Page 1

\

(_)

\_j\\ ri

(2

ffi #ffi'

(:1\\

( :>\, -)

--\Li

c'§ \ rr

i'í

t.

j

lieLto {


Kr

Café - restaurant - zalen

BRUILOFTEN .RECEPTIES PARTIJEN . VERGADERINGEN REISGEZELSCHAPPEN KOUDE BUFFETTEN (ook aan huis) A LA CARTE RESTAURANT

Fam. Van Ark

Eperweg 55 8181 EV Heerde Tel. 05782-1591' Fax 05782-5795

scnoonmaa.Deortr

,

I

HenkvanderHaar

L

::-.," t6': II

I

I

Ruime parkeergelege nheid aan

zijden van de weg

LE

OERSTERK IN GLAS.ENI SCHILDERWERK

VAASS

E

N

-

8162 VH EPE Meidoornstraat 5 Tel. 05780 - 12306

TE LE FOO

N 2541

Bij ETOS word je pas echt verwend!

Drogisterij Montizaan HooÍdstraat 96 Epe Tel. 05780 - 12445

TRANSPORT GRONDVERZET CONTAINERDIENST TELEKRAANVERHUUR

Kenta CD-SH0P . vtrkoop

vln m.tz rn hoogrrad cn tuiagrind . tr$rport ven d uw mrtcridrn, ook mct dicpladcr bouwputtan graven, machiaaal spittcn, zhkputtcn gÍavcn, ranlcg cn vcrhardcn yàr wcgcn

- groÍrdycrrGl: -

dopcn ven gebouwcn, cgaliretcn. vcrhuur van auto'r ó x ó, rhovck mct hijrrnateriaai cn palletvork, trilplatcn cn hydr. kraan

HAMMERSTRAAT 38 EPE TEL.05780-12291 PADVINDSTERSLAAN 74 DOETICHEM 7OO8 AV

HooÍdstraat 104 8162 AN EPE

Tel, 05780 ' 13830


Bij de elfdekeer Voor u ligt de Elfde uitgave van het jaarboekje van C.V. de Darpspompers. Het is een volwassen formaat geworden net zoals de Eper Camaval vereniging volwassen is geworden. En ter gelegenheid van het elf jarig jubileum is de omslag in fullcolor uitgevoerd. 10 jaar geleden -

COLOFON

1'"?lJLï5i,liiJË,lï'

*

OPlage:

Ë"?ul,t\'"o"u.S Petra Rortt' "eAlhert bcN"i -,r.,qsren.

Redaktie:

witlem v1"

ïïï'Jft'J:i;"

*l:a-".ïi.ïï*

riliitt* Pi1nu*''tn

l9§l - u a-q het Theo Saat die het initiatief

àt'o'l"t"oït;nnuu''

nam om het eerste hoek-je het levenslicht te laten aanschouwen. Met koopmanskunst uist hij de middenstand tot adverteren te bewegen en wat niemand verwacht had: Hij slaagde.

Druk: Verspreiding:

Het was toenmalig Bur-eemeester H.J. Beuke die de eerste uitgave in ontvangst mocht nemen. Ook nu is het de middenstand van de gemeente Epe, die het ons mo-eehjk

{

q§i

Epe.

cornrnissie:

il

i/1enr

.Ion

R

r ,. T rri,"-n',.'.".!

-.

r..rj

o,,,,i".,' jllf:ualrnolen

zier aan deze uitgave mag beleven. Tot zienr rr,J:nr een van onze activiteiten.

liirilip

ffiY;:"rschrnidr.

-,:rrsr;al.

Jubt/euni_

maakt ons op deze wijze aan u te presenteren. \botr elen r;in hen geldt dit ook voor de elfde keer. Dlarom \an L)nze kant een gemeend woord van dank roor zoi eeljaren trouwe steun. Wij hopen dat u I eel ree sple-

D:

-';."

Ail:,.. LUI(Dardf.

en

Redaktie.

NHOUD pagina

1-

,

Bij

keer de elfde

ï::Ë[ïï.:

,tï;,frJ,ïx.ö**:fi ,#-:::"-

i -?il*'*""*"n l tïïiïïi*#":ï;ï:ïtrtl

'l^ïlïïii#'" Confettr 23 -

Camaval vereniging "De Darpspompers" bedankt alle mensen die op enigerlei wijze ons gesteund hebben. Op deze plaats een speciaal woord van dank aanonze adverteerders die deze jubileum uitgave hebben mogelijk gemaakt.

o",iio

in

'


TAXI CENTRALE

G'l 2446

TAXI ORDELMAN EPE

TEL. 05780 - 12446

@ HooÍdweg 41 Emst

Diesel Autoshop

8161

VN

Epe

* APK keuringen aan alle merken, ook: * L0.000 km beurten Audi, BMW, Saab, * schade expertise Vovo, VW, etrz'

staalbouw H0RST b.v. Hammerslraat 42 Postbus 175 8160 AD Epe Tel. 05780 - 16000

Autoshop Tellegen

-

4'

Wij werken

DAG EN ]'IACHT SERVICE

"

Haverkampsweg

Problemen met uw auto, bel auto jaap tel. 05780 '12756

ZIEKEN\/ERVOER

Super * Super + * Euro 95

-

uto J a a p"

A.P.K. Keuringsstation

DOOR GEHEEL NEDERLAI'ID

*

uto rnobietbedrijl,, A

J. den Besten

VOOH AL U\lïl PERSONEN,

EN

cA

Milieu vriendelijk. Betaalgemak: met * bank- giro PinPas * Overdekt station

WONINGINRICHTING

bpimvicr Weemeweg 15, EPe, 05780 - 15668 Dijkstraat 78,Arnhem,085 - 451504


Vooru)oord

lri

....:r.. i

lil r:i

, f

il

ï:: r :i:jr 'ii.::..../ fr

Met l1 jaar een jubileum vieren, is dat wel goed? Ingewijden weten dat dat u el klopt. In de carnavalswereld draait veel om het getal elf, zoals de Raad ran Elf. de Elfde van de Elfde en Elf uur Elf. Vandaar dit.iubileumfeest.

van carnaval opriep. Nu, I I jaar later

Het carnaval in Epe begon aan het eind van de jaren '70, de start was in de buurtveren i-uin-e " De B urgerenk ". In septernber 1982 werd de carnavalsvereniging "De

hebben de Darpspompers door

keihard te werken. dat beeld omgezet in een positiere _sedachte. Carnaval in Epe u ordt nu samen gedeeld met veel mensen uit onze samenleving ;de jeugd. de gehandicapten, de ouderen, de jongeren en iedereen die even uit

Darpspompers" opgericht. Maar een carnavalsvereniging opzetten en laten draaien in het dorp Epe bleek niet gemakkelijk. Vaak was er nog de gedachte dat het alleen maar om de drank ging, dat het negatieve beeld

Ere Galerii,, l9lJ3

l9l't7

l98tt l9ll9 1990 I

99

I

1992 1993

maken.

Hopelijk tot dan. A.\1. \leuleman-Smit. \borzirter.

de .leur u il. hebben hun eigen

plaat.le sevonden in de vereniging. Dat

i:

iets waar we best trots op

.

i,,,i,i

,,'

s1;,i,i,,,

-',,r,,iJ tír]f

:rii'?

-

'';,..,!:-:*

"" ii{J ïï'lii:t'ri'Í'r:'

Prins JAN I en Lady HENRIETTE

I984

1984 Prins BERNARD len Prinses I\GE

l9ll5 l9tl6

mogen zijn. Om die reden wordt dit lustrum dan ook groots gevierd. Al twee jaar geleden is er een commissie opgezet die dit leest ging voorbereiden. Het resultaat is dat er een prachtig programma is voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is. Veel meer hierover leest u in dit speciaal voor dit lustrum uitgebrachte jubileumboekje. Ik hoop dat we iedereen. die ons I I jaar lang trou\\ gesteund heeti. teru-e zullen zien op l7 en l8 september. om er samen een fantastisch teest ran te

\

Prrns DIRK I en Prinses WILM Prins LOUIS I en Prinses NETTIE Prins JAN II en Prinses CHRISTIE\ Prins JO I en Prinses WILHELMI.\ Prins GIJS I en Prinses CINY Prins JAN HENDRIK I en Prinser ELIZ\BETH Prins EGBERT JAN I en Prinses \í.{ RG Prins ALBERT I en Prinses NOR\!.{ Prins GERRIT I en Prinses PETR.{

\

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Prins Prins Prins Prins Prins Prins Prins

Dick en Prinses Natalie Edwin en Princes Paula Vincent en Prinses Sharda Sebastiaan en Prinses Deborah Marcel en Prinses Martha Jorrit en Prinses Mariska en Adjudant Mark Aram en Prinses Eske

I99l

Prins Sjoerd en Prinses Cindy en Adjudant Rolf 1992 Prins Patrick en Prinses Manon en Adjudant Richard 1993 Prins Robin en Prinses Gitte en Adjadant Steef

iffifrerdienste 6ri" lun,@t 1993

"n

',rJ*,':si;:tt'r*J*

r'""o

van schoonhove

ti:::;:ïï"'usmaal s'1 rót+ ont ) J


Elf jaarDeDarpspo Íta.pe r§ ::t

::í J i::

-ijal::

'x:'i:: Í:i

lÍ'iÍ, '

+L"i :! lii...::;

::ï

. i:

-.-..

i:::.r

-r,r-

.r.:Íi:

i::i i::i

.iii iii S

;ii

:t:, i::i :1.....

.,:rj..rj!i, ::::: :!:i

::i

ii

..... .:.:t:È

iii",i,,

i::: . :i::

,:ii..: :i::::'

-. r:::r'r

iij.

.::::l.i

"

,a

1::]

i.i t..lir

j[ f.. 'i:';'+ir

jaar en doet het zo gek nog niet. Die conclusie kun je trekken, het geheel overziende. Met weinig middelen en een minimum aan menskracht is het Eper zottenrijk

De carnavalsvereniging De Darpspompers functioneert elf

het tegen de stroom inroeien geuend geraakt.

de oud-prrnsen, waaraan die van de

toekomst een voolbeeld kunnen nemen. Een man als Beuke zou zích niet voor "het spel" lenen als hij het serieuze achter de lol niet zou hebben zienziÍÍen.ln de loop van elf jaren zijn we van de rereniging gaan houden. Humor houdt de homo saPiens oP de been. Ons nieus e devies luidt

"Darpspompers of verzuipen" en dus moet de club nog minstens elf jaar op de golven van de sekte meedeinen. We wensen De Darpspompers en iedereen

u

t i

o

s

G

a,,,,1

ï: ;i:ii lí: tY;;:; k

die zich met de vereniging associeert, vooral de-eenen die zo gek zijn om voortdurend een handje of wat uit de mouwen te steken. een idioot mooie

toekomst toe. Dat de narren en narrinnen heÍzo bont maken dat mensen op Epe vetzoÍ raken. We kunnen dat waarachtig wel gebruiken, als u -eevoel hebt voor de fijne nuance. -\ls het allemaal elf is wat de klok slaat nemen \\'e er samen eentje oP in. Ik einrJig ntet de uens uit te spreken dat

veel meer Ep'enaren binnenkort in de (carna rr ei z;llen lrlppe n. Die van gein en plezier.

Dick van der Veen. P.S. De

Pon:: .;': \ erclienste

staat te :r'et ee. \bor als er

glimmen op ,ii twinti g cenlin:t :t' r I d !€t' rt'€€t' €€tls niets te belc", r'' '' al!.

Doorzettingsvermogen was met name in de beginiaren een noodzakelijkheid. "Ze" zaÍen er als het ware op te wachten dat het schip-met-gekken zou verzuipen. Het liefst in het Pluizenmeer. want dan zou de gemeente er een toeristische attractie bij hebben. De attractie is nu De Darpspompers zèlf geworden. We nemen ons petje af voor hetgeen een kleine groep jaarlijks van de grond tilt. Daar kunnen lolbroeken van veel

groter formaat een puntje aan zuigen. Vorig jaar hadden we voor even de indruk dat de gekte over de grens heen was geschoten. De Persfotografen dachten zich rijk met een primeur van Prins Henk de Eerste Beuke. Maar die maakte uiteindelijk De Darpspomper burgemeester. Een schitterende act van

4

De dames van de raad van elf geven 'act de presence' in Vaassen


GRONDVERZETBEDRIJF LOKHORST B.V. AANNEMEN VAN GRONDWERKEN VERHUUR GRAAFMACHINES TONGERENSEWEG -ZUID 193 8162 SC EPE - TEL. 05780 -12970

-

Radio

SPERA VIDEO -T.V.

-

Epe

HIFI

MUZIEK CASSETTES COMPACT DISC

de orginele cadeau - shop W, Tellstroot 3 - 8ló2 ET Epe - Telefoon 05780 - 28492 -

SAT A LI ET ONV AN GST I NSTALLAT I E S

HooÍdstraat 75 Tel. 05780 - 12492

Merken Gazelle, Union, Sparta

rijwielen ATB

VAN HT]FFELEN & MEENINK ffff:ï"ï;",fl:,ï:,". t t

TAx -APPE AL

Vestiging Zwolle: Boerendanserdijk2a 8024 AH Zwolle TeleÍoon 038 - 53 96 25 Telefax 038 - 53 96 59

d;:::h

:

t

Pastoor Somstraat 2 Postbus 344,8160 AH Epe Telefoon 05780 - 1 62 88 Telefax 05780 - 21872

HOUTHANDEL DE VRIES Levering:

Tuinhout Bouwhout Bouwmaterialen Bestrating Sierpleister

g ')l+ïft,:ïË:,-"!ï

\** "&'

Vestiging Epe

T

Eperweg3L - 8162R2 - TeI.05780 -13393 - Epe-Emst

I'ERZEKERINGEN

obm'epe' Beekstraat 41,8162 HA Epe. Te|.05780-12349


Loon-

Thais-

G londvezetbedÍiiÍ

Kantonees Restaurant

,,DÍAMANT"

Tel.: 0578&1283Íl AHC Promotion voor uw rollende reklame

* Eigen ParkeerPlaats

*

12O ZitPlaatsen

Heerderweg 78 Epe - Noord Tel.: 05780 '27888

EHB8Ídstroot

57o tel: 0578$2855C Íox:0578G28449 Posttus I 8ó Bl80AD Heerde

€Jonodosien n

Computheek Hord- en softtrrcre

'/t

eilt'n'Èoeid

CompuEerocfuiesbureou

voor bedrijven eo Porticulieren À,1oor ook vooÍ ean computerprootje r.rrl. cr.rrr tr r* lrr rl. N\'\l l lr p"rhccl'h'p lrrrg' r''r :e "p hrrr:rr!.rt lrr g.ur l )t \\'\l l lt p,,thrt krlr'f gu lr rr rrrr'rl rdvrs ortt ( Irlilrrrrrecr Lr rh r,rrrrtr<'lcrrr.g(lrrllreJerr VrrrIlrrrtrrtlrrrl"'reL''' :r.h r.rlt rr.rrr rr',tIrr lr.rr Llc:t "rnllr'rrrkclrrlt atlrrrrrrr nrt'r' rrn htt

,dpe

GeoPend 13.@

tot 2l

.0O

lO.miot ló.0

uur uur

\l,rrrnrc

oerkoop aan @olf-''" ognaf Porticuliere - -' iàíf "ktober tot'en m'et half opríl

r,,.r.rl,,rrr \\'rrrrl,rrrltN\'\lllrp,,Llt.k'tr';'r'rr'ra'rltrrrrrsr'rrrhvpo

t'lli:;l'il;:::Ï;:il;:lil,:i:ïl:li: :,ír;l:..1,;:ll:lll " r)E NVM HYr,()

rHqE[M!]

(x)XvliRslANl)VANlllit

l'^Nl)

-

lvIJlI?|, sHoP '

8O -1 G. Boeve v/h W. van de Beld - Bijsterbosweg 6 Epe Tel- 0 57

HOOFD§TRAAT 70

8162 t<.n ;"

fo.-ido

rrcrggetje de eh... eh "' rest'

At

EPE

TEL. 05780 - 20886

6278

lrrunS EPE

- HATTEM

* boeken en tiidschriften * kantoorartikelen *

wenskaarten en Posters

Epe: Scholten's Boekhandel Hoofdótraat 77 T el. 05780 - 1 2265

Hattem:BRUNA

Kruisstraat 19 Tel. 05206 - 41292


SenioreÍt-middag Vrijdagmiddag l7 september

Met Oscar Palm en Frans Nieuwenhuis, begeleidt door zijn dochter Helmi, is het muzikale gedeelte van deze middag prima verzorgd. Neem daarbij het Rad van Avontuur dat deze middag verschillende keren zal draaien, doe er een paar kopjes koffie, een borreltje en een lekker hapje bij, en je hebt het recept voor een oer-gezellige middag voor alle ouderen uit de hele omgeving.

van2tot5uur SENIOREN MIDDAG met o.a. Frans N ieuwenhuis

Helmi Oscar Palm

Het rad van avontuur in zalen aenlrunr "D.- Keet"

Hollands middagle

Rad van Avontuur.

Het zal voor de ouderen ran 55 larr en meer ongetwijfeld een ers sezellig en vooral Hollands middagie \\ Lrrd.n. Oscar Palm. al jaren in onze rtn.rse\ ins

Natuurlijk mag op deze middag het Rad van Avontuur niet ontbreken. Een

::;l :.:..: ..i ;'s, i1,.p-r1'. k,.iie-

aantal keren zal er een ferme zwaai aan het rad gegeven worden. Er zullen

\èn,'er: S\\ O E r'r J: ni:rt.<lr,rLr' irrr

orS.rt:.i. -i-:.rt garant voor onvervalrt HtrlIen.j. repertoir, waarbij het mte il:_rl z.ri z:_tn om niet mee te zin!:en. C)r.r r r.r' .r'ul*e

volop kaartjes te koop zijn,zodatvelen met een aardig pnjsje huiswaarts zullen keren.

bekend als zanger

e

o

iii

Engelse liedjes behr'rrc'n Zr-r. repertoir en voor \ erzÈeknummer.

draait hij zijn hand niet trm. De Velun'se Troubadoer. Tweemaal zal Frans \ieusenhur.. samen met zijn d«'hter Helmi. een optreden verzorgen. Deze \ aa-i:en.c zangeÍ behoeft nauwelijks enise

introductie. Twee solo elpee's- enkele verzamel elpee's, zeven singel\ en Èn muziekcassette maakten deze \èlurr :e troubadoer tot een grote bekendheid in onze omgeving en ver daar buiten. Door zijn fijne stem en prachtige. in het dialect gezongen liedjes uerd menig feestprogramma opgeluisterdWie kent ze niet de nummers als "de Superheffing", "Vrienden" en natuurlijk het onvergetelijke "Cannenburghse Klöksien" ? Vele tan de teksten werden door hem zelf gemaakt, maar ook Hermen Bonhol-.

Fred Eggink, Jan Wijnhoud en Anton van Amersfooft schreven vele succesvolle liedjes waar Frans u ongetwijfeld deze middag volop van zallaten genieten.

E\TREE:11gulden ir': \ :-il:-i 3: r'3::ilra \ir'..'i


Rene deBruin

Op de grote feestavond voor de minder-validen in onze regio, ook voor hen die thuis wonen, zal onder andere bandparodist Rene de Bruin een optreden yerzorgen. Samen met het trio "Harlekino's" en de clown "Hans Worst" r'ormt hij de ingredienten van wat ongetwijfeld een hele gezellige ar ond gaat ll'orden.

Vrijdagavond 17 september van half 8 tot 11 uur FEESTAVOND VOOR

MINDERVALIDEN met o.a. trio "Harlekino's"

\iet

alleen alle bewoners van de tehuizen voor lichamelijk- en/of geestelijk gehandicapten tussen

Rene de Bruin Hans Worst

In zalen centrum "De Keet" E\TREE: 11 gulden inclusief koffie en twee

Apeldoom en Zwolle, maar ook alle nog thuis wonende minder-validen worden met nadruk voor deze feestelijke avond uitgenodigd, want de Darpspompers willen graag iedereen in hun feest betrekken. Het bekende

Cr')n\umptieS.

Vervoer: Stichting de Kweek en Je tehuizen.

trio "Harlekino's" zal op deze avond de algehele muzikale omlijsting verzorgen, zodaÍ. er voor een dansje of een polonaise volop gelegenheid zal

Hans

zijn.

\lbrst

Ook cloqn H-_. \\()r\r iS geen onbekende. .\. :<::rs laar zi't- Hans in shows van Fred Oster

in

1986.

Sindsdien heclt ziin t'arriere een grote vlucht genonren en \ ertoont hij zijn humoristische kunrten r an Groningen tot Maastricht.

Ben knaller voor elk feest Bandparodist Rene de Bruin is al twintig jaar lang een knaller op elk fèest. De bekende gekke bekkentrekker kwam pas volop in de landelijke belangstelling na een succes vol optreden tijdens een van de T.V.

8

het artiestenr:.r '.i :.rrbij hij o.a.

samenwerkte :r3l CLrnnie Vink, Vader Abraham en Or:: \\ iliem. Ook in de arena van het cir;u. r.rn Rob Witman vertoonde hii zrtn ÀLnilen.


Bouw- en installatiebedrijÍ

H. MENTINK ,,,ii:

NieUWbOUW

i* Verbouw

:,:,r.:'

RenOVatig

,ii

Keukens Sanitair

Pr. Bernhardlaan 28 - Vaassen

Badkamers ,iriri Gas-, Water-, Elektra- & C.V.-installaties ,r:i

,:,,,t,'

Tel. 05788 - 1219

Telefax 05788 - 62 19

HUrö§ioohr Ju\\etleÍ6 Hooldsiraal 66 - Tel. 05780 - 12244 - É.PE

í uur FOTOSERVICE

HooÍdstraat 64 Epe ïeleíoon 05780-12579

Restaurant

,t JAGERTJE

l1ooÍdslraat 68 - Tel. 05780 - 20896 - EPE-

voor al uw feestavonden

HOREN

ilU!5500N.tPE:

Gii' lI l":

Accommodatie tot: ongeveer 350 personen. Tongerensar,veg I2S

Hooídstraal 68 HOREN luotcttftS Tel. 05780 - 16560 Maandag gesloten. Vriidag koopavond.

I

PL

Epe

Teteíoon

l&

8162

,fi

tn

§

TRAVEL

Epe Hoofdstraat

ll-13, Tel.:

05780 - 12{02

I/w/ Z[\l

aI-

rtl}r AIWR t<>7 E^t/ÉÉqro

ffi

Voor al uw dranken

Wiirhr,rdrl J

:t*luteru Dlt('|J aJ.-

Cafetaria de Rrtarkies Hoofdstraat 148.

8162

Tel. 05780 -12056

AB

EPE

udn

Ark

Brinklaan 20, Epe

Tel. 0578G12'[00


TonLaros

,:..::í

iiii

rr:i:i

E

.. ...:*

ii

:::I

-..- Jl"n

,..

-.:r'r

.....- il:.'+ .!:l:ll j.iil..if ..:ir 1.tr i.r; ::!' liÈ.r;:r ilts iil lll :.ïï i:,i j ili...,r'i+r::

-...-.:.i1.. r:!ij lra

,Í ,:i,,:,ï ,r:r iiijï iiir Ii $,

r::::,;:::;

e

Ton en Arjozette Laros presenteren een - voor Nederland - unieke show voor kinderen van 4 tot en metl?jaar. Een show waar de spetters van af vliegen. Het is een eigentijds programma, waarbij alle kinderen, jong en oud, anderhalf uur lang betrokken worden en zich kostelijk vermaken.

Zaterdagmiddag 18 september van twee uur tot half

vijf

KINDERFE,EST Ton is een artiest met een eigen origineel repertoire en een

Tom is echter niet alleen een groot artiest voor kinderen; Ook de meegekomen ouders krijgt hij

voortreffelijke stijl met klasse. Hij iieet steeds weer de gevoelire

zonder problemen op zijn hand.

kindersnaar te raken. Hierbij wordt hij bijgestaan do.-: .r. charmante assistente Arjozette. Alle nummers zijn origineel en :. : nooit eerder op T.V. geweest. waardoor het vemassings effe;:

VERRASSING

:'

.\ls extra verrassing krijgen alle

Al meer dan 17 jaar geldt voor -r:-', rasartiesten:

'.

L.\ROS L.{CHE\ IS OKEE SHO\\' in zeien;e:ir-:-. de KEET Entree: f.2.50

\-ER.IAARDAG

OOK VOOR KINDERE\ IS ALLEEN HET BBSTE GOET) GENOEG.

een programma gepresenteerd

TO\

kinderen, van Ton Laros, een lttraktie mee naar huis. Wanneer ze Jeze insturen staat hun nog een tweede . errassing te wachten, maar dat :rerken ze op hun verjaardag wel.

optimaal is.

In een prachtig exclusief dec.-: ...

met de

\\

jarig is trakteert. Dat doet :.atuurlijk ook Camavalsvereniging De Darpspompers. Niet alleen met het :rlchtige programma van Ton Laros, :raar ook met een snoepje, een flesje ::rnken en een lekker ijsje. En van de r.nderen die de goede rebus, of de ...:urplaat hebben ingeleverd gaan er ::ze middag ook nog een aantal met ::: l-raaie prijs naar huis.

::

-

Muziek, Goochelen, Buíkspre . , ' Play-back, Spelletjes en Za,:en waarin kinderen steeds d: bovenloon voeren, want J.1:. : . nummer mogen steeds uii: i. - ---:deelnemen.

*

ie

|rÉl4 -..»-=,, «^l#l*r@*.A,1 ffi

ft,1,,-.=

I

, -- -r.rio deze rebus persoonlijk

inleveren tijdens de feestmiddag.

Leeftijd:

[,.<z' tr ijn

verschillende waardebonnen te winnen.


Feestuieren Piet Veerman

Het hoogtepunt van de jubileum viering van de Darpspompers zal zonder twijfel de zaterdagavond worden. Op deze voor iedereen toegankelijke feestavond presenteren de Darpspompers met de Band "Second Edition", zangeres "Diana" en last but not least zanger "Piet Veerman" een avond op top niveau' Second B,dition De barrcl Second Edition die zaterclagavond cle algen-rene muzikale invulling zal verzorgen is zeker geen

onbekende in onze regio en mag zich gerust rekenen onder de betere bands van Nederland. Met het vertolken van top 4() repertoire tonen zij aan een all-round orkest te zijn.

deelnemen aan verschillende talentenjachten. Tijdens het Vara songfestival rras zii ntet haar tweede plaats zo succesrol dat een uitnodiging r oor de .\cademie van

lichte muziek r an John de Mol in Hilversum volgde. Otrk haar optreden tijdens het nationale rr-rngtestival in .Fuli Colour" 1989 met de groep behoort tot haar muzik.rie hoogtepunten. Zaier.l.rgu\ rrnd is voor u de kans om dit r eeizr-ltiise talent in levende lijve te

Diana Ook Diana kan al op een rijke muziek historie terug kijken. Al enige jaren is

zij een gewaardeerde gast op de Pasar Malan te Vaassen. Al op haar zestiende begon zij haar zangcarrière zoals zovele anderen met het

t2

3ln\!:.lJ\\en.

Goede wijn behoeft geen krans en de echte goede wijn wordt met het verstrijken der jaren alleen maar beter. Wijsheden die zeker van toepassing zijn op de ster van de avond "Piet veerman". Er is geen Nederlander die nog nooit van deze artiest gehoord heeft. Zijn karakteristieke stem bepaalde jarenlang het geluid van de Volendamse formatie "The Cats" en nog steeds denkt men onbewust terug aan die populaire srep wanneer men Piet Veerman hoon zineen. De

"palingsound" is oneeĂŤr enaard gebleken en zijn solo elpees vinden dan ook nog steed: gretie aftrek. ZaĂ?erdagavond is deze -srote ster te vinden in de zalen van de Keet. Voor menig fan een unieke kans om hem

"life" te beu'onderen.


./l', Y!' \

1Y ''' \1\"1 ca'le'rellaurafit

l:,l.

l

'

rranjeweg 72

,

Itltj(j JC Emst op

de Veluwe

Fernhout T,.lefoorr 057t17 - 7272 Frun. i

Iel gehele jaar ge0pend

.. - ;.1

-

i

, r,ll1 ies

-tlruiloÍ1eu

nt i I iereiin ies ,Lr(le buffetle,r

-ltetsotteel sitvortr

: .rl

rroLvo Geniet het vertrou$'en

AUTOBEDRIJF G.J. DE JONG B.\: MOLENWEG 5, HEERDETFt-.05782-1121

l\ Sefvi(.e

-holïietalbIs -zitkenrlirrcrs

oll

De heren kapper Yan Epe

Henk Voskuil Beekstraat 10 ( zij - ingang ) Tel. 05780 - 21391

lc

r

I

Sfeervol trefpunt

v00r uw natje en droogje

ooo


+

NIet de darpspompers

+ rll '

|4.

,lrli]'

.-.1::a

.:: .-.n + .f t-. ::# llï r:: :t È ti-i -l:; í1i l:1. i:i:itri-: + i: i:r-:-,' :4 ft.r il-li: al:i:

,Í .:H È.j :í.r'

iÍ ..f,1.:: Ii iri .:+ ..r1-r_::: :i.r ii ...-,..:..rï+ ii: r l|i .:iÍi Íl:l :+:..:ij .:+.1 -'::j-i-r-r-i: :!.Í: .]ii :n iarF

Í::: :+ .r:Í .

r.,Ïit

7l

'ií1

rf....*, ,'+

ilt

:.1i

jli.iïi.i:

tr

-,:ii"r.il;

ii:i i:r :,r r i+ ,§.i

'+t r il: i+

tilJ'

::'"

" _ +:t + -:*.r':i'

È ii'

ten tonele. Pas met de komst van Prins Jan I Bruëns (1982) komt alles in een stroomversnelling. Deze journalist

Heel lang geleden moet er in Epe al carnaval gevierd zijn, maar met het doorzetten van de Reformatie ging ook dit Volksfeest voor Epe, waar de bevolking - ook al was het schoorvoetend - zich toch achter de nieuwe wetten van de nieuwe tijd schaarde, verloren.

Ook in een veel minder ver verleden moet er in Epe een "carnavalsvereni ging" actief geweest zijn. We hebben het dan over de vijÍiiger en zestiger jaren. Toch is dit initiatief toen zo kleinschalig geweest, dat daar nu bijna niets meer over bekend is. We moeten dan tot het einde van de zeventigerjaren wachten voordat er weer iets van het Carnavalsvirus naar buiten treedt. Met name in de Burgerenk zijn het de import zuiderlingen die zich roeren en onder de hoede van de wijkvereniging "de Burgerenk" fbrmeert zich al snel een gezelschap dat onder de naam 'Carnavalscommissie' probeert

jaarlijks een eigen avond te organiseren.

weet met de hem zo bekende voortvarendheid en gesteund door de bestuurderen van de wijkvereniging de

Al snel uordt uit de eieen gelederen een Raad r an Elf getormeerd. rvaarbij het aantal elf - u at lr\-h zo kenmerkend is r oor het camaval vaak niet gehaald u ordt. Ook een heuse Prins uordt uit de gelederen van de commissie gerecruteerd- Het is Henk Sa die in deze eente jaren. we spreken dan

Kindercarnotal ,'p tk Burterenk

Burgerenk, u'aan'an zeker de naam van Henk van Wen'en, de grote motor en initiator van het camaval op de Burgerenk niet onvermeld mag blijven, vele anderen ook enthousiast te maken.

orer l9-S en 1979,

in zijn eentje de x-eptÈr zrraait over het nog naamloze Carnavalsr olk. Een Prinses moet hij nog notle ontberen. \Íet zilverpapieren rteken en zelf gemaakte capes ziet alles er al heel echt uit- De

Carnavalscommissie bl ijkt zeer succesvol te zijn. u ant in de daarop volgende jaren

HeÍ earsta prirlsefipaar van Elte

t4

verschijnen achtereenr olgens Prins Tom I Leurs t l980len Prins Ton I r an Hees* Uk ( l98l

)

t982 Prinses Aline deelt de eerste onderscheidingen uit


bv HooÍdstraat2o4 Dalhuisen Epe

I Officieel Opel en lsuzu dealer

|

Postbus

ïeleÍoon 0578O - 21OOO

I

157 816OAD

Epe Fax O578O - 16825

Dalhuisen IEpe ENERGIELEVERANCIERS v.Lr(, r ttyt> ttttale

atttt»trtalclce

t

RUIME KEIJZE IN...... -

- PARFUMERIE

COSMETICA

Elizabeth Arden Clarins Sans Soucis Phas Revlon

Marbert Lancome Biotherm Payot Roc

Chanel Montana

t

Rochas Nina Ricci Cacharel Guy Laroche Lagerfeld Lacoste Cartier Chanel Yves Saint Laurent

Grote keuze zoetwaren

vooí kinderfeeíjes en veriarda9en

o-

Hoofdstraat i22 8162 AP Epe 05780 -21675

EPER H DROPHUIS Marki 22 :r€ Íel 21472

Maandag 13.00-170OuuÍ vnjdag 8.00 - 7.00 uur

Dinsdag 1/m

1

Donderdagavond

Zaletdag

Boss

I

tot 20.00 uuÍ 00- 13.00 uuÍ

cole ban

SCHOONHEIDSSALON

Tonneti

.í9e

Marktwand Epe Dorpstraat Nunspeet KIES

VOOR DE SERVICE vAN DE VAKMAN: VAN DER tOO.

De kwoliteit in wolmerktopilt kunt u eindeloos kombineren mel onze uit-

gebreide gordiinenkollektie, *ooronder Pierre cordin en vele ondere merken. Een goed odvies en persoonliike oondocht kunnen wii u bieden voor iore^ic,rg woonplezier. Kies doorom voor von der Loo. Dor ,ïwolmèrktopiit en gordiinservice op z'n besl. Toi s.'oks in onze zook !

RENAUTT

uan der Loo

B.V. AutobedrijÍ

Arnhemseweg 144-146, 7335 DN Aoeldoorn releíoon : 055 .4t 24 75, reteíox. OiS - at aZ iA HooÍdstrool ló5, 8ló2 AG Eoe, telefoon : 05780 - ?04 58, teleÍox : OSI1O - 209 74

O\UII\[G Kweekweg 4 Epe

Voor al uw luxe en huishoudelijke artikelen naar:

Voor alle luchtkanalen zowel rechtltoeki g aI s rnnd. GETDENS iAONTAGEBEDIUF

EN MACHINEHANDET B.Y.

Kerkho

fveg

22

,

8166 HZ EXST Te1. 05787-15{l

Ook voor de aankoop van uw rookartikelen slaagt U

het best op dit adres.

8161 PG Epe 05780 -27693


De Peugeot 306: al vanaf f 27 .35O,-. Maar bij ons nu nog

concurrerender.

Laat uw ver:ekeringspakket Gratis doorlichten door :

KLU IN

Horthoekerweg 2-6 - Oene Tel. 05784.1250 huishoudelirke anikelen gereedschappen, traktoren landbouwweÍktuigen en en snelle seruice ' Bii Kluin aan do zsak... is altird yaak!

VOS ASSURAT\ÍTIET,{ Hoofdstraot

KLUTN .OENE

2

12 8162 AT Epe

Vos assurantiën geeft nameli.lk vrijblijvend adviezen aan u op het gebied van :

* Levensverzekeringen * Beleggingsverzekeringen (Ong. l0 tot l47r Rend.) * Spaarrekeningen * Financiering * Bemiddeling onroerend goed

@on

vemde eoe N:schilder*erkàn= AUTOMOBIELBEDRIJF TEN RAA

var:

Peugeot dealer

*

Schadeverzekeringen

* Hypotheken * Pensioenen

glas- en

schilderyerken, wandafwe*ing etc.

Beekstmat 14 8162 HB Epe

Tcl.057lGt2«t9 HooÍdstraat 6, 8162 AJ Epe Tel. 05780 - 12474

Er kon

er moor één de goedkoopste ziin

onze loge priis is Uw bewiis. Houtweg 18

-

Oene (gem. Epe) Tel. 05784-1200

Cafe Restaurant

fDortrrszicht

UW SCHADE ONZE ZORG VAN VEMDE AUTOSCHADES

Dorpsstraat 10 Oene Telefoon 05784 - L273 * A la Cart * Bruiloften

FOCWA garantiebewijs Gratis bruikleenaulo ter beschikkin$ Zon- en schuifkanteldaken

* Feestjes

Gevolmachtigd reparateur voor div. verzekeringsmaatschappijen

" Vergaderingen * Ouil Hollanilse Spelen

Hammerstraat

I

(industrieterrein) - Epe - O578O-1 5547

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 1O.OOO-KM-BEURTEN EN

REPARATIE ALLE MERKEN

Komt u ook eens in onze sliiterii een kijkje nemen

ABN.AMRO Debank

De bank voor beralen

.

Dc bank voor sparen

.

APK-KEURINGSSTATION DorperhoÍweg 4, Epe Tel. 05780-27061

De bank voor lenen . De bank voor beleggen.


en in aanwezigheid van vele

hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de burgemeester van Epe en Gronau. presenteerde de c.v. de Darpspompers zich op 12 november 1982 in zaal Drenth waar Prins Jan I, ditmaal vergezeld van Lady Henriëtte een eerste Prinsenbal hielden. De

l9BB Het

Met niet afnemende ijver gebruikt hij zijn collums in het Noord Veluws Dagblad om reclame te maken voor

jaar van het hort. Príns Jo

en Prinses Wilhelmia

van de camavalscommissie, die daar lagen opgeslagen, in rook waren opgegaan. Toch werden in de zomer

zijn wens: een eigen

van 1982 de eerste schreden gezeÍnaar

Carnavalsvereniging in Epe. Hij schrijft hier in onder andere: "ln Epe wordt op de Burgerenk al menig jaar Carnaval gevierd, van de grond gebracht door de wijkvereniging en

de oprichting van een eigen Eper

Camavalsvereniging. In de

meerdere malen als gastheer voor de Darpspompers optreden. Velen

de schermen is de heer H.J. van

Werven. lid van het bestuur van de wijkvereniging, die zich krachtig gesteund weet door de andere besluurderen en de nieuwe voorzitter. de heer G. de Wilde." Het is dan ook geen toeval dat in 1982, wanneer \oor

venrachtten dat dejong geborene maar een kon ler en beschoren zou zijn. maar de boreling groeide - zij het lan-ezaam - tegen de r erdrukking in. Langzaam maar zeker uerden de act iv iteiten uitgebreid.

het eerst ook de wijkvereniging de

gelopen". Hier u erd echter niet gedoeld op de actir iteiten r an de

vereniging in oprichting. maar op de bijzonder trieste brand die restaurant de Hertenkamp verwoestte en

waardoor mede de geringe bezittin-een

werd onderhouden. een echt Epese aangelegenheid zou uorden en het buurtgebeuren zou ontstijgen. In een poging zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken werden zoveel

mogelijk verschillende horeca-uelegenheden in de organisatie betrokken. Bijna de gehele Eper Horeca kon zodoende al één of

aanvankelijk bedoeld voor de eigen wijkbewoners" en "Grote man achter

Hoge Weerd zich aansluit bij het carnaval op de Burgerenk, Jan Bruën: samen met Aline Dalmolen. die zich dan ook terecht de eerste Epese Prinses mag noemen, de camar alrkar gaat trekken. De Amhemse Helga Tack treedt op als hofdame tenr ijl er in de personen van Diana r an \iersen en Beppie Vos ook al heuse pages zi;n. Andere Hoogwaardigheidsbek leders uit dat jaar zijn: President Ton van Heeswijk en de adjudanten Tom Leurs en Jan de Haan. Toch meldt de krant in 1982: "Camaval in Epe een beetjc' \ ast

krachtproef was voldaan. Epe was daadwerkelijk een vereniging rijker. Nu werd het vooral de taak om te zoÍgen dat het carnaval, in navolging van de Vaassense vereniging de Rossumdaerpers \\'aarnee vanaf het begin een bijzonder goed contact

198.1 1 ys1,r1

PrinsTon de eersÍe als Presitlent

oorjaarsvergadering hadden de leden wijkvereniging de Burgerenk hier voor hun loeslemming gegeven. Zo kon het dat de vereniging in oprichting in juli 1982 een renteloze lening bij de bank kon afsluiten. Met algemene stemmen werd uit een lijst met historische namen de naam "de Daryspompers" al s verenigingsnaam gekozen. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jan Bruëns, secretaris Chris Hulshof en penningmeester Nettie Jonker. Met veel pracht en praal r

r an de

1985 Prins Dir"k de eerste vermaakt de

ieugd

t7


:s11

Op 27 oktober 1983 lieten de Darpspornpers de toenmalige burgcrnccster Beuke al naar cle pomp Iopcn. wat in die tijd rlveliucns niet zo'n grote wandcling was omdat cle pornp in hct LoeÍ'Ípark tegen de achterzijde van het gemeentehuis stond. Hier werd aan de Eerste Burger

jaarprijr: Ecr: door Ep \i,jr.,:

de eerste boreling van de

WiiitIIllCC tr'

Darpspornpers, het eerste jaarboekje, overhandigd. Op l2 november volgde de eerste Kletspomp, het huisorgaan van de Darpspornpers. In 1984 ontving de heer Niers voor zi.1n grote

een nieuv. r

1

fu 4

[jc trt't dI

t

)\

L

t.lt,:

-'t

ttl('(\Íer ll . Beukc

onclersteun urg

van de E.pcr vereniginq,-1.-

vervaarcligtle

replica r utt .:;

Dorpsponrr. J.

t990 Wttskc

traditie ri.,. ontstaan: nameli-ik

..-,lrtreiken

i.-

.".-

-

indien rtt,'...

:'onrpvan

..i |l0ll -: .

.:-1.

r)l

.-.r'rt die .

- 1,.,::.ltrrnpefs

Le.sg,t'r'

ontranil d,

1','',11' .

-t) tL.trlit tl.\t€

het instellen van een Sporrprijs. In samenwerking met het Noord Veluws Dagblad werd dit idee op 26 januari 1985 voor het eerst tijdens het Prinsenbal veru'ezenlijkt, Het was 'good old'Bo1, 1'un de Esschert, die als

minst gepasseerde K.N.V.B. keeper, ',-l-J:':-..ihltp

J-- -.

,'\\n(lefe

-..i:.:'.1-trheid '', - -:'1, qr-tOOnd. r t,..,p'.11111flgp

:: .:: .9sJ de ji:.i. ideeën over

r8

D.S.O. trainer Jan Post en amateur-wielrenner en organisalor van de Eper wielerronde Cor Splinter net

voorbleef en als eerste de prijs in ontvangst mocht nemen. Ook werd er een tijd lang gedacht aan het jaarlijks uitreiken van een'Ozewold trofee'.


E pe-Uaassen

HabohanH Prinses Julianalaan 2, Fpe Dorpss traat 60, Vaassen Hoofdweg 60, Emst

Markt 4,Epe

telefoon 05780 - 14722 telefoon 05788 - 3232 telefoon 05787 - 1455 geldautomaat

Rabobank. Aangenaam. AUTOVERHUUR - LUXE AUTO'S NIEUWE VW BUSSEN - FORD THANSIT

ALLES VOOR II\ry TUIN (-ttI i Zoals organische meststoÍÍen, alle soorten kunstmeèt en gewasbeschermende middelen. Alles in voorraad aanwezig bij

SMITS'S KUNSTMESTHANDEL EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

EXPEDITIE. SNELDIENST Offlclersweg 56

St. Antonieweg

EPE - Tel. 05780-12012/16223

9 EPe Tel. 12247

L

/ /

Boekhoud/

hhO1./-Belastingadviesbureau I lAssurantiekantoor

LU U

I

- Belastingadviezen

. Bedrijfseconomische adviezen

- Venarerkin g van loon/bedrijf sad

'Verzekeringen

mi n

istratie

-Hypotheken

. Financieringen - Sparen

lntermediair voor ondernemer en particulier

@

PARTICULIERE POSTDI ENST EPE

VëràöElngvra

r NtEUwr

*

lidvàrrtJe

h4$

|tttal'làÍlètëdriivea

Postverzendingen

33H[ïlr',ï.:i.s

*

llllrrcicDilllÍ

B€RHHOFf-€P€$ÍF..,.sr'i Clót GeE-Ëorftrurogl&3z

van copy

tor

IUgft z\N§

kompleet boekje tegen de laagste prijs Kopieer-service

Dennenheuvelweg 8,8161 BK Epe

Te|.05780-21319

lrlrtaGlDtËf3.i.bÍdCIfr:0&l6lrï',,., AIRCONDITIONED

STYLING

SSEN

Op vertoon van OV-jaarkaart 20 7o korting behandelingen alle op voor dames en heren

HOOFDSTRAAT 7, EPE TEL. 05780 - 14020

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

NAAR:

TU!NMAN B.V. Heerderweg 32-34 - Epe


BOERDERTJ

VoSSENBERG EPE.WISSEL voor al uw partijen:

.

warme en koude buffetten buffetten barbecues gourmetten thema-feesten circuit van oud-hollandse spelen

o indonesische

. .

o

.

voor reserveringen tot 270 personen:

. . . .

Tel.

Fax. 05780 - 13 801

05780 - 13 800

'/oor

kleine zaal tot 35 personen sfeerkelder tot 50 personen luxe zaal tot 50 personen boerderijzaal met bar tot 135 personen

6[oemen

of pfonten

groot of fr[ein nloet u 6Lj

'l/on Mugun zrjn. EDAHOSUPERMARKTOEPE

""ffi&d; VOOR TTYEEWIELERS EN ONOERDELEN NAAR

T(IPFER TWEEWIETERS Enkweg 45 -

Epo. TGt

HONDA YAMAHA

PANASONIC

12440

PUCH MAXI

.'/inrr/n y'ln/,/«,y t1 ,vrt.;t é

//

.'//ir//,t,,

,!i,/. r,.;zrtt; SPARTAMET

4(tti.ít)

Conw gr,/


Een prijs die zou worden uitgereikt aan die persoon die in dat jaar de

grootste blunder of de onverstandigste uitspraak begaan zou hebben. De prijs is echter nooit uitgereikt, hoewel toch velen een goede kans gemaakt zouden hebben.

I 989 .foto links: De oude dorpspomp wcÂť'dt door' de darpspompers op zijn nieuwe stek

geplaatst .foto rechts: onthulling van de pomp door Prins Jan Hendrik de eerste en prinses

Elizabeth

bedoeld dat het openbare toilet op de markt wel een wat minder in het oog springende plaats mocht krijgen en dat de pomp, die stilletjes weggedrukt was tegen de achterkant van het gemeentehuis, wel een betere plaats verdiende. Toen bij de uitbreiding van het gemeentehuis de pomp zelfs moest wijken naar het Norelbos kwamen de

Wel maakten de Dapspompers veel

werk van het kwijnende bestaan t'an de Dorpspomp. Vanaf het begin was het motto: "De bak naar achteren en de

pomp naar voren". Hiermee werd 1987 Ook in HatĂ?em neemt.lan

ll

heĂ? voort('u\i

naast de kerk. Op 9 november 1988 waren het prins Jan Hendrik I en

prinses Elizabeth die de pomp in zijn nieuwe glorie mochten onthullen. Toch wordt ook nu - anno 1993' alu,eer getrokken aan de plaats van de

1

989 The Blues Brothers

Darpspompers pas goed in het geweer. pomp.Een nieuwe verhuizing. nu naar Onder aanvoering van Ben Jonker de andere kant van de kerk. lijkt in het werd een campagne op touw gezet die verschiet te liggen. In dit korte er uiteindelijk toe leidde dat de pomp historische overzicht mag natuurlijk de plaats kreeg die hij verdiende: In ook de'Dweilavond' niet ontbreken. het centrum van de gemeenschap, Dit uit het zuiden overgewaaide fenomeen vond in Epe - zei het slechts kortstondig - navolging. In plaats van een grote carnavalsavond te

organiseren gingen de Darpspompers in 1984 en 1985 al dweilend langs de diverse horeca gelegenheden om het carnaval te promoten. Vanaf 1986 werd deze activiteit echter vervangen door een eigen camavalsavond, waarvoor de belangstelling nog steeds groeiende is. Na een schuchter begin

bij hotel-restaurant Jagtlust en een verblijf van enkele jaren in restaurant Stem is sinds ditjaar gekozen voor de gezellige omgeving van discotheek 'De Stunt'.

21


IIOIEL

zou u genoegen nemen meteen gewone

DEN

ru*, N§§j,$er

openhaard? Samen met de mensen van Casal kunt u

SFBERVOL RESTAURANT LUXE HOTEL. ACCOI\TODATIE

bouwen aan uw

À x

hoogstpersoonlijke open vuur, dat een waardevol

SAUNA.STOOMBAD ZONNEBANKEN ook voor niet hotel-gasten!!

onderdeel zal vormen

van uw interieur.

)

Voor inlichtingen en documentatie

Brinklaan 42,Epe

Met diverse sfeervolle zalen is

"DENNENHEUVEL"

een

uitstekende gelegenheid voor Uw besloten familiediner' receptie of koud en warm ltuÍ'fet

OPEN VUUR ARCH]TECTUUR Tel. 05780 - 13288

Heerderweg 27

8l6l BK Epe

Tcl.: 0-5780-12326 Fax. 0-5780-21857

Fijnbakkerij

Roel Dekker

ADCONED HUISMAN A

cco

tut tcutt s

-Adnin k t ro t ie c o ns ule n t e n

Lid van Walgernoed Accountants & Adviseun

Voor al uw brood en banket

Brinklaan1 O Epe O Tel.05780-12363

Wal ger.noed Registeraccountants

Walgerloed Belastingadviseurs

TAXI STOKKINK

Walgemoed Bedrijfsadviseurs

autobe&llÍ Vestiging: Ztrukenveg 21,8767 XW Fpe Telefoon 05780 - 21905

Tel. 05784-1466 Beukenhaag

6-

8167

NR

OENE

Auto-tel. a6-52322020 HONDA en DAIHATSU dealer reparatie en onderhoud alle merken A.PK. keuringen en schade-reparàtie grote voorraad jonge occasions

Ge:ortd vcrstcutcl vqn :qken

Hoofdweg 20-22

-

8166

AE

EMST

Wij verzorgen voor u: TAXI - dag en nacht

-

Tetefoon 05287-1439

ZIEKENVERVOER - alle Íondsen ROUW- EN TROUWRIJDEN GROEPSVERVOER

KOERIER-SNELDIENST

,APELDOORNT Station str. 9a

055/211416

SAID EN IBRAHIM

* ARNHEII*

*EPE'

Hoog str. 19 085 / 423641

Hoofd str. 120 05780/ 282A8


ffi::yffi*.',i''I.u,.,'.,.-,,.-'.,E.,,,.,,',uffiT*}ui$'--ï.....ffi Prins Jan Bruëns I wist wel hoe het carnaval gevierd moest worden. Hij bezorgde Epe dan ook de eerste prinses. Zijn oog viel op de pas l9

jarige Aline Dalmolen. Na eerst toestemming aan haar ouders gevraa-ed te hebben werd ook Aline gevraagd. En wat was haar antwoord? "Ja ik wil (wel), maar....... dan moet rnijn vriendin hoÍdame worden."

De eerste prinsesse jurk, speciaal voor deze gelegenheid in Arnhem gekocht,

Het'lijflied' van de Darpspompers heeft door de jaren heen een wat moeizaam bestaan gehad. Toch is er al vanaf het begin en door verschillende personen geprobeerd een pakkend lied te schrijven. De eerste tekst, op de melodie van'de klok van Arnemuiden' kwam voor rekening van Jan Bruëns. Vervolgens waren het B. Olde-Scholtenhuis, Bert Stoter en Frans Nieuwenhuis die een nieuw lied schreven, maar geen van de liedjes was een lang leven beschoren. Naar het zich Taat aanzien lijkt de laatste versie, geschreven door Gerard Nienhaus, een beter lot te treffen en hopen de Darpspompers nog menig jaar'de koppen bij mekare te steken'.

Arie Borst die deze moeilijke klus klaarde. Prins Dirk (Toornstra) u'as de eerste die hiermee letterlijk de scepter mocht slaan.

Carnavalsvereniging'De Darpspompers'kent ook een aantal buitenechtelijke prinsen. De zogenaamde vootprinsen. Toch zijn Prins Tom I (Leurs) en Prins Ton I (van

wordt door Aline nog steeds bewaard. Voor de dames: Het is een lange witte jurk met hesje en het geheel wordt

Heeswijk) in het Seniorenconvent - de

gecompleteerd door een paar lange

Ook de oud prinsessen hebben zich

witte handschoenen.

verenigd. Onder de naam 'Vergeet-me-niedes' geven zij

In het eerste jaar was het ook Jan I die

regelmatig act de presence in de hoop zo inderdaad niet vergeten te worden.

een vooruitziende blik had.

Hij was

degene die op zijn eerste officiele avond burgemeester Beuke van een

"Eper steek" voorzag. Een steek die deze oud hoogwaardigheidsbekleder nog ieder jaar met veel plezier draagt. Ook, of juist misschien wel vooral, in

club van oud prinsen - opgenomen.

De langste polonaise komt zonder meer op naam van Prins Jan II (Bakker). In zijn regeringsjaar - 198"1 - ontving hij in zijn domein 'Jagtlust' huifkarren en treintjes vol kinderen. Ondanks het bar slechte weer barste 'Jagtlust' bijna uit zijn voegen.

Vaassen.

In de categorie 'speciale polonaises' springen Prins Louis (Sinselmeijer) en Prinses Nettie (Jonker) er hoog boven

uit. In de winter van 1985/1986 wagen

zij zich in ornaat op de smalle ijzers

Een loodgieter verloochent zijn vak

Gerrit de Wilde kan ongetwijfeld bogen op de langste tijd in functie: Mede-oprichter, 9 jaar trouw raadslid en dan nu Prins Gerrit I, maar Gijs

nooit. Toen de eerste Prinsenstaf. met daarop natuurlijk de dorpspomp, gemaakt moest worden was het

Meuleman kan zich bogen op de langste functie-lijst: Raadslid, raadsoudste, prins en adjudant.

om op de nieuwe ijsbaan van D.S.O. een polonaise op het ijs te maken.

Broderie

\/er,qcat nte-nietjcs

23


Autoschadebedrijf

lJzerhandel

SCHOLTEN

Hammerstraat 52A 8161 PH EPE Telefoon 05780 - 21314 Epe

ook voor electrische gereedschappen

H. Scholten

HooÍdstreat 27. Íel. 05780-í2559

WAGENVOORT Vriendelijk Vers en toch Voordelig

Tel.: O5780

@ SLIJTERIJ Nu dok "thuisseruice" voor bedrijven, cantines verjaardagen en personeelsuitjes.

Hoge Weerd 1B - 20 Tel. OSTBO , 12865 8162 CR Epe Fax 05780 -27467

bekend om zrln (thurs) Servrce

- 15110

RT.IND EN VARKENSSTAGERIJ

tcrtl/EELE b.v. 55, Emst,

Hoofdweg Houtweg

8,

Oene

tet. 05797-2000

tel. 05784-1205

Tevens verzorgen wij salades, koude buffetten en voor de 5O jarigen Abrahams Sara's

f

M. Bijsterbosch b.v.

STERKIN (gOUl[ )\ryERK T'I,EKTRISCH TECHNISCH

INSTALLATIE

kn

EN REPARATIE BEDRIJF

nieuw jaar!

Misschien een nieuw logo nodig?

Kom vrijblijvend langs,

ELEKTRA B.V.

wij maken een logo waar u bij A. van den Berg

Officiersweg

staat,

0p 0nze moderne zetcomputer.

I - 10 Epe

Tel.:05780 - 12538 Aanleg en onderhoud van: LICHT-,KRACHT-, ZWAKSTROOM en NOODVERLICHTING INSTALLATIES

U

lrnn M ESS Kanaal Noord 230 - 7322 AE Apeldoorn Telefoon 055 - 668800 - Telefax 055 - 666830


GEOPEND:

vrijdag, zaterdag, zondag van 21.00-03.00 uur.

Tel. 05780 - L2253

IEDERE ZONDAG van 12.00 tot 15.00 uur Onbeperkt eten van warme en koude gerechten p.p Keuze uit 50 soorten PANNEKOEKEN v.a.

"BRUNCH"

f 25,00

p.p.f 6,50

DAGMENU Í 2O,OO Keuken dagelijks geopend van 12.00-21.00 uur. Accommodatie tot 200 pers. Ruime parkeergelegenheid

llotel en Crna rescenïr^,n D.ll.nhov., id.c.cJ vo.:lÀ re-ce-ptie.s, veri c,anàc,g.n, i^6íle-a, ïrouwte.estey'r e^ ^oa v.ul ,n..,^,,,,, Hotel Dellenhove, schiiterend gelegen temidden van debossen tegenover het hertenkamp. Het hotel beschikt over 20 moderne zalen, tr23 kamers met douche en toilet, 13 luxe kamers met bad en 2 suites (uitermate geschikt als bruidskamers). Alle kamers hebben ktv met FilmNet, radio en telefoon. Het hotel beschikt verder over uitgebreide Íaciliteiten zoals restaurant bar, binnenzwembad, tennisbaan, sauna, whirlpool en sportmassage, waar ook niet-hotelgasten gebruik van kunnen maken.

Rrnsi, ruivnle en naluur

Dellenweg

11

HOTELDELLENHOVE PW Epe, tel 05780-1 28 14, Íax: 05780-15493

5, 81 61


PKOGKAMMA VAN CAF'D-RESTAURANT ,T HOF'\'AN CDLRE ,

I :

I

i

I

Hoofdstraat 46,

1/eb/z/ae

Epe

Telefoon 05780 - 12232

go«ríif

Bestaande uit een keur van warme en koude gerechten. Reeds alom bekend en ,, Een dag zonder afwas,,. ledere zondag van 12.00 - 15.00 uur. Prijs F 25,- p.p. Kinderen tot 1 2 jaar F 12,50 p.p.

De,arno

à

b

aníe

Keuze uit veelheid aan gerechten tegen een betaalbare prijs. Wekeliiks een 3- oÍ 4- gangenmenu vanaÍ F 37,50 p.p. Bii mooi weer kunt u ook gezellig dineren op ons terras

Voor reserveringen en/of nadere informatie: 05780 - 12232. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Darpspompkoerier  
Darpspompkoerier  

Jubileumuitgave t.b.v. 11-jarig bestaan

Advertisement