Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Page 1

ChristenUnie

SGP

Rotterdam

Werken aan een Mooier

dam

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018


2

Inhoudsopgave 03

Werken aan een Mooierdam!

06

Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar

12

Rotterdam, een stad voor jongeren en gezinnen

16

Rotterdam, een veerkrachtige stad die werkt

20

Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

26

Rotterdam, een veilige stad

28

Rotterdam, een stad met toegankelijke voorzieningen

31

Een slagvaardige overheid die samenwerkt

34

Mooierdam Coolsingel 71

Contactinformatie ChristenUnie-SGP Rotterdam Bezoekadres: Coolsingel 40 - kamer SH 8 3011 AD Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Tel: (010) 267 22 08 E-mailadres: fractie@rotterdam.christenunie-sgp.nl Website: www.cusgprotterdam.nl facebook.com/cusgprotterdam twitter.com/cusgprotterdam


3

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Werken aan een Mooier

dam

Er is ontzettend veel in Rotterdam om dankbaar voor te zijn. Rotterdam staat er op veel punten goed voor. Het kan echter nog veel beter. Voor de ChristenUnie-SGP is vertrouwen daarbij een kernwoord. Het vertrouwen van Rotterdammers in elkaar. Het vertrouwen van de overheid in de kracht van de samenleving en ondernemers. Het vertrouwen van burgers in politiek en ambtenaren. Werken aan een Mooierdam vraagt om een bescheiden rol van de politiek omdat de stad zelf allang aan een Mooierdam werkt. Het is niet de politiek die de stad maakt maar de mensen die erin wonen.


4

Samenleven doe je niet in je eentje, maar samen met anderen. Het is goed om te beseffen dat van de Rotterdamse samenleving de komende tijd meer gevraagd wordt. Loslaten van de overheid kan alleen als er vertrouwen is in de Rotterdammers en de samenleving. De overheid moet leren om de samenleving haar werk te laten doen en niet in de weg te zitten. Juist in deze moeilijke tijden willen we samen met Rotterdammers werken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar. De ChristenUnie-SGP verwacht van mensen dat ze zelf en met anderen verantwoordelijkheid willen nemen. Burgers en groepen in kwetsbare omstandigheden worden door de samenleving en de gemeente geholpen. Die hulp is laagdrempelig en dichtbij!

Het is niet de politiek die de stad maakt maar de mensen die erin wonen.

Als we denken aan een Mooierdam dan is voor de ChristenUnie-SGP de menselijke maat belangrijk. Rotterdam moet niet alleen voor het winkelend publiek en nieuwe hoogopgeleide inwoners een aantrekkelijke stad zijn, die laatste doelgroep willen we ook niet aantrekken als dat ten koste gaat van de huidige inwoners. Het gaat ons ook niet om nog meer hoge gebouwen. De komende vier jaar gaat het ons om Rotterdam en niet om Manhattan aan de Maas. We leggen daarbij de nadruk op een aantrekkelijke stad voor jongeren, gezinnen en de inwoners van Rotterdam-Zuid. Als het gaat om de inrichting van de stad dan hebben kleinschalige kwaliteitsimpulsen voor de ChristenUnie-SGP de voorkeur. De tijd van alleen grootschalige investeringen is wat ons betreft voorbij. We vinden het belangrijk dat het centrum van de stad aantrekkelijk wordt voor meer dan alleen bezoekers en evenementen. Ook moeten Rotterdammers mee kunnen praten over, en invloed hebben op de inrichting van de stad. Wat ons betreft wordt Rotterdam weer een stad voor fietsers en wandelaars. Elke Rotterdammer is van waarde. We willen daarom opkomen voor alle Rotterdammers die het niet redden. Omdat ze verslaafd zijn, als vluchteling op straat leven of uitgebuit worden als prostituee. De komende jaren investeren we in het onderwijs. Door ouders meer betrokken te maken. Door trots te zijn op onze MBO stad, vakmanschap te stimuleren en de beste leraren naar Rotterdam te halen. De Rotterdamse haven behoort tot de grootste chemische clusters ter wereld, 110 miljoen ton olie en 109 miljoen olie producten worden hier jaarlijks overgeslagen. In de toekomst zal er een hoop veranderen. Over 50 jaar zijn de olieraffinaderijen in de haven weg. De steenkoolbergen zijn dan waarschijnlijk ook verdwenen. Tot slot zal er ook minder voedsel door de haven gaan. Rotterdam moet daarom een ander soort haven worden, niet gebaseerd op groei en volume op de korte termijn, maar op recyclen en maakindustrie. De haven moet daarom niet langer de grootste willen zijn, maar een knooppunt van grondstoffen in een circulaire economie worden. Door deze transitie nu al in te zetten, zorgen we ervoor dat de werkgelegenheid in de haven ook in de toekomst behouden blijft. Het accent lag de afgelopen decennia in het gemeentelijke beleid op maakbaarheid vanuit het idee dat we wisten hoe de toekomst eruit zou zien. De komende jaren leggen we het accent in Rotterdam op veerkracht. Stedelijke regio’s opereren steeds meer in contexten die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Dat stelt Rotterdam voor nieuwe vragen en leidt hopelijk ook tot nieuwe antwoorden. Krijgt Rotterdam te maken met hoog water? Waarmee verdienen we over 20 of 50 jaar ons geld in


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

5

Rotterdam? Hoe zorgen we ervoor dat we tegen die tijd niet grotendeels afhankelijk zijn van één economische sector en één energiebron? Hoe komen we tegemoet aan de woonwensen van nieuwe en huidige bewoners? Met wie werken we samen als we in de toekomst de stad willen ontwikkelen? Veerkracht betekent ook dat we het zelfredzame vermogen van mensen versterken of benutten om in te spelen op de snel veranderende samenleving. Veerkracht vereist een goede balans tussen interventie en zelforganisatie. Mensen kunnen niet alles zelf oplossen. Soms is ingrijpen van de overheid nodig. De vragen die we daarom in dit verkiezingsprogramma moeten beantwoorden zijn: Hoe maken we Rotterdam en de samenleving veerkrachtiger? Waar belemmert de overheid wellicht de veerkracht van Rotterdam? Kunnen we die belemmeringen ook wegnemen? De ChristenUnie-SGP gaat zich de komende vier jaar inzetten voor 7 belangrijke onderwerpen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar Rotterdam, een stad voor jongeren en gezinnen Rotterdam, een veerkrachtige stad die werkt Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad Rotterdam, een veilige stad Rotterdam, een stad met toegankelijke voorzieningen Een slagvaardige overheid die samenwerkt

Wat kunt u van de ChristenUnie-SGP fractie verwachten? De werkwijze van de ChristenUnie-SGP is niet gericht op politiek scoren, maar kenmerkt zich door een zorgvuldige afweging van verschillende belangen. Een betrouwbare overheid voert een beleid dat dienstbaar is aan het goede functioneren van de samenleving. We gaan daarom niet voor resultaten op korte termijn maar beogen het bereiken van belangrijke doelstellingen op langere termijn. We zien de ChristenUnie-SGP als onderdeel van de christelijke beweging in Rotterdam. We willen ons werk niet op een eiland doen en leggen daarom verbindingen met Rotterdammers die de bloei van de stad zoeken. In de gemeenteraad willen we een herkenbaar christelijk geluid laten horen, geënt op Bijbelse waarden en normen. Op basis van dit uitgangspunt wijzen we op het belang van: omzien naar elkaar, sterke gezinnen, een toegankelijke en mooie stad voor iedereen, duurzaamheid, een gedegen financieel beleid, rust, en de maatschappelijke bijdrage van kerken en religieuze gemeenschappen.


6

Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar

De ChristenUnie-SGP is ervan overtuigd dat hĂŠt moet gebeuren in de samenleving. De steun vanuit gezinnen, families, vriendenkringen, buurten, kerken en andere sociale gemeenschappen vergroot de mogelijkheden en de veerkracht van mensen. Waar het mogelijk is, sluit de zorg van de overheid aan op deze sociale verbanden. De overheid heeft dus slechts een aanvullende rol en moet de komende jaren leren loslaten en accepteren dat dingen soms anders lopen dan ze van te voren had gedacht. De ChristenUnie-SGP gelooft in een stad waarin mensen samen leven en omzien naar elkaar. Op allerlei manieren kunnen mensen zelf bijdragen aan sociale samenhang. Goed georganiseerd vrijwilligerswerk is daarbij van doorslaggevend belang.


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

7

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat De komende jaren krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor steeds meer taken op het gebied van de langdurige zorg, de jeugdzorg en het welzijnswerk. Dat zal zorgen voor grote veranderingen. Niet alleen voor de Rotterdammers, maar ook voor de manier waarop de overheid haar werk zal gaan doen. Zorg voor elkaar is geen taak van de staat, maar van de straat. De ChristenUnie-SGP vindt het daarom belangrijk dat: De samenleving sterker wordt gemaakt. De overheid is niet langer alleen aan zet! Door bezuinigingen zal de overheid noodgedwongen moeten terugtreden. Het draait niet meer alleen om de overheid en haar plannen. De burger is leidend, sturend en beslissend. Er meer buurt- of wijkcomités komen die Rotterdammers met elkaar verbindt. Deze comités hebben betrekking op het sociale domein, maar kunnen breder zijn dan dat. Ook veiligheid kan er een plaats krijgen. Het zal een aantal jaren vergen om deze comités op te bouwen. De gemeente ondersteunt dit proces met wijk- of buurtmakelaars. Verenigingen en organisaties samenleven mogelijk maken. De gemeente werkt samen met deze onmisbare verenigingen en maatschappelijke organisaties en steunt hun beweging van onderop waar dat nodig is. Ouderen in Rotterdam niet aan de kant staan, maar volop mee doen! Veel ouderen nemen als vrijwilliger of mantelzorger een waardevolle positie in de Rotterdamse samenleving in. Steeds meer ouderen komen in Rotterdam wonen. De ChristenUnie-SGP juicht dat toe. Het onderwerp “eenzaamheid” op de agenda komt. Eenzaamheid is één van de meest onderschatte problemen van Rotterdam. Dat moet veranderen omdat Rotterdam de stad is waarin we omzien naar elkaar!

Zorg en Welzijn Op het gebied van zorg en welzijn wordt de komende jaren een aantal grote veranderingen verwacht. Vooral op het gebied van de langdurige zorg en het welzijnswerk. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat we weer terug moeten naar een zorgzame samenleving. Een gedachte die de ChristenUnie-SGP ondersteunt. Tegelijkertijd heeft de praktijk in de afgelopen jaren uitgewezen dat alleen een wet de maatschappij niet verandert. De ChristenUnie-SGP staat voor een sterkere uitvoering van de Wmo. Wij pleiten voor een ruimhartig beleid dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) beperking of langdurige zorgbehoefte. De toename van het aantal ouderen zal de komende periode zorgen voor een grotere vraag naar zorg en passende woonvoorzieningen. Daarnaast zal bezuinigd moeten worden om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden. Doordat veel overheidstaken op dit gebied zijn of worden overgeheveld naar gemeenten, moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. De ChristenUnie-SGP vindt het echter van groot belang dat de gemeente eerst, samen met zorg- en welzijnsinstellingen en andere betrokkenen, een visie ontwikkelt voor zorg en welzijn op de langere termijn. De ChristenUnie-SGP pleit voor een visie, waarin: Een eenzijdige focus op zelfredzaamheid moet worden vermeden. Er kan niet zomaar van worden uitgegaan dat iedereen over voldoende autonomie en eigen kracht beschikt; Zorg- en welzijnsinstellingen een onafhankelijke positie in de samenleving innemen. De organisaties zijn niet gericht op winst, maar op de cliënt. Zij worden gedreven door hun kennis en kunde én worden niet door de overheid of door economische marktwerking gedirigeerd.


Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar

Keuzevrijheid van zorg moet zoveel als mogelijk worden gegarandeerd. Respect voor identiteit is hierbij belangrijk. Hulpbehoevenden moeten zelf kunnen besluiten welke zorg en zorgaanbieder bij hen past. De plaats van de kerken moet duidelijk in beeld zijn bij de overheid. Omdat de overheid met deze gelijkwaardige partners moet samenwerken komt er een platform voor overleg tussen religieuze organisaties en de overheid. Kerken en religieuze instellingen participeren ook in de Wmo adviesraad. Er ruimte is voor een netwerk van basiszorg in de wijk. Deze zorg wordt georganiseerd volgens het succesvolle buurtzorgconcept. Dit systeem zal bestaan uit kleine wijkteams die bewoners persoonlijk kennen, aanspreken en betrekken bij de zorgvraag van de buurt. Hierdoor is zorg dichtbij bereikbaar. Zorg die bovendien beter is afgestemd op de eigen kracht en het sociale netwerk van Rotterdammers. De overheid speelt een belangrijke rol in dit netwerk als partner die samenwerkt met professionals en niet professionals in het sociale domein; de huisarts, de thuiszorg, de mantelzorger en de zorg voor de jeugd.

Elke Rotterdammer is van waarde!

Ouderen Thuiszorg is een basisvoorziening voor ouderen. De relatie met de verzorgende is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van die voorziening. De ChristenUnie-SGP wil zo veel mogelijk voorkomen dat er telkens iemand anders voor de deur staat. Eenzaamheid en armoede onder ouderen willen we effectief tegengaan. Sociale wijkteams en buurtcomités hebben aandacht voor deze problematiek. Zij kunnen daarbij samenwerken met vrijwilligers uit het netwerk van verengingen, scholen en kerken. Heldere, eenvoudige en duidelijke overheidscommunicatie en (aanvraag)formulieren. Persoonlijk contact met de overheid moet mogelijk blijven. Veel ouderen beschikken zelf niet over internet. De gemeente Rotterdam houdt daar rekening mee in haar communicatie. De wijkbus is een belangrijk middel om de mobiliteit van ouderen te garanderen. Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een laag inkomen blijft bestaan. Ouderen die prima zelf hun reiskosten kunnen betalen gaan dat wat ons betreft zelf doen. Bij de inrichting van de buitenruimte wordt er rekening gehouden met ouderen. Trams en bushaltes worden aangepast. Ouderen met een fysieke beperking kunnen zo toch gebruik maken van het openbaar vervoer.

Integratie De Rotterdamse samenleving is multicultureel en pluriform. Integratie was lange tijd de politieke splijtzwam in Rotterdam. Opmerkelijk genoeg was het in de afgelopen periode geen belangrijk politiek thema. Integratie kost tijd en lijkt steeds beter te lukken. Steeds meer Nederlandse jongeren met een allochtone achtergrond studeren op de Rotterdamse instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs. Grote incidenten of problemen hebben zich de afgelopen jaren ook niet voorgedaan. Veel gaat dus goed. Tegelijkertijd zijn er zaken die om blijvende aandacht vragen: Groepen in de samenleving voelen zich buitenstaanders. Oorspronkelijke bewoners voelen zich meer dan eens ontheemd in hun eigen buurt. Het is daarom de hoogste tijd om te investeren in vertrouwen. De ChristenUnie-SGP wil daarbij de nadruk leggen op overeenkomsten in plaats van verschillen. De culturele achtergrond van mensen of groepen is zelden een verklaring voor problemen. Veel sociologische en criminologische literatuur laat dat zien. In het participatiebeleid ligt de focus daarom op sociaaleconomische oorzaken en beleid op het terrein van taal, werk en emancipatie.

8


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

9

Taal en (vrijwilligers)werk zijn de belangrijkste middelen om echt deel te nemen aan de samenleving. De gemeente Rotterdam werkt samen met bedrijven en vrijwilligers bij het aanbieden van taallessen. Wij geloven dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en willen dit ook vrijmoedig uitdragen. Deze vaste geloofsovertuiging vormt de basis voor een ruimhartige verdraagzaamheid. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is daarom een belangrijk uitgangspunt van de ChristenUnie-SGP. We kunnen alleen goed met verschillen omgaan als we elkaar de ruimte gunnen die we zelf ook willen hebben. De vrijheid van godsdienst is niet grenzeloos en mag niet worden misbruikt. Het is geen alibi om tegen de rechtsorde in te gaan of een legitimatie voor eerwraak of vrouwenbesnijdenis. Rotterdam is een magneet. Veel bewoners die de maatschappelijke ladder zijn opgeklommen verlaten Rotterdam, terwijl mensen die juist op zoek zijn naar kansen in Rotterdam komen wonen. Door de hoge mate van doorstroming staat het samenleven in een aantal Rotterdamse wijken flink onder druk. In die wijken worden malafide huisjesmelkers en uitzendbureaus en illegale bewoning hard aangepakt. Rotterdam geeft aan migranten die terug willen actieve hulp bij terugkeer naar het land van herkomst.

Vrijwilligers Een terugtredende overheid vraagt van burgers de bereidheid om meer verantwoordelijkheden te dragen. De ChristenUnie-SGP ziet een samenleving voor zich, waarin burgers voor elkaar zorgen en vanuit naastenliefde maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De realiteit is daarnaast dat het niet mogelijk is om alleen maar op vrijwilligers terug te vallen. Voor veel inwoners van Rotterdam zal een vorm van professionele hulp nodig blijven. De overheid staat klaar voor deze Rotterdammers. Nederland is kampioen vrijwilligerswerk. Ruim 155.000 Rotterdammers zetten zich vrijwillig in voor anderen en voor elkaar. De initiatieven van onderop zijn overal in de stad zichtbaar. In de samenleving is er sprake van een zogenoemd “altruïsme overschot”: mensen willen andere mensen graag helpen. Dat gaat alleen niet meer zoals vroeger. De vrijwilliger die na 25 jaar een lintje krijgt, komt steeds minder voor. De uitdaging waar we als samenleving voor staan, is hoe we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk mogelijk maken. Vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor burgers en maatschappelijke organisaties heeft de structurele aandacht van de overheid. Komende jaren wordt er een groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Het risico dat sommige mantelzorgers overbelast raken is reëel. Overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund door de gemeente. Samen met vrijwilligersorganisaties worden passende oplossingen gerealiseerd. Het professionele domein moet de komende jaren aan het vrijwillige domein gekoppeld worden. De gemeente investeert daarom in structuren die professionals met vrijwilligers in contact brengen. Deze structuren leggen nadrukkelijk ook contact met kerken, verenigingen en organisaties op levensbeschouwelijke grondslag. Rotterdam zet de komende periode een innovatiefonds op dat wordt gebruikt om te experimenteren met het projectmatig benaderen van vrijwilligers. Daarbij moeten vooral de sleutelfiguren en aanjagers in de Rotterdamse samenleving opgezocht worden. Extra inzet om vrijwilligerswerk onder allochtonen en jongeren te stimuleren. Niemand kan beter vrijwilligers werven, dan de bestaande vrijwilligers. Aan elke bestaande vrijwilliger wordt gevraagd om een nieuwe vrijwilliger te werven. Iedereen die een hulptraject heeft doorlopen wordt zelf ook vrijwilliger. House of Hope in Rotterdam heeft goede ervaringen met deze aanpak. Jong geleerd is oud gedaan. De maatschappelijke stages worden door het Rijk helaas weer afgeschaft. Dit zwabberbeleid kunnen wij niet volgen. Rotterdam gaat daarom in overleg met scholen, instellingen en verenigingen om te onderzoeken of een Rotterdamse variant van de maatschappelijke stages zou kunnen blijven bestaan.


Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar

Armoede De ChristenUnie-SGP wil staan voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Wij willen vanuit Bijbelse naastenliefde omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. We willen hen ondersteuning bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De eerste verantwoordelijkheid voor ondersteuning ligt bij familie, kerk en maatschappelijke verbanden. In aanvulling daarop wil de ChristenUnie-SGP dat de gemeente zorgt voor een goed sociaal vangnet voor hen die toch uit de boot dreigen te vallen. Uitkeringen zijn een gunst en een garantie voor een bestaansminimum. Voor het ontvangen van een uitkering kan en mag een tegenprestatie gevraagd worden. De beste oplossing tegen schulden is het voorkomen ervan. De ChristenUnie-SGP wil daarom sterk inzetten op het bestrijden van armoede door preventie en een betere aansluiting op maatschappelijke initiatieven, zoals de voedselbank. Zet vaker vrijwilligers in. Bij de schuldhulpverlening kunnen meer vrijwilligers worden ingezet om te werken aan de versterking van de financiële vaardigheden van mensen met schulden. Zij kunnen jongeren en volwassenen budgetcursussen geven, bij mensen thuis komen om de administratie op orde te brengen, hen coachen tijdens en na een schuldhulpverleningstraject en gastlessen geven op scholen. Flexwerken met behoud van een uitkering wordt makkelijker gemaakt. Aan het werk zijn, is belangrijker dan precies voldoen aan gemeentelijke regeltjes en procedures. Energiearmoede is een steeds groter probleem aan het worden. Minima zijn een steeds groter deel van hun inkomsten kwijt aan hun energiekosten. Investeringen die huizen duurzamer maken gaan gepaard met hoge kosten en hogere huren. Samen met woningcorporaties gaat de gemeente Rotterdam op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Ook dient er ruimte te komen voor woningcorporaties om met maatwerkoplossingen huurders te helpen die in de knel komen. Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijke korting op de huurprijs. Fraude met (gemeentelijke) uitkeringen wordt streng en rechtvaardig aangepakt. Wie voor de tweede keer in de fout gaat, verspeelt voor tenminste vijf jaar enige aanspraak op (financiële) steun van de gemeente.

Maatschappelijke opvang De maatschappelijke opvang van dak-, thuislozen en ex-gedetineerden heeft de afgelopen jaren een belangrijke impuls gekregen. De eerste stappen in de goede richting zijn gezet. Veel daklozen zijn van straat gehaald. Er zijn voldoende voorzieningen om hen op te vangen. De komende jaren moet de volgende stap gezet worden en moet alles gericht zijn op doorstroming en maatschappelijke participatie. Daarnaast is het van belang om te komen tot een preventieve aanpak: we moeten voorkomen dat “nieuwe” mensen dak- en thuisloos raken, onder andere door voortzetting van convenanten over huisuitzetting met woningbouwcorporaties. Het is onacceptabel dat mensen op straat moeten leven. Een bestaansminimum moet voor iedereen beschikbaar zijn. De nachtopvang wordt niet gesloten. De voorzieningen voor gezinnen en kinderen worden uitgebreid. De gemeente Rotterdam vraagt aan de Rijksoverheid aandacht voor de problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers die hier niet weg kunnen of durven. De gemeente werkt samen met de Pauluskerk aan een pilot ‘begeleiding naar thuisland’. Slachtoffers van mensenhandel krijgen totdat er een permanente oplossing is gevonden, onderdak in een gemeentelijke voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

10


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

11

Prostitutie en mensenhandel De seksbranche is geen normale werkbranche. De ChristenUnie-SGP is uit principe voorstander van het strafbaar stellen van het gebruik maken van diensten van prostituees. Zolang deze strafbaarheid niet wettelijk is geregeld, maken wij ons hard voor: Het behoud van uitstapprogramma’s en deze ook actiever gaan promoten. De aanpak van onzichtbare prostitutie in Rotterdam, zoals in kraakpanden, kapsalons en massage studio’s. Zolang prostitutie nog niet verboden is, handhaaft de gemeente actief de vergunningenplicht voor prostitutiebedrijven. Extra inzet op bestrijding van mensenhandel. De hulp aan de slachtoffers van mensenhandel is op dit moment gekoppeld aan het strafrechtelijke proces. Als niet bewezen kan worden dat mensen slachtoffer zijn van mensenhandel dan verliezen zij meteen alle recht op hulp en ondersteuning. Dat moet echt anders. Wij vinden dat in Rotterdam de zorg voor deze slachtoffers niet zomaar mag worden stopgezet.

De christelijke beweging in de stad De ChristenUnie-SGP voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht zich in te zetten voor de bloei van de stad. Want God belooft dat de bloei van de stad ook onze bloei zal zijn (vgl. Jeremia 29:7). Christenen zijn op tal van plekken in de samenleving actief en aanwezig. Zij vouwen niet alleen de handen, maar steken die handen ook uit de mouwen. De ChristenUnie-SGP wil graag het politieke verlengstuk van de christenen in de stad zijn. Onze boodschap is daarbij tweeledig. Tegen de gemeentelijke overheid zeggen wij: Werk samen met kerken en weet religieuze organisaties in deze stad te bereiken. Tegen kerken zeggen wij: Laat je bereiken en wees bereid om samen te werken, vooral als het gaat om je maatschappelijke opdracht. Het rapport ‘Tel uw zegeningen’ heeft de maatschappelijke meerwaarde van kerken en religieuze organisaties in Rotterdam aangetoond. Nu is het van belang dat overheid, kerken en andere instellingen elkaar vinden in het aangaan van coalities en in het tot bloei brengen van de stad. In de periode 2010 – 2014 heeft de gemeentelijke overheid te weinig geïnvesteerd in de relatie met religieuze instellingen. De ChristenUnie-SGP fractie stelt voor om deze relatie te intensiveren en nieuw leven in te blazen. Ruimte voor religie in de publieke ruimte. Iedereen, religieus of niet, heeft de vrijheid om ook in het publieke domein zijn hart te laten spreken. Ruimte voor religie in het publieke domein betekent ook dat het kerken en gebedshuizen vrij staat om, bijvoorbeeld door het luiden van klokken, gelovigen naar de eredienst te roepen. Als de stadsoverheid zich erop voorstaat geen religieus voorkeursbeleid te voeren, dan dient zij evenmin een seculier of humanistisch voorkeursbeleid te voeren. Dit betekent dat identiteitsgebonden en niet-identiteitsgebonden maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in het subsidiebeleid, op gelijke voet worden behandeld. De scheiding tussen kerk en staat betekent ook, dat de overheid zich niet behoort te bemoeien met kerkelijke aangelegenheden.


12

Rotterdam, een stad voor jongeren en gezinnen

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het klinkt misschien ouderwets, maar het is volgens ons nog altijd actueel. Een goed gezin is het halve werk. We zien het gezin als een plek waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Als een plek waar jongeren, geborgenheid ontvangen, opgroeien en worden gevormd tot de burgers van de toekomst. Wie investeert in gezinnen, investeert in de toekomst! We streven er naar dat Rotterdam een stad is waar gezinnen zich graag vestigen of blijven wonen. Gezinnen blijven vaak langer op ĂŠĂŠn plek of in dezelfde buurt wonen en dragen daardoor bij aan vitale wijken. Rotterdam moet daarom gezinnen aan zich binden! Hierbij denken we concreet aan huisvesting, scholing, sport en recreatieve voorzieningen. Maar ook mobiliteit, veiligheid en winkelvoorzieningen en loopbaanperspectieven zijn belangrijk voor het binden van steeds meer gezinnen aan de stad.


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

13

Rotterdam telt 178.000 inwoners onder de 25 jaar. Dat geeft de samenleving en het openbaar bestuur een belangrijke opdracht. Jongeren moeten in Rotterdam goed kunnen opgroeien. Met het grootste deel van de jongeren in Rotterdam gaat het goed. De zorg voor een klein deel van de jongeren vraagt echter steeds meer aandacht. Die zorg willen we als ChristenUnie-SGP de komende jaren zo goed mogelijk organiseren. Een goede opvoeding en goed onderwijs leggen het fundament voor de rest van het leven. Dat vraagt om sterke vaders en moeders die bij problemen of vragen kunnen terugvallen op hun omgeving. Als jongeren hulp nodig hebben, dan is die goed georganiseerd. Een goede opvoeding vraagt ook om goede scholing. In het onderwijs is een afrekencultuur ontstaan. Daar willen we vanaf! Scholen en leraren krijgen in Rotterdam het vertrouwen en de ruimte om kwaliteit te bieden. Rotterdam is de stad van “de handen uit de mouwen”. Daar ligt voor een belangrijk deel ook onze economische kracht. Het MBO moet daarom van goede kwaliteit zijn. Het bekostigen van onderwijs op MBO-niveau is geen gemeentelijke taak. Toch moeten we proberen om met alle middelen die ons ter beschikking staan het MBO in onze stad nog beter te maken. Vaklui die een ambacht goed onder de knie hebben, zijn hard nodig. Rotterdam zet zich daarom de komende jaren op de kaart als dé ‘MBO-stad’ van Nederland!

Zorg voor de jeugd Jongeren in Nederland zijn de gelukkigste ter wereld. Dat is iets om ontzettend blij mee te zijn. Tegelijkertijd maakt één op de vijf jongeren gebruik van een vorm van hulp, zorg of behandeling. Die zorg zal vanaf 2015 volledig worden overgedragen aan de gemeente. Eén van de uitgangspunten van die overdracht is dat er meer aandacht moet komen voor het gewone opvoeden. De ChristenUnie-SGP gaat daarbij uit van de kracht van het gezin. Het gebruik van dure tweedelijns zorg moet worden teruggedrongen door meer accent te leggen op preventieve, eerstelijnszorg. Om dat te kunnen bereiken is er een goed aanbod van laagdrempelige ondersteuning in de eerste lijn nodig. Door verschillende tragische gebeurtenissen is er een angstcultuur ontstaan in de jeugdzorg. Omdat we in een gebroken wereld leven zullen zulke incidenten nooit helemaal te voorkomen zijn. Politici willen dat wel graag aan burgers beloven, maar realistisch is dat niet. De problemen in de jeugdzorg werden opgelost met meer bureaucratie en wantrouwen. Professionals kregen het idee dat ze zich altijd moesten verantwoorden. Hoge werkdruk en een groot verloop waren het gevolg. Meer regels, wetgeving en controle zorgen er echt niet voor dat de problemen verdwijnen. Een omslag in het denken over de maakbaarheid van onze samenleving is nodig om te komen tot acceptatie van het feit dat mensen fouten maken en dat helaas niet alle incidenten te voorkomen zijn. Uiteraard is alertheid geboden en is er geen excuus voor laksheid. Maar als burgers en overheid moeten we tegelijk leren omgaan met risico’s. Voor de ChristenUnie-SGP staat een aantal uitgangspunten centraal: De overheid neemt en houdt daadwerkelijk afstand en speelt een aanvullende rol. Het gezin en de opvoeder staan centraal. Teams in de wijk helpen jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. Veel sociale verbanden van mensen overstijgen de wijk. Het is wenselijk op die verbanden aan te sluiten. Als jongeren en gezinnen hulp nodig hebben dan is het uitgangspunt de menselijke maat: één gezin, één plan, één hulpverlener. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt een belangrijke rol in de wijk en is laagdrempelig. Jongeren leven niet geïsoleerd maar in sociale verbanden. De hulp aan jongeren is niet gericht op het individu, maar zoveel mogelijk gericht op die verbanden. Dat lost hun problemen pas echt op! Als het gaat om pleeggezinnen dan is het motto: “Ieder kind in een gezin”. De gemeente doet daarom meer inspanningen om extra pleegezinnen te werven in Rotterdam, bijvoorbeeld via een publieks- en voorlichtingscampagne. De regeldruk en bureaucratie binnen de jeugdzorg is elk jaar onderwerp van een reflectieverslag.


14

Rotterdam, een stad voor jongeren en gezinnen

Er dient meer aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding. Kinderen groeien het beste op bij hun ouders. Daarom wordt de beschikbaarheid van programma’s via het CJG voor vroegtijdige hulp en begeleiding vergroot. Er blijft ruimte voor instellingen met een eigen identiteit. Ouders en hun kinderen kunnen vragen om een hulpverlener die past bij hun levensbeschouwing. De gemeente kan bijvoorbeeld in de aanbesteding / bij de inkoop van zorg de eis stellen dat deze zorgvraag binnen het aanbod beantwoord wordt.

In Rotterdam waarderen we vakmanschap.

Onderwijs

Wettelijk heeft de gemeente alleen een taak als het gaat om het beheer van schoolgebouwen. De wethouder onderwijs is in veel gevallen dan ook vooral een “wethouder van stenen”. De gemeente stuurt daarnaast ambtenaren de straat op, om spijbelaars in de kraag te vatten. In Rotterdam is dat echter niet genoeg! Rotterdam heeft daarom haar onderwijstaak de afgelopen perioden breder opgevat en succesvol geïnvesteerd in het onderwijs voor Rotterdamse kinderen. We gaan daar als het aan de ChristenUnie-SGP ligt, de komende jaren mee door. Voor ons staat daarbij centraal: Rotterdam is dé MBO-stad van Nederland. MBO-instellingen in Rotterdam leiden op voor werk en zouden kleinschaliger moeten worden. Voor MBO-leerlingen moeten in Rotterdam voldoende stages beschikbaar zijn. De komende jaren wordt door bedrijfsleven en overheid geïnvesteerd in nieuwe vakscholen voor MBO-leerlingen. Investeren in het bestrijden van schooluitval is effectief omdat de opbrengsten ruimschoots opwegen tegen de kosten. Verzuimcontrole maakt het probleem van voortijdig schoolverlaten transparant. Alleen als we inzicht hebben in de problemen kunnen we er iets aan doen. Om schooluitval tegen te gaan moet elke school in Rotterdam een 100% verzuimcontrole toepassen. Deze controle is voorwaarde voor een subsidieaanvraag uit het programma ‘Beter presteren’. Ook investeren we in Rotterdam in oplossingen die werken. In de komende periode trekken we extra geld uit voor huisbezoeken door leerplichtambtenaren. Daarnaast is extra aandacht gewenst voor beroepenoriëntatie, coaching op de werkvloer tijdens de stages en maatwerktrajecten voor MBO-leerlingen. Over de resultaten van het programma ’Beter presteren’ zijn Rotterdamse scholen verantwoording schuldig. De administratieve lasten worden daarbij tot een absoluut minimum beperkt. Het onderhoud van schoolgebouwen in Rotterdam moet op orde komen. Ruim een kwart van de schoolgebouwen in deze stad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er wordt een start gemaakt met het repareren en wegwerken van het achterstallig onderhoud. Goed onderwijs begint met vertrouwen in de kracht van leraren. Rotterdams onderwijsgeld moet resulteren in hogere onderwijsresultaten. Docenten maken daarin het verschil. Een eenzijdige nadruk op taal en rekenen moet daarom voorkomen worden. Investeer in leraren! Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs moet uiteindelijk gebeuren in het klaslokaal. Door de leraar of lerares, de juf of de meester. De wethouder onderwijs gaat samen met de scholen en het Rijk na wat er nodig is om de beste docenten in Rotterdam en vooral op Rotterdam-Zuid aan het werk te krijgen. Wij denken aan onorthodoxe maatregelen, zoals betere arbeidsvoorwaarden en woningen voor (excellente) docenten die in Rotterdam aan het werk willen. Of een parkeerplaats voor de school. Ouderbetrokkenheid heeft topprioriteit! Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van hun kind. Scholen stimuleren op slimme manieren dat ouders betrokken zijn bij hun kinderen. De gemeente Rotterdam ondersteunt scholen hierbij. Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het opdoen van levenswijsheid en het opnemen van


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

15

maatschappelijke verantwoordelijkheid. De school is in die hoedanigheid een verlengstuk van de opvoeding door de ouders. Daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kinderen een school of het onderwijs kunnen kiezen dat bij hun levensvisie past. Scholen en schoolfeesten zijn alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcohol- en drugsvrij willen zijn en hebben gezonde producten in de schoolkantine. De wethouder onderwijs stelt alles in het werk om (academische) topinstituten naar Rotterdam te halen. Een goed voorbeeld is het binnenhalen van het IMISCOE netwerk. Dat moet de komende jaren vaker en meer gebeuren. Eventueel mogelijk gemaakt door een investering van de gemeente Rotterdam. De nieuwe wethouder onderwijs wordt ook wethouder arbeidsmarkt. In een stad met zoveel jongeren is dat een logische combinatie. In het onderwijs wordt de link met de arbeidsmarkt gelegd. Scholen, bedrijven, sectoren en de overheid investeren in loopbaanoriëntatie.

Jongeren en … S chulden: Het project met schuldhulpmaatjes wordt voortgezet om te voorkomen dat jongeren op vroege leeftijd al in de schulden komen. Alcohol: De leeftijd waarop je alcohol mag drinken gaat mede op initiatief van ChristenUnie en SGP op 1 januari 2014 naar 18 jaar. Zeker in 2014 wordt op deze wetswijziging streng door de gemeente Rotterdam gecontroleerd en gehandhaafd. Coffeeshops: Veel Rotterdammers denken prima te kunnen omgaan met hun softdrugsgebruik. De zorg van de samenleving moet echter gericht zijn op de mensen die dat niet goed kunnen. Vaak zijn dat jongeren, niet zelden zelfs onder de 18 jaar. De overheid zou wat de ChristenUnie-SGP betreft het signaal moeten afgeven dat het gebruiken van soft drugs niet normaal is, zéker niet voor jongeren. Het aantal coffeeshops is sterk teruggedrongen, zeker in de buurt van scholen. We gaan daar in Rotterdam mee door. Coffeeshops verdwijnen de komende periode zoveel als mogelijk ook uit woonwijken. Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost, blijft de overheid investeren en samenwerken met scholen als het gaat om preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs en alcohol.

Wonen en bouwen voor gezinnen Het lukt Rotterdam steeds beter om gezinnen in de stad vast te houden, maar het kan nog beter als er de komende jaren echt meer voor gezinnen gebouwd wordt. In overleg met het Rijk en de woningcorporaties wordt dit doel bereikt. De ChristenUnie-SGP pleit voor: I nzet op de groei van het aantal grondgebonden woningen. Gezinswoningen bouwen is meer dan alleen bouwen met genoeg vierkante meter voor meerdere personen. Kijken naar behoeften van gezinnen en het aanbod daar in overleg met corporaties op aanpassen. Een kindvriendelijke inrichting van wijken. De gemeente investeert en werkt om dat te bereiken nauw samen met woningcorporaties. Een kindvriendelijke omgeving is immers goed voor iedereen! De visie “kindvriendelijke wijken” van de gemeente gaat echt uitgevoerd worden! Speeltuinen en goede recreatieve voorzieningen zijn belangrijk voor gezinnen. De gemeente speelt ook de komende periode een belangrijke rol in het in stand houden van voldoende en kwalitatief goede voorzieningen. De bezuiniging op diergaarde Blijdorp wordt heroverwogen. Een innovatieprogramma ‘stedelijk wonen’, dat nieuwe woonvormen stimuleert in hoge bevolkingsdichtheden, mét veel buitenruimte, een veilige en fietsvriendelijke woonomgeving en veel groen.


16

Rotterdam, een veerkrachtige stad die werkt

Rotterdam staat op een kruispunt. De afgelopen jaren kreeg de stad tekort op tekort te verwerken omdat steeds meer mensen in de bijstand terecht kwamen. De vraag is hoe we deze mensen weer aan het werk krijgen. Dat is niet gemakkelijk, omdat deze werklozen niet altijd aan de slag kunnen in de sterke sectoren van de Rotterdamse economie: de haven, de gezondheidszorg, de dienstverlening en de logistiek. De komende jaren moeten we in Rotterdam vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar zien te krijgen. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren werk maken van een transitie in de haven. Op dit moment wordt daar een belangrijk deel van het geld verdiend. Over een aantal decennia zal dat niet meer kunnen met de huidige activiteiten en werkzaamheden. De ChristenUnie-SGP is van mening dat we nu al moeten voorsorteren op deze toekomstige ontwikkelingen. De gemeente Rotterdam zet alles op alles om van Rotterdam het Europese cleantech centrum te maken.


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

17

Werk en inkomen Voor werk zijn we afhankelijk van het rijk en de economie. Voor steden is het ontzettend moeilijk om banen te creëren of mensen weer aan het werk te helpen. Dat is de afgelopen periode wel gebleken. We doen daarom wat we kunnen! De sociale dienst van de gemeente Rotterdam speelt in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers willen niet vastgelegd worden op kandidaten die ze krijgen toegewezen door de sociale dienst. Werkgevers willen wel volumes uren afnemen. In Rotterdam draaien we in de komende collegeperiode een pilot met deze zogenaamde “leveringscontracten”. Maatschappelijke participatie is de beste zorg. Werk is niet voor iedereen de beste zorg. De gemeente Rotterdam blijft initiatieven steunen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten op het gebied van begeleid werken en activering naar werk. Uitkeringen zijn een gunst en een garantie voor een bestaansminimum. Voor het ontvangen van een uitkering kan en mag een tegenprestatie gevraagd worden. Er is veel werk in en rond de haven. De komende jaren proberen we in Rotterdam de mismatch tussen werk en arbeidsmarkt op te lossen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar werknemers van de toekomst. In Rotterdam leiden we alleen nog op voor banen die bestaan. Malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers worden hard aangepakt.

Economie Ondernemers zijn van levensbelang voor een vitale stad. Ondernemers en bedrijven maken de economie, niet de overheid. De gemeentelijke overheid schept slechts de voorwaarden zodat ondernemers en bedrijven hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De ChristenUnie-SGP staat voor de zondagsrust. Op zondag wordt niemand gedwongen om te werken of de winkel te openen. De Winkeltijdenwet en Arbeidstijdenwet worden strikt gehandhaafd. Rotterdam is een internationale stad. Rotterdam onderzoekt samen met ondernemers hoe het multiculturele ondernemerschap een impuls kan krijgen. We zien kansen voor ondernemers die een band leggen met hun thuisland. Er is één loket voor ondernemers. Het bestaan van dat loket wordt ook bekend bij ondernemers. In het contact met bedrijfsleven en ondernemers stellen ambtenaren zich op als accounthouder. Rotterdam experimenteert met een starterssubsidie/lening voor startende ondernemers. Er komen meer mogelijkheden voor ‘bedrijven aan huis’ of ondernemen vanuit je eigen woning. Zelfstandige ondernemers kunnen ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Rotterdam doet haar best om zichzelf te verkopen als interessante vestigingslocatie. Dat kan wat ons betreft wel iets efficiënter, zodat de middelen optimaal worden benut. RIA en EDBR worden daarom samengevoegd en zoeken nauwe samenwerking met de Rotterdamse ondernemersverenigingen. Rotterdam profileert zich nadrukkelijker als het centrum van de “natte” advocatuur (voor zee en binnenvaart). Het MKB is een belangrijke motor van de Rotterdamse economie. Wij pleiten voor het oprichten van kredietunies die MKB-ondernemers toegang bieden tot krediet. Het verbeteren van de positie van kleine winkeliers, onder meer door de aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid. De lokale overheid ondersteunt de lokale economie en ontwikkelt een lokaal voorkeursbeleid: bij overheidsopdrachten meer gebruik maken van de diensten van Rotterdamse ondernemers.


Rotterdam, een veerkrachtige stad die werkt

Haven De Rotterdamse haven behoort tot de grootste chemische clusters ter wereld; 110 miljoen ton olie en 109 miljoen olie producten worden hier overgeslagen. Maar wat als de olie over 25 jaar op is? Hoe ziet de haven van de toekomst er dan uit? Over 50 jaar zijn de olieraffinaderijen in de haven weg. De steenkoolbergen zijn dan verdwenen. Ook zal er minder voedsel door de haven gaan. Rotterdam moet daarom een ander soort haven worden; niet gebaseerd op groei en volume, maar op toegevoegde waarde en maakindustrie. De haven moet niet langer de grootste willen zijn, maar een knooppunt van grondstoffen in een circulaire economie. Deze transitie kost tijd en veel geld en moet daarom nu al op volle kracht ingezet worden. Voor de ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat:

De haven, een knooppunt van grondstoffen in een circulaire economie.

Rotterdam een ander soort haven krijgt. De gemeente vult daarom haar rol als aandeelhouder de komende jaren anders in. Zij wil als grootaandeelhouder aan tafel zitten en meepraten over de koers van het havenbedrijf. De belangrijkste vragen zijn daarbij: Wat doen we met de havengebieden die straks hun functie verliezen? Wat zijn kansrijke ontwikkelingen? Waar kunnen gemeente en havenbedrijf beter samenwerken? De haven en stadhavens zich de komende decennia ontwikkelen tot Europese plek voor cleantech en deltatechnologie. De Rotterdamse overheid is trekker om dit voor elkaar te krijgen. Onderzoeksinstellingen en bedrijven worden gestimuleerd om naar Rotterdam toe te komen. Rotterdamse jongeren beter bekend raken met de haven. Juist voor hen liggen in die haven mooie kansen. De komende jaren investeren we in Rotterdam in de verbinding tussen Rotterdam en de haven. Het gaat daarbij vooral om de kansen die er zijn voor jongeren en (in mindere mate) werklozen. Rotterdam zet in op en neemt deel aan één Mainport arbeidsmarktplatform. Rotterdam zich de komende jaren op de kaart zet als attractieve waterstad. Als het gaat om toerisme en de haven dan ziet de ChristenUnie-SGP kansen. Er komt een (ruimtelijk) programma voor de kades van de nieuwe Maas en de grachten in de binnenstad.

Milieu en Duurzaamheid Voor de ChristenUnie-SGP is goed rentmeesterschap het uitgangspunt van het economisch beleid. Ontwikkeling van de economie wordt dan ook altijd afgewogen tegen milieu, gezondheid en natuur. Er komt in het duurzaamheidsbeleid meer nadruk op de Rotterdammer en zijn leefomgeving. Het gaat dan met name om de volgende onderwerpen: luchtkwaliteit, energiebesparing en een groene en schone leefomgeving. Het Rotterdam Climate Initiative doet nog te veel aan symptoombestrijding en weet aan de input kant nog weinig te bereiken. Zo is het zinvoller om de processen van de havenbedrijven te verduurzamen dan de negatieve effecten (CO2-uitstoot o.a.) om te zetten in iets bruikbaars (denk aan Warmtenet en peperdure CO2-opslag onder de Noordzee). Duurzaamheid is vaak een kwestie van ambitieuze doelstellingen op de lange termijn. Duurzaamheid is echter vooral ook een kwestie van gedrag. Rotterdammers worden de komende jaren steeds meer op dat gedrag aangesproken. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.

18


19

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

R otterdam maakt werk van afval en blijft inzetten op het scheiden van afval. De installatie voor nascheiding wordt op korte termijn gerealiseerd en daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar regionale samenwerking. Rotterdam ontwikkelt een lokaal systeem van statiegeld. Als het gaat om zwerfafval dan willen wij dat de pakkans omhoog gaat. De boodschap is: “Je gooit of zet niets op straat!” Rotterdam gaat verder met het uitbreiden van het aantal P+R plaatsten om daarmee het aantal auto’s in het centrum terug te dringen. Er komen meer mogelijkheden voor fietsparkeren bij OV knooppunten. Rotterdam kent een aantal succesvolle stadslandbouw projecten. De gemeente werkt samen met initiatiefnemers om deze projecten mogelijk te maken. Rotterdam kiest uitsluitend nog voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. “Energiearmoede” is een steeds groter probleem aan het worden in de grote steden. Minima zijn een steeds groter deel van hun inkomsten kwijt aan energiekosten. Investeringen die huizen duurzamer moeten maken gaan gepaard met hoge kosten en hogere huren. Samen met woningcorporaties, het bedrijfsleven en het Rijk gaat de gemeente Rotterdam op zoek naar een oplossing van dit probleem. Te denken valt aan een verduurzamingsfonds waar ook Verenigingen van Eigenaren gebruik van kunnen maken. Nieuwbouw moet in Rotterdam nu nog verplicht op het warmtenet zijn aangesloten. Hiervoor zijn forse investeringen nodig die huizen wellicht onnodig duur maken. Deze verplichting wordt onder voorwaarden opgeheven. De gemeente gaat een ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van het afsteken van vuurwerk. Er komen vuurwerkvrije zones rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen, winkelcentra en kerkgebouwen. Het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden wordt stevig aangepakt. Van bewoners die vuurwerk afsteken wordt verwacht dat zij het veroorzaakte afval netjes opruimen. Het bevestigen van allerlei reclamemateriaal aan bijvoorbeeld auto’s en fietsen is hinderlijk en zorgt bovendien voor onnodig veel zwerfvuil. De ChristenUnie-SGP wil dit in Rotterdam verbieden.


20

Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

De ChristenUnie-SGP wil werken aan een prettig verblijfsklimaat in Rotterdam. Voor toeristen maar vooral ook voor haar eigen bewoners. Niet alleen door nieuwe gebouwen neer te zetten maar juist door extra groen- en recreatievoorzieningen, een ondergeschikte rol voor de auto en meer aandacht voor bewonersinitiatieven. Bewoners krijgen van de ChristenUnie-SGP een prominente rol. Als het kan worden ze aangesproken en gestimuleerd om medebeheerder en mede-investeerder te worden van hun omgeving. Bijvoorbeeld door mee te doen aan isolatieprogramma’s voor een bouwblok of mee te werken in beheer van het groen. De ChristenUnie-SGP wil volop ruimte geven aan deze nieuwe groepen van burgers en ondernemers die op deze terreinen initiatieven nemen.


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

21

Bouwen De ChristenUnie-SGP stond de afgelopen jaren zeer kritisch tegenover grootschalige nieuwbouwplannen en dat zullen we blijven doen. Wat ons betreft stoppen we met denken in kampen van voor- en tegenstanders van bouwprojecten. Het gaat namelijk niet om de vraag of politiek en stadsbestuur voor of tegen een private investering is maar juist of ontwikkelaars/corporaties kunnen uitleggen hoe hun bouwproject bijdraagt aan een duurzame toekomst van de stad. Het beeld van deze toekomst willen we, meer dan nu, samen met bewoners ontwikkelen. We zien dan ook een stad voor ons, waarin: Publieke waarden centraal staan. Hierin gaan we meer dan nu op zoek naar de waarden die bewoners en gebruikers zien als onmisbare elementen in hun wijk, zoals bijvoorbeeld een prettige en goed onderhouden buitenruimte, ruimte om te recreëren, maar ook voldoende rust en ruimte voor gezinnen. Er niet alleen aandacht is voor nieuwe groepen inwoners die zich mogelijk in Rotterdam zouden kunnen vestigen. Juist de Rotterdammers zelf verdienen meer aandacht. Als ze willen verhuizen dan moeten ze binnen Rotterdam een nieuw huis kunnen vinden dat aan hun eisen voldoet. Het gemeentelijk beleid heeft de komende jaren niet alleen aandacht en geld voor de verdichting van het centrum; ook andere delen van de stad vragen om aandacht, zoals de wijken rond het centrum en de Alexanderpolder. Het stadsbestuur niet langer private belangen behartigt, maar in plaats daarvan de publieke waarden die samen met de Rotterdammers zelf zijn geformuleerd. Dit vraagt om een fundamentele omslag bij gemeente en stadsbestuur: stoppen met de projectenmolen én uit de machtspolitiek met ontwikkelaars stappen. Ontwikkelaars uitleggen hoe hun ontwikkeling bijdraagt aan een veerkrachtige stad. Verantwoording afleggen aan de huidige bewoners en gebruikers is wat ons betreft de normaalste zaak van de wereld. De gemeentelijke overheid faciliterend optreedt wanneer publieke waarden en private belangen samenkomen. De gemeente en het stadsbestuur actief ondernemingen bevragen op hun rol in hun omgeving. Geef bijvoorbeeld die ZZP’er of horecagelegenheid om de hoek ook een kans om de bedrijfscatering of repro te verzorgen! Het renoveren en bouwen van betaalbare woningen de prioriteit heeft. Starterswoningen voor gezinnen zijn het hardst nodig. En dan niet alleen woningen waar theoretisch gezien een gezin in zou passen (was voorheen het geval was) maar fijne woningen in een aantrekkelijke omgeving. Daarnaast biedt de gemeente mogelijkheden voor zelfbouw. Verder de nadruk ligt op kleinschalige kwalitatief hoogwaardige initiatieven voor het aanpakken van onaantrekkelijke straten, gesloten plinten, blinde muren, onbenutte parels (zoals de talloze grachten en vaarten in de stad!), etc. Ontwikkelingen op Rotterdam-Zuid belangrijke prioriteit hebben. Dit betekent niet dat we andere delen van de stad moeten vergeten. Kwaliteitsverbeteringen zijn welkom in alle stadswijken.

Binnenstad Commercie staat centraal in de Rotterdamse binnenstad. De Lijnbaan, de Beurstraverse en de Hoogstraat; stuk voor stuk ruim opgezette winkelstraten met vooral bekende merken. Straten waarmee de gemeente Rotterdam haar stad probeert te verkopen. De ChristenUnie-SGP gelooft dat het stadscentrum veel aantrekkelijker wordt wanneer er meer aandacht komt voor andere functies. We zien dan ook een binnenstad voor ons, waarin:


22

Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

N aast de mogelijkheid om er te winkelen er ook voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld ontspanning, groenvoorziening, recreatie en cultuur, maar ook voor uitstekend onderwijs en kinderopvang. Het prettig wonen is. Niet alleen door de aanwezigheid van woningen (en het bijbouwen daarvan), maar ook doordat de binnenstad een prettig leefklimaat heeft. Met goede scholen, veilige straten en voldoende parken voor ontspanning. De gemeente kleine ingrepen en projecten stimuleert die delen van het centrum met elkaar verbinden. De binnenstad kent nu nog te veel fysieke barrières (drukke autowegen) wat een prettige wandeling door het centrum lastig maakt. De Coolsingel eindelijk gaat leven door minder autoverkeer, het verwijderen van onaantrekkelijke kiosken (vol fastfoodketens) en een kwalitatief betere invulling van plinten. De Coolsingel wordt weer een laan van allure! Evenementen meer verspreid worden over de stad. Als duurzame en veerkrachtige stad organiseren we niet langer de “Bavaria city race”. Evenementen laten zo veel mogelijk iets blijvends achter doordat ze samenwerken met het onderwijs, de cultuursector en de gemeente Rotterdam. Kansrijke winkelgebieden buiten het centrum in beeld blijven bij de gemeente en verder worden ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is Boulevard Zuid. Goede voorzieningen buiten het centrum zijn belangrijk voor bewoners en in toenemende mate ook voor bezoekers van buiten Rotterdam.

Rotterdam als proeftuin voor bewonersparticipatie.

Buitenruimte

In de afgelopen jaren zijn er vele miljoenen geïnvesteerd in de buitenruimte van het stadscentrum. Oude stoeptegels zijn vervangen door dure natuurstenen tegels en op diverse plaatsen heeft de buitenruimte een forse impuls gekregen. Maar met alleen het vervangen van de bestaande buitenruimte ben je er nog niet. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente buiten de kaders gaat denken. Kan deze straat niet beter een plein zijn? Welke weggebruiker - nu nog vaak de auto staat hier centraal? Welke parels laten we momenteel onbenut (denk aan de Rotterdamse grachten/ kades en binnentuinen)? Dat zijn wat ons betreft vragen waarover we moeten nadenken. We dromen dan ook van een stad, waar: B innentuinen groen en voor iedereen toegankelijk zijn of worden. Niet simpel oude tegels worden vervangen door nieuwe tegels maar wordt nagedacht over een prettig voetgangersklimaat en een daarbij behorende kwalitatief goede buitenruimte. Parken de groene longen van de stad zijn, de achtertuinen die veel Rotterdammers zelf niet hebben. Wat groen is behouden we en waar mogelijk voegen we nieuw groen toe. Langs het water van de Maas, de vele stadshavens en binnenwateren prettig gewandeld en gerecreëerd kan worden. Met voldoende bankjes langs de kades om uit te kijken over het water. Rotterdam laat het water nog te veel onbenut! De gemeente in het onderhoud en beheer van de buitenruimte wordt bijgestaan door bewoners én private partijen. Zoeken naar inventieve vormen van samenwerking, dat is de gedachte!

Bewonersparticipatie Bouwpolitiek gebaseerd op publieke waarden geeft bewoners maar ook andere direct betrokkenen (denk aan ondernemers en organisaties die actief zijn in de wijk) een veel serieuzere rol. Geen informatieavonden


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

23

meer waar bewoners iets mogen vinden van volledig uitgewerkte plannen, maar bewoners echt een stem én een verantwoordelijkheid geven. De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor een stad waarin Rotterdammers zelf de toekomst van hun wijk bepalen en vormgeven. Volop ruimte voor de ‘nieuwe collectieven’ dus: groepen van burgers die initiatieven nemen in hun woonomgeving. We willen daarom werken aan: Rotterdam als proeftuin voor bewonersparticipatie. Niet alleen aan het einde van het besluitvormingsproces maar juist in de kaderstellende fase. Een stad waarin we gebruik maken van de expertise van bewoners, ondernemers en andere direct betrokkenen in de wijken. Bewoners kunnen zelf bijdragen aan beheer van het groen en de gemeente geeft ruimte om op bepaalde plekken stadstuinen te realiseren. Een programma voor de isolatie van woningen. In sommige wijken ligt energie-armoede op de loer! Dit isolatieprogramma zorgt meteen voor extra werkgelegenheid in Rotterdam. Gebiedsbesturen die erin slagen deze behoeften en (realistische) wensen te vertalen naar een set publieke waarden, een toekomstbeeld waar bewoners en gebruikers graag met hun wijk naartoe willen. Flexibelere bestemmingsplannen om alle ruimte te bieden aan initiatieven die positief bijdragen aan de wijk. We gaan dus niet langer voor ieder stukje grond exact bepalen wat er moet komen maar per ontwikkeling kijken hoe deze bijdraagt aan de publieke waarden die bewoners en gebruikers met elkaar hebben geformuleerd. Er is dus meer mogelijk (denk aan herbestemming) zolang dit niet tegen de behoeften en wensen van de wijk ingaat.

Aanpak leegstand De leegstand van winkels en kantoren is een groot probleem in Rotterdam. Leegstand zorgt niet alleen voor minder aantrekkelijke straten en een afname van de levendigheid op straat maar is ook nog eens geen goede reclame voor de stad. Tegelijkertijd biedt leegstand ook kansen; voor jonge startende ondernemers of kunstenaars bijvoorbeeld. De ChristenUnie-SGP wil werken aan een forse vermindering van leegstand, door: D e focus te verleggen van het alsmaar bijbouwen van nieuwe kantoren, naar; verbouwen, renoveren, revitaliseren en herbestemmen van leegstaande kantoren. Van kantoorruimte naar hotel en van winkelruimte naar aantrekkelijke werkplekken, etc. Herbestemming is het sleutelwoord bij de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt. Een zorgplicht in te stellen voor (vastgoed)eigenaren van winkelruimtes. Door hen direct aan te schrijven wanneer hun winkelruimte leeg staat om daarmee tijdelijke invulling te stimuleren. Zoals een POP-UP of TRY-OUT store bijvoorbeeld. Dit zijn winkeltjes waarin startende ondernemers voor een korte periode de kans krijgen hun product of initiatief te presenteren in een fysieke winkel. Oftewel; een bruisende straat met talentvolle ondernemers in plaats van lege etalages. Een leegstands- en initiatievenloket in het leven te roepen. Met een transparante lijst van alle leegstaande ruimten en een lijst met jonge startende ondernemers die een ruimte kunnen en willen invullen. Om lange zoektochten te voorkomen en leegstand te veranderen in een broedplaats van nieuw talent. Het oprichten van een innovatie-LAB, een platform voor innoverende en creatieve ondernemers en burgers. Het delen van kennis en het meedenken over herbestemmings- en transformatieplannen in de stad staat hier centraal. Oftewel gebruik maken van de expertise van ervaringsdeskundigen. Daar kan de gemeente Rotterdam nog veel van leren. Leegstand voorkomen is beter dan genezen! De hoogte van de leges kan en moet omlaag bij tijdelijke initiatieven en voor de herontwikkeling van gebouwen.


Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

Monumenten Rotterdam staat bekend om haar moderne architectuur. Toch blijven de historische delen van Rotterdam buitengewoon aantrekkelijk. Rotterdam moet haar monumenten en beschermd stadsgezichten koesteren en een actieve rol gaan spelen in het behoud daarvan. We zien dan ook een stad voor ons: W aar naast aandacht voor (Rijks)monumenten ook duidelijk is geformuleerd welke panden we als stad het behouden waard vinden. Naast monumenten zijn dit wat ons betreft ook beschermde stadsgezichten. Met een waarschuwingsloket voor panden (monumentaal en beschermd) die in slechte staat verkeren. Omwonenden en gebruikers ontdekken namelijk veel eerder dan de gemeente achterstallig onderhoud. Waarin eigenaren van monumenten en beschermde stadsgezichten op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken met betrekking tot onderhoud en beheer. Om te voorkomen dat verloedering uiteindelijk leidt tot sloop, omdat renovatie niet langer rendabel zou zijn. Waarin we eigenaren ondersteunen die willen investeren in behoud van ons cultureel erfgoed. Door middel van bijvoorbeeld een gemeentelijk restauratiefonds. Of door de vrijstelling van leges bij renovatie van monumenten en beschermd stadsgezichten. Waarin de gemeente Rotterdam bij verkoop van monumenten en ander vastgoed op zoek gaat naar goede beheerders.

Mobiliteit In Rotterdam staat de bereikbaarheid per auto centraal, vaak ten koste van andere weggebruikers. De ChristenUnie-SGP is zeker niet tegen autoverkeer maar pleit wel voor een evenwichtiger straatbeeld, met name in het centrum, zodat daar meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer biedt een goede kwaliteit en is toegankelijk voor iedereen. Wat ons betreft reizen Rotterdammers binnen de stad meer met het openbaar vervoer. Dit levert niet alleen een aantrekkelijkere stad op, maar draagt ook bij aan het terugdringen van de slechte luchtkwaliteit in Rotterdam. We zetten ons daarom in voor: E en autoluwe binnenstad. Een binnenstad waar de automobilist duidelijk te gast is en ondergeschikt aan overige weggebruikers. Door bijvoorbeeld het aantal rijbanen te verminderen, de toegestane snelheid te verlagen en asfalt te vervangen door keitjes. Ook willen we ‘out of the box’ nadenken over inventieve oplossingen zoals het principe van ‘shared spaces’. Voldoende zebrapaden, ter bevordering van de verkeersveiligheid en het doorbreken van fysieke barrières. Ook in straten waar het autoverkeer al ondergeschikt is aan andere weggebruikers. Hier vormen zebra’s een veilige oversteek voor ouderen en minder validen. De aanpak van onveilige verkeerssituaties, de zogenaamde blackspots in de stad. Voldoende P+R voorzieningen en het maximaal benutten van de huidige capaciteit om onze wens van minder auto’s in de binnenstad mogelijk te maken. Een P + R voorziening bij station Lombardijen heeft prioriteit. Een lagere parkeernorm voor bouwprojecten rond openbaar vervoersknooppunten zoals het nieuwe Centraal Station. Er zijn niet voor niets miljoenen geïnvesteerd in een station met internationale allure. Dat sommige klanten en directeuren met de auto blijven komen is onvermijdelijk, maar werknemers gaan gewoon met het openbaar vervoer. Openbaar vervoer van topniveau. Waar nodig investeert de gemeente in toegankelijkheid (voor ouderen en minder validen) en een groene inpassing van de infrastructuur. Zo zijn saaie stoeptegels tussen de tramsporen niet meer van deze tijd; daar komt wat ons betreft een mooie strook gras liggen.

24


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

25

E en uitbreiding van de milieuzone voor vieze vrachtwagens. De Rotterdamse luchtkwaliteit is op sommige plekken erg slecht door het drukke auto- en vrachtverkeer. Vieze vrachtwagens en binnenstedelijk autoverkeer gaan we dan ook uit het centrum weren. De aanpak van de luchtkwaliteit rond de ’s-Gravendijkwal heeft de topprioriteit! Een stad waarin het prettig fietsen is, geheel naar Deense standaarden. Om dit te bereiken moet intensief geïnvesteerd worden in het verbreden van fietspaden, de realisatie van tweebaansfietspaden aan weerszijden van brede wegen en vrij liggende fietsbanen langs grote doorgaande wegen (dus niet ingeklemd tussen rijdende auto’s en geparkeerde auto’s). Naast de bereikbaarheid investeren we ook in fietsvoorzieningen, zoals voldoende fietsenrekken, ook bij evenementen. Rotterdam investeert verder in vormen van elektrisch vervoer en de infrastructuur die daarmee samenhangt. Te denken valt aan een pilot om delen van het centrum uitsluitend elektrisch te bevoorraden. Het delen van een auto met een andere eigenaar wordt gemakkelijker gemaakt door flexibeler om te springen met parkeervergunningen. Onlangs is in Den Haag besloten twee nieuwe snelwegen in en rond Rotterdam aan te leggen, namelijk de Blankenburgtunnel ter hoogte van Rozenburg en de verbindingsweg A13/A16. De ChristenUnie-SGP is van begin af aan zeer kritisch geweest over de duurzame inpassing van deze infrastructuur en dan met name die van de A13/A16 ter hoogte van Ommoord. De nieuwe snelweg moet de A13 bij Overschie ontlasten (de luchtkwaliteit is daar namelijk zeer slecht). Voorkomen dient te worden dat Ommoord hetzelfde lot krijgt toebedeeld. De ChristenUnie-SGP blijft daarom pleiten voor alternatieve oplossingen, zoals de Portway-variant, waarbij de A13 bij Overschie wordt teruggegeven aan de wijk (van snelweg naar groene long) en in plaats daarvan een ondergrondse bypass naar de A20 wordt gerealiseerd. Dit alternatief maakt de A13/A16 overbodig en voorkomt daardoor de overlast voor Ommoord en de aantasting van natuurgebied Het Lage Bergse Bos.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.


26

Rotterdam, een veilige stad

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Goed opgeleide en uitgeruste hulpdiensten zijn hierbij van groot belang. Wie gezagsdragers of hulpverleners in hun werk belemmert, hen beledigt, schade of zelfs letsel toebrengt, kan wat ons betreft rekenen op een forse straf. De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor een brede benadering van veiligheid. Het gaat om maatregelen op verschillende terreinen, zoals aan de ene kant een effectieve aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en overlast en aan de andere kant het bevorderen van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Bij het ‘terugwinnen van de straat’ en het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen echt van hun oude dag kunnen genieten.


27

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Rotterdam heeft de afgelopen twaalf jaar stabiele veiligheidscijfers laten zien. Voor een vergroting van de veiligheid valt daarom van het huidige beleid niet veel meer te verwachten. De ChristenUnie-SGP verwacht wel veel van uitbreiding en intensivering van het project “Buurt bestuurt”. Nog meer Rotterdammers moeten de komende periode kunnen meepraten over de veiligheid in hun straat en hun wijk. Daarnaast richt de aanpak zich op woninginbraken, overvallen en andere vormen van overlast: misdrijven die een grote impact op de levens van mensen hebben. Aan de ene kant is het belangrijk dat we ons realiseren dat een 100% veilige samenleving nooit zal bestaan. Aan de andere kant staan wij voor een goede, effectieve aanpak. Als het gaat om veiligheid dan is het volgende voor de ChristenUnie-SGP belangrijk: Wijkagenten zijn de ‘ogen en oren’ van de politie. Zij zijn duidelijk zichtbaar op straat aanwezig. Zij spreken mensen zo nodig aan op hun gedrag in de openbare ruimte. De politie participeert actief in zorgnetwerken op wijk- en buurtniveau, om zo effectief mogelijk in te zetten op preventie van criminaliteit en overlast. In het veiligheidsbeleid is teveel aandacht voor symptoombestrijding en te weinig aandacht voor het oplossen van de onderliggende problemen. Het neerzetten van een camera is geen afdoende oplossing voor het probleem. Scholing en werk zijn de belangrijkste structurele oplossingen van overlast en criminaliteit. Cameratoezicht is primair bedoeld voor risicogebieden. Repressieve steden die alleen maar achteraf aanpakken worden niet als aantrekkelijke woonsteden gezien. De horecanota wordt in Rotterdam geschreven door de directie Veilig. Dat is in een notendop ons probleem! De komende jaren wordt er gezocht naar een effectieve balans tussen repressie, preventie en structurele oplossingen. De Rotterdamwet biedt bij specifieke probleemwijken de mogelijkheid om de instroom extra te sturen. Deze kan in kleine gebieden tijdelijk toegepast worden. In deze wijken moeten bovendien de onderliggende (sociale) problemen aangepakt worden. ‘Buurt bestuurt’ wordt voortgezet en uitgebreid. Binnen alle Rotterdamse buurten en wijken worden comités actief die met elkaar en met professionals praten over schoon, heel en veilig. De gemeente ondersteunt deze comités met behulp van buurtmakelaars. Deze comités krijgen vaste aanspreekpunten binnen de gemeentelijke organisatie. Burgernet wordt in Rotterdam uitgebreid en gepromoot. Er komt een vroegtijdige aanpak voor risicokinderen in probleemgezinnen. Voorkomen is beter dan genezen. De “broertjes en zusjes aanpak” wordt voortgezet en geïntensiveerd. Bij Halt-trajecten worden ouders nauw betrokken bij de aanpak van overlast gevende jongeren, zodat de kans op herhaling in de toekomst sterk vermindert. Criminaliteit mag niet lonen. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP voor de voortzetting en intensivering van de “patser” aanpak. Een zeer effectief middel om criminaliteit en de zichtbare opbrengsten daarvan aan te pakken. Schade als gevolg van vandalisme verhaalt de gemeente zoveel als mogelijk op de daders. Bij minderjarigen stelt zij de ouders/opvoeders aansprakelijk. Er komt een strengere aanpak van overlast gevende buren. De dader moet uit zijn huis gezet worden. Het slachtoffer wordt op die manier beter beschermd en hoeft geen veilig heenkomen te zoeken. De gemeente handhaaft op steeds meer terreinen regels. Te denken valt aan regels op het gebied van coffeeshops, prostitutie, BIBOB en drank en horeca. De gemeente werkt op deze gebieden volgens de regel “High trust, great penalty.” De komende raadsperiode evalueren we of het reguleren volgens dit principe tot voldoende resultaat leidt. Is samenwerking met de veiligheidsregio Rotterdam zorgt het gemeentebestuur ervoor goed voorbereid te zijn op mogelijke (bedrijfs)ongevallen en beperkt zij de risico’s voor de bevolking als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water.


28

Rotterdam, een stad met toegankelijke voorzieningen

Naar sport en cultuur gaat veel belastinggeld. Dat maakt de verdeling van dit geld ook een publieke zaak waar politieke partijen een mening over hebben. Als we aan Rotterdammers steeds meer vragen om mee te doen, dan moeten we hen ook goede voorzieningen bieden. Het uitgangspunt is daarom: Sport en cultuur zijn voor alle Rotterdammers toegankelijk.


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

29

Cultuur Veel bezuinigingen op kunst en cultuur zijn verdedigd door te wijzen op de verantwoordelijkheid van kunstenaars om als culturele ondernemer aan de slag te gaan. Kunst en cultuur heeft niet alleen economische, maar ook artistieke waarde. Als de sector volledig vermarkt wordt, dan verdwijnt het bijzondere. Subsidie zorgt voor een divers aanbod waarbij ook voor het bijzondere en afwijkende een plek is. Subsidies voor kunst zijn dus te rechtvaardigen, maar we moeten niet overdrijven. Rotterdam zet zichzelf de laatste jaren op de kaart als dé plek voor kunst en cultuur. Op deze manier probeert de stad hoogopgeleide inwoners aan zich te binden. De ChristenUnie-SGP is daar kritisch over. Rotterdam geeft al dertig jaar meer uit aan cultuur dan de andere grote steden in ons land. Het gewenste resultaat wordt er steeds niet mee bereikt. Het is daarom de hoogste tijd voor een pas op de plaats. Het kan ook niet zo zijn dat het budget voor kunst en cultuur elk jaar vast ligt, terwijl we tegelijkertijd bezuinigen op alle andere sectoren. Kunst en cultuur zijn middelen om mensen met verschillende culturele achtergronden aan elkaar en aan de stad te binden. Veel Rotterdammers komen niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking. Grote groepen jongeren en inwoners met een niet-westerse achtergrond worden niet bereikt. In een stad met veel jongeren en culturele achtergronden doet elke instelling zijn stinkende best om een zo divers mogelijk publiek te bereiken en aan zich te binden! De afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd in faciliteiten: de Kunsthal, de Doelen, het Oude Luxor. In de nabije toekomst wordt er wellicht geld vrijgemaakt voor een nieuw poppodium en een depot voor Boijmans van Beuningen. Veel cultuurorganisaties in Rotterdam willen daarnaast beschikken over een eigen gebouw of locatie. Hierdoor blijft er te weinig geld over voor kunst! De ChristenUnie-SGP wil de komende jaren meer nadruk op kunst in plaats van op gebouwen. De Rotterdamse cultuursubsidies worden door middel van het cultuurplan 2013 – 2016 voor vier jaar verdeeld. Als de economische crisis blijft aanhouden, dan ontkomen ook cultuurinstellingen niet aan extra bezuinigingen. Desnoods wordt daarvoor het cultuurplan tussentijds opengebroken. De cultuursubsidies worden verdeeld door commissies die voor een belangrijk deel bestaan uit mensen uit de sector zelf. Het gevolg is dat de stem van het volk nauwelijks wordt gehoord. De ChristenUnie-SGP heeft al eerder een voorstel gedaan om dit te veranderen en Rotterdamse burgers een rol te geven. Vanaf 2016 worden wat ons betreft alle aanvragen van instellingen ook beoordeeld door een commissie met daarin Rotterdamse burgers. De inkomsteneis gaat vanaf 2016 een belangrijke rol spelen in het verdelen van cultuursubsidies. Instellingen die geen tot nauwelijks eigen inkomsten verwerven komen dan niet langer in aanmerking voor subsidie. De RotterdamPas blijft bestaan omdat het bij uitstek een middel is om gezinnen en lage inkomens ook van cultuur en voorzieningen te laten genieten. Voorzieningen voor kunst en cultuur staan zoveel mogelijk in het centrum van de stad en niet teveel verspreid over de hele stad. Concentratie van instellingen zorgt voor het ontstaan van een levendige horeca infrastructuur die goed aansluit op de culturele infrastructuur. Rotterdam investeert niet in een nieuwe poppodium voor meer dan 2000 man. Het is beter om de bestaande infrastructuur de komende jaren te ondersteunen en verder uit te bouwen. Eerst moet de basis gezond worden. Pas daarna kunnen we in Rotterdam doorgroeien naar meer en groter aanbod. Het initiatief voor een nieuwe poppodium komt wat ons betreft dan ook uit de markt. Kunst- en cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de vorming van kinderen en een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs. Kunst- en cultuureducatie op scholen is belangrijk, maar scholen bepalen zelf hoe zij daar invulling aan geven.


Rotterdam, een stad met toegankelijke voorzieningen

In Rotterdam wonen we met veel mensen op een relatief klein oppervlak. Het is daarom belangrijk om rekening met elkaar te houden. De ChristenUnie-SGP wil een actieve aanpak van burengerucht en geluidsoverlast veroorzaakt door evenementen en horeca. Het verbod op hinderlijk geluid na 22.00 uur wordt actief gehandhaafd. Het aantal zogenoemde “verlaatjes” blijft maximaal twaalf per jaar. De bibliotheek is een basisvoorziening. Er blijft een goed netwerk van bibliotheken in Rotterdam bestaan. Op de bibliotheek wordt de komende periode niet verder bezuinigd.

Sport Sport is een mooi middel om respectvol met elkaar te leren omgaan. Sportverenigingen worden gedragen door de leden, die zich vrijwillig inzetten voor elkaar en daardoor de sociale samenhang bevorderen. De gemeente zorgt vooral voor het in stand houden van voldoende en betaalbare voorzieningen voor verengingen. Het principe van de ‘kostendekkende huur’ mag er de komende periode niet toe leiden dat sportverenigingen gedwongen worden te stoppen met hun activiteiten.

Iedere Rotterdammer moet kunnen sporten, breedtesport gaat dan ook voor topsport.

Sporten is vooral de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Voor jongeren ligt dat anders. Sporten op jonge leeftijd kan op lange termijn zorgen voor gezondere Rotterdamse burgers. De drempel voor jongeren om te sporten moet daarom worden verlaagd. Sport is zeer effectief in het bereiken van een gezonde leefstijl, participatie en integratie. Sportverenigingen kunnen daarom een rol spelen in het welzijns- en gezondheidsbeleid. Voor de ChristenUnie-SGP is belangrijk: B reedtesport gaat altijd voor topsport. De gemeentelijke rol op het gebied van topsport is slechts faciliterend. Rotterdam blijft (top)sportevenementen naar de stad halen. Voorwaarde is wel dat deze sportevenementen meer geld opbrengen dan dat ze kosten. De kosten van politie-inzet bij sport- en andere grootschalige manifestaties zullen zoveel mogelijk in rekening worden gebracht bij de organisatoren. Sportvelden en accommodaties kunnen doordeweeks ook benut worden door scholen. We zien kansen in een multifunctioneel gebruik van deze voorzieningen. De gemeente blijft investeren in een jeugdsportfonds. Kinderen die graag willen sporten, maar dat om financiële redenen niet kunnen, worden zo geholpen. De ChristenUnie-SGP is ervan overtuigd dat overheidsgeld niet moet worden gebruikt voor het in stand houden van betaald voetbal. Een nieuw voetbalstadion wordt vooral gebouwd om de begroting van de sportclub op termijn te kunnen verhogen. Met deze ambitie is geen enkel maatschappelijk doel gediend. Daarom hebben we ons uitgesproken tegen een rol voor de gemeente in de financiering van een nieuw stadion. In het vervolg van het proces komen wat ons betreft alle locaties en alternatieven weer op tafel. De locatie op Varkenoord verdient daarbij niet de voorkeur, omdat deze locatie eerder al als ongunstig locatie is beoordeeld. Als er toch een nieuw stadion wordt gebouwd dan zijn wat ons betreft belangrijke randvoorwaarden: Het stadion is geluidsarm en er zijn harde afspraken tussen gemeente en stadion gemaakt over de verkeerskundige inpassing van het stadion en de parkeeropgave.

30


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

31

Een slagvaardige overheid die samenwerkt

De overheid is op veel terreinen actief in Rotterdam. Dat is ook logisch omdat de opgaven in onze stad op tal van terreinen bijzonder groot zijn. De komende jaren zal dat echter minder worden. Dat biedt kansen! Maar er zijn ook bedreigingen. Belangrijk is om daarbij in het achterhoofd te houden dat het kasboekje niet in balans raakt, wanneer de balans uit de samenleving is. Wanneer de gemeenteraad besluit bepaalde taken niet langer uit te voeren of te financieren, dan zoeken we in Rotterdam naar een evenwichtige taakverdeling en een goede samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Bij aanpassing van beleid of beleidskaders worden maatschappelijke organisaties daarom al in een heel vroeg stadium meegenomen. De overheid moet de komende jaren leren los te laten. Dat is niet gemakkelijk, vooral niet omdat burgers veel van de overheid verwachten. Dat is ook niet makkelijk omdat de overheid veel problemen probeert op te lossen door nieuwe regels te maken of de regels aan te scherpen. Een overheid die samenwerkt en ondersteunt, is zich van deze bestuurlijke reflex bewust.


Een slagvaardige overheid die samenwerkt

Hoe kijkt de ChristenUnie-SGP naar de rol van de gemeentelijke overheid? In de periode 2010 – 2014 is de gemeentelijke overheid flink gekrompen. Uiteindelijk zal het aantal ambtenaren in Rotterdam met ongeveer 20 procent verminderen. Het is daarom onvermijdelijk dat de overheid zich de komende jaren op sommige terreinen nog verder terugtrekt. Tegelijkertijd wordt door de decentralisatie van de jeugdzorg en delen van de gezondheidszorg (AWBZ) het takenpakket van de gemeente Rotterdam groter. Het is goed om de verschillende taken en rollen van de overheid goed te onderscheiden. Dat schept duidelijkheid. De overheid kan niet alle problemen in de stad oplossen en dat hoeft ook helemaal niet. Zij moet zich richten op haar kerntaken: orde, veiligheid, inrichting van de openbare ruimte, verkeer, goede randvoorwaarden voor de economie, onderwijs en gezondheidszorg. Dit onderscheid helpt te verduidelijken dat de samenleving de komende jaren op sommige punten vooral zelf aan zet is. De ChristenUnie-SGP onderscheidt in dit programma drie rollen voor de overheid: 1) De uitvoerende overheid: In de eerste rol gaat het om de kerntaken van de overheid en is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het gehele proces. De overheid treedt in deze rol op als regelgever, financier en uitvoerder van beleid. Voorbeeld: De gemeentelijke taken op het gebied van de reiniging en het ophalen van vuilnis. 2) De samenwerkende overheid: De tweede rol is van financier en mede-uitvoerder. De overheid is in deze rol samen met andere overheden, bedrijven en organisatie verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij richt zich op het scheppen van goede randvoorwaarden voor het effectief functioneren van andere organisaties en medeoverheden. Voorbeeld: De overheid die met scholen afspraken maakt over beter onderwijsresultaten. 3) De ondersteunende overheid: In de derde rol staat de gemeentelijke overheid aan de zijlijn. De overheid neemt in deze rol vooral belemmeringen weg en maakt oplossingen mogelijk. In deze rol kan de gemeentelijke overheid onderwerpen ook agenderen en samen met andere partijen, zoals de landelijke overheid zoeken naar oplossingen. Voorbeeld: Deze rol is voor de overheid betrekkelijk nieuw. De gemeente zal in deze rol vooral moeten leren dat het niet om haar draait. De Rotterdammers zijn zelf aan zet!

Sommigen hebben een steuntje in de rug nodig en die willen we dan ook graag geven.

Rotterdam is voor veel keuzes, beleid en wetgeving afhankelijk van de landelijke overheid. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt zich daarom op als ambassadeurs van de stad. De uitkomsten moeten voor Rotterdam zo gunstig mogelijk zijn. Sommige problemen kunnen niet op het gemeentelijke niveau worden opgelost. De burgemeester en de wethouders brengen dit onvermoeibaar onder de aandacht in ‘Den Haag’.

Een toegankelijke overheid Eén loket voor ondernemers. Het bestaan van dat loket wordt ook bekend bij ondernemers. De gemeente Rotterdam werkt zoveel als mogelijk met vaste accounthouders.

32


Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

33

E en goed en bereikbaar loket voor jongeren. Het Jongerenloket adviseert jongeren op weg naar zelfstandigheid, uitgaande van hun talenten. Dit doen we door de jongeren te stimuleren om te kiezen voor onderwijs. Het bestaan van dit loket wordt ook bekend bij jongeren. Verbetering van de dienstverlening door het centrale nummer 14010. Rotterdammers worden niet langer van het kastje naar de muur gestuurd. Terugbel afspraken worden altijd nagekomen. De bereikbaarheid overheid voor mensen in de problemen wordt verbeterd. Ze worden niet van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen niet eerst met een callcenter te maken.

Bestuur R egionale samenwerking in de metropoolregio is belangrijk. De regio moet aantrekkelijk en vitaal zijn. Vergrijsde randen of ingekakte suburbs helpen Rotterdam niet verder. Zoek de samenwerking ook als het gaat om bijvoorbeeld het bouwprogramma: sociale woningbouw, winkels en kantoren. Denk niet alleen aan het belang van de gemeente Rotterdam. Als Rotterdamse investeringen of ontwikkelingen ten koste gaan van buurgemeenten, dan is dat een slechte zaak. Rotterdam is gebaat bij een vitale regio en sterke randen. In lijn daarmee treedt Rotterdam op in overleg met de buurgemeenten als het gaat om problemen die we als gemeenten samen beter kunnen oplossen. Rotterdam spreekt bijvoorbeeld buurgemeenten actief aan op gemaakte afspraken omtrent de bouw van sociale huurwoningen. Integriteit blijft een belangrijk thema binnen het openbaar bestuur. De ChristenUnie-SGP fractie heeft eerder al voorstellen gedaan om dit thema op de agenda te zetten. Komende collegeperiode worden deze voorstellen uitgevoerd en geëvalueerd. Om de rol van de overheid in het sociale domein goed te kunnen beoordelen, wordt er een analyse uitgevoerd van de sociale infrastructuur in de stad. Zo kan de overheid beter beoordelen wat er minimaal aan infrastructuur in stand moet worden gehouden. De sociale index is daarbij leidend.

Gebiedscommissies De deelgemeenten houden op te bestaan na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er te veel op het bordje van de gemeenteraad terecht komt. Er komt daarom een rondreizende gemeenteraads(sub)commissie ‘insprekers’ die zaken op deelgemeentelijk niveau kan behandelen en afdoen. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de nieuwe gebiedsbesturen a-politiek horen te zijn en doet om deze reden niet mee aan de verkiezingen hiervoor.

Middelen E en belangrijk uitgangspunt voor de ChristenUnie-SGP is dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt of binnenkrijgt. De ChristenUnie-SGP vindt het daarom belangrijk dat er discipline is als het gaat om de gemeentelijke uitgaven. Structurele uitgaven worden structureel gedekt. Tekorten worden niet langer aangevuld vanuit de reserves. Omdat gemeenten verplicht zijn hun begroting sluitend te maken, zijn financiële buffers belangrijk om tegenvallers te kunnen opvangen. De gemeentelijke administratie moet op de orde zijn. Jaarrekeningen worden op tijd ingeleverd. Het is belangrijk om de financiële risico’s van de gemeente overzichtelijk in kaart te brengen en te beheersen. De investeringsbegroting van Rotterdam wordt daarom bijgewerkt tot een echte investeringsbegroting. Dat geeft de raad beter inzicht in de hoogte en houdbaarheid van voorgenomen investeringen. Rotterdam heeft een aantal belangrijke deelnemingen en een groot aantal gebouwen. Door de gefaseerde verkoop van gebouwen en deelnemingen kan Rotterdam een deel van haar schulden aflossen.


34

Een slagvaardige overheid die samenwerkt

Subsidies V oor het economisch beleid en de haven geldt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat ondernemers ruim baan krijgen om hun activiteiten (binnen wettelijke en gemeentelijke kaders) te ontplooien, maar de gemeente kan kritischer zijn op subsidies. Vermindering van uitgaven voor evenementenbeleid; hierbij moet veel meer worden overgelaten aan particulier initiatief. Vermindering van uitgaven voor culturele vorming en het subsidiëren van culturele activiteiten. Kritisch overwegen van uitgaven aan sport: breedtesport krijgt tegen passende vergoeding voldoende ruimte; het vrijwilligerswerk t.b.v. sportverenigingen wordt gestimuleerd. Het subsidiëren van topsport is geen overheidstaak. Als welzijnsactiviteiten en buurtwerk worden georganiseerd voor niet-kwetsbare groepen, dan kan van deelnemers een redelijke bijdrage worden verlangd.

Gemeentelijke belastingen Er moet slagvaardiger en efficiënter door de stedelijke overheid worden gewerkt en er moet echt minder regelgeving komen. In lijn daarmee kunnen de kosten voor leges en gemeentelijke belastingen omlaag. Bewoners die actief bijdragen, verkrijgen compensatie in hun lasten. Denk hierbij aan ons voorbeeld van de afvalstoffenheffing waarbij bewoners ervoor kiezen zelf de straat schoon te houden en daarvoor worden beloond met een lastenverlaging.

Mooier

dam

Coolsingel 71

Mooierdam is een fysieke verzamelplaats van talloze eerlijke, sociale, creatieve en duurzame initiatieven uit Rotterdam. Een initiatief van ChristenUnie-SGP Rotterdam. Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon eens langs en laat u verrassen! Mooierdam is tot aan de verkiezingen geopend van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 17 uur. facebook.com/mooierdam

twitter.com/mooierdam


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.