Page 1

Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger” reflektera ikring varför man ibland fortsätter med osunda vanor trots att det inte är bra. 3: Läs om beteendeförändringar på s. 166-168. Redogör vad detta betyder. 4: Hälsopedagogiskt arbete handlar om att förändra något, ett tillstånd eller ett skeende eller ett resultat, kan du ge ett exempel på en situation som en processriktad arbetsmodell kan handla om? 5: När man skall genomföra ett förändringsarbete på en arbetsplats, så är det viktigt att utföra en så kallad ”nulägesanalys” varför är detta viktigt tror du? Och hur kan man genomföra en sådan? 6: Genomför en SWOT-analys på dig själv. Svara på frågeställningen – Hur upplever du att nu påbörja att studera i omvårdnadslyftet? a) Hot b) Styrkor c) Svagheter d) Möjligheter 7: Om ni på ert arbete skall skapa en vision om exempelvis värdegrunden, så ber projektledaren er att ”Brainstorma” vad innebär detta? 8: I era genomförande planer så skall ni, när ni sätter upp mål, nyttja SMART- modellen. Vad innebär detta, ge ett exempel då det gäller behovet att få tvätta sig själv på morgonen. 9: På er arbetsplats, så har arbetsterapeuten bett alla anställda att jobba efter modellen MAKIS, då ni skall träna måltidssituationer med dementa. Kan du kort beskriva vad du tror detta kan innebära? 5: Om du skulle vilja hjälpa en brukare som du vet har diabetes och som fortsätter äta fel kost. Hur skulle du kunna coacha (sid 170) denne person att vilja ändra levnadsvanor genom att ställa frågor, för att få personen att känna insikt. Skriv ned två coachningfrågor genom att ha orden var, vad, vilka, på vilket sätt? När, hur? med i meningen. 6: Läs på om inre och yttre motivation och vad detta skulle innebära i ett samtal, hur kan du coacha en brukare genom att tänka på de båda begreppen? 8: Tänk ut en vanlig undanflykt som du är van att höra på din arbetsplats. Hur kan du bemöta en för dig vanlig undanflykt, från dina brukare/kollegor, på ett ödmjukt sätt. (sid 196) ge två exempel. 9: Redogör kort vad –Motiverande samtal är och – Vad KBT (Kognitiv beteendeterapi) är? Sidor 172-173 och på bloggen KBT/MI

Hälsopedagogiskt arbete  

Hur man kan utveckla sitt hälsopedagogiska arbete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you