Page 40

I M PRESSUM CVJ M- L a nd es verba nd Ba yern e . V. Sch weina u er H a u ptstraß e 38 90441 N ü r nb e rg 0911 628140 info@c vjm- ba ye r n.de Inh a l tl ich vera ntwortli ch: Ca rol a Wel ker, Mich a e l Götz L a you t : H el ge H alme n Bil d er : CVJM- B il d erarchi v Au fl a ge: 1000

www.cvjm-bayern.de

CVJM BAYERN JAHRESBERICHT 2017  

"Nachbarschaftliche Beziehungen stärken."

CVJM BAYERN JAHRESBERICHT 2017  

"Nachbarschaftliche Beziehungen stärken."

Advertisement