Page 1

dichterbij

nieuwsbrief ChristenUnie-SGP Rotterdam | editie jan. 2013

politiek jaaroverzicht 2012

in de praktijk

Met deze nieuwsbrief willen wij u laten zien wat christelijke politiek in de praktijk kan betekenen. Achterin vindt u bijvoorbeeld een overzicht van tien willekeurige onderwerpen waar de ChristenUnie-SGP zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. En veelal met succes. Ondanks onze ene zetel in de gemeenteraad van Rotterdam kunnen we veel betekenen voor de stad en tegelijkertijd onze christelijke identiteit in praktijk brengen. Ook het komende jaar willen we ons hier weer voor in gaan zetten. En we hopen dat steeds meer christenen in de stad de noodzaak gaan inzien van ons christelijke geluid in de lokale politiek.


2

Uw deelgemeente heet voortaan ‘stadskwartier‘ De Rotterdamse gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid gekozen voor het bestuurlijk model gebiedsbestuur. Dit model, wat erg lijkt op de huidige situatie, zal in 2014 de deelgemeenten vervangen. Een stuurgroep, met leden uit de gemeenteraad, heeft het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar alternatieve manieren om burgernabij bestuur in Rotterdam vorm te geven aangezien in 2014 de deelgemeenten ophouden te bestaan. Uit dit onderzoek zijn twee bestuurlijke modellen gekomen: gebiedsbestuur en wijkparticipatie. Naast een serie stadsdebatten over dit onderwerp en kwalitatief onderzoek namens de gemeentelijk onderzoeksorganisatie COS, hebben alle inwoners van Rotterdam de mogelijkheid gekregen online te stemmen voor één van de bestuurlijke modellen (hierover bent u per brief benaderd). Uit al deze consultaties bij elkaar kwam geen uitgesproken winnaar.

Ook de Rotterdamse gemeenteraad bleek verdeeld. Er dreigde slechts een nipte meerderheid te komen voor één van de bestuurlijke modellen. Dit leek ons bezwaarlijk, gezien de enorme impact van de besluitvorming. Het gaat hier immers om de wijze waarop de overheid wordt vormgegeven dat het dichtst bij u staat. De ChristenUnie-SGP heeft tijdens de raadsbehandeling nog een poging gedaan een brug te slaan tussen de voor- en tegenstanders van beide modellen door voor te stellen het ‘verliezende’ model niet direct af te schrijven. Misschien werkt dat model namelijk ook wel heel goed. Ons voorstel was beide modellen de komende jaren uit te gaan proberen zonder nu een overhaast besluit te hoeven nemen. Helaas kreeg dit verzoek geen gehoor en heeft de raad met een nipte meerderheid ingestemd met het model gebiedsbestuur, terwijl in sommige gebieden wellicht het model wijkparticipatie beter was geweest.


3

Wat gaat er in 2014 veranderen? De deelgemeenten worden stadskwartieren met 9-15 gekozen gebiedsbestuurders (met uitvoeringsbevoegdheden over buitenruimte, wijkveiligheid en wijkwelzijn). De gebiedsbestuurder vormen samen een bestuurscommissie met als belangrijkste taken: het organiseren van participatie en bewonersbetrokkenheid en het opstellen,

vaststellen en uitvoeren van het gebiedsplan. De deelraden verdwijnen. Wel is het voor politieke partijen mogelijk bestuurders verkiesbaar te stellen. De buitengebieden Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet krijgen bijzondere aandacht.

Gebiedsbestuur: Komt het meest overeen met de huidige deelgemeenten. De deelraden verdwijnen en in plaats daarvan stellen 9-15 professionals in samenspraak met bewoners een gebiedsplan op en zullen toezien op de uitvoering hiervan.

Wijkparticipatie: Een meer bottom-up benadering waarbij burgerparticipatie centraal staat. Wijkvertegenwoordigers inventariseren de behoeften van de burger. D.m.v. het terugroeprecht krijgt de burger directe invloed op de besluitvorming in de raad.


4

“Liever de voorzieningen op peil in de stadswijken dan spiksplinternieuwe ambtenarenhuisvesting.”

Een peperduur stadskantoor bo De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeenteraad haar besluit om ruim 100 miljoen te investeren in een nieuw Stadskantoor gaat herzien. Niet alleen bouwen we enorme m2 kantoorruimte terwijl er genoeg prachtige panden leeg staan in het centrum van de stad, ook lijkt het gebouw veel duurder te zijn dan strikt noodzakelijk. We zijn als gemeenteraadsfractie altijd zeer kritisch geweest op de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Helaas als enige politieke partij, het gaat hier namelijk om een forse publieke investering. Juist omdat hier tientallen miljoenen belastinggeld mee gemoeid is moeten we extra zorgvuldig kijken of dit prestige project wel door moet gaan. Of dat we dit bedrag in deze financieel mindere tijden wellicht beter kunnen besteden in de stad. Wat ons betreft liever de voorzieningen op peil in de stadswijken dan spiksplinternieuwe ambtenarenhuisvesting.

Leegstand tegengaan De gemeente komt met allemaal actieplannen om leegstand in de Rotterdamse binnenstad tegen te gaan en gaat tegelijkertijd duizenden m2 kantoorruimte bijbouwen terwijl er voldoende panden leegstaan in de nabije omgeving. Wat ons betreft is dit een verkeerd signaal richting de markt. Plus het is nog maar de vraag of de ambtenarenhuisvesting in het Stadskantoor over een paar jaar nog nodig is, er worden namelijk momenteel door bezuinigingen honderden ambtenaren ontslagen. Bouwkundig icoon Hier komt nog eens bij dat het Stadskantoor veel duurder gaat worden dan strikt noodzakelijk om het tot een bouwkundig icoon te maken. Het nieuwe Stadskantoor is namelijk zo ontworpen dat het gebouw door middel van een dure en complexe stalen constructie ‘zweeft’ boven de grond.


5

column Strooigoed Sinterklaas is al een paar weken het land uit en toch moet het op deze plek gaan over strooigoed. En dan doel ik niet op pepernoten of ander strooigoed voor wie zoet is geweest. Nee. Ik doel op het strooigoed dat elke verstandige wethouder in zijn beleidsplannen moet inbouwen. Het is de taak van de Rotterdamse gemeenteraad om op afstand te controleren. Op hoofdlijnen geven zij aan waar het in de toekomst heen zou moeten. Velen van hen vinden dit maar niks. Ze willen aan de knoppen kunnen draaien.

ouwen of niet? Zo ontstaat er een grote kolomvrije begane grond waar de nieuwe Rotterdamse stadswinkel had moeten komen. De stadswinkel is echter wegbezuinigd uit het plan waardoor er nu “een Stadskantoor tot stand wordt gebracht rond de essentie van het gebouw, terwijl de essentie zelf niet wordt gerealiseerd.”, aldus de architect zelf. Publiek geld Een jaar geleden besloot de Rotterdamse gemeenteraad, met een overgrote meerderheid (43 voor, 2 tegen), desondanks te investeren in het grote vastgoedproject. De ChristenUnieSGP stemde tegen en zou dat nu weer doen. We vinden het van essentieel belang dat we publiek geld zo zorgvuldig mogelijk besteden. En als we er dan achter komen dat een deel van de investering wellicht overbodig is, dan zien we het als onze taak om aan de bel te trekken.

Eerder deze maand werd het cultuurplan 2013 – 2016 vastgesteld. Het onafhankelijk verdelingsadvies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd zonder enige argumentatie door een aantal raadsleden grondig aangepast en verbouwd. Aan de knoppen draaien, dat willen we! Ook in het onderwijsbeleid wordt er maar al te graag aan de knoppen gedraaid. Alles wat Rotterdam investeert op het gebied van onderwijs is mooi meegenomen. Rotterdam hoeft dat niet te doen. Als argeloze toeschouwer van het Rotterdamse raadswerk zou je soms zomaar het idee kunnen krijgen dat je een bespreking volgt met de minister van onderwijs. Een slimme wethouder doet er daarom verstandig aan geen doortimmerde en afgeronde beleidsstukken aan te leveren. Raadsleden schieten dan meteen in hun met deknoppen-spelen-reflex. Tip: Hou een paar dingen open als wethouder, dan valt er wat te kiezen. Strooigoed dat vinden we zo lekker!

Willem Sonneveld burgerraadslid


6

christelijke beweging in de stad Met kerst vieren we niet de overwinning van het licht op de duisternis, niet de familiewaarden van een gezin of de vrede op aarde. Met kerst vieren we dat God zelf, in de persoon van Jezus, Zijn zoon, afdaalde naar onze aarde. En zichzelf vereenzelvigde met ons, Hij werd een van ons, mens zoals wij.

symposium

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.“ (HSV Johannes 1:14a)

nadenken over een christelijke beweging in Rotterdam met spraakmakende opiniemakers Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie van de ChristenUnie-SGP Rotterdam maar een symposium waar we met u willen nadenken over ons jaarthema: beweging in de stad. Oftewel welke rol spelen we als christenen in de stad? En welke positie hebben politiek en kerk hierin? (Let op! Over enkele weken ontvangt u van ons een uitnodiging met hierin meer informatie over de datum, tijdstip, locatie en de aangemelde sprekers.)


7

Een populaire Amerikaanse vertaling heeft Johannes 1:14a als volgt vertaald:

“The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood.” (The Message, John 1:14a) Het Woord is vlees en bloed geworden, en is naar onze omgeving/buurt/ wijk verhuisd. God die onder ons komt wonen, Zichzelf niet distantieert, maar tastbaar wordt in onze wereld. God die niet woont in een tempel of kerk, maar God die geboren wordt in een stal, als kind van eenvoudige ouders. God die niet komt met machtsvertoon, maar die als baby het vertrouwen schenkt aan en wint van de mensen in Zijn omgeving. Christelijke politiek De ChristenUnie-SGP-fractie in Rotterdam wil graag op deze manier, midden in de samenleving vorm geven aan deze boodschap: God die kwam onder en voor de mensen, zich niet distantieerde, maar vereenzelvigde. Niet van mensen wegliep, maar met ze mee liep. Jezus die niet als stuurman aan de wal bleef staan, maar mee de boot in ging. Jezus die niet vasthield aan Zijn hemelse positie, maar afdaalde tot het niveau van ons mensen. Jezus die niet stil bleef zitten, maar in beweging kwam en zette. Zoutend zout Als christenen zijn we niet geroepen om ons af te zonderen, maar om als zoutend zout en lichtend licht vertegenwoordigers van Hem te zijn die naar ons toe kwam. Christen zijn in Rotterdam is dan ook ons begeven in

de omgeving van de mensen om ons heen, hen opzoeken en in beweging komen. Christen zijn is geen passieve toestand, christen zijn is in beweging zijn, doordat we door Jezus in beweging zijn gezet. Jaarthema Het komende jaarthema van de ChristenUnie-SGP zal dan ook zijn ‘Beweging in de stad’. Samen met de leden van onze partijen willen we nadenken over en samen inhoud geven aan deze beweging van christenen in Rotterdam. Wat betekent het nu om als christen te ondernemen in Rotterdam? Hoe kunnen we elkaar steunen in de opvoeding van onze kinderen in Rotterdam? Hoe geef ik vorm aan betrokkenheid op mijn omgeving als christen? Hoe kunnen we onze christelijke principes voor- en uitleven in alle facetten van onze dagelijkse activiteiten? De stad wordt niet gemaakt op het stadhuis, de burgers van Rotterdam maken de stad. Voorbeeld zijn Onze vraag is hoe wij met elkaar onze christelijke principes vorm kunnen geven in Rotterdam. Als Rotterdammers de stad maken, dan kunnen christelijke Rotterdammers de stad een stuk christelijker maken. Wij volgen het voorbeeld van onze Heer, Hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Als Zijn volgelingen en vertegenwoordigers leven wij niet naast onze mede-rotterdammers, wij leven onder hen. Wij wensen u inspirerende en gezegende kerstdagen om het komende jaar te inspireren en tot zegen te kunnen zijn voor de stad waar wij wonen.

Setkin Sies Fractievoorzitter


8

christelijke politiek in Rotterdam in de praktijk: een kort overzicht waar de ChristenUnie-SGP zich in 2012 voor heeft ingezet... Buitenproportionele stijging afvalkosten voor kerken In januari werden kerken verrast met een hoge afvalrekening door een nieuwe gemeentelijke rekenmethode. De ChristenUnie-SGP heeft hierin de belangen van kerken behartigd.

Aandacht voor zware belasting kinderen bij inkomenstoets Het inkomen van kinderen telt mee bij de toets of iemand in aanraking komt voor een uitkering. We hebben aandacht gevraagd voor hun welzijn en waar nodig ondersteuning.

Inzamelactie voor noodlijdende Voedselbank in Rotterdam Iedere dag kloppen er tien nieuwe gezinnen aan bij de Voedselbank en komt er steeds minder eten binnen. Reden genoeg om een grootschalige inzamelactie te organiseren.

Petitie voor het behoud van 350 medewerkers van de Roteb De gemeente dacht fors te kunnen bezuinigen door een groot deel van de straatvegers op straat te zetten. Hier hebben we ons hevig tegen verzet, helaas tevergeefs.


9

De Rotterdamse buitenruimte toegankelijk voor gehandicapten Samen met de Vereniging Gehandicapten Rotterdam (VGR) hebben we met succes gepleit voor het opnemen van een serie toegankelijkheid criteria in ontwerpfase buitenruimte.

Religieuze instellingen mogen meedenken over Rotterdam-Zuid We hebben ons er met succes voor ingezet dat, naast alle huidige participatievormen, ook kerken intensief betrokken gaan worden bij het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Anderhalve ton extra voor uitstapprogramma prostituees Het Rotterdamse uitstapprogramma voor prostituees stond onder druk. Als ChristenUnie-SGP hebben we gestreden voor behoud en uitbreiding met een prachtig resultaat!

Geen blancocheque voor een Stadsinitiatief in moeilijke tijden We hebben ons verzet tegen het Stadsinitiatief. We kunnen niet verantwoorden dat we vier miljoen investeren in iets ‘leuks’ terwijl we fors moeten bezuinigingen op bv. welzijn.

Rotterdam spreekt zich uit tegen afschaffing statiegeldregeling Op initiatief van de ChristenUnie heeft een groot aantal gemeenten zich uitgesproken tegen de afschaffing van statiegeld. Zo ook Rotterdam na onze inzet hiervoor.

Oproep om Olympische ambitie in Rotterdam te laten varen Topsportevenementen organiseren is niet een kerntaak van de gemeente. We hebben ons dan ook (met succes!) verzet tegen de Olympische ambitie van de gemeente Rotterdam.


Contactinformatie Wij stellen de betrokkenheid van leden en ge誰nteresseerden zeer op prijs. Voor vragen, suggesties en inhoudelijke opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fracties. Voor pers- en interviewaanvragen verzoeken wij u zich te richten tot onze voorlichter.

fractie Rotterdam Telefoonnummer: 010 267 22 08 Postadres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam E-mailadres: fractie@rotterdam.christenunie-sgp.nl Medewerkers: Setkin Sies (gemeenteraadslid) Willem Sonneveld (burgerraadslid) Frank de Bel (fractiemedewerker) Mark de Boer (fractiemedewerker/voorlichter)

fractie Prins Alexander Telefoonnummer: 06 81 16 76 02 Postadres: Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam Medewerkers: Ixora Balootje (deelraadslid)

fractie IJsselmonde Telefoonnummer: 010 485 17 07 Postadres: Valkreek 32, 3079 AN Rotterdam Medewerkers: Frederique Nieuwenhuizen (deelraadslid) Wouter Boonzaaijer (dagelijks bestuurder) Anja Elzinga-Wimmenhove (burgerraadslid)

fractie Charlois Telefoonnummer: 06 52 54 88 00 Postadres: Glinthorst 30, 3085 VK Rotterdam Medewerkers: Johan Twigt (deelraadslid) Margreet Broekhuizen-Ledelay (burgerraadslid)

Voorlichting Telefoonnummer: 06 11 31 40 50 E-mailadres: voorlichting@rotterdam.christenunie-sgp.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenteraadsfractie en deelraadsfracties in Prins Alexander, IJsselmonde en Charlois van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Niets uit deze nieuwsbrief mag gebruikt en/of verveelvoudigd worden zonder toestemming van de afdeling Voorlichting.

Dichterbij (januari 2013)  

In deze editie van Dichterbij (nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP Rotterdam) staat de bijdrage van de fractie in het a...

Dichterbij (januari 2013)  

In deze editie van Dichterbij (nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP Rotterdam) staat de bijdrage van de fractie in het a...

Advertisement