Page 1

';f

t

.,F

f -o'*f

....

pI"AN nn

iยกnm

ESTCtlLAn:

fN(N COIIIINICAIII(ยกsCON NIIEsIK) ENIORNO' cttRso2010r20u

cuento

Autvgl adel trabajo

CJ-LP. FEIIEruCO CrnCfยกr

ronca


PLI\N DE ÉTTTO DSCOL/TII: ..NOS COMT]NICAMOS CON NTJSSTRO ENTORNO'

cuRso 20r0l20ll

# ffi

*

C.A.LP. TEDEnICO GARCÍA

IÍ)RCA


PI"AN IDE Í]XInO ESCOI,AR: ..NOS COMTINICAMOS CON NUESTRO EI{TORNO"

ctruo

W M

20rol20ll

r{*r'u"t'á"* Ñ¿é'i*

a

C.E.LP. TEIDSRICO GARCÍA TÍ}RCA


PLI\N DE ÉXITO ESCOL/\K ÍóNOS COMTINICAM(N CON NTIESTRO ENTONNO' cttRso2010/2011

,,':1

W

I I ! I

l I I I

C.E.LP. TaI'ARICO GARCÍA

IORCA


pIl\N

DE

Érfm

E$OOIAR: ..NOS COIUIINICAIIIOS CON NIIESIRO DNTIORNO'

ct Rso20rol20rt

o*r^_q, fl r ' t t¿¿)'tta' ,v"=o.*a-tj# I

,r M

T

V*fu¿

o\ LoArL'fu-,5

c.tr.IJ. XE.IIIRICO GARCÍA IÍ}RCA


PLI\N DE

ÍXrIO ESOOII\K

"NOS COMIINICAM(XICON NIIDSIRO ANTORNO'

c[rRso ?rroaorr

C.F.IJ. FEDERICO GARCÍA lJ(}rcA


PIIIN

IDE f,XTTO

ESCOLAE T![OS COMTIยกรICAMOS COH NTIESTRO ENIIORNO'

cttRso 20ru20rr

-

tt

c.E rJ. FErDERrco

cenciยก, roncA

42 I  

CJ-LP. FEIIEruCO CrnCf¡r ronca cttRso2010r20u .,F f -o'*f ';f t .... C.A.LP. TEDEnICO GARCÍA IÍ)RCA # * ffi PI"AN IDE Í]XInO ESCOI,AR: ..NOS...