Page 1

Txoj Kev Npaj los ua kom muaj txoj kev sib raug zoo, Kev Hwm Saib Taus Lwm Tus thiab kev ncaj ncees (aspire; npaj kom ua tau raws li lub hom phiaj) Hwm, Txhawb thiab Pab Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv, Txoj Kev Ncaj Ncees, Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Sib Nkag Siab Txog Tib Neeg Cov Kev Lig Kev Cai Thoob Plaws Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab

Luam tawm los ntawm: Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo Ntawm Tib Neeg thiab Kev Ncaj Ncees


Peb txoj kev rau siab los ua kom tau ib qho chaw kawm ntawv uas muaj ntau hom neeg txawv thiab kev sib raug zoo

Tus Thawj Tswj Castro Cov Lus Hais Txog Txoj Kev Muaj Ntau Hom Neeg Txawv thiab Txoj Kev Txais Txhua Hom Neeg Txawv Vim tias kuv yog ib tug neeg uas nyob hauv lub San Joaquin Valley, kuv yeej kawm los tshuas qhov uas peb muaj ntau hom neeg txawv vim tias qhov ntawd yog ib yam zoo tshaj plaws uas peb lub cheeb tsam ntawm no muaj. Kuv zoo siab los pom tias peb muaj ntau hom neeg txawv hauv lub Central Kaslisfausnias thiab vim li ntawd peb yeej pom tib yam nkaus ntawm peb cov tub kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas hauv lub tsev kawm ntawv qib siab Fresno State. Nws tseem ceeb heev rau peb txoj kev kawm ntawv. Peb mob siab ua kom tsis txhob muaj tej yam dabtsi los cuam tshuam ib tug neeg txoj kev vam meej vim lawv hom haiv neeg, lub tebchaws uas lawv tuaj, txawm tias lawv yog ib tug muaj los pluag, lawv kev lig kev cai, kev ntseeg, hom lus lawv siv, peev xwm, txiv neej lossis pojniam, nyiam txiv neej lossis pojniam, hnub nyoog, nyob cheeb tsam twg, cwj pwm, txoj kev lawv siv los kawm ntawv, tej yam uas tau tshwm sim hauv lawv lub neej thiab lwm yam kev coj. Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Ncaj Ncees (President’s Commission on Human Relations and Equity; PCHRE) txhawb kom muaj kev txais txhua hom neeg thiab kev ncaj ncees thoob plaws Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab. Fresno State yog ib lub chaw uas txhawb kom txhua tus neeg xav kom dav thiab xav pab kom ib tug tsis txhob xav tias lawv tsis haum li ntawd peb thiaj li txhawb kom txhua tus los paub thiab xav kom dav. Pab Pawg Commission tsim txoj kev npaj ntawm no kom txhua tus neeg hauv peb lub chaw kawm ntawv to taub txoj kev rau siab ntawm no. Vim tias peb yog ib lub Tsev Kawm Ntawv uas mob siab txhawb peb cov neeg, peb tsom ntsoov los pab kom cov tub kawm ntawv lub peev xwm thiab txoj kev xav kom dav zog tuaj, qhia tej yam kev txuj ci uas lawv yuav siv tau mus tag ib sim neej, tsim pab tsa kom tau ib co neeg uas yuav coj peb rau yav tom ntej, txhawb kom lub zej zog los koom tes pab, thiab qhia kom txhua tus hwm lwm tus neeg cov kev lig kev cai uas lawv coj. Peb txhawb kom txhua tus paub txog lwm cov neeg cov kev lig kev cai thaum peb ua kev zoo siab hwm txog txoj kev uas peb muaj ntau hom neeg txawv hauv peb lub chaw kawm ntawv thiab caw txhua tus neeg tuaj koom. Thaum kuv yog Tus Thawj Tswj, kuv yuav rau siab los tswj kom tau ib lub chaw kawm ntawv uas txhua tus neeg yuav paub peb rau peb txoj kev coj ncaj, txawj coj kom zoo, kev ncaj ncees, kev hwm saib tau lwm tus thiab peb cov kev ntseeg zoo heev. Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab yuav tsum yog ib lub chaw nyab xeeb thiab muaj ntau yam kev pab. Peb yuav txwv tsis pub leej twg hais lus phem los yog ua phem, ntxub lwm haiv neeg lossis hem kom lwm tus ntshai, raws li raug txwv ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab tsab cai thiab lub xeev lossis tsoom fwv tebchaws cov cai tiv thaiv tib neeg txoj cai. Lub zog yuav poob rau txhua tus neeg hauv lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab txoj kev rau siab txuas ntxiv mus kom peb tau raws li peb xav. Peb txhua leej txhua tus muaj lub luag haujlwm los tuav cov hom phiaj no thaum peb ua haujlwm thiab kawm ntawv tom Fresno State.

Joseph I. Castro, Tus Thawj Tswj


Tsim kom muaj Ib Pawg Neeg uas Nyias txawv Nyias Thiab Kev Ncaj Ncees Thoob Plaws lub tsev kawm ntawv qib siab Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Ncaj Ncees tsom ntsoov los txhawb kom muaj ib qho chaw uas txais txhua tus neeg thiab muaj kev ncaj ncees, thiab peb yeej zoo siab heev los caum ua raws li Tus Thawj Tswj Joseph I. Castro hais kom peb: • Tsim Ib Txoj Kev Npaj Txhij Txhua Los Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv uas yuav kav peb mus rau tsib xyoos los ntsuas seb nws ua haujlwm zoo npaum li cas thiab kom nws pom tias nws yeej ua haujlwm tau zoo; • Tsim Ib Txoj Kev Npaj Los Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv uas yuav zoo tshaj plaws thiab qhia tau tej yam uas tshwm sim hauv tib neeg lub neej, kev ntaus nqi, kev xav txog lub ntiaj teb thiab cov kev lig kev cai uas los hloov puab peb los ua tus neeg peb yog hnub no; thiab • Ua kom pom tias Tus Thawj Tswj Cov Lus Txog Txoj Kev Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv thiab Kev Txais Lwm Cov Neeg muaj tseeb thaum peb kho Txoj Kev Npaj Pab Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv los haum nrog Lub Tsev Kawm Ntawv Txoj Kev Npaj. Pab Pawg Commission muab cov ntsiab lus los ntawm Lub Association of American Colleges and University cov ntaub ntawv uas tau muab luam tawm Making a Real Difference with Diversity: A Guide to Institutional Change (AAC&U, 2007) raws li txoj kev tshawb fawb uas tawm los ntawm lub Campus Diversity Initiative (Lub Chaw Kawm Ntawm Txoj Cai Npaj Los Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv; CDI) los kho txoj kev pab txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv hauv 28 lub tsev kawm ntawv qib siab college thiab university hauv lub xeev Kaslisfausnias. Txoj kev npaj no yuav muab ib lub tswv yim dav los pab txhawb txoj kev kom muaj ntau hom neeg txawv thaum peb muab plaub lub hom phiaj txog txoj kev pab txhawb los tso ua ke: 1. Nyob kom taus hauv lub chaw kawm ntawv thiab lub chaw kawm ntawv txoj kev ciaj sia 2. Txoj kev mus txais kom tau tej yam lawv yuav tsum tau thiab kev vam meej 3. Kev kawm ntawv thiab kev kawm txuj ci 4. Kev coj thiab kev sib raug zoo ntawm tej pab pawg neeg Thaum peb tsim txoj kev npaj, cov tswv cuab hauv Pab Pawg Commission tau siv ntau txoj kev los qhia, koom tes thiab teem sijhawm nrog ntau tus neeg, cov pab pawg neeg hauv lub chaw kawm ntawv, thiab lub zej zog los saib xyuas kom meej tias peb hnov txhua tus neeg lub suab thiab lawv txoj kev xav raug muab los siv nrog rau hauv Txoj Kev Npaj Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv.

1


Thawj Qho Tswv Yim

Txhawb Kom Cov Tub Kawm Ntawv Txais tau txhua yam yooj yim thiab Vam Meej Rau Txoj Kev Kawm Ntawv

Cov tib neeg tom Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab yuav ua kom lub chaw kawm ntawv thiab cov zej zog ib ncig pom tias lawv yuav tau pab sib zog txhawb kom tau ib tug tub kawm ntawv uas siab ntsws dav rau txhua yam hauv lub cheeb tsam, lub tebchaws thiab ntiaj teb, thaum peb qhib kev sib txuas lus thiab raws sijhawm kom tus tub kawm ntawv txais tau txhua yam kev pab nws yuav tsum tau thiab qhia txog hom haiv neeg uas nyob hauv lub tebchaws no thiab tuaj txawv tebchaws txoj kev vam meej.

Cov Tswv Yim Uas Yuav Sim Ua • Txhawb kom muaj tej yam kev sib txuas lus los qhia tias txoj kev kawm ntawv ua ntej lawv tiav qib siab thiab kev kawm ntawv tiav qib siab tseem ceeb heev rau tib neeg, cov tsev neeg thiab cov zej zog thoob plaws qhov cheeb tsam, tebchaws thiab txawv tebchaws. Qhia kiag tias lawv yuav tau ua li cas thiab muaj cov kev pab cuam los paub kom tseeb tias cov ntawd yuav pab tau tus tub kawm ntawv vam meej. (Ua Kom Paub) • Pab txhawb tswv yim ntxiv rau cov tib neeg thoob plaws Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab txog tej yam uas cuam tshuam cov tub kawm ntawv mus txais kev pab thiab lawv txoj kev vam meej vim tias lawv txawv, nws yim huab tseem ceeb kom peb qhia txog tej no rau cov tub kawm ntawv uas xav cev tes pab thiab cov uas xav pab kom cov tub kawm ntawv vam meej. (Ua Kom Paub Tswv Yim) • Pab kom tej yam peev xwm thiab txuj ci uas tib neeg thiab cov neeg ua haujlwm saib xyuas muaj hloov mus rau qhov zoo nrog txoj kev pab thiab vam meej. Kuaj xyuas cov kev pab cuam thiab cov zog los kho qhov twg uas tsis zoo kom nws pab tau ntau tus neeg zog thiab ua tau haujlwm zoo zog tuaj. (Pab Kom Tau Ntau Tus)

Cov Tswv Yim Siv Los Pab Kom Txhua Tus Paub • Niaj zaus xa ib daim ntawv mus ntsuam xyuas tej lub tsev neeg uas nyob ib ncig ntawm Fresno State cheeb tsam kom lawv paub txog tej yam kev kawm uas Fresno State muaj, thiab Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab lub hom phiaj raws li peb yog ib lub chaw Hispanic-Serving Institution (Ib Lub Chaw Pab Cov Neeg Mev; HSI) thiab ib lub Asian American and Native American Pacific Islander Serving Institution (Ib Lub Chaw Pab Cov Neeg Esxias; AANAPISI). • Niaj zaus ntsuam xyuas ntau tus tub kawm ntawv txawv kom peb paub txog tej yam uas tau hloov, kho seb qhov twg tseem ceeb tshaj plaws thiab kho kom tej yam peb muaj los haum rau cov kev pab uas lawv yuav txais tau thiab kom lawv vam meej. • Qhia cov neeg tom lub chaw kawm tias vim li cas nws ho muaj qee lub sijhawm nrug deb thaum cov tub kawm ntawv vam meej (tsis muaj neeg txaus, tsis muaj neeg kawm mus, cov qhabnias thiab qhov feem pua ntawm cov cuv kawm ntawv) thoob plaws rau txhua haiv neeg thiab txhawb kom txhua tus paub txog peb cov kev pab cuam uas peb txhob txwm tsim kom txhob muaj tej sijhawm uas nrug deb li no. 2

• Tsim ib txoj kom txhua tus nkag siab hauv lub chaw kawm ntawv tias lub luag haujlwm uas tus tub kawm ntawv yuav vam meej poob rau cov tub kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas, thiab kom txhua tus paub tias nyias muaj nyias txoj haujlwm txawv los pab kom tus tub kawm ntawv vam meej.

Paub Qhov Yuav Tsum Tau Ua • Muab ntau lub sijhawm rau taghnro cov neeg hauv lub chaw kawm ntawv los ua kom lawv paub ntau zog thiab los kawm txog tej yam tswv yim, txawm tias loj los me, los pab lawv tshaj tawm thiab pab cov tub kawm ntawv kom txhua haiv neeg vam meej zog tuaj. • Tsim kom tau tej yam tshiab thiab thwj los qhia txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas txhob txwm yog rau cov tub kawm ntawv uas los ntawm hom haiv neeg uas tsis muaj leej twg muab kev pab los pab lawv kom lawv caum cuag li lwm hom haiv neeg thiab.


Tej Yam Peb Yuav Ua Kom Txog Tau Ntau Tus Neeg • Rov saib peb cov kev tshaj tawm uas peb ua rau hauv peb lub tebchaws seb qhov twg yog qhov zoo tshaj plaws los ua kom tib neeg nyiam, nrog txoj kev siv tej yam tshuab fais fab uas zoo tshaj plaws. • Tsim thiab kho cov kev tshaj tawm txawv tebchaws uas peb siv kom zoo tshaj qhov qub nrog rau cov peb ua rau cov tub kawm ntawv txawv tebchaws uas tiav thiab Fresno State cov kws qhia ntawv thiab cov neeg ua haujlwm txawv tebchaws, thiab siv tej yam tshuab fais fab los ua kom peb muaj ntau hom neeg txawv ntau zog tuaj. • Rov saib peb cov kev tshaj tawm seb cov twg yog cov uas zoo tshaj plaws uas yuav haum rau txhua cov tub kawm ntawv, thiab nrhiav ib co kev los ua kom peb txoj kev tshaj tawm haum rau txhua leej txhua tus thiab yooj yim kom ua haujlwm zoo dua. • Tsim ib co cai los saib xyuas cov tub kawm ntawv txoj kev vam meej thiab los saib seb lawv kawm tag deb npaum li cas (cov kev pab, kev cuv npe rau lub semester [nqe kawm rau hli], xaiv/hloov hom kev kawm, tej yam xws li ntawd) kom txhua hom haiv neeg vam meej tib yam nkaus. Qhov no nrog rau txoj kev rov saib xyuas “cov muaj feem yuav tsis tiav” hauv cov ntaub ntawv khaws tseg uas qhia txog cov tub kawm ntawv thiab pab cov pab pawg neeg uas peb pom tias tsis muaj ntau tus tiav.

• Tsim ib txoj kev los niaj zaus kuaj thiab qhia raws sijhawm seb Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab puas kho tau kom txhua hom haiv neeg txais kev pab thiab vam meej sib npaug zog. Qhov Nws Yuav Qhia Tau • Muaj ntau hom neeg txawv ntau zog, kev ncaj ncees thiab kev txais lwm tus neeg txawv zoo dua thoob plaws lub chaw kawm ntawv. • Peb yuav paub ntau zog txog Fresno State lub hom phiaj [cov nyob hauv nom tswv tebchaws: Ib Lub Hispanic-Serving Institution (Ib Lub Chaw Pab Cov Neeg Mev; HSI) thiab ib lub Asian American and Native American Pacific Islander Serving Institution (Ib Lub Chaw Pab Cov Neeg Esxias; AANAPISI)] nrog rau ntau pab pawg. • Peb yuav paub ntau zog seb peb hom neeg twg nrug deb dua, thiab peb yuav tau lub ntsiab thiab cov kev pab los kho cov ntawd. • Pab kom tau txhua hom neeg tiav sib npaug.

3


Qhov Tswv Yim Thib Ob

Nrhiav, kho thiab pab txhawb cov neeg ua haujlwm

Cov neeg hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab yuav sim ua kom peb muaj ib pab neeg ua haujlwm uas nyias txawv nyias thaum peb qhia rau cov neeg saib xyuas, cov nai, cov neeg ua haujlwm saib xyuas thiab cov neeg uas ntiav thaum lawv tshaj tawm nrhiav neeg ua haujlwm uas yuav ua haujlwm zoo, kev nrhiav neeg, kev txais neeg, tsim cov kev los pab txhawb lawv thiab pab txhawb lawv lub peev xwm los ua raws li cov cai thiab cov kev xyaum coj. Peb txhob txwm tsim cov cai thiab cov kev xyaum ntawm no los tswj thaum peb ntiav, nce haujwm thiab ua kom muaj ntau hom neeg txawv sib npaug zos thiab pab ntiav hom neeg uas peb tsis tshua muaj (thiab peb yuav tau ua rau txhua tus pom tias txoj kev muaj ntau hom neeg txawv muaj nqi npaum li cas rau cov tib neeg hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab) thiab tus uas yuav txawj khiav haujlwm zoo heev los coj tau cov thawj coj. Cov thawj coj yuav tsum saib xyuas kom zoo thiab tshem tej yam uas yuav raug txoj kev ntiav neeg, nce haujlwm, kev pab qhuab ntuas, kev tsim peev xwm thiab kev nce theem rau txhua tus neeg uas yuav tsis ncaj ncees.

Cov Tswv Yim Uas Yuav Sim Ua • Muab cov ntaub ntawv thiab tej yam lus qhia txog txoj kev zoo ntawm nyias txawv nyias cia ib qho chaw uas cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas muab tau yooj yim. (Pab Kom Paub) • Txhawb siv cov kev coj uas zoo tshaj plaws mus ntxiv thiab muab tej yam ntaub ntawv los pab qhia, ntiav, nrhiav thiab txhawb pab neeg uas muaj peev xwm, paub zoo txog tib neeg cov kev lig kev cai, paub txog lub ntiaj teb zoo thiab ib pab kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm, cov neeg saib xyuas uas nyias txawv nyias, thiab los tsim ib Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab uas txais txhua hom neeg, faib txoj kev thawj coj thiab kev ncaj ncees uas yuav pab tau cov tub kawm ntawv vam meej. (Pab Kom Paub Tswv Yim) • Txhawb thoob plaws txhua txoj haujlwm kom txhua tus pab kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas uas nyias txawv nyias los ua ib tug thawj coj. (Pab Kom Tau Ntau Tus) • Tuav cov thawj coj thiab pab pawg committee kom lawv yuav tsum to taub thiab tswj kom ua raws li cov cai, cov txheej txheem thiab cov kev xyaum uas peb muaj hais txog lawv txoj kev txais neeg ua haujlwm, kev nrhiav thiab kev nce shaujlwm kom peb paub tseeb tias lawv ntiav txhua hom neeg thiab ncaj ncees. (Pab Kom Tau Ntau Tus)

Cov Tswv Yim Siv Los Pab Kom Txhua Tus Paub • Kuaj seb cov neeg ua haujlwm uas saib xyuas txoj kev ntiav neeg puas paub tias ntawm cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas twg muaj hom haiv neeg tsawg tshaj thiab pab kom lawv pom tej cov kev uas lawv yuav ua tau kom tsim tau ib lub chaw haujlwm uas muaj ntau hom neeg txawv. • Khaws ntaub ntawv thiab tsim ib co kev npaj tas mus li rau tsoom fwv tebchaws thiab tsoom fwv rau lub xeev, xws li txoj kev qhia thiab npaj rau Affirmative Action and Equal Opportunity (Tsab Cai Tswj Kom Ncaj Ncees), raug muab txhais thiab faib rau cov neeg ua haujlwm thiab cov pab pawg committee li ntawd lawv thiaj li paub txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv (yog tias tsis paub) thoob plaws txhua chav, kem haujwm, thiab chaw haujlwm.

4

• Kho cov kev pab cuam uas peb muaj lossis tsim ib co tshiab los pab cov committee to taub tias nws tseem ceeb npaum li cas los muaj cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm, cov neeg saib xyuas uas nyias txawv nyias hauv lawv lub chav haujlwm, kem haujwm thiab chaw haujlwm. • Tshaj tawm kom tib neeg pom thiab qhia tias cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas ua tau haujlwm zoo npaum li cas los pab txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees thiab kev txais lwm hom neeg thaum peb qhia tias lawv pab tau li cas thiab los qhuas lawv txoj kev mob siab los pab. Xav txog ntau txoj kev los ua kev zoo siab qhuas nws nrog rau qhov Provost’s Awards.


Paub Qhov Yuav Tsum Tau Ua • Tsim thiab kho cov kev pab cuam uas muaj tamsim no los pab cov committees kom lawv paub: a) tsim ib txoj kev sib raug zoo kom cov neeg uas tsis muaj ntau yam kev pab los ntseeg siab; thiab b) tshaj tawm thaum nrhiav neeg ua haujlwm tias Fresno State sib zog ua kom ntau hom neeg tuaj thov ua haujlwm thiab txhawb thiab pab tsim ib lub chaw ua haujlwm uas muaj ntau hom neeg txawv. • Qhia txog lwm qhov chaw cov kev xyaum coj, xws Ii cov kev ntseeg uas txhua tus siv tau thiab cov kev pab kom kawv tau ntawv, pab kho kom cov kev pab cuam zoo zog qhov qub thiab qhib kom cov neeg hauv lub chaw haujlwm txoj kev to taub dav zog txog txoj kev muaj ntau hom neeg, kev txais lwm hom neeg thiab kev ncaj ncees. • Tsim ib co kev pab cuam thiab tej yam uas yuav pab tau cov nai, cov thawj coj thiab cov saib xyuas (rau cov qhia ntawv thiab cov ua haujlwm tib si) kom lawv pab qhia tau ib pawg neeg uas muaj peev xwm. Ces, los muab kev pab rau pawg ntawm no thaum koj txhawb lawv cov kev txawj los ua ib tug thawj coj thiab pab kho lawv mus rau txoj kev vam meej. • Muab kom tau cov sijhawm rau cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas kom lawv mus koom tau cov koom txoos, cov kev kawm thiab/lossis lwm yam uas txhob txwm tsim los pab kom tib neeg to taub txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees thiab txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai; txhawb cov neeg koom kom lawv qhia txog tej yam lawv paub rau cov neeg ua haujlwm nrog lawv. • Paub kom tseeb tias cov neeg saib xyuas thiab cov thawj coj qhia ntawv (tus thawj coj ntawm cov kws qhia ntawv, cov rooj tsav xwm, cov thawj coj saib xyuas cov kev pabcuam thiab cov thawj coj hauv lub chaw haujlwm) tau cov sijhawm thiab txhawb kom lawv paub txaus txog tib neeg kev lig kev cai thiab coj kom ncaj ncees thiab xyaum txais txhua hom neeg.

Tej Yam Peb Yuav Ua Kom Txog Tau Ntau Tus Neeg • Tsim ib co cai uas yuav qhia tau tias Fresno State yuav ua kom tau ib lub chaw haujlwm nrog ib co neeg uas haum ib yam nkaus li tib neeg uas nyob hauv nws lub cheeb tsam thiab/lossis lub tebchaws—hauv cov kev tshaj tawm nrhiav neeg ua haujlwm, kev saib xyuas cov ntawv thov ua haujlwm, cov sijhawm tuaj xyuas lub chaw kawm ntawv, cov neeg uas dhau mus rau lub sijhawm kawg nkaus los xaiv thiab ntiav—thiab tuav cov neeg committee uas tshawb nrhiav neeg los khiav dej num raws li cov cai. • Tsim ib co cai thiab tej yam uas yuav tau ntsib ua ntej lawv nce tau haujlwm kom pom meej thiab txhua tus muaj kev ncaj ncees (piv txwv tias, txhua tus nce haujlwm thiab txais kev kawm, kev qhuab ntuas, kev pab txhawb tib yam nkaus); txhawb kom txhua tus koom, sau tias lawv muaj puas tsawg lub sijhawm lawv yuav qhib los nce haujlwm thiab khaws tej yam kev qhia txog lawv txoj kev koom thiab kev txais txhua yam kom ncaj ncees.

• Tsim ib txoj kev uas yuav ua haujlwm los kuaj txoj kev ntiav neeg, nrhiav neeg, seb tom qab ntiav tau leej twg thiab puas tsawg tus* thiab txo kev nce haujlwm, thiab muab kom tau tej yam khaws tseg rau nyias lub hom phiaj, sau raws li tej yam qhia txog tus neeg (piv txwv tias, yog txiv neej lossis poj niam, nws hom haiv neeg, tebchaws nws tua) thiab muab los piv rau ntau hom haiv neeg. Qhov no khoo kom txhua lub sijhawm uas lawv muaj ib txoj haujlwm qhib thiab yuav nce haujlwm lawv yuav tsum tiv rau tib neeg komrau tib neeg pom thiab nkag siab yooj yim. (*www. aacu.org/irvinediveval/ documents/Revolving DoorCDIInsight.pdf) • Nrhiav lwm txoj kev uas tsis tshua siv puas tsawg los tshaj tawm, nrhiav thiab ntiav hom haiv neeg tsawg los ua ib tug kws qhia ntawv thiab neeg saib xyuas, ib yam li “tsim koj pab pawg” kws qhia ntawv, Visiting Scholars and State Administrative Fellows cov kev pab cuam. • Tsim ib co cai uas cov kev kawm txawj hloov thiab ua kom tau ib lub chaw rau txhua tus caum cuag vim tias txhua yam hauv peb lub cheeb tsam, lub xeev, lub tebchaws thiab lub ntiaj teb niaj zaus hloov li ntawd Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiaj li xub tau nrog lwm lub tsev kawm ntawv thaum nws los nrhiav ib pab pawg neeg uas muaj peev xwm heev (piv txwv tias, pab pawg neeg committee uas qhia txhua yam txog cov kev pab cuam uas lawv muaj).

Qhov Nws Yuav Qhia Tau • Ntiav tau ib co kws qhia ntawv, neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas tshiab uas nyias txawv nyias ntau zog tuaj. • Nrhiav tau ib co kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas uas nyias txawv nyias ntau zog. • Ntiav tau thiab nce tau cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas uas nyias txawv nyias ntau zog tuaj. 5


Tswv Yim Thib Peb

Tshaj Tawm thiab Txhawb Kom Txoj Kev qhia Ntawv, Kev Kawm Ntawv thiab Cov Kev Kawm Txuj Ci Zoo Tshaj Plaws

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab yuav sim los ua rau tib neeg pom tias txoj kev nyias txawv nyias muaj nqi ntau npaum li cas. Peb yuav ua kom tau li no thaum peb: a) sib zog txhawb tej yam uas peb ua tamsim no thiab pab cov tib neeg tshiab uas xav pab txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv; b) txhawb cov kev qhia ntawv tshiab thiab cov qub uas qhia txog txoj kev nyias txawv nyias, kev ncaj ncees thiab kev txais lwm tus neeg; c) tsim kom txhua tus neeg hauv peb lub chaw kawm ntawv paub txog tib neeg cov kev lig kev cai li ntawd peb thiaj li caum cuag los paub txog ntau hom haiv neeg; d) muaj cov kws qhia ntawv uas tshawb fawb thiab nrhiav tej yam kev los pab qhia txhawb txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv; thiab e) peb yuav tau kawm kom peb paub los qhia ntawv thiab kawm cov txuj ci—cov hoob qhia txhua tus neeg thiab cov hoob uas qhia rau ib kab ke xwb—uas yuav pab tau cov tub kawm ntawv es tsis muaj kev pab kom lawv vam meej. Thaum peb sib zog ua li cov ntawm no, peb yuav pab tau peb cov kws qhia ntawv los npaj qhia ntawv zoo zog kom haum rau peb cov tub kawm ntawv uas nyias txawv nyias. Thaum peb ua raws li cov ntawm no tagnrho, cov no yuav pab txhawb thiab kho peb txoj kev to taub kom zoo zog tuaj li ntawd peb thiaj li haum rau ntau hom neeg txawv. Thaum peb kho cov kev qhia thiab txoj kev kawm ntawv, qhia tej yam tswv yim thiab txhawb kom cov kev qhia haum nws yuav pab txhawb kom cov tub kawm ntawv uas tsis muaj kev pab vam meej tom Fresno State, peb yuav sib zog ua kom peb nkag siab txhua txhia yam thiab paub ntau yam kab ke uas yuav tshwm sim rau lub Central Kaslisfausnias thiab tom ntej.

Cov Tswv Yim Uas Yuav Sim Ua • Muab ntau yam rau peb cov kws qhia ntawv los pab kom lawv paub tias txoj kev nyias txawv nyias, kev ncaj ncees thiab kev txais txhua hom neeg yuav pab tau cov tub kawm ntawv thiab yuav pab tau lawv txoj kev qhia ntawv li cas. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Txhawb cov tub kawm ntawv los cuv npe rau cov hoob uas qhia txog ntau hom haiv neeg, kev ncaj ncees, kev txais txhua hom neeg thiab kev qhia txog tib neeg kev lig kev cai kom lawv paub. (Pab Kom Paub) • Muab ntau yam kev pab rau peb cov kws qhia ntawv los: kawm txog cov kev qhia ntawv (qhov tshwj xeeb tshaj plaws yog Cov Kev Xyaum Los Qhia Ntawv – www.aacu.org/leap/hip.cfm), saum istawsnev thiab lwm yam khoom txawj ntse thiab cov khoom no yuav pab cov tub kawm ntawv kawm tau zoo zog tuaj li cas; kawm tau dabtsi thaum lawv siv cov kev pab no; thiab txhawb kom lawv xyaum los haum rau cov tub kawm ntawv vim nyias kawm txawv nyias. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Txhawb thiab pab cov kws qhia ntawv kom lawv los koom tes paub qhia txog cov txuj ci thiab tsim tej yam kev qhia uas yuav pab thiab/lossis daws tau tej yam teeb meem uas yuav cuam tshuam txoj kev nyias txawv nyias, kev ncaj ncees thiab kev txais txhua hom neeg los tso ua ke nrog cov kev kawm, nrog rau txoj kev pab txhawb kom cov kev qhia ntawv zoo zog tuaj, tib lub sijhawm uas nws ua raws li cov ntawm no. (Pab Kom Tau Ntau Tus)

Cov Tswv Yim Siv Los Pab Kom Txhua Tus Paub • Qhia thiab ua kom tib neeg muab tau tej yam lus qhia yooj yim uas qhia tias peb muaj ntau yam kev kawm dav (kev kawm txog tib neeg, kev kawm txog ntiaj teb, kev kawm txog tej yam dawb huv thiab cov kev hloov) los sib xyaws nrog lwm yam uas qhia txog txoj kev nyias txawv nyias rau hauv cov kev kawm thiab nrog cov kev xyaum coj kom ncaj ncees thiab txais lwm hom neeg txawv. • Muab tej yam khoom siv, cov piv txwv thiab kev pab rau cov kws qhia ntawv los pab txhawb cov tub kawm ntawv tias thaum lawv pom txoj kev nyias txawv nyias 6

nws yuav pab tau tus tub kawm ntawv kawm ntawv zoo zog thiab pab lawv qhia tawm rau lawv cov phooj ywg txog cov kev coj kom ncaj ncees thiab txoj kev txais txhua hom neeg yuav pab tau lawv ntau npaum li cas. • Siv cov chaw uas peb muaj lossis nrhiav ib co chaw tshiab rau cov kws qhia ntawv (thiab cov tub kawm ntawv) los qhia rau cov neeg ua haujlwm thiab cov phooj ywg txog tej yam lawv pom tias pab tau lawv thaum lawv ua raws li cov ntawm no, ua raws kiag li cov lus thiab ua thoob plaws mus. • Qhia tagnrho cov hoob uas qhia kom zoo txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, thiab txoj kev txais txhua hom neeg thiab tsim ib txoj kev zoo zog uas yuav hloov tau tus tub kawm ntawv txoj kev kawm ntawv mus rau qhov zoo. • Nrog lawv tham txog cov Principles of Excellence (Cov Cai Coj Zoo) uas txhua qhov chaw thoob plaws teb


chaws kawm txog (www. aacu.org/leap/principles_ of_excellence.cfm) thiab kawm ntxiv kom lawv paub ua li cas lawv thiaj li Make Excellence Inclusive (Txais Lwm Hom Neeg Txawv) (www.aacu.org/compass/ inclusive_excellence.cfm). • Tsim kom txhua tus neeg paub tias lub ntiaj teb uas sib raug zoo nrog lwm lub, txawm tias nrog lwm lub hauv nws lub teb chaws lossis txawv tebchaws txoj kev paub txog lwm tus neeg kev lig kev cai yog ib txoj kev txawj uas tseem ceeb heev. • Kho cov lus uas piav txog cov hoob kawm zoo zog thiab/lossis kho daim ntawv qhia txog cov kev npaj kawm los sib xyaws nrog cov kev kawm txog txoj kev neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm hom neeg txawv thiab txoj kev paub txog lwm cov neeg kev lig kev cai thiab txawj muab los siv tiag tiag. • Pab cov kws qhia ntawv-tub kawm ntawv los tshawb fawb tias thaum ib tug paub tias txoj kev muaj ntau hom neeg, kev ncaj ncees thiab kev txais lwm hom neeg txawv tseem ceeb npaum li cas. • Tsim kev sib txuas lus kom dav (piv txwv tias cov phau ntawv me, daim ntawv me, sau ub tej no rau hauv lub vesxaij) uas qhi txog tias txoj kev paub txog tib neeg kev lig kev cai tseem cee npaum li cas thiab yuav nws yuav pab tus neeg, kev sib tham, kev xav thiab kev coj uas yuav pab tau nws ua rau nws cov hom phiaj.

Paub Qhov Yuav Tsum Tau Ua • Pab cov kws qhia ntawv kom lawv pom tias txoj kev xyaum coj twg yuav haum lawv txoj kev qhia ntawv thiab muab tej lub sijhawm rau lawv los qhia thiab saib ib tug ua kiag raws li cov kev xyaum coj. • Muab cov kev tshawb fawb los txhais rau tib neeg thiab pab pawg ua haujlwm tias cov kev xyaum coj yuav pab txoj kev qhia ntawv zoo npaum li cas tuaj. • Qhia txog cov kws qhia ntawv tom Fresno State uas twb siv Cov Kev Xyuam Coj thiab hais kom lawv pab qhia txog yam uas lawv paub thiab qhia tias yuav pab tau cov tub kawm ntawv ntau npaum li cas thiab tej yam uas cov kws qhia ntawv yuav ua tau kom lawv ntxiv tau cov kev no rau hauv lawv txoj kev qhia ntawv. • Qhia cov txuj ci nrog rau txoj kev qhia ntawv zoo thiab ntxiv txoj kev qhia txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev muaj hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm tus neeg txawv thiab kev paub txog lwm tus neeg kev lig kev cai rau, qhia kom tseeb zog tias cov no yuav pab tau lawv li cas, thiab qhuas cov kws qhia ntawv uas ua raws li cov no.

Tej Yam Peb Yuav Ua Kom Txog Tau Ntau Tus Neeg • Txhawb ib pab pawg kws qhia ntawv uas yuav sim ua raws li cov tswv yim no thiab pab coj lawv kev kom lawv ua tau lwm yam uas lawv yuav tau ua (piv txwv tias, sijhawm tso, muab ib tug neeg los pab) thiab kom haum raws li tus kws qhia ntawv cov kev qhia ntawv. • Tsim ib co kev los txhawb kom cov kws qhia ntawv xav ua, nug thiab siv cov kev qhia ntawv thiab tswv yim los qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev

lig kev cai tso nrog rau tej yam nws qhia thiab qhuas thaum ua tau raws li no. • Ua haujlwm nrog lwm cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv qib siab los nrhiav cov uas kam ua haujlwm nrog ib pab pawg los ntxiv txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai rau ntxiv rau hauv lawv txoj kev qhia ntawv thiab xav ua kom lawv txoj kev qhia ntawv zoo zog tuaj. • Qhia tias cov kws qhia ntawv twg twb pib ntxiv cov kev pab no thiab tej yam uas lawv siv los qhia thiab tej yam lawv ua yuav pab tau pab pawg lub zog los thov kom ntau tus kws qhia ntawv xav los koom ntxiv cov no rau cov hoob nws qhia thiab los kawm txog tej yam uas yuav pab kom nws txoj kev qhia ntawv zoo tshaj qhov qub; qhia cov tib neeg uas nyob nrog Academic Senate uas xav paub ntxiv thiab muaj tswv yim los pab pab pawg neeg thiab saib xyuas kom tseeb tias txoj cai tswj tsis raug siv raws cai. • Ua kom ntau tus tub kawm ntawv txawv hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab los pab thiab qhia tias cov kev qhia thiab cov kev ntxiv thiab txok kev siv cov kev qhia no zoo li cas rau lawv. • Tsim ib txoj kev muab tej yam ua kev zoo siab uas qhuas tus kws qhia ntawv lub zog los ntxiv txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai rau hauv lawv txoj kev qhia ntawv lossis thaum lawv kho lawv txoj kev qhia ntawv kom zoo tshaj qhov qub los pab qhia tau ib pab pawg tub kawm ntawv.

Qhov Nws Yuav Qhia Tau • Nrhiav lwm txoj kev ntxiv los qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv. • Cov kev qhia zoo zog tuaj thiab ntxiv cov kev qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv nrog rau. • Cov kws qhia ntawv paub ntau zog txog lwm cov neeg cov kev lig kev cai zoo zog tuaj. 7


Tswv Yim Thib Plaub

Ua kom peb paub tseeb tias peb muaj ib lub tsev kawm ntawv qib siab uas txais txhua hom neeg, hwm saib taus txhua tus neeg thiab muab kev ncaj ncees

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab yuav pab txhawb thiab pab ua kom txhua tus pom tias thaum peb to taub txog txoj kev uas muaj ntau hom neeg, kev ncaj ncees, kev txais txhua hom neeg thiab kev paub tias tib neeg cov kev lig kev cai yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws kom lub chaw kawm ntawv zoo thiab vam meej. Peb yuav sib zog ua kom txhua tus paub ntau zog thoob plaws peb lub chaw kawm ntawv thiab kom lawv los zoo siab txais ntau hom neeg txawv hauv lub Central Valley thiab hauv lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab—raws li ib tug neeg thiab raws li ib tug lub luag haujlwm thaum nws yog ib tug tub kawm ntawv, kws qhia ntawv, neeg ua haujlwm, neeg saib xyuas, tub tiav ntawv lossis ib tug neeg ua haujlwm pab dawb/tus pab tswv yim tom Fresno State. Peb ua tau qho no thaum peb ntxiv cov kev qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai nrog rau: txoj kev qhia ntawv thiab chaw kawm ntawv; cov neeg saib xyuas cov cai, cov txheej txheem thiab cov kev xyaum coj; cov kev pab rau cov tub kawm ntawv thiab lub zej zog; thiab txoj kev khiav Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab.

Cov Tswv Yim Uas Yuav Sim Ua • Qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai los ua lub ntsiab hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thaum peb siv tej yam cim (piv txwv tias, pom, hnov, lus sau thiab kev lig kev cai) uas zoo ib yam li Lub Tsev Kawm Ntawv txoj kev uas nws muaj ntau hom neeg txawv. (Pab Kom Paub) • Kho tej yam kev qhia kom haum rau cov kev kawm, peev xwm txawv thiab kev sib pab rau txhua pab pawg neeg me. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Ua piv txwv, tas mus li, tias txoj kev muaj ntau hom neeg txawv tseem ceeb npaum li cas kom lub tsev kawm ntawv ua tau zoo. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Ua piv txwv thiab qhia txoj kev rau siab uas muaj nuj nqi thiab qhia txhij txhua txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai thaum peb muab sijhawm los tso nrog cov kev kawm, peb yeej paub tias tej zaum cov lus hauv cov kev kawm no yuav nyuaj tiamsis nws tseem ceeb kom peb tsim ib txoj kev zoo uas txhua tus yuav txais tau. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Txhawb Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab txoj kev siv cov tsheb uas lawv muaj (piv txwv tias, mus rau tim cov chaw haujlwm, cov chaw kawm ntawv thiab mus qhia ntawv) mus qhia cov tswv yim nws muaj thiab qhia txog kev lig kev cai thiab cov kev coj uas tib neeg tau kawm los ntawm lawv pog koob yawm koob. (Pab Kom Tau Ntau Tus) • Pab txhawb tej co kev uas yuav cuam tshuam txoj kev kawm txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai. (Pab Kom Paub, Muab Tswv Yim Kom Paub thiab Pab Kom Tau Ntau Tus) • Ua kom tib neeg pom lwm tus neeg cov kev lig kev cai thiab sib raug zoo kom loj zog tuaj ntawm tej pab pawg thoob plaws lub nroog, lub xeev, teb chaws thiab txawv tebchaws kom pab tau ib tug neeg los paub ntau zog txog nws cov kev lig kev cai nrog rau lwm cov kev lig kev cai. (Muab Tswv Yim Kom Paub) • Tsim ib txoj kev los kuaj tej yam peb ua hais txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai. (Pab Kom Tau Ntau Tus)

Cov Tswv Yim Siv Los Pab Kom Txhua Tus Paub

8

• Tshaj tawm thiab ua raws li Txoj Kev Npaj Los Txhawb Kom Muaj Ntau Hom Neeg Txawv thiab Tus Thawj Coj Cov Lus Hais Txog Txoj Zoo Thaum Muaj Ntau Hom Neeg thiab Lo Lus Txhawb Kom Txais Lwm Hom Neeg thiab yuav tau muab kho ua ntau txoj kev los nyeem—thoob plaws hauv chaw kawm ntawv, hauv lub zej zog hauv nroog thiab lub xeev thiab lub xeev.

• Khaws thiab tshaj tawm tej yam piv txwv uas Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab muaj lossis cov tshiab uas yuav qhia tau rau peb tias txoj kev tshawb fawb nrhiav tau dabtsi—tias txoj kev txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv thiab txoj kev txais lwm hom neeg txawv yuav pab txhua tus zoo zog tuaj. • Tsim ib cov cai rau Fresno State los muab kev pab rau cov neeg ua haujlwm los siv thaum lawv tsim tej yam khoom los sib txuas lus. • Kuaj thiab qhia tau tias lub tsev kawm ntawv qib siab ua tau dabtsi yav tas los kom ua tau ib lub chaw uas txais lwm hom neeg, hwm saib taus lwm tus thiab ncaj ncees; muab qhia raws li thaum pib mus txog thaum pom tias ua haujlwm, tej yam uas cuam tsuam thiab tej yam uas lawv kawm los txhawb mus ntxiv rau yav tom ntej. • Muaj ntau qhov chaw (muab tej co duab kos los tso ua ke nrog ob peb lo lus los qhia txog daim duab rau ntawm qhov rooj nkag mus thiab cia tej co chaw uas muaj neeg coob tas mus li) uas qhia tau tib neeg tias Lub Tsev Kawm Ntawv muaj ntau hom neeg txawv thiab thoob plaws lub xeev thiab nrhiav ib cov chaw los qhia txog keeb kwm ntawm lub chaw kawm ntawv thiab lo lus tias txhua tus yuav tau txais lwm hom neeg txawv, txoj kev npaj los txhawb kom muaj neeg txawv thiab cov khauj ruam uas txhua tus yuav tau ua uas yuav haum rau covneeg hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab los xav ua raws li cov khauj ruam (piv txwv tias, nyob rau rau Lub Chaw Kawm Ntawv Qib Siab qhov vesxaij, hauv- thiab sab nruad- lub chaw kawm ntawv cov chaw sib tham, cov chaw saum istawsnev los sau txhawb, cov ntaub ntawv siv, cov pab pawg SKYPE, cov chaw dai duab, qhov chaw/ phab ntsha dai duab txog keeb kwm ntawm lub tsev kawm ntawv, kev sib tham hauv TV thiab saum xov tooj cua, kev nthuav tswv yim tham mus sib tham uas yog txhob txwm rau txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai nrog rau lwm cov koom txoos uas lwm cov neeg tuav los qhia txog cov kev qhia ntawv uas haum txhua tus neeg.

Paub Qhov Yuav Tsum Tau Ua • Tsim thiab txhawb txoj kev qhia ntawv thiab kawm ntawv ntawm cov tub kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas, lossis tagnrho pab pawg neeg uas haum rau no los saib kom tau tias thaum peb paub txog lwm tus neeg cov kev lig kev cai yuav zoo rau peb npaum li cas (piv txwv tias, nkag siab ib tug neeg cov kev lig kev cai yuav


puab tau ib tug neeg, raws li txoj kev xav, coj) kom nruj nrog cov kev tshawb fawb uas yuav xaiv ntau tus neeg thiab tej hom neeg; thiab tsis nruj nrog tej yam kev nrhiav tau los ntawm lub nroog, kev nyuaj tham lus thiab kev coj; nrog rau txoj kev los pab txhawb cov neeg uas nyob hauv qhov kev pab cuam. • Nrhiav thiab kho kom tau ib co kev los txhawb tib neeg koom tej yam uas tshwm sim hauv lub chaw kawm ntawv uas lawv muaj los qhia txog lwm lub tebchaws thiab lwm cov neeg cov kev lig kev cai thiab txawb kom tib neeg nkag siab txog kev lig kev cai, tiamsis tsis tas rau: muaj kev pab kom txaus; ntau tus kws qhia ntawv koom ntau zog thiab khiav cov dej num ntau zog; txuas lawv txoj kev qhia txog tej no; txhawb thiab ua kev zoo siab nrog tej yam khoom uas tau muab dai rau tib neeg pom thiab thov kom tib neeg tuaj ua seev ces rau tej yam kev lom zem uas lub chaw kawm ntawv muaj; thiab muab ib tug uas tau ua no ntev los lawm mus pab lwm cov. • Tsim thiab muaj ib co kev pab cuam uas qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj nees, txoj kev txais lwm hom neeg thiab kom lawv paub ntau zog txog tib neeg cov kev lig kev cai uas yuav pab puas ib txoj kev rau cov neeg hauv lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab pom, nws yuav tau qhia tias txoj kev paub txog tibneeg kev lig kev cai tseem ceeb npaum li cas rau txhua tus neeg thiab txhua txoj haujlwm thiab qhia tias peb yuav tuav cov neeg hauv Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab los ua raw sib yam. Cov piv txwv yog: qhov kev pab cuam LEAD; cov kev pab cuam muaj ib tug pab qhuab ntuas thiab coj; cov kev pabcuam los pab cov kws qhia ntawv thiab cov tub kawm ntawv, cov kev sib sau rau cov tub tiav kawm ntawv thiab cov kev chaw rau cov neeg ua haujlwm pab dawb/tus pab tswv yim. • Tsim ib co kev kawm (sau ua ntau hom lus) los qhia txog cov kev pab uas chaw kawm ntawv/lub zej zog muaj thiab lawv yeej txhob txwm tsim kom haum rau tej pab pawg ntawd (piv txwv tias, raws li koj hom haiv neeg, kev ntseeg, txiv neej los yog pojniam, thwm tias yog txiv neej los yog poj niam, peev xwm). • Tsim ib qho kev pab cuam uas yuav txhob txwm yog siv los qhuas cov kev pab uas lub zej zog thiab cov neeg hauv lub chaw kawm ntawv (cov tub kawm ntawv, cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg saib xyuas) tau uas los tsim ib lub chaw uas hwm txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm hom neeg txawv thiab txoj kev paub txog lwm cov neeg kev lig kev cai. • Tuav cov neeg hauv Lub Tsev Kawm Ntawv los khaiv lawv cov dej num kom tsim tau ib lub chaw uas hwm txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm hom neeg txawv thiab txoj kev paub txog lwm cov neeg kev lig kev cai thiab tsim ib co kev xyaum coj uas ncaj ncees rau txhua tus.

Tej Yam Peb Yuav Ua Kom Txog Tau Ntau Tus Neeg

• Tsim ib lub chaw kawm ntawv uas qhia ntawv, kawm ntawv thiab/lossis xyaum coj txoj kev sib haum, kev txais lwm hom neeg txawv thiab hwm txoj kev nyias txawv nyias; thiab nkag siab tias nyias muaj tej yam uas txawv nyias thiab tej yam kev uas txhua tus muaj tib yam nkaus thiab tej yam uas tshwm hauv lawv lub neej. • Kuaj cov tub kawm ntawv cov kev tshaj tawm thiab cov kev pab cuam seb cov tub kawm ntawv uas pab Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab puas muaj kev pab txhawb txaus los muab koj tau cov kev pab ncaj ncees. • Tsim thiab txhawb txoj kev siv tej yam uas haum rau txhua leej txhua tus thiab lwm txoj kev los txais, siv thiab kawm ntawv thiab kho kom tej yam siv los sib txuas lus zoo zog tuaj rau lub chaw kawm ntawv (piv txwv tias Kem Section 508 cov cai tswj; muab kev pab txhais lus; yuav tau muaj kev Txhais Lus Piav Tes thiab lwm hom lus; khoom siv los pom kev thiab txhais lus; tej yam Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab ua uas tseem ceeb heev, kev kho lossis cov khoom siv los sib tham tau nrog ntau hom lus).

• Tsim ib txoj kev npaj los tso cai ntawd thaum lub chaw kawm ntawv muaj ntau tshaj 100 tus neeg tuaj koom yam nws ua. • Muab dej num rau tib neeg khiav los tsim thiab pab txhawb cov kws qhia ntawv/cov neeg ua haujlwm (piv txwv tias kev pab rau cov neeg ua haujlwm—cov ERG) raws li yam uas tus neeg hais tias nws yog, tej yam lawv nyiam, keeb kwm, thiab txoj kev nyias txawv nyias thiab pab lawv pab kom lawv txawj yog ib co kws qhuab ntaus kom lawv paub ntau yam thiab pab tau lwm cov neeg. • Kuaj seb cov kev pab muaj ntau npaum li cas thoob plaws lub chaw kawm ntawv kom peb paub tseeb tias txhua qhov chaw muaj kev pab thoob plaws Lub Tsev Kawm Ntawv. • Ntsuam xyuas cov neeg hauv lub chaw kawm ntawv seb cov tib neeg xav li cas txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm tus neeg txawv thiab kev paub txog lwm tus neeg kev lig kev cai hauv Fresno State thiab txiav txim tias lub tsev kawm ntawv yuav ua li cas kom teem tau nws cov hom phiaj hais txog txoj txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv thiab kev paub txog lwm tus neeg kev lig kev cai zoo tshaj qhov qub. • Tsim lossis nrhiav ib tug los yog ntau tus los ua haujlwm nrog Tus Thawj Tswj Pab Pawg Commission Uas Saib Xyuas Txoj Kev Sib Raug Zoo thiab Kev Ncaj Ncees (PCHRE) los saib xyuas txhua yam hais txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm tus neeg txawv thiab kev paub txog lwm tus neeg kev lig kev cai thiab yuav tau paub tias txoj haujlwm no yuav yog ib txoj uas coj neeg, pab txhawb cov neeg tswj xyuas thiab pab coj kev rau txoj kev npaj los txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv ib yam nkaus li txoj kev cob qhia rau txoj kev npaj thiab tswv yim los pab tib yam nkaus li cov thawj coj uas ua haujlwm ntawd ua —nws yog lub luag haujlwm uas nws yuav tau koom nrog ntau tus neeg uas yuav tuav txoj dej num no.

Qhov Nws Yuav Qhia Tau

• Siv cov Kev Qhia cov kev pab cuam uas lawv muaj ntau zog los pab lawv tsim tej yam tswv yim ntau zog txog tib neeg kev lig kev cai. • Txoj kev txhawb kom muaj ntau yam los qhia txog txoj kev muaj ntau hom neeg txawv, kev ncaj ncees, kev txais lwm tus neeg txawv los ua lub hauv paus ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab cov kev ntseeg. • Muaj ntau lub sijhawm zog rau tib neeg sab hauv thiab sab nraud los sib tham kom tsim tau ib txoj kev uas tagnrho cov neeg ua haujlwm yuav paub tau ntau zog txog tibneeg cov kev lig kev cai.

9


TXHAIS COV LUS SIV Cov lus uas peb tau siv ntawm no tseem ceeb heev rau Txoj Kev Npaj Los Ua Kom Muaj Txoj Kev Sib Raug Zoo, Kev Hwm Saib Taus Lwm Tus thiab Kev Ncaj Ncees (ASPIRE; Npaj kom ua tau raws li lub hom phiaj): Tib Neeg Nyias Txawv Nyias (Diversity): Cov kev uas tib neeg nyias txawv nyias (piv txwv tias cwj pwm, hom lus lawv siv, txoj kev kawm lawv nyiam siv los kawm ntawv thiab tej yam uas tau tshwm sim hauv lawv lub neej) kev txawv ntawm tej pab pawg/cov pawg muaj cov pawg pluag (piv txwv tias lawv hom haiv neeg, pab pawg muaj pab pawg pluag, txiv neej los yog poj niam, seb nws thwm tias nws yog txiv neej los yog poj niam, nyiam txiv neej los yog poj niam, seb nws thwm tias nws yog pab twg raws li nws nyiam txiv neej los yog poj niam, tuaj tebchaws twg tuaj thiab peev xwm nrog rau cov nws cov kev lig kev cai nws coj, cov kev xav hais kev nom tswv khiav teb chaws, kev ntseeg lossis lwm pab pawg uas nws koom nrog) uas yuav puab nws txoj kev kawm ntawv.

Fresno State pab ntau hom neeg txawv hauv lub cheeb tsam Central Kaslisfausnias. Lub U.S. Department of Education (Tebchaws Asmesliskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv) pom zoo tsa tias peb lub tsev kawm ntawv qib siab yog ib lub Hispanic-Serving Institution (Lub Chaw Pab Cov Haiv Neeg Mev) thiab ib lub chaw pab cov Asian American and Native American Pacific Islander-Serving Institution (Lub Chaw Pab Cov Haiv Neeg Esxias). Fresno State yog ib lub chaw haujlwm ncaj ncees thiab ib lub chaw kawm ntawv uas txhawb kom muaj ntau hom neeg txawv.

Kev Txais Txhua Hom Neeg (Inclusion): Kev ua tas mus li, txhob txwm txhawb thiab txoj kev ib sij txhawb txoj kev muaj ntau hom neeg txawv—ntawm cov neeg, cov kev npaj los qhia ntawv, hauv cov lwm cov kev npaj los qhia ntawv, thiab hauv zej zog (cov nws nrog rau kev txawj ntse, kev sib raug zoo, kev lig kev cai, nyob tib qho cheeb tsam) uas tus neeg ntawd nrog ua ke—los ua ib txoj kev uas yuav pab kom ib tug neeg pab, txawj ntse, paub txog txoj kev hlwb khiav los xav thiab txoj kev to taub tias tib neeg ua li cas (thiab hloov) li cas nrog tej qho chaw thiab chaw kawm ntawv. Kev Ncaj Ncees (Equity) (rau cov tub kawm ntawv): Tsim kom muaj ntau yam kev pab rau cov tib neeg uas tsis muaj kev pab kom lawv txais tau txhua yam uas lawv yuav tsum tau yooj yim thiab koom nrog cov kev pab cuam los pab kom cov tub kawm ntawv vam meej thiab tiav kawm ntawv. Muab los ntawm: Association of American Colleges & Universities Website, 2011 Kev Ncaj Ncees (rau cov neeg ua haujlwm): Tsim kom muaj ntau yam kev pab rau cov tib neeg uas tsis muaj kev pab kom lawv txais tau txhua yam uas lawv yuav tsum tau yooj yim thiab koom nrog cov kev pab cuam los pab kom cov tub kawm ntawv vam meej thiab tiav kawm ntawv. Muab los ntawm: Clayton-Pedersen, 2011; Muab los ntawm University of Southern California’s Center for Urban Education’s Equity Scorecard™ Paub Zoo Txog Tib Neeg Kev Lig Kev Cai: Muaj thiab siv tej yam lawv paub thiab cov kev txawj hauv plaub qho chaw ntawm no: pab kom paub nws cov kev lig kev cai; pom tias ib tug lub cwj pwm zoo li cas txog lwm tus neeg cov kev lig kev cai; pom tias tib neeg cov kev lig kev cai uas lawv coj thiab lwm tus neeg txoj kev pom ntiaj teb; thiab txhawj xav txog lwm haiv neeg cov kev lig kev cai. Mus ntev, tib neeg thiab cov koos haum yuav paub thiab muaj lub peev xwm los: 1. kuaj seb cov kev lig kev cai hloov ib tug neeg txoj kev los ua ib tug thawj coj, ib tug tswj thiab kev tsis ncaj ncees li cas; thiab 2. coj kom zoo nrog txawm tias tib neeg, tej pab pawg thiab cov tej yam khoom tagnrho nyias txawv nyias.

www.fresnostate.edu/pchre Peb muaj cov lus qhia hauv phau ntawv no los kho ua ntau txoj kev kom koj nyeem tau. Thov hu rau Tus Lwm Thawj Tswj Lub Chav Haujlwm ntawm 559.278.2083 kom koj thov tau.

Hmong pchre overall 2013  
Hmong pchre overall 2013  
Advertisement