Page 1

'&

Dibujo

$ffiffi A*

DlLLaa*{, r'rü /"-

,

!t

I

,

,

. r, y-'L -.1

?

,\

'{ '''

1

f'Fi'rt i'

AftrL;

ffi4,

_#r '--I t ¡

IJORCA o


a

a

pl'llx

DE ÉXITO

*NOS COMuwICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO'

"SCOU¡u

cuRso 2010/2011

,

A&tJÁ¿ f

7

,J

. _- .,

\--r¡t

I

+r/€-

dr&d,ew

I

I

t I

!

! i i.

ri i+ ¡. i

\

I I i ¡

i.:

I

I t

4

C.E$.I#.

FEI}IruCO GARCÍA IT}RCA


PLAN DE ร‰XITO ESCOLAK "NOS COMUNICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO''

cu*so zarcยก2arr

Effi

*wรก (

b

&0

)uA

t.'

t

{I


PLAN DE ÉXITO ESCOI.AR 4NOS COMIINICAMOS CON ¡ruESTRO ENTORNO''

.

CURSO 2OIOI}OLI

'ffi* ill

b'Argwe c.E.Lp FErlERrco cAnc͡ r,onch

&


PLANDE É)üTO ESCOIAR: "NOS COMUNICAMOS CON NIIISTRO ENTORNO' cuRso 20rot20rr

o+t/,

fiÁ, n V 'rj

I

*'*-t

lv\ 't 'l

o

f

M

d.l

¡;"/\, fí}

*!' *

'

c¿ncÍe I$RCA

rt

üJ'utr ,

c.E.r,p. FErlERrco

/r:)

.rj

4. lo,r{:


PLA¡I DE ÉXITO ESCOLAK "NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENTORNO" CURSO 2ATOI2OTT

t

\-U

jc,l¿u .F t

i:h*W e

fi

?,

f

sb i

tu

D

w

fri

W c.E. LP. r'EDERrco GARCÍa

roxca

6 -tj.'

'-,

'i'J

¡


PLAI\I DE ÉXITO NSCOI.AK "NOS COMUNICAIUOS CON ¡IIIESTRO N¡iTONXO'

cuRso 20rot20r1

i I

I

c.E.Lp. FEDERTC0 GARCÍ¡,. l,oRCA


PL\}T I}E ÉXTTO ESCOLAK ú'NOS COMT'I\{ICAÑIOS CON NIJESTRO ENTORNO' 20ro/20LL

iWr

i|i.

i

.4h

,44¿l* ,#,¡*{d f-*-' I

i I I I

j I

i I

I

i j

i !

if

T-**!

i I

'ti

;

'

,tj/

c.E.f,p. FErlERrco

canci¿ rflRCA


pLAN DE É)ilTo nsCor,en: *Nos coMUNrcAMos coN NUESTRo ENT0RNo" cuRso 20ro/20rr

E&ary,t, *:.'

-*{.r.

-

*.

/,-j,l"':,o.},'*i*-,"..o*il ;.,rlinl jr.u;!-;.u ')t ¿VUA/

{t

U%rU, ',n d/,'Lf, n,,¿r"¡l eno&,AH1f8;

.

I ;i

I -¿'4 .rt ¿1 ./ \-, .¿// ./.\lt itJ t(./.:',

\..-\ ¡

\..r ! t *-r¡'.J-'

r

lt

de,

^

iÉ"

I

¿_u

¡

l

llzé¡

t1

I a

C.E,LP. FEDERIEO GARCÍA

IORCA t

)

t


PLAN DE fu(ITO ESCOI.AK ..NOS COMI]NICAMOS CON NUESTRO ENTORNO;

cuRso 20LOt20Ll

aqu;t,

\

¿?

¡

¡t I

f J

r

#t:li*

¡

fr i


\ 1

\

\

"tt,

\ t

pr.Alt un É>aro ESCoLAR: *Nos coMrINrcAMos coN NUEsrRo ENToRNo'

\ I

CI]RSO 2OTOI2OIT

I

\ 1¡

I

t

\ \I

t

t

¡

t

{

-\

\

llV --

v*

-!:--''-

+,r

l

I I

I

C.E.L'P, F'EI}ERICO GARCÍN ¡,ONCE

11


,e

pLAN nn

úxrro ESC0LAR: "Nos bouuNICAMos coN NUEsrRo cuRso

2010/2011

ENTORNO'

.

E& *s

i ! I I

j I 1

I i i f

I

t__

¡

i I

----_J

C.E.LP. r'EDERICO éENCÍA

IORCA

I

t2

34 II  
34 II  

IJORCA _#r '--I t . r, y-'L o '& , -.1 !t I ? , ¡ i' 1 i+ \ i.: I , 7 . _- ., a ! \--r¡t f I t I a 4 I t ¡. ! i i. I I i I i ¡ Effi PLAN...