Page 1

P R E S E N T A C IO N D O M O D U L O P R IN C IP IO S D E A D M Ó N . P Ú B L IC A


Obxetivos do curso - Saber analizar e comprender a estrutura da Administración española no contexto do ano en curso. ­   Analizar as normas e procedementos establecidos nos servicios de información e atención nos organismos públicos. ­  Aplicar os procedementos establecidos na tramitación, rexistro arquivo dos expedientes administrativos tipo. ­    Aplicar os procedementos establecidos na tramitación e rexistro de operacións de caixa nos organismos públicos. ­    Aplicar as normas e procedementos relativos á xestión de subministracións en unidades administrativas.


LA DIVISION DE PODERES LEGISLATIVO Cortes Generales

EJECUTIVO Gobierno

ESTADO DE DERECHO

JUDICIAL Juzgados y Tribunales

introducci  
introducci  

presentacion admon