Page 1

รายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์

 

การประชุมสัมมนาระดับชาติเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน ครังงที ้ ที่ 10

 

“ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action”

te

In st

itu

ch

ar

es e

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร si

ty

So c

ia lR

ni v

er

rn

U

on g

ko

C

hu l

al

 

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

     

โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องงความปลอดภั ความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 10 และสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์

si

ty

So c

ia lR

es e

ar

ch

In st

ประธาน สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ เลขานุการ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน ผูช้ ว่ ยเลขานุการ ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

C

hu l

al

on g

ko

rn

U

ni v

er

1.ผูอ้ าํ นวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ 2.ผูแ้ ทนสํานักแผนความปลอดภัย 3.นางสาวศิรกิ ุล กุลเลียบ 4.นายธนะพงศ์ จินวงษ์ 5.นายสมบัติ เหสกุล 6.นายสุรพล เหลีย่ มสูงเนิน 7.นายภวัต เลิศสุธน 8.นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ 9.นางสุชาดา เกิดมงคลการ 10.นางสาวนิภา ศรีชา้ ง 11.นางนงนุ ช ตันติธรรม 12.นายขจรศักดิ ์ จันทร์พาณิชย์ 13.นางสาวฐิตมิ า ขันธสิน 14.นางสาวนริศรา นิธกิ าญจนกุล

itu

te

คณะทํางาน

15.นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา    


คณะวิ จยั และประเมิ นผล ทีป่ รึกษาโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั ด้านสถิตแิ ละประมวลผลข้อมูล

ar

ch

In st

itu

te

นางสาวอาภา ศิรวิ งษ์ ณ อยุธยา ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ นางสาวกิง่ กาญจน์ จงสุขไกล นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม นางสาวนภสมน นิจรันดร์ นางสาวกันต์ชนิต แก้วบุญส่ง นายพัชรพล จงไพบูลย์กจิ นายไพฑูรย์ ชาญพิพฒ ั น์วทิ ยา นายนเรนทร์ ตุนทกิจ

ia lR

es e

C

hu l

al

on g

ko

rn

U

ni v

er

si

ty

So c


สารบัญ หน้ า

C

hu l

al

on g

ko

rn

U

ni v

er

si

ty

So c

ia lR

es e

ar

ch

In st

itu

te

บทสรุปผูบ้ ริ หาร บทที่ 1 กรอบการประเมิ นผล วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการสัมมนา ขอบเขตการประเมิน กิจกรรมการประเมินผลในงานสัมมนา วิธกี ารประเมิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระยะเวลาและการนําเสนอผลการประเมิน ขัน้ ตอนการทํางานและนําเสนอผลงาน6 คณะทํางาน บทที่ 2 ผลการประเมิ นการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครัง้ ที่ 10 1. ข้อมูลจากระบบทะเบียน 2. การประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในหัวข้อบรรยาย (ห้องใหญ่-ห้องย่อย) 2.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2554 - การสังเกตบรรยากาศการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2554 2.2 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 - การสังเกตบรรยากาศการประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2554 3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการขับขีข่ องผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (Poll) 4.ความคิดเห็นต่อการเข้าชมนิทรรศการ 4.1 ข้อมูลทัวไปของผู ่ ต้ อบแบบสอบถามในส่วนของนิทรรศการ 4.2 การสอบถามกลุ่มเยาวชนทีเ่ ข้าชมนิทรรศการ 4.2.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ ่ ่มเยาวชนทีเ่ ข้าชมนิทรรศการ 4.2.2 ระดับของความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการของกลุ่มเยาวชน 4.2.3 รูปแบบของนิทรรศการทีก่ ลุ่มเยาวชนมีความชื่นชอบ 4.3 การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทีเ่ ข้าชมนิทรรศการ 4.3.1 ความพึงพอใจในการชมนิทรรศการ 4.3.2 รูปแบบของนิทรรศการทีผ่ เู้ ข้าร่วมสัมมนามีความชื่นชอบ

1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 14 15 21 25 28 28 28 28 29 31 32 32 33


สารบัญ

rn

U

ni v

er

si

ty

So c

ia lR

es e

ar

ch

In st

itu

te

4.3.3 ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากนิทรรศการ และการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ 4.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดนิทรรศการ บรรยากาศการจัดงานในส่วนลานนิทรรศการ 5. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา 5.1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม 5.2 ข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าร่วมสัมมนา 5.3 ประเด็นความคาดหวังและความต้องการความรูใ้ นการเข้าร่วมสัมมนา 5.4 สาเหตุ ปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดอุบตั เิ หตุและปญั หาอุบตั เิ หตุในพืน้ ที่ 5.5 ความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม 5.6 ความคาดหวัง และการได้รบั ความรูต้ ามทีค่ าดหวังของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา 5.7 ประเด็นความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์และการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ 5.8 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน บทที่ 3 เปรียบเทียบการประเมิ นผลการสัมมนาเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 8-10 บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ

หน้ า 34 36 36 42 43 45 48 50 52 53 54 59 62

C

hu l

al

on g

ko

ภาคผนวก 1. กําหนดการสัมมนาเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 10 2. ประมวลภาพบรรยากาศการสัมมนาเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที1่ 0 3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล - แบบสํารวจพฤติกรรมการขับขี่ (Poll) - แบบสํารวจความคิดเห็นผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาชนิดตอบเอง(ชุดใหญ่) - แบบประเมินความพึงพอใจต่อต่อสาระความรูช้ นิดตอบเอง(ห้องใหญ่/ห้องย่อย) - แบบสํารวจความพึงพอใจต่อนิทรรศการชนิดตอบเอง - แบบบันทึกการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

76


บทสรุปผู้บริหาร

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

“การสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action” (25-26 สิงหาคม 2554) จัดขึน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที 25-26 สิงหาคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่ว ม ประชุมทัวประเทศจากหลายภาคส่ วน ทัง องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรบริหาร ส่วนท้องถิน สมาคม มูลนิธ ิ และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมิน ประสิทธิภาพในการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ด้านองค์ความรู้ การนํ าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และความพึงพอใจต่อเนือหาสาระและรูปแบบการสัมมนา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมผ่านกระบวนการประเมินผล และเสนอแนะ รูปแบบการสัมมนา และการจัดนิทรรศการในการนํ าไปพัฒนาและดําเนิน การให้เ หมาะสมต่ อ ไปใน อนาคต สําหรับขอบเขตการประเมินผลในครัง นี ทําการประเมินครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การสํารวจ (Poll) การประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาและผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการ การประเมินความ สนใจ และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา การประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา เกียวกับแนวความคิดในการนํ าสิง ทีไ ด้รบั จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในพืน ที รวมถึงประเด็น ของความคาดหวัง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะรูปแบบทีจ ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสัมมนาใน ครัง ต่อๆไป ด้วยวิธกี ารประเมินทัง เชิงปริมาณ (การตอบแบบสอบถามชนิดตอบเอง) และการประเมิน เชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา) สําหรับกิจกรรมทีด ําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ การเตรียมงาน ช่วงปฏิบตั งิ าน (ระหว่าง งานสัมมนา 2 วัน) และหลังการสัมมนา ซึง ประกอบด้วย การนําเสนอผลการประเมินเบือ งต้นภายใน 7 วัน และการนําเสนอรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์หลังการสัมมนา 30 วัน ผลการประเมิน 1. จํานวนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทัง ชนิดตอบเองและแบบสัมภาษณ์ทคี ณะประเมิน ใช้ในการประเมินในงานสัมมนาครัง ที 10 ทัง หมด สามารถสรุปได้ดงั นี


จํานวนที"เก็บได้ 463 234

472 45-85 33-87 117 247 534

ea

rc

h

In

st itu

1.Poll พฤติกรรมการขับขีแ ละการรับรูโ้ ครงการสวมหมวกกันน็อค 100% 2.แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อสาระความรู้ และนิทรรศการ 3.แบบสํารวจความพึงพอใจ(รายห้อง/ตอบเอง) -พิธเี ปิ ด -ห้องย่อยวันแรก -ห้องย่อยวันทีส อง -พิธปี ิ ด 4.แบบสํารวจความพึงพอใจต่อนิทรรศการ(ตอบเอง) 5.แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (บรรจุในกระเป๋า/ตอบเอง)

te

ประเภทแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

2. การสํารวจพฤติ กรรมการขับขี" การใช้รถใช้ถนน และการรับรู้เกี"ยวกับโครงการหมวก กันน็อค 100% (Poll) การสํารวจพฤติกรรมการขับขีแ ละการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (Poll) ได้ดําเนินการใน เช้าวันที 25 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลตัง แต่ 7.00 – 9.30 น. บริเวณหน้า สถานทีลงทะเบียนและบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการ โดยใช้การสัมภาษณ์ ซึงสามารถเก็บรวมรวม ข้อมูลได้จาํ นวน 463 ราย โดยพบว่าประมาณร้อยละ 25-30 เป็ นผูม้ พี ฤติกรรมไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร ง่วงแล้วขับ ขับขีร ถย้อนศร รวมทัง การดืมแล้วขับมากกว่าพฤติกรรมอืนๆ นอกจากนียงั มีบางส่วนทีร ะบุ ว่า ไม่มใี บขับขี และดัดแปลงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ 3. การประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาต่อประเด็น ความรู้ในงานสัมมนา การประเมินผลความพึงพอใจและความคาดหวังสาระความรูใ้ นการสัมมนา ได้ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกัน วันแรกของการสัมมนา บรรยากาศทัวไปค่ อนข้างคึกคัก ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาสนใจเข้าร่วมฟงั การ บรรยาย ทัง ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย รวมไปถึงการเข้าชมนิทรรศการกันอย่างหนาแน่ น สําหรับผลการประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในห้องประชุม สําหรับห้องประชุมใหญ่ (Grand Hall) ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาพึงพอใจทุกหัวข้อการบรรยายในระดับ มาก โดยเฉพาะอย่างยิง หัวข้อ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิตใิ หม่การบังคับใช้กฎหมาย” ผูเ้ ข้าร่วม


hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

สัมมนาพึงพอใจระดับมากทีส ุด ห้องสัมมนาย่อยที 1 เวทีขอ้ เสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพือถนน ปลอดภัย” ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจํานวน 85 ราย ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในห้องนี มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากทีส ุดเกือบทุกหัวข้อ ซึง หัวข้อทีผ เู้ ข้าร่วมพึงพอใจมากทีส ุดคือหัวข้อ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่ว นห้อ งสัมมนาย่อ ยที 2 เวทีเ รียนรู้: ห้อง “พลังผู้บริโภค เพือ รถสาธารณะปลอดภัย” ห้องสัมมนาย่อยที 3 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” ห้องสัมมนาย่อยที 4 เวที เรียนรู:้ ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน” ห้องสัมมนาย่อยที 5 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน ” และห้องสัมมนาย่อยที 6 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจทุกหัวข้อใน ระดับมาก วันทีส องของการสัมมนา ความคึกคักในงานสัมมนาเริม ลดลง แต่กย็ งั มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาบางส่วน ทีใ ห้ค วามสนใจกับหัว ข้อ สัมมนาและเข้ารับฟงั การบรรยายในห้อ งย่อ ย สําหรับห้อ งสัมมนาย่อ ยที 1 ผู้เข้าร่วมพึงพอใจหัวข้อการบรรยายในระดับมากทีสุด มีเพียงหัวข้อ ปี ต่อไป คนไทยจะได้อะไรจาก ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลังมี พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ทีผ เู้ ข้าร่วมพอใจใน ระดับมาก สําหรับห้องสัมมนาย่อยที 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา อยู่ในระดับมากทุก หัวข้อ เช่นเดียวกับห้องสัมมนาย่อยที 4 ส่วนห้องสัมมนาย่อยที 3, 5 และ 6 ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนามีระดับ ความพึงพอใจในระดับมาก จนถึงมากทีส ุด ส่วนในห้องประชุมใหญ่ช่วงบ่าย ซึง รวมถึงพิธปี ิดการสัมมนา นัน ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาค่อนข้างบางตา สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 78 ชุด และมีความพึงพอใจในห้วข้อ บรรยายในระดับมากถึงมากทีส ุดเช่นกัน

C

4. ความพึ ง พอใจของผู้เข้ าชมนิ ทรรศการ จําแนกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่มเยาวชน และ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา โดยแต่ละกลุ่มสรุปผลได้ดงั นี 1) กลุ่มเยาวชน จํานวน 247 พบว่า มีความพึงพอใจต่อ นิทรรศการในระดับมาก ทัง นีดา้ นความชืนชอบในประเภทของนิทรรศการ พบว่า มีความชืนชอบต่อ ซุม้ จําหน่ ายและจัดแสดงสินค้ามากทีสุด รองลงมาคือ บอร์ดวิชาการ, เกมส์ การแจกของรางวัล และการ บริการ และซุ้มเกียวกับสิง ประดิษฐ์ นวัตกรรมยานยนต์ ตามลําดับ 2) กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา พบว่ามี ระดับความพึงพอใจทุกด้านในระดับมาก ส่วนนิทรรศการทีร ะบุว่ามีความชืนชอบมากทีส ุดนัน ส่วนใหญ่ แล้วระบุว่าชอบทุกส่วนของนิทรรศการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทีส ามารถระบุความชืนชอบต่อซุม้ นิทรรศการ นัน พบว่า ระบุถงึ ซุม้ นิทรรศการ/นวัตกรรมทีเ กีย วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุ โปสเตอร์แสดงผลงาน/ความรู้ วิชาการ/นิทรรศการผลงานวิชาการ เป็ นต้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาระบุว่า สามารถนํ าความรูจ้ ากการชม


นิทรรศการไปใช้ประโยชน์เพือสร้างความตระหนักในการขับขีแ ละการใช้รถใช้ถนนของตนเองให้มากขึน รวมทัง นําไปเผยแพร่ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว และชุมชน อีกทัง ยังมีผรู้ ะบุถงึ การนําไปใช้ปฏิบตั งิ านเพือ พัฒนาท้องถิน การนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การศึกษา ได้อกี ด้วย

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

5. ความคาดหวังความรู้จากการสัมมนา และแนวทางในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เ ข้าร่ว มสัมมนา คาดหวังความรู้เ พือ นํ าไปประยุก ต์ใ ช้มากเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้แ ก่ เครือข่ายทีจ ะส่งผลต่อการทํางานด้านการป้องกันแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรในอนาคต ด้านความต้องการรับความรูใ้ นห้องสัมมนาย่อยห้องสัมมนาย่อยทีผู้ตอบแบบสอบถามมีความ ต้องการเข้ารับฟงั มากทีสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที 1) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นด้วย กฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน ” และอันดับที 2) ห้อง “เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ” ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความรูแ้ ละประโยชน์ทไี ด้รบั ตามความคาดหวังนัน เกือบ ทัง หมดระบุว่า ได้รบั ความรูต้ ามทีค าดหวัง โดยเฉพาะความรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุจราจรเพือนําไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบตั งิ านทีร บั ผิดชอบ อีกทัง การเข้าร่วมสัมมนายังทําให้ทราบถึงรูปแบบ และวิธกี ารดําเนินงานใน พืนที ได้รบั ทราบทิศ ทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิน ได้รบั เอกสาร/ความรู้ไปใช้ รณรงค์อบรมให้ความรูต้ ่อ และได้รบั ทราบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/การบังคับใช้กฎหมาย ตามทีค าดหวังไว้ สําหรับการนํ าความรูท้ ไี ด้รบั จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาระบุว่า สามารถ นําไปใช้ในการปฏิบตั งิ านหรือเพือเสริมกับหน้าทีร บั ผิดชอบหลักของตนเองได้ สามารถนําไปใช้ปฏิบตั ใิ น ชีวติ ประจําวัน และแนะนําบุคคลรอบข้างได้ เป็ นแนวทางในการนําความรูน้ นั ไปขยายผลต่อ โดยวิธกี าร เผยแพร่ รณรงค์ รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนและสถานศึกษาได้ ด้านปจั จัยเอือทีให้แนวทางในการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนบรรลุผลสําเร็จได้นัน ได้ ระบุถงึ การประสานความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายการทํางานมากทีส ุด ทัง นีเพราะแต่ละส่วนงาน มีความรับผิดชอบทีแ ตกต่างกันการทํางานจึงต้องประสานความร่วมมือกัน โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชนและโรงเรียน รวมไปงบประมาณเพือสนับสนุ นการทํางานอีกด้วย 6. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการป้ องกันและลดปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน แนวทางการป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนประการสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การ บังคับใช้กฎหมาย 2) การให้ความรูใ้ ห้แก่ประชาชนเพือให้เกิดความตระหนักในการขับขีแ ละการปฏิบตั ิ ตามกฎจราจร และ 3) หน่วยงานทีเ กีย วข้องควรมีการดําเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

7. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดสัมมนาในครัง@ ต่อไป พบว่า ร้อยละ 58.4 มีความเห็นว่าการจัดสัมมนาในครัง@ นี@ มีความเหมาะสมทุกด้านและ ควรมีการจัดอย่างต่ อเนื" อง ในขณะที" ร้อยละ 41.6 มีข้อเสนอแนะให้ ควรปรับปรุง ซึงสามารถ จําแนกข้อเสนอแนะเป็น 5 ด้าน ซึง มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี 1) ด้านการดําเนินการ ควรเพิม /ขยายกลุ่มเป้าหมายทีเป็ นเยาวชน และการเปิ ดโอกาสให้ภาค ประชาชนและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนาให้มากขึน อีกทัง ควรเพิม การประชาสัมพันธ์ มากกว่านี เพือให้การจัดสัมมนาเป็นทีร จู้ กั ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์กว้างขวางมากขึน 2) ด้านสถานที ควรจัดการสัมมนาให้มลี กั ษณะหมุนเวียนไปในภูมภิ าค หรือให้มกี ารจัดสัมมนา แยกภาค เพือให้ผู้ทปี ฏิบตั งิ านในพืนทีได้มโี อกาสในการเข้าร่วมสัมมนามากขึน ซึงจะก่อให้เกิดความ ตืนตัวต่อปญั หาอุบตั เิ หตุในพืนทีของตน และก่อให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรูภ้ ายใต้บริบททีคล้ายคลึง กันในระดับภูมภิ าคอีกด้วย 3) ด้านวิชาการ ควรเพิม เวลาในการแลกเปลีย นประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วม สัมมนาและผูบ้ รรยายให้เพือให้เกิดการสือสาร 2 ทางเพิม ขึน และสร้างบรรยากาศให้มคี วามผ่อนคลาย มากขึน ควรปรับปรุงด้านเนือหาสาระการบรรยายให้มคี วามกระชับ สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายที กําหนดไว้ รวมทัง การเพิม เนือหาสาระทีเ ป็ นกรณีตวั อย่างหรือประสบการณ์จากต่างประเทศและท้องถิน ให้มากขึน อีกด้วย 4) ด้า นนิท รรศการและกิจกรรม มีข้อ เสนอแนะให้มกี ารจัด เจ้า หน้ า ทีใ ห้ข้อ มูล ประจํา ซุ้ม นิทรรศการให้มากขึน 5) ด้านภาพรวมการจัดสัมมนา ผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาส่ว นหนึงมีข้อ เสนอแนะให้มกี ารติดตาม ประเมินผลการนํ าความรูจ้ ากการสัมมนาไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิ เพือให้ผจู้ ดั สามารถติดตามประสิทธิผลของ การจัดสัมมนาและนําข้อมูลไปใช้เพือการปรับปรุงเนือหาสาระในการจัดสัมมนาให้เหมาะสมและสามารถ นําไปใช้ประโยชน์ได้


1

กรอบการประเมินผลการสัมมนา

1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

1.ทีมา และความสําคัญ “การสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action” (25-26 สิงหาคม 2554) จัดขึน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที 25-26 สิงหาคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เ ข้าร่ว มประชุม ทัวประเทศจากหลายภาคส่ วน ทัง องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึก ษา และองค์ก รบริหารส่ว น ท้องถิน สมาคม มูลนิธ ิ และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทีเ กีย วข้อง การประชุมจัดขึน 2 วัน โดยมีการบรรยายทัง ในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย รวมทัง การจัดแสดงนิทรรศการเพือแสดงผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและข้อมูลต่างๆ ทีเ กียวข้องกับ ความปลอดภัยทางถนนทีม คี วามน่ าสนใจ เพือให้ความรูแ้ ละข่าวสารต่างๆ แก่ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาและ ประชาชนทัวไปที ม คี วามสนใจ ทัง นี การประเมินผลการสัมมนาในครัง นี ดําเนินการครอบคลุมกิจกรรมการบรรยายสาระองค์ ความรู้ในทุกหัว ข้อ รวมทัง กิจกรรมการจัดแสดง โดยครอบคลุ มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา นักเรียนนักศึกษาและ ประชาชนทัวไปที เ ข้าชมนิทรรศการ เพือให้ผลการประเมินได้เป็ นประโยชน์ต่อการนําไปเป็ นแนวทางใน การจัดเตรียมและพัฒนารูปแบบในการจัดสัมมนาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสัมมนาในทุกด้านใน โอกาสต่อไป

C

2.วัตถุประสงค์ของการประเมินผล สถาบันวิจยั สังคม ดําเนินการติดตามประเมินผลการสัมมนา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี 1. เพือประเมินประสิทธิภาพในการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ด้านองค์ความรู้ การนําไปใช้ประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และความพึงพอใจต่อเนือหาสาระและ รูปแบบการสัมมนา 2. เพือสร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละมีส่วนร่วมของผูเ้ ข้าประชุมผ่านกระบวนการประเมินผล 3. เพือเสนอแนะรูปแบบการสัมมนา และการจัดนิทรรศการในการนํ าไปพัฒนาและดําเนินการ ให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต


2

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

3. ขอบเขตการประเมิ น ขอบเขตของการประเมินผลการจัดสัมมนาเรือ งความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 “ทศวรรษแห่ง การลงมือทํา: Time for Action” มีดงั ต่อไปนี 1. การประเมินผลครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนาในครัง นี โดยพิจารณาจากจํานวน ผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ได้แก่ ข้าราชการจากองค์กรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 2. การสํารวจ (Poll) พฤติกรรมขับขี การรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการรณรงค์การสวมหมวก กันน็ อค 100% ในกลุ่มผู้เ ข้าร่ว มสัมมนา และการปฏิบตั ิต ามนโยบายของหน่ ว ยงานต้นสังกัดของ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา 3. การประเมินผลความคิดเห็นของผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาและผู้เ ข้าร่วมชมนิทรรศการทีเป็ นกลุ่ม เยาวชน เกียวกับสิง ทีไ ด้รบั จากการสัมมนาหรือการชมนิทรรศการ นําไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ อย่างไร และการนํ ารูปแบบจากการสัมมนาและนิทรรศการไปพัฒนาเพือ ดําเนินการอย่างเหมาะสมได้หรือไม่ อย่างไร 4. การประเมินความสนใจ และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา และผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ ทีเ ป็นกลุ่มเยาวชน จําแนกตามหัวข้อทีจ ดั สัมมนา และข้อมูลทีน ําเสนอในส่วนของนิทรรศการ และการ ประเมินแต่ละหัวข้อว่าได้รบั ความสนใจอยูใ่ นระดับใดบ้าง 5. การประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา และผูเ้ ข้าชมนิทรรศการทีเ ป็นเยาวชน เกีย วกับแนวความคิดในการนําสิง ทีไ ด้รบั จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในพืน ที รวมถึงประเด็น ของความคาดหวัง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะรูปแบบทีจ ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการในการสัมมนาครัง ต่อๆ ไป 4. กิ จกรรมการประเมินผลในงานสัมมนา เพือสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินผลอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากทีสุด คณะผู้ ประเมินจึงได้กําหนดกิจกรรมสําหรับการประเมินผลภายในงานสัมมนาอย่างครอบคลุมมากทีส ุด รวมถึง การคาดการณ์ผลทีค าดว่าจะได้รบั จากการทํากิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางที 1-1


3

ตาราง 1-1 แสดงวัตถุประสงค์ กิจกรรมและผลทีค าดว่าจะได้รบั กิ จกรรม

ผลทีคาดว่าจะได้รบั

ข้อ 1

- ประเมินความเหมาะสมขององค์ความรู้ และ รูปแบบการจัดสัมมนาทีส อดคล้องกับธีมของ การสัมมนาในครัง นี - ประเมินความสนใจและความพึงพอใจของ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา - ประเมินประโยชน์ทไี ด้รบั จากการสัมมนา

ข้อ 2

- การสํารวจ (Poll) พฤติกรรมขับขีแ ละการ รับ ทราบข้อ มูล ข่า วสารด้า นการรณรงค์ก าร สวมหมวกกันน็อค 100% ในกลุ่มผู้เข้าร่วม สัม มนาและการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของ หน่วยงานต้นสังกัดของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา - สังเคราะห์ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ข้อที 1

- ทราบถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการจัดเตรียมงานสัมมนา ของคณะผูจ้ ดั ฯ - ทราบปจั จัยทีม ผี ลต่อการเลือกรับฟ้ง ความรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาเพือนําไป เป็นโจทย์ในการพัฒนาองค์ความรูท้ ี เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้า ร่วมสัมมนาต่อไป -สะท้อนถึงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วม สัมมนาในประเด็นต่างๆเพือกระตุน้ ให้ เกิดความสนใจ ความใส่ใจและอาจใช้ เป็นแนวทางให้ภาคีเครือข่ายนําไปใช้ ในการทํางานระดับพืน ทีต ่อไป - ข้อเสนอแนะแนวทางสําหรับการ พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ กระบวนการในการดําเนินงานจัด สัมมนาระดับชาติเรือ งอุบตั เิ หตุจราจร ต่อไป

ni

U

C

hu l

al o

ng ko

rn

ข้อ 3

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

วัตถุประสงค์

5.วิ ธีการประเมิ น การประเมินผลการสัมมนาได้ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1. วิ ธี การเชิ ง ปริ มาณ คือ การเก็บข้อมูลจากจํานวน และรายละเอียดข้อมูลส่วนบุ คคลของ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม จากเอกสารผู้ม าลงทะเบีย นเข้า ร่ว มสัม มนา และเก็บ ข้อ มูล ความคิด เห็น เพือ การ ประเมินผลการสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง จากผู้เข้าร่วม สัมมนา และผูร้ ว่ มชมนิทรรศการ - การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดตอบเอง เกีย วกับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาที มีต่อการนํ าเสนอทุกหัวข้อ จะเก็บข้อมูลทุกวันและสรุปผลเบืองต้นทุกวัน เพือทีจะประเมินความคิดเห็น


4

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ของผู้เข้าร่วมสัมมนาทีมตี ่ อหัวข้อ บรรยายต่างๆ โดยจะมีคําถามหลัก ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ ชือ สถานทีทํา งาน/สถานศึก ษา จัง หวัด (ทีต งั ของทีทํ างาน/สถานศึก ษา) เหตุ ผ ลทีเ ข้า ร่ว มสัม มนา เหตุผลทีเข้าฟงั หัวข้อนี ระดับความน่ าสนใจ ระดับของประโยชน์ทไี ด้รบั ระดับความเป็ นไปได้ในการ นําไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและการปฏิบตั ิ และเรืองอืนๆ อาทิ การจัดการสัมมนา สถานที อาหาร เอกสาร การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที เป็นต้น - การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดตอบเอง เกียวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง และความ พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการทีเ ป็ นเยาวชน ทัง ทีม ตี ่อหัวข้อการบรรยายและประเด็นข้อมูลทีไ ด้ม ี การนํ า เสนอในนิ ท รรศการ ได้ดํา เนิน การเก็บข้อ มูล ทุ ก วัน กลุ่ ม เป้า หมายคือ เยาวชนทีเ ข้า ร่ว มชม นิทรรศการ ในแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้าชมนิทรรศการทีเ ป็ นเยาวชนนัน ประกอบด้วยคําถาม หลักคือ เพศ อายุ อาชีพ ชือของสถานศึกษา/ จังหวัด (ทีต งั ของสถานศึกษา) เหตุผลทีเ ข้าชมนิทรรศการ ความน่าสนใจ ประโยชน์ทไี ด้รบั จากการเข้าชมนิทรรศการ ความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้ประโยชน์ทาง วิชาการ ประเภทของนิทรรศการและกิจกรรมทีชนื ชอบ และข้อ เสนอแนะต่ อการจัดนิทรรศการครัง ต่อๆไป ทัง นี สําหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการสัมมนาและแสดงนิทรรศการ ได้นําเสนอ ภายใน 7 วันหลังการสัมมนา 2. วิ ธีการเชิ งคุณภาพ คือ การเก็บข้อมูลด้วยวิธสี มั ภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) โดย สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผูเ้ ข้าชมนิทรรศการแต่ละวัน ในประเด็นเกียวกับความรูแ้ ละข้อมูลทาง วิชาการทีไ ด้รบั จากการเข้าร่ว มสัมมนาในแต่ ละหัวข้อ และประเด็นความเป็ นไปได้ในการนํ าผลงาน วิชาการไปปฏิบตั จิ ริง นอกจากนัน ใช้วธิ สี งั เกตแบบมีส่วนร่วม และจดบันทึก ในทุกๆกิจกรรมระหว่าง การสัม มนาทัง 2 วัน โดยมีนั ก ศึก ษา 2 คนประจํา ห้ อ งนิ ท รรศการและนั ก ศึก ษา 12 คน ประจํ า ห้องสัมมนาเพือบันทึกและสังเกตบรรยากาศภายในห้อง เพือนํ าเสนอรายงานผลการศึกษาเบืองต้น ภายใน 7 วันหลังการสัมมนา 6. การวิ เคราะห์ข้อมูล 1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ ได้ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา ได้แก่ การ หาจํานวน และความถีเ ป็นร้อยละ อีกทัง ได้ใช้การหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน (S.D) เพือประเมินค่าคะแนนเฉลียความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจต่อเนือหาในแต่ละหัวข้อทีน ํ าเสนอ ภายในงานสัมมนา โดยใช้การแปลผลแบบอิงเกณฑ์ แบบมาตราวัด 5 ระดับ และมาตรวัด 10 ระดับ ดัง รายละเอียดในตารางที 1-2


5

ตาราง 1-2 เกณฑ์การแปลผลความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจ คะแนนเฉลีย มาตรวัด 5 ระดับ มาตรวัด 10 ระดับ 4.50-5.00 8.00-10.00 3.50-4.49 6.00-7.99 2.50-3.49 4.00-5.99 1.50-2.49 2.00-3.99 1.00-1.49 1.00-1.99

การแปลความ

In

st itu

te

มีความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจมากทีส ุด มีความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจมาก มีความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจปานกลาง มีความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจน้อย มีความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจน้อยทีส ุด

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ได้ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร วบรวมได้ ไปพร้อมกับการ สัมภาษณ์เชิงลึก เพือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การตีความ และการนําข้อมูลความคิดเห็นมาเรียบเรียงหา ข้อสรุปสําคัญในประเด็นคําตอบของแต่ละส่วน

U

ni

ve

rs ity

7.ระยะเวลาและการนําเสนอผลการประเมิน รายงานการติดตาม และประเมินผลการสัมมนา ประกอบด้วยสาระหลักดังนี 1. จํานวนผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาทัง หมด ในรูปแบบตารางแจกแจงตามกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ

C

hu l

al o

ng ko

rn

อาชีพ จังหวัด และเหตุผลทีเ ข้าร่วมสัมมนา 2. ข้อสรุปการทบทวนองค์ความรูผ้ ลการประเมินการสัมมนา ครัง ที 8-10 3. ข้อ สรุป ความคิด เห็น ต่ อ หัว ข้อ ทีนํ า เสนอในแต่ ล ะหัว ข้อ และภาพรวมของหัว ข้อ หลัก ใน ลักษณะการพรรณนาและตารางแสดงผลคะแนน 4. ข้อ สรุปความเหมาะสมขององค์ค วามรู้ รูปแบบการจัดสัม มนาทีสอดคล้อ งกับธีมของการ สัมมนาในครัง นี 5. ข้อสรุปความสนใจและความพึงพอใจ ความคิดเห็นต่อประโยชน์ทไี ด้รบั จากการสัมมนาของ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และประเด็นต่างๆ ของข้อมูลทีไ ด้จดั แสดงนิทรรศการ 6. การสํารวจ (Poll) พฤติกรรมขับขีแ ละการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการรณรงค์การสวม หมวกกันน็อค 100% ในกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และนําเสนอผลการสํารวจในวันเดียวกัน 7. ข้อสรุปความคิดเห็นต่อการจัดการสัมมนาโดยภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดสัมมนา ครัง ต่อไป


6

te

8. ขัน7 ตอนการทํางาน และนําเสนอผลงาน 1. การประสาน ติดตามงานกับคณะทีมประเมินผลงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนนครัง ที 10 โดยการจัดประชุมอย่างต่อเนือง เพือหาแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด งานสัมมนาครัง นี 2. วิเคราะห์ผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 3. นําเสนอผลการประเมินในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานสัมมนา ภายหลังงานสัมมนา 30 วัน โดยสามารถสรุปขัน ตอนการทํางานและการนําเสนอผลงานดังนี

In

st itu

ตาราง 1-3 เกณฑ์การแปลผลความคิดเห็น/ ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจ กิ จกรรมทีดาํ เนิ นงาน

การเตรียมงาน (2 สัปดาห์ก่อนสัมมนา)

- นักวิจยั เข้าร่วมประชุมกับคณะทํางานจัดการสัมมนา เพือศึกษาการบริหาร จัดการและรูปแบบการจัดสัมมนา - จัดฝึกอบรมนักศึกษาทีจ ะเป็นผูเ้ ก็บข้อมูลในการสัมมนา พานักศึกษาไปดูสถานทีจ ดั สัมมนาและซักซ้อมการทํางาน

ปฏิ บตั ิ งาน (2 วันระหว่างสัมมนา)

- การสํารวจ (Poll) พฤติกรรมขับขีท ปี ลอดภัยในหมูค่ นทีเ ข้าร่วมประชุมและ นําเสนอผลการสํารวจในวันเดียวกัน - สรุปผลการประเมินเบืองต้นเพือนํ าเสนอผลการประเมินในช่วงก่อนปิ ด สัมมนาในวันที 26 สิงหาคม 2554 - ประเมินผลเข้าชมนิทรรศการ เก็บข้อมูลตลอด 2 วัน โดยมีนักศึกษาที รับผิดชอบการประเมิน ประจําห้องนิทรรศการ 2 คน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

รายการ

ภายหลังสัมมนา (7 วันหลังสัมมนา) ภายหลังสัมมนา (30 วันหลังสัมมนา)

- ประมวลผลสรุปจากแบบสอบถามตอบเองและนํ าเสนอผลการประเมิน เบือ งต้นด้านต่างๆ (ภายใน 7 วันหลังสัมมนา) - นํ าเสนอรายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์พร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิคส์ (CD) และข้อมูล Database ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิน การสัมมนา


7

9.คณะทํางาน คณะทํางานประกอบด้วย นักวิจยั สถาบันวิจยั สังคม ทําหน้ าทีเป็ นผู้ควบคุมการเก็บรวบรวม ข้อมูล และดําเนินการติดตามประเมินผลการสัมมนา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท จํานวน 15 คน เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล ทัง การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกตและบันทึกระหว่าง การสัมมนา โดยมีรายรามคณะผูว้ จิ ยั หลัก ดังต่อไปนี

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ทีป รึกษาโครงการ ทีป รึกษาโครงการ นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั นักวิจยั ด้านสถิตแิ ละประมวลผลข้อมูล

rs ity

ni

ve

นางสาวอาภา ศิรวิ งษ์ ณ อยุธยา ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ นางสาวกิง กาญจน์ จงสุขไกล นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม นางสาวนภสมน นิจรันดร์ นางสาวกันต์ชนิต แก้วบุญส่ง นายพัชรพล จงไพบูลย์กจิ นายไพฑูรย์ ชาญพิพฒ ั น์วทิ ยา นายนเรนทร์ ตุนทกิจ


8

ผลการประเมินการสัมมนาระดับชาติ

เรื%องความปลอดภัยทางถนน ครัง) ที% 10

2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

st itu

1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนและจํานวนผูต้ อบแบบประเมินผลการสัมมนา

te

จากการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากแบบประเมิน ผลการสัมมนาทัง หมด โดยคณะอนุ ก รรมการ ประเมินผลและสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้วจิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลราย แบบสอบถามทัง แบบตอบเอง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงเพิม- เติมข้อมูลการประเมินบรรยากาศ การสัมมนาด้วยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกัน ได้สรุปผลการประเมินดังนี

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

ข้อมูลจากระบบทะเบียน การนํ าเสนอข้อ มูล ในส่ว นนี เป็ นการประมวลผลรายละเอียดข้อ มูล ส่ว นบุคคลของผู้เ ข้าร่ว ม สัมมนา จากการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของผูม้ าลงทะเบียน จากแผนภาพแสดงร้อยละของ ผูล้ งทะเบียนจําแนกตามต้นสังกัด พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาตามข้อมูลระบบลงทะเบียนเป็ นผูท้ ส-ี งั กัดและ ปฏิบตั งิ านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน- มากทีส- ุด คือร้อยละ 29.3 รองลงมาคือกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ร้อยละ 19.1 โรงพยาบาลและหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 12.6 และจาก สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อีกร้อยละ 8.8 แผนภาพ 2-1 ร้อยละของผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา จําแนกตามต้นสังกัด


9

จํานวนผูต้ อบแบบประเมินผลการสัมมนา จากการเก็บ รวบรวมแบบสอบถามชนิด ตอบเอง สํา หรับการประเมินในส่ ว นต่ างๆของงาน สัมมนา จึงได้สรุปจํานวนของแบบสอบถามชนิดตอบเองทีร- วบรวมได้ ดังนี ประเภทแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

จํานวนที%เก็บได้ 463

2.แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อสาระความรู้ และนิทรรศการ

234

st itu

te

1.Poll พฤติกรรมการขับขีแ- ละการรับรูโ้ ครงการสวมหมวกกันน็อค 100%

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

3.แบบสํารวจความพึงพอใจ(รายห้อง/ตอบเอง) -พิธเี ปิ ด -ห้องย่อยวันแรก -ห้องย่อยวันทีส- อง -พิธปี ิ ด

rs ity

4.แบบสํารวจความพึงพอใจต่อนิทรรศการ(ตอบเอง)

247 534

rn

U

ni

ve

5.แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (บรรจุในกระเป๋า/ตอบเอง)

472 45-85 33-87 117

ng ko

2. การประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในหัวข้อบรรยาย (ห้องใหญ่-ห้องย่อย)

C

hu l

al o

2.1 วันที% 25 สิ งหาคม 2554 ในช่วงเช้าของการสัมมนา วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีพธิ เี ปิดการสัมมนาและการสัมมนาในห้อง ประชุมใหญ่ (Grand Hall) มีการแบ่งการสัมมนาออกเป็ นห้องย่อย จํานวน 6 ห้อง ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้ แสดงความคิดเห็นและประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี •ห้องประชุมใหญ่ (Grand Hall) การประเมินผลในส่วนนี เป็ นการประเมินจากแบบสอบถามรวม 118 ชุด ซึ-งผลการประเมน ระดับความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาสาระใน ระดับมากทีส- ุดในหัวข้อ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิตใิ หม่การบังคับใช้กฎหมาย” โดยมีความพึง พอใจในเนือหาสาระอื-นๆในระดับมาก (ตาราง 2-1)


10

ตาราง 2-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยายในห้องประชุมใหญ่ N=118 การ แปลผล

7.99

1.936

มาก

7.53

2.108

มาก

7.77

1.861

มาก

1.554 1.730 1.666

มาก มาก มากที%สุด

st itu

te

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

7.96 7.92 8.09

lR

es

4 5 6

ค่าเฉลีย-

h

3

rc

2

การแสดงเปิ ดงานความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาทีท- ุกคนต้องลงมือทํา: Time for Action บรรยายพิเศษ โดยผูแ้ ทนจากองค์การอนามัยโลก ปาฐกถาพิเศษ เรื-อง วิสยั ทัศน์รฐั บาล: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ถนน ถึงเวลาทีต- อ้ งลงมือทํา “แผนทีน- ําทาง...ทิศทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” “Road map 10 ปี คมนาคมปลอดภัย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิ ติใหม่การบังคับใช้กฎหมาย”

ea

1

เนื) อหา

In

ลําดับ

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

• ห้องสัมมนาย่อยที% 1 เวทีข้อเสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิ น เพื%อถนนปลอดภัย” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เรื-อง เวทีขอ้ เสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนน ปลอดภัย” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 85 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อ เนือหาการบรรยายในเกือบทุกหัวข้อในระดับมากที-สุด โดยเนือหา “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” มีคะแนน เฉลี-ยสูงสุด 8.16 ทัง นีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ การอภิปรายทัวไปและการรั บฟงั ความคิดเห็น ในระดับมาก (ตาราง 2-2)

C

ตาราง 2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีขอ้ เสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนนปลอดภัย” N= 85

ลําดับ 1 2

3 4

เนื) อหา หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น บทบาทของมูลนิธิ สือ- มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน- ต่อการ สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร การอภิปรายทัวไปและการรั บฟงั ความคิดเห็น

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

8.05 8.16

1.812 1.758

มากทีส- ดุ มากที%สุด

8.02

1.766

มากทีส- ดุ

7.87

1.900

มาก


11

• ห้องสัมมนาย่อยที% 2 เวทีเรียนรู้: ห้อง “พลังผูบ้ ริ โภค เพื%อรถสาธารณะปลอดภัย” ผู้ตอบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเ รียนรู้: ห้อง “พลังผู้บริโภค เพื-อรถสาธารณะ ปลอดภัย” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจาํ นวน 51 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อ เนือหาการบรรยายในทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ “การผลักดันให้ใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถตู้ และรถ โดยสารสาธารณะทัง แบบประจําทางและไม่ประจําทาง” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-3)

In

st itu

te

ตาราง 2-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย” เนื) อหา

1

หัวข้อ “ความร่วมมือเพื-อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” “การผลักดันให้ใช้เข็มขัดนิ รภัยบนรถตู้ และรถโดยสารสาธารณะ ทัง) แบบประจําทางและไม่ประจําทาง”

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

7.35

2.217

มาก

7.92

1.988

มาก

7.37

2.209

มาก

7.24

1.965

มาก

rc ea

es

lR

ci a

So

rs ity

ve

ng ko

rn

4

การสร้างสํานึกรักผิดชอบภายในองค์กรของผูป้ ระกอบการและ พนักงานขับรถ การอภิปรายทัวไป -

ni

3

U

2

ค่าเฉลีย-

h

ลําดับ

N=51

C

hu l

al o

• ห้องสัมมนาย่อยที% 3 เวทีเรียนรู้: ห้อง “เดิ นทางปลอดภัย ไม่ไกลเกิ นฝัน” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกล เกินฝนั ” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 47 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อ เนือหาการบรรยายในทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยบริเวณสถานทีทีม- กี ารสัญจรในชีวติ ประจําวัน” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-3)


12

ตาราง 2-4 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” N=47 เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

1

หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยบริเวณสถานที%ที%มีการสัญจรใน ชีวิตประจําวัน”

7.19

1.727

มาก

2 3 4

การจัดการความปลอดภัยบริเวณตลาดสด/ตลาดข้างทาง/ตลาดนัด การจัดการความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียน การอภิปรายทัวไป -

6.93 7.49 7.08

1.854 1.717 1.883

มาก มาก มาก

rc

h

In

st itu

te

ลําดับ

es

ea

•ห้ องสัมมนาย่อยที% 4 เวทีเรียนรู้: ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั ิ เหตุ

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

ทางถนน” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกล อุบตั เิ หตุทางถนน” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 58 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง พอใจต่อเนือหาการบรรยายในทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ “งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิง- แวดล้อม (SHE) กับการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร การป้องกันการตาย และการเพิม- ผลผลิต” มีคะแนน ความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-5)

C

hu l

al o

ตาราง 2-5 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน” N=58

ลําดับ 1 2

3 4

เนื) อหา หัวข้อ “การป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในสถานประกอบการ แนวโน้ม ข้อจํากัด ความเป็ นไปได้และ ISO-39001” สถิตอิ ุบตั เิ หตุจราจร-ความสูญเสีย สถานการณ์ในวัยทํางาน งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ% งแวดล้อม (SHE) กับการ ป้ องกันอุบตั ิ เหตุจราจร การป้ องกันการตาย และการเพิ% มผลผลิ ต การเสวนาและซักถาม

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

7.33

1.766

มาก

7.30

1.558

มาก

7.75

1.392

มาก

7.06

1.785

มาก


13

• ห้องสัมมนาย่อยที% 5 เวทีเรียนรู้: ห้อง “ลดอุบตั ิ เหตุทางถนน เริ% มต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิ%น” ผู้ต อบแบบสอบถามในห้อ งสัม มนาเวทีเ รียนรู้: ห้อ ง “ลดอุ บ ัต ิเ หตุ ท างถนน เริม- ต้นค้นด้ว ย กฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน- ” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจาํ นวน 45 ราย โดยพบว่าผูเ้ ข้าร่วม สัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาการบรรยายในทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ หัวข้อ “ผ่ามิตกิ าร บังคับใช้กฎหมายจราจร ภาพสะท้อนสังคมไทย” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-6)

In

st itu

te

ตาราง 2-6 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน- ”

es

เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

lR

ลําดับ

ea

rc

h

N=45

หัวข้อ “ผ่ามิ ติการบังคับใช้กฎหมายจราจร ภาพสะท้อน สังคมไทย”

7.02

2.281

มาก

2 3 4

ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายจราจร รูปแบบความร่วมมือกับท้องถิน- ในการบังคับใช้กฎหมาย มิตใิ หม่ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในบทบาทท้องถิน-

6.62 6.62 6.91

2.146 2.037 2.009

มาก มาก มาก

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

1

C

hu l

al o

• ห้องสัมมนาย่อยที% 6 เวทีเรียนรู้: ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาเวทีเรียนรู:้ ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” วันที- 25 สิงหาคม 2554 มีจาํ นวน 40 ราย โดยพบว่าผูเ้ ข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาการบรรยายใน ทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ หัวข้อ “ชมวีดทิ ศั น์สะท้อนการเปลีย- นแปลงทางสังคมทีท- าํ ให้เกิดความ เสีย- งในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มเยาวชน” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-7)


14

ตาราง 2-7 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” N=40 การ แปลผล

7.08

1.883

มาก

7.49

1.717

มาก

1.965 1.854

มาก มาก

7.24 6.93

In

ผลงานเด่นในรอบปี และประกาศผลรางวัลประกวดหนังสัน เยาวชน ผลงานและการแสดงสดบนเวทีจากกลุ่มเยาวชน

st itu

หัวข้อ “ส่งเสริมพลังให้เยาวชนไทยคือ ผูน้ ําความปลอดภัย และร่วม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ชมวีดิทศั น์สะท้อนการเปลี%ยนแปลงทางสังคมที%ทาํ ให้เกิ ดความ เสี%ยงในการใช้รถใช้ถนนในกลุม่ เยาวชน

es

ea

3 4

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

h

2

ค่าเฉลีย-

rc

1

เนื) อหา

te

ลําดับ

ci a

lR

บรรยากาศภาพรวมการจัดงานในส่วนการสัมมนาวันพฤหัสบดีที% 25 สิ งหาคม 2554

rs ity

So

• บรรยากาศโดยรวมของห้องประชุมใหญ่ (Grand Hall)

ng ko

rn

U

ni

ve

และห้องประชุมย่อยทัง ช่วงเช้า และบ่าย

C

hu l

al o

เวลา 9.00 น. ผู้มาร่วมสัมมนาเริม- ทยอยเข้าห้องประชุมใหญ่ เวลา 9.20 น.จํานวนที-นัง- ในห้อง ประชุมใหญ่เต็ม จนบางคนไม่มที -นี งั - ระหว่างนีพธิ กี รชวนคุยไปเรื-อยๆ เกี-ยวกับการลดอุบตั เิ หตุจราจร เวลา 9.40 น. ประธานในพิธมี าถึง การแสดงละครเริม- คนให้ความสนใจมาก จนทีน- งั - เต็ม มีบางส่วนต้อง ยืนดู บางคนเข้ามาเห็นห้องเต็มก็เดินออกไป (ละครเน้นเรื-องอุบตั เิ หตุทเ-ี กิดจากความบกพร่องของถนน ไม่ได้เน้นเรือ- งเมาไม่ขบั อย่างปีทผ-ี ่านๆมา) เวลา 9.50 น. ประมวลภาพทศวรรษความปลอดภัยทางท้อง ถนน ระหว่างนีกม็ คี นทยอยเข้ามาเรือ- ยๆ (ยืนดู) เวลา 10.00 น. ผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลก(ชาวต่างชาติ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) บรรยายเรือ- งอุบตั เิ หตุทางท้องถนน ปญั หาและสาเหตุการจราจรบนท้องถนน ช่วงนีมคี นเดินออกประมาณ 20 คน เวลา 10.15 น. ประธานในพิธกี ล่าวเปิ ดงาน(รองปลัดกระทรวง มหาดไทย) และมอบรางวัลผูม้ ผี ลงานดีเด่น (ระหว่างนีมบี างคนบ่นว่าทําไมปีนีนายกฯไม่มาเปิดเหมือนปี ที-ผ่านมา) ช่วงเวลามอบรางวัลมีคนเริม- ทยอยออกบ้าง แต่ท-นี ัง- ยังคงเต็มอยู่ เวลา10.50 น. ประธาน เดินทางกลับคนเริม- ทยอยเดินออกมากกว่าครึง- ห้องประชุม เวลา 11.00 น. รองอธิบดีกรมการขนส่งและ


15

ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ร่วมปาฐกถา เวลา 12.00 น. จบการปาฐกถา เหลือผู้ร่วมฟ งั บรรยายประมาณ 1 ใน 4 จากจํานวนทีน- งทั ั - ง หมด สําหรับในห้องประชุมย่อยช่วงบ่ายของวันนี หัวข้อ การแพทย์ฉุกเฉินเพื-อถนนปลอดภัย ห้อง 201 เวลา 13.30 น. เริม- มีการบรรยาย จํานวนผู้ฟงั รวมประมาณ 120 คน เริม- ทยอยเดินเข้ามาเรื-อยๆ บรรยากาศการบรรยาย ผู้ฟงั ให้ความสนใจดี มีกลุ่มนักศึกษา และหน่ วยงานบรรเทาสาธารณภัยจาก หลายจังหวัด รวมทัง กลุ่มผู้ถูก คุมความประพฤติ มูล นิธ ิเมาไม่ขบั ตํารวจ และหน่ วยงานอื-นๆ เวลา 14.30 น. ผู้ฟงั บรรยายเหลือประมาณ 100 คน เดินเข้าและออกคละกัน เวลา 15.45 น. จํานวนผู้ฟงั

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

เหลือประมาณ 45 คน เพราะบางส่วนเริม- ทยอยกลับ เวลา 16.15 น. จบการบรรยาย และมีการเกริน- นํา หัวข้อทีจ- ะบรรยายในวันรุง่ ขึน (วันที- 26 สค.) ส่วนห้อง 203 หัวข้อ เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั เวลา 13.10 น. คนทยอยเข้าห้องประชุม ประมาณ 15 คน จนถึงเวลา 13.25 น. คนเริม- ทยอยเข้ามาอย่างช้าๆ มีผู้เข้ามานัง- ในห้องบรรยายรวม ประมาณ 30 คน ระหว่างนีมกี ารโทรตามวิทยากร โดยผูป้ ระสานงาน เวลา 13.40 น. เริม- การบรรยายมี ผูเ้ ข้าร่วมฟงั ประมาณ 100 คน หัวข้อ “ตลาดปลอดภัย สร้างด้วยการจัดการ” เวลา 15.00 น.” บรรยาย เรือ- ง “ไปมาโรงเรียนสะดวกและปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจ จัดระบบจราจร” บรรยายโดยคณะวิทยากรจาก โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่ วยงานที-เกียวข้อง ช่วงนีคนเริม- ทยอย ออก เหลือประมาณ 40 คน เวลา 16.00 น. หัวข้อ “ชวนคิดชวนคุย ลงมือทําอย่างไร” เหลือผู้เข้าฟ งั บรรยาย 16 คน และเวลา 16.20 น. จํานวนคนทีอ- ยูจ่ นการบรรยายเลิกคือจํานวน 9 คน บรรยากาศโดยภาพรวมของวันแรกของการสัมมนา ค่อนข้างคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ สนใจต่อทุกๆหัวข้อการประชุมเป็นพิเศษ ห้องประชุมย่อยส่วนใหญ่คกึ คัก 2.2 วันที% 26 สิ งหาคม 2554 ในช่วงเช้าของ วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีการแบ่งการสัมมนาออกเป็ นห้องย่อย จํานวน 6 ห้อง และช่วงบ่ายเป็ นการบรรยายรวมในห้อ งประชุมใหญ่ และมีพธิ ีปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื-องความ ปลอดภัยทางถนนอย่างเป็ นทางการ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี


16

• ห้องสัมมนาย่อยที% 1 เวทีข้อเสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิ น เพื%อถนนปลอดภัย” ผู้ตอบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ ห้อง ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนน ปลอดภัย”วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 87 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อ เนือหาการบรรยายในเกือบทุกหัวข้อในระดับมากทีส- ุด โดยหัวข้อ “บทบาทของโรงพยาบาลจังหวัด กับ การควบคุมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่างครบวงจร” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-8)

st itu

te

ตาราง 2-8 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีขอ้ เสนอ: “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนนปลอดภัย”

In

การ แปลผล

h rc

มากทีส- ดุ มากทีส- ดุ

8.44

1.500

มากทีส- ดุ

8.62

1.382

มากที%สุด

ปี ต่อไป คนไทยจะได้อะไรจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลังมีพรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

7.77 7.40

1.423 2.165

มาก มาก

rs ity

So

ci a

lR

es

1.370 1.365

ng ko

hu l

al o

5 6

rn

U

4

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

8.52 8.40

ve

3

ค่าเฉลีย-

“การแพทย์ฉุกเฉิน-อุบตั เิ หตุจราจร สูก่ ารป้องกัน” หน่วยกูช้ พี อปท.กับการป้องกันอุบตั เิ หตุ บทบาทของโรงพยาบาลชุมชน ต่อการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ ทางถนนเพื-อสนับสนุนต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน บทบาทของโรงพยาบาลจังหวัด กับการควบคุมป้ องกันการ บาดเจ็บทางถนนอย่างครบวงจร

ni

1 2

เนื) อหา

ea

ลําดับ

N= 87

C

• ห้องสัมมนาย่อยที% 2 เวทีเรียนรู้: ห้อง “พลังผูบ้ ริ โภค เพื%อรถสาธารณะปลอดภัย” ผู้ตอบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเ รียนรู้: ห้อง “พลังผู้บริโภค เพื-อรถสาธารณะ ปลอดภัย” วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจาํ นวน 69 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อ เนือหาการบรรยายทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ “หัวข้อ “ความจําเป็ นทีต- ้องมีกองทุนคุม้ ครองสิทธิ ผูใ้ ช้รถโดยสาร”” มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด (ตาราง 2-9)


17

ตาราง 2-9 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ “พลังผูบ้ ริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย” N=69 เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

1

หัวข้อ “ความร่วมมือเพื-อความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” เทคโนโลยีทนั สมัยทีใ- ช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสาร สาธารณะ แถลงข่าวเปิ ดตัว Application และศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน หัวข้อ “ความจําเป็ นที%ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิ ทธิ ผใู้ ช้รถ โดยสาร”

7.00

2.267

มาก

6.87

2.074

มาก

6.85

1.925

มาก

2.004

มาก

7.75 7.17 6.71

1.912 1.974 1.966

มาก มาก มาก

6.97

1.992

มาก

es

st itu

ea

rc

h

In

7.88

ni

ve

8

ความสําคัญ ความจําเป็ น แนวทางการจัดตัง กองทุน ความเป็ นไปได้ และแหล่งทีม- าของกองทุน บทเรียนของกองทุนทีม- อี ยู่แล้ว กองทุนคุม้ ครองสิทธิผใู้ ช้รถโดยสารสาธารณะ ในมุมมองของ ผูป้ ระกอบการ

lR

5 6 7

ci a

4

So

3

rs ity

2

te

ลําดับ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

• ห้องสัมมนาย่อยที% 3 เวทีเรียนรู้: ห้อง “เดิ นทางปลอดภัย ไม่ไกลเกิ นฝัน” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 46 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาการ บรรยายเกือบทุกหัวข้อในระดับมาก ยกเว้น “หัวข้อ “การจัดการจุดเสีย- ง กรณีตวั อย่างต่างๆ” ทีม- คี ะแนน ความพึงพอใจระดับมากทีส- ุด (ตาราง 2-10) ตาราง 2-10 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” N=46 ลําดับ 1

เนื) อหา หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยบริเวณสถานทีท- ม-ี กี ารสัญจร ในชีวติ ประจําวัน”

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

7.64

1.526

มาก


18

ลําดับ 2 3 4

เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

7.61 7.91 8.20

1.693 1.488 1.376

มาก มาก มากที%สุด

บทเรียนจากญีป- ุน่ กับการจัดการความปลอดภัยของเมือง/ชุมชน เมืองกับการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน การจัดการจุดเสี%ยง กรณี ตวั อย่างต่างๆ

•ห้ องสัมมนาย่อยที% 4 เวทีเรียนรู้: ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั ิ เหตุ

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ทางถนน” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกล อุบตั ิเหตุทางถนน” วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 11 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความ พึงพอใจต่อเนือหาการบรรยายทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ “การใช้เทคนิคเสริมพลังกับการส่งเสริม พฤติกรรมทีป- ลอดภัยในการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในวัยทํางาน” มีคะแนนความพึงพอใจสูงทีส- ุด (ตาราง 2-11)

ni

ve

rs ity

ตาราง 2-11 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน”

rn

U

N=11 ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

หัวข้อ “อุบตั เิ หตุจราจร ป้องกันและแก้ไขได้ในโรงงาน” บทเรียนความสําเร็จเรื-องการสวมหมวกนิรภัย และแนวทางแก้ไขจาก ประเทศกัมพูชา ISO –39001 อนาคตสถานประกอบการ ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จ การใช้เทคนิ คเสริมพลังกับการส่งเสริมพฤติ กรรมที%ปลอดภัยใน การป้ องกันอุบตั ิ เหตุจราจรในวัยทํางาน

7.00

1.054

มาก

6.64

1.804

มาก

6.25

2.363

มาก

7.78

1.394

มาก

6.50

2.646

มาก

ng ko

เนื) อหา

2 3 4 5

hu l

C

1

al o

ลําดับ

รถรับ-ส่งพนักงานและรถยกสินค้าปลอดภัยในการทํางาน


19

• ห้องสัมมนาย่อยที% 5 เวทีเรียนรู้: ห้อง “ลดอุบตั ิ เหตุทางถนน เริ% มต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิ%น” ผูต้ อบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นค้นด้วย กฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน- ” วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจาํ นวน 34 ราย โดยพบว่าผูเ้ ข้าร่วม สัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาการบรรยายเกือบทุกหัวข้อในระดับมาก โดยหัวข้อ การรณรงค์ให้ผขู้ บั ขีแ- ละผูซ้ อ้ นท้ายจักรยานยนต์ สวมหมวก 100%” มีคะแนนความพึงพอใจสูงทีส- ุด (ตาราง 2-12)

In

st itu

te

ตาราง 2-12 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน-

rc

h

N=34 ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

“ท้องถิน- และตํารวจ รวมพลังหยุดยัง อุบตั เิ หตุ” การดําเนินงานตามโครงการรักวัวให้ผกู รักลุกให้สวมหมวกกันน๊อค การรณรงค์ให้ผขู้ บั ขี%และผูซ้ ้อนท้ายจักรยายนต์ สวมหมวก 100%

7.97 8.18 8.52

2.023 1.895 1.805

มาก มากทีส- ดุ มากที%สุด

บทบาทของชุมชนกับการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ แนวคิดในการแก้ไขปญั หาการจราจรร่วมกับท้องถิน-

8.09 8.03

1.893 2.069

มากทีส- ดุ มากทีส- ดุ

4 5

es

1 2 3

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

เนือหา

ea

ค่าเฉลีย-

ลําดับ

C

hu l

al o

• ห้องสัมมนาย่อยที% 6 เวทีเรียนรู้: ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ผู้ตอบแบบสอบถามในห้องสัมมนาย่อย เวทีเรียนรู้: ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” วันที- 26 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 18 ราย โดยพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจต่อเนือหาการ บรรยายในระดับมากถึงมากทีส- ุด โดยหัวข้อ “สร้างพลังการเรียนรูใ้ นเยาวชน” มีคะแนนความพึงพอใจ สูงสุด (ตาราง 2-13)


20

ตาราง 2-13 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยาย เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” วันที- 26 สิงหาคม 2554 N=18 ลําดับ

เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

“สร้างพลังการเรียนรูใ้ นเยาวชน”

8.52

1.805

มากที%สุด

2 3 4

การส่งเสริมให้เกิด “ผูน้ ําความปลอดภัย” กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรกระบวนการ กิจกรรมนําหมวกเก่ามาแลกหมวกใหม่ และหน้าใหม่ใส่หมวก

7.91 7.82 8.18

1.488 1.538 1.895

มาก มาก มากทีส- ดุ

In

st itu

te

1

ea

rc

h

•ห้องประชุมใหญ่ (Grand Hall)

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

รวมพลังภาคีเครือข่าย เพื%อเกาะติ ดการขับเคลื%อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน การประเมินผลในส่วนนี เป็ นการประเมินจากแบบสอบถามรวม 78 ชุด ซึง- ผลการประเมินระดับ ความพึงพอใจในห้องประชุมใหญ่ “รวมพลังภาคีเครือข่าย เพื-อเกาะติดการขับเคลื-อนทศวรรษความ ปลอดภัยทางถนน” โดยมีความพึงพอใจในเนือหาสาระอื-นๆ ในระดับมากถึงมากทีส- ุด โดยหัวข้อ “พลัง ภาคประชาชนและสื-อสารมวลชน กับการเฝ้าระวังและติดตามกํากับนโยบายในการแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุ ทางถนน” และ “นําเสนอสรุป Time for Action: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน กับสิง- ทีท- ุกคนจะ ลงมือทํา” มีคะแนนความพึงพอใจสูงทีส- ุดในระดับใกล้เคียงกัน (ตาราง 2-14)

C

hu l

ตาราง 2-14 ความคาดหวังและความพึงพอใจในหัวข้อการบรรยายในห้องประชุมใหญ่ ลําดับ 1 2 2.1

N=78 เนื) อหา

พลังภาคประชาชนและสื%อสารมวลชน กับการเฝ้ าระวังและ ติ ดตามกํากับนโยบายในการแก้ปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน พลังเครือข่ายด้านข้อมูลเพื-อเฝ้าระวัง เจาะลึก และสะท้อนปญั หา

สาเหตุ การพัฒนาระบบสืบสวนอุบตั เิ หตุเพื-อการแก้ไขและป้องกันอุบตั เิ หตุ ทางถนนอย่างบูรณาการ

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

8.13

1.389

มากที%สุด

7.88

1.522

มาก

7.91

1.566

มาก


21

ลําดับ 2.2 2.3

3

เนื) อหา

ค่าเฉลีย-

ค่าเบีย- งเบน มาตรฐาน

การ แปลผล

7.77 7.82

1.485 1.538

มาก มาก

8.14

1.402

มากที%สุด

Road Safety Watch ทีมวิเคราะห์เหตุการณ์ชนบนถนน นําเสนอสรุป Time for Action: ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน กับสิ% งที%ทุกคนจะลงมือทํา

ea

rc

h

In

st itu

te

บรรยากาศภาพรวมการจัดงานในส่วนการสัมมนาวันศุกร์ที% 26 สิ งหาคม 2554 (ช่วงเช้า) วันทีส- องของการสัมมนา คณะประเมินจึงได้สงั เกตการณ์เป็ นรายห้องย่อยเพื-อให้เห็นภาพของ การประชุมอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึน

rs ity

So

ci a

lR

es

• ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนนปลอดภัย” (ห้อง 201) หัวข้อ: การแพทย์ฉุกเฉิน: อุบตั เิ หตุจราจรเกิดจากจุดเกิดเหตุ สู่การป้องกัน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาเต็มห้องตัง แต่ในช่วงต้นของการสัมมนาประมาณ 200 คน จนต้องเสริมเก้าอี อีก 1 แถวในด้านหลัง ส่วนใหญ่เป็ นผู้เข้าร่วมงานทัวไป - มีกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติด้วยคดีเมาแล้วขับอยู่ เล็กน้อย และมีนกั เรียน/นักศึกษาบางส่วน ในระหว่างการสัมมนามีคนเดินเข้ามาเพิม- บ้าง แต่ไม่ต่อเนื-อง จนกระทังในช่ - วงกลางของการสัมมนาเริม- มีคนเดินออกบ้าง • ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย” (ห้อง 202) หัวข้อ: ความร่วมมือเพือ+ ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และความจําเป็ นทีต+ อ้ งมีกองทุนคุม้ ครองสิทธิผใู้ ช้รถโดยสาร มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาเต็มห้องสัมมนาตัง แต่ในช่วงต้นของการสัมมนาประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมงานทัวไป - และมีกลุ่มผูถ้ ูกคุมประพฤติดว้ ยคดีเมาแล้วขับประมาณ 20-30 คน หลังจากการ สัมมนาดําเนินไปประมาณ 1 ชัวโมง (หลังจากประมาณ 10.00 น.) ก็เริม- มีคนเดินออกคราวละ 1-2 คน แต่ก็มคี นเดินเข้ามาในห้องสัมมนาเป็ นระยะๆ เช่นกัน ทําให้ส่วนของเก้าอีทว-ี ่างถูกเติมด้วยคนที-เข้ามา ใหม่ตลอด ดังนัน ภาพรวมของห้องจึงเสมือนมีคนนัง- ฟงั อยู่เต็มห้องสัมมนาตลอดการสัมมนาในช่วงเช้า


22

นอกจากนี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ท-ี ํางานเกี-ยวกับหัวข้อนีโดยตรง ทําให้ในช่วงของการเปิ ดเวทีให้ม ี การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟงั เป็ นไปอย่างมีส ีสนั และมีผู้เ ข้าร่วมฟงั สนใจที-จะ ออกมาตัง คําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื-องตลอดช่วงเวลาที-เปิ ดเวที ในช่วงท้ายของการ สัมมนามีคนฟงั สัมมนาเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมฟงั สัมมนาในตอนเริม- งาน อย่างไรก็ ตาม ผูเ้ ข้าร่วมทีเ- หลืออยูน่ นั ก็มสี ่วนร่วมในการแลกเปลีย- นความคิดเห็นกันในห้องสัมมนาอย่างเข้มข้น

rc

h

In

st itu

te

• ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” (ห้อง 203) หัวข้อ: การจัดการความปลอดภัยตามบริเวณทีม+ กี ารเดินทาง สัญจรในชีวติ ประจําวัน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบเต็มห้องประมาณ 150 คน (ร้อยละ 75-80 ของที-นัง- ที-จดั ไว้ประมาณ 200 ทีน- ง) ั - ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูถ้ ูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับ ส่วนทีเ- หลือเป็ นผูเ้ ข้าร่วมงานทัวไป - ในช่วง ต้นของการสัมมนามีคนทยอยเข้ามาฟงั จนต้องเสริมเก้าอีอกี 1 แถว ด้านหลังประมาณ 20 ตัว หลังจาก นัน ในระหว่างการสัมมนามีผู้เดินออกจากห้องเป็ นระยะ อาจเนื-องด้วยในช่วงเช้านีมวี ทิ ยากรเป็ นชาว ญี-ปุ่นซึ-งบรรยายเป็ น ภาษาอังกฤษ และมีผู้แ ปลเป็ นภาษาไทยสลับ ไปมา การฟ งั สัม มนาจึงอาจไม่ ต่อเนื-อง ถูกคันจั - งหวะด้วยการแปลเป็นระยะๆ นอกจากนีดว้ ยห้องสัมมนามีขนาดใหญ่และกว้างมาก แต่ มีการจัดที-นัง- ฟ งั เฉพาะในส่วนกลางของห้อง ทําให้ภาพโดยรวมของห้อ งสัมมนาดูไม่หนาตามากนัก สําหรับในช่วงท้ายของการสัมมนาประมาณ 12.10 น. ในห้องสัมมนาเหลือคนฟงั ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของ ผูเ้ ข้าร่วมฟงั สัมมนาในตอนเริม- งาน • ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกล อุบตั เิ หตุทางถนน” (ห้อง 211) หัวข้อ: อุบตั เิ หตุจราจร: ป้องกันและแก้ไขได้ในโรงงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มห้องสัมมนาประมาณ 70 คน เนื-องจากเป็ นห้องขนาดเล็กจึงไม่สามารถ เสริมเก้าอีได้ ทําให้คนทีเ- ข้ามาหลังจากการสัมมนาเริม- แล้วไม่สามารถหาทีน- ัง- ได้ และไม่สามารถยืนฟงั ทางด้านหลังห้องได้เช่นกัน จึงต้องออกนอกห้องสัมมนา สําหรับการสัมมนาในห้องนีมวี ทิ ยากรรับเชิญ เป็ นคนกัมพูชาบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีวทิ ยากรอีกท่านหนึ-งเป็ นผู้แปลภาษาอังกฤษสลับเป็ น


23

ช่วงๆ ซึ-งได้รบั จากผูเ้ ข้าร่วมฟงั อย่างมาก มีการซักถามและแลกเปลี-ยนความคิดเห็นเป็ นระยะๆ ตลอด การสัมมนา การสัมมนาเป็ นไปอย่างกระชับและเลิก ก่ อ นเวลา ทําให้ใ นช่ว งท้ายยังมีค นฟ งั เหลือ อยู่ ใกล้เคียงกับตอนเริม- ต้นสัมมนา

st itu

te

• ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน- ” (ห้อง 212-213) หัวข้อ: ท้องถิน+ และตํารวจ รวมพลังหยุดยัง7 อุบตั เิ หตุ

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มแน่ นห้อง โดยเป็ นเจ้าหน้ าที-ตํารวจประมาณร้อ ยละ 90 จากผู้เข้าร่ว ม สัมมนาทัง ห้องประมาณ 200 คน ที-เหลืออีกร้อยละ 10 เป็ นผู้ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับ นักเรียน/ นักศึกษาและผูเ้ ข้าร่วมงานทัวไป - มีบางส่วนทีย- นื ฟงั อยู่หลังห้อง เนื-องจากห้องมีขนาดไม่ใหญ่มากจึงไม่ สามารถเพิม- เก้าอีได้ ทําให้คนทีเ- ดินเข้ามาในช่วงหลังจากเริม- การสัมมนาไปแล้วและไม่สามารถหาทีน- ังได้กจ็ ะเดินออกไป นอกจากนี ในช่วงตัง แต่ 10 โมงกว่ามีนักศึกษาอาชีวะกลุ่มใหญ่เปิดประตูเข้ามาเพื-อ เข้าร่วมฟงั การสัมมนาแต่ไม่สามารถหาที-นัง- ได้ จึงเดินออกไปเช่นกัน จนกระทังช่ - วงสุดท้ายของการ สัมมนาในช่วงเช้า ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนายังนังฟ - งั อยูเ่ กือบเต็มห้อง ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นเจ้าหน้าทีต- ํารวจ และผู้ ถู ก คุ ม ประพฤติค ดีเ มาแล้ว ขับ ส่ ว นกลุ่ มนั ก เรียน/นั ก ศึก ษาและผู้เ ข้าร่ ว มทัว- ไปนั นทยอยออกจาก ห้องสัมมนาตัง แต่ก่อนช่วง 11.00 น.

C

hu l

• ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ผูน้ ําความปลอดภัยทางท้องถนน” (ห้อง 220-221) หัวข้อ: ส่งเสริมพลังให้เยาวชนไทยคือ “ผูน้ ําความปลอดภัย” และ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน”


24

ในช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มแน่ นห้องตัง แต่ยงั ไม่เริม- มีกจิ กรรมภายในห้อง และยังมีทยอย เดินเข้ามาเรือ- ยๆ หลังจากทีก- ารเสวนาเริม- ดําเนินไปแล้ว โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาประมาณเกือบ 200 คน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทีส- ่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนา (ร้อยละ 80) ส่วนที-เหลือเป็ นกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับ (ผ้าพันคอสีเขียว) และผู้สนใจทัวไป (ร้อยละ 20) โดยในช่วงเวลาประมาณ 9.30 น. มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจนแน่ นห้อง ส่วนทีเ- หลือเมื-อเข้ามาใน ห้องแล้วไม่มที น-ี งก็ ั - ตอ้ งยืนฟงั อยูบ่ ริเวณหลังห้องสัมมนา

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ภาพรวมการจัดงานในส่วนการสัมมนาวันศุกร์ที% 26 สิ งหาคม 2554 (ช่วงบ่าย) การสัมมนาในภาคบ่ายเป็ นการสัมมนาใหญ่ภายใต้หวั ข้อ “รวมพลังภาคีเครือข่าย เพื-อเกาะติด การขับเคลื-อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” และการนําเสนอผลสรุป Time for Action: ทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน กับสิง- ที-ทุกคนจะลงมือทํา โดยใช้ห้องประชุมเพียง 3 ห้องใหญ่ คือ ห้อง 202 เป็นห้องประชุมกลาง และการถ่ายทอดผ่านจอโปรเจ็คเตอร์ไปอีก 2 ห้องคือ ห้อง 201 และห้อง 203 สําหรับห้อง 202 ซึง- เป็นห้องหลักในการสัมมนาภาคบ่ายมีผเู้ ข้าร่วม สัมมนาเต็มห้องประมาณ 300-350 คน มีผู้เข้าร่วมงานเดินเข้ามาเพิม- เติม ในห้ อ งเรื-อ ยๆ ตลอดการสัม มนา คนฟ งั ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจาก หลากหลายหน่ วยงาน รวมถึงนักเรียน/นักศึกษา และผู้ถูกคุมประพฤติคดี เมาแล้วขับบางส่วน ในช่วงใกล้จบการสัมมนาเวลาประมาณ 15.30 น. มีคน ฟงั หายไปประมาณร้อยละ 20-30 ของผูท้ -เี ข้าร่วมฟงั ในตอนเริม- สัมมนา จนกระทังช่ - วงประมาณ 16.00 น. เริม- มีคนเข้ามาเพิม- ในห้องสัมมนา เนื-องจากใกล้เวลาของการสรุปผลการจัดงาน และการจับสลากของ รางวัลสําหรับผูท้ ส-ี ่งคืนแบบสอบถาม ทําให้จาํ นวนผูฟ้ งั ในห้องสัมมนาเกือบเต็มห้องเหมือนเดิม ในส่วนของห้อง 203 ซึง- เป็นห้องทีฟ- งั สัมมนาผ่านจอโปรเจ็คเตอร์ม ี ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบเต็มห้อง ประมาณ 150-180 คน แต่ส่ว นใหญ่เป็ น กลุ่ ม ผู้ถู ก คุ ม ประพฤติค ดีเ มาแล้ว ขับ ประมาณร้อ ยละ 80 ของผู้เ ข้า ร่ว ม ทัง หมด ในช่ ว งการสัม มนามีผู้ เ ข้า ร่ ว มเดิน เข้า -ออกเกื อ บตลอดเวลา เนื-องจากห้อง 203 มีอากาศเย็นมาก ผูเ้ ข้าร่วมบางคนจึงต้องออกไปยืนพัก บริเวณหน้ าห้องหรือเข้าห้องนํ าเป็ นระยะๆ แต่เมื-อถึงช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. คนฟ งั เริม- หายไป ประมาณ ร้อยละ 10 ของผูท้ เ-ี ข้าร่วมฟงั ในตอนเริม- สัมมนา


25

สําหรับห้อง 201 ซึ-งเป็ นอีกห้องหนึ-งที-มกี ารถ่ายทอดการสัมมนา พบว่ามีคนนัง- ฟงั เพียง 2 คนตัง แต่เริม- การสัมมนาจนกระทังจบการสั มมนา ในขณะที-มกี ารจัดที-นัง- ไว้สําหรับคนประมาณ 200 คน ทําให้ห้องนัน ดูโล่ง และในช่ ว งท้า ยของการสัม มนาก็ม ีค นเข้า นอนอยู่บ ริเ วณด้า นหลัง ของ ห้องสัมมนาด้วย

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

3. ผลการสํารวจพฤติ กรรมการขับขี%ของผู้เข้าร่วมสัมมนา (Poll) การสํารวจพฤติกรรมการขับขีแ- ละการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (Poll) ได้ดําเนินการใน เช้าวันที- 25 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลตัง แต่ 7.00 – 9.30 น. บริเวณหน้า สถานทีล- งทะเบียนเป็ นส่วนใหญ่ การสํารวจด้วยวิธนี ีใช้การสัมภาษณ์ โดยผูส้ มั ภาษณ์กรอกข้อมูลลงใน แบบสัมภาษณ์ ใช้เวลาการสัมภาษณ์ท่านละประมาณ 5 นาที เพื-อให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการขับ ขีข- องผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาอย่างรวดเร็ว โดยสามารถเก็บรวมรวมข้อมูลได้จากผูต้ อบจํานวน 463 ราย เป็ น เพศชายร้อยละ 67.3 เพศหญิงร้อยละ 32.7 อายุเฉลีย- ชาย 39.37 ปี และหญิง 36.18 ปี ด้านบทบาทหน้ าที-รบั ผิดชอบของผู้ตอบแบบสํารวจพฤติกรรมการขับขี- พบว่า ร้อยละ 37.5 มีหน้ าที-รบั ผิดชอบเกี-ยวกับงานด้านการป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนนอยู่แล้ว รองลงมาคือ ร้อยละ 23.6 รับผิดชอบงานด้านอื-นๆ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน เกษตรกร ผูบ้ ําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ส่วนร้อยละ 17.1 รับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กร ร้อยละ 13.9 รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และร้อยละ 7.9 รับผิดชอบ งานด้านนโยบายและแผน

C

hu l

แผนภาพ 2-2 จํานวน และร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทีต- อบแบบสํารวจ


26

h

In

st itu

te

ผลสํารวจพฤติกรรมการขับขีแ- ละการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในรอบ 3 เดือนทีผ- ่านมา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนามีพฤติกรรมการโทรแล้วขับ มากถึงร้อยละ 48.6 ซึง- เป็ นสัดส่วนเกือบครึง- หนึ-ง ของผูต้ อบทัง หมด รองลงมา คือการมีพฤติกรรมขับขีไ- ม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 34.1 และขับรถเร็วเกิน กว่ากฎหมายกําหนด อีกร้อยละ 33.0 ซึง- มีสดั ส่วนทีใ- กล้เคียงกับการขับขีไ- ม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึง- คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 31.5 สําหรับพฤติกรรมการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร ง่วงแล้วขับ ขับขีร- ถย้อนศร และการดื-มแล้วขับ เป็ นพฤติกรรมทีผ- เู้ ข้าร่วมสัมมนาประพฤติปฏิบตั ใิ นสัดส่วนค่อนข้างมาก คือประมาณร้อยละ 25-30 อีก ทัง การไม่มใี บขับขีแ- ละการดัดแปลงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ก็เป็ นพฤติกรรมทีพ- บเห็นได้ แม้จะมีสดั ส่วน ไม่มากเท่ากับพฤติกรรมด้านอื-นๆก็ตาม

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

แผนภาพ 2-3 ผลสํารวจพฤติกรรมการขับขีแ- ละการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ในรอบ 3 เดือนทีผ- ่านมา

ผลการสํารวจเกี-ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ซึ-ง เป็ นมาตรการสําคัญเชิงรุกทีโ- ดดเด่นในปีนีนัน ผูท้ ม-ี บี ทบาทรับผิดชอบ ทัง ในส่วนงานด้านวิชาการ ด้าน การบริหารองค์กร งานด้านอุบตั เิ หตุจราจรโดยตรง รับผิดชอบงานอื-นๆ และการกําหนดนโยบายและ แผนขององค์กร ส่วนใหญ่ต่างรับทราบมาตรการนี ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของผูร้ บั ทราบมาตรการ โดย เฉลีย- มากกว่าร้อยละ 95 ขึน ไป แต่กย็ งั มีบางส่วน ซึง- มีประมาณร้อยละ 5 ในแต่ละกลุ่มงาน ทีย- งั ไม่ทราบ ถึงมาตรการนี


27

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-4 การสํารวจเกี-ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

การสํารวจเด้านการปฏิบตั ิงานเชิงรุก เกี-ยวกับการรณรงค์เรื-องการสวมหมวกกันน็อค 100% พบว่า แต่ละหน่ วยงานในสังกัดมีการนําไปรณรงค์ในพืน ที- ร้อยละ 91.6 ซึง- ถือว่าเป็ นสัดส่วนทีค- ่อนข้าง สูงเป็นทีน- ่าพอใจ แต่กย็ งั มีอกี บางส่วนบางหน่วยงาน คือร้อยละ 7.3 ทีย- งั ไม่ได้ดําเนินการเชิงรุกเกี-ยวกับ การรณรงค์เกิดขึน ในพืน ที- อาจเป็ นเพราะยังไม่รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกี-ยวกับเรื-องการรณรงค์การสวม หมวกกันน็อค เมื-อพิจารณาถึงการปฏิบตั ติ ามโครงการ พบว่า ร้อยละ 69.5 มีการปฏิบตั ทิ ุกครัง ในขณะทีร- อ้ ย ละ 27.9 ปฏิบตั เิ ป็นบางครัง และร้อยละ 0.6 เท่านัน ทีไ- ม่เคยปฏิบตั เิ ลย

C

hu l

แผนภาพ 2-5 การปฏิบตั ติ ามโครงการในการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%


28

4. ความคิ ดเห็นต่อการเข้าชมนิ ทรรศการ

st itu

te

4.1 ข้อมูลทัวไปของผู % ต้ อบแบบสอบถามในส่วนของนิ ทรรศการ ในการประชุมสัมมนาระดับชาติเรือ- งความปลอดภัยทางถนนครัง ที- 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็ นอย่างมาก ทัง ผู้เข้าร่วมสัมมนาเองที-ใช้เวลาว่างระหว่างช่วง พัก จากห้อ งประชุ ม หลัก มาเดิน ชมนิ ท รรศการ และกลุ่ ม เยาวชนจากโรงเรีย นต่ า งๆ โดยเฉพาะ วิทยาลัยเทคนิค ซึง- มีการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เครื-องยนต์กลไก อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที-ม ี ส่วนเกีย- วข้องกับการนํามาใช้สาํ หรับการขับขีป- ลอดภัย

rc

h

In

4.2 การสอบถามกลุ่มเยาวชนที%เข้าชมนิ ทรรศการ

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

่มเยาวชนที%เข้าชมนิ ทรรศการ 4.2.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ % สําหรับแบบสํารวจความพึงพอใจต่อนิทรรศการและความรูเ้ กี-ยวกับการใช้รถใช้ถนนของกลุ่ม เยาวชนระดับอาชีวศึกษาที-เข้าร่วมชมนิทรรศการครัง นี ใช้แบบสอบถามชนิดตอบเองในการประเมิน พบว่า มีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวน 247 ราย เพศชาย ร้อยละ 70.4 (174) และเพศหญิงร้อยละ 29.6 (73) มีอายุระหว่าง 14-28 ปี โดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 86.2 (213) เมื-อพิจารณา จําแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุ 17 ปีมากทีส- ุด ถึง 93 ราย

al o

ng ko

rn

ตาราง 2-15 ข้อมูลทัวไปของผู ต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจในนิทรรศการ N=247 จํานวน

ร้อยละ

- ชาย - หญิง อายุ

174 73

70.4 29.6

- ตํ-ากว่า 15 ปี - 16-20 ปี - 21-25 ปี - 26-28 ปี - ไม่ตอบ อายุเฉลีย- 17.10 ปี อายุต-าํ สุด 14 ปี อายุสงู สุด 28 ปี

15 213 1 1 17

6.1 86.2 0.4 0.4 6.9

C

เพศ

hu l

รายการ


29

รายการ

จํานวน

ร้อยละ

247

100.0

ระดับการศึกษา - ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา

st itu

te

ผูต้ อบแบบสอบถามทัง หมด เป็ นนักศึกษาทีก- ําลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช./ ปวส./ อนุ ปริญญา โดยเป็ นนัก ศึก ษาที-มาจากวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แ ก่ วิทยาลัยเทคนิค ธัญ บุร ี ร้อ ยละ 36.0 (89) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร้อยละ 31.2 (77) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร้อยละ 27.1 (67) และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อีกร้อยละ 5.7 (14) ดังตาราง 2-16

h

In

ตาราง 2-16 รายชื-อโรงเรียนทีเ- ข้าร่วมชมนิทรรศการ และตอบแบบสอบถาม จํานวน

ร้อยละ

67 89 14 77

27.1 36.0 5.7 31.2

ea

rc

รายการ

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

4.2.2 ระดับของความพึงพอใจในการเข้าชมนิ ทรรศการของกลุ่มเยาวชน จากการสอบถามนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ถึงระดับความพึงพอใจในความเหมาะสม คุณภาพ ความน่ าสนใจ และการได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ ในประเด็นของความเหมาะสม ของนิทรรศการนัน นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ-งหนึ-ง พึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 41.6 (101) รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับมากทีส- ุด ร้อยละ 18.5 (45) สําหรับในด้านคุณภาพของ นิทรรศการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เป็ นส่วนใหญ่เช่นกัน คือร้อยละ 39.8 (97) รองลงมาคือในสัดส่วนทีไ- ม่แตกต่างกันมากนักคือ มีความพึงพอใจในระดับมากทีส- ุด ร้อยละ 32.8 (80) นอกจากนัน แล้ว นักเรียนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการร้อยละ 41.3 (100) มีความพึงพอใจว่านิทรรศการ มีความน่ าสนใจในระดับมาก ในขณะที-เพียง 5 รายเท่านัน ทีเ- ห็นว่านิทรรศการมีความน่ าสนใจในระดับ น้อย ส่วนในด้านการได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการนัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมากถึงร้อยละ 46.5 (113) พึงพอใจระดับมาก และอีกร้อยละ 30.0 (73) พึงพอใจระดับมากทีส- ุด นอกจากนี ผูเ้ ข้าชม นิทรรศการในสัดส่วนร้อยละ 41.5 (100) เห็นว่านิทรรศการมีเอกสารเพียงพอต่อการเสริมความรูค้ วาม เข้าใจ ทําให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก ในขณะที- มีจาํ นวน 9 รายมีความพอในระดับน้อยทีส- ุด


30

ตาราง 2-17 ระดับของความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการของกลุ่มเยาวชน ระดับความพึงพอใจ มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที%สุด

18.5 (45) 32.8 (80) 31.4 (76) 30.0 (73) 34.0 (82)

41.6 (101) 39.8 (97) 41.3 (100) 46.5 (113) 41.5 (100)

28.0 (68) 20.9 (51) 22.3 (54) 17.3 (42) 17.8 (43)

6.2 (15) 3.7 (9) 2.9 (7) 2.5 (6) 2.9 (7)

5.8 (14) 2.9 (7) 2.1 (5) 3.7 (9) 3.7 (9)

ci a

st itu

lR

นิทรรศการมีเอกสารเพียงพอต่อการเสริม ความรูค้ วามเข้าใจ

In

ได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ

h

นิทรรศการมีความน่าสนใจ

rc

นิทรรศการมีคุณภาพ

ea

นิทรรศการมีความเหมาะสม

te

มากที%สุด

es

รายการ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

เมื-อนํ าคะแนนรวมของระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ มาเฉลี-ยเป็ นค่าเฉลี-ยแล้ว จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ในภาพรวมของนิทรรศการของงานประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื-องความปลอดภัยทาง ถนน ครัง ที- 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา ในครัง นี กลุ่มเยาวชนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการส่วนใหญ่ มีระดับ ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ในระดับมากถึงมากที-สุด โดยมีความพึงพอใจมากเกี-ยวกับนิทรรศการมี คุณ ภาพ มีค วามน่ า สนใจ ได้ร บั ประโยชน์ จ ากการชมนิท รรศการ และเห็นว่ านิ ท รรศการมีเ อกสาร เพียงพอต่อการเสริมความรูค้ วามเข้าใจ มีค่าเฉลี-ยเท่ากับ 4.0 ส่วนในด้านของความคิดเห็นเกี-ยวกับ นิทรรศการมีจํานวนเหมาะสมนัน มีค่าเฉลี-ยเท่ากับ 3.6 ซึง- น้อยกว่าในด้านอื-นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยัง อาจกล่าวได้ว่า ผูต้ อบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน


31

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-6 ค่าเฉลีย- ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการในด้านต่างๆ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

4.2.3 รูปแบบของนิ ทรรศการที%กลุ่มเยาวชนมีความชื%นชอบ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการ จําแนกตามซุ้มกิจกรรมใน งานสัมมนา พบว่า รูปแบบของกลุ่มนิทรรศการทีผ- ู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความชื-นชอบจากมากไปหา น้อย ได้แก่ ซุม้ จําหน่ ายและจัดแสดงสินค้า รองลงมาคือ บอร์ดวิชาการ, เกมส์ การแจกของรางวัล และ การบริการ และซุม้ เกีย- วกับสิง- ประดิษฐ์ นวัตกรรมยานยนต์ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า กลุ่มนักเรียนผูต้ อบ แบบสอบถาม จะชื-น ชอบประเภทซุ้ ม จํ า หน่ า ยและจัด แสดงสิน ค้ า มากกว่ า ประเภทอื-น ๆ และให้ รายละเอียดว่าชอบร้านขายรองเท้า เครื-องหนังต่างๆ ส่วนประเภทบอร์ดวิชาการนัน ระบุว่าชื-นชอบซุ้ม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซุ้มกรมการขนส่งทางบก ซุ้ม สสส. โปสเตอร์แ สดงผลงาน/ ความรูว้ ชิ าการ/นิทรรศการผลงานวิชาการ สถาบันวิจยั การประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม และซุม้ โตโยต้ามากเป็ นพิเศษ ในด้านของประเภทเกมส์ การแจกของรางวัล และการบริการนัน ได้ระบุว่าชื-น ชอบซุม้ ของฮอนด้า ซุม้ ถนนสีขาว เมืองจําลอง เกมส์ จับฉลากและซุม้ โตโยต้า ส่วนประเภทสิง- ประดิษฐ์ และนวัตกรรมยานยนต์นนั ซุม้ ถนนสีขาว ซุม้ ฮอนด้า และซุม้ ยามาฮ่า


32

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-7 ค่าเฉลีย- ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ จําแนกตามประเภทของซุม้ นิทรรศการ

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

4.3 การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาที%เข้าชมนิ ทรรศการ การประเมิน ผลความพึง พอใจในส่ ว นนี ใช้ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ผู้เ ข้า ร่ว มสัม มนาที-เ ข้า ชม นิท รรศการ ในประเด็น ของความพึง พอใจในการชมนิ ทรรศการ รูป แบบของนิ ท รรศการที-ช-นื ชอบ ประโยชน์ทไ-ี ด้รบั รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการจัดนิทรรศการครัง ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี

C

hu l

al o

4.3.1 ความพึงพอใจในการชมนิ ทรรศการ เมื-อนํ าคะแนนรวมของระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ มาเฉลี-ยเป็ นค่าเฉลี-ยแล้ว จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ในภาพรวมของนิทรรศการของงานประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื-องความปลอดภัยทาง ถนน ครัง ที- 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา ในครัง นี ผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการมีระดับความพึงพอใจในทุก ด้านในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากเกี-ยวกับนิทรรศการมีคุณภาพ ได้รบั ประโยชน์จากการชม นิทรรศการ และเห็นว่านิทรรศการมีเอกสารเพียงพอต่อการเสริมความรูค้ วามเข้าใจ มีค่าเฉลี-ยเท่ากับ 7.44-7.48 ส่วนในด้านของความคิดเห็นเกี-ยวกับนิทรรศการมีจํานวนเหมาะสมนัน มีค่าเฉลี-ยเท่ากับ 7.36 ซึง- น้อยกว่าในด้านอื-นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังอาจกล่าวได้ว่า ผูต้ อบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน


33

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-8 ค่าเฉลีย- ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทีเ- ข้าชมนิทรรศการ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

4.3.2 รูปแบบของนิ ทรรศการที%ผเู้ ข้าร่วมสัมมนามีความชื%นชอบ เมื-อพิจารณารายละเอียดเฉพาะซุม้ นิทรรศการทีถ- ูกพูดถึงมากทีส- ุด อันดับแรก ผูช้ มนิทรรศการ กล่าวว่าชอบทุกส่วน คิดเป็ นร้อยละ 23.03 (76) รองลงมาคือ ซุม้ นิทรรศการ/นวัตกรรมทีเ- กี-ยวกับการ ป้องกันอุบตั เิ หตุ ร้อยละ 15.76 (52) โปสเตอร์แสดงผลงาน/ความรูว้ ชิ าการ/นิทรรศการผลงานวิชาการ สถาบันวิจยั ร้อยละ 12.42 (41) นอกจากนัน ก็ยงั มี การประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม กรมการ ขนส่ง NECTEC TOYOTA HONDA กรมทางหลวง ตํารวจ/กองบังคับการตํารวจ บริษทั กลางประกันภัย Suzuki กรมทางหลวงชนบท ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในสัดส่วนทีใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 4-7 ดังตาราง 2-18 ตาราง 2-18 ซุม้ นิทรรศการทีช- -นื ชอบ ซุ้มนิ ทรรศการที%ชื%นชอบ

จํานวน

ร้อยละ

ชอบทุกส่วน

76

23.03

ซุ้มนิ ทรรศการ/นวัตกรรมที%เกี%ยวกับการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ

52

15.76

โปสเตอร์แสดงผลงาน/ความรูว้ ิ ชาการ/นิ ทรรศการ ผลงานวิ ชาการ สถาบันวิ จยั

41

12.42

การประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม กรมการขนส่ง NECTEC

23 17 15

6.97 5.15 4.55


34

ร้อยละ

14 11 10 10 9 6 5 4 4 3 3

4.24 3.33 3.03 3.03 2.73 1.82 1.52 1.21 1.21 0.91 0.91

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

TOYOTA HONDA กรมทางหลวง ตํารวจ/กองบังคับการตํารวจ บริษทั กลางประกันภัย Suzuki กรมทางหลวงชนบท ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีวทิ ยุ เมืองจําลอง เกมส์ จับฉลาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน

te

ซุ้มนิ ทรรศการที%ชื%นชอบ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

4.3.3 ความรู้ที%ได้รบั จากนิ ทรรศการ และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผเู้ ข้าชมนิทรรศการ ในส่วนของความรูท้ ผ-ี เู้ ข้าชมนิทรรศการได้รบั จาก การชมนิทรรศการ ซึง- ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็นนัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 20.64 (77) ระบุ ว่า ได้รบั ทราบพฤติกรรมการขับขีอ- ย่างปลอดภัย ร้อยละ 16.62 (62) กล่าวว่า ได้รบั ทราบถึงการรณรงค์ ป้องกันอุบตั เิ หตุของหน่วยงานต่างๆ และอีกร้อยละ 13.67 (51) กล่าวว่า ได้รบั ความรูเ้ กี-ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทัง ยังได้ระบุถงึ ความรูอ้ -นื ๆทีแ- ตกต่างหลากหลายประเด็น ดังตาราง 2-19 นอกจากนัน แล้ว จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ยังได้กล่าวถึงความรูท้ ไ-ี ด้รบั จากการเข้าชม นิทรรศการ ว่า “… ได้รบั ความรู้วธิ กี ารทีห+ น่ วยงานอืน+ มีนโยบายและปฏิบตั งิ านแล้วประสบความสําเร็จ เป็ น ตัวอย่างเพือ+ เป็นแนวทางในการทํางานในพื7นทีท+ เี + รารับผิดชอบต่อไป…” (รองผูก้ ํากับ, สถานีตํารวจภูธร, จังหวัดมุกดาหาร) “…ได้ทราบวิธกี ารขับขีท+ ปี + ลอดภัย การใช้รถใช้ถนนการช่วยชีวติ เวลาเกิดอุบตั เิ หตุ และวิธกี ารใช้ อุปกรณ์กภู้ ยั ใหม่ๆ…” (หัวหน้าแผนก, บริษทั เอช เอ็ม พาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด) “…ได้รบั ทราบนวัตกรรมต่างๆของจังหวัดทีส+ ่งเข้ามาร่วมนํ าเสนอผลงานในนิทรรศการ ได้รบั ความรูจ้ ากการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ทําให้ทราบว่า โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ มีการดูแลและ การป้ อ งกัน การเกิด อุ บ ัติเ หตุ อ ย่างไรบ้าง และใครมีบ ทบาทหน้ าทีอ+ ย่างไร จะได้นํา ไปเป็ น ตัว อย่า ง ประยุกต์ใช้ต่อไป…” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, สํานักงานป้องกันภัย, จังหวัดอํานาจเจริญ)


35

ตาราง 2-19 ความรูท้ ไ-ี ด้รบั จากนิทรรศการ ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น จํานวน ร้อยละ

ประโยชน์ที%ได้จากนิ ทรรศการ

77

20.64

การรณรงค์ป้องกันอุบตั ิ เหตุของหน่ วยงานต่างๆ

62

16.62

ความรูเ้ กี%ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

51

13.67

ความรูด้ า้ นกฎหมาย กฎจราจร สาเหตุทท-ี าํ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ ข่าวสารใหม่ๆทีเ- กีย- วข้องกับความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ/การแพทย์ฉุกเฉิน ั บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปญหาอุ บตั เิ หตุจราจร การให้ความสําคัญกับอุบตั เิ หตุในกลุ่มเด็ก การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของผูป้ ระสบภัย เมืองจําลอง สภาพการขับขีแนวทางประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การแสดงผลงานจากจังหวัดต่างๆ อุปกรณ์ของภาคเอกชนในการลดอุบตั เิ หตุ

44 24 17 12 11 8 8 7 7 6 5

11.80 6.43 4.56 3.22 2.95 2.14 2.14 1.88 1.88 1.61 1.34

st itu In h rc ea es

lR

ci a

So

rs ity

rn

U

ni

ve

te

ความรูพ้ ฤติ กรรมการขับขี%ที%ปลอดภัย

C

hu l

al o

ng ko

จากตาราง 2-20 นอกจากทีผ- เู้ ข้าร่วมชมนิทรรศการ จะกล่าวถึงความรูท้ -ไี ด้รบั จากการเข้าชม นิทรรศการแล้ว ยังระบุถงึ แนวทางที-จะนํ าความรูน้ นั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ร้อยละ 28.34 (87) กล่าวว่า สามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ-งหมายถึงเกิดความตระหนักมากขึน ในการขับขีและการใช้รถใช้ถนน รองลงมาในสัดส่วนทีใ- กล้เคียงกันคือ ร้อยละ 27.04 (83) ระบุว่า สามารถนํ าไป เผยแพร่ต่อคนรอบข้าง และครอบครัวให้เกิดความระมัดระวังในการขับขีม- ากขึน และร้อยละ 23.45 (72) กล่าวว่า ยังสามารถนํ าไปเผยแพร่ใ ห้ค วามรู้ก ับประชาชนทั -วไปและชุมชน อีก ทัง ยังมีผู้ระบุ ถึงการ นําไปใช้ปฏิบตั งิ านเพื-อพัฒนาท้องถิน- การนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การศึกษา ได้อกี ด้วย


36

ตาราง 2-20 การนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น จํานวน ร้อยละ

การนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

87

28.34

ประโยชน์ ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว

83

27.04

นําไปเผยแพร่ให้ความรูก้ บั ประชาชนทัวไป/ชุ % มชน

72

23.45

นําไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพื-อพัฒนาท้องถินนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน/การศึกษา นําไปใช้เพื-อการสร้างสถานศึกษาต้นแบบ/นักศึกษาต้นแบบ

51 9 5

16.61 2.93 1.63

In

st itu

te

ประโยชน์ต่อตนเอง สร้างความตระหนักให้ตนเอง

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

4.4 ข้อเสนอแนะเกี%ยวกับการจัดนิ ทรรศการ จากแบบสอบถามชนิดตอบเอง ถามเฉพาะกลุ่มเยาวชนผู้เข้าชมนิทรรศการ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อ การจัดนิทรรศการครัง ต่อไปค่อนข้างหลากหลาย เช่น ควรมีการแจกของรางวัลอย่างทัวถึ - ง มีการเพิม- ซุม้ และกิจกรรมสําหรับเยาวชนมากขึน รวมทัง ควรจัดงานอย่างต่อเนื-องเป็นประจําทุกปี นอกจากนัน จากแบบสัมภาษณ์ ผู้เ ข้าร่ว มสัม มนาที-เ ข้าชมนิ ทรรศการ ผู้เ ข้า ร่ว มสัมมนาให้ ความเห็นว่า ควรจะจัดต่อเนื-องเป็ นประจําทุกปี ร้อยละ 18.64 (52) เสนอแนะให้เพิม- ซุม้ กิจกรรม ร้อยละ 15.05 (42) เสนอแนะให้มกี ารเพิม- กิจกรรมกิจกรรมดึงดูดความสนใจสําหรับเยาวชน พร้อมทัง ของแจก และของรางวัลให้มากขึน ร้อยละ 10.75 (30) นอกจากนัน ยังเพิม- เติมถึงความเห็นเกี-ยวกับการนําเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ การจัดแสดงการขับขีท- ถ-ี ูกวิธ ี รวมถึงการหมุนเวียนจัดในระดับภูมภิ าค ทัง นีเ พื-อ ให้เห็นรายละเอียดของความคิดเห็น จึง ได้จําแนกรายละเอียดในตาราง 2-20 เพื-อ ประโยชน์สงู สุดในการประเมินผลการสัมมนาและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินผล ตาราง 2-21 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าชมนิทรรศการต่อการจัดนิทรรศการในครัง ต่อๆไป ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการ

จํานวน

ร้อยละ

อยากให้จดั ทุกปี /จัดบ่อยๆ

52

18.64

เพิ% มซุ้มกิ จกรรม

42

15.05

เน้ นกิ จกรรมมากขึน) /ชิ งรางวัล/เล่นเกม

30

10.75

จัดซุ้มกิ จกรรมให้เหมาะสมกับเนื) อที%

27

9.68

เพิม- การประชาสัมพันธ์ให้มากขึน

18

6.45


37

จํานวน

ร้อยละ

เพิม- วันจัดประชุม จัดให้มเี จ้าหน้าทีใ- ห้ขอ้ มูลประจําซุม้ การตกแต่งซุม้ กิจกรรม/สถานทีใ- ห้มคี วามน่าสนใจ การนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ การจัดแสดงการขับขีท- ถ-ี ูกวิธี เพิม- องค์กร หน่วยงานทีจ- ดั แสดงนิทรรศการ การเพิม- เนือหาสาระ/ความรูท้ ส-ี ามารถนําไปปรับใช้ได้จริงใน ชีวติ ประจําวัน การจัดสัมมนาในห้างสรรพสินค้า การเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากขึน การเพิม- กิจกรรมกลางแจ้งของกลุ่มนักเรียน นักศึกษากลางแจ้ง การหมุนเวียนจัดในระดับภูมภิ าค

14 10 10 7 6 6

5.02 3.58 3.58 2.51 2.15 2.15

6

2.15

st itu

te

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการ

1.79 1.79 1.43 1.43

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

5 5 4 4

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ภาพรวมการจัดงานในส่วนลานนิ ทรรศการวันพฤหัสบดีที% 25 สิ งหาคม 2554 (ช่วงบ่าย) ในช่วงบ่ายประมาณ 15.00 น. มีผเู้ ข้าร่วมงานเดินชมลานนิทรรศการ และร่วมเล่มเกมส์ในบูธ ของหน่ วยงานต่างๆ ค่อนข้างบางตา คือประมาณ 200-300 คน โดยส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาอาชีวะ และ กลุ่มเจ้าหน้ าที-ตํารวจ บูธที-ได้รบั ความสนใจจากนักศึกษามาก และมีคนหมุนเวียนเข้าไปในบูธอย่าง ต่อเนื-องคือ บูธที-มกี ารจัดกิจกรรมและมีเจ้าหน้าที-เป็ นพิธกี ร และพริตตีคอยเรียกคนเข้าชมตลอดเวลา เช่น บูธของ HONDA, TOYOTA, สถานีจราจรเพื-อสังคม (FM 99.5) และ NECTEC ซึง- กระจุกตัวอยู่ บริเวณส่วนกลางของลานจัดนิทรรศการ


38

In

ci a

lR

es

ea

rc

h

โซนสีแดงเป็ นส่ วนทีมีการ เข้ าชมนิทรรศการและร่ วม กิจกรรมมากทีสุดในช่ วง บ่ าย

st itu

te

โซนสีเขียวทีมีบธู แสดงผลงาน ในรูปแบบของบอร์ ด และ นวัตกรรมบางส่ วนมีคนเดินชม ค่ อนข้ างบางตา

U

ni

ve

rs ity

So

ลานแสดงผลงานวิจัยมีคน กระจุกตัวอยู่ในช่ วงการ ตัดสินรางวัล

C

hu l

al o

ng ko

rn

ส่วนในโซนทางด้านเวทีกลางในช่วงบ่ายนัน มีคนเดินชมงานค่อนข้างบางตา เนื-องจากส่วนใหญ่ เป็ นการจัดแสดงผลงานในรูปของบอร์ดและแผ่นฝ้ายต่างๆ ประกอบกับการนํ านวัตกรรมมาโชว์เพียง บางบูธ ทําให้การเดินชมงานเป็นในลักษณะเดินผ่านเพื-อชมผลงานไปเรื-อยๆ แต่ไม่ได้หยุดอยู่ทบ-ี ูธใดบูธ หนึ-งอย่างเฉพาะเจาะจง จากนัน จึงเดินไหลมาทางบูธ ส่ว นกลางในโซนวงกลมสีแ ดงที-มคี นเข้าร่ว ม กิจกรรมอยูก่ ่อนแล้ว และคนใหม่กเ็ ข้าไปสมทบมากขึน ทําให้บธู เหล่านัน มีคนชมอย่างหนาแน่น อีกส่วนหนึ-งที-มผี ู้เข้าร่วมงานกระจุกตัวอยู่ในช่วงบ่ายคือ ลานแสดงผลงานวิจยั (โซนสีนํ าเงิน) เนื-องจากกําลังมีการตัดสินรางวัลกันอยู่ ผูเ้ ข้าร่วมงานจึงเดินไปชมผลงานวิจยั และได้รบั ฟงั การนําเสนอ ผลงานวิจยั ไปพร้อมๆ กับกรรมการด้วย ซึง- ผูเ้ ข้าชมในส่วนนีมที งั นักเรียน/นักศึกษาทีม- าจดรายละเอียด เพื-อทํารายงาน และผูเ้ ข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ บูธต่างๆ เริม- ทยอยปิ ดตัง แต่ช่วงเวลา 15.30 น. ส่วนช่วงหลังจาก 16.00 น. โซนสีเขียวที-เป็ น บอร์ดวิชาการไม่มคี นเดินชมงานแล้ว เหลือแต่เพียงในส่วนของโซนสีแดงทีม- ยี งั มีนักเรียน/นักศึกษาร่วม เล่มเกมส์ และทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าทีป- ระจําบูธ เช่น บูธของสถานีจราจรเพื-อสังคม (FM 99.5)


39

ea

rc

h

In

st itu

te

ภาพรวมการจัดงานในส่วนลานนิ ทรรศการวันศุกร์ที% 26 สิ งหาคม 2554 (ช่วงเช้า) ในช่วงประมาณ 8.00 น. เจ้าหน้ าที-จากหน่ วยงานต่างๆ เริม- เข้ามาประจําบูธของหน่ วยงาน ตัว เอง และมีบางส่ว นที-เ ดินชมงานของบูธ อื-นๆ บ้าง ส่ว นผู้เ ข้าร่ว มงานจากภายนอกยัง ไม่มเี ข้ามา จนกระทังเวลาประมาณ 9.00 น. ที-เริม- มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาถึง แต่ยงั ไม่มากนัก และไปกระจุกตัว อยูบ่ ริเวณบูธของ TOYOTA ทีเ- ริม- เปิดให้ผเู้ ข้าร่วมงานลงทะเบียนและเล่นเกมส์ทจ-ี ดั ไว้ กิจกรรมของทาง TOYOTA ที-มคี วามน่ าสนใจและเป็ นส่วนสําคัญที-ดงึ ดูดให้ผู้เข้าร่วมงานทัง นักเรียน/นักศึกษา และ ผูเ้ ข้าร่วมงานทัวไปเข้ ามาร่วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก และหลังไหลเข้ ามาอย่างต่อเนื-อง คือ TOYOTA มีการแยกส่วนการจัดงานเป็ นห้องของตัวเองขนาดใหญ่ มีการนํ าเกมส์คอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ การขับรถบนท้องถนน โดยให้ร่วมเล่มเกมส์เป็ นกลุ่มได้ เกมส์คน้ หาคําตอบจากแผ่นป้ายภายในห้องจัด งาน เกมส์ I-Table เกมส์ Photo Hunt และยังมีหอ้ งฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กด้วย ในช่ วงเช้ า โซนสีเขียวมีนักเรียน/ นักศึกษาเข้ าชมงานมากขึน, หลังจาก ช่ วง 10.00 น. ไปแล้ ว

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ในช่ วงเช้ า ลานแสดงผลงานวิจัยมี นักเรียน/นักศึกษาและผู้เข้ าร่ วม งานทัวไปเดินชมบอร์ ดแสดง พอสมควร

ในช่ วงเช้ าโซนสีแดงเริมมีนักเรียน/ นักศึกษาและผู้เข้ าร่ วมงานทัวไปเข้ าชม งานและร่ วมกิจกรรมอย่ างคึกคักก่ อน ในส่ วนอืนๆ

ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. มีผู้เข้าชมงานมากขึน แต่ยงั ไม่คกึ คักเท่าใดนัก และเริม- มีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงาน จนกระทังเวลาประมาณ 10.30 น. มีนักศึกษาอาชีวศึกษา 2 กลุ่มใหญ่ ประมาณ 200-300 คน จากเทคนิคธัญบุร ี และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียเ์ ดินทางเข้ามาในงาน ทํา ให้บ ริเ วณทัว- ทัง งานเริ-ม มีค นเดิน กระจายไปยัง บูธ ต่ า งๆ มากขึน จากการสัง เกตุ ก ลุ่ ม นัก เรีย น/ นัก ศึก ษานี ส ามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ที-ต ัง ใจเข้ามาหาข้อ มูล และความรู้ต่ า งๆ เกี-ย วกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยบนถนน ส่วนใหญ่กลุ่มนีจะเดินชมนิทรรศการในโซนสีเขียว และ


40

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

สีนํ าเงิน มีการจดข้อมูล และซักถามกับเจ้าหน้ าที-ประจําบูธ รวมถึงร่วมชมการสาธิตนวัตกรรมต่างๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ-งจะเดินชมงานเรื-อยๆ และมาหยุดกระจุกตัวกันตามบูธทีม- กี ารเล่นเกมส์ และจัดกิจกรรม ตอบคําถามต่างๆ บูธของ NECTEC บูธที-เป็ นที-สนใจสําหรับกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา และผูเ้ ข้าร่วมงานทัวไปบู - ธหนึ-งอย่าง ต่ อ เนื- อ งมาตั ง แต่ ช่ ว งบ่ า ยของวั น ที- 25 สิงหาคม 2554 คือ บูธ NECTEC แม้ไม่ได้ม ี การนํ า นวัต กรรมหรือ เทคโนยีท-ีท ัน สมัย มา แสดง แต่ดว้ ยวิธกี ารเชิญชวนให้คนทีเ- ดินผ่าน ไปมาร่ ว มสมัค รเป็ น อาสาสมัค รพิท ัก ษ์ ร ถ โดยสารปลอดภัย พร้อมทัง แจกขอทีร- ะลึก ซึ-ง ตลอดเวลา และใช้ความเป็ นกันเองพูดคุยกับ ในระหว่างการเขียนใบสมัครนัน เจ้าหน้าที-จะ นักเรียน/นักศึกษา ทําให้มผี ู้สนใจเดินเข้ามาดู คอยให้ความรู้เรื-องการใช้ถนนอย่างปลอดภัยไป และเขียนใบสมัครเพิม- ขึน เรือ- ยๆ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ด้วย ความพิเศษของบูธนีอยู่ตรงที- มีเจ้าหน้ าทีหมุนเวียนมาคอยเชิญชวนคนทีเ- ดินผ่านไปมา ต่อมาในช่วงเวลา 11.30 น. เริม- มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่ วยงานต่างๆ มากขึน ทําให้ในส่วนของ ลานนิทรรศการมีคนเดินชมอย่างหนาตา ในขณะทีบ- ูธต่างๆ เริม- มีเสียงเรียกคนเข้าไปชมนิทรรศการและ ร่วมเล่นเกมส์อย่างคึกคัก ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. บางบูธเริม- เก็บของแล้ว แต่บูธที-ยงั มีคนเข้าชม งานอย่างต่อเนื-องคือ บูธที-มกี ารเล่นเกมส์และแจกของรางวัล เช่น บูธของสถานีจราจรเพื-อสังคม (FM 99.5), YAMAHA เป็ นต้น ในขณะที-บูธจัดแสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่างๆ ค่อนข้างเงียบเหงา หรือบางบูธแทบจะไม่มคี นดูเลย ซึง- ส่วนใหญ่อยูใ่ นโซนสีเขียว สํา หรับบูธ ขายของซึ-ง มีอ ยู่เ พียง 3-4 ร้า น ได้แ ก่ ร้านขายเครือ- งหนัง (กระเป๋า รองเท้า) และร้านขาย เสือ ผ้ า (ชุ ด ทํ า งาน) แว่ น ตาและเครื-อ งประดับ พบว่ า มีค นมาซือ ของไม่ ม ากนั ก ในช่ ว งเช้า ก่ อ น 11.00 น. แต่ ห ลัง จากนัน ร้า นค้า เริ-ม ติด ป้ ายลด ราคา ทําให้มผี ู้เ ข้าร่ว มงานมาเลือกซือ ของคึก คัก มากขึน ซึง- ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทํางานแล้ว


41

เมือ- สอบถามของเจ้าของร้านค้าต่างๆ ถึงปริมาณการขายในแต่ละวันก็ได้รบั คําตอบทีค- ล้ายคลึง กันคือ วันแรกของการจัดงาน (25 สิงหาคม 2554) ขายได้มากกว่า เพราะมีผเู้ ข้าร่วมจากต่างจังหวัดมา เป็ นจํานวนมาก แต่วนั ทีส- องนี (26 สิงหาคม 2554) มีคนมาร่วมงานบางตา และส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน/ นักศึกษาทําไม่สนใจซือของ มุ่งแต่จะเข้าสู่บูธที-มกี ารเล่นเกมส์ แจกของรางวัล หรือมีพธิ กี ร/พริตตีท-ี ดึงดูดคนเข้าไปร่วมกิจกรรม

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ภาพรวมการจัดงานในส่วนลานนิ ทรรศการวันศุกร์ที% 26 สิ งหาคม 2554 (ช่วงบ่าย) ในช่วงบ่ายตัง แต่ประมาณ 14.00 น. บูธต่างๆ เริม- เก็บของมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนคนเดินดู นิทรรศการเหลือน้อยลงมาก มีเพียงบูธทีม- กี ารเล่นเกมส์ทย-ี งั คงมีคนเข้าไปกระจุกตัวกันอยู่โดยเฉพาะใน โซนสีแดง ส่วนของลานแสดงผลงานวิจยั มีนกั เรียน/นักศึกษาเดินชมงานบางตาลง กว่าในช่วงเช้ามาก มี บางส่วนทีเ- ป็นคนเข้าร่วมฟงั สัมมนาในห้องประชุมทีอ- อกมาหลบอากาศหนาวเย็นจากภายในห้องประชุม ออกมาเดินดูนิทรรศการสักพัก แล้วจึงกลับเข้าไปนังฟ - งั ต่อ

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ในช่ วงบ่ าย ลานแสดงผลงานวิจัยมีคน เดินชมบอร์ ดบางตาลงกว่ าช่ วงเช้ า และ มีบางส่ วนทีเดินรอการจับฉลากชิง รางวัลในช่ วงท้ ายงาน

โซนสีส้ม เป็ นบริเวณทีมีคน เดินชมงานน้ อยทีสุดไม่ ว่าจะ เป็ นช่ วงเวลาใด

ในช่ วงบ่ ายโซนสีแดงยังคงมี คนเข้ าชมงานและร่ วมเล่ น เกมส์ ทํากิจกรรมต่ างๆ อย่ างคึกคัก

ในช่ วงบ่ าย โซนสีเขียวค่ อนข้ าง เงียบเหงา บูธต่ างๆ เริมเก็บ ของและปิ ด เวทีกลางยังคงมี กิจกรรมอยู่แต่ มีคนดูน้อยมาก


42

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

สําหรับบูธในโซนสีเขียวมีการทยอยกันเก็บของและปิ ดลงเป็ นจํานวนมาก มีเพียงผูเ้ ข้าร่วมงาน บางส่วนทีน- งั - ดูการฉายวีดที ศั น์และการแสดงสลับกับการเล่นเกมส์บริเวณหน้าเวทีกลาง แต่กถ็ อื ว่าน้อย มาก เมื-อเปรียบเทียบกับจํานวนทีน- ัง- ที-จดั ไว้ประมาณ 100 ที-นงั - ทําให้ภาพของคนดูในส่วนเวทีกลางนี ค่อนข้างโล่ง และยิง- ไม่ดงึ ดูดให้คนเข้ามาสนใจชมการแสดงในส่วนนี นอกจากนี มีบูธบางส่วนที-ต งั เรียงแถว หันหน้ าเข้ากําแพงก่ อ นถึงห้อ งประชุม 220-221 สังเกตุพบว่ามีผู้เดินชมงานใน ส่วนนีน้อยมากตัง แต่ในช่วงบ่ายของวัน แรก ทัง นี บูธส่วนใหญ่เป็ นบูธจัดแสดง ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในรูป แบบของบอร์ด และมีเจ้าหน้าทีน- งเฝ ั - ้ าประจําบูธ ในส่วนของบูธจัดแสดงผลงานบริเวณหน้าห้องประชุม 201 (โซนสีสม้ ) ถือเป็ นจุดอับทีไ- ม่ค่อยมี ผูเ้ ข้าร่วมงานเดินมาชมนิทรรศการในส่วนนีเท่าใดนัก จากการสังเกตุมาแต่ตงั วันแรกของการจัดงาน ไม่ ว่าในช่วงเวลาใดก็พบว่ามีคนเดินเข้ามาดูงานในส่วนนีน้อยมาก เมือ- เปรียบเทียบกับบูธในส่วนอื-นๆ บูธต่างๆ ในทุกส่วนของลานนิทรรศการปิดบูธและ เก็บของเกือบทัง หมดหลังช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. เหลืออยู่เพียง 1 บูธ ที-ยงั คงมีคนต่อแถวเล่นเกมส์ เพื-อรับของรางวัลในช่วงสุดท้ายของการจัดงานคือ บูธของสถานีจราจรเพื-อสังคม (FM 99.5)

5. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา การนําเสนอข้อมูลในส่วนนี เป็นการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็น ทีเ- ก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 534 ชุดและแบบบันทึกการสัมภาษณ์จํานวน 234 ชุด ใน ประเด็นเกี-ยวกับความคิดเห็นของผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาที-มตี ่ อ การจัดงานสัมมนาในภาพรวม ซึ-งรวมถึง รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยจะนํ าเสนอทัง ข้อมูลในรูปตาราง แผนภาพ และ ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี


43

5.1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม

ea

rc

h

In

st itu

te

•เพศและอายุ การประมวลผลรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจากแบบสอบถามการสํารวจ ความคิดเห็นทีเ- ก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทัง สองวันรวม 534 ชุด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือเป็ นเพศชายร้อยละ 57.5 และเพศหญิงร้อยละ 41.7 ปี มีอายุเฉลีย- 42.17 ปี อายุต-ําสุด 17 ปี อายุสูงสุด 74 ปี โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 35.0 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 24.9 และพบว่ามีผตู้ อบแบบสํารวจความคิดเห็นชนิดตอบเองทีม- อี ายุมากกว่า 60 ปี อีก ร้อยละ 4.3 (ดังแผนภาพ 2-9)

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

แผนภาพ 2-9 กลุ่มอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม

•จังหวัดที%ทาํ งาน สังกัดของหน่ วยงาน ผูต้ อบแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นชนิดตอบเอง ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ท-ี ํางานอยู่ในจังหวัด ต่างๆ โดยพบว่า เป็ นผู้ทํางานในพืน ทีก- รุงเทพมหานครในสัดส่วนมากทีส- ุด คือ ร้อยละ 15.7 รองลงมา คือผู้ท-ที ํางานในพืนทีจ- งั หวัดขอนแก่น ร้อยละ 9.0 จังหวัดสงขลา ร้อยละ 4.9 ส่วนที-เหลือกกระจายตัว ตามจังหวัดต่างๆ ด้านหน่วยงานทีส- งั กัดพบว่า ร้อยละ 12.9 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รองลงมาร้อยละ 15.0 สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ท-สี งั กัดองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ-นและองค์ก รเอกชนในสัดส่ว น ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 13.1 และร้อยละ 12.9 ตามลําดับ (ดังแผนภาพที- 2-10)


44

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-10 สังกัดของหน่วยงานผูต้ อบแบบสอบถาม

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

ข้อมูลด้านตําแหน่งการปฏิบตั งิ านพบว่า ร้อยละ 56.2 มีตําแหน่ งระดับหัวหน้างาน/กลุ่ม/ฝา่ ย เมื-อจําแนกตามลักษณะหน่ วยงานพบว่า ร้อยละ 27.7 สังกัดส่วนราชการต่างๆ รองลงมาร้อยละ 14.2 สังกัดหน่ วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน- โดยร้อยละ 12.0 และร้อยละ 2.2 สังกัดหน่ วยงานองค์กร เอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ (ดังแผนภาพที- 2-11)

C

hu l

แผนภาพ 2-11 ตําแหน่งการปฏิบตั งิ านของผูต้ อบแบบสอบถาม


45

•บทบาทหน้ าที%ของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านบทบาทหน้าที-ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีสดั ดส่วนของผู้ท-รี บั ผิดชอบงานด้านอื-นๆ และผู้ท-รี บั ผิดชอบงานด้านอุบตั เิ หตุจราจรโดยตรง ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 31.3 และร้อยละ 30.9 ตามลําดับ ทัง นีมผี ทู้ ร-ี บั ผิดชอบงานด้านวิชาการ ร้อยละ 15.2 และผูท้ ร-ี บั ผิดชอบงานด้านบริหาร องค์กรอีกร้อยละ 11.4 (ดังแผนภาพ 2-12)

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-12 บทบาทหน้าทีข- องผูต้ อบแบบสอบถาม

al o

ng ko

rn

U

5.2 ข้อมูลเกี%ย วกับการเข้าร่วมสัมมนา: (จํานวนครัง7 ทีเ+ ข้าร่ว ม การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน จํานวนวันทีค+ าดดว่าจะอยูร่ ว่ มสัมมนา และการรับรูข้ า่ วสารข้อมูลการจัดสัมมนา)

C

hu l

• จํานวนครัง) ที%เข้าร่วมสัมมนา ผูต้ อบแบสอบถามร้อยละ 62.1 เป็นผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาครัง นีเป็ นครัง แรก โดยมีสดั ส่วนของผูท้ เ-ี ข้า ร่วมสัมมนาระหว่าง 2-3 ครัง ร้อยละ 18.5 และร้อยละ 10.9 ตามลําดับ ทัง นีมผี เู้ ข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 7.9 ทีเ- ข้าร่วมสัมมนามากกว่า 3 ครัง


46

es

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-13 จํานวนครัง ทีเ- ข้าร่วมสัมมนา

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

• การจ่ายเงิ นค่าลงทะเบียน จํานวนวันที%คาดดว่าจะอยู่รว่ มสัมมนา ด้านการจ่ายค่าลงทะเบียนพบว่า ร้อยละ 76.4 ได้รบั การสนับสนุ นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงาน/ต้นสังกัด และมีเพียงร้อยละ 5.2 เท่านัน ทีจ- า่ ยเงินเพื-อเข้าร่วมสัมมนาเอง ส่วนจํานวนวันที-ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะอยู่ร่วมการสัมมนานัน พบว่า เกือบทัง หมดคือ ร้อยละ 92.5 มีความตัง ใจที-จะอยู่ร่วมในการสัมมนานีทงั สองวัน มึเพียงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.6 เท่านัน ทีค- าดว่าจะอยูร่ ว่ มการสัมมาได้เฉพาะวันที- 25 สิงหาคม และเฉพาะวันที- 26 สิงหาคม ตามลําดับ แผนภาพ 2-14 การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน


47

ea

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-15 วันทีค- าดว่าจะเข้าร่วมการสัมมนา

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

• ระยะเวลาที%ได้รบั ข่าวสารการสัมมนา และแหล่งข้อมูลข่าวสารการจัดสัมมนา ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 45.9 ได้รบั ข่าวสารการสัมมนาตัง แต่ 2 สัปดาห์-ไม่เกิน 1 เดือน ก่อน มีการจัดสัมมนา รองลงมาร้อยละ 26.8 ได้รบั ข่าวสารในระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนมีการจัดสัมมนา ในขณะทีร- อ้ ยละ 20.0 ได้รบั ข่าวสารในระยะเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ทัง นีมเี พียงร้อยละ 5.4 เท่านัน ทีไ- ด้ รับทราบข่าวสารการสัมมนามากกว่า 3 เดือน ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการจัดสัมมนา พบว่า แหล่งข้อมูลประเภทหนังสือเวียนภายในหน่ วยงาน เป็นช่องทางทีผ- ตู้ อบแบบสอบถามได้รบั ข่าวสารการสัมมนามากทีส- ุด คิดเป็ นร้อยละ 56.2 รองลงมาร้อย ละ 21.9 ได้รบั ข่าวสารการสัมมนาจากจดหมายข่าว/วารสาร/จุลสาร ในขณะที-ผู้ท-รี ะบุว่าได้รบั ข่าวสาร จาก website และเพื-อนร่วมงาน มีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 16.5 และ ร้อยละ 14.4 ตามลําดับ แผนภาพ 2-16 ระยะเวลาทีไ- ด้รบั ข่าวสารการสัมมนา


In

st itu

te

48

h

ตาราง 2.22 แหล่งข้อมูลข่าวสารการสัมมนา

ea

rc

N=534

lR ci a So rs ity

ร้อยละ 56.2 21.9 16.5 14.4 5.8 1.3 1.3 9.0 10.9

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

หนังสือเวียนภายในหน่ วยงาน จดหมายข่าว/วารสาร/จุลสาร website เพื-อนร่วมงาน e-mail งานประชุมสัมมนา วิทยุทอ้ งถินหนังสือพิมพ์ทอ้ งถินแหล่งอื-นๆ หมายเหตุ: เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ

จํานวน 300 117 88 77 31 7 7 48 58

es

แหล่งข้อมูลข่าวสารการสัมมนา

5.3 ประเด็นความคาดหวังและความต้องการความรู้ในการเข้าร่วมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังความรู้เพื-อนํ าไปประยุกต์ใช้มากเป็ นอันดับที- 1 รองลงมา ได้แก่ ความคาดหวังเครือข่ายที-จะส่งผลต่อการทํางานด้านการป้องกันแก้ไขอุบตั เิ หตุจราจรในอนาคต แลกเปลีย- นประสบการณ์การทํางานในแต่ละพืน ที- และเพื-อทบทวนความรูด้ ้านความปลอดภัยทางถนน ในขณะทีค- วามคาดหวังต่อเพื-อนใหม่มคี ่าเฉลีย- น้อยทีส- ุด • ความคาดหวังของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามคาดหวังความรู้เพื-อนํ าไปประยุกต์ใช้มากเป็ นอันดับที- 1 รองลงมาได้แก่ เครือข่ายที-จะส่งผลต่อการทํางานด้านการป้องกันแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรในอนาคต โดยมีคะแนน


49

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ของผู้ต อบแบบสอบถามที-ค าดหวังการแลกเปลี-ยนประสบการณ์ ก ารทํา งานในแต่ ล ะพืนที- และเพื-อ ทบทวนความารูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนนใกล้เคียงกัน ทัง นีผตู้ อบแบบสอบถามีความคาดหวังต่อการ ได้เพื-อนใหม่น้อยทีส- ุด ดังตาราง 2-23 นอกจากนัน จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงประเด็นความคาดหวังสิง- ใดจากการสัมมนา สะท้อนให้เห็นประเด็นความคาดหวังหลายๆประเด็นเช่น “… อยากให้คนในท้องถิน+ มาร่วมสัมมนาเยอะๆ เพราะจะเกิดการตืน+ ตัวว่าทําไมจังหวัดนี7ทําได้ แต่ทาํ ไมจังหวัดเราถึงทําอย่างเขาไม่ได้ จะได้มาร่วมปรึกษาหารือแนวทางร่วมกัน…” (การแพทย์ฉุกเฉิน, ไม่ระบุหน่วยงาน, จังหวัดกระบี)+ “…อยากได้รปู แบบใหม่ๆ โครงการใหม่ๆเพือ+ นําไปจัดทีห+ น่ วยงานของตนเอง…” (หัวหน้าฝา่ ย สาธารณสุข, องค์การบริหารส่วนตําบลปา่ สัก, จังหวัดลําพูน) ส่วนบางท่านก็ไม่ได้ตงั ความคาดหวังสิง- ใดไว้ก่อนเข้าร่วมสัมมนา แต่กไ็ ด้รบั ประโยชน์จากการ สัมมนา หลังจากได้เข้าร่วมแล้ว “… ไม่ได้คาดหวังอะไรจากการสัมมนาครัง7 นี7 แต่ในเมือ+ มาแล้วก็ได้รบั ประโยชน์มากมาย และ อยากให้ทุก คนช่ว ยกันปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน นํ าตัว อย่างโครงการดีๆ ทีไ+ ด้เ ห็นจากจังหวัดอืน+ ๆไป ประยุกต์ใ ช้ใ นการทํางานในหน่ ว ยงานของตนเอง…” (อาสาสมัค รสาธารสุข, ไม่ระบุห น่ วยงาน, กรุงเทพมหานคร)

ng ko

rn

U

ni

ve

ตาราง 2-23 ความคาดหวังในการเข้าร่วมสัมมนา คะแนน

hu l

al o

ความคาดหวัง

1637

C

ความรูเ้ พื-อนําไปประยุกต์ใช้ ั เครือข่ายทีจ- ะส่งผลต่อการทํางานด้านการป้องกันแก้ไขปญหา อุบตั เิ หตุจราจรในอนาคต แลกเปลีย- นประสบการณ์การทํางานในแต่ละพืน ทีเพื-อทบทวนความรูด้ า้ นความปลอดภัยทางถนน เพื-อนใหม่

N=534 ค่า ค่าเฉลี%ย เบี%ยงเบน มาตรฐาน 3.07 1.348

1262

2.36

1.371

1145 1062 545

2.14 1.99 1.02

1.311 1.47 1.269

หมายเหตุ: เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย

•ความต้องการรับความรู้ในห้องสัมมนาย่อย ด้านความต้องการรับความรูใ้ นห้องสัมมนาย่อย พบว่าการสัมมนาในวันที- 25 สิงหาคม ซึง- มีการ แบ่งห้องสัมมนาย่อยจํานวน 6 ห้องนัน ห้องสัมมนาย่อยทีผ- ตู้ อบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับฟงั


50

st itu

te

มากทีส- ุด 2 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที- 1) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวม ใจชุมชนท้องถิน- ” ร้อยละ 43.6 และ อันดับที- 2) ห้อง “เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ” ร้อยละ 34.6 การสัมมนาห้องย่อยวันที- 26 สิงหาคม มีการแบ่งห้องย่อยจํานวน 6 ห้องเช่นเดียวกัน ซึง- พบว่า ห้อง “พลังผู้บริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย” เป็ นห้องที-มผี ู้ต้องการเข้ารับความรู้มากที-สุด ร้อยละ 38.2 รองลงได้แก่ ห้อง “เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ” ร้อยละ 28.5

In

ตาราง 2.24 ความต้องการรับความรูใ้ นห้องสัมมนาย่อย

ea

rc

h

N=543

es

เนื) อหา

ร้อยละ

185 147 233 121 58 70

34.6 27.5 43.6 22.7 10.9 13.1

152 204 140 136 96 54

28.5 38.2 26.2 25.5 18.0 10.0

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

วันที- 25 สิงหาคม 2554 ห้องที- 1 เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ห้องที- 2 พลังผูบ้ ริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย ห้องที- 3 ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถินห้องที- 4 การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนนปลอดภัย ห้องที- 5 สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน ห้องที- 6 ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน วันที- 26 สิงหาคม 2554 ห้องที- 1 เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ห้องที- 2 พลังผูบ้ ริโภค เพื-อรถสาธารณะปลอดภัย ห้องที- 3 ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม- ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถินห้องที- 4 การแพทย์ฉุกเฉิน เพื-อถนนปลอดภัย ห้องที- 5 สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน ห้องที- 6 ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน หมายเหตุ: เลือกตอบไม่เกิน 2 หัวข้อการบรรยายในแต่ละวัน

จํานวน

5.4สาเหตุ ปัจจัยที%ทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุและปัญหาอุบตั ิ เหตุในพื)นที% •สาเหตุ/ปัจจัยที%ทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุในพื)นที%


51

In

st itu

te

สาเหตุ แ ละป จั จัย ที-ทํ า ให้เ กิด อุ บ ัติใ นพืน ที- พบว่ า ในพืน ที-ท-ีผู้เ ข้า ร่ ว มสัม มนาอาศัย อยู่ห รือ ปฏิบตั งิ านอยู่นนั มีผขู้ บั ขีท- ม-ี พี ฤติกรรมการขับขีท- ไ-ี ม่ปลอดภัยทีเ- ป็ นปญั หาตัง แต่รอ้ ยละ 56.6-94.6 โดย พฤติกรรมการขับขีท- ไ-ี ม่ปลอดภัยทีเ- ป็ นปญั หาร่วมกัน ซึง- ผูต้ อบแบบสอบถามระบุถงึ มากทีส- ุด 3 อันดับ แรก ได้แก่ พฤติกรรมเมาแล้วขับ ร้อยละ 94.6 รองลงมาได้แก่ ไม่รกู้ ฎจราจร 92.3 ขับรถด้วยความเร็ว เกินกว่าที-กฎหมายกําหนด ร้อยละ 91.4 ทัง นีสาเหตุ/ปจั จัยที-ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุในพืน ทีท- -มี กี ารระบุถงึ น้อยทีส- ุด คือ การไม่มใี บขับขี- ร้อยละ 56.6 (ดังตาราง 2-25)

es lR ci a So

rn

U

ni

ve

rs ity

สาเหตุ/ปัจจัย ก. การดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ ข. เมาแล้วขับ ค. โทรแล้วขับ ง. ไม่สวมหมวกนิรภัย จ. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฉ. ไม่ร้กู ฎจราจร

ea

rc

h

ตาราง 2-25 สาเหตุ/ ปจั จัยทีท- าํ ให้เกิดอุบตั เิ หตุในพืน ทีN= 534 ร้อยละ 67.8 94.6 73.8 81.3 67.6 92.3 56.6 91.4

ฌ. การขับขีย- อ้ นศร หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ขัอ

87.3

C

hu l

al o

ng ko

ช. การไม่มใี บขับขีซ. ขับรถด้วยความเร็วเกิ นกว่าที%กฎหมายกําหนด

•ปัญหาอุบตั ิ เหตุที%เกิ ดขึ)นในพื)นที% เมื-อให้ผตู้ อบแบบสอบถามระบุถงึ ลักษณะของปญั หาอุบตั เิ หตุในพืน ทีท- อ-ี าศัยหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เป็ นที-น่าสนใจว่าสิง- ที-ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็ นปญั หามากที-สุดถึงร้อยละ 81.5 คือผู้ขบั ขี-ไม่สวม หมวกนิรภัย รองลงมาร้อยละ 80.0 คือ เด็กอายุต-ํากว่า 15 ปี ขบั ขีร- ถมอเตอร์ไซค์และถนนชํารุดใน สัดส่วนเท่ากัน โดยมีผรู้ ะบุถงึ ปญั หาป้าย/สัญญาณจราจรไม่ชดั เจน ร้อยละ 69.1 ทัง นีสาเหตุหรือปจั จัยทีทําให้เกิดอุบตั เิ หตุทม-ี กี ารระบุถงึ น้อยทีส- ุดคือ รถสาธารณะมีไม่เพียงพอ 47.6 ตาราง 2-26 ปญั หาอุบตั เิ หตุทเ-ี กิดขึน ในพืน ทีN= 534


52

สาเหตุ/ปัจจัยที%ทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ก. ป้าย/สัญญาณจราจรไม่ชดั เจน ข. ถนนชํารุด ค. ผู้ขบั ขี%ไม่สวมหมวกนิ รภัย ง. ผูข้ บั ขีไ- ม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ. เด็กอายุตาํ% กว่า 15 ปี ขับขี%รถมอเตอร์ไซค์ ฉ. การไม่มใี บขับขีช. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ซ. รถสาธารณะมีไม่เพียงพอ ฌ. รถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์สว่ นบุคคลมีจาํ นวนมากเกินไป ญ. ไม่มกี ารจัดระบบรถรับส่งนักเรียน หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ขัอ

te

st itu In h

es

ea

rc

5.5 ความคิ ดเห็นต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม

ร้อยละ 69.1 80.0 81.5 65.9 80.0 57.7 76.8 47.6 60.3 55.4

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

ผูต้ อบแบบสอบถามทีไ- ด้ให้ความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม มีจาํ นวนรวมทัง 534 ชุด โดยจําแนกความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการดําเนินการ ด้านสถานที- ด้าน วิชาการ ด้านนิทรรศการ และภาพรวมการจัดสัมมนา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ จัดสัมมนาในด้านต่างๆ ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี-ยตัง แต่ 3.55-4.15 โดยประเด็น “แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคุณภาพ” มีคะแนนเฉลีย- สูงสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจ “สถานทีจ+ ดั งาน เหมาะสําหรับการจัดสัมมนาครัง7 นี7” เมื-อได้สอบถามถึงความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่าประเด็น “หัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย เหมาะสมกับประเด็นหลักของการจัดสัมมนา เรื-อง “พลังเครือข่าย เพือ+ ถนนปลอดภัย” เป็ นประเด็นทีม- ี คะแนนเฉลี-ย สู ง ที-สุ ด ในด้า นวิช าการ รองลงมาคือ “ได้ร ับ ความรู้จ ากการสัม มนา” ในขณะที-ด้า น นิทรรศการนัน มีคะแนนเฉลีย- ในประเด็น “แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคุณภาพ” และ “ได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ” สูงทีส- ุดใกล้เคียงกัน นอกจากนียงั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม “มีความ พึงพอใจในภาพรวมของการจัดสัมมนา” และ “การจัดสัมมนาครัง นีจดั ได้ดแี ละเหมาะสม” โดยมีคะแนน เฉลีย- ใกล้เคียงกันในทัง 2 ประเด็น ตาราง 2-27 ความคิดเห็นในการจัดสัมมนาในภาพรวม

ข้อ ด้านการดําเนิ นการ

ประเด็นความคิ ดเห็น

ค่าเฉลี%ย

ค่า เบี%ยงเบน มาตรฐาน

การ แปลผล


53

3.97

0.846

มาก

3.83 3.86

0.742 0.787

มาก

3.72

0.870

มาก

4.01 3.65 4.15

0.802 0.910 2.020

มาก มากทีส- ดุ

0.719

มาก

st itu In

3.92

es

ประเด็นความคิ ดเห็น

ci a

การบรรยายแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม สามารถควบคุมเวลาการบรรยายได้ตรงตามทีก- ําหนด เอกสารประกอบการสัมมนามีความครอบคลุม ครบถ้วน ท่านได้แลกเปลี-ยน เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการดําเนินงาน 12. ป้องกันควบคุมอุบตั เิ หตุทางถนน 13. ได้รบั ความรูจ้ ากการสัมมนา ด้านนิ ทรรศการ 14. นิทรรศการ มีจํานวนเหมาะสม 15. นิทรรศการ มีคุณภาพ 16. นิทรรศการ มีความน่ าสนใจ 17. ได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ 18. แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคณ ุ ภาพ ภาพรวมการจัดสัมมนา 19. ในภาพรวม การจัดสัมมนาครัง นีจดั ได้ดแี ละเหมาะสม 20. มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม หมายเหตุ: แสดงความคิดเห็นในทุกหัวข้อ

3.85 3.70 3.65 3.55 3.87

0.835 0.721

มาก

3.90 3.81 3.86 3.93 3.95

2.522 0.746 0.749 0.741 2.521

มาก มาก มาก มาก มาก

3.92 3.91

0.745 0.757

มาก มาก

ค่าเฉลี%ย

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

9. 10. 11.

มาก

ค่า เบี%ยงเบน มาตรฐาน 0.681 1.501 0.786

lR

ข้อ

ea

rc

h

ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ช่วงเวลา (วันที- 25-26 สิงหาคม 2554) ในการจัดสัมมนา 2. มีความเหมาะสม 3. ระยะเวลา (2วัน) ในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม ท่านได้รบั การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที4. เป็ นอย่างดีภายในงานสัมมนา ด้านสถานที% 5. สถานทีจ- ดั งาน เหมาะสําหรับการจัดสัมมนาครัง นี 6. อาหารและเครื-องดื-ม เพียงพอ และมีคณ ุ ภาพ 7. แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคณ ุ ภาพ ด้านวิ ชาการ หัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย เหมาะสมกับประเด็นหลักของการจัด 8. สัมมนา เรื%อง “พลังเครือข่าย เพื%อถนนปลอดภัย”

te

1.

การ แปลผล มาก มาก มาก

มาก

5.6 ความคาดหวัง และการได้รบั ความรู้ตามที%คาดหวังของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในครัง นี ถึงความคาดหวังก่อนเข้าร่วมสัมมนา ว่าคาดหวังอะไรจากการสัมมนาครัง นี และได้รบั ความรู้ความเข้าใจตามที-คาดหวังไว้หรือไม่ จากการ


54

สัมภาษณ์ 234 ราย พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาร้อยละ 98.72 (231) ระบุว่าตนเองได้รบั ความรู้ตามทีคาดหวังไว้ ในขณะทีม- เี พียง 3 รายเท่านัน ทีก- ล่าวว่าไม่ได้รบั ความรูต้ ามทีค- าดหวัง ตามแผนภาพที- 2-17

rc

h

In

st itu

te

แผนภาพ 2-17 การได้รบั ความรูต้ ามทีค- าดหวัง

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

เมือ- พิจารณาในเชิงรายละเอียด ถึงความรูแ้ ละประโยชน์ทไ-ี ด้รบั ตามความคาดหวังนัน ผูเ้ ข้าร่วม สัมมนาทีต- อบแบบสัมภาษณ์ ระบุว่า ตนเองได้รบั ความรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุจราจรเพื-อนําไปประยุกต์ใช้กบั งาน ในส่วนหน้าทีท- ต-ี นเองรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึง- เป็ นประโยชน์ตามทีต- นเองคาดหวังไว้ว่าจะได้รบั จากการมา สัมมนาในครัง นี ร้อยละ 37.80 (85) อีกร้อยละ 11.26 (26) ระบุว่า ได้ทราบถึงรูปแบบ และวิธกี าร ดําเนินงานในพืน ที- ตามทีค- าดหวังไว้ ร้อยละ 10.82 (25) ได้รบั ทราบทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน- ตามทีค- าดหวัง ซึง- คิดเป็ นสัดส่วนที-ใกล้เคียงกับผูท้ -รี ะบุว่า คาดหวังจะนําเอกสาร/ ความรู้ไ ปใช้รณรงค์อ บรมให้ค วามรู้ต่ อ และคาดหวังจะรับ ทราบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/การบังคับใช้ กฎหมาย ซึง- ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาก็ได้รบั ประโยชน์ตามทีค- าดหวังไว้

hu l

al o

ตาราง 2-28 ความรูท้ ไ-ี ด้รบั จากการเข้าร่วมสัมมนาตามทีค- าดหวัง

C

ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น ความรูท้ ี%ได้รบั จากการเข้าร่วมสัมมนาตามที%คาดหวัง จํานวน ร้อยละ

ความรูด้ า้ นอุบตั ิ เหตุจราจรเพือ% นําไปใช้ในการทํางาน

85

37.80

รูปแบบ/วิ ธีการดําเนิ นงานในพืน) ที%

26

11.26

ทิ ศทางการดําเนิ นงานของ อปท.

25

10.82

นําเอกสาร/ความรูไ้ ปใช้รณรงค์อบรมให้ความรูต้ ่อ

23

9.96

รับทราบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/การบังคับใช้กฎหมาย เครือข่ายการทํางาน แลกเปลีย- นประสบการณ์ ความเห็น การรับทราบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ การผลักดันในเชิงนโยบาย

21 19 13 7

9.09 8.23 5.63 3.03


55

ความรูท้ ี%ได้รบั จากการเข้าร่วมสัมมนาตามที%คาดหวัง

จํานวน

ร้อยละ

2 2

0.87 0.87

2 1 1

0.87 0.43 0.43

กระตุน้ ความคิดให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แนวทางการลดความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สนิ จาก อุบตั เิ หตุน้อยลง ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทีความรูเ้ กีย- วกับจราจร ั การแก้ไขปญหาการซื อ ขายรถ อยากให้นําเรื-องราวจริงของผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุมาเผยแพร่

st itu

te

5.7 ประเด็นความรู้ที%เป็ นประโยชน์และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

สําหรับการประเมินผลการสัมมนาในครัง นี คณะผูป้ ระเมินได้ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้าร่วม สัมมนา เพื-อให้ไ ด้รบั ความคิดเห็นของผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาในเชิงรายละเอียดมากยิง- ขึน โดยเฉพาะใน ประเด็นความรูใ้ ดบ้างทีผ- ู้เข้าร่วมสัมมนาได้รบั แนวทางการนํ าความรูท้ ไ-ี ด้รบั นัน ไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบตั ิในพืนที-จริง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีแนวทางอย่างไร รวมทัง มีปจั จัยใดบ้างที-จะสนับสนุ นการนํ า ความรูน้ นั ไปใช้ประโยชน์ได้ในพืน ทีจ- ริง

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

•ประเด็นความรู้ที%เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ถึงประเด็นความรูท้ เ-ี ป็ นประโยชน์ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมมองเห็น ว่ า ตนเองได้ร ับ ประโยชน์ จ ากการสัม มนาในประเด็น ที-แ ตกต่ า งหลากหลาย จึง ได้จํา แนกประเด็น สาระประโยชน์ทผ-ี เู้ ข้าร่วมสัมมนาได้รบั อย่างละเอียด เพื-อให้เห็นภาพความหลากหลายของความคิดเห็น ได้อย่างชัดเจนมากขึน ผูเ้ ข้าร่วมร้อยละ 18.02 (51) มองว่าตนเองได้รบั ประโยชน์เรื-องความปลอดภัยทางถนน ร้อยละ 9.54 (27) เห็นว่า ได้รบั ความรู้เ กี-ยวกับแนวทางความร่ว มมือ ระหว่างชุมชนและท้อ งถิ-น กับการลด อุบตั เิ หตุทางถนน ซึง- เป็ นสัดส่วนที-ใกล้เคียงกับประเด็นเรื-องนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน อุบตั เิ หตุ ซึง- คิดเป็ นร้อยละ 9.19 (26) นอกจากนัน ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนายังได้รบั ประโยชน์ในเรื-องของการ บังคับใช้กฎหมายจราจร ความร่วมมือเพื-อความปลอดภัยทางของรถสาธารณะ ความรูเ้ กี-ยวกับสถิตอิ ุบตั ิ เหตจราจร ความสูญเสีย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทของหน่ วยที-เกี-ยวข้อง ความร่วมมือเพื-อ ความปลอดภัยของรถสาธารณะ และรับทราบนโยบายการรณรงค์สวมหมวกกันน๊ อค100% ในสัดส่วนทีใกล้เคียงกันคือ ประมาณร้อยละ 4-7 ดังตาราง 2-29 นอกจากนี จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมสัมมนากล่าวถึงประโยชน์ทไ-ี ด้รบั จากการสัมมนาครัง นีว่า


56

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

“… ได้รบั ความรูเ้ รือ+ งความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานกับภาคประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัย และโครงการต่ างๆเช่ น การรณรงค์ส วมหมวกกันน็ อ ค โดยมีเ จ้าหน้ า ทีข+ องรัฐ ร่ว มมือ กับ ประชาชน…” (หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ์, จังหวัด จันทบุร)ี “…เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน+ เพราะได้รบั ข้อมูลเกีย+ วกับกฎหมายท้องถิน+ บางครัง7 ตํารวจก็ ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทวถึ ั + ง ต้องเป็ นหน้ าทีข+ องชุมชนท้องถิน+ ในการดูแลกันเอง การมีความรู้เรือ+ ง กฎหมายจึงเป็นประโยชน์…” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, สํานักงานป้องกันภัย, จังหวัดอํานาจเจริญ) “…เห็นตัวอย่างทีด+ ี ประเทศทีม+ รี ปู แบบการจัดการจราจรทีด+ อี ย่างเช่นประเทศญีป+ ุน่ ทําให้ได้รบั ความรูแ้ ละการเปรียบเทียบกับประเทศไทยเอง สามารถนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดไี ด้…” (เจ้าหน้าที,+ บริษทั วิวเทคเตรีย จํากัด, จังหวัดสมุทรปราการ)

rs ity

สาระประโยชน์ที%ได้รบั

So

ci a

ตาราง 2-29 สาระประโยชน์ทผ-ี เู้ ข้าร่วมสัมมนาได้รบั

51

18.02

ท้องถิ% น/ชุมชนกับการลดอุบตั ิ เหตุทางถนน

27

9.54

นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ในการป้ องกันอุบตั ิ เหตุ

26

9.19

ผ่ามิตกิ ารบังคับใช้กฎหมายจราจร ความร่วมมือเพื-อความปลอดภัยทางของรถสาธารณะ สถิตอิ ุบตั เิ หตจราจร ความสูญเสีย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทของหน่วยทีเ- กีย- วข้อง ความร่วมมือเพื-อความปลอดภัยของรถสาธารณะ การรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค 100% การป้องกันอุบตั เิ หตุในสถานประกอบการ การจัดการความปลอดภัยบริเวณสถานทีส- ญ ั จรในชุมชน การจัดการจราจรในโรงเรียน การผลักดันการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถสาธารณะ การปฏิบตั ติ นในการขับขีพรบ.ประกันภัยเกีย- วกับอุบตั เิ หตุบนท้องถนน

20 18 16 13 13 13 11 11 9 7 7 6

7.07 6.36 5.65 4.59 4.59 4.59 3.89 3.89 3.18 2.47 2.47 2.12

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

ความปลอดภัยทางถนน

ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น จํานวน ร้อยละ


57

สาระประโยชน์ที%ได้รบั

จํานวน

ร้อยละ

4 4 3 3 3

1.41 1.41 1.06 1.06 1.06

รูปแบบความร่วมมือกับท้องถิน- ในการบังคับใช้กฎหมาย บทเรียนจากญีป- ุน่ กับการจัดการความปลอดภัยบนถนน การจัดการจุดเสีย- ง ความสําคัญของกองทุนผูค้ รองสิทธิผใู้ ช้รถโดยสาร บทบาทหน่วยงานทีเ- กีย- วข้อง

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

• การนําความรู้ที%ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ เมื-อสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงประเด็นสาระประโยชน์ ท-ไี ด้รบั แล้ว จึงสอบถามต่ อเนื-องถึง แนวคิด แนวทางในการนํ าความรูท้ -ไี ด้รบั มานัน ไปประยุกต์ปฏิบตั จิ ริง หรือประยุกต์กบั งานที-ผู้เข้าร่วม สัมมนารับผิดชอบอยู่อย่างไรได้บ้าง ร้อ ยละ 25.98 (66) เห็นว่า สามารถนํ าความรู้ไปใช้ใ นการ ปฏิบตั ิงาน เสริมกับหน้ าที-รบั ผิดชอบหลัก ของตนเองได้ ร้อยละ 24.80 (63) มองว่าสามารถนํ าไปใช้ ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน และแนะนําบุคคลรอบข้างได้ ในขณะทีร- อ้ ยละ 18.11 (46) มองไปถึงแนวทางใน การนํ าความรู้นัน ไปขยายผลต่อ โดยวิธกี ารเผยแพร่ รณรงค์ รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ใ น ชุมชนและสถานศึกษา อีกร้อยละ 10.63 (27) นอกจากนี จากตัว อย่างการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางราย แสดงความคิดเห็นเกี-ยวกับ ประเด็นการนําความรูท้ ไ-ี ด้รบั ไปปรับใช้ปฏิบตั ิ เช่น

C

hu l

al o

ng ko

rn

“…นําความรูไ้ ปปรับใช้ได้ เช่น จากการฟงั บรรยายเรือ+ งการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถนําความรูท้ ี + ได้ไปปรับใช้กบั งานทีร+ บั ผิดชอบ และเผยแพร่ให้กบั คนในท้องถิน+ ว่าสาเหตุของอุบตั เิ หตุเกิดขึ7นเพราะ อะไร สามารถป้องกันและช่วยเหลือเบื7องต้นอย่างไรบ้าง…” (พยาบาล, โรงพยาบาลมะการักษ์, จังหวัด กาญจนบุร)ี “…นํารูปแบบ วิธกี ารของการนําเสนอเพือ+ นําไปเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพือ+ ให้เยาวชนตระหนัก และระมัดระวังในการขับขี + เรือ+ งความปลอดภัยให้มากขึน7 …” (นักวิชาการ, กรมการขนส่งทางบก, จังหวัด กรุงเทพมหานคร) “…จะนําความรูไ้ ปเผยแพร่แก่พนักงานในบริษทั และให้เขาตระหนักถึงผลดีและผลเสียทีเ+ กิดขึ7น ในการทํ า งานเกีย+ วกับ การบริก ารผู้ โ ดยสาร แต่ ห ลัก การจริง ๆก็ ค ือ ทํ า อย่ า งไรให้ ป ระชาชนเห็น ความสําคัญถึงความปลอดภัยในชีวติ ของตนเองมากกว่า…” (หัวหน้าฝา่ ยขนส่ง บริษทั ซินไฉฮัว7 , จังหวัด กรุงเทพมหานคร) “…ใช้ได้อย่างแน่ นอน เพราะจากกรณีศกึ ษาทีน+ ํามาเสนอในทีป+ รชุม มีความเป็ นรูปธรรมมาก มี กิจกรรมทีม+ องเห็นชัดเจน แต่พ7นื ทีเ+ องแต่ละพื7นที + ต้องนําไปปรับใช้เอง ให้เข้ากับบริบท เพราจะต้องมอง


58

สภาพปญั หาของพื7นทีเ+ องด้วยก่อนว่า สามารถทําได้มากน้อยแค่ไหน ถึงจะเป็นประโยชน์…” (ไม่ประสงค์ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล) ตาราง 2-30 การนําความรูท้ ไ-ี ด้รบั ไปปรับใช้ปฏิบตั ิ ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น จํานวน ร้อยละ

การนําความรูท้ ี%ได้รบั ไปปรับใช้ปฏิ บตั ิ

66

25.98

ใช้ปฏิ บตั ิ ในชีวิตประจําวัน/แนะนําบุคคลรอบข้าง

63

24.80

ให้ความรู/้ เผยแพร่/รณรงค์

46

18.11

ประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน/สถานศึกษา ประสานกับหน่วยงานอื-นๆ/บูรณาการการทํางาน

27

st itu

In

9.84

21

8.27

3

1.18

1

0.39

1

0.39

1

0.39

ea

rc

25

U

ni

ve

rs ity

จัดตัง งบประมาณในการใช้สญ ั ญาณจราจร สถิตทิ เ-ี ป็ นปจั จุบนั ทันสถานการณ์

10.63

h

So

ci a

ไม่จาํ เป็ นเพราะ หน่วยงานทําได้ดอี ยู่แล้ว

lR

es

จัดทําแผน/ผลักดันแผนงานโครงการในหน่วยงาน การสร้างจิตสํานึกให้คนในพืน ที-

te

ใช้สาํ หรับปฎิ บตั ิ งาน/เสริมการทํางาน

C

hu l

al o

ng ko

rn

•ปัจจัยสนับสนุนการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ สําหรับการนํ าความรูไ้ ปปฏิบตั จิ ริงในพืนที-นัน ผู้เข้าร่วมสัมมนามองว่าจําเป็ นต้องอาศัยปจั จัย เอือที-จะทําให้แนวทางในการทํางานนัน บรรลุผลสําเร็จได้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างหลากหลายถึงปจั จัยที-จะสนับสนุ นการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยร้อยละ 25.58 (77) มองว่า การประสานความร่วมมือในลัก ษณะภาคีเครือข่ายการทํางาน เป็ นป จั จัยเอือ ประการสําคัญ เพราะแต่ละส่วนงานจะมีความรับผิดชอบทีแ- ตกต่างกัน มีจุดแข็ง จุดอ่อนแตกต่างกัน ดังนัน การประสาน ความร่ว มมือ จะเป็ นการเติมเต็มซึ-งกันและกันได้ ส่วนร้อ ยละ13.29 (40) มองถึงการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ชุมชนและโรงเรียน เพราะให้ความสําคัญกับการปลูกฝงั จิตสํานึกสําหรับเด็กและเยาวชนเป็ น สําคัญ และร้อยละ 12.29 (37) มองว่า งบประมาณ เป็นปจั จัยสนับสนุนสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านในพืน ทีนอกจากนัน แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ยังเสนอความคิดเห็นในอีกหลากหลายประเด็นเกี-ยวกับปจั จัย สนับสนุ นการทํางาน เช่น ความพร้อมของบุคลากร การให้ความสําคัญของผู้บริหาร ผูน้ ํ า นักการเมือง ท้องถิน- การกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ท-ชี ดั เจน การบังคับใช้กฎหมาย/การมีกฎหมายที-เอือต่อการ ปฏิบตั ิ เป็นต้น ซึง- มีสดั ส่วนของผูต้ อบใกล้เคียงกันในแต่ละประเด็น ดังตาราง 2-31


59

ตาราง 2-31 ปจั จัยสนับสนุ นการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น จํานวน ร้อยละ 77

25.58

การมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชนและโรงเรียน

40

13.29

งบประมาณ

37

12.29

การเผยแพร่ขอ้ มูล การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์

27

8.97

ความพร้อมของบุคลากร

20

6.64

การให้ความสําคัญของผูบ้ ริหาร ผูน้ ํา นักการเมืองท้องถิน-

19

6.31

การกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ทช-ี ดั เจน

18

5.98

17

5.65

16

5.32

7

2.33

การให้ความร่วมมือ/ให้ความสําคัญของผูป้ ระกอบธุรกิจ

5

1.66

ความพร้อมของข้อมูล

5

1.66

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื-อง การปลูกฝงั จิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชน

3

1.00

3

1.00

ความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและกฎระเบียบ

1

0.33

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

ความพร้อมเครื-องมือ

ng ko

st itu

In

es

ea

การมีจติ สํานึกของผูใ้ ช้รถใช้ถนน

rc

การบังคับใช้กฎหมาย/การมีกฎหมายทีเ- อือ ต่อการปฏิบตั ิ

te

การประสานความร่วมมือ

h

ปัจจัยสนับสนุนการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

C

hu l

al o

ข้อมูลเพิม- เติมจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประเด็นปจั จัยสนับสนุ นการนํ าความรูไ้ ปใช้ ประโยชน์ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบางท่านให้ขอ้ คิดเห็นอย่างน่าสนใจว่า “… อย่างสําคัญคือ ความร่วมมือของเจ้าหน้าทีใ+ นองค์กร การสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร หรือหัวหน้า งาน และงบประมาณ เป็ นปจั จัยสนับสนุ นสําคัญ เพราะเราเป็ นเจ้าหน้าที + นโยบายจะต้องมาจากหัวหน้า งานหรือ ผู้บริห ารเป็ นหลัก ….” (เจ้า หน้ า ทีแ+ พทย์ฉุ ก เฉิ นจังหวัด, สํา นัก งานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช) “… ปจั จัยสนับสนุนคือ วิสยั ทัศน์ และนโยบายการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีเ+ กีย+ วข้อง รวมทัง7 การ ติดตามประเมินผลว่าถ้านํานโยบายไปปฏิบตั แิ ล้ว เป็ นทีน+ ่ าพอใจหรือไม่…” (วิศวกรโยธาชํานาญการ, ศูนย์ปภ.เขต 5, จังหวัดนครราชสีมา) “… งบประมาณมีความสําคัญ มาก ควรมีงบประมาณเพือ+ จัดซื7ออุปกรณ์ช่ว ยเหลือ ผู้ประสบ อุบตั เิ หตุทเี + พียงพอ ควรเป็ นอุปกรณ์ทที + นั สมัย เพือ+ ให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วมาก


60

ขึ7น และปจั จัยอีกประการหนึง+ คือ ประชาชนเองควรตระหนักและใส่ใจกับกฎจราจรด้วย…” (พยาบาล, โรงพยาบาลมะการักษ์, จังหวัดกาญจนบุร)ี

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

5.8 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการป้ องกันและลดปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน จากการสัมภาษณ์ผู้เ ข้าร่ว มสัมมนา หลายท่านได้เ สนอแนะแนวทางต่ อ การป้อ งกัน และลด ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างหลากหลาย ซึง- เป็ นข้อเสนอแนะทีเ- ป็ นประโยชน์ และอาจเป็ นแนวทางต่อ ผูส้ นใจการนําไปปฏิบตั ติ ่อไปได้ โดยร้อยละ 17.97 (46) ระบุว่าการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นแนวทางการ ป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนทีค- วรให้ความสําคัญมากทีส- ุด รองลงมาในสัดส่วนทีใ- กล้เคียงกัน มากคือการให้ความรูเ้ พื-อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั -วไป คิดเป็ นร้อยละ 17.58 (45) และอีกร้อย ละ 11.72 (30) มองว่า ผูข้ บั ขีค- วรปฏิบตั ติ ามกฎจราจร และหน่ วยงานที-เกี-ยวข้องควรมีการดําเนินงาน ร่วมกันอย่างบูรณาการ จะเป็นแนวทางการป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรอย่างได้ผล นอกจากนัน แล้ว ยังมีประเด็นข้อเสนอแนะอีกหลากหลายประการ จึงได้จาํ แนกความคิดเห็นของ ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์อย่างละเอียด เพื-อความเข้าใจในรายละเอียดได้มากขึน ดังตาราง 2-32 ตาราง 2-32 ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน

So

ci a

ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น

ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน และลดปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน

ร้อยละ

46

17.97

การให้ความรูเ้ พื%อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทัวไป %

45

17.58

การปฏิ บตั ิ ตามกฏจราจรของผูข้ บั ขี%

30

11.72

การทํางานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย

28

10.94

การรณรงค์ เผยแพร่ความรูเ้ รื-องอุบตั เิ หตุอย่างต่อเนื-อง การให้ความรูค้ วามเยาวชน วิศวกรรมจราจร สภาพถนนทีด- ี มีเครื-องหมายเตือน การมีจติ สํานึกของผูใ้ ช้รถใช้ถนน การให้ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านกับกลุ่มเจ้าหน้าทีการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชน การจัดทําหลักสูตรการศึกษาเรื-องอุบตั เิ หตุในโรงเรียน การจัดการจุดเสีย- ง/วิศวกรรมจราจร/สภาพถนนทีด- ี การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ การเพิม- ช่องทางเดินรถมอเตอร์ไซค์ (เลนมอเตอร์ไซค์) ผูน้ ําองค์กรมาร่วมทํางานอย่างจริงจัง

23 16 12 12 8 5 4 3 2 2 2

8.98 6.25 4.69 4.69 3.13 1.95 1.56 1.17 0.78 0.78 0.78

ve

rs ity

จํานวน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

การบังคับใช้กฎหมาย


61

ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน และลดปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน

จํานวน

ร้อยละ

2 1 1 1 1 1

0.78 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

st itu

te

การปรับปรุงสภาพรถโดยสารให้มคี วามปลอดภัย การมีเครื-องมือทีเ- กีย- วกับการป้องกัน ช่วยเหลืออุบตั เิ หตุ มีกฎหมายทีเ- อือ ต่อการปฏิบตั งิ านด้านอุบตั เิ หตุของชุมชน การจัดเก็บ/ให้ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุของหน่วยงาน การกําหนดเป็ นนโยบายสาธารณะ การผลักดันนโยบาย 5 เสาหลักอย่างจริงจัง

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

นอกจากนี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ยังได้แสดงความคิดเห็นเกีย- วกับแนวทางการ แก้ปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรทีน- ่าสนใจว่า “… ควรให้ความสําคัญกับการบังคับใช้กฎหมายทีเ+ ด็ดขาด เข้มข้นและเสมอภาค และให้ความรูก้ บั ประชาชน สร้างความตระหนักให้เกิดความเข้าใจและระมัดระวัง…” (คณะกรรมการ, ศูนย์คมุ้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค, จังหวัดสกลนคร) “…ควรเริม+ ต้นจากครอบครัวในการอบรมสังสอนเยาวชนตั + ง7 แต่เด็ก ให้รจู้ กั การขับขีท+ ปี + ลอดภัย พ่อแม่ ควรทําเป็ นแบบอย่าง…” (ไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล) “… ความตระหนัก สํานึกในบทบาทหน้าทีข+ องตนเอง ในการเคารพกฎจราจร เป็ นแนวทางสําคัญ ทุก คนควรรับผิดชอบในหน้าทีข+ องตนเอง เจ้าหน้าทีต+ ํารวจก็ควรมีหน้าทีด+ ูแลความปลอดภัยให้กบั ประชาชน และ ประชาชนก็ควรทําหน้ าทีข+ องตนเองคือเคารพกฎจราจร…” (หัว หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ์, จังหวัดจันทบุร)ี “…นอกจากการปลูกฝงั เยาวชนตัง7 แต่ในระดับครอบครัวแล้ว โรงเรียนควรมีหลักสูตรหรือการสอน เกีย+ วกับกฎจราจรอย่างจริงจังด้วย…” (วิศวกรโยธาชํานาญการ, ศูนย์ปภ.เขต 5, จังหวัดนครราชสีมา)


62

3

te

เปรียบเทียบการประเมินผลการสัมมนา เรือง ความปลอดภัยทางถนน ครัง# ที 8-10 In

st

itu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

ve

rs

ity

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

เนืองจากการสัมมนาระดับชาติเรือ งอุบตั เิ หตุจราจรและความปลอดภัยทางถนน ได้ดําเนินการอย่างต่อเนืองจนกระทังถึ งการจัดงานครัง' ที 10 ซึง ได้จดั ขึน' เมือ วันที 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 นัน' เพือประโยชน์ในการมองเห็นภาพรวมของการจัดงาน จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย สาระสําคัญในงานสัมมนา รวมไปถึง ผลการประเมินในแต่ละปี ทชี ดั เจนมากขึน' จึงได้ทําการเปรียบเทียบผลการประเมินและข้อมูลทัวไปของการจั ดงานสัมมนาทัง' 3 ปี ทผี ่านมา1 ทัง' นี' จะจําแนกการ นํ าเสนอเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที 1. การเปรียบเทียบข้อมูลทัวไปของการจั ดสัมมนา สาระความรู/้ นิทรรศการ ความรูท้ ไี ด้รบั การนํ าไปใช้ประโยชน์ (ตาราง 3-1) และ 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในภาพรวม (ตาราง 3-2) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี'

U

ni

ตารางที 3-1 เปรียบเทียบข้อมูลทัวไปของการจั ดสัมมนา สาระความรู/้ นิทรรศการ ความรูท้ ไี ด้รบั การนําไปใช้ประโยชน์

1

ครังที # 10

lo

ครังที # 9

la hu

Theme

“ท้องถิน -ชุมชน-ถนนปลอดภัย ร่วมใจ ลดอุบตั เิ หตุ”

C

1. ข้อมูลทัวไป 

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน

rn ko

ครังที # 8

ng

รายการ

“พลังเครือข่าย เพือถนนปลอดภัย: PARTNERSHIP FOR ROAD SAFETY”

“Time for Action: ทศวรรษแห่งการลงมือทํา”

ครอบคลุมการประเมินผลการสัมมนาครัง' ที 8 ครัง' ที 9 และครัง' ที 10 ซึง ดําเนินการประเมินผลโดย สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


63

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

ครังที # 10

10-12 ตุลาคม 2550 (รวม 3 วัน)

20-21 สิงหาคม 2552 (รวม 2 วัน)

สถานที

IMPACT เมืองทองธานี

BITEC บางนา

จํานวนผูเ้ ข้าร่วม (ระบบลงทะเบียน)

ลงทะเบียน 2,143 คน - ผูร้ ่วมสัมมนา 1,898 คน - แขกรับเชิญ 80 คน - วิทยากร 57 คน - คณะทํางาน/กรรมการ 108 คน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 57.9% - กระทรวงสาธารณสุข 19.4% - กระทรวงมหาดไทย 7.0% - กระทรวงคมนาคม 5.6% - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 3.6% - กระทรวงศึกษาธิการ 2.7%

ลงทะเบียน 1,856 คน - ผูร้ ่วมสัมมนา 494 คน - แขกรับเชิญ 1,301 คน - วิทยากร 51 คน - คณะทํางาน/กรรมการ 10 คน - กระทรวงสาธารณสุข 30.4% - กระทรวงมหาดไทย 25.3% - มูลนิธ/ิ NGOs 13.1% - กระทรวงคมนาคม 10.5% - สํานักนายกรัฐมนตรี 7.1% - กระทรวงศึกษาธิการ 5.2% - ส่วนตัว/ เอกชน 2.9% - ชุมชนอิสระ 2.7%

st In

ลงทะเบียน 1,329 คน

al

R

es

ea

rc

h

BITEC บางนา

ci

So

ity

rs

ve

ni

U

ko

ng

lo

la

hu

C

เนื# อหาสาระ ห้องวิ ชาการ

25-26 สิงหาคม 2554 (รวม 2 วัน)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 29.3 % - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19.1 % - โรงพยาบาลและหน่ ว ยงานของกระทรวง สาธารณสุข 12.6 % - สถาบัน การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานในสัง กัด 8.8% - ตํารวจ 7.6% - กรมการขนส่งทางบก 6.4% - กรมทางหลวงชนบท 3.8% แบ่งเป็ น 4 ห้องสัมมนาย่อย ในช่วงบ่ายวันแรก ช่ ว งเช้า ของวัน แรก พิธีเ ปิ ด ในห้อ งประชุ ม ช่วงเช้าวันแรก พิธเี ปิ ด สัมมนารวมห้องประชุม ของการสัมมนา ประกอบด้วย 5 ห้องย่อย ใหญ่ ช่วงบ่าย แบ่งเป็ น 6 ห้องสัมมนาย่อย ใหญ่ ช่วงบ่ายแบ่งเป็ น 6 ห้องสัมมนาย่อย

rn

สังกัดหน่ วยงานผูเ้ ข้าร่วม

itu

วันเดือนปี

te

รายการ


64

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

ครังที # 10

1) เวทีขอ้ เสนอใบขับขีร ุ่นเยาว์เพือถนน ปลอดภัย 2) เวทีเรียนรู้ มิตใิ หม่สคู่ วามปลอดภัย มอเตอร์ไซค์กบั วัยรุ่น 3) เวทีเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ เคล็ดลับ ความสําเร็จของท้องถิน ชุมชนในการส่งเสริม ความปลอดภัยทางถนน 4) เวทีเรียนรู้ มิตใิ หม่ในการจัดการข้อมูล ระดับพืน' ทีเ พือการแก้ไขปญั หาอย่างมีสว่ น ร่วม กรณีศกึ ษา 4 พืน' ที (ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น หาดใหญ่) 5) เวทีเรียนรู้ ขบวนการขับเคลือนเมาไม่ขบั วันทีส องช่วงเช้า แบ่งเป็ น 6 ห้องย่อย 1) เวทีขอ้ เสนอนโยบาย พลังประชาสังคมกับ ถนนปลอดภัย 2) เวทีตติ ามนโยบาย สูม่ าตรฐานรถโดยสาร สาธารณะ 3) เวทีเรียนรู้ มิตใิ หม่ในการบังคับใช้

1) ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” 2) ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพือรถสาธารณะ ปลอดภัย” 3) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นด้วย กฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน ” 4) ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย” 5) ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกล อุบตั เิ หตุทางถนน” 6) ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” วันทีส องของการสัมมนา ช่วงเช้า แบ่งเป็ น 6 ห้องสัมมนาย่อยตามเดิม ช่วงบ่าย สัมมนารวม ในห้องประชุมใหญ่และพิธปี ิ ด

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ve

rs

วันที 2 ของการสัมมนา ช่วงเช้าเป็ นการสัมมนา ในห้องประชุมใหญ่ ช่วงบ่าย มีการนําเสนอ ผลงานวิชาการ

ity

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

In

st

itu

te

1) Law Enforcement (การบังคับใช้กฎหมาย) 2) Engineering and Mis (มาตรการรถโดยสารสาธารณะ) 3) Education and Empowerment (มาตรการทางสังคมใช้ MC) 4) Emergency Medical Service (EMS) (การแพทย์ฉุกเฉิน) รายละเอียดการใช้ พรบ.

C

รายการ


65

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

ครังที # 10

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4) เวทีเรียนรู้ การจัดการระบบ EMS ใน ท้องถิน อย่างมีประสิทธิภาพ 5) เวทีเรียนรู้ ท้องถิน กับการจัดระบบรถ โรงเรียน 6) เวทีเรียนรู้ การจัดการแก้ไขจุดเสีย งโดย ชุมชน ช่วงบ่ายของวันทีส องของการสัมมนา พิธปี ิ ด ในห้องประชุมใหญ่ ผูต้ อบจํานวน 406 ราย สาระ 1) พฤติกรรมการขับขีท ไี ม่ปลอดภัย 2) ความกลัวอุบตั เิ หตุ/ ไข้หวัด 2009

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ไม่มกี ารทําโพล

C

Poll (สํารวจพฤติ กรรมการขับขี)

ve

rs

ity

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

In

st

itu

te

รายการ

ผลการสํารวจ พฤติกรรมการขับขีไ ม่ สอดคล้องกับความกลัวอุบตั เิ หตุ

ผูต้ อบจํานวน 463 ราย สาระ 1) พฤติกรรมการขับขีท ไี ม่ปลอดภัย 2) การรับรูแ้ ละการปฏิบตั ิ “2554 ปี แห่งการสวม หมวกกันน็อค 100%” ผลการสํารวจ การรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามมาตรการ มากกว่า 90%


66

รายการ

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

ครังที # 10

ity

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

In

st

- นโยบาย /แนวทางการแก้ไข/แผนการ ดําเนินงานในปี ต่อไป 13.4% - แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญั หา อุบตั เิ หตุจราจร 11.1% - สาเหตุ/ปญั หา/สถานการณ์อุบตั เิ หตุใน ปจั จุบนั /แนวโน้มและสถิติ 10.7% - เรืองความปลอดภัยในการขับขี/ พฤติกรรม การขับขี 10.7% - เรืองกฎหมาย/การบังคับใช้กฎหมาย/ บทลงโทษต่างๆ 9.8% -การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การ ปลูกจิตสํานึกในเรืองอุบตั เิ หตุ 6.8% - เครือข่ายการทํางานด้านอุบตั เิ หตุ /การ ประสานงานขององค์กร หน่วยงานต่างๆ 5.9% - บทบาท/ รูปแบบการทํางานของท้องถิน ชุมชนในการแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุจราจร 4.6%

C

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ve

rs

ประโยชน์จากการฟังบรรยาย - ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์การทํางานของ หน่วยงานอืนๆ 23.2% - แนวทางการรณรงค์เพือป้องกันและแก้ไข ปญั หาทีต รงจุด 18.2% - นโยบาย/แผนงาน/ แนวทางการการดําเนินงาน ในอนาคต 15.5% - สาเหตุของอุบตั เิ หตุ/สถานการณ์และแนวโน้ม สภาพปญั หา 13.8% - เรืองการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุเบือ' งต้น/ EMS/ กูช้ พี กูภ้ ยั ตําบล 9.4% - การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่างๆ 8.3% - เรียนรูเ้ รืองวิศวกรรมจราจร/จุดเสีย งของสภาพ ถนน/นวัตกรรมใหม่ๆ 7.2%

itu

te

2.ความรูท้ ีได้รบั และการนําไปใช้ประโยชน์

- ได้รบั ประโยชน์เรืองความปลอดภัยทางถนน 18.02% - ได้รบั ความรูเ้ กีย วกับแนวทางความร่วมมือ ระหว่างชุมชนและท้องถิน กับการลดอุบตั เิ หตุ ทางถนน 9.54% - ประเด็นเรืองนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ใน การป้องกันอุบตั เิ หตุ 9.19 % - การบังคับใช้กฎหมายจราจร 7.07% - ความร่วมมือเพือความปลอดภัยทางของรถ สาธารณะ 6.36% - สถิตอิ ุบตั เิ หตจราจร ความสูญเสีย 5.65% - ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทของ หน่วยทีเ กีย วข้อง 4.59% - ความร่วมมือเพือความปลอดภัยของรถ สาธารณะ 4.59% - การรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค 4.59%


67

ครังที # 9

- นําความรูไ้ ปเผยแพร่/รณรงค์/อบรม/ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน 28.8% - เสริมการทํางาน/สานต่องาน/ดําเนินการแก้ไข ปญั หา/ทําแผน/โครงการ 26.7% - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ/ การมีสว่ นร่วม/ บูรณาการหลายหน่วยงาน 19.1% ในปี น'มี กี ารถามถึงแผนการทํางานในอนาคต - ให้ความรู/้ เผยแพร่/รณรงค์/อบรม/ ประชาสัมพันธ์ประชาชนและเยาวชน 32.5% - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ/บูรณาการกับ ท้องถิน และหน่วยงานอืนๆ 20.3% - ปรับแผนการทํางาน/วางแผนโครงการเพือลด ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน 13.4%

- นําความรูท้ ไี ด้รบั จากการจัดสัมมนาในครัง' นี' ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั เิ พือ เสริมการ ทํางานได้ 48.2% - นําความรูท้ ไี ด้ไปใช้เพือการจัดทําแผนงาน การผลักดันแผนงานและโครงการด้านความ ปลอดภัยทางถนน 11.3% - นําความรูท้ ไี ด้ไปใช้เพือสร้างเครือข่ายการ ทํางานโดยการประสานการทํางานกับ หน่วยงานต่างๆ เพือบูรณการการทํางาน ร่วมกัน 10.4% - ความรูท้ ไี ด้รบั สามารถนําไปปฏิบตั แิ ละ ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันของตนเอง การ ให้คาํ แนะนําสมาชิกในครอบครัว รวมถึง บุคคลใกล้ชดิ 7.6% - นําความรูท้ ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการ ดําเนินกิจกรรมโครงการด้านความปลอดภัย ทางถนนทัง' ในโรงเรียนและในพืน' ทีช ุมชน 6.2%

itu

st

In

h

rc

ea

es

R

al

ci

So

ity

rs

ve

ni

U

rn

ko

ng

lo

la

ครังที # 10

te

ครังที # 8

hu

การนําไปปรับใช้ ในการทํางาน

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน

C

รายการ

- นําความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน เสริมกับ หน้าทีร บั ผิดชอบหลักของตนเองได้ 25.98% - นําไปใช้ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน และแนะนํา บุคคลรอบข้างได้ 24.80% - แนวทางในการนําความรูน้ นั ' ไปขยายผลต่อ โดยวิธกี ารเผยแพร่ รณรงค์ 18.11% - แนวทางการปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนและ สถานศึกษา 10.63% - ประสานกับหน่วยงานอืนๆ/ บูรณาการการ ทํางาน 9.84% - จัดทําแผน/ ผลักดันแผนงานโครงการใน หน่วยงาน 8.27 %


68

ครังที # 9

ครังที # 10

- การประสานความร่วมมือ/ บูรณาการทุก หน่วยงาน 31.7% - การเผยแพร่ขอ้ มูล ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ 22.0% - ความพร้อมด้านบุคลากร เครืองมือ อุปกรณ์ 21.7% - การให้ความสําคัญของผูบ้ ริหาร/ ผูน้ ํา/ นักการเมืองท้องถิน 11.0% - การมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ทชี ดั เจน 10.8% -การใช้กฎหมาย/การมีกฎหมายทีเ อือ' ต่อการ ปฏิบตั ิ 6.8%

- การมีสว่ นร่วมของเยาวชน ประชาชน ผูป้ กครอง ชุมชนและโรงเรียน 26.5% - การประสานความร่วมมือ/ บูรณาการทุก หน่วยงาน 15.7% - ปจั จัยด้านงบประมาณ 18.8% - ความพร้อมด้านบุคลากร เครืองมือ อุปกรณ์ 14.4% - การให้ความสําคัญของผูบ้ ริหาร/ ผูน้ ํา/ นักการเมืองท้องถิน 9.8% - การเผยแพร่ขอ้ มูล ความรู้ การ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ 4.2% - การมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ทชี ดั เจน 3.2%

- การประสานความร่วมมือในลักษณะภาคี เครือข่ายการทํางาน 25.58% - การมีสว่ นร่วม ของประชาชน ชุมชนและ โรงเรียน เพราะให้ความสําคัญกับการปลูกฝงั จิตสํานึกสําหรับเด็กและเยาวชน 13.29% - งบประมาณ 12.29% - การเผยแพร่ขอ้ มูล การประชาสัมพันธ์และการ รณรงค์ 8.97% - ความพร้อมของบุคลากรของหน่วยงาน 6.64% - การให้ความสําคัญของผูบ้ ริหาร ผูน้ ํา นักการเมืองท้องถิน 6.31% - การกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ทชี ดั เจน 5.98% - การบังคับใช้กฎหมาย เป็ นแนวทางการ ป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนทีค วรให้ ความสําคัญ 17.97% - ความรูเ้ พือสร้างความตระหนักให้ประชาชน

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

In

st

itu

te

ครังที # 8

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ve

rs

ปัจจัยสนับสนุนให้การ นําไปใช้ประสบความสําเร็จ

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน

ity

รายการ

C

ข้อเสนอแนะแนวทางป้ องกัน - การบูรณาการ/ประสานการทํางานกับ หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย 28.0% อุบตั ิ เหตุทางถนน - บทบาทท้องถิน ทีเ น้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการทํางาน 28.0%

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 20.7% - การให้ความรูเ้ น้นกลุ่มเยาวชน 16.2% - การอบรมให้ความรูก้ ลุ่มประชาชนทัวไป 12.6%


69

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 9

ครังที # 10

- วิศวกรรมจราจร/สภาพถนนดี/ป้ายสัญญาณ/ โครงสร้างพืน' ฐาน 12.0% - กระตุน้ ให้ผบู้ ริหารมองเห็นความสําคัญของการ ทํางานด้านนี' 12.0% - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ความรูใ้ ห้แก่ประชาชน และเยาวชน 11.0%

- การปฏิบตั ติ ามกฎจราจรของตนเอง 10.7% - การให้ความรูเ้ น้นกลุ่มเจ้าหน้าที ผูป้ ฏิบตั งิ าน 9.4% - การมีสว่ นร่วม การบูรณาการ การประสาน การทํางานทีช ดั เจนและต่อเนือง 7.1% - การปรับปรุงระบบวิศวกรรมจราจร เครืองหมาย ป้ายสัญญาณ ระบบ CCTV 4.5% - การมีความตระหนักเรืองความปลอดภัยทาง ถนนของประชาชนเอง 3.9%

ทัวไป 17.58% - ผูข้ บั ขีค วรปฏิบตั ติ ามกฎจราจร 11.72% - หน่วยงานทีเ กีย วข้องควรมีการดําเนินงาน ร่วมกันอย่างบูรณาการ 10.94% - การรณรงค์ เผยแพร่ความรูเ้ รือ งอุบตั เิ หตุอย่าง ต่อเนือง 8.98% - การให้ความรูค้ วามเยาวชน 6.25%

• จัดได้เหมาะสม/ควรจัดต่อเนือง 32.1%

• จัดได้เหมาะสม/ควรจัดต่อเนือง 58.4%

• ควรปรับปรุง 67.9% - ควรมีการหมุนเวียนการสัมมนาระดับ ภูมภิ าค/แยกภาค 9.7% -เพิม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มเสีย ง เยาวชน 8.9% - ควรมีการติดตามประเมินผล 5.9%

• ควรปรับปรุง 41.6% - ควรมีการติดตามประเมินผล 13.9% - ควรมีการหมุนเวียนการสัมมนาระดับภูมภิ าค/ แยกภาค 11.9% - เพิม จํานวนผูเ้ ข้าร่วมจากภาคประชาชนและ ภาคเอกชน 9.9%

al

R

es

ea

rc

h

In

st

itu

te

ครังที # 8

hu

la

lo

ng

ko

rn

- สาระความรูท้ นี ําเสนอในการสัมมนานัน' ดีแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีการปรับปรุงแต่อย่างใด 77.7 % - ควรปรับปรุงเนื'อหาทีน ําเสนอ โดยเน้นผลการ ทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนในพืน' ทีต ่างๆ เพือให้ได้เรียนรูถ้ งึ แนวทางปฏิบตั จิ ริงทีน ําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 9.2% - ควรจะปรับปรุงเนื'อหาให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายในการสัมมนา ควรเป็ นข้อมูลทีเ ป็ น

C

ข้อเสนอแนะด้านเนื# อหา สาระสําหรับการจัดสัมมนา ครังต่ # อไป

U

ni

ve

rs

ity

So

ci

รายการ


70

รายการ

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

te itu st In h

rc

การนําความรูจ้ าก นิ ทรรศการไปใช้ประโยชน์

- ความรูเ้ กีย วกับพฤติกรรมการขับขีแ ละใช้รถ ใช้ถนนทีป ลอดภัย 21.2% - สาเหตุทกี ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ 19.9% - ความรูเ้ กีย วกับนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี ใหม่เพือใช้ในการแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุ 17.2% - ความรูด้ า้ นกฎหมายจราจร 9.9% - บทบาทหน้าทีข องภาคีในการเข้ามาช่วย ั 7.9% แก้ไขปญหา - วิธกี ารรณรงค์เรืองการป้องกันอุบตั เิ หตุและ การป้องกันอุบตั เิ หตุ 7.3% - ได้รบั ข่าวสารใหม่ๆ 7.3% - สร้างความตระหนักให้ตนเอง 37.7% - นําไปใช้ปฏิบตั งิ าน พัฒนาท้องถิน การ วางแผนแก้ปญั หา 23.9% - เผยแพร่ให้ชาวบ้าน ชุมชน ประชาชนทัวไป 

ea

ไม่ปรากฏข้อมูล

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ve

rs

ity

So

ci

al

R

es

ความรูท้ ีน่าสนใจจากการชม นิ ทรรศการ

C

ประสบการณ์การทํางาน ไม่ใช่มลี กั ษณะทีเ ป็ น วิชาการมากจนเกินไป 7.2% 3. นิ ทรรศการ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทีเข้าชมนิ ทรรศการ

ไม่ปรากฏข้อมูล

ครังที # 10

- ความรูพ้ ฤติกรรมการขับขีท ปี ลอดภัย 20.64% - การรณรงค์ป้องกันอุบตั เิ หตุของหน่วยงาน ต่างๆ 16.62% - ความรูเ้ กีย วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 13.67% - ความรูด้ า้ นกฎหมาย กฎจราจร 11.80% - สาเหตุทที าํ ให้เกิดอุบตั ิ 6.43% - ข่าวสารใหม่ๆทีเ กีย วข้องกับความปลอดภัย ทางถนน 4.56% - การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ/การแพทย์ ฉุกเฉิน 3.22% ประโยชน์ต่อตนเอง สร้างความตระหนักให้ ตนเอง 28.34% - ประโยชน์ ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว 27.04% - นําไปเผยแพร่ให้ความรูก้ บั ประชาชนทัวไป/ 


71

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน ครังที # 8

ครังที # 9

ครังที # 10

18.2% - สร้างประโยชน์ต่อคนรอบข้าง เผยพร่ให้กบั ครอบครัว ญาติพนี ้อง เพือนฝูง 17.0% - ประโยชน์ดา้ นการเรียนการสอนเด็ก นักเรียน 3.1%

ชุมชน 23.45% - นําไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือพัฒนาท้องถิน 16.61% - นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน/การศึกษา 2.93% - นําไปใช้เพือการสร้างสถานศึกษาต้นแบบ/ นักศึกษาต้นแบบ 1.63% เสนอะแนะให้จดั ต่ อเนืองเป็ นประจําทุกปี เพิม ซุ้ม กิจ กรรม เสนอแนะให้ม ีก ารเพิม กิจ กรรม กิจกรรมดึงดูดความสนใจสําหรับเยาวชน ของ แจก และของรางวัลให้มากขึ'น จัดซุ้มกิจกรรม ให้ เ หมาะสมกั บ เนื' อ ที และเพิ ม การ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึน'

ity

เสนอแนะให้เพิม ซุม้ นิทรรศการและเพิม วันจัด แสดงนิ ท รรศการ ควรจัด แสดงนิ ท รรศการ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง เ ป็ น ป ร ะ จํ า ทุ ก ปี มี ก า ร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน รวมทัง' ผูป้ กครองนําบุตรหลานเข้า ร่วมรับข่าวสาร ข้อมูลความรู้ ทุกซุ้มควรเน้น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ม า ก ก ว่ า ก า ร เ ล่ น เ ก ม ส์ สนุกสนาน และควรมีการกระจายไปจัดงานใน ต่างจังหวัดด้วย

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

ve

rs

ส่วนใหญ่เห็นว่า นิทรรศการมีความเหมาะสม ไม่ จําเป็ นต้องปรับปรุง ถือว่าทําได้ดแี ล้ว ในส่วนที ต้อ งการปรับ ปรุง เห็น ว่า ควรมีก ารจัดกิจ กรรม และบูธทีห ลากหลายยิง ขึน' ไม่ควรเน้นการขาย สินค้า คิดว่าควรนําเสนออุปกรณ์หรือเทคโนโลยี สมัยใหม่ในด้านความปลอดภัยทางถนนทีม คี วาม หลากหลาย ควรเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้มากขึน' เช่นการจัดแสดงผลงานของเยาวชน ควรมีกจิ กรรมดึงดูดความสนใจให้มากกว่านี'และ ควรจะจัดในช่วงเวลาทีไ ม่ซ'าํ ซ้อนกับการบรรยาย ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะได้เข้ามีสว่ นร่วมได้ดว้ ย

C

ข้อเสนอแนะต่อการจัด นิ ทรรศการครังต่ # อไป

So

ci

al

R

es

ea

rc

h

In

st

itu

te

รายการ


72

ครังที # 9

ครังที # 10

มีการดําเนินการติดตามประเมินผลการนําความรู้ จากการสัม มนาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื' น ที จ ริ ง โครงการทีเกิดขึน' จริง แนวโน้มการปฏิบตั ิงานที อาจเกิดขึน' ภายหลังการสัมมนา โดยใช้วธิ กี ารลง พื'นทีติด ตามสัม ภาษณ์ เชิง ลึก ผู้เ ข้าร่ วมสัม มนา และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเด็นการติดตาม 1.การไปร่วมสัมมนาได้รบั ความรูต้ ามทีคาดหวัง ไว้ก่อนไปร่วมหรือไม่ 2.ความรู้ทีไ ด้จ ะนํ า ไปประยุ ก ต์ ก ับ งานทีทํา อยู่ อย่างไร 3.มีแผนการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนน หรือไม่อย่างไร 4.ควรมีการปรับปรุงในด้านสาระความรู้ รูปแบบ กิจกรรมและนิทรรศการอย่างไร 5.สิง ทีได้รบั ความสะดวกและไม่สะดวกจากการ เข้าร่วมสัมมนา 6.ข้อเสนอแนะต่อการจัดสัมมนาครัง' ต่อไป

ไม่มกี ารติดตาม

ไม่มกี ารติดตาม

itu st In h rc ea es R al ci So ity

rs

ve

ni

U

rn

ko

ng

lo

la

te

ครังที # 8

hu

การติ ดตามประเมิ นผลหลัง การสัมมนา

การสัมมนาเรือ งอุบตั ิ เหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนน

C

รายการ


73

te

ตารางที 3-1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในภาพรวม

st In h

มากทีสุด

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

55.5

25.4

4.02

มาก

3.97

มาก

22.6

54.8

16.9

3.86

มาก

3.83

มาก

5.6

21.5

55.3

17.0

3.83

มาก

3.86

มาก

0.7

3.2

27.3

51.4

17.4

3.71

มาก

3.72

มาก

rc

มาก

ea

กลาง

R al

ด้านการดําเนิ นการ ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนเข้า 1. ร่วมสัมมนา ช่วงเวลา (วันที 25-26 สิงหาคม 2554) ในการจัด 2. สัมมนามีความเหมาะสม

1.3

4.5

ve ni U

ko

rn

hu

la

lo

ng

ท่านได้รบั การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกจาก เจ้าหน้าทีเ ป็ นอย่างดีภายในงานสัมมนา ด้านสถานที

16.7

So

2.0

rs

0.4

0.6

ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม

4.

ปาน

น้ อย

ทีสุด

3.

ครังที # 10

ci

น้ อย

es

ประเด็นความคิ ดเห็น

ity

ข้อ

ครังที # 9

itu

ครังที # 8

สถานทีจ ดั งาน เหมาะสําหรับการจัดสัมมนาครัง' นี'

0.5

1.2

14.2

50.8

33.3

3.86

มาก

4.01

มาก

6.

อาหารและเครืองดืม เพียงพอ และมีคุณภาพ

1.9

6.5

33.4

43.4

14.8

3.61

มาก

3.65

มาก

7.

แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคุณภาพ

0.2

1.0

15.3

60.1

23.4

มาก

4.15

มากทีส ดุ

C

5.

4.00


74

ครังที # 8

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

18.8

3.95

มาก

3.92

มาก

52.0

8.0

3.81

มาก

3.85

มาก

51.2

8.4

3.77

มาก

3.70

มาก

30.1

49.1

13.7

3.65

มาก

3.65

มาก

8.8

39.3

42.4

8.4

3.45

มาก

3.55

มาก

0.3

1.7

28.6

57.4

11.9

มาก

3.87

มาก

-

-

-

-

-

มาก มาก มาก

3.90 3.81 3.86

มาก มาก มาก

4.0

36.0

0.5

6.6

ด้านนิ ทรรศการ 14. นิทรรศการ มีจาํ นวนเหมาะสม 15. นิทรรศการ มีคุณภาพ 16. นิทรรศการ มีความน่าสนใจ

So

rs

ve ni U

ng

ko

rn

1.1

lo

ได้รบั ความรูจ้ ากการสัมมนา

itu st

0.4

h

สามารถควบคุมเวลาการบรรยายได้ตรงตามที กําหนด เอกสารประกอบการสัมมนามีความครอบคลุม ครบถ้วน ท่านได้แลกเปลีย น เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการ ดําเนินงาน ป้องกันควบคุมอุบตั เิ หตุทางถนน

rc

35.6

ea

4.0

es

0.4

R

การบรรยายแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม

57.5

al

22.0

la

13.

1.5

3.80

hu

12.

0.2

C

11.

กลาง

มากทีสุด

In

ด้านวิ ชาการ หัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย เหมาะสมกับประเด็น 8. หลักของการจัดสัมมนา

10.

มาก

te

น้ อย

ทีสุด

9.

ปาน

ครังที # 10

ci

น้ อย

ประเด็นความคิ ดเห็น

ity

ข้อ

ครังที # 9

3.70 3.72 3.75


75

ครังที # 8

-

-

25.2

st

-

-

In

-

itu

กลาง

มากทีสุด

ครังที # 10

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

ค่าเฉลีย

การ แปลผล

3.75 3.67

มาก มาก

3.93 3.95

มาก มาก

3.89

มาก

3.92

มาก

3.89

มาก

3.91

มาก

te

มาก

h

ทีสุด

20.

มีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม

0.1

1.5

ci

1.3

58.5

14.7

26.1

56.1

16.2

So

0.3

ity

ในภาพรวม การจัดสัมมนาครัง' นี'จดั ได้ดแี ละ เหมาะสม

ve

rs

19.

al

R

es

17. ได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ 18. แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคุณภาพ ภาพรวมการจัดสัมมนา

ปาน

น้ อย

rc

น้ อย

ประเด็นความคิ ดเห็น

ea

ข้อ

ครังที # 9

C

hu

la

lo

ng

ko

rn

U

ni

หมายเหตุ: ในการสัมมาครัง' ที 8 ประเมินความพึงพอใจโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา (ร้อยละ) ส่วนครัง' ที 9-10 ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลีย


76

สรุปและข้อเสนอแนะ

4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

“การสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action” (25-26 สิงหาคม 2554) จัดขึน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที 25-26 สิงหาคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่ว ม ประชุมทัวประเทศจากหลายภาคส่ วน ทัง องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรบริหาร ส่วนท้องถิน สมาคม มูลนิธ ิ และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมิน ประสิทธิภาพในการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 ด้านองค์ความรู้ การนํ าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และความพึงพอใจต่อเนือหาสาระและรูปแบบการสัมมนา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมผ่านกระบวนการประเมินผล และเสนอแนะ รูปแบบการสัมมนา และการจัดนิทรรศการในการนํ าไปพัฒนาและดําเนิน การให้เ หมาะสมต่ อ ไปใน อนาคต สําหรับขอบเขตการประเมินผลในครัง นี ทําการประเมินครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การสํารวจ (Poll) การประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาและผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการ การประเมินความ สนใจ และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา การประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา เกียวกับแนวความคิดในการนํ าสิง ทีไ ด้รบั จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในพืน ที รวมถึงประเด็น ของความคาดหวัง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะรูปแบบทีจ ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสัมมนาใน ครัง ต่อๆไป ด้วยวิธกี ารประเมินทัง เชิงปริมาณ (การตอบแบบสอบถามชนิดตอบเอง) และการประเมิน เชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา) สรุปผลการประเมิน 1.การสํารวจพฤติ กรรมการขับขี การใช้รถใช้ ถนน และการรับรู้เกียวกับโครงการหมวก กันน็อค 100% (Poll) การสํารวจพฤติกรรมการขับขีแ ละการใช้รถใช้ถนนของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (Poll) ได้ดําเนินการใน เช้าวันที 25 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลตัง แต่ 7.00 – 9.30 น. บริเวณหน้า สถานทีล งทะเบียนเป็นส่วนใหญ่ การสํารวจด้วยวิธนี ีใช้การสัมภาษณ์ โดยสามารถเก็บรวมรวมข้อมูลได้ จากผูต้ อบจํานวน 463 ราย สําหรับพฤติกรรมการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร ง่วงแล้วขับ ขับขีร ถย้อนศร


77

และการดืม แล้ว ขับ เป็ น พฤติก รรมทีผู้เ ข้า ร่ ว มสัม มนาประพฤติป ฏิบ ัติใ นสัด ส่ ว นค่ อ นข้า งมาก คือ ประมาณร้อยละ 25-30 อีกทัง การไม่มใี บขับขีแ ละการดัดแปลงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ก็เป็ นพฤติกรรม ทีพ บเห็นได้ แม้จะมีสดั ส่วนไม่มากเท่ากับพฤติกรรมด้านอืนๆก็ตาม 2. การประเมิ นความคาดหวัง และความพึ งพอใจของผู้เข้ าร่วมสัมมนาต่ อประเด็น

te

ความรู้ในงานสัมมนา การประเมินผลความพึงพอใจและความคาดหวังสาระความรูใ้ นการสัมมนา ได้ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกัน ซึง สรุปผลได้ดงั นี

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

• วันที 25 สิ งหาคม 2554 บรรยากาศในภาพรวมค่อนข้างคึกคัก ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาสนใจเข้า ร่ว มฟ งั การบรรยาย ทัง ห้อ งประชุมใหญ่ แ ละห้อ งประชุมย่อ ย รวมไปถึงเข้า ชมนิทรรศการกันอย่า ง หนาแน่น สําหรับผลการประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในห้อง ประชุม ผลความพึงพอใจต่ อประเด็นความรู้ในงานสัมมนา สําหรับห้องประชุมใหญ่ (Grand Hall) ผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาพึงพอใจทุก หัว ข้อ การบรรยายในระดับมากถึงมากทีสุด โดยเฉพาะอย่างยิง หัว ข้อ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิตใิ หม่การบังคับใช้กฎหมาย” ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาพึงพอใจระดับมากทีส ุด ห้องสัมมนาย่อยที 1 เวทีขอ้ เสนอ: ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย” ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจํานวน 85 ราย ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในห้องนี มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีสุดเกือบทุกหัวข้อ ซึง หัวข้อที ผูเ้ ข้าร่วมพึงพอใจมากทีส ุดคือหัวข้อ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่ว นห้อ งสัมมนาย่อ ยที 2 เวทีเ รียนรู้: ห้อง “พลังผู้บริโภค เพือ รถสาธารณะปลอดภัย” ห้องสัมมนาย่อยที 3 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” ห้องสัมมนาย่อยที 4 เวที เรียนรู:้ ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน” ห้องสัมมนาย่อยที 5 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน ” และห้องสัมมนาย่อยที 6 เวทีเรียนรู:้ ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจทุกหัวข้อใน ระดับมาก การประเมินผลความพึงพอใจและความคาดหวังสาระความรูใ้ นการสัมมนา ได้ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกัน สําหรับวันที 25 สิ งหาคม 2554 ซึง เป็ นวันแรกของการสัมมนา นัน บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจเข้าร่วมฟงั การบรรยาย ทัง ห้องประชุมใหญ่และ


78

ห้องประชุมย่อย รวมไปถึงการเข้าชมนิทรรศการกันอย่างหนาแน่น สําหรับผลการประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในห้องประชุม

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

• วันที 26 สิ งหาคม 2554 บรรยากาศในภาพรวมไม่คกึ คักเท่ากับวันแรก สังเกตได้ว่าผูเ้ ข้า รับฟงั สาระความรูใ้ นห้องสัมมนาย่อยค่อนข้างบางตา ส่วนนิทรรศการนัน จะมีความคึกคักในช่วงทีม กี ลุ่ม นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามาเข้าชมนิทรรศการ ผลความพึงพอใจต่อประเด็นความรูใ้ นงานสัมมนา ความคึกคักในงานสัมมนาเริม ลดลง แต่กย็ งั มี ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบางส่วนทีใ ห้ความสนใจกับหัวข้อสัมมนาและเข้ารับฟงั การบรรยายในห้องย่อย สําหรับ ห้องสัมมนาย่อยที 1 ผูเ้ ข้าร่วมพึงพอใจหัวข้อการบรรยายในระดับมากทีส ุด มีเพียงหัวข้อ ปีต่อไป คน ไทยจะได้อะไรจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลังมี พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ที ผูเ้ ข้าร่วมพอใจในระดับมาก สําหรับห้องสัมมนาย่อยที 2 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา อยู่ใน ระดับมากทุกหัวข้อ เช่นเดียวกับห้องสัมมนาย่อยที 4 ส่วนห้องสัมมนาย่อยที 3, 5 และ 6 ผูเ้ ข้าร่วม สัมมนามีระดับความพึงพอใจในระดับมาก จนถึงมากทีส ุด ส่วนในห้องประชุมใหญ่ช่วงบ่าย ซึง รวมถึงพิธ ี ปิดการสัมมนานัน ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาค่อนข้างบางตา สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 78 ชุด โดยมีความ พึงพอใจในหัวข้อบรรยายในระดับมากถึงมากทีส ุดเช่นกัน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการ กลุ่มเยาวชนระดับอาชีวศึกษา: สําหรับแบบสํารวจความพึงพอใจต่อนิทรรศการและความรู้ เกีย วกับ การใช้ ร ถใช้ ถ นนของกลุ่ ม เยาวชนระดับ อาชีว ศึก ษาทีเ ข้า ร่ ว มชมนิ ท รรศการครัง นี ใช้ แบบสอบถามชนิดตอบเองในการประเมิน โดยผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 247 ราย พบว่า มีระดับความ พึงพอใจในความเหมาะสม คุณภาพ ความน่ าสนใจ และการได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ ใน ประเด็นของความเหมาะสมของนิทรรศการนัน นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม พึงพอใจในระดับมากใน ทุกด้าน เมือจําแนกตามความชืนชอบในประเภทของนิทรรศการ พบว่า รูปแบบของกลุ่มนิทรรศการทีม ี ความชืนชอบเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ซุ้มจําหน่ ายและจัดแสดงสินค้า รองลงมาคือ บอร์ด วิชาการ, เกมส์ การแจกของรางวัล และการบริการ และซุ้มเกียวกับสิง ประดิษฐ์ นวัตกรรมยานยนต์ ตามลําดับ กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทีเ ข้าชมนิทรรศการและบุคคลทัวไป: พบว่าผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการมีระดับ ความพึงพอใจในทุกๆด้านในระดับมาก ทัง ในด้านความเหมาะสมของนิทรรศการ นิทรรศการมีคุณภาพ ได้รบั ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ และเห็นว่านิทรรศการมีเอกสารเพียงพอต่อการเสริมความรูค้ วาม


79

ea

rc

h

In

st itu

te

เข้าใจ ส่วนนิทรรศการทีม คี วามชืนชอบมากทีส ุด เมือพิจารณารายละเอียดเฉพาะซุม้ นิทรรศการทีม กี าร กล่ า วถึง มากทีสุ ด อัน ดับแรก ผู้ช มนิ ท รรศการกล่า วว่ า ชอบทุ ก ส่ ว น รองลงมาคือ ซุ้ม นิ ท รรศการ/ นวัตกรรมทีเกียวกับการป้อ งกันอุ บตั ิเ หตุ โปสเตอร์แ สดงผลงาน/ความรู้ว ิชาการ/นิทรรศการผลงาน วิชาการ สถาบันวิจยั เป็ นต้น และผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ได้รบั ความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการ เช่น ได้รบั ทราบถึงการรณรงค์ป้องกันอุบตั เิ หตุของหน่ วยงานต่างๆ และได้รบั ความรูเ้ กียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนัน ยังกล่าวว่า สามารถนํ าความรู้นัน ไปใช้ประโยชน์ ต่อตนเองได้ ซึง หมายถึงเกิดความตระหนักมากขึน ในการขับขีแ ละการใช้รถใช้ถนน สามารถนํ าไปเผยแพร่ต่อคนรอบ ข้าง และครอบครัว ให้เ กิดความระมัดระวังในการขับขีมากขึน การให้ความรู้กบั ประชาชนทัวไปและ ชุมชน อีกทัง ยังมีผู้ระบุถงึ การนํ าไปใช้ปฏิบตั งิ านเพือพัฒนาท้องถิน การนํ าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การศึกษา ได้อกี ด้วย

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

4. ความคาดหวังความรู้จากการสัมมนา และแนวทางในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา คาดหวังความรูเ้ พือนําไปประยุกต์ใช้มากเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ เครือข่ายทีจ ะ ส่งผลต่อการทํางานด้านการป้องกันแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรในอนาคต ด้านความต้องการรับความรู้ ในห้องสัมมนาย่อยห้องสัมมนาย่อยทีผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้ารับฟงั มากทีสุด 2 อันดับ แรก ได้แก่ อันดับที 1) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิน ” และอันดับที 2) ห้อง “เดินทางปลอดภัยไม่ไกลเกินฝนั ” ส่ว นข้อ มูล จากแบบสัมภาษณ์ เ ชิงลึกในประเด็นสาระความรู้และประโยชน์ ทไี ด้รบั ตามความ คาดหวังนัน พบว่า ระบุถงึ การได้รบั ความรูด้ า้ นอุบตั เิ หตุจราจรเพือนําไปประยุกต์ใช้กบั งานในส่วนหน้าที ทีต นเองรับผิดชอบอยู่ ซึงเป็ นประโยชน์ตามทีตนเองคาดหวังไว้ว่าจะได้รบั จากการมาสัมมนาในครัง นี อีกทัง ยังได้ทราบถึงรูปแบบ และวิธกี ารดําเนินงานในพืน ที ได้รบั ทราบทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน ได้รบั เอกสาร/ความรู้ไปใช้รณรงค์อบรมให้ความรู้ต่อ และได้รบั ทราบนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/การบังคับใช้กฎหมาย ตามทีไ ด้คาดหวังเอาไว้ สําหรับประเด็นความรูท้ เี ป็ นประโยชน์นัน พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่าตนเองได้รบั ประโยชน์จากการสัมมนาในประเด็นทีแ ตกต่างหลากหลาย เช่น ได้รบั ประโยชน์เรืองความปลอดภัยทาง ถนน ได้รบั ความรูเ้ กียวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างชุมชนและท้องถิน กับการลดอุบตั เิ หตุทางถนน ได้รบั ความรูเ้ กีย วกับประเด็นเรือ งนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ในการป้องกันอุบตั เิ หตุ ได้รบั ประโยชน์ใน เรืองของการบังคับใช้กฎหมายจราจร ความร่วมมือเพือความปลอดภัยทางของรถสาธารณะ ความรู้ เกียวกับสถิตอิ ุบตั เิ หตุจราจร ความสูญเสีย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทของหน่ วยทีเ กียวข้อง


80

h

In

st itu

te

ความร่วมมือเพือความปลอดภัยของรถสาธารณะ และรับทราบนโยบายการรณรงค์สวมหมวกกันน๊ อค 100% โดยความรูแ้ ละประโยชน์ ทไี ด้รบั นัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า สามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ในการ ปฏิบตั งิ าน เสริมกับหน้าทีรบั ผิดชอบหลักของตนเองได้ สามารถนํ าไปใช้ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน และ แนะนํ าบุคคลรอบข้างได้ เป็ นแนวทางในการนํ าความรูน้ ัน ไปขยายผลต่อ โดยวิธกี ารเผยแพร่ รณรงค์ รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนและสถานศึกษาได้ ด้านปจั จัยเอือ ทีจะทําให้แ นวทางในการทํางานนัน บรรลุผ ลสํา เร็จได้นัน การประสานความ ร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายการทํางาน เป็ นปจั จัยเอือประการสําคัญ เพราะแต่ละส่วนงานจะมีความ รับผิดชอบทีแ ตกต่ างกัน มีจุด แข็ง จุดอ่ อ นแตกต่ างกัน อีก ทัง ยังมีป จั จัยในด้านการมีส่ว นร่ว ม ของ ประชาชน ชุมชนและโรงเรียน รวมไปถึงปจั จัยด้านงบประมาณอีกด้วย

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

5.ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการป้ องกันและลดปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนน จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ระบุว่า แนวทางประการสําคัญ 3 อันดับแรกต่อการป้องกัน และลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนทีค วรให้ความสําคัญคือ การบังคับใช้กฎหมาย เป็ นแนวทางการป้องกัน และลดปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนทีค วรให้ความสําคัญมากทีส ุด รองลงมาคือการให้ความรูเ้ พือสร้างความ ตระหนักให้ประชาชนทัวไป และผู้ขบั ขีควรปฏิบตั ิตามกฎจราจร และหน่ วยงานทีเกียวข้องควรมีการ ดําเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ จะเป็นแนวทางการป้องกันและลดปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรอย่างได้ผล

hu l

al o

ng ko

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดสัมมนาในครัง= ต่อไป

C

ข้อมูลส่วนนีได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 234 คน เมือนําข้อมูลมา จําแนกและจัดหมวดหมู่ของข้อเสนอแนะสามารถสรุปผลได้ดงั นี ผู้ให้ ข้อมูลสัมภาษณ์ เชิ งลึกร้อยละ 58.4 มีค วามเห็นว่ าการจัด สัมมนาในครัง= นี= มี ค วามเหมาะสมทุก ด้ านและควรมี การจัด อย่ า ง ต่อเนื อง ในขณะทีร้อยละ 41.6 มีข้อเสนอแนะให้ควรปรับปรุง ซึง สามารถจําแนกข้อเสนอแนะเป็ น 5 ด้าน ดังนี (รายละเอียดดังตาราง 4-1) 1) ด้านการดําเนินการ ผู้ให้ขอ้ มูลทีมขี อ้ เสนอแนะในด้านการดําเนินการ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน ประเด็นของการเพิม /ขยายกลุ่ มเป้ าหมายทีเ ป็ น เยาวชน และการเปิ ด โอกาสให้ภ าคประชาชนและ ภาคเอกชนได้เ ข้า มามีส่ว นร่ว มในการสัม มนาให้มากขึน อีก ทัง ผู้จ ดั ควรดํา เนิน การประชาสัมพัน ธ์


81

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

เกียวกับการจัดงานให้มากกว่านี เพือให้การจัดสัมมนาเป็ นทีรจู้ กั ในวงกว้าง ซึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ กว้างขวางมากขึน 2) ด้านสถานที ผู้เข้าร่วมบางส่วนได้ให้ขอ้ เสนอแนะให้มกี ารเปลีย นสถานทีการจัดสัมมนาให้ม ี ลักษณะหมุนเวียนไปในภูมภิ าค หรือให้มกี ารจัดสัมมนาแยกภาค เพือให้ผู้ทปี ฏิบตั ิงานในพืนทีได้ม ี โอกาสในการเข้าร่วมสัมมนามากขึน ซึง จะก่อให้เกิดความตืนตัวต่อปญั หาอุบตั เิ หตุในพืน ทีข องตน และ ก่อให้เกิดการแลกเปลีย นเรียนรูภ้ ายใต้บริบททีค ล้ายคลึงกันในระดับภูมภิ าคอีกด้วย 3) ด้านวิชาการ ผู้ให้ขอ้ มูลส่วนหนึงมีขอ้ เสนอแนะให้เพิม เวลาในการแลกเปลียนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้บรรยายให้มากขึน เพือให้เกิดการสือสาร 2 ทาง และ สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมเพือให้มคี วามผ่อนคลายมากขึน รวมทัง ควรปรับปรุงด้านเนือหาสาระ ในการบรรยายให้มคี วามกระชับ สอดคล้อ งกับหัว ข้อ การบรรยายทีกําหนดไว้ ควรปรับปรุงเอกสาร ประกอบ วีด ิท ัศ น์ ทใี ช้ป ระกอบการบรรยายให้ส ามารถนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ม ากยิง ขึน นอกจากนี ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบางส่วนยังได้เสนอให้มกี ารเพิม เนือหาสาระทีเป็ นกรณีตวั อย่างหรือประสบการณ์จาก ต่างประเทศ รวมทัง ประสบการณ์การทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนของท้องถิน ให้มากขึน อีกด้วย 4) ด้า นนิท รรศการและกิจกรรม มีข้อ เสนอแนะให้มกี ารจัด เจ้า หน้ า ทีใ ห้ข้อ มูล ประจํา ซุ้ม นิทรรศการให้มากขึน 5) ด้านภาพรวมการจัดสัมมนา ผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาส่ว นหนึงมีข้อ เสนอแนะให้มกี ารติดตาม ประเมินผลการนํ าความรูจ้ ากการสัมมนาไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิ เพือให้ผจู้ ดั สามารถติดตามประสิทธิผลของ การจัดสัมมนาและนําข้อมูลไปใช้เพือการปรับปรุงเนือหาสาระในการจัดสัมมนาให้เหมาะสมและสามารถ นําไปใช้ประโยชน์ได้ ตาราง 4-1 ข้อเสนอแนะการจัดสัมมนาครัง ต่อไป

C

N=243 ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดสัมมนา

= = มีความเหมาะสมทุกด้านและควรจัดอย่างต่อเนื อง •การจัดงานครังนี •ควรมีการปรับปรุง

จํานวน

ร้อยละ

142

58.4

101

41.6

7 8 10

6.9 7.9 9.9

12 4

0.0 11.9 4.0

ด้านการดําเนินงาน - ควรเพิม การประชาสัมพันธ์ให้มากขึน - ควรเพิม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/กลุ่มเสีย ง เช่น เยาวชนให้มากขึน

- เพิ ม จํานวนผูเ้ ข้าร่วมจากประชาชนและภาคเอกชน ด้านสถานที - ควรหมุนเวียนการจัดสัมมนาในระดับภูมิภาค ควรจัดแยกภาค - สถานทีจ ดั สัมมนาคับแคบ


82

ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดสัมมนา

จํานวน

ร้อยละ

8 6

7.9 5.9

5 7 6 2 3 2 4 3

5.0 6.9 5.9 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0 3.0

14

0.0 13.9

243

100

- ห้องย่อยขนาดไม่เหมาะสม/ไม่สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้อย่างเพียงพอ

- ควรจัดบริการทีพ กั และอาหารว่างสําหรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

In

นิทรรศการและกิจกรรม

st itu

- เพิม การนําเสนอประสบการณ์การทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนของท้องถิน

te

ด้านวิชาการ - ควรปรับปรุงด้านเอกสารและวีดที ศั น์ทใี ช้ประกอบการบรรยาย - ควรรับปรุงเนือหาสาระในการบรรยายให้มคี วามกระชับ สอดคล้องกับหัวข้อ - ควรเพิม เวลาให้ผเู้ ข้าร่วมได้แลกเปลีย นประสบการณ์/ความคิดเห็นมากขึน - ควรปรับบรรยากาศในห้องบรรยายให้มคี วามผ่อนคลายมากขึน - ควรคัดเลือกวิทยากรผูบ้ รรยายทีม คี วามรูค้ วามเข้าใจต่อประเด็นการบรรยาย - ควรเพิม เนือหาประสบการณ์การทํางานจากต่างประเทศ

rc

h

- ควรมีเจ้าหน้าทีป ระจําซุม้ นิทรรศการมากกว่านี

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

ภาพรวมการจัดสัมมนา - ควรมีการติ ดตามผลการนําความรู้จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์

รวม


te st itu In h rc ea es

ภาคผนวก

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


กําหนดการ สัมมนาระดับชาติ เรืองความปลอดภัยทางถนน ครัง ที 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action” วันที 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที 25 สิ งหาคม 2554 ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ พิธปี ล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รว่ มรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทศวรรษแห่งการลงมือทํา : Time For Action ณ ลานเอนกประสงค์ โดย นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเยีย มชมนิทรรศการ การแสดงเปิดงานความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาทีท ุกคนต้องลงมือทํา : Time For Action (ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203) บรรยายพิเศษ โดยผูแ้ ทนจากองค์การอนามัยโลก กล่าวรายงาน โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award โดยนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรือ ง วิสยั ทัศน์รฐั บาล: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาทีต อ้ งลงมือทํา และกล่าวเปิดงาน โดยนายกรัฐมนตรี เสร็จพิธ ี นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ อภิปราย : Road map for Action “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมแค่ไหน กับการลงมือทํา” 1) แผนทีน ําทาง ทิศทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยผูอ้ ํานวยการความปลอดภัยทางถนน 2) Road map 10 ปี คมนาคมปลอดภัย โดยปลัดกระทรวงคมนาคม 3) ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิตใิ หม่การบังคับใช้กฎหมาย โดยผูบ้ ญ ั ชาการตํารวจแห่งชาติ ดําเนินรายการโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผูจ้ ดั การสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

rc

h

In

st itu

te

7.30-8.30 น. 8.30-9.00 น.

So

ci a

lR

es

ea

9.00-9.20 น. 9.20-9.35 น.

ve

ni

U

rn

ng ko al o hu l C

10.30 น. 10.30-12.30 น.

rs ity

9.35-9.55 น. 9.55-10.00 น. 10.00-10.15 น. 10.15-10.30 น.


พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ เสวนาห้องย่อย 5 เสาหลัก (5 Pillars) 1) ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” ห้อง 203 2) ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพือรถสาธารณปลอดภัย” ห้อง 202 รูปแบบ: เวทีนําเสนอและแลกเปลีย นเรียนรู้ •การผลักดันให้ใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถตู้ และรถโดยสารสาธารณะ ทัง` แบบประจําทางและไม่ประจําทาง •การสร้างสํานักรับผิดชอบภายในองค์กรของผูป้ ระกอบการและ พนักงานขับรถ 3) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจ ชุมชนท้องถิน ” ห้อง 212-213 หัวข้อ: ผ่ามิตกิ ารบังคับใช้กฎหมายจราจร ภาพสะท้อนสังคมไทย รูปแบบ: เวทีอภิปรายร่วมและนําเสนอกรณีตวั อย่างงานจากพืน` ที •ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายจราจร •รูปแบบความร่วมมือกับท้องถิน ในการบังคับใช้กฎหมาย •มิตใิ หม่ในการสนับสนุ นการบังคับใช้กฎหมายในบทบาทท้องถิน 4) ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย” ห้อง 201 หัวข้อ: การแพทย์ฉุกเฉินในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน รูปแบบ: เวทีอภิปรายและรับฟงั ความคิดเห็น •ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน •บทบาทของมูลนิธ ิ สือมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ต่อการ สนับสนุ นระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร 5) ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน” ห้อง 211 หัวข้อ: การป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในสถานประกอบการ แนวโน้ม ข้อจํากัด ความเป็นไปได้ และ ISO-39001 รูปแบบ: เวทีเสวนาและซักถาม •สถิตอิ ุบตั เิ หตุจราจร ความสูญเสีย สถานการณ์ในวัยทํางาน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

12.30-13.30 น. 13.30-16.30 น.


So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

•งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง แวดล้อม (SHE) กับการ ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร การป้องกันการตาย และการเพิม ผลผลิต •มาตรฐานด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในวัยทํางานทีส ถาน ประกอบการควรทํา 6) ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ห้อง 220-221 หัวข้อ: ส่งเสริมพลังให้เยาวชนไทยคือ ผูน้ ําความปลอดภัย และร่วม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน รูปแบบ: เวทีการแสดงและนําเสนอผลงาน • ชมวิดที ศั น์สะท้อนการเปลีย นแปลงทางสังคมทีท ําให้เกิดความ เสีย งในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มเยาวชน •ผลงานเด่นในรอบปีและประกาศผลรางวัลประกวดหนังสัน` เยาวชน •ชมผลงานและการแสดงสดบนเวทีจากกลุ่มเยาวชน

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

วันศุกร์ที 26 สิงหาคม 2554 9.00-12.30 น. เสวนาห้องย่อย 5 เสาหลัก (5 Pillars) 1) ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝนั ” ห้อง 203 หัวข้อ: การจัดการความปลอดภัยตามบริเวณสถานทีม กี ารเดินทาง สัญจรในชีวติ ประจําวัน รูปแบบ: เวทีเสวนาและฐานการเรียนรูแ้ บบเมืองจําลอง •บทเรียนจากญีป ุน่ กับการจัดการความปลอดภัยของเมือง/ ชุมชน •เมืองกับการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน •การจัดการจุดเสีย ง ยกตัวอย่างกรณีชุมชนกับการแก้ปญั หา ทาง ลอดทางข้าม วงเวียน ภูมทิ ศั น์กบั ความปลอดภัย 2) ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพือรถสาธารณปลอดภัย” ห้อง 202 หัวข้อ: ความร่วมมือเพือความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ รูปแบบ: เวทีนําเสนอและแลกเปลีย นเรียนรู้ •เทคโนโลยีทนั สมัยทีใ ช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถ โดยสารธารณะ


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

•แถลงข่าวเปิดตัว Application และศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน หัวข้อ: ความจําเป็นทีต อ้ งมีกองทุนคุม้ ครองสิทธิผใู้ ช้รถโดยสาร รูปแบบ: เวทีนําเสนอและแลกเปลีย นเรียนรู้ •ความสําคัญ ความจําเป็น แนวทาง การจัดตัง` กองทุน •ความเป็นไปได้ และแหล่งทีม าของกองทุน •บทเรียนของกองทุนทีม อี ยูแ่ ล้ว •กองทุนคุม้ ครองสิทธิผใู้ ช้รถโดยสารสาธารณะ ในมุมมองของ ผูป้ ระกอบการ 3) ห้อง “ลดอุบตั เิ หตุทางถนน เริม ต้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจ ชุมชนท้องถิน ” ห้อง 212-213 หัวข้อ: ท้องถิน และตํารวจ รวมพลังหยุดยัง` อุบตั เิ หตุ รูปแบบ: เวทีเสวนาและร่วมแลกเปลีย นเรียนรู้ •การดําเนินการตามโครงการรักวัวให้ผู้ รักลูกให้สวมหมวกกันน็อค •การรณรงค์ให้ผขู้ บั ขีแ ละซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวก นิรภัย 100% •บทบาทของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ •แนวคิดในการแก้ไขปญั หาการจราจรร่วมกับท้องถิน 4) ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย” ห้อง 201 หัวข้อ: การแพทย์ฉุกเฉิน อุบตั เิ หตุจราจรจากจุดเกิดเหตุ สู่การ ป้องกัน รูปแบบ: เวทีนําเสนอและร่วมอภิปราย •หน่วยกูช้ พี อปท. กับการป้องกันอุบตั เิ หตุ การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย อันเกิดจากอุบตั เิ หตุจราจร •บทบาทของโรงพยาบาลชุมชน ต่อการจัดระบบป้องกันการ บาดเจ็บทางถนนเพือสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน •บทบาทของโรงพยาบาลจังหวัด กับการควบคุมป้องกันการ บาดเจ็บทางถนนอย่างครบวงจร เพือลดการเสียชีวติ และลดภาระ งานทีเ กินความจําเป็ น


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

หัวข้อ: ปีต่อไป คนไทยจะได้อะไรจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน: การ ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร รูปแบบ: การบรรยายและประกาศแนวทางการดําเนินงานระบบ การแพทย์ฉุกเฉินในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน •ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลังมี พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน 5) ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุทางถนน” ห้อง 211 หัวข้อ: อุบตั เิ หตุจราจร: ป้องกันและแก้ไขได้ในโรงงาน รูปแบบ: เวทีเสวนาและพัฒนาทักษะ (Skill Building) •บทเรียนความสําเร็จเรือ งการสวมหมวกนิรภัย ปจั จัยความสําเร็จ งานป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร ปญั หา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขจาก ประเทศกัมพูชา •ISO 39001 อนาคตสถานประกอบการ ทําอย่างไรจึงจะประสบ ผลสําเร็จ •การใช้เทคนิคเสริมพลังกับการส่งเสริมพฤติกรรมทีป ลอดภัยใน การป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในวัยทํางาน •รถรับส่งพนักงานและรถยกสินค้าปลอดภัยในการทํางาน 6) ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ห้อง 220-221 หัวข้อ: ส่งเสริมพลังให้เยาวชนไทยคือผูน้ ําความปลอดภัย และร่วม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน รูปแบบ: เวทีเสวนาและร่วมกิจกรรม • สร้างพลังการเรียนรูใ้ ห้กบั เยาวชน •ส่งเสริมให้เกิดผูน้ ําความปลอดภัย •กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรกระบวนการ •กิจกรรมนําหมวกเก่ามาและหมวกใหม่ และหน้าใหม่ใส่หมวก พักรับประทานอาหารกลางวัน 1) พลังภาคประชาชนและสือมวลชน กับการเฝ้าระวังและติดตามกํากับ นโยบายในการแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน

12.30-13.30 น. 13.30-15.00 น.


st itu

te

โดยมูลนิธเิ พือผูบ้ ริโภค และทีมสือ TPBS 2) พลังเครือข่ายด้านข้อมูล เพือเฝ้าระวัง เจาะลึกและสะท้อนปญั หา สาเหตุ •โครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบตั เิ หตุเพือการแก้ไขและป้องกัน อุบตั เิ หตุทางถนนอย่างบูรณาการ โดยคณะทํางานโครงการ •Road Safety Watch โดย ThaiRoads •ทีมวิเคราะห์เหตุการชนบนถนน โดย ร.ศ.ดร.ลําดวน ศรีศกั ดา ดําเนินรายการโดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วชิ าการเพือความ ปลอดภัยทางถนน นําเสนอผลสรุป Time for Action: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน กับ สิง ทีท ุกคนจะลงมือทํา ประกาศผูช้ นะรางวัลประกวดผลงานวิชาการและมอบรางวัล พิธปี ิดการสัมมนา โดยนายกรัฐมนตรี

ea

rc

h

In

15.00-15.10 น.

So

ci a

lR

es

15.10-15.30 น.

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

หมายเหตุ 5 Pillars หมายถึง กรอบการขับเคลือ นงานตามแผนทศวรรษขององค์การสหประชาชาติ 5 เสาหลัก ได้แก่ เสาที 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เสาที 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาที 3 ยานพาหนะปลอดภัย เสาที 4 ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เสาที 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบตั เิ หตุ


rn

ng ko

al o

hu l

C

rs ity

ve

ni

U So ci a ea

es

lR h

rc

st itu

In

te

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา


rn

ng ko

al o

hu l

C

rs ity

ve

ni

U So ci a ea

es

lR h

rc

st itu

In

te


rn

ng ko

al o

hu l

C

rs ity

ve

ni

U So ci a ea

es

lR h

rc

st itu

In

te


te st itu In h rc

lR

es

ea

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ลําดับที....................................

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

วันที 25-26 สิ งหาคม 2554 ณ ศูนย์ แสดงสิ นค้าและการประชุมนานาชาติ กรุงเทพฯ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

In

st itu

te

คําชี แ จง ความคิดเห็นของท่า นทีตอบในแบบสํ ารวจความคิดเห็นนี ม ี ความสํ าคัญ และเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิงต่อ คณะกรรมการจัดสัมมนา ความคิดเห็นของท่านจะได้ รับการปกปิ ดเป็ นความลับ และใช้ เพือการพัฒนาอย่างต่อเนืองและยัง ยืน ในการจัดสัมมนาการป้องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุทางถนนต่อไป หมายเหตุ โปรดใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในรู ปกล่องสีเหลียมหน้ าข้ อความซึง ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด หรื อ เติมคําตอบในช่องว่างทีกําหนด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเจ้ าหน้ าทีทีมประเมินผล ณ ห้ องประเมินผล

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป 1. หน่วยงาน ทีท่านปฏิบตั ิงานอยู่ในสังกัด � สํานักนายกรัฐมนตรี � กระทรวงมหาดไทย � กระทรวงศึกษาธิการ � กระทรวงสาธารณสุข � กระทรวงยุติธรรม � กระทรวงพาณิชย์ � กระทรวงคมนาคม � สํานักงานตํารวจแห่งชาติ � กรุ งเทพมหานคร � องค์กรเอกชน � องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน � มูลนิธิ................................. � อืนๆ โปรดระบุ .............................................................................. 2. จังหวัดทีท่านปฏิบตั ิงาน.................................................................... 3. อายุ ............... ปี 4. เพศ � ชาย � หญิง 5. ตําแหน่งการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั (โปรดระบุลกั ษณะงานทีทําหรื อตําแหน่ง) � หัวหน้ างาน/กลุม่ /ฝ่ าย/หน่วยงาน ส่วนราชการ โปรดระบุ................................................................. � หัวหน้ างาน/กลุม่ /ฝ่ าย/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน โปรดระบุ........................................... � หัวหน้ างาน/กลุม่ /ฝ่ าย/หน่วยงาน องค์กรเอกชน โปรดระบุ............................................................... � หัวหน้ างาน/กลุม่ /ฝ่ าย/หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ โปรดระบุ................................................................... � ผู้ปฏิบตั ิ โปรดระบุ........................................................................................................................ 6. บทบาทหน้ าทีเกียวข้ องกับงานอุบตั ิเหตุทางถนน � รับผิดชอบงานทีเกียวข้ องกับอุบตั ิเหตุจราจรและความปลอดภัยทางถนนโดยตรง � รับผิดชอบงานด้ านการบริ หารขององค์กร � รับผิดชอบงานกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์กร � รับผิดชอบงานด้ านวิชาการ ระบุ............................................................................................... � รับผิดชอบงานด้ านอืนๆ ระบุ .................................................................................................... หน้ า 1/6


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

7.จํานวนครัง ทีเคยเข้ าร่ วมสัมมนา (รวมครัง นี ) � ครัง แรก � ครัง ที 2 � ครัง ที 3 � มากกว่า 3 ครัง ขึ นไป โปรดระบุ...................ครั+ง 8.วัตถุประสงค์ของการเข้ าร่ วมการสัมมนาครัง นี (เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย) โดยเขียนเลข1= มากทีสดุ , 2=มาก, 3=ปานกลาง, 4=น้ อย ลงในช่อง (.........) (...........) ความรู้ เพือนําไปประยุกต์ใช้ (...........) เพือนใหม่ (...........) แลกเปลียนประสบการณ์การทํางานในแต่ละพื นที (...........) เครื อข่ายทีจะส่งผลต่อการทํางานด้ านการป้องกันแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในอนาคต (...........) เพือทบทวนความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน (...........) อืนๆ ระบุ................................................................................................ 9.การจ่ายเงินลงทะเบียน � จ่ายเอง � หน่วยงาน/ต้ นสังกัดสนับสนุน � อืนๆระบุ...................................................... 10.จํานวนวันทีคาดว่าจะอยู่ร่วมสัมมนาได้ � เฉพาะวันที 25 สิงหาคม 2554 � เฉพาะวันที 26 สิงหาคม 2554 � ทัง 2 วัน 11.ระยะเวลาทีได้ รับข่าวสารการสัมมนาก่อนวันทีมีการจัดสัมมนา � น้ อยกว่า 2 สัปดาห์ � ตังแต่ 2 สัปดาห์-ไม่เกิน 1 เดือน � 1 – 3 เดือน � มากกว่า 3 เดือน 12. ท่านได้ รับข่าวสารการสัมมนาจากแหล่งใด (ตอบได้ มากกว่าหนึง ข้ อ) � หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน � Website � e-mail � เพือนร่ วมงาน � จดหมายข่าว/วารสาร/จุลสาร � หนังสือพิมพ์ท้องถิน � วิทยุท้องถิน � งานประชุมสัมมนา โปรดระบุ........................................ � อืนๆ โปรดระบุ ......................................... 13. ข้ อใดเป็ นสาเหตุ/ ปั จจัยทีทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนในพืน ทีของท่ าน (ตอบได้ มากกว่าหนึง ข้ อ) ก. การดัดแปลงรถมอเตอร์ ไซค์ / รถยนต์ � ใช่ � ข. เมาแล้ วขับ � ใช่ � ค. โทรแล้ วขับ � ใช่ � ง. ไม่สวมหมวกนิรภัย � ใช่ � จ.การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย � ใช่ � ฉ. การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร � ใช่ � ช. การไม่มีใบขับขี � ใช่ � ซ. การขับรถด้ วยความเร็ วเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด � ใช่ � ฌ. การขับขีรถย้ อนศร � ใช่ �

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ หน้ า 2/6


� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

� ใช่

� ไม่ใช่

te

14. ข้ อใดเป็ นปั ญหาในพืน ทีของท่ าน (ตอบได้ มากกว่าหนึง ข้ อ) ก. ป้าย/ สัญญาณจราจร ไม่ชดั เจน ข. ถนนชํารุด ค. ผู้ขบั ขีไม่สวมหมวกนิรภัย ง. ผู้ขบั ขีไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ. เด็กอายุตํากว่า 15 ขับขีรถมอเตอร์ ไซค์ ฉ. การไม่มีใบขับขี ช. การบังคับใช้ กฎหมายไม่เข้ มงวด ซ. รถโดยสารสาธารณะมีไม่เพียงพอ ฌ. รถมอเตอร์ ไซค์/ รถยนต์สว่ นบุคคลมีจํานวนมากเกินไป ญ.การไม่มีการจัดระบบรถรับส่งนักเรี ยน

� ไม่ใช่

In

st itu

� ใช่

lR

es

ea

rc

h

15.ท่านคาดหวังทีจะเข้ ารั บฟั งการบรรยายในห้ องใดบ้ าง โปรดใส่เครื องหมายถูก (√ ) หน้ าหัวข้ อทีต้องการเข้ า รับฟั ง (เลื อกตอบได้ไม่เกิ น 2 หัวข้อในแต่ละวัน)

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

วันที 25 สิงหาคม 2554 � ห้ องที 1 เดินทางปลอดภัย ไม่ ไกลเกินฝั น � ห้ องที 2 พลังผู้บริโภค เพือรถสาธารณะปลอดภัย � ห้ องที 3 ลดอุบัตเิ หตุทางถนน เริมต้ นค้ นด้ วยกฎหมาย สุดท้ ายรวมใจชุมชนท้ องถิน � ห้ องที 4 การแพทย์ ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย � ห้ องที 5 สถานประกอบการปลอดภัยห่ างไกลอุบัตเิ หตุทางถนน � ห้ องที 6 ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน

วันที 26 สิงหาคม 2554 � ห้ องที 1 เดินทางปลอดภัย ไม่ ไกลเกินฝั น � ห้ องที 2 พลังผู้บริโภค เพือรถสาธารณะปลอดภัย � ห้ องที 3 ลดอุบัตเิ หตุทางถนน เริมต้ นค้ นด้ วยกฎหมาย สุดท้ ายรวมใจชุมชนท้ องถิน � ห้ องที 4 การแพทย์ ฉุกเฉิน เพือถนนปลอดภัย � ห้ องที 5 สถานประกอบการปลอดภัยห่ างไกลอุบัตเิ หตุทางถนน � ห้ องที 6 ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน

หน้ า 3/6


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

14. ในการมาชมนิทรรศการครัง นี ท่ านชอบนิทรรศการรู ปแบบใดมากทีสุด (เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย) โดยเขียนเลข1= มากทีสดุ , 2=มาก, 3=ปานกลาง, 4=น้ อย ลงในช่อง (.........) (......) สิงประดิษฐ์ / นวัตกรรมยานยนตร์ ระบุชือ ซุ้มและกิ จกรรม........................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (......) บอร์ ดความรู้ / วิชาการ ระบุชือ ซุ้มและกิ จกรรม........................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (......) เกมส์ / แจกของรางวัล/ การให้ บริการ ระบุชือ ซุ้มและกิ จกรรม........................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... (......) จําหน่ ายสินค้ า/ แสดงสินค้ า ระบุชือ ซุ้มและกิ จกรรม........................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

หน้ า 4/6


ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่ อการสัมมนาในครั ง นี ระดับความคิดเห็น ข้ อ

ประเด็นความคิดเห็น

น้ อย ทีสดุ

น้ อย

ปาน กลาง

มาก

มาก ทีสดุ

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

2.

ด้ านการดําเนินการ ท่านได้ รับความสะดวก รวดเร็ ว ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วม สัมมนา ช่วงเวลาการจัดสัมมนามีความเหมาะสม(25-26 ส.ค. 2554)

3.

ระยะเวลา (2วัน) ในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

4.

5.

ท่านได้ รับการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกจาก เจ้ าหน้ าทีเป็ นอย่างดีภายในงานสัมมนา ด้ านสถานที สถานทีจดั งาน เหมาะสําหรับการจัดสัมมนาครัง นี 

6.

อาหารและเครื องดืม เพียงพอ และมีคณ ุ ภาพ

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

In

st itu

te

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

rc

h

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

ea

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

es

1.

แสง เสียง อุปกรณ์โสต เพียงพอ และมีคณ ุ ภาพ � 1 � ด้ านวิชาการ 8. หัวข้ อในการบรรยาย/อภิปราย เหมาะสมกับประเด็นหลักของ � 1 � การจัดสัมมนา เรื อง “พลังเครื อข่าย เพือถนนปลอดภัย” 9. การบรรยายแต่ละหัวข้ อมีความเหมาะสม � 1 � 10. สามารถควบคุมเวลาการบรรยายได้ ตรงตามทีกําหนด � 1 �

2 � 3 � 4 � 5

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

7.

11. เอกสารประกอบการสัมมนามีความครอบคลุม ครบถ้ วน

C

hu l

al o

12. ท่านได้ แลกเปลีย น เรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการดําเนินงาน ป้องกันควบคุมอุบตั ิเหตุทางถนน 13. ท่านได้ รับความรู้ จากการสัมมนาฬ ด้ านนิทรรศการ 14. นิทรรศการ มีจํานวนเหมาะสม

2 � 3 � 4 � 5 2 � 3 � 4 � 5 2 � 3 � 4 � 5

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5

15. นิทรรศการ มีคณ ุ ภาพ

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

16. นิทรรศการ มีความน่าสนใจ

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

17. ท่านได้ รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการ

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

18. นิทรรศการ/เอกสารเพียงพอต่อการเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ ภาพรวมการจัดสัมมนา 19. ในภาพรวม การจัดสัมมนาครัง นี จัดได้ ดีและเหมาะสม

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

20. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาในภาพรวม

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 หน้ า 5/6


C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

ส่ วนที 3 ความคิดเห็นอืนๆ 1.ท่ านคาดหวังสิงใดจากการสัมมนา และท่ านได้ รับจากการสัมมนาหรื อไม่ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 2.ท่ านคาดว่ าจะนําความรู้ ท ไี ด้ จากการสัมมนาไปใช้ ประโยชน์ ในการปฏิบัตงิ านอย่ างไร ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 3.ท่ านคิดว่ ามีปัจจัยอะไรบ้ างทีจะช่ วยสนับสนุนให้ การนําไปใช้ ประโยชน์ ดังกล่ าวประสบผลสําเร็จ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 4.ประสบการณ์ ท ไี ด้ จากพืน ทีอ นื ๆ จะนําไปใช้ ในการปฏิบัตงิ านในพืน ทีตนเองอย่ างไร ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.ท่ านมีข้อเสนอแนะอย่ างไร สําหรั บแนวทางการป้องกันและแก้ ไขอุบัตเิ หตุทางถนน ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 6.ท่ านมีข้อเสนอแนะอย่ างไร สําหรั บการจัดสัมมนาครั ง ต่ อไป ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 8.ความคิดเห็นอืนๆ (ถ้ ามี) ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

กรุณาส่ งแบบสํารวจความคิดเห็นทีโต๊ ะประเมินผล ภายในวันที 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. เพือลุ้นรางวัลทองคํา ชือ............................................................................................ สถานทีท าํ งาน................................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................... E-mail address……………………………………… คณะอนุกรรมการประเมินผล ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งทีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสํ ารวจฉบับนี6

หน้ า 6/6


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

พิธีเปิดงานและการบรรยายพิเศษ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (25 สิงหาคม 2554)

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

In

st

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ความพึงพอใจ

R al

ci

So

ity

rs ve

ni

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10 �10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

lo

la

hu

C

�10

U

“ทศวรรษแห่งความปลอดภัย กับมิติใหม่การบังคับใช้ กฎหมาย”

3.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

rn

6.

2.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ng

4. 5.

การแสดงเปิ ดงานความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาทีทกุ คนต้ องลงมือทํา: Time for Action บรรยายพิเศษ โดยผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ปาฐกถาพิเศษ เรื อง วิสยั ทัศน์รัฐบาล: ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน ถึงเวลาทีต้องลงมือทํา อภิปราย : Road map Time for Action “แผนทีนําทาง...ทิศทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” “Road map 10 ปี คมนาคมปลอดภัย

1.

ข้ อเสนอแนะ

es

ประเด็น

ko

ข้ อ

ea

rc

h

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝัน” ณ ห้อง 203 (25 สิงหาคม 2554)

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

rc ea

ความพึงพอใจ

ข้ อเสนอแนะ

R

ประเด็น

al

ข้ อ

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

h

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

4.

การอภิปรายทัว ไป

�10 �10 �10

ko

rn

U

ni

ve

rs

ity

So

ci

2. 3.

หัวข้ อ “การจัดการความปลอดภัยบริ เวณสถานที ท มี ีการสัญจร �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 ในชีวิตประจําวัน” การจัดการความปลอดภัยบริ เวณตลาดสด/ตลาดข้ างทาง/ตลาดนัด �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 การจัดการความปลอดภัยบริ เวณหน้ าโรงเรี ยนและในโรงเรี ยน �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

1.

�10

hu

la

lo

ng

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

C

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” ณ ห้อง 202 (25 สิงหาคม 2554)

h

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

R

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ea

rc

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

al ci So

�10

ni

ve

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

U

หัวข้ อ “ความร่ วมมือเพื อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” การผลักดันให้ ใช้ เข็มขัดนิรภัยบนรถตู้ และรถโดยสารสาธารณะทัง แบบประจําทางและไม่ประจําทาง” การสร้ างสํานึกรักผิดชอบภายในองค์กรของผู้ประกอบการและ พนักงานขับรถ

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

การอภิปรายทัว ไป

C

4.

hu

la

lo

3.

ข้ อเสนอแนะ

rn

2.

ความพึงพอใจ

ng

1.

ประเด็น

ko

ข้ อ

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “ลดอุบัตเิ หตุทางถนน เริ่มต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้อง 212-213 (25 สิงหาคม 2554)

h

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

R

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ea

rc

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ve

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

U

ni

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

rn

หัวข้ อ “ผ่ ามิติการบังคับใช้ กฎหมายจราจร ภาพสะท้ อนสังคมไทย” ภาพรวมของการบังคับใช้ กฎหมายจราจร รูปแบบความร่วมมือกับท้ องถินในการบังคับใช้ กฎหมาย มิติใหม่ในการสนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายในบทบาทท้ องถิน

So

ci

al

ข้ อเสนอแนะ �10 �10 �10 �10

la

lo

2. 3. 4.

ความพึงพอใจ

ko

1.

ประเด็น

ng

ข้ อ

C

hu

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อถนนปลอดภัย” ณ ห้อง 201 (25 สิงหาคม 2554)

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

rc ea

al

R

ข้ อเสนอแนะ

ci

ity

So

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ve

rs

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10 �10

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

lo

การอภิปรายทัว ไปและการรับฟั งความคิดเห็น

�10

C

hu

la

4.

ng

ko

3.

หัวข้ อ “การแพทย์ ฉุกเฉินในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน” ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน บทบาทของมูลนิธิ สือ มวลชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ต่อการ สนับสนุนระบบการแพทย์ฉกุ เฉินและการป้องกันอุบตั ิเหตุจราจร

ni

2.

ความพึงพอใจ

U

1.

ประเด็น

rn

ข้ อ

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

h

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน” ณ ห้อง 211 (25 สิงหาคม 2554)

h

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

R

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ea

rc

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

So

ci

al

ข้ อเสนอแนะ

ve

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

U

ni

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

hu

การเสวนาและซัก-ถาม

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

C

4.

la

lo

3.

หัวข้ อ “การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในสถานประกอบการ แนวโน้ ม ข้ อจํากัด ความเป็ นไปได้ และ ISO-39001” สถิติอบุ ตั ิเหตุจราจร-ความสูญเสีย สถานการณ์ในวัยทํางาน งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิงแวดล้ อม (SHE) กับการ ป้องกันอุบตั ิเหตุจราจร การป้องกันการตาย และการเพิมผลผลิต

rn

2.

ความพึงพอใจ

ko

1.

ประเด็น

ng

ข้ อ

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ณ ห้อง 202-221 (25 สิงหาคม 2554)

h

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

R

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ea

rc

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ve

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ni

วิดีทศั น์สะท้ อนการเปลีย นแปลงทางสังคมทีทําให้ เกิดความเสีย งใน การใช้ รถใช้ ถนนในกลุม่ เยาวชน ผลงานเด่นในรอบปี และประกาศผลรางวัลประกวดหนังสันเยาวชน ผลงานและการแสดงสดบนเวทีจากกลุม่ เยาวชน

So

ci

al

ข้ อเสนอแนะ �10 �10 �10

ng

ko

2. 3.

ความพึงพอใจ

U

1.

ประเด็น

rn

ข้ อ

C

hu

la

lo

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “เดินทางปลอดภัย ไม่ไกลเกินฝัน” ณ ห้อง 203 (26 สิงหาคม 2554)

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

In

st

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

So

ci

al

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ve

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ni

หัวข้ อ “การจัดการความปลอดภัยบริ เวณสถานที ท มี ีการสัญจร ในชีวิตประจําวัน” บทเรี ยนจากญีปนกั ุ่ บการจัดการความปลอดภัยของเมือง/ชุมชน เมืองกับการส่งเสริ มระบบขนส่งมวลชน การจัดการจุดเสียง กรณีตวั อย่างต่างๆ การแลกเปลียนเรี ยนรู้

R

es

ข้ อเสนอแนะ �10 �10 �10 �10

ng

ko

2. 3. 4. 5

ความพึงพอใจ

U

1.

ประเด็น

rn

ข้ อ

ea

rc

h

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

C

hu

la

lo

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “พลังผูบ้ ริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” ณ ห้อง 202 (26 สิงหาคม 2554)

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

st

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ความพึงพอใจ

ข้ อเสนอแนะ

ea

ประเด็น

al

So

ci

�10

ity

ni

ve

rs

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

�10

ko

rn

U

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10 �10 �10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

C

5. 6. 7.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ng

4.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

lo

3.

la

2.

หัวข้ อ “ความร่ วมมือเพื อความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” เทคโนโลยีทนั สมัยทีใช้ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้ านรถโดยสาร สาธารณะ แถลงข่าวเปิ ดตัว Application และศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน หัวข้ อ “ความจําเป็ นที ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผ้ ูใช้ รถโดยสาร” ความสําคัญ ความจําเป็ น แนวทางการจัดตังกองทุ น ความเป็ นไปได้ และแหล่งทีมาของกองทุน บทเรี ยนของกองทุนทีมีอยูแ่ ล้ ว กองทุนคุ้มครองสิทธิผ้ ใู ช้ รถโดยสารสาธารณะ ในมุมมองของ ผู้ประกอบการ

hu

1.

R

es

ข้ อ

rc

h

In

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

6.

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “ลดอุบัตเิ หตุทางถนน เริ่มต้นค้นด้วยกฎหมาย สุดท้ายรวมใจชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้อง 212-213 (26 สิงหาคม 2554) 1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

itu

te

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

In

st

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ประเด็น

ความพึงพอใจ

1. 2. 3. 4. 5.

“ท้ องถิ นและตํารวจ รวมพลังหยุดยัง อุบัตเิ หตุ” การดําเนินงานตามโครงการรักวัวให้ ผกู รักลุกให้ สวมหมวกกันน๊ อค การรณรงค์ให้ ผ้ ขู บั ขีและผู้ซ้อนท้ ายจักรยายนต์ สวมหมวก 100% บทบาทของชุมชนกับการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ แนวคิดในการแก้ ไขปั ญหาการจราจรร่วมกับท้ องถิน

ข้ อเสนอแนะ

�6 �6 �6 �6 �6

al

R

es

�5 �5 �5 �5 �5

So

ci

�4 �4 �4 �4 �4

ity

�3 �3 �3 �3 �3

rs

�2 �2 �2 �2 �2

�7 �7 �7 �7 �7

�8 �8 �8 �8 �8

�9 �9 �9 �9 �9

�10 �10 �10 �10 �10

U

ni

ve

�1 �1 �1 �1 �1

ea

rc

h

ข้ อ

C

hu

la

lo

ng

ko

rn

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อถนนปลอดภัย” ณ ห้อง 201 (26 สิงหาคม 2554)

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

st

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

rc

h

In

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ประเด็น

ความพึงพอใจ

1. 2.

“การแพทย์ ฉุกเฉิน-อุบัตเิ หตุจราจร สู่การป้องกัน” หน่วยกู้ชีพอปท.กับการป้องกันอุบตั ิเหตุบทบาทของโรงพยาบาลชุมชน ต่อการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ ทางถนนเพือสนับสนุนต่อระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน บทบาทของโรงพยาบาลจังหวัด กับการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ ทางถนนอย่างครบวงจร ปี ต่ อไป คนไทยจะได้ อะไรจากระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน หลังมีพรบ.การแพทย์ฉกุ เฉิน

ข้ อเสนอแนะ

al

ci

So

ity

rs

ni

ve

�10 �10

ng

ko

rn

U

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

C

hu

5. 6.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10 �10

lo

4.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9 �1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

la

3.

R

es

ea

ข้ อ

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ทนี่ ําเสนอและอภิปราย

ห้อง “สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน” ณ ห้อง 211 (26 สิงหาคม 2554)

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

st

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ความพึงพอใจ

ข้ อเสนอแนะ

ea

ประเด็น

al

ci So

�10

rs

ity

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

ni

ve

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

U

3.

�10

การใช้ เทคนิคเสริ มพลังกับการส่งเสริ มพฤติกรรมทีปลอดภัยในการ ป้องกันอุบตั ิเหตุจราจรในวัยทํางาน

5.

รถรับ-ส่งพนักงานและรถยกสินค้ าปลอดภัยในการทํางาน

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

�10

C

hu

la

lo

ng

4.

rn

2.

�1 �2 � 3 �4 � 5 �6 �7 � 8 �9

หัวข้ อ “อุบตั ิเหตุจราจร ป้องกันและแก้ ไขได้ ในโรงงาน” บทเรี ยนความสําเร็ จเรื องการสวมหมวกนิรภัย และแนวทางแก้ ไข จากประเทศกัมพูชา ISO –39001 อนาคตสถานประกอบการ ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็ จ

ko

1.

R

es

ข้ อ

rc

h

In

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสาระความรู้ที่นําเสนอและอภิปราย

ห้อง “ตัวเล็กใจใหญ่ ปลอดภัยทางถนน” ณ ห้อง 202-221 (26 สิงหาคม 2554)

h

In

st

itu

te

1.เหตุผลที ท่านเลือกเข้ าฟั งการบรรยายในห้ องนี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….…..

R

es

คําชีแ จง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยให้ คะแนนในประเด็นต่อไปนี ใส่เครื องหมายถูก (√ ) ในช่องคะแนน ตังแต่ 1-10 คะแนน

ea

rc

2.ความพึงพอใจต่ อสาระความรู้

ข้ อเสนอแนะ

�4 �4 �4 �4

rs

ity

�3 �3 �3 �3

ni

ve

�2 �2 �2 �2

U

�1 �1 �1 �1

การเสวนา สร้ างพลังการเรี ยนรู้ในเยาวชน การเสวนา ส่งเสริ มให้ เกิดผู้นําความปลอดภัย กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรกระบวนการ กิจกรรมนําหมวกเก่ามาแลกหมวกใหม่ และหน้ าใหม่ใส่หมวก

So

ci

al

ความพึงพอใจ �5 �5 �5 �5

�6 �6 �6 �6

�7 �7 �7 �7

�8 �8 �8 �8

�9 �9 �9 �9

�10 �10 �10 �10

ng

ko

1. 2. 3. 4.

ประเด็น

rn

ข้ อ

C

hu

la

lo

3.ความคิดเห็นอื นๆ และข้ อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………


แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมสัมมนา

ส่วนที่ 1 สาระความรู/้ ประโยชน์จากการฟังบรรยาย 1.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยายในเรื่องใดบ้าง (ประเด็น/ความครอบคลุม/ยกตัวอย่าง) 1.การจัดการความปลอดภัยบริเวณสถานที่สัญจรในชุมชน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางของรถสาธารณะ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.การผลักดันการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถสาธารณะ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.ชุมชนกับการลดอุบัติเหตุทางถนน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.รูปแบบความร่วมมือกับท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบทบาทของหน่วยที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. สถิติอุบัติเหตจราจร ความสูญเสีย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.ผ่ามิติการบังคับใช้กฎหมายจราจร …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. การป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

11.เมืองกับการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน 12.การจัดการจุดเสี่ยง 14.เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของรถสาธารณะ 15.application และศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน 17.มุมมองผู้ประกอบการต่อกองทุนผู้ใช้รถโดยสาร 18.การรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค100% 20.แนวคิดการแก้ปัญหาจราจรร่วมกับท้องถิ่น 21.การแพทย์ฉุกเฉิน EMS 23.บทบาทโรงพยาบาลชุมชนต่อการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บทางถนนเพื่อสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 25.แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ/หมวกนิรภัยจากประเทศกัมพูชา 27.การใช้เทคนิคเสริมพลังกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุในวัยทํางาน 29.พลังภาคประชาชนและสื่อมวลชนกับการเฝ้าระวังติดตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 31.การพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ 33……………………………………………………………………… 34..................................................................

0.ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

C

CODE1.2

hu l

al o

ng ko

10.บทเรียนจากญี่ปุ่นกับการจัดการความปลอดภัยบนถนน 13.ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถสาธารณะ 16.ความสําคัญของกองทุนผู้ครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร 19.บทบาทของชุมชนกับการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุ 22.หน่วยกู้ชีพ อปท. กับการป้องกันอุบัติเหตุ 24.บทเรียนความสําเร็จเรื่องการสวมหมวกนิรภัย 26.ความสําคัญของสถานประกอบการด้าน ISO 39001 28.พลังการเรียนรู้ เยาวชนกับความเป็นผู้นําความปลอดภัย 30.Road Safety Watch 32.การวิเคราะห์การชนบนถนน

es

ea

rc

h

In

st itu

te

CODE1.1

1.ใช้สําหรับปฏิบัติงาน/เสริมการทํางาน 2.ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ/บูรณาการการทํางาน 3.ให้ความรู/้ เผยแพร่/รณรงค์ 4.ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน/แนะนําบุคคลรอบข้าง 5.จัดทําแผน/ผลักดันแผนงานโครงการในหน่วยงาน 6.ประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน/สถานศึกษา 7.พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 8. …………………………………………………………………. 9. …………………………………………………………………. 10. ……………………………………………………………….

1.2 ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะนําไปปรับใช้กับการทํางานได้หรือไม่ อย่างไร (ความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์/วิธีการ/หน่วยประสาน ฯลฯ) หากคิดว่านําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะเหตุใด …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1


CODE1.3

1.3 ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนให้การนําไปใช้ประโยชน์ประสบผลสําเร็จ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.งบประมาณ 3.การประสานความร่วมมือ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.ความพร้อมบุคลากร 5.ความพร้อมเครื่องมือ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.การให้ความสําคัญของผู้บริหาร ผู้นํา นักการเมืองท้องถิ่น …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.การเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.การมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.การบังคับใช้กฎหมาย/มีกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.การใช้ความร่วมมือ/ให้ความสําคัญของผู้ประกอบธุรกิจ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

st itu

te

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังต่อการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 2.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการสัมมนา และท่านได้รับหรือไม่ 1.คาดหวัง 0.ไม่คาดหวัง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.ความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจรเพื่อนําไปใช้ในการทํางาน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.รูปแบบ/วิธีการการดําเนินงานในพื้นที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.ทิศทางการดําเนินงานของ อปท. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.นําเอกสาร/ความรู้ไปใช้รณรงค์อบรมให้ความรู้ต่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.รับทราบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/การบังคับใช้กฎหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.เครือข่ายการทํางาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.การรับทราบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… (....)1.ได้รับตามที่คาดหวัง (....)2.ได้รับมากกว่าคาดหวัง …………………………………………………………………………………………………………………………………… (....)3.ได้รับบ้าง (....)4.ไม่แน่ใจ (....)0.ไม่ได้รับ …………………………………………………………………………………………………………………………………… CODE2.2 2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 1.การบังคับใช้กฎหมาย ส่งที่ควรดําเนินการ ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง อย่างไร 2.การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. การรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เรื่องอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ให้ความรู้ประชาชนทั่วไป 5. การให้ความรู้เยาวชน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. การให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. การทํางานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมทุกฝ่าย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. วิศวกรรมจราจร สภาพถนนที่ดี มีเครื่องหมายเตือน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเอง ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C

hu l

al o

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

CODE 2.1

10. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 13. การจัดทําหลักสูตรการศึกษาเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียน 16.การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อจัดทํานโยบายสาธารณะ 19. ให้ความรูE้ MS/กู้ชีภัยฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21. อื่นๆระบุ...................................................................

11.การมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลืออุบัติเหตุ 12. การมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี 14. มีกฎหมายทีเ่ อื้อต่อการปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุของชุมชน 15. การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 17.การจัดเก็บ/ให้ข้อมูลอุบตั ิเหตุของหน่วยงาน 18. การควบคุมมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการ 20. การเพิ่มช่องทางเดินรถมอเตอร์ไซค์ (เลนมอเตอร์ไซค์) 22. อื่นๆระบุ...............................................................99 ไม่ตอบ คิดไม่ออก ไม่มีข้อเสนอ 2


CODE 2.3 1. …………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………… 6. …………………………………………………………………………… 7. ……………………………………………………………………………

2.3 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาสาระที่ต้องการให้จัด สําหรับการจัดสัมมนาครั้งต่อไป (เนื้อหาสาระ/ประโยชน์ใช้ได้จริง) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 นิทรรศการ กรณียังไม่เข้าชมนิทรรศการไม่ต้องสัมภาษณ์ในส่วนนี้ 3.1 จากการชมนิทรรศการ ท่านได้รับความรูท้ ี่น่าสนใจอะไรบ้าง 0. ไม่ได้ รู้เรื่องเดิมอยู่แล้ว ไม่เกี่ยว …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. ความรู้พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ความรู้ด้านกฎหมาย กฎจราจร …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. ข่าวสารใหม่ๆเรื่องอุบัติเหตุจราจร …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. การช่วยชีวิตฉุกเฉิน EMS …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. การให้ความสําคัญของอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11. สิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. เมืองจําลอง สภาพการขับขี่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ng ko

rn

U

ni

ve

rs ity

So

ci a

lR

es

ea

rc

h

In

st itu

te

CODE 3.1

3.2 ความรู้จากการชมนิทรรศการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 0. ไม่สามมารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 99.ไม่ทราบไม่ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. ประโยชน์ต่อตนเอง สร้างความตระหนักให้ตนเอง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ประโยชน์ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. เผยแพรให้ชาวบ้าน ชุมชน ประชาชนทั่วไป …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. นําไปใช้ปฏิบัติงาน พัฒนาท้องถิ่น การวางแผนแก้ปัญหา …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. ประโยชน์ด้านการเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะเป็นความรู้เดิมๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. อื่น ระบุ......................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. อื่น ระบุ......................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. อื่น ระบุ......................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C

CODE 3.2

hu l

al o

13. อื่นๆ......................................................................

3


3.3 ความคิดเห็นต่อการจัดนิทรรศการในภาพรวม ข้อ 1. 2. 3. 4. 5.

6. ............................................................................... 7. ...............................................................................

es

อื่นๆ. ..............................................................................

te

5. ...............................................................................

st itu

4. ...............................................................................

In

3. ...............................................................................

h

2. ...............................................................................

3.4 ซุ้มนิทรรศการ/กิจกรรมที่ชื่นชอบ (ระบุได้หลาย/ซุ้มหลายกิจกรรม) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

rc

1. ...............................................................................

ระบุคะแนน (1-10)

ea

CODE 3.4

ประเด็น นิทรรศการมีความเหมาะสม นิทรรศการมีคุณภาพ นิทรรศการมีความน่าสนใจ ได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ นิทรรศการ/เอกสารเพียงพอต่อการเสริมความรู้ ความเข้าใจ

3.5 ข้อเสนอแนะต่อการจัดนิทรรศการครั้งต่อไป …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ci a

lR

CODE 3.5

So

1.อยากให้จัดทุกปี/จัดบ่อยๆ

rs ity

2.เพิ่มซุ้ม/การบริการจากเจ้าหน้าที่ 3.เน้นกิจกรรมมากขึ้น/ชิงรางวัล/เล่นเกม

ni

ve

4.จัดอย่างพอเพียง/มีบูธให้เหมาะสมกับเนื้อที่

ng ko

8.มีเจ้าหน้าทีป่ ระจําซุ้มที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน

rn

U

5.ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 6.เพิ่มวัน 9. อื่นๆ...........................................................................

hu l

al o

 10. อื่นๆ.........................................................................

C

ข้อมูลส่วนบุคคล 1) เลขที่คูปอง...................................................... 2) ชื่อ-สกุล................................................................ 3) อายุ……………………….ปี 4) สถานที่ทํางาน.........................................................5) จังหวัด ............................................ 6) ตําแหน่ง ..................................................... [ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ปฎิบัติระดับหัวหน้า ผู้ปฏิบัต]ิ 7) หน่วยงาน........................................................................................................................................................................... 8) ลักษณะงานที่ทํา/ หน้าที่รับผิดชอบ (อธิบายความเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนน)...................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... 9) หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทํางาน............................................ มือถือ.................................................................. E-mail address…………………………………………………… ผู้บันทึก.................................................................. วันที.่ ...............ส.ค. 2554 / เวลา...................น. 4


แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

กรุณาใส่เครื่องหมาย ( ) ในรูปกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ

1.เพศ ชาย หญิง 2.อายุ............ปี

1.เพศ ชาย หญิง 2.อายุ............ปี

3.ท่านมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุทางถนนด้านใด

3.ท่านมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุทางถนนด้านใด

 รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนนโดยตรง รับผิดชอบงานด้านการบริหารองค์กร รับผิดชอบงานกําหนดนโยบายและแผนขององค์กร รับผิดชอบงานด้านวิชาการ รับผิดชอบงานด้านอื่นๆระบุ....................................................

 รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุจราจร และความปลอดภัยทางถนนโดยตรง รับผิดชอบงานด้านการบริหารองค์กร รับผิดชอบงานกําหนดนโยบายและแผนขององค์กร รับผิดชอบงานด้านวิชาการ รับผิดชอบงานด้านอื่นๆระบุ....................................................

4.ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่

4.ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่

al o

2.1 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารการรณรงค์นี้หรือไม่ ทราบ ไม่เคยทราบ

2.2 หน่วยงานของทางมีการรณรงค์ในเรื่องนี้หรือไม่ ไม่มี

st itu

In

h

rc

ส่วนที่ 2 ความรู้และการปฏิบัติ “มาตรการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%” “2554 ปีแห่งการสวมหมวกกันน็อค 100%”

 มี

es

ea

rn

U

ni

ve

 ไม่เกีย่ วข้อง

2.3 ท่านปฏิบัติตามโครงการนี้หรือไม่ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ ไม่เกี่ยวข้อง

∗∗ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ∗∗

ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ ดื่มแล้วขับ ง่วงแล้วขับ โทรแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ขับขี่รถย้อนศร ไม่ให้สัญญาณไฟ

lR

เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย

ci a So

rs ity

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกีย่ วข้อง

ng ko

ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

hu l

เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย เคย

C

ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์ ดื่มแล้วขับ ง่วงแล้วขับ โทรแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ขับขี่รถย้อนศร ไม่ให้สัญญาณไฟ

te

กรุณาใส่เครื่องหมาย ( ) ในรูปกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ

ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 ความรู้และการปฏิบัติ “มาตรการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%” “2554 ปีแห่งการสวมหมวกกันน็อค 100%” 2.1 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารการรณรงค์นี้หรือไม่ ทราบ ไม่เคยทราบ

2.2 หน่วยงานของทางมีการรณรงค์ในเรื่องนี้หรือไม่ มี

 ไม่มี

 ไม่เกี่ยวข้อง

2.3 ท่านปฏิบัติตามโครงการนี้หรือไม่ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ ไม่เกี่ยวข้อง

∗∗ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ∗∗


แบบสํารวจความพึงพอใจต่ อนิทรรศการและความรู้ เกียวกับการใช้ รถใช้ ถนน สํ าหรับเด็กม.ปลาย/อาชีวศึกษา/ประชาชน และผู้สัมมนาทีเข้ าชมนิทรรศการ คําชีแ" จง โปรดใส่เครื องหมายถูก ( √ ) ลงในช่องสี เหลี ยม ที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สดุ หรื อเติมคําตอบในช่องว่าง

ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไป 1) เพศ � ชาย � หญิง 2) อายุ ..................ปี 3) จบการศึกษา หรื อ กําลังเรี ยนอยูช่ นั 0 � ป.4- ป.6 � ม.1-ม.3 � ม.4-ม.6 � ปวช./ปวส./อนุปริ ญญา � ปริ ญญาตรี � สูงกว่าปริ ญญาตรี 4) โรงเรี ยน /สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………………………...

te

ส่ วนที 2 ความคิดเห็นต่ อการจัดนิทรรศการ 1. ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไร ต่ อการเข้ าชมนิทรรศการ

น้ อย ที สดุ นิทรรศการ มีจํานวนเหมาะสม � 1 นิทรรศการ มีคณ ุ ภาพ � 1 นิทรรศการ มีความน่าสนใจ � 1 ท่านได้ รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการ � 1 นิทรรศการ/เอกสารเพียงพอต่อการเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ � 1

In

ประเด็นความคิดเห็น

น้ อย

es

lR

ci a

So

rs ity

ve

� � � � �

2 2 2 2 2

ปาน กลาง � 3 � 3 � 3 � 3 � 3

มาก � � � � �

4 4 4 4 4

มาก ที สดุ � 5 � 5 � 5 � 5 � 5

U

ni

1. 2. 3. 4. 5.

ea

rc

h

ข้ อ

st itu

ระดับความคิดเห็น

ng ko

rn

2. ในการมาชมนิทรรศการครั ง" นี " ท่ านชอบนิทรรศการรู ปแบบใดมากทีสุด (เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย) โดยเขียนเลข1= มากที สดุ , 2=มาก, 3=ปานกลาง, 4=น้ อย ลงในช่อง (.........)

al o

หมวดหมู่

ระบุช อื ซุ้ม/ กิจกรรม

C

hu l

(......) สิ งประดิษฐ์ /นวัตกรรมยานยนตร์ …………………………………….…………………………………………………. (......) บอร์ ดความรู้/วิชาการ …………………………………….…………………………………………..….…. (......) เกมส์/ แจกของรางวัล/การบริ การ …………………………………….…………………………………………..….…. (......) จําหน่ายสินค้ า/แสดงสินค้ า …………………………………….…………………………………………………. 3. ข้ อเสนอแนะต่ อการจัดนิทรรศการในครั ง" ต่ อไป .................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... คณะอนุกรรมการประเมินผลการจัดสัมมนาฯ ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งทีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสํารวจฉบับนี'

Evaluation of the 10 accidents  
Evaluation of the 10 accidents  

Evaluation of the 10 accidents

Advertisement