Page 1

l'(\s!0:)~

'j~~:)()!\if

!\()'1

i!;!nn~'i('

i\'Y.il'i -C:illl!ilSll(<()1 d i l~j:j(J

S'JI

li~!!~!ti')

Tei 0"1,1 T!() ,iO ,!,i

Fox ()"lil :JIG

ii~) (YJ

,;:.;,::,:~::::::::::::;::::::: '" r:,.. IS HC':;'\i,;k()pi(\!"il"~i')'-' r~ \i

Dax Tetenburg Pastoorbinckstraat 23c 4871 EJ Etten-Leur

Uw rcf,

1\'11\ k! i:!:~Tilndl',()[ll.}jGirn . .\E:'I-!\"..1i~O

:;n ()\ ",i} 'J]'J

!;W/II ;'Ii (PI: lSI fj,\U i\ () i

Dllze ref,:

081 032rrax

Hengelo,

27 jun'l 2008

Odreft offerle opleiding "Veilig werl<en met de heftruck"

Geachte heer Tetenburg, beste Dax, Voor joUW lig! de offerle voor he! uitvoeren van de opleiding "Veilig werken met de heftrllck", Het is prettig dal jUllie SLOM Opleidingen in de gelegenheid stelt mee te denken over de

invulling van jouw opleicJingsvraag, In deze offerle gaan wij in op de onderwerpen, die aan bod

kwamen tijdens ons gesprek van 12 juni j.l,

Wij hebben ons best gecJaan een adequate oplossing te bieden voor jOllw opleidingsvl'aag en

voeren de opdracht graag voor jullie uit,

Wij hebben een uit~Jebrelde ervaring in het on!wikkelen en uitvoerel1 van opleldmgSlrCljecten, He!

lal joulN dUidelljl< worden dat wlj voor jullie organisa!ie de juis!e partner lijn,

Op -,-~"y...YJ:llQ0J9Ple.L(ltlJg~JJnJ vind! je, gedelaJileerde inforlTlatie over aile opleidingen, l<:lst-minute

ElclnbierJingcn en nog veel rneer Een bezoek meer dan woal'd!

IIl)et (1~~d~Ke groet

路oO[t\I.&) o

pie IcJ Ing sacivi sell I'

(O?,\) 376 '\0 ,\路1

(Oi'G) S9G 8t, ?(I

IJ,l:Ix@biomopleidin9cl1,nl

:,{I~. }yJl t9' 11 a ol..cjjW! ':leill.IJ

Bijlagen: Offerte en leveringsvoorwaarden

-1/4 ..颅


OFFERTE

VOOR DEELNAME AAN DE OPEN OPLEIDING

"VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK"

voor Dax Tetenburg

D~ltll!ll

: 27 juni 2008

Samcilsteller Offertenurnrner

: 081032

. Bart Tax

- 2/4足


V

001' de pcrSOllen die illet een heflnlck werken, is het noodzakelijk dat ziJ goed op de hoagIe ziJn van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Zowel de veiligheicl 81s de kosten kunt 1I positief befnvloeclen door lIW personeel een korte pral{tisclle Yciligheiclsopleiding "Veilig werken met de heftruck of reachlnlck" te lalen vol­ gel1. Bovendien is een onderneming in hel kader" van de Arbo-wet verplicht de betreffende werknemers grolldig Ie lalen instrueren, Deze veiligheidsopleicling voldoet aan de richtlijnen die in het Arbo Inforrnatieblad A.1.14 van het Minislerie van Sadale Zaken en Werkgelegenheid staan beschreven. SLOM Opleidingen

SLOM Opleidingen bewijst zich als een geclegen opleidingsinstiluLit. Wij bieclen 1I enerzijds k8nt­

ell"I<I~1re cursussen in de vonn van open opleidingen, Anderzijds bieden wij LI maatwerkcurSlIS­

sen 111 de vorln van company- en ill-companyclll·sLlssen.

Verdel' biecll BLOM Opleidillgen: - Flexibiliteit in planning en uitvoering -, Snelheid in het verwerken van cursistel1gegevens - [;en goecle prljs I kwaliteit verhouding .. 100% startgarantie - One stop Shopping .. Landelijke dekking in opleidingslocaties Naast bovengenoerode unieke eigenschappen van BLOM Opleidingen, beschikken wi] over

eigen instructeurs met vele Jaren pmktijl~ervming, die dagelijks rneewel'ken aan de innovatie van

onze opleidingen 0001' het op pmkliJl<gerichte wijze aanleren van vaardigheden en kennis kent

ElLOM Opleidingen niet aileen hoge slagingspel'centage biJ de e,igen cxaillens maar oak bij de

exarnens afgenornen c1001 het CCV EX8mcnhuis (vomheen Examenbul'eali 'lao! vervoel' en

logistiek, EVL),

U klint CUfSllssen kiezen lIit een veelz:'jdig ~lanbocl op het gebiecl van intem transport, veilig wer­

I<en mel hijsmlclclelen, veiligheicl en logistie:~" Vaal" het complete aanbod verwijzen wij 1I graag

naal Oilze niellwe website Opleidlngen voor VCA, beclrijfshlllpveriencr of de hoogwerker? Deze

opleidingen en nag vecl rncer vindt u biJ GLOM Opleiclingen.

Doe)stellil1g van de opleiding

Hel c10el van de opleicling "Veilig werkell mel de heftruck" is in he! algeroeen de kennis en de

vaardigrleden van ]OUW nlet belrekking tot het rijden met vorkheftrllcks naar een hoger veilig­

heiclsl1lveau te brengel1"

Na afloop van de veiligheiclsopleicling heb Ii] c100r ITliddel van een theorie- ell praldijkex81T1en bewezen: -- Veilig en vemntwoord met een heftl"lIck te werken - De veiligheids--- en bedrijfsvool"schriften ill de praktijk lIit te voeren - Het dagelijks onderhoucl correct uit Ie '10ElI"en Programma en lIitvoering van de veilighcidsopleiding Theorie: Praktijk: - Oagelijks onderhoud (rijklaar maken) - Veiligheid A.1.14 en Arbo-wet '. Bediening en beslllring heftruck - Vakl~ennis

- 3/4 _.


-l.astgr"afiek en belasten van heft rucks .. Dagelijl<s onderllollcl (balterij, motor) " Verl~eersvoorschriften

- Koud stapelen, pallet - en inrijdstellingen

- l.aden en lossen containers/laadbakken

- Onclerhoucl batterij en motor

Bij uilvoering van cle opleicling zal dit programma aangepast wor-clen aan jOllw wensell" De op­

leiclingscluur beclraagt 5 scholingsdagen inclusief examen, waarvan 2 scholingsdagen theorie en

1,5 scholingsclag praktijk op jullie localie, en aansluitend 1,5 scholingsdag praktijk op onze loca­

lie Ie Elten-Leur. De theorie en praktijk worclen afgewisselcl, waarbij de naclruk ligt op cle praktijk.

Afronding ell certificaat

N8 een posilief examenresultaal ontvangt Je het Bl.OM cerlificaat certificaat met geldiglleid van

5 laar. Hiermee volcioen je aan de door cle Arbo..'Net ell Arbeidsinspectie geslelde eisell.

Uw il1vesteriflg

Bij uitvoering van cle veiligheidsopteiding volgcns bovenstaancle planning bedr8agt de investe­

ring bij deelname aan een deze persOOnlijke opieiding EUR 3.500,00.

Iarief is inclusief het BLO~l... ~@rnen en certificaat

In dit beclrag is het navolgencle begrepen:

- Het lesmateriaal voor elke cursist

- De lunches op onze locatie te Etten-Leur

- Reiskosten clocent

- De kosten VOOI" het SLOM examen

- De kosten voor !let SLOM certificaat

. Het gebruik van ons volledig geolltilleerde praktijk- en examencentrum

- De fcitelijkc c\lrsusverzorging claar· de docent

.. De voorbereiding, begeleiding en nazorg cloor cle docent

Govengenoemcle bedragen zijn exclusief 19°/., BTW,

Scholingsfondsen

Indien U8811gesloten bent bij een scholingsfol1ds en aan (Ie voorwaarden VOOl" sllbsidie volcloet,

is op een groat 8antal opleiclingen van SLOM Opleidingen een bijdmge van uw scholingsfoncls

mogelijk. Uitcr3arc! willen wij u hierover graag n8der informeren.

Geldigheid

Deze offerte is geldig tot 28 augustus 2008 Deze periode kunnen wij uitsluilend schr"iftelijk vel·­

lengen.

Setalingsvoorwaarclcn

Over·eenkornstig onze leveringsvoorwaarden ontvangt LI 14 dagen vaar aarwang van de V(;)ilig­

heidsopleiding onze factulIr" De betalillgstermijn is 30 ciagen fla de factuurdatum,

Leveringsvoorwaarclen

Wij leveren oonfonn OrlZe ~llgemene leveringsvOOfV'faarden, zoals deze gedeponeerd zijn bij de

KClmer V"ln Koophandel en Fabrieken te Enschede 111'. 06076877. Deze 1Joorwaarden zijn op cle

achterkolll\ van ons briefpapier gedrukl.

-- 4/4 ­

blom  

avggffcfg xdgfdxgf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you