Vester Søgade – Prospekt

Page 1

GRUND BELIGGENDE UD TIL SANKT JØRGENS SØ UDBYDES LAND PLOT BY THE COPENHAGEN LAKES VESTER SØGADE 14, MATRIKEL 400, VESTERVOLD KVARTER, KØBENHAVN / VESTER SØGADE 14, SITE NO. 400, VESTERVOLD KVARTER, COPENHAGEN


CAPITAL MARKETS OFFICE LETTING VALUATION & RESEARCH OCCUPIER SERVICES RETAIL

Prospekt // Vester Søgade 14 // 2


Cushman & Wakefield | RED udbyder på vegne af Københavns Kommune grunden; matrikel 400 på Vester Søgade 14.

On behalf of the City of Copenhagen, Cushman & Wakefield | RED hereby invite tenders for the land situated at title no. 400, Vester Søgade 14.

Grunden sælges i et offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

The land is offered for sale in an open tender process pursuant to Executive Order no. 396 of 3 marts 2021 on the offering for sale in an open tender process of the real property owned by the municipal and regional authorities.

Udbudsvilkårene, udbudsproces og samtlige bilag kan hentes på: vestersoegade14.dk

The tender conditions, sales process and all appendices are available for download at: vestersoegade14.dk

Lior Koren +45 27 11 05 08 lk@cw-red.dk

Lior Koren +45 27 11 05 08 lk@cw-red.dk

Prospekt // Vester Søgade 14 // 3


EN UNIK GRUND I KØBENHAVN CENTRUM I FØRSTE RÆKKE TIL SØERNE A unique land plot in Copenhagen City right by the Copenhagen Lakes

INFLATIONSSIKRET CASH-FLOW Inflation secured cash-flow

STOR OG SIKKER UPSIDE VED LEJEKONTRAKTENS OPHØR Substantial and certain upside at the end of the lease term

Prospekt // Vester Søgade 14 // 4


UDBUDSPROCES

TENDER PROCESS

Ejendommen udbydes i et offentligt udbud i henhold ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme” (BEK nr. 396).

The property is offered in a public tender in accordance with the “Order on public tender for the sale of the municipality’s real estate (properties)” (BEK no. 396).

Betinget tilbud skal afgives senest den 29. oktober kl. 12:00 i form af underskrevet tilbudsblanket, som fra tilbudsgivers side er betinget af tre ugers due diligence, til følgende:

A conditional offer must be submitted no later than October 29 at 12 PM as a signed tender form, which for the tenderer is subject to three weeks’ due diligence, to the following address:

KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme og Indkøb Borups Allé 177 2400 København NV Att.: Christine Schou/FORTROLIGT

KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme og Indkøb Borups Allé 177 2400 København NV Att.: Christine Schou/CONFIDENTIAL

Eller scannes og sendes som mail til: keid-koeb-salg-leje@okf.kk.dk

Or scanned and e-mailed to: keid-koeb-salg-leje@okf.kk.dk

De indkomne betingede tilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Københavns Kommune har ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Københavns Kommune kan stille krav om, at tilbudsgiver sandsynliggør sin evne til at betale købesummen.

The conditional offers received will be evaluated and approved by the Finance Committee and the Municipal Council. The Municipality of Copenhagen has the right to reject all bids received. The Municipality of Copenhagen may require the tenderer to ensure the ability to pay the purchase price.

Den budgiver, der får accept af sit tilbud, har tre uger til gennemførelse af sin due diligence og eventuel tilbagetræden fra handlen. Træder køber ikke tilbage fra handlen som følge af forhold konstateret i sin due diligence, er handlen endelig.

The tenderer whose offer is accepted is granted three weeks to complete a due diligence. If the buyer does not withdraw from the transaction as result of findings in the due diligence, the sale is final.

Hvis budgiver frafalder sit tilbud, kan sælger vælge at genudbyde ejendommen eller tilbyde ejendommen til næsthøjestbydende, der ligeledes vil få ret til tre ugers due diligence.

If the tenderer waives his offer, the seller may choose to re-offer the property or offer the property to the second highest bidder, who will also be entitled to three weeks’ due diligence..

På næste side er illustreret en indikativ tidslinje for den forventede salgsproces. Det skal bemærkes, at denne er vejledende og ændringer/ forsinkelser kan forekomme.

The opposite page illustrates an indicative timeline of the expected sales process. It must be noted that this is indicative. Changes may occur.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 5


INDIKATIV TIDSLINJE FOR SALGSPROCES INDICATIVE SALES PROCESS TIMELINE AUGUST

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

16. AUGUST

29. OCTOBER

23. NOVEMBER

2. DECEMBER

Udbud af ejendommen

Budfrist for aflevering af betinget tilbud

Økonomiudvalget tager stilling til indkomne tilbud

Borgerrepræsentationen tager stilling til indkomne tilbud

Deadline for submission of conditional bids

The Finance Committee evaluates incoming offers

The Municipal Council evaluates incoming offers

Offering of property

JANUARY

23. DECEMBER Højestbydende har til den 23. december til at gennemføre due diligence og kan herefter bekræfte eller frafalde købstilbud The highest bidder has until the 23rd of December to complete due diligence and subsequently confirm or withdraw the offer

Endelig handel eller bortfald som følge af den gennemførte due diligence. Ejendommen genudbydes, eller proces fortsættes med næsthøjstbydende. Final deal or lapse following completed due diligence. The property is re-offered, or the process is continued with the higest bidder.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 6


EJENDOMMEN Ejendommen er et grundstykke ejet af Københavns Kommune. Aktuelt er grunden bebygget med 100 ejerboliger. Samtlige 100 ejerboliger er del af Ejerforeningen Sct. Jørgens Gård, der lejer grundstykket af Københavns Kommune med en gensidig uopsigelighed indtil 1. april 2060, hvor lejemålet ophører uden yderligere varsel. Grunden er 2.787 m² og er bebygget med en 10.127 m² bygning i otte etager med et boligareal på 9.357 m². Under bebyggelsen er desuden parkeringskælder, hvortil bygningerne på matriklen og nabomatriklerne har brugsret. Grunden er omfattet af kommuneplan 2019 og er beliggende i et område med bred anvendelse, herunder boliger, serviceerhverv (butikker, restauranter o.lign.), liberale erhverv mv. (B4-ramme). Grundsalget er ikke momspligtigt jf. bindende svar fra SKAT.

THE PROPERTY The property is a plot of land owned by the City of Copenhagen with currently 100 owner-occupied flats. All 100 owner-occupied flats form part of the owner’s association named “Ejerforeningen Sct. Jørgens Gård”, which leases the plot of land from the municipality of Copenhagen under a lease which neither party may terminate until 1 April 2060, on which date the lease will terminate without further notice. The plot of land is 2,787 m² with a 10,127 m² 8-storey building with a floor space of 9,357 m². The building also houses an underground car park to which the buildings on the land and the adjoining sites have a right of use. The land is subject to the 2019 urban area development plan and is situated in an area used for a variety of purposes, including for residential purposes, service trades (shops, restaurants and the like), liberal professions, etc. (B4 framework). The sale is not subject to VAT cf. the tax authorities (SKAT).

Prospekt // Vester Søgade 14 // 7


Adresse / Adress

Vester Søgade 14 m.fl., 1601 København V / Vester Søgade 14 et al., 1601 Copenhagen V

Matr. nr. / Title no.

400, Vestervold Kvarter, København / 400, Vestervold Kvarter, Copenhagen

VURDERING OG EJENDOMSSKAT / ASSESSMENT AND PROPERTY TAX Offentlig vurdering (grundværdi) / Public land assessment

36.788.400 kr. / DKK 36,788,400

Grundskyld / Land tax

1.250.806 kr. / DKK 1,250,806

Renhold fortov / Cleaning pavement

5.260,99 kr. / DKK 5,260.99

Rottebekæmpelse / Pest control

1.446,52 kr. / DKK 1,446.52

Moms / VAT

Ejendommen er ikke momsregistreret / The property is not registered for VAT purposes

AREALER / AREAS Grundareal / Site area

2.787 m²

Aktuel bebyggelse / Current building

10.127 m² (boliger ejet af private) / 10.127 m² (privately-owned residential premises)

Heraf vejareal / Hereof street area

0 m²

OFFENTLIGE FORHOLD / MATTERS RELATING TO PUBLIC ADMINISTRATION Olietanke / Oil tanks

Nej / No

Zonestatus / Zoning

Byzone / City Zone

Planforhold / Planning

Kommuneplan nr. 2019. B4-ramme / Urban area development plan no. 2019. B4 framework

Vejforsyning / Road supply

Ja / Yes

Jordforurening / Site pollution

Region Hovedstaden oplyser, at grunden ikke er kortlagt som forenet eller muligt forurenet i henhold til Jordforureningsloven. Danmarks Miljøportal oplyser ligeledes, at grunden ikke er kortlagt i henhold til deres oplysninger. Grunden er områdeklassificeret som lettere forurenet, hvilket er tilfældet for alle områder i byzonen i Københavns Kommune. According to the Capital Region of Denmark, the land is not registered as contaminated or potentially contaminated land under the Danish Contaminated Soil Act (jordforureningsloven). Nor is the land registered as contaminated by the Danish Natural Environment Portal. The land is classified as slightly contaminated, which is the case for all urban zone areas within the City of Copenhagen.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 8


Prospekt // Vester Søgade 14 // 9


Prospekt // Vester Søgade 14 // 10


BELIGGENHED Beliggenheden ud til Sankt Jørgens Sø er enestående, og blandt de bedste boligbeliggenheder ved Søerne. Denne del af Vester Søgade er smallere og mindre trafikeret end resten af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade, hvilket giver en rolig atmosfære for boligerne midt i det pulserende byliv. Området er kendetegnet ved navnkundige københavnerbygninger; Planetariet, Imperialbygningen, Tivoli og ”Axel Towers”. Beliggenheden er midt i det historiske og samtidigt midt i udviklingen.

LOCATION The geographical location fronting onto the Sankt Jørgens Lake is unique and among the most sought after locations by the Copenhagen Lakes (in Danish: Søerne). This part of Vester Søgade is narrower and less busy than the rest of Vester Søgade, Nørre Søgade and Øster Søgade, which gives a calm atmosphere for the residential flats in the middle of the pulsating urban life. The area is characterised by renowned Copenhagen buildings like the Tycho Brahe Planetarium, the Imperial building, Tivoli and the new ”Axel Towers”. The land is situated in the interface between history and contemporary urban development.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 11


DET LØBENDE AFKAST

UPSIDE

Grundlejen udgør aktuelt 1.495.065,76 kr. årligt, der tilfalder grundens ejer. Lejen kan betragtes som en nettoleje, idet lejer afholder samtlige driftsudgifter, ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter forbundet med ejendommen.

Lejekontrakten er tidsbegrænset til 1. april 2060, hvor lejekontrakten samtidigt ophører. Senest her overtager grundens ejer de på grunden beliggende bygninger eller grunden i ryddet stand. Ejer kan således vælge at overtage 100 lejligheder eller anmode ejerforeningen om at nedrive bebyggelsen med mulighed for nybyggeri.

Lejen reguleres hvert fjerde år med udviklingen i forburgerprisindekset akkumuleret og er dermed inflationssikret. Lejen er senest reguleret den 1. juni 2019. Der er ingen risiko forbundet med lejeindtægten, idet bygningen overgår til grundens ejer, såfremt lejer misligholder.

CURRENT RETURN

UPSIDE The lease is a fixed-term lease terminating on 1 April 2060. No later than on this date, the land owner will take possession of the buildings situated on the land or the land, in a cleared state and condition. The owner may thus choose to take possession of 100 flats or request the owner’s association to demolish the buildings with the possibility of erecting new buildings.

The annual basic rent currently amounts to DKK 1,495,065.76 which amount accrues to the land owner. The rent is to be considered as a net rent as the tenant pays all service charges, property taxes and maintenance costs relating to the property. The rent is adjusted every four years in accordance with the change in the accumulated consumer price index and is thus with an inbuilt inflation hedge. The rent was last adjusted on 1 June 2019. There is no risk associated with the rental income as the building will pass to the land owner in case of the tenant’s breach.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 12


LEJEKONTRAKT - EKSTRAKT / LEASE – EXTRACT Ikrafttrædelse / Commencement

15. september 1967 / September 15th 1967

Tidsbegrænset / Fixed-term

1. april 2060 / 1 April 2060

Aktuel årlig leje / Current annual rent

1.495.065,76 kr. / DKK 1,495,065.76

Areal / Area

2.787 m²

Regulering / Adjustment

Reguleres hvert 4. år med udviklingen i forbrugerprisindekset og diskontorenten. For en detaljeret beskrivelse af lejefastsættelsen, se bilag 4 Adjusted every four years in accordance with the consumer price index and the bank rate. For a more detailed description of the rent regulation please see appendix 4

Depositum / Deposit

Til sikkerhed for lejers forpligtelser er ejerforeningens vedtægter tinglyst pantstiftende med 31.000 kr. i hver ejerlejlighed, svarende til samlet 3,1 mio. kr. Beløbet kan pristalsreguleres hvert 4. år samtidigt med lejen In security of the tenant’s obligations, a charge in the amount of DKK 31,000 in respect of each owner-occupied flat has been registered on the by-laws of the owner’s association, totalling DKK 3.1 million. The amount may be indexed every four years together with the rent

Ejendomsskatter / Property taxes

Betales af lejer udover lejen / Payable by the tenant in addition to the rent

Vedligeholdelse og renholdelse / Maintenance and cleaning

Påhviler lejer / The responsibility of the tenant

Forbrug / Utility charges

Betales af lejer udover lejen / Payable by the tenant in addition to the rent

Særlige vilkår / Special terms and conditions

Køber af grunden indtræder i sælgers (udlejers) rettigheder og forpligtelser over for lejer. Dersom lejeren ikke i rette tide betaler lejen, eller lejeren i anden henseende overtræder de ham ved lejekontrakten pålagte forpligtelser, er udlejeren berettiget til at hæve kontraktforholdet og udsætte lejeren af det lejede. Ved lejemålets ophør – herunder som følge af misligholdelse – kan udlejeren kræve bygningen overdraget i ubehæftet stand uden vederlag. Såfremt udlejeren ikke ønsker at overtage bygningerne, skal grunden af lejeren afleveres i ryddeliggjort stand. The purchaser of the land will assume the seller’s (landlord’s) rights and obligations towards the tenant. If the tenant fails to pay the rent on time or if the tenant otherwise fails to perform his obligations under the lease, the landlord will be entitled to terminate the lease and evict the tenant. On termination of the lease for any reason, including for breach, the landlord may demand that the building be transferred free of charge to him free from all charges, liens and other encumbrances. If the landlord does not wish to take possession of the buildings, the land must be handed over in a cleared state and condition.

BYGNING PÅ LEJET GRUND / BUILDING ON LEASED LAND Bruttoareal / Gross area

10.027 m²

Antal lejligheder / No. of apartments

100

Arealspænd / Apartment sizes

35 - 113 m²

Gennemsnitsareal pr. bolig / Average apartment size

93,5 m²

Prospekt // Vester Søgade 14 // 13


KØBENHAVN DEMOGRAFISKE FORHOLD OG UDVIKLING København vokser. Siden 1995 er der kommet 34% flere københavnere, og der forventes en yderligere vækst på ca. 12% frem mod 2030. Ejendommen er beliggende mellem de velhavende områder, Indre By og Frederiksberg, og i det hastigt voksende Vesterbro, hvor der forventes en befolkningstilvækst på 35% frem mod 2030. De nytilkomne er ofte fra omkringliggende kommuner, men der opleves ligeledes en større internationalisering af København, hvor flere udenlandske statsborgere tilflytter´for at arbejde og leve. København er ikke blot en international by. København er også en meget ung by. Med en gennemsnitsalder i København på 36,2 år, er dette landets laveste gennemsnitsalder - ca. 5 år under landsgennemsnittet.

COPENHAGEN DEMOGRAPHIC FACTORS AND DEVELOPMENT Copenhagen is growing. Since 1995, the number of Copenhageners has grown by 34%, and this figure is expected to grow by another approx. 12% towards 2030. The property is situated between the prosperous areas of the Inner City and the Copenhagen district Frederiksberg and the rapidly growing Vesterbro district where the population is expected to increase by 35% towards 2031. The new arrivals often come from the surrounding suburbs, but Copenhagen is also experiencing an increased internationalisation with more foreign citizens moving to the city to work and live. Copenhagen is not only an international city. Copenhagen is also a very young city as an average age of its population is 36.2 years. This is Denmark’s lowest average age – approximately 5 years below the national average.

Prospekt // Vester Søgade 14 // 14


GENNEMSNITLIG DISPONIBEL INDKOMST, 2019 AVERAGE DISPOSABLE INCOME, 2019

BEFOLKNINGSVÆKST SIDEN 2004 OG FORECAST FREM TIL 2050 POPULATION GROWTH SINCE 2004 AND FORECAST TO 2050

0-209.000 kr. 210.000-234.000 kr.

2004-2020 2021-2050

235.000-249.000 kr.

18%

2004-2020 2021-2050

250.000+ kr.

9%

6.769 pers.

ØSTERBRO CA. 267.000 KR

-7%

- 5.740 pers.

ØSTERBRO CA. 267.000 KR

31%

14%

VALBY CA. 231.000 KR.

29.659 pers.

2004-2020 2021-2050

23% 11.127 pers.

30% 17.998 pers.

AMAGER ØST CA. 231.000KR.

VESTERBRO / KONGENS ENGHAVE CA. 237.000 KR.

AMAGER VEST CA. 240.000 KR.

AMAGER VEST CA. 240.000 KR.

2004-2020 2021-2050

43% 21.817 pers.

Kilde/Source: Københavns Kommune

53%

INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN CA. 309.000 KR

FREDERIKSBERG CA. 277.000 KR.

AMAGER ØST CA. 231.000KR.

VESTERBRO / KONGENS ENGHAVE CA. 237.000 KR.

2004-2020 2021-2050

11.239 pers.

NØRREBRO CA. 200.000 KR.

8.713 pers.

INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN CA. 309.000 KR

FREDERIKSBERG CA. 277.000 KR.

VALBY CA. 231.000 KR.

14.143 pers.

21.865 pers.

25%

2004-2020 2021-2050 NØRREBRO CA. 200.000 KR.

27%

12.283 pers.

44% 32.945 pers.

2004-2020 2021-2050

72% 33.155 pers.

21%

16.855 pers.

Kilde/Source: Københavns Kommune

Prospekt // Vester Søgade 14 // 15


EJERLEJLIGHEDSPRISER

GENNEMSNITLIG M2-PRIS FOR KØBENHAVN V - K1 1995 TIL K1 2021 AVERAGE SQ M PRICE FOR COPENHAGEN V - Q1 1995 TO Q1 2021

KØBENHAVN V Markedet for ejerlejligheder i København og i særdeleshed på Vesterbro, er blevet væsentligt mere likvidt og efterspørgslen har været stigende. En udvikling der i høj grad drives af den demografiske udvikling, hvor København skønnes at vokse med 10.000 indbyggere årligt. Til højre er illustreret ejerboligpriserne for København V i periode 1995 til 2021. Her kan konstateres en gennemsnitlig årlig stigning på 10,6%. VESTER SØGADE Vester Søgade er qua placeringen med udsigt til Sankt Jørgens Sø en attraktiv placering. Denne placering har medvirket til en mere stabil udvikling i kvadratmeterprisen og på et højere niveau end der opleves på det øvrige Vesterbro. Til højre er illustreret samtlige ejerlejlighedshandler siden 1995.

HOUSING PRICES

EJERLEJLIGHEDSSALG VESTER SØGADE - 1995 TIL 2021YTD CONDOMINIUM SALES VESTER SØGADE - 1995 TO 2021YTD

COPENHAGEN V The market for owner-occupied flats in Copenhagen in general and on Vesterbro in particular has become substantially more liquid and the demand has been steadily increasing. This development is to a large extent driven by the demographic development with an estimated annual growth in the Copenhagen population of 10,000. The illustration on the right shows the prices for owner-occupied flats for Copenhagen V in the period from 1995 to 2021, which translates to an annual average price increase of 10.6%. VESTER SØGADE Overlooking the Sankt Jørgens Lake, Vester Søgade has an attractive location. This location has contributed to a more stable development in the price per square metre and at a higher level than for the rest of Vesterbro. The illustration on the right shows all purchases and sales of owner-occupied flats since 1995. Prospekt // Vester Søgade 14 // 16


SERVITUT VEDRØRENDE BETALING AF TILLÆGSKØBESUM

EASEMENT REGARDING PAYMENT OF ADDITIONAL PURCHASE PRICE

Der vil i forbindelse med handlen blive tinglyst en servitut med følgende ordlyd:

In connection and simultaneous with the transaction an easement with the following wording will be registered:

‘‘Såfremt der på ejendommen med matr.nr. 400 Vestervold Kvarter, København, beliggende Vester Søgade 14 m.fl., 1601 København V, eller udstykninger heraf (”Ejendommen”), opføres og/eller indrettes bebyggelse med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen, der overstiger 10.127 m², eller såfremt Ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget tilladte anvendelse til boligformål, serviceerhverv såsom butikker, restauranter, liberale erhverv, kollektive anlæg, institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger (B4-ramme), jf. kommuneplan 2019, skal den til enhver tid værende ejer af Ejendommen betale tillægskøbesum til Københavns Kommune. Endvidere skal tillægskøbesum betales til Københavns Kommune, såfremt den til enhver tid værende ejer af Ejendommen måtte erhverve en eller flere af de tilgrænsende ejendomme og opnår tilladelse til yderligere bebyggelse af disse ejendommen eller indretning af større bruttoetageareal, end der var mulighed for i henhold til byggelovgivningen bestemmelser uden inddragelse af Ejendommen. Tillægskøbesummen, der er vederlag for den forøgede udnyttelse eller ændrede anvendelse af Ejendommen, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på det pågældende tidspunkt.

‘If there on the property located at Vester Søgade 14 and others, 1601 Copenhagen V, or subdivisions thereof (the “Property”), matr.nr. 400 Vestervold Kvarter, Copenhagen, is built and / or arranged with a gross floor area exceeding the building legislation exceeding 10,127 m², or if the Property changes use in relation to the use permitted for sale for residential purposes, service occupations such as shops, restaurants, liberal professions, public facilities, institutions, as well as other social, educational, cultural, health and environmental service functions that are compatible with the use for housing (B4 framework ), cf. municipal plan 2019, the owner of the Property at any time must pay a supplementary purchase price to Copenhagen Municipality. Furthermore, the additional purchase price must be paid to Copenhagen Municipality, if the owner of the Property at any time should acquire one or more of the adjacent properties and obtain permission for further development of these properties or design of larger gross floor area than was possible under building law. provisions without the involvement of the Property. The additional purchase price, which is consideration for the increased utilization or changed use of the Property, is calculated according to the price level and the use at the time in question.

Nærværende servitut tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. This easement is registered as an easement prior to all mortgage debt. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget.’’ Copenhagen Municipality, Finance Administration, is entitled to prosecute.“

Prospekt // Vester Søgade 14 // 17


BILAG / APPENDIX 1.1 Tingbogsattest / Copy register 1.2 Tinglyste servitutter / Easements registered on the property 2.1 BBR-meddelelse / Owner’s property return 2.2 Ejendomsdatarapport / Property data report 2.3 Ejendomsskattebillet / Property tax bill 2.4 Danmarks Miljøportals oplysninger om forurening / The Danish Natural Environment Portal’s contamination data 2.5

Kort over vejforsyning / Map regarding road supply

2.6

SKATs vurderingsmeddelelse / Public valuation from the tax authorities

2.7

LIFA ois / LIFA ois

2.8 Miljøundersøgelse / Environmental exploration 2.9 HOFORs ledningsoplysninger / HOFOR’s main distributing system data 2.10 Radius’ ledningsoplysninger / Radius’s cable installation data 3.1 Lejeopkrævning for perioden 1. juni 2021 - 30. november 2021 / Rent collection for the period June 1st 2021 to November 30th 2021 3.2 Lejekontrakt mellem Københavns Kommune og Ejerforeningen ”Sct. Jørgens Gård” / Lease between the City of Copenhagen and the owner’s association ­“Ejerforeningen Sct. Jørgens Gård” 3.3

Indeksregulering pr. 01. januar 2019 / Rent adjustment as per January 1st 2019

4

Bech-Bruun Advokatpartnerselskabets juridiske vurdering / Bech-Bruun law firm legal assesment

5

Skatterådets bindende svar af 19. december 2017 / Binding answer from the tax authorities as of December 19th

6

Betinget købsaftale (budblanket) / Conditional purchase agreement

7

Servitut vedrørende betaling af tillægskøbesum / Easement regarding payment of additional purchase price

Prospekt // Vester Søgade 14 // 18


Amaliegade 3, 5th floor, 1256 København K T: +45 33 13 13 99