melk zal gaan verkopen. Gedurende de dag zal zijzelf de fiets gebruiken om naar haar landje te gaan. Kenmerken project met fietsambulances in Katakwi - Doelgroep: Mensen in afgelegen dorpen die slechte toegang hebben tot medische zorg - Plaats: Katakwi - Geldinzamelingsperiode: december 2008 - februari 2009 - Budget: nog onbekend De fondswerving voor de fietsambulances is reeds gestart in 2008, de uitgifte is gepland voor 2009.

4.5

Togo: ADERSH

Cycling out of poverty werkt in Togo samen met Action for Rural, Social and Humanitarian Development (ADERSH). ADERSH is sinds 1997 actief op de terreinen: bebossingprojecten, promotie van kinder- en vrouwenrechten in rurale gebieden, promotie van niet-gemotoriseerd verkeer in rurale gebieden. Cycling out of poverty werkt samen met ADERSH sinds 2008. Kenmerken fietsproject in Alibi2 Togo - Plaats: Alibi2, prefecture of Tchamba - Geldinzamelingsperiode: april 2008 – augustus 2008 - Budget: € 2.000 - Donateurs: diverse - Eerste fietsenuitgifte : 31 december 2008, 30 fietsen - Aandeel vrouwen: 100% - Type fietsen: Golf Tornado In Tchamba, centraal Togo, hebben 30 vrouwen een fietsen op afbetaling verkregen. Met de fiets zullen de dagelijkse activiteiten worden verlicht, waardoor de levensomstandigheden verbeterd kunnen worden. Het doel is om de armoede van de vrouwen te verminderen. Dit heeft ook een grote

13


invloed op de sociaal economische positie van hun familieleden, omdat ervaringen van ADERSH uitwijzen dat vrouwen het middelpunt zijn van ontwikkeling in een gemeenschap. Kenmerken fietsproject Kpove Togo - Plaats: Kpove – Kpatefi Tsevié - Geldinzamelingsperiode: april 2008 – augustus 2008 - Budget: € 2.000 - Donateurs: diverse - Tweede fietsenuitgifte : 2 september 2008, 50 fietsen - Type fietsen: Golf Tornado De fondswerving voor de fietsambulances is reeds gestart in 2008, de uitgifte is gepland voor 2009.

4.6

Malawi: Eva Demaya clinic

In Malawi heeft Cycling out of poverty eenmalig een fietsproject ondersteund waarbij fietsen werden uitgegeven aan homeopaten (vrijwilligers). Kenmerken fietsproject in Malawi - Doelgroep: vrijwillige eerste hulp homeopaten - Plaats: Luviri - Donateurs: diverse - Geldinzamelingsperiode: april 2008 – juni 2008 - Budget: € 1.350 - Fietsenuitgifte : 16 december 2008, 15 fietsen Op 16 december ontvingen 15 Eerste Hulp Homeopathie vrijwilligers in Malawi hun fietsen. Na het einde van de bijscholing werd uit handen van Eva Demaya de fietsen uitgereikt. Het in het bezit zijn van een eigen fiets stelt iedere vrijwilliger in staat om meer dorpen te bereiken en dus meer te kunnen doen op Eerste Hulp gebied. Natuurlijk versterkt het ook de motivatie om dit soort werk te doen, eveneens het gevoel van betrokkenheid.

4.7

Kenia: Uvumbuzi

In Kenia werkt Cycling out of poverty samen met Uvumbuzi. The broad objective of Uvumbuzi is to provide a forum for Kenyans to actively participate in issues of sustainable development and healthy living. Within the broad framework of sustainable development and healthy living Uvumbuzi for many years has been at the fore-front of promoting cycling as a sensible choice of transport in Kenya and a tool for fighting poverty. Cycling out of poverty werkt samen met Uvumbuzi sinds 2008. Kenmerken fietsproject in Kenia - Doelgroep: plattelandsvrouwen: rijst telers en handelaren in Mwea regio - Geldinzamelingsperiode: februari 2008 – augustus 2008 - Aantal fietsen: 100 - Donateurs: diverse - Samenwerking: I-CE - Budget: € 10.000 - Type fietsen: Phoenix - Fietsuitgifte: was gepland voor eind 2008, maar uitgesteld tot 2009 Ook in Kenia ondervinden ze hinder van de kredietcrisis. De planning was om eind vorig jaar van start te gaan met een project in Mwae. 100 vrouwen uit de omgeving van Mwae zouden via een micro financieringsorganisatie in aanmerking kunnen komen voor een fiets op afbetaling. Dit zou de eerste keer in onze geschiedenis zijn dat onze partner niet direct financiering verleent, maar samenwerkt met

14


een lokale, in micro financiering gespecialiseerde organisatie. Echter, de micro financieringsinstelling waar onze Keniaanse partner Uvumbuzi mee samenwerkt in Mwae, heeft door de kredietcrisis eind 2008 haar tegoeden bevoren. Hierdoor konden de vrouwen in het project niet starten met hun aanbetalingen voor een fiets. Daarnaast is de micro financieringsorganisatie zich aan het bezinnen op aanpassing van de regels en voorwaarden, zoals looptijd, aflossingsperiode etc. Dit betekent dat de gunstige voorwaarden die onze partner Uvumbuzi voor de kredietcrisis bij de micro financieringsorganisatie heeft bedongen, niet meer gelden. Zodra de instelling hun nieuwe beleid bekend maakt en de tegoeden vrijgeeft gaan we bekijken op welke manier we toch met dit project verder kunnen.

4.8

Rwanda: la Nouvelle Vie

In Rwanda werkt Cycling out of poverty samen met la Nouvelle Vie au Rwanda. Nouvelle Vie is een non-profit organisatie die zich inzet voor de verbetering van de levenssituatie van de Rwandezen. In 2002 is zij opgericht door 7 leden, maar op dit moment heeft ze 30 leden uit heel Rwanda. De grondbeginselen van de organisatie zijn christelijk. Vanuit die filosofie gaan zij het gevecht aan met armoede volgens het gezegde: " Un esprit saint dans un corps sain ". In juli 2008 hebben Cycling out of poverty en la Nouvelle Vie besloten om samen een fiets microkrediet project te starten. De fondswerving is gestart in 2008, de uitgifte staat gepland voor 2009. Kenmerken fietsproject in Rwanda - Doelgroep: plattelandsgezinnen - Geldinzamelingsperiode: september 2008 – februari 2009 - Aantal fietsen: 25 - Type fietsen: Easterman - Donateurs: diverse, o.a. via 1%Club - Subsidieverstrekker: ICCO - Fietsuitgifte: gepland voor 21 maart 2009

15


5 Financieel verslag 5.1

Balans per 31 december 2008

In 2008 begonnen we met €4.743 en sloten we af met €6.482. Navolgend overzicht geeft de balans weer. Balans per 31 december 2008

2008

2007

Activa Liquide middelen Totaal activa

€ €

6.482 6.482

€ €

4.743 4.743

€ € €

5.499 983 6.482

€ € €

4.743 0 4.743

Passiva Reserves Kortlopende schulden Totaal passiva

16


5.2

Resultatenrekening per 31 december 2008

In 2008 heeft Cycling out of poverty €40.956 geworven en €40.197 uitgegeven. Navolgend overzicht geeft het resultatenoverzicht van 2008 weer. Staat van baten en lasten over 2008

2008

2007

€ 6.929 € 8.268 € 2.500 € 23.259 € 40.956

€ 6.218 € 2.485 € € 5.570 € 14.273

€ 2.277 € 113 € 37.797 € 40.197

€ 146 € 165 € 16.638 € 16.949

€ 759

€ 2.676-

Baten Eigen Fondsenwerving Actieopbrengst Derden Overige Baten Subsidie van Medefinancieringsorganisaties Totaal Baten

Lasten Operationele kosten Kosten fondswerving Project besteding Totaal Lasten Resultaat

NB De projectbestedingen in bovenstaand resultatenoverzicht geven de daadwerkelijke overboekingen aan naar de Afrikaanse partners. De project budgetten zoals beschreven in hoofdstuk 4 geven de totale budgetten per project weer. Omdat projecten soms een looptijd hebben die een jaargrens overschrijden, waarbij een deel van het budget in het ene jaar en een ander deel van het budget in het andere jaar worden overgeboekt, komen de cijfers van de jaarbudgetten niet 1 op 1 overeen met de overboekingen in 2008 naar de partners. Immers, het totale bedrag aan overboekingen aan een partner in 2008 bevat ook overboekingen van projecten die reeds in 2007 zijn gestart. Daarnaast zullen er in 2009 nog overboekingen plaatsvinden van projecten die gestart zijn in 2008.

17


Bijlage 1 Berichten website 2008 2 en 3 februari 2008: Fiets- en Wandelbeurs In het weekend van 2 en 3 februari stond Cycling out of poverty op de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam. De beurs werd goed bezocht en trok in 2 dagen ruim 14.000 bezoekers. Voor ons was het de eerste keer op de Fiets- en Wandelbeurs en waren verheugd onze activiteiten op deze beurs te mogen presenteren. Tijdens de beurs hebben we vele interessante contacten opgedaan voor eventuele toekomstige samenwerkingen. Ook onze ambassadeur Frank van Rijn was aanwezig op de beurs en gaf natuurlijk bijzonder enthousiasmerende lezingen

15 februari 2008: Bestuur uitgebreid Cycling out of poverty heeft haar bestuur uitgebreid van 3 naar 6 personen. De uitbreiding van het bestuur is wenselijk om het inmiddels steeds groter wordende werkpakket van Cycling out of Poverty in goede banen te kunnen leiden. Sinds haar oprichting heeft Cycling out of poverty een enorme groei doorgemaakt. Begin 2006 zijn we van start gegaan als particulier initiatief, begin 2007 zijn we officieel stichting geworden (een “Algemeen Nut Beogende Instelling”) met een 3-koppig bestuur: Luuk Eickmans, Marieke de Wild en Sander Mom. En nu, begin 2008, hebben we ons bestuur uitgebreid met Luc de Bont, Gerard van der Sterre en Corry Leenders. Met zo'n sterk bestuur belooft het een goed jaar te worden voor Cycling out of poverty!

25 februari 2008: Cycle to school project Oeganda van start In Oeganda is een start gemaakt met een nieuw project gericht op schoolkinderen. 50 kinderen in het (voor)laatste jaar van hun middelbare schoolopleiding krijgen via onze lokale organisatie FABIO een fiets. Het gaat om kinderen in het Katakwi district in het noordoosten van Oeganda. Hier wonen veel mensen in kampen vanwege de onrusten in het verleden. De afstand die schoolkinderen hier moeten afleggen naar school is erg groot. En omdat veel kinderen een grote bijdrage leveren in de huishoudelijke taken (zoals water en sprokkelhout halen) is de tijd die ze dagelijks kwijt zijn met het te voet naar school gaan vaak een belemmering. Dit resulteert erin dat een groot aantal kinderen vroegtijdig de school verlaat. En dit is jammer, want een goede opleiding biedt hun een betere kans op de arbeidsmarkt.

17 maart 2008: 24 Oegandese scholieren hebben een fiets ontvangen Deze week hebben 24 Oeganese scholieren in het Katakwi district een fiets ontvangen. Het betreft scholieren die meer dan 6 mijl (bijna 10 km) naar school moeten lopen. Over een paar weken worden er nog eens 26 uitgegeven.

25 maart 2008: Sporteon in Afrikaanse sferen Vanaf vandaag is Fitnessclub Sporteon in Beneden-Leeuwen in afrikaanse sferen. Afrikaanse muziek, afrikaanse aankleding en zelfs een klein beetje Afrika in de nieuwe lessen van Les Mills. De wilde knuffels (giraffe (ca. 150cm), luipaarden (ca 100cm) en leeuwen(ca 150cm)) zijn deze week en de eerste week van april te koop bij Sporteon. De giraffes voor €35, de luipaarden voor €37,50 en leeuwen voor €50. Voor elke verkochte knuffel gaat €15 naar Cycling out of poverty. Ook interesse mail snel naar info@cyclingoutofpoverty.com.

18


2 april 2008: Fietsuitgifte Burkina Faso In het dorpje Nariou (35 km ten noorden van Koudougou) heeft onze partner AVO 15 fietsen uitgegeven. De fietsen worden door de vrouwen gebruikt om een kleine onderneming te beginnen, bijvoorbeeld de verkoop van pinda's en donuts.

17 april 2008: Menno fietst in de USA en steunt Cycling out of poverty Menno Dekhyzen is gestart aan schitterende tocht dwars door Amerika. In zijn voorbereidingen las hij vaak op sites en reisverhalen op papier dat er onderweg veel gevraagd wordt wat het doel is waar ze voor rijden. Menno was erg gecharmeerd van Cycling out of poverty en wil graag tijdens zijn tocht de mensen vertellen over de projecten van Cycling out of poverty. De eventuele donaties zullen na afloop van de tocht in oktober 2008 worden geschonken aan Cycling out of poverty. Volg Menno op: www.st82st8usa.nl

5 mei 2008: Nieuw project voor zorgverleners in Malawi Zorgverleners in het noorden van Malawi zijn veel tijd kwijt met het te voet bezoeken van patienten. Op verzoek van Stichting Eva Demaya (gevestigd in Luviri in Malawi) is Cycling out of poverty fondsenwerving gestart voor 15 fietsen voor homeopatische zorgverleners, zodat er in totaal meer patienten kunnen worden geholpen, en ook patienten die verder van het zorgcentrum af wonen.

10 mei 2008: 1% Club haalt 500 euro op voor fietsen in Ghana Het internetplatform, 1% club, heeft 500 euro bij elkaar gebracht voor fietsen in Ghana. Samen met 500 euro van andere donaties worden hier op 6 juni 15 fietsen voor uitgegeven. Tijdens deze uitgifte worden in totaal 65 fietsen verstrekt: 50 fietsen worden bekostigd uit het geld dat terugkomt uit de afbetaling van de voorgaande fietsenuitgifte. NCRV´s Mambapoint zal in deze periode een bezoek brengen aan onze partner in Ghana en filmopname maken.

25 mei 2008: Visueel gehandicapte Frank van Reijsen fietst 500 km voor Cycling out of poverty Visueel gehandicapte Frank van Reijsen en stuurman Wim Overeem gaan van 3 t/m 7 juni een sponsor-fietstocht maken van Best naar Knokke en terug. Ze zullen door het zuiden van Nederland rijden om over de Deltawerken af te zakken naar Knokke. Via Antwerpen en Breda zullen ze terugkeren in Best. Na 10 jaar revalideren is deze pittige tocht niet alleen een bijzondere prestatie maar ook een persoonlijke overwinning voor Frank. Wil je Frank & co (en dus Cycling out of poverty) steunen dan kun je de kilometers die de tandemfietsers afleggen sponsoren. Stuur dan snel nog een email naar ons.

27 mei 2008: Fiets & Fun voor Afrika in Best Zaterdag 7 juni vindt festival 'Fiets & Fun voor Afrika' plaats in de Koetshuistuin in het centrum van Best. De organisatie van dit festival is in handen van de studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement aan de NHTV in Breda, in samenwerking met Cycling out of poverty. Tijdens dit festival zullen visueel gehandicapt Bestenaar Frank van Reijsen en zijn tandemvriend Wim Overeem feestelijk onthaald worden na hun een 5-daagse sponsor-fietstocht van 500 km. Van 11.00 tot 17.00 uur worden in het park verschillende activiteiten georganiseerd voor de hele familie, zoals

19


percussieworkshops, kinderspelen, fietsen versieren etc. Het festival is vrij toegankelijk voor iedereen. Proef de sfeer van Afrika in Best op 7 juni!

5 juni 2008: Frank en Wim halverwege De tandemfietsers Frank en Wim zijn vanavond aangekomen in Knokke. Het weer zat vandaag flink tegen wat de tocht extra zwaar maakte. Maar vol goede moed vertrekken ze morgen weer richting Best. Je kunt Frank en Wim nog steeds sponsoren door een donatie over te maken naar SNS 90.61.46.356 t.n.v. Cycling out of poverty, ovv Tandemtocht.

7 juni 2008: Tandemfietsers muzikaal onthaald op Fiets & Fun voor Afrika festival Na 4 slopende dagen kwamen Frank van Reijsen en Wim Overeem terug van hun sponsortocht BestKnokke-Best waar ze werden onthaald door de burgemeester, vrienden, familie en overige belangstellenden. De Koetshuistuin in Best stond de hele dag in het teken van festival "Fiets & Fun voor Afrika". De opkomst was matig, maar daarom zeker niet ongeslaagd. Een spetterende opening van percussiegroep Losbandig, leuke kinderspelen, percussieworkshops van Stick Around en de hapjes en drankjes van Royaal Catering Best maakte het een plezierige dag. De kasopbrengst: € 249,00 (excl. kilometersponsoring van de tandemtocht en donaties die zijn/nog worden overgemaakt).

8 juni 2008: Een Ander Festival Schitterend weer, heerlijke sfeer en veel vrolijke bezoekers maakte het festival tot een dag waarop we het werk van Cycling out of poverty weten te presenteren aan de festivalgangers.

9 juni 2008: Jubileumtocht Langszij voor Cycling out of poverty Vrouwenwielervereniging Langszij uit Nijmegen bestaat dit jaar 15 jaar. Daarom organiseert zij 21 juni een toertocht voor iedereen. De opbrengst van de tocht zal ten goede komen aan Cycling out of poverty. Een gedoneerd en gesigneerd wielrentenue van Lars Boom zal geveild worden bij aankomst in cafe Frowijn Nijmegen. Heeft u belangstelling voor de jubileumtocht van 70 of 120 km kijk dan op de website van langszij. Wilt u bieden op het wielertenue van Lars Boom stuur dan uw bod naar info@cyclingoutofpoverty.com. Voor het hoogste bod kunt kijken bij "Steun ons" .

16 juni 2008: NCDO ondersteunt onze nieuwe projecten NCDO heeft onze aanvraag voor subsidie goedgekeurd en zal de opbrengsten voor de komende fiets microkredietprojecten tegen armoede verdubbelen. U kunt onze fiets microkredietprojecten nu dus dubbel zo hard steunen door uw donatie over te maken naar 90.61.46.356.

21 juni 2008: Zonnige jubileumtocht 65 wielrenners stonden aan de start van de jubileumtocht van vrouwenwielervereniging Langszij. Na afloop van de toertocht kreeg Cycling out of poverty de opbrengst van de tocht overhandigd. De donaties van de dag (€ 183,50) en € 1,00 per inschrijving hebben in totaal € 248,50 opgebracht.

20


22 juni 2008: Fietstenue Lars Boom geveild Zondag 22 juni om 12.00u verliep de veiling van gesigneerde wielertenue van Lars Boom. De gelukkige bieder zal binnenkort het tenue ontvangen. De veiling heeft € 55,00 opgebracht. Wilt u ook een mooi wielershirt? Cycling out of poverty heeft nu haar eigen wielershirt. Klik hier voor meer informatie.

23 juni 2008: Fiets & Fun voor Afrika brengt € 730 op Alle donaties zijn geteld en eenmalige machtingen ontvangen. Waar we eerder al meldde dat we € 249,00 hadden opgehaald uit o.a. de diverse kinderspelen en de percussieorkshops, kunnen we nu melden dat er in totaal € 730 is opgehaald met de tandemtocht van Frank van Rijn en Wim Overeem en het Fiets & Fun voor Afrika festival samen.

24 juni 2008: Bestuur Langszij en het Veerhuis Oeffelt erg enthousiast Het bestuur van vrouwenwielervereniging Langszij en het Veerhuis in Oeffelt waren erg enthousiast over de projecten van Cycling out of poverty. Zij hebben samen nog 2 fietsen extra gedoneerd naar aanleiding van de jubileumtocht van Langzij.

Fietsuitgifte in Butagaya, Oeganda 5 juli 2008

Zaterdag 5 juli heeft FABIO op feestelijke wijze 50 fietsen uitgegeven in Butagaya district. Een groep van 50 vrouwen ontvingen hun fietsen nadat zij hun eerste aanbetaling hebben gedaan. De meeste vrouwen gaven aan dat de fiets hun zal helpen met huishoudelijke taken zoals water halen. De tijdswinst geeft hun mogelijkheid om meer tijd te besteden aan kleine handel van hun producten zoals tomaten en de typisch Oegandese groene matookebananen. Sommige vrouwen starten met de fiets ook een nieuw handeltje op waaronder bijvoorbeeld melkverkoop. Zo vertelde een vrouw dat haar oudste zoon na schooltijd met de fiets van huis tot huis melk zal gaan verkopen. Gedurende de dag zal zijzelf de fiets gebruiken om naar haar landje te gaan. We hebben van deze uitgifte een leuke video gemaakt. Klik op play in het scherm hiernaast en bekijk de video.

Fietsuitgifte in Ghana uitgesteld tot begin augustus 15 juli 2008

Onze partner in Ghana, AAMCT, heeft de fietsuitgifte (medegefinancierd van donaties via 1% club) uitgesteld tot begin augustus. De uitgifte die gepland stond op 6 juni werd uitgesteld vanwege slechte weersomstandigheden. De nieuwe datum die werd voorgesteld, 25 juni, viel samen met een groot politiek evenement, waardoor dorpshoofden en andere belangrijke leiders niet aanwezig konden zijn. AAMCT gebruikt deze extra tijd tevens om zich te bezinnen op met welk type fietsen ze willen gaan werken: tweedehands Royal Mails (geliefd bij de boeren vanwege voordrager en duurzaamheid, maar weinig spareparts) of nieuwe fietsen van de lokale markt (markt moet nog goed onderzocht worden).

Bijeenkomst met Afrikaanse partnerorganisaties 18 juli 2008

In navolging van de bijeenkomst in april 2007 in Burkina Faso, heeft er van 29 juni t/m 6 juli een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met onze Afrikaanse partnerorganisaties. Dit keer in Jinja, Oeganda. Het doel van de bijeenkomst was om kennis en ervaringen uit te wisselen tav het uitvoeren

21


van fietsmicrokredietprojecten. Immers, de individuele organisaties hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen leren van elkaars ervaringen. Tevens was er een training met een trainer van een Micro Financierings Instituut uit Oeganda. Het contact met deze trainer is ontstaan via Triodos Foundation. De bijeenkomst werd gefinancierd door Interface for Cycling Expertise, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die kennisoverdracht op het gebied van fietsverkeer bevordert. Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Gertrud Mensah uit Ghana, Esther Yameogo uit Burkina Faso, Patrick Kayemba, Sula, Chirstine Kawuma, Susan uit Oeganda en Japhet Mugambi, Victoria Ndeto, Moses Kibera uit Kenia. De bijeenkomst is door al onze partners als zeer waardevol beoordeeld. Zowel de discussies over een aantal algemene principes tav het verschaffen van micro financiering, als de bespreking van een aantal concrete praktijksituaties heeft de partners in staat gesteld om de volgende projecten nog beter aan te pakken. Naast deze bijeenkomst hebben we tijdens deze ontmoeting ook met iedere partnerorganisatie een evaluatie uitgevoerd mbt de afgelopen projecten. De evaluatierapporten komen binnenkort beschikbaar op de site.

Prijzen winnen bij de Nijmeegse fietsvierdaagse 29 juli 2008

De 2008 editie van de fietsvierdaage van Nijmegen is vandaag van start gegaan. Voor het eerst in de geschiedenis is er een goed doel gekoppeld aan de vierdaagse. De eer is aan Cycling out of poverty. Gedurende 4 dagen informeren wij het publiek over onze bezigheden. Deelnemers (en niet deelnemers) die tijdens deze 4 dagen Cycling out of poverty steunen, krijgen bij elke 5 euro die ze doneren een lot. Vrijdagmiddag wordt uit de verkochte loten een aantal prijswinnaars getrokken die een leuke prijs krijgen. Eerste prijs is een Gazelle fiets t.w.v. â‚Ź 849,00, tweede prijs een Twinny Load fietsendrager en er zijn nog veel meer prijzen.

Uitslag loterij Nijmeegse Fietsvierdaagse 1 augustus 2008

Afgelopen vrijdag is de 35e editie van de Nijmeegse Fietsvierdaagse afgesloten met live muziek op de Waalkade. Gedurende de 4 dagen van de fietsvierdaagse konden er loten worden gekocht in de stand van Cycling out of poverty. Tijdens de afsluiting van het evenement heeft festivaldirecteur Gerard van Groningen de prijswinnaars getrokken. Helaas waren de winnaars van de prijzen al op huis aan gegaan. Inmiddels zijn alle winnaars telefonisch op de hoogte gebracht van de gewonnen prijzen. De prijswinnaars zijn: 1. 2. 3.

Gazelle Orange xtra: Linda Harens uit Nijmegen Twinny Load Traditional CK: Johan Kuster uit Angeren Reischeque Aktiva Tours: Ruben Wessels uit Nijmegen

De overige winnaars wonnen vrijkaarten voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, het Afrikamuseum in Berg en Dal, de Pannenkoekenboot in Nijmegen (of Rotterdam) en de Koffiebranderij & proeverij Coffyn in Nijmegen.

Evaluatie eerste fiets microkrediet project in Ghana '06-'07 9 augustus 2008

Tijdens de training van alle partners in Oeganda in begin juli dit jaar hebben we de eerste fiets microkrediet projecten met onze lokale partners geevalueerd. Het eerste project dat geevalueerd is is dat van AAMCT in Ghana. De resultaten van deze evaluatie zijn samengevat in dit rapport. Klik hier voor het rapport. Klik op de video hiernaast voor een interview met Getrude van AAMCT waarin de evaluatie van het laatste project aan bod komt.

22


St8toSt8 update 15 augustus 2008

Menno Dekhuyzen is al 133 dagen onderweg in zijn "rondje" USA. Tot nu toe heeft hij er 9600 kilometer opzitten. Het hoogtepunt? Menno: "De Ice Field Parkway was voor mij het allermooist. De ruigheid, de gigantische omvang van bergen en de Icefields. Maar wat naast het fietsen ook heel belangrijk is voor mijn reis zijn de grote hoeveelheid ontmoetingen tijdens de tocht. De hartelijkheid, de gulheid, de vriendelijkheid, de hulpvaardigheid. Hartverwarmend. Het feit dat je op de fiets bent maakt dat je direct contact maakt. Geweldig." Met zijn tocht probeert hij ook geld in te zamelen voor de fietsprojecten van Cycling out of poverty. Meer informatie over de fietstocht en hoe u de projecten van Cycling out of poverty kunt ondersteunen klik hier.

Evaluatie eerste fiets microkrediet project in Oeganda '06-'07 18 augustus 2008

Ook de evaluatie van het eerste fiets microkrediet project in Oeganda met FABIO is samengevat in een rapport. De resultaten van deze evaluatie zijn samengevat in dit rapport. Klik hier voor het rapport. Klik op de video hiernaast voor een interview met Patrick van FABIO waarin de evauatie van het laatste project wordt besproken. Wilt u alle video's en interviews van Cycling out of poverty in een groter scherm bekijken klik dan hier.

Aapjes Pannenkoek smullen voor Cycling out of poverty 19 augustus 2008

Kom met de kinderen en kleinkinderen een Aapjes Pannenkoek eten bij 't Hoogstraatje of de Duivelsberg. De kinderen smullen van een overheerlijke pannenkoek en krijgen ook nog eens een verschrikkelijk lief klimaapje kado. En u steunt de fiets projecten van Cycling out of poverty in Afrika! Van elke Aapjes Pannenkoek gaat â‚Ź 0,50 naar de fietsprojecten van Cycling out of poverty. Kom na het winkelen in Nijmegen of na een boswandeling in Berg en Dal dus lekker een Aapjes Pannenkoek smullen bij 't Hoogstraatje of de Duivelsberg. De opbrengst van de Aapjes pannenkoeken gaat naar een fietsproject in Rwanda.

65 fietsen uitgegeven in Ananekrom, Ghana 24 augustus 2008

AAMCT heeft weer 65 fieten uit gegeven. In overleg met de begunstigden zijn er voornamelijk nieuwe Preston mountainbikes verstrekt. Dit zijn zeer duurzame fietsen en goed te onderhouden met locale reserve onderdelen. De fietsen zijn per begunstigde naar wens afgewerkt: wel/geen bagagedrager, bagagedrager voor/achter, met/zonder fietstrailer. 40 van de beneficiaries kwamen uit Ananekrome, anderen uit omliggende dorpen Nwenamda (10), Agogo (11) en Patriensa (4). Fondsen voor deze uitgifte kwamen deels uit de afbetalingen van de eerste fietsuitgifte en deels van de donaties van de 1% CLUB. Vanaf nu staat er ook weer een nieuw project van Cycling out of poverty op www.1procentclub.nl. We hopen dat de fondsenwerving voor dit nieuwe project in Rwanda voorspoedig verloopt.

80 kilometer voor 80 fietsen 29 augustus 2008

Bertha de Wild (59) uit Angeren loopt op 13-14 september de "80 van de Langstraat", een Kennedymars in Waalwijk. Bertha: "Ik heb al eerder de Nijmeegse Vierdaagse voor Cycling out of poverty gelopen, maar wil nu mijn grenzen verleggen en binnen 20 uur 80 kilometer lopen voor

23


Cycling out of poverty. De nieuwe lokale zender van Nijmegen en Arnhem, Kanaal 13, besteedde aandacht aan het initiatief van Bertha. Heb je de uitzending gemist of kun je Kanaal 13 niet ontvangen klik hier en bekijk de uitzending van kanaal 13 Nieuws 28 augustus 2008. Steun Bertha en het fietsproject in Burkina Faso door Bertha's kilometers te sponsoren. Email uw sponsorbedrag per uitgelopen kilometer, uw naam en adres naar bertha@cyclingoutofpoverty.com. U kunt ook een eenmalige donatie overmaken naar 90.61.46.356 o.v.v. lopen voor fietsen. Of klik op deze link voor online doneren. Kent u Bertha? Dan kunt u natuurlijk ook gewoon bij haar persoonlijk uw gift afgeven of in de donatiebus bij Smits Mode in Angeren.

Bruiloft donatie 1 september 2008

29 augustus zijn Gerard Lappee en Annemiek Diepeveen in het huwelijksbootje gestapt. Gerard en Annemiek zijn echt fietsers, ze gaan altijd op fiestvakantie en Gerard heeft Annemiek ten huwelijk gevraagd bovenop een per fiets beklommen berg. Namens de collega's van BuildDesk Benelux BV, waar Gerard werkt, hebben zij als huwelijksgeschenk twee fietsen gesponsord.

40 fietsen bijeen gelopen door Bertha de Wild 15 september 2008

Bertha de Wild heeft succesvol de “80 van de Langstraat”, een Kennedymars in Waalwijk, volbracht. In een tijd van 17,5 uur liep zij 80 kilometer en ruim € 1000 bij elkaar voor een fietsproject van Cycling out of poverty in Burkina Faso. Met dit sponsorbedrag, dat wordt verdubbeld door NCDO, kan Cycling out of poverty ruim 40 fietsen uitgeven aan arme boerinnen in Burkina Faso. Je kunt nog steeds het fietsproject in Burkina Faso steunen door uw donatie over te maken op rekeningnummer 90.61.46.356 t.n.v. Cycling out of poverty.

De politie-te-fiets schiet Cycling out of poverty te hulp 18 september 2008

Elke derde donderdag van september komen politie bikers uit Nederland en een internationaal gezelschap bij elkaar voor demonstratie, kennisuitwisseling en lekker mountainbiken. De organisatie van de Bike-Patrol dag van dit jaar heeft een collectebus rond laten gaan voor de fietsprojecten van Cycling out of poverty. Dit leverde zo 3 fietsen op.

De Zero Rally Africa 19 september 2008

De fabrikant van elektrische eZee fietsen waren van plan om deel te nemen aan de Zero Rally Africa welke gepland stond voor januari 2008. Maar om niet genoemde reden is de race uitgesteld. Rupert Nanni uit Zuid Afrika en Mr.Ching, het hoofd van eZee bikes zijn echter vastbesloten de race alsnog te gaan doen. Ze willen met deze race aandacht vragen voor duurzaam transport en geld inzamelen voor de fietsprojecten van Cycling out of poverty. Met hun elektrische eZee bikes fietsen ze de Zero Rally Africa route van 4000 km: van de Victoria watervallen door Zambia en Namibie naar Zuid Afrika.

50 fietsen in Naryou Burkina Faso 20 september 2008

De eerste 50 fietsen van een project van 100 fietsen in Burkina Faso is reeds uitgegeven. 50 vrouwen uit Naryou Ronsin ontvingen dinsdag 16 september 2008 hun “werkpaard” waarmee zij hun

24


levensstandaard trachten te gaan verbeteren. Het feest barsten los toen de vrachtwagen met de fietsen aan kwam rijden. Net na de Kerst, 27 december, zullen nog eens 50 vrouwen een fietsen ontvangen.

Cycling out of poverty ontvangt "keurmerk" ANBI 7 oktober 2008

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder moet o.a. blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft en de bestuursleden geen beloning ontvangen. Dit keurmerk is niet alleen een bewijs dat Cycling out of poverty handelt naar de voorwaarden die gesteld zijn door de belastingdienst, maar betekent ook dat giften aan Cycling out of poverty aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie kun je terecht op: www.anbi.nl.

Cycling out of poverty en Colorbike 20 oktober 2008

Cycling out of poverty krijgt steun van Colorbike. Het idee is simpel: jij hebt een leuke, stevige, kleurige stadsfiets nodig en koopt voor nog geen 200 euro een Colorbike. En met deze fiets maak jij het tevens mogelijk dat Cycling out of poverty een andere fiets in Afrika kan uitgeven. Colorbike en Cycling out of poverty slaan nu de handen in één voor het project in Rwanda. Voor € 199,00 krijg je dus je eigen Colorbike en steun je ook Cycling out of poverty. Door voor Colorbike te kiezen bouw je dus mee aan de toekomst van de wereld.

Goed nieuws uit Butagaya, Oeganda 5 november 2008

Het fiets microkrediet project in Butagaya, Oeganda, waar 5 juli 2008 50 fietsen zijn uitgegeven, verloopt erg goed. De vrouwen zijn goed gewend aan het ritme van afbetalingen en het kredietsysteem werkt goed. De vrouwen hebben groepen gevormd van 5 leden uit hetzelfde dorp en een vertegenwoordiger gekozen. FABIO ontmoet de vertegenwoordigers van deze groepen elke maand voor de verslaglegging van de prestatie/ resultaten van de verschillende groepen en om de maandelijkse afbetalingen te incasseren. Op deze manier bespaart het zowel FABIO als de vrouwen tijd, maar wonen de vrouwen toch met regelmaat kleinere meetings bij op groepniveau in het dorp.

Nieuwe ronde fietsen uitgegeven in Oeganda 10 november 2008

Van de afbetalingen van de fietsuitgifte in Butagaya heeft FABIO inmiddels alweer 27 nieuwe fietsen uitgegeven. In Butagaya wederom zijn op 5 november 12 fietsen uitgegeven in dezelfde communities als in juli 2008. De andere 15 fietsen zijn uitgeven aan onder andere politieteams, leraren, fietstaxi's en beveiligingswerkers. FABIO heeft de goede verwachting uitgesproken dat van de uitgiftes in Butagaya en de andere communities iedereen de fiets volledig afbetaald.

Een nieuwe projectland: Rwanda 26 november 2008

Cycling out of poverty is gestart met het werven van fondsen voor een fietsmicrokredietproject in Rwanda. Na de genocide van 1994 maakt Rwanda flinke passen voorwaarts om het land weer op poten te zetten. Echter, in veel met name rurale gebieden zijn de gevolgen nog dagelijks merkbaar, bijvoorbeeld daar waar gezinnen zijn ontwricht doordat familieleden zijn ontvallen. De doelgroep van het fietsproject zijn rurale vrouwen, die veelal hun man verloren hebben en alleen voor de taak staan

25


om het gezin te onderhouden. Zij kunnen via onze lokale partnerorganisatie La Nouvelle Vie een fiets kopen op afbetaling. Vanaf het moment van de eerste aanbetaling kunnen ze de fiets gebruiken om meer inkomen te genereren, zo de fiets af te betalen en zelf het gezinsinkomen te verhogen. Wilt u alle video's en interviews van Cycling out of poverty in een groter scherm bekijken klik dan hier.

Tussentijdse evaluatie Cycle to school project 30 november 2008

Begin 2008 is Cycling out of poverty gestart met een pilotproject in Oeganda (in Magoro en Omodoi) gericht op schoolchildren, ter aanvulling op de bestaande microkredietprojecten. In dit rurale gebied is de afstand naar school voor veel kinderen erg groot. Het percentage kinderen dat vroegtijdig hun school verlaat is dan ook erg hoog, met name onder meisjes. In het pilot project krijgen 50 kinderen en hun gezinnen (verdeeld over 2 scholen) een fiets voor een gereduceerd tarief, opvoorwaarde dat hun schoolresultaten goed blijven en ze niet vroegtijdig de school verlaten. Als na een jaar de kinderen overgaan naar de volgende klas mogen ze de fiets houden. De kinderen en ouders zijn betrokken in een bewustwordingbijeenkomst over hoe ze de fiets kunnen gebruiken voor het gezin en voor de kinderen om naar school te gaan. Tevens wordt stilgestaan bij de basics van fietsonderhoud en reparatie. De scholen zelf spelen een rol in het monitoren van de projecten. Na een half jaar zijn de eerste evaluaties binnen. De resultaten van de projecten op beide scholen lopen erg uiteen. Na een half jaar blijken de fietsen bij de school in Magoro in erg slechte staat. Ondanks dat de ouders vooraf hebben besproken op welke manier ze de fiets zouden gaan gebruiken in het huishouden, blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. Een aantal kinderen is ten tijde van de evaluatie niet op school. Ook blijkt de school zelf de aanwezigheid van de leerlingen niet bij te houden. Daarnaast zijn de rapporten uitgesteld omdat er het eerste half jaar geen toetsen zijn afgenomen. Hiervoor zijn de schoolresultaten niet te monitoren. De uitdaging waar de school zelf mee kampt (enorme klassen, weinig geld voor lonen, weinig voorzieningen) maken het meten van het resultaat van het project erg lastig. Op de andere school, in Omodoi, blijken de resultaten anders. De leerlingen hebben hun fietsen goed onderhouden, de meesten hebben hem zelfs opgeleukt met reflectors stickers etc. De aanwezigheid van de leerlingen op deze school is goed. De vraag naar fietsen op deze school is erg groot, ook andere leerlingen (en hun gezinnen) zien de voordelen er van en willen graag met het project meedoen. Een leerpunt van deze tussentijdse evaluatie is het belang van tussentijdse monitoring, al dan niet door de school zelf. Voor het tweede half jaar gaat onze lokale partnerorganisatie vaker op de scholen de resultaten bekijken.

Cycling out of poverty in de klas 11 december 2008

De bovenbouwklassen van de Openwijkschool Neerbosch-Oost in Nijmegen hebben Cycling out of poverty in de klas ontvangen. Van iedere bovenbouwgroep mochten 1 of 2 kinderen Luuk Eickmans interviewen. De kinderen probeerden zich voor te stellen hoe leeftijdgenootjes in Afrika naar school gaan. 7 kilometer lopen naar school zou wel veel tijd kosten, en dan zou je wel heel moe in de klas zitten. De kinderen waren ervan overtuigd dat een fiets heel veel verschil zou kunnen maken. Op school hebben ze kerstengeltjes gemaakt voor kinderen in Burkina Faso. Komende kerst zullen deze engeltjes worden overhandigd de kinderen. Tijdens de kerstviering op school wordt er geld ingezameld voor fietsen in Burkina Faso.

26


Project op 1% Club volgestort 16 december 2008

Door de vele particuliere donaties op het projectvoorstel op www.1procentclub.nl is er 2000 euro opgehaald voor het eerste fiets microkrediet project van Cycling out of poverty in Rwanda. We zijn nog in afwachting van een subsidie-aanvraag, maar de selectie van de families in Rwanda die een fiets krijgen is reeds in volle gang, trainingen worden gepland en we werken naar een uitgifte van 25 fietsen in april 2009.

15 fietsen voor homeopaten in Malawi 22 december 2008

16 december ontvingen 15 Eerste Hulp Homeopathie vrijwilligers in Malawi hun fietsen. Na het einde van de bijscholing werd uit handen van Eva Demaya de fietsen uitgereikt. Het in het bezit zijn van een eigen fiets stelt iedere vrijwilliger in staat om meer dorpen te bereiken en dus meer te kunnen doen op Eerste Hulp gebied. Natuurlijk versterkt het ook de motivatie om dit soort werk te doen, eveneens het gevoel van betrokkenheid.

50 fietsen uitgegeven van "lopen voor fietsen" actieopbrengst 24 december 2008

Woensdag 24 december was een warme feestelijke dag vol met dans en muziek in Naryou, Burkina Faso. 50 dolgelukkige vrouwen ontvingen namelijk met de opbrengst van "lopen voor fietsen", 80 kilometer sponsorloop van Bertha de Wild, een fiets op afbetaling. Ook deze vrouwen krijgen zo een kans om op te klimmen uit de armoede. Klik hier voor een filmpje van de uitgifte. Bertha de Wild en alle sponsoren hartelijk dank voor jullie steun.

27

Jaarverslag 2008  
Jaarverslag 2008  

STICHTING CYCLING OUT OF POVERTY Stichting Cycling out of poverty p/a Leemptstraat 7 6512 EM Nijmegen 06-494.236.16 info@cyclingoutofpoverty...

Advertisement