__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


„Vést tým katedry psychologie je pro mě výzvou i potěšením. Jsem pyšný na naše zkušené členy katedry i mladší kolegy, kteří kvalitní výukou a excelentním výzkumem přispívají k obohacení psychologické vědy. Jsem rád, že vychováváme nadějné mladé vědecké pracovníky, stejně jako úspěšné odborníky do praxe. V neposlední řadě mě pak těší, že naše katedra pomáhá široké veřejnosti, udržuje dobré vztahy s absolventy, propojuje vědu i studium s praxí.“ Za Katedru psychologie FF UP její vedoucí PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.


O naší katedře Katedra psychologie s téměř 70letou tradicí je jednou z 21 kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V České republice patříme dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené katedry psychologie. Naše poslání Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědecko-výzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy. Naše hodnoty • • • • • •

Akademická svoboda Etické principy Vědecká poctivost Otevřenost vůči novému Vzájemná solidarita a respekt Úcta k tradicím katedry

Naši pedagogové • •

Na katedře působí tým 25 pedagogických pracovníků, každý je renomovaným odborníkem v psychologii. Spolupracujeme s externími odborníky, čímž obohacujeme nabízené spektrum předmětů.

Naši studenti • •

V současné době u nás studuje více než 600 studentů v prezenční a kombinované formě. Máme stovky absolventů působících v nejrůznějších oborech psychologie.

Naše místo • •

4

Sídlíme v srdci Olomouce, historické metropoli Moravy. Jsme součástí druhé nejstarší univerzity v České republice.

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

5


Věda a výzkum

Zkoumáme Výzkum je pro nás priorita. Ke kvalitní vědecké činnosti vedeme studenty již od prvního ročníku bakalářského studia. Studenti se vzdělávají v metodologii psychologického výzkumu a své znalosti prokazují zejména v bakalářských a magisterských diplomových pracích. Nejvyšší nároky klademe na studenty doktorského studia (Ph.D.), kteří své výzkumné dovednosti projevují především při psaní disertační práce. Členové katedry provádějí výzkum jak na lokální úrovni, tak v rámci mezinárodních výzkumných týmů. Jsou úspěšnými žadateli v grantových soutěžích. Na katedře se realizují výzkumy s důrazem na potřeby praxe a pozitivní společenský dopad. Hlavními výzkumnými oblastmi, kterými se zabýváme, jsou: • • • • • • •

6

kognitivní (obecná) psychologie; vývojová psychologie a psychologie rodiny; sociální psychologie a psychologie osobnosti; poradenská, pedagogická a školní psychologie; klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie; psychologie práce, organizace a dopravní psychologie; metodologie, statistika a experimentální psychologie.

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

7


Věda a výzkum Členové katedry pravidelně prezentují výsledky našeho výzkumu na významných českých i mezinárodních konferencích a v uznávaných časopisech. Důležitou součástí jejich výzkumné práce je vydávání odborných monografií a významných učebnic v oboru psychologie. Z těch nejnovějších můžeme jmenovat: • • • • • • • • • • • • • • •

Učebnice obecné psychologie, Dějiny psychologie, Spánek a snění (prof. Alena Plháková); Úvod do psychologie osobnosti, Psychologie hodnot (doc. Panajotis Cakirpaloglu); Psychologie rodiny (doc. Irena Sobotková), Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti (doc. Irena Sobotková, dr. Veronika Očenášková); Dopravní psychologie pro praxi (dr. Matúš Šucha); Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci (dr. Martin Lečbych); Interakční psychologický výcvik pro praxi (dr. Marek Kolařík); Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí (dr. Radko Obereignerů); Teorie a praxe poradenské psychologie (dr. Roman Procházka, dr. Jan Šmahaj, dr. Marek Kolařík a dr. Martin Lečbych); Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti (dr. Martin Seitl); Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu (dr. Roman Procházka); Psychologie náboženství (dr. Olga Pechová); Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události (dr. Aleš Neusar); Psychologiecké aspekty paliativní péče (dr. Martin Kupka); Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů (dr. Martin Dolejš); Člověk, jeho mozek a svět (dr. Miroslav Orel, dr. Věra Facová, doc. Vladimír Řehan, et al.).

Další publikace naleznete na našich webových stránkách http://psych.upol.cz/vyzkum/klicove-publikace/

8

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

9


Věda a výzkum

Praktické pracoviště a laboratoř Zaměstnanci katedry s podporou Evropských strukturálních fondů založili v roce 2013 Praktické pracoviště. Studentům a vědeckým pracovníkům nabízí možnost: • •

prohlubovat své praktické dovednosti; přímo na katedře provádět aplikovaný výzkum.

Laboratoř je unikátní zařízení svého druhu mezi českými vysokými školami. Šíří svého technického vybavení se řadí mezi excelentní evropská výzkumná centra. Tvoří ji řada moderních diagnostických přístrojů a metod, které je možné používat v různých oblastech aplikované psychologie. • • • • •

10

Binokulární oční kamera – Eye Frame Mounted Scene, Binocular Dopravní psychologie – psychodiagnostický software pro posuzování psychické způsobilosti k řízení - Vienna test system, Expert system traffic Psychofyziologie – Biopac, EEG (elektroencefalogram), EMG (elektromyogram), EDA (snímání elektrodermální aktivity), EKG (elektrokardiogram) Neuropsychologie – Neurop-3, systém EEG biofeedback, Nexus-10, Touch Neurop a další neurorehabilitační software Virtuální realita – V r200-intro-w

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

11


Studium

Vzděláváme Nabízíme vzdělávání ve třech programech jednooborové psychologie: • • •

bakalářské studium (Bc.); navazující magisterské studium (Mgr.); doktorské studium (Ph.D.).

Každý program je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Do prvního ročníku bakalářského studia každoročně přijímáme asi 60 prezenčních studentů a 40 studentů v kombinované formě. U magisterského studia je poměr nastupujících studentů v prezenční a kombinované formě 50 : 40. Naše předměty •

12

Povinné předměty poskytují studentům přehled ve všech základních oblastech psychologie – obecné, kognitivní, klinické, poradenské, pedagogické, školní, psychologie práce a organizace a psychopatologie. Studenti si mohou vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů podle toho, v jaké oblasti psychologie se chtějí specializovat – například Kyberpsychologie, Neuropsychologie, Neurofyziologie, Dopravní psychologie, Obecná a speciální psychoterapie, Psychologie rodiny, Psychoonkologie, Rorschachova metoda, Konstrukce testů a dotazníků nebo Psychologie trhu a reklamy.

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

13


Studium • •

Metodologické předměty, které připravují naše studenty na kvalitní výzkumnou práci, se prolínají celým studiem. Studenti si mohou vybírat z řady manažerských předmětů, jako je Ekonomická psychologie, Manažerská psychologie, Řízení virtuálních týmů, Psychologie a výběr zaměstnanců aj.

Tyto předměty jim pomáhají zvýšit možnost uplatnění na trhu práce. Naše kurzy Katedra nabízí akreditované kvalifikační kurzy, které mohou navštěvovat studenti i absolventi jednooborové psychologie. • • •

Dopravní psychologie – program odpovídá požadavkům Ministerstva dopravy ČR pro přidělení akreditace Dopravní psycholog. Psycholog ve zdravotnictví – akreditovaný kurz Ministerstva zdravotnictví ČR pro výkon práce ve zdravotnictví. Školní psycholog na základních a středních školách.

Na katedře působí mentoři připravující kandidáty na udělení Evropského certifikátu z psychologie (Europsycholog). V rámci Institutu celoživotního vzdělávání UP je nově možné získat certifikát Manažerská a ekonomická psychologie.

14

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

15


Studium / Nabídka programů

Bakalářský program V prvním roce studia vyučujeme základní disciplíny psychologie (Obecná a kognitivní psychologie, Vývojová psychologie, Dějiny psychologie, Metodologie) a biologie člověka (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V následujících dvou letech se zaměřujeme na praktické a speciální znalosti v psychologii osobnosti, klinické psychologii, psychopatologii nebo psychodiagnostice. Naši studenti absolvují stáže a praxe v klinické i poradenské psychologii a psychologii práce. Během studia studenti pracují na bakalářské práci, v rámci které provádí samostatný výzkum. Obhajoba práce je součástí státní závěrečné zkoušky na konci studia. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky probíhají dvoukolově. • •

První kolo zajišťuje Filozofická fakulta UP písemnou formou. Obsahem je obecný test studijních předpokladů a oborový test z psychologie. Do druhého kola postoupí nejúspěšnější studenti, kteří se setkají s našimi pedagogy u ústní části přijímacích zkoušek. Zde nás kromě znalostí základů psychologie a biologie člověka zajímá také motivace ke studiu psychologie a doložení této motivace v podobě studijních výsledků, přečtené oborové literatury nebo mimoškolní zájmové činnosti.

Pro uchazeče organizujeme každoročně přípravný kurz k přijímacím zkouškám a Den otevřených dveří. Přijatí studenti se mohou těšit na seznamovací pobyt „Dostředy“, který se koná vždy na začátku akademického roku. Uplatnění • •

16

Absolventi bakalářského studia nacházejí zaměstnání v personalistice, státní správě, ve školství jako asistenti pedagoga či v pomáhajících profesích. K výkonu samostatné profese psychologa je třeba vystudovat navazující magisterské studium.

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

17


Studium / Nabídka programů

Navazující magisterský program Naši studenti si mohou vybrat, v jakém směru se chtějí specializovat, i když obecný základ mají ze všech hlavních oblastí. Okruhy předmětů jsou následující: • • • •

Klinická psychologie – Psychologie zdraví a nemoci, Aplikovaná psychodiagnostika, Vývojová neuropsychologie, Rorschachova metoda, Adiktologie, Somatopatologie nebo Psychoterapie dětí aj. Psychoterapie a poradenství – Manželské a rodinné poradenství, Obecná a speciální psychoterapie, Kyberpsychologie, Psychologie sportu, Krizová intervence nebo Psychologie v náhradní rodinné péči aj. Pedagogická a školní psychologie – Pedagogická psychologie, Školní psychologie, Psychologie pro učitele, Pedagogicko-psychologické poradenství aj. Manažerská psychologie – Řízení lidských zdrojů, Psychologie trhu a reklamy, Inženýrská psychologie, Dopravní psychologie nebo Psychologie a výběr zaměstnanců aj.

Studenti také vypracovávají magisterskou diplomovou práci, v rámci které provádí samostatný výzkum. Obhajoba práce je součástí státní závěrečné zkoušky na konci studia. Přijímací zkoušky Uchazeči o studium procházejí dvěma koly. • •

Obsahem prvního kola je oborový test z psychologie na úrovni znalostí bakalářského studia jednooborové psychologie dle požadavků metodiky Europsycholog, včetně znalostí z metodologie a statistiky. Druhé kolo představuje ústní pohovor. Zúčastní se ho nejúspěšnější uchazeči z kola prvního.

Pro uchazeče organizujeme každoročně Den otevřených dveří. Uplatnění •

18

Absolventi magisterského studia mají potřebnou kvalifikaci k práci psychologa ve zdravotnictví, poradenství, školství, v oblasti psychologie práce, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, apod. Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

19


Studium / Nabídka programů

Doktorský studijní program (Ph.D.) Katedra nabízí doktorské studium v prezenční a kombinované formě ve dvou oborech: • •

Klinická psychologie Pedagogická psychologie

Studium trvá tři roky. Studenti během něj navštěvují řadu odborných předmětů zakončených zkouškami, účastní se seminářů se zvanými odborníky, povinně publikují výsledky svého výzkumu (prezentace na konferencích, články ve vědeckých časopisech), absolvují výukovou praxi a také zahraniční stáž. Hlavním cílem studia je rozvoj specifických odborných a metodologických kompetencí ve zvoleném oboru a úspěšné zvládnutí disertačního výzkumného záměru. Studenti na závěr studia obhajují dizertační práci a skládají závěrečnou doktorskou zkoušku. Přijímací zkoušky Studenti jsou přijímáni na základě ústního pohovoru, ve kterém se hodnotí: • • • •

kvalita výzkumného záměru, který musí vycházet z témat vyhlášených katedrou na daný akademický rok; studijní výsledky; dosavadní publikační činnost; případná doporučení.

Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia psychologie u nás mohou absolvovat rigorózní zkoušku, po jejímž složení mohou před jménem užívat titul „PhDr.“. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce a úspěšné složení státní rigorózní zkoušky.

20

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

21


Studium / Nabídka programů

Mezinárodní spolupráce Katedra nabízí svým studentům příležitosti ke studiu na zahraničních univerzitách – prostřednictvím programu Erasmus, Ceepus, rozvojového grantu Mezinárodní mobilita (Freemovers), Merillova a Fullbrightova programu pro studium v USA nebo Darmasiswa stipendia pro studium v Indonésii. Spolupracujeme s celou řadou univerzit – Covenant College v USA, Vladosta State University v USA, Regent’s University London ve Velké Británii, Queen Margaret University ve Skotsku, University of Helsinki – Institute of Behavioural Sciences ve Finsku, University of Copenhagen v Dánsku, Opole University v Polsku, University of Groningen v Nizozemí, Istanbul Commerce University v Turecku, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje v Makedonii, Technical University of Varna v Bulharsku, Technische Universität Dresden v Německu, Friedrich-Schiller-Universität Jena v Německu, University of Coimbra v Portugalsku, Universidad de Burgos ve Španělsku, Università degli Studi di Firenze v Itálii, Harbin University of Science and technology v Číně, Universidad de Nuevo León v Mexiku a Universidad Nacional de Colombia v Kolumbii. V minulých letech jsme pořádali International Week, na kterém se studenti seznamovali se všemi možnostmi studia nebo práce v zahraničí. Zároveň zde vystoupila řada světových psychologů k odborným přednáškám a workshopům. Katedra nabízí výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce pro přijíždějící zahraniční studenty.

22

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

23


Praktická výuka

Propojujeme s praxí Kontakt našich studentů s praxí zajišťujeme v rámci čtyř odborných modulů: • • • •

klinická psychologie; psychologie v sociálních službách; psychologie práce a organizace; pedagogická a poradenská psychologie.

Praktická výuka je povinnou součástí studia v rámci předmětů, které vyučujeme. Naši studenti absolvují stáže také nad rámec studia. Část praktické výuky probíhá na Praktickém pracovišti, a to jako akreditovaná praxe podle studijního plánu, výběrová stáž ve spojení s účastí na konkrétním výzkumném projektu nebo výběrová stáž pro odborníky pro seznámení se s přístroji a metodami, kterými pracoviště disponuje. Při katedře existuje jedinečná síť více než 20 partnerských organizací – Partnerská síť Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Spolupracujeme s prestižními organizacemi působícími v oboru: Škoda Auto, a.s., Hyundai, a.s., Člověk v tísni o.p.s., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Fakultní nemocnice Olomouc, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži aj. Studenti zde aplikují v praxi své znalosti a dovednosti. Náplní Partnerské sítě je aplikovaný výzkum, který vychází z požadavků praxe a pravidelných odborných setkání členů katedry se zástupci partnerských organizací. Do výzkumných týmů jsou přímo zapojeni studenti katedry.

24

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

25


Odborné akce

Organizujeme Klademe důraz na sdílení psychologického vědění a bádání mezi odbornou i laickou veřejností. Pořádáme proto řadu konferencí, seminářů či workshopů. Konference a sympózia Ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností organizujeme tradiční mezinárodní konferenci Psychologické dny. Spolupořádáme československou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. S kladným ohlasem se setkává mezinárodní konference PhD Existence, určena především studentům doktorských programů. V roce 2012 a 2014 se pod naší záštitou konala významná mezinárodní konference věnovaná psychoterapii a expresivním terapiím Společný prostor a v roce 2014 mezinárodní Sympózium rodinné terapie. Organizovali jsme prestižní konferenci Psychologie práce a organizace 2013. Semináře a workshopy Na katedře se pravidelně uskutečňují odborné semináře, workshopy nebo přednášky z různých oblastí psychologie. V roce 2013 a 2014 jsme organizovali například semináře Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí a její psychoterapeutické souvislosti, 12 otázek a 12 odpovědí nad současnou psychoterapií (ve světě), Využití arteterapie v praxi, Vývojová diagnostika předškolního věku, Gestalt terapie – dialogický přístup, Logoterapie, Kognitivně behaviorální terapie, Jungiánská psychoterapie. Každoročně se koná seminář Dopravní psychologie – Posuzování psychické způsobilosti k řízení. Diskusní setkání Jak se starat o své peníze a nenapálit se neetickým chováním některých finančních poradců, workshopy Time management, Lektorské dovednosti nebo Asertivita přilákaly na katedru studenty i zaměstnance celé univerzity. Kulturní akce Naši studenti pravidelně pořádají Ples katedry psychologie nebo uvítací Psychopárty pro studenty prvního ročníku. Uspořádali jsme veřejné promítání úspěšného dokumentu Šmejdi, jehož spoluautorkou je naše studentka doktorského studia.

26

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

27


Studenti

Spolupracujeme se studenty Záleží nám na spokojenosti našich studentů, vážíme si jejich názorů a podporujeme je v aktivním přístupu ke studiu. Pro studenty jsme připravili webovou aplikaci Naše-Vaše katedra, kam mohou psát své připomínky nebo nápady na zlepšení. Dbáme na zpětnou vazbu uchazečů k průběhu přijímacích zkoušek prostřednictvím online anket. Vyhlašujeme studentské soutěže jako například Katedra psychologie očima studentů nebo Staň se správcem Blogu katedry. Jako jediná katedra psychologie v ČR nabízíme mobilní aplikaci pro chytré telefony Psychoid, která studentům umožňuje nepřetržitě sledovat dění na katedře. Pomocí systému grantů pomáháme studentům v jejich vlastní výzkumné práci. Podporujeme účast studentů na odborných akcích (např. na konferencích) formou speciálních stipendií. Na konci každého semestru se studenti anonymně vyjadřují k uskutečněné výuce prostřednictvím evaluace. Významnou studentskou organizaci Česká asociace studentů psychologie (ČASP) založili studenti naší katedry a dodnes patří mezi její nejaktivnější členy. ČASP pořádá odborné semináře, workshopy, přednášky a jednou ročně organizuje celostátní odbornou konferenci. Její činnost se zaměřuje také na podporu meziuniverzitní spolupráce studentů psychologie a realizaci dobrovolnických projektů.

28

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

29


Goodwill

Pomáháme Na naší katedře funguje od roku 1994 Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc. Poskytuje pomoc při řešení studijních i osobních problémů studentům i zaměstnancům UP. Angažujeme se v řadě regionálních rozvojových projektů, které usilují o zlepšení kvality života, životního prostředí a celkové životní spokojenosti místních obyvatel. Zapojili jsme se například do projektu Zelená univerzita, který podporuje udržitelnou a ekologickou dopravu ve městě. Katedra podporuje Sdružení Šance, které působí při Dětské onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Tradičně dobrá spolupráce je s občanským sdružením pro pomoc náhradním rodinám ISIS. Odbornou činnost sdružení – vzdělávání rodičů, psychologické poradenství, program pro děti – garantovala řadu let doc. Sobotková, v současné době přebírají štafetu její bývalí studenti, dnes psychologové specializovaní na náhradní rodinnou péči. Studenti katedry psychologie se v ISIS významně podílejí na realizaci speciálního programu na podporu zdravé osobní identity dětí v náhradních rodinách. Naši pedagogové navíc často působí jako psychologové nebo dobrovolníci v nejrůznějších zařízeních poskytujících sociální, psychologické a nízkoprahové služby.

30

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

31


Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého Univerzita Palackého patří k nejvýznamnějším univerzitám v České republice. Vedle kvalitního vzdělávání a bohaté historie staví na špičkových výkonech svých pracovníků i studentů na poli vědy a výzkumu. Druhá nejstarší univerzita v ČR, která nedávno oslavila 440 let své existence, nabízí moderní pracoviště vybavená špičkovou technikou. Mezinárodního věhlasu dosáhla nedávno otevřená vědecko-výzkumná centra, která lákají zahraniční experty i studenty. Univerzita má osm fakult – lékařskou, přírodovědeckou, pedagogickou, filozofickou, právnickou, cyrilometodějskou teologickou i fakultu zdravotnických věd nebo fakultu tělesné kultury. Studuje na nich přes 23 tisíc posluchačů. K dispozici mají širokou nabídku studijních oborů. Zahraniční studenti mohou využít magisterské i doktorské studijní programy v angličtině. Olomoucká univerzita – skvělé místo pro návštěvu Univerzita Palackého se těší velkému zájmu zahraničních odborníků. Na odborné konference přijíždějí přední kapacity svých oborů z celého světa. O prestiži univerzity svědčí i to, že zájem ze strany uchazečů mnohonásobně převyšuje její kapacitní možnosti. Historickou Olomouc se sto tisíci obyvateli přetváří akademická obec ve skutečné univerzitní město. Funguje zde řada studentských organizací, vysokoškoláci mají výborné podmínky pro všestranné využití volného času. Samozřejmostí jsou moderní knihovny, počítačové učebny, laboratoře, sportoviště.

32

Katedra psychologie


Univerzita PalackĂŠho v Olomouci

33


Členské a partnerské organizace

34

Katedra psychologie


Spojte se s námi: Sídlo katedry psychologie FF UP Katedra psychologie FF UP v Olomouci Vodární 6 771 80 Olomouc Korespondenční adresa katedry Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 771 80 Olomouc

Kontaktní osoba: Lenka Molnárová (asistentka vedoucího katedry) Tel.: + 420 585 633 501 (sekretariát) +420 585 633 600 (vrátnice) Fax: +420 585 633 700 psychologie@upol.cz

www.psych.upol.cz

Studenti KATEDRY PSYCHOLOGIE UP

Katedra psychologie FF UP


Profile for CYBERPSYCHOLOGY

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého  

Nová informační brožura o Katedře psychologie FF UP.

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého  

Nová informační brožura o Katedře psychologie FF UP.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded