Page 1

งานครบรอบ 93 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่ อ งในวาระครบรอบ 93 ป แห ง การสถาปนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553 คณะผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย สั ง คม เข า ร ว ม พิ ธี ถ วายพานพุ ม สั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย สมเด็ จ พระป ย มหาราชและสมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ า พร อ มทั้ ง ตั ก บาตรพระสงฆ ณ บริ เ วณหน า หอประชุ ม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานครบรอบ 36 ป สถาบันวิจัยสังคม เชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยสังคมทุกทาน เขารวมทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป สถาบันวิจัยสังคม วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถวายสังฆทานแดพระสงฆจํานวน 9 รูป ณ วัดหัวลําโพง (ออกเดินทางเวลา 7.00 น.) เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ณ หองประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ ประจวบ

รวมรณรงคแตงกายดวยผาไทยกันนะครับ


เสวนาขาวหอ “…วันศุกรหอขาวมา รวมสนทนาเบิกบานใจ …”

เนื่ อ งด ว ยสถาบั น วิ จั ย สั ง คม จั ด ให มี ก ารเสวนาข า วห อ ในวั น ศุ ก ร ที่ 19 มี น าคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอ งประชุ ม ชั้ น 4 สถาบั น วิ จั ย สัง คม อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ ภายใตหัวขอเรื่อง "เกร็ดเล็กเกร็ดนอยจากเนปาล" โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ไดเลาถึงประสบการณในการทํางานและ วิถีชีวิตในเนปาล ทั้งในมิติของอาหาร สภาพความเปนอยู และสถานที่ทองเที่ย ว ทางธรรมชาติ เปนตน สําหรับผูที่ไดรับรางวัลจากการตอบคําถาม “อาหารเนปาลเปนอยางไร ” ไดแก นางสาวจีระวรรณ บรรเทาทุกข ทั้งนี้หากผูใดสนใจตอบคําถามการเสวนา ข า วห อ หรื อ หั ว ข อ สนทนาที่ น า สนใจในครั้ ง ต อ ไป สามารถส ง คํ า ตอบมาได ที่ lekbome@hotmail.com

ธ ทรงปกเกลา จากขุนเขาจรดทะเล ข อ เ ชิ ญ เ ข า ร ว ม นิ ท ร ร ศ ก า ร “ธ ท ร ง ป ก เ ก ล า จ า ก ขุ น เ ข า จ ร ด ท ะ เ ล ” เ พื่ อ แ ส ด ง ถึ ง พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ที่ ท ร ง ห ว ง ใ ย พ ส ก นิ ก ร ทุ ก ห มู เ ห ล า โ ด ย ก า ร เ ส ด็ จ เ ยี่ ย ม ชนเผาพื้นเมืองในทุกภูมิภาค ระหวางวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2553 ณ ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ศู น ย วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พร อ มเข า ร ว มชมการประกวดภาพถ า ย การสั ม มนาให ค วามรู เรื่ อ งชนเผ า การสาธิ ต วิ ถี ชี วิ ต ชนเผ า พื้ น เมื อ งกลุ ม ต า งๆ ทั้งในและตางประเทศ

เลาแจงแถลงขาว: เปนเอกสารภายในสถาบันวิจัยสังคม เพือ่ บอกเลาขาวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของชาวสถาบัน และหากพวกเราชวยกันชี้แนะหรือแจงขาวสารตางๆ ไดที่ pparicha@chula.ac.th โทร.87401, 87403 คณะผูจัดทําจะยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ปรึกษา: ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั สังคม คณะทํางาน: นางสาวนิตยา ศิลปศรีกุล นางสาวสุดธิดา วงศสถาพรพัฒน นางปาริชาต ชิตนุกูล นางสาวณพฤนท ธารธนคุณ

Newsletter -- March 2010  

งานครบรอบ 93 ป แห งการสถาปนาจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย งานครบรอบ 93 ป แห งการสถาปนาจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย งานครบรอบ 36 ป สถาบั นวิ จั...