Page 1

SPIN. Aplicatiu de Gestió

El mapa d accions

Versió 1.3 Febrer 2012

El mapa d’accions

1

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

Què és el mapa d'accions Introducció Com podem veure què fa una organització? No només saber a què es de dedica, sinó quines accions està duent a terme en un moment donat. Aquesta llista de projectes, programes, accions, serveis, subvencions que hi ha sobre la taula és el que intenta reflectir el mapa d’accions.

Cal notar que la vista del mapa d’accions és una vista viva, si la mirem avui o la mirem dins de 2 mesos el que hi trobarem serà diferent. Podem obrir el mapa d’accions des del menú principal triant l’opció Accions-Mapa d’Accions. Què és el mapa d accions • Un sistema per organitzar jeràrquicament la llista de serveis que un centre ofereix (accions). • Les accions es classi quen en projectes i programes Gràcies al mapa d’accions qualsevol persona que treballa a l’organització pot veure quina és l’activitat en un moment donat que s’està realitzant en global.

El mapa d’accions

2

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

Un exemple d’accions són les que es mostren a la figura de la part superior. Són accions formatives que s’han englobat dins el projecte Formació Fund. Tripartita el qual a la seva vegada està dins el programa formació. Nota: Aquesta nomenclatura, programes, projectes i accions a vegades presta a confusió. Es millorarà amb una nova classi cació en la qual estem treballant.

Veure antics Un cop d’una acció hem finalitzat la seva gestió, la donarem de baixa. Al donar de baixa una acció aquesta desapareix del mapa d’accions. Si ens interessa accedir a una acció antiga podem clicar a l’opció veure antics, que permet mostrar, a més de les accions que tenim actives al mapa d’accions, les accions antigues que es van donar de baixa en el seu moment. Exporta Excel Aquest botó que hi ha a la part inferior del mapa d’accions permet exportar el mapa d’accions sencer a un full de càlcul.

El mapa d’accions

3

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

El full de càlcul mostra informació addicional per cada acció com l’estat de la mateixa les dates o el nombre de persones aprticipants. La llista d'accions • La llista d'accions permet navegar per les accions mitjançant altres sistemes de catalogació: • Etiquetes, que serveixen per a poder construir estadístiques a posteriori. • Tipologia d'acció (formatives, d'accions individuals, etc.)

Podem accedir a la llista d’accions del de la pàgina principal triant l’opció Accions-llista d’accions. El mapa d’accions

4

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

També podem accedir a una llista d’accions predefinida triant una altra opció del menú d’accions.

Nomenclatura de les accions • Hi ha accions que són similars i es repeteixen amb els anys o en altres períodes de temps. • Podem diferenciar aquestes accions entre elles afegint un pre x al nom de l'acció. • 2010 o màtica, 200911 taller de cv, 2011-2010 feder, és la forma senzilla d'utilitzar un pre x per diferenciar una acció d'una altra de similar només pel nom.

Crear una acció • Habitualment determinarem la creació d'accions pel grup d'usuaris que hi participen, de forma que si tenim 2 grups d’usuaris diferents vol dir que necessitarem 2 accions diferents. • Si tenim 2 cursos d'administratiu, cadascun amb els seus alumnes, crearem 2 accions, una per a cada curs. • Si fem actuacions conjuntes als 2 cursos podem crear una altra acció per gestionar aquestes actuacions. Per exemple si fem un procés de selecció únic per ambdues accions podem crear una sola acció per gestionar tot el procés de selecció.

Accions al canviar l'any • Si una acció és un servei ininterromput a la ciutadania utilitzarem una sola acció al llarg dels anys (eg Borsa de treball i no 2010 borsa de treball). • Si una acció es fa cada any però dins el marc d'una subvenció es pot crear més d'una acció (2012 ipi i 2013ipi).

Accions marc • Sovint tenim projectes als quals hi participen molt usuaris, els quals dins el projecte participen en accions individuals (entrevistes) i en accions grupals (p.e. seminaris) • Crearem una acció marc per gestionar el projecte en global i tantes accions grupals com siguin necessàries.

Sistemes de gestió pròpia • Tot i que el programa permeti gestionar una àrea de l'empresa sense necessitat de crear accions (borsa de treball) caldrà igualment crear l'acció dins el mapa d'accions. • Posteriorment caldrà vincular l'acció amb el servei a través de l'apartat de con guració.

El mapa d’accions

5

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

Alta, baixa, còpia i eliminació • El mapa d'accions permet veure també les accions antigues (donades de baixa). • Donarem de baixa una acció un cop hàgim nalitzat la gestió ordinària de l'acció i aquesta hagi nalitzat. • Eliminarem una acció si l'hem creat per error (habitualment fruit d'una duplicació). • Copiarem una acció si es tracta d'una acció similar (taller de cv setmanal amb un màxim de 15 inscrits). Donar de baixa o eliminar una acció Si en la vista del mapa d'accions normal enviem una acció a la paperera, realment no l'estem eliminant, sinó que l'estem donant de baixa. Si volem eliminar una acció de forma definitiva primer cal que la donem de baixa, després cal que accedim al mapa d'accions i activem l'opció de veure antics. Aleshores apareixerà una icona al costat de l'acció que permet eliminar-la definitivament. El procés d'eliminar definitivament una acció no és reversible. Crear el mapa d'accions inicial • Cal de nir-lo inicialment abans que es comenci a treballar amb el programa. • El construirem complet a nivell de programes i projectes i afegirem les accions que són permanents.

El mapa d’accions

6

7


SPIN. Aplicatiu de Gestió

Exercicis i propostes de treball

Exercici 1 • Club de la feina amb borsa de treball, i recursos com diaris, ordinadors on es fan acollides, entrevistes, assessoraments, seminaris de formació. • Quines accions cal crear? Exercici 2 • Programa de servei a l'emprenedor on s'assessora a emprenedors, se'ls fan sessions de benvinguda en grup, cursos, ajuda a plans d'empresa, seguiment de la consolidació de l'empresa creada, concurs anual amb premis, informes per obtenir subvencions i es volen gestionar el nombre de llocs de treball creats. • Quines accions cal crear? Exercici 3 Fes una llista de les accions en les quals participis i indica en quin projecte i programa les classificaries.

El mapa d’accions

7

7

Manual d'accions  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you