Page 1

D BU IL D ST BU B D KØ U T ET IG G TL TIN EN BE FF R O FO ED H G LI U M

NØRRE VOLDGADE 15 / LINNÉSGADE 16B, COPENHAGEN K LEDIG UDVIKLINGSEJENDOM - MULIGHED FOR HOTEL, KONTOR OG DELVIST BOLIG


MULIGHED FOR AFGIVELSE AF KØBSTILBUD BETINGET AF TRE UGERS DUE DILIGENCE

POSSIBILE TO SUBMIT A TENDER OFFER SUBJECT TO THREE WEEKS' DUE DILIGENCE

3.900 M2 LEDIGT TIL KØBERS DISPOSITION OG MULIGHED FOR BOLIGUDVIKLING I TAGETAGE

3.900 SQM AVAILABLE AT BUYER'S DISPOSAL AND POSSIBILITY OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT ON THE PENTHOUSE FLOOR

UNIK BELIGGENHED I HJERTET AF KØBENHAVN MED UDSIGT OVER TORVEHALLERNE OG ISRAELS PLADS UNIQUE LOCATION IN THE HEART OF COPENHAGEN WITH A VIEW OVER TORVEHALLERNE AND ISRAELS PLADS

DIREKTE ADGANG TIL BYENS TRAFIKKNUDEPUNKT - NØRREPORT STATION DIRECT ACCESS TO THE MAJOR CITY JUNCTION - NØRREPORT STATION

VELEGNET TIL FORTSAT KONTORANVENDELSE ELLER HOTELUDVIKLING SUITABLE FOR CONTINUOUS OFFICE USE OR HOTEL DEVELOPMENT


Cushman & Wakefield | RED udbyder hermed ejendommen beliggende på Nørre Voldgade 15, 1385 København K og Linnésgade 16, 1361 København K, på vegne af Københavns Kommune. Ejendommen udbydes som offentligt udbud med mulighed for afgivelse af købstilbud betinget af tre ugers due diligence. Ejendommen består af fem fulde etager over jord, hvortil kommer en tagetage samt to kælderetager. Ud over nogle retail/kontorlejemål i stueetagen samt seks boliglejemål fra 2.-4. sal, er ejendommen ledig til købers disposition. Beliggenhed lige ved Nørreport Station i hjertet af København gør denne adresse aldeles attraktiv til både bolig-, kontor- og hotelanvendelse. Loftsetagen på Linnésgade, har desuden potentiale til boligudvikling. Cushman & Wakefield | RED hereby offers the property located at Nørre Voldgade 15, 1385 Copenhagen and Linnésgade 16, 1361 Copenhagen, on behalf of the Municipality of Copenhagen. The property is offered as a public tender, with the possibility of submitting a tender offer subject to three weeks' due diligence. The property consists of five floors above ground along with a penthouse and two basements. With the exception of a few retail/office leases on the ground floor along with six residential leases from 2.-4. Floor, the property is vacant at the investor’s disposal. Located just next to Nørreport Station in the heart of Copenhagen, this address is highly attractive for residential, office and hotel use. The roof of Linnésgade also has the potential for residential development.

FAKTA / FACTS TILBUDSFRIST / BIDDING DEADLINE

11. October 2019, 12:00 PM

BRUTTOAREAL / GROSS AREA, SQM

7.662 m2

HERAF KÆLDER / HEREOF BASEMENT

1.711 m2

Nicholas Thurø +45 26 24 20 40 nt@cw-red.dk

Nørre Voldgade/Linnésgade | 3


UDBUDSPROCES TENDER PROCESS

Ejendommen udbydes i et offentligt udbud i henhold ”Bekendtgørelse om

The property is offered in a public tender in accordance with the “Order on

offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme” (BEK nr. 799).

public tender for the sale of the municipality’s real estate (properties)” (BEK no. 799).

Betinget tilbud skal afgives senest den 11. oktober kl. 12:00 i form af underskrevet tilbudsblanket, som fra tilbudsgivers side er betinget af tre

A conditional offer must be submitted no later than October 11 at 12 AM as

ugers due diligence, til følgende adresse:

a signed tender form, which for the tenderer is subject to three weeks' due diligence, to the following address:

KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Ejendomme og Indkøb

KØBENHAVNS KOMMUNE

Borups Allé 177

Københavns Ejendomme og Indkøb

2400 København NV

Borups Allé 177

Att.: Monica Holst Nielsen/FORTROLIGT

2400 København NV

Att.: Monica Holst Nielsen/CONFIDENTIAL

Or scanned and e-mailed to: keid-koeb-salg-leje@okf.kk.dk

Eller skannes og sendes som mail til: keid-koeb-salg-leje@okf.kk.dk

De indkomne betingede tilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. Københavns Kommune har ret til

The conditional offers received will be evaluated and approved by the Finance

at forkaste alle indkomne tilbud. Københavns Kommune kan stille krav om

Committee and the Municipal Council. The Municipality of Copenhagen has

at tilbudsgiver sandsynliggør, at denne er i stand til at betale købesummen.

the right to reject all bids received. The Municipality of Copenhagen may require the tenderer to ensure the ability to pay the purchase price.

Den budgiver, der får accept af sit tilbud, har tre uger til gennemførelse af sin due diligence, hvorefter budgiver skal bekræfte sit tilbud og handlen er

The tenderer whose offer is accepted is granted three weeks to complete a

endelig. Alternativt kan budgiver frafalde det afgivne købstilbud.

due diligence, after which the tenderer must confirm the offer and the deal will be final, Alternatively, the tenderer may withdraw the offer.

Hvis budgiver frafalder sit tilbud, kan sælger vælge at genudbyde ejendommen eller tilbyde ejendommen til næsthøjestbydende, der

If the tenderer waives his offer, the seller may choose to re-offer the property

ligeledes vil få ret til tre ugers due diligence.

or offer the property to the second highest bidder, who will also be entitled to three weeks' due diligence..

På modsatte side er illustreret en indikativ tidslinje for den forventede salgsproces. Det skal bemærkes, at denne er vejledende. Ændringer kan

The opposite page illustrates an indicative timeline of the expected sales

forekomme.

process. It must be noted that this is indicative. Changes may occur.

4 | Nørre Voldgade/Linnésgade


INDIKATIV TIDSLINJE FOR SALGSPROCES INDICATIVE SALES PROCESS TIMELINE

AUGUST

SEPTEMBER

Fremvisning af ejendommen, adgang til datarum m.m. Presentation of property, data room access etc.

OKTOBER Økonomiudvalget tager stilling til indkomne tilbud The Finance Committee evaluates incoming offers

NOVEMBER Borgerrepræsentationen tager stilling til indkomne tilbud The Municipal Council evaluates incoming offers

DECEMBER

Køber har tre ugers due diligence Buyer has three weeks' due diligence

MEDIO AUGUST

11. OKTOBER

MEDIO NOVEMBER

MEDIO DECEMBER

Udbud af ejendommen

Budfrist for aflevering af betinget tilbud

Højestbydende har tre uger til at gennemføre due diligence og kan herefter bekræfte eller frafalde købstilbud

Endelig handel eller bortfald som følge af den gennemførte due diligence.

Offering of property

Deadline for submission of conditional bids

The highest bidder has three weeks to complete due diligence and subsequently confirm or withdraw the offer

Ejendommen genudbydes, eller proces fortsættes med nælsthøjstbydende. Final deal or lapse following completed due diligence. The property is re-offered, or the process is continued with the highest bidder.

Nørre Voldgade/Linnésgade | 5


EJENDOMSBESKRIVELSE PROPERTY DESCRIPTION

Begge bygninger er opført i år 1880 i klassisk Københavnerstil med fem etager og smukke facader ud mod henholdsvis Linnésgade og Nørre Voldgade. Udover de fem etager over jord, er der en tagetage samt to etagers kælder. Mod Nørre Voldgade er der to retail-lejemål i stueetagen, hvoraf det ene er udlejet til Synoptik, mens det andet står tomt. Den øvrige del af ejendommen på Nørre Voldgade 15 består af ledige kontorlejemål med kantine i tagetagen. Mod Linnésgade er kun stueetagen udlejet til henholdsvis Fakta (lager/opbevaring) og Alondra IVS (kontor) og et værksted/lager i kælderen udlejet til møbelfirmaet Thomas Høyrup. Førstesalen er et ledigt kontorlejemål, mens de øvrige etager indeholder to udlejede boliglejemål på hver etage samt et tomt kontorareal, der hænger sammen med kontorerne på Nørre Voldgade. Tagetagen bliver på nuværende tidspunkt anvendt til pulterrum for boliglejerne, men vil potentielt kunne ombygges til taglejligheder. Kun en lille del af ejendommens kælderareal er lejet ud, mens resten står tomt. I den tomme del vil der eventuelt kunne indrettes pulterrum til boliglejerne. Both properties are built in 1880 in classic Copenhagen style, with five floors and beautiful facades facing Linnésgade and Nørre Voldgade, respectively. In addition to the five floors above ground, there is a penthouse and a two-storey basement. There are two retail leases on ground floor towards Nørre Voldgade, one of which is let to Synoptik, while the other is currently vacant. The other part of the property at Nørre Voldgade 15 consists of vacant office leases with a canteen in the penthouse. Facing Linnésgade, only the ground floor is let to Fakta (storage) and Alondra IVS (office) and a workshop/warehouse in the basement let to furniture company Thomas Høyrup. The first floor consists of a vacant office lease, while each of the other floors consists of two occupied housing leases, as well as a small empty office space that is connected to the office on Nørre Voldgade. The penthouse is currently used for storage by the tenants, but could potentially be converted into penthouse flats. Only a small section of the basement of the property is let, while the rest is vacant. In the vacant section, storage rooms for the tenants may possibly be arranged in case the penthouse has to be rebuilt/remodeled. 6 | Nørre Voldgade/Linnésgade


Nørre Voldgade/Linnésgade | 7


BOTANISK HAVE SØERNE ROSENBORG SLOT

GA DE

NØ R

RE

VO L

DG

AD

E

LIN NÉ S

TO RV E

HA

LL

ER

NE

KONGENS HAVE

RUNDETÅRN ØRSTEDSPARKEN

STRØGET 8 | Nørre Voldgade/Linnésgade 5


BELIGGENHED LOCATION

Ejendommen er beliggende i den mest centrale del af København lige ved Nørreport Station. Nørreport er Danmarks travleste station og er på nuværende tidspunkt den eneste, som har både bus-, metro-, S-togs-, regionaltogs- og fjerntogstrafik. Stationen er en undergrundsstation, hvorfor man ikke på gadeplan kan mærke den store togtrafik. Efter den gennemgribende renovering af Nørreport Station i 2015, er dette blevet til et integreret byrum i direkte forbindelse til Frederiksborggade. På den side af ejendommen, som ligger ud mod Linnésgade, ligger TorvehallerneKBH. Torvehallerne er et eksklusivt madmarked, som eksempelvis tilbyder gourmetchokolade, frisk fisk, eksotiske krydderier og friskbrygget kaffe. De over 60 stader og spisesteder med delikatesser og specialiteter fra hele verden er med til at underbygge den livlige og pulserende stemning, der karakteriserer området. Området omkring ejendommen har flere store turistattraktioner, herunder Rundetårn, Statens Museum for Kunst og Botanisk Have. Derudover ligger Nørre Voldgade 15 i direkte forlængelse af den befærdede strøggade Købmagergade/Frederiksborggade og området er ofte fyldt med lokale såvel som turister på shopping.

The property is located in the most central part of Copenhagen, just next to Nørreport Station. Nørreport Station is Denmark’s busiest station, and is currently the only one with bus, metro, S-train, regional and long-distance traffic. The station is under ground, which prevents pedestrians on street level from noticing the intense train traffic. Following the thorough renovation of Nørreport Station in 2015, this has become an integrated urban space directly connected to Frederiksborggade, which has boosted business for the surrounding retail, and the properties in the area have increased in value. On the side of the property facing Linnésgade is TorvehallerneKBH. Torvehallerne is an exclusive food market, offering everything from gourmet chocolate to fresh fish. The area has more than 60 eateries and restaurants with delicacies and specialities from all over the world, underpinning the lively and vibrant atmosphere that characterizes the area. The area around the property has several major tourist attractions, including The Round Tower, The National Gallery of Denmark and The Botanical Garden. In addition to this, Nørre Voldgade 15 is a direct extension of the well-known shopping street, Købmagergade/Frederiksborggade, which is why the area typically has a high footfall due to shopping locals as well as tourists.

Nørre Voldgade/Linnésgade | 9


FAKTUELLE FORHOLD FACTUAL CONDITIONS

Nørre Voldgade 15 samt en del af ejendommen på Linnésgade 16B er omfattet af kommu-

Nørre Voldgade 15

neplanramme S2 til serviceerhverv. Ejendommen vil under en S2-ramme kunne anvendes

Dækningsafgift: 10 promille af forskelsværdi på 64.310.400 = 643.104 kr.

til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller,

Grundskyld:

34 promille af grundværdi på 5.639.600 = 191.746 kr.

erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der kan indpasses i området. Butikker vil kunne tillades i overensstemmelse

Linnesgade 16b

med bestemmelser om detailhandel i de generelle bestemmelser. Indtil 50 procent af

Dækningsafgift: 10 promille af forskelsværdi på 17.352.230* = 173.522 kr.

etagearealet kan anvendes til boliger, fortrinsvis placeret i bebyggelsens øverste etager.

Grundskyld:

Den anden del af Linnésgade 16B er omfattet af kommuneplanramme C2 til boliger og

*beregningen af dækningsafgift for Linnesgade er baseret på, at 30 % af ejendommens

serviceerhverv. Her skal boligandelen udgøre mellem 40 og 75 procent af etagearealet,

areal anvendes til boligformål, som er fritaget for dækningsafgift. Såfremt køber

men vil efter nærmere vurdering kunne nedsættes til 25 procent. Københavns Kommunes

indretter boliger i en del af ejendommens ledige areal, således at det samlede vægtede

kommuneplanafdeling er blevet anmodet om, at hele ejendommen på Linnésgade 16B

boligareal overstiger 50 % af ejendommens areal, bortfalder dækningsgiften i sin helhed.

34 promille af grundværdi på 3.161.100 = 107.477 kr.

skal omfattes af C2-rammen i den nye kommuneplan. Ovenstående beregninger er alene vejledende og foretaget af RED. Hverken RED eller På grund af kommunal anvendelse er ejendommene pålagt reducerede ejendoms-

Sælger indestår for, at ovenstående estimerede ejendomsskatter modsvarer de faktiske

skatter. På baggrund af den offentlige vurdering for 2017, kan ejendomsskatterne for

beløb, som ejendommen pålægges.

ejendommene efter et salg estimeres til: Nørre Voldgade 15 and part of the property on Linnésgade 16B are covered by the

Nørre Voldgade 15

municipal plan S2, for service industries. Under an S2 framework, the property may be

Building tax:

10 per mille of the differing value of 64.310.400 = DKK 643.104

used for service industries such as administration, liberal professions, shops, restau-

Land tax:

34 per mille of the plot value of 5.639.600 = DKK 191.746

rants, hotels, business and leisure education, primary and lower secondary education, and crafts and other businesses that may be accommodated in the area. Stores can be

Linnesgade 16b

allowed in accordance with retail regulations in the general regulations. Up to 50 % of

Building tax:

10 per mille of the differing value of 17.352.230* = DKK 173.522

the floor space may be used for housing, preferably located in the upper floors of the

Land tax:

34 per mille of the plot value of 3.161.100 = DKK 107.477

building. *the calculation of the building tax for Linnésgade is based on 30 % of the area of The other part of Linnésgade 16B is covered by the municipal plan C2, for housing and

the property being used for housing purposes which is exempt from building tax. If

service industries. Here, the share of housing must range between 40 and 75 % of the

the buyer establishes housing in part of the vacant property area, rendering the total

floor area but can be reduced to 25 % on further assessment. Copenhagen Municipality

weighted housing area above 50 % of the property, the building tax will no longer apply.

has been requested to include the entire property on Linnésgade 16B must be included in the C2 framework in the new municipal plan.

The above calculations are for guidance only and produced by RED. Neither RED nor the Seller guarantees the correspondance of the above estimated property taxes to

Due to municipal use, the properties are subject to reduced property taxes. Based on the 2017 public assessment, property taxes for the properties after a sale can be estimated at: 10 | Nørre Voldgade/Linnésgade

the actual amounts.


ADRESSE / ADDRESS Nørre Voldgade 15, Linnésgade 16B 1358 København K 1 361 København K MATR. NR. / TITLE NO. 188, Nørrevold Kvarter

407, Nørrevold

Kvarter ENERGIMÆRKE / ENERGY LABEL C D

VURDERING OG EJENDOMSSKAT / VALUATION AND PROPERTY TAX OFFENTLIG VURDERING / PUBLIC VALUATION

98.000.000 DKK

HERAF GRUNDVÆRDI / HEREOF SITE VALUE

8.800.700 DKK

GRUNDSKYLD / LAND TAX

123.801 DKK*

DÆKNINGSAFGIFT / BUILDING TAX

130.071 DKK*

* På grund af kommunal anvendelse er ejendommene pålagt reducerede ejendoms-

AFFALDSGEBYR / RENOVATION FEE 39.743 DKK

skatter. Køber må påregne at skulle erlægge grundskyld mv. på sædvanlige vilkår. Køber opfordres til at kontakte SKAT herom. Due to municipal use, the properties are subject to reduced property tax. The buyer

RENHOLD FORTOV / CLEANING PAVEMENT

20.793 DKK

ROTTEBEKÆMPELSE / PEST CONTROL

2.582 DKK

must expect to pay basic debt, etc. on usual terms. Buyer is encouraged to contact SKAT on this matter.

AREALER / AREAS AREALER IFLG. LANDINSPEKTØR / AREAS GRUNDAREAL / SITE AREA

7.662 m2, heraf kælder 1.711 m2 / hereof basement 1,711 sqm

1.431 m2

HERAF VEJAREAL / HEREOF STREET

0 m2

OFFENTLIGE FORHOLD / PUBLIC CONDITIONS OLIETANKE / OIL TANKS Nej / No BYGGESAGER /BUILDING PROJECTS Ja (nærmere info kan findes i datarum) / Yes ZONESTATUS / ZONING Byzone / City Zone PLANFORHOLD / PLANNING

S2 og C2

VARMEFORSYNING / HEATING SUPPLY Fjernvarme med damp (vil blive konverteret til vand) / Steam (will be converted to district heating) VEJFORSYNING / ROAD SUPPLY Ja, adgang til offentlig vej - Nørre Voldgade og Linnésgade / Yes, access to road - Nørre Voldgade and Linnésgade Nørre Voldgade/Linnésgade | 11


AKTUELLE LEJERE CURRENT TENANTS

På de følgende sider vises en oversigt over ejendommens lejemål. Ud over de seks udlejede boliglejemål på 2.-4. sal i Linnésgade er der to retail-lejemål i stueetagen, hvoraf det ene er udlejet til Synoptik og det andet er ledigt. Resten af ejendommen består af kontorlejemål.

On the following pages is an overview of the property leases. In addition to the six let residences on Linnésgade's floors 2-4, there are two retail leases on the ground floor, one of which is let to Synoptik and the other is available. The rest of the property consists of office leases.

Hovedparten af kælderen er ledig, men en mindre del er udlejet til Fakta. Møbelfirmaet Thomas Høyrup har værksted og lager i ejendommens kælder.

The majority of the basement is vacant, but a small part is let to supermarket Fakta. Furniture company Thomas Høyrup has a workshop and warehouse in the basement.

LEJEMÅLSTYPE /LEASE TYPE Retail - optician PLACERING / FLOORS Ground floor AREAL JF. KONTRAKT / AREA CF. CONTRACT Net area of 216.9 sqm in lease contract from 1953 + extension in 1978. Total area unknown. ÅRLIG LEJE / ANNUAL RENT DKK 737,128 ÅRLIG ACONTO VARME / ANNUAL HEATING ON ACCOUNT DKK 15,000 INDEKSERING / INDEXATION 50 % NPI FORUDBETALT LEJE / LEASE PAID IN ADVANCE DKK 368,564

LEJEMÅLSTYPE /LEASE TYPE Office and storage PLACERING / FLOORS Ground and basement AREAL JF. KONTRAKT / AREA CF. CONTRACT 208 sqm on the ground floor and 265.5 sqm in the basement ÅRLIG LEJE / ANNUAL RENT DKK 304,470 ÅRLIG ACONTO VARME DKK 35,566 kr. INDEKSERING / INDEXATION NPI (min. 2,5 % max. 4 %) DEPOSITUM / DEPOSIT DKK 76,142

THOMAS HØYRUP LEJEMÅLSTYPE /LEASE TYPE Office PLACERING / FLOORS Ground floor AREAL JF. KONTRAKT / AREA CF. CONTRACT 75 + 95 sqm ÅRLIG LEJE / ANNUAL RENT DKK 86,797 + 91,351 kr. ÅRLIG ACONTO VARME / ANNUAL HEATING ON ACCOUNT DKK 14,692 + 17,946 ÅRLIG ACONTO VAND / ANNUAL WATER ON ACCOUNT DKK 3,143 NDEKSERING / INDEXATION NPI (min. 3 %) FORUDBETALT LEJE / LEASE PAID IN ADVANCE DKK 3,560 + 196 DEPOSITUM / DEPOSIT DKK 28,933 + 45,676

12 | Nørre Voldgade/Linnésgade

LEJEMÅLSTYPE /LEASE TYPE Workshop and storage for furniture company PLACERING / FLOORS Basement AREAL JF. KONTRAKT / AREA CF. CONTRACT 109 + 6 sqm ÅRLIG LEJE / ANNUAL RENT DKK 42,827 + 2,362 ÅRLIG ACONTO VARME / ANNUAL HEATING ON ACCOUNT DKK 9,720 NDEKSERING / INDEXATION NPI (min. 3 %) FORUDBETALT LEJE / LEASE PAID IN ADVANCE DKK 3,560 + 196 DEPOSITUM / DEPOSIT DKK 17,802 + 1,176


008 008 001 008

009

009

010

003

012

004

003

Residence 1: 115 sqm

016

006 006 007

Residence 2: 115 sqm

006 018 007

018

007

019

Alondra IVS: 170 sqm

012

011

004

017

009

011

030

002

030

002

002

010

001 011

001

020

019

020

021 021

015

Fakta: 208 sqm (+ 265.5 in basement)

017 025

024

023

022 022

023

026

024

024

040

050

051

038

029

027 030

041 40

037

003

042

028

Synoptik: N/A

034

026

024

027

040 037

024

036

036

035

023

018

017

035

Vacant office lease: 1.014 sqm

034 025

Vacant retail lease: 244 sqm

039

025

026

036

038

043

027

028

044

041 029

028

032

002

032

03

031

030

040

026

043

042 039

041

025

027 029

027

052

022

024

005

019

021

025

023

025

020 021 004

023

028

022

019

017 018

020

016

021 023

019 020

015 012

016 014

021

022

030

Vacant office lease: 783 sqm

022

015

013 009

013

011

011

41

010

001 006 010

009

004

008

003 007

010

011

005

006

005

004

003

002

001

2ND FLOOR

008

011

008

009

Residence 4: 115 sqm

012

007

016

002

018

008

Residence 5: 115 sq m

005

030

006

004

009

012

007

011

006

009

012

Unused attic: 324 sqm

Residence 6: 115 sqm

016

002

017

018

017

018

001

001 023

007

004

004

001

023

019

019

019

022

022

024

025

021

025

021

027

027

027

020 028

025

020

026

028

048 038 041

007 008

038 029

004 006 005

040

041

007 008

040

042

009

026 017

043

037

010

027

042

009

043

037

032

030

001

003

004 006 005

029

026

026

048

001

003

007

005 030

006

Residence 3: 115 sqm

008

001

1ST FLOOR

GROUND FLOOR

010

002

005

025

016

010 015 036

011

011

Vacant office lease: 783 sqm

035

012 031 030

029

032 033

014 026

025

027

028

031 030

026

027

018

019

032

020

3RD FLOOR

021

014 005

021

007

013

003

011

012

047 008

046

023 001

022

002

016

Vacant office lease: 607 sqm

023

028 024

015

017

029

033

014 025

016

Vacant office lease: 782 sqm

035

012

023

024

015

024

036

017

018

019

020

4TH FLOOR

021

009

010

022

5TH FLOOR

Nørre Voldgade/Linnésgade | 13


INDIKATIV NETTOLEJE / INDICATIVE NOI På modsatte side er opstillet en indikativ nettolejeberegning for ejendommen. Alle

On the next page is an indicative net rent calculation for the property. All rent levels

lejeniveauer er opgjort som bruttolejeniveauer, dvs. at ejer afholder fuld drift på

are calculated as gross rent levels, i.e. the owner is responsible for full operation of the

ejendommen. Til beregningen knyttes følgende bemærkninger:

property. The following remarks are connected to the calculation:

Ejendommens aktuelle lejeindtægter udgør knap 1.565.000 kr.

The property’s current rental income amounts to approx. DKK 1.565.000.

Ejendommen indeholder en dobbelt kælder på i alt 1.711 m2. Ca. 380 m2 er udlejet.

The property contains a double basement totaling 1.711 sqm of which 380 sqm is let.

Alene 350 m af den resterende kælder vurderes at have en lejeværdi, estimeret

350 sqm of the remaining basement is estimated to have a rental value of DKK 400

til 400 kr./m2

per sqm.

2

I stueetagen mod Nørre Voldgade er en regulær butiksenhed på 244 kvm.

sqm (formerly Quick Fakta). The market rent is estimated at DKK 4.500 per sqm,

samtidig indikerer at der bør være et markedslejepotentiale for Synoptikleje-

which also indicates a market rental potential for the Synoptik lease estimated at

målet, som skønnes at udgøre 250-300 m – svarende til en aktuel bruttoleje på

250-300 sqm – corresponding to a current gross rent of DKK 2.400-2.900 per sqm.

2

2.400- 2.900 kr./m2 •

There is approx. 3.969 sqm available office space from 1st floor to 5th floor with

Fra 1. sal til 5. sal er ca. 3.969 m2 ledigt kontorareal med adgang fra Nørre

access from Nørre Voldgade 15. An attractive location for office or hotel. After a

Voldgade 15. En attraktiv beliggenhed til kontor eller hotel. Efter en gennemgri-

profound renovation of the floors, the gross rent is estimated to be DKK 1.800-1.900

bende renovering af etagerne vurderes bruttolejen at udgøre 1.800-1.900 kr./m2

per sqm to continued office use.

til fortsat kontor. •

On the ground floor towards Nørre Voldgade is a vacant regular store unit of 244

(tidligere Quick Fakta) ledig. Markedslejen vurderes til 4.500 kr./m hvilket 2

On the roof of the property is a signpost of approx. 3 x 10 meters. After discussing

På ejendommens tag forefindes en skilteplads på ca. 3 x 10 meter. Efter drøftelse

with a potential tenant for the signage site (media company), the site is estimated

med en potentiel lejer til skiltepladsen (mediefirma) vurderes pladsen at kunne

to be able to generate an annual income of DKK 200-250.000 for an LED screen. In

generere en årlig indtægt på 200-250.000 kr. til en LED skærm. Lejer vil I givet

this case, the tenant must apply for permission from the municipality and install its

fald selv ansøge kommunen om tilladelse og opsætte egen skærm.

own screen.

De i oversigten viste driftsomkostninger er baseret på estimater og erfaringstal.

The operating costs shown in the table are based on estimates and empirical

Alene rottebekæmpelse, renovation, renhold – fortov (via ejendomsskattebillet)

figures. Only rat control, renovation, cleaning – pavement (via property tax ticket)

og hensættelse til § 22-konto (indvendig vedligeholdelse) er baseret på faktiske

and provision for section 22 account (internal maintenance) are based on actual

beløb.

amounts/figures.

Øvrige forhold:

Other conditions:

Køber refunderes depositum, forudbetalt leje og indestående på § 22-konto – foreløbigt opgjort til 1.031.985 kr.

I tagetage på Linnésgade 16B er 324 m2 loft, som anvendes til pulterrum og som med fordel kan overvejes konverteres til boliger.

14 | Nørre Voldgade/Linnésgade

The buyer will be refunded the deposit, prepaid rent and balance on section 22 account – provisionally calculated at DKK 1.031.985.

The penthouse on Linnésgade 16B is 324 sqm ceiling used for storerooms which can be converted into housing.


Location LEASED SPACE Basement Basement Groundfloor Groundfloor Groundfloor 2th floor 2th floor 3rd floor 3rd floor 4th floor 4th floor Total VACANT SPACE Basement Basement Groundfloor 1st floor 2nd floor 3rd floor 4th floor 5th floor Roof top Total

Anvendelse/Use

Adresse/Adress

Lejer/Tenant

Storage Storage

Linnesgade 16B, kld. th. Linnesgade 16B, kld.

Office Office Retail Residential Residential Residential Residential Residential Residential

Technical and heating central Storage Retail Office or hotel Office or hotel Office or hotel Office or hotel Office or hotel Advertising sign

Area

Actual gross rent per sqm

Annual gross rent

Thomas Høyrup Fakta

115 266

396 0

45.511

Linnesgade 16B, st. tv. Linnesgade 16B, st. th. Nørre Voldgade 15, st. tv. Linnesgade 16B, 2. tv. Linnesgade 16B, 2. th. Linnesgade 16B, 3. tv. Linnesgade 16B, 3. th. Linnesgade 16B, 4. tv. Linnesgade 16B, 4. th.

Fakta Alondra Synoptik private private private private private private

208 170 N/A 115 115 115 115 115 115

1.483 1.076

308.542 182.913 733.709 31.681 79.270 64.865 39.111 39.626 39.622 1.564.850

Nørre Voldgade 15, st. th. Nørre Voldgade 15, 1st Nørre Voldgade 15, 2nd Nørre Voldgade 15, 3rd Nørre Voldgade 15, 4th Nørre Voldgade 15, 5th Roof top advertising sign

N/A Vacant Vacant Vacant Vacant Vacant Vacant Vacant Vacant

981 350 244 1.014 783 783 782 607

275 689 564 340 345 345 Estimated gross rent per sqm 0 400 4.500 1.800 1.825 1.850 1.875 1.900

Total estimated gross rent for the building Estimerede driftsomkostninger / Estimated running costs Grundskyld - estimeret / site taxation - estimated Dækningsafgift - estimeret / building tax - estimated Rottebekæmpelse - jf. ejendomsskattebillet / rat control cf. estate tax return Renovation - container tømning - jf. opkræving / Renovation - emptying of containers cf. charge Renhold fortov - jf. opkrævning / Pavement cleaning - cf. charge Snerydning - estimeret / snow clearing - cf. charge Bygnings- og brandforsikring - anslået kr. 10 pr. m² / building and fire insurance - estimated 10 DKK/sqm Elevator rep+vedligholdelse, abonnement og alarm - estimeret / Lift repairs and maintenance, supscription and alarm - est. Elforbrug fælles belysning + elevator - estimeret / Electricity consumption common lighting + lift - estimated Vandforbrug (estimat - afventer info fra KK) / Water consumption (estimate - awaiting info from MC) Invendig vedligeholdelse - § 22 (6 lejl. a 115 m2) / Interior maintenance § 22 (6 flats of 115 sqm) Trappevask mv. - opgange og fællesarealer - estimat / Stair cleaning etc. stairways and common areas - estimate Ejendomsadministration (2 % af årslejen) / Property administration (2 % of annual rent) Udvendig vedligeholdelse (est. 50 kr./m² af areal over terræn) / Exterior maintenance (est. 50 DKK/sqm of area above gr.) Udlejerbetalte driftsomkostninger i alt / Total running costs covered by the landlord Estimeret nettoleje til forrentning af købesum / Estimated net rent for return on purhase price

Estimated annual rent 0 140.000 1.098.000 1.825.200 1.428.975 1.448.550 1.466.250 1.153.300 225.000 8.785.275 10.350.125

Pr. m² 50 137 0 7 3 4 10 4 3 5 5 7 35 50 321

Total 299.224 816.626 2.582 39.743 20.793 25.000 59.285 25.000 15.000 30.000 31.050 40.000 207.003 297.550 1.908.856

1.908.856 8.441.269

Nørre Voldgade/Linnésgade | 15


16 | Nørre Voldgade/Linnésgade


KÆLDERNIVEAU 2 / BASEMENT LEVEL 2

880 m2

KÆLDERNIVEAU 1 / BASEMENT LEVEL 1

831 m2

STUEETAGE / GROUND FLOOR

968 m2

KÆLDERNIVEAU 2 / BASEMENT LEVEL 2

KÆLDERNIVEAU 1 / BASEMENT LEVEL 1

880 m

831 m2

2

LINNÉSGADE

LINNÉSGADE

NØRRE VOLDGADE

NØRRE VOLDGADE

1. SAL / 1. FLOOR 1.014 m2 2. SAL / 2. FLOOR 1.013 m2 3. SAL / 3. FLOOR

1.013 m2

4. SAL / 4. FLOOR 1.012 m2 5. SAL / 5. FLOOR 931 m2 I ALT OVER JORD / TOTAL ABOVE GROUND

5.951 m2

I ALT MED KÆLDER / TOTAL WITH BASEMENT

7.662 m2

Nørre Voldgade/Linnésgade | 17


STUEETAGE / GROUND FLOOR

1. SAL / 1. FLOOR

2. SAL / 2. FLOOR

968 m2

1.014 m2

1.013 m2

LINNÉSGADE

LINNÉSGADE

TRAPPER / STAIRS

LINNÉSGADE

ELEVATORER / LIFTS INDVENDIGE MÅL / INTERIOR MEASURES

4,3 m

5,5 m 5,2 m

9,4 m

26,3 m

NØRRE VOLDGADE 18 | Nørre Voldgade/Linnésgade

NØRRE VOLDGADE

NØRRE VOLDGADE


3. SAL / 3. FLOOR

4. SAL / 4. FLOOR

5. SAL / 5. SAL

1.013 m2

1.012 m2

931 m2

LINNÉSGADE

TRAPPER /STAIRS

LINNÉSGADE

LINNÉSGADE

ELEVATORER / LIFTS INDVENDIGE MÅL / INTERIOR MEASURES

10,1 m

5,9 m

NØRRE VOLDGADE

NØRRE VOLDGADE

NØRRE VOLDGADE Nørre Voldgade/Linnésgade | 19


20 | Nørre Voldgade/Linnésgade


THE PROPERTY IS MARKETED BY CUSHMAN & WAKEFIELD | RED Cushman & Wakefield | RED have been retained as the exclusive sell-side adviser for the property. The seller has retained Cushman & Wakefield | RED to act as the sole point of contact for this transaction. Prospective buyers are therefore kindly asked to direct all queries concerning this information memorandum as well as requests for access to data room, site visits and Q&A sessions to Cushman & Wakefield | RED and to refrain from contacting the seller or any officers, employees or other representatives of the seller without the prior written consent of the adviser. The information in this investment memorandum is for guidance only. Cushman & Wakefield | RED accepts no liability for any change in the information. For further information or access to data room please contact Cushman & Wakefield | RED

DISCLAIMER Cushman & Wakefield | RED (the “Agents”) give notice to anyone who may read these particulars as follows: 1.

These particulars are prepared for the guidance only of prospective purchasers. They are intended to give a fair overall description of the propertie only and do not constitute any part of an offer or contract.

2.

Any information contained in these particulars (whether in the text, plans or photographs) is given in good faith but should not be relied upon as being a statement or representation of fact or that the property is in good condition or otherwise nor that any services or facilities are in good working order.

3.

The photographs appearing in these particulars show only certain parts and aspects of the property at the time when the photographs were taken. Certain aspects may have changed since the photographs were taken and it should not be assumed that the property remains precisely as displayed in the photographs. Furthermore no assumptions should be made in respect of parts of the property which are not shown in the photographs. Any areas, measurements or distances referred to herein are approximate only.

4.

Where there is reference in these particulars to the fact that alterations have been carried out or that a particular use is made of any part of the property this is not intended to be a statement that any necessary planning, building regulations or other consents have been obtained and these matters must be verified by any intending purchaser.

5.

No person in the employment of the Agents has any authority to make or give any representation or warranty whatsoever in relation to this property.

6.

Unless otherwise stated, no investigations have been made by or on behalf of the Agents regarding pollution, or potential land, air or water contamination. Interested parties are advised to carry out their own investigations as required.

Nørre Voldgade/Linnésgade | 21


CUSHMAN & WAKEFIELD | RED +45 33 13 13 99 · RED@CW-RED.DK

Profile for Cushman & Wakefield RED

Investment Memorandum Nørre Voldgade/Linnésgade  

Investment Memorandum Nørre Voldgade/Linnésgade  

Profile for cw-red