Page 1

Irish Congress of Trade Unions

Growth is the Key Pre-Budget Submission 6J[VILY


*VU[LU[Z

,_LJ\[P]L:\TTHY`;OL*\YYLU[*YPZPZ+V5V-\Y[OLY/HYT!0U]LZ[,TWSV`HUK.YV^;H_H[PVU7YVWVZHSZ0U]LZ[TLU[7YVWVZHSZ(4VYL9LHSPZ[PJ;PTLZJHSL;V5HYYV^;OL+LÄJP[*VUJS\ZPVU(WWLUKP_


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

,_LJ\[P]L:\TTHY`

;OLKLÃ&#x201E;JP[PUKLTHUKMVYSHIV\YPZ[OLÃ&#x201E;YZ[ KLÃ&#x201E;JP[[OH[T\Z[IL[HJRSLK ;OLTVZ[LMMLJ[P]L^H`[V[HJRSL[OL MPUHUJPHSKLMPJP[PZ[OYV\NOWVSPJPLZHUK JOVPJLZ[OH[^PSSW\[WLVWSLMPYZ[HUKNL[ [OLTIHJR[V^VYR[OH[^PSSKL]LSVW UL^ZLY]PJLZHUKWYVK\J[ZHUKPUJYLHZL JVTT\UP[`ZVSPKHYP[` ;OLZ\YNLPU\ULTWSV`TLU[¶LZWLJPHSS` SVUN[LYT¶PZ[OLIPNNLZ[JYPZPZMHJPUNZVJPHS JVOLZPVUHUKKLTVJYHJ`PU,\YVWL0U 0YLSHUK[OLJYPZPZOHZPTWHJ[LKTVZ[ZL]LYLS` VU`V\UNWLVWSLHZ[OLKVTLZ[PJWYP]H[L LJVUVT`Z[HNUH[LZHUKW\ISPJZLJ[VY LTWSV`TLU[JVU[YHJ[Z([WYLZLU[[OL THQVYP[`VM0YLSHUK»Z\ULTWSV`LKOH]LILLU \ULTWSV`LKMVYH`LHYVYTVYLZLLNYHWO ILSV^

0U[OPZZ\ITPZZPVU[OL0YPZO*VUNYLZZVM ;YHKL<UPVUZJHSSZMVYHWY\KLU[HWWYVHJO[V YLWHPYPUN[OLW\ISPJÃ&#x201E;UHUJLZ[OYV\NO[PTLS` HUKHWWYVWYPH[LHKQ\Z[TLU[Z[VL_WLUKP[\YL HUKYL]LU\LPUZ\JOH^H`HZ[V! Â&#x2039; NLULYH[LLTWSV`TLU[" Â&#x2039; PU]LZ[PUPUMYHZ[Y\J[\YL[VMHJPSP[H[L Z\Z[HPUHISLNYV^[O" Â&#x2039; WYV[LJ[[OLPUJVTLVM[OLTVZ[ ]\SULYHISLPUV\YZVJPL[`" Â&#x2039; THPU[HPUHUKPTWYV]L[OLX\HSP[`VM W\ISPJZLY]PJLZHUK[OLYLI`LUOHUJL JVTWL[P[P]LULZZ" Â&#x2039; YLK\JL[OLW\ISPJZLJ[VYKLÃ&#x201E;JP[V]LY [PTLI`PUJYLHZPUNYL]LU\L[OYV\NO LJVUVTPJNYV^[OHUKHNYHK\HS PUJYLHZLPU[H_LZZ[HY[PUN^P[O[OVZLVU [OLOPNOLZ[PUJVTL"HUK Â&#x2039; TV]L[V^HYKZ,\YVWLHUH]LYHNLUVYTZ VM[H_H[PVUHUKW\ISPJL_WLUKP[\YL

3VUN[LYT\ULTWSV`TLU[HZHWLYJLU[HNLVM[V[HS\ULTWSV`TLU[ 70 Euro Area (17 countries)

Ireland

60 50 40 30 20 10

20 07 Q 2 20 07 Q 3 20 07 Q 4 20 08 Q 1 20 08 Q 2 20 08 Q 3 20 08 Q 4 20 09 Q 1 20 09 Q 2 20 09 Q 3 20 09 Q 4 20 10 Q 1 20 10 Q 2 20 10 Q 3 20 10 Q 4 20 11 Q 1

0

:V\YJL!,\YVZ[H[VUSPULKH[HIHZL
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

6\YRL`HYN\TLU[PZ! ‹ ;OLW\YZ\P[VMÄZJHSH\Z[LYP[`OHZ JH\ZLKKLLWHUKSHZ[PUNKHTHNL[V V\YLJVUVT`HUKZVJPL[`0[PZ[HRPUN HZLYPV\Z[VSSVUWLVWSLZ»SP]LZHUKVU THU`JVTT\UP[PLZ ‹ ;OLSV^YL]LU\LTVKLSOHZUV[ZLY]LK \Z^LSSHUK[OLVUZL[VMYLJLZZPVUPU L_WVZLK[OL]\SULYHIPSP[`VM[OPZ TVKLSHZYL]LU\LZMLSSZOHYWS`HUK L_WLUKP[\YLVUZVJPHS^LSMHYLYVZLPU YLZWVUZL[VNYV^PUN\ULTWSV`TLU[ HUKHMHSSPU^HNLPUJVTL ‹ ;OLYLHYLHS[LYUH[P]LZ(ZOVY[[LYT ºIVVRRLLWPUN»HWWYVHJOIHZLKVU M\Y[OLYJ\[Z[VW\ISPJZWLUKPUNPZ YLJRSLZZHUKPZUV[^VYRPUN,X\P[HISL [H_WVSPJPLZJHUKLSP]LY[OLYLK\J[PVUPU KLI[HUKLJVUVTPJYLJV]LY`[OH[THU` JSHPTVYHZZ\TL^PSSOHWWLU ‹ (UL^HWWYVHJOIHZLKVUÄZJHS WY\KLUJLHUKYLHSPZTHSSPLK[VZVJPHS ZVSPKHYP[`PZ\YNLU[S`YLX\PYLK[VZ[VW [OLJVYYVZP]LLMMLJ[VMSVUN[LYT \ULTWSV`TLU[HTVUN`V\UNHUKVSK ‹ .SVIHSPUZ[HIPSP[`[OLKLLWLUPUNJYPZPZPU ,\YVWL[OLYPZPUNWYPJLVM0YPZOIVUKZ HUK[OLSHJRVMLJVUVTPJNYV^[OPU 0YLSHUKHSSPLK^P[O[OLSV^NYV^[O WYVQLJ[PVUZMVYT\JOVM[OL^VYSK WYV]PKLNVVKYLHZVUZ[VL_[LUK[OL HKQ\Z[TLU[WLYPVK[V

;OLRL`[VLJVUVTPJYLJV]LY`PZ[V PUJYLHZLUV[YLK\JLPU]LZ[TLU[PU WYVK\J[P]LQVIPU[LUZP]LLU]PYVUTLU[HSS` MYPLUKS`HJ[P]P[PLZ 7\ISPJPU]LZ[TLU[OHZ[VSLHK[OPZYLJV]LY` NLULYH[PUNJVUÄKLUJLPUWYP]H[LÄYTZ HUK^P[OPU[LYUH[PVUHSPU]LZ[VYZ0YLSHUK ^PSSJVU[PU\L[VYLS`VUMVYLPNUKPYLJ[ PU]LZ[TLU[/V^L]LY[OLYLPZHULLK [VKP]LYZPM`V\YZ[YH[LN`I`KL]LSVWPUN UL^WYVK\J[ZHUKZLY]PJLZWYVK\JLKI` PUUV]H[P]LPUKPNLUV\ZÄYTZMVY[OLOVTL HUKL_WVY[THYRL[Z


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

;OL*\YYLU[*YPZPZ

(\Z[LYP[`PZUV[^VYRPUN,]LY`WYVQLJ[PVU VM.+7HUK[OLW\ISPJZLJ[VYKLร„JP[OHZ ILLUVMM[HYNL[V]LY[OLSHZ[[OYLL`LHYZ *VUNYLZZOHZILLUZVTL[OPUNVMH SVUL]VPJLPUHYN\PUN[OH[[OLZLSL]LSZVM H\Z[LYP[`^PSSRPSSVMMNYV^[O ;OLI\KNL[^PSSKPYLJ[S`PTWHJ[ VULJVUVTPJHJ[P]P[`W\ISPJZLY]PJLZ HUK[OLSP]LZVMTHU`WLVWSL0UYLJLU[ `LHYZV]LYVUL[OPYKVM.+7OHZILLU JVSSLJ[LKI`.V]LYUTLU[[OYV\NO[H_LZ HUKV[OLYJOHYNLZ *\YYLU[S`P[PZLZ[PTH[LK[OH[Q\Z[V]LY VMHT\JOSV^LY.+7PZZWLU[I` .V]LYUTLU[VUH^PKLYHUNLVMZLY]PJLZ MYVTLK\JH[PVU[VOLHS[OZVJPHSWYV[LJ[PVU JHWP[HSPU]LZ[TLU[HUKV[OLY]P[HSHYLHZVM W\ISPJNVVK;OLYLJLZZPVUVMHUK P[ZWYVSVUNH[PVUOHZSLK[VHZOHYWPUJYLHZL PU\ULTWSV`TLU[HTHYRLKZSV^KV^UPU [OLKVTLZ[PJLJVUVT`HUKHKPZY\W[PVU VMUVYTHSIHURPUNHJ[P]P[`>OPSL[OPZOHZ ILLUWHY[VMHNSVIHSJYPZPZHMMLJ[PUNTVZ[ PUK\Z[YPHSPZLKLJVUVTPLZP[ZPTWHJ[OHZ ILLUWHY[PJ\SHYS`ZL]LYLOLYL -YVTHWVZP[PVUVMSV^W\ISPJKLI[WVZP[P]L I\KNL[Z\YWS\ZHUKIVVTPUN[H_YLJLPW[Z PU[OLSHZ[KLJHKL0YLSHUKยปZร„ZJHSWVZP[PVU OHZILLUYHWPKS`[YHUZMVYTLKPU[VVULVM LZJHSH[PUNW\ISPJKLI[SHYNLJVU[PU\PUN KLร„JP[ZHSVUNZPKLZOHYWKPZJYL[PVUHY` J\[IHJRZPUJHWP[HSHUKJ\YYLU[ZWLUKPUN

 ( WWLUKP_WYV]PKLZHUV]LY]PL^VMYLJLU[WYVQLJ[PVUZHUK PUKPJH[LZ[OLL_[LU[[V^OPJO[OL`OH]LILLUZOPM[LK^OPSL [OLHJ[\HSW\ISPJZLJ[VYKLร„JP[HZHWYVWVY[PVUVM.+7 YLTHPUZZ[\JRVUHKV\ISLKPNP[SL]LS ;OLLZ[PTH[LVM.LULYHS.V]LYUTLU[;V[HS,_WLUKP[\YLPU ^HZ ;OPZร„N\YLL_JS\KLZZ\TZ[YHUZMLYYLK VYHJJV\U[LKMVY\UKLYIHURYLJHWP[HSPZH[PVUHUKIHUR WYVTPZZVY`UV[LZ

;VKH[LTVYL[OHUรIPSSPVUOHZ ILLUJ\[MYVTW\ISPJL_WLUKP[\YLPU KPZJYL[PVUHY`JOHUNLZ@L[W\ISPJ L_WLUKP[\YLJVU[PU\LZ[VYLTHPUOPNOLY [OHUHKLJHKLHNVK\L[VHJVTIPUH[PVU VMKLTVNYHWOPJHUKJ`JSPJHSMHJ[VYZHZ ^LSSHZ[OLPTWHJ[VMIHURYLJHWP[HSPZH[PVU HUK[OLYLKLTW[PVUVMIHURIVUKZ ;OLPTWHJ[VMZ\Z[HPULKHUKJVU[YHKPJ[VY` .V]LYUTLU[WVSPJ`V]LY OHZ ILLU[VKLWYLZZJVUZ\TLYKLTHUKHKK [V[OLZS\TWPUNYVZZJHWP[HSMVYTH[PVUHUK [VPUJYLHZLK\ULTWSV`TLU[ <ULTWSV`TLU[UV^Z[HUKZH[V]LY VM[OLSHIV\YMVYJL>OLUHJJV\U[PZ[HRLU VM[OLMHSSPUOV\YZ^VYRLKHUKPUJYLHZLK KPZJV\YHNLTLU[VMWLYZVUZ[VZLLR^VYR [OL[Y\LL_[LU[VM\UKLYLTWSV`TLU[PZHZ SHYNLHZVULX\HY[LYVM[OLSHIV\YMVYJL ;OLZVJPHSPZH[PVUVMWYP]H[LIHURPUNKLI[ I`TLHUZVMIHURUH[PVUHSPZH[PVUHUK [OLNLULYV\Z\UKLY^YP[PUNVM]HYPV\Z SPHIPSP[PLZHM[LY[OLIHURN\HYHU[LL T\Z[ILJOHUNLK;OLSL]LSHUK[PTPUNVM [V[HSW\ISPJKLI[PUJS\KPUN[YHUZMLYZMYVT [OLWYP]H[LZLJ[VYPZ\UMHPYKHTHNPUNHUK \UZ\Z[HPUHISL;OLYLT\Z[ILZPNUPร„JHU[ YLZ[Y\J[\YPUNVM[OPZKLI[ 7YPVY[V[OL,<04-ยบIHPSV\[ยปVM5V]LTILY P[^HZHULZ[HISPZOLKHPTVM .V]LYUTLU[ZPUJL[OLVUZL[VMYLJLZZPVU [VYLK\JL[OL.LULYHS.V]LYUTLU[+Lร„JP[ [V VM.+7I`(ZWYL]PV\ZS` VW[PTPZ[PJNYV^[OMVYLJHZ[ZHYLJVU[PU\HSS` YL]PZLKKV^U^HYKZKVTLZ[PJLJVUVTPJ HJ[P]P[`YLTHPUZPUHZS\TWHUKP[WYV]LZ ; OLLZ[PTH[LKYH[LVM\ULTWSV`TLU[^HZ PU[OL ZLJVUKHY`X\HY[LYVM/V^L]LY^OLUHJJV\U[PZ [HRLUVM\UKLYLTWSV`TLU[YLMLYYLK[VHZ:I`[OL*LU[YHS :[H[PZ[PJZ6Mร„JL[OL[Y\LYH[LVM\UKLYLTWSV`TLU[PUJS\KPUN \ULTWSV`TLU[^HZ PU[OLZLJVUKX\HY[LYVM
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

(\Z[LYP[`OHZUV[^VYRLK[VKH[LLZWLJPHSS` PU[OLHIZLUJLVMHU`ZPNUPÃ&#x201E;JHU[YLJV]LY`PU WYP]H[LZLJ[VYPU]LZ[TLU[HUKJVUZ\TW[PVUPUJYLHZPUNS`KPMÃ&#x201E;J\S[[VNL[HOLHKVM[OL YLJLZZPVUHY`J\Y]LI`Z[PT\SH[PUNYL]LU\LZ 0UZ[LHKMVYL]LY`QVISVZ[HUKMVYL]LY` J\[PUSP]PUNZ[HUKHYKZ[H_YLJLPW[ZMHSS TVY[NHNLHUKI\ZPULZZSVHUKLMH\S[ZYPZL HUKL_WLUKP[\YLH\[VTH[PJHSS`YPZLZHZH YLZ\S[VMNYV^PUNOLHS[OHUKZVJPHS^LSMHYL LU[P[SLTLU[Z (\Z[LYP[`OHZUV[^VYRLK[VKH[L LZWLJPHSS`PU[OLHIZLUJLVMHU` ZPNUPÃ&#x201E;JHU[YLJV]LY`PUWYP]H[LZLJ[VY PU]LZ[TLU[HUKJVUZ\TW[PVU;OL L]PKLUJLPUKPJH[LZ[OH[J\[ZOH]LLYVKLK VYKLWYLZZLKYL]LU\LZHUKPUKPYLJ[S` HKKLK[VZWLUKPUNHZHYLZ\S[VMTVYL WLVWSLSVZPUNQVIZVYPUJVTL <ULTWSV`TLU[9H[LZI`NYV\W

;OLYLJV]LY`PUL_WVY[ZPUVUMVV[ VMHUPU[LYUH[PVUHSYLJV]LY`PU[YHKL ^OPJOSVVRZ[LTWVYHY`OHZUV[THKL HU`UV[PJLHISLPTWHJ[VU[OLV]LYHSS SL]LSVMLTWSV`TLU[OLYL>LYLP[UV[MVY PUJYLHZLKV\[^HYKTPNYH[PVU[OLSL]LSVM \ULTWSV`TLU[^V\SKILT\JOOPNOLY /LHKSPULLZ[PTH[LZVM\ULTWSV`TLU[KV UV[[HRLHJJV\U[VMZPNUPÃ&#x201E;JHU[\UKLY LTWSV`TLU[PUJYLHZLKWHY[[PTL^VYRPUN HUKºKPZJV\YHNLK»QVIZLLRLYZ^OVKYVW V\[VM[OLSHIV\YMVYJLLU[PYLS`;OLZL [YLUKZOH]LPTWHJ[LKWHY[PJ\SHYS`ZL]LYLS` VU[OLMVSSV^PUNNYV\WZZLLNYHWOILSV^! Â&#x2039; @V\UNWLVWSL Â&#x2039; 4LU Â&#x2039; 4PNYHU[Z HNL[V -VYLPNU HNL[V 4HSL

;V[HS 0YPZOUH[PVUHS -LTHSL 3VUN;LYT

30 25 20 15 10 5

20 Q3 07 20 Q4 08 20 Q1 08 20 Q2 08 20 Q3 08 20 Q4 09 20 Q1 09 20 Q2 09 20 Q3 09 20 Q4 10 Q 20 1 10 20 Q2 10 20 Q3 10 20 Q4 11 20 Q1 11 Q 2

07 20

20

07

Q

2

0

:V\YJL!,\YVZ[H[6USPUL+H[HIHZL


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

>OLUWYP]H[LZLJ[VYPU]LZ[TLU[JVSSHWZLZ HUKJVUZ\TLYZWLUKPUNYLTHPUZ KLWYLZZLKK\L[VMHSSPUNSP]PUNZ[HUKHYKZ HUKYPZPUN\ULTWSV`TLU[[OLILZ[Z[HUJL VM.V]LYUTLU[ZOV\SKIL[VYLK\JL[OL KLÃ&#x201E;JP[NYHK\HSS`^OPSL[HYNL[PUNL_WLUKP[\YL VUZ[PT\SH[PUNLJVUVTPJHJ[P]P[`HUK WYV[LJ[PUN[OVZL^OVOH]L[OLOPNOLZ[ THYNPUHSWYVWLUZP[`[VJVUZ\TLPU[OL KVTLZ[PJLJVUVT` :\JOHYLHSPZ[PJHWWYVHJOPU]VS]LZ JVUZLY]PUNW\ISPJZLY]PJLZ^OPSLH[[OL ZHTL[PTLNYHK\HSS`PUJYLHZPUNYL]LU\LZ [VYLK\JL[OLZPaLVM[OLKLÃ&#x201E;JP[HZH WYVWVY[PVUVMUH[PVUHSPUJVTL,]LUILMVYL [OLJ\YYLU[YLJLZZPVU[OLKPZ[YPI\[PVUVM IV[OPUJVTLHUK^LHS[OPU0YLSHUK^HZ ULP[OLYMHPYUVYLJVUVTPJHSS`LMÃ&#x201E;JPLU[HUK [OLJ\[ZOH]LHNNYH]H[LK[OPZPULX\HSP[` ;OLWYVNYHTTLVMHJJLSLYH[LKÃ&#x201E;ZJHS JVYYLJ[PVUPU]VS]LZM\Y[OLYKHTHNL[V LJVUVTPJHJ[P]P[`HUKM\Y[OLYH[[HJRZVU [OLSP]PUNZ[HUKHYKZHUKLJVUVTPJ^LSS ILPUNVM[OVZL^OVHYLSLHZ[HISL[VILHYP[ :VTLTH`HYN\L[OH[[OLWYP]H[LZLJ[VY Z[LWZPU[V[OLNHWSLM[I`HYLK\JLK W\ISPJZLJ[VYHUK[OH[[OPZVJJ\YYLKPU [OLSH[L Z;OPZPNUVYLZ[OL]HZ[S` KPMMLYLU[PU[LYUH[PVUHS,<HUKKVTLZ[PJ JVU[L_[ZPU^OPJOÃ&#x201E;ZJHSHKQ\Z[TLU[Z^LYL THKLH[[OH[[PTL;OLMVSSV^PUNJVU[L_[ KVLZUV[HWWS`[VKH`! Â&#x2039; IL[^LLU NV]LYUTLU[]V[LK J\YYLU[ZWLUKPUN^HZUV[YLK\JLK" Â&#x2039; 0YLSHUKILULÃ&#x201E;[LKMYVTHULMMLJ[P]L ºZ[PT\S\ZWHJRHNL»[OYV\NO,\YVWLHU *VTT\UP[`KL]LSVWTLU[M\UKZ"HUK Â&#x2039; [YHKLL_WHUKLKVUNSVIHSTHYRL[Z

(Z[OL^VYSKOHZILJVTLTVYLOPNOS` PU[LYJVUULJ[LKHUK[OLÃ&#x201E;UHUJPHSTHYRL[Z SLZZZ\IQLJ[[VJYVZZIVYKLYJVU[YVS HUKHZ]HZ[Z\TZVMÃ&#x201E;UHUJPHS^LHS[OHYL [YHUZMLYYLKVYYL]HS\LKPUHTH[[LYVM ZLJVUKZ[OLWYVZWLJ[ZMVYUH[PVUZ[H[LZVY PU[LYNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZPUHKKP[PVU [V[OL,<[VLMMLJ[P]LS`YLN\SH[LVYKPYLJ[ LJVUVTPJHJ[P]P[`YLTHPU]LY`SPTP[LK ;OLWYVZWLJ[VMWYVSVUNLKPUZ[HIPSP[`HUKH JVU[PU\PUNZS\TWYLTHPUZ]LY`YLHS0[PZUV[ PTWVZZPISL[OH[THU`JV\U[YPLZPUJS\KPUN 0YLSHUKJV\SKJVU[PU\L[VL_WLYPLUJLSP[[SL VYUVPUJYLHZLPU[V[HSLJVUVTPJHJ[P]P[` JVU[PU\PUNOPNOSL]LSZVM\ULTWSV`TLU[ WV]LY[`HUKZVJPHSL_JS\ZPVUHUKOPNO SL]LSZVMWLYZVUHSHUKW\ISPJZLJ[VY PUKLI[LKULZZ^P[OVY^P[OV\[ZVTL^YP[L KV^UPU[OL]HS\LVMKLI[ 7VSPJ`THRLYZPNUVYL[OLWVSP[PJHSHUKZVJPHS PTWHJ[ZVMZOVY[[LYTÃ&#x201E;ZJHSWVSPJPLZH[V\Y WLYPS;OL[YHUZMLYVM]HZ[HTV\U[ZVMIHUR KLI[[V[OLIHSHUJLZOLL[VM[OLJP[PaLUZVM 0YLSHUKYLWYLZLU[ZHO\NLZOPM[PUSPHIPSP[`HUK ^PSSJVU[PU\L[VKYHNKV^UW\ISPJÃ&#x201E;UHUJLZ MVYTHU``LHYZ\USLZZZVTLZPNUPÃ&#x201E;JHU[YL ZJOLK\SPUNVMKLI[VJJ\YZ ;OPZ)\KNL[Z\ITPZZPVUPZ^YP[[LU^P[OPU [OLJVUZ[YHPU[ZPTWVZLKI`! H [OL4LTVYHUK\TVM<UKLYZ[HUKPUN HNYLLKI`[OLSHZ[.V]LYUTLU[^P[O[OL ;YVPRHVM[OL04-,*)HUK,\YVWLHU <UPVU" I HKLLWÃ&#x201E;ZJHSJYPZPZMVSSV^PUN[OL JVSSHWZLVMHSS0YPZOIHURZHUK[OL ZVJPHSPZH[PVUVM[OLPYSVZZLZHUKSLUKLYZ» KLI[Z" J [OLNYLH[\UJLY[HPU[`PU,\YVWL"HUK K SV^LJVUVTPJNYV^[OPUTHU`V[OLY JV\U[YPLZ
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

+V5V-\Y[OLY/HYT! 0U]LZ[,TWSV`HUK.YV^

0U]VS\U[HY`\ULTWSV`TLU[JVUZ[P[\[LZH ^HZ[LVMO\THUWV[LU[PHS0[PZ[OL\S[PTH[L WLYZVUHSMHTPS`HUKJVTT\UP[`UPNO[THYL ;OLRL`[V[HJRSPUN\ULTWSV`TLU[PZ[VZ[VW JVTWV\UKPUN[OLKLร…H[PVUHY`ZWPYHS[OH[OHZ HMร…PJ[LK0YLSHUKZPUJL[OL(\[\TUVM )`JVU[PU\PUN[VYLK\JLWH`TLU[Z[VZVJPHS ^LSMHYLYLJPWPLU[ZYHPZPUN[H_LZVUSV^[V TPKKSLPUJVTLLHYULYZHUKJ\[[PUNIHJRVU OLHS[OOV\ZPUNLU]PYVUTLU[HS[YHUZWVY[HUK LK\JH[PVUWYVNYHTTLZ[OL.V]LYUTLU[PZ \UKLYTPUPUNRL`ZVJPHSHZZL[Z ;OLPTWHJ[VMร„ZJHSHKQ\Z[TLU[PZSPTP[LK[V [OLL_[LU[[OH[L]LY`[H_PUJYLHZLVYZWLUKPUN J\[MLLKZ[OYV\NO[OLLJVUVT`I`^H`VM ยบT\S[PWSPLYยปLMMLJ[Z;VZLL[OPZP[PZ\ZLM\S[V KYH^VULTWPYPJHSKH[HMYVT[OL,JVUVTPJ HUK:VJPHS9LZLHYJO0UZ[P[\[L,:90 ;OL0UZ[P[\[LOHZTVKLSSLKTHJYVLJVUVTPJ HJ[P]P[`V]LYHSVUNWLYPVKVM[PTL[VL_HTPUL [OLPTWHJ[VUUH[PVUHSPUJVTLW\ISPJZLJ[VY

KLI[HUKLTWSV`TLU[VM]HYPV\ZยบZOVJRZยป VYHKQ\Z[TLU[Z[V[OLLJVUVT`PUJS\KPUN [H_PUJYLHZLZHUKJ\[ZPUW\ISPJZLJ[VY LTWSV`TLU[VYL_WLUKP[\YLHSSV^PUNLHJO ]HYPHISL[VJOHUNL^OPSLHSSLSZLYLTHPUZ[OL ZHTLL_JLW[[OLV\[JVTLZILPUNTLHZ\YLK ;OLZLHYLWVZZPIS`JVUZLY]H[P]LLZ[PTH[LZ IHZLKVUOPZ[VYPJHSKH[H^OLU[OLLJVUVT` ^HZNYV^PUNZ[YVUNS`HUKLZ[PTH[LK WVZP[P]LT\S[PWSPLYPTWHJ[ZVMJOHUNPUN [H_LZVYW\ISPJZWLUKPUN^LYLSV^LY[OHU [OL`HYLUV^^OLU[OLYLHYL\UKLY\[PSPZLK YLZV\YJLZ;OLร„N\YLMVY[OLLMMLJ[VMHJ\[ PUPU]LZ[TLU[T\Z[IL[YLH[LK^P[OL_[YLTL JH\[PVUOV^L]LYHZ[OLWH`VMMMYVTZ\JO HUPU]LZ[TLU[PZPNUVYLK 0[PZVM[LUHZZ\TLKVYJSHPTLK[OH[ W\ISPJZWLUKPUNJ\[ZHYLWYLMLYHISL [V[H_PUJYLHZLZHZHTLHUZVMร„ZJHS JVUZVSPKH[PVU;OLL]PKLUJLMVY0YLSHUK SPTP[LKHZP[PZZ\NNLZ[ZV[OLY^PZL

0TWHJ[HZ VM.+7HM[LY`LHYZVMHUPUJYLHZLVMรIPSSPVUVY VM.+7PU ]HYPV\Z[H_LZPU .+7 .57 ,TWSV`TLU[ +Lร„JP[ 0UJVTL;H_   *HYIVU;H_   7YVWLY[`;H_   ;6;(3   

0TWHJ[HZ VM.+7HM[LY`LHYZVMHJ\[VMรIPSSPVUPU]HYPV\ZJH[LNVYPLZVM W\ISPJL_WLUKP[\YLPU 7\I:LJ[VY>HNLZ 7:,TWSV`TLU[ 7\ISPJ0U]LZ[TLU[ ;6;(3

  

  

  

  

:V\YJL!)LYNPUL[HS 5V[L!;OLZLYLZ\S[ZVUS`[HRLHJJV\U[VM[OLยบKLTHUKZPKLยปPTWHJ[VM[OLJOHUNLPUPU]LZ[TLU[;OL`[HRLUVHJJV\U[VM[OLSVUNLY [LYTยบZ\WWS`ZPKLยปPTWHJ[YLK\JPUNUH[PVUHSV\[W\[HUKWYVK\J[P]P[`HZHYLZ\S[VM[OLYLK\JLKZ[VJRVMPUMYHZ[Y\J[\YL7YL]PV\ZYLZLHYJO -P[a.LYHSKHUK4VYNLUYV[OOHZLTWOHZPZLK[OLPTWVY[HUJLVM[OPZVTP[[LKZ\WWS`ZPKLJOHUULSVUUH[PVUHSV\[W\[;O\Z[OLSVUNLY [LYTPTWHJ[VM[OPZJ\[VUV\[W\[HUKLTWSV`TLU[^V\SKILZ\IZ[HU[PHSS`NYLH[LY[OHUZOV^UOLYL


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

,:90LZ[PTH[LZ)LYNPUL[HSZ\NNLZ[ [OH[[H_PUJYLHZLZHYLTVYLLMMLJ[P]LH[ YLK\JPUN[OLKLÃ&#x201E;JP[[OHUYLK\J[PVUZPU W\ISPJZLJ[VY^HNLZVYLTWSV`TLU[

Â&#x2039; 9HPZPUNKLTHUKMVYLTWSV`TLU[ [OYV\NOOPNOLYHNNYLNH[LKLTHUK PUJS\KPUNW\ISPJZLJ[VYSLKPU]LZ[TLU[ WVSPJPLZHUKIL[[LYHJJLZZ[VJYLKP[

-\Y[OLYHUL^Z[\K`I`3H\YLUJL)HSSVM 1VOU/VWRPUZ<UP]LYZP[`HUK[^V04-Z[HMM TLTILYZ^HYULK[OH[¸ZSHTTPUNVU[OL IYHRLZ[VVX\PJRS`^PSSO\Y[PUJVTLHUK QVIZ¹)HSSL[HS

7\ISPJWVSPJ`[VKH[LOHZYLSPLKOLH]PS` VU[OLÃ&#x201E;YZ[VM[OLHIV]LHWWYVHJOLZ0U [OLOVWLVMNLULYH[PUNOPNOLYKLTHUKMVY SHIV\YWVSPJ`OHZZWVRLU[V[OLULLKMVY L_WVY[NYV^[OJVZ[YLK\J[PVUSV^LY[H_LZ HUKSV^LY^HNLZPURL`ZLJ[VYZ

;OL`HYN\LKMVY[OLULLK[VYLZ[VYLÃ&#x201E;ZJHS Z\Z[HPUHIPSP[`I\[ZHPKP[T\Z[ILIHSHUJLK ;OL04-TVKLSMV\UK[OH[PUJV\U[YPLZ ^P[OV\[[OLPYV^UJLU[YHSIHURZ\JOHZ PU[OL,\YVHYLHH\Z[LYP[`SLHKZ[VJ\[Z PUPUJVTLZ[OH[^LYL[^PJLHZSHYNLHZ WYL]PV\ZS`[OV\NO[0[MV\UKÃ&#x2026;H^ZPU[OL HYN\TLU[[OH[ºJ\[ZHYLIL[[LY[OHU[H_ YPZLZ»HYN\TLU[PUHTVUL[HY`\UPVUHUK P[MV\UK[OH[[OLWHPUPZUV[ZOHYLKLX\HSS` 0UZ[LHK^HNLLHYULYZ^LYLO\Y[TVZ[! ^HNLZMHSSI` ^P[OLHJO J\[PU .+7^OLYLHZWYVÃ&#x201E;[ZYLU[ZMHSSI`VUS` HUK[OL`YLJV]LYMHZ[LY ;OLWYPVYP[`PU[OPZI\KNL[ZOV\SKIL [VH]VPKTLHZ\YLZ^OPJOPUJYLHZL \ULTWSV`TLU[M\Y[OLYHUK\UKLYTPULÃ&#x201E;ZJHS JVUZVSPKH[PVU[OYV\NOMHSSPUN[H_YLJLPW[Z HUKPUJYLHZLZPUZWLUKPUNHZZVJPH[LK ^P[O\ULTWSV`TLU[(WVSPJ`[VJYLH[L LTWSV`TLU[OHZ[OYLLJVTWVULU[Z! Â&#x2039; 9HPZPUNKLTHUKMVYLTWSV`TLU[ [OYV\NOPTWYV]LTLU[ZPUJVZ[ JVTWL[P[P]LULZZTHYRL[ZOHYL WYVÃ&#x201E;[HIPSP[`HUKIL[[LYVYNHUPZH[PVUVM ^VYR Â&#x2039; 0TWYV]PUN[OLX\HSP[`HUKZ\WWS`VMZRPSS [OYV\NOLK\JH[PVU[YHPUPUNHUKHJ[P]L SHIV\YTHYRL[PU[LY]LU[PVUZZVHZ[V IL[[LYTH[JOKLTHUKHUKZ\WWS`

;OLYLPZHUHIZLUJLVML]PKLUJL[OH[HU` VM[OLZLHWWYVHJOLZOH]LHYYLZ[LK[OLYPZL PU\ULTWSV`TLU[VYSLK[VUL^QVIZ ;OLYLZWVUZLVM[OLLK\JH[PVUHUK [YHPUPUNZLJ[VYOHZILLU[VWYV]PKLTVYL ZOVY[[LYT[YHPUPUN[V[OL\ULTWSV`LK ;OLYLOHZILLUHSHYNLPUJYLHZLPU[OL U\TILYZZ[H`PUNVUPUZJOVVSHZ^LSSHZPU [OLU\TILYZLU[LYPUNM\Y[OLYHUKOPNOLY LK\JH[PVU/V^L]LYWSHJLTLU[YH[LZ MVY[OVZLSLH]PUNM\SS[PTLLK\JH[PVUHYL KPZHWWVPU[PUN;OLW\ISPJZLY]PJL¶^OPJO [YHKP[PVUHSS`WYV]PKLKHUPTWVY[HU[YV\[L PU[V[OLSHIV\YTHYRL[MVY`V\UNWLVWSL ¶PZILPUNYLK\JLKHZKLTHUKMVYW\ISPJ ZLY]PJLZYPZLZHUK[OLWVW\SH[PVUNYV^Z 6U[OL[OPYKHWWYVHJO[VJYLH[PUN LTWSV`TLU[¶PU]LZ[PUNPUUL^WYVK\J[Z ZLY]PJLZHUKPUMYHZ[Y\J[\YL¶[OLYLOHZ ILLUHMHPS\YLVU[OLWHY[VMW\ISPJWVSPJ` [VZ[LWPU[V[OL]VPKSLM[I`[OLJVSSHWZLPU KVTLZ[PJPU]LZ[TLU[HUKJVUZ\TW[PVU >OLYLJVUZ[Y\J[PVUYL[HPSÃ&#x201E;UHUJLHUK V[OLYZLJ[VYZJVU[YHJ[LK[OLYLZOV\SKOH]L ILLUHTHQVYWYVNYHTTLVMPU]LZ[TLU[[V [YHUZMVYT0YLSHUK»ZPUHKLX\H[LPUMYHZ[Y\J[\YL PUHYLHZZ\JOHZ^H[LYJVUZLY]H[PVU LULYN`IYVHKIHUKYL[YVÃ&#x201E;[[PUNVMI\PSKPUNZ HUKLHYS`JOPSKOVVKWYV]PZPVU
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

;HYNL[LKPU]LZ[TLU[ZPURL`HYLHZJV\SK THRLHO\NLJVU[YPI\[PVU[VNP]PUNWLVWSL TLHUPUNM\S^VYRZRPSSZHUKW\YWVZL^OPSL PTWYV]PUNUH[PVUHSPUMYHZ[Y\J[\YLH[H[PTL ^OLUV\YKLWLUKLUJLVUPTWVY[LKMVZZPS M\LSZHUKV\YJHWHJP[`[VJVTWL[LVU ^VYSKTHYRL[ZPZHJVUZ[YHPU[VUM\[\YL NYV^[OWV[LU[PHS ;OLSL]LSVMZ[Y\J[\YHS\ULTWSV`TLU[PZZV ZLYPV\Z[OH[IVSKHUKPTHNPUH[P]LPUP[PH[P]LZ HYLYLX\PYLK[VOLSWWLVWSL[VRLLWPU [V\JO^P[O[OLSHIV\YTHYRL[0U[OPZ YLNHYK[OLWHWLYI`:VJPHS1\Z[PJL0YLSHUK TLYP[ZZLYPV\ZJVUZPKLYH[PVU*VUNYLZZ ILSPL]LZ[OH[[OLYLPZZJVWLMVY[OL JVTT\UP[`HUK]VS\U[HY`ZLJ[VY[VNL[OLY ^P[O[OLSVJHSH\[OVYP[PLZ[VW\YZ\L[OPZ WYVWVZHS\UKLY[OLHLNPZVMNV]LYUTLU[ >LZOV\SKUV[L[OH[+LUTHYR»ZUL^ JLU[YLSLM[NV]LYUTLU[OHZVW[LK[VZWLUK HUK^VYRP[Z^H`V\[VM[OLLJVUVTPJ JYPZPZPUZOHYWJVU[YHZ[[V[OLH\Z[LYP[` HWWYVHJOPUTHU`V[OLY,\YVWLHU JV\U[YPLZ

;OLPYNV]LYUTLU[PZ[VRPJRZ[HY[ +LUTHYR»ZZS\NNPZOLJVUVT`I`PU]LZ[PUN PU[OL\WNYHKPUNVMYVHKZYHPS^H`ZHUK IPJ`JSLWH[OZ;OPZ^HYJOLZ[^PSSHSZVM\UK YLUV]H[PVUZVMJV\UJPSOV\ZPUNISVJRZ HUKLU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`\WNYHKLZ[V WYP]H[LOVTLZ ;OLJHSSMVYPUJYLHZLKH\Z[LYP[`MYVT[OL -PZJHS(K]PZVY`*V\UJPSPZYLTHYRHISL ^OLUP[ZVJSLHY[OH[H\Z[LYP[`PZMHPSPUN ;OL*V\UJPS»ZWYLVJJ\WH[PVU^P[OKLI[ YLK\J[PVUPNUVYLZ[OLPTWHJ[VM[OLÁIU HKQ\Z[TLU[[VKH[L0[PZPU[LYLZ[PUN[OH[ IV[OLTWSV`LYZHUK[YHKL\UPVUZ^OV ^VYRPU[OLYLHSLJVUVT`¶HYL\YNPUN JH\[PVUVU[OLSL]LSVMHKQ\Z[TLU[ 4LHU^OPSLHJHKLTPJZPUP]VY`[V^LYZ HUK[H_Z\IZPKPZLKPUZ[P[\[LZHUKIHURZ YLJRSLZZS`W\YZ\LZVTLPKLHSPZLKSL]LS VMKLÄJP[YLK\J[PVU^P[OV\[JHYLMVY[OL JVUZLX\LUJLZ


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

;H_H[PVU7YVWVZHSZ

;OL0YPZO[H_Z`Z[LTPZ]LY`VWHX\L0[ JVU[HPUZH^PKLHUKJVTWSL_HYYH`VM L_LTW[PVUZHUKYLSPLMZ;OLPYJVTIPULK PTWHJ[UHYYV^Z[OL[H_IHZL;OLYLPZH SHJRVM[YHUZWHYLUJ`HIV\[^OVWH`Z^OH[ HUK[OL[Y\LSL]LSZVM^LHS[OHUKPUJVTL HJYVZZZVJPL[`(UPTWVY[HU[WYPUJPWSLVM [H_H[PVUPZ[OH[PUJVTLMYVTHSSZV\YJLZ ¶LHYUPUNZJHWP[HSHUKV[OLY¶ZOV\SK IL[H_LKPU[OLZHTL^H`;HYNL[PUN[H_ L]HZPVUHUKW\YZ\PUN\UJVSSLJ[LK[H_LZ TVYLLMMLJ[P]LS`JV\SK`PLSKZPNUPÄJHU[ HKKP[PVUHSYL]LU\LH[[OPZ[PTL 6\YYLNPTLVMSV^JVYWVYH[L[H_YH[LZ JVTIPULK^P[OHU\U^PSSPUNULZZ[V[YLH[ JHWP[HSNHPUZHZPUJVTLHUKHJVU[PU\LK YLM\ZHS[V[YLH[T\JOWYVWLY[`VY^LHS[O HZ[H_ZV\YJLZOH]LYLZ\S[LKPUHUV]LY KLWLUKLUJLVUPUJVTL[H_ VM[H_ PUJVTLHUKJVUZ\TW[PVU[H_LZ=(; PZ VM[H_PUJVTL^OPSL,_JPZLK\[PLZ THRL\W @L[[H_IHZLKPUJLU[P]LZLZ[PTH[LK[VJVZ[ PUL_JLZZVMÁIPSSPVUWLYHUU\TOH]L NYLH[S`UHYYV^LK[OLPUJVTL[H_IHZL [OV\NOTHU`SPRL[H_JYLKP[ZHYLLZZLU[PHS MVYLX\P[`*VSSPUZHUK>HSZO 0[PZSPRLS`[OH[KPZWVZHISLPUJVTLZ^PSSIL ZX\LLaLKMVY[OLUL_[ML^`LHYZHZHYLZ\S[ VMJOHUNLZPU^HNLZWYPJLZHUK[H_LZ 0U[OL(WYPS:[HIPSP[`7YVNYHTTL<WKH[L P[PZHZZ\TLK[OH[YLHS^HNLNYV^[O^PSS UV[YLZ\TL\U[PS¶HUKL]LU[OLU P[^PSSILSLZZ[OHU WLYHUU\T.P]LU [OLSL]LSVMKLSL]LYHNPUNPUOV\ZLOVSKZ L_[YH[H_H[PVUVUSV^H]LYHNLPUJVTLZ ^PSSJVU[PU\L[VILHKYHNVUKVTLZ[PJ KLTHUK

,Z[PTH[LK;H_H[PVU9L]LU\LMVY ÁT

0UJVTL[H_  =(;  :VJPHSPUZ\YHUJL  ,_JPZLK\[PLZ  *VYWVYH[PVU[H_  3VJHS.V]LYUTLU[  [H_JOHYNLZ :[HTWK\[PLZ  *HWP[HS.HPUZ;H_  *HWP[HS(JX\PZP[PVUZ  ;H_ *\Z[VTZ  ;V[HS  :V\YJL!*VSSPUZ! UV[H[H_I\[HZVJPHSJVU[YPI\[PVU

 0[ZOV\SKHSZVILUV[LK[OH[[OLSPRLS` YL]PZPVUZKV^U^HYKPU[OL\WJVTPUNMV\Y `LHYWSHU^PSSPTWHJ[ULNH[P]LS`VU^HNL NYV^[O 0U[LYLZ[PUNS`MVYHSS^VYRLYZ*:6KH[H ZOV^ZUVKLJSPULPULHYUPUNZIL[^LLU [OLÄYZ[X\HY[LYVMHUK[OLZLJVUK X\HY[LYVMI\[^P[OHZTHSSYPZLPUYLHS [LYTZPU[OLWLYPVKMVYOV\YS`LHYUPUNZ 0UTHU\MHJ[\YPUN^OPJOPZV]LY^OLSTPUNS` WYP]H[LZLJ[VY[OLYL^HZHYPZLPU^LLRS` LHYUPUNZPU[OPZWLYPVKVM /HK[OL ºPU[LYUHSKLÅH[PVU»H[[LTW[LKI`[OLSHZ[ NV]LYUTLU[^VYRLK[OLMHSSPUKVTLZ[PJ KLTHUK^V\SKOH]LILLUJH[HZ[YVWOPJ 


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

;OLYLT\Z[ILHยบYVV[HUKIYHUJOยปL]HS\H[PVU VM[H_YLSPLMZMVY[OLZLSMLTWSV`LK[VLUZ\YL [OL`WH`[OLPYMHPYZOHYL0[HSZVYLX\PYLZ ZWLJPร„JTLHZ\YLZZ\JOHZHUPUJYLHZL [V PU[OLTPUPT\T[H_[VILWHPKI` [OLYPJOHUKHYLK\J[PVU[VรVM[OL [OYLZOVSKH[^OPJO[OPZYH[L^V\SKHWWS` (SVUNZPKL[OLJ\[[PUNVM[OL[H_JYLKP[Z[OL PU[YVK\J[PVUVM[OL<:*PU)\KNL[ TLHU[[OH[[OVZLLHYUPUNIL[^LLUร HUKร ^LYLWHY[PJ\SHYS`IHKS`OP[ HZ[OL`^LYLWYL]PV\ZS`L_LTW[MYVT[OL OLHS[OSL]`^OLYLHZ[OVZLLHYUPUNIL[^LLU รHUKรMHJLK[OLZHTLYH[L VM<:*;OL0*;<JHSSZMVY[OL<:*[VIL WYVNYLZZP]LS`YLZ[Y\J[\YLK^P[OHYLK\JLK YH[LMVYSV^LHYULYZPU[OLรHUK ร PUJVTLYHUNLHUKOPNOLYYH[LZMVY OPNOLYIHUKZVMPUJVTL (UL_HTPUH[PVUI`;(:*VM[OLPTWHJ[ VM[OL<UP]LYZHS:VJPHS*OHYNL<:* Z\NNLZ[Z[OH[[OLPU[YVK\J[PVUVM<:* TH`OH]LPTWHJ[LKKPMMLYLU[S`VUTLUHUK ^VTLUK\L[V[OLKPZ[YPI\[PVUVMLHYUPUNZ IL[^LLUTLUHUK^VTLU;OLIPN^PUULYZ ^LYLLHYULYZV]LYHWWYV_PTH[LS`ร ^OVZLPUJVTLPUJYLHZLKHZHYLZ\S[VM[OL JOHUNL :PNUPร„JHU[S`TVYLTLUHYLJVUJLU[YH[LKPU [OLOPNOLYPUJVTLKLJPSLZ^OPJOTLHUZ [OL`ILULร„[LKKPZWYVWVY[PVUH[LS`I`[OPZ TLHZ\YL 0UJVU[YHZ[HZ^VTLUHYLJVUJLU[YH[LKPU [OLSV^LYPUJVTLKLJPSLZ[OLPU[YVK\J[PVUVM [OL<:*OHKHKPZWYVWVY[PVUH[LS`ULNH[P]L PTWHJ[[OLT;OLJ\T\SH[P]LLMMLJ[VMJ\[Z PUPUJVTLK\L[V[H_JOHUNLZHUKJ\[Z [VILULร„[ZJOPSKILULร„[L_HJLYIH[LZ[OL ULNH[P]LPTWHJ[ZVU^VTLU

:\JOร„UKPUNZWVPU[[V[OLULLKMVYHU LX\HSP[`Z[H[LTLU[^P[OLHJOI\KNL[ ^OPJO^V\SKUV[L[OLKPZ[YPI\[PVUHS PTWHJ[VMTLHZ\YLZHJYVZZNLUKLYHUK V[OLYNYV\UKZPUJS\KPUNWLVWSL^P[O KPZHIPSP[PLZ ;OLZ[Y\J[\YLVM[H_LZULLKZ[VIL JOHUNLK[VPUJYLHZL[OLZOHYLVM! ย‹ 3VJHS[H_LZ ย‹ :VJPHSPUZ\YHUJLJOHYNLZ ย‹ *HWP[HSVYWYVWLY[`[H_LZ ย‹ *VYWVYH[L[H_LZ ย‹ ;H_LZVUJHYIVUJVUZ\TW[PVU (M\UKLKZVJPHSPUZ\YHUJLZJOLTLZOV\SK HSSV^JP[PaLUZ[VWVVSZVTLVM[OLPYZH]PUNZ V\[VMJ\YYLU[PUJVTL[VWH`MVYOLHS[OJHYL WLUZPVUZHUKWLYPVKZVMZPJRULZZVY KPZHIPSP[` 0U[OPZ^H`^HZ[LM\S[H_L_WLUKP[\YLZ HUKW\ISPJZ\IZPKPLZMVYWYP]H[LOLHS[O JHUILYLK\JLK;H_LZH[[OLSVJHSSL]LS ^OPJOHYLZLLU[VNV[V^HYKZSVJHSW\ISPJ ZLY]PJLZZOV\SKILTVYLHJJLW[HISL [OHUHNLULYHSPZLKPUJYLHZLPUHSS[H_LZ H[HJLU[YHSPZLKSL]LS^P[OSP[[SLVI]PV\Z V^ULYZOPWVYJVU[YVSH[[OLSVJHSSL]LS ;OLร„ZJHSJYPZPZPU0YLSHUKWVPU[Z[V[OL ULLKMVYHUL^KLWHY[\YLPUZWLUKPUNHUK YL]LU\LJVSSLJ[PVU! ย‹ 0YLSHUKULLKZ[VHSPNU^P[O,\YVWLHU <UPVUUVYTZVMZWLUKPUNHUKYL]LU\L YHPZPUN ย‹ ;OLZ[Y\J[\YLVM[H_H[PVUULLKZ[V JOHUNL[V^HYKZOPNOLY[H_LZVU PTTVIPSLWYVWLY[`JHWP[HSPUJVTLHUK OPNOLULYN`JVUZ\TW[PVU


P>LHS[O[H_LZ ([H[PTLVM\UWYLJLKLU[LKLJVUVTPJ JYPZPZHSSZOV\SKWSH`HWHY[PUHKKYLZZPUN [OLZOVY[MHSSIL[^LLUL_WLUKP[\YLHUK YL]LU\L(SSMVYTZVMPUJVTLHUK^LHS[O ZOV\SKILSPHISLMVY[H_VU[OLIHZPZVM HIPSP[`[VWH` *VUNYLZZWYVWVZLZH[H_VU^LHS[OHIV]L รTPSSPVU^LHS[OILPUNKLร„ULKHZJ\YYLU[ ]HS\LVMHSSHZZL[ZPUJS\KPUN[OLL_JLZZ VMรTPU[OL]HS\LVMWYP]H[LOV\ZLZ0U [OLHIZLUJLVMHJVTWYLOLUZP]LH\KP[VM ^LHS[OP[PZUV[JLY[HPUOV^T\JOZ\JOH [H_^V\SKYHPZL/V^L]LYPMP[^LYLSL]PLK H[HUHUU\HSYH[LVM VU[OLUL[THYRL[ ]HS\LVM[OL[H_HISL^LHS[OVMVYKPUHYPS` KVTPJPSLKPUKP]PK\HSZKPZJYL[PVUHY`[Y\Z[Z HUKWYP]H[LUVU[YHKPUNJVTWHUPLZP[ JV\SK`PLSKรTVU[OLIHZPZVMรIUPU [H_HISL^LHS[O 0[ZOV\SKILWVZZPISL[VL_JS\KLZVTL JH[LNVYPLZVM^LHS[OZ\JOHZ[OH[VM[OL WYPUJPWHSYLZPKLUJLVYSHUKH[[HJOLK[V[OH[ YLZPKLUJL\W[VHUHJYLHZ^LSSHZM\YUP[\YL HUKOV\ZLOVSKLMMLJ[Z PP;H_PUNHUKZ\WWVY[PUNHSSV\Y JP[PaLUZ *P[PaLUZOPWPZH[^V^H`VISPNH[PVU;OVZL ^OVH]HPSVMYLZPKLUJ`Y\SLZ[VH]VPKWH`PUN [H_ZOV\SKILIYV\NO[PU[V[OL[H_UL[ ;OLKH`YLX\PYLTLU[MVY[H_YLZPKLUJ` ZOV\SKILJ\[[VH[SLHZ[ KH`ZHZ VI[HPUZPU[OL<UP[LK2PUNKVT;OL WH`TLU[SL]PLKVUยบ[H_M\NP[P]LZยปZOV\SK HSZVILPUJYLHZLK PPP6MMZOVYL 6UZOVYL9LZV\YJLZ 0[PZVUS`WY\KLU[[OH[[OLZ[H[L[HRLZ[LWZ [VLUZ\YL[OH[[OL0YPZOWLVWSLHYLUV[ZOVY[ JOHUNLKPM[OLYLPZHTHQVYVPSVYNHZร„UKPU

V\YQ\YPZKPJ[PVU;OLPUJYLHZLPU[OLUVTPUHS YH[LZVM*VYWVYH[PVU;H_MVYL_WSVYH[PVU WYVK\J[PVUJVTWHUPLZ\W[V MVY]LY` SHYNLร„UKZPZ^LSJVTL/V^L]LY[OLYLPZ [VVT\JOYVVTMVY[H_H]VPKHUJL\UKLY [OLWYLZLU[YLNPTL^OLYL[H_LZHYLSL]PLK VUKLJSHYLKWYVร„[ZVUS`HUK[OLYLHYLO\NL ^YP[LVMMZHSSV^LK -\Y[OLYUVWH`TLU[PZTHKLMVY[OL YLZV\YJLZL_[YHJ[LK;OLZLYLZV\YJLZ ILSVUN[VHSS[OLWLVWSLHUK[OLL_WSVYH[PVU JVTWHU`ZOV\SKILTHKLWH`\Z ZVTL[OPUNMVY[OLT;OPZPZUVYTHSS`KVUL I`WH`TLU[VMHZTHSSYV`HS[`( VPSHUKNHZYV`HS[`[H_VUWYVK\J[PVU ZOV\SKILYLPU[YVK\JLK;OPZZOV\SKIL SL]PLKHIV]LHYLHZVUHISL[OYLZOVSK^OPJO ^V\SKHSSV^MVYHSSVM[OLPUP[PHSJVZ[ZVM L_WSVYH[PVUยถ\W[VHWVPU[[VIL^YP[[LU VMMILMVYLHU`YV`HS[`PZWHPK*VUNYLZZ M\Y[OLY\YNLZ[OL.V]LYUTLU[[VJVUZPKLY PU[YVK\JPUNL]LUOPNOLYYV`HS[PLZHUK[H_LZ VUWYVร„[ZPMSHYNLร„UKZHYLTHKLHZWHY[VM HU`UL^ZL[VM[LYTZHNYLLKPU[OLM\[\YL P];H_PUNOPNOPUJVTLZ ;OLTPUPT\T[H_MVYOPNOLHYULYZ\ZPUN H]VPKHUJLZJOLTLZZOV\SKILPUJYLHZLK [V HUK[OL[OYLZOVSKZOV\SKIL YLK\JLK[Vร-\Y[OLY[OLYLZOV\SK ILHSPTP[VULHYUPUNZMVYWLUZPVUW\YWVZLZ VMร;OLJVTIPULK]HS\LVM Z\JOJOHUNLZJV\SKILPU[OLYLNPVUVM รT;OLYLPZHJHZLMVYPUJYLHZPUN[OL <UP]LYZHS:VJPHS*OHYNLHUKVY[H_YH[L MVYLHYULYZHIV]LรWLYHUU\T *VUNYLZZWYVWVZLZTV]PUN[V^HYKZH ZPUNSLHUKTVYL[YHUZWHYLU[[H_YH[LVU LHYUPUNZHIV]LรWLYHUU\T ^P[OH[LTWVYHY`ยบ:VSPKHYP[`3L]`ยปVUHU LZJHSH[PUNZJHSLVUPUJVTLZPUL_JLZZVM รWLYHUU\T

0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

;OVZL^OVH]HPSVMYLZPKLUJ`Y\SLZ[VH]VPK WH`PUN[H_ZOV\SKILIYV\NO[PU[V[OL[H_UL[
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

(WYVWLY[`[H_ยถHYL[OLYLVW[PVUZ&

]*HYIVU[H_LZ >OPSL^LSJVTPUNHYLVYPLU[H[PVUVM[H_LZ MYVTPUJVTL[VJVUZ\TW[PVU^OPJOOHZ OPNOJHYIVUJVU[LU[P[PZULJLZZHY`[V IHSHUJLHU`PUJYLHZLZ^P[OJVTWLUZH[PUN PUJYLHZLZMVYOV\ZLOVSKZVUSV^PUJVTL (ZLSLJ[YPJP[`HUKNHZWYPJLZLZJHSH[L[OPZ (\[\TUVMP[PZLZZLU[PHS[OH[[OVZLVU SV^PUJVTLZHYLWYV[LJ[LK

;OL[H_HISLLSLTLU[^OPJOJV\SKIL HZTHSSWLYJLU[HNLVM[OL]HS\LVM[OL OV\ZL^V\SKIL[H_LKHZPUJVTLH[ [OLPUKP]PK\HSยปZTHYNPUHSYH[LVM[H_SLZZ HU`V[OLYHSSV^HISLL_WLUZLZ;OLZL JV\SKIL^H[LYVYYLM\ZLJOHYNLZWHY[ VMTHUHNLTLU[MLLZPU[OLJHZLVM HWHY[TLU[ZVYL]LUWHY[VMV\[Z[HUKPUN TVY[NHNLZ

]P9LZPKLU[PHS7YVWLY[`;H_ ;OL.V]LYUTLU[PU[LUKZ[VIYPUNPUHMVYT VMWYVWLY[`[H_\UKLY[OL[LYTZHNYLLK ^P[O[OL;YVPRH0[PZLZZLU[PHS[OH[Z\JOH WYVWLY[`[H_PZUV[Hยบร…H[[H_ยปI\[VUL^OPJO PZSPURLK[VHIPSP[`[VWH`HUKPZ^LPNO[LK HNHPUZ[[H_PUNTVKLZ[OVTLZ

(UV[OLYHWWYVHJO^V\SKIL[OL KL]LSVWTLU[VMH:P[L=HS\H[PVU;H_:=; ^OPJO^V\SKILSL]PLKVUHSSSHUKaVULK MVYKL]LSVWTLU[ยถPUJS\KPUNYLZPKLU[PHS ZP[LZHUKSHUKIHURZOLSKI`WYVWLY[` ZWLJ\SH[VYZ;OLYH[LVM[OL[H_^V\SKIL SPURLK[V[OLWYV]PZPVUVMW\ISPJZLY]PJLZ HUK^V\SKILSL]PLKHZHJOHYNLWLY ZX\HYLTL[LYVMHZP[L*VSSPUZHUK3HYYHN` OH]LWYVWVZLKHUHWWYVHJO [V[OLPU[YVK\J[PVUVMH:=;:\JOHU HWWYVHJO^V\SKYLX\PYL[OLJVTWSL[PVUVM HUH[PVUHSKPNP[HSWYVWLY[`YLNPZ[Y`0[^V\SK HSZVILULJLZZHY`[VLZ[HISPZOHMHPYHUK [YHUZWHYLU[Z`Z[LTVMZP[L]HS\H[PVU[H_LZ PUJS\KPUNHWWYVWYPH[LWYV]PZPVUMVYSV^ PUJVTLOV\ZLOVSKZ

0[PZHYLHSP[`VMV\YJ\YYLU[WVZP[PVU[OH[ [OL[H_IHZLVM[OLLJVUVT`ULLKZ[VIL ^PKLULK5V[[VKVZV^V\SKSLH]L[VV OLH]`HI\YKLUVUPUJVTLJVUZ\TW[PVU HUKWH`YVSS[H_LZ6ULVW[PVUMVY^PKLUPUN [OL[H_IHZLPZ[VPU[YVK\JLZVTLMVYTVM WYVWLY[`[H_7YL]PV\ZL_WLYPLUJL^V\SK Z\NNLZ[[OH[[OPZ^V\SKIL\UWVW\SHY)\[ T\JOKLWLUKZVU^OL[OLYP[JV\SKIL KVULVUHMHPYHUKWYVNYLZZP]LIHZPZ:VTL VW[PVUZHYLL_WSVYLKILSV^ 6ULHWWYVHJOPZ[VIHZLHUPUJVTLYLSH[LK WYVWLY[`[H_VU[OLUV[PVUHSYLU[HSPUJVTL MYVT[OH[WYVWLY[`VYVUHWLYJLU[HNL VM[OL]HS\LVM[OLOV\ZL;OL]HS\LVM WYVWLY[PLZJHUILW\[PU[VIYVHKIHUKZ IHZLKVUHU\TILYVMMHJ[VYZPUJS\KPUNZPaL SVJH[PVUTVZ[YLJLU[ZHSLZVMZPTPSHY[`WL HUKHKQ\Z[LKI`[OLOV\ZPUNPUKL_L[J(U HTV\U[VM[OL]HS\LVM[OLOV\ZLLNร„YZ[ รVM]HS\LJV\SKILL_LTW[MYVT [H_:\JOH[H_JV\SKILPU[YVK\JLKPUP[PHSS` H[SLHZ[VUHZLSMHZZLZZLKIHZPZ

]PP*HWP[HSHSSV^HUJLZ 7YVWLY[`)HZLK*HWP[HS(SSV^HUJLZZOV\SK ILKPZJVU[PU\LKHSVUN^P[OPU[LYLZ[ KLK\J[PIPSP[`HNHPUZ[YLU[HSPUJVTL;OLYL HYLZ\IZ[HU[PHSHTV\U[ZVM\U\ZLKJHWP[HS HSSV^HUJLZMVYPUKP]PK\HSZHUKJVTWHUPLZ ILPUNJHYYPLKMVY^HYKMVY[H_W\YWVZLZ 0[PZWYVWVZLK[OH[HSSSVZZLZHUKJHWP[HS HSSV^HUJLZUV[\[PSPZLKI`+LJLTILY ILSVZ[0[PZJVUZLY]H[P]LS`LZ[PTH[LK [OH[[OL]HS\L[V[OLL_JOLX\LY^V\SKILPU [OLVYKLYVMรT


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

]PPP0U[LYLZ[YLSPLMHNHPUZ[YLU[HSPUJVTL ;LYTPUH[PVUVM[OPZYLSPLMPUYLZWLJ[VM PUKP]PK\HSZHUKWYVWLY[`JVTWHUPLZTPNO[ `PLSKZH]PUNZPUL_JLZZVMÁIU P_;H_LZJPNHYL[[LZHUKHSJVOVS >OPSL[OLYLHYLSPTP[H[PVUZ[V[OLL_[LU[[V ^OPJOWYPJLZMVY[OLZLWYVK\J[ZZOV\SK KP]LYNLPUHUHSSPZSHUKLJVUVT`[OLYL KVLZHWWLHY[VILZJVWLMVYPUJYLHZPUN L_JPZLK\[PLZVUJPNHYL[[LZHUKZVTL[`WLZ VMHSJVOVSZVSK[OYV\NOVMMSPJLUJLWYLTPZLZ ¶PUWHY[PJ\SHY^PUL¶^P[OV\[HU\UK\L SVZZPUYL]LU\L[V[OLL_JOLX\LY _;H_LZVUÄUHUJPHS[YHUZHJ[PVUZ (SVUN^P[O[OL,\YVWLHU*VTTPZZPVUHUK [OL0;<**VUNYLZZZ\WWVY[Z[OLWYVWVZHS VMH-PUHUJPHS;YHUZHJ[PVU;H_-;;^OPJO JV\SKYHPZLIL[^LLUÁÁIPSSPVU TVYL[OHU[OYLL[PTLZ[OLJ\YYLU[SL]LSZVM PU[LYUH[PVUHSHPK0[^V\SKHSZVOLSWYLK\JL JVYWVYH[L[H_L]HZPVUHUKLUZ\YLTVYL LMMLJ[P]LYLN\SH[PVUVMIHURZ _P;H_[YLH[TLU[VMWLUZPVUZ 7YV]PZPVUVMHKLX\H[LPUJVTLZMVY[OVZL ^OVYL[PYLPZHUPTWVY[HU[JVSSLJ[P]L HUKPUKP]PK\HSYLZWVUZPIPSP[`0UHKLX\H[L WYV]PZPVUMVYWLUZPVUZPZHJVUZLX\LUJL VMHU\TILYVMMHJ[VYZPUJS\KPUN[OL WYL]HSLUJLVMM\UKPUNHUKJVU[YPI\[PVU HYYHUNLTLU[ZPUIV[OW\ISPJHUKWYP]H[L ZLJ[VYZ[OH[HYLV\[VMZ[LW^P[OTVKLYU YLHSP[PLZHUKYLX\PYLTLU[Z ;OL[YLH[TLU[VMWLUZPVUZPU[OL[H_H[PVU Z`Z[LTPZ[OLYLMVYLH]P[HSLSLTLU[PU OLSWPUN[VWYV]PKLMVYM\[\YLPUJVTLÅV^Z *\YYLU[S`[OLWH[JO^VYRHYYHUNLTLU[ ^OLYLI`THU`WLUZPVUZJOLTLZHYL \UKLYM\UKLKHUKZPNUPÄJHU[U\TILYZVM ^VYRLYZHYL^P[OV\[HKLX\H[LJVU[YPI\[VY`

VYVJJ\WH[PVUHSWLUZPVUJV]LYPMHU`PZ \UZ\Z[HPUHISL ;OLYLPZHZ[YVUNJHZLMVYHUHKKP[PVUHS Z[H[LWLUZPVUZJOLTLPU[V^OPJOZH]LYZ JHUPU]LZ[;OPZ^V\SKNP]L[OLZ[H[LNYLH[ Z\TZVMJHWP[HSPTTLKPH[LS`HUK[OLZH]LYZ HZLJ\YLWSHJL[VPU]LZ[^P[OHYLHSYL[\YU HUKSV^LYHKTPUPZ[YH[P]LJOHYNLZ ;OLYLOH]LILLUTHQVYJOHUNLZ[V[OL [H_[YLH[TLU[VMSHYNLYWLUZPVUM\UKZV]LY [OLWHZ[ML^`LHYZ*VUNYLZZKVLZUV[ LUKVYZLHU`M\Y[OLYHTLUKTLU[Z[VYLSPLM VUWLUZPVUJVU[YPI\[PVUZ\U[PS[OLLMMLJ[Z VMHSS[OLZLJOHUNLZHYLJSLHY0[^V\SKIL TVYLLX\P[HISLHUKLMÄJPLU[[VZ[YLHTSPUL WLUZPVUWYV]PZPVUI`NYHK\HSS`PUJYLHZPUN IHZPJVYJVU[YPI\[VY`WLUZPVUWH`TLU[Z [VHSSYL[PYLKWLYZVUZ[VHSL]LSJVUZPZ[LU[ ^P[OHKLJLU[Z[HUKHYKVMSP]PUN^OPSL WYVNYLZZP]LS`JSVZPUNVMM]HYPV\Z[`WLZVM WLUZPVU[H_YLSPLMZHUKL_LTW[PVUZ-VY L_HTWSL[OLYH[LVMPTW\[LK^P[OKYH^HS MYVT]LY`SHYNL(WWYV]LK9L[PYLTLU[ -\UKZ[`WPJHSS`PUL_JLZZVMÁT ZOV\SKILPUJYLHZLK (WLYZVUYL[PYPUNHUKKPZWVZPUNVMOPZ OLYI\ZPULZZTH`JSHPTL_LTW[PVU MYVT*.;VU[OLKPZWVZHSPM[OL]HS\L VM[OLI\ZPULZZHZZL[ZZVSKPZSLZZ[OHU Á>LWYVWVZL[OH[Z\JOH KPZWVZHSZOV\SKIL[HRLUPU[VHJJV\U[PM [OLWLYZVUPZHSZV[HRPUNH[H_MYLLS\TW Z\TMYVTHWLUZPVUM\UK ;OL*VTTPZZPVUVU;H_H[PVU YLJVTTLUKLK[OH[[OLWLUZPVU JVU[YPI\[PVU[H_YLSPLMH[[OLTHYNPUHS YLSPLMILYLK\JLK[V ^P[O[OLZH]PUNZ ILPUN\ZLK[VPUJYLHZL[OLYLSPLMMVY[OVZL VU[OLZ[HUKHYKYH[L0[PZ[OLPU[LU[PVUVM [OLNV]LYUTLU[[VYLK\JL[OL[H_YLSPLM[V
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

VUS` *VUNYLZZPZVWWVZLK[V[OPZ JOHUNLNP]LU[OLHIZLUJLVMHUHKLX\H[L \UP]LYZHSZ[H[LWLUZPVUHZ^LSSHZ[OL \UKLYM\UKLKWVZP[PVUVMTVZ[KLÄULK ILULÄ[ZJOLTLZ;OLYLPZHOPNOYPZR[OH[ ILJH\ZLVMZ\JOHTLHZ\YL]VS\U[HY` JVU[YPI\[PVUZ[VWLUZPVUZJOLTLZ ^V\SKILZL]LYLS`OP[PUZ\JOH^H`HZ [V\UKLYTPULWLUZPVUWYV]PZPVUMVY[OL M\[\YLHZ^LSSHZLYVKL[OLLZ[PTH[LK NHPUZ[VL_JOLX\LYYLJLPW[ZJVU[HPULKPU [OLÄZJHSWSHUZMVY[OLJVTPUNMV\Y`LHYZ *VUNYLZZPZVWWVZLK[V[OL[LTWVYHY` Z[HTWK\[`VU[OL]HS\LVMWLUZPVU M\UKHZZL[ZH[[OLHUU\HSYH[LVM SL]`V]LYMV\Y`LHYZ;OPZ]HS\H[PVUPZVU [OLIHZPZVMNYVZZ]HS\LVMHZZL[ZHUK OHZUVYLNHYK[V[OLL_[LU[VMZJOLTL SPHIPSP[PLZ(Z VMKLÄULKILULÄ[ WLUZPVUZJOLTLZHYLPUKLÄJP[[OLJVZ[ VM[OPZWLUZPVUM\UKSL]`^PSSILHKKLK[V [OLKLÄJP[ZPU[OLJHZLVM\UKLYM\UKLK ZJOLTLZYLX\PYPUNLP[OLYM\Y[OLYPUJYLHZLK JVU[YPI\[PVUZHYLK\J[PVUPUILULÄ[ZVY HJVTIPUH[PVUVMIV[O 7LUZPVUM\UKZ^OPJOPUJYLHZL[OLPY J\YYLU[SL]LSVMPU]LZ[TLU[I` VM[OLPY HZZL[]HS\LPU[OLKVTLZ[PJLJVUVT` ZOV\SKILL_LTW[LKMYVT[OLWLUZPVUZ SL]`;OPZZOV\SKILJVUKP[PVUHSVU PU]LZ[TLU[PU.V]LYUTLU[HWWYV]LK HJ[P]P[PLZ:\JOHWWYV]HS^V\SKIL JVU[PUNLU[VUTLL[PUNJYP[LYPHL_[LUKPUN V]LYWYVNYLZZP]LYLZV\YJLYLHSSVJH[PVU PLPU[VZLJ[VYZJVU[YPI\[PUN[VNYV^[O WV[LU[PHSHUKQVINLULYH[PVU _PP*HWP[HS(JX\PZP[PVUZ;H_ 5V[^P[OZ[HUKPUNTVYLLX\P[HISL PTWYV]LTLU[ZPU[OPZ[H_PUYLJLU[`LHYZ `PLSKZMYVT*HWP[HS(JX\PZP[PVU;H_HYL

SV^Q\Z[\UKLYÁTPSSPVUPUHUK Á TPSSPVUPU 0UJVTLMYVTHSSZV\YJLZZOV\SKIL[YLH[LK PU[OLZHTL^H`;O\Z[OLYLPZHZ[YVUN JHZLMVYHM\Y[OLYYLK\J[PVUPU[OLL_PZ[PUN [OYLZOVSKZLZWLJPHSS`PUYLSH[PVU[V[OL NLULYV\Z[OYLZOVSKZHSSV^LKPUYLZWLJ[ VMHNYPJ\S[\YHSHUKI\ZPULZZYLSPLMZ^OLYL MVYL_HTWSLHYLK\J[PVUMYVT[OLJ\YYLU[ L_LTW[PVUYH[L[V JV\SK`PLSKHU LZ[PTH[LKÁTPSSPVUPUYL]LU\L0[PZHSZV WYVWVZLK[OH[I\ZPULZZHUKHNYPJ\S[\YHS YLSPLMZOV\SKILYLZ[YPJ[LK[V[OLÄYZ[Á TPSSPVUVMI\ZPULZZHZZL[Z :LWHYH[LS`[OLYLPZHJHZLMVYYLTV]PUN L_LTW[PVUYLSPLMMVYPUOLYP[HUJLVMH K^LSSPUNOV\ZLHWHY[MYVT[OLJHZLVM JVOHIP[PUNJV\WSLZ:WLJPÄJHSS`P[PZ WYVWVZLK[VYLK\JL[OL*(;[OYLZOVSK[V ÁMVYJOPSKYLUVMHKPZWVULYHUK[V ÁMVYV[OLYZ +PZJYL[PVUHY`;Y\Z[ZOH]LILLU\ZLKMVY[OL W\YWVZLZVM[H_H]VPKHUJL4\JO[PNO[LY SLNPZSH[PVUPU[OLHYLHPZYLX\PYLK^P[OH J\YIPUNVM[H_H]VPKHUJL]LOPJSLZ _PPP:VJPHS0UZ\YHUJL <UP]LYZHS :VJPHS*OHYNL *SHZZ:YH[LVM:VJPHS0UZ\YHUJLHUK [OL<UP]LYZHS:VJPHS*OHYNLZOV\SKIL L_[LUKLK[VHSSNPM[ZHUKPUOLYP[HUJLZ *HWP[HS(JX\PZP[PVUZ;H_HZ^LSSHZ[V JHWP[HSNHPUZ^OL[OLYSPHISL[V*HWP[HS .HPUZ;H_VYUV[;OLJOHYNL^V\SKIL SL]PLKVU[OLNYVZZHTV\U[HUKUV[Q\Z[[OL [H_HISLHTV\U[ _P]*HWP[HS.HPUZ;H_ ;OPZ[H_^HZSL]PLKH[ V]LYHKLJHKL HNV0[PZWYVWVZLK[VYHPZL[OL[H_MYVT


 [V HUK[VHWWS`[OL<:*ZLL HIV]L;OPZ^V\SKZ[PSSSLH]L[OLYH[LVM *.;ILSV^[OLTHYNPUHSYH[LVMPUJVTL [H_*VUNYLZZHSZVWYVWVZLZ[OH[H WYVWVY[PVUVM[OLNHPUZVU[OLKPZWVZHS VMWYP]H[LYLZPKLUJLZPU]HS\LVMV]LY ÁTPSSPVUILZ\IQLJ[[V*.;HUK[OH[ [OLUVYTHSWYPUJPWHSWYP]H[LYLZPKLUJL L_LTW[PVUJHUUV[ILH]HPSLKVMTVYL[OHU VUJLL]LY`Ä]L`LHYZ _];LTWVYHY`*VYWVYH[L7YVÄ[Z3L]` ,]LY`JP[PaLUOHZILLUHZRLK[VJVU[YPI\[L [VÄZJHSHKQ\Z[TLU[@L[[OLYH[LVM[H_VU JVYWVYH[LWYVÄ[ZYLTHPUZ\UHS[LYLK^OPSL LHYUPUNZHUKV[OLYPUJVTLZOH]LILLU SL]PLK;OLYLPZHUV]LY^OLSTPUNJHZLMVY H[LTWVYHY`SL]`VM VUJVYWVYH[L WYVÄ[ZPU)\KNL[(Z[OLLMMLJ[P]L YH[LVM*;PZ^LSSILSV^[OL[VWYH[LVM [OPZPZUV[VULYV\Z0[^V\SKHSZV KLTVUZ[YH[LZVTLZVJPHSZVSPKHYP[`HZ WYVÄ[ZVMUVUÄUHUJPHSJVTWHUPLZOH]L YPZLUYHWPKS`PU[OLWHZ[`LHY-VYL_HTWSL : 7JVTWHUPLZTHU`^OPJOVWLYH[L OLYLHYLL_WLJ[LK[VYLNPZ[LY`LHYVU `LHYLHYUPUNZNYV^[OVM MVY[OL[OPYK X\HY[LYVM _]P;YHKL<UPVUZ\IZJYPW[PVUZ ;YHKL<UPVUZ\IZJYPW[PVUZZOV\SKIL [YLH[LKVU[OLZHTLIHZPZHZWYVMLZZPVUHS Z\IZJYPW[PVUZMVY[H_W\YWVZLZ;OL )\KNL[HIVSPZOLK[H_YLSPLMVU;YHKL <UPVUZ\IZJYPW[PVUZ^OPSL[OLZ\IZLX\LU[ -PUHUJL(J[YL[HPULK[H_YLSPLMVU Z\IZJYPW[PVUZ[VWYVMLZZPVUHSIVKPLZ;OPZ PZKPZJYPTPUH[VY`5VYLZ[YPJ[PVU^OH[ZVL]LY PZWSHJLKVU[OLZ\IZJYPW[PVUZWHPKI`[OL ZLSMLTWSV`LKVYI\ZPULZZ[VWYVMLZZPVUHS IVKPLZVY[YHKLHZZVJPH[PVUZ0[PZUV[HU HJJLW[HISL\ZLVM[OL[H_Z`Z[LT[VYLM\ZL YLSPLM[V^VYRLYZPU[YHKL\UPVUZ^OPSL[H_

YLSPLMMVYTLTILYZOPWVMHWYVMLZZPVUHS IVK`HUKL_LTW[PVUMYVT<:*HUK 79:0JVU[PU\LZ[VILH]HPSHISL[V[OLZLSM LTWSV`LKHUKPUYLZWLJ[VMWYVMLZZPVUHS MLLZWHPKMVYI`HULTWSV`LY _]PP;H_L_WLUKP[\YLZ >OPSLZVTLWYVNYLZZOHZILLUTHKLPU YLNHYK[VYLK\JPUN[H_L_WLUKP[\YLZT\JO YLTHPUZ[VILKVUL[VYLTV]L[H_YLSPLMZ ^OPJOOH]LUVJSLHYLJVUVTPJILULÄ[HUK ^OPJO[YLH[WLVWSLKPMMLYLU[S`*VUNYLZZOHZ HK]VJH[LKLSPTPUH[PUN[OLYHUNLVMSLNHJ` WYVWLY[`IHZLK[H_YLSPLMZ(S[OV\NO[OLZL ZJOLTLZ^LYL[LJOUPJHSS`HIVSPZOLKPU [OL`HYLJ\YYLU[S`JVZ[PUN[OLZ[H[L PUL_JLZZVMÁTPSSPVUWLYHUU\TPUSVZ[ [H_H[PVUYL]LU\L=HYPV\Z[H_IYLHRZ^OPJO HSSV^OPNOLHYULYZHUKPU]LZ[VYZ[VYLK\JL [OLPY[H_SPHIPSP[PLZMVYPUJVTLJVYWVYH[PVU JHWP[HSNHPUZHUKJHWP[HSHJX\PZP[PVUZ[H_LZ ZOV\SKILWYVNYLZZP]LS`YLTV]LK0[PZ ]P[HS[OH[HZLYPLZVMZ[Y\J[\YHSYLMVYTZIL PU[YVK\JLK^OPJOLUZ\YL[OH[HUU\HSYLWVY[Z VU[OLJVZ[ZVM[OLZLZJOLTLZHYLTHKL W\ISPJHUK[OH[LJVUVTPJL]HS\H[PVUZHYL WLYMVYTLKPUHK]HUJLVM[OLPYPU[YVK\J[PVU L_[LUZPVUYLUL^HSVYHTLUKTLU[ _]PPP+09;;H_ ;H_H[PVUVUZH]PUNZPZSL]PLKH[YH[LZ^LSS ILSV^[OH[VU[H_VU^VYRHUKLU[LYWYPZL (UPUJYLHZLPU[OLNLULYHSYH[LMYVT[V ^V\SKIYPUNP[JSVZLY[V[OLLMMLJ[P]L YH[LVMPUJVTL[H_

0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

0UJVTLMYVTHSSZV\YJLZZOV\SKIL[YLH[LKPU [OLZHTL^H`
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

0U]LZ[TLU[7YVWVZHSZ

*VUNYLZZOVSKZ[OH[M\UKPUNPU]LZ[TLU[ JHUILWHPKMVYMYVTHU\TILYVMZV\YJLZ! ‹ [OL7LUZPVU9LZLY]L-\UK" ‹ H\[VLUYVSTLU[PUHZ[H[LWLUZPVU ZJOLTL" ‹ [OLZHSLVMIL[[LYTHYRL[LK:VSPKHYP[` )VUKZO`WV[OLJH[LKMVYZWLJPÄJ PU]LZ[TLU[WYVQLJ[Z" ‹ PU]LZ[TLU[I`WLUZPVUM\UKZHZZL[V\[ LSZL^OLYLPU[OPZZ\ITPZZPVU" ‹ HIYVHKLY[H_IHZL"HUK ‹ WYP]H[LPU]LZ[TLU[PU5L^,YH[OYV\NO L_WHUKPUNPUKPNLUV\ZÄYTZHUKUV[ ZLSSPUNVMMW\ISPJÄYTZ *VUNYLZZYLP[LYH[LZ[OH[[OLWLYPVKVMÄZJHS HKQ\Z[TLU[ILL_[LUKLK[V^OPSL[OL JVTWVZP[PVUVMHKQ\Z[TLU[ZPZJOHUNLK [VLUHISLKVTLZ[PJPU]LZ[TLU[[VNYV^ ^OPSLH]VPKPUNTVYLYLK\J[PVUZPUKVTLZ[PJ JVUZ\TW[PVUHUKKLTHUK *HWP[HSPU]LZ[TLU[ZOV\SKIL[OLWYPVYP[` HUK.V]LYUTLU[ULLKZ[V[HRLHSLHK PUZ[PT\SH[PUNZ\JOPU]LZ[TLU[^P[O[VW WYPVYP[`PUHYLHZVMHJ\[LPUMYHZ[Y\J[\YHS ULLK ;OLTHQVYJVTWVULU[ZVMW\ISPJ L_WLUKP[\YLHYLJ\YYLU[L_WLUKP[\YLZ VUZVJPHS^LSMHYLOLHS[OHUKLK\JH[PVU [VNL[OLY^P[OJHWP[HSZWLUKPUN\UKLY[OL 7\ISPJ*HWP[HS7YVNYHTTL )HZLKVULZ[PTH[LZJVU[HPULKPU[OL :[HIPSP[`7YVNYHTTL<WKH[L+LWHY[TLU[ VM-PUHUJL[V[HSL_WLUKP[\YLPU ^PSSILPU[OLYLNPVUVMÁIPSSPVU

>P[OPU[OPZIYVHKHTV\U[ÁIPSSPVUNVLZ [V]V[LKJ\YYLU[L_WLUKP[\YLHUKÁ[V ]V[LKJHWP[HSL_WLUKP[\YL 0[PZ]P[HS[VTHPU[HPU[OLVW[PT\T]VS\TL HUKX\HSP[`VMW\ISPJZLY]PJLZHNHPUZ[ HIHJRNYV\UKVMYPZPUNWVW\SH[PVUHUK PUJYLHZPUNJVZ[ZPUHYLHZZ\JOHZ[OLJVZ[ VMTLKPJHSJHYLHUKLX\PWTLU[ .YV^PUNSL]LSZVMWV]LY[`HUK \ULTWSV`TLU[OH]LHKKLK[V[OLJVZ[ VMW\ISPJZLY]PJLZL]LU^P[OV\[HU`VM[OL J\[Z[VYH[LZVMWH`TLU[VYLSPNPIPSP[`ZPUJL  ([[OL[PTLVMWYLWHYPUN[OPZZ\ITPZZPVU [OLYLZ\S[ZVYKLJPZPVUZHYPZPUNMYVT[OL *VTWYLOLUZP]L,_WLUKP[\YL9L]PL^PU OH]LUV[ILLUTHKLW\ISPJ0[PZ HZZ\TLKPU[OPZZ\ITPZZPVU[OH[[OLYL^PSS JVU[PU\L[VILTHQVYZH]PUNZK\L[V[OL *YVRL7HYR(NYLLTLU[HUK[OLPTWHJ[VM YLK\J[PVUZPUPU[LYLZ[JOHYNLKVUMVYLPNU IVYYV^PUNZI`.V]LYUTLU[ 0[PZKPMÄJ\S[H[[OPZWVPU[PU[PTL[V X\HU[PM`[OLSPRLS`ZPaLVM[OLZLZH]PUNZPU HUK)\[HU`ZH]PUNZHYPZPUN MYVTW\ISPJZLJ[VYYLMVYTYLK\J[PVUPU YLNYLZZP]LL_WLUKP[\YLHUKYLK\J[PVUZ PU\ULTWSV`TLU[JVZ[ZHYPZPUNMYVT *VUNYLZZ»ZPU]LZ[TLU[WYVNYHTTLZOV\SK ILYLPU]LZ[LKIHJRPU[VW\ISPJZLY]PJLZHUK ZVJPHSWYV[LJ[PVUZ ;OPZ^PSSWYVTV[LKVTLZ[PJKLTHUKHUK LTWSV`TLU[[OLRL`LSLTLU[ZPUYLK\JPUN [OLKLÄJP[


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

0UHYL]PL^VMJHWP[HSPU]LZ[TLU[HUK^LHS[O PU0YLSHUKHYLWVY[I`+H]`9LZLHYJO JVUJS\KLK! ,Z[PTH[LZVM[OLJHWP[HSZ[VJRZOV^ 0YLSHUKSHNNPUNILOPUK0YPZOYLZPKLU[Z ^V\SKOHYKS`JSHPT[OH[[OPZJV\U[Y`PZ ^LHS[OPLY[OHUV[OLYZTHSSL\YVHYLH JV\U[YPLZZ\JOHZ-PUSHUKVY)LSNP\T 0UMYHZ[Y\J[\YLยถYVHKZYHPSZJOVVSZ OVZWP[HSZHUK[LSLJVTT\UPJH[PVUZยถ PZMHYZ\WLYPVYPU[OVZLUH[PVUZL]LU [OV\NO0YLSHUKPZUV[MHYILOPUKPU [OLPUJVTLWLYJHWP[H[HISL0YLSHUK TPZHSSVJH[LKPU]LZ[TLU[PU 0UMYHZ[Y\J[\YLZOV\SKILMHYIL[[LY[OHU P[PZ[VKH`*HWP[HSZ[VJRZVHYLKI` PUYLHS[LYTZPUI\[ OV\ZPUNHJJV\U[LKMVYHSTVZ[[^V [OPYKZVMPUJYLHZL@LHYZVM/PNO0UJVTL 3HYNLS`>HZ[LK>OP[L ,]LY`รTPSSPVUPU]LZ[LKPUPUMYHZ[Y\J[\YL JHUJYLH[LIL[^LLUHUKKPYLJ[QVIZ *VUNYLZZZ\NNLZ[Z[OH[HYHUNLVMOPNO ]HS\LHUKSHIV\YPU[LUZP]LWYVQLJ[ZZ\JOHZ ^H[LYJVUZLY]H[PVUH[SLHZ[VULTHQVYW\ISPJ [YHUZWVY[WYVQLJ[HSVUN^P[OTVYLPU]LZ[TLU[ PUSHYNLPUKPNLUV\ZZ[H[LJVTWHUPLZHUK LULYN`YL[YVร„[[PUNWYVNYHTTLZZOV\SKUV^ ILYVSSLKV\[0[PZWYVWVZLK[OH[HVUJLVMM PUQLJ[PVUVMรIPSSPVUILPU]LZ[LKPULHJOVM [OLUL_[[OYLL`LHYZNP]PUNH[V[HS VMรIPSSPVUPUHKKP[PVUHSPU]LZ[TLU[HPTLKH[ HKKYLZZPUNZVTLVM[OLJV\U[Y`ยปZPUHKLX\H[L ZVJPHSHUKLJVUVTPJPUMYHZ[Y\J[\YL P,Z[HISPZO[OL:[H[L/VSKPUN*VTWHU` ;OLLZ[HISPZOTLU[VMH:[H[L/VSKPUN *VTWHU`5L^,YHLUHISPUNHUL^ NV]LYUHUJLZ[Y\J[\YLMVYJVTTLYJPHSZ[H[L JVTWHUPLZLU]PZHNLZ\UKLY[OL*VUNYLZZ WYVWVZHS[OLOVSKPUNJVTWHU`OH]PUN

HJJLZZ[VWYP]H[LJHWP[HSMVYL_WHUZPVUHUK YLPU]LZ[TLU[PU[OLZLJVTWHUPLZ0[HSZV TLHUZLUZ\YPUNYHWPKKLJPZPVUZVUTHQVY PU]LZ[TLU[ZHUKNP]PUN[OLJVTWHUPLZH KL]LSVWTLU[HSYVSLPU[OL0YPZOLJVUVT`HUK [OLJHWHJP[`MVYL_WHUZPVUPU[LYUH[PVUHSS` ;OPZPZIL[[LYHS[LYUH[P]L[VZLSSPUNWHY[VM [OL,:)[VYHPZLยธ\W[VรIUยนHZHNYLLK ^P[O[OL;YVPRH0[^V\SKTLHUL_[LUKPUN [OLYLTP[VM[OLZ[H[LOVSKPUNJVTWHU` [VOVSK[OLZOHYLZVMHSSJVTTLYJPHS Z[H[LJVTWHUPLZHUKYHPZPUNยธ\W[V รIUยนI`HSSV^PUNPU]LZ[TLU[[OYV\NO IVUKZWYLMLYLUJLZOHYLZVYV[OLYKLI[ PUZ[Y\TLU[Z^P[OVY^P[OV\[JV\WVUZ[V SVUN[LYTWYP]H[LPU]LZ[VYZ ;OPZ^V\SKYHPZLJHZOWLYOHWZTVYL LHZPS`HUKWYL]LU[HU`WYP]H[LJVTWHUPLZ MYVTNHPUPUNJVU[YVSV]LYHU`RL`Z[H[L JVTWHU`H[HU`[PTL0[^V\SKILT\JO SLZZJVU[YV]LYZPHSHUKPUIL[[LY[PTLZZ\JO WYP]H[LPU]LZ[TLU[JV\SKIL\ZLK[VKL]LSVW [OLZLJVTWHUPLZ[VJYLH[LTVYLQVIZOLYLVY L_WHUKHIYVHK;OLZ[H[LJVTWHUPLZT\Z[ ILZLLUHZWHY[VMHUHJ[P]LPUK\Z[YPHSWVSPJ` [VJYLH[LQVIZPU0YLSHUK ;VZLSSVMM[OLJVTTLYJPHSZ[H[LJVTWHUPLZ PUHร„YLZHSLMVYZOVY[[LYTJHZO^V\SK ILHTHQVYTPZ[HRL*VUNYLZZ[OLYLMVYL UV[LZ[OL.V]LYUTLU[ยปZJVTTP[TLU[[OH[ P[^PSSUV[ZLSSVMMHU`Z[H[LHZZL[Z\U[PS[OL THYRL[JVUKP[PVUZHYLYPNO[>LILSPL]L[OL .V]LYUTLU[PZZPUJLYLPUP[ZPU[LU[PVU[OH[ P[^V\SKVUS`ZLSSVMMHTPUVYP[`VM[OL,:) /V^L]LYOPZ[VY`ZOV^Z[OH[WHY[PHSZHSLZ ZVVUILJVTLM\SSWYP]H[PZH[PVUZ;OH[[OL 4PUZ[LYMVY;YHUZWVY[PZJVUZPKLYPUNZLSSPUNVMM [OLIHSHUJLVM(LY3PUN\ZLSLNHU[S`WYV]LZ [OPZWVPU[0[TH`IL[OH[HUV[OLYNV]LYUTLU[ ZLSSZVMMTVYLZOHYLZHUK[OLUSH[LY[OL [V[HSP[`^OLU[PTLZNL[[PNO[HNHPU;VZLSS
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

0[PZPTWLYH[P]L[OH[[OLYLZ[VMV\Y7LUZPVU -\UKPZ\ZLK^PZLS`HUK[OLZVVULYP[PZ PU]LZ[LKPU[OLYLHSLJVUVT`[OLIL[[LY L]LUWHY[VMHTVUVWVS`PZ[VYLWSH`[OL ,PYJVTKLIHJSL ;OLHS[LYUH[P]L[VWYP]H[PZPUN[OL,:)HUK V[OLYZ[H[LJVTWHUPLZPZ[OH[^P[O]PZPVU HUKPUUV]H[P]L[OPURPUN[OL.V]LYUTLU[ JV\SKZLL[OLZLÄYTZHZ]LOPJSLZ[VIL OHYULZZLK[VNL[OLY^P[O[OLWYP]H[LZLJ[VY [VILJVTLLUNPULZVMV\YYLJV]LY`>L YLHSS`KVUV[OH]LHJOVPJLI\[[V[HRL [OLOPNOYVHK¶[OLKL]LSVWTLU[HSYVHK ^P[OV\YZ[H[LJVTWHUPLZ0YLSHUKOHZHU LU[LYWYPZLKLÄJP[6\YMV\Y[VWPUKPNLUV\Z JVTWHUPLZOH]LJVSSHWZLK7YP]H[PZH[PVU VUS`THRLZ[OPZKLÄJP[^VYZLHUKOHZSLK[V H[YHUZMLYVMV^ULYZOPWHUKJVU[YVSV\[ZPKL 0YLSHUKHZ,PYJVTKLTVUZ[YH[LZ PP(:[H[LVM[OL(Y[>H[LY >HZ[L 5L[^VYR^P[OPU[OL:[H[L/VSKPUN *VTWHU`! ;OLLZ[PTH[LKJVZ[VMZL[[PUN[OPZ\WPZ ÁIPSSPVU,MÄJPLU[\ZLVM^H[LY^PSSJYLH[L JVUZPKLYHISLSVUN[LYTLU]PYVUTLU[HS ZH]PUNZHUK^PSSOH]L[OLJHWHJP[`[VJYLH[L V]LYQVIZK\YPUNKLSP]LY`Z[HNLHUK \W[VWLYTHULU[QVIZ PPP9L[YVÄ[LULYN`PULMÄJPLU[I\PSKPUNZ 0[PZLZ[PTH[LK[OH[[OLYLHYLHWWYV_PTH[LS` LULYN`PULMÄJPLU[OVTLZPU [OL:[H[L0U]LZ[TLU[OLYLJV\SKOLSW JYLH[LHUÁIPSSPVUPUK\Z[Y`5V[VUS` PZ[OPZ^VYRSHIV\YPU[LUZP]LP[OHZ JVUZPKLYHISLKV^UZ[YLHTILULÄ[TH[LYPHSZ THU\MHJ[\YLYZZ\WWSPLYZ[YHUZWVY[VM TH[LYPHSZL[J P]7\ISPJ;YHUZWVY[ 7VZ[WVUPUNJHWP[HSPU]LZ[TLU[PZZPTWS` W\ZOPUN\WJVZ[ZPU[OLSVUNLY[LYTHUK YLK\JPUNWV[LU[PHSLJVUVTPJNYV^[O >HP[PUN\U[PSLJVUVTPJYLJV]LY`ILNPUZ^PSS IL[OL^YVUNSVUN[LYTKLJPZPVU

]*HWP[HSPU]LZ[TLU[PU,K\JH[PVU 0U]LZ[TLU[PU,K\JH[PVUNLULYH[LZL_JLSSLU[ YL[\YUZ)\[J\[[PUNP[OVSKZIHJRM\[\YL NYV^[O;OL/PNOLY,K\JH[PVU(\[OVYP[` LZ[PTH[LZ[OH[[OPYKSL]LSPUZ[P[\[PVUZ ^PSSYLX\PYLHÁIPSSPVUPU]LZ[TLU[[V HJJVTTVKH[L[OLZ\YNLPUZ[\KLU[U\TILYZ UL^I\PSKPUNZMHJPSP[PLZYLM\YIPZOTLU[ *VUNYLZZ^LSJVTLZ[OL.V]LYUTLU[WSHU [VI\PSKUL^ZJOVVSZI\[^LHSZVHYN\L [OH[UVWYLMHIZZOV\SKL_PZ[PU0YPZOZJOVVSZ ^P[OPU[^V`LHYZ:\JOPU]LZ[TLU[PUZJOVVSZ PZSHIV\YPU[LUZP]LHUKILULÄ[ZJOPSKYLU,HYS` JOPSKOVVKMHJPSP[PLZULLK[VILL_WHUKLK ^P[OHWWYVWYPH[LMHJPSP[PLZ[VHJJVTTVKH[L [OLPUJYLHZLPU[OLU\TILYVM`V\UNJOPSKYLU H[[HPUPUN[OLHNLVM ]P0U]LZ[PUNPUOLHS[O :\MÄJPLU[TVUPLZULLK[VILHSSVJH[LK[V[OL OLHS[OZLY]PJL[VLUZ\YL[OLM\SS\[PSPZH[PVU VUH`LHYYV\UKIHZPZVMHSSH]HPSHISLILKZ HJ\[LHUKJVU[PU\PUNJHYLZVHZ[VTPUPTPZL OVZWP[HSV]LYJYV^KPUNHUKNYV^PUNPUJPKLUJL VMWH[PLU[ZVU[YVSSL`ZH^HP[PUNHUPUWH[PLU[ ILK;OLNYV^PUNPTWHJ[VM[OLYLJY\P[TLU[ TVYH[VYP\TVU[OLHJJLZZ[VHUKWYV]PZPVU VMMYVU[SPULOLHS[OZLY]PJLZT\Z[ILZ\IQLJ[ [VHJVZ[ILULÄ[HUHS`ZPZHZKLSH`LKHJJLZZ [VJHYLVUS`YLZ\S[ZPUPUJYLHZLKJVZ[ZPU[OL TLKP\T[VSVUN[LYTMVY[OLOLHS[OZ`Z[LT HUK[OLLJVUVT`HZH^OVSL *HWP[HSZWLUKPUNZOV\SKILWYPVYP[PZLK^P[O H[OYLL[VÄ]L`LHYI\PSKPUNWYVNYHTTL VMMHJPSP[PLZWYV]PKPUNJVU[PU\PUNJHYLMVY V\YNYV^PUNWVW\SH[PVUVMWLYZVUZV]LY `LHYZ+\L[V[OL\UPX\LKLTVNYHWOPJZPU [OPZJV\U[Y`[OPZPU]LZ[TLU[PZULJLZZHY` UV^^P[O[OLLJVUVTPJILULÄ[Z[OH[P[^PSS IYPUNPU[OLZOVY[[LYTPUVYKLY[VLUZ\YL [OLWYV]PZPVUVMHKLX\H[LJHYLMVYV\YHNPUN WVW\SH[PVUV]LY[OLUL_[[V`LHYZ


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

]PP:V\YJLZVM-\UKPUNMVY*HWP[HS 0U]LZ[TLU[ (Z\TVMรIPSSPVUH`LHYZOV\SKIL[HRLU MVYPU]LZ[TLU[MYVT[OL5H[PVUHS7LUZPVU 9LZLY]L-\UK\U[PS[OLรIUYLTHPUPUN PZPU]LZ[LKPUQVIZPU0YLSHUK*VUNYLZZ OHKZ\NNLZ[LKรIPSSPVUH`LHYMVY[OYLL `LHYZ^OLU[OLM\UK[V[HSSLKรIUI\[P[ OHZZPUJLILLUยธZWLU[ยนVU[OLIHURZ0[PZ PTWLYH[P]L[OH[[OLYLZ[VMV\Y7LUZPVU-\UK PZ\ZLK^PZLS`HUK[OLZVVULYP[PZPU]LZ[LK PU[OLYLHSLJVUVT`[OLIL[[LY *VUNYLZZZ\WWVY[ZTLHZ\YLZ[VLUJV\YHNL WLUZPVUM\UKZ[VPUJYLHZL[OLWYVWVY[PVU VM[OLPYHZZL[ZPU]LZ[LKPU[OLKVTLZ[PJ LJVUVT`I` PLTVYL[OHUKV\ISL[OL YH[LVM[OLYLJLU[SL]`VU[OL]HS\LVMWLUZPVU M\UKZ;OPZJV\SKNLULYH[LHUHKKP[PVUHS รIPSSPVUPUJHWP[HSPU]LZ[TLU[[VHKKYLZZ PUMYHZ[Y\J[\YHSKLร„JP[Z(U\TILYVMKVTLZ[PJ ZV\YJLZVMM\UKPUNZOV\SKIL[HWWLK! ย‹ 6U>LKULZKH`5V]LTILY0YPZO)HUR 9LZVS\[PVU*VYWVYH[PVUMVYTLYS`(UNSV 0YPZO)HURHUK[OL0YPZO5H[PVU^PKL )\PSKPUN:VJPL[`PZK\L[VWH`V\[H รTPSSPVUIVUK[VHZPUNSL\UZLJ\YLK \UN\HYHU[LLKZLUPVYIVUKOVSKLY ย‹ -YVT(WYPSVU^HYKZรIPSSPVUPZ K\LMYVT[OLL_JOLX\LY[V(UNSV0YPZO IHUR[VWH`VMMIVUKOVSKLYZHUKIHURZ [OH[SLU[YLJRSLZZS`[VP[PU[OLWHZ[ZLL ZLJ[PVUILSV^VU(UNSV0YPZO0M[OL,< ,*)PUZPZ[ZVU[OLZLWH`TLU[Z[OLU[OL` T\Z[YLJVNUPZL[OLPYYVSLHUKTHRL\W [OLSVZZ[V[OL[H_WH`LYI`V[OLYTLHUZ ย‹ (SVUN^P[OM\UKZMYVT[OL5H[PVUHS 7LUZPVU9LZLY]L-\UKVM^OPJO[OLYL HYLHULZ[PTH[LKรIUJ\YYLU[S`WYP]H[L WLUZPVUM\UKZJHUILTVIPSPZLK[V PUJYLHZL[OLV]LYHSSSL]LSVMPU]LZ[TLU[ 

ย‹ 7YV]PKLHTLUKPUNSLNPZSH[PVU[VWYV]PKL MVYPU]LZ[TLU[PU[OL:VSPKHYP[`)VUKZ I`7LUZPVUZJOLTLZHZJHSSLKMVYI` *VUNYLZZ0),*HUK[OL0(7- ย‹ (Z\Z[HPULKJHTWHPNU[VPUJYLHZLW\ISPJ PU[LYLZ[PU[OL:VSPKHYP[`)VUKHUKKPYLJ[ [OLPU]LZ[TLU[PU[VKLZPNUH[LKWYVQLJ[Z ย‹ ,Z[HISPZO[OL5L^,YH:[H[L/VSKPUN *VTWHU`PUHTHUULY^OPJO^V\SK H[[YHJ[WLUZPVUM\UKZ ย‹ ,\YVWLHU0U]LZ[TLU[)HURSVHUZ JV\SKIL\ZLK[VTH[JOIVYYV^PUNZ KVTLZ[PJHSS`[VSL]LYHNLNYV^[OPURL` HYLHZVMPUMYHZ[Y\J[\YL ย‹ 4\S[PUH[PVUHSJVTWHUPLZJV\SKOLSW 0YLSHUKHUK[OLTZLS]LZI`KLMLYYPUN[OL YLWH[YPH[PVUVMZVTLVM[OLPYWYVร„[ZMVY HWLYPVKHUK[VZL[\WHUPU]LZ[TLU[ M\UKVUHJVTTLYJPHSIHZPZ[V PU]LZ[PUUL^VYL_PZ[PUN0YPZOIHZLK LU[LYWYPZLZHUKPUMYHZ[Y\J[\YL:L]LYHS Z\JOJVTWHUPLZ^V\SKZL[\W[OPZ M\UKHTV\U[PUN[VIPSSPVUZHUKP[^V\SK THRLHZPNUPร„JHU[JVU[YPI\[PVU[V^HYKZ LJVUVTPJYLUL^HSHUKKL]LSVWTLU[ ย‹ :[HY[H\[VLUYVSTLU[PU[OLZ[H[LWLUZPVU M\UKPTTLKPH[LS`;OPZ^PSSNP]LZ\IZ[HU[PHS ร…V^ZVMM\UKZ[V[OL,_JOLX\LY ย‹ ,UJV\YHNL79:(Z[VPU]LZ[PU[OLZ[H[L WLUZPVUZJOLTL0M PZPU]LZ[LKPU P[V]LY[OLUL_[`LHYP[^V\SKWYV]PKL HYV\UKรIPSSPVU ย‹ :V]LYLPNU(UU\P[`)VUKZJHUNLULYH[L Z\IZ[HU[PHSPU]LZ[TLU[JHWP[HS ย‹ ;OLYLZOV\SKIL^LSSTHYRL[LK:VSPKHYP[` )VUKZZVSK[V[OL+PHZWVYHHUKJP[PaLUZ ^OPJOHYLO`WV[OLJH[LK[VTHQVYJHWP[HS WYVQLJ[ZHUKWLYOHWZHSZV[V[YHPUPUN HUKJYLKP[MVY:4,Z
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

0*;<0U]LZ[TLU[:[PT\S\ZHUKP[Z.+7,MMLJ[ÁT 

0*;<:[PT\S\Z (KKP[PVUHS.+7NYV^[O

   5V[L!;OLJHSJ\SH[PVUZHZZ\TLHUPU]LZ[TLU[T\S[PWSPLYVMPU`LHYHUKMVYLHJO`LHYHM[LY[OH[

:VTLPKLHVMWVZZPISL.+7HUKLTWSV`TLU[ PTWHJ[ZHYLNP]LUPU[OLJOHY[Z

[OLL_JOLX\LY0[T\Z[KV[OPZ5V[[VKVZV ^V\SKILYLJRSLZZ

(UNSV0YPZO0)9*7YVTPZZVY`5V[LZ ;OLZJHSLHUKZPNUPÄJHUJLVM7YVTPZZVY` 5V[LZPZZ\LKH[(UNSV0YPZO)HURHUK05): PUPZLUVYTV\Z;OLM\SSHTV\U[^HZ WSHJLKVU.LULYHS.V]LYUTLU[KLI[PU <UKLY[OLJ\YYLU[WYVTPZZVY`UV[L]HS\LVM ÁIPSSPVUVM^OPJO[OLMVYTLY(UNSV0YPZO )HURJVTWYPZLZÁIPSSPVULZ[PTH[LZIHZLK VUPUMVYTH[PVUWYV]PKLKI`[OL+LWHY[TLU[ VM-PUHUJLPUKPJH[LZ[OH[[OLJVZ[PU[OL SVUN[LYTJV\SKL_JLLKÁIPSSPVUPUJS\KPUN PU[LYLZ[VU[OLWYVTPZZVY`UV[LZ[OLTZLS]LZ HZ^LSSHZPU[LYLZ[VUIVYYV^PUN[VWH`MVY [OL5V[LZHSVUN^P[O[OLJVZ[VM[OLJHWP[HS WH`TLU[THKL[V(UNSV0YPZO)HURPU ;OL.V]LYUTLU[OHZ[OLVW[PVU^P[OPU[OL 4LTVYHUK\TVM<UKLYZ[HUKPUNHUK^P[OV\[ YPZRVMJVU[HNPVU[VYL]PL^HUKHTLUK[OPZ HYYHUNLTLU[^P[OLMMLJ[P]LJVZ[ZH]PUNZ[V

:VJPHS7YV[LJ[PVUHUK>VYR 9LSPLMMVYOV\ZLOVSKZPUTVY[NHNL HYYLHYZ!0[PZ\UMHPY[OH[[OVZL^OV[VVRV\[ TVY[NHNLZH[[OL^YVUN[PTLVY^OVOH]L SVZ[[OLPYQVIZVYZ\MMLYLKHKYVWPUPUJVTL UV^ÄUK[OLTZLS]LZPUO\NLKPMÄJ\S[PLZ^OPSL IHURZOH]LILLUIHPSLKV\[H[LUVYTV\Z JVZ[[V[H_WH`LYZ.V]LYUTLU[T\Z[[HRL [OLSLHKPUÄUKPUNHZVS\[PVUPU]VS]PUNHU HWWYVWYPH[LHUKQ\Z[ZOHYPUNVM[OLI\YKLU ;OPZTLHUZW\[[PUN^VYRLYZHUK[OLPYMHTPSPLZ ÄYZ[UV[IHURZ=VS\U[HY`*VKLZHYLUV[ Z\MÄJPLU[;OPZI\KNL[T\Z[WYV]PKLMHPYHUK IHSHUJLKZVS\[PVUZ[OH[WYV[LJ[MHTPS`OVTLZ HUKHKLJLU[Z[HUKHYKVMSP]PUNHUKWYV]PKL YLHSPZ[PJHUKHJOPL]HISLWH[O^H`ZV\[VM V]LYPUKLI[LKULZZLZWLJPHSS`MVY[OVZLPU ULNH[P]LLX\P[`0[PZPTWVY[HU[[OH[WLVWSLIL NP]LU[OLVWWVY[\UP[`[VLUNHNL^P[OZVS\[PVUZ [OH[[HRLHJJV\U[VMHIPSP[`[VWH`

 O [[W!LJVUVTPJPUJLU[P]LZISVNZWV[JVTZLHYJOSHILS )HUR 3PHIPSP[PLZ


:WLJPÄJTLHZ\YLZ[VHZZPZ[[OL \ULTWSV`LK 0U[OLTLKP\T[LYT^LZOV\SKWSHU[VHKQ\Z[ QVIZLLRLYZILULÄ[[VNP]LTVYLZ\WWVY[[V WLVWSL^OLU[OL`ÄYZ[ILJVTL\ULTWSV`LK ;OLYLZOV\SKILHTVYLÅL_PISL[YLH[TLU[ VMWHY[[PTL^VYRPZHZZLZZPUNKPZYLNHYKZ MVYILULÄ[ZVYHSSV^HUJLZWLYOHWZHSVUN [OLTVKLSVWLYH[LKPU[OL5L[OLYSHUKZHZ V\[SPULKPU[OLYLJLU[5,:*YLWVY[VUW\ISPJ Z\WWVY[ZMVY[OL\ULTWSV`LK ;OLYLHYLJOHUNLZULLKLK[V[OLTL[OVK VMJHSJ\SH[PVUVMYLK\UKHUJ`WH`TLU[ZMVY [OVZLVUZOVY[[PTL^VYRPUNVYMVY[OVZL ^OVZLOV\YZOH]LILLUYLK\JLKH[[OL LTWSV`LY»ZYLX\LZ[;OPZPZULLKLKPU]PL^ VM[OLPUJPKLUJLVMSVUN[LYTZOVY[[PTL ^VYRPUNHUK[OLULLK[VJ\YI[OLWV[LU[PHS MVYHI\ZLPUYLK\JPUNLTWSV`LYZ»YLK\UKHUJ` VISPNH[PVUZ0UHKKP[PVU! ‹ ;OLYLZOV\SKILUVM\Y[OLYJ\[Z[V ZVJPHS^LSMHYLYH[LZ0U[OLJVU[L_[VM YPZPUNSL]LSZVMJVUZPZ[LU[WV]LY[`HUK TH[LYPHSKLWYP]H[PVUP[PZUV[Q\Z[PÄHISL [VM\Y[OLYYLK\JL[OLPUJVTLVM[OVZL ^OVHYL\UKLYWYP]PSLNLK ‹ ,UZ\YL0YLSHUK»ZWV]LY[`[HYNL[ZWYLZLU[ HM\SSWPJ[\YLVM[OLWYVISLT0YLSHUK ZOV\SKLZ[HISPZOHYHUNLVMWV]LY[` [HYNL[Z[OH[HSSV^ZMVY[OLKL]LSVWTLU[ VMZ[YH[LNPLZ[VHZZPZ[[OVZL^OVHYL Z[Y\NNSPUNZ\JOHZ[OL^VYRPUNWVVY )\KNL[HY`KLJPZPVUZZOV\SKILMYHTLK HJJVYKPUNS`[VTPUPTPZL[OLULNH[P]L PTWHJ[VUSV^WHPKOV\ZLOVSKZ ‹ 7YV[LJ[[OLPUJVTLZ\WWVY[ZHUK ZLY]PJLZMVYWLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZHUK W\ISPZOHU0TWSLTLU[H[PVU7SHUMVY[OL 5H[PVUHS+PZHIPSP[`:[YH[LN`*VUNYLZZPZ HSZVVM[OL]PL^[OH[^LT\Z[JVU[PU\L

^P[O[OLYLMVYTWYVNYHTTLZL[V\[PU [OL.V]LYUTLU[»ZTLU[HSOLHS[OWVSPJ` (=PZPVUMVY*OHUNLHUK[OLWYVTPZLK YPUNMLUJPUNVMÁTPSSPVUHUU\HSS` MYVT[OLOLHS[OI\KNL[[VKL]LSVW JVTT\UP[`ZLY]PJLZT\Z[ILWYV[LJ[LK ‹ ,UZ\YLHKLX\H[LÄUHUJPHSHUKO\THU YLZV\YJLZHYLWYV]PKLKMVY[OL5H[PVUHS ,TWSV`TLU[HUK,U[P[SLTLU[Z:LY]PJL 5,,:(ULMMLJ[P]LºVULZ[VWZOVW» ^OPJOWYV]PKLZPUMVYTH[PVU[V[OLW\ISPJ VU[OLPYILULÄ[YPNO[ZHUKHZZPZ[Z^P[O QVIZLHYJOPZLZZLU[PHS[VOLSW[HJRSL [OLJYPZPZVM\ULTWSV`TLU[;OLJ\S[\YL T\Z[ILVMLUHISLTLU[YH[OLY[OHU ZPTWS`JVU[YVS ‹ 7YV]PKL[OLULJLZZHY`Z\WWVY[Z[V HSSV^WLVWSL[HRL\WLTWSV`TLU[LN HMMVYKHISLJOPSKJHYLTLKPJHSZ\WWVY[ L[J ‹ 0U[YVK\JLJVTWLUZH[PVU[VOLSW TP[PNH[L[OLWYVISLTVMM\LSWV]LY[` ^OPJOOHZILLUL_HJLYIH[LKI`[OL YLNYLZZP]LLMMLJ[VM[OLJHYIVU[H_VU SV^PUJVTLOV\ZLOVSKZ ‹ 7YV[LJ[HUKPUJYLHZLLTWSV`TLU[I` THPU[HPUPUNM\UKPUNMVYJVTT\UP[` WYVQLJ[ZHUKI`PU[YVK\JPUNUL^ WYVNYHTTLZ^OPSLW\[[PUNWYVJLK\YLZ PUWSHJL[VH]VPKQVIKPZWSHJLTLU[ 6]LYZLHZ+L]LSVWTLU[(PK!>LT\Z[ JVU[PU\L[VTHRLWYVNYLZZ[V^HYKZ[OL<5 [HYNL[VMZWLUKPUN VMUH[PVUHSPUJVTL VUV]LYZLHZHPKI`0[PZPU0YLSHUK»Z PU[LYLZ[[VZ[YLUN[OLU[OLMV\UKH[PVUZ VMHZ[HISLHUKZ\Z[HPUHISLPU[LYUH[PVUHS LJVUVTPJVYKLYI`PU]LZ[PUNPUV]LYZLHZHPK 0YLSHUKJHUJVU[YPI\[L[VZ\JOHUL^NSVIHS JVTT\UP[`HUKI\PSKWHY[ULYZOPWZ[OH[^PSS ILULÄ[\ZUV^HUKPU[V[OLM\[\YL

0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

;OLYLZOV\SKILUVM\Y[OLYJ\[Z[VZVJPHS ^LSMHYLYH[LZ
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

(4VYL9LHSPZ[PJ;PTLZJHSL ;V5HYYV^;OL+LÄJP[

;OL[HYNL[VM KLÄJP[PUPZ\UYLHSPZ[PJ ILJH\ZL[OLO\THUHUKZVJPHSJVZ[PZ [VVOPNO(ULNV[PH[LKWYVSVUNH[PVUVM[OL KLHKSPULI`TVU[OZPZ^HYYHU[LK^P[O ZVTLSLL^H`I\PS[PUMVYKV^UZPKLYPZRZ;OL [HYNL[KH[LOHZHSYLHK`ILLUJOHUNLK[^PJL ;OL[HYNL[VMYLHJOPUNHSV^LYNV]LYUTLU[ KLÄJP[VM PUKVLZUV[YLX\PYLH ÄZJHSHKQ\Z[TLU[HZSHYNLHZÁIUK\L[V \UL_WLJ[LKZH]PUNZPUPU[LYLZ[WH`TLU[ZHZ ^LSS[OLJHYY`V]LYYL]LU\LLMMLJ[ZVM)\KNL[ HUK[H_YL]LU\LI\V`HUJ`\UKLYH U\TILYVMOLHKPUNZ

;OLYLPZZJVWLMVYÄZJHSS`UL\[YHSJOHUNLZ [VILTHKL^P[OPU[OL[LYTZVM[OL 4LTVYHUK\TVM<UKLYZ[HUKPUN;OLJOVPJL VMHSV^YL]LU\LHUK[OLYLMVYLPU[OLSVUN [LYTSV^ZWLUKLJVUVT`PZHKVTLZ[PJ WVSP[PJHSJOVPJLHUKUV[VULULJLZZHYPS` PTWVZLKL_[LYUHSS`0UKLLK\UKLYJ\YYLU[ WSHUZMVYHKQ\Z[TLU[[VL_WLUKP[\YLHUK YL]LU\L[OLWYVWVY[PVUVM.+7HJJV\U[LK MVYI`W\ISPJL_WLUKP[\YLHUKYL]LU\L ^PSSKLJSPULV]LY[OLUL_[MV\Y`LHYZ0U V[OLY^VYKZ0YLSHUK^PSSTV]LH^H`MYVT [OLJ\YYLU[,<H]LYHNLVMQ\Z[V]LY ZWLUKPUNHUK YL]LU\LZLLJOHY[

;YLUKZPUW\ISPJL_WLUKP[\YLHUKYL]LU\L.LULYHS.V]LYUTLU[ EU27 Exp IE ExpEU27 Rev IE Rev

60 50 40 30 20 10 0

‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

:V\YJL!,\YVZ[H[

HUK:[HIPSP[`HUK7YVNYHTTL<WKH[L+LWHY[TLU[VM-PUHUJLMVYSH[LY`LHYZ


0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU

*VUJS\ZPVU

>LULLK[VZWLUKHUK^VYRV\Y^H` V\[VM[OLLJVUVTPJJYPZPZ;OLYLPZZ[PSS HIL[[LYMHPYLYHUKLJVUVTPJHSS`TVYL LMMLJ[P]L^H`;OPZPZOV^+LUTHYRPZ MHJPUN[OLJOHSSLUNL>LZOV\SKMVSSV^[OL L_HTWSLVMP[ZUL^.V]LYUTLU[PURPJR Z[HY[PUNP[ZZTHSSVWLULJVUVT`HZMHYHZ PZWVZZPISL;OPZJHUILKVUL^P[OTVYL Q\KPJPV\ZJOHUNLZPUJ\YYLU[ZWLUKPUN"^P[O PUJYLHZLK[H_LZVU[OVZL^P[O[OLIYVHKLZ[ ZOV\SKLYZ"^OPSLHSZVPU]LZ[PUNรIPSSPVUVM V\YV^UZH]PUNZPU[YHPUPUNPUMYHZ[Y\J[\YL HUKPUL_WHUKPUNJYLKP[[V:4,ZHUK^P[O HZ[H[LSLKZ[PT\S\Z[VRPJRZ[HY[WYP]H[L PU]LZ[TLU[

;OL5H[PVUHS,JVUVTPJ :VJPHS*V\UJPSยปZ +L]LSVWTLU[HS>LSMHYL:[H[LWYV]PKLZ HUPTWVY[HU[JVUJLW[\HSYLMLYLUJL0[PZ WVZZPISL[VILJVTLHTVYLJVTWL[P[P]L HUKK`UHTPJLJVUVT`HUKTV]L[V^HYKZ HTVKLSVM[H_H[PVUHUK^LSMHYL[OH[ N\HYHU[LLZHIHZPJPUJVTLHKLX\H[L LK\JH[PVUHUKOLHS[OJHYL;OL5VYKPJ JV\U[YPLZOH]LTHUHNLK[VHJOPL]L[OPZ /V^L]LY[VTV]L[V^HYKZ[OPZ[`WLVM TVKLSYLX\PYLZHO\NLJOHUNLPUTLU[HSP[` HUKPUPUZ[P[\[PVUHSJ\S[\YL 0[PZPU[PTLZVMJYPZPZ[OH[YHKPJHSHUK WYVNYLZZP]LJOHUNLJHUILTHKL

9LMLYLUJLZ )HSS3H\YLUJL+HUPLS3LPNOHUK7YHRHZO3V\UNHUPยบ7HPUM\S4LKPJPULยปPU-PUHUJLHUK+L]LSVWTLU[=VS UV:LW[LTILY>HZOPUN[VU+*0U[LYUH[PVUHS4VUL[HY`-\UK-PUHUJL +L]LSVWTLU[:LW[LTILY =VS5V )LYNPU(KLSL*VULMYL`;OVTHZ-P[a.LYHSK1VOUHUK0KL2LHYUL`ยบ;OL)LOH]PV\YVM[OL0YPZO,JVUVT`! 0UZPNO[ZMYVT[OL/,94,:4HJYV,JVUVTPJ4VKLSยป>VYRPUN7HWLY+\ISPU!,JVUVTPJHUK:VJPHS 9LZLHYJO0UZ[P[\[L,:90 *VSSPUZ4PJOLmSยธ;H_H[PVUยน0U1VOU6ยป/HNHUHUK*HYVS5L^THULKZ;OL,JVUVT`VM0YLSHUK[O LKP[PVU+\ISPU!.PSSHUK4HJTPSSHU *VSSPUZ4PJOLmSHUK4HY`>HSZO0YLSHUKยปZ;H_,_WLUKP[\YL:`Z[LT!0U[LYUH[PVUHS*VTWHYPZVUZHUKH 9LMVYT(NLUKHยถ:[\KPLZPU7\ISPJ7VSPJ`5V+\ISPU!7VSPJ`0UZ[P[\[L;YPUP[`*VSSLNL+\ISPU +LWHY[TLU[VM-PUHUJL:[HIPSP[`7YVNYHTTL<WKH[L+\ISPU >OP[L9VZZHยบ0YPZOTHJYVJVTTLU[!@LHYZVMOPNOPUJVTLSHYNLS`^HZ[LKยป+\ISPU!+H]`9LZLHYJO
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

(WWLUKP_

;HISL( 3H[LZ[WYVQLJ[PVUZVMNYV^[OPUYLHS.YVZZ+VTLZ[PJ7YVK\J[HZVM6J[VILY +LWHY[TLU[VM-PUHUJL :[HIPSP[`7YVNYHTTL<WKH[L(WYPS 04-:[HMM>VYRPUN7HWLY:LW[ *LU[YHS)HUR6J[ ,:90(\N\Z[

 

 

 

 

  

 

;HISL( 7YL]PV\ZWYVQLJ[PVUZVMJOHUNLPUYLHS.YVZZ+VTLZ[PJ7YVK\J[HZVMTPK 

+LWHY[TLU[VM-PUHUJL+LJ 

HJ[\HS WYVQLJ[LK  

 

 

;HISL( 3H[LZ[WYVQLJ[PVUZVM.LULYHS.V]LYUTLU[)HSHUJLW\ISPJZLJ[VYKLÃ&#x201E;JP[6J[ +LWHY[TLU[VM-PUHUJL(WY

 

 

 

 

 

;HISL( 7YL]PV\ZWYVQLJ[PVUZVM.LULYHS.V]LYUTLU[)HSHUJLW\ISPJZLJ[VYKLÃ&#x201E;JP[+LJ +LWHY[TLU[VM-PUHUJL 

 

 

 

 
0YPZO*VUNYLZZVM;YHKL<UPVUZ 7YL)\KNL[:\ITPZZPVU 

;HISL( ÁT

;H_

;H_

;H_

7\ISPJ 6[OLY

*HWP[HS

;V[HS

WLYZVUHS JHWP[HS JVUZ\TW[PVU ZLJ[VY W\ISPJ L_WLUKP[\YL M\SS PUJVTL `LHY WH`YVSS ZWLUKPUN

7\ISPJZLJ[VY ZH]PUNZ1\S` )\KNL[ 7\ISPJZLJ[VY ZH]PUNZ-LI :\WWSLTLU[HY` )\KNL[(WYPS )\KNL[ )\KNL[ PUÄYZ[`LHY ;V[HS@PLSK :H]PUNZ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ;OL[HISLZOV^Z[OH[ VM[OLIU[VKH[LOHZJVTLMYVT[H_PUJYLHZLZ

*VTWVZP[PVUVMSHZ[ZP_I\KNL[HY`JOHUNLZ¶

*HWP[HS L_WLUKP[\YL 

;H_ WLYZVUHSPUJVTL 

;H_JHWP[HS 

6[OLYW\ISPJ ZWLUKPUN 

;H_JVUZ\TW[PVU 

7\ISPJ:LJ[VY WH`YVSS 


Printed by Trade Union Labour

www.ictu.ie 31/32 Parnell Square Dublin 1 Ireland

Carlin House 4 - 6 Donegall Street Place Belfast BT1 2FN Northern Ireland

Phone: +353 1 8897777 Fax: +353 1 8872012 E-mail: congress@ictu.ie www.ictu.ie

Phone: +02890 247940 Fax: +02890 246898 E-mail: info@ictuni.org www.ictuni.org

ICTU Pre-Budget 2011  

Pre-Budget Submission