Page 1

ແຜນຍຸດທະສາດເພືອການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ, ຄວາມນັບຖື ແລະຄວາມທ່ຽງທຳ (ASPIRE : A STRATEGIC PLAN FOR INCLUSION, RESPECT AND EQUITY)

ການຮັບຮອງ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທຳ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນທົ່ວທຸກລະດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ເອກະສານຕີພິມໂດຍ: ຄະນະກຳມາທິການຂອງທ່ານອະທິການບໍດີວ່າດ້ວຍມະນຸດສຳພັນແລະຄວາມທ່ຽງທຳ


ຄວາມຜູກພັນທາງໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະມີວິທະຍາເຂດທີ່ມີ Peb kev ອrau siab los ua kom ຄວາມຫຼtxoj າກຫຼາຍແລະຕ້ ນຮັບຮຽນຮວມ tau ib qho chaw kawm ntawv uas ຄຳຖະແຫຼງການຂອງທ່ານອະທິການບໍດີ ຄາສໂຕຣ (Castro) ວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ muaj ntau ແລະການຕ້ອນຮັ ບຮຽນຮວມ hom neeg txawv thiab kev sib ່ raug zoo ໂດຍທີ່ຂາ້ ພະເຈົ້າເກີດຢູໃ ນພື້ນທີ່ຫວາ່ ງພູເຂົາ ແຊນ ວາຄີນ (San Joaquin Valley) ຂ້າພະເຈົ້າໂຕຂຶ້ນ

Tus Thawj Lus Hais ນTxog Muaj Ntau Hom Neeg ໂດຍໄດ້ ຮບ ັ ການອົTswj ບຮົມລ້ຽCastro ງດູໃຫ້ເຫັນວ່Cov າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັ ອຸດມ ົ ສົມTxoj ບູນທີ່ເປັKev ນເອກະລັ ກຂອງພາກນີ້ Txawv thiab Txoj Kev Txais Txhua Hom Neeg Txawv ແມ່ນຈຸດດີເດ່ນຢ່າງໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າພາກພູມໃຈທີ່ມກ ີ ານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

Vim tias kuv ດ yog neeg uas nyob Valley, kuv yeej kawm los ຫຼາກຫຼາຍຂອງລັ ຄາລິib ຟເໍ tug ນຍຕອນກາງຢ່ າງຊັ ດເຈນhauv ໃນຕົວlub ນັກສຶSan ກສາ,Joaquin ຄະນະອາຈານ, ພະນັ ກງານ tshuas qhov uas peb muaj ntau hom neeg txawv vim tias qhov ntawd yog ib yam zoo tshaj ແລະຜູເ້ ຮັດວຽກບໍລຫ ິ ານ ຢູທ ່ ເີ່ ຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State). ເລື່ອງນີ້ຈຳເປັນເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ plaws uas peb lub cheeb tsam ntawm no muaj. Kuv zoo siab los pom tias peb muaj ntau ທາງວິຊneeg າການຂອງພວກເຮົ າ. lub Central Kaslisfausnias thiab vim li ntawd peb yeej pom tib yam hom txawv hauv nkaus ntawm peb cov tub kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab ພວກເຮົ າມີຄsaib ວາມຜູxyuas ກພັນທາງໃຈຕໍ່ ການຫລຸ ອນອຸປະສັ ກອັນໃດທີ່ ດ ັ ຂວາງບໍ່ ໃຫ້ເກີ ດຄວາມສຳເລັ ດ cov neeg hauv lub tsevດຜ່ kawm ntawv qib ຂsiab Fresno State. Nws tseem ceeb heev rau peb txoj kevເຜົ່kawm ntawv. ທີ່ມາຈາກເຊື້ ອຊາດ, າພັນ, ສະຖານະທາງດ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ, ຄວາມແຕກຕ່ າງທາງດ້ ານພາສາ, ຄວາມສາມາດ, ອັດyam ຕະລັdabtsi ກທາງເພດ, ລົດນິຍມ ົ tshuam ທາງເພດ,ibອາຍຸ Peb mob siab ua kom tsis txhob muaj tej los cuam tug, neeg txoj kev vam meej vim hom neeg, lub tebchaws uasວດ lawv tuaj, txawm lawv yog ພາກພື້ນ ທີ່ຢ,lawv ູ່ ບຸກຄະລິ ກ, haiv ຮູບແບບການຮຽນຮູ ,້ ປະສົບການຊີ ິ ແລະຄຸ ນລັກ ສະນະອື່tias ນໆຂອງມະນຸ ດ. ib tug muaj los pluag, lawv kev lig kev cai, kev ntseeg, hom lus lawv siv, peev xwm, txiv neej lossis pojniam, nyiam txiv neej lossis pojniam, nyoog, nyob cheeb tsam twg, cwj pwm, txoj kev lawv siv ຄະນະກຳມະທິ ການຂອງອະທິ ການບໍດວ ີ hnub າ່ ດ້ວຍມະນຸ ດສຳພັ ນແລະຄວາມທ່ ຽງທຳ (PCHRE : los kawm ntawv, tej yam uas tau tshwm sim hauv lawv lub neej thiab lwm yam kev President's Commission on Human Relations and Equity) ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມກ ີ ານຕ້ອນຮັ ບ coj. Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Ncaj ແລະຄວາມເປັນທຳຢູໃ ່ ນທຸກລະດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) Ncees (President’s Commission on Human Relations and Equity; PCHRE) txhawb kom muaj ແມ່ນສະຖາບັ ນໃນເຊິ່hom ງການຢັ່ ງເບິ່ງthiab ຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັ ນທີ່ມີຄthoob ວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະການທັ ດທານບໍ່Ntawv ໃຫ້ kev txais txhua neeg kev ncaj ncees plaws Lub Tsev Kawm Qib Siab. yog ibທ chaw uas txhawb tus neeg xav kom dav thiab xav ສ້າງຄົນFresno ຊາຍຂອບState ຖືວາ່ ແມ່ ນວິທ ີ ມ ີ່lub ຄ ີ ນ ຸ ຄ່ າໃນການເພີ່ ມຄວາມຮູແ ້ kom ລະວິຈtxhua າລະນະຍານ. ຄະນະກຳມະທິ ການ pab ib tug tsisາtxhob xav tsisາhaum li ntawd peb thiajອli ໄດ້ສາ້ kom ງແຜນການຮອບດ້ ນເພື່ອຮັບ ປະກັtias ນວ່າlawv ມີການເຂົ້ ໃຈຄວາມຜູ ກພັນທາງໃຈໃນເລື່ ງນີ້txhawb ຕະຫຼອດ kom txhua tus los paub thiab xav kom dav. Pab Pawg Commission tsim txoj kev npaj ntawm no kom ທົ່ວວິທະຍາເຂດຂອງພວກເຮົ າ. lub chaw kawm ntawv to taub txoj kev rau siab ntawm no. txhua tus neeg hauv peb

Vim tias peb yog ibທlub TsevມKawm uas າmob txhawb peb cov neeg, ໃນຖານະທີ່ ເປັນມະຫາວິ ະຍາໄລທີ່ ຄ ີ ວາມພົວNtawv ພັນ, ພວກເຮົ ສຸມໃສ່siab ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດປັ ນຍາ peb tsom ntsoov los pab kom cov tub kawm ntawv lub peev xwm thiab txoj kev xav kom dav zog ຄວາມຮູຂ ້ ອງນັກສຶກສາ, ການອຸດໜຸນທັກສະການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ , ການພັດທະນາຄົນທີ່ຈະເປັນຜູນ ້ ຳ tuaj, qhia tej yam kev txuj ci uas lawv yuav siv tau mus tag ib sim neej, tsim pab tsa kom ໃນອະນາຄົ ດ , ການສົ່ ງ ເສີ ມ ການມີ ສ ວ ່ ນຮ່ ວ ມໃນຊຸ ມ ຊົ ນ , ແລະການໃຫ້ ເ ຊື່ ອ ມຊຶ ມ ຄວາມນັ ບ ຖື ຕ ວ ໍ່ ດ ັ ທະນະທຳ tau ib co neeg uas yuav coj peb rau yav tom ntej, txhawb kom lub zej zog los koom tes pab, thiab qhia kom tus ຄ lwm tus neeg kev lig kev cai uasມlawv ຕ່າງໆໃນໂລກ. ພວກເຮົ າສົ່ງtxhua ເສີມຄວາມຮູ ້ hwm ວາມສາມາດທາງດ້ ານວັດcov ທະນະທຳ ໂດຍການສະເຫຼີ ສະຫຼອງcoj. Peb txhawb kom txhua tus paub txog lwm cov neeg cov kev lig kev cai thaum peb ua kev zoo ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນວິທະຍາເຂດແລະການຕ້ອນຮັບໃຫ້ທກ ຸ ຄົນມີສວ ່ ນຮ່ວມ. siab hwm txog txoj kev uas peb muaj ntau hom neeg txawv hauv peb lub chaw kawm ntawv thiabການບໍ cawດtxhua tusາມີneeg koom. ໃນຖານະອະທິ ,ີ ຂ້າພະເຈົ້ ຂຜ ໍ້ ກ ູ ພັtuaj ນທາງໃຈທີ່ ຈະສືບຕໍ່ຮກ ັ ສາໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລມີຊສ ື່ ຽງເລື່ອງ Tswj, kuv yuav siabບlos tswj kom tau Thaum ຄວາມຊື່ສkuv ດ ັ ສຸດyog ຈະລິດTus , ອັດThawj ທະຍາໄສດີ , ຄວາມທ່ ຽງທຳ,rau ຄວາມນັ ຖື ແລະການປະພຶ ດທີ່ມibຈ ີ ນ ັ lub ຍາບັchaw ນ. kawm ntawv uas txhua tus neeg yuav paub peb rau peb txoj kev coj ncaj, txawj coj kom zoo, kev ncaj ມະຫາວິ ະຍາໄລຈຳເປັ ນຕ້tau ອງມີຄ ວາມປອດໄພແລະຕ້ ອນຮັ ບຮຽນຮວມ. ພວກເຮົ າບໍ່heev. ຍອມໃຫ້ ມກ ີ ານ ncees, ທ kev hwm saib lwm tus thiab peb cov kev ntseeg zoo Lub Tsev Kawm Ntawv ກໍ່ ກ ວນ, ການເລື ອ ກປະຕິ ບ ດ ັ ແລະການຂົ່ ມ ຂູ ່ ທຸ ກ ຮູ ບ ແບບ, ຕາມທີ່ ນ ະໂຍບາຍຂອງມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ Qib Siab yuav tsum yog ib lub chaw nyab xeeb thiab muaj ntau yam kev pab. Peb yuav txwv tsis pub leej twgດhais lus phem los yog າua lwmອhaiv neeg ແລະກົ ດໝາຍຂອງລັ ແລະຂອງລັ ດຖະບານກາງວ່ ດ້ວphem, ຍສິດທິຂntxub ອງພົນລະເມື ງ ຫ້າມໄວ້ . lossis hem kom lwm tus ntshai, raws li raug txwv ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab tsab cai thiab lub xeev lossis tsoom fwv tebchawsາcov tiv thaiv tibນພະຍາຍາມ neeg txoj cai. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົ ຂຶ້ນຢູcai ່ກັບຄວາມບາກບັ່ Lub zog yuav rau txhua tus ກneeg Kawm Ntawv ຂອງສະມາຊິ ກຊຸມpoob ຊົນມະຫາວິ ທະຍາໄລທຸ ໆຄົນຢ່hauv າງບໍ່ຢlub ຸດຢັ້ງTsev . Qib Siab txoj kev rau siab txuas ntxiv mus kom peb tau raws li ພວກເຮົາທຸກຄົນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ peb xav. Peb txhua leej txhua tus muaj lub luag haujlwm los ຈຸ ດປະສົ ງຕົ້hom ນຕໍ່ເຫຼົ່phiaj ານີ້ໃນຂະນະທີ່ ເຮັດວຽກຫຼື ໍ່າຮຽນຢູ ່ທີ່ tuav cov no thaum peb ຮ ua haujlwm thiab kawm ntawv tom Fresno State. ເຟຣັ ສໂນສະເຕດ (Fresno State).

Joseph Castro,(Joseph Tus Thawj Tswjອະທິການບໍດີ ໂຈເຊັຟ ໄອI.ຄາສໂຕຣ I. Castro),


ການສ້າງເຄືອຂ່າຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມທ່ຽງທຳ ທວົ ທຸກລະດັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ຄະນະກໍາມາທິການຂອງທ່ານອະທິການບໍດີວ່າດ້ວຍມະນຸດສໍາພັນແລະຄວາມທ່ຽງທໍາ (PCHRE : President’s Commission on Human Relations and Equity) ສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບ ແລະຄວາມເປັນທໍາ, ແລະຕອບຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກທ່ານອະທິການບໍດີ ໂຈເຊັຟ ໄອ ຄາສໂຕຣ (John D. Welty) ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະ: • ວາງແຜນຮອບດ້ານ 3 ຫາ 5 ປີ ເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ຈະເກີດຜົນທີ່ວັດແທກໄດ້ແລະເຫັນໄດ້; • ສ້າງແຜນເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວັດທະນະທໍາທົ່ວໂລກ, ທັດສະນະ, ຄ່ານິຍົມ, ແລະປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະຫຼາກຫຼາຍທີ່ປະກອບກັນ ເປັນມະນຸດສະຊາດ; ແລະ • ຮັບຮອງຖະແຫຼງການຂອງທ່ານອະທິການບໍດີວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ໃນຂະນະ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ຄະນະກໍາມາທິການຮັບຮອງເອົາກອບວຽກທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານຕີພິມຂອງສະມາຄົມວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກາ, ການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຕົວຈິງດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ບົດແນະນໍາສູ່ການປ່ຽນແປງໃນສະຖາບັນ (AAC&U, 2007), ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ໄດ້ຮັບ ມາຈາກໂຄງການລິເລີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (CDI) ເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວິທະຍາເຂດໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຍຸດທະສາດຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ 28 ແຫ່ງ. ແນວທາງອັນຮອບດ້ານນີ້ໃຫ້ການ ສ້າງກອບຄວາມຄິດອັນກ້ວາງຂວາງທາງດ້ານວຽກງານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ໂດຍການປະສົມປະສານເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສີ່ມິຕິເຂົ້ານໍາ ຄື: 1. ຄວາມຍືນຍົງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນ 2. ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າຮຽນແລະຄວາມສໍາເລັດ 3. ການສອນແລະການສຶກສາ 4. ບັນຍາກາດແລະຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ ໃນການວາງແຜນ, ສະມາຊິກຄະນະກໍາມາທິການໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເພື່ອສື່ສານ, ຮ່ວມມື ແລະປະສານງານກັບບຸກຄົນຕ່າງໆ, ກຸ່ມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຊຸມຊົນຕ່າງໆຫຼາຍພາກສ່ວນໃນລະດັບກ້ວາງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກສຽງທີ່ອອກມາໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະທັດສະນະຕ່າງໆໄດ້ຮັບການ ສະທ້ອນອອກຢູ່ໃນແຜນເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

1


ຫົວຂໍ້ ທີໜຶ່ງ

ການສະໜັບສະໜູນຄວາມາສາມາດໃນການເຂາົ ຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາ ແລະຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ

ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລຈະປັບປຸງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຊຸມຊົນວິທະຍາເຂດແລະພາກພື້ນໃນເລື່ອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ດຶງດູດແລະຮັກສານັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນລະດັບພາກ, ລະດັບຊາດ ແລະສາກົນ, ແລະການເຮັດໃຫ້ຮຽນຈົບ ຜ່ານການ ສື່ສານທີ່ເປີດເຜີຍແລະທັນເວລາໃນການເຂົ້າຮຽນແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງກຸ່ມປະຊາກອນນັກສຶກສາພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດທັງໝົດ.

ຍຸດທະສາດ • ສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມໃນການພົວພັນກັບພາຍນອກທີ່ສສ ື່ ານເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີແລະສູງກ່ວາໃຫ້ກັບ ບັນດາບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ປະເທດ ແລະສາກົນ. ສື່ສານການດໍາເນີນການແລະແຜນງານສະເພາະ ທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາໃນທຸກລະດັບ. (ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້) • ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃນທົ່ວຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍແລະບັນຫາຕ່າງໆເລື່ອງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າຮຽນແລະ ຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ ດໍາເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພາຍນອກແລະຄວາມ ສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ. (ຄວາມຮູ້) • ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານທີ່ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນກັບພາຍນອກແລະ ຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ. ກວດກາແຜນງານແລະຄວາມ ພະຍາຍາມປະຈຸບັນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມມີ ປະສິດທິຜົນ. (ຄວາມສາມາດ)

ການດຳເນີນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ • ເຮັດການສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງຄົວເຮືອນແບບສຸ່ມເປັນໄລຍະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ເພື່ອວັດ ແທກການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເລື່ອງໂອກາດການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ໃນ ເຟຣັສໂນສະເຕດ, ແລະພາລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນຖານະ ທີ່ເປັນສະຖາບັນໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານຄົນລາຕິນອາເມຣິກາ (HSI : Hispanic Serving Institution) ແລະສະຖາບັນໃຫ້ບໍລິການຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອາຊີແລະຄົນເກາະອາຊີປາຊີຟິກທີ່ເປັນຄົນອາເມຣິກັນ ດັ້ງເດີມ (AANAPISI : Asian American and Native American Pacific Islander Serving Institution). • ເຮັດການສໍາຫຼວດໜ່ວຍງານນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນ ໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງ, ການປ່ຽນບຸລິມະສິດ ແລະຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບຄວາມາສາມາດໃນການ ເຂົ້າຮຽນແລະຄວາມສໍາເລັດ. • ແຈ້ງໃຫ້ຊມ ຸ ຊົນມະຫາວິທະຍາໄລຮູກ ້ ຽ່ ວກັບຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສໍາເລັດ ຂອງນັກສຶກສາ (ອັດຕາການສືບຕໍ່ຮຽນ, ການກ້າວໜ້າ, ຄະແນນ ແລະການຮຽນຈົບ) ໃນກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆ ແລະສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນງານທີ່ມຢ ີ ທ ູ່ ໄີ່ ດ້ຮບ ັ ການອອກແບບມາຈໍາກັດຊ່ອງຫວ່າງ ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແຄບລົງ.

2

• ສ້າງຄວາມຄາດໝາຍໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທັງໝົດ ວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາເປັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ຂອງນັກສຶກສາ, ຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູເ້ ຮັດວຽກບໍລຫ ິ ານ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ລະຄົນຈະມີບົດບາດໃນການຮັບປະກັນຄວາມ ສໍາເລັດນີ້.

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ • ໃຫ້ໂອກາດທີ່ເປັນທາງການແລະບໍ່ເປັນທາງການແກ່ເພື່ອສະມາຊິກ ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທຸກຄົນຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວ ກັບຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນກັບພາຍ ນອກແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາໃຫ້ກັບທຸກກຸ່ມປະຊາກອນ. • ປູກຝັງຄວາມຮູທ ້ ທ ີ່ ນ ັ ສະໄໝ ແລະຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແຜນການສະເພາະ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ໃນອະດີດມີຄົນຮຽນສູງຈໍານວນ ໜ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນລຸຜົນການສຶກສາທີ່ທຽບເທົ່າ ກັນເມື່ອປຽບທຽບກັບກຸ່ມປະຊາກອນອື່ນໆ.


ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມສາມາດ

• ທົບທວນແຜນງານການພົວພັນກັບພາຍນອກພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມຢ ີ ເູ່ ພື່ອລະບຸການປະຕິບດ ັ ທີ່ດທ ີ ສ ີ່ ດ ຸ ທີ່ດງຶ ດູດເອົາກຸມ ່ ຜູສ ້ ະໝັກ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນ ສູງສຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບນໍາ. • ສ້າງແລະປັບປຸງແຜນງານການພົວພັນກັບພາຍນອກສູ່ສາກົນ ທີ່ລວມມີລູກສິດເກົ່າຕ່າງປະເທດແລະຄະນະອາຈານແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ທີ່ມາຈາກ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງສຸດເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະຊາກອນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ. • ທວນຄືນການປະຕິບັດການພົວພັນກັບພາຍນອກເພື່ອລະບຸ ການປະຕິບດ ັ ທີ່ດທ ີ ສ ີ່ ດ ຸ ທີ່ຮອດກຸມ ່ ປະຊາກອນນັກສຶກສາທຸກຄົນ, ແລະຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະປັບປຸງແລະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ ພົວພັນກັບພາຍນອກງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. • ກໍານົດບົດແນະນໍາເພື່ອຕິດຕາມຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະເພື່ອທົບທວນຂະບວນການດ້ານ ຄວາມກ້າວໜ້າ (ການແນະນໍາ, ການລົງທະບຽນພາກຮຽນ, ການເລືອກ/ການປ່ຽນພາກວິຊາຮຽນ, ອື່ນໆ) ສໍາລັບຜົນຮຽນທີ່ມີ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນກຸມ ່ ປະຊາກອນນັກສຶກສາທັງໝົດ. ອັນນີ້ ລວມມີການທົບທວນຂໍ້ມນ ູ ຂອງກຸມ ່ ປະຊາກອນນັກສຶກສາເລື່ອງ ວິຊາທີ່ມີ “ຄວາມສ່ຽງ” ແລະຄໍາສະເໜີເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜວ ່ ຍງານ ວິຊາການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ໄດ້ສງັ ເກດເຫັນ. • ກໍານົດຮອບວຽນການກວດກາແລະການລາຍງານເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນ ການເຂົ້າຮຽນແລະຜົນສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ.

ຕົວຊີ້ວັດ • ການມີສວ ່ ນຮ່ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນກິດຈະການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມຢູ່ໃນລະດັບ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. • ຄວາມຮູເ້ ພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອງພາລະກິດສະເພາະຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) [ການກໍານົດຂອງລັດຖະບານກາງ: ສະຖາບັນ ໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານຄົນລາຕິນອາເມຣິກາ (HSI : Hispanic-Serving Institution) ແລະສະຖາບັນໃຫ້ບລ ໍ ກ ິ ານຄົນອາເມຣິກນ ັ ເຊື້ອ ສາຍອາຊີແລະຄົນເກາະອາຊີປາຊີຟກ ິ ທີ່ເປັນຄົນອາເມຣິກນ ັ ດັ້ງເດີມ (AANAPISI : Asian American and Native American Pacific Islander Serving Institution)] ໃນກຸ່ມປະຊາກອນປະກອບຕ່າງໆ. • ຄວາມຮູເ້ ພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອງຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກສຶກສາ ຢູ່ໃນກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆ, ແລະວິທີການແລະຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂເລື່ອງນັ້ນ. • ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຄບເຂົ້າໃນຜົນການສຶກສາຢູ່ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ ນັກສຶກສາຕ່າງໆ.

3


ຫົວຂໍ້ ທີສອງ

ການສັນຫາ, ການພັດທະນາ ແລະການສະໜັບສະໜູນລູກຈ້າງ

ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລຈະດຶງດູດເອົາບຸກຄະລາກອນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລຜູ້ທີ່ມາຈາກພື້ນຖານອັນຫຼາກຫຼາຍຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງ ໂດຍການສອນຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຕິດຕາມຊີ້ນໍາ, ຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ ແລະຄະນະກໍາມະການຊອກຫາພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍແລະວິທີປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການພົວພັນກັບພາຍນອກ, ການສັນຫາພະນັກງານ, ການຮັກສາພະນັກງານໄວ້, ການອົບລົມຊີ້ແນະ, ແລະການພັດທະນາທັກສະ. ພວກເຮົາຈະອອກແບບນະໂຍບາຍແລະວິທີປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບໃນການຈ້າງງານ, ການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ແລະການກ້າວໜ້າຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໃນອະດີດມີຄົນທີ່ຮັບວ່າຈ້າງຈໍານວນ ໜ້ອຍ (ໃນຂະນະທີ່ຍັງເນັ້ນໜັກໃສ່ຄຸນຄ່າຂອງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກ້ວາງຂວາງ) ແລະຈະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍທີ່ຈະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ນໍາໃນທຸກລະດັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຜູ້ນໍາຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍາຈັດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນການຈ້າງງານ, ການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ, ການອົບລົມຊີ້ແນະ, ການພັດທະນາທັກສະ ແລະການກ້າວໜ້າໃນທົ່ວທຸກຕໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານ.

ຍຸດທະສາດ

• ເຜີຍແຜ່ໄປໃຫ້ກຸ່ມປະຊາກອນປະກອບຕ່າງໆເຂົ້າຫາບົດລາຍງານ ແລະຂໍ້ມນ ູ ອື່ນໆໄດ້ງາ່ ຍກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ. (ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້) • ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະໃຫ້ມີບຸກຄະລາກອນແລະທຶນ ຮອນເພື່ອການກໍານົດ, ສັນຫາ ແລະສະໜັບສະໜູນຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານທີ່ມີທັກສະ, ຄວາມສາມາດທາງ ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ, ການນໍາ ຮ່ວມກັນ ແລະຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈະ ສົ່ງເສີມຄວາມສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ຄວາມຮູ້) • ພົວພັນຜູ້ນໍາໃນມະຫາວິທະຍາໄລທຸກລະດັບຢູ່ໃນວຽກການສ້າງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກ ບໍລິຫານຢ່່າງກ້ວາງຂວາງ. (ຄວາມສາມາດ) • ໃຫ້ຜູ້ນໍາແລະຄະນະກໍາມະການຊອກຫາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຂົ້າໃຈ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານ ແລະການປະຕິບັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຈ້າງງານ, ການຮັກສາໄວ້ ແລະການກ້າວໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕ້ອນຮັບ ຮຽນຮວມແລະຄວາມທ່ຽງທໍາ. (ຄວາມສາມາດ)

ການດຳເນີນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

• ປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ນໍາພາຂະບວນການຈ້າງງານ ໃນແຕ່ລະປີ ວ່າດ້ວຍຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງເຂົາເຈົ້າກັບທຸກລະດັບ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍໃນບັນດາຄະນະ ອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ, ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການກໍານົດວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ. • ຮັບປະກັນການລາຍງານ ແລະແຜນການປົກກະຕິທີ່ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນ ມາໃຫ້ກັບລັດຖະບານກາງ ແລະລັດຖະບານຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານ ແລະແຜນການດໍາເນີນການຮັບຮອງ ແລະໂອກາດ ອັນເທົ່າທຽມກັນນັ້ນໄດ້ຮັບການແປອອກເປັນຮູບແບບທີ່ສາມາດ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ແລະໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານແລະຄະນະ ກໍາມະການຊອກຫາຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ມີຢູ່ (ຫຼືທີ່ບໍ່ມີຢູ່) ໃນທົ່ວໜ່ວຍງານ, ຂະແໜງ ແລະພະແນກ.

4

• ປັບປຸງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະສ້າງໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍ ຄະນະກໍາມະການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມ ສໍາຄັນຂອງຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນໜ່ວຍງານ, ຂະແໜງ ແລະພະແນກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. • ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ ເຮັດວຽກບໍລິຫານ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບເຂົ້າ ຮ່ວມທຸກດ້ານຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະໃນຫຼາຍໝວດ ໂດຍການເນັ້ນໜັກ ໃສ່ອົງປະກອບການລິເລີ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ້ການຊົມເຊີຍຕໍ່ ຄວາມຜູກພັນທາງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພິຈາລະນາວິທີການຊົມເຊີຍ ຕ່າງໆ ລວມທັງພິທີມອບລາງວັນຂອງທ່ານອະທິການບໍດີ.


ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມຮູ້

• ສ້າງຕັ້ງ ແລະປັບປຸງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ທີ່ຊ່ວຍຄະນະກໍາມະ ການຊອກຫາຮູ້ວິທີ: ກ) ພັດທະນາຄວາມສໍາພັນທີ່ສ້າງຄວາມ ໝັ້ນໃຈຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ໃນອະດີດມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ; ແລະ ຂ) ເຮັດການປະກາດວຽກທີ່ສື່ສານເຖິງຄວາມພະຍາຍາມອັນ ຊັດເຈນຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ເພື່ອດຶງດູດ ແລະສະໜັບສະໜູນຄວາມສໍາເລັດຂອງກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. • ລະບຸການປະຕິບັດຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫຼັກການອອກ ແບບທົ່ວໄປ ແລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ການບໍລິການທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບການລິເລີ່ມການ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະຍັງຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ກ້ວາງອອກໃນດ້ານຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະການປະຕິບັດທີ່ມີ ຄວາມທ່ຽງທໍາ. • ສ້າງໂຄງການທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ ແລະສະໜັບສະໜູນກົນໄກ ຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມຊີ້ນໍາ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ (ທັງດ້ານວິຊາການ ແລະບໍລິຫານ) ໃນການປູກຝັງກຸ່ມທີ່ມີທັກສະທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ການອົບລົມຊີ້ແນະກຸ່ມນີ້ ໂດຍການພັດທະນາ ທັກສະ ແລະຄວາມສາມາດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າສູ່ຕໍາແນ່ງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. • ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກ ບໍລິຫານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການສໍາມະນາທາງອິນເຕີເນັດ ແລະຫຼືປະສົບການອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ; ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄວາມຮູ້ອັນ ໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ. • ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ນໍາທາງດ້ານວຽກບໍລິຫານ ແລະວິຊາການ (ຄະນະບໍດີ, ປະທານບໍລິຫານພະແນກ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະຫົວໜ້າພະແນກ) ໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະໄດ້ຮັບການ ສົ່ງເສີມ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ.

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມສາມາດ

• ກໍານົດບົດແນະນໍາທີ່ກາ່ ວເຖິງວິທກ ີ ານຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ທາງ ເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ຈະພັດທະນາກໍາລັງ ແຮງງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງກຸມ ່ ປະຊາກອນຂອງພາກ ແລະ/ຫຼືຂອງປະເທດຢູໃ ່ ນການປະກາດ ຕໍາແໜ່ງວຽກ, ການທົບທວນເບິ່ງຜູສ ້ ະໝັກ, ການຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ການດໍາເນີນການໄປສູກ ່ ານຄັດເລືອກ ສຸດທ້າຍ ແລະການຈ້າງເຮັດວຽກ, ແລະໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ຊອກຫາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບດ ັ ຕາມບົດແນະນໍາ. • ສ້າງບົດແນະນໍາ ແລະມາດຖານເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະຮັບປະກັນຄວາມທ່ຽງທໍາໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ການເຕີບໂຕ ແລະການພັດທະນາທາງດ້ານອາຊີບ, ການອົບລົມຊີ້ແນະ, ສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ); ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຕິດຕາມຄວາມສາມາດເຂົ້າຫາ ໂອກາດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະການເຂົ້າຮຽນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ.

• ສ້າງຕັ້ງລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຕິດຕາມການຈ້າງງານ, ການຮັກສາໄວ້ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໝູນວຽນຕໍາແໜ່ງ* ແລະຄວາມກ້າວໜ້າ, ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍຕາມ ລັກສະນະການລາຍງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ (ເຊັ່ນ: ເພດ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ/ເຜົ່າພັນ, ປະເທດກໍາເນີດ) ແລະດັ່ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ ສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບກຸ່ມປະຊາກອນຕ່າງໆແບບ ປຽບທຽບໄດ້. ອັນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດໍາເນີນຂະບວນການ ຈ້າງງານ ແລະການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. (*www. aacu.org/irvinediveval/documents/Revolving DoorCDIInsight.pdf) • ສໍາຫຼວດກວດກາເບິ່ງທາງເລືອກທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມແບບດັ້ງເດີມ ເພື່ອດຶງດູດ, ສັນຫາ ແລະຮັກສາກຸມ ່ ປະຊາກອນທີ່ມຄ ີ ນ ົ ຈໍານວນ ໜ້ອຍໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ງຄະນະອາຈານ ແລະບໍລິຫານເຊັ່ນ: ຄະນະອາຈານ "ປູກຝັງຕົວເອງ", ໂຄງການນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບ ທຶນມາແລກປ່ຽນ ແລະໄດ້ຮັບທຶນທາງດ້ານບໍລິຫານຂອງລັດ. • ສ້າງບົດແນະນໍາຕາມວິທີທີ່ໂຄງການສຶກສາຫັນປ່ຽນ ແລະ ຮັກສາບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບເຂົ້າຮ່ວມທຸກດ້ານ ເພື່ອຮັກສາ ບາດກ້າວດ້ວຍການປ່ຽນແປງອັນໄວວາຢູໃ່ ນພາກ, ລັດ, ປະເທດ ແລະໃນໂລກ ເພື່ອໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຢູ່ໃນການຄົ້ນຫາກຸ່ມຜູ້ມີທັກສະທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຕົນເອງ (ເຊັ່ນ: ຄະນະກໍາມະການທົບທວນໂຄງການໃຫ້ ການກວດກາປະຈໍາປີໃນການຈັດສະເໜີໂຄງການໃຫ້).

ຕົວຊີ້ວັດ

• ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສັນຫາ ແລະການຈ້າງຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. • ຄວາມສໍາເລັດໃນການຮັກສາຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານໃນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. • ຄວາມສໍາເລັດໃນການຮັກສາ ແລະການສົ່ງເສີມ ຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ເຮັດວຽກ ບໍລິຫານໃນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

5


ຫົວຂໍ້ ທີສາມ

ສງົ ເສີມ ແລະສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເລີດໃນການສອນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະການສຶກສາ

ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລຈະເລັງໃສ່ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຈະບັນລຸອັນນີ້ໄດ້ໂດຍ: ກ) ສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດໍາເນີນຢູ່ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນໃໝ່ທີ່ຊອກຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ; ຂ) ສົ່ງເສີມທັງຫຼັກສູດໃຫມ່ ແລະອັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ເຮັດການກວດສອບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບ ຮຽນຮວມ; ຄ) ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ດີກ່ວາໃນດ້ານສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ; ງ) ສະໜັບສະໜູນຄະນະອາຈານທີ່ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະກິດຈະກໍາອັນສ້າງສັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັ້ນປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ; ແລະ ຈ) ການສ້າງໃຫ້ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບການປະຕິບັດການສອນ ແລະການໃຫ້ການສຶກສາທັງໃນຫຼັກສູດທົ່ວໄປ ແລະສະເພາະຕາມຫຼັກການ ທີ່ເພີ່ມຄວາມສໍາເລັດໃນການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ໃນອະດີດມີຄົນຮຽນສູງ ຈໍານວນໜ້ອຍ. ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ກະກຽມຄະນະອາຈານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສອນກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ກ້ວາງຂວາງຂອງພວກເຮົາ. ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ຫັນປ່ຽນຢູຕ ່ ະຫຼອດຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການເຮັດວຽກຕາມລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆເພື່ອສຶກສາ, ແລກປ່ຽນ, ແລະສົ່ງເສີມການປະຕິບດ ັ ການ ສອນແບບນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມສໍາເລັດໃຫ້ກັບກຸ່ມທີ່ໃນອະດີດມີຄົນຮຽນສູງຈໍານວນໜ້ອຍຢູ່ທີ່ເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ນັ້ນ, ພວກເຮົາຊອກສະແຫວງຫາທີ່ຈະບັນລຸຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບມຸ່ງໝັ້ນ ແລະມີຫຼາຍລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍຕອນກາງ ປະເຊີນໜ້າຢູ່ ແລະເກີນກ່ວານັ້ນ.

ຍຸດທະສາດ • ໃຫ້ກນ ົ ໄກຕ່າງໆແກ່ຄະນະອາຈານ ເພື່ອສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່າຫົວຂໍ້ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມນັ້ນສາມາດຈະສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງເຂົາ ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ. (ຄວາມຮູ)້ • ສົ່ງເສີມໃຫ້ນກ ັ ສຶກສາລົງທະບຽນຮຽນໃນວິຊາທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ວັດທະນະທໍາ. (ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ)້ • ໃຫ້ສະຖານທີ່ຫຼາຍບ່ອນກັບຄະນະອາຈານເພື່ອ: ຮຽນຮູກ ້ ຽ່ ວກັບການ ປະຕິບດ ັ ການສຶກສາທີ່ມປ ີ ະສິດທິພາບ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປະຕິບດ ັ ການສຶກສາທີ່ມຜ ີ ນ ົ ກະທົບສູງ – www.aacu.org/leap/hip.cfm), ລະບົບການຖ່າຍທອດທາງອອນໄລນ໌ ແລະເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີອນ ື່ ໆ ແລະ ອິດທິພນ ົ ທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່າ່ ນີ້ມຕ ີ ຜ ໍ່ ນ ົ ໄດ້ຮບ ັ ການຮຽນຮູຂ ້ ອງນັກສຶກສາ; ໄດ້ຮບ ັ ປະສົບການພາກປະຕິບດ ັ ໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້; ແລະສົ່ງເສີມການ ປະຕິບດ ັ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການອັນກ້ວາງຂວາງທາງດ້ານຮູບແບບ ການຮຽນຮູຂ ້ ອງນັກສຶກສາ. (ຄວາມຮູ)້ • ສົ່ງເສີມ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄະນະອາຈານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ປະຕິສໍາພັນທີ່ມລ ີ ະບຽບຫຼັກການຕໍ່ກນ ັ ທີ່ຈະເພີ່ມການປະກອບສ່ວນຂອງ ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການສຶກສາ ແລະກິດຈະກໍາສ້າງສັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຄວາມ ກ້າວໜ້າ ແລະ/ຫຼືກໃໍ່ ຫ້ເກີດມີຫວ ົ ຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການ ຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມເຂົ້າສູຫຼ ່ ກ ັ ສູດ, ເຊັ່ນດຽວກັບການເພີ່ມພູນທັກສະການສອນ, ໃນຂະນະທີ່ຍງັ ໃຫ້ສງິ່ ຈູງໃຈທີ່ມຄ ີ ວາມໝາຍເພື່ອນໍາພາຄວາມພະຍາຍາມ ເຫຼົ່ານີ້. (ຄວາມສາມາດ)

ການດຳເນີນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ • ລະບຸ ແລະສ້າງຂໍ້ມນ ູ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ງາ່ ຍກ່ຽວກັບວ່າ ຂົງເຂດຄວາມຮູ້ ໃນລະດັບກ້ວາງຂວາງ (ມະນຸດຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ) ໄດ້ຮບ ັ ການແຈ້ງບອກຕາມຫົວຂໍ້ທກ ີ່ ຽ່ ວ ຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະໃຫ້ມຄ ີ ວາມກ້າວໜ້າຕາມການປະຕິບດ ັ ທີ່ເອົາ ໃຈໃສ່ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມແນວໃດ. • ໃຫ້ເຄື່ອງມື, ຕົວຢ່າງ ແລະການສະໜັບສະໜູນແກ່ຄະນະອາຈານ ເພື່ອເອົາ ນັກສຶກສາເຂົ້າມາຮ່ວມໃນສືບຫາການເພີ່ມຄວາມຮູຜ ້ າ່ ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

6

ແລະການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງຈິດສໍານຶກໃນກຸມ ່ ຄົນເຂົາເຈົ້າເອງກ່ຽວກັບ ພະລັງຂອງການປະຕິບດ ັ ການສຶກສາທີ່ມຄ ີ ວາມທ່ຽງທໍາ ແລະຕ້ອນຮັບ ຮຽນຮວມ. • ໃຊ້ສະຖານທີ່ມຢ ີ ແ ູ່ ລ້ວ ຫຼືສາ້ ງສະຖານທີ່ໃໝ່ໃຫ້ກບ ັ ຄະນະອາຈານ (ແລະນັກສຶກສາ) ເພື່ອແລກປ່ຽນຜົນໄດ້ຮບ ັ ທາງດ້ານບວກຂອງການ ສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ກບ ັ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະກຸມ ່ ຄົນດຽວກັນ, ທັງທີ່ຢພ ູ່ າຍໃນ ແລະທົ່ວລະບຽບຫຼັກການ. • ລະບຸທກ ຸ ຫຼັກສູດທີ່ກາ່ ວເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນ ຮັບຮຽນຮວມໃນວິທກ ີ ານທີ່ມຄ ີ ວາມໝາຍ ແລະສ້າງຂະບວນການຄວາມ ເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຕໍ່ຜນ ົ ຮຽນຂອງນັກສຶກສາທີ່ດຂ ີ ນ ຶ້ . • ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງລະບຽບຫຼັກການທີ່ມຈ ີ ດ ຸ ສຸມກ່ຽວກັບຊຸດຫຼັກການຄວາມເປັນເລີດທີ່ຖກ ື ນໍາໃຊ້ໃນປະເທດ


(www.aacu.org/leap/principles_of_excellence.cfm) ແລະສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະແນະນໍາຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມເປັນເລີດແນວໃດ (www.aacu.org/compass/inclusive_excellence.cfm). • ສ້າງຄວາມຮັບຮູຂ ້ ນ ຶ້ ຢູໃ ່ ນຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຢໃ ູ່ ນໂລກເສລີທວ ົ່ ໄປ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຢູໃ ່ ນສະມາຊິກທຸກຄົນແມ່ນເປັນທັກສະອັນສໍາຄັນທີ່ຈະພັດທະນາ ຢູພ ່ າຍໃນສະພາບຂອງວິທກ ີ ານຮັບຮູຈ ້ າກທັດສະນະທາງດ້ານລະບຽບ ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. • ປັບປຸງລາຍລະອຽດຂອງວິຊາ ແລະ/ຫຼືລາຍການວິຊາ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ມກ ີ ານເຊື່ອມໂຍງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງເນື້ອໃນວິຊາທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ຕໍ່ຫວ ົ ຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ,ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ໃນ ໂລກຕົວຈິງ. • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂອກາດການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະອາຈານນັກສຶກສາທີ່ສາ້ ງຄວາມກ້າວໜ້າໃນເລື່ອງຄວາມຮັບຮູຄ ້ ວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມຢູໃ ່ ນສະພາບລະບຽບຫຼັກ ການທົ່ວໄປ. • ສ້າງສື່ການສື່ສານທົ່ວໄປ ແລະສະເພາະທີ່ມລ ີ ະບຽບຫຼັກການ (ເຊັ່ນ: ປື້ມນ້ອຍ, ຈຸນລະສານ, ການປະກາດລົງທາງເວັບໄຊທ໌) ທີ່ເປັນການ ຍົກສູງສະຕິຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີທກ ັ ສະອັນຈໍາເປັນໃນ ເລື່ອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຢູໃ ່ ນໂລກໄຮ້ພມ ົ ແດນ ແລະນັ້ນມີຄນ ຸ ຄ່າຕໍ່ຕວ ົ ເອງ, ສັງຄົມ, ປັນຍາ ແລະອາຊີບ ທີ່ຈະສ້າງຜົນ ປະໂຫຍດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຊີວດ ິ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ • ຊ່ວຍຄະນະອາຈານໃນການຮັບຮູພ ້ າກປະຕິບດ ັ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສດ ຸ ຕໍ່ກບ ັ ລະບຽບຫຼັກການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານ ໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະສັງເກດການປະຕິບດ ັ ຢູໃ ່ ນ ການດໍາເນີນງານ. • ໃຫ້ການພັດທະນາອາຊີບແກ່ບກ ຸ ຄົນ ແລະກຸມ ່ ທີ່ດໍາເນີນການແປຄວາມ ໝາຍການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການປະຕິບດ ັ ທີ່ມປ ີ ະສິດທິພາບໄປສູຍ ່ ດ ຸ ທະສາດພາກປະຕິບດ ັ ທີ່ປບ ັ ປຸງການສອນນັ້ນ. • ລະບຸຕວ ົ ຄະນະອາຈານຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ຜູທ ້ ີ່ ນໍາໃຊ້ການປະຕິບດ ັ ທີ່ມຜ ີ ນ ົ ກະທົບຂັ້ນສູງຢູແ ່ ລ້ວນັ້ນ ແລະຮ້ອງຂໍເອົາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູກ ້ ານປະຕິບດ ັ ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຕໍ່ຜນ ົ ຮຽນຂອງນັກສຶກສາໃນວິຊາຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການພິຈາລະນາວິທກ ີ ານທີ່ຄະນະອາຈານຈະສາມາດ ເອົາຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່າ່ ນີ້ເຂົ້າສູຂ ່ ະບວນການທົບທວນໃນວິທກ ີ ານ ຕ່າງໆທີ່ມຄ ີ ວາມໝາຍ.

• ສ້າງວິທທ ີ າງທີ່ຈະກະຕຸກຊຸກຍູຄ ້ ະນະອາຈານ ເພື່ອສະແຫວງຫາ, ໄດ້ມາ ແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະຍຸດທະສາດທາງດ້ານວິຊາຄູທມ ີ່ ີ ປະສິດທິພາບ ເພື່ອເອົາຫົວຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຂົ້າສູຫຼ ່ ກ ັ ສູດໃນວິທກ ີ ານຕ່າງໆ ທີ່ຖກ ື ຕ້ອງກົງກັບໂຄງຮ່າງການປົກຄອງ ແລະການຕອບແທນຄະນະອາຈານ. • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນ ແລະວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພື່ອລະບຸຜທ ູ້ ີ່ ຍອມຮັບໄປນໍາໃຊ້ແຕ່ຫວ ົ ທີ ຜູທ ້ ຕ ີ່ ງັ້ ໃຈຈະເຮັດວຽກກັບທີມ ເພື່ອເອົາ ຫົວຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຂົ້າສູວ ່ ຊ ິ າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເພີ່ມທັກສະການສອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດຂ ີ ນ ຶ້ . • ລະບຸຄະນະອາຈານຜູທ ້ ໄີ່ ດ້ດໍາເນີນການເລື່ອງການສຶກສາ ແລະກິດຈະ ກໍາສ້າງສັນຢູໃ ່ ນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ແລະສາມາດໃຊ້ເປັນບຸກຄົນ ທີ່ຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມສາມາດຂອງທີມ ເພື່ອຂະຫຍາຍຈໍານວນຂອງ ຄະນະອາຈານທີ່ປະຕິບດ ັ ການນໍາເອົາເຂົ້າ ແລະການສອນກິດຈະກໍາການ ປັບປຸງໃຫ້ດຂ ີ ນ ື້ ; ລະບຸສະມາຊິກສະພາບໍລຫ ິ ານວິຊາການ ຜູທ ້ ມ ີ່ ຄ ີ ວາມ ສົນໃຈໃນ ແລະມີຄວາມຮູດ ້ າ້ ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເປັນບຸກ ຄົນໃຫ້ຄວາມຮູແ ້ ກ່ທມ ີ ແລະຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມກ ີ ານລະເມີດນະໂຍບາຍ ການປົກຄອງຄະນະອາຈານ. • ອາໄສໜ່ວຍງານນັກສຶກສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ້ວາງຂວາງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຜູໃ ້ ຫ້ຄວາມຮູແ ້ ກ່ ແລະຜູມ ້ ກ ີ ານ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ຫຼກ ັ ສູດທີ່ໄດ້ຫນ ັ ປ່ຽນ ແລະຍຸດທະສາດທາງດ້ານວິຊາຄູທໄີ່ ດ້ ຮັບການປັບປຸງ ຫຼືອນ ັ ໃໝ່.

• ສົ່ງເສີມການສຶກສາທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບວິຊາຄູ ແລະການເອົາຫົວຂໍ້ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຂົ້າໃນທົ່ວຫຼັກສູດ, ເຂົ້າຮ່ວມການເອົາໃຈໃສ່ທີ່ ສະເໝີພາບຕໍ່ຫວ ົ ຂໍ້ພາຍໃນ, ແລະໃຫ້ຄນ ຸ ຄ່າຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ ໃນຄວາມທ່ຽງທໍາທາງດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ໃຫ້ລາງວັນກັບຄະນະອາຈານ.

• ພັດທະນາໂຄງສ້າງການຕອບແທນທີ່ຮບ ັ ຮູຄ ້ ວາມພະຍາຍາມຂອງ ສະມາຊິກຄະນະອາຈານ ລວມທັງຫົວຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມຢູໃ ່ ນການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືໃນການ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອການພັດທະນາຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງນັກສຶກສາ.

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມສາມາດ

ຕົວຊີ້ວດ ັ

• ສະໜັບສະໜູນທີມງານບຸກເບີກຄະນະອາຈານທີ່ໄດ້ລະບຸ ເພື່ອດໍາເນີນ ຍຸດທະສາດ ແລະແນະນໍາຄວາມພະຍາຍາມໃນວິທກ ີ ານຕ່າງໆທີ່ກງົ ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລອັນອື່ນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຮັດຂໍ້ຜກ ູ ພັນທາງດ້ານເວລາທີ່ໜກ ັ (ເຊັ່ນ: ເວລາສຶກສາອິດສະລະ, ການສະໜັບສະໜູນຜູໄ້ ດ້ຮບ ັ ປະລິນຍາຕີທເີ່ ປັນຜູຊ ້ ວ ່ ຍສາດສະດາຈານ) ແລະສິ່ງທີ່ກງົ ກັບໂຄງຮ່າງການປົກຄອງຂອງຄະນະອາຈານ.

• ກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກາ່ ວເຖິງຫົວຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. • ຫຼັກສູດທີ່ລວມມີຫວ ົ ຂໍ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຮບ ັ ການປັບປຸງ. • ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງຄະນະອາຈານໄດ້ຮບ ັ ການປັງປຸງໃຫ້ດຂ ີ ນ ຶ້ .

7


ຫົວຂໍ້ ທີສີ່

ການຮັບຮອງບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຄວາມນັບຖື ແລະຄວາມທ່ຽງທຳ

ມະຫາວິທະຍາໄລຈະປັບປຸງ ແລະເພີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ໄດ້ຮບ ັ ການຈໍາແນກໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮອບດ້ານທີ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເປັນ ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຄວາມສຸດຍອດ ແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງສະຖາບັນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສາ້ ງຄວາມຮັບຮູໃ ້ ນທົ່ວຊຸມຊົນຂອງ ພວກເຮົາ ທີ່ການຮັບຮອງເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດທີ່ອດ ຸ ມ ົ ສົມບູນແຫ່ງຮ່ອມພູພາກກາງ ແລະຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ, ໃນລະດັບບຸກຄົນ ເຊັ່ນດຽວກັບໃນສ່ວນບົດບາດຂອງຄົນທີ່ເປັນນັກສຶກສາ, ສະມາຊິກຄະນະອາຈານ, ຜູເ້ ຮັດວຽກບໍລຫ ິ ານ, ລູກສິດເກົ່າ ຫຼືອາສາສະໝັກ/ຜູເ້ ປັນຕົວແທນຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State). ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອັນນີ້ໂດຍການນໍາເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຂົ້າສູທ ່ າງດ້ານສະຖາບັນພາຍໃນ: ສະພາບແວດລ້ອມ ການຮຽນ ແລະການສອນ; ນະໂຍບາຍບໍລຫ ິ ານ, ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການ ແລະການປະຕິບດ ັ ; ການບໍລກ ິ ານໃຫ້ກບ ັ ນັກສຶກສາ ແລະຊຸມຊົນໃນ ລະດັບກ້ວາງ; ແລະການປະຕິບດ ັ ໜ້າທີ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ດແ ູ ລ ແລະສະໜັບສະໜູນການປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ ວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະທົ່ວໂລກຂອງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍການກໍານົດວິທທ ີ າງໃຫ້ກບ ັ ສະມາຊິກຊອກຄົ້ນຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະເພື່ອ ມີສວ ່ ນຮ່ວມກັບບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມເປັນມາ ແລະປະສົບການຊີວດ ິ ຂອງຄົນ ແລະຊຸມຊົນຕ່າງໆຈາກຕົວເຂົາເຈົ້າເອງຢ່າງມີຄວາມໝາຍ.

ຍຸດທະສາດ

• ສື່ສານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເປັນຄ່ານິຍມ ົ ໃຈກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍການໃຊ້ສນ ັ ຍາລັກຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ປະຈັກຕາ, ທາງສຽງ, ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ) ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງມໍລະດົກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ. (ຄວາມຮັບຮູ)້ • ສ້າງວິທະຍາດເຂດໃຫ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງຕົວຈິງທີ່ສະທ້ອນກັບໃຫ້ເຫັນເຖິງການ ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານປັນຍາ, ສິລະປະ ແລະສັງຄົມຂອງທຸກກຸມ ່ ຄົນ ແລະ ກຸມ ່ ປະຊາກອນທີ່ໃນອະດີດມີຄນ ົ ຮຽນສູງຈໍານວນໜ້ອຍ. (ຄວາມຮູ)້ • ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຄວາມ ເປັນເລີດທາງດ້ານສະຖາບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. (ຄວາມຮູ)້ • ສະແດງອອກ ແລະສື່ສານຄວາມຜູກພັນທາງໃຈທີ່ມຄ ີ ວາມໝາຍ ແລະມີການ ແຈ້ງບອກທີ່ດຕ ີ ຄ ໍ່ ວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ໂດຍການຈັດໃຫ້ມໂ ີ ອກາດ ຕ່າງໆເພື່ອການປະຖະກະຖາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ຍອມຮັບວ່າການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຫຍຸງ້ ຍາກ ແຕ່ມຄ ີ ວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຕາມປາຖະໜາ ທີ່ຕອ ້ ນຮັບ ຮຽນຮວມ. (ຄວາມຮູ)້

• ສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມຢ ີ ຂ ູ່ ອງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ (ນັ້ນກໍ່ຄ:ື ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະກອງປະຊຸມຕ່າງໆ) ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຫຼາຍວັດທະນະທໍາ ແລະແລກປ່ຽນມໍລະດົກ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທາງດ້ານ ວັດທະນະທໍາ. (ຄວາມສາມາດ) • ສະໜັບສະໜູນວິທກ ີ ານເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູທ ້ າງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ວັດທະນະທໍາ. (ຄວາມຮັບຮູ,້ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດ)

• ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະສັງຄົມໃຫ້ກບ ັ ກຸມ ່ ທີ່ມີ ສິດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນທົ່ວລັດ, ທົ່ວປະເທດ ແລະທົ່ວໂລກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມ ເຂົ້າໃຈວັດທະນະທໍາຂອງຕົນເອງ ແລະວັດທະນະທໍາອື່ນ. (ຄວາມຮູ)້ • ສ້າງວິທກ ີ ານປະເມີນຜົນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາທີ່ກຽ່ ວ ຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. (ຄວາມສາມາດ)

ການດຳເນີນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້

• ຕີພມ ິ ແລະເຜີຍແຜ່ແຜນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານອະທິການບໍດວ ີ າ່ ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະໃນຫຼາຍຮູບແບບຢູໃ ່ ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະໃນພາກ ແລະທົ່ວປະເທດ.

8

• ເກັບກໍາ ແລະຕີພມ ິ ບັນດາຕົວຢ່າງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມຢ ີ ແ ູ່ ລ້ວ ຫຼືອນ ັ ໃໝ່ທສ ີ່ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ການຄົ້ນຄ້ວາຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ນັ້ນກໍ່ຄື ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມສົ່ງເສີມຄວາມສຸດຍອດ.

• ສ້າງບົດແນະນໍາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນຂອງເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາບປະຈັກຕາທີ່ນໍາໃຊ້ກນ ັ ທົ່ວໄປ ເມື່ອພັດທະນາຊິ້ນສ່ວນການສື່ສານຕ່າງໆ. • ກວດກາ ແລະກໍານົດເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ບນ ັ ລຸໄດ້ບນ ັ ຍາກາດແຫ່ງການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ, ຄວາມນັບຖື ແລະຄວາມທ່ຽງທໍາ; ສື່ສານຢ່າງກ້ວາງຂວາງຜ່ານສະພາບ ການເວລາຕາມປະຫວັດສາດ, ຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມເສື່ອມຖອຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມນ ູ ໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ.

• ລະບຸສະຖາານທີ່ຕດ ິ ຕັ້ງຕ່າງໆ (ການປະສົມປະສານວຽກສິລະປະ ແລະປ້າຍ ຢູໃ ່ ນສະຖານທີ່ທວ ົ່ ໄປເຊັ່ນ: ຈຸດທາງເຂົ້າທີ່ສໍາຄັນ ແລະບ່ອນທີ່ມກ ີ ານໃຊ້ ງານຫຼາຍ) ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະເຂດ ແລະພັດທະນາສະຖານທີ່ການສື່ສານທີ່ສງົ່ ເສີມປະຫວັດສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການ ຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ, ແຜນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການ ໃນວິທກ ີ ານທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູຊ ້ ມ ຸ ຊົນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ ັ ການດໍາເນີນການ (ຕົວຢ່າງ: ເວັບໄຊທ໌ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເວທີຊມ ຸ ຊົນໃນ ແລະນອກມະຫາວິທະຍາໄລ, ບລັອກ, ປື້ມນ້ອຍ, ກຸມ ່ SKYPE, ນິທດ ັ ສະການ, ການຍ່າງ/ຝາກໍາແພງປະຫວັດສາດ, ການໃຫ້ສໍາພາດທາງ TV ແລະວິທະຍຸ, ການນໍາສະເໜີຢໃ ູ່ ນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດເນັ້ນໃສ່ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງ ດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຊັ່ນດຽວກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ທາງຝ່າຍລະບຽບຫຼັກການ ທາງດ້ານວິຊາການຈັດຂຶ້ນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບດ ັ ການສິດສອນຮອບດ້ານ).

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມຮູ້

• ສ້າງ ແລະສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນການຮຽນ ແລະການສອນທີ່ປະກອບ ມີນກ ັ ສຶກສາ, ຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູເ້ ຮັດວຽກບໍລຫ ິ ານ, ຫຼືທກ ຸ ກຸມ ່ ທີ່ມສ ີ ດ ິ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໃນການສໍາຫຼວດເບິ່ງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທກ ີ ານທາງດ້ານຄວາມເປັນຢູ,່ ການຄິດ, ການກະທໍາຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທໍາ) ໂດຍເປັນທາງການ ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ; ແລະບໍ່ເປັນທາງການ ຜ່ານການບັນຍາຍວັດທະນະທໍາ, ການປຶກສາຫາລືທຍ ີ່ າກ ແລະການ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕາມທີ່ໄດ້ ແນະນໍາ; ເຊັ່ນດຽວກັບການ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຢູ່ ກັບທີ່ໃຫ້ກບ ັ ນັກສິລະປິນ ຂອງປະເທດ ແລະສາກົນ.


• ກໍານົດ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບດ ັ ວິທກ ີ ານຕ່າງໆກ້ວາງຂວາງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ ມີສວ ່ ນຮ່ວມທີ່ກວ ້ າງຂວາງຢູໃ ່ ນງານຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຊວ ່ ຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສວ ່ ນຮ່ວມຂອງສາກົນ ແລະ ຕ່າງວັດທະນະທໍາ ແລະເລັ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດແຕ່ຕໄໍ່ ປນີ້ ຈະລວມມີ: ບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນ ທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງານຕ່າງໆມີຄວາມດຶງດູດໃຈກ້ວາງຂວາງ; ການມີສວ ່ ນຮ່ວມຂອງຄະນະອາຈານຢູໃ ່ ນການວາງແຜນການ ແລະປະຕິບດ ັ ຫຼາຍຂຶ້ນ; ການເຊື່ອມໂຍງໃສ່ຫຼກ ັ ສູດຕາມເຈດຕະນາລົມ ເພີ່ມຂຶ້ນ; ມີຈດ ຸ ເດັ່ນ ແລະການສະຫຼອງນັກສິລະປິນສະແດງ ແລະ ປະຈັກຕາໃນລະດັບພາກຜ່ານງານຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ແລະມີການສະໜັບສະໜູນຂອງການນໍາອາວຸໂສຂັ້ນສູງ.

• ສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບດ ັ ໂຄງການຈັດກຽມແນະນໍາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ທີ່ເປັນການວາງຮາກຖານ ໃຫ້ກບ ັ ຄວາມຄາດຫວັງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ໂດຍ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທຸກຄົນ, ເຊິ່ງຈະວາງກອບ ກໍານົດວ່າ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ຮບ ັ ການສະແດງ ອອກໃນບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆແນວໃດ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບແນວໃດ. ຕົວຢ່າງຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ: ໂຄງການ LEAD; ໂຄງການພັດທະນາການອົບລົມຊີ້ແນະ ແລະຄວາມເປັນຜູນ ້ ໍາ; ໂຄງການ ພັດທະນາຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ, ໂຄງການຈັດກຽມແນະນໍາ ການມີສວ ່ ນຮ່ວມຂອງສິດເກົ່າ ແລະອາສາສະໝັກ/ຜູເ້ ປັນຕົວແທນ. • ສ້າງບົດແນະນໍາການຮຽນຮູ້ (ເປັນຫຼາຍພາສາ) ກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ/ຊຸມຊົນທີ່ມຢ ີ ູ່ ທີ່ໄດ້ຮບ ັ ການ ອອກແບບ ເພື່ອກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງກຸມ ່ ຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ເຜົ່າພັນ/ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ການລະບຸເພດ, ຄວາມສາມາດ). • ສ້າງຕັ້ງໂຄງການໃຫ້ຄນ ຸ ຄ່າທີ່ເປັນການຮັບຮູເ້ ຖິງການປະກອບສ່ວນ ອັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດໂ ີ ດຍທາງຊຸມຊົນ ແລະສະມາຊິກມະຫາວິທະຍາໄລ (ນັກສຶກສາ, ຄະນະອາຈານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜູເ້ ຮັດວຽກບໍລຫ ິ ານ) ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດທີ່ການຮັບຮອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. • ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລທຸກລະດັບມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ການດູແລສົ່ງເສີມບັນຍາກາດທີ່ການຮັບຮອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະສ້າງໃຫ້ມກ ີ ານປະຕິບດ ັ ທີ່ມຄ ີ ວາມທ່ຽງທໍາຢູພ ່ າຍໃນຫ້ວງແຫ່ງ ອິດທິພນ ົ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການດຳເນີນການທາງດ້ານຄວາມສາມາດ

• ສ້າງກົນໄກອັນກ້ວາງຂວາງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ ການສອນ, ການຮຽນ ແລະ/ຫຼືການປະຕິບດ ັ ທີ່ສາ້ ງໃຫ້ມສ ີ ະພາບ ແວດລ້ອມຂອງຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມນັບຖືຕຄ ໍ່ ວາມຫຼາກຫຼາຍ; ແລະເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະການມີສວ ່ ນຮ່ວມທີ່ມຄ ີ ວາມໝາຍ ກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະຄົນທົ່ວໄປຢູໃ ່ ນກຸມ ່ ປະຊາກອນ ແລະປະສົບການຊີວດ ິ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

• ກວດກາເບິ່ງໂຄງຮ່າງການພົວພັນກັບພາຍນອກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ນັກສຶກສາ ແລະການວາງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮບ ັ ການ ສະໜັບສະໜູນທີ່ສະເໝີພາບແກ່ອງົ ການຈັດຕັ້ງນັກສຶກສາທີ່ສະເໜີໃຫ້ ງານຊຸມຊົນຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ ການເຂົ້າຮ່ວມພົວພັນຕ່າງວັດທະນະທໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທ່ຽງທໍາ. • ສ້າງຕັ້ງ ແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການອອກແບບທົ່ວໄປ ແລະວິທກ ີ ານ ທາງເລືອກອື່ນໃນການເຂົ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ ແລະເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສື່ສານທີ່ໄດ້ປບ ັ ປຸງຂຶ້ນສໍາລັບໝົດທັງມະຫາວິທະຍາໄລ (ຕົວຢ່າງ: ບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນການປະຕິບດ ັ ຕາມຂໍ້ທີ 508; ບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນສໍາລັບການບໍລກ ິ ານແປພາສາ; ພາສາມືອາເມຣິກນ ັ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ; ເຄື່ອງມືຊວ ່ ຍການຟັງ ແລະການແປພາສາ; ກິດຈະກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສໍາຄັນ; ຊິ້ນສ່ວນການເຮັດໜ້າທີ່ ຫຼືການສື່ສານເປັນຫຼາຍພາສາ). • ສ້າງຂະບວນການສໍາລັບການວາງແຜນການຈັດງານຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິ່ງມີກມ ຸ່ ປະຊາກອນເກີນ 100 ຄົນ.

• ອໍານວຍຄວາມສະດວກການພັດທະນາ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ສະມາຄົມຄະນະອາຈານ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ (ຕົວຢ່າງ: ກຸມ ່ ບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນລູກຈ້າງ —ERG) ອີງຕາມການແນະນໍາຕົວຕົນເປັນທາງ ການ, ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມເປັນມາ, ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະມິຕິ ຄວາມຊີ້ແນະທີ່ຝງັ ຕິດມາຢູໃ ່ ນຕົວເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ. • ດໍາເນີນການວິເຄາະການຈັດແບ່ງບຸກຄະລາກອນ ແລະທຶນຮອນໄປໃຫ້ ໂຄງການລິເລີ່ມທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮບ ັ ການສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມໃນທົ່ວ ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ. • ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອກໍານົດຂໍ້ມນ ູ ພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູຂ ້ ອງສະມາຊິກຊຸມຊົນໃນດ້ານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ຢູໃ ່ ນເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ແລະເພື່ອກໍານົດວ່າ ສະຖາບັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມໄດ້ແນວໃດ.

• ກໍານົດ ແລະມອບໝາຍຕໍາແໜ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກກັບ ຄະນະກໍາມາທິການ ຂອງທ່ານອະທິການບໍດວ ີ າ່ ດ້ວຍມະນຸດສໍາພັນແລະຄວາມທ່ຽງທໍາ (PCHRE : President's Commission on Human Relations and Equity) ເພື່ອກວດກາຕິດຕາມທຸກຂົງເຂດທາງດ້ານຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ ແລະຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ຮບ ັ ຮູວ ້ າ່ ຕໍາແໜ່ງຄວນຈະເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ ຄວາມເປັນຜູນ ້ ໍາ, ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງການຈັດການ ແລະເປັນບົດ ແນະນໍາສໍາລັບວຽກແຜນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ຄາ້ ຍຄືກບ ັ ວິທກ ີ ານທີ່ຜນ ູ້ ໍາ ຂັ້ນສູງອາວຸໂສໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ຂະບວນການທາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະການລິເລີ່ມທາງດ້ານຍຸດທະສາດ, ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຕອ ້ ງ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບຜູອ ້ ນ ື່ ໆ ຜູທ ້ ມ ີ່ ຄ ີ ວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜນ ົ ໄດ້ຮບ ັ ອອກມາ.

ຕົວຊີ້ວດ ັ

• ການໃຊ້ຫວ ົ ໜ່ວຍວິຊາການທີ່ມຢ ີ ູ່ ແລະໂຄງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຕ່າງວັດທະນະທໍາເພີ່ມຂຶ້ນ. • ການສື່ສານທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະການຕ້ອນ ຮັບຮຽນຮວມໃຫ້ເປັນຄ່ານິຍມ ົ ໃຈກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ. • ໂອກາດສໍາລັບການປຶກສາຫາລື ແລະການປະຕິສໍາພັນຢູພ ່ າຍໃນ ແລະ ກັບພາຍນອກທີ່ສາ້ ງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ກບ ັ ລູກຈ້າງທຸກຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ.

9


ນິຍາມການເຮັດວຽກ

ນິຍາມການເຮັດວຽກຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງແຜນ ຍຸດທະສາດເພື່ອການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ, ຄວາມນັບຖື ແລະຄວາມທ່ຽງທໍາ (ASPIRE): ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບຸກຄົນ (ຕົວຢ່າງ: ບຸກຄະລິກ, ພາສາ, ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ ແລະປະສົບການຊີວິດ) ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກຸ່ມ/ສັງຄົມ (ຕົວຢ່າງ: ເຊື້ອຊາດ/ເຜົ່າພັນ, ຖານະ, ເພດ, ອັດຕະລັກຍິງຊາຍ, ລົດນິຍມ ົ ທາງເພດ, ອັດຕະລັກທາງເພດ, ປະເທດກໍາເນີດ ແລະສະຖານະຄວາມສາມາດ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມ ສໍາພັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການເມືອງ, ສາສະໜາ ຫຼືອື່ນໆ) ທີ່ສາມາດມີສ່ວນພົວພັນຢູ່ໃນການບໍລິການໃນການຮຽນຮູ້. ການຕ້ອນຮັບຮຽນຮວມ: ການມີສວ ່ ນພົວພັນຕັ້ງໜ້າ, ຕັ້ງໃຈ ແລະດໍາເນີນ ການຢູກ ່ ບ ັ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢູໃ ່ ນຄົນ, ຢູໃ ່ ນຫຼັກສູດ, ຢູໃ ່ ນຫຼັກສູດຮ່ວມ, ແລະຢູໃ ່ ນຊຸມຊົນຕ່າງໆ (ປັນຍາ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ພູມສາດ) ກັບທີ່ເຊິ່ງບັນດາບຸກຄົນອາດຈະມີສວ ່ ນເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນວິທກ ີ ານທີ່ເພີ່ມ ຄວາມຮັບຮູຂ ້ ອງຄົນ, ຄວາມຮູທ ້ າງດ້ານເນື້ອໃນ, ຄວາມຊັບຊ້ອນທາງດ້ານ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈວິທກ ີ ານອັນຊັບຊ້ອນທີ່ບກ ຸ ຄົນປະຕິສໍາພັນ ຢູພ ່ າຍໃນ (ແລະປ່ຽນແປງ) ລະບົບ ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆ.

ເຟຣັສໂນ ສະເຕດ (Fresno State) ໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ໃນ ພື້ນທີ່ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍຕອນກາງ ເຊິ່ງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ ອຸດົມສົມບູນ. ກະຊວງສຶກສາທິການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີການກໍານົດມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາວ່າແມ່ນທັງ ສະຖາບັນໃຫ້ບໍລິການຄົນລາຕິນອາເມຣິກາ (HSI : Hispanic-Serving Institution) ແລະສະຖາບັນ ໃຫ້ບໍລກ ິ ານຄົນອາເມຣິກນ ັ ເຊື້ອສາຍອາຊີແລະຄົນເກາະອາຊີ ປາຊີຟກ ິ ທີ່ເປັນຄົນອາເມຣິກນ ັ ດັ້ງເດີມ (AANAPISI : Asian American and Native American Pacific Islander Serving Institution). ເຟຣັສໂນສະເຕດ (Fresno State) ເປັນນາຍຈ້າງແລະ ສະຖາບັນທີ່ໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນທີ່ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ຄວາມທ່ຽງທຳ (ເນັ້ນໃສ່ນັກສຶກສາ): ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບກຸ່ມ ປະຊາກອນທີ່ໃນອະດີດມີຄົນຮຽນສູງຈໍານວນໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ມີການ ເຂົ້າເຖິງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສຶກສາດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທໍາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດປິດຊ່ອງຫວ່າງການບັນລຸຜົນຢູ່ໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະການສໍາເລັດໂຄງການ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວັບໄຊທ໌ສະມາຄົມວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກາ, 2011 ຄວາມທ່ຽງທຳ (ເນັ້ນໃສ່ພະນັກງານ): ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບກຸ່ມ ປະຊາກອນທີ່ໃນອະດີດມີຄົນທີ່ເປັນພະນັກງານຈໍານວນໜ້ອຍ (ຄະນະອາຈານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່) ເພື່ອໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງໂອກາດໃນ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານອາຊີບ ແລະເຄືອຂ່າຍບຸກຄະລະກອນ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດປິດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານ ປະຊາກອນຢູໃ ່ ນບົດບາດການນໍາໃນທົງສ່ວນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທາງດ້ານສະຖາບັນ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມນ ູ : Clayton-Pedersen, 2011; ດັດປັບມາຈາກບັດຄະແນນ ຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງສູນການສຶກສາໃນເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາລິຟໍເນຍໃຕ້™ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ: ສະພາບທີ່ມີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະຢູ່ໃນສີ່ຂົງເຂດຄື: ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງໂລກ ຕໍ່ກັບທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງຕົນເອງ; ການຮັບຮູ້ທັດສະນະຂອງ ຄົນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ; ການຮັບຮູ້ການປະຕິບັດ ແລະທັດສະນະຂອງໂລກຕໍ່ກັບທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ; ແລະຄວາມຄິດເຫັນໃນການປະຕິສໍາພັນຂ້າມວັດທະນະທໍາ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ບັນດາບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆພັດທະນາຄວາມສະຫຼາດ ແລະຄວາມສາມາດເພື່ອ: 1. ກວດກາຢ່າງຈິງຈັງວ່າ ທັດສະນະຂອງໂລກຕໍ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຮັບຮູ້ອໍານາດ, ຄວາມເໜືອກ່ວາ ແລະຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບແນວໃດ; ແລະ 2. ປະພືດດ້ວຍການໃຫ້ກຽດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ ຊັບຊ້ອນໃນເລື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະຄວາມກົງກັນໃນຕົວມະນຸດ, ກຸ່ມ ແລະລະບົບຕ່າງໆ.

www.fresnostate.edu/pchre ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຈຸນລະສານນີ້ມີຢູ່ໃນຮູບແບບອື່ນທີ່ເລືອກໄດ້. ກະລຸນາໂທຫາຫ້ອງການຮອງປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ໝາຍເລກ 559.278.2083 ເພື່ອຂໍເອົາໄດ້.

Lao pchre overall 2013  
Lao pchre overall 2013  
Advertisement