Page 1

CYCLING OUT OF POVERTY

Goed Nieuws De Goed Nieuws Krant is een uitgave van Cycling out of Poverty. Derde uitgave, februari 2010

Voor je ligt de derde uitgave van de Goed Nieuws Krant, een initiatief van stichting Cycling out of Poverty. Het doel van deze krant is om de mensen die onze projecten in Afrika ondersteunen meer informatie te geven over wat er met de donaties gebeurt.

www.eenfietsmaakthetverschil.nl

In dit nummer: Cycling out of Poverty // African 足Bicycle Design // Cycle to School Kisumu // Fietsambulances // Tricycles for AIDS // Gakenke en Ngeruka

www.eenfietsmaakthetverschil.nl

1


Cycling out of Poverty Contact

Wat is CooP ook alweer? Cycling out of Poverty (CooP) is een stichting die geld inzamelt voor fiets­ projecten in Afrika ter bevordering van ondernemerschap, onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland is een fiets zo gewoon, maar in Afrika maakt het hebben van een fiets een wereld van verschil. Veel Afrikanen lopen elke dag grote afstanden om te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften. Veel arme Afri­ kanen hebben het geld niet om een fiets aan te schaffen om hun reizen en ondernemingen gemakkelijker te maken. Deze mensen kunnen bij één van CooP’s Afrikaanse partnerorganisaties

aankloppen om een fiets te kopen, die ze in termijnen kunnen afbetalen. CooP begeleidt Afrikaanse partneror­ ganisaties in Burkina Faso, Ghana, Oe­ ganda, Kenia en Rwanda. Daarnaast ondersteunt de stichting Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen in het opzetten van een onderneming ron­ dom de fietsprojecten. Werkplaatsen worden opgezet in Afrikaanse landen om de fietsen te onderhouden en zelfs te bouwen, zodat ook op die manier werk wordt verschaft. Zo krijgen Afrikanen de kans om “uit de armoede te fietsen”. Help mee, en steun ons!

Secretariaat CooP Stichting Cycling out of Poverty p/a Kasteelselaan 4 6574 AJ Ubbergen info@cyclingoutofpoverty.com www.cyclingoutofpoverty.com www.eenfietsmaakthetverschil.nl 06-15895529 (Luuk) SNS bank 90.61.46.356 T.n.v. Cycling out of Poverty KvK: 09167973 Stichting CooP staat geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voorwoord Cycling out of Poverty (CooP) groeit en ontwikkelt zich. Sinds de vorige Goed Nieuws Krant in januari 2009 zijn er weer veel projecten gestart. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 fietsen uitge­ geven met een startkapitaal van CooP. Onze partners in Afrika geven aan dat het beschikbaar maken van fietsen ontzettend veel betekent: dat kinderen uitgeruster op school zitten en betere resultaten halen, dat patiënten snel­ ler bij de zorgcentra aankomen en dat kleine ondernemers hun winst zien toenemen. Tegelijkertijd zijn de fietsen die in Afrika rond rijden vaak niet ge­

schikt voor de zware last die ze moeten dragen. Het ontwikkelen van geschikte fietsen is daarom een belangrijk ele­ ment geworden in het werk van CooP. De eerste werkplaats is in februari 2010 door Frank van Rijn, onze ambassadeur, geopend. Partnerschappen met KLM, Impulsis en Cordaid zijn gestart en samenwerking met NCDO hernieuwd. Kortom, veel ont­wikkelingen die het allemaal moge­ lijk maken dat meer Afrikanen in hun le­vensonderhoud kunnen voorzien. En dat allemaal door zoiets wat in wezen zo simpel is als een fiets.

Luuk Eickmans en Marieke de Wild, initiatiefnemers van CooP, met ambassadeur Frank van Rijn (midden)

De voordelen van een fiets Afrikaanse vrouwen en kinderen lo­ pen dagelijks met vele kilo’s water en sprokkelhout op hun hoofd. Man­ nen en vrouwen moeten vaak als zelf­ standig ondernemer de kost verdienen en slepen iedere dag de producten naar de markt. Dit is een tijd- en energie­­­­ rovende klus. Een fiets kan de vicieuze cirkel van ar­ moede doorbreken en Afrikaanse man­ nen en vrouwen de kans bieden om uit de armoede op te klimmen. Een fiets draagt tevens bij aan het bereiken van de milleniumdoelen,

2

opgesteld door de VN voor een beter wereld in 2015. Een fiets zorgt in Afrika voor:

meer inkomen (doordat ze meer producten naar de markt kunnen vervoeren, vaker naar de markt kunnen, minder reistijd nodig heb­ ben en dus meer tijd hebben om op het land te werken); inkomensdiversificatie (bijv. naast bananenteelt nu ook tijd voor het maken van handwerkjes waardoor

• •

het inkomen minder gevoelig is voor tegenslagen zoals bananen­ ziektes); nieuwe kansen op de arbeidsmarkt (bijv. fietstaxi); betere toegang tot scholen, zieken­ huizen; grotere actieradius voor medisch en onderwijzend personeel; gelijkwaardigere positie in het huis­houden voor vrouwen doordat ook mannen en kinderen kunnen helpen met bijv. water halen op de fiets.

www.eenfietsmaakthetverschil.nl


Steun ons! 1% Club Geef 1% van je inkomen, ken­ nis of tijd aan Cycling out of Pov­ erty projecten via de 1%CLUB. Ga naar www.1procentclub.nl zoek de CooP projecten en kies zelf op welke manier je welk project wilt ondersteunen.

Youbedo Ben je op zoek naar een leuk boek en wil je ook Cycling out of Poverty steunen? Ga dan snel naar online boekwinkel www.youbedo.com, bestel je boek en doneer 10% van de (normale) aankoopprijs aan Cy­ cling out of Poverty.

Wil je ons steunen en doneren aan Afrikaanse fietsprojecten? Dat is mogelijk op vele manieren. Een aantal moge­lijkheden wordt op deze pagina genoemd. Al velen voor je hebben zich in­ gezet om stichting CooP te steu­ nen. Door jong en oud zijn wan­ del- en fietstochten georganiseerd in binnen- en buitenland.

Boda boda zadels De handgemaakte boda boda kus­ sens komen uit Oeganda en Kenia. De set (€39,50) bestaat uit een zadeldekje en een kussen voor de bagagedrager. Bestel je boda boda zadel door een mail te sturen naar info@cyclingoutofpoverty.com.

Fiscaal voordelig Het is mogelijk om fiscaal voordelig te doneren aan Cycling out of Poverty.

Klik voor Filmpje

Kijk voor meer informatie over fiscaal voordelig doneren op onze website of stuur een mail naar info@cyclingoutofpoverty.com.

Zelf organiseren

Wereldfietsers

Frank van Rijn

Je kunt ook zelf een geldinzame­ lings­activiteit organiseren waarvan de opbrengst naar CooP gaat. Alles is mogelijk. Graag overleggen we met je over een samenwerking. SNS bank 90.61.46.356 Stuur een mail naar T.n.v. Cycling out of Poverty info@cyclingoutofpoverty.com. Fietsen voor Cycling out of Poverty

Colorbike

http://www.eenfietsmaakthetverschil.nl

Cycling out of Poverty werkt samen met Colorbike. Het idee is simpel: jij hebt een leuke, kleurige stadsfiets nodig en koopt voor maar €199,een Colorbike. Daarmee maak je mogelijk dat CooP een fiets in Af­ rika kan uitgeven. De winst van de Colorbike gaat namelijk naar fiets­ projecten in ontwikkelingslanden, waaronder ons project in Ngeruka, Rwanda. Bouw zo mee aan een fi­ etsende Afrikaanse toekomst! Ga naar www.colorbike.nl voor meer informatie en om jouw eigen Colorbike te bestellen.

Frank van Rijn is ambassadeur van Cycling out of Poverty

Cycling out of Poverty coordineert duurzame fietsprojecten in Afrika *

Voor ons is de fiets een dood-normale zaak, in Afrika maakt deze fiets een wereld van verschil. Jouw fietstocht kan Afrikaanse ondernemers, studenten, vrouwen en gezondheidswerkers op de fiets helpen. Ga jij fietsen dit jaar, fiets dan voor de fietsenkredietprojecten in Afrika. Elke lekke band, kilometer, foto op een col, etc. is geld waard!

Neem contact op via

luuk@cyclingoutofpoverty.com * Cycling out of Poverty werkt alleen met fietsen van de lokale markt die worden verkocht in een microkredietprogramma. Elke gedoneerde euro is dus een euro die keer op keer weer kan worden uitgegeven voor nieuwe fietsen.

Klik voor filmpje Frank van Rijn

Frank van Rijn, de wereldfietser uit Nederland, bekend van zijn boeken en lezingen over zijn avontuurlijke fietsreizen, fietst als ambassadeur van CooP deze winter (2009-2010) langs een aantal van onze fietspro­ jecten in Oeganda en Kenia. Frank heeft onder andere de eerste door CooP gefinancierde werk­ plaats geopend in februari 2010 en de studenten ontmoet uit het pilot fiets-naar-school project van af­ gelopen jaar. Als echt voorstander van fietsen moedigt hij de CooP projecten van harte aan. www.frankvanrijn.nl

www.eenfietsmaakthetverschil.nl

3


Vrouwen Vrouwen vormen in Afrika de rug­

Gakenke en Ngeruka, Rwanda

gengraat van de samenleving. Zij zorgen voor het huishouden, de kinderen, en vaak ook nog voor brood op de plank. Een fiets helpt vrouwen om hun dagelijkse taken te vergemakke­ lijken, zoals het water en sprokkel­ hout halen. Ook het bezoeken van markten, en zo het verwerven van een inkomen, is makkelijker met een fiets.

In samenwerking met CooP is de or­ ganisatie Nouvelle Vie werkzaam in re­ gio’s Gakenke en Ngeruka in Rwanda. Beide regio’s zijn een wereld van ver­ schil, ook al liggen ze slechts tiental­ len kilometers van elkaar. Ngeruka heeft te kampen met droogte, terwijl Gakenke in een vruchtbaar en vochtig berggebied ligt waar de mensen veel producten verbouwen. Een aantal dorpen ligt erg afgelegen, waardoor de bevolking zeer afhankelijk is van het vervoer dat beschikbaar is. In Ngeruka draait al enige tijd een mi­ crokredietprogramma, om arme boer­ engezinnen en met name de vrouwen

uit die gezinnen, de kans te geven een fiets aan te schaffen op afbetaling. Tot nu toe zijn er 56 fietsen uitgegeven met 100% afbetalingen. De gezinnen ontwikkelen zich zienderogen uit de armoede. In de Gakenke regio is een soortgelijk programma gestart. De boeren in deze regio verbouwen een groot assorti­ ment aan gewassen, maar vanwege de afgelegen ligging is het vervoer naar de markt een probleem. De fiet­ sen maken het mogelijk om een goede prijs te krijgen voor hun waren. De projecten in Gakenke en Ngeruka worden ondersteund door Impulsis.

Klik voor filmpje

Klik voor filmpje

Budondo en Baitambogwe, Oeganda Onze partnerorganisatie BSPW is be­ gin 2010 gestart met een fietsproject voor vrouwen in Budondo en Baitam­ bogwe regio in Oeganda. Mensen in dit gebied bestaan van de landbouw. Omdat het afzetgebied relatief ver van de dorpen afligt, is een fiets een ideaal middel om de afstand te overbruggen. In het project wordt

de benadering toegepast om groepen te trainen in leiderschap, het maken van een werkplan en het monitoren van hun activiteiten. Degenen die aan­ geven een kleine onderneming te wil­ len starten met een fiets kunnen bege­ leiding krijgen op dat gebied. Dit project wordt ondersteund door NCDO.

Klik voor filmpje Burkina Faso In Burkina Faso zijn in de afgelopen 4 jaar honderden fietsen uitgegeven op basis van krediet. CooP heeft het startkapitaal voor deze fietsen ver­ schaft. Inmiddels zijn de fietsen die

4

zijn aangeschaft afbetaald door de vrouwen. Van dit ‘revolving fund’ heeft AVO weer nieuwe fietsen kun­ nen kopen voor weer een nieuwe groep vrouwen.

www.eenfietsmaakthetverschil.nl


Kinderen Cycle to School in Kisumu, Kenia Cycling out of Poverty zet, samen met haar lokale partners, een fiets-naarschool project op in Kisumu, Kenia. Kinderen die meer dan 10 km van school wonen kunnen gebruik maken van een microkrediet van de Victoria Boda Boda Sacco, ondersteund door CooP. De afstand die schoolkinderen af­ leggen naar school in Kisumu is erg groot. Veel kinderen leveren een grote bijdrage in de huishoudelijke taken (zoals water en sprokkelhout halen). De tijd die ze dagelijks kwijt zijn met het te voet naar school gaan is hier­ voor vaak een belemmering. Een groot aantal kinderen verlaat daar­ door vroegtijdig de school. En zonder

diploma neemt de kans op de arbeids­ markt af. Met dit project krijgen scho­ lieren en hun ouders de moge­lijkheid om een fiets­ op afbetaling te kopen. De selectie vindt plaats op de afstand van school naar huis en de krediet­ waardigheid van de ouders. Eind 2009 zijn in totaal 40 fietsen aan scholieren overhandigd. Zij komen hierdoor minder moe aan op school, waardoor schoolresultaten verbeter­ en en er genoeg tijd overblijft om het huis­houden te ondersteunen. Dit project is gesteund door Wings of Support en Aircares. Vanaf 2010 zal het project zelfstandig, zonder finan­ ciële steun van buiten af, voorgezet worden.

Door een lange voettocht naar school komen kinderen vaak uit­ geput aan en kunnen ze zich moei­ lijk concentreren. Ook maakt de lange wandeling naar school het voor kinderen lastig om de huis­ houdelijke klusjes als water halen te combineren met school, wat soms erin resulteert dat zij vroegti­ jdig (zonder diploma) met school stoppen. Een fiets schept zowel voor leerlin­ gen als leraren condities om betere prestaties te leveren op school.

Klik voor filmpje Cycle to School in Katakwi, Oeganda In Katakwi, in het Noorden van Oegan­ da, werkt de partnerorganisatie FABIO aan een fiets-naar-school project, dat is gestart met een pilot in 2007. De verbetering in schoolresultaten waren duidelijk zichtbaar als gevolg van het gebruik van de fiets. Daarop hebben CooP en FABIO besloten op het project voort te borduren. De regio waar dit project zich be­ vindt wordt meer en meer overspoeld door hulporganisaties, die gratis eten, dekens, materiaal om huizen te bou­ wen etc. verschaffen. In 2009 had FABIO steeds meer moeite om de fiets­microkredietprojecten daar uit te voeren. “Hoe kunnen wij om geld vra­

gen als alle andere organisaties dingen gratis weggeven?” zegt Patrick, direc­ teur van FABIO. Hij heeft hierdoor de moeilijke beslissing gemaakt om Ka­ takwi te verlaten. CooP vindt het belangrijk dat de fiet­sen worden betaald, omdat de mensen er dan zelf iets voor doen en het de zelfredzaamheid en duurzaam­ heid stimuleert. Het geplande Cycle to School project wordt verplaatst naar een andere locatie: Iganga. In het nieuwe schooljaar kunnen scholieren hier inschrijven voor een fiets op mi­ crokrediet. Dit project wordt ondersteund door Impulsis.

Klik voor filmpje www.eenfietsmaakthetverschil.nl

5


Gezondheid Bereikbaarheid van medische voorzieningen is van levensbe­ lang. Veel Afrikanen wonen ver van de dichtstbijzijnde zorgcentra en zijn bij medische noodgevallen aangewezen op de benenwagen. Een fiets kan levens redden. Als bijv. medisch personeel toegang heeft tot een fiets, kunnen zij meer patiënten bezoeken en ze snel­ ler bereiken. Zo maken bijv. fiets­ ambulances in een gemeenschap het voor patiënten mogelijk om liggend de zorgcentra te bereiken.

Fietsambulances in Katakwi, Oeganda Begin 2009 heeft FABIO (First African Bicycle Information Office) enkele fiets­ambulances uitgegeven in Ka­ takwi district in Oeganda met steun van CooP. FABIO voert­ een gezond­ heidszorgproject uit in Oeganda. Dit project omvat zowel motor- als fiets­ ambulances. CooP financiert het fiets­ ambulance gedeelte van het project. De fietsambulances redden wekelijks levens en zijn goedkoop: de fietsam­ bulances zijn 200 keer zo goedkoop als een ‘normale’ ambulance. Er zijn nog steeds dorpen die geen toegang heb­ ben tot goede gezondheidszorg. Eind 2009 is een evaluatie uitgevoerd van het project, waaruit blijkt dat de fietsambulances levens redden, spe­ ciaal die van zwangere vrouwen op weg naar het ziekenhuis. Het project kent ook een aantal uitdagingen, zoals de financiële bijdrage van de gemeen­ schap. De evaluatie is een belangrijk uitgangspunt voor het vormgeven van het vervolgproject, welke gepland is te starten in maart 2010. CooP werft fondsen zodat onze part­ ner­organisatie FABIO 50 fietsambu­ lances kan uitgeven in dit district. Dit project wordt ondersteund door Impulsis.

Klik voor filmpje Tricycles for aids, Burkina Faso Mensen met HIV/AIDS komen vaak niet in aanmerking voor een micro­ krediet. Hun toekomst is onzeker, waardoor hun kredietwaardigheid niet groot is. Op dit moment doet een studente van de NHTV internationale hogeschool in Breda onderzoek naar de moge­ lijkheden die er zijn om deze doel­ groep toch te kunnen bereiken met fietsprojecten. Het onderzoek vormt input voor een nieuw Cycling out of Poverty project in Burkina Faso. Mensen met HIV/ AIDS krijgen de mogelijkheid om een fiets te huren per dag, bij een part­ nerorganisatie in Burkina Faso. Iedere dag betalen de huurders een

6

klein bedrag aan huur, afkomstig uit de opbrengsten van die dag. De overige opbrengsten gebruiken ze voor het onderhoud van het gezin en sparen voor de toekomst. Met huuren advertentieopbrengsten kan onze partnerorganisatie het project onder­ houden en uitbreiden en bouwt zij een fonds op voor HIV/AIDS projecten. Juist de mensen met HIV/AIDS heb­ ben een inkomen nodig om te kun­ nen voorzien in hun medische kos­ten. Door hen de mogelijkheid te bieden een fiets te huren, worden de inkom­ sten groter en wordt het leven wat ge­ makkelijker gemaakt. Dit project wordt ondersteund door Impulsis.

www.eenfietsmaakthetverschil.nl


Ondernemers Werkplaats in Burkina Faso In samenwerking met Cycling out of Poverty heeft partnerorganisatie AVO in Burkina Faso al meer dan 250 families rondom Koudougou kunnen helpen om hun levenssituatie te ver­ beteren door een fiets aan te bieden in één van hun fietsprojecten. Om de fietsprojecten van AVO ge­ heel zelfvoorzienend te maken, is er voorge­steld een fietswerkplaats op te zetten om de kosten van uitval en overheadkosten te kunnen dekken. In de werkplaats zal een opgeleid zelfstandig ondernemer een kleine fietswerkplaats gaan runnen. Fietsen kunnen hier worden gerepareerd en opgeknapt. Er zullen fietsen worden gemodificeerd voor lokaal gebruik van

ondernemers en er zullen fietskarren en fietsambulances worden geprodu­ ceerd. De werkplaats zal ook een on-the-job training centrum zijn voor jongeren en HIV/AIDS patiënten. Op lange termijn wil AVO zelfs een kleine fietsfabriek gaan starten net buiten Koudougou waarvoor ze al land hebben gekregen van een lokale leider voor het goede werk wat ze doen voor de rurale gemeenschappen. Cycling out of Poverty steunt AVO in al deze initiatieven en gaat in 2010 de samen­ werking aan om de werkplaats te re­ aliseren. Dit project wordt ondersteund door Impulsis.

Veel Afrikanen hebben geen geld om een fiets te kopen maar wel een visie over hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om geld te verdienen. Deze mensen kunnen bij één van onze Afrikaanse partnerorganisa­ ties aankloppen voor een fiets die ze in termijnen kunnen afbetalen. Voor boeren, handelaren, fietstaxi­ chauffeurs etc. is de fiets een mid­ del waarmee ze een betere toe­ komst op kunnen bouwen.

African Bicycle Design: Juicy Steve

De tweede helft van 2009 heeft een team van vier studenten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) i.s.m. sticht­ ing Students 4 Sustainability voor CooP gewerkt aan het ontwerpen van een speciale fiets. De fiets moet ge­ maakt en gerepareerd gaan worden door lokale fietsenma­kers in de fiet­ senwerkplaats die in Ki­sumu, Kenia, wordt opgezet door CooP. Om te onderzoeken aan welke eisen de fiets moet voldoen, heeft het team Steve “the juice sales man” een dag gevolgd om te zien waar een typi­sche Keniaan zoal een fiets voor wil ge­ bruiken. “Juicy Steve” is er een dag op uit getrokken met de African Bicycle

Klik voor filmpje 1

Design fiets van het studententeam. ‘s Morgens brengt Steve zijn zoontje Jeff naar school, die veilig voorop de fiets zit. Vervolgens laadt Steve de koelboxen met de sapjes die hij gaat verkopen voor- en achterop zijn fiets. Hij fietst de hele stad door en ver­koopt alle sapjes. Aan het einde van de dag haalt hij Jeff weer op van school. Voor Steve blijkt deze fiets een uit­ komst te zijn, omdat zijn hele lading in een keer op zijn fiets past en hij niet meer heen en weer hoeft te lopen. In februari 2010 is de werkplaats in Kisumu, waar de fiets gemaakt gaat worden, geopend. Dit project is gefi­ nancierd door KLM.

Klik voor filmpje 2 www.eenfietsmaakthetverschil.nl

7


Ten slotte Colofon Deze Goed Nieuws Krant is een uitgave van de stichting Cycling out of Poverty. Hij is gemaakt door Miranda­ Pieron, student wetenschapscommunicatie aan de TU Delft. De krant wordt digitaal verspreid onder donateurs en andere belangstellenden van de stichting. De Goed Nieuws Krant is bedoeld om de mensen in Nederland te informeren over waar hun geld in Afrika aan wordt besteed en om te laten zien aan wie hun financiële hulp in Afrika ten goede komt. Deze, en de vorige edities van de Goed Nieuws Krant, met links naar de filmpjes, zijn te downloaden van de internetsite: www.eenfietsmaakthetverschil.nl

Foto- en ontwerpwedstrijd De meeste fietsen in Afrika voldoen niet aan de eisen die de gebruikers eraan stellen. Afrikanen zijn niet in de positie om hoge eisen te stellen aan fiet­sen, dus ze “doen het er maar mee”. Maar in feite zijn de meeste fiet­sen die op de lokale markt worden verkocht vaak niet stevig genoeg en voldoet het ontwerp niet aan de wensen die hun gebruik aan een fiets stelt. Onze ervar­ ing in Oost Afrika leert dat er behoefte is aan sterke fietsen die lang meegaan. Gedurende 2010 organiseren we een ontwerpwedstrijd waarin ie­dereen wordt uitgenodigd om met ontwer­ pen te komen voor fietsen in Afrika. Ontwerpen voor verschillende situa­ ties, en ook met verschillende materi­ alen. Uiteindelijk kiest een vakjury aan het eind van het jaar het beste idee. Deze zal worden uitgevoerd in de werk­ plaats in Kenia.

8

Naast ontwerpen kunnen er ook foto’s worden ingezonden. Heeft u mooie fo­ to’s gemaakt van fietsen ergens op de wereld? Stuur ze dan in. De mooiste fo­ to’s worden gepubliceerd in een boek.

Bekijk alle filmpjes op www.youtube.com/ cyclingoutofpoverty

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VROM. Doe mee via www.wiki-bike.com.

CYCLING OUT OF POVERTY

www.eenfietsmaakthetverschil.nl

Goed Nieuws Krant 2010  

In september 2007 en januari 2008 kwam er een krantje uit over de activiteiten van Cycling out of Poverty: de Goed Nieuws Krant. Inmiddels i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you