Page 1

Vård och Omsorgsarbete 1 Vårdhygien

I detta avsnitt får du kunskaper om basala hygienrutiner för att förebygga smitta och smittspridning, du får även kunskap om de vanligaste mikroorganismerna som orsakar vårdrelaterade sjukdomar samt hur du förebygger att sprida smitta via livsmedel. Ta reda på begreppens innebörd nedan 

Smitta

Smittdos

Normalflora

Basala Hygienrutiner

Smittspridning

Desinfektion

Livsmedelshygien

1. Läs igenom begreppen och förklara dem med egna ord. 2. Vad menas med vårdrelaterade infektioner? 3. Vad menas med multiresistenta bakterier? 4. Redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste smittvägarna och hur du förhindrar smitta. 5. Redogör översiktligt vad de basala hygienrutinerna innebär. 6. Hur gör du då du desinficerar orent gods på sjukhus 7. Hur gör du med desinfektion på äldreboende 8. Vad menas med sterilt gods? 9. När skall mekanisk rengöring göras? 10. Vilka kontroller skall du göra för att veta att godset är rent?

Vårdhygien  
Vårdhygien  

Information om vårdhygien

Advertisement