Page 1

EL MEU DOSSIER DE CT 1er Quadrimestre


Autora: Georgina Curtiada Cosialls Tutor: Antonio Ramirez Centre: Escola d’adults Teresa Mañé Data: 26 de Febrer 2014

ÍNDEX

1.INTRODUCCIÓ

1.1 Pròleg 1.2 Qui soc? (Breu presentació personal) 1.3 El comentari de text, CT, què és? 1.4 Reflexions inicials sobre CT

2.TEORÍA: Comentari de text / Expressió escrita

2.1 Apunts sobre CT 2.1.1 Capítol I : Comentari de text 2.1.1 Capítol II: El comentario de texto en las pruebas de acceso

2.2 Tipología Textual 2.2.1 Text descriptiu 2.2.2 Text narratiu 2.2.3 Text explicatiu-expositiu 2.2.4 Text informatiu


2.2.5 Text argumentatiu 2.2.6 Text instructiu 2.2.7 Text predictiu

2.3 Propietats del Text 2.3.1 Adequació 2.3.2 Coherència 2.3.3 Cohesió

2.4 Connectors Textuals 2.4.1 Connectors Textuals Català 2.4.2 Connectores Textuales Castellano

2.5 Procés i correcció del Text (recursos) 2.5.1 Procès de l’expresió escrita 2.5.2 Co-avaluació del text 2.5.3 Graella per la correció de textos

3.COMENTARI DE TEXT

3.1 CT-1: Impacte d’internet i aprenentatge 3.2 CT-2: Aprendre a llegir 3.3 CT-3: La formació d’adults a Pissa 3.4 CT-4: “Quiero un título” 3.5 CT-5: “Palomear” 3.6 CT-6: Per col·laborar cal aprendre 3.7 CT-7: El soroll, un problema? 3.8 CT-8: La familia canvia? 3.9 CT-9: Els homes dels contenidors 3.10 CT-10: La rapidez 3.11 CT-11: Un ser feliz 3.12 CT-12: Trenquem motllos 3.13 CT-13: Apps per a 2014 3.14 CT-14: El orden de las palabras 3.15 CT-15: El regal nadalenc


3.16 CT-16: El silencio y el teléfono móvil 3.17 CT-17: Anem de rebaixes? 3.18 CT-18: Turbosiestas 3.19 CT-19: ¿Cómo te llevas con tu cuerpo? 3.20 CT-20: El valor de escuchar

4.TASQUES

4.1 Qüestionari sobre CT 4.2 Com escric jo? 4.3 Avaluació del primer quadrimestre 4.4 Com faig els meus resums? Puc millorar-los?

5.EXPRESSIÓ ESCRITA

5.1 Impacte d’internet i aprenentatge 5.2 “Aprender a leer” 5.3 Formació i salari 5.4 “Quiero un título para…” 5.5 “Palomear: ser distintos nos hace más fuertes” 5.6 Aprendre a col·laborar 5.7 El soroll, molesta? 5.8 La família, canvia? 5.9 Tinc un dilema 5.10 El pitjor regal que he fet o m’han fet.. 5.11 Anem de rebaixes 5.12 Turbosiesta 5.13 L’adolescència

6. PROVES DE SIMULACIÓ

6.1 Grau Superior 6.1.1 GS Castellano: vivimos acelerados 6.1.2 GS Català: trenquem motllos


6.1.3 GS Anglès 6.1.4 GS Matemàtiques

6.2 Universitat 6.2.1 AU Comentari de text: els homes dels contenidors 6.2.2 AU Anglès 6.2.3 AU Català 6.2.4 AU Castellà

7. VALORACIÓ PERSONAL (Conclusió)

8. FONTS D’INFORMACIÓ (Bibliografía)

9. ENLLAÇOS D’INTERÈS


1.INTRODUCCIÓ

1.1 Pròleg

Aquest dossier és un recull de tot allò que hem treballat a classe, desde de l’inici de curs fins l’actualitat, en les assignatures de Comentari de Text i d’ Expressió Escrita.

Un dels objectius d’aquesta recopilació és poder veure, des de certa perspectiva, el nostre desenvolupament i milloria a l’hora d’elaborar el resum d’un text i la manera que tenim d’expressar-nos mutjançant l’escriptura.

Un dels altres propòsits del dossier és l’aprofitament d’aquest per a futurs alumnes o terceres persones que estiguin interessades en accedir a un grau superior o a la universitat.

Aclarit això, tot seguit exposo el meu dossier de CT

1.2 Qui sóc? (Breu presentació personal)

Em dic Gina i tinc 27 anys. Visc a Sitges on hi tinc la família i la major part dels meus amics i coneguts. He treballat des de ben jove.. per sort mai m’ha faltat feina, però arribat a aquest punt de la meva vida em plantejo aconseguir una titulació. Tinc una vaga idea sobre el cicle superior que m’agradaría fer, i encara que no ho tingui del tot clar, segur que acabaré per descobrir-ho.

Crec que les meves (nostres) possibilitat són infinites si així ho decidim. Com a recurs dir que estic encantada amb l’aula virtual, de la que en pensó treure tot el profit que pugui. Per altra banda crec que un recurs molt important del que també disposem és dels nostres companys de classe. Si ens ajudem mútuament ens en sortirem el doble de bé!!

L’amenaça que pot posar en perill el meu objectiu possiblement sigui l’assignatura de matemàtiques, ja que no són el meu punt fort.. però sempre estic a temps de solucionar-ho.

(25 de Setembre 2013)

1.3 El comentari de text, CT, què és?


El curs sobre el comentari de text, CT, té con a punt de partida la capacitació de les persones que volen superar la Prova d’Accés de Cicles Formatius o de la Universitat. Per tal d’aprofitar el potencial que el CT posseeix a l’àmbit de l’educació el desenvoluparem des de dues consideracions:

A) Una tècnica de treball intel·lectual, una estratègia, una eina o instrument de valoració, un recurs fidedigne per mesurar amb eficàcia les capacitats de síntesi, anàlisi i expressió en una persona que aspira a estudis o càrrecs de nivell superior.

B) També podem considerar el CT, en el nostre cas, com a una oportunitat per:

informar-nos i formar-nos. ampliar el nostre coneixement del món, de la societat actual. conèixer les opinions de personalitats expressades a través de la premsa. apropar-nos a temes d’actualitat. valorar i seleccionar les informacions rebudes. forjar-nos la nostra opinió i nodrir-la d’arguments. desenvolupar i enfortir el nostre esperit crític

El CT desenvolupa les nostres capacitats de comprensió, interpretació i expressió, de contrastar idees i opinions d’altres persones, l’hàbit d’escoltar.

El CT ens permet alhora descobrir el plaer d’escriure. Com aprofitar aquesta oportunitat? El curs CT té com a referència primera l’activitat presencial a l’aula. Aquesta activitat s’amplia amb el suport virtual TM. La dimensió virtual suposa la combinació de l’aprenentatge presencial amb l’aprenentatge en línia que ens ofereix l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC. Amb l’aprenentatge en línia podem superar algunes de les limitacions que podem trobar a l’hora d’assistir a classe. També podem millorar i ampliar la comunicació entre els companys del curs amb l’aportació i el contrast d’idees sobre els temes que treballem.

1.4 Reflexions inicials sobre CT

Una de les meves expectatives en quant al CT evidentment és la de poder superar (a poder ser, amb nota) la prova d’accés a grau superior, ja que és una part molt important d’ella. Per altra banda espero també ser capaç de millorar la meva comprensió lectora i expressió escrita.

De moment no veig cap dificultat significativa en l’aprofitament de CT.. potser sigui massa aviat per jutjar-ho i preveure’n cap. Ja es veurà.

L’assignatura de CT segurament m’aporti seguretat I eficiencia a l’hora de redactar textos, així com la capacitat per seleccionar la informació rebuda i sobretot m’ajudi a comprendre millor el que llegeixo.

(6 d’octubre 2013)


2.TEORÍA: Comentari de text / Expressió escrita

2.1 Apunts sobre CT Capítol I:

1.

Comentari de text El text

“Text o discurs és una unitat lingüística comunicativa, producte de l’activitat verbal humana, que posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l’adequació al context comunicatiu, la coherència informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecteix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos d’elaboració i d’interpretació”. ( J.M. Castellà, 1992) L’adequació és la propietat per la qual el text s’adapta al context comunicatiu. Té a veure amb els elements no lingüístics que circumden el text i que influeixen en la seva configuració. Té a veure amb els registres de la llengua, amb el seu ús ( formalitat: formal / informal, mode: oral/escrit, funció o intenció comunicativa: informativa/estètica/didàctica/ polèmica/... contingut: general/específic, estàndard, periodístic, literari...) Hem de distingir entre registre i varietat lingüística. Les varietats lingüístiques estan associades als trets distintius dels usuaris (geogràfics, socials, generacionals i històrics) La diversitat dels textos pot ser descrita també en termes de gèneres i tipus de text. Els gèneres són formes textuals definides principalment per les seves característiques socioculturals: la conferència, el debat, la conversa, l’article d’opinió, la novel·la, el conte, el poema... Els tipus de text es defineixen per les característiques lingüístiques i textuals, per la seva estructura informativa i segons els trets gramaticals que els configuren: la descripció, la narració, l’argumentació, les instruccions...(Veure annex 1)


La coherència és una propietat semàntico-pragmàtica del text, que es basa en la selecció i en l’estructura de la informació. Pel que fa a la selecció de la informació està molt relacionada amb aspectes com la intenció o objectiu comunicatiu, el canal i el tema. L’estructura ve marcada per les regles de repetició, progressió, no-contradicció i de relació. Repetició: totes les oracions que componen el text s’han d’encadenar prenent com a suport la repetició d’uns elements base. Progressió: en el desenvolupament del text hi ha d’haver una aportació constant de nova informació. No-contradicció: no es pot introduir cap element semàntic que contradigui un contingut establert anteriorment ja sigui de manera explícita o pressuposada. Relació: els fets han d’estar relacionats entre si en el món real o imaginari. L’estructura d’un text escrit està determinada per aspectes interns i també n’hi de visuals que hi contribueixen. La imatge, el seu aspecte visual, actualment té molta importància: marges, títols i subtítols, paràgrafs equilibrats... El paràgraf és una unitat pròpia del text escrit en prosa, formada per un nombre variable d’oracions relacionades temàticament i sintàcticament. Té gran importància en textos curts, ajuda a la seva organització. Facilita la seva lectura. Funciona com a unitat visual i com a unitat significativa. No n’hi ha establerta una mida idònia de paràgraf però la tendència és no fer-los gaire extensos. La cohesió textual és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... Aquest reflecteixen el desenvolupament informatiu del text. El connector és un element de cohesió, aporta una pista significativa de la relació entre les proposicions connectades.

2. El comentari de text, què és? El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat. És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees. Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text. En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc. 3. Contingut del comentari de text El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents:

ABC-

Transferència: què diu el text Interpretació: com ho diu

Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.A Transferència: què diu el text 3.A-1 Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text? Què es pot dir del tema del text?


Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digital? Pot identificar-se el text amb cap tipologia textual: expositiu, argumentatiu, descriptiu... Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig 3.A- 2 Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central? Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema? Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions? La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena de final té? Obert? Tancat?

3.A- 3

Elaborar el resumen

3.A- 3.1

La comprensión del texto

Saber leer es una tarea compleja. En el caso del comentario de texto se trata indudablemente de la etapa más importante porque de la correcta lectura del texto dependerán los resultados que se obtengan en el resumen y el título, así como en las respuestas a las dos preguntas formuladas sobre el texto. A continuación se explican las etapas que el alumno debe seguir para conseguir dichos objetivos:

1.

Primera lectura general En primer lugar conviene leer pausada y comprensivamente el texto para extraer una impresión general del mismo, sin agobios y sin afán especialmente analítico. Para que nos entendamos, una vez finalizada esta lectura, tenemos que estar en condiciones de poder responder a dos preguntas fundamentales:

*

¿Qué he entendido personalmente del texto? De manera genérica, como simple retención de lo leído.

*

¿De qué va el texto? Fundamentalmente cuál es la idea dominante, cuál es el tema del texto.

2.

Segunda lectura específica


En esta etapa procuramos prestar mucha más atención a lo que leemos. Pretendemos comprender el texto en su profundidad, en lo que se asemejaría a un proceso de disección y análisis textual. En esta etapa se recomienda trabajar con cautela siguiendo estos consejos:

*

Considerar los párrafos que constituyen el texto. A menudo, el hecho de que un texto se divida en párrafos (diferenciados con punto y aparte) ayuda al lector a comprender que en cada párrafo puede desarrollarse una idea principal distinta. Visualizar el texto en su conjunto y estudiar la proporción y extensión de cada párrafo ayudará al alumno a conseguir un resumen cohesionado en el que consiga evitar la precipitación a final del texto o el olvido de las ideas principales. Recuerde también el alumno que la lectura y la comprensión del último párrafo del texto resulta crucial ya que a menudo la tesis o el objetivo último de la escritura del texto suele reforzarse y expresarse con contundencia en

*

estas líneas. Destacar y subrayar en cada párrafo la idea o las ideas principales. Se trata del estadio más importante del proceso de comprensión ya que el alumno demuestra que sabe eliminar lo anecdótico o las ideas secundarias y sabe extraer la esencia de cada párrafo. Esto es, las frases que parecen más relevantes y en las que se concentra el "meollo" del texto; las claves expositivas y argumentativas del mismo. De hecho, para ir diferenciando estas ideas el alumno puede tener en cuenta: las palabras claves o más importantes de cada párrafo: las que más se repitan, con especial atención a sustantivos, adjetivos y verbos las expresiones recurrentes que machacan una idea.

*

Seleccionar los ejemplos: en un texto es posible diferenciar los ejemplos de las ideas. Aun así conviene saber bien si el ejemplo o los ejemplos son significativos. Hasta qué punto ellos mismos entraña n información. Si así es, de cada uno de ellos tenemos que ser capaces de extrapolar una idea, escribiéndola con claridad en el margen de la hoja . Normalmente cuanto más breve es el ejemplo más anecdótico resulta y, por lo tanto, no debemos incorporar1o al resumen.

*

El proceso de cancelación: consideradas las ideas principales de cada párrafo, podemos tener ya claro que en un texto es preciso cancelar los detalles marginales (datos, citaciones de autores, enumeraciones excesivas ... )

*

Proceso de unificación: con este procedimiento demostramos que sabemos que en un texto el autor suele repetir una idea principal varias veces, aunque la formula distintamente. El alumno tiene que asociar las ideas que se repitan y en el resumen esaibir1a una sola vez con la debida precisión y fuerza.

3.A-3.2

El Subrayado

Un asunto importante para cualquier estudiante es el subrayado, algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la retentiva. En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto. La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla: -Cuando trabajamos con libros que no son nuestros. -Cuando son libros prestados de la biblioteca. -Cuando, siendo nuestro el libro, se trate de ediciones de lujo o muy buenas. El subrayado es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros. ¿Por qué es bueno subrayar? Por los siguientes motivos: -Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos. ¿Qué hay que subrayar? Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido alusivo a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores. Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc. Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar. Formas de subrayar Podemos diferenciar tres maneras: lineal, de engarce y con signos. 1.Lineal: es el subrayado hecho con líneas, y se pueden utilizar dos vertientes: -Usando doble raya (==), una raya (----) o una línea de puntos (….) dependiendo de la importancia de la idea a destacar. También se pueden encerrar las palabras clave dentro de un círculo. -Usando distintos colores: para las ideas principales, rojo; para las secundarias, azul. Las palabras claves de pueden destacar con rotuladores fluorescentes. 2.De engarce: Utilizar dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resuman, escribiéndolas en el margen izquierdo. Para facilitar su localización, se pueden ir enumerando.


3.Con signos: Utilizando signos convencionales u otros personales elaborados por ti. Estos signos suelen ir al margen. Se puede usar una interrogación para expresar que no lo entiendes; asterisco (*) cuando es algo importante; signo más(+) para ideas ya repetidas… 3.A-3.3 El guión de las ideas principales Antes de escribir el resumen y cuando el alumno comienza a trabajar los primeros textos se aconseja que en un folio aparte escriba sintéticamente el guión de las ideas principales. Por otra parte, y cuando el alumno ya está entrenado en el proceso de comprensión, puede escribirlas brevemente en el margen derecho del texto, aspecto que le ayudará en el examen a escribir su resumen en medio de las prisas y el "nerviosismo" que suele afectarlo en esta situación. - Por norma general, y ante la longitud de los textos escogidos el alumno debe haber seleccionado del orden de cinco a ocho ideas principales. (Tómese esta aclaración "con pinzas". No podemos aplicar cálculo matemático alguno al análisis textual, simplemente procuramos orientar al alumno.) - Lo lógico es que el alumno siga el orden de los párrafos y escriba las ideas respetando su aparición así como el avance lógico y argumental del texto. No se descarta la posibilidad de que el alumno pueda manipular el orden de alguna de las ideas principales siempre que considere que dicha alteración mejore el resultado del resumen y no ponga en entredicho el sentido original con que el autor lo concibió. - También será imprescindible que, en el momento de escribir las ideas principales, comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto. Los examinadores valorarán que el alumno no incurra sobretodo en el "recorta y pega" ni trocee el texto repitiendo con dificultad frases enteras que únicamente parafrasee. 3.A-3.4 Esquemas El esquema es consecuencia del subrayado porque permite expresar gráficamente las ideas principales del tema y su organización. Resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. Ventajas Nos da una visión de conjunto de lo estudiado. Con un simple golpe de vista se captan Establecemos una jerarquía y orden de las ideas estudiadas. Para ello usamos el razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Un esquema es breve y conciso, con lo que se realiza un ejercicio de síntesis que nos permitirá ver mucha materia en poco tiempo. Elaboración de un esquema Primera lectura, de toma de contacto, para ver la idea general, cómo está distribuido el texto. Subrayado: tanto lineal, como de engarce, como crítico. Relee el texto, esta lectura le permitirá ver la jerarquía de las ideas, la organización, estructuración del texto. Sería la base de tu esquema. Realización del esquema. Estudio, comprensión y memorización del esquema. Repasos frecuentes de los esquemas realizados. Recomendaciones Acostúmbrate a utilizar cuadernos de anillas con separadores para varias asignaturas en los que poder archivar los esquemas que vayas haciendo. Procura que tus esquemas sean claros y con letra legible; no dudes en dejar espacios en blanco en la hoja, conseguirás que el conjunto destaque por su claridad. Utiliza palabras de tu lenguaje coloquial que serán más significativas para ti y te ayudarán en los procesos de asimilación, comprensión y retención. Estructura el tema de la manera siguiente: .Título del tema .Idea principal con las secundarias escalonadas. .Detalles importantes Aunque en tu libro aparezcan hechos los esquemas al principio o al final de la lección, intenta hacerlos tú por tu cuenta y luego confróntalos con los del libro. Maneras de esquemas Las distintas formas más usadas de realizar esquemas tienen sus ventajas e inconvenientes por eso es importante saber cuándo debemos utilizar una forma u otra. 3.A-3.5

El Resumen

Con frecuencia se advierte la utilización resumen y síntesis como sinónimos; al sintetizar, condensamos y utilizamos palabras del vocabulario de cada uno. En términos generales, resumir un texto significa crear un nuevo escrito más breve que el original del cual sólo se utiliza la información más relevante. Metodológicamente hablando se convierte en una tarea bastante controvertida porque, de hecho, la mayor parte de teóricos que se proponen esclarecer los mecanismos más eficaces para resumir un texto barajan conceptos más teóricos que prácticos y además no parece haber un consenso absoluto en su descripción. Según nuestro parecer un resumen es:

* *

un texto que reelabora el texto original reduciendo su longitud un texto en el cual quien escribe se mantiene claramente en un segundo plano y se esfuerza, por lo demás, en ser objetivo

*

un texto cuya finalidad principal es conseguir una síntesis coherente, precisa y bien escrita de las ideas principales del texto

En otras palabras, un resumen es: una síntesis significativa y ordenada de las ideas principales de un texto que no traicione su sentido profundo y en el cual la redacción cuidada y personalizada no abuse en exceso de las palabras que lo constituyen


Se comprenderá, consecuentemente, que saber resumir es, al fin y al cabo, una tarea que requiere mucha práctica. No existen recetas mágicas y tan sólo el alumno que vaya realizando los distintos comentarios seleccionados en este dossier, familiarizándose así con la diversidad temática y estructural de los textos, conseguirá buenos resultados e irá adquiriendo una notable seguridad tanto en cuanto al proceso comprensivo como en cuanto al procedimiento de síntesis. El buen lector es indudablemente el mejor "resumidor. Las características del resumen A continuación se detallan algunos consejos específicos y prácticos en relación a la naturaleza y los requisitos que constituyen un buen resumen

1.

La longitud del resumen: el alumno debe ceñirse a las 10 líneas, 100 palabras aproximadamente, que se le proponen. Tiene que demostrar que con pocas palabras sabe decir lo mismo que el texto, salvaguardando toda su complejidad. Por este motivo se recomienda no excederse de la longitud propuesta ni tampoco quedarse corto. Esto no quita que la persona que tienda naturalmente a una escritura más retórica se extienda un poco más.

El resumen debe reflejar necesariamente las ideas principales del texto una vez lo hayamos leído y comprendido en toda su amplitud.

2.

Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas. Se aconseja, por lo tanto, que el resumen no resulte esquemático ni taquigráfico y que el alumno escriba con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta

3.

Se recomienda que en el resumen domine la claridad y la lógica. Dicho de otro modo, que las ideas se expresen con un estilo directo Y conciso. Por otra parte, aquellas personas que tienen dificultades expresivas mejor que opten por frases breves conectadas con signos de puntuación o conjunciones coordinantes (siguiendo el esquema de la oración simple: sujeto-verbo-complementos) antes que por una sintaxis retorcida; ya que así evitarán incongruencias sintácticas y de contenido. Quienes, en cambio, escriban sin excesivos problemas, pueden optar por un estilo más retórico que no enfarragoso ni sublime.

4.

No olvidar que en un resumen jamás debemos añadir ideas propias ni valoraciones personales, sean del tipo que sean, y aunque aparentemente puedan tener relación con el texto. Se trata de un error frecuente que el corrector valorará muy negativamente.

5.

Por ello, se debe respetar, absolutamente, el enfoque y el punto de vista con que el autor aborda el tema principal del texto, consiguiendo ser rigurosos y fieles con el tono y las intenciones con que lo escribe.

6.

Nunca se deben incorporar expresiones subjetivizadoras (como "me parece", "creo", "opino " ... ).

7.

Tampoco podemos comenzar nunca un resumen con expresiones del tipo: "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ...

8.

Quien escribe tiene que comenzar su resumen directamente. De hecho, comenzar1o suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos, aspecto que se resuelve considerando que la primera frase del resumen debe abordar y reflejar con claridad la primera idea principal del texto que, por supuesto, requerirá de una palabra


(sustantivo normalmente) clave en el texto, esto es que abra el tema del mismo. A continuación irán sucediéndose el resto de las ideas principales siguiendo el orden de los distintos párrafos del texto

9.

A medida que se escribe el resumen, conviene escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. Queda claro, por lo tanto, que conviene no copiar frases enteras del texto o sintagmas calcados. El esmero y la batalla por escoger el léxico más adecuado está en relación directa con la altura estilística de cualquier resumen.

10. Recuerde el alumno, que a pesar de conseguir expresar las ideas del texto con un vocabulario y expresiones propias, no debe esforzarse en evitar inútilmente citar la palabra más importante del texto, cuando ésta adquiera realmente la categoría de concepto-clave.

11. Evidentemente es necesario cuidar la puntuación, de modo que el resumen resultante goce de un buen ritmo escritural y que las ideas avancen progresivamente con pleno sentido y rigor. Resulta bastante desolador comprobar que, a menudo, el alumno olvida que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. (Para tal menester, consúltese la guía de puntuación incorporada a este mismo volumen.)

12. No se recomiendan más de dos o tres puntos y aparte en el texto porque la longitud del resumen no lo permite. Además, estos puntos deben respetar la separación por párrafos del texto original; por lo tanto se recomienda no crear nuevas pausas abruptas. La sensación visual debe ser la de un resumen breve, macizo y compacto que, evidentemente, respete las normas básicas de la presentación. En este sentido, recordamos que el alumno tiene que cuidar los márgenes así como la caligrafía y la pulcritud de su escrito, evitando tachaduras constantes y exageradas.

13. Qué decir cabe que la ortografía es otro de los requisitos indispensables en cualquier escrito académico. En consecuencia, no pueden olvidarse las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, el dominio de los usos consonánticos esenciales (haches, B-V, G-J, C-Z, R-RR) ... Las faltas de ortografía graves así como los errores sintácticos o de cohesión son penalizados (el corrector descuenta las décimas que considera oportunas en función de la gravedad del error), de modo que el alumno debe revisar con mucho atención lo que escriba.

14. En definitiva, el resumen debe demostrar una buena comprensión conceptual del texto (ideas principales, ideas secundarias, tesis del texto, enfoque, punto de vista e intenciones del autor), debe reflejar el dominio de los conceptos de cohesión y conexión textual, así como corroborar un manejo lo más correcto y fluido posible de la lengua. Propiedades El resumen es fiel al modelo ya que no aparecen elementos subjetivos anotados por el lector. No hay disposición gráfica sino horizontal como en la generalidad de escritos. El resumen entra “por el oído” a diferencia del subrayado y el esquema que entran “por la vista”. Más fácil de usar para asignaturas que sean “de memorizar”. Pasos a seguir Ten a la vista el esquema previo. Acostúmbrate a hacer síntesis más que resúmenes por la importancia que tiene usar tus propias palabras. Sigue rigurosamente el orden de apartados que te marca tu esquema. Ten mucho cuidado en organizar las ideas pues deben tener sentido y continuidad, que se vea el enlace entre ellas. El resumen debe ser breve. Un consejo: que el resumen no exceda en su extensión la cuarta parte de la del texto que se resume. Al igual que sucede con los esquemas muchos libros presentan su propio resumen al final de cada capítulo. Tú debes hacerlos por tu cuenta y usar los del libro para comparar si tu síntesis coincide en lo esencial con el pensamiento del autor.


Utilidad de los resúmenes Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis. Se mejora la capacidad de comprensión e de expresión escrita(puntuación, ortografía, frases hechas). Se perfecciona la lectura pues ha de ser atenta, activa y provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación. 3.A- 4 Poner título al texto En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también de las secundarias y abriendo las oraciones escritas con mayor contundencia. A pesar de que no existen recetas mágicas, en cualquier manual se nos explica que el título del texto puede cumplir con tres objetivos y diferenciarse según el grado de información que entrañe, aunque a menudo nos cueste diferenciar ese grado de precisión. Así distinguimos entre: -El título que recoge el tema del texto de modo genérico -El titulo que además de conectar el tema, matiza algo más la idea principal del texto porque combina otros conceptos claves del texto -El titulo especifico o de tesis más atento al punto de vista critico sobre el tema planteado Por lo general el título tiene que gozar de tres características: brevedad, claridad y significación. Para ello se desestimarán los siguientes elementos: - Títulos largos y farragosos que no consiguen sintetizar la idea principal o el tema del texto resultando excesivos y poco esclarecedores. - Títulos con demasiados verbos, puesto los verbos a menos que no sean en infinitivo suelen tener connotaciones demasiado descriptivas, es decir, se asemejan a pequeñas introducciones al tema; son muy escolares y cansinos. - Títulos demasiado específicos que recojan una idea secundaria del texto o un aspecto parcial demasiado concreto del mismo, que no termine de reflejar su alcance temático y global. Títulos demasiado genéricos y que resulten vagos porque no se ajustan con precisión a la idea central del texto. Resultan insuficientes para abordar su contenido. Recomendamos, en cambio: - La utilización de sintagmas simples (Determinante+nombre+adjetivo) - La utilización de conjunciones: y, "'e", "'o" para unir ideas que son iguales o para conectar ideas que tengan un sentido disyuntivo o alternativo - Los recursos básicos de la puntuación: la coma, los dos puntos y el punto y seguido: para ganar en efectividad sintética y evitar, cuando no conviene, las conjunciones. Con la coma enlazaremos conceptos a tono de enumeración, con los dos puntos conseguiremos plasmar un matiz explicativo de lo anteriormente dicho. Con el punto y seguido pondremos en contacto ideas a veces bien distintas. Trataremos pues de proponer un titulo sugerente, repleto de contenido y sintético que apunte al fondo conceptual del texto porque encierra, recoge, resume el máximo de connotaciones y sentidos que se nos agolpan en la cabeza. En definitiva, el título, el buen título, parecido a un titular periodístico tiene la propiedad de permitimos cerrar los ojos y sólo con escucharlo poder imaginar de qué va el texto. En último lugar, conviene que maticemos que considerar la idoneidad de un titulo o proponerlo como única alternativa al texto son cuestiones bastante delicadas. Es preciso tener claro que un texto puede propiciar varios títulos, y muchos buenos, y que el corrector sólo tendrá claro aquellos que no sirven pero se verá en un aprieto si debe escoger el mejor. 3.A- 5

Preguntas de sobre el texto

En este apartado prestaremos atención a las preguntas que nos formulan sobre el texto' Más allá de que podamos clasificar o tratar de orientar la tipología de preguntas planteadas. lo cierto es que este ejercicio pretende. creemos. un objetivo muy concreto y al tiempo no siempre sencillo: Contestar a lo que se nos pregunta. Escrito así puede parecer una obviedad. Pero bien es verdad que no siempre el alumno consigue cumplir1o. Así pues, lo más importante en este apartado será comprender bien la pregunta y orientar bien la respuesta. Como decíamos. las preguntas (o cualquier otra relativa al texto) suelen responder a una intencionalidad distinta y. por lo tanto. a un modo de enfocarlas que conviene explicar. Así distinguiremos entre: •1. Preguntas textuales: se trata de preguntas que se resuelven con el texto: "¿Qué cómo Por qué ...,según el texto/autor El grado de obviedad de la pregunta dependerá del grado de complicación del texto. Cuanto más expositivo-objetivo sea el texto con mayor facilidad contestaremos. Por el contrario, si el texto es descriptivo-subjetivo o responde a la modalidad e texto poético-figurado la respuesta será más compleja puesto que requerirá del alumno una comprensión más sutil del lenguaje textual. En cualquier caso. el alumno tiene que demostrar su faceta comprensora. aspecto que implica: Leer bien el enunciado propuesto Leer el texto con cuidado comprendiendo las ideas principales Saber en qué párrafo o párrafos se concentra la información que entraña la pregunta y subrayar1a en el texto Contestar estrictamente aquello que se nos pregunta. No hacer valoraciones personales ni comentarios confusos que no vayan directamente al grano No copiar exactamente la información sino tratar de explicarla con nuestras propias palabras Contestar ordenadamente y con claridad cuidando la presentación y respetando los márgenes y el espacio de que disponemos •2. Preguntas argumentativas. Ver 3 .C 2 Preguntas argumentativas 3.B-

Interpretació: com ho diu


3.B- 1 Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret? 3.B- 2 Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil: Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic. Foneticofonològic acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals registre signes de puntuació Morfosintàctic categories gramaticals construcció de la frase tipus d'oracions, adjetivació, sustantivació

Lexicosemàntic marca de registre especialitat sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats... variació en l'expressió

3.C Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.C-1 Extreure conclusions Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat? Pot extreure-se'n cap tipus de valoració? Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari 3.C- 2. Preguntas argumentativas Cuando las preguntas plantean un trasfondo argumentativo quien las formula pretende que cumplamos básicamente con dos objetivos parecidos aunque matizables: a) Opinar sobre el texto En este caso el enunciado es muy claro: ¿Cuál es su opinión sobre ( ... )? ¿Qué opina en relación a ( ... ). ¿Le parece que tiene razón el autor del texto cuando afirma que ( ... )? ..


El alumno debe recordar las siguientes consideraciones: -El tono de la respuesta debe ser contundente pero no radical: "A mi entender/personalmete diría que...) El uso del condicional ayuda a matizar la respuesta sin un tono excluyente o categórico. -Todo lo que se afirme o se niegue debe justificarse con razones convincentes: "estoy de acuerdo con el autor del texto porque/ya que/puesto creo/me parece/considero que ( ... )" -Cuando se afirme o niegue un concepto el alumno puede recurrir a ejemplos. datos concretos o comentarios leídos en prensa o en cualquier texto riguroso El alumno debe aprender a dialogar con el texto, a comentar y a considerar la opinión del autor y a cotejarta con su propio punto de vista. Asimismo puede aludir a autores reconocidos o a citas que corroboren su parecer b) Argumentar sobre el texto En ocasiones, el corrector pretende que argumentemos sobre un concepto, es decir que lo persuadamos o convenzamos en relación a un tema concreto. Para argumentar es preciso tener en cuenta: -Los argumentos son ideas que proponemos en relación a un tema. Debemos, por lo tanto, pensar bien qué queremos argumentar. Leer bien el enunciado y reflexionar sobre las ideas que nos sugiere o los conceptos que podemos manejar. (Esta etapa de reflexión o "lluvia de ideas" es fundamental para que nuestra respuesta adquiera consistencia). Pensar qué escribir es, en consecuencia, un acto primordial. -Cuando argumentamos solemos manifestar un punto de vista y, por tanto, nuestro discurso resulta más personal que cuando sólo exponemos un tema -Argumentar no consiste en hacer un discurso complejo y enrarecido. Al contrario, cuando se argumenta conviene ser claro y ordenado. -El proceso de argumentación no depende de la cantidad. No se trata de escribir por escribir sino de cuidar la caridad y la pertinencia de \o que se contesta. Deben evitarse escritos en los que no se perciba bien la dirección argumentativa y el alumno se quede sólo en el rodeo superficial. -Los argumentos pueden apoyarse en datos o informaciones culturales, científicas, filosóficas que corroboren nuestro punto de vista porque son argumentos de autoridad. En este caso, el corrector valorará nuestra capacidad cultural o el grado de madurez de nuestras reflexiones.

Capítol II: El comentario de texto en las pruebas de acceso

1.

Partes, condiciones ... del comentario:

1.A El comentario de texto tiene carácter interdisciplinar. Se trata normalmente de un texto expositivo-argumentativo que se ha de analizar y valorar su contenido desde una óptica personal. El planteamiento exige responder a algunas de las siguientes cuestiones sobre el texto: 1.Determinar el tema 2.Poner título 3.Resumir su contenido 4. Explicar la organización de las ideas. 5. Hacer un esquema de las ideas del texto. 6. Explicar de forma razonada alguna expresión o idea del texto. 7. Elaborar un texto argumentativo sobre alguna de las ideas o tema del propio texto.

1.B

Requiere un esfuerzo para descubrir:

* * * * * * * *

cuáles son las secuencias de pensamiento o ideas que el texto esboza cómo dilucidar las ideas principales o fundamentales del texto cómo distinguir las ideas principales de las ideas secundarias qué hacer con los ejemplos que aparecen en el texto cómo realizar un resumen, respetando el sentido del texto, con palabras propias que no repitan porque sí las que el autor utiliza cómo escoger la idea más importante del texto, a menudo motivo de un titulo sintético cómo abordar cuestiones relativas al texto, bien para justificar1as, contradecir1as o abrir una discusión cercana a la opinión personal cómo realizar una redacción extensa, ordenada y significativa a propósito del tema del texto


* * * *

cómo manejar el léxico de una lengua, demostrando suficiente capacidad sinonímica y antonímica cómo depurar el estilo mediante el uso de expresiones lingüísticas correctas cómo pulir la ortografía y el estilo cómo conectar las frases, redactar párrafos y otorgar coherencia y cohesión a un escrito ...

1.C Las características del texto expositivo-argumentativo El texto expositivo-argumentativo suele presentar una tesis dispuesta a lo largo de párrafos relacionados normalmente entre sí. Cuando se quiere manifestar una opinión, razonar sobre una idea o defender una teoría sobre cualquier hecho, persona u objeto, es preciso hacerlo con argumentos. Es decir, aduciendo los motivos y las explicaciones necesarias para demostrar al lector o al inter1ocutor que aquello que se escribe resulta coherente. Las diferencias entre exposición y argumentación a) El texto expositivo Cuando en un texto domina el mecanismo de la exposición, el texto suele ser de naturaleza objetiva. Es decir, lo que prevalece es la información, el objeto a definir. El autor expone las ideas con un marcado grado de objetividad, esto es de neutralidad. Se trata de textos caracterizados por: -Ordenación jerárquica de las ideas o de la información por párrafos -Ausencia de la primera persona o de giros subjetivizadores -Aportación notable de datos, estadísticas y materiales verificables -Son textos mostrativos, esclarecedores y ajenos a la polémica porque pretenden gozar de un criterio científico y universal

b) El texto argumentativo Cuando en un texto domina el mecanismo de la argumentación, el texto suele ser de naturaleza subjetiva. Por lo tanto, prevalece la persuasión. El autor expone los argumentos con un marcado tono subjetivo, priorizando su opinión. Se trata de textos caracterizados por: -Ideas no tan estructuradas, algunas de ellas se repiten en diversos párrafos, con lo que el texto puede tener una disposición menos lineal y más circular -Uso de la primera persona del singular/plural o expresiones subjetivizadoras y verbos parecidos a "pienso, creo, me parece" ... -Se mezclan los datos con las consideraciones o las valoraciones personales -Son textos polémicos y controvertidos, generadores de opinión Por lo tanto y, en términos generales, consideraremos que los textos argumentativos son aquéllos que tienen como objetivo convencer y persuadir al lector mediante razonamientos verosímiles y un marcado punto de vista, frente a los textos expositivos en los cuales el objetivo fundamental es mostrar, constatar e informar. Los textos que trabajaremos son textos en los cuales se combina la exposición con la argumentación, pero bien es cierto que son textos en los cuales se constata un punto de vista bastante pronunciado. Por este motivo, el alumno debe convertirse en un rastreador de los argumentos o de las ideas en las cuales queda bien clara la opinión del autor. Al tratarse de textos que contienen opiniones, ideas y teorías, es fácil imaginar la infinidad de ejemplos extraídos de la vida cotidiana y pública, de los campos de la ciencia y de la investigación, de la cultura, de los medios de información, de la actualidad socioeconómica que pueden configurar el ámbito de la exposición-argumentación. Y, por supuesto, el enorme abanico de temas que pueden llegar a plantearse.

1.D .

La estructura de los textos

Por otra parte, en cualquier manual al uso el alumno comprueba que muchos textos expositivos-argumentativos acostumbran a articularse siguiendo una cierta estructura que el autor ha escogido para conseguir ser claro, contundente y sugestivo. A continuación detallamos algunos procedimientos referidos a la estructura del texto y a la ordenación de los argumentos: 1.D -1. Los textos Inductivos y deductivos a) El texto inductivo: Son textos en los cuales vamos de lo particular a lo general. Los primeros párrafos (Introducción al tema y desarrollo) presentan ideas o aspectos secundarios, no por ello menos importantes: ejemplos particulares, pinceladas de lo que pretendemos exponer. En el último párrafo se induce y presenta la idea principal o tesis del texto. Ejemplo de texto inductivo


" la pared donde cuelga la obra de Regoyos no tiene más de seis metros. El cuadro se desplaza una mínima parte de ella en la cual aparecen un río y un puente, un ferrocarril y el curvo lomo de una larga montaña. ¿Cómo puede estar todo en tan exiguo espacio? Evidentemente, está sin estar. El paisaje pintado no me permite comportarme ante él como ante la realidad; el puente no es, en verdad, un puente, ni el humo el humo. Todo en él es mera metáfora, todo en él goza de una existencia meramente virtual. El cuadro, como la poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real. Cuando miro esta gris pared doméstica, mi actitud es forzosamente de un utilitarismo vital. Cuando miro el cuadro, ingreso en un recinto imaginario y adopto una actitud de pura contemplación. Son pues pared y cuadro dos mundos antagónicos y sin comunicación. De lo real a lo irreal el espíritu da un salto como de la vigilia al sueño”. b) El texto deductivo: son textos en los cuales vamos de lo general a lo particular . . En el primer párrafo aparece la tesis del texto o idea principal . En los siguientes párrafos (desarrollo) deducimos y demostramos dicha tesis mediante las ideas secundarias, algunos ejemplos e indicaciones oportunas. Ejemplo de texto argumentativo-expositivo deductivo "Resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad: el fenómeno de la enajenación. ,Entendemos por' enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. No se siente a sí misma como centro de su mundo, como creadora de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital..” ( Fromm: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana. México, FCE,1970). Fromm abordó el tema de la alienación cuyos orígenes se hallan en Rousseau, Hegel y Marx. Aunque existen varias teorías al respecto, la alienación es un proceso por el cual el hombre se pierde a sí mismo, pierde el producto de su trabajo y la posibilidad de relacionarse con él mismo y con los otros. Fue Marx quien consideró que una de las mayores muestras de alienación humana es consecuencia directa de las condiciones de trabajo del sistema capitalista: el trabajador pierde el producto de su trabajo (el producto se convierte en un ser extraño), pierde su actividad productiva (porque no es suya sino de otros) y pierde la naturaleza que le rodea (se enajena con quienes le rodean y se enfrenta a ellos.) Fromm, en el texto que nos ocupa, retorna el hilo de este discurso, enfocándolo hacia una dimensión psicológica. No nos interesa tanto el contenido como el análisis del proceso de construcción textual. En él advertimos los siguientes aspectos: En el primer párrafo, y al comenzar el texto, advertimos ya la idea principal o tesis del texto. Para Fromm el efecto del capitalismo sobre el hombre es la enajenación En los dos párrafos siguientes Fromm aprovecha para explicar, con bastante detalle, qué entiende por enajenación personal, es decir. - El hombre que se extraña de sí mismo y de los demás - El hombre que no es dueño de sus actos Y en la última frase del texto Fromm corrobora, después de ejemplificar10 notablemente, la tesis con que abría el texto: El hombre empobrecido por el capitalismo y los poderes ajenos a él se siente enajenado al sentir como impropias sus capacidades y facultades humanas. Como el alumno comprenderá, estas dos tipologías estructurales son teóricas (tanto el razonamiento inductivo como el deductivo) y, consecuentemente, los textos propuestos pueden escapar a la rigidez de lo descrito. En gran medida, cualquiera que se enfrente a un texto debe hacer suyas las siguientes recomendaciones: -Todos los textos no son iguales -Cada texto goza de su propia estructura profunda o interna -Hay textos que son muy densos (en poco espacio condensan varias ideas principales) y hay otros que sólo presentan una idea principal sobre la que especulan -Hay textos que recurren con prolijidad a los ejemplos para corroborar las ideas principales -Hay textos sencillos, textos complicados y textos casi insalvables por su dificultad -Hay textos con un solo párrafo y textos con varios párrafos -Hay textos cuyo estilo complica la comprensión y textos cuyo lenguaje es esclarecedor y llano -Los textos no son ni entidades matemáticas ni artefactos reducibles a leyes teóricas -Los textos son organismos que comprender y analizar con sumo cuidado, atento el lector a señales sutiles con que el autor va esbozando su escrito -Cuanto más textos se trabajen, se analicen y se comprendan, cuanto más avezado esté el alumno en el manejo de todo tipo de textos mayor será su capacidad interpretativa y analítica -Sólo la práctica habitual asegura que un texto escape nunca a la comprensión de uno

1.D -2. El texto de estructura tripartita Son los textos más estructurados y, por lo tanto, los más ordenados y clásicos. El modelo tripartito resulta ideal para textos algo más extensos que los nos proponen en el examen, y también es idóneo para la realización de trabajos breves, exposiciones y tesis. Su estructura se resume en: *Introducción: el autor plantea el tema, considera su sentido general o el valor que implica e introduce o plantea de modo esquemático los subtemas o aspectos más concretos a tratar


*Desarrollo: se trata del apartado más extenso. El autor se explaya en la explicación de los subtemas, aportando argumentos convincentes que ejemplifica y razona *Conclusión: el autor resume escuetamente lo más importante y significativo de su desarrollo, captando la atención del lector

1.D -3. El texto circular Esta tipología de textos es muy habitual y bastante compleja. El autor se vale de una idea principal y da vueltas en tomo de ella, párrafo tras párrafo, sin otorgar demasiada importancia a la estructura textual. Se hace prácticamente imposible establecer las posibles etapas de su construcción, es decir, cuesta adivinar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Por otra parte, son textos en los cuales abundan los ejemplos Y en los cuales se repiten incesantemente los mismos conceptos. En consecuencia, somos nosotros mismos quienes tenemos que tratar de otorgar una coherencia interna al texto, averiguando los mecanismos que el autor utiliza para consolidar su tesis. De hecho, son los más frecuentes en el examen.

2. Utilidades del comentario . Mediante estas cuestiones, se trata de medir la capacidad de síntesis del estudiante y su actitud crítica ante lo que lee. Tales propósitos permiten exponer los siguientes principios y orientaciones: 1. Las cuestiones del Comentario de texto son de carácter interdisciplinar No se trata del comentario de un texto específicamente lingüístico, literario/ histórico, filosófico, etc., aun cuando su contenido tenga elementos comunes con alguna de aquellas ramas del saber, sino que es más bien un texto literario, histórico, filosófico, etc., que requiere del examinando un análisis general en el que se impliquen diversos tipos de conocimientos. 2. Se pretende descubrir la madurez humana e intelectual del examinando, atendiendo a los siguientes aspectos: a) Su capacidad de síntesis, que debe manifestarse en la habilidad para formular: • el resumen del texto ¿Qué dice el texto? • la identificación del tema ¿De qué trata el texto? • Y en otras ocasiones Exposición sintética de la idea en la elección del título central del texto. b) Su capacidad crítica, que a partir de la capacidad comprensiva se emitirá un juicio sobre el tema, la forma de expresión ... del texto. Ha de saber transportar / relacionar las ideas expuestas por el autor con otros ámbitos de la cultura. Esta capacidad crítica debe manifestarse en • el análisis de la vertebración de las partes que integran el texto • el análisis del contenido, manifestado en juicios razonados sobre el tema, acordes o discordes con el pensamiento del autor • la trasposición de los valores o contenidos a otras circunstancias o situaciones

c) Su capacidad de expresión escrita, en un redactado fluido de sus ideas con una construcción sintáctica correcta y un vocabulario adecuado. La capacidad de expresión se apreciará en • la coherencia y cohesión de las ideas • la adecuación del contenido, de la forma, del lenguaje empleado • la imagen del escrito, organizado en párrafos, con corrección ortográfica, márgenes...

2-Propuesta de un modelo de comentario

a.

b.

Ubicación personal frente al texto 1. Análisis de la situación comunicativa -para qué el comentario -quién lo propone -qué busca

2. Primeras referencias sobre el texto -tipo de texto -aproximación al tema -ámbito del conocimiento al que pertenece


c.

-fuente, autor ... 3. Preguntas que he de responder y 4. Condiciones, condicionantes y recursos de que dispongo

-ideas básicas, en general o por párrafos -resumen -definición del tema 2. Sobre el cómo (operación de interpretación) -organización de las ideas -partes del texto -estructura -estilo utilizado por el autor

Estrategia para el comentario 1.Sobre el qué (operación de transferencia): -vistazo global y lectura de reconocimiento -subrayado y anotaciones en los márgenes

3. Sobre el para qué / por qué (operación de extrapolación) A partir de la opinión del autor expresada de forma explícita o implícita, construir una argumentación personal sobre el tema del texto, el texto... según la propuesta de trabajo planteada. -

4. Texto comentado 4.1 Actividades previas a la redacción del comentario Para contestar a las cuestiones que proponga el ejercicio, tienes que seguir unas pautas que agruparemos en dos bloques o fases: Unas, que las llamaremos actividades previas de ubicación orientadas a la preparación de; ejercicio. Otras, encaminadas a realizar el comentario, . Las actividades previas podrás realizarlas en el ejemplar de examen en el que figura el texto propuesto. Allí podrás subrayar, resumir y esbozar el comentario, lo cual te ayudará a entender/o, a desentrañar sus componentes, a descubrir su vertebración ideológica y a emprender, en definitiva, su comentario Entre los pasos que has de seguir en esta etapa, figura en primer lugar la comprensión de la situación comunicativa; y, a continuación, la aplicación de las principales técnicas de estudio: lectura global, lectura crítica, subrayado, anotaciones en los márgenes, ideas básicas, identificación del tema, etcétera. Imagínate que el texto propuesto es el siguiente y observa cómo has de proceder.

El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referirnos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y

raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Arturo Uslar Pietri: Elogio del mestizaje. El País

La situación comunicativa

Se trata de un artículo periodístico de opinión, de carácter expositivo argumentativo, y, por tanto, la intención del autor será la de convencer a los lectores de las ideas que expone. Te servirá de gran ayuda conocer algunos aspectos del autor: Arturo Uslar Pietri, venezolano (Caracas, 1906), es novelista, historiador de la cultura, ensayista, crítico y diplomático. Esto te será de gran utilidad para comprender el punto de vista que adopta en sus escritos.


Lectura global y lectura crítica El primer enfrentamiento será una lectura completa del texto para obtener una visión global de su contenido. Deberás comprender ¿de qué trata el texto? y si no lo consigues a la primera lectura, has de leerlo de nuevo cuantas veces sea necesario. A continuación, léelo párrafo a párrafo de manera crítica e intenta localizar la idea que desarrolla en cada uno de ellos. Para eso es necesaria la correcta comprensión del léxico y de las expresiones: si desconoces algún significado, has de deducirlo por el contexto. Para facilitarte esta labor, te explicamos algunos de los vocablos que podrías desconocer: Lastre: cosa pesada y molesta de la que uno se puede librar; inmemorial: muy antiguo; connotación: efecto de connotar, sugerir; infamante: ignominioso, afrentoso; repudio: fuerte rechazo; vislumbrar: conjeturar, suponer.

El subrayado y la detección de ideas Subraya el texto y redacta de manera sintética la idea que expone en cada uno de los párrafos. Observa:

[1 ] El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. [2] La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referimos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. [3] La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. [4] Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global.

Concepto de «mestizo)): mezcla de razas. Ha tenido sentido peyorativo, pero este significado es contrario a la historia.

Desde la antigüedad, los pueblos del Mediterráneo y en especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente, son fruto de continuos mestizajes.

La expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas.

Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales, debido a la influencia de los medios de comunicación


4.2 Determinar el tema o poner título al texto Ambas cuestiones son excluyentes, pues persiguen el mismo objetivo. Por tanto, la pregunta que te formulen será determinar el tema o poner título al texto.

4.2.1 El tema El tema del texto debe ser el resumen del resumen, es decir, una frase breve que exprese la idea fundamental del autor y su intención al escribir el texto.

Lo que debes hacer Para identificar el tema, formúlate la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta será un sustantivo abstracto, seguido de algún complemento que precise la idea del texto.

Errores más frecuentes *Se expone un breve resumen *Se indica el tema con el título

El tema de este texto es: El mestizaje cultural en el mundo de hoy

4.2.2 Poner título al texto Un título es una palabra o frase breve con que se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un capítulo o de cualquier otro texto. El autor elige el título por muy diversos motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea central, dar relevancia a un personaje o a una situación, intrigar al lector, etc.; sin embargo, en este tipo de ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de la idea central, de la tesis del texto.

LO QUE DEBES HACER • Debe sintetizar la idea central, el tema del texto. • Ha de ser breve: seis, doce palabras • Enunciar la tesis como si fuera el título. • La frase del título evitará en lo posible el empleo de verbos. En su lugar se utilizarán los dos puntos y la frase nominal con el verbo omitido.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Formular el título del modo que se hace en algunas películas u obras literarias: intrigar al receptor. • Identificarlo con el tema, aunque debe recoger éste.

En este texto el autor ha elegido como título Elogio del mestizaje, porque lo que defiende en el artículo es el valor positivo que tiene este término, ya que históricamente la humanidad es un producto de continuos mestizajes de razas y culturas, y hoy, a través de los medios de comunicación, se impone un mestizaje cultural.

4.2.3 El Resumen En el resumen has de poner de manifiesto tu capacidad de síntesis. Como ya has localizado, en las actividades previas, las ideas del texto, se trata de que las expongas de manera sintética.


LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Redacta las ideas fundamentales, elaboradas

• Se exponen las ideas en forma esquemá-

con tus propias palabras y bien ligadas entre sí en un único párrafo. Debes respetar la organizacián del texto original. • Ha de ser breve, por lo que no debes descender a detalles. Procura que no ocupe más de seis u ocho líneas. • No emplees un lenguaje telegráfico, propio

tica en vez de redactarlas fluidamente de manera que el escrito tenga un sentido global y unitario. • Se toman palabras y expresiones del texto, picoteando de aquí y de allá, en lugar de emplear tus propias palabras para exponer brevemente el sentido fundamen-

del esquema.

tal del texto.

Lee con atención el siguiente modelo dé resumen .. La palabra «mestizo» ha tenido sentido peyorativo/ pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad/ los pueblos del Mediterráneo yen especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente/ son fruto de mezclas de razas y lenguas. Igualmente la expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales/ debido a la influencia de los medios de comunicación.

4.3. Explicar la organización de las ideas o exponerlas en forma de esquema No pierdas de vista que el objetivo de este apartado es descubrir la vertebración de las ideas del texto. A veces se pide que se exponga esta vertebración de manera gráfica, es decir, en forma de esquema. Por lo tanto, estas cuestiones son excluyentes: o se pide explicar la organización de ideas, o se exige su exposición en forma de esquema.

LO QUE DEBES HACER • Observa la síntesis que has realizado de ¿cada uno de los párrafos: ésas son las ideas del texto. • Jerarquízalas y explica la organización. • Señala el tipo de estructura empleada (inductiva, deductiva, encuadre, etc.).

ERRORES MÁS FRECUENTES • Seleccionar lo anecdótico y superfluo junto a lo principal, cuando se deben reflejar únicamente las ideas principales y secundarias. • Exponer las ideas sin distinguir entre principales y secundarias o sin concretar su relación; por tanto, no queda plasmada la jerarquización e interdependencia que existen entre ellas.

Observa el siguiente modelo: En primer lugar presenta la tesis: el sentido peyorativo que ha tenido la palabra mestizo es contrario a la realidad histórica. A continuación expone tres argumentos de ejemplificación, basados en el conocimiento de la realidad: la historia de los pueblos del Mediterráneo, la expansión del Imperio Romano y el caso concreto de España. Finalmente, en el último párrafo enuncia la conclusión, que recoge la tesis: la humanidad camina hacia un mestizaje cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación. La estructura, es pues, de encuadre, propia de los textos argumentativos: presentación de la tesis, argumentos y conclusión, que recoge la tesis .


Exposición de las ideas en forma de esquema El esquema consiste en exponer, de una manera gráfica, la organización del contenido del texto con el fin de visual izar la jerarquización de las ideas (principales y secundarias), y ayudar a percibir plásticamente las relaciones que se establecen entre ellas.

LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Distingue las ideas principales de las secunda-

• Redactar el esquema en forma de resu-

rias y comprende la jerarquización que existe entre ellas: la estructura del texto. • Expón de manera gráfica esas pleando signos que faciliten su comprensión: números, letras, guiones, puntos, distintos tipos de letras, etcétera. • Emplea frases cortas, un lenguaje casi tele-

men sin poner de manifiesto de manera gráfica las relaciones de jerarquía ilación existentes entre las ideas. • Exponer únicamente las partes del texto, sin tener en cuenta su contenido.

ideas

em-

e

gráfico.

Lee y observa ahora el siguiente modelo: Exposición de la tesis (párrafo [1]: • El mestizaje ha sido una constante histórica Cuerpo argumentativo (párrafos [2] y [3]):-La historia de los pueblos del Mediterráneo: la cultura griega. -El Imperio Romano yen concreto! España. Conclusión (párrafo [4]:• Hoy! en el mundo! los medios imponen un mestizaje cultural.

4.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo A veces, se puede pedir que expongas una opinión personal sobre un tema, relacionado con alguna de las ideas expuestas en el texto. Imagínate que te formulan la siguiente cuestión: Exponga su opinión de manera argumentada sobre el mestizaje cultural. Las reflexiones que has anotado al analizar el texto te ayudarán a confeccionar el guión de tu redacción. En este guión deben aparecer los tres puntos de este tipo de textos y, en consecuencia, debes redactar, al menos, tres párrafos: Presentación Presenta un hecho de actualidad, alguna resolución de organismos internacionales, o una afirmación de persona de reconocido prestigio que dé pie a tu argumentación ya la formulación de la tesis que vas a defender. En este caso puedes optar por asumir la afirmación de Arturo Uslar Pietri de promover una cultura mundial, entendida como suma de culturas locales, o por defender la propuesta de las Naciones Unidas de salvaguardar las culturas indígenas. Argumentación Expón los argumentos para apoyar la tesis. Señala 105 peligros que has observado y explica el modo de resolverlos. Conclusión Recoge los principales argumentos y la afirmación inicial. Adopta una posición personal positiva a una suma de culturas locales, que permita el respeto de las particularidades locales y ayude a asumir las diferencias, en aras de una sociedad global plural que tenga como objetivo primordial promover la paz y la igualdad entre las personas.


2.2

Tipoligía Textual

2.2.1 Text descriptiu El text descriptiu és aquell que representa amb paraules escrites alguna cosa que podem observar amb la mirada (un paisatge, un ocell, una persona…) o que podem percebre en el nostre interior (un estat d’ànim, el carácter d’algú…) És gràcies a aquesta classe de textos – que sovint trobem inclosos en obres literàries, com un poema o una novel·la – que podem veure, sense moure’ns de casa, paisatges que no veurem mai i conèixer éssers reals o imaginaris interessantíssims. A l’hora de construir un text d’aquestes característiques cal evitar tots aquells elements que tu mateix avorreixes en una lectura, com poden ser les repeticions constants: a l’esquerra de l’habitació hi ha un armari,a la dreata hi ha una taula, al sostre hi ha un llum, a terra hi ha una catifa… O bé: En Tal és alt, és prim, és ros, també és simpàtic… Per redactar un text descriptiu de qualitat s’ha de posar un especial interés en la tria de l’adjectivació : els adjectius adequats, precisos, acompañen el lector en la seva percepció d’allò que s’està descrivint i li donen una visió més nítida de la imatge que se li vol comunicar. També és important saber fer un bon ús de recursos tan bonics com la comparació i la metàfora, que sempre ajuden a donar una idea més ajustada d’allò que es vol transmetre.

2.2.2 Text narratiu Narrar significa explicar, contar ordenadament algún fet (real o imaginari viscut o intuït). Anomenem text narratiu aquell que ens explica ordenadament alguna cosa. El narrador que empra la tercera persona s’anomena narrador omniscient (perquè ho sap tot, ho observa tot). Aquest narrador, situat fora de la història narrada , mai no participa en els fets, la qual cosa dóna al lector la sensació permanent d’assistir amb objectivitat a la narració. En canvi, el narrador que narra en primera persona és un personatge implicat en la història narrada que, per tant, ens donarà sempre el seu punt de vista particular sobre els fets per mitjà d’aquesta técnica. El lector arriba a conèixer molt bé la personalitat i els trets psicològics de qui li dóna tota la información, al llarg de tot el text. Té la sensació d’assistir a una versió totalment subjectiva del que s’explica. Modernament, molts autors empren una técnica mixta, consistent a narrar la història des d’una tercera persona narrativa i incorporar – sense previ avís, sense cap señal que ens indiqui la introducció d’un estil directe – la veu en primera persona d’un personatge. És l’estil anomenat estil lliure indirecte.

2.2.3 Text explicatiu – expositiu Els textos expositius són textos informatius que tenen com a finalitat difondre coneixements. Un text expositiu té com a funció principal transmetre información, però, a més, hi afegeix explicacions i les completa amb exemples i analogies. Trobarem aquest tipus de text sobretot en l’àmbit de l’ensenyament, perquè allò que necessiten els alumnes és precisament una información precisa, una explicació clara, una exposició ordenada i ben escrita. Per això els llibres de text utilitzats en qualsevol asignatura no són altra cosa que un recull de textos expositius. En general, un text expositiu ha de ser comprensible per a qualsevol tipus de lector; encara que, depenent dels seus destinataris i segons el grau de complexitat que presenti, podem distingir-ne dues modalitats bàsiques:


La modalitat divulgadora: s’adreça a lectors de tota mena

La modalitat especialitzada: s’adreça a un públic lector entès en el tema que es tracta i que domina els tecnicismes

emprats en aquella exposició escrita. En ambdós casos, però, el text expositiu ha de ser molt clar i ha de presentar una estructura ben ordenada, perquè el seu objectiu principal és que el lector copsi ràpidament i sense dificultats la información que se li dóna. Una característica important del text expositiu és que mai no ofereix les opinions de l’autor sobre el tema que s’explica.

2.2.4 Text informatiu Un text informatiu és un tipus de text amb el qual l’emissor dóna a conèixer al seu receptor algún fet, situación o circumstància. Són textos informatius, per exemple, les cartes formals, els memorándums, els informes i les notícies. En un text informatiu, és bàsic transmetre información. Això no vol dir que no s’hi expressin mai els sentiments ni els desitjos de l’emissor, però en tot cas aquests han de passar a un segon pla. En definitiva, un text informatiu s’escriu amb la finalitat que els receptors rebin información, i no necessàriament perquè s’emocionin o perquè s’entretinguin. Els textos que persegueixin aquests objectius seràn textos poètics o literaris, no informatius. Des del punt de vista del llenguatge, el text informatiu ha de ser formal. Per tant, el llenguatge que s’hi faci servir ha de ser un llenguatge exemplar, precís i correcte:

-

Exemplar: en escriure un text informatiu no s’han de fer servir paraules familiars o inexactes.

-

Precís: el text informatiu ha de ser clar; no s’hi ha d’emprar metàfores poètiques, refranys populars, ni cap altre element

que pugui conduir a dobles interpretacions.

-

Correcte: aquest text ha de presentar correcció ortográfica i també morfosintáctica. Pel que fa als paràgrafs, els textos informatius han de recorrer als paràgrafs de tipus expositiu. Han de ser paràgrafs que no requereixin una estructura característica, sinó que es limitin a exposar uns fets.

2.2.5 Text argumentatiu El text argumentatiu no ens comunica una noticia, sinó que ens transmet una opinió defensada per arguments. Per tant, és un tipus de text que intenta decantar el nostre parer a favor de les opinions de l’autor. En el text argumentatiu hi distingim tres elements: el tema de què tracta, la tesi que defensa i els arguments que donen suport a la tesi perquè el lector l’accepti. Sempre que analitzem textos argumentatius hem de tenir en compte la intenció de l’autor i el mètode que utilitza per fer-nos compartir el seu parer. Un cosa és incidir en la nostra capacitat de raonar i una altra cosa molt diferent és incidir en la nostra emotivitat, jugar amb arguments persuasius, però de base lógica dubtosa, per menar-nos a unes conclusions que no tenen un suport racional sòlid: això és manipular.


2.2.6 Text instructiu Anomenem text instructiu aquell que ens dóna coneixements i instruccions que podem aplicar de manera metódica per fer alguna cosa. Sovint tenim a les mans textos d’aquesta mena: una recepta de cuina, per exemple, ens dóna instruccions i consells precisos per elaborar un cuinat; entre els papers que hi ha dins de la caixa que conté un aparell, el primer que busquem és el que conté les instruccions per fer-lo funcionar correctament. Els textos instructius acostumen a presentar una notòria acumulació de verbs, és a dir, d’accions que cal dur a terme, una al darrere de l’altra, per aconseguir l’objectiu: fer un bon pastís, instal·lar bé el DVD; muntar correctament un moble… També s’hi pot observar, amb força freqüència, una juxtaposició de frases: la juxtaposició de les accions abans esmentades (omplir mig got d’aigua, remenar-lo amb una collereta, esperar mig minut abans de prendre’l). Textos com aquest tenen una gran eficàcia literària, precisament perquè ningú no se’ls espera. A l’hora de confeccionar-los, cal posar en marxa un recurs: la técnica del distanciament. Aquesta técnica consisteix a imaginar que aquell qui llegirà el tex tés “lluny”, molt “lluny”, d’allò que se li explicarà, com si fos un ésser que ha acabat d’arribar d’un altre planeta a qui cal explicar-ho tot.

2.2.7 Text predictiu Podem considerar text predictiu qualsevol text que anunciï allò que passarà en un futur inmediat o més llunyà. Aquest carácter predictiu, antigament, l’assumien els oracles (en el món clàssic pagà) i els profetes (que, dins del marc de la cultura jueva, anunciaven fets sobrenaturals i, sobretot, l’arribada al món de Jesucrist). Actualment, atorguem aquest carácter predictiu a textos que surten en diaris i revistes i que volen preveure el futur de les persones segons el seu signe zodiacal, per exemple, els horòscops. D’altres textos predictius preñen com a punt de partida la lectura científica que es pot fer d’algunes dades que permeten preveure alguns esdeveniments. Així, una previsió meteorológica és un text predictiu, com també és predictiu un text que avisi d’un futur moviment sísmic o de com estarán les carreteres en el momento d’iniciar-se un cap de setamana llarg (allò que els especialistes en trànsit anomenen “operación sortida”). La característica més important d’aquests textos predictius és la seva brevetat (gairebé mai no s’allarguen gaire) i l’acumulació de verbs en temps futur (futur o futur perfet) o fins i tot també en condicional.

2.3

Propietats del text

2.3.1 Adequació L’adequació textual és una propietat que ha de presentar tot text, que exigeix que fem la tria adient de tots els elements lingüístics de què disposem per tal d’adaptar-los a la situación comunicativa concreta en què ens trobem. Així, per exemple, tan inadequeat és parlar amb els amics mentre es pren un refresc com si s’estigués fent una conferència al Col·legi d’Advocats, com fer una conferència al Col·legi d’Advocats i parlar com si s’estigués prenent un refresc amb els amics. El més important, per a una bona adequació textual, és saber trobar el registre adient al context. Altrament, correm el risc que ens titllin de pedants o de distant o d’incultes… Encara que – com hem dit abans –la tría conscient d’elements lingüístics inadequats (sobretot quan ens trobem entre gent de confiança) pot primer les subtils tecles de l’humor i fer-nos passar una bona estona. Lús conscient i voluntari de la inadequació passa a ser, en aquest cas, un recurs: un artifici al nostre servei


per provocar en les persones que ens escolten la reacció esperada.

2.3.2 Coherència La coherència textual és la primera propietat básica que ha de presentar un text. Dóna a l’enunciat una unitat global de significat. Diem que un text és coherent quan presenta una información clara i les idees que donen suport a aquesta información han estat acuradament seleccionades i ordenades per tal de contribuir a la claredat del significat que es vol transmetre. També ha de presentar unitat de registre lingüístic i s’han de descartar les informacions sobreres, que poden fer el text feixuc o desviar l’atenció del receptor (qui escolta o llegeix) cap a matisops que s’allunyen d’allò que és esencial. La literatura pot emprar com a recurs la incoherencia per fer-nos arribar el garbuix mental d’un personatge, o per dur-nos a la sorpresa. En aquests casos es tracta d’un artifici, d’una eina a les mans de l’escriptor per causar un efecte.

2.3.3 Cohesió La cohesió textual és la propietat del text que en relaciona els diversos elements i mitjançant una sèrie de mecanismos n’evita la repetició. Diem que un text està ben cohesionat quan els seus elements es presenten ben lligats (també podem percebre perfectament la cohesió en la parla, encara que l’oralitat tendeix més a la repetició per la seva espontaneïtat) Els mecanismos bàsics que serveixen per cohesionar un text són la referència gramatical i la referència semántica i els connectors.

2.4

Connectors textuals

2.4.1 Connectors textuals català Els connectors o marcadors textuals realitzen les següents funcions dintre del text: 1. Actuar com a senyals facilitadors de la lectura: funcionen com uns senyals visuals que contribueixen a ordenar la informació i a facilitar la lectura, ja que marquen la distribució de les idees al llarg del text i la interrelació que existeix entre les frases dintre d'un paràgraf i entre els paràgrafs dintre del text. Fan una funció semblant als cons de franges roges i blanques que es col·loquen a les carreteres en obres per facilitar la circulació. 2. Organitzar la informació: l'autor d'un text ha establert un ordre d'aparició de les idees en aquest. Els connectors ens ajuden a copsar aquest ordre I descobrir com està organitzada aquesta informació. 3. Relacionar les idees i els conceptes: a l'interior dels paràgrafs, els connectors enllacen els diversos fragments i indiquen el tipus de relació que mantenen les frases. Els articles, algunes preposicions, les conjuncions i les locucions adverbials, preposicionals i conjuntives actuen com a connectors del text.

Classes de connectors 1. Connectors que funcionen com a organitzadors del text: 1.1. Per iniciar l'escrit o començar el text: • El motiu d'aquest escrit (d'aquesta carta) és... • L'objectiu principal d'aquest escrit és...


• Ens adrecem (M'adrece) a vosté per... • Acabem de rebre la seua carta... • Amb aquestes línies pretenem... • Ens proposem d'exposar.... • Aquest escrit tracta de... • L'exposició següent té l'objectiu.... • La meua intenció en escriure aquest (llibre, article...) és.... • La finalitat de posar-nos en contacte amb vosté és... • Ens sap greu comunicar-vos... • Escric aquestes línies per... 1.2. Per avançar en el text i marcar l'ordre d'exposició: • En primer lloc, en segon lloc... per últim. • D'una banda..../ d'altra banda... • Primerament.../ a continuació.../ finalment... • D'entrada direm que... • Seguidament exposarem... • A continuació em referiré... • Immediatament després... • Tot seguit, passe a exposar-vos... • Un cop dit això, us comentaré que... • Després d'això que hem dit... • Pel que fa això últim... • Com hem estat dient fins ara... • Quant al que acabe de dir... • Reprenent el que dèiem fa un moment... • A part del que hem exposat fins ara... • I encara podem afegir que.... • En relació amb el que acabem de dir... • Quant a ... • Referent a aquesta última qüestió... 1.3. Per concloure el text • Com a conclusió final... • De tot això, en podem extreure... • Per concloure...( Per acabar...) • Tal com hem vist... • En definitiva... (En resum...) • Com a recapitulació... • Finalment... • Les conclusions d'això que acabem de dir... • Com a resultat del que hem exposat... • Doncs bé, per acabar... • Per tant... • Així doncs...

2. Connectors organitzadors, que relacionen frases i paràgrafs: 2.1. Connectors temporals: • En el moment de.../ Mentre.../ Quan.../ Al cap d'una estona.../ Al cap de mitja hora.../ Després.../ Anteriorment.../ Poc abans.../ Al mateix temps.../ Llavors... (aleshores.../ simultàniament.../ Més tard.../ Més endavant.../ Tot seguit.../ A continuació... / En acabant... 2.2. Connectors exemplificadors:


• Per exemple.../ Per posar un exemple.../ Això és.../ És a dir.../ Per il·lustrar tot el que diem.../ Com a mostra d'això.../ I ara posarem un exemple d'això 2.3. Connectors per insistir o continuar sobre el mateix punt: • A més a més.../A més.../ A més d’això... / I encara més.../ Així mateix.../ Tanmateix.../ Així doncs.../ Tot seguit.../ D'altra banda... 2.4. D'oposició i objecció: • Però.../ En canvi.../ Malgrat que.../ No obstant això.../ Amb tot.../ Tot i que.../ Tot i això.../ Ara bé.../ Encara que.../Al contrari.../ Tanmateix... /Amb tot i amb això... 2.5. Connectors que indiquen espai: • A dalt.../ A baix.../ A dreta.../ A esquerra.../ Al mig.../ A la vora.../ A dins.../ A fora.../ De cara.../ D'esquena... / Al davant... / A sobre de 2.6. Connectors que indiquen temps: • Abans.../Ara.../ Després.../ Anteriorment.../ Poc abans.../ Al mateix temps.../ Simultàniament.../ En el mateix moment.../ Llavors.../ Poc després.../ Més tard.../ Més endavant.../ A continuació.../ Tot seguit... 2.7. Connectors que indiquen causa: • Perquè.../Vist que.../ A causa de.../ A causa que.../ Ja que.../ Puix que.../ Per culpa de.../ Com que.../ Car.../ Atés que.../ Considerant que... 2.8. Connectors que indiquen conseqüència: • Doncs.../ Per tant.../ Per això.../ De manera que.../Per aquest motiu.../ Cosa que.../ Així és que.../ Per consegüent.../ En conseqüència... 2.9. Connectors que indiquen condició: • A condició que.../ A condició de..../ En cas que.../ En cas de.../ Només que.../ Amb què.../ Si... 2.10. Connectors que indiquen finalitat: • Per tal que.../ Per tal de.../ perquè.../ A fi de.../ A fi que.../ Amb l'objectiu que.../ Amb l'objectiu de...

Consideracions a tenir en compte amb els connectors • Cal ser originals i no repetir sempre els mateixos connectors. Això farà el text més atractiu al lector i evitarà la monotonia. • Si utilitzem connectors dobles, hem de recordar-nos-en d'incloure sempre les segones parts: D'una banda... /D'altra banda,..../En primer lloc,... /En segon lloc,... • Cal utilitzar sempre els connectors amb propietat (ben utilitzats) i amb mesura (evitant els innecessaris), perquè un abús o un ús innecessari d’aquests dificulta la comprensió del text i l'ompli de tòpics buits de contingut. • Els connectors han d'ocupar llocs clau dins de l'escrit (sovint van al començament del paràgraf o de la frase).


2.4.2 Connectors textuals castellà

1.Empezar

4.Aclarar, explicar mediante ejemplos por ejemplo es decir, o sea, esto es particularmente así, así como Entendemos por... en otras palabras de hecho más bien

8. Indicar una condición

2.Introducir opiniones, mostrar acuerdo

5.Modificar lo dicho, manifestando una

9.Comparar con lo dicho anteriormente

y desacuerdo, manifestar dudas

oposición, restricción o contraste

para empezar antes de nada en primer lugar de entrada primero como punto de partida

creo (creemos) que, pienso que (no) estoy de acuerdo en mi opinión me parece que estoy convencido quizás, tal vez, es posible seguramente desde mi punto de vista Con relación a, respecto a en este punto en cuanto a, sobre, acerca de sin duda a nuestro entender, es evidente, lamentablemente, podría ser, yo diría que, según parece, se comenta, está claro que, eso no tiene sentido por supuesto, por lo visto, desde luego,

pero, sin embargo aunque aún admitiendo que por un lado (parte) ... por otro por más (mucho) que aun cuando a pesar de (eso) (lo dicho) al contrario, por el contrario, todo lo contrario en cambio si bien de cualquier modo , de todas formas en lugar de, en vez de ahora bien, excepto, aparte de a no ser que no obstante, con todo no solo..., sino también no es que... sino...unos... otros

si a condición de que a no ser que siempre que en el caso de que

de la misma manera de modo similar de forma semejante de igual forma así, así como...así, mejor dicho desde otro punto de vista

3. Añadir ideas nuevas; sumar,

6. Indicar causas y consecuencias, o

10. Resumir, concluir, reafirmar,

incorporar algo nuevo. y también, asimismo igualmente, del mismo modo además, aparte de lo dicho una cuestión más junto a esto como se ha señalado y lo que es más por otra parte (lado) como decía por añadidura igualmente

efectos

reformular.

porque ya que puesto que debido a a causa de pues como... conque luego de manera (modo, forma) que... por (lo) tanto en consecuencia por consiguiente por esta razón por eso, por ello por todo lo dicho entonces resulta que así que, así, así pues

En pocas palabras... dicho de otro modo, en otras palabras lo que quiero decir en suma, en breve, en una palabra en resumen, resumiendo, para resumir en definitiva en conclusión, como conclusión en efecto finalmente, por último, para terminar, acabar en síntesis, en definitiva, al fin y al cabo, recapitulando


de ahí que de ese modo de lo expuesto se deduce de acuerdo con 7.Indicar finalidad, objetivo. para (que) con vistas a con miras a en orden a

2.5

Procés i correcció del text (recursos)

2.5.1 Procés de l’expressió escrita

Procés de l’expressió escrita

Planificació

Revisió

Producció

Qui és el destinatari? - Quin objectiu vull aconseguir? -Treballar amb esborrany (Propòsit) - Les idees estructurades en paràgrafs - Quines idees tinc sobre el tema? -Els paràgrafs han de tenir un ordre -Anotar totes les idees que seqüencial se m’acudeixin. -Seguir els tres criteris: -Fer un esquema de les idees -Valorar, triar i ordenar les idees que -Adequació utilitzaré -Coherència -Pensar en desenvolupar cada idea en un -Cohesió paràgraf. -Tenir en compte l’estructura del text que se’ns demana (tipus de text).

-Rellegir el que hem escrit -Comprovar: -Si es diu el que teníem com a objectiu -És clar i comprensible -Sobra o falta información -Les oracions están ben construïdes -Corregir errades de vocabulari -Corregir errades de connectors/puntuació -Passar-ho a net, tenint en compte marges, distribució de paràgrafs, lletra intel·ligible sense esborraments.

La planificació del text Durant la planificació, els experts tenen en compte factors diferents: • L’objectiu del text, és a dir, quin és el motiu pel qual s’escriu. • Quin contingut ha de tenir el text. L’escriptor/a expert dedica un temps a la generació d’idees, a pensar sobre el contingut i també sobre la forma d’organitzar-lo. Aquesta organització s’ajustarà a una estructura interna que depèn del tipus de text que es realitza. En aquest moment pot ser que l’escriptor/a se n’adoni que no té prou


informació i n’hagi de buscar.

Un darrer aspecte de la planificació consisteix a tenir en compte a quin públic va dirigit per ajustar-s’hi. Els dos primers factors determinen el tipus de text, en canvi, aquest últim en determina el registre amb què ha de ser expressat.

La producció del text Mentre es realitza el procés de redacció l’escriptor/a expert té present tot allò que ha planificat, fet que implica un control simultani a la mateixa escriptura.

La revisió del text L’escriptor/a expert fa la revisió del text posteriorment a la redacció, però molt sovint, ja comença a fer modificacions durant el redactat. El fet d’escriure amb ordinador ho facilita, ja que permet inserir text o eliminarne, millorant-ne el resultat, sense que això impliqui tornar a escriure-ho tot de nou. Fa la revisió tenint en compte diferents punts de vista. Des dels aspectes de contingut qualitat del text, la coherència i la cohesió fins als més formals de presentació i ortografia.

2.5.2 Co-avaluació del text Amb aquesta valoració, volem revisar els nostres exercicis de resum i títol fets a CT. Aplicarem els criteris treballats a classe, observarem el grau de presència dels indicadors de qualitat del resum (curt, complet i cohesionat, amb correcció ortogràfica i gramatical , i redacció personal) i del títol (avança o suggereix el tema, parteix o recull la intencionalitat, inclou missatge amb força)

La co-avaluació ens permet re conèixer en els treballs dels companys els principis teòrics del CT, tant per la seva presència d’aquest principis com per la seva absència. Ens ajuda a corroborar, modificar i millorar la nostra pràctica, enfortint les nostres creences. Potencia el nostre aprenentatge i nodreix la nostra autoestima.

Aspectes a valorar

1-Imatge del text

2-Extensió

Grau / nivell

Punt uaci ó

Compan yA -Punts assignat s

-Te 2/3 paràgrafs

1

...

-Te marges

1

...

-És llegible

1

...

-70 paraules o menys

-1

...

-90/100 paraules

2

...

Compan yB --Punts assignat s

Reflexions de l’autor/a a partir d’aquesta valoració: 1-He fet bé... 2-Puc ... 3-Per millora, haig de


3-Contingut

4-Estil

5-Propietats del text

-120 paraules o més

-1

...

-Recull el tema

1

...

-Inclou totes les idees bàsiques

2

...

-Inclou el 70% d’idees bàsiques

1

...

-No hi ha aportacions personals

1

...

-Hi ha aportacions personals

-1

...

-Presenta directament les idees o

1

...

-Utilitza la figura del narrador?

-1

...

-Utilitza expressions personals o

1

...

-Utilitza expressions del text?

-1

...

-Utilitza signes de puntuació

1

...

1

...

/

...

-1

...

1

...

/

...

-1

...

-Ortogràfica: . sense faltes

1

...

. 3, o menys

/

...

. més de 3

-1

...

-És coherent, idees ordenades i relacionades: .molt .poc .gens -Està cohesionat, idees lligades: .molt .poc .gens

6-Correcció

-Gramatical . sense faltes

...

. 3, o menys

1

...

. més de 3

/

...

-1 8-El títol

-Avança o suggereix el tema

1

...

-Parteix o recull la intencionalitat

1

...

-Conté missatge -força

1

...

Puntuació Total màxima

20

...

2.5.3 Graella per la correcció de textos GRAELLA REVISIÓ TEXTOS ESCRITS

Si

No


PLANIFICACIÓ

Treballo amb esborrany? He pensat a qui va dirigit i el registre adequat de llenguatge?

-

Formal: culte/ estàndard/ científic-tècnic

-

Informal: familiar/ vulgar

He consultat fonts d’informació, si calia, per ampliar el tema? He anotat totes les idees que se m’ha acudit sobre el tema a l’esborrany? He fet un esquema per ordenar les idees jeràrquicament? He seleccionat i ordenat la informació?

ADEQUACIÓ a la situació comunicativa, registre, lector, tema i propòsit.

PRODUCCIÓ

He establert relacions entre les idees?

He fet servir el tractament adequat?(tu/vostè) He utilitzat expressions massa tècniques? He utilitzat expressions massa vulgars? He pensat i mantingut la pauta estructurada del text demanat?

Instructiu

Descriptiu

- Presentació

- Presentació

- Material i

- Característiqu

eines

- Procediment

es físiques

- CaràcterSensacions

- Consells

- Aficions

He separat les idees en paràgrafs? Els paràgrafs estan ben marcats visualment? He ordenat els paràgrafs? He fet servir connectors per lligar el text? He evitat la repetició de mots usant d’altres recursos? He usat correctament els signes de puntuació? He comès errors ortogràfics i els he corregit? (diccionari-corrector) He fet servir el temps verbal adequat? He utilitzat algun barbarisme o expressió d’una altra llengua?


COHERÈNCIA: Organització, ordre i estructura del text. Quantitat i qualitat de la informació.

He evitat l’ús de paraules comodí com cosa, fer? He utilitzat sinònims?

CORRECCIÓ I PRESENTACIÓ

REVISIÓ

COHESIÓ: El text està ben lligat

Hi ha concordança entre Nom-adjectius i Nom-verbs?

M’he contradit en algunes idees? He repetit idees? He posat el títol? He deixat marges al costat del text? He escrit en línees rectes? He fet una lletra clara i intel·ligible? El text està net i sense esborradures? El text queda ben distribuit en paràgrafs? He rellegit el text varies vegades?


Puc donar el text per definitiu?

3.COMENTARI DE TEXT

3.1 CT-1: Impacte d’internet i aprenentatge “Assimov compara l'ordinador amb una gran biblioteca desde on qualsevol persona pot accedir a la informació desitjada. Comenta que el que entenem actualment com "aprenentatge" és quelcom amb un horari, normes i velocitat imposades, i que per tant hauríem de donar una oportunitat a l'aprenentatge virtual per tal de trencar amb aquest concepte i gaudir d'aprendre. Cap al final de l'entrevista Assimov ens parla de la progressió de la tecnología, al principi sol ser per uns quants i amb el temps acaba sent a l'abast de la majoría. Afirma que la educació no té ni edat ni final.”


dimecres, 16 octubre 2013

3.2 CT-2: Aprendre a llegir “L'escrit de José Lázaro ens parla sobre un grup d'alumnes als quals el primer dia de classe se'ls diu que el principal objectiu serà ensenyar-los a llegir. Tot i la seva incredulitat en un principi, passats els dies i havent deliberat i posat en comú a classe els primers textos, aquests descobreixen que llegir no és simplement un acte automàtic sinò que el sentit canvía completament quan un té la oportunitat de donar-li voltes i compartir opinions sobre el que llegeix .” dimecres, 16 octubre 2013

3.3 CT-3: La formació d’adults a Pissa “El text publicat a La Vanguardia el 17 d'octubre del 2013 ens informa sobre com l'OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), basant-se en un estudi recent, afirma que les grans economíes pateixen un retràs en quant a la formació de la seva població adulta (d'entre 16 a 65 anys). Destaca els casos d'Espanya, Itàlia i França com els països on les matemàtiques i la comprensió lectora són més fluixes, comparant-les amb d'altres casos com ara el cas de Japó o de Finlàndia. L'organització també ens dona a entendre que menys formació equival a pitjors salaris i contribueix a dificultar la reducció de l'atur. Com a últim punt l'OCDE recomana la formació contínua per solucionar aquesta problemàtica que ens afecta cada vegada més.” dimarts, 22 octubre 2013

3.4 CT-4: “Quiero un título” “El texto nos habla sobre la opinión de 4 jóvenes de entre 21 y 29 años que han decidido retomar los estudios tras años sin pisar las aulas. Estos coinciden en la importancia de tener una formación para tratar de asegurarse un buen puesto de trabajo y un salario digno. La mayoría de ellos han pasado por experiéncias similares cuando entraron por primera vez en el mercado laboral: trabajo inestable, sueldos bajos, poca realización personal, etc.. Esto ha echo que abran los ojos y busquen, cada unos a su modo, la manera de formarse para protegerse contra el paro que actualmente crece a niveles desorbitados. Por otro lado José García Montalvo (Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu-Fabra) afirma que se podría producir una sobrequalificación de nuestros jóvenes, y por tanto les pide que se informen previamente sobre los salarios y salidas de las que disponen antes de optar automáticamente por la universidad. Así pues Francesc Pedró (analista del centro de investigación educativa de la OCDE) recomienda que estos se formen según las necesidades del mercado a medio plazo, y asegura que la cualificación per se no hace milagros, que si un país no renueva sus estructuras para activarse y generar empleo, el paro no se reducirá por muy formados que estemos.” dimecres, 23 octubre 2013

3.5 CT-5: “Palomear” “Durante el VI congreso de la lengua en Panamá, Jesús Marchamalo escucha de boca de un mexicano la expresión "palomear" que este dijo refiriéndose al acto de marcar con un símbolo, parecido a la silueta de un ave, las casillas de un formulario. El echo de que lo asemejara a una paloma le da un aire modesto y doméstico. Según avanza una sociedad la lengua ejerce una función adaptativa, sin embargo esa evolución lingüística sólo es posible cuando se produce un cambio social. Actualmente son los países latinoamericanos los favorecedores de la creatividad y evolución de la lengua española, mientras tanto Europa y España siguen estancadas en su propia crisis.El español es el segundo idioma más hablado del mundo tras el mandarín, aun que los pronósticos lo sitúan en primer lugar para 2045. Para Maruja Torres la riqueza de este reside en su diversidad, ya que es una lengua común llena de diferencias que suman.” divendres, 8 novembre 2013

3.6 CT-6: Per col·laborar cal aprendre “L’educació està canviant gràcies al jovent, que acostumat a viure en l'entorn digital, ha desarrollat un perfil actiu, col·laborador, interactiu i multitasca. Arràn d’aixó molts d’ells abandonen les aules, però continúen formant-se a través de la xarxa.Si be l’aprenentatge virtual es considera més ventatjós que el presencial, els millors resultats els trobem quan aquests es fusionen. Dades del Pew Internet Center destaquen el gran nombre d’estudiants nord-americans tant de secundària com universitaris que s’han format on-line. A Espanya encara són pocs els centres que inclouen les TIC a les aules. Més d’un 80% del alumnat troba la informació a internet, mentre que el professorat l’utilitza per mantindre patrons tradicionals. Així doncs el futur de l’educació passa per l’hibridació entre ensenyament presencial i virtual: “Les institucions educatives han d’apendre a col·laborar”” diumenge, 10 novembre 2013

3.7 CT-7: El soroll, un problema? “Sigui per factors habituals o extraordinaris vivim envoltats de soroll, i les circumstàncies més significatives d’aquest serien: “l’efecte bachata”, denominat així per la introducció de noves cultures al nostre país, i per altra banda els efectes col·laterals de la llei anti-tabac. Tot i estar regulat per diverses normatives per tal de protegir la nostre salut i benestar, la contaminació acústica segons afirma l’advocat Jorge Osset, ha comportat un increment de les denúncies entre veïns front les denúncies més habituals relacionades amb bars i discoteques. Molts d’aquests casos s’associen amb la immigració, però cal recordar que nosaltres també som sorollosos.” dimarts, 19 novembre 2013


3.8 CT-8: La familia, canvia? “El concepte “família” és molt ampli i varia segons les necessitats socials, es forma del conjunt de relacions derivades del parentiu i del que la llei reconeix com a grup familiar. Resultat del canvi de mentalitat i la pèrdua d’antics valors tradicionals ens trobem avui dia amb diversos tipus de famílies, dotades de llibertat i autonomia a l’hora de decidir quins són els seus vincles emocionals. Els avenços medico-tecnològics també formen part d’aquesta evolució, redefinint la veritat biològica com és el fet de tenir descendència. Així doncs, les noves famílies aporten més diversitat i tolerància.” dimecres, 20 novembre 2013

3.9 CT-9: Els homes dels contenidors “L’actual crisi financera ha comportat retallades que afecten gran part de les necessitats bàsiques de les persones. El govern no assumeix les seves responsabilitats i posa per davant de tot el deute, asfixiant així econòmicament els més febles com a estratègia per assolir objectius polítics. Aquesta situació ha derivat en un important desequilibri social que ha omplert d’homes els contenidors, imatge cada vegada més present en el nostre dia a dia. Així doncs, de manera creixent i a la desesperada, cada cop són més els que sobreviuen a base del “rebusque”, fent visible un problema a l’alça que a hores d’ara ens és impossible d’ignorar.” divendres, 6 desembre 2013

3.10 CT-10: La rapidez “La rapidez se ha asentado en nuestra sociedad, y es sin duda el principal elemento de la competencia de la organización productiva. Así pues el “Just in Time”, o trabajar sobre pedido, está a la orden del día. Este método promete aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, y aunque evita gastos y pérdidas, a la práctica sólo hace que engrosar la cuenta a costa del bienestar de los trabajadores, que sucumben al estrés laboral debido a que se requiere de gran agilidad y flexibilidad para llevarlo a cabo. Una organización de funcionalidad diez pero de creatividad menguante está condenada a ser menos competitiva a largo plazo. Sólo con calma se puede trabajar con perspectiva.” dissabte, 7 desembre 2013

3.11 CT-11: Un ser feliz “Hoy en día la desdicha nos parece mucho más abundante, de tal modo que nos hemos habituado a ella. A pesar de los múltiples factores que la producen, el ser humano es capaz de seguir siendo feliz. Intentamos ser dichosos y lo conseguimos. La mayoría de personas se auto-evalúan con un 6 o superior, y eso es debido a que la felicidad aumenta a la par que el desarrollo económico-cultural y democrático. Se afirma que los más felices no son aquellos que lo tienen todo, sino que el hecho de ser un poco infelices nos hace más longevos y exitosos al igual que nos permite ganar más dinero y desarrollarnos intelectualmente.” diumenge, 8 desembre 2013

3.12 CT-12: Trenquem motllos “Tot i estar en plena crisi, ens trobem amb un jovent apassionat i talentós que té ganes d'emprendre. Independentment de quina sigui la seva situació, aquests duen a terme iniciatives solidàries més acords amb els temps ens ha tocat viure. No es tracta de casos aïllats, n'hi ha moltes de propostes i totes elles amb una mateixa finalitat: millorar antics esquemes socials que cada cop es tornen menys viables. Ara més que mai hem de donar suport a aquests nous models que ens permeten conscienciar i mobilitzar la gent per tal d'aconseguir el bé comú. Entre tots podrem aconseguir una societat millor.” diumenge, 8 desembre 2013

3.13 CT-13: Apps per a 2014 “Els espanyols som molt actius tant en l’ús com en la descàrrega d’aplicacions per a smartphones. Vivim enganxats al mòbil, incapaços de desconnectar-lo en la majoria d’ocasions. L’usuari prefereix les apps d’interacció social front les relacionades amb l’esport o l’educació, que tot i ocupar un segon lloc actualment compten amb un gran seguici, cosa que fa preveure una millora i expansió d’aquestes al 2014.Per altra banda, les administracions públiques i les companyies tradicionals també s’encabiran al mon dels serveis mòbils millorant la qualitat de gestió i la transparència. Així doncs, la sofisticació del mercat obligarà als desenvolupadors a cuidar més el disseny i la comunicació.” dimarts, 7 gener 2014

3.14 CT-14: El orden de las palabras “Escribir correctamente no es mera cuestión de no cometer faltas ortográficas, sino que también consiste en evitar la ambigüedad. Muchos son los fallos sintácticos que se cometen al redactar titulares o subtítulos, descuidando así toda armonía con el texto expuesto. Anfibiología es el término por el que se conoce este desorden que dificulta una correcta comprensión por parte del receptor. Definido por la RAE como: “doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse


más de una interpretación”, es un elemento a tener en cuenta, sobre todo en la redacción de textos informativos, aunque en tono humorístico puede dar mucho de sí.” dimecres, 8 gener 2014

3.15 CT-15: El regal nadalec “L’economista Joel Waldfogel titlla els regals nadalencs d’ineficients, ja que en la majoria dels casos no solen ser del gust de qui els rep. Així doncs, afirma que la despesa que se’n desprèn de l’activitat comercial dels nadals no beneficia l’economia, perquè gran part dels diners invertits es perden degut a compres equívoques. D’altra banda, tampoc n’és partícip de la targeta regal, ja que aquesta rarament s’acaba bescanviant. Tal ha estat el rebombori causat per Waldfogel als EE.UU que la Federació Nacional de Retail s’ha vist obligada a rebatre les seves teories. A Espanya però, la crisi ha estat més eficient que qualsevol teoria, tornant-nos més prudents i estalviadors” dimecres, 8 gener 2014

3.16 CT-16: El silencio y el teléfono móvil “A diferencia de occidente, los japoneses utilizan sus smartphones prácticamente para navegar. Contando con pantallas más grandes y tarifas más atractivas para ello, estos prefieren comunicarse vía texto, cosa que ha hecho fracasar a varios fabricantes de móviles europeos y estadounidenses al intentar penetrar en el mercado nipón. Sólo Iphone, con su buen tamaño y navegabilidad, ha conseguido conquistarlos. Cabe decir que en Japón, la utilización del móvil en el transporte público es considerado de mala educación. Mientras tanto en España y EEUU seguimos viajando en gallineros, hecho que a corto plazo conllevará normativas que favorezcan el silencio en los espacios públicos.” dijous, 9 gener 2014

3.17 CT-17: Anem de rebaixes? “En època de rebaixes als comerços hi reina el caos i es fa difícil trobar quelcom que t’escaigui i t’agradi. Sent així, i per no comprar en va, sovint busques una segona opinió. Les dependentes i les noies que fan cua darrera teu a l’emprovador no són qui per jutjar. Tot i compartir gènere, no coneixen la teva situació i manera de ser, per tant, el suport que et puguin oferir aquestes vindrà donat per un posicionament superficial i egoista. En poques paraules, només val la pena escoltar aquelles opinions que venen persones amb qui hi tens una gran compenetració.” dimarts, 28 gener 2014

3.18 CT-18: Turbosiestas “Dedicar tiempo al descanso en horas de trabajo goza de mala reputación, y en la mayoría de casos se suele asociar con la pereza. Muchas son las empresas que todavía no proporcionan un lugar para dicho acto. Sin embargo, aquellas que si lo ofrecen aumentan tanto beneficio económico como productividad, y consiguen reducir gastos sanitarios. Los estudios demuestran que una siesta de entre 10-20 minutos ayuda a despejar nuestra mente y a evitar futuros problemas cardíacos, mejorando así nuestro rendimiento y bienestar. Hablamos pues de una necesidad fisiológica que no debemos menospreciar, pero que es de libre elección saciar.” dimecres, 5 febrer 2014

3.19 CT-19: ¿Cómo te llevas con tu cuerpo? “Debido a la presión social a menudo nuestra autoimagen se ve dañada, llegando a generar desórdenes alimenticios y una exagerada obsesión por la estética. La adolescencia es la etapa donde más vulnerables somos en ese aspecto. La influencia del grupo al que se pertenece es muy fuerte, y ser aceptado por éste determina en mayor parte nuestra autoestima, dejando en manos de terceros la opinión sobre nuestro físico. Toda esta problemática no reside en una etapa específica de la vida, por tanto, si queremos reconciliarnos con nuestro cuerpo debemos entender que contra gustos no hay disputas, y que ser guapo/a no anula los demás defectos.” dijous, 6 febrer 2014

3.20 CT-20: El valor de escuchar “El oído es imprescindible para entender lo que se nos dice, pero la escucha determina una buena retroalimentación. Escuchar no es un mero acto automático, pues requiere de ciertas dotes de deliberación así como una buena predisposición para comprender el discurso del emisor y su porqué. A menudo, caemos en el error de no prestar atención al interlocutor creyendo saber lo que nos expone, pero las palabras, aunque plurales, se tornan subjetivas y llenas de motivos en boca de terceros. Así pues no hay cabida para la pasividad en este ámbito, ya que sólo comportaría distorsiones que interrumpirían toda sintonía.” dimecres, 19 febrer 2014


4.TASQUES 4.1 Qüestionari sobre CT Qüestionari sobre CT – Apunts A partir de la lectura de les primers pàgines (1-9) de “Apunts sobre comentari de text” reflexiona breument sobre les següents qüestions, comenta-ho amb els teus companys i anota les respostes.

A.

Qüestions generals

1

Explica què és per a tu un text És tot allò que conté un missatge ja sigui escrit o oral.

2

Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text Adequació: consisteix en ajustar el missatge a la situació on es dona la comunicació. Coherència: significa que el missatge seguirà una seqüència lògica de idees. Cohesió: consisteix en enllaçar les idees del missatge correctament per que aquest prengui forma.

3

Quines capacitats penses que intervenen en el CT Intervenen una llarga llista d’activitats mentals tals com la concentració, la comprensió, la síntesi, l’anàlisi, etc...

4

Què es vol aconseguir amb el CT Millorar la nostra competència lingüística.

B.

Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació.

1-

Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex Transferència: és el “què” del text, es a dir, tot allò que ens pot traspassar el text (idees, tema, resum, títol, ubicació...). Interpretació: és el “com” del text, dona importància a l’estructura, l’estil, el vocabulari, etc del text, és el valor literari. Extrapolació: és el “perquè” del text, la valoració, opinió, posicionament etc que en fem nosaltres.

2-

D’aquestes , quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents L’extrapolació és l’operació que se’m dona més bé mentre que la interpretació ja m’és més difícil.

C.

Respecte al subratllat

1-

Consideres necessari subratllar el text, per què? Si, ja que ens ajuda a destacar els conceptes que ens són més importants.


2-

Què subratllar, d’on surten els criteris? Els criteris són necessaris per poder abordar qualsevol text, i ens serveixen per fer una selecció de idees subjectiva.

3-

Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? El meu estil trobo que està bastant bé tot i que millorant la ubicació guanyaria molt més.

D.

Respecte a les idees principals

1-

Per què val la pena anotar-les -Per aprofundir en el text -Per argumentar la comprensió del text -Per no deixar-nos cap idea -Per redactar-les segons el nostre estil personal

2-

Com ho fas tu Primerament llegeixo el text sencer, i un cop en sé el tema el torno a llegir tot subratllant les idees que m’han semblat més rellevants. Tot seguit les anoto en un paper apart que em serveix de guia per poder fer el resum.

3-

En què ens pot ajudar anotar les idees principals Ens ajudarà a entendre millor el text i a poder redactar un resum correctament.

E.

Respecte del resum

1-

Què és el resum del text per a tu El resum és un text reduït que conté les idees redactades d’un text més gran.

2-

Quines són les característiques del resum La longitud adequada, la correcte connexió d’idees, l’estil concís, l’objectivitat, la fidelitat al text, la no utilització de expressions subjectives o expressives, iniciar el resum amb la idea principal, la utilització de sinònims, no emprar més de dos punts i a part, l’ortografia i reflectir la comprensió conceptual.

3-

Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ... -fer un esquema previ -tenir cura d’organitzar i enllaçar correctament les idees.

4-

Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums Millora la capacitat de síntesi, la comprensió i expressió escrita, perfecciona la lectura i augmenta el nivell de concentració i retenció.

4.2 Com escric jo? A. Persona entrevistada:Georgina Curtiada (GS1) / B. Persona entrevistadora: QUINA IMATGE TINC DE MI COM A ESCRIPTOR O ESCRIPTORA? 1.

a- Si


b- el que m’agrada més d’escriure és que puc fer entendre més clarament els meus sentiments/pensaments, i el que menys l’ortografia.

a- Si

2. b- No

a- Per comunicar-me

3. b- Per tot una mica

a- Sobretot cartes i resums

b- Ordenats i majoritàriament col·loquials 4.

c- Descriptius

a- Quan tinc temps o em sento inspirada

b- A qualsevol hora del dia 5.

c- Normalment quan estic tranquil·la

a- Ordenadament

6. b- Li dono unes quantes voltes abans de començar a escriure

c- Normalment amb un ja en tinc prou

a- Diccionari, llapis, bolígrafs, ordinador, paper.. depèn del que sigui el que escric

b- Bolígraf i paper 7.

c- Còmode

8.

a- Una o dues vegades


b- Si és necessari consulto el diccionari o utilitzo google.

9.

Si

Punts forts: capacitat comunicativa, 10. Punts febles: ortografia

Llegint més i parant més atenció 11.

a- Sense faltes

12. b- De 10

Depèn sobre el que estigui escrivint 13.

Si 14.

a- Els hi solen agradar

15. b- Que ho faig prou bé

a- Si

b- Si 16.

c- A vegades

a- És molt important

b- sincerament em preocupo més de les faltes si conta per nota 17.

c- Depèn


a- Si

b- Narrativa 18.

c- Normalment al vespre

Sovint i abans de anar a dormir, al tren, a la sala d’espera... 19.

Altres observacions:

M’agrada més escriure que llegir 20.

4.3 Avaluació del primer quadrimestre Comentari de text

Ensenyament: Preparació Prova d’Accés

Registre de treballs i valoracions personals,1r quadrimestre

Data

Número

16/10/13

Títol

Fet / No fet

Aspectes positius que he trobat

Impacte d’internet i aprenentatge CT-1

fet

16/10/13 CT-2

Aprendre a llegir

fet

CT-3

La formació d’adults a “Pissa”

fet

No m’ha interessant tant per ...

La meva valoració...

---

10/10

La intencionalitat La relació amb l’assignatura de CT

La manera com està redactat el text

7/10

La promoció de la formació

El lleig costum de comparar-nos sempre els uns amb els altres.

5/10

Punt de vista d’Assimov

22/10/13


23/10/13 CT-4

Quiero un título

fet

Encoratjar els demés donant a conèixer la pròpia experiència.

---

10/10

CT-5

Palomear

fet

La relació entre llengua i evolució social.

No crec que la conclusió del text s’adapti a la realitat (visió utòpica).

3/10

CT-6

Per col·laborar...cal aprendre?

fet

Coincideixo amb la idea de la hibridació de l’ensenyament.

L’argument es basa majoritàriament en dades de estudiants nordamericans.

5/10

CT-7

El soroll, un problema?

fet

CT-8

La família canvia?

fet

Pluralitat de la temàtica.

Només es tracta de definicions. El posicionament de la autora és massa subtil.

4/10

CT-9

Els homes dels contenidors

fet

Crítica social. Toc d’atenció cap al govern.

---

10/10

CT-10

La rapidez

fet

8/12/13

CT-11

Un ser feliz

fet

Temàtica.

El text inclou masses dades.

7/10

8/12/13

CT-12

Trenquem motllos

fet

Diversitat de exemples. Temàtica. Registre.

---

10/10

8/11/13

10/11/13

19/11/13 Tipus de registre. La exposició de les dades i lleis es fa pesada.

8/10

20/11/13

6/12/13

7/12/13 Conscienciar sobre Utilitza un símil el fet de la pressa merament laboral, amb la que vivim. tot i admetre la pressa de les relacions socials.

9/10


4.4 Com faig els meus resums? Puc millorar-los? CT: Revisió dels procediments seguits en la comprensió del text i redacció del resum A partir de la pràctica feta a Comentari de text, podem revisar els procediments aplicats per comprovar el que fem i allò que no fem, o que fem poc. Amb aquesta revisió podem reforçar les nostres estratègies vers el comentari de text , millorant tant la capacitat de comprensió com la d'expressió escrita, totes dues bàsiques en la Preparació de la Prova d'acés. Si No Faig una ullada de reconeixement del text: presentació, extensió, distribució ...?

X

Comprensió del text

Ubicació: Aproximació al text

Busco referències de la font i la data de publicació?

X

Miro qui l’ha escrit?

X

Faig una primera lectura de reconeixement?

X

Esbrino el tema tractat?

X

Detecto quina és la idea central del tema?

X

Reconec la postura amb la que l'autor tracta el tema?

X

Observo com es desenvolupa el tema: a partir d'exemples, d'opinions ...?

X

Busco com es tanca el text: tancat, obert ... ?

X

Intento descobrir a qui estat adreçat l’escrit (receptor)?

X

Busco la possible intenció amb la que s`ha escrit el text?

X

Dedueixo el tipus d’escrit: informatiu, d’opinió, descriptiu ...?

X

Aconsegueixo criteris per a la selecció de idees amb aquestes accions?

X

Faig una segona / tercera lectura comprensiva: atenta, activa, amb concentració i profitosa ?

X

Subratllo el text?

X

Subratllo detalls (dades, paraules, referències ...) especialment significatius

X

Faig anotacions i / o marques als marges del text ?

X

Considero els paràgrafs del text per buscar les idees?

X

Faig un llistat d'idees bàsiques?

X

Fusiono les idees similars o properes?

X


2-Redacció de les preguntes curtes Expressió de la comprensió

En escriure les idees, canvio la redacció dels text per un estil personal?

X

1 L'extensió del resum és de 90-100 paraules?

X

1 Expresso directament les idees del text, sense "narrador": l'autor/el text diu...?

X

1 Redacto amb estil personal, evitant la còpia d'expressions del text?

X

1 Incorporo totes les idees importants?

X

1 Elaboro un esborrany ?

X

1 Organitzo el resum en dos / tres paràgrafs?

X

1 Redacto les idees. Evitant l'esquematització, la "llista de la compra"?

X

1 Presento les idees de forma ordenada?

X

1 Connecto, lligo les idees?

X

1 Mantinc en el resum l'esperit del text, el seu punt de vista?

X

1 He evitat incorporar opinions/valoracions personals al resum?

X

1 Utilitzo signes de puntuació en el resum?

X

1 La meva redacció presenta correcció ortogràfica i gramatical?

X

1 El meu títol avança el tema?

X

1 El meu títol contempla la intencionalitat del text?

X

1-Redacció del resum

2 Les respostes curtes ocupen tres o quatre línies?

X

2 Aquestes respostes s'ajusten exactament a les preguntes?

X

2 El contingut de les respostes s'ajusta al contingut del text?

X

2 Les respostes estan redactades amb claredat i precisió?

X

2 Exposo la resposta sense copiar la informació del text?

X

5.EXPRESSIÓ ESCRITA 5.1 Impacte d’internet i aprenentatge


“El que ens presenta Isaac Asimov en aquesta entrevista és la idea de l'autoaprenentatge mitjançant les noves tecnologíes, en aquest cas emprant l'ordinador. Trobo acertats els seus arguments, ja que personalment opino que els avenços tecnológics no hauríen de ser merament un negoci sinó una eina a l'abast de tothom que ens permetría, tal i com assegura Asimov, obrir una porta a l'aprenentatge autodidacte: sense límits, horaris, pautes i temaris imposats... un aprenentatge al gust del comsumidor, amb el que cada persona fos capaç de créixer i enriquirse individualment i segons el seu criteri. Tot i així, i desde el meu punt de vista, afegir que l'informació que n'extreguem tant de llibres com de la xarxa pot no ser fiable. A poder ser contrastem la informació rebuda.” dimecres, 16 octubre 2013

5.2 “Aprender a leer” “Personalment m'agrada llegir. Sovint diem que no en tenim de temps per llegir, o que preferim fer qualsevol altre activitat que no requereixi gaire atenció com ara mirar la televisió, jugar a la consola.. però el cas es que quan llegim quelcom que ens agrada quedem atrapats de tal manera que desitjaríem que no passés el temps. Quants de cops hem deixat volar les hores entre les pàgines d'un bon llibre, o qualsevol altre lectura, deixant de banda gran part d'allò que havíem de fer? Cantitat, en el meu cas. Considero que llegir és una activitat tant individual com col·lectiva, però egoístament trobo més interessant la lectura individual. Tot i que sempre estic oberta a recomanacions, opinions de tercers o inclús a escoltar el que sigui que algú llegeixi.” dimecres, 16 octubre 2013

5.3 Formació i salari “Un dels casos que em venen al cap quan penso en el desquilibri entre el nivell de formació i salari és el dels sous que cobren homes i dones, amb igual formació, per dur a terme la mateixa feina.Les dones generalment reben salaris més baixos i tenen més contractes a temps parcial que els homes, i aquest fet es quelcom que influeix en el desequilibri salarial. Tot i que aquesta desigualtat es siol donar en el sector privat, i que els complements salarials (disponibilitat total, hores extraordinàries, responsabilitats..) són elements decisius en aquestes diferències, trobo que en plè segle XXI i vivint en una societat soposadamet igualitària no hauríen d'existir aquesta mena de casos.” dimarts, 22 octubre 2013

5.4 “Quiero un título para…” “Fa temps, vaig decidir començar batxillerat artístic a Barcelona. Tot i que m'agrada la fotografía i sóc una amant de la pintura, sé del cert que vaig triar aquella opció només per que era "el que calía fer acabada la ESO". Realment no em veia fent del meu hobbie una obligació per guanyar-me el pà, i sense acabar el primer curs em vaig posar a treballar. L'hostelería em va permetre no només pagar el lloguer del meu pis, sinò que em donava la oportunitat de poder viatjar tant com volía. Sincerament no tinc cap tipus de remordiments sobre com vaig actuar, els remordiments no serveixen per a res. Encara sóc jove, i si be he sabut controlar la meva exessiva impulsivitat davant la vida, també he sabut veure que ara el que vull per mí és una bona formació. Afegir que no baso les meves capacitats per el fet que tingui una edat o una altre, o perque no tingui una titulació que m'acrediti com a apte per fer X cosa. De fet, no crec en les titulacions ni en les qualificacions, crec en l'aprenentatge.” dimecres, 23 octubre 2013

5.5 “Palomear: ser distintos nos hace más fuertes” Iris Aguilera i Georgina Curtiada GS1 “Hoy en día todo aquello que se sale de la norma común suele ser castigado con indiferencia o excluido de la sociedad como algo malo. Así pues, en la actualidad, el uso del pensamiento propio frente al pensamiento mayoritario conlleva exponerse a ser juzgado, y éste sólo se tolera cuando la persona en cuestión goza de cierta popularidad, quedando así libre de opresión y de miradas discriminatorias. Para nosotras lo normal es ser diferente, lo cual debería afianzar una sociedad mucho más tolerante. Lamentablemente no siempre es así, y en pleno siglo XXI siguen existiendo estereotipos que limitan nuestra realización personal.” diumenge, 24 novembre 2013

5.6. Aprendre a col·laborar Iris Aguilera, Manal Arbouch i Georgina Curtiada “Primerament, dir que el fet que el nostre centre introdueixi les TIC, ens ha facilitat una actitud col·laborativa. Fins aleshores, només ens havíem trobat amb altres centres que utilitzaven un model educatiu tradicional i antiquat, no a l’altura dels temps que corren. Per tant, les TIC són una forma d’emprar la tecnologia que hi ha a l’abast de tothom per tal d’enriquir el nostre aprenentatge. Sens han obert les portes de l’ensenyament híbrid, aquest ens permet seguir treballant un cop acabades les classes presencials, anar al nostre ritme de treball, augmentar la col·laboració entre companys i aprofitar un contacte directe amb el professorat. Creiem que els temps canvien. I sent així, hem de col·laborar entre tots, per facilitar l’evolució en l’aprenentatge.” diumenge, 1 desembre 2013

5.7 El soroll, molesta? Iris Aguilera, Manal Arbouch i Georgina Curtiada


“En una societat desenvolupada com la nostra ens trobem tot tipus de sorolls. Hem de conviure amb ells, i això requereix un alt nivell de tolerància per tal de minimitzar els seus efectes nocius. Com a veïns pensem que cada propietari porta un ritme de vida diferent, per tant no podem generalitzar a l’hora de elaborar unes normes que regulin el soroll. Tot i ser capaços de tolerar-lo quan aquest és puntual al veïnat, també rebem sorolls de l’exterior. Aquests, tan vinculats als bars i discoteques, no ens semblen el veritable problema, sinó que la problemàtica ve donada per falta d’empatia. No existeix una solució que agradi a tothom, però caldria buscar el bé comú.” dilluns, 9 desembre 2013

5.8 La família, canvia? “La diversitat ha arribat a les famílies, ja que de manera adaptativa totes elles han trobat un model més adient a les seves necessitats. Per tant és una llibertat que hem de protegir en comptes d'atacar. Els vincles afectius són molt variats i respectables, així doncs no podem establir una definició concreta dels membres que formen part d’una família. Aquest fet afavoreix la tolerància, la comunicació i la confiança, és a dir, la pluralitat torna a un nucli familiar més fort. Per altra banda, la igualtat entre membres és clau pel bon desenvolupament dels fills, que creixeran en un ambient gojós. Tenim doncs l'obligació de defensar el que és més nostre, la família.” dijous, 12 desembre 2013

5.9 Tinc un dilema “Personalment opino que estudiar no fa mal a ningú. D'estudiar només en pots treure coses positives, ja que més enllà de les qualificacions, dels deures i dels exàmens s'amaga una realització personal. Trobo que aquell que estudía ho fà perque prèviament s'ha marcat un objectiu, una meta, i que per assolir-la haurà de passar per l'aprenentatge. Tot i així, avui dia més que les capacitats própies d'un mateixper fer X tasca, la societat ens demana (en la majoría dels casos) titulacions que acreditin aquestes capacitats. Per tant, a l'hora de buscar una feina qui disposi d'aquests títols ho tindrà més fàcil que no pas la persona que no en tingui. El terme "estudiar" es sol interpretar com quelcom aborrit, pesat, que fa mandra... però quan l'actitut és positiva podem ser capaços de gaudir-ne, inclús quan el que sigui que estiguem estudiant a priori ens sembli horroròs.” diumenge, 20 octubre 2013

5.10 El pitjor regal que he fet o m’han fet… “Pel meu vint-i-quatrè aniversari, el meu pare em va regalar un oli de 80 x 110 centímetres. Semblava representar algun paratge muntanyós de l’extrem orient, no estava emmarcat, i tampoc se’n desxifrava gaire valor artístic. Quan vaig veure’l, el primer que em va passar pel cap va ser que el seu preu deuria ser equivalent al d'un sopar per a una família de quatre persones al Bulli.Tot i així, deixant a banda el despropòsit de tal regal, podria dir-se que la pintura era prou vistosa i gran. Avui dia, resta a l'armari entremig de la roba, donant pel sac.” diumenge, 9 febrer 2014

5.11 Anem de rebaixes “Les rebaixes són un esdeveniment social ben vist per la major part de la població. La creença d’estar guanyant diners, la competitivitat, la publicitat, i l’oportunitat d’obtenir quelcom a preu de saldo (sigui o no necessari), són factors que influeixen a l’hora de malbaratar. Les empreses en són ben conscients, i dissenyen estratègies per fomentar la compra compulsiva. Sent així, més val no deixar-se emportar pels impulsos d’un plaer immediat, ja que ens en podríem penedir més endavant. Comprem intel·ligentment, sent nosaltres els qui ens aprofitem de les rebaixes, i no pas les rebaixes les qui s’aprofitin de nosaltres.” dimarts, 11 febrer 2014

5.12 Turbosiesta “Com a propietària d’una empresa he de vetllar tant pel benefici econòmic d’aquesta, com pel benestar dels meus treballadors. Una bona manera d’aconseguir l’equilibri entre aquestes dues responsabilitats, és sens dubte, permetent la “turbosiesta”. “Independentment del nostre grau de responsabilitat dins del negoci, tots necessitem un temps de descans. No parlo pas de deixar de treballar, sinó d’invertir temps en quelcom saludable per després millorar el nostre rendiment. Si bé fer una becaina ajuda a refrescar la ment, perquè no introduir-la en l’àmbit laboral? Una migdiada a la feina ens farà ser més productius, i per tant en sóc una ferma partidària.” dilluns, 17 febrer 2014

5.13 L’adolescencia


“La adolescencia es el tránsito de la infancia a la madurez que se caracteriza por cambios conductuales, físicos y psíquicos que transcurren entorno a los 14 – 18 años. En esta etapa de la vida, la relación con los padres se torna ambivalente, a menudo oponiéndose a éstos y en ocasiones imitándolos. El adolescente necesita modelos para afirmar su personalidad, y los suele buscar en su círculo de amistades donde encuentra apoyo y seguridad. La sexualidad, la aprobación, y la búsqueda de la propia identidad son cuestiones de gran importancia para los futuros adultos, que inexpertos, tratan de abordar con desconocimiento.” divendres, 21 febrer 2014

6.PROVES DE SIMULACIÓ 6.1 Grau superior 6.1.1 GS Castellano: vivimos acelerados Nom:

................................................

Grup: ……

GS -

CASTELLÀ

Los errores ortográficos, gramaticales y léxicos cometidos en los ejercicios 1 y 3 de la prueba se penalizan con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. No se incluyen aquí los errores del ejercicio 2, ya que se valoran conjuntamente con otros aspectos que se han de tener en cuenta en la redacción. Texto: La rapidez se ha incrustado en nuestra cultura y cada vez nos tiene más acelerados. ¿Es necesario ir siempre tan rápido? En absoluto, pero lo hacemos, incluso cuando no es necesario. La velocidad no solo se ha convertido en el principal elemento de competencia en gran parte de la organización productiva, sino que está colonizando también las relaciones personales. El Just in time se ha impuesto como un modo de organizar la producción más eficiente. Significa trabajar sobre pedido, es decir, producir únicamente aquello que se necesita, en la cantidad justa y el momento preciso. Este sistema, conocido también como método Toyota, procede de Japón y evita gastar recursos en almacenamiento y distribución, además de posibles pérdidas por obsolescencia. Pero requiere tener una organización muy ágil, muy rápida, capaz de responder con celeridad a las demandas de los clientes. Y muy flexible, lo cual exige poder tomar mano de obra o prescindir de ella en función de la demanda. Este método se vendió en las escuelas de negocios como una fórmula para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, pero en la práctica lo que consigue es aumentar la cuenta del resultado a costa de la seguridad y el confort de quienes trabajan en esa organización. Una organización acelerada, volcada en el instante, ¿no es también una organización más estresada? Seguro que sí. El sociólogo francés Daniel Cohen ya explicó en su libro “Nuestros tiempos modernos” (Tusquets, 2001) cómo el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de nuestro tiempo, como la silicosis, causada por la entrada de polvo en los pulmones, lo fue de la industrialización. Y además de patológica, ¿no puede resultar a la larga también menos creativa y por lo tanto menos


competitiva? Algunos especialistas así lo creen. “Trabajar lento nos hace más productivos”, era el título de un artículo publicado hace unos días por la revista Time. Estar permanentemente volcados en el instante, sin tiempo para respirar, impide pensar en el largo plazo. Nos convierte en piezas de un mecano articulado que funciona muy bien, pero sin capacidad para crear, para innovar. Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. Como todo, la cuestión está en la dosis de cada elemento. Milagros Pérez Oliva | El País,16 de julio de 2012 1. Comprensión del texto y expresión [3,5 puntos]

1.1. Escriba un resumen que contenga las ideas básicas del texto. [1,5 puntos]

1.2. Explique el significado de Just in time, según el texto. [0,75 puntos]

1.3. Explique a qué hace referencia la expresión: Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. [0,75 p]

1.4. Proponga un sinónimo o explique el significado de las siguientes palabras, según su contexto. [0.5 puntos] - obsolescencia: - volcada: 3. Reflexión lingüística [3,5 puntos]

3.1. Indique la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas subrayados dentro de la oración a la que pertenecen: [0,5 puntos] a) «La velocidad coloniza las relaciones personales»: ………… b) « Una organización acelerada es también una organización más estresada»: ……………..

3.2. Explique la razón de las tildes o acentos que llevan las palabras que hay a continuación: [0,5 puntos] a) organización: ………………

b) días: …………………..

c) sí: …………….

d) sociólogo: …………………

3.3. Indique la palabra o las palabras a las que sustituyen los siguientes pronombres subrayados: [0,5 puntos] a) Lo hacemos:

…………….

b) Este método se vendió…:

…………………

3.4. Escriba una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones, subrayadas en el texto: a) acelerados:

c) celeridad:

[1 punto] b) el momento preciso:

d) producción más eficiente:


3.5. A partir de las palabras dadas, procedentes del texto, complete el cuadro siguiente, manteniendo siempre una misma raíz o lexema. Cualquier error ortográfico invalida la respuesta [1 punto]

Adjetivo masculino singular

Verbo en infinitivo

Sustantivo singular

Incrustar Mecano Ágil convertir

2. Expresión escrita Elija UNA de las dos opciones siguientes y desarróllela en unas cien palabras. [3 puntos] A. Redacte un texto argumentativo en el que exponga su opinión sobre vivir tan deprisa. B. Redacte un texto narrativo en el que explique una anécdota relacionada con un estilo de vida acelerado.

6.1.2 GS Català: trenquem motllos LLENGUA CATALANA (PPAGS)

NOM:

INSTRUCCIONS Per cada error d’ortografia, gramàtica o lèxic es descomptaran 0.1 punts, fins a un màxim de 2 punts,en els apartats 1 i 2. Els errors de l’apartat 3 (“Expressió escrita”) ja es tenen en compte en puntuar la redacció corresponent. Llegiu atentament aquest text i responeu a les qüestions següents.


TRENQUEM MOTLLOS, I ENS ANIRÀ BÉ

El Mario és un dibuixant de vint-i-cinc anys. Es considera un artista que transforma les paraules i les emocions en imatges i vol viure d’aquesta passió. S’ha incorporat al mercat de treball en plena crisi, però no l’espanta el blanc i negre de l’etapa que li ha tocat viure. Com que és “jove i sense experiència”, deixa que el client posi el preu final a les seves factures, en funció de la seva satisfacció. I no li va gens malament. Diu que és una manera de rebre una valoració sincera del client i, alhora, fer-se respectar encara que sigui “jove”.

5

El Felix és un adolescent alemany de catorze anys. Quan en tenia nou va fundar l’ONG Plant for the Planet, amb l’objectiu que els polítics deixessin de discutir sobre el canvi climàtic i hi fessin alguna cosa. Amb el seu escrit de guerra “Stop talking, start planting”, en Felix ha mobilitzat milers de nens de més de noranta països, no només per plantar arbres, sinó també per conscienciar els adults sobre el planeta que estem deixant als nostres fills. El David i el Colin són dos anglosaxons establerts a Barcelona. Gaudeixen d’una formació d’elit i de feines privilegiades, però han posat el seu talent a treballar perquè milers de nens de tot el món accedeixin a la lectura a través dels lectors electrònics. Worldreader.org recull diners, però també energies, contactes i idees per negociar drets amb les editorials, per subvencionar els aparells i per oferir una biblioteca permanentment actualitzada a aquelles aules on amb prou feines hi ha un llapis per a escriure.

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

Jil van Eyle era un executiu d’èxit que va veure com li canviaven les prioritats el dia que néixer la seva filla Mònica, amb hidrocefàlia. Des de Catalunya ha creat el teaming, una iniciativa solidària per a sumar microdonacions que individualment no serien viables. Per exemple, cada treballar d’una empresa que fa teaming posa un euro de la seva nòmina mensual; l’empresa hi aporta una quantitat equivalent al nombre de treballadors, i n’obté una desgravació fiscal. Els diners es destinen cada mes a una causa diferent, la que hagi triat cada grup de teaming. Actualment hi ha més de quatre-cents grups de teaming al món, ja siguin empreses, escoles, associacions o, senzillament, grups d’amics. No estem parlant d’excepcions. N’hi ha moltes, d’iniciatives com aquestes, i totes amb un denominador comú: estan trencant motllos. Necessitem ara més que mai inventar nous models que ens permetin treure profit d’aquest món que ve a tota velocitat. En l’educació, en l’organització interna de les empreses, en les formes de pagament, en les relacions laborals, en la nostra manera de ser solidaris. Siguem valents, trenquem esquemes, o , com a mínim, donem suport a aquells que són prou valents per a fer-ho. Només són espurnes, però que importants són les espurnes quan no hi ha manera d’atiar el foc! Donem-los entre tots una mica d’aire, amb la nostra actitud, i ens anirà millor a tots plegats. Text adaptat a partir d’un text de Teresa Turiera, Ara (27 de novembre 2011)


1. Reflexió lingüística Contesteu les tres preguntes següents. 3.5 punts 1.1 Escriviu un sinònim, o una expressió equivalent, de les expressions subratllades següents, que també apareixen subratllades en el text. 1 punt a) “Com que és “jove i sense experiència” (...)” (línia 3): b) “(...) en funció de la seva satisfacció (...)” (línia 4): c) “(...) encara que sigui “jove” (línia 6): d) “(...) a través dels lectors electrònics” (línia 14): 1.2 Escriviu, íntegrament, l’antecedent dels pronoms febles i relatius següents, que trobareu subratllats al text; és a dir, escriviu què signifiquen en aquest text concret. 1.5 punts a) “l’” (a “l’espanta”, línia 3): b) “hi” (línia 8): c) “on” (línia 16): d) “n’” (a “n’obté”, línia 22): e) “que” (línia 27): f)”-los” (línia 32): 1.3 Completeu el quadre que hi ha a continuació amb les formes adequades dels substantius singulars, adjectius en masculí singular i verns en infinitiu. Manteniu el mateix lexema o arrel. 1 punt

Substantiu singular

Adjectiu masculí singular

Verb en infinitiu


rejovenir

blanc

discutir

diferent

passió

2. Comprensió i expressió 3.5 punts 2.1 Resumiu les idees principals exposades al text. El resum ha de tenir entre vuitanta i cent paraules, aproximadament. 1,5 punts 2.2 D’acord amb el que es diu al text, expliqueu per què l’autor hi ha posat com a títol “Trenquem motllos, i ens anirà bé”. 2.3 Expliqueu de forma clara què vol dir l’autora amb l’expressió següent, que trobareu al text: “Només són espurnes, però que importants que són les espurnes quan no hi ha manera d’atiar el foc!” (línies 31-32).

3. Expressió escrita 3 punts Redacteu un text d’unes cent paraules a partir d’UNA de les dues propostes següents:

A.

Exposeu la vostra opinió sobre l’afirmació següent: “Una bona formació acadèmica és imprescindible per tal de tenir un futur millor”.

B.

Redacteu un text sobre la feina que us agradaria tenir: tipus de feina, característiques, motius pels quals creieu que us pot agradar, etc.

6.1.3 GS Anglès Nom:

................................................

Grup:

GS -ANGLÈS:

A. Read the text below and choose the correct answer. [Total: 1.25 marks; 0.25 for each correct answer]


AIRPORT NUMBERS FALL BACK TO 2005 1 Barcelona’s El Prat airport may have a new terminal but with passenger numbers dropping this year to 2005 levels, it seems to be a long way from being able to fill its smart new facility. Four years ago, El Prat was the European top-10 airport that was growing the fastest but in 2009 it has become the airport among that select group that has lost the 5 most passengers. According to the latest figures released by the state airport authority, Aena, El Prat saw a 6.4 % fall in passenger numbers in September, taking this year’s total number of passengers so far to a little over 20 million —a similar number to that reached in 2005 and far short of the 30 million target reached between 2005 and 2008. 10 Although the new T1 terminal has raised the passenger capacity of the airport to 55 million, the combined effects of the economic crisis along with the competition provided by Ave high-speed train link between Madrid and the Catalan capital has hit the airport revenue hard. El Prat saw passenger numbers fall by more than 6 % in September to 2,512,294, while Madrid’s Barajas airport appears to be recovering somewhat with a 15 slight rise in numbers of 0.1 % to 4,243,629. If the current trend in passenger numbers continues, El Prat will be hard pushed to beat the total number of passengers in 2005 of 26.9 million and unlikely to break the 30 million threshold. The only silver lining for El Prat is that the other airports have also suffered drops in numbers, meaning that Barcelona is still the ninth largest European airport, a place it 20 occupied four years ago.

1. In 2009, the number of passengers to El Prat… a) declined to the same numbers as four years earlier. b) increased to the top-10. c) stayed the same as for the last four years.

2. In 2005, El Prat… a) started to get smaller very fast. b) was one of the top-10 European airports to expand. c) was expanding its facilities very slowly.

3. Thanks to T1, El Prat can host…


a) up to 50 million passengers. b) less than 50 million passengers. c) more than 50 million passengers.

4. This situation is due to‌ a) cheap train tickets. b) the world economic crisis. c) both economic difficulties and competition.

5. The fall back in passenger numbers‌ a) affects other top airports, too. b) made El Prat drop to the 9th smallest airport. c) only affects Barcelona and Madrid’s airports.

B. Choose the correct words or definitions (a, b, c, or d) for the words below as they are used in the text. [Total: 1.25 marks; 0.25 for each correct answer]

1. its smart new facility (lines 2-3) a) small

b) elegant c) intelligent

d) successful and modern

2. the latest figures released by the state airport authority (line 6) a) announced

b) rejected

c) approved

d) written

3. the 30 million target reached between 2005 and 2008 (line 9) a) passenger

b) card

c) objective

d) number

4. unlikely to break the 30 million threshold (line 17) a) improbable

b) dislikely

c) impossible

d) really

5. The only silver lining for El Prat (line 18) a) bad situation

b) competition

c) direct way

d) hope

C. Read the text below and choose the correct answer. [Total: 2.50 marks; 0.25 for each correct answer] For many people, travelling ___(1)___ time is the ___(2)___ incredible way to travel that has ever been described. However, Professor Potts and his two children showed it is possible. ___(3)___ Sunday, they were in their garden outside the kitchen window, when they saw a large cupboard in front of them. There were ___(4)___ wires on the side and professor decided ___(5)___ two of them together. Suddenly, a white light was all around them. In a few seconds, they found ___(6)___ in a beautiful ancient city ___(7)___ the


Mediterranean coast, but… oh no! The city was on fire, people ___(8)___ running and screaming. Professor Potts and the kids stared at the sky and saw a volcano throwing lava and fire upon the city. Oh my God, they ___(9)___ to ancient Pompei just before its destruction by the famous Vesuvius eruption! Professor Potts shouted “Back to the machine, children! I’m sorry kids, these things happen, the world has not ___(10)___ been a nice place to live in!”.

1. a) on

b) through

c) by

d) with

2. a) more

b) most

c) as

d) better

3. a) Last

b) During

c) At

d) Before

4. a) a little

b) much

c) lots of

d) fewer

5. a) join

b) to join

c) joining

d) joined

6. a) them

b) their

c) themselves

d) they

7. a) by

b) in

c) at

d) on

8. a) were

b) are

c) was

d) be

9. a) travel

b) will travel

c) have travelled

d) had travelled

10. a) actually

b) already

c) always

d) never

D. Write 80-100 words about ONE of the following topics. [Total: 5 marks] 1. You are a tourist who came to Barcelona on holidays last summer. You had many problems at the airport (your luggage was lost, your flight home was cancelled and you had to wait for two days at the airport, etc.). Write a letter of complaint, describe your experience and ask for compensation. 2. You are a journalist who works for a local newspaper in Barcelona. Write an interview with a tourist who has just arrived at the airport. Ask him/her about nationality, reason to travel, opinion about the airport facilities, what he/she knows about Barcelona ...

6.1.4 GS Matemàtiques


6.2 Universitat 6.2.1 AU Comentari de text: els homes dels contenidors Nom:

................................................

Grup: ……………………

A U C O M E N TA R I D E T E X T


Aquesta prova consta de dues parts. La primera part consisteix a llegir, comprendre i interpretar dos textos, l’un en llengua catalana i l’altra en llengua castellana, i a contestar les preguntes corresponents. La segona part consisteix a exposar un tema determinat. Tots els exercicis es podran contestar en català o en castellà, indistintament. Les faltes d’ortografia i les incorreccions de lèxic, de morfologia i de sintaxi restaran 0,1 punts per falta; per cada error d’accentuació es descomptarà 0,05. En el conjunt de l’examen, el descompte serà com a màxim de 2 punts. PART 1 Comprensió EXERCICI 1.

[3 punts]

Llegiu el text següent i contesteu les preguntes que apareixen a continuació. Cada resposta ha d’ocupar entre una i cinc línies. Homes que surten dels contenidors d'escombraries. És la icona de la crisi actual. La imatge que simbolitza com, d'una manera inexorable, la crisi financera ha desembocat en una profunda crisi social. Si tota la prioritat és per als bancs i el deute, la societat seguirà avançant a un ritme cada cop més accelerat cap a l'erosió i la descomposició social. I sortiran, com fantasmes, figures humanes dels llocs més inesperats. La primera vegada, fa un any, em vaig pensar que veia visions. Passava per davant d'un contenidor, vaig veure que s'obria des de dins, va sortir un cap, una persona, carregada de bosses, va saltar fora. El rebusque , com diuen a Colòmbia, en ple Eixample barceloní, a ple dia. Després ho he tornat a veure molts cops i ara és una imatge que em persegueix cada vegada que passo a prop d'un contenidor. Gairebé sempre són persones soles, que veus que voldrien passar desapercebudes, sovint aixequen una mica la tapa i miren per l'escletxa abans de sortir. No són els drapaires de sempre, que amb atrotinades camionetes van buscant a la nit materials per reciclar. Són figures de la supervivència desesperada. Per això quan els governs han de deixar de pagar serveis socials bàsics, perquè hi ha una llei que estableix que l'interès del deute té prioritat sobre quasi tot, quan les retallades afecten necessitats bàsiques de les persones, hi ha poc marge per a l'especulació i la politiqueria. Un govern que no pot pagar les subvencions bàsiques per prestació de serveis a què està contractualment compromès és un govern que no està en condicions d'assumir les seves responsabilitats. És a dir, és un govern que està deixant de ser govern. I tenint raó el conseller Cleries quan diu que "l'asfíxia econòmica de l'Estat deriva en asfíxia social", els dos governs -el català i l'espanyol- tenen, en aquestes circumstàncies, dues obligacions: trobar la manera d'afrontar aquests pagaments prioritaris sense dilacions i no utilitzar l'asfíxia dels més febles com a instrument de xantatge per aconseguir objectius polítics JOSEP RAMONEDA 05/08/2012 PREGUNTES a) Quin sentit té la frase « I sortiran, com fantasmes, figures humanes dels llocs més inesperats », en el context d’aquest article? punt] b) Expliqueu què ens vol dir l’autor amb la frase: « No són els drapaires de sempre ». c) Quina és la posició de l’autor respecte al rol del Govern en relació al tema tractat.

EXERCICI 2.

[1

[1 punt] [1 punt]

[3 punts]

El text següent és una part d’un article sobre la percepció de la felicitat. Llegiu-lo i contesteu les preguntes que apareixen a continuació. Cada resposta ha d’ocupar entre una i cinc línies.

He aquí una noticia insospechada: el ser humano es un animal esencialmente feliz o eso parece deducirse de un montón de estudios y de encuestas. Ya sé que resulta difícil de creer, porque la insatisfacci6n nos corroe, perseguimos quimeras, alimentamos frustraciones y somos por definición bichos inquietos. Por no hablar de los dolores habituales de la vida (la enfermedad, la pérdida, la muerte) y de los horrores que nos infligimos unos a otros: guerras, torturas, abusos y miserias. Por lo general, tenemos el sufrimiento de la existencia tan presente que tendemos a concebir el mundo como un valle de lágrimas, y la desdicha nos parece mucho más abundante y más auténtica. Por ejemplo, según cifras de la OMS, cada día se suicidan 3.000 personas en el planeta, lo que viene a ser una cada treinta segundos. Este dato, espectacular, no lo ponemos en duda, desde luego, y ni tan siquiera nos sorprende. Estamos habituados a pensar en el aplastante peso de la vida. Y, sin embargo, todo parece indicar que, a poco que le dejen, el ser humano intenta ser dichoso y 1o consigue. Diversas investigaciones demuestran que, en tiempos de paz, la mayoría de los individuos se consideran a sí mismos más felices que infelices. En total, más de un 60% de las personas se ponen una nota de 6 o superior. Y, por 1o visto, esa felicidad tiende a aumentar, y desde luego parece tener una relación directa con el desarrollo económico, cultural y democrático. Los ricos también lloran, pero menos. Hay un trabajo interesantísimo de World Values Survey sobre la evoluci6n de la felicidad en 24 países en las últimas décadas. (…) Nosotros estamos actualmente más o menos al nivel de la India, que ha subido de 2,6 a casi 3, 1 desde 1975 hasta ahora. 0 sea que mucho alardear de nuestro carácter jaranero, de las fiestas y las


copas y los amigos, del sol español y demás pamplinas, pero somos relativamente menos dichosos que la mayoría. Y, aun así, lo maravilloso es comprobar que también somos mayoritariamente felices. Si nuestra media es de 3, eso quiere decir que nos estamos otorgando un notable alto. Pero aun hay algo más: recientes investigaciones psicológicas parecen demostrar que los más felices (ese 12% que está arriba del todo) no son aquellos a quienes les va mejor en la vida. Un poquito menos de felicidad ayuda a ser más longevo (lo s ultrafelices tienden a desdeñar preocupaciones y miedos que a menudo son útiles avisos), a ganar más dinero, a desarrollarse más intelectualmente y a tener más éxito (porque cierta insatisfacción espolea la vida). Los mejores resultados, en fin, se consiguen en torno a una puntuación de 8 o de 9. 0 sea que esta maravillosa vitalidad nuestra, tenaz y adaptativa, no solo nos ha regalado una propensión básica a la dicha, una alegría orgánica, innata y animal, sino que también le ha dejado un lugar y le ha dado una utilidad al dolor, al malestar y la melancolía. Qué prodigio, la vida. Rosa Montero, mayo 2008. El País Semanal

PREGUNTES (Respostes en full a banda) d) Quines raons porten a l’autora a dir «He aquí una noticia insospechada: »? [1 punt] e) Quin significat té l’expressió « porque cierta insatisfacción espolea la vida» en aquest article [1 punt] f) Expliqueu què ens vol dir l’autora amb la frase « Qué prodigio, la vida».

[1 punt]

PART 2 Expressió escrita

EXERCICI 3.

[4 punts]

Trieu una d’aquestes dues opcions. (Resposta en full a banda)

Opció A. A partir del text de l’exercici 1, escriviu un text, entre cent cinquanta i dues-centes paraules, en què argumenteu sobre la sortida de la crisis actual. Tant és quines raons defenseu: el que importa és com l’argumenteu.

Opció B. A partir de la frase del text de l’exercici 2 « el ser humano es un animal esencialmente feliz », escriviu un text, entre cent cinquanta i dues-centes paraules, sobre la teva percepció de la felicitat.

6.2.2 AU Anglès


6.2.3 AU Català

LLENGUA CATALANA (PPAU)

NOM:

No en tinc cap dubte: la revolució informàtica és la revolució social i cultural més important després de la revolució industrial d’ara fa més de dos segles. Això ha tingut una evident repercussió en la manera d’entendre les universitats i els centres de recerca. Les possibilitats ara són enormes: es poden fer investigacions molt més avançades, hi pot haver més col·laboració a distància entre els investigadors, es pot recollir molta més informació amb menys temps. En una societat com aquesta, els canvis són ràpids i inevitables. Això exigeix que les transformacions tècniques i tecnològiques vagin acompanyades d’importants elements de reflexió i de pensament, a fi que el tren que hem engegat no ens passi per sobre i ens esclafi. Cada dia és més clar que la recerca ha de ser global, que ha d’unir esforços en tots els terrenys per recuperar la col·laboració entre ciències i lletres. Tanmateix, tot això exigeix ecursos, també molts recursos públics que millorin la preparació i la competència de ciutadans i professionals. I per això és tan sorprenent que en els pressupostos de l’Estat espanyol s’hagin retallat les partides dedicades a recerca. És un error monumental que contradiu les declaracions polítiques i l’evolució del món. Josep M. TERRICABRAS. «Una societat canviant». El Temps (22 desembre 2009)

Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent. [1 punt cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error] 1. La funció sintàctica de que (de la seqüència «error monumental que contradiu les declaracions polítiques i l’evolució del món») és a) conjunció. b) subjecte. c ) complement directe. d) preposició conjuntiva. 2. El pronom feble amb què, si s’hagués de pronominalitzar, se substituiria el sintagma en la manera d’entendre les universitats i els centres de recerca és a) hi. b) ne. c ) ho. d) li. 3. En el text, l’expressió el tren que hem engegat significa a) la revolució industrial. b) la revolució informàtica i els canvis ràpids i inevitables que provoca. c ) el tren en què viatgen els responsables de les universitats i la recerca. d) els elements de reflexió i de pensament. 4. En el text, una expressió equivalent d’esclafi és a) faci riure mentre pugem. b) doni fortes empentes. c ) faci pujar al darrere. d) aixafi violentament.


5. En el text, una expressió equivalent de tanmateix és a) igualment. b) per estrany que sembli. c ) com és lògic malgrat el que algú podria pensar. d) com sap tothom. 6. El gènere gramatical de la paraula dubte és ____________. 7. El verb que té la mateixa arrel que inevitables és ____________.

********** Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, explicant què vol dir l’autor quan escriu que «el tren que hem engegat» ens pot passar per sobre i ens pot esclafar. Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) de la redacció. [3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]


6.2.4 AU Castellà

LLENGUA CASTELLANA (PPAU)

NOM:

El olor del café por las mañanas, el segundo —y último— café mientras leo el periódico, la cerveza justo antes de comer… Éstos y otros pequeños placeres son mucho, pero nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana—, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. Dejo de ser yo, desaparecen los obstáculos, cesan los esfuerzos. El agua se abre para mí, me acoge, desdibuja los límites de mi cuerpo, impregna mi piel. Supongo que avanzo, que en unos segundos alcanzaré el otro extremo de la piscina, pero eso es lo de menos. Lo que importa es irme deslizando suavemente. Oigo el rumor del agua, ese leve ruido que, al avanzar, al deslizarse, produce mi cuerpo —¿mi cuerpo?— y sé que este rumor es el rumor de la fuente de la vida, la fuente del paraíso. Estoy dentro de un cuento oriental. El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de mí, ese susurro soy yo, lo que soy ahora yo, esta feliz disolución. Es una narración. Y a lo que aspiro, con los restos de mí misma, mientras nado, es a narrar así, con tanta facilidad, con la naturalidad con que mi cuerpo se funde con el agua. Ojalá el lenguaje fluyera por los folios como este cuerpo fluye en el agua. Cuando, luego, en los vestuarios, me preparo para volver a casa, al lugar en el que escribo y que dejé, alrededor de la una, con tanto desapego, movida por la necesidad de ir a nadar, en busca del descanso y el placer asegurados, sé que ya seré otra, porque el agua ha dejado sus huellas en mi piel, se ha colado dentro de mí, ha tocado mi alma. Soledad PUÉRTOLAS. «Pequeños placeres». El Mundo. La Revista (25 julio 1999) Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda. [1 punto por pregunta; en las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos por error] 1. Identifique la categoría gramatical de justo en el fragmento «mientras leo el periódico, la cerveza justo antes de comer…». a) Adjetivo calificativo. b) Adverbio de modo. c) Complemento circunstancial. d) Sustantivo. 2. Señale la función sintáctica de nada en la frase «nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana—, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar». a) Complemento directo. b) Adverbio. c) Complemento de nombre. d) Sujeto. 3. Señale cuál de estas palabras es sinónimo de desdibuja en la frase «El agua se abre para mí, me acoge, desdibuja los límites de mi cuerpo, impregna mi piel». a) repasa b) difumina c) perfila d) limita 4. Identifique las categorías gramaticales de mí y mi en el texto «se ha colado dentro de mí, ha tocado mi alma». a) Adjetivo posesivo y pronombre personal. b) Pronombre personal y adjetivo posesivo. c) Artículo y adjetivo posesivo. d) Adjetivos posesivos.

5. Sustituya la palabra desapego por un antónimo en la frase: Me preparo para volver a casa, al lugar en el que escribo y que dejé, alrededor de la una, con tanto (o tanta) ____________. 6. Sustituya por un nexo o partícula de significado afín la partícula conectiva pero en la frase: Éstos y otros pequeños placeres son mucho, ____________ nada es comparable al momento en que, alrededor de la una de la tarde —que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana—, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. 7. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, en la que se ha variado la persona verbal: El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de ella, ese susurro ____________, lo que ____________ ahora ____________, esta feliz disolución.

Escriba un texto (entre cincuenta y ochenta palabras) sobre el significado que, a su entender, tiene la expresión pequeños placeres y comente sus preferencias personales en este sentido. Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico y sintaxis) de la redacción. [3 puntos; se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis]


7.VALORACIÓ PERSONAL (Conclusió)

Abans de començar el curs de preparació per a les proves d’accés a grau superior, tenía una visió bastant sobrevalorada sobre els meus escrits: pensava que tal i com jo escribía, no necesitaría de cap tipus de formació ni apunt sobre com millorar-los. Però a mesura que avançava el curs, em vaig adonar que tot i estar contenta amb la meva manera de redactar, podía continuar millorant si aplicava les pautes que se’m donàven tant a l’assignatura de comentari de text, com en la d’expressió escrita. De fet, no és que existeixi una fórmula mágica per escriure de manera notable, sinò més aviat una bona predisposició per part d’un mateix a l’hora de fer els resums i tasques que sen’s demanen, i així deixar entreveure en aquests el nostre esforç i dedicació. Per tant, hem de nar més enllà de fer les coses només pel fet de que ens les demanen. Es tracta de saber trobar el rerafons, de interioritzar unes pautes, de emprar un seguit de passos útils per a la nostre expressió escrita… també caldrà llegar molt (i sovint rellegir) els CT’s. Tot això que en un principi ens pot semblar “massa rebuscat” o “massa meticulós” com per escriure un text, no és més que un entrenament que ens servirà per guanyar fluidesa i per posar-ho en pràctica de forma automática i de manera eficient arribat el moment. En aquest dossier, s’hi pot veure l’evolució que fan els escrits quan un hi posa la suficient dedicació i deixa de banda pensaments com ara: “d’escriure en sap tothom” o “escriure és la cosa més fácil del món”. Personalment, a mi m’ha estat molt útil, n’estic satisfeta, i convidaría a futurs alumnes a no deixar escapar aquesta oportunitat.

8.FONTS D’INFORMACIÓ (Bibliografía)

1)

https://agora.xtec.cat/cfa-teresamanye/moodle/login/index.php

2)

Cicles Formatius de FP. Grau Superior LLengua Catalana – Ed. Vicens Vives.

9.ENLLAÇOS D’INTERÈS

1)

http://www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm (Informació sobre cicles de grau superior i universitat)

2)

http://www.milaifontanals.cat/ (Exàmens de les proves d’accés d’anys anteriors)

Dossier CT  
Dossier CT  
Advertisement